Klima-, Energi- og Bygningsudvalget KEB Alm.del Bilag 288 Offentligt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 288 Offentligt"

Transkript

1 Klima-, Energi- og Bygningsudvalget KEB Alm.del Bilag 288 Offentligt Silkeborg Kommune Søvej Silkeborg Att.: Kirsten Hesselaa Funder Kirkeby 29 marts 2015 Vedr.: Forventet påbud om TVANG til fjernvarme Til Kirsten Hesselaa Som det fremgår af fremsendte udkast, forventes det at Silkeborg Kommune med TVANG vil kræve min ejendom tilsluttet fjernvarme dertil flg bemærkninger, som ønskes besvaret af dig i indeværende sag. For at synliggøre det elementære i TVANG til et forældet opvarmningssystem, har jeg hermed sat udsagn op mod fakta og i den forbindelse vil jeg bede om dine svar. Skulle du mod forventning fortsat sende påbudsbrev om TVANG til fjernvarme, vil dine svar naturligvis indgå i en fornyet klagesag ved Energiklagenævnet og andre instanser. Udsagn og fakta, samt andre modsigende oplysninger som bedes besvaret inden der fremsendes et evt nyt påbud om TVANG - på de flg sider Med venlig hilsen Morten Spaabæk Dippel Skærskovtoften 4 Funder Kirkeby 8600 Silkeborg

2 UDSAGN Salgsbrev fra Silkeborg Forsyning (vedhæftet) Afsnit 1 udvidelse af fjernvarme (FV) nettet sælges som værende et godt tilbud ikke et ord om at det i samarbejde med Forsyning og Kommune fremrulles med TVANG man tilbageholder bevidst baggrunden. Afsnit 2 FV er den billigste og mest fremtidssikrede varme UDSAGN FV er besparende på varmeregningen o FAKTA neutral i fht naturgas altså ingen besparelse at hente kun en ekstra omkostning af investering der aldrig tjener sig hjem på mindre varmeregning. Altså investeringen vil for påtvungne husejere altid være negativ. FV er skånsomt for miljøet o FAKTA - Kæmpe varmetab i rørene, og brud på ledninger, hvor varmt vand fosser ud. Dvs stor ekstra produktion nødvendig for at opretholde en varmeforsyning. o Ved at TVINGE FV ud i et bestemt område, er jeg som husejer også frataget muligheden for selv at tænke på alternative varmeløsninger. F.eks. fungerer solfangere ikke sammen med FV altså et tilbageslag for den grønne omstilling. FV er et fleksibelt system, der anvender de billigste og mest miljøvenlige energikilder o FAKTA - Silkeborg Forsyning kan UDELUKKENDE producere el og varme på naturgas og/eller fyringsolie. Hvor skånsomt for miljøet er det? FV beregner o FAKTA - FV beregner, favoriserer FV vs naturgas uanset hvor nyt et naturgasfyr er, og hvor lille et naturgasforbrug den enkelte ejendom har, er beregneren bevidst sat til at lade FV være billigst. Jeg som evt kommende TVANGSpålagte bruger, bliver med beregneren vildledt til at tro at FV er det billigste. Alene indholdet i brevet fra Silkeborg Forsyning, som Silkeborg Kommune ejer og driver, så sælges fjernvarmen med bevidst vidende at salgsargumenterne ikke stemmer overens med sandheden. Det er vildledende markedsføring og en sag for Folketingets Ombudsmand. Med samme brev kom også div. salgsmateriale med bevidst misvisende indhold. UDSAGN Normalpris (gasfyr til fjernvarme unit) koster DKK o FAKTA prisen for en UNIT er på 3 år steget med 50% - derfor er den påståede besparelse bevidst sat ekstra højt. Ser vi på normalpris vs kampagneprisen (Samlet kampagnepris = ) giver Silkeborg Kommune så ekstra 100 DKK i rabat? For man kan blive TVANGstilsluttet til Videre tilslut nu og spar yderligere 2000 årligt hvoraf kommer de 2000 DKK årligt?? Der er lovpligtig service på gasfyr hver 2. år IGEN skrues der bevidst på usande udsagn.

3 Større brochure (Fjernvarme er fremtidens varme i Silkeborg) En generel omtale om hvad FV er men BEVIDST ikke et ord om hvorledes varmen produceres på Silkeborg Kraftvarmeværk. At FV er fleksibelt og fremtidssikret GÆLDER IKKE FOR SILKEBORG FORSYNING Venligst bekræft hvilke andre energikilder, Silkeborg Forsyning på nuværende tidspunkt kan bruge til at omstille varmeproduktion til at være mere miljøvenligt. FV er overskudsvarme fra el-produktion ja det er korrekt. Men her render vi så i et andet problem med TVANG til FV. Ser vi nærmere på varmeforsyningsloven som Silkeborg Kommune henholder sin brug af TVANG til FV med, så er VFL ordlyd hermed: Det er selve varmeforsyningslovens 2: 2. Ved kollektive varmeforsyningsanlæg forstås virksomhed, der driver følgende anlæg med det formål at levere energi til bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand, jf. dog stk. 2: 1) Anlæg til produktion og fremføring af andre brændbare gasarter end naturgas. 2) Anlæg til fremføring af opvarmet vand eller damp fra kraft-varme-værker, affaldsforbrændingsanlæg, industrivirksomheder, geotermiske anlæg m.v. 3) Fjernvarmeforsyningsanlæg, solvarmeanlæg, affaldsforbrændingsanlæg m.v., herunder varmepumper til kombineret produktion af varme og køling og kraft-varme-anlæg med en eleffekt på 25 MW eller derunder. 4) Blokvarmecentraler, herunder kraft-varme-centraler med en eleffekt på 25 MW eller derunder. Stk. 2. Kollektive varmeforsyningsanlæg som nævnt i stk. 1 omfatter ikke anlæg til produktion af opvarmet vand, damp eller gas, der har en varmekapacitet på under 0,25 MW, eller anlæg til fremføring af opvarmet vand, damp eller gas, hvor de produktionsanlæg, der leverer til anlægget, sammenlagt har en varmekapacitet på under 0,25 MW. Stk. 3. I lovens kapitel 2 og 3 omfatter kollektive varmeforsyningsanlæg tillige distributionsnet til fremføring af naturgas. Stk. 4. Kollektive varmeforsyningsanlæg som nævnt i stk. 1 omfatter ikke virksomhed, der er reguleret i lov om anvendelse af Danmarks undergrund eller lov om elforsyning bortset fra kraft-varme-anlæg med en eleffekt på 25 MW eller derunder. Stk. 5. Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte regler om, at visse former for kollektive varmeforsyningsanlæg helt eller delvis ikke skal være omfattet af loven. https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Jf. 2 stk. 3 og 4 - vil anlæg med en installeret el-effekt på over 25 MW ikke være omfattet af varmeforsyningsloven, hvorfor disse anlæg heller ikke kan anvende lovens 11, 12 og 13.

4 VFL er måske gældende for fjernvarmenettet jf. 2 stk 2, men det vil efter min mening kræve, at fjernvarmenettet er udskilt selskabsmæssigt fra produktionsanlægget og det er ikke tilfældet for Silkeborg Forsyning. Silkeborg Kraftvarmeværk har en produktions-el-effekt på ca 103 MW dvs. over 4x det som i hht. VFL giver mulighed for at påbyde TVANG. At der er opstillet MIDLERTIDIG FVcentral i området (Funder) som nedtages senest 2018 når hovedlinje fra KKV er gravet ned til området så er området til den tid, forsynet direkte fra KKV et. I mail til mig dateret 10. august 2014 bekræfter nuværende Formand for Forsyningen Leif Bæk, ovennævnte. Pkt God økonomi og klimavenligst FV udnytter den energikilde der er mest økonomisk og miljøvenlig. Hver gang kedlerne startes på Silkeborg Kraftvarmeværk for at lave el, så mister selskabet mange penge, fordi el-produktion er en underskudsforretning. Den varme der produceres må så samtidig også være tabsgivende, fordi el-prisen ikke opretholder indkomsten for produktionen. Er det så mest miljørigtigt og hensigtsmæssigt, at holde et stort ledningsnet kørende, eller er det for husejerne og miljøet mest hensigtsmæssigt at bibeholde egne naturgaskedler der bruger gassen 100% uden varmetab og kun lukker vanddamp ud gennem skorstenen? eller er det bedre at bruge fyringsolie til opvarmning, med stort varmetab i rørene i det store ledningsnet? BIOGAS Silkeborg Kommune underkender privat brug af biogas, selvom Energistyrelsen har bekræftet at det nuværende naturgasnet bruges til fremføring af biogas. UDSAGN: Hvis biogas skulle være udslagsgivende for en fritagelse til TVANG til FV vil mange kunne opnå fritagelse på den baggrund, derfor underkendes brugen af biogas. Samtidig med dette, er Silkeborg Kommune ude og proklamere, at der i egne institutioner bruges biogas som opvarmning, og man markedsfører sig derfor som værende grøn. Hvori ligger forskellen på brugen af privat biogas og offentlig brug af biogas? Advokatfirmaet energi og miljø 8000 Aarhus C Silkeborg Kommune har foranlediget en redegørelse for forudsætninger for at ophæve TVANG til FV. Denne redegørelse begunstiger Silkeborg Kommune, og blåstempler hele TVANGSprojektet Som oplægget er lavet hvis Funderområdet skal have en varmeforsyning, der kan blive CO2 neutral og skal indgå i et fleksibelt energisystem, skal der etableres fv i området Venligst bekræft inden du pålægger mig TVANG at Silkeborg Forsyning har et miljøvenligt og energivenligt FVsystem, der altid bruger de mest miljøvenlige energikilder og hvilke? FAKTA er at Silkeborg Forsyning udelukkende kan producere varme på naturgas (ikke engang BIOGAS kan bruges på Kraftvarmeværket det er kedlerne ikke bygget til) og fyringsolie.

5 Et af de springende pkt for at benytte sig af TVANG er en tilbagebetalingstid på 12 år og med en forventet tilslutning på min 55% ved udrulning. Jeg var til møde med Silkeborg Forsyning april 2012 hvor daværende Formand for Forsyningen Jens Erik Jørgensen, lod bemærke, at med en tilbagebetalingstid på 20 år, var det ikke nødvendigt at bruge TVANG. Denne påstand 12 og/eller 20 år skulle efterfølgende på et bestyrelsesmøde i maj 2012 diskuteres, om det nu også var hensigtsmæssigt at bruge TVANG. På hvilken baggrund har Silkeborg Kommune kostet penge for en redegørelse der blåstempler TVANGssagen? Vi ved at TVANGSudrulningen har påtvunget 66/70% af husstandene i Lysbro og Funder, så derfor er grundlaget for at opretholde TVANG ikke længere til stede. I dit påtænkte krav om TVANG er der medsendt en skitse som angiveligt skulle angive hvor FV evt kan føres ind i mit hus. Rådgivningsfirmaet Rambøll som af Silkeborg Kommune er bemyndiget besigtigelse af FVrør i min ejendom, og i den rapport fremgår det, at indføring af FV rør skal ske synligt over gulvniveau. For at kompensere for synlig rørføring, ønsker jeg naturligvis at de skal lægges i gulvet derfor er fremsendte prisoverslag valid idet gulvet i bryggers skal hugges op og isoleres efter gældende bygningsreglement BR2015 da fliserne i tilstødende gang og grovbryggers ligger i forbandt, skal gulvet også i de 2 rum hugges op og belægges med nye klinker. Samlet merpris DKK Det må alt andet lige være den udarbejde rapport, der er gældende hvorfor ellers bekoste et rådgivningsfirma? Jeg mener hermed at have stillet konkrete spørgsmål til sagen om et evt. nyt påbud om TVANG som ønskes besvaret, inden der fremsendes nyt påbud. Skulle der komme yderligere kommentarer/bemærkninger som jeg mener Silkeborg Kommune må svare på, vil disse blive fremsendt løbende.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Silkeborg Varme A/S Silkeborg Kommune, j.nr. [XXX] Sendes pr. e-mail til ovennævnte. Afgørelsen sendes endvidere også pr. brevpost til [XXX] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse:

Læs mere

KLAGE FRA Novozymes A/S OVER Energitilsynets afgørelse af 9. december 2013 afslag på undtagelse af kraftvarmeanlæg fra varmeforsyningslovens

KLAGE FRA Novozymes A/S OVER Energitilsynets afgørelse af 9. december 2013 afslag på undtagelse af kraftvarmeanlæg fra varmeforsyningslovens (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Novozymes A/S OVER Energitilsynets

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Århus C. Prisfastsættelse af affaldsvarme fra I/S Fasan/AffaldPlus +

Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Århus C. Prisfastsættelse af affaldsvarme fra I/S Fasan/AffaldPlus + Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Århus C Dato: 4. juli 2012 Sag: 12/07358 Sagsbehandler: /MEL Afd.: Varme Prisfastsættelse af affaldsvarme fra I/S Fasan/AffaldPlus + Næstved Varmeværk A.m.b.a.

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Anonymiseret KLAGE FRA [XXX] OVER Odsherred

Læs mere

EKSTERNT HØRINGSUDKAST. Forslag. Ændring af lov om varmeforsyning og byggeloven

EKSTERNT HØRINGSUDKAST. Forslag. Ændring af lov om varmeforsyning og byggeloven Lovforslag nr. L xx Folketinget 2014-15 Fremsat den xx. xxx xxxx af klima-, energi- og bygningsministeren (Rasmus Helveg Pedersen) EKSTERNT HØRINGSUDKAST Forslag til Ændring af lov om varmeforsyning og

Læs mere

Varmeforsyning i Danmark. Hvem Hvad Hvor og - Hvorfor

Varmeforsyning i Danmark. Hvem Hvad Hvor og - Hvorfor Varmeforsyning i Danmark Hvem Hvad Hvor og - Hvorfor Titel: Varmeforsyning i Danmark Hvem Hvad Hvor og Hvorfor Udgivet af: Energistyrelsen Amaliegade 44 1246 København K Telefon: (+45) 33 92 67 00 e-mail:

Læs mere

Klager over Aalborg Kommunes afgørelse af 19. februar 2007 om ansøgning om dispensation fra tilslutningspligten for ejendommen [...

Klager over Aalborg Kommunes afgørelse af 19. februar 2007 om ansøgning om dispensation fra tilslutningspligten for ejendommen [... Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klager over Aalborg Kommunes afgørelse af 19. februar 2007 om ansøgning om dispensation fra tilslutningspligten for ejendommen [...] Aalborg Kommune har ved

Læs mere

[...] over Hanstholm Kommune af 21. december 2004 tilslutningspligt for ejendommen [...] til Ræhr Fjernvarme Amba

[...] over Hanstholm Kommune af 21. december 2004 tilslutningspligt for ejendommen [...] til Ræhr Fjernvarme Amba (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Hanstholm Kommune af 21. december 2004 tilslutningspligt for ejendommen [...] til Ræhr Fjernvarme Amba Næstformand, professor,

Læs mere

Oversigt over begivenheder omkring den sydlige transmissionsledning. 1.1.2011 Transmissionsledningen overdrages (betinget) til Vestforbrænding

Oversigt over begivenheder omkring den sydlige transmissionsledning. 1.1.2011 Transmissionsledningen overdrages (betinget) til Vestforbrænding Bilag 1 Oversigt over begivenheder omkring den sydlige transmissionsledning 1996 Den sydgående transmissionsledning etableres af I/S Sjællandske Kraftvarmeværker, samlede fjernvarmerelaterede anlægsomkostninger

Læs mere

Energiklagenævnet traf den 28. december 2012 afgørelse i sagen (j.nr. 1021-12-94) 2. Energiklagenævnet ophævede Silkeborg Kommunes afgørelse af 15.

Energiklagenævnet traf den 28. december 2012 afgørelse i sagen (j.nr. 1021-12-94) 2. Energiklagenævnet ophævede Silkeborg Kommunes afgørelse af 15. [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over pålæg om tilslutningspligt

Læs mere

Ændring af anmeldelsesbekendtgørelsen på varmeområdet

Ændring af anmeldelsesbekendtgørelsen på varmeområdet Punkt 7 Energitilsynets møde den 24. juni 2014 7. juli 2014 Varme 13/12521 /MLD Ændring af anmeldelsesbekendtgørelsen på varmeområdet Resumé 1. Med dette notat forelægges Energitilsynet udkast til ændret

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 L 177 Bilag 1 Offentligt

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 L 177 Bilag 1 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 L 177 Bilag 1 Offentligt N O T AT 20. marts 2015 J.nr. 2008/2015-0018 / 2015-972 Ref. RVN Center for Forsyning Høringsnotat vedr. udkast til forslag til ændring

Læs mere

Varmeplan Thisted kommune

Varmeplan Thisted kommune FORSLAG Varmeplan Thisted kommune Kommuneplantillæg nr. 8 August 2012 Målsætning...4 Indledning...5 Om varmeplanlægning generelt...7 -Lov om varmeforsyning 7 -Tilsyn 8 -Elvarmeforbud 9 -Bindinger 9 -Retsvirkninger

Læs mere

ENERGI I PARCELHUS. Udarbejdet af John Rasmussen

ENERGI I PARCELHUS. Udarbejdet af John Rasmussen ENERGI I PARCELHUS Udarbejdet af John Rasmussen 1 Projekttitel: Energi i parcelhus. Uddannelse: Energiteknolog. Uddannelsesinstitution: University college Nordjylland. Placering i uddannelsen: Afgangsprojekt.

Læs mere

Notat vedrørende Faxe Kommunes foretræde for Folketingets Klima-, energi- og bygningsudvalg den 19. januar 2012

Notat vedrørende Faxe Kommunes foretræde for Folketingets Klima-, energi- og bygningsudvalg den 19. januar 2012 Postadresse: Borgmester Frederiksgade 9, 4690 Haslev Folketingets Klima-, Energi- og Bygningsudvalg Christiansborg 1240 København K Mail: Jan.Rasmussen@ft.dk og Signe.Bruunsgaard@ft.dk Notat vedrørende

Læs mere

UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG

UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG FORORD Energisystemet i Danmark skal omstilles, så det i stigende grad bliver baseret på vedvarende energi, og det er regeringens målsætning,

Læs mere

Dette notat er udarbejdet som et led i Energi- og klimaplanlægningen i Egedal kommune.

Dette notat er udarbejdet som et led i Energi- og klimaplanlægningen i Egedal kommune. NOTAT Projekt Varme- og klimastrategi for Egedal Kommune Kunde Egedal Kommune Notat nr. 1 Dato 2009-08-27 Tidspunkt Til Egedal Kommune og Slagslunde Fjernvarmelaug Fra Anders Dyrelund 1. Indledning Dette

Læs mere

Strategisk varmeplan JULI 2015

Strategisk varmeplan JULI 2015 Strategisk varmeplan JULI 2015 Indhold 1. Forord 4 2. Indledning 6 3. Udviklingsscenarier 10 4. Hovedkonklusioner og perspektivering 18 5. De konkrete tiltag 24 6. Holbæk by 26 7. Øvrige byer 30 8. Det

Læs mere

Varmeplananalyser for Vejle Kommune. Rapport. Muligheder for fjernvarme i Gadbjerg og Tofthøj. Juni 2013

Varmeplananalyser for Vejle Kommune. Rapport. Muligheder for fjernvarme i Gadbjerg og Tofthøj. Juni 2013 Varmeplananalyser for Vejle Kommune Rapport Muligheder for fjernvarme i Gadbjerg og Tofthøj NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H,

Læs mere

Indledningsvis vil jeg dog gerne takke for samarbejdet med mine bestyrelseskollegaer:

Indledningsvis vil jeg dog gerne takke for samarbejdet med mine bestyrelseskollegaer: Bestyrelsesberetning 2013 for Ribe Fjernvarme Tak for ordet. Det er en god, udfordrende og spændende opgave, at være formand for Ribe Fjernvarme, og mit 5 år som formand har ikke været nogen undtagelse

Læs mere

Vedr.: Øster Hornum Varmeværk Projektforslag Ny Halmkedel

Vedr.: Øster Hornum Varmeværk Projektforslag Ny Halmkedel NOTAT Vedr.: Øster Hornum Varmeværk Projektforslag Ny Halmkedel Jens Birch Jensen Nordjylland Tel. +45 9682 0452 Mobil +45 6022 0815 jbj@planenergi.dk 24. marts 2014 Tillæg vedr. vurdering af varmeforsyning

Læs mere

Energy Services. Grøn varme til fast pris

Energy Services. Grøn varme til fast pris Energy Services Grøn varme til fast pris Indhold Indhold 2 Introduktion 3 Energy Services 4 Varmepumpens teknologi 8 Kunde hos Energy Services 10 Økonomi 12 Klargøring til installation 14 Bliv kunde 16

Læs mere

Vedr. Lukning af Uggelhuse Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Vedr. Lukning af Uggelhuse Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. Notat Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Aarhus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 10-11818 - 43 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR:

Læs mere

N O T AT 2. marts 2012. Alternativer til oliefyr

N O T AT 2. marts 2012. Alternativer til oliefyr N O T AT 2. marts 2012 J.nr. 3401/1001-3967 Ref. trh Alternativer til oliefyr I et typisk enfamiliehus på 130 m² vil et nyt kondenserende oliefyr koste ca. 45.000 kr. i investering og medføre en årlig

Læs mere

Ørslev Terslev fjernvarme

Ørslev Terslev fjernvarme Ørslev Terslev fjernvarme 16. februar 2012 Notat vedr.: Individuelle anlæg og tilskudsmuligheder I forbindelse med undersøgelse af muligheder for at løse den problemstilling, der er opstået som følge af

Læs mere

Dansk Fjernvarme 24-04-2013 1

Dansk Fjernvarme 24-04-2013 1 Afgifter og økonomi for eldrevne varmepumper i fjernvarmesystemer version 2014 Dansk Fjernvarme JT 24-04-2013 1 Indhold Baggrund... 3 Formål... 3 Målgruppe... 3 Disponering... 3 Konklusion og anbefaling...

Læs mere

Energy Services. Demonstrationsprojekt: VE-baseret varme i en hel by

Energy Services. Demonstrationsprojekt: VE-baseret varme i en hel by Energy Services Demonstrationsprojekt: VE-baseret varme i en hel by Et samarbejde mellem Insero Energy, Brædstrup Fjernvarme, Exergi Partners, Energy Services og Niras, med støtte fra Energistyrelsen.

Læs mere

Varmeforsyning i nyt område

Varmeforsyning i nyt område Varmeforsyning i nyt område Bachelorprojekt efterår 2013 Casper Sørensen d. 16-12-2013 Titelblad: Forfatter: Casper Sørensen Studienummer: V09874 Klasse: Klasse A. 6 semester Skole: Aarhus Maskinmesterskole

Læs mere

Bilagsfortegnelse for samtlige bilag

Bilagsfortegnelse for samtlige bilag Bilagsfortegnelse for samtlige bilag Samtlige bilag til sagens behandling, herunder supplerende beregninger mv. (nogle bilag gentages således ift. bilag til tillægsprojektet) 1. Høringsbrev af 16. juni

Læs mere

Tønder Fjernvarmeselskab. årsberetning 2013/14

Tønder Fjernvarmeselskab. årsberetning 2013/14 Tønder Fjernvarmeselskab årsberetning 2013/14 Det afsluttede 51. regnskabsår, der går fra 1. juni 2013 til 31. maj 2014 viser en vækst i antallet af forbrugere. Regnskabsåret viser ligeledes, at fjernvarmen

Læs mere