Påbud om tilslutningspligt til fjernvarme samt afslag på ansøgning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Påbud om tilslutningspligt til fjernvarme samt afslag på ansøgning"

Transkript

1 #cpr# xxxx xxxx xx xxx x. januar 2012 Påbud om tilslutningspligt til fjernvarme samt afslag på ansøgning Silkeborg Kommune har besluttet at din ejendom <<xxxxadresse, matrikel nr.>> skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning fra Silkeborg Fjernvarme A/S. Tilslutningspligt til fjernvarme betyder, at 1. Eksisterende bebyggelse skal tilsluttes inden 9 år fra modtagelse af dette påbud. Det vil sige senest den xx Hvis du inden for den 9-årige periode ønsker at ændre eller udskifte væsentlige varmeinstallationer (f.eks. udskiftning af oliefyr, naturgasfyr eller andre installationer af tilsvarende økonomisk omfang), skal du, før du gennemfører installationen, meddele det til Silkeborg Kommune, Teknik- og miljøafdelingen, samt Silkeborg Fjernvarme A/S. Hvis der er mulighed for tilslutning til fjernvarme på det tidspunkt skal du regne med, at din ejendom skal tilsluttes fjernvarmenettet også selvom fristen på 9 år ikke er udløbet. Hvis der derimod endnu ikke er mulighed for tilslutning til fjernvarme, vil du når du anmelder det til Silkeborg Kommune få forlænget tilslutningsfristen på 9 år fra dette tidspunkt. 2. Ny bebyggelse skal tilsluttes senest, når du tager bebyggelsen i brug. Ved ny bebyggelse forstås også væsentlig modernisering eller ombygning af eksisterende bebyggelse, især hvis du i den forbindelse installerer nyt selvstændigt opvarmningssystem. Du kan efter aftale med Silkeborg Fjernvarme A/S vælge at tilslutte din ejendom til fjernvarme tidligere end de 9 år. Silkeborg Fjernvarme A/S vil kontakte dig, når der er mulighed for at koble din ejendom på fjernvarme. Louise Langbak Hansen Direkte telefon: Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1-3, 8600 Silkeborg Telefon: EAN nr: Søvej Silkeborg Tlf.:

2 Afslag på ansøgning om fritagelse Der gælder en række regler for dispensation og fritagelse fra tilslutningspligten. Læs mere om reglerne i bilag 2. Vi har modtaget din ansøgning af 20. juni 2011 om fritagelse eller udsættelse af tilslutning til fjernvarme. Du oplyser, at du har fået nyt gasfyr for 3 år siden, og at det er en stor udskrivning at skulle skifte varmeforsyning. Du oplyser endvidere, at du er på fleksydelse/efterløn. Silkeborg Kommune giver hermed afslag på ansøgningen med følgende begrundelse: - Tilslutningsbekendtgørelsens 15 giver mulighed for, at give fritagelse for tilslutningspligten, hvis omstilling til kollektiv varmeforsyning vil være uforholdsmæssig bekostelig. Vi vurderer, at uforholdsmæssigt bekosteligt f.eks. er de tilfælde, hvor der både skal laves et vandbåret centralvarmesystem og skiftes varmeinstallation. Da din ejendom udelukkende kræver ny varmeinstallation vurderer vi, at det ikke er uforholdsmæssigt bekosteligt. - Tilslutningsbekendtgørelsens 17 giver mulighed for i særlige tilfælde at forlænge tilslutningsfristen. Vi vurderer, at der ikke er tale om et særligt tilfælde jævnfør ovenstående, og idet 9-års fristen er fastsat af Energistyrelsen. Mulighed for dispensation: Tilslutningsbekendtgørelsens 17 giver mulighed for, at folkepensionister efter ansøgning kan få dispensation så længe de bor på og ejer ejendommen. Da vi kan se, at du bliver folkepensionist inden 9-års fristen er udløbet, kan du søge om dispensation fra tilslutningspligten. Du kan dog først søge, når du er blevet folkepensionist. Klageadgang Du kan klage til Energiklagenævnet over dette brev med påbud og afslag på ansøgning om fritagelse. Klagefristen er 4 uger fra den dag, hvor du modtager dette brev, det vil sige senest den xx. februar En klage skal være skriftlig og sendes til Silkeborg Kommune, Teknik- og Miljøafdelingen, Søvej 1, 8600 Silkeborg eller på Vi videresender klagen til Energiklagenævnet vedlagt en udtalelse fra Silkeborg Kommune samt det materiale, der har ligget til grund for kommunens afgørelse om tilslutningspligt. Vejledning Ønsker du yderligere oplysning eller vejledning om tilslutningspligten, er du velkommen til at kontakte Silkeborg Kommune, Teknik- og Miljøafdelingen på eller på tlf (Louise Langbak) eller (Kirsten Hesselaa). Du kan også kontakte Silkeborg Fjernvarme A/S på tlf Side 2

3 Yderligere information 1. Hvad koster det, og hvornår opkræves bidrag, faste afgifter og forbrugsafhængige ydelser? Ved tilslutning Du skal betale tilslutningsbidrag til Silkeborg Fjernvarme A/S på det tidspunkt, hvor du vælger at tilslutte din ejendom. Hvis du venter 9 år med tilslutningen, skal du først betale om 9 år. Tilslutningsbidraget består af (2012 priser inklusiv moms for et eksisterende standard parcelhus på 140 m 2 ): - et investeringsbidrag på kr. - et stikledningsbidrag på kr. - egen husinstallation (fjernvarmeunit) til ca kr. - et afkoblingsgebyr til HMN Naturgas på kr. En standardtilslutning for et 140 m 2 parcelhus koster i alt ca kr. inklusiv moms. Silkeborg Fjernvarme A/S har et kampagnetilbud, som går ud på, at man kan få ca kr. i rabat på tilkoblingen til fjernvarme, hvis man slutter sig til, når gravearbejdet er i gang på vejen. En tilslutning med kampagnepris vil koste i alt ca kr. inklusiv moms. Der er et tillæg på kr. hvis ejendommen går fra oliefyr til fjernvarme. For ejendomme med oliefyr er kampagneprisen derfor kr. inklusiv moms. Efter tilslutning Efter tilslutningen skal du fremover betale de faste årlige afgifter samt for dit forbrug til Silkeborg Fjernvarme A/S. Disse priser udgør for 2012 (inklusiv moms): Abonnementsbidrag: kr./år Effektbidrag: 19 kr./m 2 Forbrugsbidrag: 580 kr./mwh Priserne fremgår af Silkeborg Fjernvarmes hjemmeside Hvis du ikke ønsker at benytte fjernvarme Man har ikke pligt til at aftage fjernvarme. Men hvis du ikke ønsker at aftage fjernvarme, betyder tilslutningspligten, at du alligevel som minimum skal betale investeringsbidrag, der er en engangsudgift ( kr. i 2012), samt de faste årlige afgifter (abonnementsbidrag og effektbidrag fremgår ovenfor). Side 3

4 Opkrævning starter, når fristen på de 9 år er udløbet. I bilag 1 kan du finde en oversigt over priser og økonomi. 2. Oplysningspligt Som ejer af en ejendom, der er pålagt tilslutningspligt, har du pligt til at give eventuelle lejere oplysning om det. 3. Begrundelse for afgørelse om tilslutningspligt I Silkeborg Kommunes Varmeplan er det visionen, at varmeforsyningen skal være CO2-neutral inden 2030 og, at vi skal stoppe med at bruge fossile brændsler (bl.a. naturgas) i varmeforsyningen. Et af midlerne til at opnå dette er at få omlagt en del af naturgasområderne til fjernvarme, bl.a. fordi fjernvarmeværkerne er mere fleksible end individuelle gasforbrugere. Fjernvarmeværkerne kan anvende en lang række forskellige brændsler og energikilder (flis, biogas, sol, vind, affald osv.). Fjernvarmesystemer kan samtidig fungere som buffer og lagre f.eks. vindmøllestrøm som varmt vand i perioder med meget vind. Fleksibiliteten er en vigtig parameter fremover, hvor det forventes at efterspørgslen på energiressourcer vil stige, brændselspriserne vil stige, og forsyningssikkerheden fortsat vil være vigtig. Naturgassystemet har ikke den samme fleksibilitet. Ved beslutningen om at pålægge din ejendom tilslutningspligt til fjernvarme har Silkeborg Kommune desuden lagt vægt på følgende: Etablering af fjernvarme i Funder, Lysbro og Funder Kirkeby har en samfundsøkonomisk fordel på 37 mio. kr. (beregnet ud fra Energistyrelsens forudsætninger for samfundsøkonomiske beregninger på energiområdet, april 2011) Etablering af fjernvarme i området vil betyde en bedre udnyttelse af vores energiressourcer, da individuel opvarmning i Funderområdet i dag (11 % oliefyr, 88 % naturgasfyr og 1 % øvrige installationer) ændres til fjernvarme produceret på Silkeborg Kraftvarmeværk. Fjernvarme produceres ved samproduktion af el og varme, det betyder, at energiressourcen udnyttes mere effektivt. Beregninger over forbrugernes økonomi viser, at hovedparten af bygningerne i området vil opnå billigere eller uændrede udgifter til varmeforsyning. En forudsætning for at Silkeborg Fjernvarme A/S vil udbrede fjernvarme i området er, at Silkeborg Kommune pålægger tilslutningspligt til ejendommene i området. Silkeborg Fjernvarme skal investere 76 mio. kr. i nye ledninger i området. Derfor har Forsyningsselskabet brug for sikkerhed for, at investeringen kan betale sig ved at opnå en tilstrækkelig høj grad af tilslutning. Side 4

5 Derfor er konsekvensen, hvis Silkeborg Kommune ikke pålægger tilslutningspligt, at der ikke kommer fjernvarme i området. 4. Indsigelser og underskriftsindsamling Silkeborg Kommune modtog i august underskrifter mod tvungen fjernvarme i Funder. Herudover har vi modtaget 23 individuelle indsigelsesbreve fra borgere i Funder området i forbindelse med høring om tilslutningspligten. Under den afsluttende vurdering har Silkeborg Kommune inddraget de bemærkninger og indsigelser, som vi har modtaget i forbindelse med høringen. Vi har bl.a. taget til efterretning, at det høringsmateriale, vi sendte ud i juni måned, var svært tilgængeligt. Det vil vi forsøge at rette op på i den information, vi sender ud i fremtiden. De hovedhensyn Silkeborg Kommune har lagt vægt på ved beslutning om at godkende tilslutningpligt til fjernvarme fremgår af afsnittet Begrundelse for tilslutningspligt. 5. Tinglysning Silkeborg Kommune sørger for at tinglyse påbuddet om tilslutningspligt på din ejendom. Tinglysningen kræver ikke samtykke fra dig som ejer af ejendommen. Tinglysningen vil ske, når klagefristen er udløbet. 6. Lovgrundlag Afgørelsen er truffet med hjemmel i: Varmeforsyningsloven (Lovbekendtgørelse nr. 347 af 17. maj 2005) 11 og 12 Tilslutningsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 31 af 29. januar 2008 om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg ), 2 Kommunalbestyrelsen kan pålægge såvel ny som eksisterende bebyggelse tilslutningspligt til et kollektivt varmeforsyningsanlæg. Projektbekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr fra 2005 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg ). Silkeborg Kommunes Byråd eller Plan-, Miljø- og Klimaudvalg godkendte på udvalgsmøde eller byrådsmøde den xx. januar 2012 ansøgningen om tilslutningspligt til fjernvarme for Funder, Lysbro og Funder Kirkeby fra Silkeborg Fjernvarme A/S. 7. Baggrund Silkeborg Kommune modtog den 18. januar 2011 en ansøgning fra Silkeborg Fjernvarme A/S om Godkendelse af ændring af den kollektive varmeforsyning i Funder, Lysbro og Funder Kirkeby fra naturgas til fjernvarme. Silkeborg Kommune har godkendt dette den 7. juni Det betyder, at varmeforsyningen i området ændres fra naturgas til fjernvarme. Side 5

6 Silkeborg Fjernvarme A/S har herudover den 22. februar 2011 ansøgt Silkeborg Kommune om at påbyde tilslutningspligt til det kommende fjernvarmenet i Funder, Lysbro og Funder Kirkeby. Ansøgningen om tilslutningspligt har været sendt i høring i juni-juli måned hos berørte grundejere. Ansøgningen om tilslutningspligt er godkendt af Plan-, Miljø og Klimaudvalget eller Byrådet den xx. januar Venlig hilsen Hanne Ahrens eller Jann Hansen Direktør Hans Okholm eller Hanne Bæk Olsen Vedlagt: Bilag 1: Økonomi og priser Bilag 2: Regler om fritagelse og dispensation Side 6

7 Bilag 1 Økonomi og priser Kampagnepris Standard parcelhus på 140 m2 Tilslutning til fjernvarme 2012 Fjernvarme (unit + ledningsnet) kr. Afkoblingsgebyr HMN Naturgas kr. (evt kr.*) I alt kr. Kampagnepris Tillæg hvis ejendommen går fra oliefyr til fjernvarme kr kr. Tabel 1. Kampagnepris. Priserne er inklusiv moms og gælder for et standard parcelhus på 140 m2. [Kilde: Priserne er oplyst af Silkeborg Fjernvarme A/S i januar 2012] *) HMN Naturgas I/S har oplyst, at afkoblingsgebyret kan nedsættes til kr., hvis fjernvarmeselskabet foretager en del af afkoblingen i forbindelse med deres gravearbejde. Engangsinvestering Standard parcelhus på 140 m2 Tilslutning til fjernvarme 2012 Investeringsbidrag Stikledningsbidrag (op til 30 meter)* Egen husinstallation (fjernvarmeunit), overslag Afkoblingsgebyr HMN Naturgas (fra 1. april 2012)** I alt kr kr kr kr kr. Reinvestering efter 20 år Naturgas (nyt fyr) Fjernvarme (ny veksler eller varmtvandsbeholder) kr. (anslået) kr. (anslået) Alle priser er inklusiv moms. *Stikledningsbidraget dækker alle udgifter til opgravning og reetablering for en stikledning på op til 30 meter. Herudover koster stikledningsbidraget 1.062,5 kr. pr. meter ledning inkl. moms. ** Efter projektet var i høring, har HMN Naturgas I/S i efteråret 2011 varslet, at man vil begynde at opkræve betaling for at afkoble naturgaskunder fra gasnettet. Dette træder i kraft fra 1. april Side 7

8 Årlige ydelser og faste bidrag 2012 Abonnementsbidrag 1.050,00 kr./år Effektbidrag 19,00 kr./m2 Forbrugsbidrag 580 kr./mwh Priserne er inklusiv moms. Priserne fremgår af Silkeborg Fjernvarmes hjemmeside Årlig udgift til varme og investering Standard parcelhus på 140 m2 Årlig varmeudgift (kr./år) Oliefyr kr. Ikke beregnet Naturgas kr Fjernvarme kr Årlig varmeudgift med investering set over 20 år (kr./år) Oliefyr kr. Ikke beregnet Naturgasfyr kr Fjernvarme kr Alle priser er inklusiv moms. Side 8

9 Bilag 2 Regler om fritagelse og dispensation Uddrag fra Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg, nr. 31 af 29/ Eksisterende bebyggelse, der ikke kan kræves tilsluttet 15. Følgende kategorier af eksisterende bebyggelse kan ikke kræves tilsluttet et kollektivt varmeforsyningsanlæg 1) bygninger, hvor omstilling til kollektiv varmeforsyning på grund af nødvendige, større installations- eller bygningsmæssige ændringer efter kommunalbestyrelsens skøn vil være uforholdsmæssig bekostelig, 2) bygninger, der er indrettet med solvarmeanlæg, varmepumper, vindmøller, biogasanlæg, komposteringsanlæg, vandkraftanlæg, træfyr eller halmfyr, og hvor anlægget eller anlæggene tilsammen efter kommunalbestyrelsens skøn har en kapacitet, som kan dække mere end halvdelen af bygningens energiforbrug til opvarmning og forsyning med varmt vand, 3) bygninger, hvor overskudsvarme fra produktionsvirksomhed efter kommunalbestyrelsens skøn dækker mere end halvdelen af bygningens energiforbrug til opvarmning og forsyning med varmt vand, 4) bygninger, der påregnes nedrevet inden for en kortere årrække, 5) bygninger, der ikke er beregnet til at være konstant opvarmet i fyringssæsonen, og 6) eksisterende lavenergibygninger, jf. 1, nr. 2, litra a og b. 16. Ejere af ejendomme, der er pålagt tilslutningspligt til et kollektivt varmeforsyningsanlæg, kan ikke senere kræve sig fritaget for tilslutningen under henvisning til bestemmelserne i 15 i denne bekendtgørelse, jf. dog 17, stk. 1 og 2. Dispensation 17. Kommunalbestyrelsen kan i særlige tilfælde efter ansøgning beslutte, at ny eller eksisterende bebyggelse, der er pålagt tilslutningspligt, skal fritages for tilslutning, ligesom der i særlige tilfælde kan meddeles forlængelse af tilslutningsfristen, jf. 10. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen giver efter ansøgning dispensation for tilslutningspligt til folkepensionister. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen meddeler dispensation fra tilslutningspligt for ny bebyggelse, der opføres som lavenergibygninger, jf. 1, nr. 3. Side 9

Klage over Roskilde Kommunes afgørelse af 12. april 2010 om tilslutningspligt til Svogerslev Fjernvarme a.m.b.a.

Klage over Roskilde Kommunes afgørelse af 12. april 2010 om tilslutningspligt til Svogerslev Fjernvarme a.m.b.a. (XXX) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen. Direktør, cand.polyt. H. C. Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen. Direktør, cand.polyt. H. C. Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Stubbekøbing Fjernvarmeselskab AmbA af 8. oktober 2004 over Stubbekøbing Kommunes afgørelse af 8. september 2004 forlængelse af tilslutningsfristen

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Silkeborg Varme A/S Silkeborg Kommune, j.nr. [XXX] Sendes pr. e-mail til ovennævnte. Afgørelsen sendes endvidere også pr. brevpost til [XXX] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse:

Læs mere

Tilslutningsprojekt. vedrørende. udvidelse af forsyningsområde til Haldum og Vitten ved Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a. Marts 2015 Version 5

Tilslutningsprojekt. vedrørende. udvidelse af forsyningsområde til Haldum og Vitten ved Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a. Marts 2015 Version 5 Tilslutningsprojekt vedrørende udvidelse af forsyningsområde til Haldum og Vitten ved Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a. NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Rebild Kommunes afgørelse af 3. december 2012 dispensation fra forblivelsespligt til Aars Fjernvarmeforsyning A.m.b.a.

KLAGE FRA [XXX] OVER Rebild Kommunes afgørelse af 3. december 2012 dispensation fra forblivelsespligt til Aars Fjernvarmeforsyning A.m.b.a. (Varmeforsyning) Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Rebild Kommunes

Læs mere

Tilslutningspligt til fjernvarmeforsyning giv de rette pålæg. v/ advokat Agnete Nordentoft Den offentlige uddannelsesdag 2014

Tilslutningspligt til fjernvarmeforsyning giv de rette pålæg. v/ advokat Agnete Nordentoft Den offentlige uddannelsesdag 2014 Tilslutningspligt til fjernvarmeforsyning giv de rette pålæg v/ advokat Agnete Nordentoft Den offentlige uddannelsesdag 2014 2 Disposition Oversigt over regulering og myndigheder Definitioner, retsvirkninger

Læs mere

Energiklagenævnet traf den 28. december 2012 afgørelse i sagen (j.nr. 1021-12-94) 2. Energiklagenævnet ophævede Silkeborg Kommunes afgørelse af 15.

Energiklagenævnet traf den 28. december 2012 afgørelse i sagen (j.nr. 1021-12-94) 2. Energiklagenævnet ophævede Silkeborg Kommunes afgørelse af 15. [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over pålæg om tilslutningspligt

Læs mere

[...] over Hanstholm Kommune af 21. december 2004 tilslutningspligt for ejendommen [...] til Ræhr Fjernvarme Amba

[...] over Hanstholm Kommune af 21. december 2004 tilslutningspligt for ejendommen [...] til Ræhr Fjernvarme Amba (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Hanstholm Kommune af 21. december 2004 tilslutningspligt for ejendommen [...] til Ræhr Fjernvarme Amba Næstformand, professor,

Læs mere

FJERNVARME VESTERLED, BRØNDBY

FJERNVARME VESTERLED, BRØNDBY MARTS 2014, REVISION 2A, JANUAR 2015 BRØNDBY FJERNVARME A.M.B.A. FJERNVARME VESTERLED, BRØNDBY PROJEKTFORSLAG ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99

Læs mere

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæg af tilslutningspligt

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæg af tilslutningspligt [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes

Læs mere

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0021 JDA AFGØRELSE. (varmeforsyning)

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0021 JDA AFGØRELSE. (varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0021 JDA AFGØRELSE

Læs mere

Klager over Aalborg Kommunes afgørelse af 19. februar 2007 om ansøgning om dispensation fra tilslutningspligten for ejendommen [...

Klager over Aalborg Kommunes afgørelse af 19. februar 2007 om ansøgning om dispensation fra tilslutningspligten for ejendommen [... Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klager over Aalborg Kommunes afgørelse af 19. februar 2007 om ansøgning om dispensation fra tilslutningspligten for ejendommen [...] Aalborg Kommune har ved

Læs mere

Roskilde Kommunes afgørelse af 8. februar 2011 ændres, således at ansøgningen om dispensation fra tilslutningspligt ikke imødekommes.

Roskilde Kommunes afgørelse af 8. februar 2011 ændres, således at ansøgningen om dispensation fra tilslutningspligt ikke imødekommes. (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

I ejer i fællesskab en ejendom beliggende [XXX]. Der er tale om et parcelhus, som I anvender som bolig. Ejendommen er opført i 1937.

I ejer i fællesskab en ejendom beliggende [XXX]. Der er tale om et parcelhus, som I anvender som bolig. Ejendommen er opført i 1937. [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over

Læs mere

Projektforslag for fjernvarmeforsyning af boligområdet Lillevang samt erhvervsområdet ved Billund Lufthavn

Projektforslag for fjernvarmeforsyning af boligområdet Lillevang samt erhvervsområdet ved Billund Lufthavn «NAVN» «GADE» «POSTNR» Projektforslag for fjernvarmeforsyning af boligområdet Lillevang samt erhvervsområdet ved Billund Lufthavn Billund kommune, Teknik- og Miljøudvalget har på mødet den 2. december

Læs mere

Vedr. Lukning af Uggelhuse Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Vedr. Lukning af Uggelhuse Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. Notat Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Aarhus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 10-11818 - 43 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR:

Læs mere

Natur & Miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge. Udgivelsesår: 2013. Titel: Varmeplan Bornholm 2013. Bornholms Regionskommune. Antal 1.

Natur & Miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge. Udgivelsesår: 2013. Titel: Varmeplan Bornholm 2013. Bornholms Regionskommune. Antal 1. Udgiver: Bornholms Regionskommune Natur & Miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge Udgivelsesår: 2013 Titel: Varmeplan Bornholm 2013 Udarbejdet af: Lay-out: Tryk: Journalnummer: Jesper Preuss Justesen Peter

Læs mere

Varmeplan Thisted kommune

Varmeplan Thisted kommune FORSLAG Varmeplan Thisted kommune Kommuneplantillæg nr. 8 August 2012 Målsætning...4 Indledning...5 Om varmeplanlægning generelt...7 -Lov om varmeforsyning 7 -Tilsyn 8 -Elvarmeforbud 9 -Bindinger 9 -Retsvirkninger

Læs mere

Varmeforsyning i Danmark. Hvem Hvad Hvor og - Hvorfor

Varmeforsyning i Danmark. Hvem Hvad Hvor og - Hvorfor Varmeforsyning i Danmark Hvem Hvad Hvor og - Hvorfor Titel: Varmeforsyning i Danmark Hvem Hvad Hvor og Hvorfor Udgivet af: Energistyrelsen Amaliegade 44 1246 København K Telefon: (+45) 33 92 67 00 e-mail:

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF ERHVERVSOMRÅDER I ISHØJ OG GREVE

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF ERHVERVSOMRÅDER I ISHØJ OG GREVE Til Vestegnens Kraftvarmeselskab Dokumenttype Rapport Dato Juni 2011 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF ERHVERVSOMRÅDER I ISHØJ OG GREVE PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF ERHVERVSOMRÅDER I ISHØJ

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Anonymiseret KLAGE FRA [XXX] OVER Odsherred

Læs mere

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME VED HOVEDVEJEN

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME VED HOVEDVEJEN GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME VED HOVEDVEJEN Revision 3 Dato 2012-02-21 Udarbejdet af KAC, EBJ, AD Kontrolleret af SOR Godkendt af Beskrivelse Karl Erik Hansen Projektforslag for fjernvarmeforsyning

Læs mere

Oplæg om konvertering fra individuel naturgas til fjernvarme (12. december 2008)

Oplæg om konvertering fra individuel naturgas til fjernvarme (12. december 2008) Oplæg om konvertering fra individuel naturgas til fjernvarme (12. december 2008) 1 Indholdsfortegnelse 1. Konvertering fra individuel naturgas til fjernvarme...3 2. Sammenfatning...3 3. Potentialevurdering

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 4. marts 2002 klaget til Energiklagenævnet

Læs mere

Vedr.: Øster Hornum Varmeværk Projektforslag Ny Halmkedel

Vedr.: Øster Hornum Varmeværk Projektforslag Ny Halmkedel NOTAT Vedr.: Øster Hornum Varmeværk Projektforslag Ny Halmkedel Jens Birch Jensen Nordjylland Tel. +45 9682 0452 Mobil +45 6022 0815 jbj@planenergi.dk 24. marts 2014 Tillæg vedr. vurdering af varmeforsyning

Læs mere

EKSTERNT HØRINGSUDKAST. Forslag. Ændring af lov om varmeforsyning og byggeloven

EKSTERNT HØRINGSUDKAST. Forslag. Ændring af lov om varmeforsyning og byggeloven Lovforslag nr. L xx Folketinget 2014-15 Fremsat den xx. xxx xxxx af klima-, energi- og bygningsministeren (Rasmus Helveg Pedersen) EKSTERNT HØRINGSUDKAST Forslag til Ændring af lov om varmeforsyning og

Læs mere

Varmeplananalyser for Vejle Kommune. Rapport. Muligheder for fjernvarme i Gadbjerg og Tofthøj. Juni 2013

Varmeplananalyser for Vejle Kommune. Rapport. Muligheder for fjernvarme i Gadbjerg og Tofthøj. Juni 2013 Varmeplananalyser for Vejle Kommune Rapport Muligheder for fjernvarme i Gadbjerg og Tofthøj NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H,

Læs mere

Klagen har været forelagt Albertslund Kommune, der ved advokat Ulf Andersen har fremsendt bemærkninger til sagen.

Klagen har været forelagt Albertslund Kommune, der ved advokat Ulf Andersen har fremsendt bemærkninger til sagen. (Varmeforsyning) Essex Invest A/S, Albertslund, over Albertslund Kommune af 20. april 2001 tilslutningspligt til fjernvarme Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Næstformand, professor,

Læs mere

Konkurrencedygtige fjernvarmetariffer

Konkurrencedygtige fjernvarmetariffer Projekt nr. 2013-01 Titel: Konkurrencedygtige fjernvarmetariffer Udført af: Vestforbrænding I/S Rambøll Danmark A/S Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. VEKS I/S Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning Konkurrencedygtige

Læs mere