Efteruddannelse i Materialeteknologi Kursus R 1. Materialekendska b. Rustfrit stål, nikkel & titan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Efteruddannelse i Materialeteknologi Kursus R 1. Materialekendska b. Rustfrit stål, nikkel & titan"

Transkript

1 Efteruddannelse i Materialeteknologi Kursus R 1 Materialekendska b Rustfrit stål, nikkel & titan Kursusmateriale udviklet under lov 271 om efteruddannels e i et samarbejde melle m Danmarks Ingeniørakademi, Dansk Teknologisk Institut, FORCE Institutterne, Forskningscenter Risø m.fl. 1991

2 Materialekendska b Rustfrit stål, nikkel og tita n 1. udgave, 2. oplag, 1997 Undervisningsministeriet - lov 27 1 Grafisk design : Grethe Jensen og Inger Vedel, DTI/Grafi k Sats: Repro-Sats Nord, Skage n Tryk : R. RØdgaards Bogtry k Dansk Teknologisk Institu t DTI Industri's Forla g ISBN Kopiering i uddrag tilladt med kildeangivelse

3 Materialekendskab - rustfrit stål, nikkel & titan Forord 9 1 De rustfri ståls historie Jern-chrom-kulstof De rustfri stål opdages England : Matensitisk rustfri stål USA : Ferritisk rustfri stål Tyskland : Austenitiske rustfri stål Fra 1918 tilidag Anvendelse af rustfrit stål Korrosionsforhold Korrosionsteori Korrosionsformer for rustfrit stål Formgivning Varm plastisk formgivning Kold plastisk formgivning Spåntagende bearbejdning Overfladebehandling af rustfrit stål Bejdsning Passivering Elektropolering Slibning, børstning, polering Glasblæsning (shot-peening) Samlingsmetoder Svejsning af rustfrit stål Lodning af rustfrit stål 31 3 Fremstilling af rustfrit stål Smeltning af rustfrit stål Varmvalsning 3 3

4 3.2.1 Stangsstål Profiler Sømløse rør Svejste rør Plade og bånd Tråd Alternative fremstillingsmetoder Støbning Smedning 40 4 Rustfri ståls metallurgi Legerings- og strukturopbygning Karakteristiske egenskaber Ferritisk stål Martensitisk stål Austenitisk stål Ferritisk-austenitisk stål Styrkeøgning ved deformationshærdning Styrkeøgning ved kornforfining Styrkeøgning ved hærdning og anløbning Styrkeøgning ved udskillelseshærdning Varmebehandling af rustfrit stål Austenitisk stål Ferritisk stål Ferrit-austenitisk stål Fysiske og mekaniske egenskaber Mekaniske egenskaber Slagpåvirkninger Udmattelsespåvirkninger Krybning De rustfaste ståls mekaniske egenskaber 70 5 :2 Fysiske egenskaber Varmeegenskaber Elektriske egenskaber Præsentation af data - hvor findes de 74

5 6 Legeringstyper Legeringselementer Klassificeringer og benævnelser 7 8 Generelt 7 8 Klassifikation efter SAE-AISI 8 0 Klassifikation efter UNS 8 8 Klassifikation efter DIN (Werkstoffnummer) 9 0 Klassifikation efter SS (Svensk Standard) 9 3 Sammenligning af forskellige legeringsbetegnelser 9 7 Benævnelser af støbte legeringer 9 9 Prøvning 10 3 Faktorer der påvirker et prøvningsresultat 10 4 Prøvningsforskrifter 10 5 Mekaniske prøvningsmetoder 106 Ikke destruktive prøvningsmetoder 11 0 Metallografiske provningsmetoder 11 0 Kemiske analyser 11 3 Prøvning i praksis eksempler 11 3 Certifikater 11 7 Fordele og ulemper ved anvendelse 123 Generelle områder for anvendelse 123 Rustfrie ståls fordele 123 Korrosionsmæssige 124 Mekaniske 12 6 Andet Rustfrie stals begrænsninger 12 6 Korrosionsmæssige 12 6 Mekaniske 12 8 Forarbejdningsmæssige 129

6 10 Leveringsformer Plader Bånd Profiler og stangstål Ror Emnerør Sømløse rør Svejste rør Tråd Blanktrukken tråd Fjedertråd Valsetråd Prisforhold Legeringselementer Øvrige fremstillingsomkostninger Priser på rustfrit stål Prisvariation med legeringsindhold Prisrelation med produktform Pris kontra egenskaber Nikkel og nikkellegeringer 140 Hvad er nikkellegeringer? Anvendelse Korrosionsforhold Forarbejdning og håndtering Forekomst og fremstilling Metallurgi Legeringselementernes betydning Varmebehandling Fysiske og mekaniske egenskaber Fysiske egenskaber Mekaniske egenskaber Legeringstyper Standarder Fortrin og begrænsninger 156

7 Leveringsformer 157 Prisforhold 158 Titan og titanlegeringer 159 Hvad er titan? 15 9 Titans historiske udvikling 15 9 Anvendelse af titan 15 9 Korrosionsbestandighed Forarbejdning af titan Svejsning af titan Fremstilling af titan Extraktion af titandioxid Omdannelse af titantetrachlorid Isolering af titan Titans matallurgi Hvorfor legere titan? a-stabilisatorer stabilisatorer Neutrale elementer De 3 legeringsklasser Fysiske og mekaniske egenskaber Fysiske egenskaber Mekaniske egenskaber Legeringstyper a-legeringer a/ß-legeringer legeringer Standarder Fordele og begrænsninger Titans fordele Titans begrænsninger Leveringsformer Prisforhold 17 4 Stikord 176

8

9 Forord Denne lærebog indgår i et omfattende, modulopbygget syste m af efteruddannelseskurser,»efteruddannelse i Materialeteknologi«, som har til formål at ruste dansk erhvervsliv til a t arbejde optimalt med såvel nye som kendte materialetyper. Systemet dækker således alle materialetyper fra støbejern, stål, rustfrit stål, aluminium og diverse metallegeringer ove r plast, fiberforstærket plast og sandwichmaterialer til keramiske og pulvermetallurgiske materialer. For hver materiale - type vil der være kurser i relevante emner som grundlæggende materialekendskab, materialevalg, forarbejdning o g konstruktion, nedbrydningsformer og tilstandskontrol m.m.m. Tanken med det modulopbyggede efteruddannelsessyste m er, at virksomheder - eller enkeltpersoner - har mulighe d for at sammensætte et kursusforløb som er tilpasset det aktuelle behov, hvad enten det drejer sig om at gå i dybde n med et materialeområde, eller man ønsker at udvide sin e kvalifikationer til flere materialetyper f.eks. inden for e t emne som forarbejdningsprocesser. Det er naturligvis vores håb, at denne lærebog enten i forbindelse med det pågældende kursus - eller ved selvstudium - vil være et godt bidrag til en sådan opgradering af kvalifikationerne hos de n enkelte. For at bogen kan tjene både som kursusmateriale, opslags - bog og kilde til supplerende viden, er den forsynet me d mange figurer, der underbygger teksten, samt margentekste r og index, der letter opslag. Visse afsnit i teksten vil være for - synet med en tyk sort streg langs margin som indikation af, at det pågældende afsnit specielt henvender sig til læsere med ingeniørmæssig baggrund el.lign.. I forbindelse med kurser vil bogen blive ledsaget af en arbejdesmappe inde - holdende supplerende materialer, øvelsesvejledninger, op - gaver m.v. Kurserne er udviklet i et konsortium bestående af Danmark s Ingeniørakademi (maskinafdelingen), Dansk Teknologis k Institut, FORCE Institutterne og Forskningscenter RIS Ø samt en række danske virksomheder. I denne forbindelse 9

10 skal der lyde en tak til de mange rundt omkring i virksomhederne, der har bidraget til udviklingsarbejdet i form af klarlægning af behov og løbende vurdering af materialet ved deltagelse i følgegrupper m.v. (ingen nævnt - ingen glemt!). Udviklingsarbejdet er foretaget med støtte fra Undervisningsministeriet (Lov Lov om Efteruddannelse) og her - under har Indsatsgruppen for Materialeteknologi samt d e tilknyttede referee's ligeledes ydet en god indsats med hen - blik på afstemning mellem erhvervslivets behov og materia - lets indhold. Taastrup, september På konsortiets vegne - Lorens P. Sibbese n (projektadministrator) 10

11 Forord til R1 Nærværende lærebog er grundlaget for undervisningsmodulet Rl : Materialekendskab - Rustfrit stål, nikkel og titan. Sammen med supplerende materiale udgør bogen det kursusmateriale, der anvendes i modulet R1. RI-modulet er en introduktion til rustfrit stål nikkel og titan. I overensstemmelse hermed gennemgår bogen den grund - læggende metallære, som danner basis for kendskab ti l rustfrit stål, nikkel og titan som konstruktionsmaterialer. Lærebogen er udarbejdet af Ebbe Rislund, Poul Erik Arnvig, Curt Christensen, Finn Yding, FORCE Institutterne, Finn T Petersen, Sandviken, Kirsten Arndal Rotvel og Asger Sturlason, Dansk Teknologisk Institut. Brøndby, oktober Per B. Ludwigsen Civilingeniør Ebbe Rislun d Akademiingeniør 11

12

13 De rustfri ståls historie 1 Da de rustfri stål blev opdaget i begyndelsen af vort århund - rede, skete det i en kaskade af næsten samtidige undersøgelser i Frankrig, England, Tyskland og USA. Nøjagtig hve m der opdagede de rustfri stål, og hvornår det skete, kan ma n derfor ikke sige. Men historien om de rustfri stål begynde r hundrede år tidligere, og kun uheld og manglende vide n gjorde at opdagelsen ikke skete allerede i 1800-tallet. Jern chrom kulstof Chrom blev første gang fremstillet sidst i 1700-tallet, på e t tidspunkt da den industrielle anvendelse af jern var ved a t tage fart. I 1821 fremstillede Berthier i Frankrig de først e jern-chromlegeringer med 17-60% chrom og meget højt kulstofindhold. Det var hårde, skøre legeringer, som ikke kun - ne bruges til noget, men Berthier bemærkede, at de var me - re bestandige over for syrer end jern. Der blev også fremstillet nogle stål med 1-3% chrom, tilsyneladende med god e mekaniske egenskaber, men rustfri var de jo ikke De første jern-chromlegeringe r Nu ved vi, at rustfrit stål skal indeholde mindst 12% chrom, og at kulstofindholdet skal være lavt. Vi kender også korrosionsmekanismerne, og ved at rustfrit stål ikke er»rustfrit«i alle omgivelser. Men så længe disse forhold var ukendte, kunne man gå fejl af opdagelsen af de rustfri stål den en e gang efter den anden. For eksempel observerede Mallet i 1838, at tillegering a f chrom øgede jerns korrosionsbestandighed - hvorefter ha n konkluderede, at chrom efterhånden ville lække ud af jerne t og efterlade det mere angribeligt end før! Her er tydeligt no k tænkt på, at chrom skulle yde katodisk beskyttelse af jernet, jvf. zinkanoder på et skibsskrog, en mekanisme som var ble - vet erkendt i Der blev senere i 1800-tallet fremstillet en del jern-chromlegeringer, men en gennemgående fejl var et for højt kulstof - indhold. I 1883 publiceredes korrosionsforsøg med sådann e legeringer, som kunne have peget den rigtige vej. Desværre blev der valgt saltvand som prøvevæske, og det er lige netop Forkerte forsøgsbetingelse r vanskeliggjorde udvikin g 13

14 en af de ting rustfrit stål ikke bryder sig om, fordi chloridio - nerne ødelægger passiviteten. Og i 1892 blev en række stål med op til 16% chrom og stadig for meget kulstof afprøvet i 50% svovlsyre, også en påvirkning som rustfrit stål ikke ka n klare. Men i de sidste år af det 19. århundrede lærte man at fremstille kulstoffrit chrom, og man opdagede endelig kulstoffet s skadelige effekt på jern-chromlegeringerne. Dermed var vejen banet. 1.2 De rustfri stål opdages, I årene kom den række af undersøgelser, som før - te til den endelige opdagelse af rustfrit stål. Det er svært at se hvor meget undersøgelserne har influeret på hinanden, og man skal huske, at Europa dengang var en heksekedel a f kriser, nationalisme og optræk til krig, forhold som må have vanskeliggjort erfaringsudveksling over grænserne. Alligevel må forskerne have kendt til hinandens arbejde, ellers kunn e sagsforløbet næppe have været så internationalt præget. I Frankrig fremstillede først Leon Guillet jernchromlegeringer, som faktisk var hærdbare rustfri stål, o g senere jern-chrom-nikkellegeringer, som lå tæt op ad de senere så udbredte»18-8«stål. Men selv om Guillet's arbejde var stort og systematisk, især på metallurgisiden, erkendte han ikke de korrosionsegenskaber som legeringerne besad. En anden franskmand, Portevin, arbejdede ligeledes med korrekt legeret rustfrit stål, uden at opdage det. Monnartz opdager de rustfrie stål Det blev Monnartz i Tyskland, der i årene gjorde det banebrydende arbejde, og om nogen må han stå som opdageren af de rustfri stål. Han patenterede en rustfri legering i 1910, og i 1911 beskrev han en lang række forhold af afgørende betydning for rustfri chromstål : chromindholdets betydning, med 12% som minimum fo r»rustfrihed «passiveringen og den dermed forbundne potentialstignin g passiveringens afhængighed af oxiderende (iltende) omgivelser, og muligheden for passiverende forbehandling i f.eks. salpetersyre korrosionsforhold i svovlsyre kulstoffets skadelige virknin g 14

15 muligheden for at uskadeliggøre kulstoffet ved hjælp af titan m.m. (stabilisering ) molybdæns gunstige indflydels e Alligevel er det ikke altid Monnartz der tilskrives æren, for det blev andre der kom til at stå for udviklingen til industrielt brug i de næste år. De tre hovedtyper af rustfrit stål udvikledes i hvert sit land, et forhold der uden tvivl var påvirket af 1. verdenskrigs udbrud i England : Martensitiske rustfri stål Harry Brearley regnes af mange for den der indledte den industrielle anvendelse af rustfrit stål. Han havde en solid bag - grund indenfor stålfremstilling og metallurgi, da han i begyndte at eksperimentere med chromlegeret stål. Formåle t var at forbedre slidbestandigheden af geværløb, og i 1913 ble v tolv prøver af geværløb fremstillet af et stål med 13% chrom o g 0,24% kulstof. De svarede ikke helt til forventningerne, me n der blev også fremstillet nogle knive af materialet. Hel t uventet viste de sig at være rustfri, et forhold som Brearle y kom ind på da han bemærkede, at de sædvanlige ætsevædske r til metallurgiske præparationer ikke virkede på materialet Hærdbare chromstå l Nu var man dengang vant til at knive rustede og til stadig - hed skulle pudses, og Brearley's ide med rustfri knive blev i første omgang afvist som»unaturlig«! Men da man i løbet a f et par år havde lært at varmebehandle stålet korrekt, og ind - set betydningen af polering, bredte anvendelsen af knive a f rustfrit stål sig hurtigt. Brearley fik ikke patenteret ståltypen i England, men udtog patent i USA i USA : Ferritiske rustfri stål Omtrent samtidig med Brearley i England arbejdede Dantsizen i USA med lignende legeringer, men med lavere kulstofindhold. Herved fik man et rustfrit stål, der ikke kunne hær - des, men som til gengæld var lettere at forarbejde. Det blev i 1914 anvendt til turbineblade. Becket gik en anden vej : Ve d at hæve chromindholdet til 25-27% neutraliserede han kulstoffets indflydelse. Gennem disse arbejder fik man i USA lidt mere tradition for at anvende ferritiske stål end andr e steder. Selv om de ferritiske stål er nemmere at forarbejd e end de martensitiske, kan de ikke måle sig med de austenitiske, specielt hvad angår svejsbarhed Chromstål med forbedret bearbejdelighe d 15

16 1. 5 Tyskland : Austenitiske rustfri stå l Rustfrit stål med chrom Kort efter Monnartz' opdagelse af de rustfri chromstål beog nikkel gyndte E. Maurer hos Krupp's stålværk at arbejde med jernchrom-nikkellegeringer. I et patent fra 1912, og i en artike l fra 1914 af Strauss, beskrives austenitiske stål, der temmelig nøje svarer til vore dages 18/8 stål. Strauss' navn er bevaret i prøvningen for interkrystallinsk korrosion,»strauss-test«, og han er ofte blevet regnet for ophavsmanden til de rustfri stål, hvilket altså ikke er helt korrekt. I Tyskland blev de austenitiske rustfri stål hurtigt udbred t inden for den kemiske industri. Der var f.eks. i 1918 fremstillet 600 rustfri pumper til salpetersyre Nye legeringer Fra 1918 til i dag Ved første verdenskrigs afslutning var således de tre hoved - typer af rustfrit stål udviklet, og anvendelsen bredte sig hurtigt. Et patent i 1919 til fremstilling af dele til indoperering blev starten på anvendelse inden for medicinen. I Tysklan d blev rustfri ølfad nr fremstillet i 192Z og i 1931 blev 205 tons rustfri plade brugt på Empire State Building, hvor de sidder endnu. Anvendelsen af rustfrit stål er steget støt, og udbudet af legeringstyper ligeså. Inden for de sidste pa r årtier har vi set hvordan rustfrit stål har bredt sig fra sin primære anvendelse, kemisk industri og levnedsmiddelindustri, til alle mulige andre anvendelser, procesudstyr, kølevand, bygningsdele, ja sågar almindelige vand- og afløbsrør. Vi har også set en tiltagende udbredelse af nyere ståltyper, som de austenitisk-ferritiske, der modstår spændingskorrosion og dog er lette at bearbejde og svejse, og de højt molybdænlegerede, der har fremragende egenskaber i saltvand. I dag tror vi vel at vi kender stort set alle anvendelige typer rustfrit stål, men der er stadig legeringselementer, varmebehandlinger og andet at udforske, og der er stadig legeringe r der nu er på eksperimentalstadiet, men som kan udvikle s kommercielt. Så vi har ikke hørt det sidste om rustfrit stå l endnu. Men en ting vil næppe ændre sig : Rustfrit stål vil al - tid kunne korrodere, hvis man bruger forkert legering, elle r bruger den rigtige legering forkert. Et nøje kendskab til lege - ringerne og deres korrekte anvendelse vil derfor altid vær e nødvendigt, hvis resultatet virkelig skal være rustfrit. 16

17 Anvendelse af rustfrit stål. 2 Rustfrit stål anvendes indenfor et utal af områder, hvor der er mulighed for at udnytte de egenskaber materialet byder på. Gennemgående er der tale om applikationer, hvor materialet s gode korrosionsbestandighed udnyttes, og hvor stålet anvendes uden beskyttelse i form af maling, smøring eller andet. Indenfor arkitektur og møbelindustri anvendes rustfrit stå l ofte af dekorative årsager til polerede eller matterede flader, til dørhåndtag og andre beslag, til møbelstativer, eller ti l egentlige bygningselementer. Her udnyttes også materialets bestandighed, hvorved f.eks. vedligeholdelse undgås. Ti l møbler og til bygningsanvendelser indendørs, anvende s stort set kun normalt rustfrit stål og rustfrit automatstål. Ti l bygningsanvendelse udendørs anvendes i visse tilfælde syrefast rustfrit stål, specielt nær havet, og hvor det er væsentligt at sikre vedvarende højglans. Arkitektur og møbelindustri Til beslag til fastholdelse af udvendig isolering, facadeelementer og lignende, anvendes også rustfrit stål i stigend e omfang. Ligeledes er anvendes rustfrit stål til armeringsjer n i svømmebade og lignende vanskelige miljøer. I fødevareindustrien anvendes rustfrit stål af hygiejniske år - sager til procesanlæg, beholdere, røranlæg og andet med direkte kontakt til levnedsmidler. Her udnyttes materialets bestandighed overfor fødevarer og rengøringsmidler, dets glat - te overflade som er nem at holde ren og dets passivitet som sikrer mod afsmitning af giftige tungmetaller eller smags - stoffer. Der findes et betydeligt standardsortiment i svejsed e og finslebne rør, fittings og slebne plader til anvendelse i mejerier, bryggerier og anden fødevareindustri. Indenfor skibsfart og offshore anvendes rustfrit stål i vid ud - strækning. Her er der ofte behov for de højere legerede specialstål pga. det aggressive miljø og store krav til sikkerhed. Rustfrit stål anvendes til utallige anvendelser : Røranlæg, ventiler, tanke, beslag og meget andet. Generelt anvende s syrefast rustfrit stål til aptering på skibe ; medens der til me - re kritiske komponenter anvendes specialudviklede rustfrie stål, såsom 254SMO og SAF2507''. Fødevareindustrie n Skibsfart og offshore 17

18 Overalt hvor der er tale om materialer til skibsfart og offshore, er der meget høje krav til materialernes kvalitetssikring. Certificering og kontrol af materialerne udføres ofte unde r overvågning af uvildig kontrollant, f. eks. fra Bureau Veritas eller lignende. Fig Fremstilling af rørvarmeveksle r til havvand. Kemikalier Til transport og opbevaring af kemikalier, og til kemiske pro - Kemiske procesanlæg cesanlæg anvendes der rustfrie stål af alle typer. Ud over de normale rustfrie stål findes en lang række specialstål, som i sin legeringssammensætning er tilpasset specielle miljøe r indenfor den kemiske procesindustri. Viden om de forskellige ståls egenethed til givne miljøer findes samlet i datablade fra leverandørerne, samt i referenceværker. At finde det stål som er optimalt i et givet miljø, kræver ofte grundige studier og korrosionstest i det aktuelle procesmedium. 18

19 Hospitalsudstyr er et andet vigtigt område for rustfrit stål. Igen er det kravet til rengøringsvenlighed og hygiejne som gør det rustfrie stål til et foretrukket materiale. Instrumenter til kirurgiske indgreb er ofte fremstillet i hærdet kromstål af hensyn til spænstighed og hårdhed. Kromstålet har begrænset korrosionsbestandighed, så ved rengøring og sterilisatio n må der tages særlige hensyn til materialet. Hospitalsudsty r Instrumenter og implante r Implanter fremstilles oftest i syrefast rustfrit stål med specie l analyse og krav om vacuumomsmeltning af hensyn til stå - lets renhed. Implantet er som regel elektropoleret for at opnå den absolut bedste korrosionsbestandighed og hygiejne. Røranlæg til medicinske gasser stiller ekstreme krav til ren - hed, og her anvendes rustfrie rør som er indvendigt elektropolerede. Ved fremstilling af energi anvendes rustfrit stål i stigend e omfang. Ved forbrænding af affald, halm og svovlholdig oli e er røggassen aggressiv, og det er ofte nødvendigt at anvend e rustfrit stål i visse dele af kedlen. Rensning af røggas er et område hvor der skal håndtere s aggressive forbrændingsrester som svovlsyre og saltsyre. Der er tillige tale om høj temperatur og fugtighed som yder - ligere skærper kravene til de materialer som anvendes, s å rustfrie specialstål er ofte anvendt i røgrensningsanlæg. Indenfor atomkraft anvendes rustfrit stål i reaktorindeslutningen, til kølevandsanlæg og til varmevekslere. Der er he r tale om specialstål med særlige krav til sammensætning, fremstillingsproces og egenskaber. Desuden er kravene ti l materialernes kontrol, prøvning og mærkning rigorøse, lige - som producentens kvalitetssikringssystem løbende granske s nøje af officielle kontrolinstanser. Rustfrit stål anvendes også hyppigt til finmekanik. Hvor en konstruktion ikke kan smøres, f.eks. fordi olien vil fasthold e støv eller smitte af, er rustfrit stål et naturligt valg. Til fjedre og andre mekanisk påvirkede detaljer, er der behov for specielle stål med særligt gode mekaniske egenskaber. Her an - vendes fjederstål som ved kolddeformation bibringes særdeles gode mekaniske egenskaber. Til detaljer formede ved dybtrækning findes der velegned e rustfrie stål, som lader sig formgive til komplicerede detaljer. Energ i Rensning af rørgas Atomkraf t Finmekani k Fjederstå l 19

20 Hærdede rustfri kromstål har særdeles gode mekaniske egenskaber og er kulstofstål overlegne med hensyn til slid - styrke og udmattelsesstyrke.kromstålet anvendes til hårdt belastede detaljer, som f. eks. bladventiler i kompressorer Korrosionsforhol d Rustfrit stål anvendes ofte i korrosive miljøer, hvor materia - lets bestandighed er en væsentlig faktor. I dette kapitel gennemgås først korrosionsteori generelt og dernæst de korrosionsformer som er aktuelle for rustfrie stål Korrosionsteor i Metaller vil ofte være tilbøjelige til at reagere med det omgivende miljø, hvilket leder til større eller mindre grad af ned - brydning. Jern ruster, kobber irrer og sølv anløber. Denn e korrosionsproces er afhængig af tilstedeværelsen af et, fo r det aktuelle metals vedkommende, aggressivt miljø. For jern og stål, kræves f.eks. tilstedeværelse af ilt og vand. Proces - sen kan skrives : jern + vand + ilt -4 rust For at korrosion kan opstå kræves altså både ilt og vand. Det betyder hvis vand (eller fugt) elimineres så vil der ikke sk e nogen tæring. Et eksempel på udnyttelse af dette er Lillebæltsbroen, der i princippet er en lang stålkasse. Udvendig t er broen malet for at beskytte den; men indvendigt er broen beskyttet mod korrosion ved at affugte luften i den lukked e kasse som broen udgør. Korrosion er en elektrokemisk proces, bestående af to del - processer. En anodeproces hvor metalatomerne oxideres ti l metalioner og samtidigt afgiver elektroner, og en katodeproces hvor elektroner forbruges. For stål i vandigt miljø er de r tale om følgende processer : Anodeproces : Fe - Fe e- Katodeproces : 1/ H e- - 20H- Anoden og katoden kan være forskellige områder på samm e metaloverflade (som ved grubetæring) eller det kan være to forskellige metaller (som ved galvanisk tæring). Forudsæt- 20

21 vingen er at anoden og katoden er elektrisk forbundne, så transport af elektroner kan ske, samt at det er en elektrolyt tilstede ( f.eks. vand). Et metals tendens til at korrodere, altså omdannes fra atomer til ioner, kan måles elektrisk, idet det er muligt at mål e ved hvilket potentiale (spænding) processen finder sted. Rangordnes de målte potentialer, får vi en såkaldt galvanis k spændingsrække, hvor de mest bestandige (ædle) metalle r har det højste potentiale. Tabel 2.1 Galvanisk spændingsrække i havvand ved 20 C Guld mv 18/8 rustfrit stål (passivt) + 90 mv Kobber + 20 mv Tin mv 18/8 rustfrit stål (aktivt) mv Bly mv Jern mv Aluminium mv Zink mv Magnesium mv Korrosionshastigheden afhænger af materialerne, det om - givende miljø, korrosionsprodukterne, temperaturen og e n række andre faktorer. llttilgangen er ofte en begrænsend e faktor på korrosionen. En række metaller, bl.a. rustfrit stål og aluminium, danner i en række miljøer en meget tæt hin - de af korrosionsprodukter som hindrer iltens adgang til me - tallet og dermed stopper videre korrosion. Denne tilstan d kaldes passivitet, og hinden for en passivhinde. For rustfri t stål består passivhinden overvejende af kromoxid. Passivitet Kromoxi d Dannelse af passivhinden er en dynamisk proces, hvor stå - let reagerer på det omgivende miljø. Det betyder at passiv - hindens sammensætning og stabilitet ikke blot er afhængi g af det miljø hvor stålet befinder sig ; men også af det miljø stålet tidligere har befundet sig i. I praksis vil rustfrit stål klare en relativ kortvarig eksponering i et aggressivt miljø, so m ved længere tids påvirkning vil lede til f.eks. pitting. Et eksempel er kogning af kartofler i en rustfri gryde. Egentlig er kogende saltvand et miljø der leder til både pitting og spændingskorrosion ; men korrosionen når ikke at udvikles, og den efterfølgende rengøring i rent vand genetablerer passiv - 21

22 hindens stabilitet. Det er også muligt at forbedre stålets bestandighed, ved f.eks. at behandle det med salpetersyre (såkaldt passivering) inden det tages i brug Korrosionsformer for rustfrit stå l Korrosion kan forme sig meget forskelligt. Her skal gives en oversigt over de korrosionsformer som oftest ses på rustfrie stål. I øvrigt er»rustfrit stål«en ikke særlig dækkende betegnelse som af og til skaber en for firkantet opfattelse af materialets egenskaber. Fladetæring Korrosionstabeller Fladetæring er den form for korrosion hvor hele den exponerede overflade tæres nogenlunde jævnt. Det forekommer f.eks. hvor rustfrit stål udsættes for svovlsyre. I miljøer hvo r korrosionshastigheden er under 0,1 mm/år anses materialet for bestandigt. Hvor korrosionshastigheden er mellem 0,1-1,0 mm/år kan der i visse tilfælde opnås en acceptabel levetid; men hvis korrosionen overstiger 1,0 mm/år kan materia - let generelt set ikke anvendes. Data i form af korrosionstabeller eller kurver findes i stålleverandørernes tekniske dokumentation eller i opslagsværker, f.eks.»korrosionstabeller«fra Jernkontoret, Stockholm. Figur 2.2 viser et korrosionsdiagram for en række rustfrie stål i svovlsyre. Fig. 2.2 Isokorrosionsdiagram for rustfrie stål i svovlsyre. C ( F) 11 0 (230) 9 0 (194) å E 1-T 70 (158) \AISI I \\---/ 304 II \ ` 5AF 2304 / 'i AI (122) SAF 2205 \ AI51 SA F 304 \ \ 2205' / 30 (86) % Grubetæring H2504 Grubetæring (pitting) giver sig udtryk i lokaliserede korrosionsangreb, hvor dybe angreb forekommer. I disse områ- 22

23 der, hvor passiviteten er nedbrudt er stålet aktivt og anodisk i forhold til den øvrige overflade hvor stålet er passivt. Pit - ting forekommer især i saltholdigt miljø, hvor kloridione r har en nedbrydende effekt på passivhinden. Højere temperatur øger risikoen for pitting, og ofte taler man om den kritiske pitting temperatur (CPT), som er den temperatur, hvor - over der er risiko for pitting. For at rangordne de forskellige rustfrie ståls bestandighed i kloridholdigt miljø, kan man opstille stålets PRE-tal (Pitting Resistance Equivalent number). Se kapitel 6. Kritiske pitting temperatur (CPT) PRE-ta l c ( F ) 100 (212 ) 80 (176 ) AISI (2 7% 31 6 Mo) \ SAF Fig CPT (Critical Pitting Temperature ) for en række rustfrie stå l i kloridholdigt miljø. Opmålt ved et potentiale på +300 mv. 60 (140 ) \ \\ SAF 2304 \ RE60 ~ m äa 4 0 (104) 2 0 (68) N - AISI 304"' Ingen grubetæring E a, ~ 0 (32) 0.01 cl /o Spaltekorrosion er et lokalt korrosionsangreb som forekommer i spalter i konstruktionen (f.eks. i flangesamlinger ) eller under tildækninger. Spaltekorrosion forekommer i de sam - me miljøer som pitting ; men eftersom korrosionsforholden e i spalter er væsentligt hårdere end på åbne flader, så optræ - der spaltekorrosion ved lavere temperaturer end pitting, ty - pisk C lavere. Spændingskorrosion (engl. : Stress Corrosion Cracking = SCC) giver sig udtryk i revnedannelser, som hurtigt kan gennemskære materialet fuldstændigt. Det til trods for at der bortkorroderer ganske beskedne mængder materiale. I rustfrit stål optræder spændingskorrosion i kloridholdig t vand. For at spændingskorrosion kan opstå, kræves kombi - Spaltekorrosio n Spændingskorrosio n 23

Rustfrie stål. af Carsten Jensen Afdelingen for Korrosion og Metallurgi FORCE Technology. CSJ / 2009.01.22 rev. 01

Rustfrie stål. af Carsten Jensen Afdelingen for Korrosion og Metallurgi FORCE Technology. CSJ / 2009.01.22 rev. 01 Rustfrie stål af Carsten Jensen Afdelingen for Korrosion og Metallurgi FORCE Technology CSJ / 2009.01.22 rev. 01 FORCE Forretningskoncept Industri og samfund Undervisning og formidling Integrity Management

Læs mere

Hvad er forskellen på EN 1.4404 og EN 1.4571?

Hvad er forskellen på EN 1.4404 og EN 1.4571? Hvad er forskellen på EN 1.4404 og EN 1.4571? Af Ebbe Rislund, Troels Mathiesen og J. Vagn Hansen Afdelingen for Korrosion og Metallurgi, FORCE Technology Indledning De to stål EN 1.4404 og EN 1.4571 er

Læs mere

Korrosion i praksis. Troels Mathiesen. Afdelingen for Korrosion og Metallurgi trm@force.dk

Korrosion i praksis. Troels Mathiesen. Afdelingen for Korrosion og Metallurgi trm@force.dk Korrosion i praksis Troels Mathiesen Specialist, civ.ing., ph.d. Afdelingen for Korrosion og Metallurgi trm@force.dk Kundeopgaver: 50% Skadesopklaring 50% Rådgivning, korrosionstest, R&D Specialer: rustfrit

Læs mere

Kemisk overfladebehandling af rustfrit stål

Kemisk overfladebehandling af rustfrit stål www.damstahl.dk Damstahl - a member of the NEUMO Ehrenberg-Group Al bearbejdning af rustfrit stål medfører en risiko for svækkelse af stålets naturlige korrosionsbestandighed. Er denne svækkelse større,

Læs mere

Hvad er rustfrit? i 1. Rustfrit stål

Hvad er rustfrit? i 1. Rustfrit stål Hvad er rustfrit? i 1 Rustfrit stål Rustfrit stål er en fælles betegnelse for en mængde stål med den fællesnævner, at de indeholder mindst 11,5% chrom. Når jern legeres med mindst 11,5% chrom, reagerer

Læs mere

Bearbejdning af rustfrit stål

Bearbejdning af rustfrit stål www.damstahl.dk Damstahl - a member of the NEUMO Ehrenberg-Group Kun de færreste anvender rustfrit stål uden at bearbejde det. Stålet skal klippes, bukkes, svejses, slibes eller på anden måde udsættes

Læs mere

Ferritisk, rustfrit stål

Ferritisk, rustfrit stål www.damstahl.dk Damstahl - a member of the NEUMO Ehrenberg-Group For kun få år siden var nikkelfrit, ferritisk, rustfrit stål noget, man grinede af. Ringe korrosionsbestandighed, ringe svejsbarhed og ringe

Læs mere

Grønbech. Stål & Metaldivisionen Rustfrit program

Grønbech. Stål & Metaldivisionen Rustfrit program Grønbech Stål & Metaldivisionen Rustfrit program Rustfrie plader Rustfrie coils og båndstål Rustfrit stangstål Rustfrie rør Mønstervalsede plader Rustfrie dørkplader Plasmaskæring, Vandskæring Profiler

Læs mere

Vandkvalitet og risiko for korrosion. Leon Buhl Teknologisk Institut

Vandkvalitet og risiko for korrosion. Leon Buhl Teknologisk Institut Vandkvalitet og risiko for korrosion Leon Buhl Teknologisk Institut Leon Buhl, Teknologisk Vandkvalitet og risiko for korrosion 1. Korrosion generelt Leon Buhl, Teknologisk Bygningsreglementerne 8.4 Vand-

Læs mere

Varmebehandling af Aluminiumbronze med fokus på Nikkel-Aluminiumbronze. DS/EN 1982:2008 (E) CC333G

Varmebehandling af Aluminiumbronze med fokus på Nikkel-Aluminiumbronze. DS/EN 1982:2008 (E) CC333G 1 Varmebehandling af Aluminiumbronze med fokus på Nikkel-Aluminiumbronze. DS/EN 1982:2008 (E) CC333G Af Uffe Andersen Frese Metal- & Stålstøberi A/S Indlæg ved FMV s årsmøde den 27. januar 2011 1.0 Indledning

Læs mere

Rustfrit stål i husholdningen

Rustfrit stål i husholdningen www.damstahl.dk Damstahl - a member of the NEUMO Ehrenberg-Group Rustfrit stål er det tætteste, man kan komme på en standardlegering til kritiske formål, og vore hjemlige køkkener er ingen undtagelser.

Læs mere

Vakuumlodning. Peter H. Gundel

Vakuumlodning. Peter H. Gundel Vakuumlodning Peter H. Gundel s Industrielt anvendt de sidste 50 år Sker ved smeltning af lod i vakuum Flusfri proces Smeltning af loddet ved over 800ºC slide number 1 Vakuum ovne. Ovne Består af en vakuum

Læs mere

AB. SVEJSETEKNIK ApS.

AB. SVEJSETEKNIK ApS. AB 1770 AC-DC Med den nye Dual Flow coatning er det kun nødvendigt at svejse 2/3 af godstykkelsen. Støbejern. Støbejern bruges meget i industrien på grund af prisen, samt at det er et stabilt og bearbejdeligt

Læs mere

Aluminium i levnedsmiddelindustrien Fremtidens metal?

Aluminium i levnedsmiddelindustrien Fremtidens metal? Aluminium i levnedsmiddelindustrien Fremtidens metal? v. Lektor, kemiingeniør Birgit Kjærside Storm Aalborg Universitet Esbjerg Roskilde 27.januar 2010 1 Aluminium Aluminium findes i store mængder i jordskorpen.

Læs mere

Lader du ozon angribe dit helbred?

Lader du ozon angribe dit helbred? 3 ODOROX MISON beskyttelsesgas odorized oxygen Lader du ozon angribe dit helbred? 02 MISON beskyttelsesgas Undgå skadelig ozon. brug MISON beskyttelsesgas hver gang du svejser. Hver gang du svejser, udvikles

Læs mere

For øjeblikkelig frigivelse

For øjeblikkelig frigivelse For øjeblikkelig frigivelse Kontakt: Seco Tools A/S Park Allé 350A 2605 Brøndby Jannie CHRISTIANSEN Telefon: +45-23453464 E-mail: jannie.christiansen@secotools.com www.secotools.com Nøglefaktorer ved bearbejdning

Læs mere

Efteruddannelse i Materialeteknologi Kursus R 3. Overfladebehandling. Rustfrit stål, nikkel og titan

Efteruddannelse i Materialeteknologi Kursus R 3. Overfladebehandling. Rustfrit stål, nikkel og titan Efteruddannelse i Materialeteknologi Kursus R 3 Overfladebehandling Rustfrit stål, nikkel og titan Kursusmateriale udviklet under lov 271 om efteruddannelse i et samarbejde melle m Danmarks Ingeniørakademi,

Læs mere

Rustfrit stål og korrosion. Claus Qvist Jessen

Rustfrit stål og korrosion. Claus Qvist Jessen Rustfrit stål og korrosion Claus Qvist Jessen RustfRit stål og korrosion af Claus Qvist Jessen Rustfrit stål og korrosion af Claus Qvist Jessen 1. udgave, 1. oplag 2011 2011 Damstahl a/s All rights reserved

Læs mere

Kom tæt på muligheder & udfordringer i et spændende metal KURSUSKATALOG

Kom tæt på muligheder & udfordringer i et spændende metal KURSUSKATALOG KURSUSKATALOG 2014 Danmarks aluminiumsklynge Skolegade 2D 6000 Kolding +45 73743040 Tidssvarende kurser af høj faglighed Udtrykket at lære for livet gælder også inden for aluminiumsbranchen. Hvert år sker

Læs mere

Alt om galvanisk tæring

Alt om galvanisk tæring Alt om galvanisk tæring For de fleste har galvanisk tæring været et begreb forbundet med noget totalt uforståeligt. Vi forklarer hvorfor og hvordan galvanisk korrosion sker, hvordan du kan måle det, og

Læs mere

Rustfrit stål i levnedsmiddelindustrien en introduktion

Rustfrit stål i levnedsmiddelindustrien en introduktion Rustfrit stål i levnedsmiddelindustrien en introduktion Forfattere: Foged, Jens Nielsen; A1 Steel Consulting ApS Folkmar Andersen, Jens; Alfa Laval Kolding A/S Jepsen, Elisabeth; APV Nordic A/S Løvstad,

Læs mere

service a/s Leveringsprogram

service a/s Leveringsprogram service a/s Leveringsprogram Aluminium KOBBER MESSING BRONZE 1 INDUSTRIENS METAL LEVERANDØR VrøndingVEJ Finder 4 lund du ikke det 8700 du Horsens søger, ring og Tlf. forhør 75 63 nærmere. 19 99 Fax 75

Læs mere

Kom tæt på muligheder & udfordringer i et spændende metal KURSUSKATALOG

Kom tæt på muligheder & udfordringer i et spændende metal KURSUSKATALOG KURSUSKATALOG 2013 Danmarks aluminiumsklynge. Tidssvarende kurser af høj faglighed Udtrykket at lære for livet gælder også inden for aluminiumsbranchen. Hvert år sker der udvikling inden for materialet,

Læs mere

Galvanisk Tæring. Kalium - mest negativ. Calsium

Galvanisk Tæring. Kalium - mest negativ. Calsium Galvanisk Tæring Galvanisk tæring har også noget med El at gøre, idet det er elektronernes strøm, der forårsager, at de udfældede ioner i vandet søger hen til et negativt spændingspotentiale. Dette var

Læs mere

Videreuddannelse indenfor rustfrit stål Hvem, hvad, hvor, hvorfor og hvordan?

Videreuddannelse indenfor rustfrit stål Hvem, hvad, hvor, hvorfor og hvordan? Videreuddannelse indenfor rustfrit stål Hvem, hvad, hvor, hvorfor og hvordan? Claus Qvist Jessen, Damstahl a/s Damstahl a/s: Rustfri stålgrossist Danmarks største Medlem af Neumo-Ehrenberg-gruppen: Sterile

Læs mere

YOUR LOCAL SOURCE IN A GLOBAL WORLD DIN LEVERANDØR AF METALKOMPONENTER

YOUR LOCAL SOURCE IN A GLOBAL WORLD DIN LEVERANDØR AF METALKOMPONENTER YOUR LOCAL SOURCE IN A GLOBAL WORLD DIN LEVERANDØR AF METALKOMPONENTER STØBEGODS SVEJSNING SMEDEGODS CNC PLADEBEARBEJDNING MONTAGE STØBEGODS SVEJSNING Der er mange oplagte fordele for dig ved at vælge

Læs mere

Slidprøvning. Hvordan måles og undersøges slid? Af Carsten Jensen FORCE Technology. 2012.10.26 / rev. 02 /CSJ

Slidprøvning. Hvordan måles og undersøges slid? Af Carsten Jensen FORCE Technology. 2012.10.26 / rev. 02 /CSJ Slidprøvning Hvordan måles og undersøges slid? Af Carsten Jensen FORCE Technology 2012.10.26 / rev. 02 /CSJ Hvilket udbytte fås ved måling og undersøgelse af slid? Hvad er udbyttet ved måling og undersøgelse

Læs mere

Følg vores metode til at omdanne en rå overflade til en spejlblank finish

Følg vores metode til at omdanne en rå overflade til en spejlblank finish tyrolit premium POLERINGSPROGRAM Følg vores metode til at omdanne en rå overflade til en spejlblank finish PREMIUM Lamelrondel SCM PREMIUM Forpolerings Rondel PREMIUM Polerings Rondel og polerings pasta

Læs mere

IONER OG SALTE. Et stabilt elektronsystem kan natrium- og chlor-atomerne også få, hvis de reagerer kemisk med hinanden:

IONER OG SALTE. Et stabilt elektronsystem kan natrium- og chlor-atomerne også få, hvis de reagerer kemisk med hinanden: IONER OG SALTE INDLEDNING Når vi i daglig tale bruger udtrykket salt, mener vi altid køkkensalt, hvis kemiske navn er natriumchlorid, NaCl. Der findes imidlertid mange andre kemiske forbindelser, som er

Læs mere

Efteruddannelse i Materialeteknologi Kursus SI I B. Materialekendska b. Konstruktionsstål, højstyrkestål og støbejern

Efteruddannelse i Materialeteknologi Kursus SI I B. Materialekendska b. Konstruktionsstål, højstyrkestål og støbejern Efteruddannelse i Materialeteknologi Kursus SI I B Materialekendska b Konstruktionsstål, højstyrkestål og støbejern Kursusmateriale udviklet under lov 271 om efteruddannels e i et samarbejde mellem Danmarks

Læs mere

NETTOSKRUER.DK. Skrueguide

NETTOSKRUER.DK. Skrueguide NETTOSKRUER.DK Skrueguide www.nettoskruer.dk info@nettoskruer.dk I denne skrueguide findes forskellige skruetyper med trægevind. De mest almindelige træskruer kaldes også spånpladeskruer. Skruernes skarpe,

Læs mere

Certificering af svejsere og svejseoperatører

Certificering af svejsere og svejseoperatører Certificering af svejsere og svejseoperatører Revideret 20-3-2014 Indhold Anvendelse af denne guide til gyldighed for svejsercertifikater... 3 Svejsning af prøveemne... 4 NDT og mekanisk prøvning... 4

Læs mere

2013 Produktoversigt

2013 Produktoversigt Produktoversigt 2013 DST-DEGREEZ/2 ph 7,1 Kan anvendes på alle metaller og legeringer og neutrale olier. DST-DEGREEZ/3 ph 10,6 Kan anvendes på de fleste metaller og legeringer. Gode resultater med renoveringsgods.

Læs mere

John christensen. 10 år i rådgivende ingeniørfirma. 2 år i Boligselskabet Baldersbo 9 år i Boligselskabet VIBO

John christensen. 10 år i rådgivende ingeniørfirma. 2 år i Boligselskabet Baldersbo 9 år i Boligselskabet VIBO John christensen 10 år i rådgivende ingeniørfirma 20 år i AAB, København 2 år i Boligselskabet Baldersbo 9 år i Boligselskabet VIBO Varmt vand Før og nu. Hvordan Hvilke udfordringer Denne metode har vi

Læs mere

Teknisk information. PercoTop Metalliske materialer og deres forbehandling inden lakering Del 1.

Teknisk information. PercoTop Metalliske materialer og deres forbehandling inden lakering Del 1. Teknisk information. PercoTop Metalliske materialer og deres forbehandling inden lakering Del 1. Kun til erhvervsmæssigt brug. I-systemdatablad nr. DK / SYS_PT950.8 / 00 An Axalta Coating Systems Brand

Læs mere

Måling af ledningsevne. I rent og ultrarent vand

Måling af ledningsevne. I rent og ultrarent vand Måling af ledningsevne I rent og ultrarent vand Anvendelse af ledningsevne Mest anvendt til kvalitets kontrol Overvågning af renhed på vand til processen Kontrol af vand i processen Kontrol af drikkevand

Læs mere

AquaCoat. En nyhed i overfladebehandling

AquaCoat. En nyhed i overfladebehandling AquaCoat En nyhed i overfladebehandling Her er beviset: Fantastisk holdbarhed AquaCoats helt enestående holdbarhed og evne til at beskytte mod korrosion er blevet testet igen og igen af uafhængige testinstitutter.

Læs mere

Side 1 Færøsk-Kapitel 73-141863 30/8/07

Side 1 Færøsk-Kapitel 73-141863 30/8/07 Kapitel 73 VARER AF JERN OG STÅL Bestemmelser 1. Ved støbejern forstås i dette kapitel varer fremstillet ved støbning, hvori jern vægtmæssigt udgør en større del end nogen anden enkelt bestanddel, og som

Læs mere

Hvor er tilstandskontrolværktøjerne henne? Hvem er vi? Peter Skovgaard, FMS Lene Rosenlund, FMS

Hvor er tilstandskontrolværktøjerne henne? Hvem er vi? Peter Skovgaard, FMS Lene Rosenlund, FMS Hvor er tilstandskontrolværktøjerne henne? Hvem er vi? Peter Skovgaard, FMS Lene Rosenlund, FMS Hvor er tilstandskontrolværktøjerne henne? Hvor er de ude i virksomhederne? Vi giver et bud på dette og sammenholder

Læs mere

Korrosion på affaldsanlæg

Korrosion på affaldsanlæg Korrosion på affaldsanlæg Korrosion i forskellige miljøer Temadag på Haldor Topsøe d. 15. september Rikke Mattsson R&D Engineer Kort introduktion til Babcock & Wilcox Vølund Præsentation af et affaldsanlæg

Læs mere

1. TITEL GES 17: PRODUKTION AF HÅRDLODDELEGERINGER

1. TITEL GES 17: PRODUKTION AF HÅRDLODDELEGERINGER 1. TITEL GES 17: PRODUKTION AF HÅRDLODDELEGERINGER Livscyklus Kort friteksttitel Formulering DU af Ni-metal Systematisk titel baseret på Use Descriptor SU: SU14: Fremstilling af basismetaller og legeringer

Læs mere

ORIGINAL LINK SEAL COBALCH Tætninger

ORIGINAL LINK SEAL COBALCH Tætninger COBALCH Tætninger ORIGINAL LINK SEAL modul murtætning installeres hurtigt og nemt. Arkitekter, ingeniører, bygnings- og rørledningsfirmaer foretrækker fordelene ved den ORIGINAL LINK SEAL. - tryktæt fra

Læs mere

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Brugermanual HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Instruktion i korrekt brug af HAJO pladeløfter. Opbevar denne manual let tilgængelig for brugeren. Det er vigtigt at brugeren forstår advarslerne

Læs mere

Opgave: Du skal udfylde de manglende felter ud fra den information der er givet

Opgave: Du skal udfylde de manglende felter ud fra den information der er givet pgave 1a.01 Brug af det periodiske system pgave: Du skal udfylde de manglende felter ud fra den information der er givet Eks: I rubrik 1 kendte vi grundstof nummeret (nr. 11). Ved brug af det periodiske

Læs mere

Datablad UHB 11 Produktfakta og anvendelsesområder

Datablad UHB 11 Produktfakta og anvendelsesområder Datablad UHB 11 Produktfakta og anvendelsesområder Uddeholm A/S Kokmose 8 6000 Kolding Tlf.: 75 51 70 66 Fax: 75 51 70 44 www.uddeholm.dk e-mail: info@uddeholm.dk UHB 11 Produkt- og egenskabsprofil Uddeholms

Læs mere

Schmolz+Bickenbach Over 150 års passion for stål

Schmolz+Bickenbach Over 150 års passion for stål Schmolz+Bickenbach Over 150 års passion for stål Verdensomspændende og lokale Velkommen hos Schmolz+Bickenbach. Vi har løsningen. Schmolz+Bickenbach gruppen er en af verdens førende producenter og distributører

Læs mere

Fiberpakninger Top-sil-ML1, KLINGERsil, Statite, Top-graph

Fiberpakninger Top-sil-ML1, KLINGERsil, Statite, Top-graph Fiberpakninger TopsilML1, KLINGERsil, Statite, Topgraph DanmarkKLINGER KLINGER Danmark har siden 1848 været leverandør af ventiler, pakninger og tætninger. Vi er en del af KLINGERgruppen, som består af

Læs mere

Vejledning om metalliske materialer til vandinstallationer

Vejledning om metalliske materialer til vandinstallationer Vejledning om metalliske materialer til vandinstallationer Frank Fortenay, Asbjørn Andersen og Kate Nielsen Force Technology Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 12 2005 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden

Læs mere

C3 2 Magnesium. 1 Oparbejdning af magnesiumklorid

C3 2 Magnesium. 1 Oparbejdning af magnesiumklorid C3 2 Magnesium 1 Oparbejdning af magnesiumklorid Inden magnesium kan udvindes ved hjælp af elektrolyse skal de forskellige magnesiumforbindelser omdannes til magnesiumklorid. I industrien anvendes hovedsageligt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1...Indledning. Tegninger. Side 2...Skema. Side 3...Slanger. Side 4...Slangeafruller. Side 5...Isolering.

Indholdsfortegnelse. Side 1...Indledning. Tegninger. Side 2...Skema. Side 3...Slanger. Side 4...Slangeafruller. Side 5...Isolering. Jordvarme Indholdsfortegnelse Side 1......Indledning. Tegninger Side 2.....Skema. Side 3........Slanger. Side 4......Slangeafruller. Side 5......Isolering. Side 6......Manifold / Brønd. Side 7....Brønd.

Læs mere

Alcoa smedede aluminiumsfælge. Fakta & Tal

Alcoa smedede aluminiumsfælge. Fakta & Tal Alcoa smedede aluminiumsfælge Fakta & Tal VIDSTE DU? Alcoa fælge er de stærkeste fælge Hver fælg starter som en hel blok meget stærk og korrosionsbestandig aluminiumslegering. Med et tryk på 8000 ton bliver

Læs mere

TERRASSEPLANK SERIE: NATUR

TERRASSEPLANK SERIE: NATUR TERRASSEPLANK SERIE: NATUR ANVENDELSE OG TEKNISKE SPECIFIKATIONER: Om produktet: Under produktionen tilsættes fibre. Det bedste fra naturen kombineret med ren Polymeren moderne byggemateriale. Kombinationen

Læs mere

TYROLIT. Perfekte løsninger til alle formål. Et selskab i SWAROWSKI Group www.tyrolit.com

TYROLIT. Perfekte løsninger til alle formål. Et selskab i SWAROWSKI Group www.tyrolit.com TYROLIT lamelskive PROGRAM Perfekte løsninger til alle formål Et selskab i SWAROWSKI Group www.tyrolit.com Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse Piktogrammer Premium Longlife til stål 4-5 Premium Cerabond

Læs mere

dubo- og exkoschweitzer systemet produktkatalog Se katalogbiblioteket på www.betechseals.dk

dubo- og exkoschweitzer systemet produktkatalog Se katalogbiblioteket på www.betechseals.dk dubo- og exkoschweitzer produktkatalog Se katalogbiblioteket på www.betechseals.dk indhold Side Dubo- og Exkoschweitzer 4 Dubo-ringe 4 Dubo-underlagsskiver 5 Dubo-ringe til skruer med indvendig sekskant

Læs mere

PSO-F&U 3629 Forskning og udvikling af 2. generations PEC solceller

PSO-F&U 3629 Forskning og udvikling af 2. generations PEC solceller PSO-F&U 3629 Forskning og udvikling af 2. generations PEC solceller Indsatsområde: Solceller Tidsplan PSO omkostninger Projektorganisation: Teknologisk Institut sep. 2001 til sep. 2003 4.4 mio. kr. PSO

Læs mere

EN 1993-5 DK NA:2014 Nationalt Anneks til Eurocode 3: Design of steel structures Del 5: Piling

EN 1993-5 DK NA:2014 Nationalt Anneks til Eurocode 3: Design of steel structures Del 5: Piling EN 1993-5 DK NA:2014 Nationalt Anneks til Eurocode 3: Design of steel structures Del 5: Piling Forord I forbindelse med implementeringen af Eurocodes er der udarbejdet: Nationale Annekser til de brospecifikke

Læs mere

Viden om plast forpligter...

Viden om plast forpligter... Viden om plast forpligter... Vink Plast A/S en del af verdens største plastleverandørnetværk! Vink i Randers beskæftiger mere end 100 ansatte og er en del af verdens største netværk af plastleverandører

Læs mere

RØRINDUSTRI PULVERLAKERING MONTAGE

RØRINDUSTRI PULVERLAKERING MONTAGE RØRINDUSTRI PULVERLAKERING MONTAGE 2 Multilak står på tre ben Multilak er en virksomhed, som står på tre ben. Med kompetencer inden for maskinfabrik, overfladebehandling og montage er virksomheden blevet

Læs mere

Polyester. Dansk Forening for Rosport Materielkursus 2 Uddannelsesudvalget. Polyesterens egenskaber. Opbevaring. Hvad består en glasfiberbåd af

Polyester. Dansk Forening for Rosport Materielkursus 2 Uddannelsesudvalget. Polyesterens egenskaber. Opbevaring. Hvad består en glasfiberbåd af 10 Polyester Hvad består en glasfiberbåd af Polyesterens egenskaber Opbevaring Der bruges som regel polyester til at holde sammen på glasset. Dette produkt er en kunstharpiks, fremstillet af spildprodukter

Læs mere

System information. Forbehandling af undergrunde til lakering

System information. Forbehandling af undergrunde til lakering System information. Forbehandling af undergrunde til lakering Storvogne har i dag, udover deres egentlige funktion, en stadig større betydning som reklameblikfang; de repræsenterer firmaet og fungerer

Læs mere

TERMISK HÆRDET GLAS DS/EN 12150

TERMISK HÆRDET GLAS DS/EN 12150 TERMISK HÆRDET GLAS DS/EN 12150 DATABLAD 1. Generelt Dette datablad giver et resume af produktstandarden DS/EN 12150-1 Bygningsglas termisk hærdet sodakalksilikatsikkerhedsglas Del 1: Definition og beskrivelse

Læs mere

Alarmcom. Magnetkontakter

Alarmcom. Magnetkontakter Alarmcom Magnetkontakter Side 2 Alarmcom Indholdsfortegnelse 1. MKT 200 magnetkontakter...3 1.1 Hvorfor benyttes ALNICO V magneter?...3 1.2 Hvorfor bruger vi reed kontakter belagt med Ruthenium?...4 1.3

Læs mere

Livet i hjemmet stiller store krav til køkkenudstyret hver dag. FAVORIT køkkenudstyr er testet i henhold til de højeste standarder for kvalitet og

Livet i hjemmet stiller store krav til køkkenudstyret hver dag. FAVORIT køkkenudstyr er testet i henhold til de højeste standarder for kvalitet og FAVORIT 26_012 Livet i hjemmet stiller store krav til køkkenudstyret hver dag. FAVORIT køkkenudstyr er testet i henhold til de højeste standarder for kvalitet og holdbarhed og er designet, så det opfylder

Læs mere

Anmeldelse af fjernelse af drivhus - BBR bygningsnr. 2 - Marbækvej 15A, 4050 Skibby, matrikelny. 12h Skibby.

Anmeldelse af fjernelse af drivhus - BBR bygningsnr. 2 - Marbækvej 15A, 4050 Skibby, matrikelny. 12h Skibby. 13260025404E85129 Annette Elsberg og Peter Busk-Jensen Skuldelevvej 21 C, 4050 Skibby Frederikssund Kommune Indge. =t den 1 6 SEP. 2013 Sag nr. Skibby den 6. september 2013 17.09.2013 Frederikssund Kommune

Læs mere

HPK. Biobrændsel. Stokerkedel til træpiller eller træflis

HPK. Biobrændsel. Stokerkedel til træpiller eller træflis Biobrændsel HPK Stokerkedel til træpiller eller træflis Virkningsgrad > 9 % Opfylder kravene i EN 0.5 - klasse 5 Modulerende drift fra 0-00% Mulighed for brug af fastbrændsel Automatisk rensning af røgrør

Læs mere

KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds

KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds Værd at vide om 2010 Oversigt: KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds 1. Generelt om problemer med fugt i bygninger 1.1 Byggematerialer i relation til problemer 1.2 Fugt i kældre et særligt problem 2.

Læs mere

olie- og benzinudskillere og sandfang

olie- og benzinudskillere og sandfang Vejledning i drift og vedligeholdelse af olie- og benzinudskillere og sandfang Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Indledning Formålet med denne vejledning er at sikre, at sandfang samt olie- og benzinudskillere

Læs mere

Nimax: Hårdt, let at bearbejde og attraktivt prisniveau. Ramax LH: Korrosionsbestandigt, ekstra let at bearbejde og meget interessant prisniveau

Nimax: Hårdt, let at bearbejde og attraktivt prisniveau. Ramax LH: Korrosionsbestandigt, ekstra let at bearbejde og meget interessant prisniveau magasin for uddeholms kunder U-POSTENaugust 2009 Uddeholms kunder betaler kun for prima materiale. Med få undtagelser er al Uddeholms materiale maskinbearbejdet, så urenheder og ar i overfladen er fjernet.

Læs mere

Teglværksvej 1b - 5 DK-9881 Bindslev Tel.: +45 98 93 87 88 Fax: +45 98 93 84 32 www.multilak.dk e-mail: multilak@multilak.dk

Teglværksvej 1b - 5 DK-9881 Bindslev Tel.: +45 98 93 87 88 Fax: +45 98 93 84 32 www.multilak.dk e-mail: multilak@multilak.dk Hirtshals Multilak Bindslev Hjørring Frederikshavn Brønderslev Aalborg Pulverlakering I pulverlakeringsafdelingen råder vi over 2 top-moderne lakerings linier. Et automat anlæg og et manuelt anlæg. Vi

Læs mere

Fakta om miljø- og sundhedsaspekterne ved røgede fødevarer. Røg fra træflisgeneratorer versus anvendelse af naturlige røgkondensater

Fakta om miljø- og sundhedsaspekterne ved røgede fødevarer. Røg fra træflisgeneratorer versus anvendelse af naturlige røgkondensater Fakta om miljø- og sundhedsaspekterne ved røgede fødevarer. Røg fra træflisgeneratorer versus anvendelse af naturlige røgkondensater Dette informationsblad er fremstillet aftarber AB og Red Arrow, februar

Læs mere

Korrosion i vvs-installationer. Erik Brandt (red.)

Korrosion i vvs-installationer. Erik Brandt (red.) Korrosion i vvs-installationer Erik Brandt (red.) SBi-anvisning 227 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2009 Titel Korrosion i vvs-installationer Serietitel SBi-anvisning 227 Udgave 1.

Læs mere

PRODUKT INFORMATION. KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds. Værd at vide om 2008

PRODUKT INFORMATION. KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds. Værd at vide om 2008 PRODUKT INFORMATION Værd at vide om 2008 KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds Oversigt: 1. Generelt om problemer med fugt i bygninger 1.1 Byggematerialer i relation til problemer 1.2 Fugt i kældre et

Læs mere

marineshaft.com ... move on!

marineshaft.com ... move on! marineshaft.com... move on! Vi betragter opgaven som fuldført i det øjeblik, vores kunde er klar til at...... move on! Om MarineShaft 4-5 Godkendt koldretning af propelleraksler og rorstammer med klassecertifikat

Læs mere

Vi bygger en S16D bil

Vi bygger en S16D bil Vi bygger en S16D bil Af Carsten Grønnemann Jeg vil i denne artikel serie se på hvad der skal til for at bygge en top-notch S16D bil. Blovstrød SlotCar Racing Club April 2007. Chassis Jeg har valgt et

Læs mere

CO2-udledning ved distribution af fisk i genbrugsemballage, målt i forhold til EPS engangsemballage.

CO2-udledning ved distribution af fisk i genbrugsemballage, målt i forhold til EPS engangsemballage. CO2-udledning ved distribution af fisk i genbrugsemballage, målt i forhold til EPS engangsemballage. Teknologisk Institut, september 2011 Indhold Projektets indhold... 3 Indledning... 4 Sammenligning af

Læs mere

M O N S T R U M. Materiale og konstruktionsbeskrivelse

M O N S T R U M. Materiale og konstruktionsbeskrivelse Materiale og konstruktionsbeskrivelse 2014 Generelt om konstruktion og materialer Alle MONSTRUMs legeredskaber er konstrueret af tømmer i miljøvenlig, PEFC certificeret, gennemimprægneret, nordisk SUPERWOOD,

Læs mere

STYRKE GENNEM KNOW-HOW

STYRKE GENNEM KNOW-HOW STYRKE GENNEM KNOW-HOW Egen konstruktion Kompetence i materialeegenskaber Bearbejdning med små tolerancer Præcis produktion af enkeltdele, Reservedele og småserier Komplette anlæg B E A R B E J D N I N

Læs mere

Røntgen-Ultralyd-Magnetprøvning-Penetrant-Visuel kontrol af svejsninger Notified body no. 1727

Røntgen-Ultralyd-Magnetprøvning-Penetrant-Visuel kontrol af svejsninger Notified body no. 1727 Røntgen-Ultralyd-Magnetprøvning-Penetrant-Visuel kontrol af svejsninger Notified body no. 1727 Revideret 28-3-2014 Inspecta Denmark (tidl.jebru Inspektion A/S) blev grundlagt i 2005 af Jens Bruun. Fra

Læs mere

Stengulve VEDLIGEHOLD - RENGØRING

Stengulve VEDLIGEHOLD - RENGØRING Stengulve VEDLIGEHOLD - RENGØRING Iduna A/S producent af gode sæbe i Danmark og Tyskland- Jeg hedder Dich Schach Jensen JEG HAR MANGE ÅRS ERFARING, SET UTALLIGE MULIGE OG UMULIGE LØSNINGER. DET EFTERFØLGENDE

Læs mere

Smøreolier og -midler

Smøreolier og -midler 30 Det der smører godt kører godt. Et vigtigt redskab til at sikre sikker drift af et maskinanlæg, er at der anvendes korrekt smøremiddel. Det er videre vigtigt at kunde anvende smøreolieanalyser i forbindelse

Læs mere

MONTERINGS- VEJLEDNING

MONTERINGS- VEJLEDNING ... den reflektive isolering! MONTERINGS- VEJLEDNING 1. BESKRIVELSE BESKRIVELSE Quattro, Produktet til effektiv varmebesparelse. Quattro, er et tyndt reflektivt isoleringsmateriale, som har været brugt

Læs mere

Nordisk innovation Porduktkatalog

Nordisk innovation Porduktkatalog Nordisk innovation Porduktkatalog ROTTESPÆR TX11 STOPPER ROTTErne FØR DE GØR SKADE VA-godkendt på Teknologisk Institut Fra Ø100 til Ø200mm, også til strømpeforet rør i ovenstående dimensioner Udført i

Læs mere

SKRUEGUIDE SKRUEGUIDE Materialer.dk .beslaco SKRUEGUIDE Nummer i beskrivelsen www 48 37-05 10 48 52-05 50 48 52-75 58 48 46-35 50 48 50-31 10

SKRUEGUIDE SKRUEGUIDE Materialer.dk .beslaco SKRUEGUIDE Nummer i beskrivelsen www 48 37-05 10 48 52-05 50 48 52-75 58 48 46-35 50 48 50-31 10 I denne skrueguide er der 50 forskellige skruetyper med trægevind. De mest almindelige træskruer kaldes også spånpladeskruer. Skruernes skarpe dybe gevind sikrer en høj udtræksværdi i alle materialer.

Læs mere

VA-Bekendtgørelsen. Leon Buhl Teknologisk Institut

VA-Bekendtgørelsen. Leon Buhl Teknologisk Institut VA-Bekendtgørelsen Leon Buhl Teknologisk Institut Godkendelser BR10 2012 BR 10 kap. 8.4.1 Generelt Stk. 6 Fabriksfremstillede produkter, der indgår i eller tilsluttes vandinstallationer, skal for så vidt

Læs mere

3M Industri. Tape og Lim. VHB tape. Det afprøvede alternativ. til skruer, nitter og svejsning

3M Industri. Tape og Lim. VHB tape. Det afprøvede alternativ. til skruer, nitter og svejsning 3M Industri Tape og Lim VHB tape Det afprøvede alternativ til skruer, nitter og svejsning Kvaliteten er afprøvet igennem 30 år 3M VHB tape blev opfundet af 3M for over 30 år siden. Tapen har vist sig at

Læs mere

TÆT TAG DERBIGUM. Membraner til anlægsarbejder

TÆT TAG DERBIGUM. Membraner til anlægsarbejder TÆT TAG DERBIGUM Membraner til anlægsarbejder Derbigum membraner slutter tæt og er lette at arbejde med Der skal stilles store krav til en god vandisolering. Den skal kunne tåle bevægelser i konstruktionen.

Læs mere

Prøvning af rottespærre fabrikat PipeSec ApS

Prøvning af rottespærre fabrikat PipeSec ApS Prøvning af rottespærre fabrikat PipeSec ApS Prøvningsrapport Ordrenummer: 575387 Udført for: PipeSec ApS Nørregade 7B 1165 København K Att. Michael Rasmussen Emneord: Afløbssystemer, rottestop, rottespærre

Læs mere

HUSETS VARME HJERTE. Beholdere og vandvarmere. kvalitet og holdbarhed fra METRO THERM

HUSETS VARME HJERTE. Beholdere og vandvarmere. kvalitet og holdbarhed fra METRO THERM HUSETS VARME HJERTE Beholdere og vandvarmere kvalitet og holdbarhed fra METRO THERM Varmt vand til Danmark i mere end 70 år METRO THERM er landets suverænt største producent af varmtvandsbeholdere, og

Læs mere

Fødevarevirksomheder, som har udstyr af ældre dato. Fødevarevirksomheder skal autoriseres eller registreres, før de kan starte produktion.

Fødevarevirksomheder, som har udstyr af ældre dato. Fødevarevirksomheder skal autoriseres eller registreres, før de kan starte produktion. August 2013 Brugt procesudstyr og overensstemmelseserklæringer/dokumentation for overholdelse af gældende regler for fødevarekontaktmaterialer (materialer og genstande). Brugt procesudstyr omfatter produktionsmaskiner,

Læs mere

Klæber til forstærkning

Klæber til forstærkning Produkt datablad Udgave 01.04.2015 Identifikation nr: 020206040010000001 Sikadur -30 Klæber til forstærkning Produkt beskrivelse Anvendelse Karakteristika / fordele Sikadur -30 er en thixotropisk, strukturel

Læs mere

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR Brugsanvisning Læs denne brugsanvisning grundigt før brug INTRODUKTION Dette er en avanceret detektor med multifunktion. Den kan finde og lokalisere metal, strøm og lægter. Figur

Læs mere

Muehlhan A/S og ALUCROM AB. Skandinaviens stærkeste hold inden for overfladebehandling af stål

Muehlhan A/S og ALUCROM AB. Skandinaviens stærkeste hold inden for overfladebehandling af stål Muehlhan A/S og ALUCROM AB Skandinaviens stærkeste hold inden for overfladebehandling af stål Muehlhan En af verdens største entreprenører inden for overfladebehandling Grundlagt i 1881 Med hovedsæde i

Læs mere

FORCE Technology Fra viden til værdi

FORCE Technology Fra viden til værdi Velkommen til FORCE Technology Fra viden til værdi FORCE Technology - fakta 60-års erfaring med innovation og anvendelse af viden og teknologi Omsætning ca. 800 mio. kr. 35% af omsætningen genereres i

Læs mere

Forankringselementer. Til brug for. Kedelfremstilling

Forankringselementer. Til brug for. Kedelfremstilling Forankringselementer Til brug for Kedelfremstilling Indholdsfortegnelse Side 1 Bølgeanker type KÖCO KWA/R 6/8 Side 5 Kakkelholder Side 6 Slidsstift reduceret type KÖCO KSST/R Side 6 Nikkelbasislegering

Læs mere

Værd at vide om hydraulikslanger

Værd at vide om hydraulikslanger Værd at vide om hydraulikslanger En teknisk gennemgang af slangetyper, valg af slangetyper, rengøring og Prisfastsættelse af slanger. Indholdsfortegnelse Hvordan vælger jeg det rigtige produkt til min

Læs mere

Praktiske erfaringer med Svovlbrinte. Aksel Kirkeby Driftsleder Transport Spildevand

Praktiske erfaringer med Svovlbrinte. Aksel Kirkeby Driftsleder Transport Spildevand Praktiske erfaringer med Svovlbrinte Aksel Kirkeby Driftsleder Transport Spildevand Hvad er svovlbrinte? Hvordan opstår Svovlbrinte? Hvad gør vi ved det? Omgivelserne Praktiske erfaringer Personsikkerhed

Læs mere

9. Er jorden i Arktis en tikkende bombe af drivhusgasser?

9. Er jorden i Arktis en tikkende bombe af drivhusgasser? 9. Er jorden i Arktis en tikkende bombe af drivhusgasser? Af Peter Bondo Christensen og Lone Als Egebo I det højarktiske Nordøstgrønland ligger forsøgsstationen Zackenberg. Her undersøger danske forskere,

Læs mere

Efteruddannelse i Materialeteknologi Kursus S 2. Nedbrydningsformer. Stål, højstyrkestål og støbejern

Efteruddannelse i Materialeteknologi Kursus S 2. Nedbrydningsformer. Stål, højstyrkestål og støbejern Efteruddannelse i Materialeteknologi Kursus S 2 Nedbrydningsformer Stål, højstyrkestål og støbejern Kursusmateriale udviklet under lov 271 om efteruddannels e i et samarbejde mellem : Dansk Ingeniørakademi,

Læs mere

Fremstilling af print på den lette måde

Fremstilling af print på den lette måde Fremstilling af print på den lette måde Af Max Jens Jensen 2004 Fremstilling af print int på den lette måde Indledning Når man er gør det selv inden for elektronik er de to største problemer som regel

Læs mere