SYMBIOSEMULIG- HEDER FOR BIOGAS GENERISK CASE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SYMBIOSEMULIG- HEDER FOR BIOGAS GENERISK CASE"

Transkript

1 SYMBIOSEMULIG- HEDER FOR BIOGAS GENERISK CASE Efterår

2 HVAD ER EN GRØN INDUSTRISYMBIOSE? En grøn industrisymbiose er et kommercielt samarbejde, hvor én virksomheds restprodukt genanvendes som input i en anden virksomheds produktionsproces. En internationalt kendt industriel symbiose er Kalundborg Symbiosis, hvor en række virksomheder udveksler både materialer, energi og vand. Læs om Kalundborg Symbiosis og om Symbiosis Center på: Grøn Industrisymbiose er et program under Erhvervsstyrelsen, hvor der, i samarbejde med de Danske Regioner, er nedsat en task force med formålet at identificere og facilitere symbioser i hver af de fem danske regioner. Læs mere om Grøn Industrisymbiose på: INDHOLD 1 ØGET BIOGASPRODUKTION 2 UDNYTTELSESMULIGHEDER 3 ØKONOMISK GEVINST 4 MILJØMÆSSIG GEVINST 5 BARRIERER SYMBIOSEMULIGHEDER FOR BIOGAS HOVEDPOINTER Industrisymbioser, som øger produktionen eller nyttiggørelsen af biogas, kan skabe økonomiske og miljømæssige gevinster. Der findes ofte en række interne muligheder for at øge biogasproduktionen - men ved at samarbejde med andre virksomheder kan der typisk opnås en endnu større produktion samt en forbedret nyttiggørelse. Gennem en industrisymbiose kan for eksempel nyttiggørelse af industrielt spildevand, organiske restfraktioner og/eller overskudsvarme medføre en øget produktion af biogas. Bortskaffelse af disse ressourcer udgør typisk omkostninger, men kan i en symbiose udgøre en egentlig indtægtskilde. Hos renseanlæg kan uudnyttet overskydende biogas fra rådnetanke nyttiggøres af nærliggende virksomheder, som dermed kan omstille fossile procesforbrug til vedvarende energi. Dermed kan bundlinjen styrkes for både afsætter og modtager. Du kan læse mere om udnyttelse af organiske restfraktioner i den generiske case af samme navn. ANVENDELSESMULIGHEDER Overskydende biogas kan udnyttes på flere forskellige måder, herunder: Til transportformål hvor det kan fortrænge benzin/diesel Til procesvarme hvor det kan fortrænge fossile brændsler Opgradering til naturgasnettet og eventuel oplagring og brug som balancekraft i det samlede energisystem Kraft- og varmeproduktion i en gasmotor STORE BESPARELSER OG MILJØGEVINSTER Både en øget produktion og et højere udnyttelse fører til en forbedret økonomi. Dette i form af eksempelvis en øget omsætning som følge af yderligere afsætning af biogas eller ved intern anvendelse på renseanlægget ved, at der forekommer reducerede omkostninger til spildevandsbehandling eller reduceret behov for energi fra ekstern kilde. Miljømæssigt fører en øget produktion og udnyttelse af biogas til en højere andel vedvarende energi i energisystemet. Desuden er biogas en vedvarende energikilde, som har anvendelse, hvor der er få andre grønne alternativer. Eksempelvis kan den tunge vejtransport omstilles til vedvarende energi ved brug af biogas. Der er også en række andre positive miljøeffekter af en øget produktion og udnyttelse af biogas som f.eks. udledning af væsentligt færre ultrafine partikler sammenlignet med afbrænding af diesel til transportformål. Ultrafine partikler er skadelige for mennesker. Virksomheder, der er interesserede i at øge nyttiggørelsen af biogas, kan kontakte enten Symbiosis Center (www.symbiosecenter.dk) eller den nationale Task Force for Grøn Industrisymbiose under Erhvervsstyrelsens program for Grøn Omstilling (www.grønomstilling.dk) for at få mere viden og bistand til at identificere og udvikle symbiosepotentialerne. 2

3 UASB-REAKTORER En UASB (Upflow Anaerobic Sludge Blanket) er en nyere biogasreaktortype, som egner sig specielt godt til (for)behandling af spildevand med et særligt højt indhold af biologisk omsætteligt materiale. Sammenlignet med en traditionel rådnetank, omsættes der en større andel af det biologisk omsættelige materiale ved behandling i en UASB reaktor. Reaktoren kan med fordel placeres tidligt i renseprocessen og dermed reducere behovet for beluftning i et senere rensetrin. Metodens fordel er, at den reducerer energiforbruget til beluftning af spildevandet og sikrer en højere samlet biogasproduktion. Såleden kan der typisk opnås et større energioverskud samlet set. 1 ØGET BIOGASPRODUKTION Biogas produceres hovedsageligt enten på dedikerede biogasanlæg (der typisk er baserede på husdyrgødning og tilsatte organiske restfraktioner eller energiafgrøder) eller i forbindelse med udrådning af slam på renseanlæg, hvor produktionen af biogas er en del af behandlingen af slam fra renseprocessen. Biogassen bliver typisk afbrændt i en gasmotorer, hvor den producerede el leveres til el-nettet og den producerede varme sælges som fjernvarme. På renseanlæg udnyttes den producerede varme typisk internt. I begge tilfælde findes der flere muligheder for at øge biogasproduktionen. En mulighed er at tilsætte organiske restfraktioner med et højt gaspotentiale eller tilføre spildevandsslam med et højt indhold af biologisk omsætteligt materiale (f.eks. primær slam). Ved at øge biogasproduktionen skabes typisk et overskud af biogas altså en større produktion af biogas, end hvad renseanlægget eller biogasanlægget som udgangspunkt kan udnytte. Dermed skabes potentialer for, at den overskydende biogas udnyttes hos andre virksomheder gennem industrisymbioser. Flere eksempler peger på, at en udnyttelse af denne overskydende gas til eksempelvis transport er både miljømæssigt og økonomisk fordelagtigt 1. Renseanlægget eller det dedikerede biogasanlæg kan forøge biogasproduktionen gennem intern optimering - eksempelvis ved at: Overgå fra en mesofil til en termofil udrådning, hvilket betyder, at temperaturen i biogasreaktoren øges fra ca. 38 grader til omkring 55 grader 2. Ved en sådan temperaturstigning øges hastigheden af gasproduktionen, hvormed der kan opnås et større gasudbytte ved den samme opholdstid. Tilføje forebehandlings-trin, f.eks. lavtemperatur hydrolyse 3. Installere en varmepumpe på udløbet fra renseanlægget og dermed udnytte den producerede varme til opvarmning af biogasreaktorerne. Etablere en primær bundfældningstank eller anden separation, da slammet herfra har et højere biogaspotentiale end slam, der har været igennem de kemiske/biologiske renseprocesser. I det følgende beskrives to generelle scenarier, hvor biogasproduktionen øges gennem industrisymbioser, enten ved en omlægning af anlægget eller en ændring i det tilførte materiale. SCENARIE 1 ØGET BIOGASPRODUKTION SOM FØLGE AF TILFØRTE ORGANISKE RESTFRAKTIONER En virksomhed leverer organisk affald med et højt gaspotentiale til et dedikeret biogasanlæg eller en rådnetank på et renseanlæg, hvormed gasproduktionen øges. Virksomheden aftager en delmængde af den øgede produktion, enten i form af biogas eller energi produceret på biogassen som modregning for de tilførte ressourcer. SCENARIE 2 - ØGET BIOGASPRODUKTION FRA TILFØRT SPILDEVAND En virksomhed udleder spildevand med et højt indhold af biologisk omsætteligt materiale. Dette indhold kan føre til forøgede omkostninger på renseanlægget og virksomheden pålægges derfor et særbidrag svarende til den ekstra omkostning for rensning af spildevandet på renseanlægget. Det organisk omsættelige materiale giver imidlertid muligheden for at øge gasproduktionen; enten i en eksisterende rådnetank, eller endnu bedre i en såkaldt UASB reaktor (se info-boksen). Den øgede gasproduktion kan så udnyttes til at nedbringe renseanlæggets behov for tilført energi og dermed reducere omkostningerne. I flere tilfælde, hvis mængderne af biogas er tilstrækkelige, kan biogassen eksporteres eller udnyttes til en energiproduktion, der kan sælges. Dette vil skabe en indtægtskilde, der enten kan modregnes virksomhedens omkostninger til rensning af spildevand eller deles imellem virksomheden og renseanlægget. 1 Se bl.a. Optimal udnyttelse af varmeenergi fra spildevand, Feasibilty Studie, Grontmij Carl Bro, august Mikroberne, som er involveret i biogasprocessen, har bedre vækstbetingelser, hvorfor en hurtigere gasproduktionen opnås. Processen har et større energiforbrug til opvarmning, men kan resultere i et relativt højere energiudbytte. 3 Lavtemperatur hydrolyse er en forbehandlingsmetode hvor komplekse og langkædede molekyler nedbrydes til let nedbrydeligt organisk stof der er lettere at omsætte for fermenteringsprocessen i rådnetanken. Dermed omsættes en større mængde materiale og der produceres mere biogas. 3

4 2 UDNYTTELSESMULIGHEDER Biogas kan udnyttes til mange formål og er dermed en meget alsidig vedvarende energikilde. I det følgende beskrives forskellige måder, biogas kan udnyttes på. Som ved produktionen af biogas, kan nyttiggørelsen af biogas forbedres både ved intern optimering og gennem symbioser med andre virksomheder. Som udgangspunkt kan biogassens nyttevirkning øges ved at afbrænde gassen i et moderne kondensende gasfyr fremfor i en (ældre) gasmotorer. Gasfyret producerer udelukkende varmen, men repræsenterer en betydeligt højere årsvirkningsgrad (forudsat at al energien afsættes). Det er også en mulighed at opgradere biogassen til ren metan (bionaturgas), hvorved den uden videre kan sendes ud på naturgasnettet og transporteres til andre anvendelser eller oplagres til senere brug. Ved opgradering til bionaturgas udnyttes den eksisterende naturgasinfrastruktur og en ellers besværlig lagring af vedvarende energi er mulig. Lagring af biogas kan være fordelagtigt, da det øger fleksibiliteten og giver flere anvendelsesmuligheder. Traditionelt opgraderes biogassen ved at fjerne det naturlige indhold af CO 2 (ca. 40 % af biogassens volumen) gennem en af flere mulige renseteknikker. Potentielt vil basiske restprodukter fra industrien, såsom lud-produkter eller læsket kalk, kunne bidrage til CO 2 -rensning og dermed udgøre en industrisymbiose. Nye teknologier er desuden under udvikling, hvor indholdet af CO 2 i biogassen omdannes mikrobielt til metan, hvilket øger den samlede mængde bionaturgas. Sidstnævnte teknologi behøver tilsætning af brint, der kan produceres ved anvendelse af f.eks. overskydende vindmøllestrøm. Dette gør teknologien yderligere attraktiv, da den kan bidrage til at indpasse vindmøllestrøm og dermed binde energisystemerne sammen. brændsler. En sådan omstilling kan være en af de eneste reelle alternativer til fossile brændsler, da krav til processen eller procesanlæggenes opbygning eksempelvis udelukker brugen af fjernvarme. SYMBIOSE EKSEMPEL FAXE ENERGISYMBIOSE Energisymbiose Faxe er et samarbejde mellem fire virksomheder i Faxe om udnyttelse af en række overskydende energistrømme. En af symbiosens konkrete samarbejdspotentialer ligger i udnyttelsen af overskydende biogasproduktion fra Faxe Forsynings renseanlæg til at producere procesvarme hos Haribo Lakrids A/S. I symbiosen produceres biogassen i en UASB reaktor, hvor både spildevandet fra Haribo og en anden nærliggende virksomhed behandles. Der skabes et biogasoverskud ved at renseanlægget installerer et effektivt kondenserende gasfyr med høj årsvirkningsgrad. Den overskynde biogas kan anvendes i forbindelse med Haribos produktion, der dermed sparer indkøb af naturgas. SYMBIOSE EKSEMPEL SKÆLSKØR SYMBIOSEN Nabovirksomhederne SK Forsyning og Harboe Bryggeri har i dag hvert sit rensningsanlæg til behandling af spildevand. Ved at omlægge til en samlet behandling af de to spildevandsfraktioner opnås en forbedret renseproces i kraft af, at en blanding af fraktionerne er bedre for den biologiske proces end de to fraktioner hver for sig. Udover samkøringen af spildevandsfraktionerne, undersøges en omlægning af anlæggenes opbygning med etableringen af primær bundfældningstank. Slammet herfra kan udrådnes i en evt. nyetableret rådnetank eller transporteres til en rådnetank på et af SK Forsynings andre renseanlæg. En sådan behandling vil medføre en væsentligt øget produktion af biogas, der kan nyttiggøres lokalt eller opgraderes og distribueres via naturgasnettet. Et alternativ til opgradering og transmission gennem naturgasnettet er at udnytte biogassen til at fortrænge procesenergi baseret på fossile 4

5 3 ØKONOMISK GEVINST Den økonomiske gevinst for en virksomhed eller et forsyningsselskab, der øger produktionen af biogas eller frigør en større mængde gas til ekstern nyttiggørelse, kommer fra det overskud, der kan genereres ved at sælge den overskydende gasmængde. De bedste muligheder for en økonomisk gevinst findes, hvis det er muligt at lave de nødvendige ændringer i produktionen eller afsætningen af biogassen i forbindelse med eksempelvis en anden planlagt omlægning af anlæggene. Det kunne eksempelvis være i forbindelse med planlagt omlægning af renseanlæg for at håndtere større mængder spildevand, eller i forbindelse med udskiftning af slidt udstyr. I disse tilfælde kan en helhedsorienteret tilgang, hvor eksterne symbiosemuligheder tages i betragtning, give anledning til væsentlige forbedringer i den samlede økonomi. Da den samlede udnyttelsesgrad i et moderne kondenserende gasfyr på årsbasis kan være mere end 30 % højere end i en gasmotor, er der her gode muligheder for at øge indtjening og dermed forbedre bundlinjen. For et forsyningsselskab betyder det en bedre samlet økonomi for forbrugerne og for den virksomhed, der producerer biogas, betyder den højere indtægt en styrket konkurrenceevne. Ligestillingen af biogastilskud til proces og transport med kraftvarme, der er en følge af Regeringens energiaftale fra , betyder også, at flere anvendelsesmuligheder med positiv økonomi er opstået. Frigøres en mængde biogas til nyttiggørelse som følge af eksempelvis mere tilført organisk stof, vil den kunne afsættes til en pris der, i kombination med det nye tilskud, kan være konkurrencedygtig med naturgas. Det betyder, at en virksomhed, der ønsker at nyttiggøre denne ressource, kan opnå en økonomisk gevinst samtidig med en styrket grøn profil. SYMBIOSE EKSEMPEL ØKONOMISK GEVINST VED FAXE ENERGISYMBIOSE Hvis Faxe Energisymbioses projekt med nyttiggørelse af overskydende biogas realiseres, kan det fortrænge en betragtelig andel af naturgasforbruget hos Haribo. Dermed nedbringes omkostningerne og konkurrenceevnen styrkes. Besparelsen er vurderet til at være stor nok til at kunne tilbagebetale investeringer i blandt andet rørlægning og nye brændere i kedlerne på under 3 år, hvis energisparetilskud eller lignende tilskudsmuligheder kan anvendes. Ratificeres tilskuddet til biogas til proces (læs mere i afsnit 5) styrkes økonomien yderligere, og projektets partnere kan i fællesskab høste en endnu større økonomisk gevinst. SYMBIOSE EKSEMPEL ØKONOMISK GEVINST VED SKÆLSKØR SYMBIOSEN Sammenlægningen af renseprocesserne i Skælskør Symbiosen vil ikke kun spare partnerne for en række omkostninger til rensning af spildevandet. Symbiosen vil også føre til, at udgifterne til indkøb af naturgas ved de to virksomheder kan reduceres, da denne fortrænges af den producerede biogas. Samlet set kan den økonomiske gevinst årligt udgøre flere millioner kroner. 4 MILJØMÆSSIG GEVINST En højere udnyttelsesgrad af den producerede biogas betyder, at en større mængde fossile brændsler kan fortrænges og dermed reducere drivhusgasudledningen. Biogas, og særligt bionaturgas, er en særligt attraktiv vedvarende energikilde, idet den p.t. er et af de eneste reelle alternativer til fossile brændsler, som kan oplagres. Det kan eksempelvis være som erstatning af diesel i tung transport. Et andet eksempel er, at bionaturgas kan erstatte fossile brændsler som tung brændselsolie (HFO) eller naturgas i processer, hvor alternativer som flis enten ikke rentable eller teknisk mulige. Det kunne eksempelvis være i asfalt- eller teglproduktion. 4 Aftale af 22. marts 2012: energiaftalen-22-marts

6 Mulighed for lagring af energi, i form af bionaturgas oplagret i det allerede eksisterende naturgasnet, er også fordelagtigt. Avancerede nye metoder giver tilmed muligheden for at opgradere biogas direkte til metangas ved hjælp af brint genereret med overskydende strøm fra eks. vindmøller. På den måde renses CO 2 ikke ud af gassen og udledes til atmosfæren, men omsættes til metan, hvilket giver et større samlet udbytte og reducerer emissionerne af drivhusgasser. Hvis biogassen nyttiggøres til transportformål kan der samtidig opnås en reduktion i udledningen af ultrafine partikler, hvilket betyder en forbedret luftkvalitet, da disse partikler er skadelige for mennesker. SYMBIOSE EKSEMPEL MILJØMÆSSIG GEVINST VED FAXE ENERGISYMBIOSE Den overskydende biogas fra Faxe Renseanlæg kan potentielt fortrænge mere end 10 % af naturgasforbruget til procesvarme hos Haribo Lakrids A/S. Det vil føre til en årlig reduktion i CO 2 -udledningen på omtrent 500 tons CO 2. Samtidig med en reduktion i udledningen af drivhusgasser fra den fortrængte naturgas spares begrænsede fossile energiressourcer. SYMBIOSE EKSEMPEL MILJØMÆSSIG GEVINST VED SKÆLSKØR SYMBIOSEN I Skælskør symbiosen vil samkøringen af de to spildevandsfraktioner, samt nyttiggørelsen af slam og biomasse til biogas, medføre en anslået reduktion på i alt tons CO 2 om året. Desuden vil den bedre biologiske proces ved samkøringen af spildevandet medføre renere spildevand. 5 BARRIERER tilskud til biogas til proces og transport i Europa Kommissionen. Indtil tilskuddet er ratificeret er der en væsentlig skævvridning i mulige tilskud, der kraftigt favoriserer afbrænding af biogas i en gasmotor til kraftvarmeproduktion. Det betyder, at flere projekter, hvor en industrivirksomhed ville have omstillet deres forbrug til biogas, må skrinlægges, og der i stedet må investeres i en mindre optimal løsning. På samme måde er den manglende ratificering en væsentlig barriere for udnyttelse af biogas til transport. INVESTERINGSBEHOV Der kan være et relativt stort investeringsbehov ved omlægning af biogasanlæg eller ved omstilling af proces- eller transportforbrug til biogas, hvilket kan være en væsentlig barriere for etableringen af grønne industrisymbioser med udnyttelse af biogas. Som nævnt tidligere er det derfor særligt fordelagtigt at foretage sådanne investeringer, hvis der af andre grunde skal bygges om eller investeres i nyt udstyr. USIKKERHED OM DE FREMTIDIGE RAMMEBETINGELSER FOR BIOGAS De usikre fremtidsudsigter for rammebetingelserne for produktion, afsætning og anvendelse af biogas mindsker investeringslysten i både biogasanlæg og anlæg til at nyttiggøre biogassen. Denne generiske case for industrisymbioser med symbiosemuligheder for biogas har til formål at inspirere til en højere nyttiggørelse af dette ved at beskrive de generelle muligheder for og udbytte ved sådanne symbioser. Casen må ikke bruges som dimensionerings- eller beslutningsgrundlag. Der er en række forskellige tekniske og/eller lovmæssige barrierer, der kan vanskeliggøre etableringen af en symbiose, hvor produktionen eller nyttiggørelsen af biogas øges. RATIFICERING AF TILSKUD TIL BIOGAS I EUROPAKOMMISSIONEN En af hovedbarriererne for symbiosesamarbejde med biogas er en manglende ratificering af 6

7 Casen er udarbejdet af Niras A/S, ved: Nikolaj From, Camilla Tang, Christian Eriksen og Erik C. Wormslev Med bidrag fra Linda Høibye (COWI) og Asger Søndberg (GREENET) for Erhvervsstyrelsen og Symbiosis Center 7

OVERSKUDS- VARME GENERISK CASE

OVERSKUDS- VARME GENERISK CASE OVERSKUDS- VARME GENERISK CASE Efterår 2014 1 HVAD ER EN GRØN INDUSTRISYMBIOSE? En grøn industrisymbiose er et kommercielt samarbejde, hvor én virksomheds restprodukt genanvendes som input i en anden virksomheds

Læs mere

Mikrobølger kan lave halm om til olie

Mikrobølger kan lave halm om til olie 6. årgang Nummer 28 Juni 2009 Forskning i Bioenergi Varmere klima giver mere bioenergi 3 Affald kan give os gratis brændstof 4 Fra affald til benzin, el og varme 8 Europas største forgasningsanlæg er i

Læs mere

Biokraft A/S muligheder i samspil på Bornholm

Biokraft A/S muligheder i samspil på Bornholm Biokraft A/S muligheder i samspil på Bornholm Biokraft A/S analyse af biogas og Biokrafts betydning for Bornholm Mindsker udledning af drivhusgasser Energi af høj kvalitet Biogas - en del af løsningen

Læs mere

Biogas til nettet. Projektrapport Maj 2009

Biogas til nettet. Projektrapport Maj 2009 Biogas til nettet Projektrapport Maj 2009 Biogas til nettet Torben Kvist Jensen Dansk Gasteknisk Center a/s Hørsholm 2009 Titel : Biogas til nettet Rapport kategori : Projektrapport Forfatter : Torben

Læs mere

Energıdebatten OPLÆG TIL. Energiforbrug debat 2. Ressourcer debat 1. midt.energistrategi

Energıdebatten OPLÆG TIL. Energiforbrug debat 2. Ressourcer debat 1. midt.energistrategi midt.energistrategi OPLÆG TIL Energıdebatten 28. november 2014 9:00-13:00 Gl. Skovridergaard Marienlundsvej 36 Silkeborg Dette debatoplæg skal bidrage til, at vi den 28. november får en politisk pejling

Læs mere

Strategisk varmeplan JULI 2015

Strategisk varmeplan JULI 2015 Strategisk varmeplan JULI 2015 Indhold 1. Forord 4 2. Indledning 6 3. Udviklingsscenarier 10 4. Hovedkonklusioner og perspektivering 18 5. De konkrete tiltag 24 6. Holbæk by 26 7. Øvrige byer 30 8. Det

Læs mere

Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark

Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Samspil mellem vindkraft, varmepumper og elbiler VARMEPUMPER Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Udgivet af Oplag: 500 Rapporten kan

Læs mere

Forskning i Bioenergi, Brint & Brændselsceller

Forskning i Bioenergi, Brint & Brændselsceller 8. årgang Nummer 37 September 2011 Forskning i Bioenergi, Brint & Brændselsceller Fokus på VE-gasser Bioethanol i dieselbiler giver helt nye perspektiver Metangas kan blive en genvej til brintsamfundet

Læs mere

ENERGI- OG MILJØTEKNOLOGI

ENERGI- OG MILJØTEKNOLOGI ENERGI- OG MILJØTEKNOLOGI Baggrundsmateriale til Vækstforums tænketank 2007 Baggrund Beskrivelse af energiteknologier Regional status og perspektivering Udgiver: Regional udvikling Forord Vækstforum i

Læs mere

Biogasproduktion i Danmark Vurderinger af drifts- og samfundsøkonomi Jacobsen, Brian H.; Laugesen, Frederik Møller; Dubgaard, Alex; Bojesen, Mikkel

Biogasproduktion i Danmark Vurderinger af drifts- og samfundsøkonomi Jacobsen, Brian H.; Laugesen, Frederik Møller; Dubgaard, Alex; Bojesen, Mikkel university of copenhagen Biogasproduktion i Danmark Vurderinger af drifts- og samfundsøkonomi Jacobsen, Brian H.; Laugesen, Frederik Møller; Dubgaard, Alex; Bojesen, Mikkel Publication date: 2013 Document

Læs mere

Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030

Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030 Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030 Maj 2011 Udgiver: Hjemmeside: Aalborg Kommune Forsyningsvirksomhederne Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby www.forsyning.dk Udgivelse: maj 2011 Titel: Energistrategi

Læs mere

Strategisk energiplan. Web udgave

Strategisk energiplan. Web udgave Strategisk energiplan Indhold 1. Forord...3 2. Hvad er en strategisk energiplan...4 3. Vision og mål...6 4. Strategi...8 5. Status for energiforsyningen i Horsens Kommune...10 6. Fremtidens energi i Horsens

Læs mere

Energi i Egedal Egedal Kommune April 2013

Energi i Egedal Egedal Kommune April 2013 Energi i Egedal Egedal Kommune April 2013 Indholdsfortegnelse Forord 3 Om Energi i Egedal 4 Egedals mål for 2020 5 Strategisk energiplanlægning 6 Samarbejder på energiområdet 7 Relation til andre planer

Læs mere

Biogas og økologisk landbrug en god cocktail

Biogas og økologisk landbrug en god cocktail Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Bilag 131 Offentligt Biogas og økologisk landbrug en god cocktail Biogas og økologisk landbrug en god cocktail 1 Økologisk jordbrug kan

Læs mere

4.3 Naturgasnettets fremtid, VEgasser og flydende brændsler

4.3 Naturgasnettets fremtid, VEgasser og flydende brændsler Baggrundsnotat VedvarendeEnergi s Energivision 4.3 Naturgasnettets fremtid, VEgasser og flydende brændsler 25/7-2014 af Jakob Worm 4.3.1 Opsummering Dette afsnit handler primært om fremtidens gasnet. I

Læs mere

BIOGASMULIGHEDER I RANDERS KOMMUNE. Forretningsmodeller for biogas

BIOGASMULIGHEDER I RANDERS KOMMUNE. Forretningsmodeller for biogas BIOGASMULIGHEDER I RANDERS KOMMUNE Forretningsmodeller for biogas Kolofon Beregningsværktøjet til denne forretningsmodel er udviklet i samarbejde mellem Randers Kommune og Innovationsnetværket for Biomasse

Læs mere

Gassen i klemme HMN Naturgas 05 november 2014

Gassen i klemme HMN Naturgas 05 november 2014 HMN Naturgas 05 november 2014 Forfattere: Helge Sigurd Næss-Schmidt, Partner Martin Bo Hansen, Senior Economist Camilla Ringsted, Economist Indholdsfortegnelse Sammenfatning 4 1 Gevinster ved senere udfasning

Læs mere

Biogasproduktion i Danmark Vurderinger af drifts- og samfundsøkonomi. Brian H. Jacobsen Frederik M. Laugesen Alex Dubgaard Mikkel Bojesen

Biogasproduktion i Danmark Vurderinger af drifts- og samfundsøkonomi. Brian H. Jacobsen Frederik M. Laugesen Alex Dubgaard Mikkel Bojesen Biogasproduktion i Danmark Vurderinger af drifts- og samfundsøkonomi Brian H. Jacobsen Frederik M. Laugesen Alex Dubgaard Mikkel Bojesen 220 IFRO Rapport 220 Biogasproduktion i Danmark Vurderinger af drifts-

Læs mere

Biogas DRIFTS- OG SAMFUNDSØKONOMISK ANA- LYSE

Biogas DRIFTS- OG SAMFUNDSØKONOMISK ANA- LYSE Energinet.dk Biogas DRIFTS- OG SAMFUNDSØKONOMISK ANA- LYSE Sæsonvariation September 2010 Energinet Biogas DRIFTS- OG SAMFUNDSØKONOMISK ANA- LYSE Sæsonvariation September 2010 D Udkast 17.12.10 ASM/TRN

Læs mere

Biogaspotentiale som vedvarende energikilde

Biogaspotentiale som vedvarende energikilde 2013 potentiale som vedvarende energikilde Århus Maskinmesterskole 16-12-2013 1. Titelblad Titel: Emme: Opgavetype: Uddannelse: Udannelse sted: Fagområde: potentiale som vedvarende energikilde Vedvarende

Læs mere

FlexCities Projektet er støttet af:

FlexCities Projektet er støttet af: FlexCities Projektet er støttet af: Region Midtjylland, Fjernvarmevækst INSERO Horsens Horsens Kommune Hedensted Kommune Løsning Fjernvarme Hedensted Fjernvarme Brædstrup Fjernvarme Dagnæs-Bækkelund Varmeværk

Læs mere

Til Sønderborg Kommune. Dokumenttype Bilagsrapport. Dato Oktober 2009 VARMEPLAN SØNDERBORG BILAGSRAPPORT

Til Sønderborg Kommune. Dokumenttype Bilagsrapport. Dato Oktober 2009 VARMEPLAN SØNDERBORG BILAGSRAPPORT Til Sønderborg Kommune Dokumenttype Bilagsrapport Dato Oktober 2009 VARMEPLAN SØNDERBORG SØNDERBORG Revision 01 Dato 2009-11-06 Udarbejdet af JEML Kontrolleret af JJP Godkendt af AD Beskrivelse Bilagsrapport

Læs mere

Slutrapport. På Vej Mod Metansamfundet? - anvendelse af brint til opgradering af biogas og kunstig metanfremstilling. Fase 1

Slutrapport. På Vej Mod Metansamfundet? - anvendelse af brint til opgradering af biogas og kunstig metanfremstilling. Fase 1 Slutrapport På Vej Mod Metansamfundet? - anvendelse af brint til opgradering af biogas og kunstig metanfremstilling Fase 1 Slutrapport for erhvervsudviklingsprojekt gennemført med støtte fra: Projektdeltagere:

Læs mere

FORSLAG Off. fremlagt 30. juni - 8. sep 2012

FORSLAG Off. fremlagt 30. juni - 8. sep 2012 FORSLAG Off. fremlagt 30. juni - 8. sep 2012 Kommuneplantillæg nr. 22 Temaplan for Biogas - Skive Kommune Teknisk Forvaltning - Vedtaget juni 2012 Planloven Lov om planlægning (Planloven) er grundlaget

Læs mere

Faktaark til Energistrategi 2050

Faktaark til Energistrategi 2050 Hasforth, Torsten Stormgade 2-6 1470 København K Tlf. 3392 2800 Fax 3392 2801 kemin@kemin.dk www.kemin.dk Faktaark til Energistrategi 2050 Kontoret for National Energi 24-02-2011 J nr. / Hasforth, Torsten

Læs mere

Spar på energien! Spar på energien!

Spar på energien! Spar på energien! Spar på energien! Kraftvarme Spar på energien! lllll NYT lll Spar på energien! Foreningen Danske Kraftvarmeværker og DFP har sammen taget initiativ til et nyt branchetilbud omkring opfyldelse af fjernvarmeselskabernes

Læs mere

OKTOBER 2013 BIOGAS TASKFORCE BUSINESS CASE FOR BIOGASANLÆG MED AFSÆTNING TIL NATURGASNETTET

OKTOBER 2013 BIOGAS TASKFORCE BUSINESS CASE FOR BIOGASANLÆG MED AFSÆTNING TIL NATURGASNETTET OKTOBER 2013 BIOGAS TASKFORCE BUSINESS CASE FOR BIOGASANLÆG MED AFSÆTNING TIL NATURGASNETTET ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk OKTOBER

Læs mere

Økologisk biogasfællesanlæg ved Nørre å dalen

Økologisk biogasfællesanlæg ved Nørre å dalen Økologisk biogasfællesanlæg ved Nørre å dalen NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Forprojekt for Øko biogasanlæg 2.0 i BioM projektet Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade

Læs mere

En visionær dansk energipolitik

En visionær dansk energipolitik En visionær dansk energipolitik Det er regeringens vision, at Danmark på langt sigt helt skal frigøre sig fra fossile brændsler kul, olie og naturgas. I stedet skal vi anvende vedvarende energi. I dag

Læs mere

Det Nationale Bioøkonomipanel. Gul biomasse i Danmark. Udpluk af casebeskrivelser for bioøkonomi i Danmark, baseret på gul biomasse

Det Nationale Bioøkonomipanel. Gul biomasse i Danmark. Udpluk af casebeskrivelser for bioøkonomi i Danmark, baseret på gul biomasse Det Nationale Bioøkonomipanel Gul biomasse i Danmark Udpluk af casebeskrivelser for bioøkonomi i Danmark, baseret på gul biomasse Februar 2015 Gul biomasse i Danmark Casebeskrivelser af bioøkonomi-projekter

Læs mere