A F G Ø R E L S E. (Tilskud til elproduktion) over afgørelse af 9. november 2000 fra om efterregulering af supplerende tilskud til

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "A F G Ø R E L S E. (Tilskud til elproduktion) over afgørelse af 9. november 2000 fra om efterregulering af supplerende tilskud til"

Transkript

1 ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: Fax: maj 2001 J.nr HJD A F G Ø R E L S E (Tilskud til elproduktion) Klage fra over afgørelse af 9. november 2000 fra om efterregulering af supplerende tilskud til Elsam A/S Energistyrelsen elproduktion i 1999 for Hirtshals Kraftvarmeværk Sagen er indbragt for Energiklagenævnet ved brev af 5. december 2000 fra Elsam A/S med klage over Energistyrelsens afgørelse af 9. november 2000 om efterregulering og tilbagebetaling af supplerende tilskud til elproduktion, der er udbetalt for Hirtshals Kraftvarmeværk i I nævnets behandling af sagen har deltaget nævnsformand, cand.jur. Jørgen Nørgaard, næstformand, professor, cand.polit. Christen Sørensen, konsulent, civilingeniør Knut Berge, lektor, lic.polit. Klavs Lindeneg og professor, dr. scient.adm. Ole Jess Olsen. Energistyrelsens afgørelse Energistyrelsens afgørelse af 9. november 2000 er således: "Vedr.: Efterregulering af supplerende tilskud til elproduktion for Tilbagebetaling af for meget udbetalt tilskud for Hirtshals Kraftvarmeværk Energistyrelsen har ved brev af 28. januar 2000 meddelt Dem tilsagn om supplerende tilskud til elproduktion for 1999 og Administrationen af ansøgninger om tilskud sker efter Energistyrelsens bekendtgørelse nr. 799 af 23. oktober 1997 om supplerende tilskud til elproduktion.

2 Tilsagnet indeholdt på baggrund af de indsendte oplysninger følgende: Tilskudsbeløbet udgør : 2,06 øre pr. kwh Årligt tilskudsbeløb : ,00 kr. Tilskudsperioden udgør : 2 år Den faktiske udbetaling til Hirtshals Kraftvarmeværk for 1999 udgør kr ,00. I henhold til 4, stk. 5, foretager Energistyrelsen på grundlag af årsregnskabet, en årlig efterregulering af tilskuddet, såfremt årsregnskabet eller enkelte poster afviger væsentligt fra det budgetterede. Energistyrelsens efterregulerede referencepris for 1999 er beregnet til 83 kr./gj. Energistyrelsen har nu foretaget en efterregulering af årsregnskabet for 1999 for Hirtshals Kraftvarmeværk. Ved efterreguleringen af det udbetalte tilskud til Hirtshals Kraftvarmeværk, kan Energistyrelsen konstatere, at der for regnskabsåret 1999 er udbetalt for meget supplerende elproduktionstilskud. På baggrund af årsregnskabet kan det supplerende elproduktionstilskud for 1999 beregnes til følgende: Tilskudsbeløbet udgør : 0,84 øre pr. kwh Efterreguleret tilskudsbeløb : ,00 kr. Faktisk udbetalt for 1999 : ,00 kr. For meget udbetalt: : ,00 kr. For tilskudsperioden 1999 skal der derfor indbetales ,00 kr. *) til Energistyrelsen: På baggrund af ovenstående, skal Energistyrelsen hermed anmode NV Kraft A/S om at indbetale kr ,00... til Energistyrelsen inden 14 dage fra brevdato...." Klagen Elsams klage til Energiklagenævnet af 5. december 2000 er således: "Ved skrivelse dateret den 28/ meddelte Energistyrelsen NV Kraft A/S supplerende tilskud til elproduktion til Hirtshals Kraftvarmeværk. Det pågældende tilskud var på 2,06 øre/kwh i forhold til en af Energistyrelsen udmeldt referencepris på 80 kr./gj.

3 Ved skrivelse dateret 30. maj 2000 meddelte Energistyrelsen, at der vil blive udbetalt et tilskudsbeløb på kr ,00. Ved skrivelse dateret 9/ meddelte Energistyrelsen, at den havde foretaget en efterregulering, således at referenceprisen fastsættes til 83 kr./gj med den konsekvens, at der skal tilbagebetales ,00 kr. *) Skal formentlig være ,00 kr. (Energiklagenævnets bem.) Afgørelsen er truffet i henhold til bekendtgørelse nr. 799 af 23/ , der er udstedt i medfør af 30, 6, stk. 2 og 8 i lov om tilskud til elproduktion, jf. lovbekendtgørelse nr. 768 af 6/ Energistyrelsens afgørelse af 9/ påklages herved til Energiklagenævnet med påstand om, at Energistyrelsens beslutning erklæres ugyldig. Til støtte for påstanden skal følgende gøres gældende: 1. Der er ikke i bekendtgørelsen hjemmel til at foretage den nævnte efterregulering, idet 4, stk. 5, alene taler om årlige efterreguleringer, såfremt årsregnskabet eller enkelte poster afviger væsentligt fra det budgetterede. Det er altså kraftvarmeværkets driftsforhold, der kan begrunde en efterregulering og ikke en anden og senere fastsat referencepris, der endeligt fastsættes ved vurderingen i henhold til 1, stk. 3. Når referenceprisen er offentliggjort er den bindende også i forhold til myndigheden. 2. Der har ikke siden 1997, hvor Hirtshals Kraftvarmeværk har modtaget det særlige tilskud, været foretaget ændringer af referenceprisen med tilbagevirkende kraft. De årlige efterreguleringer har alene været begrundet i værkets reelle driftsforhold og har som følge heraf været af mindre og ubetydeligt omfang. Skulle Energiklagenævnet mene, at der er hjemmel til efterregulering på grundlag af en ændret referencepris gøres det gældende, at denne hjemmel er bortfaldet gennem styrelsens egen praksis. Bestemmelsen i 1, stk. 2, skal efter normal fortolkningspraksis forstås således, at den fastsatte referencepris skal ligge til grund for tilsagnet. Det gøres gældende, at der ikke med udgangspunkt i denne bestemmelse kan foretages en efterregulering af referenceprisen.

4 Modtageren af tilsagnet må kunne foretage en endelig afregning over for sine forbrugere på grundlag af tilsagnet. 3. Det gøres endvidere gældende, at en efterregulering på det anvendte grundlag er urimelig i forhold til Varmeforsyningsloven, idet der allerede er foretaget endelig afregning af forbrugerne for tilskudsåret Det gøres gældende, at Energistyrelsens tilsagn den 28/ må betragtes som en begunstigende forvaltningsakt, der er bindende i forhold til modtageren. 5. Der er ikke i tilsagnsskrivelsen taget forbehold om efterregulering af referenceprisen, hvorfor der ej heller af denne grund kan foretages en efterregulering. 6. Selv om Energistyrelsen måtte have mulighed for at ændre referenceprisen, vil den ikke kunne gøre det i dette konkrete tilfælde, da Energistyrelsen på det tidspunkt, hvor tilskudsmodtageren modtager tilsagnet dateret den 28/ og den 30. maj 2000 får meddelelse om udbetalingen, kendte eller burde have kendt gaspriserne i Derfor måtte modtageren af tilsagnet have haft en berettiget forventning om, at referenceprisen for 1999 var endelig...." Energistyrelsens bemærkninger til klagen Energistyrelsen har i en udtalelse af 4. januar 2001 til klagen anført følgende: "I forbindelse med en ansøgningsrunde om supplerende tilskud til elproduktion beregner Energistyrelsen en referencepris jf. 1, stk. 3 i bekendtgørelse nr. 799 af 23. oktober 1997 om supplerende tilskud til elproduktion. Referenceprisen er et udtryk for den varmeproduktionspris, der ville være gældende for naturgasfyret fjernvarme. I referenceprisen indgår udgifter til køb af naturgas, udgifter til drift og vedligeholdelse, udgifter til forsikringer samt kapitalomkostninger for et gennemsnitligt gasfyret fjernvarmeanlæg. Det ligger således implicit i bekendtgørelsens 1, stk. 3, at referenceprisen ændres, når de udgifter, der indgår i referenceprisen, ændres. Det har hidtil været udviklingen i naturgasprisen, der har medført ændringer i Energistyrelsens referencepris, hvilket også begrunder en efterregulering af referenceprisen. I forbindelse med den årlige efterregulering af tilskuddet (jf. 4, stk. 5) har Energistyrelsen altid foretaget en efterregulering af referenceprisen. Efterreguleringen foretages efter 31. august i det år, der følger efter året for det senest afgivne tilsagn for et værk. Den 31. august er skæringsdatoen for værkernes indsendelse af oplysninger fra det endelige årsregnskab for året for tilsagnet. Skærings-

5 Sagens baggrund datoen er nævnt i tilsagnsbrevene til tilskudsmodtagerne. Ved efterreguleringen af referenceprisen for 1997 og 1998 konstaterede Energistyrelsen imidlertid, at den efterregulerede referencepris ikke skulle ændres i forhold til den referencepris, Energistyrelsen havde udmeldt i forbindelse med ansøgningsrunden for 1997 og At den udmeldte referencepris svarede til den efterregulerede referencepris skyldtes, at naturgasprisen ikke ændrede sig udover det forventede i 1997 og Ved efterreguleringen af referenceprisen for 1999 kunne Energistyrelsen konstatere, at den først udmeldte referencepris var for lav, hvorfor den efterregulerede referencepris blev justeret fra 80 kr. pr. GJ til 83 kr. pr. GJ. Baggrunden for denne stigning var en større stigning i naturgasprisen end forventet ved udmeldingen af referenceprisen for Det er således ikke korrekt, at Energistyrelsen ikke har foretaget efterreguleringer af referenceprisen siden Efterreguleringen har været foretaget hvert år, men der har først været behov for en egentlig justering af referenceprisen for 1999, hvor naturgasprisen steg mere end forventet. Energistyrelsen foretager som nævnt ikke efterreguleringen af referenceprisen før tidligst i september i året, der følger efter et tilsagnsår. For 1999 er den efterregulerede referencepris derfor først beregnet i efteråret Dette er således også baggrunden for, at det tilsagn, der er afgivet i januar 2000 for året 1999 er baseret på den referencepris, der blev udmeldt i efteråret 1999 i forbindelse med ansøgningsrunden for Energistyrelsen tager dog til efterretning, at den efterregulerede referencepris bør udmeldes så snart som muligt efter afslutningen på året for et tilsagn. Energistyrelsen vil fremover beregne og udmelde den efterregulerede referencepris umiddelbart efter afslutningen på året for et tilsagn, så tilskudsmodtagerne kan indregne denne i deres budgetter. Energistyrelsen tager til efterretning, at det fremover bør præciseres i tilsagnsskrivelsen, at der tages forbehold for efterreguleringen af referenceprisen." Det af Energistyrelsen den 28. januar 2000 meddelte tilsagn om tilskud, der er adresseret til kraftvarmeværkets daværende ejer, NV Kraft A/S, er således: "... Energistyrelsen skal hermed meddele Dem tilsagn om supplerende tilskud til elproduktion.

6 På baggrund af de indsendte oplysninger, vil tilskuddet dog ikke være på 3 øre/kwh, idet der kun kan ydes tilskud til at opnå Energistyrelsens udmeldte referencepris på 80 kr./gj. Hirtshals Kraftvarmeværk vil derfor modtage 2,06 øre/kwh. Tilsagnet er betinget af, at De inden en måned fra dags dato skriftligt meddeler Energistyrelsen, om De ønsker at modtage tilskud. Meddelelsen afskærer ikke klageadgang. Tilsagnet indeholder på baggrund af de indsendte oplysninger følgende: Tilskudsbeløbet udgør : 2,06 øre pr. kwh Årligt tilskudsbeløb : ,00 kr. Tilskudsperioden udgør : 2 år Tilskudsperioden løber fra den 1. januar 1999 og 2 år fra denne dato, idet der samtidig tages forbehold for de bevilligende myndigheders fortsatte godkendelse af ordningen. Endvidere vil det årlige tilskudsbeløb efterfølgende blive reguleret på baggrund af årsregnskabet. I forbindelse med reguleringen af tilskuddet for 2000, vil Energistyrelsen beregne en ny referencepris. Det er en betingelse for ydelse af supplerende tilskud, at bekendtgørelsens krav i henhold til 1, stk. 2 overholdes. Herunder at tilskud er nødvendigt for at fastholde en pris, der ikke overstiger prisen på gasfyret fjernvarme, at de indholdsmæssige krav i 2, stk. 2 og 3 samt tidsfrister for indsendelse af ansøgning overholdes. Det er en betingelse for udbetaling af tilskud, at der foreligger dokumentation fra elforsyningsselskabet for afregning af den mængde elektricitet, der ansøges om udbetaling af tilskud til. Såfremt der sker afgørende ændringer i værkets økonomiske situation, skal dette meddeles Energistyrelsen...." Med baggrund i ovenstående tilsagn meddelte Energistyrelsen den 30. maj 2000 følgende: "Meddelelse om udbetaling af supplerende tilskud efter 3 b i lov om tilskud til elproduktion Energistyrelsen har den 18. april og l. maj 2000 modtaget Deres anmodninger om udbetaling af supplerende tilskud til elproduktion på Hirtshals Kraftvarmeværk for 1999 og for 1. kvartal Efter at have gennemgået Deres anmodning skal Energistyrelsen hermed meddele, at der på baggrund af Energistyrelsens tilsagnsskrivelse af den 28. januar 2000 og i henhold til Energistyrelsens bekendtgørelse nr. 799 af 23. oktober 1997 om

7 supplerende tilskud til elproduktion, vil blive udbetalt et tilskudsbeløb på ,00 kr. for 1999 og ,00 kr., for den mængde elektricitet som er afregnet med elforsyningsselskabet i perioden fra den 1. januar 2000 til den 3l. marts Lovgivning m.v. Den ikke udnyttede del af tilsagnet for 1999 på maximalt ,00 kr. bortfalder som følge af, at den med elforsyningsselskabet afregnede elproduktion har været mindre end forudsat ved tilsagnet...." Tilskud til elproduktionen på decentrale kraftvarmeværker ydes efter reglerne i lov om tilskud til elproduktion, jf. lovbekendtgørelse nr. 768 af 6. oktober For naturgasfyrede decentrale kraftvarmeværker består tilskuddet som udgangspunkt i en lovbunden ydelse på 7 øre pr. kwh produceret elektricitet, jf. lovens 2 a, stk. 1. Der kan herudover ydes et supplerende tilskud efter følgende regler: 3 b. Miljø- og Energiministeren kan i særlige tilfælde yde et supplerende tilskud til naturgasbaserede decentrale kraftvarmeværker. Tilskuddet ydes med indtil 3 øre pr. kwh for elektricitet, som der er ydet tilskud til efter 2 a, stk. 1. Det er en betingelse for ydelse af supplerende tilskud, at den pågældende elproducent kan godtgøre, at tilskuddet er nødvendigt for at fastholde en pris for levering af varme fra det pågældende værk, der ikke overstiger den pris, der ville være gældende ved gasfyret fjernvarmeproduktion. Stk. 2. Tilskud efter stk. 1 ydes efter ansøgning. I tilsagn om tilskud kan fastsættes en tidsbegrænsning og et årligt maksimum for ydelsen af supplerende tilskud til et anlæg. 3 b blev indsat i tilskudsloven ved lov nr af 27. december I bemærkningerne til lovforslaget (L /97) var anført følgende: "Efter den foreslåede 3 b vil der i særlige tilfælde kunne ydes et supplerende tilskud på op til 3 øre pr. kwh for elproduktion på decentrale kraftvarmeværker. Forslaget har sammenhæng med den generelle justering af tilskuddet ved 2 a og vil give mulighed for en konkret målrettet tilskudsgivning til værker, hvor der er et særligt behov. Der forudsættes afsat en særskilt bevillingsramme på 10 mio. kr. om året til dette formål. Tilskud i henhold til 3 b vil kunne ydes til omstillede værker som supplement til tilskud på 7 øre efter 2 a, stk. 1. Tilskud vil blive ydet på grundlag af tilsagn, der meddeles efter ansøgning. Der vil blive fastsat nærmere regler herom i henhold til den foreslåede 3 c. Tilskud efter 3 b vil kun kunne ydes til elproducenter, der kan godtgøre, at tilskuddet er nødvendigt for at fastholde en pris for levering af varme fra det

8 pågældende værk, der ikke overstiger den pris, der ville være gældende ved gasfyret fjernvarmeproduktion. Det kan vanskeligt vurderes på grundlag af varmepriser, hvilke værker der er i en situation, som kan berettige til tilskud. Fjernvarmeværkernes varmepriser indeholder udover den rene produktionspris elementer som underdækning/overdækning, forrentning, afskrivninger, henlæggelser og driftsomkostninger i øvrigt, ligesom varmeprisen er påvirket af drifts-, vedligeholdelses- og investeringsomkostninger i distributionsnettet. De gældende regler for driftsmæssige afskrivninger og henlæggelser til nyinvesteringer giver mulighed for en meget varieret afskrivnings- og henlæggelsespolitik på de enkelte fjernvarmeværker. Endelig kan nævnes, at størrelsen af den afgift, som forbrugerne betaler for at blive tilsluttet fjernvarmeforsyningen, kan variere ganske betydeligt fra værk til værk. Det er på den baggrund hensigten at administrere ordningen på grundlag af modelberegninger for varmepriser på typiske gasfyrede fjernvarmeværker. Der vil snarest efter lovens ikrafttræden blive udmeldt referencepriser til landets fjernvarmeværker. Referencepriserne vil angive, hvilke værker der i givet fald vil komme i betragtning til at opnå tilskud. Ved den anvendte fremgangsmåde forventes, at antallet af ansøgninger om tilskud kan begrænses til de fjernvarmeværker, hvor der reelt er grundlag for en realitetsbehandling. Den konkrete behandling af ansøgningerne, hvori de ovennævnte forhold vil indgå, vil klarlægge det enkelte værks økonomiske situation og dermed også dets reelle tilskudsbehov." Bekendtgørelse nr. 799 af 23. oktober 1997 om supplerende tilskud til elproduktion indeholder bl.a. følgende regler om administrationen af supplerende tilskud til elproduktion efter lovens 3 b: 1. Der kan i særlige tilfælde ydes et supplerende tilskud til naturgasbaserede decentrale kraftvarmeværker. Tilskuddet ydes med indtil 3 øre pr. kwh for elektricitet, der er ydet tilskud til efter 2, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 798 af 23. oktober Anvendes der andre brændsler end naturgas på værket, kan der kun ydes et supplerende tilskud til den del af elproduktionen, som er produceret på grundlag af naturgas. Tilskuddet kan maksimalt gives for en periode på 5 år. Stk. 2. Det er en betingelse for ydelse af supplerende tilskud efter stk. 1, at elproducenten kan godtgøre, at tilskuddet er nødvendigt for at fastholde en pris for levering af varme, der ikke overstiger den pris, der ville være gældende ved gasfyret fjernvarme. Stk. 3. Energistyrelsen fastsætter og offentliggør en referencepris for gasfyret fjernvarmeproduktion, der sammen med oplysninger om det enkelte værks driftsøkonomiske forhold danner grundlag for vurdering af, om der kan meddeles tilsagn om tilskud efter stk. 1 til elproducenter. Stk. 4. Tilskuddet ydes efter ansøgning til Energistyrelsen....

9 3. På grundlag af oplysningerne i de indkomne ansøgninger vurderer Energistyrelsen, om der kan meddeles tilsagn om supplerende tilskud efter 1, stk. 2. Stk. 2. Ved vurderingen efter stk. 1 vil der blive lagt vægt på de driftsøkonomiske forhold for elproduktionsanlægget, herunder tal for: 1. Produktionsprisen 2. Pris- og leveringsvilkår for naturgas 3. Indtægter fra salg af elektricitet 4. Afskrivninger 5. Renter 6. Tilslutningsafgift 7. Drift og vedligeholdelse i øvrigt. 4. Meddeler Energistyrelsen tilsagn om supplerende tilskud, ydes tilskuddet med indtil 3 øre pr. kwh for den mængde elektricitet, som afregnes med elforsyningsselskabet. Stk. 2. Energistyrelsens tilsagn om tilskud efter stk. 1 meddeles som et maksimalt årligt tilskudsbeløb, uanset at mængden af elektricitet der afregnes med elforsyningsselskabet, vil kunne berettige et højere årligt tilskudsbeløb. Stk. 3. Tilskuddet kan maksimalt gives for en periode på 5 år. Stk. 4. Energistyrelsen kan tilbagekalde et tilsagn, såfremt der konstateres væsentlige ændringer i grundlaget for tilsagnsgivningen, eller hvis der er afgivet urigtige oplysninger. Stk. 5. Energistyrelsen foretager på grundlag af årsregnskabet, som skal være påtegnet af en registreret eller statsautoriseret revisor, en årlig efterregulering af tilskuddet, såfremt årsregnskabet eller enkelte poster afviger væsentligt fra det budgetterede. Energiklagenævnets bemærkninger Efter tilskudslovens 3 b, stk. 2, ydes supplerende tilskud til elproduktion efter ansøgning. Supplerende tilskud ydes derfor kun, hvis Energistyrelsen konkret har vurderet, at et anlæg opfylder betingelserne for at modtage sådant tilskud og på den baggrund har meddelt tilsagn om tilskud. Efter 4, stk. 4, i bekendtgørelsen om supplerende tilskud til elproduktion kan Energistyrelsen tilbagekalde et tilsagn, såfremt der konstateres væsentlige ændringer i grundlaget for tilsagnsgivningen, eller hvis der er afgivet urigtige oplysninger. Dette grundlag omfatter efter bekendtgørelsen dels den fastsatte referencepris for gasfyret fjernvarmeproduktion ( 1, stk. 3), dels oplysninger om det enkelte værks driftsøkonomiske forhold ( 1, stk. 3, og 3, stk. 2). Efter 4, stk. 5, i samme bekendtgørelse foretager Energistyrelsen en årlig efterregulering af tilskuddet på grundlag af årsregnskabet. Der kan således kræves tilbagebetaling af tilskud, hvis

10 værkets drift efter årsregnskabet afviger væsentligt fra det budgetterede. I den påklagede afgørelse er i henhold til denne bestemmelse krævet tilbagebetaling af tilskud begrundet i en ændret referencepris. Efterregulering af ydet tilskud efter bekendtgørelsens 4, stk. 5, forudsætter, at reguleringen er begrundet i en væsentlig afvigelse mellem det budget, der er lagt til grund for tilskudsgivningen, og værkets årsregnskab. Det er ikke oplyst, om Hirtshals Kraftvarmeværks regnskab for 1999 giver grundlag for den krævede tilbagebetaling af tilskud. Nævnet finder ikke, at der er hjemmel til at kræve efterregulering med en begrundelse som i den påklagede afgørelse. Der må således gives klageren medhold i, at Energistyrelsen ikke kan foretage efterregulering af supplerende tilskud på det anførte grundlag. Energiklagenævnets afgørelse Energistyrelsens afgørelse af 9. november 2000 om efterregulering af supplerende tilskud til elproduktion og tilbagebetaling af for meget udbetalt tilskud for Hirtshals Kraftvarmeværk i 1999 ophæves. Sagen hjemvises til Energistyrelsen med henblik på vurdering af, om der efter forholdet mellem det budget, der er lagt til grund for tilskudsgivningen, og værkets årsregnskab måtte være grundlag for efterregulering af det ydede tilskud. Afgørelsen er truffet i henhold til 9, stk. 2, i lov om tilskud til elproduktion. I henhold til 7, stk. 2, i bekendtgørelse om forretningsorden for Energiklagenævnet bestemmes, at det af Elsam A/S indbetalte klagegebyr tilbagebetales. Energiklagenævnets afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. P.N.V. Jørgen Nørgaard Formand / Hans Jørgen Dyrskjøt Fuldmægtig

11

...[Klager] over Energistyrelsens afgørelse af 10. maj 2005 overtagelse af vindmølle efter 66 i elforsyningsloven.

...[Klager] over Energistyrelsens afgørelse af 10. maj 2005 overtagelse af vindmølle efter 66 i elforsyningsloven. (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energistyrelsens afgørelse af 10. maj 2005 overtagelse af vindmølle efter 66 i elforsyningsloven. Nævnsformand, dommer Poul K.

Læs mere

til klager opgjort NRGi Net A/S' bagudrettede indtægtsrammer og i afgørelsen udmeldt NRGi Net A/S' indtægtsrammer for reguleringsårene

til klager opgjort NRGi Net A/S' bagudrettede indtægtsrammer og i afgørelsen udmeldt NRGi Net A/S' indtægtsrammer for reguleringsårene (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA NRGi Net A/S OVER Energitilsynets afgørelse

Læs mere

...[Klager] over Energistyrelsens afgørelse af 10. maj 2005 overtagelse af vindmølle efter 66 i elforsyningsloven

...[Klager] over Energistyrelsens afgørelse af 10. maj 2005 overtagelse af vindmølle efter 66 i elforsyningsloven (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energistyrelsens afgørelse af 10. maj 2005 overtagelse af vindmølle efter 66 i elforsyningsloven Nævnsformand, dommer Poul K.

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 1. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX]

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 1. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX] (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 13. januar 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 13. januar 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

I/S AMAGER RESSOURCECENTER AN- SØGER OM DISPENSATION FRA AN- MELDELSESBEKENDTGØRELSEN

I/S AMAGER RESSOURCECENTER AN- SØGER OM DISPENSATION FRA AN- MELDELSESBEKENDTGØRELSEN PUNKT 6 ENERGITILSYNETS MØDE DEN 23. JUNI 2015 I/S AMAGER RESSOURCECENTER AN- SØGER OM DISPENSATION FRA AN- MELDELSESBEKENDTGØRELSEN 23. juni 2015 Varme 13/12063 MLD 1. RESUMÉ... 2 2. AFGØRELSE... 3 3.

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 27. marts 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 27. marts 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen. Direktør, cand.polyt. H. C. Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen. Direktør, cand.polyt. H. C. Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Stubbekøbing Fjernvarmeselskab AmbA af 8. oktober 2004 over Stubbekøbing Kommunes afgørelse af 8. september 2004 forlængelse af tilslutningsfristen

Læs mere

Energiklagenævnet traf den 28. december 2012 afgørelse i sagen (j.nr. 1021-12-94) 2. Energiklagenævnet ophævede Silkeborg Kommunes afgørelse af 15.

Energiklagenævnet traf den 28. december 2012 afgørelse i sagen (j.nr. 1021-12-94) 2. Energiklagenævnet ophævede Silkeborg Kommunes afgørelse af 15. [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over pålæg om tilslutningspligt

Læs mere

Århus Kommunale Værker/Magistratens 5. afdeling/århus

Århus Kommunale Værker/Magistratens 5. afdeling/århus (Varmeforsyning) Århus Kommunale Værker/Magistratens 5. afdeling/århus Kommune over Energitilsynet af 30. juni 2003 Fastsættelse af en kompensation til Brabrand Boligforening, Gellerupparkens Varmecentral

Læs mere

Klinteby Vindkraft I/S over Energistyrelsen af 5. oktober 2001 og Energiklagenævnet af 15. maj 2003 Afregning af elproduktion fra vindmølle

Klinteby Vindkraft I/S over Energistyrelsen af 5. oktober 2001 og Energiklagenævnet af 15. maj 2003 Afregning af elproduktion fra vindmølle (Elforsyning) Klinteby Vindkraft I/S over Energistyrelsen af 5. oktober 2001 og Energiklagenævnet af 15. maj 2003 Afregning af elproduktion fra vindmølle Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Århus C. Prisfastsættelse af affaldsvarme fra I/S Fasan/AffaldPlus +

Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Århus C. Prisfastsættelse af affaldsvarme fra I/S Fasan/AffaldPlus + Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Århus C Dato: 4. juli 2012 Sag: 12/07358 Sagsbehandler: /MEL Afd.: Varme Prisfastsættelse af affaldsvarme fra I/S Fasan/AffaldPlus + Næstved Varmeværk A.m.b.a.

Læs mere

SEAS Strømmens Elforsyning A/S af 2. november 2004 over Energitilsynet af 6. oktober 2004 Prisgodkendelse for 2002

SEAS Strømmens Elforsyning A/S af 2. november 2004 over Energitilsynet af 6. oktober 2004 Prisgodkendelse for 2002 (Elforsyning) SEAS Strømmens Elforsyning A/S af 2. november 2004 over Energitilsynet af 6. oktober 2004 Prisgodkendelse for 2002 Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, professor, dr.polit. Chr.

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand. jur. Christen Boye Jacobsen

Nævnsformand, professor, cand. jur. Christen Boye Jacobsen (Varmeforsyning) Sydkraft Varme A/S over Energitilsynet af 22. april 2004 Anmeldte varmepriser Nævnsformand, professor, cand. jur. Christen Boye Jacobsen Næstformand, professor, dr. polit. Chr. Hjorth-Andersen

Læs mere

Ændring af anmeldelsesbekendtgørelsen på varmeområdet

Ændring af anmeldelsesbekendtgørelsen på varmeområdet Punkt 7 Energitilsynets møde den 24. juni 2014 7. juli 2014 Varme 13/12521 /MLD Ændring af anmeldelsesbekendtgørelsen på varmeområdet Resumé 1. Med dette notat forelægges Energitilsynet udkast til ændret

Læs mere

Regitze Buchwaldt Martin Salamon. Carl Helmers. Klager: C VR 5776 2918. Durupvej 22 Glyngøre 7870 Rosle v. Klageemne:

Regitze Buchwaldt Martin Salamon. Carl Helmers. Klager: C VR 5776 2918. Durupvej 22 Glyngøre 7870 Rosle v. Klageemne: T 5BANKENÆVNETS AFGØRELSE /SEN Klager: PH 7870 Roslev Sekretariat: KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Indklaget energiselskab: Glyngøre Fjernvarme A.m.b.a. C VR 5776 2918 Durupvej 22 Glyngøre 7870 Rosle

Læs mere

Slagslunde Fjernvarmelaug over Energitilsynet af 25. oktober 2007 prisen for varme fra E.ON Varme Danmark ApS

Slagslunde Fjernvarmelaug over Energitilsynet af 25. oktober 2007 prisen for varme fra E.ON Varme Danmark ApS (Varmeforsyning) Slagslunde Fjernvarmelaug over Energitilsynet af 25. oktober 2007 prisen for varme fra E.ON Varme Danmark ApS Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt. H.C. Mortensen

Læs mere

I ejer i fællesskab en ejendom beliggende [XXX]. Der er tale om et parcelhus, som I anvender som bolig. Ejendommen er opført i 1937.

I ejer i fællesskab en ejendom beliggende [XXX]. Der er tale om et parcelhus, som I anvender som bolig. Ejendommen er opført i 1937. [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over

Læs mere

Roskilde Kommunes afgørelse af 8. februar 2011 ændres, således at ansøgningen om dispensation fra tilslutningspligt ikke imødekommes.

Roskilde Kommunes afgørelse af 8. februar 2011 ændres, således at ansøgningen om dispensation fra tilslutningspligt ikke imødekommes. (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

A F G Ø R E L S E. (el- og varmeforsyning) Klage fra [...] over afgørelse af 30. marts 2001 fra

A F G Ø R E L S E. (el- og varmeforsyning) Klage fra [...] over afgørelse af 30. marts 2001 fra ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form 3. oktober 2001 J.nr. 97-2311-0045 SPR A F G Ø R

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets afgørelse af 11. september 2013 klage over afslag på partsstatus i Energitilsynets sag om Odsherred

KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets afgørelse af 11. september 2013 klage over afslag på partsstatus i Energitilsynets sag om Odsherred (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Anonymiseret KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28. juni 2013 Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Ændring af støtte til visse solcelleanlæg)

Læs mere

NORDTHY ENERGI A/S Elsøvej 107 7900 Nykøbing M. Godkendelse af priser og avancer for 2002, 2003 og 2004

NORDTHY ENERGI A/S Elsøvej 107 7900 Nykøbing M. Godkendelse af priser og avancer for 2002, 2003 og 2004 NORDTHY ENERGI A/S Elsøvej 107 7900 Nykøbing M 16. juni 2008 Sag 4/0720-0402-0232 / HGO Deres ref. Godkendelse af priser og avancer for 2002, 2003 og 2004 Energitilsynet fremsendte den 27. maj 2008 udkast

Læs mere

Oversigt over begivenheder omkring den sydlige transmissionsledning. 1.1.2011 Transmissionsledningen overdrages (betinget) til Vestforbrænding

Oversigt over begivenheder omkring den sydlige transmissionsledning. 1.1.2011 Transmissionsledningen overdrages (betinget) til Vestforbrænding Bilag 1 Oversigt over begivenheder omkring den sydlige transmissionsledning 1996 Den sydgående transmissionsledning etableres af I/S Sjællandske Kraftvarmeværker, samlede fjernvarmerelaterede anlægsomkostninger

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand. jur. og ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Konsulent, civilingeniør Knut Berge

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand. jur. og ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Konsulent, civilingeniør Knut Berge (Elforsyning) Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

[...] over Hanstholm Kommune af 21. december 2004 tilslutningspligt for ejendommen [...] til Ræhr Fjernvarme Amba

[...] over Hanstholm Kommune af 21. december 2004 tilslutningspligt for ejendommen [...] til Ræhr Fjernvarme Amba (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Hanstholm Kommune af 21. december 2004 tilslutningspligt for ejendommen [...] til Ræhr Fjernvarme Amba Næstformand, professor,

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 4. marts 2002 klaget til Energiklagenævnet

Læs mere

X Kommune Byrådet. Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service

X Kommune Byrådet. Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service X Kommune Byrådet 18. december 2009 Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service 114. Sundheds-, ældre- og handicapudvalget i X Kommune

Læs mere