for norsk fisk~rib~drift

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "for norsk fisk~rib~drift"

Transkript

1 4 aargaag Ukntlig. mclalsr fra fiskrjdirkt0rn fr nrsk fiskribdrift Onsdag 2 mars 923 Nr. 2 nrsk fjskrir, Uken -7 mars. V a a r s i l d fis ke t va:- gdt eg saa i sidste uke. Onsdag hadde man et!lgd gdt garnfiske mkring Aanasira. ved Egersund, men eucfs var garnfisket smaat hele fjsie halvdel av uken. Der blev sat ngen stæng mellem Sletten g Krsfjrden. Trsdag gde natsætfangster mkring Stre Bns sydvestside g paa Tøm mervik i Karmsurtdet. Der blev sat 2 stæng i Førresfjrden g der var et tildels bra natsætfiske mkring Espevær. Desuten L stæng i Bremnes g 2 mindre stæng ved Mster. fredag hadde man gde natsætfangster mkring Bkn, større stæng ved Dalhavn g større ved R0vig. paa Bkns vestside. Man hadde endvidere gdt natsætfiske fr Blikshavn-Rusvik i Karmsundet g rike fangster i Narreviksundet i Tysvær, hvr der gsaa lørdag var et rikt natsætfiske, likesm man lørdag hadde gde fang ter paa natsæt mkring Bkns syd- g vestside g paa nrdsiden blev sat. 5 større stæng fredag aften g lørdag. Ved Mster blev sat 0 stæng g j Bremnes. Omkring Espevær gsaa et ganske bra fiske) likesaa ved.kvitingsøy. Ved Ojeitingviken ved Stlmen blev fredag g lørdag sat 3 stæng. Der blev i sidste uke ptat i Søndre distrikt hl. vaarsild, hvrav hl. med garn, hl. med landnt g hl. med snurpent. samme uke blev de tilsvarende tal , , 42495, alt er iaar i dette distrikt ptat h.,.. hvrav hl. garnsild, '20000 hl. landntsild g hl. snurpentsild. fjr var pfisket ialt 68'7 500 hl., hvrav med garn , med landnt 2500 g med snurpent hl. Av aarets fangst er hl. iset (ifjr 32500D)} hl. saltet (ifjr ), til hermetik hl., til sildlje m. v hl. g til hjemmefrbruk hl. l\iddelprisen fr helesæsngen er iaar beregnet lr garnsild kr pr. hl. (ifjr 5.50), fr landntsild kr pr. hl. (ifjr 8.(7) g fr snurpentsild kr pl hl. (ifjr 4.75). Værdien av ukens vaars ildfiske i Søndre distrikt b ley henimt mill. kr. g fr hele sæsod gen er værdien beregnet' til vel 4.2 mill. krner mt 4.0 ifjr, 2.3 i 92L 7.8 i 920 g 22.4 mill. kr. i 99, de sidste dage av uken var gdt sildefiske ver hele linjen, men trske fisket er smaat. Der er gdt haap nfiske fremdeles g der er gjennemgaa ende str tilfredshet i Hskeværene Der er nu tilstede 450 landntbruk 00 snurpentlag g 500 apdre fiske lag, 200 seilere, 20 kjøpefartøier Of 250 landkjøpere. Der er i Søndre di strikt desuten pfisket 2O e stk trsk, pris kr..0 g stk sei; pris 0.60 pr. stk.. trsk, der efter stk. utgjør stk., hvrav stk. hængt g' stk. saltet. Dest.ten 986S0 hyse, hvrav hængl Prisen var i februar fr trsk 8-3 øre g hyse 8-3 øre pr. g fr lever 0- øre pr. liter. alt er nu under vinterfisket i finmark pfisket i tiden ktber- 28 februar stk. mt ifjr. aar er saltet g hængt 6000 mt ifjr g :.tk. Trms. fylke er fisket fremdeles sm.aat. Partiet er nu stk. mt ) ifjr g stk. i 92. 'rlftens psynsdishikt var fisket gdt da ukens fangst blev 2.9 mill. stk. mt.4 ijr,.9 i 92 g.9 gsaa i 920. Det samlede parti fr Lften er nu 9.9 mill. stk.. mt 6.4 ifjr, 0.4 i 92, 5.4 i 920 g 3.7 i 99. Drr er tilvirket hl. lamp'ediirlan lot 3 03 ifjr eg 8 SE7 i 92 eg rgnpariiet er 7' 78- t. L-Cl 3249 ifjr g Der deltar nu- i Lften 52 S g n g F j rd ane var. der :'?afer, hvilket er et større belæg end ntet nævneværdig sildefiske i sidste de fregaaende 5..ar g der er uke, saa kvantummet er ufrandret hem,mødt flerekjøpefartøier end i de hl., hvrav saltet. nævnte aar. Av tatene var 02 St r s i l d fis'k et nrdenfr Stat er i uken frøket med 5360 hl. væsent lig ved eftermelding fra Bjørnsundværene. alt er nu pfisket nrdenfr Stat hl. strsild, hvrav iset til eksprt hl, saltet hl. g anvendt til sildlje, agn g hjemmefrbruk hl. Samlet værdi ca. 2.3 mill. krner. S kre j fis k et blev i uken frøket med vel 4.8 mill. stk., hvrav 2.9 mill, falder paa Lften. fjr var ukefangsten 3.7 g i mill. stk Om v i n i e r fis k e t i Fin ill ark freligger nu kvaniumspgave fr fe bruar. Opfisket blev garnbaater.!2stlfien er statinert 3968 baater, i Henningsvær 580, i V stlften 528 g i Værøy g Rest 35 baater.' Paa Yttersiden av Lrten var fisket D.get mindre i sidste uke. Ttalkvan.. turnet er dg større end paa flere aar, nemlig stk. mt ifjr g i 92 gi'aa Helgeland-Salten er partiet litt bedre end ifjr, nemlig stk, mt ifjr g i 92, Sør- Trøndelag er pfisket ::tk. mt ifjr. ' Nrd Trøu, rlelag har, fisket hittil været srnaat. at er nupfisket stk., hvr av falder paa selve Vikten bare

2 l 92 UKENTLGE MEDDELELsER FOR NORSK FSKERBEDRFT FRA FisKERiDREKTØREN 2 mars 92a stk. fjr var partiet stk. g i stk. l Møre fylke blev ukefangsten vel mjllin stk. fisket hindredes etpar dage av uveir g taake. Utfr Rmsdalsværene var der ganske gdt fiske enkelte dage, mens det paa Nrdmør g Søndmør var mest smaat. Partiet er nget større end i de fregaaende 2 aar, nemlig nu stk. mt ifjr g i 92.! Sgn g Fjrdane har fisket hittil git et ringe utbytte, da partiet bare utgjør stk. mt ifjr g i 92. Møre deltar nu i fisket 776 baater g i Sgn g Fjrdane 22 baater. Det samlede skreikvantum fr hele landet til 7 mars iaar utgjør 9.2 milliner stykker, hvrav 5.7 hængt, J 2.2 saltet, hl. dampmedicintran, 635 hl. lever til andre transrter g hl. rgn mt ifjr henhldsvis 5., 4., 0.0, 29750, 2457,29093, i ,6.5, 0.8, 32034, 5089, g i , 3.7, 8.4,2095,206,7663. Brttnlngr Skreifisket. Lensmanden i Maasøy indberetter 28 februar 923: Efter nytaar 923 er følgende reiser fretat herfra fr at føre plitipsyn paa hav i havn g fiskevær samt fr at indhente fiskeberetninger. Den 9 februar til Srtvik, Kjeilen g havnen paa Hjelmsøy.» 5 februar - Ryggefjrd, Kbbefjrd g Maasø.» 22 februar - Bakfjrd g Snefjrd g /; 26 føbruar» Selkp g Lillefjrd. Den sids! anførte reise har været kmbinert med anden ffentlig reise. Paa de andre reiser var der ikke anledning dertil. Ordenen befandtes gd g ingen ulvlig handel eller fiskeribedrift frefandtes. En hel del utenlandske trawlere har været bservert at passere fartsleden baade øst g vestver, men ingen har været iagttat at fiske indenfr territrialgrænsen. sidste halvdel sattes betydelig sildestæng i Lillefjrd, Refsbtn g der er ptat saavidt jeg har kunnet faa plyst ca maal. Denne sild er fr det aller meste direkte fra sildestængene indas tet i far: tøier der har ført lastene til sildljefabrikkerne uten at bli maalt mbrd ved indlastningen, g ntmændene kan saaledes kun antagelsesvis gi plysning m kvantum, der til dem vil indløpe senere fra sildljefabrikkerne efterat silden ved plsningen der blir maalt. En mindre del av denne pfiskede sild er slgt til agn g ført til Lften g Vesteraalen. Ryggefjrd g Kbbefjrd har gsaa været ptat med snurpent g andre redskaper i denne maaned ca. 000 maal sild, der er msat til sildljefabrikkerne g gsaa naget til agn. Fremdeles staar der meget sild i fjrdene saaledes, at den i Refsbtn g Lillefjrd fanges med smaanøter efterhvert den tiltrænges til agn g husbruk. januar maaned var der str fisketyngde ute ved Ytterværene, men uveir hindret i høi grad bedriften g fisket dreves heller ikke med iver. Fiskerne syntes nemlig de nuværende fiskepriser var fr smaa. februar maaned har der imidlertid været litet fisk frmerket ute ved havet, hvrimt der i enkelte fjrde - Lillefjrd g Refsbtn - samt Snefjrd har været meget fisk, trsk tilstede, men avsætningsfrhldene der er mislig f. t. da man risikerer ved at hænge rundfisk paa denne tid av aaret at den blir frssen g saaledes av daarlig kvalitet g man har gsaa fundet det risikabelt at salte den, da den sm ftest fryser før den kan bli bragt. kjøperne g bli sal.tet g derved bli en ringe handelsvare. Fskerne kmmer saaledes i fjrdene under dette fiske til at hænge selv til rundfisk det meste av sin fangst g heldigvis har de fleste fiskere der litt hjelbruk dertil V ærre blir det fr de tilreisende fiskere, der har løgere til sine hjem.. Opsynsbetjenten i Halten indberetter fr uken 3 mars-lo mars 923: Tilstede 55 baater med 228 mand5 baater med 23 mand i avgang. Ellers' er belægget ufrandret. Sjøveirsdage 3 hele 2 tildels. Ukeparti fisk 8000 stk., lever 70 hl., rgn 40 hl. Av leverpartiet er anvendt til dampning av medicintran 50 hl., hvrav utvundet 35 hl., lever tilvers til anden tran 20 hl. Priser: Rundfisk øre pr. stk, sløiet fisk 5-6 øre pr. stk., lever øre pr. liter, rgn øre pr. liter. alt fiskeparti stk., rgn 235 hl., damptran 270 hl. Lever tilvers til anden tran 47 hl. Linefisket hlder sig, men garnfisket avtagende gjennem hele uken. ttgrammr. Strsildfisket. Opslag 5. 20/3: Strsildfisket. Ukefangst 3572 maal, væseltlig ved efterrneding fra Bjørnsundværene. Ttalfangst til 7 mars maal, hvrav iset maal, saltet maal g hj.emmefrbruk, fabrikvare g agn m.aal. Vaarsildfisket. Opslag 9. Maaløy 4/3: ntet vaarsildfiske eller utsigter dertil fr Sgn g Fjrdane denne uke, deltagelse i vaarsildfisket 56 garnlag, ntjag, snurpentbruk, 9 landkjøpere, 320 mand. Opsynschefen. Opslag 9. Haugesund 4/3: Søndre vaarsilddistrikt mkring Aanasiragrunden meget gdt garnfiske idag ellers litet garnfiske veralt de sid ste døgn samtidig kasting her g der mellem Sletten g Krsfjrden men heuerikke saaledes betydelig fangst, psentsildens størrelse 425 (i hektliteren), Haugesunds pris 4 krner hektliteren, trskefisket fremdeles smaat. Buvik. Opslag 9. Haugesund 8/3: Søndre vaarsilddistrikt: Gdt sildefiske hele linjen ver de sidste dage, trskefisket litet, igaar ptat hektliter, garn hektliter landnt g hektliter psentsild, middelpriserne henhldsvis 3%, 6 g 4 krner hektliteren, hvri nu 465 ntsild, iset 50000, saltet , til hermetik g'sildlje sv samt hjemmefrbrukt hektliter, paa strækningen Utsire, Bkn, Stra frskjellige laasekvanta i sjøen, derhs trsk g sei, respektive middelpriser 0 g 60 øre fisken, saltet trsk, fisken frøvrig hjemmefrbrukt, straalende veil' g gjennemgaaende str tilfredshet i værene, gdt haap m fiske fremdeles, tilstede 450 landnt, 00 psent g 500 andre fiskelag, 200 seilere, 20 kjøpefartøier g 250 landkjøpere. - Buvik. Opslag 2. Egersund 4/3: 70 baater jevnt gde fangster latsæt Siragrunden.. 9pslag 2. Haugesd 4/3: stæng GJepllen, stæng Lmdø,. Hisken; mkrmgespevær misligt, tildels bra fangster, stæng Gulhlm, snurping fregaar øndenfr Espevær idag, mkring Bkn g l Karmsundet frnemmelse, enkelte mindre fangster paa natsæt, 2 mindre stæng Klungervik, Mster. Opslag 2. Egersund 5i3: 80 baater, ujevne tildels gde fangslernatsæt Siragrunden. Lensmanden.. Opslag 2. K vitingsøy r5/3:. Ganske bra natsætfangster paa indsiden her idag. Op,synet. Opslag 2. Bakkasund Vinnæs et stæng. 5/3: nat Opshtg 2. Haugesund 5/3: Gde natsætfangster mkring Stre Bkns s.ydvestside g paa Tømmervik, Karmsunden mkring Kpervik bare frnemmelser ntsæt, 2. stæng Førrøsfjrden igaarafte:s, ujevnt tldels bra natsætfiske mkring Espevær stæng Strømfjrden, Bremnes, 2 mindr stæng Klungervik, Mster... Opslag 2. Egersund 6/3: 50 baater ujevne tildels gde fangster natsæt Sira grunden. Opslag 2. Haugesund 6/3: Gde natsætfangster mkring Bkn idag, større stæng Dalavn, større stæng Rørvig, Bkns vestsde, gdt natsætfiske Blikshavn Rusvik. i Karmsundet, rike natsætfangste; Narrevksundet, Tysvær hvr kjøperman': ge, gd frnemmelse natsæt Smørsund Lynghlmen, frnemmelse natsætbømmelhavn-langevaag, mkring Espevæl mislig, tildels bra natsætfangster stæng Førresfjrden igaaraftes hvr mindre nat.;. sætfangster. Opslag 2. Bakkasund 6/3: dag ved Gjeitingvik, Stlmen et stæng.. Opslag 2. K vitingsøy 7/3: Meget gde natsætfangsterrundtm Seisp idag. Opslag 2. Egersund 7/3: 50 baater, mislig natsæt Siragrunden. Opslag 2. Stlmen 7/3: gaal'aftes et idag t stæng Gjeitingviken. < Opslag 2. Haugesund 7 is: Paa natsæt Blikshavn, Tømmervik fangster, gde ntsætfangg,ter mkring Bkns syd g vest Sde, 5 større g,tæng Bkns nrdside igaaraftes. g iag, Nal'reviksundet, Tysvær gsaa dag rke llatsætfangstel', frnemmelse natsæt Smørsund - Lynghlmen, mindre streng Klungervik, Mster, 6 mkring Espevæl:, ujevne tildels bra fangster, stæng.ili3 epllen, Bremnes.Ups,Yøt. Opslag 2. Stavanger 9/3: 20 baater gde fangster natsæt Siragrunden.

3 2 mars 923 UKENTLGE Mt!DlJELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 93 Opslag 2. Stlmen 9i3: dag et hldighet , rgnhldighet ningsvær 220; Stamsund 250; dypsagnbaa- tæng Gjeitingviken, Stlmen. 00, rundfiskpris 65-80; fiskevegt 270- ter Risvær EO; Brettesnes, Svlvær, Skr- 300, leverpris 22-32, rgnpris 20, fettpr- ven 70; Kabelvaag 00; dypsagnskøitel' cent 48-57, deltagelse i fisket 768 mtr- Brettesnes, Skrven 200; fiskepris usløiet Opslag 2. Haugesund 9/3: Tømmervik-Kpervik idag misligt endel mindre ter, 37 landkjøpere, 50 trandamperier 2 rgnpris 2-22, idag sydvestlig frisk regn. baater, 385 smaagarnbaater, 68 rykkbaa , kilpris 0-3, leverpris 24-30, fangster natsæt, rikt garnfiske idag Bkns s:iltefartøier, 5576 mand. Utvalgslrmand. nrd-, øst- g sydside, mindre stæng nrd-. Opsynschefen. siden, 3 mindre østsiden, 2 større stæng Opslag 30. Balstad 7/3: Fiskepart i sydøstsiden Bkn, rikt garnfiske Hervikfjrden, større stæng Bakkavik, større i Sgn g Fjrdane de sidste dage Selje resten iset, leverparti 2900, dainpmedicin Opslag 25. Maaløy 7/3: Trskefisket 9.9 millin, hvrav 6.5 saltet, 3. hængt, stæng Sandviksundet,. større stæng pelynsdistrikt faa garn ut av Stat tran 2 246, rgnparti hektliter, Skjldestrømmen, bra natsætfimgster Nrd erne, Espevær,. 2 stæng Vespestadvaagen, stæng Vikafjrden, 2 stæng Trska, Hisken idag. Opslag 2. Kvitingsøy 9/3: Et strre stæng Paradisbugten (Fjeldø) idag. Opslag 2. Haugesund 20/3: Rikt garnfiske ved Bkns sydside, minqre. stæng Vaagesund østre Bkn. Bra garnfiske Hervikfjrden,. Bakkestø, Søl'stkka, Karmsundet ujevne tildels bra natsætfang' ster. Bra natsætfiske mkring Nrdøerne, Espvær. Mislig tildels bra. natsætfangster Trska, Risken; stæng Lindø, Hisken. Skreifisket. Opslag 24. Aalesund 4/3: Møre fylke deltar i trskefiske dampskibe, 43 dækkede mtrbaate, 246 aapne mtrbaate, 376 aapne baate uten. mtr med ialt 8035 mand, fisket begyndte lørdag at ta sig litt p paa garn i dypet fr Hustad, Bjørnsund, Ona, Ulla g tildels Vigra psynsdistrikter, frbedringen frtsatte gsaa tirsdag med fangster fra , paa line g rykk, hvedsagelig smaat ver hele fylket, fr Aalesund g Søndre Søndmør gjennemgaaende mindre garnfiske, garnfisket paa Nrdre Søndm,,;r g fot Rmsdalsværene fregaal' paa Djupet, fisken nu nget mindre g leverhldigheten gsaa nget mindre end hittil, Br -00, rykk 0-30, Raudeberg fra Kraake- leverhldighet , tranprcent 35- næs , igaar landligge, Vaagsvaag 58, fiskevegt garnfisk 347, linefisk 327, fra Bremangerhavet , Kvalheimsvi- fiskepris usløiet 38-70, kilpris 0-3, ken, Kløvningen , smaagarn 40- leverpris 24-30, rgnpris 0-22, baatan- 250, Bremanger fra Bremangerpllen 5- tal 52, hvrav 02 garnbaater, , fra fælleshavet , t nætters dryer fra 5 seilskøiter, 809 mtrfarkster garn , rykk ptil 60, Kalvaag fra g 8 dampskibe, hvrav stlften, fælleshavet BO-500, Frøyskjærene g Henningsvær 580, Vestlften 528, Værøy, Minne , Kirin fra Flkenæs 6-30, Røst 35, kjøpefartøier 26, hvrav 234 øst Skaaregrunden 8-90, Bataldbaaen 4-60, lften, Henningsvær 5, Vestlften 8, Bulandet intet nævneværdig fiske, Uke- Værøy, Røst 4. Onsdag gjennemsnitll.. g kvantum trsk, hvrav saltet linebaater Stamsund, Balstad 70, frøvrig , hjemmefrbruk 44890, damptran landligge, Trsdag gjennemsnitlig garn 47, rgn 07, psat lever 54 hl., tt- Rinøy 480, Risvær 700, Brettesnes 200, fangst henhldsvis , , Skrven 400, Svlvær, Kabelvaag 300, Hc , 3222, 3802, 43. Opsynschefen. pen 380, Henningsvær 40, Stamsund, Ul'e, Værøy 0; Balstad 80; Sund 30; Røst 30; Opslag 27. Trndhjem 7/3: Fylkets liilebaater Risvær, Brettesnes, Ure 60; Kasamlede fiskeparti , dampmedicin- belvaag 270; Hpen, Henningsvær, Shmtran 286, lever 575, rgn :.822, tilstede sund, Værøy 00; Balstad 70; lineskiter 604 baater med 256 mand. Brettesnes, Stamsund 220; Skrven 30; Fylkesmanden. Svlvær, Henningsvær 250; dypsagnbaater. Risvær, Skrven 40; Brettesnes, Kabelvaag Opslag 28. Sørgjæslingerne 8/3: Vik- 60; dyps9..gnskøiter Skrven 50. Fredag nafisket. Fiskeparti 70000, hvrav hængt gjennemsnitlig garn Rinøy 300; Risvær 450; 2000, damptran 378, rgnpartiet 260, kil- Brettesnes 80; Skrven 200; Svlvær 302; pris 3-5, leverpris , rgnpris 5, Kabelvaag 270; Ure, Balstad 50; linebaafrløpne uke gjennemgaaende smaa fang- ter Risvær, Brettesnes, Stmsund, Ure, ster dyp sagn, særlig smaat Sklinnafisket, Balstad 70; Kabelvaag. 250; Hpen, Hen' 6 mars, fiskeparti , alt hængt, damp- ningsvær 0; lineskøiter Brettesnes, Hentran 50, leverparti 45, rgnpurti 36, ningsvær 200; Skrven 00; Svlvær, Hleverpris 27--'-28, garn smaat,.ypsagn pen 42; Stamsund 240; dypsagll Hisvær, intet. Flatungerfisket, isl;:epartiet 78000, Brettesnes, Skrven 40: Svlvær, Kahcldamptran 38, rgnparti 26. Opslynet. vaag 70; idag sydvest frisk. Utvalgsfrmand. Opslag 29. Bdø 7/3: Yttersiden: Opfisket ialt stykker trsk, hvr- Opslag 3. Trmsø.:.7 /3: Hillesøy pav hængt , saltet 89360, iset fisket siden sid ste indberetning kg:. gundfjrdfisket fremdeles d:;t::trlig, dagsfmgster 0-20, sydvestkuling, mest lanrl Helgeland: Opfisket ialt hængt 5400, damptran hl., fiskepri;:; 55700, damptran 3538 hl. lever 44, rgn trsk, hvrav saltet 9000, iset 400, lgge. Opsynschufen. stykker trsk, hvrav hængt , saltet 2, lever 5-6, fiskevegt , tra- 000, iset , damptran 785 hl., rgn prcent 45, Trsken ukeparti 9 SOO kg Opslag 24. Aalesund 7/3: Møre 746. Salten: Optisket parti ufrandret. trsk, hvrav saltet 3000, iset 3000, hængt fylke pfisket stk. skrei, G95 hl. FyH:esmanden , damp tran 53, rgn 62 hl., fiskergn, 600 hl. medicintran 256 hl. lever. pris 9-3, lever 5, rgn 0-5, fiskepsat herav henhldsvis Sndmør 449 nd. Opslag 30. Balstad 4/3: Lørdag gjen- vegt , leverhldighet 500, tran- 3657, 3542, O; Rmsdal , 439, 569, nemsnitlig garn Rinøy 600, Risvær 550, prcent 43-45, tilstede 27 skøiter, 39 O; Nrclmør , 2849, 989, 256; anial Brettesnes, Henningsvær 70; Skrven, Ka- smaabaate, 47 mand, 5 l&ndkiøpere. skrei pr. hl. lever , vegt av 00 belvaag, Hpen 260; Svlvær 350; Stam- Fylkets parti brsk, hvrav sløiet , tranprcenten 48-55, sund, Ure 00; Rst 80; linebaater Ris- saltet , iset 3689, hængt rundfiskpris 60-80, leverpris 20-30, vær, Stamsund 00; Brettesnes, Balstad 70;, damptran 768 hl., lever 7 g rgn 498. nsdag hvedsagelig landligge grundet SYd-\ K abelvaag 230: Hpen 300: Henningsvær Fylkesmanden. vestkuling, trsdag bra garnfiske, tildels 40; Ure 50; Værøy 60; lineskøiter Bret rikt paa strækningen Bud, El'kna, bedst i tesnes, Henningsvær 300; Svlvær 450; Opslag 32. Vadsø 7/3: Sandland Djupet, almindeligst 5 a 600 g ptil 2000, Stamsund.80; dypsagnbaater Brettesnes smaabaater lddeline jevnt 300, Hasvik fr Nrdmør-Søndre Søndmør g utfr 60; Skrven 80: Svlvær 50; Kabelvaag smaaba::jter lddeline , Vaagen Aalesund ubetydelig, paa line g rykk 00; dypsaglskøiter Brettesnes 200; Skr , Breivik , yderst daarlig ver hele fylket, fredag ven 400. Mandag gjennemsnitlig garn Breivikbtn , Breivik garn 200- hindredes fisket av taaken, fr de enkelte Rinøy, Risvær 80, Brettesnes, Henningsvær 800, Breivikbtn , Børfird 00- sm trak var garnfisket nedadgaaende, SO; Skrven 550; Svlvær 450; Kabelvaag 500, Sværhlt linebaater strmhindret Dtil Brgundfjrdfisket fremdeles smaat dg 300; Hpen, V æry 240; Stamsund, U re 600, agnmangel, Kjøllef.ird ptil 000, har det de par sidste dage frbedret sig 30; Balstad 60; Røst 50: linebaater Ris- Vardø garn 500-l , dydsagn 700- litt, sidste dagsrangster 7 -GO, idag ud- vær 50; Brettesnes 80; Kabelvaag, Bal '. line , brøvrig merket vek Opsynschefen. stad 30; Hpen 230; Henningsvær, Slam- strmhmdrmg. FiYlkesmanden. sund, Værøy 0: Ure 40: lineskøiter Bret- Opslag 25. Maaløy :.4/3: Trskefisket tesnes 230: Svlvær 400: Henningsvær, i Sgn g FJrdane de sid ste dage, psyns- Stamsund 320: dypsagnbaater Rinøy, Skrdistriktet Selje utav tat landligge fr ven 90; Brettesnes, Svlvær, Kabeivaag 70: strm, Skaarafjrden.0-.5, Raudeberg fra rlvd8ag:nskøiter Brettesnes 200; Skrven Kraakenes paa garn , Vaagsvaag R60. 'Tirsdag g,iennemsnitlig garn Rinøy, fra Bremanger g Vaagsøyhavet Risvær 650: Brettesnes, Svlvær 350; Skrigaar halv trælming fr strm ven 250; Kabelvaag' 90: Hpen.50: SbnTline 20-60, Bremanger fra Pllen 6--80, 'mnd 70; Ure, Sund, Reine 40; Røst 20: fra fælleshavet , igaar sbrmhin- "Risvær en g3rndamper 400: linebaater dring rykk, ubetydelig Kalvaag fra fælles- "Risvær 30: Brettesnes, Ure, Balstad 80; Ops.lag 32. Vadsø 9/3: Kvantum vinterfisket trsk, hvrav SOlltet 245,00. hængt iset lro 950, anvendt fersk 2400, frbrukt kg.. 98 G:)() hyse, hvrav hængt 3 650, saltet 5300, iset 5900'0, frbrukt 2700, 95 tumler dampmedicintran, 27 hl. lever, miser trsk 8-3, hyse 8-3, lever 0-. Fylkesmanden. havet ,. Frøyskjærene g Minne 40 Kabelvaag 300: Hpen, Henningsvær. Stam- Opslag 36. Breistrand 6/3: m\:snes: -250, Kinn fra Skaaregrunden g Arald- sund 00: Værøy 60: lineskøher Risvær Siden sidste beretning 2 hele g 2 uelvi38 pakken 2--40, Flkenæs 5--25, lever- 450; Bretteses, "Svlvær 300; Hpen Hen" sjøveirsdage, :2 nætters garnfangster OO

4 _---_._-_.-< L _ 94 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 2 mars 923 Uken sm endte Ukefangst! hl. 3 januar... " februar mars Vaarsildfisket 923 til 7 mat s Ttalfangst hl Ttal tilsvarende uker i ' ' l ! i ] : l l l l ,-50, pfisket kvantum stk. Salfmakrelmarkedet i Amerika. trsk, hvrav iset 6700, saltet 4660, resten hængi:, 7795 hyse, 268 uer, 546 Opsag 6. 9/3: Generalknsulatet i kveite, iset 757 hl damptran, 767 hl. New Yrk telgraferel': Vi erfarer at al rgn, hvrav iset 300, resten saltet, belæg, l' svensk nakrel hertes nu er avhændet, priser, fis, kevegt, tn.n,prcent, leverhldig dette V sandsynhgvls styrke markedet het ufrandret. - utver. - Opshg 36. Nyksuld 6.'3: Nyksuld, Langenes: Siden frrige bretning 4 sjøveirsdag, fangst smaagarn natlinebaater 0-200, mctrba::.ter ) Yttel''' bakken kil hyse pfisket, stk. trsk hvrav hængt , iset , resten saltet, kveite kil, hyse kil, smaafisk kil, hvrav iset 3900, res len hængt, rgn 54 hl., hvrav iset 266, resten saltet, damp tran 538 hl., udampet lever 44, fiskevegt leverhldighet ufrandret, tranprcent 40:. priser trsk 4, hyse 8-5, frøvrig ufrandret, fisket avtagende. Opsynsbetjenten. Opslag 36. Dverberg 6/3: denne uke her intet væsentlig fiske fre:gaat, saa Dgen nævneværdig kvallfumsfrøkelse har ikke rundet sted de sid ste dage, uveir, landligge. Opslag 36. Bøstad 7/3: Brge: Sid ste ukemindl'e fiske, delvis strmhindret fiskep:trti trsk, alt hængt) m hl. damptran, 400 hl. rgn, priser g belæg sm før. Opslag SG. Bø i Vesteraalen 7/3: Siden frrige beretning 2-3 nætters garn, Hvden , Nykvaag Aasandfjrd , Straumsjø , Smarvaag , Svinøy g Vinjesjø , pfisket parti stk., hvrav iset 8000 stk., saltet 2000 stk, hællgt 7900 stk., dtiluptran 450 hl., rgn 8 hl., priser trsk 6, lever 20, rgn 7, flere baaler avreist til Lften. Opslag 8. 20/3: Landets skreifiske ti 7 mars 9.2 milliner stykker, hvrav 5.7 hængt, 2.2 saltet, 3955 hl dampmedicintran, 635 hl. lever g hl. rgn mt ifjr henhldsvis 5., 4., 0.0, 2' , Finmark vinterfiske beregnet til 28 februar. Utt'land$k tdgra uther. Det svenske sildefiske. ftslterir Opslag 4. 5/3: Det svenske sildefiske, r tirsdagens nstsildfiske ved Hirtshals hl., middelsgd kvalitet 3 til 6 krner, eksprt Tyskland 0000 hl. saltet. Fra legatinen i Havalla datert 4 'ebruar 923: Angaaende klipfiskmarkedet i J-avala i tidsrummet 8 januar-29 janual meddeles følgende: ndførselen andrg til 9436 kasser g 95 tabaler. Behldningen pr. 26 januar var anslaat til 0900 kasser fisk ialt, hvrav 3000 kasser nrsk fisk, 900 sktsk g 2000 kanadisk. Priserne var ifølge»revista Oficial«(r kanadisk g Alaska $ 9.75, sktsk $ Nrsk Hsk nteres med $ Kurser fr kubansk mynt eller U. S. Cy: Lndn 60 div. $ 4.63 pr. f. Paris 3 div. $ 0.3:;4 pl 5 fr. U. S. A. 3 div. /6 P. Fra legatinen i Havana datert 20 "ebruar 923: Angaaende klipfiskmarkedet i Hava -'la i tidsrummet 29 januar-8 februar Jeddeles følgende: ndføfselen andrg til 496 kasser. Behldningen pr. 9 februar var anslaat til 9700 kasser fisk ialt, hvrav )('00 kasser nrsk fisk, 700 sktsk g "000 kanadisk. Priserne var ifølge»revisfa Oficial«kanadisk g Alaska $ 9.25, sktsk $ Nrsk fisk ncteres med $ Kurser fr kubansk mynt eller U. S. Cy: Lndn 60 div. $ 4.66 pr. ;t Paris 3 div. $ pr. 5 fr. U. S. A. 3 div. /6 P. Fra legatinen i Havana, datert 26 februar 923: Angaaende klipfiskmarkedet i Havana i tidsrummet 8 februar - 9 februar meddeles følgende: ndførselen andrg til 2862 kasser. Behldningen pr. 6 februar var anslaat til 900 kasser fisk ialt,,hvrav 5000 kasser nrsk fisk, 600 sktsk g 3500 kanadisk. Priserne var ifølge»revista Oficial«fr kanadisk g Alaska $ 9.25, sktsk $ Nrsk fisk nteres med $ Kurser fr kupansk mynt eller U. S. Cy: Lndn 60 div. $ 4.67/2 pr. ;t. Paris 3 div. $ O.304 pr. 5 fr. U. S. A. 3 dv. -/6 P. Frå generalknsulatet i Bilba til Utenriksdepartementet, datert 7 mars 923: Klipfiskimprten paa Nrdspanien januar maaned 923: lo C' O'l O'l E := -.::t< e. Cf) e. C' C'-l ----_ lo <l LO c := O'l O'l D (3 -.::t< C' U -> LO lo D e. bjj > _._ e. <l ;e D lo e. c 2i C'l -.::t< O'l lo O'l 0- t'- e..-< C'l -.::t< - (f) Z :) C" C' 00 - e. LO -.::t< LO e. c 00 C" C" 0") e. Cl) ld -.::t< fra knsulatet i Kønigsberg tu Utenriksdepartementet, datert 8 mars 923: S i l d. M.arkedet er saagdtsm rømm.et fr nrske varer, dg skal her være kjøpt endel 923 vaarsild til en pris av 2 kr. pr. tønde, hvilke partier vente her-' til i løpet av denne g næste maaned. -

5 2 mars 923 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FJSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 95 Priserne paa Yarmuth Matties er 34j-35/pr. tønde, g Mattfull 36/- 37/ pr. tønde. En damper ventes fra Yarmuth Lwestft med sild i de nærmeste dager. Mk. 20-,-220 pr. pund i slutten av, Opslag 2. 9/3:. Knsulatet Hull, teleuken. En last, sm blev slgt i auk- graferer 9 mars: 7 haater iset sild, hvr- Telegram datert 4 mars 923 fra DeL nrskegenealknsulat, M.ntreal tin, cpnaadde Mk. til Statens fiskecentral: Nyfundlands klipfiskeksprt 24 februar -3 mars ca kvintaler til Prtugal, Britisk Westindien. frskjellige utenlandske meddeleisel Bilba 5 mars 923: Sardinfisket VigQ frrige uke 700 kurver. matkdsbrtnlngr m.. Fra Nrges fiskeriagent i Tyskland, Jhan Reusch, dat. Hamburg 6 mars 923: uken fra 5 til 9 mars andrg ferskfisktilførslerne til Geestemtinde fiskem.arked til pund, derav pund fra sland g 232;,202 pund Nrdsjøfisk. Alt i alt ankm 26 trawlere, 7 fra sland g 9 fra Nrdsjøen.. slandstrawlerne hadde en gjennemsnitsfangst av pund g Nrdsjøtrawlerne PUl<:t Paa grund av de lave priser i Eng -. land hqldt de tyske trawlere sig brte fra de engelske markeder g bragte sin fangst til Oeestem tinde. Av den grund var tilførslerne mtrent en halv gang saa stre SOm i den fregaaende uke. Auktinspriserne var sterkt falden de dels paa grund av mangel paa avsæt, ning til Rhindistriktet g Westphalen g dels grundet indlandets rikelige frsyning med fersk sild. Priserne va'r: Hye... /f6 30,OO/2475,00pLpund l.... " 490,00/2200,00 Trsk L.. '25,00/980,00 L.. 200,00/70,00 Sei...,00,00/600,00 Pigvar ,00/4225,00 Kveite, ,00/2775,00 tilsammen 568 tns løs g ca Opslag 2. 6/3: Knsulatet Hull, telek asser. iset vaarsild, d esfruten med igaar, pris 2% shillings kassen. graferer 6 mars: Restlast ntsild fra ruteskibene 265 kasser. Opslag 2. 9/3:... Fiskedagent Reusch, Grundetde rikelige tilførsler var Hamburg, telegraferer 5 mars: 2 laster iset sild, frhaandspris , auktinspriserne i ukens løpfaldende fra Mk. pris mark pundet. Den 7 mars. 230;:-260 i begyndelsen av uken til Fersksildmarkedet.,fal-lt, pris mark. pund. Tysk trawlsild fra Skagerak pnaadde Mk g 99 kasser sktsk sild likeledes Mk pr. pund. S a(t s' i l d m ark edet. Saltsildfilføfslerne andrg i ukens løp til 234 Derav 563 fra Nrge g 57 fra Sktland. Om markedet er intet nyt at berette. Hverken markedets stilling eller priserne har frandret sig siden min frrige beretning, naar undtages prjserne fr tysk sild, sm er litt lavere g sm idag ffereres til Mk fr full sild 'g Mk pr. td. fr tms ild fb. fiskerihavn. Ny vaarsild ffereres paa markedet paa levering i april til kr fr 4-500, kr fr 5-600; kr fr 6-700, kr fr 7--":800 g kr fr pl', td. fra ka'i, dg uten at Hnde større interesse. rg!'ammr. Saltsil dmarkedet. Opslag. 7/3: Fiskeriagent Reusch, Ham burg, telegraferer 6 mars: Uke,til førsler saltsild 563 tønder nrsk, 57 sktsk, priserne ufralldl;'et, frretningen flau, ferskshdmarkedet ufrandret. Fersksildmarkedet pr. av fem lsset.,flaut'salg 9- shiuings kassen. Prtugals klipfiskindustri. ndberetning fra legatinen i L iss a b til Utenriksdepartementet, datert mars 923. følge mttagne yderligere pgaver fra knsulatet i Oprt var resultatet av bankfisket ved Nyfundland i 922 fr de i Caminh, Figueira da Fz g Aveir hjemmehørende prtugisiske fiskefartøier følgende: Caminh: ;, Espsende ll",. "Ri Minh" :g Figueria Da Fz: "Julia ".... "Julia l".... "Julia ll".... "Julia V".... "Lusitania".... "Lepndina"... "Vadr".... "Neptun".... "Pescadr".... "Elvira ",... :... Aveir: "Argnanta "...,Argnanta l".. "Silvina".'.... "Ernain".,...:. ;; "lhavense'.... "Navegante"., , , Opslag 2. 4/3: Viske;riagent Reusch, "Duarte"... '... Hambui'g, telegra,f,(:3rer 3 mars: Fem laster" Turuna ".... iset sild 220 mal'k'jhmcet, markedet 'verfyldt. "Alcin".... "Atlantic".... Opslag 2. 4/3: Knsulatet Hull, telegraferer 4 mars: T baater ntsild. Ls- "Encarna<;a" ser mkring halvdelen idag.' Pris j3 shil- "Prtugalia" lings kassen. "Guerfa 2'" Opslag 2. 5/3: Fiskel'iagent Reusch, "nfantedesagres ll Hamburg, telegraferer 4 mars: Fi- "Orin l ( haandssalg iset sild mark pundet. "Nazareth " OpsJag 2. 5/3: Knsulatet Hull, telegraferer 5 ma'8: En last ntsild, delvis slgt 2%, rester fra igaar 0- shillilgs g 2%, endel usblgt,rikelige tilførsler fisk, klipfisksalterne kjøper trsk. R. O Opslag 2. 5/3: Sekretær Jakbsen, øaspætte " 90,00/3000,00 telegraferer fra Antwerpen 4 mars: ris.,. igaar 000, kasser fersksild, mesteparten Til H.lamburg-Altna ankm i slgt francs kassen, ferskfiskmarkek 6 d kt f k d "'d det.verfyldt, dagspriser fersk trsk 35- U ensøp re e S e ampere ml". 20 centimerskilet.,. ST 660 kg... l 6800 "Nazareth 2" "Laura" "Maria da cncei<;a "Aguia l. _.::_._O 3: alt 32fartøier med en samlet last saltfisk av , i

6 ,: _6_-_"_" ' UKENtLGE MEDDELELSER FOR" NORSK FSKl!R.BEDRFT FRA FSKERDREKtØREN 2 mars 923 _."- Resultatene av fiskeriernepaa - Pmrk-ystenindfanqt sig saa sent l gutter ikke medregnet) fra Pmr Murmanskysten i sæsngen 922." Fiskeindsiget begyndte tidlig." Veire! kysten, av stedlige-indtil 600 mand. har dette aar været" yderst heldig fr ndtil 20 "august leverte fiskerne til fisketierne, idet der næsten ikke har»oblastriba«; vegt i fersk -tilstand: (i Fiskessngen aapnedes iaar tem- væretngen strrnec Der indfandt pud). " melig sent paa grund av at fiskerne fra sig indtil 2500 tilreise!de fiskere (ung... " Laks Trsk Hyse Sei Flyndre " -- [ Kveite -. i Frskj. 5ild! fisk ==;::==== "-"-C:C'-==T=::'==-=--C-;== :-:----= :c; L-"- cc- -"---""--"--;.-:--"" Teriber{a... " '" 8802 i Gavrilv ; 30 Rinda , 609, ". _ Vsttsch. Lisa ] 0876 "309! Mal-Olenje ' l Prt-Vladimir... _ : Harlvka $75 i Zachrebetnaja ' ! ' Kildin ; Zltaja...'.. "0 " ',',' ',' 0 652: 809:3 T Hv ka... ": '.- 2'9 : "6 22 li, Schelpin Vaida-Guba ' Aleksandrvsk ' Prchniha... l Tyva-Guba... '"... l i Brzi ] 22 ' Zlp-Navlk... ' Kla _ kanga... -_-alt.l l i-85---i i l - --.,;.., : Paa grund av mangel paa byttevarer paa»oblastriba«s lagere bragte fiskerne til sine hjemsted g slgte' under frskjellige paaskud til privatpersner g kperative institutiner indtil 30 pc t. eller pud. De tilreisende fiskere drev fiske indtil 0 september, de stedlige 'indtil ktber. Man kan saaledes regne at dek sapl,de Æske!l!g t pa Mfll]:ankysten iaar vil -beløpe'sig 'fil pud. Paa sælfangst gik til iskanten 8 fartøier, hvrav et fartøi»pesetz«gjrde t reiser g de øvrige en. Fangst av hll:hjierne 0 64 stk pud 3 p. med landnt 5309» 2007» 5 p. alt 5473 stk. '26 8 pud 06 pund fisk av trskeartene hldt hele smmeren ind mt kysten i tætte. stim. Der-<'var specielt meget sei men paa grund.av "mangel paatedskap til at fiske sei med varder, næsten" intet sei.:. fiske., Silden var iaar str men hldt sig ikke længe i bugtene. Men i det aapnehavi næ'rhhen av Klahttgten iagttkes sild helesmmereti. Tilsammen pud. -r Opgave ver resultatene av, pudpund % "Oblastriba"s trawljiske i /922. Kveite Str trsk..., løpet av 922 fretkes der med Middelstr trsk. 385] trawlere ialt 66 turer, sm ind Smaa trsk bragte: Hyse...,..., Fisk pud 35 pund Flyndre ].7 Tran 60] 4 25" Havkat Samlet tid anvendt paa turene: Uer..., la 56 døgn 8 timer. Ac.erina cemua. 82 _ d Sel A nta tller un er gang: "" '"l Andre fiskesrter O; f!t.archangelsk 592dø g n". "a-it Kulfrbruk: Til g fra fiskepladsene 249 tn Under fangsten 854 " alt 8403 tn Antal trawls: 70. Gjennemsnitlig pr. tur pr. fartøi : -Turens varighet 22 døgn, 23 timer. Antal timer anvendt under gang 45 timer, 55 min. Ophld i Archangelsk 8 døgn, 23 timer. Utbytte av fisk 337 pud; 08 pund. Utbytte'av tran 9 'pud, :05pundi.'. Kulfrbruk 23 tn, 23 /2 pud: Utbytte av fisk pr. tn kul 2:3pud. Utbytte av tran pr. tqnk! 0.75 pud. _ Fangsten frdeler sig paa de' frskjell. fiskesrter paaflgeljdemaate:' Fiskehder Tran Til sammenligning: 920 gjrde 2 trawlere26 turer. Bragte ind fisk pud, Ol pund. Tran )43 pud, 03 pund. Frbrukt' kul 374 tn. Ophld i Archangelsk 576 døgn. 92 gjprde trawle.re 42 turer. Bragte ind fisk 266 pud. ran3733 pud, 0 pund. Anvendt under gang 833 døgn, 8 timer." Ophld" i Archangelsk 533 døgn, - 09 timer. Frbrukt,_kul 588 lil. -

7 .-. _... '-." _._. "' _ r _ _,._,"'.,,_._,,_._...._-"...._ r "._...._ _.." ".'-. -.,'...,.-., '_._.' l ll<.lfs 2J UKENTLlGEMEbDELBLsER FOl{ NORSK fskt=!rbedtuft FRA llskbrdrek'tøren Rapprt nr. 8 m skrifiskt :----..:;...,::: OOO;-l""':"OO-:-stk. 923 Trsk i ti! 7 mars l 000 stie Finmark Vinterfiske til. 28/ Trms fylke..... Lftens psynsdistrikt (Herunder'V æ røy g Røst) Yttersiden Helgeland-Salten..., N'. Trøndelag-Vikten 899 ' ) ) 9900 [ f8 S. Trøndelag--Fsen..697 Nrdmøre fgderi... } Rmsdals fgderi... l 2707 Søndmøte fgderi... Sgn g Fjrdane fylke 376 Søndenfr..., i 250 Tilsammen 985 Mt i 922 til 8/3 ]92. 9/3 " /3 " " 99 5/8 98 6/3 97 7/3 96 8/3 " 95 20/3 i 94 2/3 " i 93 5/3 92 6/3 " Lften i 922 til 8/ a i 96-8/a / () '2800 Derav sløiet trsk.' 'Lever til- Priser fr Tilstede ,-----,--- vegt i Damp- vers Ul.-----, _.-- leverhl- medicin- andre _ sl.aiet levekjøpe_ baater hængt saltet dighet Ste tran i hl fra.nsiter trsk pr. hl.. farl 000 stk. JOOO stk. lever.. l '..i hl. pr. rgn tøier fiskere... l_. -r---\ l i i ' ' ' [ li r l h;:;.;.5)-j: ;---:pr._h ' llo_-l_c l 9-3 l 5-,6! 0i il' ) l 52 4 ) 0--c22 44' "' "'::':': ' l c6 " =---= l l , ' i ' 707 l i ', r ' l l ! 4500 i , ' ! 20-35, ' i '8-_' 2, '0 5 '' ;g =b.., i ::c;., '.;34.2 (4. 0 -=-45...;.0. [',, '"6:'2" 97' [30 400, '2380"" ' ",,60-95 ' :-=! i 20278! i [ '-20307' l ' 'l ;; i ' -= ' ;:=: ,2-4 =: _ ' pr. stk.. 7- ' l' '.' 92 6/ ' 7826.' ' ]_ pr.:stk 5-5 i " Tællingen i regelen ptat fredag aften', fr erikelte distrikter trsdag eller nsdag ,---- ) trlgjrt til stykker efter 270kg 00 stykker '. 2) mgjrt til stykker.'.'..... ' '...'....;. " 3) Prien pr. 00 stk. usløiet trsk i Lften l\rner, i Møre krrierg i Sgn g Fjrdane g søndenfr 5 krner. 4) Herav 02 garnbaater g 875 dryer fra 809 mtrbaater g 5seilfartøier g 8 dampskibe. 0stlften er statinert 3968, i Henningsvær 580 i Vestften 528 g Værøy.g Røst 35 baaer......,.;'. :,":.; ':. '... ii) 00 liter lever gav i Lften liter dampmedicintran g i Sgn g Fjrd'an 4857 iter, i Møre g i liilsøy -45!it er..

8 Luken _ >3 4 3: 7..- 'l Ul 2500 l' ":rj :: > :g m Cl sa m ;A: 0- si ::: m z Sl 9784 Ul v nrgts utførsd au fisktørdukttr fra januar til 0 mars 923 g i uktn sm tndtt 0 mars. Ft.sild. Tldsteder V!l, Sld.., td'- ". r.... arsid g saaret Strsild N ia- \ Brisling slands, sild Klipfisk, nrsk Klipfisk slandsk etc. Rundfisk Rtskjær l{g. Sei Hyse, rund Anden tarfisk Rgn D.m. tran R.m., tran, Blank Haa Brun, Brun kjær. blank. fdr. Kristiania...,.." , " 22 Kristiansand Egersund : C Stavan&er...: 988.' ' !- Kpervk " , Z Haugesund... :! !.,--! - Bergen... :... :.' ,. 207 ' C Fl! 354 : : ei?rø...,... : _ -, = = = -r:: = = _ i = - l,m Maløy... ; 5.' ' i -, Aalesund...:;,;.; 230 ' 532' , ''' , Mlde... ;.: ' -,' Cl Kristiansund:. i l "-- Cl' '::'ødje! 5 2g l" 070 _.2-- -': _ '::::: Svlær , Narvlk l )...,...:: _ - - -" - r - -- i -! Trmsø..."..'...: : :. ' i Hammerfest"i , 2735 l , 2$ vardø '......i "'-"'" - ---: -,,., ' 25,. : - i ::t : 'j: J :l -: ' ' : ;2,i ;.::) cc.9 Hærdet Tldsteder hval'tran Hvaltratransetran &ildetran Sild, fers rakt Sæl. BUle. kl Sild, ks. Fisk Makrei, Makr.el, L.aks, Levende Anden Hummer saltet saltet - fersk- fersk.' aal fersk fisk stk. i fartai. -,m Fisk '. Fiske-..,i saltet Sldemel. guan Sælskmd HermetJk il i ' ;" -:; Kristiania ,- Kristiansand.. Egersund... Stavanger.... ' 93 Kpervik... Haugesu'ild :... --'-- i 443 Bergen Flrø...:... Måløy... :...:... Aalesund Mlde \ristiansund. Trndhjem... ' Bdø... Svlvær.... Narvik ) " Trmsø... \ ' Hammerfest.. - Vardø... j l Vadsø... ' : :. 7 Andre 2)... \ :! 348[ 384.-: ,. ;lt-\ 'li [" ' '722'-' 3278 uken =- 0 ) Fr 2 uker. - 2) Desuten margarit. alt margarit i _ ' ; f '\ : ' 5600 [ :49R ' - : ' '! , i l 5 i ' 300 -, : i i !i rS / l - 263B6 l 44.8:

I er der intet nævneværdig fiske. Lodde Vikten betales fra 8-11 øre pr. kg.

I er der intet nævneværdig fiske. Lodde Vikten betales fra 8-11 øre pr. kg. !! n Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 3 aargang Onsdag 27 mars 1912 Nr. 13 er der intet nævneværdig fiske. Ldde Vikten betales fra 811 øre pr. kg. Nrske fiskerier. er

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 2 aargang Ukntng mddlsr fr nrsk fiskribdrjft fra fiskridirktørn nsdag 6 mars 92 Nr. nrsk fis(rir. Uken 6-2 mars. V a ar s i l d fis k et i søndre distrikt faldt bra i sidste uke, bedst utenfr Aaensire"

Læs mere

SKREllTISKET gav for distrikterne

SKREllTISKET gav for distrikterne Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra. fiskeridi rektren 3 aargang Nrske fiskerier. Uken 39 mars. SKREllTSKET gav fr distrikterne søndenfr Finmarken en ukefangst av 6.5 mill. stk. trsk, derav

Læs mere

Fisket. Uke n 2-8 m a r s.

Fisket. Uke n 2-8 m a r s. ------------------------------------------------------------------------------ fi Efterretningsblad fr nrsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 15 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar

Læs mere

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~ 775000. 372 8 aargang Uk~ntJjg~ m~da~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n Onsdag 7 mars 97 Nr. 0 Lægges fangsterne i søndre og nordre distrikt sammen utgjør det sam norsk~ fisk~ri~r. Uken

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 7 februar 1912 Nr. 6

fra fiskeridirektoren Onsdag 7 februar 1912 Nr. 6 :.4 l i...! l! ( t l i l l Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra fiskeridirektren 3 aargang nsdag 7 februar 1912 Nr. 6 nere end ifjr. Til 3 februar hadde kunne faa pgave fra Søndre Trndman kun

Læs mere

fra fisk~riair~ktør~n

fra fisk~riair~ktør~n 9 aargang Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~arift fra fisk~riair~ktør~n nsdag 0 april 98 Nr. 5 norsk~ flsk~rj~r. Uken 3 mars-6 april. 97, '467000 i 96 og 5087000 i 95. Det samlede skreikvantum stiller

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n Uk~ntlig~ m~dd~l~ls~r for norsk tisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n 9 aargang Onsdag 20 mars 1918 Nr. 12 maal, hvorav 247 250 garn og 287 900 notsild og saltet 137 500maal. Uken 1016 mars. Værdien av

Læs mere

FETSILDFISKET har været drevet fangster, fra 2000-3000 kg. rundfisk

FETSILDFISKET har været drevet fangster, fra 2000-3000 kg. rundfisk 7 aargang Ukntlig mddlsr fr nrsk fiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag 9 jli 96 Nr. 9 pere sm hadde været paa Færøbankerne hadde henhldsvis 6 0 g 0 0 fisk. Mtrbaaterne hadde gsaa gjennemgaaende bra FETSLDFSKET

Læs mere

VAARSILDFISKET gjorde ikke saa De fleste sluttet sildefisket ogsaa paa forøkelse av 690000 stk. Ialt er her

VAARSILDFISKET gjorde ikke saa De fleste sluttet sildefisket ogsaa paa forøkelse av 690000 stk. Ialt er her Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aargang nsdag 4 mars 94 Nr. 9 Prisen var onsdag og fredag kr. 3-4.25 vise sjøveirsdage og i,r øst 5 hele pr. maal. I søndre distrikt

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift 5 aargang fra fiskeridirektren Onsdag 14 januar 1914 gaaende aar, hvilket maa tilskrives det dag 1300 skjepper brisling med snurpent, pris kr. 4 pr. skjeppe.

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 4 aargang Ukntlig mddlsr for norsk fiskrlbdrift fra fiskridirktørn.. Onsdag 7 mars 923 Nr 0 hl, til hermetik 2500 hl. og til hjemmeforbruk 64 000 hl. Desuten er der norsk fiskrir Uken 23 februar3 mars.

Læs mere

fra fisk~rjdjr~ktør~n

fra fisk~rjdjr~ktør~n Ukntng mddlsr for norsk tj$kribdrift fra fiskrjdjrktørn Nr.. 0 Uken 26 februar4 mars. V a a r s i l d fis k e t faldt meget godt fredag og lørdag for Egersund likesom der ogsaa Hskedes bra ved Kvitingsøerne.

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 19 januar 1910 Nr. 3

fra fiskeridirektoren Onsdag 19 januar 1910 Nr. 3 ang Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra fiskeridirektren laargang nsdag 19 januar 1910 Nr. 3 Nrske fiskerier. 14 maal g 110 nat til fredag 9 maal paa grund av den ringere tilførsel, sm sm

Læs mere

fra tisk~ridir~kt.ør~n

fra tisk~ridir~kt.ør~n UkntUg mddlsr for norsk fiskribdrift fra tiskridirkt.ørn 4 aargang Onsdag 4 mars 923 Nr. for landnotsild kr. 6.75 pr. hl. (ifjor 350 og Hopen 600 stk. Fredag om 0.50) og for snurpenotsild kr. 4.25 pr.

Læs mere

fra tisk~ridjr~kt0r~n

fra tisk~ridjr~kt0r~n Ukntng mddlsr fr nrsk fiskrjbdrlft fra tiskridjrkt0rn Onsdag 30 nvember 1921 Uken 20--26 nvember.. l"' et s i l d fis k et faldt bra i Finmark g Trms fylker, men søndenfr var der intet væsentlig fiske.

Læs mere

FETSILDFISKET foregaar nu gan- I sidste herred er det største fiske, idet Bergenhus amt staar meget brisling i

FETSILDFISKET foregaar nu gan- I sidste herred er det største fiske, idet Bergenhus amt staar meget brisling i Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 3 aargang Onsdag 7 august 92 Nr. 32 medtages i landets ukekvantum. Pri- derav km 9060 fra Søndre Bergenhus, sen var der 2-5 kr. maalet.

Læs mere

fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n

fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n 1917 Uk~ntUg~ m~dd~l~ls~r for. norsk fisk~rib~drift fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n 9 aargang Onsdag 27 mars 1918 Nr. 13 norsk~ fisk~rj~r. Uken 17 23 mars. Det samlede skreikvantumstiller sig samlede kvantum iaar

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskerihedrift fra fiskeridirektren 3 aargang nsdag 0 januar 92 fr Arendal, Grimstad g Fredriksværn. Sidste pris i Kristiansand var Nrske fiskerier. 5 kr., silden var av gd

Læs mere

fra risk~ridlr~ktørtn

fra risk~ridlr~ktørtn 3 aargang Ukntllg m"dlsr for norsk tlskrlbdrjft fra riskridlrktørtn Onsdag 22 mars 922 Nr. 2 norsk fiskrlr. Uken 2-8 mars. V a a r s i l d fis k e t faldt meget godt i sidste uke saa der i Søndre distrikt

Læs mere

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsk fjsk~rib~arift

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsk fjsk~rib~arift Ukntng mddlsr for norsk fjskribarift Det samlede parti opfisket sild i s ø n cl re og n' r d r e vaarsildfra fiskridirktørn, aargang Qrsl( fisl\rtr. Uken 22-28 februar. V AARSLDFSKET faldt bra i sidste

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 30 juni 1915 Rotskjær kg. 2006 200 899 100 345 900' 122400 384200. 167 600 154200

fra fiskeridirektoren Onsdag 30 juni 1915 Rotskjær kg. 2006 200 899 100 345 900' 122400 384200. 167 600 154200 0 ang Ukentlige meddelelser fr. n,rsk fis'keribed rift fra fiskeridirektren 6 aargang Nrske fiskerier. Uken 2026 juni. OPSYNET under vaartr.skefisket i Finmarken blevhævet den 23 juni g dermedr'egnes dettec:fi.ke

Læs mere

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n Ukntng nddlisr for norsk fjskrlbarift fra fjsl(rtålrkt0rn nsdag 6 februar 92 Nr. 7 middelpris 9 kr., landnotsild 6 og for snurpenotsild 722/2 kroner Uken 62 februar. maalet. Notsildens størrelse var 540

Læs mere

fra fjsk~rldir~kt0ren

fra fjsk~rldir~kt0ren UkntUg mddlsr for norsk fjskrlbedrift fra fjskrldirkt0ren 2 aargang nsdag 2 mars 92 norsl( fisitrir. Uken 20-26 februar. 99 var det samlede -parti 754255 maal, i 98 674060 og i 97 835 85 maal til samme

Læs mere

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar.

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 3 aargang Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. SKREB-'SKETS utbytte for uken er 4.4miJl. stk:, hvori dog er indtat hele januarfangsten

Læs mere

' '. AAR.SILDFISK. ET~aldt godt.og~aaherav garnsild... :... :... ' ' der blev indbragt henholdsvis 200 og

' '. AAR.SILDFISK. ET~aldt godt.og~aaherav garnsild... :... :... ' ' der blev indbragt henholdsvis 200 og . ;,! Uk~nni4~m~ddd~JSn fot norsk fisl:k~ib~(trift l.,..'. '...,, i i. _. trafisk~lidirdttør~tt i....... 10 aargarag Onsdag 12 mars 1.91.9. Nr. 11 V.. Uken 2~81Tars.'. 1919 1918 krorier mot 12,5 i 1918,

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 6 aargang Onsdag 20 ktber 1915 Fiskeriraadet. k!:'ner, vi erkjendte nødvendigheten av at avlyse det stre møte av fiskeri Fredrag av Fiskeridirektøren

Læs mere

fra tlskeridirektoren

fra tlskeridirektoren Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra tlskeridirektren 5 aargang Onsdag 6 mai 1914 Nr. 18 174 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK lnskerbedrft FRA FSKERDREK'l'0REN 6 mai 1914 dette fiske deltar fra

Læs mere

fra tisk~ridir~ktør~n

fra tisk~ridir~ktør~n Ukntlig ddlsr for norsk fiskribarift fra tiskridirktørn 3 aargang nsdag 5 ars 922 Nr.. norsk fiskrir. Medregnet Sogn og Fjordane stil ifjor, en er betydelig større end i de ler vaarsildfisket sig iaar

Læs mere

STORSILDFISKET i uken gav kun opgave. I Øksnes er der fremdeles Hasvik, Taborshavn? Meltefjord, Hasvaag

STORSILDFISKET i uken gav kun opgave. I Øksnes er der fremdeles Hasvik, Taborshavn? Meltefjord, Hasvaag Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribed rift fra fiskeridirektren 2 aargang Nrske fiskerier. Uken 7-23 desember. Trsdag 28 desember 9 Nr. 52 l maalet, nget garnsild i Nrdsjnen Telegrammer. paa elgeland

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift 5 aargang Norske fiskerier o Uken 814 februar. fra fiskeridirektoren nsdag 18 februar 1914 Nr. 7 Uagtet uveiret hindret mange dage Jib. kassen. Hull var

Læs mere

fiskets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren.

fiskets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. fiskets Gan Efterretningsblad fr nrsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 4 aarg. pstanstalter

Læs mere

Tirsdag gir 1 hl. lever, og fettprocenten er OnsdRg / Prisen er 9-10 pr. kg.

Tirsdag gir 1 hl. lever, og fettprocenten er OnsdRg / Prisen er 9-10 pr. kg. Ukentlige meddelelser f.. nrsk fiskeribedrift fra fiskeridireltren, 4 aargang nsdag 22 januar 93 Nr. 4 N k f e k G Tirsdag 60 50 62 68 57 gr hl. lever, g fettprcenten er nsdrg 47 60 53 5670 45 3 / 4 3540.

Læs mere

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren.

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT Bergen ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 8 aarg. postanstalter

Læs mere

VAARSILDFISKErr gav ogsaa i og i Karmsundet. Der er gjort land- liner blev trukket gjennemsnitlig 100,

VAARSILDFISKErr gav ogsaa i og i Karmsundet. Der er gjort land- liner blev trukket gjennemsnitlig 100, Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 4 aargang nsdag 5 mars 1913 Nr. 10 Norske fiskerier. Uken februar-1 mars. Røvær er fisket godt. nsdag hadde land-salten er der en kvantumsfor-

Læs mere

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater iø t. ø an Ukntng mdalsr for norsk flskrjbclrjft fra fisl\rjdlrlit0rn 2 aargang nsdag 2 februar 92 Nr. 5 Uken 2329 januar. Sto l' s i l d fis k e t var i de første dage av uken hindret av uveir. Tirsdag

Læs mere

fra fiskeri di rektot-ven

fra fiskeri di rektot-ven L kent l ge meddelelser fr nrsk fs ker bed r ft fra fsker d rekttven 6 aargang V Nrske fskerer. Uken 420 mars. Onsdag 24 mars 95 Nr. 2 Haugesund var prsen fredag kr. 5 Prsen var fr usløet fsk fra 35 45

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n Ukntliø mddlsr for norsk rjskribdrift fra fiskridirktørn 13 aarganø Onsdag. 29 mars 1922 Nr. 13 n"rsk fisi(rir. Uken 19-25 mars. S kre i fis k e ri e r n e faldt gjennemgaaende smaat i alle distrikter

Læs mere

FETSILDFISKET har til 21 oktober dene _ er gunstig for isning.

FETSILDFISKET har til 21 oktober dene _ er gunstig for isning. an Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra fiskeridirektren 2. aargang Nrske fiskerier. Uken 2228 ktber. nsdag nvember 1911 mest i A.afjrden, dernæst i Bjugn, med priser resp. 424 kr. g 915 kr.

Læs mere

fra fisk~ri"ir~kt0r~n

fra fisk~riir~kt0r~n 2537 Ukntng mddlsr for norsk fjskrjbarjft fra fiskri"irkt0rn 8 aargang nsdag 6 juni 9 " Nr. 23 Rotskjær Russebeh. derav er stationert i Hammerfest 47, norsk fiskrir. i Rolfsø, 32, Honningsvaagene 20. Uken

Læs mere

fra fisk~ridjr~kt0r~n

fra fisk~ridjr~kt0r~n rr pere, Lærredsfjorden Uk~ntng~ m~ad~~ls~r for n~rsk tisk~rib~drjft fra fisk~ridjr~kt0r~n il aargang nsdag 15!!nars 1916 Nr. 11, 1914 var det samlede parti 428 600 sidste opgave opfisket i Malangen nqrsk~

Læs mere

fra fjsk~ridjr~ktør~n

fra fjsk~ridjr~ktør~n Uk~ntng~ m~da~~ls~r fr nrsk fisk~rjb~drift fra fjsk~ridjr~ktør~n 7 aargang nsdag 30 august 96 Nr. 35 Fr hele landet er til 26 august av 62 fartøier indbragt 2858, i nqrsk~ fisk~ri~r. pfisket 25684 maal

Læs mere

fra tjsk~ridjr~ktør~n

fra tjsk~ridjr~ktør~n UkntUg maa$r for norsk tiskrib drift fra tjskridjrktørn aargang nsdag 8 februar 920 Nr. " gjennem:snit 43 maal, pris 8-20 maal, hvorav iset til eksport 2250 norsl( fis(rlr. kr. maalet; til Titran 5 drivere

Læs mere

VAARSILDFISKET har i sidste uke Sønclmør paa landsæt 450 maal, hvorav

VAARSILDFISKET har i sidste uke Sønclmør paa landsæt 450 maal, hvorav Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aargang Onsdag 8 mars 94 forbrukt hjemme og til Kristiansund., Norske' fiskerier 0 incbntgtes.333. maal, solgt til agn. Uken 84 mars.

Læs mere

fisket Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen Fisket.

fisket Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen Fisket. fisket Gan l>~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~~ >_~d c_~_~::~~~::~~~.~~j~~~~~~~;::~~~~.~~~~_'r?~~~~~3~~~~~. > Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. 16 at ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar

Læs mere

VAARSILDFISKET var meget godt

VAARSILDFISKET var meget godt n Uk~ntng~ m~dd~~ls~r for norsk fjsk~rjb~arift fra fisk~ridlr~kt0r~n 0 aargang Onsdag 9 mars 99 Nr. 2 norsk~ fis(~ri~r. Uken 95 mars.~. VAARSLDFSKET var meget godt ogsaa i sidste uke i: søndre distrikt.

Læs mere

ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 6 aargang nsdag 7 april 95 Nr. 4 baater.,deltagelsen er iaar betydelig l 980 000 stk. paa Nordrnøl', 830 000 større end i de nærmest

Læs mere

fra fisk~ricljr~kt0r~n

fra fisk~ricljr~kt0r~n 9.8 Uk~ntlig~ m~ad~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ricljr~kt0r~n 8 aargang nsdag 2 mars 97 Nr. 2 strikt er middelprisen for hele sæ teren. januar og februar er kun nqrsk~ fisk~ri~r. songen beregnet

Læs mere

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsi, fisk~rlb~drift

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsi, fisk~rlb~drift Ukntng mddlsr fr nrsi, fiskrlbdrift fia fskri(urktørn Nr 2 Uken 2-8 januar. St r s i l d fis k eter endnu ikke begyndt g der er heller ingen uisigter fr nget nævneværdig str: ildfiske paa de vanlige fangstfelter.

Læs mere

meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren

meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren Ukntlige ang meddelelser fr nrsk fiskeribed rift fra fiskeridirektren 2, aargang nsdag 19 april 1911 Nr. 16 stk., lever med 30--45 øre pr. liter i den fr]øpne uke. Søndng g mang saltet rgn med 30-45 kr.

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. Bergen Onsdag 9

Læs mere

fra Ftskeridirektoren

fra Ftskeridirektoren U kentl ige meddelelser for norsk fis keri bed rift fra Ftskeridirektoren 5 aargang nsdag 15 april 1914 Nr. 15 til russefisk. Der er nu tilstede 1784 sidste uke. Fisket antages dog at ha Norske fiskerier.

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 22 februar 191 i Nr. 8 Veiret. Meteorologiske Obser- va t o l' i u m beretter: omkring Kopervik og Smørstak. Ellers

Læs mere

fra fisk~ridir~kt0r~n

fra fisk~ridir~kt0r~n Uk~ntng~ m~d(l~~ls~r for norsk fisk~rjb~drift fra fisk~ridir~kt0r~n Nr. 34 sildoljefabrik. Prisen paa notsilden var J 7 18 kroner og paa garnsilden 1520 kroner maalet. Flere stæng endnu uoptat. 5000 maal

Læs mere

fra tisk~riair~ktør~n

fra tisk~riair~ktør~n Uk'ntng mddils(for norsk tjskrjbdrjft fra tiskriairktørn 13 aargang Onsdag 111 oktober 1922 Nr.. 41 norskfiskrir. 5531-56329 og i 1920: 388 615 Brtttingr. - 21 277-286541 - 6577 - Brislingfisket. Uken

Læs mere

ang VAARSILDFISKET. I uken optoges fisket paa drivgarn en ren ubetydelig- i Vestlofoten. Der er nu tilstede 5500 fra fiskeridirektoren

ang VAARSILDFISKET. I uken optoges fisket paa drivgarn en ren ubetydelig- i Vestlofoten. Der er nu tilstede 5500 fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 2. aargang nsdag 22 mars 1911 Nr. 12 Norske fiskerier. Uken 12-18 mars. nordenfor fra 600-660. Av notsild har der gaat like op

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2. aargang nsdag 15 mars 1911 Nr. II ha fanget et betydelig større kvantum, til Vadsø, og uagtet fangsterne i reg Norske fiskerier.

Læs mere

SrrORSILDE-'ISKET blev i uken antagelig sættes til ca. kr. 600 000. blev optat 54 mindre stæng og der

SrrORSILDE-'ISKET blev i uken antagelig sættes til ca. kr. 600 000. blev optat 54 mindre stæng og der Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrht fra fiskeridirektoren 6 aargang Norske fiskerier. Uken 7-13 februar. nsdag 17 februar 1915 Nr. 7-125 902-71 510-2845, i 1913 for notsild 4-6 og for garnsild

Læs mere

fra tisk~riair~kt0r~n

fra tisk~riair~kt0r~n Ukntng mddllsr for norsk fjskribdrift fra tiskriairkt0rn :2 aargang nsdag 9februall' '92 Nr. 6 nrsl( fiskrlr. Uken 30 januar-5 februar. Sto r s i l d fis k e t faldt meget godt i uken. Nat til mandag blev

Læs mere

fra fisk~riair~ktør~n

fra fisk~riair~ktør~n U,ntUg mddlsr for norsk fjskrjbdrjft fra fiskriairktørn nsdag 10 mars 1920 Nrs 10 1920 maa1 1919 maal 2 204000 kroner. For hele sæsongen er det samlede værdiutbytte beregnet til ca. 6.2 millioner kroner

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren ng Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren, aargang Onsdag 16 mars 1910 Nr. den endnu større. Endel, tildels større 10 øre pr. kg. rrromsø amt var Norske fiskerier. stæng er

Læs mere

for norsk fjsk~rib~drift

for norsk fjsk~rib~drift Uktntligt m~cldtl~ls~r fra tisk~ridirtktør~n for norsk fjsk~rib~drift nsdag 17 juli 1918 Nr. 29 norsk~ fisk~rj~r. Uken 713 juli. FETSLDFSKET. sidste uke blev der sat 3 større og 4 mindre notstæng i Valsfjord

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 8 november 1911 Nr. 45

fra fiskeridirektoren Onsdag 8 november 1911 Nr. 45 ang Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra fiskeridirektren 2. aargang nsdag 8 nvember 1911 Nr. 45 pnaar 3 1 / 2 kr. maalet. :l\feløy 1 nu et par dage med rlig veir; men mindre stæng g nget garnfiske

Læs mere

Onsdag 31 august 1910

Onsdag 31 august 1910 ang Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra fiskeridirektren laargang Nrske fiskerier. Uken 21-27 august. Onsdag 31 august 1910 S øn dre Tl' ndhj ems am t fregaal' det bedste fiske i Bjørnør,

Læs mere

FETSILDFISKET er i god gang Aafjorden er gjort 5 mindre stæng, i de respektive sorter; ved ukens slut=

FETSILDFISKET er i god gang Aafjorden er gjort 5 mindre stæng, i de respektive sorter; ved ukens slut= Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribed rift fra fiskeridirektren. aargang Onsdag 24 august 1910 Nr. 34 Nrske fiskerier. kvaliteten fin. Priserne ntsild kr. 6-10 Espevær... 4 fart. 337 tdr. pr. maal,

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra fiskeridirektren laargang Onsdag 21 september 1910 Nr. 38 Nrske fiskerier. Uken 11-17 september. fiske paa Flden, ellers nget smaat, fiskepladsene, el'

Læs mere

STORSILD er blit efter søkt flere

STORSILD er blit efter søkt flere U kentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed ri ft frafiskeridirektren 2. aargang Nrske fiskerier. Uken 511 nvember. Onsdag 15 nvember 1911 Nr. 46 685 tdr. er saltet. Finmarken er fra først av var sydlig,

Læs mere

Onsdag 28 februar vinterfiskel'ierne vil bli mer eller mindre store. Særlig gjælder dette Roms

Onsdag 28 februar vinterfiskel'ierne vil bli mer eller mindre store. Særlig gjælder dette Roms ang U kentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed ri ft fra fiskeridirektren ------------------------------ 3 aaryang w W -l- CD -CD CD 0l- a p wei):: Wl-:-... - - ei) ei) W -l- M- =--, w:--=t. g --- t -'

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. --- - -- ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 4 aargang Ukntlig mddlsr for norsk fiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag 7 januar 923 Nr. 3 ue fangstfelt 7 dampskibe med meget norsk fiskrir. ujevne fangster fra 000, gjennemsnitlig 22 maal, pris 20

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aarang Staten overtar krigsrisikoen for makrelflaateo. Da der paany er indkommet talrike forespørsler om makrelflaaten bør fol'tsætte

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til 77.3 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. - ~--- 4 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. ANNONCEPRS:

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren n Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 21 juli 1915 Nr. 29 mellem 6000 og 18 000 kg. rundfisk 57 000 stk. Ogsaa for Kristiansand, Norske fiskerier o (lange

Læs mere

fra tisk~ridir~ktør~n

fra tisk~ridir~ktør~n Uknti9 dcllsr for norsk fiskrlbdrift fra tiskridirktørn 13 aargang Onsdag 25 oktober '1922 Nr. 43 Fiskeriraadet 1922. Foredrag av Fiskeridirektøren ved Raadets saentræden den 21 ol

Læs mere

fra ftskeridirektoren

fra ftskeridirektoren S TRSLDFSKET Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift Nrske fiskerier. Uken 13-19 desember. fra ftskeridirektren nsdag 23 desember 1914 Nr. 51 derav blev iset til eksprt 10 200, sal- stæng i Bergsfjrd

Læs mere

for norsk ti$k~rib~driftl

for norsk ti$k~rib~driftl aargang Ukntngmadlsr fra fisl(ridirkt0rn for norsk ti$kribdriftl nsdag 2 januar 920 Nr. 3 Uken 7 januar. der deltar ingen dampskibe. Der indkom fredag til Aalesund 35 drivere fra Storholmen med en m:iddelfangst

Læs mere

fis ets Gang Fisket. Uke n ill a r s. Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

fis ets Gang Fisket. Uke n ill a r s. Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 6 a largo ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle -- ANNONCEPRS: ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen

Læs mere

fra ftskeridirektoren Onsdag 27 januar 1915

fra ftskeridirektoren Onsdag 27 januar 1915 ang U kentl ige meddelelser for norsk fiskeri bed ri ft fra ftskeridirektoren 6 aargang Norske fiskerier. Uken 723 januar. uken. Onsdag 27 januar 95 Kristiansund var gjennemsnitprisen tirsdag 2, onsdag

Læs mere

fra fjsl(~ridjr~ktør~n

fra fjsl(~ridjr~ktør~n Ukntng dailsr fr nrsk fjskribarift fra fjsl(ridjrktørn nsdag 24 nveber 'il20 Nr. 47 nrsl( fisa(ril Uken 1420 nveber. Fet s i l d fis k e t. Ifølge eddelelse fra fylkesanden er der i Alten antagelig pfisket

Læs mere

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925 ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag 27 mai

Læs mere

fra Fiskeridirektoren

fra Fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra Fiskeridirektren 6 aargang Onsdag 6 ktber 1915 Nr. 40 Av slandssild var hjemførselen 1911 807 fartøier med 47803 tønder Nrske fiskerier. ganske betydelig

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed ri ft fra fiskeridirektren 5 aargang Onsdag nvember 94 Nr. 45' ntsildvar mest 6 streks g 5 streks, Fr Namdalen g i,rmsdals, Nrske fiskerier. mindre 4 g 3 streks.

Læs mere

SILDEFIS KET paa vestkysten

SILDEFIS KET paa vestkysten 9.aargang Uktntlig~ m~dd~~ls~rfor norsk Jisk~rib~drift fra tisk~rldir~kt0r~n nsdag 27 ~ebruar 98 Nr. 9 norsk~ fisk~rj~r. Uken 723 februar. SLDEFS KET paa vestkysten var i uken meget hindret av uveir, saa

Læs mere

fra tjsk~ridjr~kt0r~n

fra tjsk~ridjr~kt0r~n Ukntig mddsr for norsk fiskribdrft fra tjskridjrkt0rn 3 aargang Onsdag februar 922 nqrsk fiskrir. Uken 2228 januar. Sto r s i d fis k e t fadt i sid ste uke meget ujevnt og var smaat i hee første havde

Læs mere

fiskets Gang fisket. Efterretningsb1ad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 24 mars 1926

fiskets Gang fisket. Efterretningsb1ad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 24 mars 1926 . fiskets Gang Efterretningsbad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. fisket. Uken.4/320/3.

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang nsdag oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

Læs mere

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar.

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. Uk~ntlig~ m~dd~~js~r for norsk tisk~rib~drift frafjsktridir~ktør~n nsdag 30 Januar 1918 norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. STRSLDFSKET faldt smaat ogsaa i sidste uke paa grund av uveir som hindret driften.

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n n UkntUg mdalsr for norsk tiskrjbdrift fra fiskridirktørn nsdag 28 januar 920 Nr...ti norsl( fisltrlr. Uken 8-24 januar. STRSLDFSKET var i sidste uke i stor utstrækning hindret av uveir, men enkelte dage

Læs mere

fra tisk~rldir~ktør~n

fra tisk~rldir~ktør~n 14 aargang Ukntlig mddlsr for norsk Jjskribdrift fra tiskrldirktørn Onsdag 7 februar 1923 Nr. 6 norsk flskrir utrygt saa der bare blev delvis utseiling. Til Kristiansund indkom sent Uken 28 jalluar-3 februar.

Læs mere

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923 ' lkog Mængde l l! hl. i kene hl. l 000 000 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 4 aarg. ABONNEMENT kl". 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren I, aargang nsdag 9 mars 1910 Nr. 10 nogen av de egentlige vaarsildfiskere Skreifisket har foregaat under Norske fiskerier. reist, fisket

Læs mere

fra fiskeritlirektoren

fra fiskeritlirektoren I Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeritlirektoren 3 aargang nsdag 24 pril 92 Nr. 7 l, 33 til 47 liter d'amptran av l hl I deles, men fangsterne er der ringere. Norske fiskerier.

Læs mere

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til n Efterretningsblad for norsk: fiskeribectrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ANNONCEPRS: ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Nr, postanstalter

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren garnfiske, Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren laargang Nrske fiskerier. Uken 30 ktber5 nvember. nsdag 9 nvember 90 Nr. 45 sild er ikke indført i uken g m strsild meldes

Læs mere

Troldhummeren Manida bamffia (Pennant) og dens Snylter Lernæodiscus ingolfi Boschma fra det sydøstlige Kattegat.

Troldhummeren Manida bamffia (Pennant) og dens Snylter Lernæodiscus ingolfi Boschma fra det sydøstlige Kattegat. Trldhummeren Manida bamffia (Pennant) g dens Snylter Lernædiscus inglfi Bschma fra det sydøstlige Kattegat. Af H. C. Terslin. I Vidensk. Medd. fra Dansk naturh. Fren., Bd. 0, S. 0 f., har jeg beskrevet

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren I, aargang Norske fiskerier. Uken 25 september l oktober. Onsdag 5 oktober 1910 Nr. 40 i Meløy, 1010 1 /2 i Bodin, 1015 i beretning

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang nsdag 8 februar 1911 Nr. 6 Norske fiskerier. tat betydelig, mange er gaat over til mellem 22.8 mill. stk. og damptranskreifisket,

Læs mere

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september.

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september. an. U)("tng t11dailser for norsk fi skeribtd ri f.t fra ti sl,rjdlrkt0rn 11.!!trgang. OnsdcafJ 15 september 1920 Nr. 37 norske fjsl(rir. Uken 5-11 september. FETSILDFISKET. Fra Finmarken meldes om bra

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 6 september 9 Nr. 36 Norske fiskerier. Uken 27 august-2 september. Stamsund har endel baater begynct Av den iaar ilandbrngte

Læs mere

fra fjsl(~ridjr~ktør~n

fra fjsl(~ridjr~ktør~n UkntUg mddlsr for norsk tjskribdrift fra fjsl(ridjrktørn nsdag 25 august 920 Nr. 34 handelsvare 2660 maal mot ifjor 8803 820 29463 579 _ 8689 maal og 7 23 tdr. 69 35 og i 98 227948 50 _ Uk;l 52 august.

Læs mere