Bilag - Projektforslag for fjernvarmeforsyning i Glamsbjerg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag - Projektforslag for fjernvarmeforsyning i Glamsbjerg"

Transkript

1 Bilag - Projektforslag for fjernvarmeforsyning i Glamsbjerg Høringssvar og sagsforløb Nedenfor er en gennemgang af hovedessensen i parternes synspunkter i høringssvarene, samt sagsforløb. 7. juni Høringsvar fra Naturgas Fyn Distribution A/S Naturgas Fyn Distribution A/S (herefter Naturgas Fyn) mener der er en række væsentlige fejl i det fremsendte projektforslag. Blandt andet mener Naturgas Fyn, at der er uklarhed vedr. varmebehovet, beregning af følsomheder er forkert, forudsætninger vedr. tilslutning, beregning vedr. brugerøkonomi, indregnet inflation, indregnet stigning i afgifter, investeringer, levetider, scrapværdi, drift og vedligehold, udviklingen i energiforbruget, virkningsgrader, indregning af gebyrer m.v. Naturgas Fyn har gennemført en samfundsøkonomisk beregning, hvor der anvendes de forudsætninger, som Naturgas Fyn finder, er de rigtige. Resultatet af denne beregning viser, at der er en negativ samfundsøkonomi på ca. 11,2 mio. kr. Naturgas Fyn mener på denne baggrund, at projektet ikke kan godkendes. Naturgas Fyn mener desuden, at der ikke kan godkendes en fliskedel af den angivne størrelse på 4,1 MW før end der foreligger underskrevne kontrakter med forbrugerne, der dokumenterer at behovet er til stede vedr. starttilslutningen. 2. juli 2013 Administrationen har fremsendt Naturgas Fyn s bemærkninger til Glamsbjerg Fjernvarme, og der er modtaget svar fra Glamsbjerg Fjernvarme ved brev fra COWI, dateret 2. juli COWI mener, at de anvendte forudsætninger er korrekte. Der anføres: Realistisk set kan der dog højst argumenteres for en marginal reduktion i den samfundsøkonomiske fordel til projektet, en ændring som mere end udlignes af den øgede samfundsøkonomiske fordel ved en diskonteringsrente på 4% i stedet for 5%.

2 31. juli Naturgas Fyn fremsender yderligere informationer i hovedsagen vedrørende de tidligere kommentarer til forudsætninger, som Naturgas Fyn mener er forkerte. Naturgas Fyn stiller desuden spørgsmål ved, om brug af f.eks. træflis skal være en del af den grønne omstilling i Danmark. September ændring af projektforslag Administrationen fremsender den 5. september et brev til Glamsbjerg Fjernvarme og Haarby Kraft-Varme (idet Haarby Kraft-Varme også har indsendt et konverteringsprojekt til godkendelse) med en anmodning om, at Fjernvarmeværkerne undersøger muligheden for at etablere én fælles fliskedel, herunder transmissionsledning, i stedet for to fliskedler i henholdsvis Glamsbjerg og Haarby. Administrationen anmoder Fjernvarmeværkerne om at udarbejde en samfundsøkonomisk analyse af scenariet med én fælles fliskedel, jf. projektbekendtgørelsens 21, stk. 1, nr. 10. Såfremt det viser sig, at denne ændring i projektforslagene udviser en bedre samfundsøkonomi, vil kommunen anmode om, at der udarbejdes et tillæg til projektforslagene med denne løsning. Ovenstående anmodning skal endvidere ses i lyset af, at Glamsbjerg Fjernvarme og Haarby Kraft-Varme har etableret et I/S, og at der tidligere er udarbejdet et projektforslag, som bl.a. omfattede en transmissionsledning mellem de to værker. Det er Administrationens formodning, at det er en bedre samfundsøkonomisk løsning at forbinde de to fjernvarmeværker og etablere én fliskedel, i stedet for to selvstændige fliskedler. Administrationen mener derfor, at denne løsning skal undersøges og vurderes samfundsøkonomisk. Notat vedr. anvendte forudsætninger i beregningerne På baggrund af de indkomne bemærkninger, hvor der er konstateret uenighed mellem parterne vedrørende visse forudsætninger, udarbejdes et notat fra kommunens rådgiver vedrørende anvendelse af bestemte forudsætninger i beregningerne. Notatet fremsendes til varmeværkerne den 13. september 2013 med anmodning om at gennemføre supplerende beregninger i overensstemmelse med forudsætningerne i notatet. Fjernvarmeværkerne anmodes således om følgende: Side 2 af 3

3 At gennemføre supplerende beregning, idet fliskedlen etableres i samarbejde med Haarby Kraft-Varme. At der gennemføres beregninger med anvendelse af de forudsætninger som kommunens rådgiver og administrationen har fundet relevante set i lyset af de indvendinger, der har været til de først anvendte forudsætninger. Brevet fremsendes ligeledes til Naturgas Fyn, idet de er part i sagen. 1. oktober 2013 På vegne af Glamsbjerg Fjernvarme fremsender COWI notat med beregning på et samlet biomassefyret anlæg på 8 MW i Glamsbjerg med en forbindelsesledning fra Glamsbjerg til Haarby i stedet for et anlæg i hhv. Glamsbjerg og Haarby. Det forudsættes, at forbindelsesledningen etableres samtidig med etablering af en vandledning og cykelsti/kantbane mellem byerne. Af notatet fremgår, at der vil være en yderligere samfundsøkonomisk gevinst på 1,8 mio. kr. ved, at der etableres et samlet anlæg i stedet for 2 anlæg. 7. oktober 2013 Naturgas Fyn fremsender brev vedr. etablering af fælles flisværk. Naturgas Fyn mener, der er anvendt forkert virkningsgrad, forkerte investeringer og forkerte driftsomkostninger, og endvidere at der er tale om et nyt projektforslag. 22.oktober 2013 Glamsbjerg Fjernvarme fremlægger dokumentation vedrørende den anvendte virkningsgrad. 23.oktober 2013 COWI fremsender på vegne af Glamsbjerg Fjernvarme og Haarby Kraft-Varme supplerende beregninger, hvor forudsætninger i ovenfornævnte notat er anvendt. Beregningerne viser, at fordelen ved projektet i Glamsbjerg fortsat er positiv, idet der er en samfundsøkonomisk fordel på 6,8 mio. kr. Der er desuden gennemført en række følsomhedsberegninger. Beregningerne viser, at selv om varmebehovet reduceres med 1% årligt, eller investeringerne reduceres 10% eller hvis virkningsgraden for naturgaskedler er højere end forudsat, så er der fortsat et samfundsøkonomisk overskud. Side 3 af 3

4 Sendt pr. Assens Kommune Rådhus Alle 5, 5610 Assens 7. juni 2013 Att.: Mette Brogaard Høring over projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Køng og Gummerup samt etablering af biomassefyret kedelcentral.(sags id: 13/3261) Assens Kommune har ved henvendelse bedt om Naturgas Fyn Distribution A/S (herefter NGF Distribution ) bemærkninger til Glamsbjerg Fjernvarmes projektforslag af januar NGF Distribution Fyn har regnet projektforslaget igennem og skal i den anledning bemærke, at der er en række faktuelle, afgørende og væsentlige fejl i projektforslagets økonomiske forudsætninger og beregninger der vil medføre, at projektet reelt vil føre til et samfundsøkonomisk tab. Der er også forudsætninger der helt er undladt og som skal regnes med ind i samfundsøkonomien. Disse fejl og konsekvenserne heraf gennemgås i det følgende: Generelt: Generelt er det svært at se, hvilket varmebehov der regnes med i de forskellige år. Det skyldes at tabellerne 1, 2 og 3 på side 13 kun indeholder el, olie og naturgas, mens det samlede varmebehov nederst på samme side også indeholder træpillefyr, som udgør ca. 7 % af varmebehovet. Starttilslutningen på side 18 og sluttilslutningen på side 19 vil, sammenholdt med tabel 3 og 4 på side 13, give et varmebehov, der er anderledes end det, der regnes med i bilag 2 side 1. Dette gør det vanskeligt at gennemregne projektet for kontrol af værdierne. Glamsbjerg Fjernvarme skriver, at de udregner et nettovarmebehov vha. BBR-oplysninger. Det bør dokumenteres, hvilke tabeller/enhedstal de benytter, da nettovarmebehovet IKKE fremgår af BBRoplysningerne. De følsomhedsanalyser der er lavet i projektet, regnes hver for sig men uden samtidighedsfaktor. Det betyder, at der enten regnes på lavere tilslutningsgrad, øget investering eller stigende brændselspriser. For at se den virkelige følsomhed, bør alle disse følsomheder regnes ind i modellen på samme tid. Samtidig med, at man regner med at følsomheden for anlægsinvesteringen stiger med 20 %, regnes der også med, at udskiftningsinvesteringen i referencen stiger med 20 %. Dette er ikke den korrekte måde at regne en følsomhed ud på, da det er projektet der er ukendt, hvorimod den simple udskiftning i referencen bør fastholdes til de kendte værdier, som beskrevet i referencen. Ørbækvej 260 Postboks Odense SØ Tlf.: Fax: Naturgas Fyn koncernen består af Naturgas Fyn Holding A/S, CVR-nr , Naturgas Fyn A/S, CVR-nr , Naturgas Fyn Forsyning A/S, CVR-nr , Naturgas Fyn Distribution A/S CVR-nr og Bionaturgas Danmark A/S, CVR-nr

5 Ved beregning af følsomheden vedr. brændselspris forudsættes det, at alle brændsler stiger med 20 %. Dette er heller ikke den korrekte måde at regne følsomhed på, da det er brændslet i projektet (flis), der er ukendt - ikke de brændsler, der bliver brugt i referencen. Vi opfordrer Assens Kommune til at vurdere på følsomheden og hvilke ting, der skal regnes med ind og på hvilken måde. Projektet undlader at konvertere ét eneste elopvarmet hus i området, da investeringen i et vandbåret varmesystem vil forringe projektets samfundsøkonomi. Modsat er nettovarmebehovet i de elopvarmede huse regnet med som potentielt nettovarmebehov. Projektforslaget konkluderer, at projektet vil medfører øget anvendelse af lokale biomasseressourcer, der vil bidrage til skabelse af lokale arbejdspladser. Vi opfordrer Assens Kommune til at få belyst, hvor biomassen vil komme fra og hvilke arbejdspladser, der er tale om. Brugerøkonomi: Glamsbjerg Fjernvarme regner med en naturgaspris (Bilag 1 side 2) taget fra gasprisguiden januar 2013 på 7,34 kr./m 3. Da gasprisen efterfølgende er sat ned til 7,26 kr./m 3 i forbindelse med udbudspris på forsyningspligten, bør der regnes med denne pris i stedet. Yderligere indregner Glamsbjerg Fjernvarme et abonnement på 120 kr./år, men der er ikke abonnement på forsyningspligtsgas. Disse små rettelser har ikke betydning for samfundsøkonomien, men kun indvirkning på brugerøkonomien, men bør dog tages med for fuldstændighedens skyld. Samfundsøkonomi: Nedennævnte punkter er enten fejlagtige eller undladt i projektforslaget. Alle punkter har direkte indvirkning på samfundsøkonomien, og de skal rettes til i forhold til en endelig beregning. De punkter, hvor emner er undladt, skal regnes ind i projektet inden en endelig beregning er fyldestgørende. Alle nedenstående priser er ekskl. moms Inflation: Inflationen er i projektforslaget fastsat til 3,33 % i alle årene. Dette er for højt, og en høj inflation påvirker mest på omkostninger, der ligger langt henne i projektperioden og knap så meget i investeringer, der ligger i starten af projektperioden. Dette giver en markant bedre samfundsøkonomi for fjernvarmeprojektet kontra referencen. Den inflation, der skal bruges i projekter er beskrevet i Energistyrelsens fremskrivninger og er i gennemsnit 2,08 %. Yderligere regner Glamsbjerg Fjernvarme med at statsafgifterne stiger med 1,8 % om året hvilket ikke fremgår af energistyrelsens fremskrivninger. Brugerinvestering i referencen: Glamsbjerg Fjernvarme regner med, at det koster kr. at udskifte en gammel gaskedel til en ny kondenserende kedel. Dette er en pris som NGF Distribution ikke kan genkende fra det fynske VVS-marked. Vi har i forbindelse med vores energispareindsats modtaget kopi af regninger for udskiftning af gamle kedler til nye kedler hos fynske kunder i En gennemgang af disse fakturaer dokumenterer, at kunderne betaler ca kr. ekskl. moms for en total installation af en ny kedel. Gennemsnitsprisen indeholder kr. i arbejdsløn og kr. i materialer. NGF Distribution kan fremlægge dokumentation for disse tal. En korrekt investeringspris vil forringe samfundsøkonomien væsentligt for fjernvarmeprojektet. Glamsbjerg Fjernvarme regner med, at det koster at skifte en gammel oliekedel ud med en ny kedel. Dette er ligeledes ikke priser som NGF Distribution kan genkende fra det fynske VVS- Høringssvar Køng/Gummerup Juni

6 marked. Da der fra 2015 ikke må skiftes oliekedler ud i kollektivt forsynede områder, bør der regnes med en pris som indeholder en ny gaskedel: et gasstik mm = kr. En korrekt investeringspris vil forringe samfundsøkonomien væsentligt for fjernvarmeprojektet. Geninvestering og levetid i individuel opvarmning: Glamsbjerg Fjernvarme regner med, at alle kedler i referencen bliver skiftet i løbet af de 6 år, som projektet forventer som udbygningstid. Dette er en fejl. Referencen skal regnes, som hvad det ville koste, hvis der ikke kom fjernvarme til Køng og Gummerup. Da gas- og oliekedlerne har en levetid på min. 20 år i gennemsnit, skal der regnes med, at 1/20 af kedlerne omfattet af projektet skiftes pr. år og ikke som Glamsbjerg Fjernvarme har gjort, hvor alle kedlerne skiftes i løbet af de næste 6 år. Dette vil ændre markant på samfundsøkonomien. Til oplysning regner Teknologikataloget med en levetid på 22 år. Nedenstående graf viser kedelalderen på de 161 naturgaskedler, der er i området. Som det ses af grafen er mere end halvdelen af kedlerne under 10 år gamle. Hvorfor disse kunder skulle skifte til en ny kedel i løbet af de næste 6 år, såfremt der ikke kommer fjernvarme, giver ikke mening. 20 Sammenhæng mellem kedeltype og alder Åben forbrænding Lukket forbrænding Kondenserende kedel Scrapværdi af den individuelle opvarmning: Glamsbjerg Fjernvarme undlader at regne en scrapværdi ud på investeringen i referencen, men har den med i projektet. Der skal regnes med scrapværdi for den investering, som ligger ud over projektperioden på de 20 år. Skiftes der en gaskedel i år 2033 er investeringen kr., men da det forventes at kedlen har en levetid på 20 år, vil scrapværdien være 19/20 * kr. = kr. som skal fratrækkes investeringen i år Dette vil ændre markant på samfundsøkonomien. Fjernvarmeprojektet regner med en levetid på distributionsnettet på 40 år og en lineær afskrivning, Høringssvar Køng/Gummerup Juni

7 hvilket giver en scrapværdi på ca. ½ af investeringen. Denne modregnes i den oprindelige investering, hvilket forbedre fjernevarmeprojektet, det samme skal gøres på den individuelle opvarmning. Drift og vedligehold i referencen: Glamsbjerg Fjernvarme regner med at det koster kr./år i drift og vedligeholdelse af en villagaskedel. Da 95 % af gaskedlerne i området er af en type, hvor der ikke er krav om lovpligtigt service mener vi, at det er en urimelig høj pris for dette. Vores erfaringer viser, at et gasfyrsservice og drift koster ca kr. hvert år. Tilsvarende for oliekedler er det vores erfaring, at et oliefyrsservice koster ca kr./år og skal lovpligtigt foretages hvert år. Til sammenligning regner Glamsbjerg Fjernvarme med kr./år. Driftsomkostningerne på gaskedlen på Langbygårdsvej 14 er sat til kr./år. Dette tal virker helt urealistisk højt for service på en gaskedel og der må enten ligge en fejl bag eller nogle skjulte omkostninger, som ikke fremgår i projektet. Vi mener at tallet er ca. faktor 10 for højt. Alle disse for høje driftsomkostninger i referencen har væsentlig indflydelse på samfundsøkonomien. Energibesparelser: Glamsbjerg Fjernvarme regner med at nettoenergibehovet i de berørte bygninger forbliver det samme i de næste 20 år. Dette er urealistisk, da alle energiselskaber, herunder Dansk Fjernvarme, i Energispareaftalen af 13/ har forpligtiget sig til at spare 3,06 % i 2013 og 2014 og derefter 3,49 % om året indtil Der bør derfor minimum lægges et faldende nettovarmebehov ind i beregningerne svarende til 2 %. Dette giver mindre varmesalg, hvorimod investering i distributionsnet samt nettab forbliver det samme, hvilket forringer samfundsøkonomien for fjernvarmeprojektet, og forværrer selskabsøkonomien væsentligt. Drift af fjernvarmeunit: Glamsbjerg Fjernvarme har regnet med at det koster 250 kr./ år i drift og vedligeholdelse af en fjernvarmeunit. NGF Distribution kender ikke til den aktuelle pris i området for drift af en unit, men Energistyrelsen teknologikatalog regner med kr./år. Kigger man på priser for fjernvarmens serviceordning, som Dansk Fjernvarme anbefaler, ligger omkostningen på ca. 800 kr./år. I fjernvarmeprojektet regnes der med at husinstallationen inkl. varmtvandsbeholderen har en levetid på 40 år. Dette virker urealistisk, specielt taget i betragtning af at Teknologikataloget foreskriver en levetid på 20 år. Virkningsgrad for individuelle kedler: Glamsbjerg Fjernvarme regner med, at naturgasfyrene har en gennemsnits virkningsgrad på 95 % gennem hele projektperioden. Som det ses af nedenstående graf, er sammensætningen af kedeltyper, omfattet af projektet, fordelt med 54 % kondenserende kedler, 41 % lukket kedler og kun 5 % kedler med åben forbrænding. Disse kedler har en årsnyttevirkningsgrad på 91,6 % som det er nu, men vil i slutningen af projektperioden ligge på over 100 %. En gennemsnitsværdi vil derfor skulle være 95,8 % alternativt 96,5 %, hvis Energistyrelsens standardværdikatalog skal bruges. Høringssvar Køng/Gummerup Juni

8 Totale antal af de forskellige kedeltyper 66 Kondenserende kedel Lukket forbrænding Åben forbrænding 8 0 Kondenserende kedel Lukket forbrænding Åben forbrænding Oliefyrene har en gennemsnitsvirkningsgrad på 85 % jfr. projektforslaget. Disse vil også stige gennem perioden, som følge af nye oliekedler eller konvertering til gaskedler og vil ende omkring 100 % i årsnyttevirkningsgrad. En gennemsnitsværdi til beregningerne bør derfor være 92,5 % Afkoblingsgebyr naturgas: Glamsbjerg Fjernvarme har fejlagtigt brugt et afkoblingsgebyr på kr. pr. gaskunde der konverterer til fjernvarme. Den korrekte pris som skal bruges er Kr. Virkningsgrad på fjernvarmeinstallationen samt pris på fjernevarme installation: I projektet regnes der med, at fjernvarmeinstallationen har en årsnyttevirkningsgrad på 100 %. Dette er ikke korrekt, da der vil være tab fra varmtvandsbeholder og rørinstallationen, som ikke udnyttes. Energistyrelsens teknologikatalog regner med en årsnyttevirkningsgrad på 95 %. Dette bør indregnes i projektet. Projektet regner med en brugerinvestering på kr. pr. bolig for installation af fjernvarme. Denne pris skal indeholde nedtagning af olie- eller gasfyr, reetablering af skorsten/aftræk, ny varmtvandsbeholder og unit samt arbejdsløn for den VVS er, der skal lave opgaven. Prisen er anslået af COWI. Andre projekter på Fyn viser, at de faktiske omkostninger for ovennævnte arbejde udgør kr. Dette skal indregnes i projektet. Parallelberegning: NGF Distribution har lavet en parallelberegning med de data, som er trukket ud af projektforslaget, men korrigeret med: Den rigtige inflation jfr. Energistyrelsen. Levetid på 20 år på gaskedlerne i referencen. Gen-investering på 1/20 af kedlerne om året. Høringssvar Køng/Gummerup Juni

9 Indregnet Scrapværdien af investeringen på den individuelle opvarmning. Den rigtige afkoblingspris for naturgaskunderne Alene de fem ovenstående punkter forringer samfundsøkonomien med ca kr. Som med ovenstående redegørelse, mener NGF distribution at kunne dokumentere, at nedenstående forudsætninger ligeledes skal inkluderes i beregningerne. Regnes der med at brugerinvesteringen i referencen ligger på for gasfyr og for oliefyr, forringes samfundsøkonomien med yderligere kr. Regnes der med at driftsomkostningerne på gasfyr er kr./år og på oliefyr kr./år samt en drift på kedlen på Langbygårdsvej 14 på kr./år, forringes samfundsøkonomien med yderligere kr. Regnes der konservativt med at nettovarmebehovet i området falder med 2 % om året, giver det en forringelse af samfundsøkonomien med kr. Regnes der med en virkningsgrad på 95,8 % på gaskedler og 92,5 % på oliekedler, forringes samfundsøkonomien med kr. Regnes der med, at det koster 800 kr./år i drift og vedligeholdelse af en fjernvarmeinstallationen, forringes samfundsøkonomien med kr. Regnes der med at fjernvarmeinstallationen har en årsnyttevirkningsgrad på 95 %, forringes samfundsøkonomien med kr. Regnes der med at fjernvarmeinstallationen koster kr. (brugerinvestering), forringes samfundsøkonomien med kr. De ovenstående punkter kan ikke umiddelbart summeres, da de har indflydelse på hinanden, men lægges de ind i beregningsmodellen, giver det sammenlagt et samfundsøkonomisk underskud på kr. over en 20 årig periode. Til sammenligning regner Glamsbjerg Fjernvarme med et samfundsøkonomisk overskud på kr. altså en forskel på kr. Se nedenstående for resultatet. Resultat Samfundsøkonomi Nutidsværdi (2013-prisniveau kr.) Projekt Reference Projektfordel Forskel i pct. Brændselskøb netto % Forbrugerinvestering % Selskabsinvestering Driftsomkostninger % CO 2 /CH 4 /N 2 O-omkostninger % SO 2 -omkostninger % NOx-omkostninger % Afgiftsforvridningseffekt % I alt % Baggrundsberegningerne findes som bilag 1 til dette høringssvar. Høringssvar Køng/Gummerup Juni

10 Den 31/ blev det vedtaget at kalkulationsrenten kan regnes til 4 % i stedet for 5 %. Dette vil selvfølgelig give en ændring i samfundsøkonomien. Regnes den ændrede kalkulations rente ind i ovenstående vil det give en forbedring på kr. til kr. Konklusion: Ovenstående viser entydigt, at der er en markant negativ samfundsøkonomi i at lægge endnu et kollektivt forsyningsnet parallelt med det eksisterende kollektive net. Da der er negativ samfundsøkonomi i projektet, kan kommunen ikke godkende projektet til udvidelse af forsyningsområdet samt etablering af biomassefyret kedelcentral og projektet skal derfor afvises. I ovenstående er der end ikke taget hensyn til følsomheder, som f.eks. varmebehov, investering, varmepris og kompensation mm. Indregnes disse, forværres projektet yderligt. Flisværkets godkendelse afhængigt af et øget varmebehov: Det følger af fast praksis fra Energiklagenævnet, at der alene kan etableres en biomassedrevet kedel til at dække et øget varmebehov i det omfang, det er nødvendigt, dvs. i det omfang det øgede behov ikke kan dækkes af den eksisterende produktionskapacitet. Det fremgår af projektforslagets pkt. 3.4, at Glamsbjerg Fjernvarme har en samlet produktionskapacitet på i alt 15,2 MW. Glamsbjerg Fjernvarme har imidlertid opgjort den til 10,4 MW, da de i opgørelsen fratrækker gasmotoren ud fra en betragtning om potentielt driftsstop. Dette er ikke berettiget. Den fulde, samlede produktionskapacitet skal medregnes. Da det nye, samlede effektbehov opgøres til 16,3 MW er der ikke grundlag for en biomassekedel på over 1,1 MW. Hertil kommer, at disse 1,1 MW (der alene skal bruges i spidsbelast) kan dækkes af akkumuleringstanken. Der er derfor ikke hjemmel i 15, stk.4, til at godkende opførelse af en fliskedel på 4,1 MW. Såfremt Glamsbjerg Fjernvarme mener, at det vil være hensigtsmæssigt at øge produktionskapaciteten, må dette ske i overensstemmelse med brændselsreglerne i 15, stk Da Glamsbjerg Fjernvarme, som følge af et øget varmebehov, ønsker at etablerer et flisfyret værk, skal Assens Kommune sikre, at opførslen af et evt. nyt flisværk ikke påbegyndes, før der er underskrevne aftaler på at leverer energimængden svarende til starttilslutningen. I dette projekt udgør starttilslutningen MWh ud af de MWh mulige varmebehov (64 %). Påbegyndelsen af evt. gravearbejde kan ligeledes også først påbegyndes, såfremt der er aftaler svarende til MWh. Er dette ikke opfyldt, skal der laves nye samfundsøkonomiske beregninger, da starttilslutningen er essentiel for hele beregningen. I starttilslutningen er indlagt en konvertering af den flisfyrede kedel på Faaborgvej 13 til fjernvarme, selvom der er negativ brugerøkonomi. Vi opfordrer Assens Kommune til at sætte en minimumsgrænse på tilsluttet nettovarmebehov, før et eventuelt projekt må igangsættes. Assens Kommunes pligt til at træffe afgørelse på et korrekt grundlag. Assens Kommune er ifølge almindelige forvaltningsretlige regler, herunder navnlig officialprincippet, forpligtet til at sikre, at sagen afgøres på et korrekt faktuelt grundlag, jf. f.eks. Gammeltoft-Hansen m.fl., Forvaltningsret, 2. udgave, s. 449f: Officialprincippets formål er som nævnt at bidrage til at sikre at forvaltnings- myndighedernes afgørelser bliver materielt lovlige og rigtige. Det forudsætter ikke alene at alle relevante forhold er belyst ved det foreliggende materiale, men også at oplysningerne er pålidelige. Er der tvivl om holdbarheden af et væsentligt faktum, hører det med til sags oplysningen at søge denne tvivl afklaret, således at det ved en sædvanlig bevismæssig vurdering kan afgøres om den pågældende oplysning kan lægges til grund for afgørelsen. Høringssvar Køng/Gummerup Juni

11 Det bemærkes, at projektbekendtgørelsen også stiller krav om, at afgørelsen baseres på konkrete oplysninger. Af projektbekendtgørelsens kapitel 3 om forudsætninger for kommunalbestyrelsens godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg, fremgår således af 6: 6. Kommunalbestyrelsen skal for projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg, der er omfattet af 3, anvende forudsætningerne i dette kapitel, herunder bl.a. sørge for, at projektet, i overensstemmelse med varmeforsyningslovens formålsbestemmelse, ud fra en konkret vurdering er det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt, jf. 24. Det fremgår videre i 24: 24. Forinden kommunalbestyrelsen kan meddele godkendelse, skal kommunalbestyrelsen foretage en energimæssig, samfundsøkonomisk og miljømæssig vurdering af projektet. Vurderingen skal ske på baggrund af planlægningen efter kapitel 2, de i kapitel 3 fastsatte forudsætninger og de i 21, stk. 1, nr. 10, nævnte samfundsøkonomiske analyser samt de efter 23 modtagne bemærkninger. Kommunalbestyrelsen skal ved vurderingen påse, at projektet er i overensstemmelse med varmeforsyningsloven, herunder formålsbestemmelsen, samt at projektet ud fra en konkret vurdering er det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt. Stk. 2. Forudsætter projektet anvendelse af de i lovens 6, stk. 3, og 7 nævnte regler, skal kommunalbestyrelsen vurdere reglernes anvendelse i forhold til projektets økonomi og opfyldelsen af energipolitiske målsætninger mv. De samfundsøkonomiske beregninger er helt centrale i grundlaget for kommunens godkendelse. Det er derfor helt afgørende, at de anvendte forudsætninger og parametre er korrekte. Projektbekendtgørelsen og almindelige forvaltningsretlige regler om sagsoplysning stiller i den forbindelse krav om, at kommunen så vidt muligt baserer sin afgørelse på faktiske, konkrete oplysninger for det pågældende område og ikke på usikre, estimerede tal. Hvor faktuelle oplysninger ikke er tilgængelige, kan det selvfølgeligt i nogle enkelte tilfælde være nødvendigt at estimere, men det bør være undtagelsen. Er der spørgsmål til ovenstående, kan Henrik Mygind Søndergaard kontaktes på telefon Med venlig hilsen Naturgas Fyn Distribution Henrik M. Søndergaard Direktør Høringssvar Køng/Gummerup Juni

12 Høringssvar Køng/Gummerup juni 2013 Side 1 Bilag 1

13 Glamsbjerg Fjernvarme A.m.b.a. ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej Aarhus C TLF FAX WWW cowi.dk DATO 02. juli 2013 SIDE 1/8 REF jsb PROJEKTNR A Kommentar til høringssvar dateret 7. juni 2013 fra Naturgas Fyn Distribution A/S vedrørende Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Køng og Gummerup samt etablering af biomasefyret kedel, januar Hermed vores kommentarer til høringssvar fra NGF Distribution A/S (NGFD) vedrørende ovennævnte projektforslag. Ad. Generelt Varmebehov NGFD er usikker på hvilket varmebehov der er regnet med. På side 13 i projektforslaget vises det samlede antal bygninger i området med oliefyr, gasfyr og elvarme. Endvidere er vist bygningernes areal og deres opgjorte nettovarmebehov. På side 18 og side 19 er vist hvor stor en procentdel af dette samlede potentiale, som forudsættes tilsluttet i hhv. startåret og maksimalt. Som det fremgår på side 18 er starttilslutningen for f.eks. naturgas på 55 % for boliger, 40 % for erhverv og 55 % for offentlig, mens sluttilslutningen er på henholdsvis 85 %, 60 % og 100 %. Det to blokvarmecentraler forudsættes tilsluttet første år. Elvarme forudsættes ikke tilsluttet. I bilag 2 side 1, 3. boks ses den resulterende starttilslutning på MWh, som udvikles til MWh over 6 år. Nettovarmebehovet er beregnet på baggrund af BBR oplysninger om areal og alder, påregnet erfaringsværdier for varmebehov pr. m². Gennemsnittet for bygningskategorierne er bolig 0,122 MWh, erhverv 0,099 MWh/m² og offentlig 0,108 MWh/m². Disse enhedsværdier svarer til værdierne i Varmeplan Danmark. Nettovarmebehovet er den varmemængde der skal anvendes bygningens rumopvarmning og opvarmning af varmt vand. I referencen skal der anvendes en større mængde brændsel til dækning af tab i fyringsanlæg i tilfælde af at virkningsgraden er under 100 %. I projektet indgår også en virkningsgrad på fjernvarmanlæg, og der er endvidere et varmetab fra fjernvarmenettet frem til bygningerne, som skal dækkes.

14 SIDE 2/8 Følsomhedsanalyser Følsomhedsanalyserne i projektforslaget er præsenteret på den måde vi finder bedst egnet til at anskueliggøre, hvorledes centrale forudsætninger hver især påvirker projektet. Følsomhederne er vist til den kritiske side, som er mest interessant, for at vise hvorvidt økonomien fortsat hænger sammen i projektet. Usikkerheder i forudsætningerne kan lige så vel være til den gunstige side, hvilket så vil yderligere forbedre projektet. Af samme grund giver det ingen mening at indregne alle usikkerheder til den kritiske side samtidigt, som NGFD ønsker. NGFD skriver, at projektet er det ukendte, mens referencen er kendt. Det er kendt hvordan situationen har været frem til projektets udarbejdelse. Med hensyn til udviklingen i fremtidige er referencen også ukendt, både mht. brændselspriser, hvornår forbrugerne skifter varmeanlæg og hvorvidt de skifter til gasfyr eller til f.eks. varmepumpe m.v. Ofte vælges det ikke at inddrage el-opvarmede huse i projektet for kollektiv varmeforsyning, da disse forbrugere har en ekstra udgift til et vandbåret varmesystem. Det betyder f.eks. at disse ikke kan kræves tilsluttet i tilfælde af tilslutningspligt. Varmebehovet i el-opvarmede huse udgør dog under ca. 1 % af potentialet. NGFD mener, at et vandbåret varmesystem vil forringe projektets samfundsøkonomi mere end references samfundsøkonomi. Det må bemærkes, at et vandbåret varmesystem også er nødvendigt for at kunne skifte til naturgasfyring. Et manglende vandbåret anlæg er derfor ikke et argument for at området skal forblive naturgasområde. Ad. Brugerøkonomi NGFD oplyser at n-gasprisen er faldet fra 7,34 kr./m³ til 7,26 kr./m³ (uden moms) samt at der ikke betales abonnement på forsyningspligtig n-gas på 120 kr./år. For en gennemsnitlig bolig betyder dette et fald i fyringsomkostningen med 311 kr. fra kr. til kr. (inkl. moms). Besparelsen ved overgang til fjernvarme bliver herved kr. i stedet for kr. Ad. Inflation NGFD mener, at der er anvendt en inflation på 3,33 % i alle årene. Energistyrelsens priser er angivet 2011 prisniveau. Energistyrelsen angiver faktorer, som skal anvendes for at fremskrive priserne til aktuelt prisniveau. 1,033 er den faktor der skal anvende for at fremskrive til prisniveau Denne faktor er derfor anvendt over alle årene. O:\A020000\A023286\SAGER\2013\Fyn\Glamsbjerg Køng-Gummestrup\Glamsbjerg-jsb docx

15 SIDE 3/8 Den fremtidig inflation der skal anvendes fremgår ligeledes af Energistyrelsens forudsætninger, og den varierer lidt over årene. Beregningerne udføres i faste priser iht. Energistyrelsens anvisninger. Ifølge lovgrundlaget skal afgifter stige 1,8 % p.a. (i løbende priser) frem til og med 2015, hvorefter de skal følge inflationen. I projektforslaget regnes afgifterne imidlertid også i faste priser. Ad. Brugerinvestering i referencen NGFD mener generelt, at reinvesteringerne i referencen skal være lavere (uden moms): Villa Naturgasfyr: kr. i stedet for kr. Oliefyr: kr. i stedet for kr. NGFD' priser synes for lave, og COWI er ikke enig i af disse priser kan gøres gælden som gennemsnit for alle forbrugerne. Det er også bemærkelsesværdigt, at prisen for udskiftning af et oliefyr regnes lavere end for et naturgasfyr. I følge Energistyrelsens teknologikatalog fra maj 2012, koster en ny villainstallation af et naturgasfyr kr. Der må formentlig indgå en mængderabat da NGFD' pris er ved udskiftning af fyr. Hvis NGFD' priser anvendes, reduceres den samfundsøkonomiske besparelse fra 11,1 mio. kr. til 8,5 mio. kr. Projektet vil herved fortsat være det mest fordelagtige. COWI er ikke enig i, at NGFD' priser kan gøres gældende i projektområdet. Følsomhedsberegningerne i dette notat udføres alene for at belyse betydningen heraf. Ad. Geninvestering og levetid i individuel opvarmning NGFD mener, at naturgasfyr og oliefyr har en levetid på min. 20 år i gennemsnit, og at reinvesteringen derfor skal indregnes med 1/20 pr. år. Levetiden på en kedel afhænger af om den vurderes ud fra en teknisk eller økonomisk betragtning. Den tekniske levetid vil normalt være længere end den økonomiske, idet vedligeholdelsesomkostningerne vil være stigende med kedlens alder. NGFD oplyser således på sin hjemmeside, at det ofte kan være økonomisk fordelagtigt at skifte gaskedlen tidligere. Det ses også af NGFD graf om fordeling af kedeltyper og alder, at kedlernes aldersfordeling ikke er jævn over 20 år. Den overvejende majoritet er under 16 år og der er flest kedler med en alder under 10 år. Der er ingen kondenserende ked- O:\A020000\A023286\SAGER\2013\Fyn\Glamsbjerg Køng-Gummestrup\Glamsbjerg-jsb docx

16 SIDE 4/8 ler over15 år. Sammen med kedler der er over 16 år, indikerer dette, at det ikke er usandsynligt med en udskiftning af kedlerne over de næste 6 år som forudsat i projektet. Ad. Scrapværdi af den individuelle opvarmning NGFD efterlyser en scrapværdi i referencen. Ved en levetid på 20 år bliver scrapværdien 0,14 mio. kr. Scrapværdien er ikke indregnet, da der heller ikke er indregnet reinvesteringer i naturgaskedler som har en kortere levetid end 20 år. NGFD efterlyser endvidere en beregning med 30 år levetid på fjernvarmenet i stedet for 40 år. Den europæiske norm for præisolerede fjernvarmerør kræver minimum levetid på 30 år ved konstant temperatur på 120 C. Distributionsnet drives ved en noget lave temperatur. Et fjernvarmesystem efter dagens standard anses for at have en levetid på i størrelsesordenen år. Det er derfor ikke urealistisk at anvende en levetid på 40 år. Ad. Drift og vedligehold i referencen NGFD mener, at drift og vedligehold for naturgaskedel er kr./år i stedet for kr./år, og oliekedler kr./år i stedet for kr./år. Det fremgår, at NGFD baserer disse priser på serviceaftaler på oliefyr og naturgasfyr. Omkostningerne til drift og vedligehold skal ses som gennemsnit til at holde fyrene kørende over 20 år, set fra forbrugernes side, inklusive el til fyr og cirkulationspumpe. Vedligeholdelsesomkostningerne vil være stigende over årene og en stor del af disse omkostninger er ikke omfattet af serviceaftaler. Der må derfor påregnes ekstra udgifter til tilkald af reparatør og til reservedele. Det er derfor COWI' vurdering, at de anvendte omkostninger svarer til hvad forbrugerne vil have som gennemsnit over fyrets levetid. Langbygårdsvej 14 er Glamsdalens Idrætsefterskole (se side 12), som består af 30 bygninger, der forsynes fra en fælles central. Omkostninger til drift og vedligehold omfatter drift af internt fordelingsnet. O:\A020000\A023286\SAGER\2013\Fyn\Glamsbjerg Køng-Gummestrup\Glamsbjerg-jsb docx

17 SIDE 5/8 Ad. Energibesparelser NGFD mener, at som følge af energisparekravene til forsyningsselskabernes skal nettovarmebehovet som minimum reduceres med 2 % pr. år. Det svare til næsten en halvering af varmeforbruget over 20 år i eksisterende byggeri, det anses ikke for realistisk i eksisterende byggeri. Energisparekravet er et krav til forsyningsselskaberne og ikke til forbrugerne. F.eks. kan konvertering af oliefyr til fjernvarme medfører en energibesparelse, svarende til virkningsgradstabet i oliefyr, uden at nettovarmebehovet ændres. Der kan således ikke sættes lighedstegn mellem energiselskabernes energispareforpligtelser og den fremtidige reduktion af varmebehovet i den eksisterende bygningsmasse. Ad. Drift af fjernvarmeunit NGFD mener, at omkostning til drift og vedligehold af fjernvarmeunits bør indeholde en serviceordning. En serviceordning er et relativt nyt tilbud til fjernvarmeforbrugere. Det er endvidere ikke en lovpligtig ordning, og kan derfor ikke regnes for normalsituationen. Endvidere skriver NGFD, at der regnes med en levetid på 40 år. Det er ikke korrekt, analogt til naturgaskedlerne er der regnet med 20 år levetid, og der er ikke indregnet scrapværdi for fjernvarmeunits. Ad. Virkningsgrad for individuelle kedler NGFD mener, at virkningsgraden for naturgaskedler skal være 95,8 %. I projektforslaget er anvendt 96 %, altså ikke en afgørende forskel. Endvidere mener NGFD, at virkningsgraden for oliefyr bør være 92,5 % i stedet for 85 %. COWI vurderer at en årsvirkningsgrad på 92,5 % for et oliefyr over fyrets levetid i praktisk drift er højt sat. En følsomhedsberegning viser imidlertid, at ved denne ændring reduceres den samfundsøkonomiske fordel fra 11,1 mio. kr. til 10,1 mio. kr. Der er således fortsat en attraktiv samfundsøkonomisk fordel til projektet. O:\A020000\A023286\SAGER\2013\Fyn\Glamsbjerg Køng-Gummestrup\Glamsbjerg-jsb docx

18 SIDE 6/8 Ad. Afkoblingsgebyr naturgas NGFD mener, at afkoblingsgebyret skal være kr. i stedet for de anvendte kr. Afkoblingsgebyret tager udgangspunkt i Tariffer og gebyrer pr , dvs. i den tarif som var tilgængelig på projektforslagets udarbejdelses-tidspunkt. På side 5 afsnit 3 i tarifblad står der: Ønsker kunder selv at fortage opgravning i forbindelse med demontering, skal dette ske så tæt på skel som muligt og på egen grund. Omkostningerne til overskæring og afpropning af stikledningen, samt nedtagning af måler og regulator vil da udgøre kr ,00 (kr ,00 inkl. moms). Ad. Virkningsgrad på fjernvarmeinstallationen samt pris på fjernvarmeinstallation NGFD mener, at fjernvarmeinstallationer har en årsnyttevirkningsgrad på 95 %. Det er en lavere virkningsgrad end for en naturgaskedel! Varmetabet for en ny isoleret installation med gennemstrømningsvandvarmer vil være ganske minimal. NGFD mener, at prisen på en fjernvarmeunit skal være kr. i stedet for kr. Der ses store forskelle i prisen for fjernvarmeunits afhængig af hvor avancerede de er og de lokale markedsforhold. Ved opstart af området med mange samtidige konverteringer må forventes en vis konkurrencesituation, hvilket er forudsat for den anvendte pris. En følsomhedsberegning på kr. medfører at det samfundsøkonomiske overskud reduceres fra 11,1 mio. kr. til 8,5 mio. kr. Der er således fortsat en attraktiv samfundsøkonomisk fordel til projektet. Afsluttende bemærkninger Reduceret diskonteringsrente Den 31. maj 2013 sænkede finansministeren kalkulationsrenten fra 5 % til 4 %. Det resulterer i, at den samfundsøkonomiske besparelse i projektet øges fra 11,1 mio. kr. til 13,4 mio. kr. O:\A020000\A023286\SAGER\2013\Fyn\Glamsbjerg Køng-Gummestrup\Glamsbjerg-jsb docx

19 SIDE 7/8 NGFD' parallelberegning NGFD har lavet en parallelberegning med de ændrede forudsætninger som NGFD mener, bør anvendes. Som nævnt i det første afsnit om følsomhedsberegninger kan usikkerheder i forudsætningerne lige så vel være til den gunstige side, som til den kritiske side for projektet. Af samme grund giver det ingen mening at indregne alle usikkerheder i forudsætningerne til den kritiske side samtidigt, som NGFD ønsker. Endvidere er COWI langt fra enig i, at NGFD' betragtninger for flere af forudsætninger kan gøres generelt gældende. De udførte følsomhedsberegninger på NGFD' forudsætninger har alene til formål at belyse betydningen heraf. Vi må derfor henvise til den forudgående kommentering af de enkelte forudsætninger. For de supplerende forhold, hvor der kan være en vis usikkerhed i forudsætningerne er der lavet følsomhedsberegninger. Realistisk set kan der dog højst argumenters fro en marginal reduktion i den samfundsøkonomiske fordel til projektet, en ændring som mere end udlignes af den øgede samfundsøkonomiske fordel ved en diskonteringsrente på 4 % i stedet for 5 %. Samlet set må det konkluders at gennemgangen af NGFD' bemærkninger, og de supplerende følsomhedsberegninger i den forbindelse, ikke har ændret ved, at projekt fortsat er det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt. Ad. Flisværkets godkendelse afhængigt af et øget varmebehov NGFD har endvidere en betragtning om at den samlede produktionskapacitet er udgøres af summen af effekt på de enkele produktionsanlæg. Dette er ikke en korrekt betragtning. Produktionskapaciteten skal altid sammensættes under hensyn til den fornødne forsyningssikkerhed. I projektforslagets afsnit 3.4 er der redegjort for produktionskapaciteten. Heraf fremgår at der er en reservekedel med en effekt på 4,6 MW. Det er den mindste reservekapacitet der er behov for, da motoranlægget, der er den største enhed, har en varmeeffekt på 4,8 MW. Produktionskapaciteten i en normalsituation og i en reservesituation er i tabellen i afsnit 3.4 vist til hhv. 10,6 og 10,4 MW. Det vil sige, at ved udfald af kraftvarmeanlægget er reservekapaciteten lidt mindre end i normalsituationen. Effektbehovet inden for det eksisterende område til fjernvarmeforsyning er 12,2 MW. Akkumuleringstanken udnyttes til at dække i en spidslastsituation. O:\A020000\A023286\SAGER\2013\Fyn\Glamsbjerg Køng-Gummestrup\Glamsbjerg-jsb docx

20 SIDE 8/8 Det betyder, at med udvidelsen af forsyningsområdet, som er omfattet i projektforslaget, øges effektbehovet med 4,1 MW (vist i projektforslagets tabel 5), dvs. et samlet effektbehov på 16,4 MW (12,2 MW + 4,1 MW). Denne effekt kan hverken helt eller delvist dækkes med nuværende produktionsanlæg, hverken i en normalsituation eller i en reservesituation. Under hensyn til opretholdelse af den fornødne forsyningssikkerhed er det derfor nødvendigt at etablere ekstra produktionskapacitet. Dette kan sikres ved at etablere en biomassefyret kedel på 4,1 MW, da den alene dimensioneres til at dække det øgede varmebehov. O:\A020000\A023286\SAGER\2013\Fyn\Glamsbjerg Køng-Gummestrup\Glamsbjerg-jsb docx

21 Sendt pr. Assens Kommune Rådhus Alle 5, 5610 Assens Att.: Mette Brogaard 31. juli 2013 Høring over projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Køng og Gummerup samt etablering af biomassefyret kedelcentral.(sags id: 13/3261) Naturgas Fyn Distribution A/S (herefter NGF Distribution) er af Assens Kommune i mail af blevet bedt om kommentarer til brev fra Glamsbjerg Fjernvarme (COWI) dateret d Ad. Generelt. Varmebehov. Glamsbjerg Fjernvarme mener, at der er overensstemmelse mellem de forskellige tabeller/bilag i projektforslaget. Laves der en simpel beregning ud fra tabel 3 på side 13 sammenlignet med tabellen fra side 18, giver det et varmebehov på MWh. (Se bilag 1 for beregning). Til sammenligning bruger Glamsbjerg Fjernvarme jfr. projektforslagets Bilag 2 side 1, 3. boks = MWh. Samtidig regnes bruttoenergien ud i referencen jfr. projektforslagets Bilag 2 side 1, 4. boks til MWh. Bruges de årsnyttevirkningsgrader som Glamsbjerg Fjernvarme foreslår, vil dette tal være MWh (se bilag 1 for beregning). Det betyder, at Glamsbjerg Fjernvarme i deres beregninger regner med at lavere nettovarmebehov i fjernvarmeprojektet og et højere nettovarmebehov for referencen, hvilket giver en positiv økonomisk gevinst for fjernvarmeprojektet. Beregning af nettovarmebehov via BBR-oplysninger påregnet erfaringsværdier. Brugen af enhedstal er en indikator for hvad nettovarmeforbruget maksimalt kan blive for et område og kan f.eks. bruges til at dimensionere et kommende varmesystem. Men når samme maksimale værdier lægges til grund for et fremtidigt varmesalg fra et fjernvarmeværk nu og 20 år frem, kan de ikke umiddelbart bruges. Enhedstallet tager kun højde for bygningens alder og arealet, men tager ikke højde for efterisolering /renovering. Ud over dette regnes der med at hele nettovarmebehovet i projektet skal komme fra fjernvarme modsat nu, hvor husene opvarmes individuelt evt. med supplerende opvarmning fra brændeovne, varmepumper mm. Der er ingen indikation på eller dokumentation for, at beboerne i området vil ændre fyringsvaner eller nedlægge brændeovne, blot fordi der kommer andet varmt vand i deres radiatorer. Ørbækvej 260 Postboks Odense SØ Tlf.: Fax: Naturgas Fyn koncernen består af Naturgas Fyn Holding A/S, CVR-nr , Naturgas Fyn A/S, CVR-nr , Naturgas Fyn Forsyning A/S, CVR-nr , Naturgas Fyn Distribution A/S CVR-nr og Bionaturgas Danmark A/S, CVR-nr

22 Vedr. Konvertering af el-opvarmede huse. Glamsbjerg Fjernvarme undlader at konverterer et eneste el-opvarmet hus i projektområdet. En konvertering til fjernvarme vil kræve et vandbåret varmesystem, som i runde tal løber op i kr. Denne udgift vil i givet fald påvirke projektets samfundsøkonomi negativt. Glamsbjerg Fjernvarmes svar, der konkluderer, at der også skal bruges et vandbåret varmesystem, hvis der skiftets til naturgas i referencen er ikke aktuel, da referencen IKKE konverterer el til gas, men skal vise situationen, hvis der IKKE kommer fjernvarme til Køng/Gummerup. Ad. Inflation. Glamsbjerg Fjernvarme har anvendt faktor 1,033 til fremskrivning til 2013 prisniveau over alle årene (se projektforslagets bilag 2 side 3, 1. boks). I projektforslag skal der bruges Energistyrelsens fremskrivninger. Et uddrag af disse er indsat her, og det fremgår at der hen over projektets løbetid skal bruges forskellig inflation. De fulde tabeller kan ses på Energistyrelsens hjemmeside Generel inflation (BVT-deflatoren) Prisindeks 2011= ,762 Stigning i % ,781 2,44 % ,798 2,22 % ,812 1,80 % ,835 2,73 % ,859 2,90 % ,877 2,15 % ,899 2,45 % ,942 4,81 % ,954 1,28 % ,995 4,28 % ,000 0,53 % ,020 1,97 % ,033 1,28 % ,059 2,53 % ,083 2,28 % ,104 1,96 % ,126 1,96 % ,148 1,94 % ,171 2,04 % ,195 2,00 % ,220 2,10 % ,245 2,04 % ,272 2,22 % ,299 2,13 % ,327 2,12 % ,355 2,12 % 2

23 2027 1,383 2,11 % ,413 2,11 % ,443 2,12 % ,473 2,12 % ,504 2,12 % ,536 2,11 % ,569 2,12 % ,602 2,11 % ,636 2,12 % Ad. Brugerinvestering i referencen. Glamsbjerg Fjernvarme har i deres kommentarer misforstået høringssvaret fra NGF Distribution. Udskiftning fra en ældre gaskedel til en ny kondenserende kedel koster i gennemsnit på Fyn kr. ekskl. moms. Denne pris er gennemsnittet af gennemgang af over 225 tilfældige fakturaer for kedeludskiftninger på Fyn ultimo Det er individuelle kunder, der har fremsendt disse fakturer til NGF Distribution og der er således IKKE tale om mængderabat, men om den faktiske pris på kundernes fakturaer. Grunden til at kunderne indsendte disse fakturaer er, at de har søgt energisparetilskud hos NGF Distribution, som sammen med Bolig-jobordningen yderligere har reduceret investeringen. Tilskud og Bolig-jobordning indgår IKKE i de samfundsøkonomiske beregninger eller i prisen på de kr., der er de faktiske fakturerede omkostninger til kunden. Bilag 2 viser dokumentationen for disse tal. Der er angivet et id-nr. som henviser til NGF Distributions sagsbehandling. Adresser er anonymiseret, da disse priser er konkurrenceparametre i det Fynske VVS-marked, men NGF Distribution har kopier af alle fakturaer det omhandler, og vil med glæde vise disse til Assens Kommune. NGF Distribution behandlede sager i Udskiftning af oliefyr regner Glamsbjerg Fjernvarme til kr. ekskl. moms. Glamsbjerg mener at have læst i høringssvaret fra NGF Distribution, at et oliefyr koster kr. ekskl. moms. Dette fremgår ingen steder i høringssvaret. NGF Distribution mener, at investeringsprisen for oliekunderne bør være kr. ekskl. moms. Denne pris indeholder enten en ny oliekedel (indtil udgangen af 2015, da det fra ultimo 2015 ikke længere er tilladt at udskifte oliekedler til nye i kollektivt forsynede områder) eller en gaskedel + en gasstikledning. Ad. Levetid på individuelle kedler. Gennemsnitslevetiden for en gaskedel på Fyn er over 20 år. Til kommentarerne fra Glamsbjerg Fjernvarme: Grafen er et øjebliksbillede af de installerede kedler i projektområdet. At fordelingen ikke er jævn over 20 år siger ikke noget om kedlernes levetid, da der hele tiden kommer nye kunder på gassystemet samtidig med, at nogle af de første kedler der blev installeret i området tilbage i , hvor gassen kom til Køng/Gummerup, er skiftet sidenhen. At der ikke er kondenserende kedler ældre end 15 år har heller ikke noget at gøre med levetiden, men årsagen er, at den kondenserende teknik ikke var standard før efter 2006, hvor der blev et lovkrav ved installation af gaskedler. Glamsbjerg Fjernvarme forudsætter 6 års levetid på kedlerne og at de kedler, der er skiftet/opsat i 2012 er teknisk udtjente i 2019, dette er en uacceptabel forudsætning. 3

24 Scrapværdi af den individuelle opvarmning. Scrapværdien skal indregnes på lige vilkår som investeringen i fjernvarmenettet. Når der bruges den korrekte levetid på gas og oliekedlerne vil scrapværdien udgøre et langt større beløb end 0,14 mio. kr. Der er i referencen regnet med, at ALLE kedler skiftes ud inden Det er derfor indregnet investeringen men ikke den værdi kedlen har ved udløb af beregningsperioden. Ad. Drift og vedligehold i referencen. Bilag 3 viser et realistisk billede af, hvad det koster at drive en gaskedel/år. Når Glamsbjerg Fjernvarme referer til serviceaftaler, er der i den pris også en tilkaldeforsikring. En forsikring er ikke en del af de faktiske driftsomkostninger. På bilag 3 er der indregnet uforudsete udgifter på kr. ekskl. moms i kedlens levetid. Drift af kedel på Langbygårdsvej 14 er opgjort til kr. om året. Dette beløb indeholder ifølge Glamsbjerg Fjernvarme både drift af gaskedel og drift af internt fordelingsnet. I givet fald, skal omkostningen for drift af internt fordelingsnet opgøres både i projektet og i referencen. Denne enkelte post belaster referencen negativt med en driftsomkostning på kr. gange 20 år = 1,9 mio. kr. Ad. Energibesparelser. Det er urealistisk at regne med, at der IKKE sker en energirenovering/energibesparelse i Køng/Gummerup i de næste 20 år. Det fremføres i kommentarerne at NGFD mener, at som følge af energisparekravene til forsyningsselskaberne skal nettovarmebehovet som minimum reduceres med 2 % pr. år. Dette svarer til næsten en halvering af varmeforbruget over de næste 20 år i eksisterende byggeri, det anses ikke for realistisk i eksisterende byggeri. Netværk for Energirådgivning, som er et udvalg under Klima-, Energi- og Bygningsminister Martin Lidegaard har i maj 2013 udgivet deres Initiativkatalog for energirenovering. Dette udvalg foreslår en reduktion af energiforbruget i nuværende bygninger på 50 % frem mod 2050, hvilket modsvarer en reduktion på 1,86 % årligt hvert år frem til Cirka 40 % af det samlede energiforbrug i Danmark bruges til opvarmning. Når Danmarks og kommunernes ambitiøse mål omkring reduktion af CO 2 -udledningen skal opnås, kan det kun gøres ved at reducere den energimængde, der benyttes til opvarmning, signifikant. Assens Kommune har i deres Energi- og Klimahandlingsplan et mål om at være en CO 2 neutral geografisk enhed i 2042, hvilket kræver markante energieffektiviseringer. Ad. Drift af fjernevarmeunit. Teknologikataloget, som Glamsbjerg Fjernvarme ofte henviser til, beregner kr./år til drift af fjernvarmeunit. Bilag 7 viser uddrag fra Energistyrelsens Teknologikatalog. Det er korrekt, at det ikke er lovpligtigt med service på fjernvarmeinstallationer, hvilket er det samme, som er gældende for naturgasfyr, hvor det heller ikke er lovpligtigt med eftersyn. Dansk Fjernvarme, som er interesseorganisation for fjernvarmeselskaberne, opfordrer på deres hjemmeside til, at man benytter sig af fjernvarmens serviceordning og får lavet løbende service. Ordningen har eksisteret siden 2006, så argumentationen for, at det ikke skulle være en normal situation og at det er et relativt nyt tilbud, er svær at forstå. 4

Bilagsfortegnelse for samtlige bilag

Bilagsfortegnelse for samtlige bilag Bilagsfortegnelse for samtlige bilag Samtlige bilag til sagens behandling, herunder supplerende beregninger mv. (nogle bilag gentages således ift. bilag til tillægsprojektet) 1. Høringsbrev af 16. juni

Læs mere

Bilagsfortegnelse for samtlige bilag

Bilagsfortegnelse for samtlige bilag Bilagsfortegnelse for samtlige bilag Samtlige bilag til sagens behandling, herunder supplerende beregninger mv. (nogle bilag gentages således ift. bilag til tillægsprojektet) 1. Høringsbrev af 16. juni

Læs mere

FJERNVARME VESTERLED, BRØNDBY

FJERNVARME VESTERLED, BRØNDBY MARTS 2014, REVISION 2A, JANUAR 2015 BRØNDBY FJERNVARME A.M.B.A. FJERNVARME VESTERLED, BRØNDBY PROJEKTFORSLAG ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99

Læs mere

Masterplan for. Vordingborg Forsyning A/S. Grundlag for fjernvarmeforsyning af nye områder

Masterplan for. Vordingborg Forsyning A/S. Grundlag for fjernvarmeforsyning af nye områder Masterplan for Vordingborg Forsyning A/S Grundlag for fjernvarmeforsyning af nye områder September 2012 Rekvirent Vordingborg Forsyning A/S Færgegårdsvej 3 4760 Vordingborg Kontaktperson: Kristian Schou

Læs mere

Oplæg om konvertering fra individuel naturgas til fjernvarme (12. december 2008)

Oplæg om konvertering fra individuel naturgas til fjernvarme (12. december 2008) Oplæg om konvertering fra individuel naturgas til fjernvarme (12. december 2008) 1 Indholdsfortegnelse 1. Konvertering fra individuel naturgas til fjernvarme...3 2. Sammenfatning...3 3. Potentialevurdering

Læs mere

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME VED HOVEDVEJEN

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME VED HOVEDVEJEN GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME VED HOVEDVEJEN Revision 3 Dato 2012-02-21 Udarbejdet af KAC, EBJ, AD Kontrolleret af SOR Godkendt af Beskrivelse Karl Erik Hansen Projektforslag for fjernvarmeforsyning

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF ERHVERVSOMRÅDER I ISHØJ OG GREVE

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF ERHVERVSOMRÅDER I ISHØJ OG GREVE Til Vestegnens Kraftvarmeselskab Dokumenttype Rapport Dato Juni 2011 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF ERHVERVSOMRÅDER I ISHØJ OG GREVE PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF ERHVERVSOMRÅDER I ISHØJ

Læs mere

Varmeplananalyser for Vejle Kommune. Rapport. Muligheder for fjernvarme i Gadbjerg og Tofthøj. Juni 2013

Varmeplananalyser for Vejle Kommune. Rapport. Muligheder for fjernvarme i Gadbjerg og Tofthøj. Juni 2013 Varmeplananalyser for Vejle Kommune Rapport Muligheder for fjernvarme i Gadbjerg og Tofthøj NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H,

Læs mere

Projektforslag for fjernvarmeforsyning af boligområdet Lillevang samt erhvervsområdet ved Billund Lufthavn

Projektforslag for fjernvarmeforsyning af boligområdet Lillevang samt erhvervsområdet ved Billund Lufthavn «NAVN» «GADE» «POSTNR» Projektforslag for fjernvarmeforsyning af boligområdet Lillevang samt erhvervsområdet ved Billund Lufthavn Billund kommune, Teknik- og Miljøudvalget har på mødet den 2. december

Læs mere

SEPTEMBER 2014 ENERGISTYRELSEN ANALYSE AF INDFASNING AF VARMEPUMPER I NATURGASOMRÅDER

SEPTEMBER 2014 ENERGISTYRELSEN ANALYSE AF INDFASNING AF VARMEPUMPER I NATURGASOMRÅDER SEPTEMBER 2014 ENERGISTYRELSEN ANALYSE AF INDFASNING AF VARMEPUMPER I NATURGASOMRÅDER ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk SEPTEMBER 2014

Læs mere

Natur & Miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge. Udgivelsesår: 2013. Titel: Varmeplan Bornholm 2013. Bornholms Regionskommune. Antal 1.

Natur & Miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge. Udgivelsesår: 2013. Titel: Varmeplan Bornholm 2013. Bornholms Regionskommune. Antal 1. Udgiver: Bornholms Regionskommune Natur & Miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge Udgivelsesår: 2013 Titel: Varmeplan Bornholm 2013 Udarbejdet af: Lay-out: Tryk: Journalnummer: Jesper Preuss Justesen Peter

Læs mere

Alternativer til oliefyr

Alternativer til oliefyr 05-03-2012 jh, jw, akw Alternativer til oliefyr Baggrund Sammenfatning og konklusion Regeringen fremlagde i november 2011 oplægget Vores Energi som udspil til de energipolitiske forhandlinger med de øvrige

Læs mere

Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev - Kommentar til høringssvar af 30. august 2013 fra Naturgas Fyn.

Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev - Kommentar til høringssvar af 30. august 2013 fra Naturgas Fyn. Nyborg Kommune Teknik og Miljøafdelingen Att. Per Jurgensen 18. oktober 2013 Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev - Kommentar til høringssvar af 30. august 2013 fra Naturgas Fyn.

Læs mere

Strategiplanlægning 2013-2024

Strategiplanlægning 2013-2024 Strategiplanlægning 2013-2024 Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Varme (i det følgende benævnt som: Aalborg Forsyning, Varme eller Varmeforsyningen) Hjulmagervej 20 9000 Aalborg Udgivelse:

Læs mere

Samspil mellem gas, el og varme

Samspil mellem gas, el og varme Samspil mellem gas, el og varme Udgivet af Rapporten kan fås ved henvendelse til: Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Tlf. 70 10 22 44 Den kan også downloades på: www.energinet.dk December 2011 Dok. 43418/11,

Læs mere

Til. Roskilde Kommune. Dokumenttype. Rapport. Dato. Marts 2015 SCREENINGSRAPPORT POTENTIALET FOR OMLÆGNING AF ROSKILDE KOMMUNES OLIE- LANDSBYER TIL VE

Til. Roskilde Kommune. Dokumenttype. Rapport. Dato. Marts 2015 SCREENINGSRAPPORT POTENTIALET FOR OMLÆGNING AF ROSKILDE KOMMUNES OLIE- LANDSBYER TIL VE Til Roskilde Kommune Dokumenttype Rapport Dato Marts 2015 SCREENINGSRAPPORT POTENTIALET FOR OMLÆGNING AF ROSKILDE KOMMUNES OLIE- LANDSBYER TIL VE SCREENINGSRAPPORT POTENTIALET FOR OMLÆGNING AF ROSKILDE

Læs mere

Vedr.: Øster Hornum Varmeværk Projektforslag Ny Halmkedel

Vedr.: Øster Hornum Varmeværk Projektforslag Ny Halmkedel NOTAT Vedr.: Øster Hornum Varmeværk Projektforslag Ny Halmkedel Jens Birch Jensen Nordjylland Tel. +45 9682 0452 Mobil +45 6022 0815 jbj@planenergi.dk 24. marts 2014 Tillæg vedr. vurdering af varmeforsyning

Læs mere

Strategisk varmeplan JULI 2015

Strategisk varmeplan JULI 2015 Strategisk varmeplan JULI 2015 Indhold 1. Forord 4 2. Indledning 6 3. Udviklingsscenarier 10 4. Hovedkonklusioner og perspektivering 18 5. De konkrete tiltag 24 6. Holbæk by 26 7. Øvrige byer 30 8. Det

Læs mere

Fremtidig varmeforsyning

Fremtidig varmeforsyning Grundejerforeningen Fasanvænget Fremtidig varmeforsyning Slutrapport - Forundersøgelser Marts 2007 Grundejerforeningen Fasanvænget Fremtidig varmeforsyning Forundersøgelser Marts 2007 Dokument nr. Revision

Læs mere

Grenaa Varmeværk. Etablering af solvarmeanlæg. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen

Grenaa Varmeværk. Etablering af solvarmeanlæg. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Grenaa Varmeværk Etablering af solvarmeanlæg Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Januar 2013 Revideret 31. januar 2013 Grenaa Varmeværk Januar 2013 Projektforslag Rev. 31.

Læs mere

REDNINGSPLAN SMÅ DYRE NATURGASFYRE- DE FJERNVARMEVÆRKER

REDNINGSPLAN SMÅ DYRE NATURGASFYRE- DE FJERNVARMEVÆRKER Til Dansk Fjernvarme og Foreningen af Danske Kraftvarmeværker Dokumenttype Rapport Dato September 2011 REDNINGSPLAN SMÅ DYRE NATURGASFYRE- DE FJERNVARMEVÆRKER REDNINGSPLAN Revision 1 Dato 2011-09-05 Udarbejdet

Læs mere

Føns Nærvarme. Rapport

Føns Nærvarme. Rapport Føns Nærvarme Rapport Muligheder for kollektive varmeløsninger i Føns NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Århus

Læs mere

Varmeforsyning i Danmark. Hvem Hvad Hvor og - Hvorfor

Varmeforsyning i Danmark. Hvem Hvad Hvor og - Hvorfor Varmeforsyning i Danmark Hvem Hvad Hvor og - Hvorfor Titel: Varmeforsyning i Danmark Hvem Hvad Hvor og Hvorfor Udgivet af: Energistyrelsen Amaliegade 44 1246 København K Telefon: (+45) 33 92 67 00 e-mail:

Læs mere

Dette notat er udarbejdet som et led i Energi- og klimaplanlægningen i Egedal kommune.

Dette notat er udarbejdet som et led i Energi- og klimaplanlægningen i Egedal kommune. NOTAT Projekt Varme- og klimastrategi for Egedal Kommune Kunde Egedal Kommune Notat nr. 1 Dato 2009-08-27 Tidspunkt Til Egedal Kommune og Slagslunde Fjernvarmelaug Fra Anders Dyrelund 1. Indledning Dette

Læs mere

& Service A/S. Udvidelse af forsyningsområde. i Bondemosen mm. i Ullerslev. Rev. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen

& Service A/S. Udvidelse af forsyningsområde. i Bondemosen mm. i Ullerslev. Rev. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Nyborg Forsyning F & Service A/S Udvidelse af forsyningsområde i Bondemosen mm. i Ullerslev Rev. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen marts 2013 Nyborg Forsyning og Service

Læs mere

Valg af varmekilde i en- og tofamiliehuse med oliefyr GUIDE

Valg af varmekilde i en- og tofamiliehuse med oliefyr GUIDE GUIDE Valg af varmekilde i en- og tofamiliehuse med oliefyr Scan koden og TILMELD dig vores NYHEDSBREV Hent ScanLife: SMS Scan til 1220 eller hent gratis i App Store eller Android Market 1 indhold Baggrund

Læs mere

FORNYELSE AF HELSINGØR KRAFTVARMEVÆRK

FORNYELSE AF HELSINGØR KRAFTVARMEVÆRK MAJ 2014 HELSINGØR KRAFTVARMEVÆRK A/S FORNYELSE AF HELSINGØR KRAFTVARMEVÆRK BESLUTNINGSGRUNDLAG ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

Godkendelse af projekt for udnyttelse af overskudsvarme fra Grundfos til fjernvarme

Godkendelse af projekt for udnyttelse af overskudsvarme fra Grundfos til fjernvarme Realskolevej 18 8850 Bjerringbro Att.: Charles W. Hansen Godkendelse af projekt for udnyttelse af overskudsvarme fra Grundfos til fjernvarme Viborg Kommune har den 13. december 2011 modtaget et projektforslag

Læs mere

ENERGIPLANLÆGNING FOR FREDENSBORG OG HØRSHOLM KOMMUNER PÅ 10 ÅRS SIGT

ENERGIPLANLÆGNING FOR FREDENSBORG OG HØRSHOLM KOMMUNER PÅ 10 ÅRS SIGT ENERGIPLANLÆGNING FOR FREDENSBORG OG HØRSHOLM KOMMUNER PÅ 10 ÅRS SIGT Til I/S Nordforbrænding + Fredensborg og Hørsholm Kommuner Dokumenttype Energiplan Dato Maj, 2011 ENERGIPLANLÆGNING FOR FREDENSBORG

Læs mere

Varmeforsyning i Vejle Fjernvarmeselskabs

Varmeforsyning i Vejle Fjernvarmeselskabs Viden der bringer mennesker videre--- Vejle Fjernvarmeselskab Varmeforsyning i Vejle Fjernvarmeselskabs forsyningsområde Samfundsøkonomisk vurdering af individuelle varmepumper i forhold til fjernvarme

Læs mere