Årsberetning Vordingborg Kommune 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning Vordingborg Kommune 2013"

Transkript

1 Årsberetning Vordingborg Kommune 2013

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Kommuneoplysninger... 3 Borgmesterens forord... 4 Kommunens årsberetning... 5 HOVED- OG NØGLETAL UDVALGENES POLITIKOMRÅDER KORT FORTALT Kommunens årsregnskab Anvendt regnskabspraksis Driftsregnskab Balance Noter til driftsregnskab og balance PÅTEGNINGER Ledelsens påtegning... 49

3 Kommuneoplysninger Kommune Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 Postboks Vordingborg Telefon: Telefax: Hjemmeside: Hjemsted: Regnskabsår: Vordingborg 1. januar 31. december Kommunalbestyrelse Direktion Revision Knud Larsen (V), borgmester Heino Hahn (O), 1. viceborgmester Asger Diness Andersen (V) Birgitte Steen Jørgensen (B) Bo Manderup (V) Brit Skovgaard (V) Carsten Olsen (A) Else-Marie L. Sørensen (F) Eva Sommer-Madsen (V) Helle Mandrup Tønnesen (Ø) John Pawlik (O) Jørn Elo Hansen (V) Kim Petersen (V) Kirsten Overgaard (V) Kurt Johansen (A) Laura Sø (V) Mette Høgh Christiansen (A) Michael Larsen (A) Michael Seiding Larsen (V) Michael Smed (A) Nina Møhler (V) Per Stig Sørensen (O) Peter Jonassen (F) Poul A. Larsen (A) Tage Vestergaard (Ø) Thomas Christfort (C) Thorbjørn Kolbo (A) Vibe Bøgvad (A) Yvette Espersen (O) Lau Svendsen-Tune, kommunaldirektør og udviklingsdirektør Lisbeth Mogensen, børne- og kulturdirektør Helle Linnet, social- og arbejdsmarkedsdirektør KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej Frederiksberg CVR-nr Side 3

4 Borgmesterens forord Med regnskabet for 2013 kan Vordingborg Kommune for fjerde år i træk fremvise et tilfredsstillende resultat. Et driftsresultat på 153 mio. kr. Det viser, at det er muligt for os at skabe en stærk økonomi. At vi har holdt budgettet for fjerde år i træk, kan i særdeleshed tilskrives vores ihærdige virksomhedsledere som med en solid indsats har styret fagligt indhold og økonomien. Driftsresultatet på 153 mio. kr. er 52,2 mio. kr. bedre end forventet i det korrigerede budget. Anlægsinvesteringerne var budgetlagt ekstraordinært højt i 2013, og der blev investeret 220,6 mio. kr. Dette betyder, at regnskabets resultat er et underskud på 66,3 mio. kr. Dertil kommer låneoptagelse og afdrag på lån samt finansielle forskydninger, hvorefter den samlede påvirkning giver et forbrug af kassebeholdningen på 88,6 mio. kr. Anlægsinvesteringerne er blandt andet brugt til Multicenter Præstø, autismeboliger i Vordingborg, ungdomsby i Præstø, renovering af skoler herunder Iselingeafdelingen og Stensvedafdelingen, en ny daginstitution i Kastrup, bygningsvedligeholdelse og energirenovering af kommunens bygninger, nedrivning af bygninger på Solbakken, køb og renovering af lystbådehavne samt anlæg af cykelstier på Møn. Vordingborg Kommune skal være en god kommune for borgerne. Det er bestemt en vanskelig balance, når vi på den ene side er nødt til at tilpasse vores struktur og ud- gifter, fordi der bliver færre borgere - og på den anden side gerne vil gøre tingene bedre. Det kræver hvert år store omlægninger, som ændrer på tilbud og vilkår i kommunens service, således at vi på sigt bliver i stand til at levere en bedre kvalitet og en bedre service til gavn for borgerne. Den kommunale økonomi vil fortsat være stram også i det kommende år, og den nye kommunalbestyrelse står med et stort ansvar og en vanskelig opgave. Vi skal have fokus på at sikre kvaliteten i vores service og udvikle vores tilbud, så kommunens borgere og virksomheder gerne vil blive boende. Og så vi måske også kan tiltrække nye borgere og virksomheder. Vi skal tænke nyt og visionært i relation til, hvad fremtidens borgere ønsker sig. Vi kan glæde os over, at vi hen over sommeren i den grad har haft succes med at placere Vordingborg Kommune på Danmarkskortet med en stribe succesfulde events og begivenheder lige fra ballet, musik- og teaterfestivaler over regentbesøg til cykel- løb og senest Farø Broløb. Jeg vil gerne takke alle, både medarbejdere og kolleger i kommunalbestyrelsen, for en god indsats i Knud Larsen Borgmester Side 4

5 Kommunens årsberetning Regnskabsresultat Regnskabet for 2013 viser et samlet underskud på 66,3 mio. kr. mod et budgetteret underskud på 219,7 mio. kr. i korrigeret budget. Dertil kommer optagne lån, afdrag på lån samt finansielle forskydninger, som samlet set betyder, et formed 88,6 mio. brug af kommunekassen kr. Den forholdsvis store afvigelse på 153,4 mio. kr. i forhold til korrigeret budget skyldes især mindreforbrug i nettoinvesteringerne på grund af forsinket igangsætning og manglende færdiggørelse af anlægsprojekter. Det er et tilfredsstillende regnskab, hvor der har været stor fokus at investere i rammerne for den kommunale velfærd. Samtidig er der arbejdet med en stram økonomistyring, og et overskud på driften således der er et økonomisk råderum til afdrag på lån og investeringer. Efter afdrag på lån udgør det økonomiske råderum til investeringer i alt 116,3 mio. kr. Det rekordhøje investeringsniveau på 220,6 mio. kr. betyder dog at der er fundet fi- nansiering ved låneoptagelse og kasseforbrug. Aftalen med Regeringen om kommunernes økonomi i 2013 Aftalen var igen i 2013 en stram aftale som betød nulvækst for kommunerne. Det er et led i genopretningen af dansk økonomi, at udviklingen af den kommunale service skal ske inden for de nuværende økonomiske rammer. Vordingborg Kommunes serviceudgiftsramme blev oprindeligt fastlagt til 1.808,7 mio. kr., men udmeldinger fra KL betød at serviceudgiftsrammen blev nedjusteret til 1.791,7 mio. kr. bl.a. med baggrund i lønfremskrivningen i 2013 ikke var lige så høj som forventet ved budgetlægningen for Serviceudgiftsrammen for regnskabet viser et samlet forbrug på 1.746,5 mio. kr., eller 45,2 mio. kr. under det fastlagte niveau. Igen i 2013 er det således gået godt med at overholde det samlede budget og den særlige ramme for serviceudgifter, som har været i fokus de seneste år, dermed er der ikke fare for kommunen bliver straffet af en økonomisk sanktion, som ville være tilfældet, hvis rammen for serviceudgifter var overskredet. Side 5

6 Ordinær driftsvirksomhed Resultatet af den ordinære drift blev et overskud på 153 mio. kr. sammenholdt med et overskud på 108,1 mio. kr. i oprindeligt budget 2013, svarende til et mindreforbrug på 44,9 mio. kr. Set i forhold til det korrigerede budget for 2013 er der tale om et mindreforbrug på 52,2 mio. kr. Indtægterne i form af skatter, statstilskud og udligning blev 13,6 mio. kr. lavere end det opog 1,1 mio. kr. lavere end det korrigerede bud- rindelige budget, get. Hvilket hovedsageligt skylregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2012 og des Sammenfatning af Regnskabsresultatet i mio. kr. Det skattefinansierede område Regnskab 2012 Budget Indtægter , , , ,70 Driftsudgifter (excl. Forsyningsvirksomhed) Korr. Budget 2013 Regnskab , , , ,30 Renter mv. 28,4 18,6 17,6 17,4 Resultat af ordinær drift -84,5-108,1-100,8-153,0 Anlægsudgifter 198,3 131, ,6 Forsyningsvirksomhed -0,1 2,6 2,5-1,3 Resultat 113,7 26,3 219,7 66,3 Lånoptagelse , ,5 Afdrag på lån 36,9 36,7 36,9 36,7 Finansforskydninger -99,9 9,5 0,9 71,1 Samlet påvirkning af kassebeholdningen -5,3 38,7 219,5 88,6 Driftsudgifterne blev 57,3 mio. kr. lavere end oprindeligt budgetteret og 53,1 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Negative tal er indtægter/overskud positive tal er udgifter/underskud På områderne under Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling er der et mindrehovedsageligt vedrører puljer til barselsrefusion, kompetence- forbrug på 12 mio. kr. som udvikling samt udvikling og markedsføring. Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget har et samlet mindreforbrug på 7,2 mio. kr., og består af et mindreforbrug på budgetramme 1 på 3,2 mio. kr. og et mindreforbrug på 4 mio. kr. på budgetramme 2 hvor der er mindreudgifter til forsikrede ledige og deres akti- vering men et merforbrug på kontanthjælp. Derudover er der afvigelser på en række om- råder men totalt et mindreforbrug på 4 mio. kr. Sundhedsudvalget har et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. Det indeholder et mindreforbrug på 3,3 mio. kr., hvilket vedrører en række projekter og virksomheder som hver har små mindreforbrug. Derudover er der et merforbrug på 1,4 mio. kr. til aktivitetsbestemt medfinansiering. Socialudvalget har et samlet merforbrug på 1,6 mio. kr. Her er der et lille merforbrug på ældreområde og et lille lle mindreforbrug på pension og boligstøtte. Psykiatriudvalget har et samlet mindreforbrug på 4,3 mio. kr. Det indeholder et mindreforbrug på de takstfinansierede virksomheder, som skal have balance mellem indtægter og udgifter over årene, samt et lille merforbrug på fællesområdet/visitationen. Teknikudvalget har et mindreforbrug på 4,7 mio. kr. Det skyldes hovedsageligt at der blev givet en tillægsbevilling på 10 mio. kr. i november 2013 til at finansiere de forventede merudgifter til snerydning. Vinteren i november og december 2013 blev dog mere mild end forventet og behovet var derfor ikke så stort. Miljø og Klimaudvalget har et lille mindreforbrug på 1,4 mio. kr. Side 6

7 Børne- Unge og Familieudvalget her et mindreforbrug på 21,4 mio. kr. På Børne- og Familieområdet skyldes mindreforbruget hovedsageligt manglende fakturering fra regionen i På Dagtilbudsområdet skyldes mindreforbruget primært løbende tilpasninger til faldende børnetal og færre betaterne på skolerne overholdt og der er sket en lille opsparing. Samtidig er der et re- linger til private ordninger. På Skoleområdet er budgetterne lativt stort mindreforbrug på fællesområdet, som dels har været en buffer i forhold til skolerne som historisk har haft problemer med at holde budgettet og dels er fællesudgifter til IT og betaling til andre kommuner, som er udskudt til Der er som altid afvigelser med både merforbrug og mindre indtægter samt mindreforbrug og merindtægter. Der henvises til sektorbemærkningerne på side 12 til 33 i denne beretning, hvor der overordnet vil blive redegjort for resultater og afvigelser. Samlet er der til ordinær driftsvirksomhed givet tillægsbevillinger på netto 7,3 mio. kr. og ifølge gældende bevillingsregler overføres 42,2 mio. kr. af de uforbrugte driftsbevillinger på 53,1 til 2013 og er genbevilget i Af de 42,2 mio. kr. vedrører de 16,4 de decentrale virksomheder. Investeringer Nettoinvesteringerne udviser et forbrug på 220,6 mio. kr. i 2013 mod budgetteret 131,8 mio. kr., eller 88,85 mio. kr. mere. Der er i årets løb givet tillægsbevillinger for i alt 186,2 mio. kr. heraf er 110,8 mio. kr. genbevillinger fra De uafsluttede projekter ved årets udgang bliver sædvanligvis genbevilget i 2014 og der overføres 92,6 mio. kr. til færdiggørelse af igangværende anlægsprojekter i De største projekter i 2013 var: Renovering af Gåsetårnskolen, afdeling Iselinge Udbygning Kulsbjerg skole, afdeling Stensved Multicenter og Ungdomsby i Præstø Autismeboliger Kullekærvej Ny daginstitution i Kastrup Genopretning og vedligeholdelse af veje Energirenovering af kommunale bygninger Områdefornyelse Vordingborg Sikker skolevej Renovering af lystbådehavne Nedrivning på Solbakken Forsyningsvirksomheder Forsyningsområdet - affaldshåndtering viser et samlet overskud på 1,3 mio. kr. Der var budgetteret med en udgift på 2,5 mio. kr. Det samlede mindreforbrug på 3,8 mio. kr. kan henføres til flere faktorer blandt andet væsentlig lavere priser på dagrenovationsområdet efter licitationen pr. 1.april. Side 7

8 Regnskab Regnskab Indtægter hvor kom pengene fra? Indtægter i mio. kr I 2013 udgjorde de samlede indtægter 2.878,222 mio. kr. Indtægterne kom fra indkomstskatter, ejendomsskatter, selskabsskat, Indkomstskat Ejendomsskat 1.546,6 169, ,7 178,4 lån, udligning og generelle Selskabsskat 8,4 14,7 statslige tilskud. Lån (inkl.ældreboliger) 56 85,5 Udligning og generelle tilskud 1.027,7 961,3 Finansiering i øvrigt Den langfristede gæld (inkl. kursregulemen Moms Finansiering i alt ,6-0, ,2 uden ældreboliger) steg med 30,7 mio. kr. fra 2012 til 2013 ring af valutaswapaftaler til i alt 629 mio. kr. Afdrag på eksisterende lån faldt i perioden med ca. 7 mio. kr. til 29 mio. kr. ekskl. ældreboliger. Der er i samme periode blevet optaget nyt lån svarende til 54,1 mio. kr., hvilket er et fald på 1,7 mio. kr. i forhold til året før. Udvalgte nøgletal i mio. kr Langfristet gæld (ekskl. ældreboliger) Afdrag på lån (ekskl. ældreboliger) Optagne lån (ekskl. Ældreboliger) Kassebeholdning (likvid beholdning 31.december) 82-4 Gennemsnitlig kassebeholdning (365-dages gennemsnit) Ultimo 2013 udgør den likvide beholdning -4,3 mio. kr., hvilket var 86,6 mio. kr. mindre end primo Resultatet af kommunens drifts- og anlægsregnskab har reduceret belåneoptagelse, afdrag på lån, balanceforskydninger og holdningen med 66,3 mio. kr., og kursreguleringer har reduceret beholdningen med yderligere 20,3 mio. kr. Den gennemsnitlige likviditet, opgjort som gennemsnittet af de sidste 365 dages kassebemio. kr. i december holdning, blev reduceret med 65 mio. kr. til i alt at udgøre Pengestrømsopgørelse i mio. kr. Regnskab 2012 Regnskab 2013 Årets resultat 113,7 66,3 Finansiering Låneoptagelse (inkl. ældreboliger) Afdrag på lån (inkl. ældreboliger) Finansforskydninger Finansiering i alt Ændringer af likvide aktiver Likvide aktiver primo året -56,0-85,5 36,9 36,7-99,9 69,1-118,6 20,3-5,3 86,6 77,0 82,3 Likvide aktiver ultimo året 82,3-4,3 Negative tal er indtægter/overskud positive tal er udgifter/underskud i opgørelsen af resultat, finansiering og ændring. Vedrørende likvide aktiver er de positive tal udtryk for en positiv likviditet/kassebeholdning. De omvendte fortegn her skyldes, at der er tale om en beholdning og ikke en bevægelse. Side 8

9 Udviklingen i den gennemsnitlige likviditet henover 2013 er vist i nedenstående diagram. Gennemsnitlig kassebeholdning Prognose Faktisk Personale Personaleoversigten viser kommunens faktiske personaleforbrug i regnskabsåret, omregnet til helårspersoner. Område Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder m.v. Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. Fællesudgifter og administration m.v. I alt 51,4 0,0 74,3 713,0 83, ,7 355, ,8 62,4 0,0 71,0 797,8 78, ,4 365, ,4 72,5 5,2 75,4 878,2 74, ,5 384, ,1 70,2 6,1 81,1 900,7 77, ,4 386, ,0 94,9 6,0 65,8 956,9 76, ,9 385, ,0 På mange områder ses et fald i antallet af fuldtidsstillinger i 2013, samlet er der et fald på 67,6 i forhold til regnskab Dog er der områder hvor antallet af fuldtidsstillinger er øget i forhold til 2012, det er blandt andet institutionerne under handicap og psykiatriområdet, herunder Autismecentret, som har ibrugtaget de nye boliger på Kullekærvej. Ligesom på ældreområdet og daginstitutionsområdet har der også på disse områder været rotationsprojekter i forbindelse med kompetenceudviklingsforløb, hvor ledige ansættes midlertidigt mens medarbejderne er på uddannelse. Nedgangen på øvrige områder skyldes primært en tilpasning af aktiviteter i forhold til de vedtagne budgetrammer, herunder den nye skolestruktur. Ligesom områderne er reduceret som følge af faldende børnetal. Side 9

10 I 2013 har Vordingborg Kommune opstartet et projekt for at nedbringe antallet af arbejdsulykker. Projektet finansieres med 50% fra arbejdstilsynets pulje. Projektets overordnede formål er at nedbringe antallet af arbejdsulykker blandt de ansatte i Vordingborg kommune og igangsætte udvikling af en sikkerhedskultur, der er målrettet ulykkesmønstre, tilpasset de enkelte arbejdspladser og med fokus på vidensdeling af gode praktiske eksempler omkring ulykkesforebyggelse. Derudover er der arbejdet videre med VorVærdi-projektet, som sætter fokus på ledelse, værdier og kultur. Fremtiden Prognoserne for Vordingborg Kommune viser, at den udvikling, der har været gennem de sidste år med faldende børnetal og et stigende antal ældre, vil fortsætte. Det betyder en fortsat tilpasning således der kan fastholdes et uændret serviceniveau på de borgernæ- re områder, derfor er der behov for nytænkning. Vi skal udvikle attraktive rammevilkår og infrastruktur for erhvervslivet, så vi skaber et godt omdømme blandt erhvervsledere. Vi skal udvikle vores forskellige bysamfund, så de understøtter livskvaliteten liteten for dem, der bor i kommunen, og oplevelsen for de turister og andre som kommer på besøg. Samtidig satses der på at vende udviklingen ved en række forskellige tiltag. Udvikling af attraktive købstæder, fokus på folkeskolen, udvikling af området Panteren i Vordingborg og hjemmesiden Vordingborg.nu er bare nogle af de tiltag, som er iværksat. Side 10

11 Hoved- og nøgletal Beløb i mio. kr. Oversigt over væsentlige økonomiske nøgletal (1) Regnskab 2013 Regnskab 2012 Regnskab Regnskab Regnskab 2009 Regnskabsopgørelsen (udgiftsbaseret) Resultat af ordinær driftsvirksomhed Resultat af det skattefinansierede område Resultat af forsyningsvirksomheder, drift Resultat af forsyningsvirksomheder, anlæg -153,0 67,6-1,3 0,0-84,5 113,8-0,1 0,0-154,9-72,4-1,8 0,0-84,2 23,2-2,9 0,0-31,8 60,1-2,5 3,9 Balance, aktiver Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver i alt Likvide beholdninger 2.415,0 231,2-4, ,3 117,6 82, ,7 185,2 77, ,2 134,2 41, ,2 50,0 1,6 Balance, passiver Egenkapital Hensatte forpligtelser Langfristet gæld - heraf ældreboliger Kortfristet gæld (2) 954,8 451,1 942,6 313,9 293,4 847,2 472,1 888,7 290,6 290,2 981,2 380,8 887,7 291,2 252,2 851,2 426,4 876,0 299,5 188,4 655,5 404,6 862,9 307,5 255,8 Gennemsnitlig likviditet (kassekreditreglen) Likvide aktiver pr. indbygger (kr.) Langfristet gæld pr. indbygger (kr.) Skatteudskrivning Udskrivningsgrundlag pr. indbygger (kr.) Udskrivningsprocent kommuneskat 25,20 Grundskyldspromille 32, ,20 32, ,20 32, ,90 28, ,90 28,68 Indbyggertal ) Pr. 1. januar 2010 er der ikke længere krav om at udarbejde omkostningsbaserede driftsregnskaber 2) Pr. 1. januar 2010 er krav om indregning af feriepengeforpligtelse ophævet Side 11

12 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Beløb i mio. kr Oprindeligt budget Korrigeret budget Regnskab Afvigelse fra korrigeret budget 325,1 312,4 283,9-28,5 332,5 344,3 304,1-40, Mindreforbrug (-) Merforbrug (+) Regnskabsresultat 2013 De væsentligste årsager til mindreforbruget på 12 mio. kr. i 2013 er, 11,7 mio. kr. på HR rammen, som kan henføres til diverse puljer, bl.a. trepartsaftaler, værdi projekt, som alle er flerårige og ikke nødvendigvis skal bruges indenfor regnskabsåret. Derudover er der et mindreforbrug på kontoen vedrørende barselspulje. Udviklingsrammen har et mindreforbrug på 7,5 mio. kr. som bl.a. vedrører udviklings- og markedsføringspuljen samt bevillinger herfra, som af forskellige årsager ikke er kommet til udbetaling i indeværende år. De aftalestyrede enheder under udvalget, har tilsammen et merforbrug på 8,2 mio. kr. som overføres til Hvad nåede vi i målopfyldelse på udvalgsaftale De væsentligste resultater i udvalgsaftalen som blev opnået i 2013 var følgende: Etablering af et erhvervsudvalg i forbindelse med konstitueringen efter valget i 2013, hvis opgave det er at koordinerer den videre dialog med erhvervslivet. Der har forinden etableringen af erhvervsudvalget været afholdt en fælles erhvervskonference mellem Vordingmune og Vordingborg Erhvervsforening, hvor målet var at finde initiativer til styrkelse af de erhvervsmæssige rammevilkår. borg Kommune Kommuneplanen er vedtaget af kommunalbestyrelsen den 19. september 2013 og er offentliggjort. Kommuneplanen er udarbejdet digitalt, og kan ses på Der er udarbejdet en turistpolitisk redegørelse som indgår i kommuneplanen I forbindelse med, at Vordingborg Kommune ønsker at se Vordingborg by som en uddan- nelses by, har Vordingborg Uddannelsesråd esråd udarbejdet et forslag til en uddannelsesstrategi for for borgere og virksomheder i kommunen. Uddannelsesstrategien er godkendt af kommunalbestyrelsen i efteråret. Som følge af uddannelsesstrategien og den nye kontanthjælpsreform er der taget t initiativ til etablering af et ungecenter på Vordingborg Uddannelsescenter, hvor unge under 30 år kan samles i et uddannelsesmiljø. Første etape af ungecenteret forventes etableret fra august Der er udarbejdet en handleplan for bedre rammer for frivillighed og foreningslivet i Vordingborg Kommune. I den forbindelse har alle relevante interessenter været involveret i arbejdet med opstilling af idekatelog samt forslag til en ny overordnet politik for frivillig- hed. Der er desuden arbejdet med at opstille af konkrete mål for, hvor det ville være øn- skeligt med en vækst i den frivillige indsats. Udviklings- og markedsføringspuljen var i 2013 med til at finansiere en lang række større og mindre events, som satte Vordingborg på landkortet. Side 12

13 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Beløb i mio. kr Oprindeligt budget Korrigeret budget Regnskab Afvigelse fra korrigeret budget Mindreforbrug (-) Merforbrug (+) Regnskabsresultat 2013 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalgets budget anvendes for langt hovedparten til forsørgelsesydelser og til at dække omkostningerne ved tilbud til ledige som led i en aktiv beskæftigelsesindsats. Det betyder, at udvalgets udgifter i meget stort omfang er afhænden aktuelle konjunkturudvikling. Samtidig betyder det, at kommunen i alt væsentligt kompenseres for udsving i udgifterne gennem dels den kommunale budgetgaranti og dels gennem reguleringer af beskæftigelsestilskuddet. Det konstaterede mindreforbrug i 2013 svarer til 1,0 % af det samlede budget for udvalget. Mindreforbruget kan primært henføres til et fald i antal tilkendelser af førtidspension (bl.a. som konsekvens af førtidspensionsreformen) samt et fald i antallet af forsikrede le- gige af dige (bl.a. som konsekvens af afkortning af dagpengeperioden). Mindreforbruget dækker dog over et væsentligt øget udgiftspres på kontanthjælpsområdet. Hvad nåede vi i målopfyldelse på udvalgsaftale Indsatsområder og delmål Succeskriterier Status Ministermål 1: Uddannelsesgraden for unge uden erhvervskompetencegivende uddannelse jobcenteret skal sikre, at flere unge tilknyttet jobcenteret skal mindst være Flere unge skal have en uddannelse uden en uddannelse starter en er- på 22 % i 2013 (jan-dec) hvervskompetencegivende uddannelse Ministermål 2: Tilgangen af personer til førtidspension Bedre og mere helhedsorienteret hjælp skal begrænses til højest 150 personer i til ledige på kanten af arbejdsmarkedet december 2013 (rullende år) færre personer på førtidspension jobcenteret skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres Ministermål 3: Antal langtidsledige jobklare ledige, Langtidsledighed skal bekæmpes som har været ledige i mindst 80 % af jobcenteret skal sikre, at antallet af tiden inde for de seneste 52 uger skal langtidsledige personer begrænses begrænses til 311 personer i december mest muligt 2013 Ministermål 4: Etablering af jobrotation i virksomheder En tættere kontakt og styrket dialog i kommunen svarende til mindst 60 med de lokale virksomheder jobcenvirksomhederne om beskæftigelsesind- vikarer i private virksomheder fuldtidspersoner/170 jobrotationsvikarer teret skal styrke samarbejdet med heraf mindst 6 fuldtidspersoner/20 satsen Andelen af virksomheder, som tilbyder løntilskud eller virksomhedspraktik, skal øges til 33 % i 2013 svarende til en stigning på 2 %-point i forhold til 2011 Risiko for, at mål ikke nås. Men der foreligger ikke data til opfølgning efter april Opfyldt. Tilgang til personer til førtidspensioner udgjorde 91 i december 2013 (rullende år) Opfyldt. Antallet af langtidsledige udgjorde 229 personer i december Opfyldt. 84 fuldtidspersone/185 vikarer deltog i jobrotation i jobrotation i heraf 12 fuldtidspersoner/31vikarer i private virksomheder. Målet ikke opfyldt. (Tidsserie til opgørelse af mål i jobindsats.dk er lukket medio 2013) Side 13

14 Måltal i udvalgsaftalen har udgangspunkt i de mål og strategier, der er fastlagt i beskæftimed særlig fokus på de fire ministermål, der er fælles for alle job- gelsesplanen for 2013 centre i landet. Det er i 2013 lykkedes for jobcenteret at opfylde kommunalbestyrelsens mål for 2 af de fire mål, mens målet for yderligere ét af målene stort set er opfyldt. Det er imidlertid ikke lykkedes at opfylde målet om at andelen af virksomheder, som tilbyder løntilskud eller virksomhedspraktik kan øges til 33 % i Muligheden for at få etableret løntilskud og virksomhedspraktik på det lokale arbejdsmarked d har fortsat i 2013 været vanskeliggjort af, at der i årene forud var sket afskedigelser i en række af de lokale virksomheder både private og offentlige. Hertil kommer, at det store omfang af jobrotationsvikarer i 2013 har substitueret bl.a. anvendelse af offentlig løntilskud. Endelig er behovet for løntilskud og virksomhedspraktik til forsikrede ledige reduceret væsentligt på grund af afkortningen af a-dagpengeperioden og ophævelse af krav om vedvarende intensiv aktivering i sidste del af dagpengeperioden. Uddannelsesgraden for unge uden erhvervskompetencegivende uddannelse lå i april 2013 fortsat en smule under niveauet for samme periode af 2012, hvor uddannelsesgraden for hele året blev 21,2 % (lidt under mål for 2013: 22 %). Men det forventes, at opgørelsen af uddannelsesgraden i 2013 vil øges markant (2-3 %-point), når grundlaget for opgørelsen opdateres. Side 14

15 Sundhedsudvalget Mindreforbrug (-) Merforbrug (+)- Beløb i mio. kr Oprindeligt budget Korrigeret budget Regnskab Afvigelse fra korrigeret budget 151,6 152,0 152,8 0,8 214,1 225,07 225,04-0, ,90 239,05 237, Regnskabsresultat 2013 Regnskab for 2013 udviser samlet et mindreforbrug på 1,86 mio. kr. i forhold til det korri- gerede budget. Mindreforbruget fordeler sig med et mindreforbrug hos virksomhederne på 3,4 mio. kr. (budgetramme 1) og et merforbrug på den aktivitetsbestemte medfinansiering på 1,5 mio. kr. (budgetramme 2). Overskud der forventes overført til 2013 på udvalgets ramme udgør 3,4 mio. kr., heraf udgør eksterns finansierede projekter 0,9 mio. kr. Der er givet tillægsbevillinger svarende til 10,2 mio. kr., der hovedsageligt vedrører overførsler fra tidligere år på 2,8 mio. kr., samt bl.a. finansiering af nyt røntgenapparat på -0,5 kr., og 8,5 mio. kr. den aktivitetsbestemte medfinansiering. Virksomhedernes overskud skyldes dels en generel tilbageholdenhed, dels indtægter via projektmidler samt periodevis vakante stillinger. Hvad nåede vi i målopfyldelse på udvalgsaftale 2013 har været endnu et år med vigtige udviklingstiltag på sundheds- området og forankring af nye sundhedstilbud til borgerne. Der har været fokus på samarbejde med kommunens øvrige fagområder for at sikre en koordineret og omkostningseffektiv indsats. Sundhedsområdets ydelser omfatter: 1) Borgerrettede tilbud, som skal sikre tidlig og effektiv forebyggelse i borgernes hverdagsliv. 2) Patientrettede ydelser, som skal rehabilitere syge borgere til et liv med livskvalitet og overskud til at tage vare på egen sundhed. Indsatserne har et klart økonomisk perspektiv i forhold nedbringelse af sygehuskontakter. Følgende tiltag skal fremhæves: Sundhedssekretariatet Sundhedssekretariatet har i 2013 implementeret tre nye patientskoletilbud: ryg, stress og overvægt. De nye skoler supplerer den allerede veletablerede vifte af patientskoler til borgere med diabetes, kræft, hjertesygdom eller KOL. Der er stor efterspørgsel på alle tilbud, og der er skabt et fint samarbejde med de henvisende læger. Flere af sekretariatets rehaiteringsmedarbejdere har desuden bidraget til det lovpligtige, tværfaglige rehabilite- ringsteam i forbindelse med reform af førtidspension og fleksjob. På rygestopfronten har nyudviklingen i 2013 rettet sig mod de unge. Der stiles efter im- biliteringsmedarbejdere plementering af rygestopaktiviteter i samarbejde med skoler og ungdomsuddannelser i Med afsæt i Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker har sekretariatet i 2013 været i dialog med alle kommunes fagområder om mulighederne for evidensbaserede forebyggelsesiværksat tiltag i alle fagområder og den understøttende dialog fortsætter i tiltag. Der er Side 15

16 På baggrund af sundhedsudvalgets særlige pulje har sekretariatet faciliteret et særligt fo- rebyggelsesfokus i psykiatri/handicap bl.a. med etablering af en intern hjemme side til videndeling om sundhedsfremmende aktiviteter. Sekretariatets naturvejleder har i samarbejde med ældresektoren etableret sansestier rundt om alle kommunens plejecentre. Sekretariatet har herudover i 2013 understøttet hele sundhedsområdets arbejde med evidens og dokumentation samt igangsat et udviklingsprojekt vedrørende muligheder og grænser for brug af sociale medier i kommunal forebyggelse. Tandplejen Tandplejen har i 2013 indledt et målrettet samarbejde med ældreområdet med henblik på en opkvalificering icering af omsorgstandplejen. Dette gælder såvel mere effektiv visitation som øget fokus på pleje af mundhule. Det satspuljefinansierede samarbejde med jobcentret om tandbehandling af tidligere mis- brugere med henblik på rehabilitering til arbejdsmarkedet har i 2013 været en fortsat succes, og der vil i 2014 blive arbejdet med muligheder for implementering i driften. En del af specialtandplejen er hjemtaget med succes i forhold til både service, kvalitet og omkostningsniveau. Sundhedsplejen Sundhedsplejen deltager i perioden i et satspuljefinansieret projekt om forældreuddannelse til småbørnsforældre og har i 2013 arbejdet hen imod en model, der er praktisk mulig på længere sigt. Forældreuddannelsen bygger på et samarbejde med PPR og regionens jordemødre, og ventes i fremtiden at afløse nogle af de individuelle hjemmebesøg. En af forældreuddannelsens helt store succeser er et øget engagement hos fædrene. Ligeledes i samarbejde med PPR et sorggruppetilbud til børn, der har mistet nære pårørende, planlægt med start primo Sundhedsplejens særlige tilbud til Vordingborg Kommunes relativt mange helt unge mødre har gennem 2012 og 2013 været baseret på Sundhedsudvalgets særlige pulje og sker i et samarbejde med jobcentret, fordi der også er et uddannelses- og beskæftigelsessigte. Indsatsen hviler på veldokumenterede tal fra bl.a. Mødrehjælpen og fortsætter i Træningsenheden Der har i det forløbne år været fokus på samarbejde med ældreområdet om nye former for vedligeholdende træning til ældre. Samtidig er der brugt ressourcer på at udforske mulig- hederne for digitale træningsløsninger et arbejde som, med de stigende teknologiske muligheder, naturligvis fortsætter i de kommende år. Virtuelle træningsformer skal både sikre fleksibilitet og tilgængelighed for borgeren og imødekomme den stigende ældrebe- folknings behov for genoptræning og vedligeholdelsestræning. På senhjerneskadeområdet har kommunen nydt godt af det igangværende 5-kommunale projekt, som gennem hele året har optimeret tværfaglig koordinering og kompetence i forhold til borgere der rammes af hjerneskade som følge af ulykker, hjerneblødning eller blodprop. Der er udviklet en patientskole for parkinsonpatienter, som en del af kommunens veder- lagsfri træningstilbud, og der er brugt ressourcer på yderligere udvikling af hverdagsbaserede, inkluderende træningstilbud til børn på kommunens Ressourcecenter. Center for Rusmidler Rusmiddelområdet er i en rivende udvikling, der skal sikre mere effektive og målrettede behandlingsforløb og endnu bedre forebyggelse. På stofområdet er der iværksat screening for dobbeltdiagnosticerede og samarbejde med sundhedssekretariatets sygeplejersker om forebyggelsessamtaler. Halvvejshusets poten- Side 16

17 tiale er udbygget med tilbud om dagbehandling som alternativ til døgnbehandling i privat regi. Et unikt supervisionssamarbejde med den regionale psykiatri er formidlet til andre kommuner med henblik på fælles implementering i På alkoholområdet ses en stigende efterspørgsel på behandling, ikke mindst på Møn, hvor der det seneste år er udvidet med udlevering af antabus på Sundhedscenter Stege. Et satspuljefinansieret projekt har gennem hele året udforsket muligheder for systematisk alkoholsamtale i jobcentret og denne indsats fortsætter i 2014 og Samarbejdet med akut modtageafdeling (AMA), Næstved Sygehus, om afrusningspatienter er afklaret og styrket. Der er iværksat kompetenceudvikling i familieorienteret behandling. Endelig har Center for Rusmidler i 2013 implementeret et digitalt dokumentationssystem, og er således på registreringsmæssig højde med det øvrige sundhedsområde. Side 17

18 Socialudvalget Mindreforbrug (-) Merforbrug (+) Beløb i mio. kr Oprindeligt budget Korrigeret budget Regnskab Afvigelse fra korrigeret budget 418,4 411,4 401,4-10,0 431,7 440,1 444,3 4, ,0 429,0 430,5 1,5 Regnskabsresultat 2013 Det samlede resultat viser et merforbrug på 1,514 mio. kr. Driftsramme 1 -Merforbruget er samlet set 0,748 mio. kr. Regnskabet for 2013 udviser et merforbrug på ældre på 2,913 mio. kr. på driftsramme 1 i forhold til det korrigerede budget, på Pension og boligstøtte et mindreforbrug på 2,165 mio. kr har i forhold til den primære drift (personlig pleje, praktisk hjælp, sundhedslovs ydelser og madservice) været det år hvor den store indsats med kompetenceudvikling for SOSU gruppen har været placeret. Indsatsen var grundigt planlagt og gennemført og har som forventet trukket store veksler på driften, men har samtidig haft den effekt, at fravær i personalegruppen har holdt et tilfredsstillende lavt niveau og har medført et højt kompetenceniveau, der vil få stor betydning for den faglige indsats i de næste år. Udover den store kompetenceudviklingsindsats har der været investeret knap 6 mio.kr. i nye omklædningsrum og arbejdsbeklædning til personalet som følge af Sundhedsstyrelsen vejledning og krav på området. En væsentlig højere omkostning end det var forventet. Hertil kommer samlet set den budgetreduktion på 4 mio. kr. som driftsbudgettet er søgt tilpasset med: Tilførsel til kassebeholdningen fra driftsbudgettet ved årets begyndelse på 2 mio. kr. samt yderligere 1 mio. kr. begrundet i folketingets anbefaling til kommunerne om, hvilke muligheder der kunne være for omlægning af indsatser, hvor eventuelle frigjorte midler kunne tilføres en given sundhedsindsats i kommunen. I forbindelse med anbefalingerne indførtes nye regler om bl.a. udbud. Det blev politisk besluttet ikke at sætte udbud i gang bl.a. grundet tvivl, om den forventede gevinst ved et udbud kan realiseres i Vordingborg Kommune. Reduktion af hele årsbudgettet til høreapparater, da disse bevillingsmæssigt er overgået til regionen pr. 1. januar Der blev ved budgetreduktionen ikke taget højde for, at om- kostninger til bevillinger givet i 2012 på 1 mio. kr. ville falde i Det så i løbet af 2013 ud til at underskuddet på ældreområdet ville blive minimalt. Et me- get stort og uforudset forbrug af hjælpemidler sidst på året og et mindreforbrug på mellemkommunale regninger og på madservice endte dog netto med et underskud. Det skal yderligere bemærkes, at der på driftsramme 1 blev overført 10 mio. kr. i overskud fra Driftsramme 2 - Udviser et overskud på ældre på 1,487 mio. kr. og Pension og Boligstøtte et merforbrug på 2,329 mio. kr. samlet set et merforbrug på 0,842 mio. kr. Hvad nåede vi i målopfyldelse på udvalgsaftale 2013 var året, hvor der i høj grad er kommet fokus på rehabilitering, ring, samt tidlig og akutindsats. Det er overordnet lykkedes, at holde de visiterede timer jævnfør Serviceloven til personlig pleje og praktisk hjælp på et nogenlunde stabilt niveau. Side 18

19 2013 var også året, hvor der kom fokus på ydelser efter Sundhedsloven. (sygeplejeydelser). Dette særligt ved at tydeliggøre konsekvens af opgaveflytning fra region til kommune. Fokus har betydet nye måder at organisere arbejdet på med central visitation og afregning aktivitetsbaseret med fuldt gennemslag ultimo Effekten af indsatsen har været effektiv og målrettet dokumentation, samt langt flere ydelser, der bliver uddelegeret til SOSU personale. Hertil kommer, at de foreløbige resultater indikerer, at ældreområdet kan forvente et stort udgiftspres på området, hvilket er i overensstemmelse med den nye regional/ kommunale opgavefordeling. Samlet set har ældreområdet opnået alle mål i udvalgsaftale og fortsætter udviklingen i 2014 Anlæg: Den aftalte prioritering fastholdes. Byggeri af Multicenter Præstø afsluttes i Side 19

20 Psykiatriudvalget Beløb i mio. kr Oprindeligt budget Korrigeret budget Regnskab Afvigelse fra korrigeret budget 128,7 140,1 127,5-12,6 146,8 155,2 153,0-2, ,5 148,6 144,3-4,3 Mindreforbrug (-) Merforbrug (+) Regnskabsresultat 2013 Det samlede mindreforbrug på 4,3 mio. kr. skyldes et mindreforbrug på 3,8 mio. kr. i for- hold til det korrigerede budget på budgetramme 1 og et mindreforbrug på budgetramme 2 på 0,5 mio. kr. Mindreforbruget fordeler sig med et overskud til virksomhederne på ca. 5 mio. kr. og et underskud på øvrige områder under udvalgets ramme med 1,2 mio. kr. Overskuddet er indenfor 4 % rammen og vil derfor blive overført til Mindreforbruget på budgetramme 2 på ca. 0,5 mio. kr. er på baggrund af modtagne Æl- dreboligregnskaber 2012 fra boligselskabet Sjælland. Ligesom de tidligere år, skal der fortsat være fokus på en stram økonomistyring både i den centrale visitation og på virksomhederne. Der arbejdes også løbende på at ændre tilbuddene i forhold til de behov, vi kan se i visitationen. Vi har derfor arbejdet med at udvikle tilbud som matcher efterspørgslen for samti- dig at fremtidssikre og videreudvikle Psykiatri- og handicapområdet. De har sammen betydet, at den planlagte omlægning af takster ikke blev udført i det for- ventede tempo. Arbejdet fortsætter derfor også i Det er afgørende for Psykiatri- og handicapområdet, det, at der er sammenhæng ng mellem takster og indsatser og at tilbuddene er konkurrencedygtige på såvel fagligt indhold som priser i forhold til tilbud i andre kommu- ner. Da brugergruppen ændres over tid, hvor vi kan se stadig flere unge mennesker med behov for støtte, uden der er en særlig diagnose, er afklaringstilbud nogle af de tilbud vi arbejder med at udvikle og har meget fokus på. Det handler om midlertidige afklaringsforløb efter Servicelovens 107, hvor formålet er at vurdere, hvilken indsats der skal til, for at den unge kan klare sig så godt som muligt på egne præmisser. Her er der også stor fokus på overgangen mellem unge og voksenlivet. En anden vigtig del af strategien er udvikling af dagtilbud, som støtter tter op om den enkelte person. Det betyder, at døgnet bedre kan hænge sammen og tilbud kan derfor i højere grad gives på et lavere omkostningsniveau end det ville være med hjælp i borgerens eget hjem. Det giver samtidig et bedre netværk og hindrer social isolation. Der er visiteret 152 borgere til vores botilbud. Heraf har 70% anden betalingskommune.disse 70% udgør i alt 104 borgere. Af disse 104 borgere, har betalingskommune hjemtaget handleforpligtelsen på 79 borgere. Vordingborg Kommune har tilsvarende handlefor- pligtelsen på 98 borgere i andre kommuner. Side 20

Udgiftsbaseret resultatopgørelse (Regnskabsopgørelse)

Udgiftsbaseret resultatopgørelse (Regnskabsopgørelse) Status på den samlede økonomi pr. 30.06. Økonomirapporteringen samler alle politikområdernes økonomirapportering for juni måned i en resultatopgørelse. Der gives et estimat af forventet årsregnskab, herunder

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Årsregnskab 2013. Bygningsvedligeholdelsesområdet udviser samlet et netto mindreforbrug på i alt 0,6 mio. kr.

Årsregnskab 2013. Bygningsvedligeholdelsesområdet udviser samlet et netto mindreforbrug på i alt 0,6 mio. kr. Resultat på drift, Byfornyelse Årsregnskab 2013 Bygningsvedligeholdelse Opr. Budget Korr. budget Regnskab 2013 Mer- /mindre forbrug (i f.t. korr. budget) (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: -2.701-458 -521-63

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER...

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 REGNSKABSBEMÆRKNINGER... 5 1 - TILSKUD OG UDLIGNING SAMT SKATTER,

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Årsregnskab 2013. Samlet oversigt for Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget, driftregnskab 2013

Årsregnskab 2013. Samlet oversigt for Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget, driftregnskab 2013 Årsregnskab Resultat på drift Årsregnskab Samlet oversigt for et, driftregnskab Oprindeligt Budget Korrigeret Budget Regnskab Afvigelse i.f.t korr. Budgetramme 1 Center for beskæftig. rettet indsats sek.

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet

Læs mere

Status på økonomi pr Korr. budget

Status på økonomi pr Korr. budget Resultat på drift Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg Status på økonomi pr. 30. 06 2013 Note Opr. Budget Korr. budget Faktisk regnskab mer- /mindre s- % (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 697.455 697.578

Læs mere

Kommunens salg af byggegrunde er så småt kommet i gang igen, 2 byggegrunde blev solgt i 2015.

Kommunens salg af byggegrunde er så småt kommet i gang igen, 2 byggegrunde blev solgt i 2015. Regnskabsresultat Det skattefinansierede område 2015 har i årets begyndelse været præget af en optøning af lavkonjunkturen. Der har været en stigende interesse for at bosætte sig på Fanø, hvilket har afspejlet

Læs mere

Korr. budget. Opr. Budget

Korr. budget. Opr. Budget Resultat på drift Note Opr. Budget Korr. budget Faktisk regnskab mer- /mindre Forven tet s-% (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 145.491 150.475 78.553 150.475 0 100% Budgetramme 1 149.376 154.464 78.141

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Halvårsregnskab. pr

Halvårsregnskab. pr Status på den samlede økonomi pr. 30. juni Halvårsregnskabet samler alle politikområdernes halvårsregnskaber for juni måned i en resultatopgørelse. Der gives et estimat af forventet årsregnskab, herunder

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper.

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper. Vordingborg Vordingborg 30. april 2014 Resultatrevision 2013 for Jobcenter Vordingborg 1. Generelle betragtninger Jobcenter Vordingborg har i 2013 haft fokus på at stabilere indsatsen og fastholde resultaterne

Læs mere

Regnskab 2014 Sundheds- og Psykiatriudvalget Politikområde Psykiatri og handicap. Korr. budget. Øvrige udvalgsrammer 139.803 149.375 148.008-1.

Regnskab 2014 Sundheds- og Psykiatriudvalget Politikområde Psykiatri og handicap. Korr. budget. Øvrige udvalgsrammer 139.803 149.375 148.008-1. Resultat på drift Psykiatri og Handicap (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: Note Opr. Budget Korr. Regnskab 2014 Mer-/mindre forbrug (i f.t. korr. ) 145.595 150.698 146.029-4.669 Budgetramme 1 1 149.535

Læs mere

Kommuneoplysninger...3. Borgmesterens forord...4. Kommunens årsberetning...5 HOVED- OG NØGLETAL...11 UDVALGENES POLITIKOMRÅDER KORT FORTALT...

Kommuneoplysninger...3. Borgmesterens forord...4. Kommunens årsberetning...5 HOVED- OG NØGLETAL...11 UDVALGENES POLITIKOMRÅDER KORT FORTALT... Årsberetning Vordingborg Kommune 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Kommuneoplysninger...3 Borgmesterens forord...4 Kommunens årsberetning...5 HOVED- OG NØGLETAL...11 UDVALGENES POLITIKOMRÅDER KORT FORTALT...12

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

Korr. Budget. Opr. Budget. Øvrig udvalgsramme 26.540 26.976 22.877 24.932-2.044 92% Ungdommens uddannelsesvejledning 5.306 5.306 4.508 5.

Korr. Budget. Opr. Budget. Øvrig udvalgsramme 26.540 26.976 22.877 24.932-2.044 92% Ungdommens uddannelsesvejledning 5.306 5.306 4.508 5. Resultat på drift Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg Note Opr. Budget Korr. Budget Faktisk regnskab mer- /mindre s- % (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 697.455 699.684 508.999 693.645-6.039 99% Budgetramme

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Tillægsreferat

Kommunalbestyrelsen. Tillægsreferat Kommunalbestyrelsen Tillægsreferat Dato 25. februar 2016 Mødetidspun kt Sted Medlemmer Fraværende 18:00 Sluttidspunkt 19:40 Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen,

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2015 Forventet regnskab 2015 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2015 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventede afvigelser INDTÆGTER

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Status på økonomi pr Korr. budget. Opr. Budget. Øvrig udvalgsramme %

Status på økonomi pr Korr. budget. Opr. Budget. Øvrig udvalgsramme % Note Kvartalsrapportering pr. 30. september 2014 Resultat på drift på økonomi pr. 30. 09 2014 Uddannelse og Arbejdsmarked Opr. Budget Korr. budget Faktisk forbrug Forventet regnskab Forventet mer- /mindre

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. juni forventes driftsudgifterne, ved

Læs mere

Side 1 af 11. Sorø Kommune

Side 1 af 11. Sorø Kommune Side 1 af 11 Regnskabsopgørelsen (Minus er udtryk for et underskud) opr. budget regnskab afvigelse Resultat af ordinær driftsvirksomhed (skat og udligning, fratrukket driftsudgifter og renter) Resultat

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2014 for Aarhus Kommune Den 4. december 2014 Resume af Aarhus Kommunes forventede ultimo september 2014 Det forventede regnskab for 2014 pr. ultimo september

Læs mere

GENERELLE OPLYSNINGER...

GENERELLE OPLYSNINGER... BILAG 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 TAL DEL... 5 REGNSKABSOPGØRELSE... 5 REGNSKABSOVERSIGT... 6 Halvårsregnskab

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner Allerød Kommune Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner 1. Konklusion og risici om det forventede regnskab... 1 2. Hovedoversigt... 2 3. Opsummering af det forventede regnskab...

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 28. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-2, 1. behandling...2 28-08-2017

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab Tillægsbevillinger. Omplaceringer

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab Tillægsbevillinger. Omplaceringer Sektorbeskrivelse for miljø- og teknikudvalget (note X) 1.000 kr., netto Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret budget 2012 Regnskab 2012 Afvigelse til korr. budget 2012* Sekretariat

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 31.3.2013. Dato: 16. april 2013. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 31.3.2013. Dato: 16. april 2013. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 31.3.2013 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 16. april 2013 Sagsid.: 00.30.00-Ø00-1-13 Version nr.: 1. RESULTATOPGØRELSE Positive tal angiver udgifter ---------- hele 1.000 kr. --------

Læs mere

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014 Økonomivurdering 3. kvartal 2014 Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afv. ØKV3 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Arbejdsmarked 140,8 138,6 137,8 136,7-4,1 UU-vejledning

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

GENERELLE OPLYSNINGER...

GENERELLE OPLYSNINGER... Bilag 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 TAL DEL... 4 REGNSKABSOPGØRELSE... 4 REGNSKABSOVERSIGT... 6 Halvårsregnskab

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering December 2014 Forventet regnskab 2014 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventetede afvigelser

Læs mere

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2

Læs mere

Budgetønske Oversigt over bidrag til råderumspulje

Budgetønske Oversigt over bidrag til råderumspulje 2010-2013 Oversigt over bidrag til råderumspulje Råderumspulje total 75.000 75.000 75.000 75.000 I alt specifikke bidrag til råderumspulje 47.500 46.500 46.500 46.500 Forsikring Reduktion af opsparing

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Mindreforbrug, Merforbrug, der skal overføres til Driftsoverførsler fra 2014 til 2015 (hele kr.) (udenfor selvforvaltning)

Mindreforbrug, Merforbrug, der skal overføres til Driftsoverførsler fra 2014 til 2015 (hele kr.) (udenfor selvforvaltning) Driftsoverførsler fra 2014 (hele kr.) (udenfor selvforvaltning) ØKONOMIUDVALGET skal 02 Politikere 641 01 001 08 Søges overført til betaling af fakturaer for aktiviteter i 17 stk. 4 udvalget i 2014 og

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 5 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Økonomiopfølgning Januar-april Fagudvalgsdel

Økonomiopfølgning Januar-april Fagudvalgsdel Økonomiopfølgning Januar-april Fagudvalgsdel Kommenterede forventninger til fagudvalgenes områder 1. SAMMENFATNING FOR ØKONOMIUDVALGET Tabel 3 250 240 230 220 210 200 255 246 249 Budgetoverholdelse Budgetoverskridelse

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af en opfølgning af økonomien pr. 30. september forventes der

Læs mere

Halvårsregnskab. Hjørring Kommune. August 2016

Halvårsregnskab. Hjørring Kommune. August 2016 Halvårs Hjørring Kommune August Halvårs Indledning Hermed aflægges Hjørring Kommunes halvårs for. Indholdsfortegnelse Afsnit Side Regnskabsopgørelse og analyse 2 Regnskabsoversigt og bemærkninger på sektorniveau

Læs mere

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Aktuel økonomi: - regnskab 2015 - budgetlægning 2017-19 Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Regnskab 2015 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget Korr. budget regnskab Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet? Hedensted Kommune 29-08- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret

Læs mere

ØDC Økonomistyring

ØDC Økonomistyring NOTAT ØDC Økonomistyring 05-03-2015 Sammenfatning af kommunens årsregnskab Med ansvarlig økonomisk styring har Høje-Taastrup Kommune sikret en robust økonomi. Det har betydet, at det i i høj grad har været

Læs mere

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Økonomisk politik For Faaborg-Midtfyn Kommune Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune har siden kommunalreformen arbejdet målrettet

Læs mere

Resultatrevision for Varde

Resultatrevision for Varde Resultatrevision for Varde 2012 Område: Sammenligningsgrundlag: Varde Jobcentre med samme rammevilkår: Faxe, Køge, Lemvig, Thisted, Vejen Periode: 2012 Indhold Resultatrevision 2012 Jobcenter Varde har

Læs mere

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Resultatoversigten... 4 2.1. Ministermål... 4 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse.... 4 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter i Norddjurs Kommune for budget 2014 Jobcenter Norddjurs Andre udvalg 77% Arbejdsmarkedsudvalget 23% Øvrige områder Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Budgetrevision 31.8.2014 2014 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER -2.024,5-2.020,5-2.020,5

Læs mere

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget opfølgning pr. 31. marts Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 10 Social Service/Serviceudgifter 55 Social

Læs mere

Finansiering. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og

Finansiering. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og Finansiering 1.000 kr. ( - betyder indtægter) Vedtaget budget Tillægs bevilling 1) Korrigere t budget Regnska b Afvigelse i kr. Afvigelse i % drift 32.875-18.782 14.093 11.774-2.319-16,45 Folkeskoler 888-484

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Kvartalsvis budgetopfølgning: 3. kvartal Drift.

Kvartalsvis budgetopfølgning: 3. kvartal Drift. 1 of 9 Til: Økonomiudvalget og byrådet (EKSEMPEL 3. KVARTAL 2015) Kvartalsvis opfølgning: 3. kvartal 2015. Drift. 1. Resumé den samlede skattefinansierede virksomhed i Syddjurs Der forventes samlet overholdelse

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning 2015 for Ballerup Kommune

Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning 2015 for Ballerup Kommune ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 3 2015 Dato: 10. april 2015 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: CBD@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsid.: 00.30.14-G01-21-14 Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning

Læs mere

Likviditeten. pr. 31. maj Opgørelse og prognose. Region Midtjylland

Likviditeten. pr. 31. maj Opgørelse og prognose. Region Midtjylland Likviditeten pr. 31. maj 2010 Opgørelse og prognose Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 1. LIKVIDITETSOPGØRELSE... 3 Månedlig likviditetsopgørelse...3 Kassekreditreglen...3 2. SKØN FOR GENNEMSNITSLIKVIDITETEN...

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

Genoptræning Genoptræning efter sygehusbehandling ifølge sundhedsloven

Genoptræning Genoptræning efter sygehusbehandling ifølge sundhedsloven Området omfatter Kommunal af sundhedsvæsenet Sundhedsfremme og forebyggelse Tidlig opsporing Etablering af sundhedsfremmende og forebyggende tiltag Patientuddannelse, herunder generelle og på tværs af

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. september forventes driftsudgifterne,

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Udviklingen i de kommunale investeringer

Udviklingen i de kommunale investeringer Udviklingen i de kommunale investeringer 1. Tilbagegang i kommunernes investeringer Kommunernes skattefinansierede anlægsudgifter var på 19,5 mia. kr. (2018- PL) i 2016, jf. kommunernes regnskaber og figur

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Regnskab Vedtaget budget 2009

Regnskab Vedtaget budget 2009 Side 1 af 9 Økonomisk oversigt Serviceudgifter Erhverv 3,4 2,3 3,8 3,7-0,1 Borgerservice 28,7 29,4 29,5 29,5 0,0 Sekretariat 5,5 5,2 6,0 6,0 0,0 Jobcenter 34,6 25,1 26,2 26,4 0,2 Overførselsindkomster

Læs mere

Der er endvidere tæt sammenhæng mellem forbruget af likvide aktiver, optagelsen af lån samt udviklingen i renteudgifterne på hovedkonto 7.

Der er endvidere tæt sammenhæng mellem forbruget af likvide aktiver, optagelsen af lån samt udviklingen i renteudgifterne på hovedkonto 7. - 219 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014 Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultatet for 2014 skønnes pr. 28. 2014, at blive et overskud på 77,3 mio.

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere