Løsning Fjernvarme A.m.b.a.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Løsning Fjernvarme A.m.b.a."

Transkript

1 Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag for nyt flisfyret biomasseanlæg Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 31. marts 2014 Revision 23. maj 2014

2 Projektansvarlig Ansvarlig for projektet er: Løsning Fjernvarme A.m.b.a Fasanvej Løsning v/ Esben Iversen Telefon: Mobiltelefon.: I planlægningsfasen bistås Løsning Fjernvarme A.m.b.a. af: DFP A.m.b.a. v/ Seniorkonsulent Viktor Jensen Telefon: Mobil: Nærværende projektforslag er udarbejdet af: DFP A.m.b.a. v/ Projektchef Mogens H. Nielsen Telefon: Mobil: DFP A.m.b.a. Merkurvej Kolding Telefon: Telefax: Side 2

3 Indholdsfortegnelse 1 REDEGØRELSE FOR PROJEKTET INDLEDNING FORMÅL INDSTILLING OMFANG ORGANISATION PROJEKTETS GENNEMFØRELSE FORHOLD TIL LOVGIVNING OG PLANLÆGNING FYSISK PLANLÆGNING FORBRUGERTILSLUTNINGER MILJØFORHOLD ANDRE FORHOLD FORHANDLING MED BERØRTE PARTER JORDBUNDSUNDERSØGELSER AREALAFSTÅELSER OG SERVITUTPÅLÆG STYRINGSMIDLER NORMER OG STANDARDER M.V BESKRIVELSE AF PROJEKTET HOVEDDISPOSITION TEKNISKE SPECIFIKATIONER DRIFTSFORHOLD ØKONOMIBEREGNINGER BEREGNINGSMETODE KRAFTVARMEALTERNATIV BEREGNINGSFORUDSÆTNINGER ANLÆGSINVESTERING SELSKABSØKONOMI BRUGERØKONOMI SAMFUNDSØKONOMI ENERGI OG MILJØ BEREGNINGSRESULTATER FØLSOMHEDSANALYSE BILAG 1, SITUATIONSPLAN BILAG 2, MATRIKELKORT Bilag: 1. Situationsplan 2. Matrikelkort 3. Samfundsøkonomiske brændsels-, investerings- og driftsudgifter 4. Samfundsøkonomiske emissioner 5. Samfundsøkonomiske afgiftsprovenu 6. Fliskedel beregning med absorptionsvarmepumpe Side 3

4 1 Redegørelse for projektet 1.1 Indledning I nærværende rapport beskrives et projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen for etablering af et nyt flisfyret kedelanlæg for Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Løsning Fjernvarme har siden 1979 fået hovedparten af varmen leveret fra DAKA A/S, Dakavej 10, 8723 Løsning, der har produceret varmen ved blandt andet at afbrænde overskudsfedt og bioolie udledt af destruktion af døde dyr. DAKA A/S varmeproduktion på ca MWh/år, fremkommer dels som overskudsvarme fra produktionen (ca MWh/år) og dels fra et 6,0 MW kedelanlæg (ca MWh/år). Overskudsvarmen har en lav temperatur på o C, og kan derfor ikke anvendes direkte hos Løsning Fjernvarme, idet fjernvarmevandet til forbrugerne skal have en temperatur på o C, afhængig af årstiden. Produktionsanlægget hos DAKA A/S er derfor indregnet således at biooliekedlen hæver temperaturen på overskudsvarmen til en, for Løsning Fjernvarme, brugbar temperatur. Et forventet politisk indgreb i forbindelse med indførelse af energiafgifter, forventes at medfører at bioolie pålægges en afgift som fossilt brændsel. Dette vil medføre at varmeprisen på varme produceret hos DAKA A/S vil overstige prisen på varme produceret på Løsning Fjernvarmes eksisterende gaskedler. Et sådant produktionsskift vil medføre en kraftig stigning i varmeprisen hos Løsning Fjernvarme. Løsning Fjernvarme har derfor et behov for alternativ varmeproduktionskapacitet, for at kunne leverer varme til forbrugerne til fortsat acceptable og konkurrencedygtige priser. Ved bortfald af varmeproduktion på biooliekedlen hos DAKA A/S, vil overskudsvarmen reelt ikke have en værdi for Løsning Fjernvarme, med mindre der etableres f.eks. et el-drevet varmepumpeanlæg til øgning af temperaturen. En udnyttelse af overskudsvarmen fra DAKA A/S vil kunne være et godt supplement til Løsning Fjernvarmes leverancer, men Løsning Fjernvarme har behov for at få en stabil grundlastenhed, der kan leverer på alle tider af året, og i forhold til det aktuelle varmebehov, og ikke efter en virksomheds produktionsforhold. Derfor indgår det også i Løsning Fjernvarmes fremtidsplaner, når grundlastenheden er på plads, at der skal kigges på mulige alternative kilder fra virksomheder i området, ikke mindst fra DAKA A/S, se endvidere afsnit 4.3, hvor en mulig udbygningsplan er skitseret. Løsning Fjernvarme har som spids- og reservelast etableret 3 naturgasfyrede kedler på henholdsvis 6,0 MW, 3,5 MW og 2,5 MW. Disse kedler er placeret på værkets adresse: Fasanvej 2, 8723 Løsning. Disse kedler har ikke den nødvendige kapacitet til spids og reservelast, såfremt Løsning Fjernvarme i fremtiden samtidig skal anvende kedlerne til 100 % produktion af varme til forbrugerne, hvorfor der i givet fald, skal etableres ekstra kedelkapacitet. Side 4

5 Løsning Fjernvarme ønsker derfor at udskifte eksisterende biooliekedel kapacitet placeret hos DAKA A/S med et nyt flisfyret varmeværk, for at sikre en fortsat miljøvenlig (CO 2 -neutral) og konkurrencedygtig varmeproduktion, og med afsæt i følgende punkter: Erstatte varme produceret på bioolie fra DAKA A/S Billig brændsel Stabil prisudvikling God selskabsøkonomi Positiv samfundsøkonomi Forsat CO 2 -neutral varmeproduktion hos Løsning Fjernvarme Ved etablering af et nyt biomasseanlæg, der indrettes til fyring med flis, sikres, at varmen kan produceres miljøvenligt og til en konkurrencedygtig pris. Det nye flisfyrede varmeværk er dimensioneret således, at kedlen vil kunne erstatte den leverede mængde varme fra DAKA A/S og ikke den installerede effekt. Det betyder at den eksisterende kedeleffekt hos DAKA A/S på 6,0 MW erstattes af en fliskedel på 3,0 MW. Bygningerne til det ny biomasseanlæg ønskes opført, således at al håndtering af biomasse vil blive foretaget indendørs, mens aflæsning af flis vil blive tippet ind i bygningen, hvilket vil eliminere støj- og støvgener mest muligt Et nyt flisfyret anlæg kan ikke etableres på værkets nuværende adresse, og derfor ønskes et nyt anlæg placeret på Ribevej, matrikel 15l, Løsning By, Løsning, der i dag ejes af Hedensted Kommune. Lastbiltransport af brændsel vil kunne foregå fra motorvejsafkørsel nr. 58 via Lundagervej og Ribevej gennem industrikvarter. Det flisfyrede anlæg vil anlægsteknisk være inklusiv kedelanlæg, flislager og kedelbygning. Varmen kan ledes til Løsning by via eksisterende transmissionsledning fra DAKA A/S til Løsning by, hvorved der alene skal anlægges en ledning fra produktionsanlægget og ud i Ribevej, en længde på maksimalt. 100 meter. Projektforslaget omfatter dermed erstatning af eksisterende 6,0 MW biomasse kedelanlæg hos DAKA A/S, Dakavej 10, med et nyt 3,0 MW flisfyret anlæg ved Ribevej på matrikel 15l. 1.2 Formål Projektforslaget har til formål at belyse forholdene ved etablering af et nyt flisfyret biomasseanlæg i Løsning Fjernvarmes produktionskapacitet, til erstatning af eksisterende biomasse kedelanlæg hos DAKA A/S, og dermed danne grundlag for myndighedernes behandling og godkendelse af projektet i henhold til Varmeforsyningsloven. Der henvises til Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning nr af 14. december 2011, som er ændret ved 1 i lov nr. 577 af 18. juni 2012, 40 i lov nr af 28. november 2012 og 9 i lov nr. 903 af 15. april Projektforslaget er udarbejdet efter retningslinjerne i Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg nr. 374 af 15. april 2013 og lov nr af 15. november Side 5

6 Projektforslaget udarbejdes med baggrund i 3.1 i bekendtgørelse nr. 374 af 15. april 2013, hvorefter projekter omfattet af bilag 1 i bekendtgørelsen skal forelægges kommunalbestyrelsen til godkendelse. Kommunalbestyrelsen skal jf. 6 i bekendtgørelsen sørge for, at projektet ud fra en konkret vurdering er det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt. Projektforslaget udarbejdes konkret efter bekendtgørelsens 11 og 18. Jf. 11 kan kommunalbestyrelsen godkende et varmeproducerende anlæg, hvis dette er samfundsøkonomisk mest fordelagtig. 18 anvendes idet Løsning Fjernvarme aldrig har haft kraftvarme-anlæg, og derfor kan projektet ikke være omfattet af 17 i bekendtgørelsen. Projektforslaget fremsendes til Hedensted Kommune med henblik på godkendelse efter Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen. 1.3 Indstilling Det indstilles til Hedensted Kommune at gennemføre myndighedsbehandling for projektforslaget efter projektbekendtgørelsen samt varmeforsyningslovens retningslinjer. Hedensted Kommunes kommunalbestyrelse ansøges hermed om godkendelse af projektforslaget. 1.4 Omfang Projektet omfatter etablering af et nyt 3,0 MW flisfyret biomasseanlæg med tilhørende bygning, skorsten og forbindelsesledning til eksisterende transmissionsledning Anlægget opføres med et samlet bebygget areal på ca. 750 m 2. Anlæggets maksimale bygningshøjde bliver ca. 12 m, mens skorstenshøjden vil blive op til 30 m. Anlægget etableres på Ribevej, 8721 Løsning matrikel 15l. Placering af anlægget fremgår af bilag 1 og 2. Der er ikke tilknyttet andre projekter end beskrevet i nærværende projektforslag. 1.5 Organisation Løsning Fjernvarme A.m.b.a er bygherre for opførelse af kedelanlægget. Løsning Fjernvarme A.m.b.a. finansierer, ejer samt forestår drift og vedligehold af anlægget. I projekteringsfasen bistås bygherren af DFP, Dansk Fjernvarmes Projektselskab A.m.b.a. 1.6 Projektets gennemførelse En tidsmæssig vurdering af projektets realisering er angivet nedenstående. Lokalplanforslag udarbejdes og fremsendes til Hedensted Kommune primo maj Projektforslaget fremsendes til Hedensted Kommune, 1. april 2014 Projektforslag myndighedsbehandles i 2. og 3. kvartal Endelig projektgodkendelse forventes at foreligge ultimo Side 6

7 Lokalplangodkendelse ultimo 2014 Projekteringsarbejdet påbegyndes primo Bygge og anlægsarbejder 2015 Drift påbegyndes ultimo 2015 Projektering og etablering af anlægget kan foretages umiddelbart efter projektforslagets godkendelse. Side 7

8 2 Forhold til lovgivning og planlægning Løsning Fjernvarme A.m.b.a. anmoder Hedensted Kommune om godkendelse af projektet iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen, som nævnt under punkt 1.3. Gennemførelse af projektet falder i tråd med Hedensted Kommunes kommuneplan , bilag E, Strategisk energiplan for Hedensted Kommune 2013, hvori blandt andet står følgende: En lokalt tilpasset energiproduktion og forbrug baseret på vedvarende energikilder kan være med til at sikre, at den nødvendige energi er til rådighed til stabile priser i et fornuftigt prisleje på kort og på lang sigt. (side 4) Etablering af en ny fliskedel på 3 MW i Løsning vil lige netop være med til at sikre den nødvendige varmeforsyning til forbrugerne i Løsning i et fornuftigt prisleje, som der i afsnit 5.3 Selskabsøkonomi, bliver redegjort for. Anlægget etableres på et areal i landzone, se bilag 2 for matrikelkort, som skal overføres til erhvervsanvendelse med mulighed for etablering af tekniske anlæg. Der vil blive udarbejdet lokalplan for området, således at der kan etableres større tekniske anlæg. Anlægget ligger delvis indenfor område udpeget som nitratfølsomt indvindingsområde. Anlægget ligger ikke nær ved områder der er beskyttet iht. naturbeskyttelsesloven. Der vil forekomme affaldsprodukter fra anlægget, i form af asker og kondensat fra forbrændingsprocessen. Der udarbejdes nødvendig miljøansøgning for etablering af anlægget. (se afsnit 2.3) Projektforslaget er derudover ikke i konflikt med anden lovgivning, herunder lov om elforsyning og lov om naturgasforsyning. 2.1 Fysisk planlægning Løsning Fjernvarmes kommende flisfyrede anlæg vil blive etableret på Ribevej, matrikel nr. 15l Løsning by, Løsning. Matriklen har et registreret areal på m 2. Der forventes etableret tilkørsel fra Lundagervej for tilkørsel af flis, mens parkeringsarealer vil blive med tilkørsel fra Ribevej. 2.2 Forbrugertilslutninger Inden for den eksisterende bebyggelse i det nuværende forsyningsområde, er ledningsnettet fuldt udbygget til at kunne forsyne samtlige potentielle forbrugere. Projektforslagets godkendelse medfører ingen ændring på værkets forsyningsområde og varmebehov. 2.3 Miljøforhold Ved opførelse af det nye varmeproduktionsanlæg skal anlægget miljøgodkendes i henhold til gældende regler. Ansøgning om miljøgodkendelse fremsendes, når godkendelsestermin for projektforslag er fastlagt. Side 8

9 Kedelanlægget etableres med cyklon og røggaskondensering for fjernelse af partikler. Kondensatet der dannes, når den fugtige røggas afkøles i røggaskondenseringsanlægget, ledes til kloak, efter rensning i båndfilter. Asken som fremkommer ved varmeproduktion på biobrændsel forudsættes, deponeret på godkendt losseplads eller tilbageført i.h.t. Bioaskebekendtgørelsen - Miljøstyrelsens Bekendtgørelse nr. 818 af 21. juli 2008 om anvendelse af bioaske til jordbrugsformål. Skorstenshøjden vil være op til 30 m. Endelig skorstenshøjde fastlægges ved detailprojekteringen. Ved opførelse af nyt flisanlæg vil der ikke være en reduktion i CO 2 udledningen. Gennemføres projektet ikke, vil alternativet for varmeproduktionen i fremtiden være afbrænding af naturgas på kedelanlæg. Træflis er at betragte som CO 2 neutralt brændsel. Udledningen af især NO x vil ligeledes blive reduceret, og generelt vil de samfundsøkonomiske skadesvirkninger reduceres ved etablering af et flisanlæg (fortsat sammenlignet med et fremtidigt alternativ på afbrænding af naturgas på kedler). For det lokale miljø vil projektet betyde, at udledningen af emissioner, i stedet for at blive flyttet fra industrikvarteret til et boligkvarter (eksisterende gaskedler på Fasanvej 2), fortsat vil være i et eksisterende industrikvarter et stykke udenfor tæt bebyggelsesområde. Gener fra anlægget overstiger ikke grænseværdierne i erhvervsområdet og anlægget vil blive etableret så afstandskrav til nærliggende boliger overholdes. Reduktionen af de miljøskadelige emissioner fremgår af bilag 4 og indgår i den samfundsøkonomiske analyse. Side 9

10 3 Andre forhold 3.1 Forhandling med berørte parter I forbindelse med udarbejdelsen af projektet vil der blive udvekslet de nødvendige informationer og data mellem Løsning Fjernvarme A.m.b.a. og Hedensted Kommune, teknisk forvaltning m.fl.. Der er løbende dialog mellem Løsning Fjernvarme og DAKA A/S omkring dette projektforslag, ligesom der pågår drøftelser mellem Løsning Fjernvarme, Hedensted Fjernvarme og DAKA A/S om fremtidige udnyttelser af overskudsvarme fra DAKA A/S i både Løsning og Hedensted. Projektet skal i høring hos berørte parter. 3.2 Jordbundsundersøgelser Såfremt det vurderes, at der skal udføres jordbundsundersøgelser i forbindelse med projektet, udføres disse, når detailprojekteringen igangsættes. 3.3 Arealafståelser og servitutpålæg Grunden på Ribevej ejes af Hedensted Kommune. Der er drøftelser i gang mellem Løsning Fjernvarme og Hedensted kommune om erhvervelse af grunden. Forbindelsen mellem flisanlægget og det eksisterende ledningsnet i Ribevej, vil blive anlagt på grunden, og i vejarealer, hvorfor der ikke bliver behov for at pålægge servitutter i den forbindelse. 3.4 Styringsmidler Projektet forudsætter ikke påbud eller anvendelse af nogen styringsmidler for gennemførelsen. 3.5 Normer og standarder m.v. Ved projekteringen og udførelsen skal alle relevante, gældende danske normer, standarder, reglementer m.v. udarbejdet af Ingeniørforening i Danmark (IDA), Dansk Standard (DS) m.fl. overholdes. Side 10

11 4 Beskrivelse af projektet 4.1 Hoveddisposition Løsning Fjernvarme ønsker at etablerer ny fliskedel på 3,0 MW på del af Ribevej. Anlægget opføres med et samlet bebygget areal på ca. 750 m 2 med en maksimal bygningshøjde på ca. 12 m og skorsten med en højde op til 30 m. Etableringen af flisanlægget vil sikre en miljøvenlig og konkurrencedygtig varmeproduktion i Løsning Fjernvarmes forsyningsområde. Hvis Løsning Fjernvarme ikke investerer i en ny fliskedel, vil varmeprisen i forsyningsområdet stige væsentligt. Efterfølgende vil etablering af flisanlægget blive benævnt Projekt 1, mens Løsning Fjernvarmes nuværende gaskedler, inklusiv forsyning fra DAKA A/S, vil blive benævnt Reference. Da der skal et alternativt til forsyning fra DAKA A/S, er det undersøgt, hvordan en løsning med en ekstra gaskedel på 3,0 MW til spidslast, vil se ud. Dette projekt er i det efterfølgende benævnt Projekt 2. Reference: Løsning Fjernvarmes nuværende gaskedler incl. forsyning fra DAKA A/S Projekt 1: Etablering af 3,0 MW flisanlæg Projekt 2: Etablering af 3,0 MW spidslast gaskedel Projekt 3: Etablering af 2,4 MW el naturgasmotoranlæg 4.2 Tekniske specifikationer Løsning Fjernvarmes nuværende bestykning med produktionsenheder på centralen er angivet i nedenstående tabel 1a (Reference). Enhed Indfyret effekt Varme effekt Varmevirkningsgrad MW MW Gaskedel 1 5,8 6,0 103 % Gaskedel 2 3,9 3,5 90 % Gaskedel 3 2,8 2,5 90 % DAKA A/S 6,0 5,4 90 % Tabel 1a: Eksisterende bestykning. Efter etablering af det nye flisfyret biomasseanlæg vil bestykningen være som vist i tabel 1b (Projekt 1). Enhed Indfyret effekt Varme effekt Varmevirkningsgrad MW MW Gaskedel 1 5,8 6,0 103 % Gaskedel 2 3,9 3,5 90 % Gaskedel 3 2,8 2,5 90 % Fliskedel 2,5 3,0 122,8% Tabel 1b: Ny bestykning med fliskedel Side 11

12 Alternativt med etablering af naturgas kedel til spidslast, hvorved bestykningen vil være som vist i tabel 1c (Projekt 2). Enhed Indfyret effekt Varme effekt Varmevirkningsgrad MW MW Gaskedel 1 5,8 6,0 103 % Gaskedel 2 3,9 3,5 90 % Gaskedel 3 2,8 2,5 90 % Gaskedel 4 3,0 3,0 100% Tabel 1c: Ny bestykning med naturgaskedel Alternativt med etablering af naturgasmotor, hvorved bestykningen vil være som vist i tabel 1d (Projekt 3). Enhed Indfyret effekt Varme effekt Varmevirkningsgrad MW MW Gaskedel 1 5,8 6,0 103 % Gaskedel 2 3,9 3,5 90 % Gaskedel 3 2,8 2,5 90 % Gasmotor 5,6 3,0 54% Tabel 1d: Ny bestykning med naturgasmotor 4.3 Driftsforhold Løsning Fjernvarmes nuværende samlede varmeproduktion er på ca MWh pr. år, hvoraf varmetabet udgør ca. 20,5 % af varmeproduktionen. Det er antaget, at varmebehovet i Løsning Fjernvarmes forsyningsområde ikke vil stige de kommende år, jf. afsnit 2.2. Varmebehovet i Løsning Fjernvarmes forsyningsområde er, frem til i dag, hovedsageligt blevet dækket af varme produceret af DAKA A/S. Det øvrige produktionsanlæg, bestående af 3 naturgaskedler, er således at betragte som spids- og reservekapacitet. Med en spidseffekt på 12 MW, har Løsning Fjernvarme ikke reservekapacitet ved spidslast, såfremt varmen skal produceres 100% på gaskedlerne. Løsning Fjernvarme skal derfor investerer i ny 3,0 MW gaskedelanlæg, som alternativ til et 3,0 MW flisanlæg.(se Tabel 1c) Af hensyn til kravet i projektbekendtgørelsens 11, om at varmekapacitet skal udføres som kraftvarmeanlæg, er der yderlig opstillet et kraftvarmealternativt, med installering i 3,0 MW varme og 2,4 MW el naturgasmotoranlæg. Produktionsfordelingen for de eksisterende anlæg kan ses i kolonnen Reference i tabel 4 i afsnit 5.2. Produktionsfordelingen ved etablering af fliskedlen kan ligeledes ses i tabel 4 under kolonnen Projekt 1. Produktionsfordelingen ved etablering af naturgaskedel ses under kolonnen Projekt 2. Endelig kan produktionsfordelingen ved etablering af naturgasmotoranlægget ses som Projekt 3. På længere sigt har Løsning Fjernvarme skitseret en mulig udbygningsplan for værkets fremtid, specificeret i følgende punkter. Side 12

13 1. Nyt 3,0 MW flisanlæg til dækning af det akutte behov i Løsning hurtigst muligt (dette projektforslag) 2. Etablering af et større solvarmeanlæg, eventuelt i fællesskab med Hedensted Fjernvarme, gerne suppleret med jordvarmelager/varmepumpe for bedst mulig udnyttelse af solvarme til fjernvarmeformål. 3. Etablering af transmissionsledning mellem Hedensted og Løsning for udnyttelse af værkernes kapacitet bedst muligt 4. Deltage i konverteringer af naturgasforsynede områder til fjernvarme. 5. Undersøge og etablerer anlæg for udnyttelse af industriel overskudsvarme 6. Undersøge og etablerer fælles større produktionsanlæg for Løsning- og Hedensted Fjernvarmeværker 7. Undersøge og indpasse store varmepumper i produktionsanlæg 8. Nedlæggelse af produktionsanlægget på Fasanvej Foranstående skitserede muligheder vil først blive realiseret efter en nøje undersøgelse af projekternes levedygtighed i forhold til resulterende varmepriser for eksisterende forbrugere, miljømæssige påvirkninger og samfundsøkonomiske konsekvenser. Der vil desuden inden endelige beslutninger tages, bliver udarbejdet nødvendige projektforslag, og derfor er ovenstående skitse for en kommende udbygningsplan alene medtaget som informative oplysninger, og er ikke en del af dette projektforslag. Den valgte placeringen af flisanlægget, medfører dog en gunstig placering af værket i forhold til senere etablering af solfangerfelt, jordvarmelager og nedlæggelse af produktionsanlægget på Fasanvej. Side 13

14 5 Økonomiberegninger 5.1 Beregningsmetode Der er udført analyser af konsekvenserne for selskabsøkonomi, brugerøkonomi, samfundsøkonomi og miljø, ved etablering af et nyt flisfyret biomasseanlæg. De samfundsøkonomiske beregninger er foretaget over en 20-årig betragtningsperiode i overensstemmelse med Energistyrelsens anvisninger for evaluering af varmeforsyningsprojekter. Der er valgt en betragtningsperiode fra Der er foretaget en såkaldt marginalbetragtning, hvor der fokuseres på de forhold, der ændres som følge af den planlagte udvidelse af produktionsanlægget. Forhold, der ikke påvirkes som følge af projektet, så som drift af ledningsnet og administration samt renter og afdrag på eksisterende lån, indgår ikke i beregningerne. Resultatet udgøres af forskellen mellem de fire sæt beregninger. Resultatet viser således i hvilket omfang, der opstår ændringer i udgifterne, samt i energi- og miljøforhold ved gennemførelse af projektet. Resultaterne kan kun anvendes til at sammenligne økonomien i de fire scenarier og ikke til prisfastsættelse efter Varmeforsyningsloven eller til budgettering af værkets likviditet. 5.2 Kraftvarmealternativ I henhold til projektbekendtgørelsens 11 skal der ske en teknisk og økonomisk vurdering af, hvorvidt et alternativ med h.h.v. gasfyret kraftvarme og biomassekraftvarme er realistisk under hensyntagen til bl.a. den resulterende varmeproduktionspris for fjernvarmeværket. Det gasfyrede kraftvarme alternativ er gennemregnet som projekt 3. En vurdering på et biomassekraftvarme alternativ er foretaget, og viser entydigt, at det ikke vil være rentabelt for Løsning Fjernvarme A.m.b.a. at investere i dette, med de nuværende præmisser for elafregning. Hvis der investeres i biomassekraftvarme, afregnes den producerede el med markedsprisen plus 15 øre/kwh. jf. Bekendtgørelse af lov om fremme af vedvarende energi, 45 stk. 2. I Energistyrelsens forudsætninger for samfundsøkonomiske beregninger fremgår det, at el-afregningsprisen kan forventes at være ca. 40 øre/kwh i 2014 og derefter svagt stigende til øre/kwh i år Anlægsprisen for et biomassebaseret kraftvarmeværk på 1,0 MW el og 3 MW varme bygget i Løsning på kendt og afprøvet teknologi ville på nuværende tidspunkt koste omkring 40 mio. kr. i anlægsudgifter. Løsning Fjernvarme skal med et sådan anlæg, konkurrere på elprisen på lige vilkår med de centrale biomassefyrede kraftvarmeanlæg, der ligeledes afregnes efter markedsprisen plus 15 øre/kwh. Med en øget anlægsinvestering på 22,5 mio. i forhold til naturgasfyret kraftvarme, er dette ikke et realistisk scenarie. Side 14

15 Løsning Fjernvarme ønsker således ikke at investere i et biomassefyret kraftvarmeværk med de nuværende vilkår for el-afregning, og der er ikke regnet yderlig på et sådan alternativ. 5.3 Beregningsforudsætninger Forudsætningerne i tabellerne 3 til 6 danner baggrund for de økonomiske resultater. Beregningerne er alle udført i faste priser, 2014-niveau ekskl. moms. Generelle forudsætninger kan ses i tabel 3. Varmeproduktionen er sat til MWh. Der er ikke planlagt større udvidelser af Løsning Fjernvarmes forsyningsområde, og den mindre udvidelse af forsyningsområdet der forventes, antages at blive modsvaret af den løbende energioptimering af forbrugernes bygningsmasse. Derfor er der taget udgangspunkt i en varmeproduktion på MWh/år i hele betragtningsperioden. Generelle forudsætninger Varmeproduktion (MWh/år) Varmeproduktion (GJ/år) Kalkulationsrente 4 % Nettoafgiftsfaktor 1,17 Nettoprisindeks 1,85 % Brændselsforbrug til varmeproduktion naturgasmotor 36 % Tabel 3: Generelle forudsætninger for de tre scenarier. Løsning Fjernvarme har nedenstående produktionsfordeling, som kan ses i tabel 4 i kolonnen Reference. 75 % af varmeproduktionen kommer fra varme fra DAKA A/S, 23 % af varmeproduktionen kommer fra den eksisterende naturgaskedel 1 og den resterende del kommer fra den eksisterende naturgaskedel 2. Naturgaskedel 3 er alene installeret til reservelast, ved havari på en af de andre enheder. Produktionsfordeling Projekt 1 Projekt 2 Projekt 3 Reference Ny fliskedel 75,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % Ny naturgasmotor 0,00 % 0,00 % 8,20 % 0,00 % Ny naturgaskedel 0,00 % 2,00 % 0,00 % 0,00 % Eksis. naturgaskedel 1 24,00 % 98,00 % 91,00 % 23,00 % Eksis. naturgaskedel 2 1,00 % 0,00 % 0,80 % 2,00 % Eksis. naturgaskedel 3 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % Biooliekedel 0,00 % 0,00 % 0,00 % 75,00 % Tabel 4: Varmeproduktionsfordeling projekt 1, projekt 2 og reference. I projekt 1 er varmeproduktionen på biooliekedlen erstattet af varme produceret på en ny fliskedel, mens lastfordelingen på de eksisterende naturgaskedler 1 og 2, producerer den resterende del. I projekt 2 er varmeproduktion på biooliekedlen erstattet af varme produceret på den eksisterende naturgaskedel 1, der har den bedste virkningsgrad. Spids og reserve varmeproduktion sker på den nye naturgaskedel, der har næstbedst virkningsgrad. I projekt 3 er varmeproduktionen på biooliekedlen erstattet af varme produceret dels på en naturgasfyret kraftvarmeenhed (8,2 %) mens den resterende del er Side 15

16 produceret på de eksisterende naturgaskedler. At kraftvarmeenheden ikke opnår en større dækning, er et resultat af prissætningen på elmarkedet. Virkningsgrader på produktionsenhederne kan findes i tabel 5. Virkningsgrader for eksisterende gaskedler er oplyst af Løsning Fjernvarme. Virkningsgraden på den ny gaskedel er oplyst af leverandører. Virkningsgraden af fliskedlen er beregnet vha. beregningsprogram udviklet af CO- WI. Der er regnet med anvendelse af nyeste teknologi, hvor en fliskedel bliver monteret med absorptionsvarmepumpe på røggassen. Fliskedlen vil anvende våd flis. Resultatet af beregningen er indsat som bilag 6. Virkningsgrader El Varme Samlet Ny fliskedel - 122,80 % 122,80 % Ny naturgaskedel - 100,00 % 100,00 % Eksisterende naturgaskedel 1-103,00 % 103,00 % Eksisterende naturgaskedel 2-90,00 % 90,00 % Eksisterende naturgaskedel 3-90,00 % 90,00 % Biooliekedel - 90,00 % 90,00 % Tabel 5: Virkningsgrader for relevante produktionsenheder. Følgende drifts- og vedligeholdsudgifter er anvendt i beregningerne. Udgifterne bygger på erfaringstal. Drift og vedligehold Ny fliskedel (kr./gj varme) 9,72 Ny naturgaskedel (kr./gj varme) 2,78 Eksisterende naturgaskedel 1 3,33 Eksisterende naturgaskedel 2 3,33 Eksisterende naturgaskedel 3 3,33 Biooliekedel 6,94 Tabel 6: Drifts- og vedligeholdsudgifter. 5.4 Anlægsinvestering Referenceprojekt: Referenceprojektet er som udgangspunkt ikke realiserbart, som redegjort for tidligere. Men af hensyn til sammenligneligheden, er referenceprojektet opsat til at indeholde en investering, svarende til at Løsning Fjernvarme opfører et kedelanlæg med bioolie som brændsel. Der er afsat kr. til en 3 MW kedelcentral. Prisen er fremkommet som: 3 MW kedel: 3 mio. kr. Bygning: 3 mio. kr. I alt: 6 mio. kr. Det kan argumenteres for, at der ikke er behov for den indregnede investering, men som beregningerne senere viser, er investeringen i referenceprojektet ikke afgørende for projektforslaget konklusion. Side 16

17 Ny fliskedel: Investeringen til ny fliskedel er fremkommet som følgende: 2,2 MW fliskedel: 7,5 mio. kr. 0,5 MW varmepumpe: 2,0 mio. kr. 600 m 2 bygning/lager: 4,0 mio. kr. I alt: 13,5 mio. kr. Ny gaskedel: Investeringen til ny gaskedel er fremkommet som følgende: 2,0 MW gaskedel: 2,0 mio. kr. Ombygning af central: 2,0 mio. kr. I alt: 4,0 mio. kr. Gasfyret motoranlæg: Til kraftvarmealternativet med investering i et gasfyret motoranlæg, er anlægsoverslaget fremkommet som: 2,4 MW el motoranlæg: 20,0 mio. kr. Bygning: 5,0 mio. kr. Forudsætninger: Anlægsoverslagene er fremkommet ved dels at anvende teknologikatalogets nøgletal, og dels anvende erfaringstal fra lignende anlæg, som DFP har forestået etableret. 5.5 Selskabsøkonomi Der er gennemført beregninger på de selskabsøkonomiske forhold ved de tre alternativer i forhold til referencen: Projekt 1, projekt 2 og projekt 3. De selskabsøkonomiske forhold for år 1 er beregnet til følgende, idet der samtlige beregninger er regnet uden forsyningssikkerhedsafgiften på alle brændsler: Totaleudgifter til brændsel, afgifter og D&V (Kr./år) Totale udgifter i forhold til reference (kr./år) Ændring i varmepris an forbruger (kr./mwh ekskl. moms) Projekt Projekt Projekt Reference Tabel 7: Selskabsøkonomisk sammenligning mellem for de 3 projekter i forhold til referencen. Da varme fra DAKA A/S skal afløses af noget andet i fremtiden, er der ikke regnet yderlig på de selskabsøkonomiske forhold fremadrettet for referencen. (se afsnit 1.1) I stedet sammenlignes med projekt 2 og projekt 3. De selskabsøkonomiske forhold for år 1 er beregnet til følgende, når der sammenlignes mellem projekt 1 og projekt 2: Side 17

18 Totaleudgifter til brændsel, afgifter og D&V (Kr./år) Totale udgifter i forhold til reference (kr./år) Ændring i varmepris an forbruger (kr./mwh ekskl. moms) Projekt Projekt Projekt Tabel 8: Sammenligning projekt alternativerne i mellem. Regnes de selskabsøkonomiske konsekvenser ud for både investeringen og driftsog vedligeholdelsesudgifter over en 20 årig driftsperiode, som er den estimerede levetid for de valgte produktionsanlæg, og regnes med en diskonteringsfaktor på 4% kan nutidsværdien for de 3 projekter beregnes til: Nutidsværdi kr. Forskel kr. Projekt Projekt Projekt Projekt 1, der er investeringen i en ny fliskedel, er den selskabsøkonomiske billigste løsning. Projekt 2 og Projekt 3 har begge en betydelig højere omkostning end projekt 1. De selskabsøkonomiske beregninger viser, at såfremt Løsning Fjernvarme investerer i et flisfyret kedelanlæg, vil varmeprisen kunne sænkes for værkets forbrugere, med ca. 143 kr./mwh, set i forhold til den varmepris der gælder i dag. Investerer Løsning Fjernvarme derimod i en naturgasløsning, vil varmeprisen stige med ca. 141 kr./mwh. 5.6 Brugerøkonomi Udgifter i forbindelse med etablering af et nyt flisfyret biomasseanlæg vil samlet set have en positiv indflydelse på brugernes økonomi. Som redegjort for ovenfor, vil forbrugerne i Løsning opleve en stigning på 141 kr./mwh såfremt værket bliver nødt til at skifte til naturgas, når varmen fra DAKA A/S forsvinder. Erstattes varmen fra DAKA A/S med varme fra et flisfyret kedelanlæg vil varmeprisen kunne nedsættes med 143 kr./mwh Prisern eksklusiv moms. 5.7 Samfundsøkonomi De samfundsøkonomiske beregninger er udført efter Energistyrelsen beregningsforudsætninger, Forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet, april 2011 med tillæg til tabellerne dateret oktober Ved omregning af metan- og lattergasudledning til CO 2 -ævkivalenter er anvendt notat vedrørende nye global warming potential faktorer dateret 13. juni Side 18

19 Kalkulationsrenten er valgt til 4 % jf. seneste tillæg til projektbekendtgørelsen BEK nr. 1297/2013. De samfundsøkonomiske beregninger kan findes i bilag Energi og miljø Vurderingen på de energi- og miljømæssige konsekvenser er foretaget i overensstemmelse med Energistyrelsens retningslinjer for evaluering af varmeforsyningsprojekter. I bilag 4 er vist emissioner ved varmeproduktion over den 20-årige beregningsperiode med henholdsvis projekt1, projekt 2, projekt 3 og reference. Her kan det ses, at især udledningen af NO x vil blive reduceret, og generelt vil de samfundsøkonomiske skadesvirkninger reduceres ved etablering af et flisanlæg. 5.9 Beregningsresultater Som det fremgår af bilagene 3-5 viser den samfundsøkonomiske beregning ud fra Energistyrelsens forudsætninger, at etablering af en ny fliskedel er samfundsøkonomisk mest fordelagtig. Brændsel Investering og D og V Emissioner Afgiftsprovenu Projekt 1 [kr.] Projekt 2 [kr.] Projekt 3 [kr.] Reference [kr.] I alt Tabel 10: Samfundsøkonomiske beregningsresultater. Den samlede sum i kolonnen i alt fremkommer ved at summere kolonnerne brændsel, investering og D&V og emissioner og herefter fratrække 20 % af værdien i kolonnen afgiftsprovenu i henhold til Vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet fra Energistyrelsen. Der er i beregning af de samfundsøkonomiske konsekvenser regnet uden den varslede forsyningssikkerhedsafgift, på både bioolie, flis og naturgas. Forsyningssikkerhedsafgiften på naturgas er pålagt naturgas i h.h.v og I forbindelse med den politiske diskussion om forsyningssikkerhedsafgiften, der pågår i disse måneder, er det udmeldt at forsyningssikkerhedsafgiften på naturgas vil blive fjernet i samme forhold som den ikke bliver pålagt biomasse. Der er i stedet lavet konsekvensberegning af betydningen af en forsyningssikkerhedsafgift på de enkelte brændsler i afsnit Følsomhedsanalyse I en vurdering af den samfundsøkonomiske omkostning ved et projekt skal indgå en følsomhedsanalyse, der viser projektets følsomhed overfor ændringer i de givne forudsætninger. I den efterfølgende tabel 11 og figur 1 er vist projektets følsomhed ved ændring af investeringen i nyt kedelanlæg for de 3 alternativer, idet referencen er så meget dyrere end de 3 projekter, at den ikke er medtaget i figuren. Side 19

20 Samfundsøkonomisk omkostning Løsning Fjernvarme A.m.b.a. 31. marts % -10% 0% 10% 20% Projekt Projekt Projekt Reference Tabel 11: Følsomhedsanalyse ved ændring i anlægsprisen. Figur 1: Følsomhedsanalyse ved ændring i anlægsprisen. Der er ligeledes lavet følsomhedsberegninger på ændringer i h.h.v. afgifterne på flis (tabel 12, figur 2), i naturgasafgifterne (tabel 13, figur 3) og i bioolieafgifterne (tabel 14, figur 4) 0% 50% 100% Projekt Projekt Projekt Reference Tabel 12: Følsomhedsanalyse ved ændring i flisafgiften Følsomhed - flisafgift 0% 20% 40% 60% 80% 100% ændring i flisafgift Projekt 1 Projekt 2 Projekt 3 Reference Side 20

21 Samfundsøkonomisk omkostning Samfundsøkonomisk omkostning Løsning Fjernvarme A.m.b.a. 31. marts 2014 Figur 2: Følsomhedsanalyse ved ændring i flisafgiften 0% 50% 100% Projekt Projekt Projekt Reference Tabel 13: Følsomhedsanalyse ved ændring i naturgasafgiften Følsomhed - naturgasafgift % 20% 40% 60% 80% 100% ændring i naturgasafgift Projekt 1 Projekt 2 Projekt 3 Reference Figur 3: Følsomhedsanalyse ved ændring i naturgasafgiften 0% 50% 100% Projekt Projekt Projekt Reference Tabel 14: Følsomhedsanalyse ved ændring i bioolieafgiften. Følsomhed - bioolieafgift % 20% 40% 60% 80% 100% ændring i bioolieafgift Projekt 1 Projekt 2 Projekt 3 Reference Side 21

22 Samfundsøkonomisk omkostning Løsning Fjernvarme A.m.b.a. 31. marts 2014 Figur 4: Følsomhedsanalyse ved ændring i bioolieafgiften Der er ligeledes lavet følsomhedsberegninger på ændringer i brændselspriserne på h.h.v. på flis (tabel 15, figur 5), på naturgas (tabel 16, figur 6) og på bioolie (tabel 17, figur 7) -10% -5% 0% 5% 10% Projekt Projekt Projekt Reference Tabel 15: Følsomhedsanalyse ved ændring i flis prisen. Følsomhed - Flispris % -10% -5% 0% 5% 10% 15% ændring i flispris Projekt 1 Projekt 2 Projekt 3 Reference Figur 5: Følsomhedsanalyse ved ændring i flis prisen -10% -5% 0% 5% 10% Projekt Projekt Projekt Reference Tabel 16: Følsomhedsanalyse ved ændring i naturgas prisen. Side 22

23 Figur 6: Følsomhedsanalyse ved ændring i naturgas prisen -10% -5% 0% 5% 10% Projekt Projekt Projekt Reference Tabel 17: Følsomhedsanalyse ved ændring i bioolie prisen. Figur 7: Følsomhedsanalyse ved ændring i bioolie prisen Side 23

24 Konklusion En samfundsøkonomisk analyse af projektet over en 20-årig betragtningsperiode viser, at etablering af ny 3,0 MW fliskedel er samfundsøkonomisk mest fordelagtigt. Den samfundsøkonomiske fordel for projektet er på 112,1 mio. kr. set i forhold til referencen. Den samfundsøkonomiske fordel for projektet er på 3,6 mio. kr. set i forhold til projekt 2 med etablering af mere naturgasfyret kedelkapacitet, mens fordelen i forhold til at etablerer et naturgasfyret motoranlæg er på 31,4 mio kr. Der bliver ikke bygget større flisfyret kedel, end at det nuværende naturgasforbrug hos Løsning Fjernvarme bibeholdes, idet formålet med projektforslaget er at afløse en eksisterende bioolie produktion hos virksomheden DAKA A/S. Projektet vil i forhold til referencen reducere de skadelige luftbårne emissioner, hvilket er indregnet i samfundsøkonomien, jf. bilag 4. Varmeproduktionen vil forblive i industriområdet sydvest for Løsning ved valg af et flisfyret kedelanlæg. Ved alternativet (naturgas) vil 100 % af fjernvarmen i fremtiden blive produceret på Løsning Fjernvarmes nuværende kedelcentral i et boligkvarter, hvilket alt andet lige vil påvirke det lokale miljø. Følsomhedsanalysen viser, at den samfundsøkonomiske fordel ved en ny fliskedel i forhold til en naturgasløsning, er robust overfor anlægsinvesteringen. Følsomhedsanalysen for brændselspriserne viser at løsningen med en 3,0 MW fliskedel er samfundsøkonomisk den bedste løsning op til en prisstigning på ca 7 % på flisen, med en uændret gaspris. Samtidig er samme løsning samfundsøkonomisk den bedste løsning selv med en reduktion af naturgasprisen på op til 4,5 % og uændret flispris. Det vil ligeledes være en betragtelig selskabsøkonomisk gevinst ved etablering af fliskedel med en nutidsværdi på 77 mio. kr. over 20 år. I forhold til etablering af et naturgasmotoranlæg er nutidsgevinsten beregnet til 68 mio. kr. over 20 år. Men med usikkerheden på el-afregningsprisen, er denne beregning særdeles usikker. Den selskabsøkonomiske gevinst, der fremkommer ved at gennemfører projektet med etablering af fliskedel, vil komme Løsning Fjernvarmes forbruger til gode i form af reducerede varmepriser. Side 24

25 BILAG 1, Situationsplan Eksisterende varmecentral Fasanvej 2 DAKA A/S, Dakavej 10 Nyt flisværk Ribevej Side 25

26 BILAG 2, Matrikelkort Nyt flisværk Ribevej 8 Side 26

Skjern Papirfabrik A/S

Skjern Papirfabrik A/S Skjern Papirfabrik A/S Projektforslag vedrørende energiforbedringsprojekt, der skal levere overskudsvarme til Skjern Fjernvarme Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 24. juli

Læs mere

Farum Fjernvarme A.m.b.a.

Farum Fjernvarme A.m.b.a. Farum Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag for nyt biomasseværk og akkumuleringstank Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 20. februar 2013 Farum Fjernvarme A.m.b.a. 20. februar

Læs mere

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Støvring Kraftvarmeværk Dokumenttype Projektforslag Dato Februar 2015 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF HØJE STØVRING, ETAPE 1 STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG

Læs mere

Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag

Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag Etablering af 1 MW træpillekedel NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus

Læs mere

Holsted Varmeværk A.m.b.a.

Holsted Varmeværk A.m.b.a. Holsted Varmeværk A.m.b.a. Etablering af solvarmeanlæg og ny akkumuleringstank Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Januar 2015 Holsted Varmeværk A.m.b.a. Dato 29.januar 2015

Læs mere

Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a. Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektforslag for nyt 860 kw biomassefyret kedelanlæg. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 11. december 2012 rev. 17. januar 2013 Rejsby Kraftvarmeværk

Læs mere

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej Kokkedal Fjernvarme Juni 2007 I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag

Læs mere

PROJEKTFORSLAG. for. Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk

PROJEKTFORSLAG. for. Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk Bilag nr. 1 PROJEKTFORSLAG for Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk Hollensen Energy A/S 30. maj 2011 PROJEKTFORSLAG FOR ETABLERING AF RØGGASKØLING PÅ

Læs mere

E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk

E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk Side 1 af 8 E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk Projektforslag for etablering af el-kedel Marts 2011 Formål. På vegne af bygherren, E.ON Danmark A/S, fremsender Tjæreborg Industri A/S et projektforslag

Læs mere

STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP

STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP Til Stenstrup Fjernvarme a.m.b.a. Dokumenttype Rapport Dato Januar 2014 STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A.

Læs mere

Hejrevangens Boligselskab

Hejrevangens Boligselskab Hejrevangens Boligselskab Projektforslag vedr. ændring af blokvarmecentral 28-07-2009 HENRIK LARSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S GODTHÅBSVÆNGET 4 2000 FREDERIKSBERG Telefon 38104204 Telefax 38114204 Projektforslag

Læs mere

Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a. Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a. Etablering af solvarmeanlæg og ny akkumuleringstank Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Februar 2015 Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a. Dato

Læs mere

1 Udførte beregninger

1 Udførte beregninger MEMO TITEL Skanderborg-Hørning Fjernvarme A.m.b.a. biomassefyret fjernvarmeanlæg DATO 31. marts 2015 TIL Skanderborg Kommune (Susanne Skårup) KOPI SkHø (Torkild Kjærsgaard) FRA COWI (Jens Busk) ADRESSE

Læs mere

PROJEKTFORSLAG 11.000 M 2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORP- TIONSVARMEPUMPE

PROJEKTFORSLAG 11.000 M 2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORP- TIONSVARMEPUMPE Til Toftlund Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato August 2012 PROJEKTFORSLAG 11.000 M 2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORP- TIONSVARMEPUMPE PROJEKTFORSLAG 11.000 M2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORPTIONSVARMEPUMPE

Læs mere

Vedr.: Øster Hornum Varmeværk Projektforslag Ny Halmkedel

Vedr.: Øster Hornum Varmeværk Projektforslag Ny Halmkedel NOTAT Vedr.: Øster Hornum Varmeværk Projektforslag Ny Halmkedel Jens Birch Jensen Nordjylland Tel. +45 9682 0452 Mobil +45 6022 0815 jbj@planenergi.dk 24. marts 2014 Tillæg vedr. vurdering af varmeforsyning

Læs mere

DECENTRAL KRAFTVARME KONKURRENCEEVNE, LØSNINGER OG ØKONOMI. Af chefkonsulent John Tang

DECENTRAL KRAFTVARME KONKURRENCEEVNE, LØSNINGER OG ØKONOMI. Af chefkonsulent John Tang DECENTRAL KRAFTVARME KONKURRENCEEVNE, LØSNINGER OG ØKONOMI Af chefkonsulent John Tang Fjernvarmens konkurrenceevne 137 værker 27,5 % af forbrugerne Fjernvarmens konkurrenceevne 196 værker 36 % af forbrugerne

Læs mere

Stege Fjernvarme A.M.B.A. Dato: 07.03.2014 Udgave: A Projekt nr.: 20 120 075 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG. Etablering af solvarmeanlæg.

Stege Fjernvarme A.M.B.A. Dato: 07.03.2014 Udgave: A Projekt nr.: 20 120 075 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG. Etablering af solvarmeanlæg. Stege Fjernvarme A.M.B.A Dato: 07.03.2014 Udgave: A Projekt nr.: 20 120 075 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG Etablering af solvarmeanlæg. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål... 3 2 Konklusion...

Læs mere

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Randers Kommune har udarbejdet følgende projektforslag om tilslutningspligt til Værum-Ørum

Læs mere

Temadag om etablering af 1 MW biomasseanlæg.

Temadag om etablering af 1 MW biomasseanlæg. Temadag om etablering af 1 MW biomasseanlæg. Den 2., 3. og 4. februar 2015 v/direktør Per Hougaard Dansk Fjernvarmes Projektselskab (DFP) Præsentation DFP DFP er fjernvarmeværkernes eget rådgivende ingeniørfirma

Læs mere

Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen.

Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen. Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen. Sagsnummer: 14/45939 Sagsansvarlig: DMA Beslutningstema: Der ønskes bemyndigelse til udsendelse af projektforslag for

Læs mere

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Projektforslag Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Januar 2014 27. januar 2014 Sagsnr.: 2014010065 gasnet@naturgas.dk Projektforslag Lyngby-Taarbæk Kommune

Læs mere

Præstø Fjernvarme A.m.b.a. over Vordingborg Kommune af 27. november 2007. etablering af en naturgasfyret spids- og reservelastcentral i Præstø

Præstø Fjernvarme A.m.b.a. over Vordingborg Kommune af 27. november 2007. etablering af en naturgasfyret spids- og reservelastcentral i Præstø (Varmeforsyning) Præstø Fjernvarme A.m.b.a. over Vordingborg Kommune af 27. november 2007 etablering af en naturgasfyret spids- og reservelastcentral i Præstø Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand,

Læs mere

Projektforslag for etablering af solfangeranlæg og grundvandsvarmepumpe

Projektforslag for etablering af solfangeranlæg og grundvandsvarmepumpe Projektforslag for etablering af solfangeranlæg og grundvandsvarmepumpe hos Rye Kraftvarmeværk NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48

Læs mere

Notat. Notat vedr. Projektforslag for etablering af en biomassekedel samt konvertering fra naturgas til fjernvarme for et område i Nørre Aaby

Notat. Notat vedr. Projektforslag for etablering af en biomassekedel samt konvertering fra naturgas til fjernvarme for et område i Nørre Aaby Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Dato: 23. november 2011 Sagsnr.: 201105138 Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4835 Fax +45 8888 5501 Vicki.schmidt@middelfart.dk

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE Til Assens Fjenvarme Dokumenttype Rapport Dato December 2012 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE Revision V02 Dato 2012-12-12 Udarbejdet af Rasmus

Læs mere

Møller&Ko. Teknisk Vurdering

Møller&Ko. Teknisk Vurdering Møller&Ko Teknisk Vurdering ENERGIPLANLÆGNI NG Til: Tønder Kommune Dato: 24. februar 2013 Vedr.: Ny biomassekedel, Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a. Udarbejdet af : Jesper Møller Larsen (JML) 1. Indledning

Læs mere

Projektforslag Etablering af ny fliskedel Thyborøn Fjernvarme

Projektforslag Etablering af ny fliskedel Thyborøn Fjernvarme Projektforslag Etablering af ny fliskedel Thyborøn Fjernvarme Udarbejdet for Thyborøn Fjernvarmevarme a.m.b.a. af Plan & Projekt A/S September 2013 Etablering af ny fliskedel Indholdsfortegnelse Side 2

Læs mere

Integration af el i varmesystemet. Målsætninger og realiteter. 4/9-2014 Peter Meibom, Analysechef

Integration af el i varmesystemet. Målsætninger og realiteter. 4/9-2014 Peter Meibom, Analysechef Integration af el i varmesystemet Målsætninger og realiteter 4/9-2014 Peter Meibom, Analysechef Hovedpointer r har en vigtig rolle i fremtidens energisystem Afgiftsfritagelsen gør biomasse mere attraktiv

Læs mere

K:\Bælum Varmeværk\29619 Ad hoc\rapport\notat 01072009.doc. Bælum Varmeværk Notat Alternativ varmeproduktion

K:\Bælum Varmeværk\29619 Ad hoc\rapport\notat 01072009.doc. Bælum Varmeværk Notat Alternativ varmeproduktion K:\Bælum Varmeværk\29619 Ad hoc\rapport\notat 01072009.doc Bælum Varmeværk Notat Alternativ varmeproduktion 1. juli 2009 Indholdsfortegnelse Side 2 af 7 Indholdsfortegnelse Indledning, baggrund og formål...

Læs mere

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Selskabsøkonomi Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Fjernvarme fra Assens til Ebberup Varmeproduktionspris ab værk, kr./mwh 155,00 Salgspris Assens Fjernvarme A.m.b.a.

Læs mere

Projektforslag Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad

Projektforslag Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Juli 2014 Egedal Fjernvarme Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Notat 2 - Kommentarer til høringsskrivelse fra HMN dateret 29. maj

Læs mere

Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev - Kommentar til høringssvar af 30. august 2013 fra Naturgas Fyn.

Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev - Kommentar til høringssvar af 30. august 2013 fra Naturgas Fyn. Nyborg Kommune Teknik og Miljøafdelingen Att. Per Jurgensen 18. oktober 2013 Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev - Kommentar til høringssvar af 30. august 2013 fra Naturgas Fyn.

Læs mere

Stoholm Fjernvarme a.m.b.a. Ekstraordinær generalforsamling den 29. januar 2014

Stoholm Fjernvarme a.m.b.a. Ekstraordinær generalforsamling den 29. januar 2014 Stoholm Fjernvarme a.m.b.a. Ekstraordinær generalforsamling den 29. januar 2014 Solvarme og varmepumpe 1 Oversigt 1. Baggrund for projektet 2. Solvarme 3. Varmepumpe 4. Nye produktionsenheder 5. Stabile

Læs mere

Fjernvarmedistributionsanlæg

Fjernvarmedistributionsanlæg Side 1 af 9 Fjernvarmedistributionsanlæg Projektforslag indsendt af: Side 2 af 9 Projektansøgning for fjernvarmeforsyning af Hjulmagervej i Bov. Udgivelsesdato : 05-08-2012 Projekt : Hjulmagervej, Bov

Læs mere

Temadag om konverteringer, kampagner og salg. Planlægning af konverteringer

Temadag om konverteringer, kampagner og salg. Planlægning af konverteringer Temadag om konverteringer, kampagner og salg Planlægning af konverteringer v/direktør Per Hougaard Dansk Fjernvarmes Projektselskab (DFP) og v/direktør Eva L. Rasmussen Fjernvarmens Informationsfond (FIF

Læs mere

KLAGE FRA Næstved Varmeværk A.m.b.A. OVER Næstved Kommunes afgørelse af 4. december 2013 projektforslag om røggaskondensering for I/S AffaldPlus

KLAGE FRA Næstved Varmeværk A.m.b.A. OVER Næstved Kommunes afgørelse af 4. december 2013 projektforslag om røggaskondensering for I/S AffaldPlus (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Næstved Varmeværk A.m.b.A. OVER

Læs mere

Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk a.m.b.a.

Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk a.m.b.a. Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk a.m.b.a. NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus C Tel. +45 9682 0400 Fax

Læs mere

Nettoafregning for decentral kraftvarme: Beregningseksempler og konsekvenser af nettoafregning

Nettoafregning for decentral kraftvarme: Beregningseksempler og konsekvenser af nettoafregning Nettoafregning for decentral kraftvarme: Beregningseksempler og konsekvenser af nettoafregning FJERNVARMENS TÆNKETANK Dato: 25. marts 2015 Udarbejdet af: John Tang Kontrolleret af: Jesper Koch og Nina

Læs mere

Projektforslag. Fjernvarmeforsyning. Boligområde ved Vestre Søvej i Sunds. April 2011 Rev. Juni 2011 Rev. Sep. 2011

Projektforslag. Fjernvarmeforsyning. Boligområde ved Vestre Søvej i Sunds. April 2011 Rev. Juni 2011 Rev. Sep. 2011 Projektforslag Fjernvarmeforsyning af Boligområde ved Vestre Søvej i Sunds April 2011 Rev. Juni 2011 Rev. Sep. 2011 Indhold 1. Indledning Side 2 2. Projektansvarlig Side 2 3. Forhold til varmeplanlægningen

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA DONG Gas Distribution A/S OVER Vordingborg

Læs mere

Skuldelev Energiselskab a.m.b.a.

Skuldelev Energiselskab a.m.b.a. Etablering af 1 MW biomassefyret kedelanlæg i Skuldelev Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 3. juli 2015 Projektansvarlig er ansvarlig for projektet. c/o Formand Niels Jørgen

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014. Til: [XXX] Horsens Kommune [XXX] Horsens Varmeværk A.m.b.a. Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Notatet omfatter sammenligning af 3 typer anlæg for forskellige biobrændsler.

Notatet omfatter sammenligning af 3 typer anlæg for forskellige biobrændsler. Tillægsnotat Vaarst-Fjellerad Kraftvarmeværk a.m.b.a. Vedr.: Beregning på 1 MW Biomassekedler Dato: 20. januar 2015 1 Indledning Forligskredsen bag energiaftalen 2012 har besluttet, at de 50 dyreste kraftvarmeværker

Læs mere

KLAGE FRA HMN Naturgas I/S OVER Helsingør Kommunes afgørelse af 26. april 2012 projektforslag om fjernvarmeforsyning af 8 områder i Helsingør

KLAGE FRA HMN Naturgas I/S OVER Helsingør Kommunes afgørelse af 26. april 2012 projektforslag om fjernvarmeforsyning af 8 områder i Helsingør (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA HMN Naturgas I/S OVER Helsingør

Læs mere

Det fleksible gasfyrede kraftvarmeværk. Brancheforeningen for Decentral Kraftvarme. Temadag mandag den 24. november 2014.

Det fleksible gasfyrede kraftvarmeværk. Brancheforeningen for Decentral Kraftvarme. Temadag mandag den 24. november 2014. Det fleksible gasfyrede kraftvarmeværk. Brancheforeningen for Decentral Kraftvarme. Temadag mandag den 24. november 2014. Vilkårene for de danske naturgasfyrede kraftvarmeværker: Forbrugerne efterspørger:

Læs mere

Bilagsfortegnelse for samtlige bilag

Bilagsfortegnelse for samtlige bilag Bilagsfortegnelse for samtlige bilag Samtlige bilag til sagens behandling, herunder supplerende beregninger mv. (nogle bilag gentages således ift. bilag til tillægsprojektet) 1. Høringsbrev af 16. juni

Læs mere

& Service A/S. Udvidelse af forsyningsområde. i Bondemosen mm. i Ullerslev. Rev. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen

& Service A/S. Udvidelse af forsyningsområde. i Bondemosen mm. i Ullerslev. Rev. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Nyborg Forsyning F & Service A/S Udvidelse af forsyningsområde i Bondemosen mm. i Ullerslev Rev. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen marts 2013 Nyborg Forsyning og Service

Læs mere

Fjernvarmeprojekt for Baunebjergskolen, Humlebæk

Fjernvarmeprojekt for Baunebjergskolen, Humlebæk FORELØBIG Fjernvarmeprojekt for Baunebjergskolen, Humlebæk August 2010 Udgivelsesdato Projekt : : 5.august 2010 30.5159.52 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt : : : Thomas Capral Henriksen og Bruno Schädler

Læs mere

2.1 Priser på gaskedler (store og små)

2.1 Priser på gaskedler (store og små) MEMO TITEL Vurdering af Næstved Varmeværks muligheder efter ophævelse af Næstved Kommunes godkendelse af projektforslag for biomasseværk mv. DATO 19. maj 2015 TIL Næstved Varmeværk A.m.b.a. (Jens Andersen)

Læs mere

Dato: Løgstrup Varmeværk a.m.b.a. Kølsenvej 14 A 8831 Løgstrup Att.: Charles W. Hansen

Dato: Løgstrup Varmeværk a.m.b.a. Kølsenvej 14 A 8831 Løgstrup Att.: Charles W. Hansen Dato: Løgstrup Varmeværk a.m.b.a. Kølsenvej 14 A 8831 Løgstrup Att.: Charles W. Hansen Godkendelse af projekt for fjernvarmeforsyning af Hovedgaden 86 i Løgstrup Løgstrup Varmeværk har fremsendt et projektforslag

Læs mere

ANALYSE AF DECENTRALE KRAFTVARMEANLÆG FREM MOD 2020. John Tang

ANALYSE AF DECENTRALE KRAFTVARMEANLÆG FREM MOD 2020. John Tang ANALYSE AF DECENTRALE KRAFTVARMEANLÆG FREM MOD 2020 John Tang FORUDSÆTNINGER Der regnes generelt på Decentrale anlæg og på ændringer i varmeproduktion Varmeproduktion fastfryses til 2012 niveau i 2020

Læs mere

Næstved Kommunes afgørelse af 2. juli 2014 ophæves.

Næstved Kommunes afgørelse af 2. juli 2014 ophæves. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA DONG Gas distribution A/S OVER Næstved

Læs mere

SOLVARME MM. VEDDUM SKELUND VISBORG KRAFTVARMEVÆRK

SOLVARME MM. VEDDUM SKELUND VISBORG KRAFTVARMEVÆRK SOLVARME MM. VEDDUM SKELUND VISBORG KRAFTVARMEVÆRK Sydlangeland Fjernvarme Forslag til solvarme Informationsmøde 1 FREMTIDENS OPVARMNING I VEDDUM SKELUND OG VISBORG UDGANGSPUNKT: I ejer Veddum Skelund

Læs mere

Aulum d. 9-9-2014 Esben Nagskov. Orientering om planer om solfangeranlæg ved Aulum Fjernvarme.

Aulum d. 9-9-2014 Esben Nagskov. Orientering om planer om solfangeranlæg ved Aulum Fjernvarme. Orientering om planer om solfangeranlæg ved Aulum Fjernvarme. Aulum d. 9-9-2014 Esben Nagskov Indledning Opbygning Størrelse Placering Styrings- og sikkerhedsforanstaltninger Samfundsøkonomi Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Beregningsresultater Hjallerup Fjernvarme, den 24. september 2012 Anna Bobach, PlanEnergi 2

Beregningsresultater Hjallerup Fjernvarme, den 24. september 2012 Anna Bobach, PlanEnergi 2 Hjallerup Fjernvarme, den 24. september 2012 Anna Bobach, PlanEnergi 2 Faste omkostninger til Vattenfall: Kapitalomkostninger og kapacitetsbetaling Hjallerup (7 MW): Hjallerup og Klokkerholm (9 MW) 135.214

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Strandmarkskvarteret Hvidovre Kommune

Fjernvarmeforsyning af Strandmarkskvarteret Hvidovre Kommune Hvidovre Fjernvarme Amba Fjernvarmeforsyning af Strandmarkskvarteret Hvidovre Kommune Projektforslag December 2011 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk

Læs mere

Notat nr. 1049. Vedr.: Vedtægtsændring Input til møde med Hvidovre Kommune den 18. oktober 2011.

Notat nr. 1049. Vedr.: Vedtægtsændring Input til møde med Hvidovre Kommune den 18. oktober 2011. Notat nr. 1049 Dato: 17. oktober 2011 Jour. nr.: 000.5.1 Ref.: LG/sn Vedr.: Vedtægtsændring Input til møde med Hvidovre Kommune den 18. oktober 2011. Formål Notatet opsummerer, hvorfor - samt under hvilke

Læs mere

UDKAST. Dato: 31.05.2012 Sagsnr.: 2011-50608 Dok. nr.: 2012-68688 Direkte telefon: Initialer: JML

UDKAST. Dato: 31.05.2012 Sagsnr.: 2011-50608 Dok. nr.: 2012-68688 Direkte telefon: Initialer: JML UDKAST Notat Dato: 31.05.2012 Sagsnr.: 2011-50608 Dok. nr.: 2012-68688 Direkte telefon: Initialer: JML Aalborg Forsyning Forsyningsvirksomhederne Stigsborg Brygge 5 Postboks 222 9400 Nørresundby Varmeplan

Læs mere

Skårup Fjernvarme A.m.b.a.

Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af Lokalplan 524 For et boligområde ved Skårup Vestergade og Vesterled Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen September 2008 Projektansvarlig

Læs mere

Bilagsfortegnelse for Tillægsprojektforslaget

Bilagsfortegnelse for Tillægsprojektforslaget Bilagsfortegnelse for Tillægsprojektforslaget Projektforslagene fra januar 2013 med de ændrede tekniske, samfundsøkonomiske og selskabsøkonomiske forudsætninger, som fremgår af notater. I projektgodkendelsen

Læs mere

Godkendelse af projekt for udnyttelse af overskudsvarme fra Grundfos til fjernvarme

Godkendelse af projekt for udnyttelse af overskudsvarme fra Grundfos til fjernvarme Realskolevej 18 8850 Bjerringbro Att.: Charles W. Hansen Godkendelse af projekt for udnyttelse af overskudsvarme fra Grundfos til fjernvarme Viborg Kommune har den 13. december 2011 modtaget et projektforslag

Læs mere

Assens Fjernvarme A.m.b.a. Etablering af fjernvarme i Ebberup. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen

Assens Fjernvarme A.m.b.a. Etablering af fjernvarme i Ebberup. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Assens Fjernvarme A.m.b.a. Etablering af fjernvarme i Ebberup Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Revideret oktober 2009 Projektansvarlig Assens Fjernvarme A.m.b.a. er ansvarlig

Læs mere

Distributionsnet Projekt nr. 813.8220 Frederikshavn kommune, Skagen Skagen Nordstrand, Strandklit Lokalplan SKA.B.06.12.

Distributionsnet Projekt nr. 813.8220 Frederikshavn kommune, Skagen Skagen Nordstrand, Strandklit Lokalplan SKA.B.06.12. PROJKTFORSLAG Distributionsnet Projekt nr. 813.8220 Frederikshavn kommune, Skagen Skagen Nordstrand, Strandklit Lokalplan SKA.B.06.12.01 Oktober 2013 21. oktober 2013 Sagsnr.: 2013100045 projekt8800@naturgas.dk

Læs mere

ANVENDELSE AF ØKONOMIMODELLER I FJERNVARME- PROJEKTER

ANVENDELSE AF ØKONOMIMODELLER I FJERNVARME- PROJEKTER KOM GODT I GANG ANVENDELSE AF ØKONOMIMODELLER I FJERNVARME- PROJEKTER i forbindelse med varmeprojekter og varmeplanlægning lokalt Udgiver: Dansk Fjernvarme Dato: Oktober 2015 Fire hæfter KOM GODT I GANG

Læs mere

FLISFYRET VARMEVÆRK I GRENAA

FLISFYRET VARMEVÆRK I GRENAA DECEMBER 2014 GRENAA VARMEVÆRK A.M.B.A FLISFYRET VARMEVÆRK I GRENAA PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX

Læs mere

Behov for flere varmepumper

Behov for flere varmepumper Behov for flere varmepumper Anbefaling til fremme af varmepumper Dansk Energi og Dansk Fjernvarme anbefaler i fælleskab: 1. At der hurtigt tages politisk initiativ til at give økonomisk hjælp til etablering

Læs mere

BÆREDYGTIG VARMEFORSYNING AF LAVENERGIBYGGERI

BÆREDYGTIG VARMEFORSYNING AF LAVENERGIBYGGERI BÆREDYGTIG VARMEFORSYNING AF LAVENERGIBYGGERI -SPÆNDINGSFELTET MELLEM KOLLEKTIV OG LOKAL FORSYNING V. Magnus Foged, Planchef, Københavns Energi, TRANSFORM, Energisporet d. 21. november 2012 DISPOSITION

Læs mere

Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad

Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Marts 2014 Egedal Fjernvarme Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Algade 43 Telefon: 46 32 04 70 4000 Roskilde Marts 2014 Egedal

Læs mere

Anvendelse af grundvand til varmefremstilling

Anvendelse af grundvand til varmefremstilling Anvendelse af grundvand til varmefremstilling Morten Vang Jensen, PlanEnergi 1 PlanEnergi PlanEnergi blev etableret i 1983 og arbejder som uafhængigt rådgivende firma. PlanEnergi har specialiseret sig

Læs mere

Nyborg Forsyning & Service A/S Gasværksvej 10. 5800 Nyborg

Nyborg Forsyning & Service A/S Gasværksvej 10. 5800 Nyborg Teknik- og Miljøudvalget Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Nyborg Forsyning & Service A/S Gasværksvej 10 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Per Jürgensen Tlf. 63337154 E-mail: pju@nyborg.dk

Læs mere

Vedr. Projektforslag for biomassefyret varmecentral

Vedr. Projektforslag for biomassefyret varmecentral Skanderborg-Hørning Fjernvarme Danmarksvej 15 8660 Skanderborg Sagsansvarlig Advokat, ph.d. Sagsbehandler Advokat, ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil: 25 29 08 40 J.nr.

Læs mere

FÆLLES VARMELØSNING FJERNVARME V/ FLEMMING ULBJERG FÆLLES VARMELØSNING 2014/05/07

FÆLLES VARMELØSNING FJERNVARME V/ FLEMMING ULBJERG FÆLLES VARMELØSNING 2014/05/07 FJERNVARME V/ FLEMMING ULBJERG DAGSORDEN Området Varmeforbrug i dag Udbygningstakt for fjernvarme Om fjernvarme Jeres indflydelse på projektet OMRÅDET VARMEBEHOV I DAG Varmebehov MWh 1.243 bygninger Samlet

Læs mere

NOTAT. 1. Indledning og resume. Vurdering af projektforslag Fjernvarme Vesterled Brøndby Af 2. januar 2015

NOTAT. 1. Indledning og resume. Vurdering af projektforslag Fjernvarme Vesterled Brøndby Af 2. januar 2015 NOTAT Projekt Varmeplanlægning Kunde Brøndby Kommune Notat nr. 1 Dato 2015-04-17 Til Fra Kopi til Ellen Hvidt Thelle Malene Fløystrup Borgny Anders Dyrelund Vurdering af projektforslag Fjernvarme Vesterled

Læs mere

Temamøde om VARMEPLAN RANDERS 2010-2014

Temamøde om VARMEPLAN RANDERS 2010-2014 Temamøde om VARMEPLAN RANDERS 2010-2014 PROGRAM Velkomst Jørgen Niemann Jensen, Randers Kommune Program Jørgen Røhr Jensen, NIRAS Den globale udfordring Torben Chrintz, NIRAS Klimaplan for Randers Kommune

Læs mere

FAQ om biomasseværket

FAQ om biomasseværket FAQ om biomasseværket SKANDERBORG HØRNING FJERNVARME Kraftvarmepligten? Skanderborg Byråd har i 2005 med samtykke fra Energistyrelsen godkendt Skanderborg Fjernvarmes flisprojekt. Projektet indeholder

Læs mere

Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår

Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår Regnskabsåret 2014/2015 Vamdrup Fjernvarme fik i regnskabsåret 2014/2015 et resultat på 2.219.000 kr. i overskud. Det flotte resultat skyldes blandt

Læs mere

Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad

Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Egedal Fjernvarme Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Notat 3 supplerende beregninger udført efter 14. juli 2014 - som et isoleret

Læs mere

Varmepumper i fjernvarmen

Varmepumper i fjernvarmen Varmepumper i fjernvarmen Niels From, PlanEnergi Varmepumper i fjernvarmen Workshop for Region Syddanmark Odense, den 12. november 2014 Niels From 1 PlanEnergi Rådgivende ingeniørfirma 30 år med VE 30

Læs mere

En række forsyningsformer betragtes ikke som brændsler 1. ( ) Der er kun tale om brændsel, hvis et produkt, som resultat af en kemisk reaktion, frembringer energi. Det betyder at brændsler typisk kan være

Læs mere

Kommentarer til Naturgas Fyn Distribution A/S bemærkninger til projektforslag for forbindelsesledning for fjernvarme til Nr. Broby.

Kommentarer til Naturgas Fyn Distribution A/S bemærkninger til projektforslag for forbindelsesledning for fjernvarme til Nr. Broby. Faaborg Midtfyn Kommune Mellemgade 15 5600 Faaborg Att. Helge Müller Dato: 5. september 2014 Kommentarer til Naturgas Fyn Distribution A/S bemærkninger til projektforslag for forbindelsesledning for fjernvarme

Læs mere

ETABLERING AF BIOMASSEANLÆG OG KONVERTERING TIL FJERNVARME

ETABLERING AF BIOMASSEANLÆG OG KONVERTERING TIL FJERNVARME NOVEMBER 2012 NÆSTVED VARMEVÆRK A.M.B.A. ETABLERING AF BIOMASSEANLÆG OG KONVERTERING TIL FJERNVARME PROJEKTFORSLAG ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45

Læs mere

Fjernvarmeprisen 2014

Fjernvarmeprisen 2014 Fjernvarmeprisen 2014 23. september 2014 af Chefkonsulent John Tang, Dansk Fjernvarme Konklusion Fjernvarmeprisen for et standardenfamiliehus på 130 m 2 og et varmeforbrug på 18,1 MWh/år er på næsten samme

Læs mere

Tre stk. gylletanke med et samlet volumen på 14.342 m³ etableres i løbet af sommeren 2013.

Tre stk. gylletanke med et samlet volumen på 14.342 m³ etableres i løbet af sommeren 2013. Lemvig den 31. juli 2013 SFJ/SEB Lemvig Kommune Lemvig Rådhus Teknik & Miljø Rådhusgade 2 7620 Lemvig Høringssvar fra Lemvig Varmeværk A.m.b.a (LV)/ Lemvig Kraftvarme A/S (LKV) vedr. Projektansøgning fra

Læs mere

FORNYELSE AF HELSINGØR KRAFTVARMEVÆRK

FORNYELSE AF HELSINGØR KRAFTVARMEVÆRK MAJ 2014 HELSINGØR KRAFTVARMEVÆRK A/S FORNYELSE AF HELSINGØR KRAFTVARMEVÆRK BESLUTNINGSGRUNDLAG ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

VARMEFORSYNING AF LOKALPLANOMRÅDET GRØNTTORVSOMRÅDET

VARMEFORSYNING AF LOKALPLANOMRÅDET GRØNTTORVSOMRÅDET REVIDERET PROJEKTFORSLAG TIL KØBENHAVNS KOMMUNE VARMEFORSYNING AF LOKALPLANOMRÅDET GRØNTTORVSOMRÅDET REVIDERET UDGAVE 24. APRIL 2015 Oprindeligt projekt indsendt 10. marts 2015 Indledning... 2 Indstilling...

Læs mere

VARMEVÆRKETS. skriftlige. beretning. for

VARMEVÆRKETS. skriftlige. beretning. for VARMEVÆRKETS skriftlige beretning for regnskabsåret 2014 Indholdsfortegnelse: Side Forbrugere ------------------------------------------------------------- 3 Regnskabet 2014 ------------------------------------------------------

Læs mere

Notat: Fjernvarmeprisen i Danmark 2013

Notat: Fjernvarmeprisen i Danmark 2013 Notat: Fjernvarmeprisen i Danmark 2013 Af Teknisk Konsulent John Tang Konklusion Fjernvarmeprisen for et standardenfamiliehus på 130 m 2 og et varmeforbrug på 18,1 MWh/år er på næsten samme niveau i 2013

Læs mere

Projektforslag for fjernvarmeforsyning fra Auning til Pindstrup

Projektforslag for fjernvarmeforsyning fra Auning til Pindstrup Projektforslag for fjernvarmeforsyning fra Auning til Pindstrup Udarbejdet for Pindstrup Varmeværk af Plan & Projekt 13. november 2012 Projektforslag for fjernvarmeforsyning fra Auning til Pindstrup Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form HNG I/S over Helsingør Kommune af 27. juni 2003 Godkendelse af projektforslag for [...] Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen

Læs mere

Sønderborg Fjernvarme

Sønderborg Fjernvarme Viden der bringer mennesker videre--- Sønderborg Fjernvarme Varmeforsyning af Vollerup Vurdering af drivhusgasemissioner og samfundsøkonomiske konsekvenser ved forsyning af alm. og lavenergiboliger med

Læs mere

Projektforslag. Solfangeranlæg. Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Indsendt den: 11. marts 2014. Revideret den: 5. september 2014

Projektforslag. Solfangeranlæg. Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Indsendt den: 11. marts 2014. Revideret den: 5. september 2014 Projektforslag Solfangeranlæg Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Indsendt den: 11. marts 2014 Revideret den: 5. september 2014 JPH Energi A/S Danmarksvej 30 H1 8660 Skanderborg Tlf.: 75 85 95 40 E-mail: skanderborg@jph.dk

Læs mere

Skive Geotermi og varmetransmission

Skive Geotermi og varmetransmission Til : Skive Kommune Dokumenttype : Projektforslag, revideret Dato : 24. november 2011 Vedrørende : Projektforslag for opførelse af geotermi anlæg og drivvarmeanlæg ved Spøttrup til varmeforsyning af byer

Læs mere

HØRINGSUDKAST Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for industrianlæg og fjernkølingsanlæg

HØRINGSUDKAST Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for industrianlæg og fjernkølingsanlæg HØRINGSUDKAST Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for industrianlæg og fjernkølingsanlæg 1 I medfør af 5, 15, 26 a, stk. 1, nr. 1 og 2, og 34, stk. 2, i lov om varmeforsyning, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Til Kværndrup fjernvarme. Dokumenttype Rapport. Dato 7. Januar 2014 7.000M 2 SOLVARME

Til Kværndrup fjernvarme. Dokumenttype Rapport. Dato 7. Januar 2014 7.000M 2 SOLVARME Til Kværndrup fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato 7. Januar 24 7.M 2 SOLVARME 7.M2 SOLVARME Revision F Dato 7--24 Udarbejdet af Tina Hartun Nielsen Kontrolleret af Jane Moustgaard Godkendt af Christian

Læs mere

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 18. marts 2013 om tilslutningspligt til Mellerup Kraftvarmeværk

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 18. marts 2013 om tilslutningspligt til Mellerup Kraftvarmeværk [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse

Læs mere

Til Roskilde Forsyning. Dokumenttype Rapport. Dato Marts 2013 ROSKILDE FORSYNING PROJEKTFORSLAG: FJERNVAR- MEFORSYNING I HIMMELEV

Til Roskilde Forsyning. Dokumenttype Rapport. Dato Marts 2013 ROSKILDE FORSYNING PROJEKTFORSLAG: FJERNVAR- MEFORSYNING I HIMMELEV Til Roskilde Forsyning Dokumenttype Rapport Dato Marts 2013 ROSKILDE FORSYNING PROJEKTFORSLAG: FJERNVAR- MEFORSYNING I HIMMELEV ROSKILDE FORSYNING PROJEKTFORSLAG: FJERNVARMEFORSYNING I HIMMELEV Revision

Læs mere

Håstrup Udviklingsråd. Fjernvarme i Håstrup. Frands Kjær Jepsen, Energiplanlægger FEBRUARY 27, 2013 COWI POWERPOINT PRESENTATION

Håstrup Udviklingsråd. Fjernvarme i Håstrup. Frands Kjær Jepsen, Energiplanlægger FEBRUARY 27, 2013 COWI POWERPOINT PRESENTATION Håstrup Udviklingsråd Fjernvarme i Håstrup Frands Kjær Jepsen, Energiplanlægger 1 Forsyningsområdet for Håstrup Fjernvarme 2 Ledningsnettet og forbrugerne 3 Placering af varmecentralen som fyres med træpiller

Læs mere

Energiaftalens Fjernvarmeanalyse Fjernvarmens fremtid

Energiaftalens Fjernvarmeanalyse Fjernvarmens fremtid Energiaftalens Fjernvarmeanalyse Fjernvarmens fremtid Fjernvarmens udbredelse Varmeatlas præsentation ved Else Bernsen, COWI (ebe@cowi.dk) 1 Bygningsatlas 2013 for alle byområder i Danmark BBR oplyser

Læs mere

UDNYTTELSE AF OVERSKUDSVARME FRA ELOPAK A/S

UDNYTTELSE AF OVERSKUDSVARME FRA ELOPAK A/S JUNI 2013 LYSTRUP FJERNVARME A.M.B.A UDNYTTELSE AF OVERSKUDSVARME FRA ELOPAK A/S PROJEKTFORSLAG IHT. VARMEFORSYNIGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45

Læs mere