Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 25. juni Kl Mødested: Provstikontoret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 25. juni 2013. Kl. 15.00 Mødested: Provstikontoret"

Transkript

1 Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 25. juni Kl Mødested: Provstikontoret Punkt 19. kl. 15. behandlet - lukket punkt Punkt 11. kl. 17; Keld Køcher deltog Punkt 5. kl ; Tove Bundgaard deltog Ebbe Jørgensen forlod mødet kl. 17 Bendt Hansen forlod mødet kl. 18 Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt med tilføjelse af punkt 17, ansøgning fra Hellested MR. 2 Underskrift af godkendt referat Godkendt referat underskrevet 3 Formanden siden sidst Mødet den 2.oktober ligger fast. ved forrige møde flyttede vi september mødet til 2. 10, da Agneta er på kursus uge 39. Kan mødet flyttes til 1.10, da der er årsmøde i provstisekretærforeningen.? 4 Valg til provstiudvalg Sag: Høring - udkast til bekendtgørelse om valg af medlemmer til provstiudvalg og stiftsråd og vejledning om fastsættelse af stiftsrådenes forretningsorden mv. (1209) - Kirkeministeriet På sidste PU møde blev aftalt at det offentlige møde om valg til provstiudvalg og stiftsråd skal være den 29 august kl. 19 i Haslev kirkehus. Provstisekretær skriver til alle MR om mødedato. PU vedtog at foreslå Lars Poulsen som ordstyrer. Provst og provstisekretær udarbejder dagsorden og formalia til valgene. Henrik Stubkjær er orienteret om datoen. Forslag til ordstyrer: provst Lars Poulsen. Et naturligt valg; provsten har erfaring fra tidligere valg og stor erfaring med medlemmernes roller i PU-arbejdet. Høring - udkast til bekendtgørelse om valg af medlemmer til provstiudvalg og stiftsråd og vejledning om fastsættelse af stiftsrådenes forretningsorden mv. Referat, Side: 1

2 5 gias takster Sag: GIAS (1065) Afventer materiale fra Ebbe Jørgensen og Tove Bundgaard jvf. punkt. 4 fra sidste PU- møde Tove Bundgaard deltager under dette punkt. gias takster Regulering af takster maj 2013 PU vedtog at følgende fremlægges for menighedsrådene til godkendelse på budgetsamråd i september; - Ydelser Pleje og vedligeholdelse fjernes, og fremover bruges kun Udvidet pleje og vedligheholdelse. Harmonisering af ydelser; Ved erhvervelse af gravsted opnår folkekirkemedlemmer bosat i kommunent en rabat svarende til takstprisen. Folkekirkemedlemmer bosatte udenfor kommunen opnår en mindre rabat. PU foreslår at; - Ved forlængelse af gravsted (inden fredningstiden er udløbet) opnår folkekirkemedlemmer, både bosatte i og udenfor kommunen, en rabat svarende til takstprisen. - Ved fornyelse, (efter/ved fredningstidens udløb), opnår folkekirkemedlemmer, både bosatte i og udenfor kommunen, en rabat svarende til takstprisen - Hækklipning er obligatorisk ydelse, og skal betales af alle. Ved tilslutning til forslaget vil ændringerne træde i kraft pr. 1. januar Pastoratsomdannelsen Øde Førslev- Teestrup- Bråby Sag: Pastoratsomdannelse Teestrup-Bråby- Øde Førslev (1127) - Roskilde Stift Kan PU anbefale menigehedsrådenes indstilling til biskoppen: - Menighedsrådene er nået til enighed om at de ønsker Øde Førslev præstegård indstillet som fremtidig præstebolig i pastoratet. Teestrup præstegård søges lejet ud, og konfirmandlokalet beholdes af pastoratatet. PU videresender menighedsrådenes indstilling med anbefalingtil biskoppen. PU anbefaler Øde Førslev menighedsråd at indlede procedure til at sælge præstegårdsjord. Indtægten bruges til ekstra ordinære afdrag på lån, til at lette sognets økonomi. PU anbefaler Teestrup menighedsråd at gå i gang med at forberede Teestrup præstegårds boligdel til udlejning. -PU drøfter og tager stilling til økonomien i rådenes forslag. Ingen skade sket VS: Vedr. præstegård i nyt pastorat Bråby- Teestrup-Øde Førslev forslag til lille ændring i referat Referat, Side: 2

3 7 fra arkitekt:ansøgning om tagudskiftning m.v. Sag: Himlingøje Kirke (1210) - Himlingøje Sogn Afventer Ebbe Jørgensens tilbagemelding fra samtale med Himlingøje MR ang. undertag. Ebbe Jørgensen har talt med arkitekt og der er ikke brug for undertag. Sagen kan nu fremsendes til stiftet for videre behandling. fra arkitekt:ansøgning om tagudskiftning m.v. 8 Ansøgning provstiudvalg Sag: Hårlev nyt gasfyr (1193) - Hårlev Sogn -Hårlev ansøger om frigivelse af resterende kr (opsparing hvoraf PU frigav ved møde i aprilj) Ansøgningen imødekommes ønskes brugt til fjernstyring af varmeanlægget. Resterende kr ønskes brugt til udskiftning af skorsten på præstegården, Kr er afsat i budgettett. Mr har fået tilbud på kr , Ansøgning provstiudvalg 9 Arealoverførsel til matr. nr. 27g Holtug By, Holtug Sag: Magleby-Holtug - køb af jord (1228) - Holtug Sogn Magleby-Holtug har uden ansøgning hos PU købt jord vedholtug kirke til parkeingsplads. Det drejer sig om; 1141m2 á kr. 15 / m2 - til ialt kr landsinspektør kr = ialt kr Menighedsrådet ønsker at udvide parkeringspladsen ved Holtug kirke. PU godkender ansøgningen. PU understreger at det er kritisabelt at gældende regler ikke er overholdt af menighedsrådet. Især når der er sammenfald med formandens private interesser og rådets økonomi. sreferat er efterlyst hos formand Bodil Seyer Hansen. Arealoverførsel til matr. nr. 27g Holtug By, Holtug Til provstiudvalget 7 juni 2013 pris på grund samt MR-referat Referat, Side: 3

4 10 ændring til kirkegårdsvedtægter Sag: Enderslev kirkegård (1226) - Endeslev Sogn Enderslev MR har besluttet at ændre Enderslev kirkegårds fredningstid for urnegrave fra 20 år til 10 år. I provstiets vedtægter står i 24: at fredningstiden for urnegrave skal være mindst 10 år. Dette er opfyldt, Anmodning efterkommet uden kommentarer. ændring til kirkegårdsvedtægter 11 Ansøgning om frigivelse af salgsprovenau Sag: Lille Heddinge (1189) - Lille Heddinge Sogn Præstegårdsudvalget har fremsendt ansøgning om frigivelse salgsprovenaue indestående i stiftet til to projekter; vedligeholdelsesarbejde i præstegården samt anlægsprojekt. 1. renovering af Lille Heddinge præstegård kr inkl. moms Rådets ansøgning om frigivelse af midler i stiftet, kr inkl. moms, til indvendig renovering af præstegården imødekommes af PU, og ansøgningen videresendes til stiftet. Rådet bedes indhente yderligere pristilbud på udvidelse af indkørsel,istandsættelse af vej og p- plads ved præstegården. Dette fremsendes til PU og behandles særskilt fra ovenstående. 2. nyt inventar til præstekontor, kr inkl. moms 3. udvidelse af indkørsel til præstegård, istandsættelse af vej og parkeringsplads ved præstegården, kr Pris er med forbehold. I alt ansøges om frigivelse af kr Der er ikke fremsendt projektbeskrivelse på vej- og p-plads arbejdet. (Der er intet afsat til uforudsete udgifter) Der er ikke afsat midler i budget. Præstegården blev renoveret i 2009 med bla nyt badeværelse og tømrer/malerarbejde, hvor der blev frigivet midler fra stiftet. ca til dette. Referat fra MR-møde hvor beslutning om ovenstående er vedtaget, samt synsrapport på PG er fremsendt. ansøgning pg-udvalget tilbud 1 tilbud2 tilbud 3 Referat, Side: 4

5 12 Aftaleoplæg vedr. kopiering fra Copydan Sag: Aftaleoplæg vedr. kopiering (1231) Iflg. lov om ophavsret skal der betales for brug af tekst & noder indenfor bestemte områder etc. Copydan har fremsendt forslag til aftale gældende for hele provstiet. Provstisekretær undersøger rabatmuligheder. Sagens tages med på budgetsamråd i september Aftaleoplæg vedr. kopiering 13 El - pristilbud Sag: Fælles køb (1233) Ønske fra råd at provstiet påtager sig koordinerende rolle ang. fællesindkøb af f. eks el. Provstisekretær undersøger erfaringer om dette med provstikonsulenten i Næstved provsti. El - pristilbud 14 Enderslev kirke Sag: 2013 SYN - Stevns kommune (1216) Syn af Enderslev kirke Godkendt med forbehold for budgetmæssig dækning. Enderslev kirke 15 Provstimøder Sag: Provstiarrangementer (1234) Stiftet planlægger "provstimøde" og der er mulighed at dette kan lægges i Tryggevælde til efteråret. Det er der takket ja til. P Gundersen fra Holbæk har tilbudt komme holde oplæg for kontaktpersoner om arbejdsmiljø etc. PU godkendte provstimøde med stiftet. PU godkendte ikke oplæg af P. Gundersen vedr. arbejdsmiljø til godkendelse: at PU-kassen står for arrangementet, (kaffe the kage, lokaleleje) Møde om arbejdsmiljø VS: lån af medarbejder til netværksmøde 16 Referat fra liturgiudvalgets evaluering + dato for det store evalueringsmøde: 26. september I Haslev Sag: Pinsegudstjeneste 2013 (1149) Referat med spørgsmål til PU Provstisekretær sender ud til alle menighedsråd til drøftelse, og punktet tages med på budgetsamråd i september. Referat fra liturgiudvalgets evaluering + dato for det store evalueringsmøde: 26. september I Haslev Referat, Side: 5

6 17 Hellested ansøgning Sag: Hellested (1236) - Hellested Sogn Hellested mr ansøger om at bruge resterende midler fra donation, kr 65831,96 til udskifnting af vinduer i sognehus samt reparation af østportal i kirkemur. PU anmoder menighedsrådet om at undersøge om konditionerne i donationen tillader at midlerne bruges til det ønskede. Hellested ansøgning 18 Anmodning om udtalelse Sag: Provst i Tryggevælde Provsti - anmodning om udtalelse (1229) - Roskilde Stift Biskoppen har fremsendt forslag til provstestilling som PU bedes udtale sig om Anmodning om udtalelse Provstiudvalget tilslutter sig biskoppens forslag at provstestillingen placeres i Terslev sogn. Provstiudvalget har drøftet provstikontorets placering, og herunder provstisekretærs skrivelse til biskoppen. Provstiudvalget er positive over at provstikontoret flyttes fra Magleby til f. eks Faxe, og vil arbejde videre med dette. Provst anbefalede at provstiudvalget fremadrettet også tager provstisekretæren med i planlæggelsen. 19 Orientering til PU På lukket dagsorden Referat, Side: 6

7 Orientering 20 Valløby Kirkegård - handicaptoilet Sag: Valløby (1087) - Valløby Sogn Ti orientering Taget til efterretning Valløby Kirkegård - handicaptoilet 21 Debataften Sag: Debataften om Folkekirkens fremtidige styringsstruktur i Haslev d. 18. september (1232) Til orientering Taget til efterretning. Debataften om Folkekirkens fremtidige styringsstruktur i Haslev d. 18. september Evt. 23 Mødet sluttede kl. Mødet sluttede kl Lars Poulsen Ebbe Jørgensen Bjarne Østergaard Rasmussen Bendt Hansen Morten Vive Lise Østergaard Gunnar Kjærgaard Larsen Referat, Side: 7

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 29. oktober 2013. Kl. 1500 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 29. oktober 2013. Kl. 1500 Mødested: Provstikontoret Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 29. oktober 2013. Kl. 1500 Mødested: Provstikontoret Punkt 7: formanden fra Lyderslev-Frøslev deltog. Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt

Læs mere

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 25. marts 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 25. marts 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 25. marts 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret Fravær: Helga Wolf Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 2 Underskrift af referat Referat

Læs mere

1 Godkendelse af dagsorden Godkendt. Årshjul medtages på næste pu møde.

1 Godkendelse af dagsorden Godkendt. Årshjul medtages på næste pu møde. Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 29. april 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret Afbud: Bjarne Østergaard Rasmussen Janne Melcher forlod mødet efter punkt 5. Punkt 4: Per Schleiter deltager

Læs mere

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg. PU møde 26. august 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret. Afbud: Bjarne Østergaard Rasmussen

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg. PU møde 26. august 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret. Afbud: Bjarne Østergaard Rasmussen Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 26. august 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret Afbud: Bjarne Østergaard Rasmussen Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Referat fra sidste

Læs mere

Per Schleiter deltager og orienterer om status på kalkning 2014, samt punkt 12

Per Schleiter deltager og orienterer om status på kalkning 2014, samt punkt 12 Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 24. februar 2015. Kl. 15.00 Mødested: provstikontoret Afbud: Ebbe Jørgensen, Keld Köcher Punkt 4: Formand for Lyderslev MR, Torben Nielsen deltager Per Schleiter

Læs mere

Referat for: Middelfart Provstiudvalg. PU møde 28. oktober 2014. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby. Afbud fra Jørgen Hansen.

Referat for: Middelfart Provstiudvalg. PU møde 28. oktober 2014. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby. Afbud fra Jørgen Hansen. Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 28. oktober 2014. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby Afbud fra Jørgen Hansen. Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden PU medlemmerne ser gerne

Læs mere

Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg. PU møde 10. september 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg. PU møde 10. september 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg PU møde 10. september 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret Provstiudvalgsformand Svend Aage Pedersen Provstiudvalgsnæstformand Anders Jensen Provstiudvalgsmedlem

Læs mere

Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 15. august 2012. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, Nørre Aaby

Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 15. august 2012. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, Nørre Aaby Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 15. august 2012. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, Nørre Aaby Afbud fra Bente Nørgård-Sørensen. Poul Christensen mødt kl. 17.35. Grethe Krogh Jakobsen

Læs mere

Referat for: Stege-Vordingborg Provstiudvalg PU møde 19. marts 2014. Kl. kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret, Færgegårdsvej 3, 4760

Referat for: Stege-Vordingborg Provstiudvalg PU møde 19. marts 2014. Kl. kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret, Færgegårdsvej 3, 4760 Referat for: Stege-Vordingborg Provstiudvalg PU møde 19. marts 2014. Kl. kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret, Færgegårdsvej 3, 4760 Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra PU mødet 19.2.2014 Referat godkendt

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 7. maj 2013. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 7. maj 2013. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 7. maj 2013. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Fraværende med afbud: Ib Krogh-Nielsen og Birgit Hougaard. Per Søgaard deltog under punkt 3 Mødepunkt Beslutning

Læs mere

Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg. PU møde 21. august 2014. Kl. 16.00 Mødested: Vognmagervej 14, 8800 Viborg

Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg. PU møde 21. august 2014. Kl. 16.00 Mødested: Vognmagervej 14, 8800 Viborg Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg PU møde 21. august 2014. Kl. 16.00 Mødested: Vognmagervej 14, 8800 Viborg Provstiudvalgsformand Svend Aage Pedersen - Fraværende med afbud Provstiudvalgsnæstformand

Læs mere

Referat for: Bogense Provstiudvalg. PU møde 19. marts 2015. Kl. 16.00 Mødested: Konfirmandstuen i Søndersø Præstegård

Referat for: Bogense Provstiudvalg. PU møde 19. marts 2015. Kl. 16.00 Mødested: Konfirmandstuen i Søndersø Præstegård Referat for: Bogense Provstiudvalg PU møde 19. marts 2015. Kl. 16.00 Mødested: Konfirmandstuen i Søndersø Præstegård Til stede: Keld B. Hansen, Stig Saxbjørn, Kjeld Bruun, Else Wismar, Grethe Monrad og

Læs mere

Referat for: Bogense Provstiudvalg. PU møde 26. februar 2015. Kl. 16.00 Mødested: Konfirmandstuen i Søndersø Præstegård

Referat for: Bogense Provstiudvalg. PU møde 26. februar 2015. Kl. 16.00 Mødested: Konfirmandstuen i Søndersø Præstegård Referat for: Bogense Provstiudvalg PU møde 26. februar 2015. Kl. 16.00 Mødested: Konfirmandstuen i Søndersø Præstegård Til stede: Keld B Hansen, Stig Saxbjørn, Kjeld Bruun, Else Wismar, Grethe Monrad,

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. november 2010. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. november 2010. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. november 2010. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Formanden og PU-medlemmerne bød den nye provstisekretær velkommen til arbejdet. Mødepunkt

Læs mere

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 6. september 2013. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret, Kirkevej 11

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 6. september 2013. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret, Kirkevej 11 Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 6. september 2013. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret, Kirkevej 11 Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt 2 Tilføjelser til dagsorden 3

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet den 9. april 2013. Beslutning Godkendt og underskrevet på

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 18. november 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 18. november 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 18. november 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt 2 Godkendelsesproces i forbindelse

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 6. august 2013. Kl. 16,30 BEMÆRK TIDSPUNKTET Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 6. august 2013. Kl. 16,30 BEMÆRK TIDSPUNKTET Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 6. august 2013. Kl. 16,30 BEMÆRK TIDSPUNKTET Mødested: Provstikontoret Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Referat fra sidste møde Sag:

Læs mere

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 24. februar 2010. Kl. 14.00 Mødested: Den Gl. Skole i Benløse

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 24. februar 2010. Kl. 14.00 Mødested: Den Gl. Skole i Benløse Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 24. februar 2010. Kl. 14.00 Mødested: Den Gl. Skole i Benløse Fraværende med anmeldt forfald: Hanne Jørgensen Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 12. oktober 2012. Kl. 9.00 Mødested: provstikontoret

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 12. oktober 2012. Kl. 9.00 Mødested: provstikontoret Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 12. oktober 2012. Kl. 9.00 Mødested: provstikontoret Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra sidste møde 2 Tilføjelser til dagsorden Nyt fra provstiet indsat

Læs mere

Grene Provsti. Referat fra Provstiudvalgsmøde onsdag d. 25. februar 2015 i Kirkehuset, Kirkegade 22, 7200 Grindsted

Grene Provsti. Referat fra Provstiudvalgsmøde onsdag d. 25. februar 2015 i Kirkehuset, Kirkegade 22, 7200 Grindsted Grindsted d. 27. februar 2015 Referat fra Provstiudvalgsmøde onsdag d. 25. februar 2015 i Kirkehuset, Kirkegade 22, 7200 Grindsted Dagsorden: Beslutning: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt.

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 3. april 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 3. april 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 3. april 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Alle var mødt. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt og underskrevet.

Læs mere

Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg PU møde 12. april 2012. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg PU møde 12. april 2012. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg PU møde 12. april 2012. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret Afbud fra Naima Simring Mødepunkt 1 Projekt Ungdomskirke Sag: Projekt Ungdomskirke (386) Projekt Ungdomskirke

Læs mere

2 Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. 3 Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet blev godkendt og underskrevet.

2 Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. 3 Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet blev godkendt og underskrevet. Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 28. januar 2015. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Alle var mødt. 2 Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. 3

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 5. februar 2013. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 5. februar 2013. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 5. februar 2013. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Offentlig referat Fraværende: Carlo Hald Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt 2 Invitation fra Gudum

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg. PU møde 2. december 2014. Kl. 16,30 Mødested: Hotel Europa, Aabenraa. 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg. PU møde 2. december 2014. Kl. 16,30 Mødested: Hotel Europa, Aabenraa. 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 2. december 2014. Kl. 16,30 Mødested: Hotel Europa, Aabenraa Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Referat fra sidste møde Godkendt 3 Bjolderup-Uge.

Læs mere

Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 20. marts 2014. Kl. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontor

Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 20. marts 2014. Kl. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontor Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 20. marts 2014. Kl. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontor Ingen fraværende Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Beslutning Endelig godkendelse af dagsorden 2

Læs mere

Menighedsrådsmøde Dato: 13. september 2012 Formandens initialer: ILJ

Menighedsrådsmøde Dato: 13. september 2012 Formandens initialer: ILJ 1: Afbud fra IB fraværende. 2: Godkendelse af referat fra sidste MR-møde 2. I punkt 8A er datoen forkert: Der står 30/6 men det skulle være d. 12/6. 3: Godkendelse af dagsorden 3. 4: Siden sidst Evaluering

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 5. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 5. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 5. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt. 2 Personalekonsulenten orienterer

Læs mere

Referat for: Hjørring Nordre og Søndre provstiudvalg. PU møde 9. december 2014. Kl. 13:00 Mødested: Hjørring Nordre Provsti

Referat for: Hjørring Nordre og Søndre provstiudvalg. PU møde 9. december 2014. Kl. 13:00 Mødested: Hjørring Nordre Provsti Referat for: Hjørring Nordre og Søndre provstiudvalg PU møde 9. december 2014. Kl. 13:00 Mødested: Hjørring Nordre Provsti Mødepunkt 1 revisionsprotokollater til regnskab 2013 for Hjørring Søndre provsti

Læs mere