HVAD ER LYS? lux. 200 lux

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HVAD ER LYS? 10.000 lux. 200 lux"

Transkript

1 2 16 Når man taler lys, må man skelne mellem kvantitet og kvalitet. Hvor meget eller hvordan? Dagslyset er en kompleks størrelse med mange faktorer, der tilsammen giver en fantastisk virkning. Nanet Mathiasen, arkitekt maa og PhD med arbejdstitlen Nordisk lys HVAD ER DAGSLYS?

2 HVAD ER LYS? LYSSTYRKER Solen og himlen er vores største lyskilde. Lysstyrker varierer over dagen i takt med klokkeslæt og vejrforhold, men det ændrer ikke på, at der altid er lysere udenfor end indenfor. Dagslys på en skyfri dag lux + = Dagslys Sollys Når man arbejder med lys i en arkitektonisk kontekst, er man nødt til at skelne mellem sollyset og dagslyset. Sollyset er den simple faktor i regnestykket : Det er defineret som den synlige del af solens elektromagnetiske stråling. Solstrålingen, der rammer jordens overflade, kan opdeles i den direkte solstråling fra solen og den diffuse himmelstråling. Den høje intensitet i sollyset skaber store kontraster og et livligt lys på rummets flader, men det kan også give anledning til generende blænding og overtemperaturer. Den diffuse himmelstråling er det lys, der kan registreres ved en overskyet himmel. Det består af lys fra himmelhvælvingen og det reflekterede lys Dagslys på en overskyet dag + Diffust lys fra overflader i det fri. Luminansfordelingen for en overskyet himmel er fuldstændig ensartet, hvorfor dagslyset for en overskyet himmel ofte bruges som mål for lyskvaliteten i en bygning. Det diffuse lys er ikke afhængigt af bygningens orientering. Ved dagslysberegninger tager man udgangspunkt i det diffuse lys for at undgå usikkerheden i sollysets variation ift. vejrforhold lux Dagslys på et arbejdsbord (jf. bygningsreglementet) Reflekteret lys len, diffus himmelstråling og reflekteret stråling fra jord og omgivelser. Dagslyset er altså meget dynamisk : Det varierer ikke alene over døgnet og årstiden, men også fra det ene øjeblik til det andet, både lokalt på himlen og lokalt i rummet. 200 lux SKYGGE Skygge er uløseligt forbundet med sollyset : Når solen bryder frem, vil de flader, der rammes, kaste en skygge, som afhænger af vinklen til solen. Flader og elementer, der kaster skygge, kaldes også obstruktioner i en byggefaglig kontekst. Den reflekterede stråling kan stamme fra både sollyset og dagslyset. Alle flader, der rammes af lys, vil kaste en vis del tilbage. Det tilbagekastede lys afhænger af fladens vinkel ift. lysindfaldet, og hvor blank og lys den er. Dagslyset er en mere kompliceret størrelse. Det er sammensat af de tre bidrag : direkte stråling fra so17

3 3 28 Inden for boligen bør man arbejde med retten til lys og retten til sol. Det er to forskellige ting, men de er lige vigtige. Det er i konflikt med det faktum at flere og flere flytter til byen. Hvis vi kan sætte tal på, hvor meget lys og hvor meget sol der kommer ind i en bolig, så vil vi kunne sige meget mere om boligens kvalitet. Jens Christoffersen, civilingeniør, PhD, seniorforsker Velux A/S Hvorfor dagslys?

4 DAGSLYS OG VÆRDI Dagslyset har ikke nogen direkte værdi men det muliggør en hel masse ting, og DE har værdi. Dagslys er værdiskabende, ikke værdihavende. Sundhed Rune Thorbjørn Clausen, cand. merc., PhD Trivsel Økonomisk GI ER EN AF Dagslys Arkitektur Energi BE DR EB Y R NE IG GN M YO EB DR BE R IG MENNES KE R DE OL RÅ ER I OM ON ØK MIL JØ BE DR EB RU G VÆRDIEN AF RENOVERING Værdibegrebet i det byggede miljø er i høj grad til diskussion i øjeblikket. Fx udgav GI Grundejernes Investeringsfond og Dansk Bygningsarv i foråret 2012 publikationen 25 eksempler på vellykket renovering, hvori de beskriver, hvordan renovering skaber både økonomiske, miljømæssige og sociale værdier for både samfund og borger. BE DR E B Renoveringsprojekter starter ofte som en diskussion om besparelser. Elregningen og miljøbelastningen spiller en hovedrolle. Men kunne man vende diskussionen til at handle om værdiforøgelse? Det er netop, hvad helhedsrenoveringen gør : Fokus ligger på både energi, arkitektur, sundhed, trivsel og økonomi. Det gør også renoveringsprojektet mere komplekst. Men sådan behøver det ikke at være, og det er denne designmanual et eksempel på. Her bruges dagslyset som det eneste virkemiddel til at opnå værdiforøgelse på samtlige parametre. Men hvordan kan dagslys øge værdien af boligen? Vi har kigget på de fem værdiparametre for helhedsrenoveringen og sat dem i forhold til dagslys. 29

5 4 36 Hvilket område kigger vi på?

6 VI TESTER - LABORATORIET Oslo Stockholm Hamburg Berlin Designmanualen tager afsæt i en kvarterafprøvning, hvis bygningstyper kan genfindes i hele landet. Området er Stefansgadekvarteret på Ydre Nørrebro. Det er nøje valgt ud fra nogle helt klare forudsætninger : H øj by- og befolkningstæthed. Nørrebro er Danmarks tættest befolkede område, og befolkningstilvæksten er stigende. En stor del af bygningsmassen er renoveringsmoden. Nørrebro er et historisk arbejderkvarter, og mange af ejendommene er opført som spekulationsbyggeri i starten af 1900-tallet. Det betyder, at lejlighederne i bydelen er af svingende karakter. Renoveringsprojekter har i stedet givet mange altaner og gårdsaneringer. Københavns byudvikling har siden 1947 været dikteret af Fingerplanen. Planens struktur bygger på den kollektive trafik, og visionen er, at der skal være så kort afstand som muligt mellem bolig, arbejde og grønne områder. Planen er modificeret flere gange, men hovedidéen er stadig aktuel. Nørrebro udgør fingerroden på ringfingeren, og boligdelens bygningstypologier kan genfindes i de andre fingre. Det valgte caseområde på Nørrebro repræsenterer bygningstyper, der kan genfindes overalt i Danmark og i flere nordeuropæiske storbyer. I ngen lokalplan for området. Som et af de eneste kvarterer i København foreligger der ikke nogen lokalplan over området, hvilket betyder, at der er plads til at gentænke både byforløb og bygningernes fremtræden. Området repræsenterer en bred vifte af bygningstyper. Kvarteret kan altså genfindes i lignende former i andre dele af København eller i andre større, danske byer. Inden for bydelen zoomer vi ind på en enkelt karré. Karréen betragtes som det laboratorium, der lægger facader, tagflader og gårdrum til de designforslag, som findes i kapitlet 5. Karréen er valgt ud fra følgende kriterier : F orskellige opførelsesår, stil, kvalitet og funktion. Variation i konstruktionsprincipper. Omgivet af forskellige byrum. Orientering. Karréen har større facader mod alle verdenshjørner. Usaneret gårdrum. Ved projektets start var gårdrummet usaneret med masser af baghuse og matrikelskel. Tæthed. Karréen har en gennemsnitlig bebyggelsestæthed på mere end 350 %. Inden for karréen trækkes tre forskellige matrikler ud, og der kigges på deres individuelle egenskaber i form af indretning, konstruktion og detaljer. 37

7 5 64 HVORDAN FÅR VI Dagslys i byen?

8 KODEORD: VARIATION ANALYSEVÆRKTØJER Digitale simuleringsprogrammer gør det muligt at beregne dagslys og energiforbrug udfra 3D-modeller af bygninger. Programmerne tillader arkitekter og ingeniører at vurdere effekten af deres designvalg fra de første skitser til det endelige resultat. Her er de værktøjer, vi har brugt i udviklingen af virkemidlerne : Vi vil overraskes af nye vinkler på det vante. Variation er en nøglefaktor. Mark Vacher, antropolog med speciale i by- og boligforhold Ecotect Analyse- og simuleringsværktøj, der kan vise energiperformance for både bygning og kontekst fra skitsering til udførelse. Radiance Beregningskerne til Ecotect, der ved hjælp af ray-tracing giver meget præcise dataoutputs og visualiseringer ift. dagslysforhold. Daysim Analyseredskab til dagslysberegning på årsbasis. Daysim er baseret på Radience og er også et plug-in til Ecotect. Renovering er en kompleks størrelse. Vejen til bedre fysiske rammer kan være belagt med beslutninger, hvis konsekvenser man ikke umiddelbart kan gennemskue. Derfor er det en lettelse, når svaret på, hvordan man opnår den bedste energirenovering er ét ord : variation. gård. Variationen sikrer forskellige boliger, der tiltrækker forskellige beboere. Det giver et mangfoldigt bybillede og danner grobund for mangeartede funktioner i nærområdet. Alt det er attraktivt. Og bæredygtigt. Både ekspertpanelet og beregningerne talte et entydeligt sprog, hvor variation hurtigt blev det mest anvendte ord. En varieret bystruktur giver varierede karréer, som udmønter sig i varierede bygninger og boliger. Men hvad er det, variationen kan? Dette kapitel er et bud på, hvordan man kan omsætte sin viden om dagslys til nogle overordnede strategier og virkemidler, som efterfølgende implementeres i det konkrete caseområde. På næste side er der en læsevejledning til kapitlet, så du nemt kan navigere i skalaerne og virkemidlerne. Variationen kan give noget unikt. Den giver plads til, at en uventet solstråle finder vej ned i den smalle Virkemidler og forslag er resultatet af en syntese mellem ekspertudsagn, arkitekt- og ingeniørfaglig baggrundsviden og benhårde beregningsfakta for både dagslys, sollys og energi. Be10 Et beregningsprogram udviklet af SBi til at dokumentere, at energikravene i Bygningsreglementet og anden lovgivning er opfyldt. 65

9 7 108 APPENDIKS a : HVOR KAN MAN BLIVE INSPIRERET?

10 JÆGERSBORGGADE : VILJE TIL BYLIV HVORFOR FUNGERER DET? Jægersborggade er et helt specielt fænomen i skandinavisk byudvikling : For fem år siden var gaden en af de mere tarvelige gader på Nørrebro et område, som lagde brosten til interne magtopgør mellem de herskende rockerbander. Men på fem år har gadens identitet fået et helt nyt image som en af Københavns hippe bykvarterer. Gaden ligger midt i Stefansgadekvarteret og skal derfor søge sine gæster i et opsøgende publikum. Alligevel har gaden formået at tiltrække ikke blot handlende udelukkende med kreative og bæredygtige profiler, men også et stadigt bredere publikum. Grunden til den spirende bykultur i gaden skal findes i gadens måde at organisere sig på i én stor andelsboligforening. A/B Jæger er Nordens største andelsboligforening med omkring 500 lejligheder. Det svarer til hele gaden bortset fra fire opgange. I kombination med stærke drivkræfter blandt beboerne har det sikret en fælles stemme og enighed om gadens udvikling fra rockermanege til biodynamisk trendsætter. Som strategi for udvikling af byliv i gaden har andelsforeningen lavet dogmer for de handlende lejere : opdatere info om aktiviteter og nyheder i gadens bykultur. B utikker med åbningstider, der tiltrækker mennesker i dagtimerne dvs. ingen klubber og foreninger. Kædebutikker og shawarmabarer bandlyst Et plus, hvis økologi og bæredygtighed er en del af konceptet Originale ideer og hjerte En stor del af arbejdet med at gøre Jægersborggade til en solstrålehistorie ligger altså hos beboerne, men gaden er også født med nogle fordele, der muliggør handelsliv og bykultur. Ejendommene i gaden er opført som beboelsesejendomme med høje kældre eller butikslokaler i gadeplan, der egner sig perfekt til butikker og caféer. Derudover er gaden brostensbelagt, hvilket fungerer som en naturlig, men diskret trafikchikane. Mange gennemkørende bilister fravælger Jægersborggade pga. brostenene. Økonomisk har gaden også udfordret konventionerne : De handlende har individuelle lejekontrakter med det formål at skabe udvikling. Nogle kontrakter skal fornys årligt, og lejerne har ikke altid afståelsesret over lokalet. Hvis de har, er det kun til en butik fra samme branche som dem selv. Huslejestigninger sker, når bestyrelsen beslutter det, og følger ikke de normale markedsvilkår. Sociale medier har været en nøgle til markedsføring. Ved hjælp af disse gratis platforme har gadens handelsforening nået et bredt publikum og kan jævnligt Også de meget smalle gårdrum er med til at skabe liv i gaden : Gårdrummene kan ikke bruges til ophold, så beboerne søger automatisk ud i gaden. gentofte Herlev gladsaxe Ballerup glostrup rødovre Frederiksberg københavn albertslund Brøndby Hvidovre HVEM : A/B Jæger HVOR : Jægersborggade, 2200 København N HVAD : Nordens største andelsboligforening med 500 andelsboliger. 109

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER

MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER Hvordan bliver mellemrum til byrum? Kender du historien om dit byrum? Vi tænker sjældent over, at

Læs mere

Guide til mere trygge byer. Byplanlægning, der skaber tryghed

Guide til mere trygge byer. Byplanlægning, der skaber tryghed Guide til mere trygge byer Byplanlægning, der skaber tryghed Byplanlægning, der skaber tryghed Indhold Forord 1 1. Tryghed og bymiljø 2 2. Anbefalinger til kriminalpræventiv byplanlægning 10 3. Organisering

Læs mere

arkitektur & energirenovering etagebyggeri fra 1920 til 1960

arkitektur & energirenovering etagebyggeri fra 1920 til 1960 arkitektur & energirenovering DET MureDE etagebyggeri fra 1920 til 1960 arkitektur & energirenovering DET MureDE etagebyggeri fra 1920 til 1960 INDHOLD At renovere og fremtidssikre det murede byggeri

Læs mere

Rapport om behov og ønsker til et MultiTrust 1 -redskab

Rapport om behov og ønsker til et MultiTrust 1 -redskab Rapport om behov og ønsker til et MultiTrust 1 -redskab Resultat af interviewundersøgelse blandt repræsentanter for landmænd, forarbejdningsvirksomheder, handelsvirksomheder og forbrugere i det økologiske

Læs mere

Ny Odense - fra stor dansk by til dansk storby

Ny Odense - fra stor dansk by til dansk storby PLANSTRATEGI 2015 Ny Odense - fra stor dansk by til dansk storby Planstrategi 2015 sætter den overordnede ramme for Odenses udvikling og for revision af kommuneplanen Planstrategien er i høring fra 20.

Læs mere

Kulturarv som et aktiv i byfornyelse BYFORNYELSE

Kulturarv som et aktiv i byfornyelse BYFORNYELSE Kulturarv som et aktiv i byfornyelse BYFORNYELSE Kolofon Kulturarv som et aktiv i byfornyelse Publikationen er udgivet af: Indenrigs- og Socialministeriet Publikationen er udarbejdet af: Helle nysted Andersen,

Læs mere

Bedre lys til ældre borgere

Bedre lys til ældre borgere Energirigtig renovering Bedre lys til ældre borgere Håndbog www.plan-c.dk PRØVEBOLIG 2 Bedre lys til ældre borgere Plan C Indhold BEDRE LYS TIL ÆLDRE BORGERE s. 5 DET ALDRENDE ØJE s. 9 PRØVEBOLIGEN s.

Læs mere

BYFORNYELSE. Små torumsboligers renoveringsbehov

BYFORNYELSE. Små torumsboligers renoveringsbehov BYFORNYLS Små torumsboligers renoveringsbehov Små torumsboligers renoveringsbehov Indhold 4 Forord Baggrund Markedsforhold Formål Kort historisk gennemgang 14 Metode Typologisering Statistisk 18 Oversigt

Læs mere

BYPLAN NYT. TEMA Lys og lyd i byens rum. En konfliktfyldt proces er godt for kreativiteten - side 6

BYPLAN NYT. TEMA Lys og lyd i byens rum. En konfliktfyldt proces er godt for kreativiteten - side 6 BYPLAN NYT 8. årgang December 2010 5 TEMA Lys og lyd i byens rum En konfliktfyldt proces er godt for kreativiteten - side 6 Inspiration til overraskende og poetiske byrum - side 10 Kommunerne mangler ikke

Læs mere

Udvikling af værktøjer til at fremme energieffektiv anvendelse af solafskærmninger.

Udvikling af værktøjer til at fremme energieffektiv anvendelse af solafskærmninger. Udvikling af værktøjer til at fremme energieffektiv anvendelse af solafskærmninger. Slutrapport for ELFORSK-projekt 337-094 DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Rapport DTU Byg R-187 2008 ISBN 9788778772626 1

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012 Københavns kommunes Skybrudsplan 2012 02 Skybrudsplan 2012 forord Vores klima er under forandring. Voldsomme regnskyl vil fremover forekomme hyppigere, og de vil blive mere intense. Københavnerne skal

Læs mere

Læremidler støtte og udvikling

Læremidler støtte og udvikling Læremidler støtte og udvikling Lektor ph.d. Bodil Nielsen Læremidler skal udarbejdes med henblik på at de bedst muligt støtter og udfordrer elever i deres læreprocesser, men samtidig er det vigtigt at

Læs mere

DOMMERBETÆNKNING VINGE OG NY BYDEL

DOMMERBETÆNKNING VINGE OG NY BYDEL DOMMERBETÆNKNING VINGE S-togsSTATION OG NY BYDEL Indbudt projektkonkurrence Dommerbetænkning Oktober 2014 1 FORORD Frederikssund Det er med stor glæde, at Frederikssund Kommune nu kan præsentere resultatet

Læs mere

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events EVENTSAMARBEJDE I REBILD Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events Projektet Destinations-, organisationsog eventudvikling i Rebild Kommune Formålet med projektet Destinations-,

Læs mere

De danske provinsbyer har fået nye smukke byrum - men er de dynamiske nok?

De danske provinsbyer har fået nye smukke byrum - men er de dynamiske nok? De danske provinsbyer har fået nye smukke byrum - men er de dynamiske nok? Af Gitte Marling og Helle Juul Bymidterne har fået et løft over det ganske land. Bilerne er blevet fortrængt til fordel for ikke

Læs mere

Kom indenfor! Årsberetning IKEA Danmark FY13

Kom indenfor! Årsberetning IKEA Danmark FY13 Kom indenfor! Årsberetning IKEA Danmark FY13 Nemmere, grønnere og mere inspirerende 3.7 % Omsætningsvækst i FY13 Mange har mistet deres job, det er blevet sværere at låne penge, bolighandlen står stille,

Læs mere

METROPOL FOR MENNESKER. Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation

METROPOL FOR MENNESKER. Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation METROPOL FOR MENNESKER Vision og mål for Københavns byliv 2015 Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation 2 METROPOL FOR MENNESKER KØBENHAVN HAR EN VISION Vi vil være verdens bedste by at leve i. En bæredygtig

Læs mere

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid Figur fra Dansen på deadline side 52 slut Afviklet arbejde halvdelen Udnyttet tid om prokrastineringsformlen bliver det forhåbentlig lettere for dig at undersøge, hvad det er, der skaber problemer, når

Læs mere

First lego league. En vejledning til skole- og fritidshold 2013

First lego league. En vejledning til skole- og fritidshold 2013 First lego league En vejledning til skole- og fritidshold 2013 Innholdsfortegnelse Velkommen som vejleder i FLL! I dette dokumentet finder du al den information du har brug for når du skal deltage i projektet.

Læs mere

VÆRDIEN AF BYGNINGSARVEN Realdania marts 2015

VÆRDIEN AF BYGNINGSARVEN Realdania marts 2015 VÆRDIEN AF BYGNINGSARVEN Realdania marts 2015 5 CENTRALE RESULTATER Læs mere om tallene og de andre resultater i de næste 4 siders opsummering 2 30% Højere salgspriser for bevaringsværdige enfamilieshuse.

Læs mere

Praksis, tilhørsforhold og sted - et casestudie af Sluseholmen og Nokken

Praksis, tilhørsforhold og sted - et casestudie af Sluseholmen og Nokken Praksis, tilhørsforhold og sted - et casestudie af Sluseholmen og Nokken Emil Alenius Bosrup Thea Krøyer Sune Fredskild Roskilde Universitet 2011 2 Praksis, tilhørsforhold og sted - et casestudie af Sluseholmen

Læs mere

Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek

Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek Denne projektrapport er en faglig vinkel på projekt Det gode liv i landområderne udvikling af det mobile bibliotek. Rapporten henvender

Læs mere

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde KIRKEBJERG en levende bydel Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde Mindretalsudtalelse Ved Glostrup Kommunalbestyrelses behandling af den endelige vedtagelse af helhedsplanen for Kirkebjerg

Læs mere

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål Sofia Manning (2007) COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål den 09-03-2012 kl. 9:57 Søren Moldrup side 1 af 13 sider Bogen er skrevet i du-form henvendt til den kommende coach. Denne stil

Læs mere

Fra stor by til storby. Radikale visioner for fremtidens Odense

Fra stor by til storby. Radikale visioner for fremtidens Odense Fra stor by til storby Radikale visioner for fremtidens Odense Indhold Trafik og byplan i Odense 3 Der er brug for handling 4 De andre store byer trækker fra Odense 4 Nye arbejdspladser i Odense 5 Befolkningsudvikling

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Livet skal leves hele livet Max Pedersen Livet skal leves hele livet jubilæumsbog 1969-2009 ok-fonden 1969-2013 Livet skal leves hele livet Udgivet af OK Fonden Frederiksberg Allé 104, 1820 Frederiksberg

Læs mere