Årsberetning Vordingborg Kommune 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning Vordingborg Kommune 2013"

Transkript

1 Årsberetning Vordingborg Kommune 2013

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Kommuneoplysninger... 3 Borgmesterens forord... 4 Kommunens årsberetning... 5 HOVED- OG NØGLETAL UDVALGENES POLITIKOMRÅDER KORT FORTALT Kommunens årsregnskab Anvendt regnskabspraksis Driftsregnskab Balance Noter til driftsregnskab og balance PÅTEGNINGER Ledelsens påtegning... 49

3 Kommuneoplysninger Kommune Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 Postboks Vordingborg Telefon: Telefax: Hjemmeside: Hjemsted: Regnskabsår: Vordingborg 1. januar 31. december Kommunalbestyrelse Direktion Revision Knud Larsen (V), borgmester Heino Hahn (O), 1. viceborgmester Asger Diness Andersen (V) Birgitte Steen Jørgensen (B) Bo Manderup (V) Brit Skovgaard (V) Carsten Olsen (A) Else-Marie L. Sørensen (F) Eva Sommer-Madsen (V) Helle Mandrup Tønnesen (Ø) John Pawlik (O) Jørn Elo Hansen (V) Kim Petersen (V) Kirsten Overgaard (V) Kurt Johansen (A) Laura Sø (V) Mette Høgh Christiansen (A) Michael Larsen (A) Michael Seiding Larsen (V) Michael Smed (A) Nina Møhler (V) Per Stig Sørensen (O) Peter Jonassen (F) Poul A. Larsen (A) Tage Vestergaard (Ø) Thomas Christfort (C) Thorbjørn Kolbo (A) Vibe Bøgvad (A) Yvette Espersen (O) Lau Svendsen-Tune, kommunaldirektør og udviklingsdirektør Lisbeth Mogensen, børne- og kulturdirektør Helle Linnet, social- og arbejdsmarkedsdirektør KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej Frederiksberg CVR-nr Side 3

4 Borgmesterens forord Med regnskabet for 2013 kan Vordingborg Kommune for fjerde år i træk fremvise et tilfredsstillende resultat. Et driftsresultat på 153 mio. kr. Det viser, at det er muligt for os at skabe en stærk økonomi. At vi har holdt budgettet for fjerde år i træk, kan i særdeleshed tilskrives vores ihærdige virksomhedsledere som med en solid indsats har styret fagligt indhold og økonomien. Driftsresultatet på 153 mio. kr. er 52,2 mio. kr. bedre end forventet i det korrigerede budget. Anlægsinvesteringerne var budgetlagt ekstraordinært højt i 2013, og der blev investeret 220,6 mio. kr. Dette betyder, at regnskabets resultat er et underskud på 66,3 mio. kr. Dertil kommer låneoptagelse og afdrag på lån samt finansielle forskydninger, hvorefter den samlede påvirkning giver et forbrug af kassebeholdningen på 88,6 mio. kr. Anlægsinvesteringerne er blandt andet brugt til Multicenter Præstø, autismeboliger i Vordingborg, ungdomsby i Præstø, renovering af skoler herunder Iselingeafdelingen og Stensvedafdelingen, en ny daginstitution i Kastrup, bygningsvedligeholdelse og energirenovering af kommunens bygninger, nedrivning af bygninger på Solbakken, køb og renovering af lystbådehavne samt anlæg af cykelstier på Møn. Vordingborg Kommune skal være en god kommune for borgerne. Det er bestemt en vanskelig balance, når vi på den ene side er nødt til at tilpasse vores struktur og ud- gifter, fordi der bliver færre borgere - og på den anden side gerne vil gøre tingene bedre. Det kræver hvert år store omlægninger, som ændrer på tilbud og vilkår i kommunens service, således at vi på sigt bliver i stand til at levere en bedre kvalitet og en bedre service til gavn for borgerne. Den kommunale økonomi vil fortsat være stram også i det kommende år, og den nye kommunalbestyrelse står med et stort ansvar og en vanskelig opgave. Vi skal have fokus på at sikre kvaliteten i vores service og udvikle vores tilbud, så kommunens borgere og virksomheder gerne vil blive boende. Og så vi måske også kan tiltrække nye borgere og virksomheder. Vi skal tænke nyt og visionært i relation til, hvad fremtidens borgere ønsker sig. Vi kan glæde os over, at vi hen over sommeren i den grad har haft succes med at placere Vordingborg Kommune på Danmarkskortet med en stribe succesfulde events og begivenheder lige fra ballet, musik- og teaterfestivaler over regentbesøg til cykel- løb og senest Farø Broløb. Jeg vil gerne takke alle, både medarbejdere og kolleger i kommunalbestyrelsen, for en god indsats i Knud Larsen Borgmester Side 4

5 Kommunens årsberetning Regnskabsresultat Regnskabet for 2013 viser et samlet underskud på 66,3 mio. kr. mod et budgetteret underskud på 219,7 mio. kr. i korrigeret budget. Dertil kommer optagne lån, afdrag på lån samt finansielle forskydninger, som samlet set betyder, et formed 88,6 mio. brug af kommunekassen kr. Den forholdsvis store afvigelse på 153,4 mio. kr. i forhold til korrigeret budget skyldes især mindreforbrug i nettoinvesteringerne på grund af forsinket igangsætning og manglende færdiggørelse af anlægsprojekter. Det er et tilfredsstillende regnskab, hvor der har været stor fokus at investere i rammerne for den kommunale velfærd. Samtidig er der arbejdet med en stram økonomistyring, og et overskud på driften således der er et økonomisk råderum til afdrag på lån og investeringer. Efter afdrag på lån udgør det økonomiske råderum til investeringer i alt 116,3 mio. kr. Det rekordhøje investeringsniveau på 220,6 mio. kr. betyder dog at der er fundet fi- nansiering ved låneoptagelse og kasseforbrug. Aftalen med Regeringen om kommunernes økonomi i 2013 Aftalen var igen i 2013 en stram aftale som betød nulvækst for kommunerne. Det er et led i genopretningen af dansk økonomi, at udviklingen af den kommunale service skal ske inden for de nuværende økonomiske rammer. Vordingborg Kommunes serviceudgiftsramme blev oprindeligt fastlagt til 1.808,7 mio. kr., men udmeldinger fra KL betød at serviceudgiftsrammen blev nedjusteret til 1.791,7 mio. kr. bl.a. med baggrund i lønfremskrivningen i 2013 ikke var lige så høj som forventet ved budgetlægningen for Serviceudgiftsrammen for regnskabet viser et samlet forbrug på 1.746,5 mio. kr., eller 45,2 mio. kr. under det fastlagte niveau. Igen i 2013 er det således gået godt med at overholde det samlede budget og den særlige ramme for serviceudgifter, som har været i fokus de seneste år, dermed er der ikke fare for kommunen bliver straffet af en økonomisk sanktion, som ville være tilfældet, hvis rammen for serviceudgifter var overskredet. Side 5

6 Ordinær driftsvirksomhed Resultatet af den ordinære drift blev et overskud på 153 mio. kr. sammenholdt med et overskud på 108,1 mio. kr. i oprindeligt budget 2013, svarende til et mindreforbrug på 44,9 mio. kr. Set i forhold til det korrigerede budget for 2013 er der tale om et mindreforbrug på 52,2 mio. kr. Indtægterne i form af skatter, statstilskud og udligning blev 13,6 mio. kr. lavere end det opog 1,1 mio. kr. lavere end det korrigerede bud- rindelige budget, get. Hvilket hovedsageligt skylregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2012 og des Sammenfatning af Regnskabsresultatet i mio. kr. Det skattefinansierede område Regnskab 2012 Budget Indtægter , , , ,70 Driftsudgifter (excl. Forsyningsvirksomhed) Korr. Budget 2013 Regnskab , , , ,30 Renter mv. 28,4 18,6 17,6 17,4 Resultat af ordinær drift -84,5-108,1-100,8-153,0 Anlægsudgifter 198,3 131, ,6 Forsyningsvirksomhed -0,1 2,6 2,5-1,3 Resultat 113,7 26,3 219,7 66,3 Lånoptagelse , ,5 Afdrag på lån 36,9 36,7 36,9 36,7 Finansforskydninger -99,9 9,5 0,9 71,1 Samlet påvirkning af kassebeholdningen -5,3 38,7 219,5 88,6 Driftsudgifterne blev 57,3 mio. kr. lavere end oprindeligt budgetteret og 53,1 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Negative tal er indtægter/overskud positive tal er udgifter/underskud På områderne under Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling er der et mindrehovedsageligt vedrører puljer til barselsrefusion, kompetence- forbrug på 12 mio. kr. som udvikling samt udvikling og markedsføring. Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget har et samlet mindreforbrug på 7,2 mio. kr., og består af et mindreforbrug på budgetramme 1 på 3,2 mio. kr. og et mindreforbrug på 4 mio. kr. på budgetramme 2 hvor der er mindreudgifter til forsikrede ledige og deres akti- vering men et merforbrug på kontanthjælp. Derudover er der afvigelser på en række om- råder men totalt et mindreforbrug på 4 mio. kr. Sundhedsudvalget har et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. Det indeholder et mindreforbrug på 3,3 mio. kr., hvilket vedrører en række projekter og virksomheder som hver har små mindreforbrug. Derudover er der et merforbrug på 1,4 mio. kr. til aktivitetsbestemt medfinansiering. Socialudvalget har et samlet merforbrug på 1,6 mio. kr. Her er der et lille merforbrug på ældreområde og et lille lle mindreforbrug på pension og boligstøtte. Psykiatriudvalget har et samlet mindreforbrug på 4,3 mio. kr. Det indeholder et mindreforbrug på de takstfinansierede virksomheder, som skal have balance mellem indtægter og udgifter over årene, samt et lille merforbrug på fællesområdet/visitationen. Teknikudvalget har et mindreforbrug på 4,7 mio. kr. Det skyldes hovedsageligt at der blev givet en tillægsbevilling på 10 mio. kr. i november 2013 til at finansiere de forventede merudgifter til snerydning. Vinteren i november og december 2013 blev dog mere mild end forventet og behovet var derfor ikke så stort. Miljø og Klimaudvalget har et lille mindreforbrug på 1,4 mio. kr. Side 6

7 Børne- Unge og Familieudvalget her et mindreforbrug på 21,4 mio. kr. På Børne- og Familieområdet skyldes mindreforbruget hovedsageligt manglende fakturering fra regionen i På Dagtilbudsområdet skyldes mindreforbruget primært løbende tilpasninger til faldende børnetal og færre betaterne på skolerne overholdt og der er sket en lille opsparing. Samtidig er der et re- linger til private ordninger. På Skoleområdet er budgetterne lativt stort mindreforbrug på fællesområdet, som dels har været en buffer i forhold til skolerne som historisk har haft problemer med at holde budgettet og dels er fællesudgifter til IT og betaling til andre kommuner, som er udskudt til Der er som altid afvigelser med både merforbrug og mindre indtægter samt mindreforbrug og merindtægter. Der henvises til sektorbemærkningerne på side 12 til 33 i denne beretning, hvor der overordnet vil blive redegjort for resultater og afvigelser. Samlet er der til ordinær driftsvirksomhed givet tillægsbevillinger på netto 7,3 mio. kr. og ifølge gældende bevillingsregler overføres 42,2 mio. kr. af de uforbrugte driftsbevillinger på 53,1 til 2013 og er genbevilget i Af de 42,2 mio. kr. vedrører de 16,4 de decentrale virksomheder. Investeringer Nettoinvesteringerne udviser et forbrug på 220,6 mio. kr. i 2013 mod budgetteret 131,8 mio. kr., eller 88,85 mio. kr. mere. Der er i årets løb givet tillægsbevillinger for i alt 186,2 mio. kr. heraf er 110,8 mio. kr. genbevillinger fra De uafsluttede projekter ved årets udgang bliver sædvanligvis genbevilget i 2014 og der overføres 92,6 mio. kr. til færdiggørelse af igangværende anlægsprojekter i De største projekter i 2013 var: Renovering af Gåsetårnskolen, afdeling Iselinge Udbygning Kulsbjerg skole, afdeling Stensved Multicenter og Ungdomsby i Præstø Autismeboliger Kullekærvej Ny daginstitution i Kastrup Genopretning og vedligeholdelse af veje Energirenovering af kommunale bygninger Områdefornyelse Vordingborg Sikker skolevej Renovering af lystbådehavne Nedrivning på Solbakken Forsyningsvirksomheder Forsyningsområdet - affaldshåndtering viser et samlet overskud på 1,3 mio. kr. Der var budgetteret med en udgift på 2,5 mio. kr. Det samlede mindreforbrug på 3,8 mio. kr. kan henføres til flere faktorer blandt andet væsentlig lavere priser på dagrenovationsområdet efter licitationen pr. 1.april. Side 7

8 Regnskab Regnskab Indtægter hvor kom pengene fra? Indtægter i mio. kr I 2013 udgjorde de samlede indtægter 2.878,222 mio. kr. Indtægterne kom fra indkomstskatter, ejendomsskatter, selskabsskat, Indkomstskat Ejendomsskat 1.546,6 169, ,7 178,4 lån, udligning og generelle Selskabsskat 8,4 14,7 statslige tilskud. Lån (inkl.ældreboliger) 56 85,5 Udligning og generelle tilskud 1.027,7 961,3 Finansiering i øvrigt Den langfristede gæld (inkl. kursregulemen Moms Finansiering i alt ,6-0, ,2 uden ældreboliger) steg med 30,7 mio. kr. fra 2012 til 2013 ring af valutaswapaftaler til i alt 629 mio. kr. Afdrag på eksisterende lån faldt i perioden med ca. 7 mio. kr. til 29 mio. kr. ekskl. ældreboliger. Der er i samme periode blevet optaget nyt lån svarende til 54,1 mio. kr., hvilket er et fald på 1,7 mio. kr. i forhold til året før. Udvalgte nøgletal i mio. kr Langfristet gæld (ekskl. ældreboliger) Afdrag på lån (ekskl. ældreboliger) Optagne lån (ekskl. Ældreboliger) Kassebeholdning (likvid beholdning 31.december) 82-4 Gennemsnitlig kassebeholdning (365-dages gennemsnit) Ultimo 2013 udgør den likvide beholdning -4,3 mio. kr., hvilket var 86,6 mio. kr. mindre end primo Resultatet af kommunens drifts- og anlægsregnskab har reduceret belåneoptagelse, afdrag på lån, balanceforskydninger og holdningen med 66,3 mio. kr., og kursreguleringer har reduceret beholdningen med yderligere 20,3 mio. kr. Den gennemsnitlige likviditet, opgjort som gennemsnittet af de sidste 365 dages kassebemio. kr. i december holdning, blev reduceret med 65 mio. kr. til i alt at udgøre Pengestrømsopgørelse i mio. kr. Regnskab 2012 Regnskab 2013 Årets resultat 113,7 66,3 Finansiering Låneoptagelse (inkl. ældreboliger) Afdrag på lån (inkl. ældreboliger) Finansforskydninger Finansiering i alt Ændringer af likvide aktiver Likvide aktiver primo året -56,0-85,5 36,9 36,7-99,9 69,1-118,6 20,3-5,3 86,6 77,0 82,3 Likvide aktiver ultimo året 82,3-4,3 Negative tal er indtægter/overskud positive tal er udgifter/underskud i opgørelsen af resultat, finansiering og ændring. Vedrørende likvide aktiver er de positive tal udtryk for en positiv likviditet/kassebeholdning. De omvendte fortegn her skyldes, at der er tale om en beholdning og ikke en bevægelse. Side 8

9 Udviklingen i den gennemsnitlige likviditet henover 2013 er vist i nedenstående diagram. Gennemsnitlig kassebeholdning Prognose Faktisk Personale Personaleoversigten viser kommunens faktiske personaleforbrug i regnskabsåret, omregnet til helårspersoner. Område Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder m.v. Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. Fællesudgifter og administration m.v. I alt 51,4 0,0 74,3 713,0 83, ,7 355, ,8 62,4 0,0 71,0 797,8 78, ,4 365, ,4 72,5 5,2 75,4 878,2 74, ,5 384, ,1 70,2 6,1 81,1 900,7 77, ,4 386, ,0 94,9 6,0 65,8 956,9 76, ,9 385, ,0 På mange områder ses et fald i antallet af fuldtidsstillinger i 2013, samlet er der et fald på 67,6 i forhold til regnskab Dog er der områder hvor antallet af fuldtidsstillinger er øget i forhold til 2012, det er blandt andet institutionerne under handicap og psykiatriområdet, herunder Autismecentret, som har ibrugtaget de nye boliger på Kullekærvej. Ligesom på ældreområdet og daginstitutionsområdet har der også på disse områder været rotationsprojekter i forbindelse med kompetenceudviklingsforløb, hvor ledige ansættes midlertidigt mens medarbejderne er på uddannelse. Nedgangen på øvrige områder skyldes primært en tilpasning af aktiviteter i forhold til de vedtagne budgetrammer, herunder den nye skolestruktur. Ligesom områderne er reduceret som følge af faldende børnetal. Side 9

10 I 2013 har Vordingborg Kommune opstartet et projekt for at nedbringe antallet af arbejdsulykker. Projektet finansieres med 50% fra arbejdstilsynets pulje. Projektets overordnede formål er at nedbringe antallet af arbejdsulykker blandt de ansatte i Vordingborg kommune og igangsætte udvikling af en sikkerhedskultur, der er målrettet ulykkesmønstre, tilpasset de enkelte arbejdspladser og med fokus på vidensdeling af gode praktiske eksempler omkring ulykkesforebyggelse. Derudover er der arbejdet videre med VorVærdi-projektet, som sætter fokus på ledelse, værdier og kultur. Fremtiden Prognoserne for Vordingborg Kommune viser, at den udvikling, der har været gennem de sidste år med faldende børnetal og et stigende antal ældre, vil fortsætte. Det betyder en fortsat tilpasning således der kan fastholdes et uændret serviceniveau på de borgernæ- re områder, derfor er der behov for nytænkning. Vi skal udvikle attraktive rammevilkår og infrastruktur for erhvervslivet, så vi skaber et godt omdømme blandt erhvervsledere. Vi skal udvikle vores forskellige bysamfund, så de understøtter livskvaliteten liteten for dem, der bor i kommunen, og oplevelsen for de turister og andre som kommer på besøg. Samtidig satses der på at vende udviklingen ved en række forskellige tiltag. Udvikling af attraktive købstæder, fokus på folkeskolen, udvikling af området Panteren i Vordingborg og hjemmesiden Vordingborg.nu er bare nogle af de tiltag, som er iværksat. Side 10

11 Hoved- og nøgletal Beløb i mio. kr. Oversigt over væsentlige økonomiske nøgletal (1) Regnskab 2013 Regnskab 2012 Regnskab Regnskab Regnskab 2009 Regnskabsopgørelsen (udgiftsbaseret) Resultat af ordinær driftsvirksomhed Resultat af det skattefinansierede område Resultat af forsyningsvirksomheder, drift Resultat af forsyningsvirksomheder, anlæg -153,0 67,6-1,3 0,0-84,5 113,8-0,1 0,0-154,9-72,4-1,8 0,0-84,2 23,2-2,9 0,0-31,8 60,1-2,5 3,9 Balance, aktiver Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver i alt Likvide beholdninger 2.415,0 231,2-4, ,3 117,6 82, ,7 185,2 77, ,2 134,2 41, ,2 50,0 1,6 Balance, passiver Egenkapital Hensatte forpligtelser Langfristet gæld - heraf ældreboliger Kortfristet gæld (2) 954,8 451,1 942,6 313,9 293,4 847,2 472,1 888,7 290,6 290,2 981,2 380,8 887,7 291,2 252,2 851,2 426,4 876,0 299,5 188,4 655,5 404,6 862,9 307,5 255,8 Gennemsnitlig likviditet (kassekreditreglen) Likvide aktiver pr. indbygger (kr.) Langfristet gæld pr. indbygger (kr.) Skatteudskrivning Udskrivningsgrundlag pr. indbygger (kr.) Udskrivningsprocent kommuneskat 25,20 Grundskyldspromille 32, ,20 32, ,20 32, ,90 28, ,90 28,68 Indbyggertal ) Pr. 1. januar 2010 er der ikke længere krav om at udarbejde omkostningsbaserede driftsregnskaber 2) Pr. 1. januar 2010 er krav om indregning af feriepengeforpligtelse ophævet Side 11

12 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Beløb i mio. kr Oprindeligt budget Korrigeret budget Regnskab Afvigelse fra korrigeret budget 325,1 312,4 283,9-28,5 332,5 344,3 304,1-40, Mindreforbrug (-) Merforbrug (+) Regnskabsresultat 2013 De væsentligste årsager til mindreforbruget på 12 mio. kr. i 2013 er, 11,7 mio. kr. på HR rammen, som kan henføres til diverse puljer, bl.a. trepartsaftaler, værdi projekt, som alle er flerårige og ikke nødvendigvis skal bruges indenfor regnskabsåret. Derudover er der et mindreforbrug på kontoen vedrørende barselspulje. Udviklingsrammen har et mindreforbrug på 7,5 mio. kr. som bl.a. vedrører udviklings- og markedsføringspuljen samt bevillinger herfra, som af forskellige årsager ikke er kommet til udbetaling i indeværende år. De aftalestyrede enheder under udvalget, har tilsammen et merforbrug på 8,2 mio. kr. som overføres til Hvad nåede vi i målopfyldelse på udvalgsaftale De væsentligste resultater i udvalgsaftalen som blev opnået i 2013 var følgende: Etablering af et erhvervsudvalg i forbindelse med konstitueringen efter valget i 2013, hvis opgave det er at koordinerer den videre dialog med erhvervslivet. Der har forinden etableringen af erhvervsudvalget været afholdt en fælles erhvervskonference mellem Vordingmune og Vordingborg Erhvervsforening, hvor målet var at finde initiativer til styrkelse af de erhvervsmæssige rammevilkår. borg Kommune Kommuneplanen er vedtaget af kommunalbestyrelsen den 19. september 2013 og er offentliggjort. Kommuneplanen er udarbejdet digitalt, og kan ses på Der er udarbejdet en turistpolitisk redegørelse som indgår i kommuneplanen I forbindelse med, at Vordingborg Kommune ønsker at se Vordingborg by som en uddan- nelses by, har Vordingborg Uddannelsesråd esråd udarbejdet et forslag til en uddannelsesstrategi for for borgere og virksomheder i kommunen. Uddannelsesstrategien er godkendt af kommunalbestyrelsen i efteråret. Som følge af uddannelsesstrategien og den nye kontanthjælpsreform er der taget t initiativ til etablering af et ungecenter på Vordingborg Uddannelsescenter, hvor unge under 30 år kan samles i et uddannelsesmiljø. Første etape af ungecenteret forventes etableret fra august Der er udarbejdet en handleplan for bedre rammer for frivillighed og foreningslivet i Vordingborg Kommune. I den forbindelse har alle relevante interessenter været involveret i arbejdet med opstilling af idekatelog samt forslag til en ny overordnet politik for frivillig- hed. Der er desuden arbejdet med at opstille af konkrete mål for, hvor det ville være øn- skeligt med en vækst i den frivillige indsats. Udviklings- og markedsføringspuljen var i 2013 med til at finansiere en lang række større og mindre events, som satte Vordingborg på landkortet. Side 12

13 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Beløb i mio. kr Oprindeligt budget Korrigeret budget Regnskab Afvigelse fra korrigeret budget Mindreforbrug (-) Merforbrug (+) Regnskabsresultat 2013 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalgets budget anvendes for langt hovedparten til forsørgelsesydelser og til at dække omkostningerne ved tilbud til ledige som led i en aktiv beskæftigelsesindsats. Det betyder, at udvalgets udgifter i meget stort omfang er afhænden aktuelle konjunkturudvikling. Samtidig betyder det, at kommunen i alt væsentligt kompenseres for udsving i udgifterne gennem dels den kommunale budgetgaranti og dels gennem reguleringer af beskæftigelsestilskuddet. Det konstaterede mindreforbrug i 2013 svarer til 1,0 % af det samlede budget for udvalget. Mindreforbruget kan primært henføres til et fald i antal tilkendelser af førtidspension (bl.a. som konsekvens af førtidspensionsreformen) samt et fald i antallet af forsikrede le- gige af dige (bl.a. som konsekvens af afkortning af dagpengeperioden). Mindreforbruget dækker dog over et væsentligt øget udgiftspres på kontanthjælpsområdet. Hvad nåede vi i målopfyldelse på udvalgsaftale Indsatsområder og delmål Succeskriterier Status Ministermål 1: Uddannelsesgraden for unge uden erhvervskompetencegivende uddannelse jobcenteret skal sikre, at flere unge tilknyttet jobcenteret skal mindst være Flere unge skal have en uddannelse uden en uddannelse starter en er- på 22 % i 2013 (jan-dec) hvervskompetencegivende uddannelse Ministermål 2: Tilgangen af personer til førtidspension Bedre og mere helhedsorienteret hjælp skal begrænses til højest 150 personer i til ledige på kanten af arbejdsmarkedet december 2013 (rullende år) færre personer på førtidspension jobcenteret skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres Ministermål 3: Antal langtidsledige jobklare ledige, Langtidsledighed skal bekæmpes som har været ledige i mindst 80 % af jobcenteret skal sikre, at antallet af tiden inde for de seneste 52 uger skal langtidsledige personer begrænses begrænses til 311 personer i december mest muligt 2013 Ministermål 4: Etablering af jobrotation i virksomheder En tættere kontakt og styrket dialog i kommunen svarende til mindst 60 med de lokale virksomheder jobcenvirksomhederne om beskæftigelsesind- vikarer i private virksomheder fuldtidspersoner/170 jobrotationsvikarer teret skal styrke samarbejdet med heraf mindst 6 fuldtidspersoner/20 satsen Andelen af virksomheder, som tilbyder løntilskud eller virksomhedspraktik, skal øges til 33 % i 2013 svarende til en stigning på 2 %-point i forhold til 2011 Risiko for, at mål ikke nås. Men der foreligger ikke data til opfølgning efter april Opfyldt. Tilgang til personer til førtidspensioner udgjorde 91 i december 2013 (rullende år) Opfyldt. Antallet af langtidsledige udgjorde 229 personer i december Opfyldt. 84 fuldtidspersone/185 vikarer deltog i jobrotation i jobrotation i heraf 12 fuldtidspersoner/31vikarer i private virksomheder. Målet ikke opfyldt. (Tidsserie til opgørelse af mål i jobindsats.dk er lukket medio 2013) Side 13

14 Måltal i udvalgsaftalen har udgangspunkt i de mål og strategier, der er fastlagt i beskæftimed særlig fokus på de fire ministermål, der er fælles for alle job- gelsesplanen for 2013 centre i landet. Det er i 2013 lykkedes for jobcenteret at opfylde kommunalbestyrelsens mål for 2 af de fire mål, mens målet for yderligere ét af målene stort set er opfyldt. Det er imidlertid ikke lykkedes at opfylde målet om at andelen af virksomheder, som tilbyder løntilskud eller virksomhedspraktik kan øges til 33 % i Muligheden for at få etableret løntilskud og virksomhedspraktik på det lokale arbejdsmarked d har fortsat i 2013 været vanskeliggjort af, at der i årene forud var sket afskedigelser i en række af de lokale virksomheder både private og offentlige. Hertil kommer, at det store omfang af jobrotationsvikarer i 2013 har substitueret bl.a. anvendelse af offentlig løntilskud. Endelig er behovet for løntilskud og virksomhedspraktik til forsikrede ledige reduceret væsentligt på grund af afkortningen af a-dagpengeperioden og ophævelse af krav om vedvarende intensiv aktivering i sidste del af dagpengeperioden. Uddannelsesgraden for unge uden erhvervskompetencegivende uddannelse lå i april 2013 fortsat en smule under niveauet for samme periode af 2012, hvor uddannelsesgraden for hele året blev 21,2 % (lidt under mål for 2013: 22 %). Men det forventes, at opgørelsen af uddannelsesgraden i 2013 vil øges markant (2-3 %-point), når grundlaget for opgørelsen opdateres. Side 14

15 Sundhedsudvalget Mindreforbrug (-) Merforbrug (+)- Beløb i mio. kr Oprindeligt budget Korrigeret budget Regnskab Afvigelse fra korrigeret budget 151,6 152,0 152,8 0,8 214,1 225,07 225,04-0, ,90 239,05 237, Regnskabsresultat 2013 Regnskab for 2013 udviser samlet et mindreforbrug på 1,86 mio. kr. i forhold til det korri- gerede budget. Mindreforbruget fordeler sig med et mindreforbrug hos virksomhederne på 3,4 mio. kr. (budgetramme 1) og et merforbrug på den aktivitetsbestemte medfinansiering på 1,5 mio. kr. (budgetramme 2). Overskud der forventes overført til 2013 på udvalgets ramme udgør 3,4 mio. kr., heraf udgør eksterns finansierede projekter 0,9 mio. kr. Der er givet tillægsbevillinger svarende til 10,2 mio. kr., der hovedsageligt vedrører overførsler fra tidligere år på 2,8 mio. kr., samt bl.a. finansiering af nyt røntgenapparat på -0,5 kr., og 8,5 mio. kr. den aktivitetsbestemte medfinansiering. Virksomhedernes overskud skyldes dels en generel tilbageholdenhed, dels indtægter via projektmidler samt periodevis vakante stillinger. Hvad nåede vi i målopfyldelse på udvalgsaftale 2013 har været endnu et år med vigtige udviklingstiltag på sundheds- området og forankring af nye sundhedstilbud til borgerne. Der har været fokus på samarbejde med kommunens øvrige fagområder for at sikre en koordineret og omkostningseffektiv indsats. Sundhedsområdets ydelser omfatter: 1) Borgerrettede tilbud, som skal sikre tidlig og effektiv forebyggelse i borgernes hverdagsliv. 2) Patientrettede ydelser, som skal rehabilitere syge borgere til et liv med livskvalitet og overskud til at tage vare på egen sundhed. Indsatserne har et klart økonomisk perspektiv i forhold nedbringelse af sygehuskontakter. Følgende tiltag skal fremhæves: Sundhedssekretariatet Sundhedssekretariatet har i 2013 implementeret tre nye patientskoletilbud: ryg, stress og overvægt. De nye skoler supplerer den allerede veletablerede vifte af patientskoler til borgere med diabetes, kræft, hjertesygdom eller KOL. Der er stor efterspørgsel på alle tilbud, og der er skabt et fint samarbejde med de henvisende læger. Flere af sekretariatets rehaiteringsmedarbejdere har desuden bidraget til det lovpligtige, tværfaglige rehabilite- ringsteam i forbindelse med reform af førtidspension og fleksjob. På rygestopfronten har nyudviklingen i 2013 rettet sig mod de unge. Der stiles efter im- biliteringsmedarbejdere plementering af rygestopaktiviteter i samarbejde med skoler og ungdomsuddannelser i Med afsæt i Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker har sekretariatet i 2013 været i dialog med alle kommunes fagområder om mulighederne for evidensbaserede forebyggelsesiværksat tiltag i alle fagområder og den understøttende dialog fortsætter i tiltag. Der er Side 15

16 På baggrund af sundhedsudvalgets særlige pulje har sekretariatet faciliteret et særligt fo- rebyggelsesfokus i psykiatri/handicap bl.a. med etablering af en intern hjemme side til videndeling om sundhedsfremmende aktiviteter. Sekretariatets naturvejleder har i samarbejde med ældresektoren etableret sansestier rundt om alle kommunens plejecentre. Sekretariatet har herudover i 2013 understøttet hele sundhedsområdets arbejde med evidens og dokumentation samt igangsat et udviklingsprojekt vedrørende muligheder og grænser for brug af sociale medier i kommunal forebyggelse. Tandplejen Tandplejen har i 2013 indledt et målrettet samarbejde med ældreområdet med henblik på en opkvalificering icering af omsorgstandplejen. Dette gælder såvel mere effektiv visitation som øget fokus på pleje af mundhule. Det satspuljefinansierede samarbejde med jobcentret om tandbehandling af tidligere mis- brugere med henblik på rehabilitering til arbejdsmarkedet har i 2013 været en fortsat succes, og der vil i 2014 blive arbejdet med muligheder for implementering i driften. En del af specialtandplejen er hjemtaget med succes i forhold til både service, kvalitet og omkostningsniveau. Sundhedsplejen Sundhedsplejen deltager i perioden i et satspuljefinansieret projekt om forældreuddannelse til småbørnsforældre og har i 2013 arbejdet hen imod en model, der er praktisk mulig på længere sigt. Forældreuddannelsen bygger på et samarbejde med PPR og regionens jordemødre, og ventes i fremtiden at afløse nogle af de individuelle hjemmebesøg. En af forældreuddannelsens helt store succeser er et øget engagement hos fædrene. Ligeledes i samarbejde med PPR et sorggruppetilbud til børn, der har mistet nære pårørende, planlægt med start primo Sundhedsplejens særlige tilbud til Vordingborg Kommunes relativt mange helt unge mødre har gennem 2012 og 2013 været baseret på Sundhedsudvalgets særlige pulje og sker i et samarbejde med jobcentret, fordi der også er et uddannelses- og beskæftigelsessigte. Indsatsen hviler på veldokumenterede tal fra bl.a. Mødrehjælpen og fortsætter i Træningsenheden Der har i det forløbne år været fokus på samarbejde med ældreområdet om nye former for vedligeholdende træning til ældre. Samtidig er der brugt ressourcer på at udforske mulig- hederne for digitale træningsløsninger et arbejde som, med de stigende teknologiske muligheder, naturligvis fortsætter i de kommende år. Virtuelle træningsformer skal både sikre fleksibilitet og tilgængelighed for borgeren og imødekomme den stigende ældrebe- folknings behov for genoptræning og vedligeholdelsestræning. På senhjerneskadeområdet har kommunen nydt godt af det igangværende 5-kommunale projekt, som gennem hele året har optimeret tværfaglig koordinering og kompetence i forhold til borgere der rammes af hjerneskade som følge af ulykker, hjerneblødning eller blodprop. Der er udviklet en patientskole for parkinsonpatienter, som en del af kommunens veder- lagsfri træningstilbud, og der er brugt ressourcer på yderligere udvikling af hverdagsbaserede, inkluderende træningstilbud til børn på kommunens Ressourcecenter. Center for Rusmidler Rusmiddelområdet er i en rivende udvikling, der skal sikre mere effektive og målrettede behandlingsforløb og endnu bedre forebyggelse. På stofområdet er der iværksat screening for dobbeltdiagnosticerede og samarbejde med sundhedssekretariatets sygeplejersker om forebyggelsessamtaler. Halvvejshusets poten- Side 16

17 tiale er udbygget med tilbud om dagbehandling som alternativ til døgnbehandling i privat regi. Et unikt supervisionssamarbejde med den regionale psykiatri er formidlet til andre kommuner med henblik på fælles implementering i På alkoholområdet ses en stigende efterspørgsel på behandling, ikke mindst på Møn, hvor der det seneste år er udvidet med udlevering af antabus på Sundhedscenter Stege. Et satspuljefinansieret projekt har gennem hele året udforsket muligheder for systematisk alkoholsamtale i jobcentret og denne indsats fortsætter i 2014 og Samarbejdet med akut modtageafdeling (AMA), Næstved Sygehus, om afrusningspatienter er afklaret og styrket. Der er iværksat kompetenceudvikling i familieorienteret behandling. Endelig har Center for Rusmidler i 2013 implementeret et digitalt dokumentationssystem, og er således på registreringsmæssig højde med det øvrige sundhedsområde. Side 17

18 Socialudvalget Mindreforbrug (-) Merforbrug (+) Beløb i mio. kr Oprindeligt budget Korrigeret budget Regnskab Afvigelse fra korrigeret budget 418,4 411,4 401,4-10,0 431,7 440,1 444,3 4, ,0 429,0 430,5 1,5 Regnskabsresultat 2013 Det samlede resultat viser et merforbrug på 1,514 mio. kr. Driftsramme 1 -Merforbruget er samlet set 0,748 mio. kr. Regnskabet for 2013 udviser et merforbrug på ældre på 2,913 mio. kr. på driftsramme 1 i forhold til det korrigerede budget, på Pension og boligstøtte et mindreforbrug på 2,165 mio. kr har i forhold til den primære drift (personlig pleje, praktisk hjælp, sundhedslovs ydelser og madservice) været det år hvor den store indsats med kompetenceudvikling for SOSU gruppen har været placeret. Indsatsen var grundigt planlagt og gennemført og har som forventet trukket store veksler på driften, men har samtidig haft den effekt, at fravær i personalegruppen har holdt et tilfredsstillende lavt niveau og har medført et højt kompetenceniveau, der vil få stor betydning for den faglige indsats i de næste år. Udover den store kompetenceudviklingsindsats har der været investeret knap 6 mio.kr. i nye omklædningsrum og arbejdsbeklædning til personalet som følge af Sundhedsstyrelsen vejledning og krav på området. En væsentlig højere omkostning end det var forventet. Hertil kommer samlet set den budgetreduktion på 4 mio. kr. som driftsbudgettet er søgt tilpasset med: Tilførsel til kassebeholdningen fra driftsbudgettet ved årets begyndelse på 2 mio. kr. samt yderligere 1 mio. kr. begrundet i folketingets anbefaling til kommunerne om, hvilke muligheder der kunne være for omlægning af indsatser, hvor eventuelle frigjorte midler kunne tilføres en given sundhedsindsats i kommunen. I forbindelse med anbefalingerne indførtes nye regler om bl.a. udbud. Det blev politisk besluttet ikke at sætte udbud i gang bl.a. grundet tvivl, om den forventede gevinst ved et udbud kan realiseres i Vordingborg Kommune. Reduktion af hele årsbudgettet til høreapparater, da disse bevillingsmæssigt er overgået til regionen pr. 1. januar Der blev ved budgetreduktionen ikke taget højde for, at om- kostninger til bevillinger givet i 2012 på 1 mio. kr. ville falde i Det så i løbet af 2013 ud til at underskuddet på ældreområdet ville blive minimalt. Et me- get stort og uforudset forbrug af hjælpemidler sidst på året og et mindreforbrug på mellemkommunale regninger og på madservice endte dog netto med et underskud. Det skal yderligere bemærkes, at der på driftsramme 1 blev overført 10 mio. kr. i overskud fra Driftsramme 2 - Udviser et overskud på ældre på 1,487 mio. kr. og Pension og Boligstøtte et merforbrug på 2,329 mio. kr. samlet set et merforbrug på 0,842 mio. kr. Hvad nåede vi i målopfyldelse på udvalgsaftale 2013 var året, hvor der i høj grad er kommet fokus på rehabilitering, ring, samt tidlig og akutindsats. Det er overordnet lykkedes, at holde de visiterede timer jævnfør Serviceloven til personlig pleje og praktisk hjælp på et nogenlunde stabilt niveau. Side 18

19 2013 var også året, hvor der kom fokus på ydelser efter Sundhedsloven. (sygeplejeydelser). Dette særligt ved at tydeliggøre konsekvens af opgaveflytning fra region til kommune. Fokus har betydet nye måder at organisere arbejdet på med central visitation og afregning aktivitetsbaseret med fuldt gennemslag ultimo Effekten af indsatsen har været effektiv og målrettet dokumentation, samt langt flere ydelser, der bliver uddelegeret til SOSU personale. Hertil kommer, at de foreløbige resultater indikerer, at ældreområdet kan forvente et stort udgiftspres på området, hvilket er i overensstemmelse med den nye regional/ kommunale opgavefordeling. Samlet set har ældreområdet opnået alle mål i udvalgsaftale og fortsætter udviklingen i 2014 Anlæg: Den aftalte prioritering fastholdes. Byggeri af Multicenter Præstø afsluttes i Side 19

20 Psykiatriudvalget Beløb i mio. kr Oprindeligt budget Korrigeret budget Regnskab Afvigelse fra korrigeret budget 128,7 140,1 127,5-12,6 146,8 155,2 153,0-2, ,5 148,6 144,3-4,3 Mindreforbrug (-) Merforbrug (+) Regnskabsresultat 2013 Det samlede mindreforbrug på 4,3 mio. kr. skyldes et mindreforbrug på 3,8 mio. kr. i for- hold til det korrigerede budget på budgetramme 1 og et mindreforbrug på budgetramme 2 på 0,5 mio. kr. Mindreforbruget fordeler sig med et overskud til virksomhederne på ca. 5 mio. kr. og et underskud på øvrige områder under udvalgets ramme med 1,2 mio. kr. Overskuddet er indenfor 4 % rammen og vil derfor blive overført til Mindreforbruget på budgetramme 2 på ca. 0,5 mio. kr. er på baggrund af modtagne Æl- dreboligregnskaber 2012 fra boligselskabet Sjælland. Ligesom de tidligere år, skal der fortsat være fokus på en stram økonomistyring både i den centrale visitation og på virksomhederne. Der arbejdes også løbende på at ændre tilbuddene i forhold til de behov, vi kan se i visitationen. Vi har derfor arbejdet med at udvikle tilbud som matcher efterspørgslen for samti- dig at fremtidssikre og videreudvikle Psykiatri- og handicapområdet. De har sammen betydet, at den planlagte omlægning af takster ikke blev udført i det for- ventede tempo. Arbejdet fortsætter derfor også i Det er afgørende for Psykiatri- og handicapområdet, det, at der er sammenhæng ng mellem takster og indsatser og at tilbuddene er konkurrencedygtige på såvel fagligt indhold som priser i forhold til tilbud i andre kommu- ner. Da brugergruppen ændres over tid, hvor vi kan se stadig flere unge mennesker med behov for støtte, uden der er en særlig diagnose, er afklaringstilbud nogle af de tilbud vi arbejder med at udvikle og har meget fokus på. Det handler om midlertidige afklaringsforløb efter Servicelovens 107, hvor formålet er at vurdere, hvilken indsats der skal til, for at den unge kan klare sig så godt som muligt på egne præmisser. Her er der også stor fokus på overgangen mellem unge og voksenlivet. En anden vigtig del af strategien er udvikling af dagtilbud, som støtter tter op om den enkelte person. Det betyder, at døgnet bedre kan hænge sammen og tilbud kan derfor i højere grad gives på et lavere omkostningsniveau end det ville være med hjælp i borgerens eget hjem. Det giver samtidig et bedre netværk og hindrer social isolation. Der er visiteret 152 borgere til vores botilbud. Heraf har 70% anden betalingskommune.disse 70% udgør i alt 104 borgere. Af disse 104 borgere, har betalingskommune hjemtaget handleforpligtelsen på 79 borgere. Vordingborg Kommune har tilsvarende handlefor- pligtelsen på 98 borgere i andre kommuner. Side 20

Voksenservice 03-12-2013

Voksenservice 03-12-2013 FREDERICIA KOMMUNE En ny vej 2.0 Handle- og udviklingsplan 2014-2015 Voksenservice 03-12-2013 Handle- og Udviklingsplan 2.0 er en plan, som skal danne grundlag for Voksenservices udvikling i 2014 og 2015

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

DEN NØDVENDIGE VIDEN. To analyser af HK ernes rolle i velfærdsproduktionen i kommuner og regioner

DEN NØDVENDIGE VIDEN. To analyser af HK ernes rolle i velfærdsproduktionen i kommuner og regioner DEN NØDVENDIGE VIDEN To analyser af HK ernes rolle i velfærdsproduktionen i kommuner og regioner Forord Danmark skal i de kommende år besvare en række spørgsmål, der får afgørende indflydelse på fremtidens

Læs mere

Mod nye mål Danmark 2015

Mod nye mål Danmark 2015 Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst August 27 Regeringen Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst Publikationen kan bestilles eller

Læs mere

FINANSLOVS UDSPIL 2015 SEPTEMBER 2014 ET SUNDT DANMARK

FINANSLOVS UDSPIL 2015 SEPTEMBER 2014 ET SUNDT DANMARK FINANSLOVS UDSPIL 2015 SEPTEMBER 2014 ET SUNDT DANMARK INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...5 1. INDLEDNING...6 2. FLERE SKAL MED I FÆLLESSKABET...8 3. BEDRE VELFÆRD FOR PENGENE... 16 4. ØGET VELSTAND OG FLERE

Læs mere

Aftale om kommunernes økonomi for 2015

Aftale om kommunernes økonomi for 2015 Aftale om kommunernes økonomi for 2015 Nyt kapitel 3. juni 2014 1. Indledning Med aftalen om kommunernes økonomi for 2015 videreføres de økonomiske rammer i kommunerne til udvikling af den borgernære service

Læs mere

TEMAPLAN for sundhed. - samt deltemaplaner for kost og rusmidler. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune

TEMAPLAN for sundhed. - samt deltemaplaner for kost og rusmidler. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune TEMAPLAN for sundhed - samt deltemaplaner for kost og rusmidler Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune 2008 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Udarbejdelse:

Læs mere

Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser. En langsigtet plan

Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser. En langsigtet plan Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser En langsigtet plan Maj 2014 Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser En langsigtet plan 5 Indhold Forord...........................................................................................................................................................................

Læs mere

FORSLAG Ny kommune ny fremtid

FORSLAG Ny kommune ny fremtid FORSLAG Ny kommune ny fremtid Byrådets Kommuneplanstrategi 2008 2020 Indhold Indledning 3 1 Fremtidens Næstved er Nærhed 4 2 Agenda 21 6 3 Sundhed 8 4 Natur 10 5 Trafik 12 6 Kultur, fritid og oplevelse

Læs mere

Mulighedernes samfund

Mulighedernes samfund Mulighedernes samfund Regeringsgrundlag November 2007 VK Regeringen III 2 Mulighedernes samfund Regeringsgrundlag VK Regeringen III November 2007 2 Indhold Side 1. Mulighedernes samfund... 5 2. Fortsat

Læs mere

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene Investér før det sker sådan sætter vi handling bag ordene Socialpolitisk udspil maj 2013 Indhold Forord...3 Investér før det sker det vi vil, og det vi skal!...5 Læsevejledning...7 Investeringer kræver

Læs mere

Brug nøgletal i styringen. Kend din kommune

Brug nøgletal i styringen. Kend din kommune Brug nøgletal i styringen Kend din kommune Kommunaløkonomisk Forum 2015 8. og 9. januar 2015 Forord For at sikre en effektiv styring af kommunen, kræver det, at man kender sin kommune. Hvordan har vi prioriteret

Læs mere

Vækst og balance. Finanslovforslaget 2014

Vækst og balance. Finanslovforslaget 2014 Vækst og balance Finanslovforslaget 2014 August 2013 Vækst og balance Finanslovforslaget 2014 August 2013 Vækst og balance Finanslovforslaget 2014 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer

Læs mere

De effektive kommuner Undersøgelse af kommunernes effektiviseringsarbejde 2014 og 2015

De effektive kommuner Undersøgelse af kommunernes effektiviseringsarbejde 2014 og 2015 1 De effektive kommuner Undersøgelse af kommunernes effektiviseringsarbejde 2014 og 2015 Udarbejdet af KL s Økonomiske Sekretariat i forbindelse med Kommunaløkonomisk Forum 2015 2 De effektive kommuner

Læs mere

Region Midtjylland. Økonomirapport pr. 31. oktober 2008. Bilag. til Forretningsudvalgets møde 9. december 2008. Punkt nr. 14

Region Midtjylland. Økonomirapport pr. 31. oktober 2008. Bilag. til Forretningsudvalgets møde 9. december 2008. Punkt nr. 14 Region Midtjylland Økonomirapport pr. 31. oktober 2008 Bilag til Forretningsudvalgets møde 9. december 2008 Punkt nr. 14 N O T A T Delaftale sundhedsområdet Regeringen, DF og Liberal Alliance har indgået

Læs mere

Evaluering af kommunalreformen Marts 2013

Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Afrapportering fra udvalget om evaluering af kommunalreformen 1 Kolofon Nyt kapitel Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Udgiver: Økonomi og Indenrigsministeriet

Læs mere

Region Midtjylland. Økonomirapport pr. 31. oktober 2008. Bilag. til Regionsrådets møde den 17. december 2008. Punkt nr. 15

Region Midtjylland. Økonomirapport pr. 31. oktober 2008. Bilag. til Regionsrådets møde den 17. december 2008. Punkt nr. 15 Region Midtjylland Økonomirapport pr. 31. oktober 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 17. december 2008 Punkt nr. 15 N O T A T Delaftale sundhedsområdet Regeringen, DF og Liberal Alliance har indgået

Læs mere

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016.

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Større indsats mod demens Flere faste læger på plejehjem og bosteder Styrket indsats mod ensomhed

Læs mere

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser RAPPORT FRA REGERINGENS UDVALG OM PSYKIATRI OKTOBER 2013 1 En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske

Læs mere

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

Læs mere

Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014

Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014 Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014 Indholdsfortegnelse 5 6 12 14 19 27 28 31 33 35 37 39 40 41 42 43 Leder Bygge- og anlægsbranchen generelt Branchens vilkår Økonomi- og risikostyring i bygge-

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 4 Alle skal med Indhold Sociale 2020-mål... 5 Opfølgning...

Læs mere

Afrapportering fra underarbejdsgruppen om evaluering af kommunalreformen på socialområdet samt af de specialiserede undervisningstilbud

Afrapportering fra underarbejdsgruppen om evaluering af kommunalreformen på socialområdet samt af de specialiserede undervisningstilbud Bilag b) Afrapportering fra underarbejdsgruppen om evaluering af kommunalreformen på socialområdet samt af de specialiserede undervisningstilbud December 2012 Evaluering af kommunalreformen 1 AFRAPORTERING

Læs mere

Vi kan leve længere og sundere. Forebyggelseskommissionens anbefalinger til en styrket forebyggende indsats

Vi kan leve længere og sundere. Forebyggelseskommissionens anbefalinger til en styrket forebyggende indsats Vi kan leve længere og sundere Forebyggelseskommissionens anbefalinger til en styrket forebyggende indsats April 29 Vi kan leve længere og sundere Rygning, alkohol, usund kost og for lidt motion er årsag

Læs mere

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 Forord Vækstforum blev nedsat af regeringen i september 2009 med det formål

Læs mere

Det nye Danmark en enkel offentlig sektor tæt på borgeren, april 2004. Det nye Danmark. en enkel offentlig sektor tæt på borgeren

Det nye Danmark en enkel offentlig sektor tæt på borgeren, april 2004. Det nye Danmark. en enkel offentlig sektor tæt på borgeren Det nye Danmark en enkel offentlig sektor tæt på borgeren Regeringen April 2004 1 Det nye Danmark en enkel offentlig sektor tæt på borgeren, april 2004 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information

Læs mere

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Finansloven for 2013 (11. november 2012)

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Finansloven for 2013 (11. november 2012) Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Finansloven for 2013 (11. november 2012) 1 Aftale om Finansloven for 2013 Nyt kapitel Regeringen og Enhedslisten har indgået Aftale om Finansloven for 2013.

Læs mere