Nullifire Brandmaling S708-60

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nullifire Brandmaling S708-60"

Transkript

1 Nullifire Brandmaling S

2

3 Datablad Data S Nullifire Brandmaling S PRODUKT NULLIFIRE brandmaling S er en nyudviklet højeffektiv vandbaseret brandmaling til afløsning af opløsningsbaserede Brandmaling S anvendes til brandbeskyttelse af udvendige og indvendige bærende stålkonstruktioner. S er kendetegnet ved at behovet for TFT (tørfilmstykkelse) er reduceret med ca. 20 % og dermed har produktet en kort tørretid, Brandmaling S er uden de miljømæssige problemer, der er kendetegnende for opløsnings baserede produkter. ANVENDELSE S anvendes til effektiv brandbeskyttelse af bærende udvendige og indvendige stålkonstruktioner. BRANDMODSTANDSEVNE Systemet opfylder Bygningsreglementets bestemmelser for R30,R60,R90 og R120 konstruktioner. VIRKEMÅDE Ved temperaturer over ca. 180 o C ekspander brandmalingen op til 35 gange dens TFT og danner et isolerende stabilt lag, som reducerer opvarmningen af stålkonstruktionerne. ØKONOMI NULLIFIRE S er et nyudviklet brandmalingsprodukt, der er blandt det mest effektive vandbaserede brandbeskyttelses maling på markedet, der kan anvendes udvendig DOKUMENTATION Systemet er omfattende brandtestet i henhold til DS/EN :2010 og opfylder kravene i DS/EN 1993, Eurocode 3. Dette er forgået på europæiske brandlaboratorier. Kvalitetskontrol udføres af British Standards kvalitetskontrolafdeling i samarbejde med Warrington Cer- tification Ltd s produktkontrol firma Certifire. S er godkendt af ETA- Danmark iht. MK 6.10/xxxx kopi af godkendelsen findes på Scandi Supply.dk AUTORISATION NULLIFIRE S brandmaling må kun påføres af autoriserede male- entreprenører. De autoriserede firmaer fører løbende kvalitets kontrol under arbejdets udførelse. Der udarbejdes en lagtykkelses- rapport, der sammen med et certifikat udleveres til byggeriets teknikere. Liste over autoriserede firmaer findes på ScandiSupply.dk SYSTEMETS OPBYGNING Systemet består af en godkendt primer, brandmaling samt en topmaling. Primer typer: 1K olie alkyd opløsningsbaseret 2K epoxy opløsningsbaseret 2K epoxy vandbaseret 1K akryl vandbaseret Brandlag: S påføres i TFT iht. dimensionering. Topmalingen: Der må ikke anvendes epoxy som topmaling. OVERFLADER S påføres bedst med airlesssprøjteanlæg. Overfladen vil fremstå med en svag struktur der er afhængig af lagtykkelsen. S kan også påføres med pensel eller rulle. Dette giver en kraftigere struktur/striber, afhængig af lagtykkelsen og maleren. PÅFØRINGSFORHOLD S kan anvendes til påføring på udvendige konstruktioner selv om den er vandbaseret. Såfremt brandmalingen er fuldt afhærdet kan den modstå vejrliget i op til 6 måneder uden topmaling KVALITETSKONTROL NULLIFIRE Ltd s samlede produktion er certificeret af BSI i henhold til BS EN ISO 9001: TEKNISKE SPECIFIKATIONER Vægtfylde: 1,38 g/m 3 Tørstof: 70 % ±2% (Vol.) Malekode: 00-1 EU grænseværdi for dette produkt (kat.a/i) 140g VOC/1 (2007) / 140 g VOC/1 (2010) Dette produkt indeholder max. 20 g VOC/1. EMBALLAGE 25 kg stålspande LAGRINGSTID Normalt 9 mdr. i uåbnet emballage mellem 5 o C og 30 o C. GARANTI NULLIFIRE Ltd yder garanti for produktets brandmæssige egenskaber ved forsikringsgaranti. TEKNISK KONSULENTTJENESTE Scandi Supply A/S yder gratis konsulentvejledning under såvel projekteringen, som arbejdets udførelse. Alle informationer om Scandi Supply s produkter findes på ScandiSupply.dk Side 1 af 1

4 Påføringsvejledning MONT S Påføringsvejledning S Nullifire Brandmaling S er en ekspanderende brandmaling på vandbasis for anvendelse til brandbeskyttelse af udvendige og indvendige stålkonstruktioner. Brandmalingssystemet består af: - Godkendt primer. - Brandmaling, S Godkendt topmaling. For at sikre, at brandmalingen vil ekspandere og dermed fungere efter hensigten, skal der være en fri afstand til andre bygningsprodukter på ca. 35 gange brandmalingens lagtykkelse. 1. FORBEREDELSE AF STÅL- OVERFLADER Før påføring af primer skal ståloverfladen renses på en af følgende måder: A: Nyt stål: Sandblæsning til SA 2 ½ (anbefales) B: Malet stål: Rengøring og fjernelse af overfladeforurering. Evt. Løstsiddende maling fjernes og kanter slibes ned. Hele overfladen matslibes med sandpapir korn 120 for at sikre vedhæftning Overfladerne skal altid være rene og tørrer uden fugt og kondens. Kontakt altid Scandi Supply a/s før påføring af brandmaling på tidligere malede overflader. 2. PRIMER/GRUNDMALING Før påføring af Nullifire brandmaling S708-60, skal ståloverfladen behandles med rustbeskyttende primer. Der skal anvendes en af følgende primer typer : 2K epoxy opløsningsbaseret 2K epoxy vandbaseret 1K akryl vandbaseret 1K olie alkyd opløsningsbaseret Lagtykkelseskontrol: Før påføring af brandmalingen skal der foretages lagtykkelsesmåling af primer. Tørretid i timer: Tynd = 300 µm TFT, Medium = 600 µm TFT, Tyk = 1200µm TFT. Dette noteres i kontrolrapporten. Denne måling skal fratrækkes i målingen for brandlaget. 3. FORHOLDSREGLER PÅ ARBEJDSPLADSEN 3.1. Generelt Brandmaling S kan anvendes til udendørs stålkonstruktioner. Når brandmalingen er fuldt afhærdet, kan den tåle påvirkning af vejrliget i op til 6 måneder uden topcoat. Efter 6 måneder skal der påføres topcoat. Kontakt Scandi Supply a/s for valg af godkendt topcoat Temperatur og luftfugtighed. Under påføringen skal luft- og ståltemperaturen være mellem 5 C og 35 C. Den relative luftfugtighed bør være under 80 %. Kontroller, at der ikke er risiko for kondens på stålets overflade. Stålets overfladetemperatur skal være mindst 3 C over dugpunktet i hele påføringsperioden. Relativ fugtighed TFT 10Po PC o 20P PC o 30P PC 0 m/s 2 m/s 0 m/s 2 m/s 0 m/s 2 m/s Tynd 4,5 2,25 3,75 1,5 2,25 1,5 30 % Medium 6,25 3,75 5,25 3,0 4,5 2,25 Tyk 9,0 4,5 6,0 3,75 6,0 3,0 Tynd 5,6 3 4,5 2,25 3 1,5 50 % Medium 9 4,5 6,25 3, Tyk ,5 7,5 3,75 Tynd 11, , % Medium , ,25 Tyk Tørre tiderne skal opfattes som vejledende. Overmalingsinterval: Rulle og penselpåføring forlænger ovennævnte tørretid med 20 %. Tørretid før påføring af topmaling min. 16 timer. Ved meget store lagtykkelser skal tørretiden forlænges før påføring af topmaling. Side 1 af 2

5 Påføringsvejledning MONT S PÅFØRING Omrør omhyggeligt brandmalingen før og under anvendelse og hold altid spandene helt lukkede, når der ikke tages af dem. Konstant omrøring sikrer god arbejdsviskositet. S må ikke fortyndes. 4.1 Påføringsmedtode A: Airless sprøjteanlæg. S kan påføres med airless sprøjte til en vådfilmslagtykkelse på ca µm pr. påføring, svarende til en tørfilmslagtykkelse på ca µm der svare til ca g/m 2. Påfør malingen i flere hurtige passager ved lufttemparatur over 20 C og en relativ luftfugtighed under 50%. Der bør være rigelig ventilation på arbejdsstedet (>2m/sek.). Vær opmærksom på, at tørretiden er længere i de åbne profilers indvendige hjørner m.v. Påføringen udføres med et kraftigt airless anlæg med følgende minimum præstationer: Arbejdstryk: psi ( kg/cm 2 ). Dyse: (0,48-0,63mm) Spredningsvinkel: grader Slangediameter: 3/8 Slangelængde: max. 60 meter. B: Rulle eller pensel: Påføring med rulle eller pensel kan anvendes, såfremt det er acceptabelt med synlige penselstrøg eller rullestruktur. Der vil kunne pålægges en vådfilmslagtykkelse på op til 1000 µm, svarende til ca g/m 2. For at begrænse den synlige struktur, anbefales tyndere påføringslag. 4.3 Rensning af værktøj m.v.: Der anvendes rent vand. 4.4 Kontrol af lagtykkelse: A: Vådfilmskontrol: For at sikre en ensartet lagtykkelse, bør der under arbejdets udførelse foretages hyppige kontrolmålinger med vådfilmskam. Vær opmærksom på, at kammen ikke presses ned i tidligere påførte bløde lag. B: Tørfilmskontrol: Tørfilmskontrol udføres før påføring af topmaling, når brandmalingen er så tør, at målesonden ikke kan trykkes ned i malingslaget. Der bør anvendes elektronisk måleudstyr med hukommelse for registrering af målingerne. Målerapporten skal udskrives direkte via printer. Kontrolvejledning og tilladelige tolerancer fremgår af særskilt datablad. VIGTIGT. Påfør ikke topmaling før målingerne af brandlaget er kontrolleret og godkendt. 5. OPGAVENS AFSLUTNING Ved anmodning om Certifikat, indsendes målerapport til Scandi Supply senest 3 uger efter arbejdets afslutning. Der skal vedlægges arbejdstegninger med kontrolgrupperne indtegnet. 6. REPARATION Ved reparation af beskadigede overflader, skal al topmaling fjernes fra reparationsstedet, idet der ikke må påføres brandmaling ovenpå topmaling. Primeren kontrolleres. Ved skader skal den repareres og den skal være tør før brandmalingen påføres Der slibes for at sikre en god vedhæftning 7. TEKNISKE SPECIFIKATIONER Vægtfylde: 1,38 g/cm³ Tørstof 70 % ± 2 % (VOL) Opløsningsmiddel: Vand Malekode: 00-1 Flammepunkt: over 55ºC EU grænseværdi for dette produkt (kat.a/i) 140g VOC/1 (2007) / 140 g VOC/1 (2010) Dette produkt indeholder max. 20 g VOC/1. 8. OPBEVARING Brandmalingen skal opbevares imellem 5-30ºC. Lagertiden er normalt 9 mdr. i uåbnet emballage. Skal beskyttes mod frost. 9. SUNDHED OG SIKKERHED Produktet består af følgende materialer: special harpiks, pigmenter og brandaktive tilsætningsstoffer. 10. FØRSTEHJÆLP Ved utilpashed pga. længere tids indånding af dampe, bringes patienten ud i frisk luft. Ved indtagelse må der ikke fremkaldes opkastning. Hvis opkastning indtræffer, holdes hovedet lavt for at undgå opkast kommer i lungerne. Søg evt. læge. Ved øjenkontakt skylles straks med rent vand i mindst 5 minutter. Søg evt. læge Ved hudkontakt vask med vand og sæbe. Ved brand slukkes med skum, pulver, COB 2B eller vand. Spild. Foretag opsugning af spildet med granulat, sand eller lignende. Undgå at materialet løber i kloak eller afløb. Sker dette i store mængder bør de lokale myndigheder informeres. Side 2 af 2

6 Nullifire Brandmaling Sektionsforhold A /V m -1 HEA HEB HEM Profil A m /V -4 A m /V -3 Profil A m /V -4 A m /V -3 Profil A m /V -4 A /V -3 2 m HE 100A HE 100B HE 100M HE 120A HE 120B HE 120M HE 140A HE 140B HE 140M HE 160A HE 160B HE 160M HE 180A HE 180B HE 180M HE 200A HE 200B HE 200M HE 220A HE 220B HE 220M HE 240A HE 240B HE 240M HE 260A HE 260B HE 260M HE 280A HE 280B HE 280M HE 300A HE 300B HE 300M HE 320A HE 320B HE 320M HE 340A HE 340B HE 340M HE 360A HE 360B HE360M HE 400A HE 400B HE400M HE 450A HE 450B HE450M HE 500A HE 500B HE500M HE 550A HE 550B HE550M HE 600A HE 600B HE600M HE 650A HE 650B HE650M HE 700A HE700B HE700M HE 800A HE 800B HE800M HE 900A HE 900B HE900M HE 1000A HE1000B HE1000M m 1 2 IPE UPE UNP Profil A m /V -4 A m /V -3 Profil A m /V -4 A m /V -3 Profil A m /V -4 A /V -3 2 m IPE UPE UNP IPE UPE UNP IPE UPE UNP IPE UPE UNP IPE UPE UNP IPE UPE UNP IPE UPE UNP IPE UPE UNP IPE UPE UNP IPE UPE UNP IPE UPE UNP IPE UPE UNP IPE UPE UNP IPE UPE UNP IPE UNP IPE UNP IPE UNP IPE UNP A A m m /V -4: 4-sidet brand påvirket /V -3: 3-sidet brand påvirket UNP

7 Nullifire Brandmaling Sektionsforhold A /V m -1 m Lukket Profiler -1 Tykkelse A m /V m , , , , , , , , , , , , , , A A Lige og uligefligede vinkelprofiler Profilltype Am/V m-4 ¹ Am/V m-3² Profilltype Am/V m-4 ¹ Am/V m-3² 40x40x x100x x40x x100x x45x x100x x45x x110x x50x x110x x50x x110x x50x x120x x50x x120x x55x x120x x55x x120x x60x x130x x60x x130x x65x x130x x65x x140x x65x x140x x65x x150x x70x x150x x70x x150x x70x x150x x75x x150x x75x x150x x75x x160x x75x x160x x80x x160x x80x x180x x80x x180x x80x x180x x80x x180x x90x x200x x90x x200x x100x x200x x100x x200x x100x x200x m m /V -4: 4-sidet brand påvirket /V -3: 3-sidet brand påvirket Omregningstabel Produkt TFT (tørfilmstykkelse) VFT (vådfilmstykkelse) kg pr. m² Liter pr. m² S µm 1390 µm 1,93 1,35 S µm 1470 µm 2 1,37 S µm 1430 µm 1,97 1,38

8 Åbne profiler : Bjælker R 30 A m /V m C 400 C 450 C 500 C 550 C 600 C 650 C 700 C 750 C Rev

9 Åbne profiler : Bjælker R 60 A m /V m C 400 C 450 C 500 C 550 C 600 C 650 C 700 C 750 C Rev

10 Åbne profiler : Bjælker R 90 A m /V m C 400 C 450 C 500 C 550 C 600 C 650 C 700 C 750 C Rev

11 Åbne profiler : Bjælker R 120 A m /V m C 400 C 450 C 500 C 550 C 600 C 650 C 700 C 750 C Rev

12 Åbne profiler : Søjler R 30 A m /V m C 400 C 450 C 500 C 550 C 600 C 650 C 700 C 750 C

13 Åbne profiler : Søjler R 60 A m /V m C 400 C 450 C 500 C 550 C 600 C 650 C 700 C 750 C

14 Åbne profiler : Søjler R 90 A m /V m C 400 C 450 C 500 C 550 C 600 C 650 C 700 C 750 C

15 Åbne profiler : Søjler R 120 A m /V m C 400 C 450 C 500 C 550 C 600 C 650 C 700 C 750 C

16 Lukkede profiler R30 A m /V m ºC 400ºC 450ºC 500ºC 550ºC 600ºC 650ºC 700ºC 750ºC 5 til 60 0,442 0,302 0,302 0,302 0,302 0,302 0,302 0,302 0, ,505 0,302 0,302 0,302 0,302 0,302 0,302 0,302 0, ,574 0,322 0,302 0,302 0,302 0,302 0,302 0,302 0, ,642 0,376 0,302 0,302 0,302 0,302 0,302 0,302 0, ,709 0,430 0,302 0,302 0,302 0,302 0,302 0,302 0, ,774 0,483 0,302 0,302 0,302 0,302 0,302 0,302 0, ,839 0,536 0,302 0,302 0,302 0,302 0,302 0,302 0, ,902 0,588 0,334 0,302 0,302 0,302 0,302 0,302 0, ,965 0,639 0,375 0,302 0,302 0,302 0,302 0,302 0, ,026 0,690 0,416 0,302 0,302 0,302 0,302 0,302 0, ,087 0,740 0,457 0,302 0,302 0,302 0,302 0,302 0, ,147 0,790 0,497 0,302 0,302 0,302 0,302 0,302 0, ,205 0,839 0,537 0,302 0,302 0,302 0,302 0,302 0, ,263 0,887 0,577 0,323 0,302 0,302 0,302 0,302 0, ,320 0,935 0,616 0,355 0,302 0,302 0,302 0,302 0, ,376 0,982 0,655 0,386 0,302 0,302 0,302 0,302 0, ,432 1,029 0,694 0,417 0,302 0,302 0,302 0,302 0, ,486 1,076 0,732 0,449 0,302 0,302 0,302 0,302 0, ,540 1,122 0,771 0,480 0,302 0,302 0,302 0,302 0, ,593 1,167 0,808 0,511 0,302 0,302 0,302 0,302 0, ,645 1,212 0,846 0,541 0,302 0,302 0,302 0,302 0, ,696 1,256 0,883 0,572 0,302 0,302 0,302 0,302 0, ,747 1,300 0,920 0,602 0,302 0,302 0,302 0,302 0, ,797 1,343 0,957 0,633 0,302 0,302 0,302 0,302 0, ,846 1,386 0,993 0,663 0,325 0,302 0,302 0,302 0, ,895 1,429 1,030 0,693 0,347 0,302 0,302 0,302 0, ,943 1,471 1,065 0,723 0,370 0,302 0,302 0,302 0, ,990 1,513 1,101 0,752 0,392 0,302 0,302 0,302 0, ,037 1,554 1,136 0,782 0,415 0,302 0,302 0,302 0, ,594 1,171 0,811 0,437 0,302 0,302 0,302 0, ,635 1,206 0,840 0,459 0,302 0,302 0,302 0, ,675 1,241 0,870 0,482 0,302 0,302 0,302 0, ,714 1,275 0,898 0,504 0,302 0,302 0,302 0, ,753 1,309 0,927 0,526 0,302 0,302 0,302 0, ,792 1,343 0,956 0,548 0,302 0,302 0,302 0, ,830 1,376 0,984 0,700 0,302 0,302 0,302 0, ,868 1,410 1,013 0,592 0,302 0,302 0,302 0, ,906 1,443 1,041 0,614 0,302 0,302 0,302 0, ,943 1,475 1,069 0,636 0,302 0,302 0,302 0, ,980 1,508 1,097 0,657 0,302 0,302 0,302 0, ,017 1,540 1,125 0,679 0,302 0,302 0,302 0, ,053 1,572 1,153 0,701 0,302 0,302 0,302 0, ,604 1,180 0,722 0,302 0,302 0,302 0,302

17 A m /V m ºC 400ºC 450ºC 500ºC 550ºC 600ºC 650ºC 700ºC 750ºC 5 til 60 1,402 1,093 0,853 0,688 0,484 0,302 0,302 0,302 0, ,529 1,204 0,951 0,755 0,558 0,361 0,302 0,302 0, ,668 1,325 1,057 0,850 0,640 0,430 0,302 0,302 0, ,804 1,445 1,163 0,944 0,722 0,496 0,302 0,302 0, ,938 1,563 1,268 1,036 0,804 0,567 0,340 0,302 0, ,680 1,372 1,131 0,886 0,635 0,395 0,302 0, ,796 1,475 1,224 0,967 0,704 0,451 0,302 0, ,910 1,577 1,317 1,048 0,772 0,507 0,302 0, ,023 1,679 1,409 1,129 0,841 0,562 0,329 0, ,779 1,500 1,209 0,909 0,618 0,373 0, ,879 1,591 1,290 0,977 0,674 0,418 0, ,978 1,681 1,370 1,045 0,730 0,463 0, ,772 1,450 1,114 0,786 0,508 0, ,861 1,529 1,182 0,842 0,554 0, ,950 1,609 1,250 0,898 0,599 0, ,039 1,688 1,318 0,954 0,645 0, ,767 1,386 1,010 0,691 0, ,846 1,454 1,066 0,736 0, ,925 1,522 1,123 0,782 0, ,003 1,590 1,179 0,829 0, ,658 1,236 0,875 0, ,726 1,292 0,921 0, ,793 1,349 0,968 0, ,861 1,406 1,015 0, ,929 1,463 1,061 0, ,997 1,520 1,108 0, ,577 1,155 0, ,634 1,203 0, ,691 1,250 0, ,748 1,298 0, ,805 1,345 0, ,863 1,393 0, ,920 1,441 0, ,978 1,489 0, ,035 1,538 0, ,586 0, ,635 0, ,683 1, ,732 1, ,781 1, ,831 1, ,880 1, ,929 1, ,979 1, ,029 1, , , , , Nullifire S Brandmaling til DS/EN 1993, Eurocode 3 Lukkede profiler R

18 Lukkede profiler R90 A m /V m ºC 400ºC 450ºC 500ºC 550ºC 600ºC 650ºC 700ºC 750ºC 5 til 60 1,970 1,668 1,439 1,202 0,959 0,726 0,534 0, ,823 1,580 1,329 1,070 0,821 0,616 0, ,993 1,736 1,469 1,193 0,926 0,706 0, ,892 1,609 1,316 1,032 0,797 0, ,046 1,748 1,438 1,138 0,889 0, ,886 1,561 1,244 0,980 0, ,026 1,684 1,350 1,072 0, ,806 1,456 1,164 0, ,929 1,562 1,256 0, ,051 1,668 1,349 0, ,775 1,442 1, ,882 1,535 1, ,988 1,628 1, ,722 1, ,816 1, ,910 1, ,005 1, , , , , , , ,

19 Lukkede profiler R 120 A m /V m ºC 400ºC 450ºC 500ºC 550ºC 600ºC 650ºC 700ºC 750ºC 5 til 60 1,919 1,618 1,327 1,088 0, ,778 1,468 1,212 0, ,956 1,623 1,350 1, ,779 1,488 1, ,935 1,626 1, ,765 1, ,904 1, ,044 1, , , ,

20 Scandi Supply a/s Energivej 2 DK-5492 Vissenbjerg Tlf I tilfælde af brand skal bygninger beskyttes, værdier sikres og menneskeliv reddes. Her udgør passiv brandsikring af bygnings-konstruktioner en grundsten, og Scandi Supply er en førende leverandør af komplette løsninger hertil. I Scandi Supply har sikkerhed førsteprioritet, og vi sætter en ære i hver gang at levere den rigtige løsning til opgaven. Vi tager aldrig let på en opgave - men vi lægger vægt på at gøre det let for vore kunder og samarbejdspartnere at skabe værdifulde og sikre resultater. Det tætte samarbejde fører til langvarige relationer... Med over 20 års erfaring på området er vores råd og vejledning gennemtestet - præcis som vores produkter. Vi læner os ikke tilbage, men arbejder hele tiden på at udvikle innovative løsninger til opgaver og opnå nye godkendelser. Kontakt Scandi Supply for at drøfte dine opgaver indenfor passiv brandsikring.

Nullifire Brandmaling S707-90

Nullifire Brandmaling S707-90 Nullifire Brandmaling S707-90 www.scandisupply.dk Datablad Data S707-90 2013-04-05 Nullifire Brandmaling S707-90 PRODUKT NULLIFIRE brandmaling S707-90 er en nyudviklet højeffektiv vandbaseret brandmaling

Læs mere

Nullifire Brandmaling S

Nullifire Brandmaling S Nullifire Brandmaling S707-120 Varenr. EAN Varenavn Salgsenhed Pr. emb. 30009 5060211 925863 Brandmaling S707-120 25 kg 25 kg 24 x 25 kg 30030 - System S-Filler S600, reperations kit 1 kg 1 kg www.scandisupply.dk

Læs mere

Nullifire Brandmaling S707-120

Nullifire Brandmaling S707-120 Nullifire Brandmaling S707-120 www.scandisupply.dk Datablad Data S707-120 2011-12-13 Nullifire Brandmaling S707-120 PRODUKT NULLIFIRE brandmaling S707-120 er en nyudviklet højeffektiv vandbaseret brandmaling

Læs mere

Nullifire Brandmaling S707-60

Nullifire Brandmaling S707-60 Nullifire Brandmaling S707-60 www.scandisupply.dk Datablad Data S707-60 2012-01-05 Nullifire Brandmaling S707-60 PRODUKT NULLIFIRE brandmaling S707-60 er en nyudviklet højeffektiv vandbaseret brandmaling

Læs mere

Ny brandmaling giver større frihed til at vise de smukkeste former... Nullifire S Nullifire S

Ny brandmaling giver større frihed til at vise de smukkeste former... Nullifire S Nullifire S Ny brandmaling giver større frihed til at vise de smukkeste former... Nullifire S707-60 Nullifire S707-120 Maler man stålkonstruktioner før montage i stedet for indklædning på byggepladsen, reduceres antallet

Læs mere

Nullifire Brandmaling S707-60

Nullifire Brandmaling S707-60 Nullifire Brandmaling S707-60 www.scandisupply.dk Datablad Data S707-60 2010-04-10 Nullifire Brandmaling S707-60 PRODUKT NULLIFIRE brandmaling S707-60 er en nyudviklet højeffektiv vandbaseret brandmaling

Læs mere

Nullifire Brandmaling S HF

Nullifire Brandmaling S HF Nullifire Brandmaling S707-60 HF www.scandisupply.dk Datablad Data S707-60 HF 15-10-14 Nullifire Brandmaling S707-60 HF PRODUKT NULLIFIRE brandmaling S707-60 HF er en nyudviklet højeffektiv vand- baseret

Læs mere

Nullifire Brandmaling S HF

Nullifire Brandmaling S HF Nullifire Brandmaling S707-60 HF Varenr. EAN Varenavn Salgsenhed Pr. emb. 30003 5060211 925009 Brandmaling S707-60 HF 25 kg 25 kg 22 x 25 kg 30030 - System S-Filler S600, reperations kit 1 kg 1 kg www.scandisupply.dk

Læs mere

Nullifire SC902 Brandmaling

Nullifire SC902 Brandmaling Nullifire SC902 Brandmaling Vare nr. Navn Salgsenhed EAN Stk. pr. palle 30025 Nullifire SC902 Brandmaling A+B 25 kg 25 kg 5060211925863 24 x 25 kg 30031 Nullifire Repair Kit SC900 4,7 kg 5060211925900

Læs mere

FireFree ScandiBoard. Brandsikring af stålkonstruktioner. www.scandisupply.dk

FireFree ScandiBoard. Brandsikring af stålkonstruktioner. www.scandisupply.dk FireFree ScandiBoard Brandsikring af stålkonstruktioner www.scandisupply.dk Datablad Data 850 2012-03-09 FireFree ScandiBoard 850 FireFree ScandiBoard 850 er en let kalciumsilikat plade, der er testet

Læs mere

SC803 Brandmaling CPR - GA5037

SC803 Brandmaling CPR - GA5037 SC803 Brandmaling www.scandisupply.dk 1121 - CPR - GA5037 Scandi Supply a/s Energivej 2 592 Vissenbjerg Tlf.: 5 762 800 E-mail: info@scandisupply.dk Generel produktinformation Nullifire SC803 er en vandbaseret

Læs mere

FireFree ScandiBoard. Brandsikring af stålkonstruktioner. www.scandisupply.dk

FireFree ScandiBoard. Brandsikring af stålkonstruktioner. www.scandisupply.dk FireFree ScandiBoard Brandsikring af stålkonstruktioner www.scandisupply.dk Datablad Data 850 2012-03-09 FireFree ScandiBoard 850 FireFree ScandiBoard 850 er en let kalciumsilikat plade, der er testet

Læs mere

PROTEGA STÅLHÅNDBOGEN. NOVATHERM 4FRe

PROTEGA STÅLHÅNDBOGEN. NOVATHERM 4FRe PROTEGA STÅLHÅNDBOGEN BEREGN NOVATHERM 4FRe At være maler handler ikke blot om at arbejde med æstetiske værdier, men også med de menneskelige og materielle. Hvis du arbejder med brandbeskyttelsesmaling,

Læs mere

Passiv brandsikring. Vejledning for kontrolmåling af brandhæmmende maling på stålkonstruktioner. December 2017

Passiv brandsikring. Vejledning for kontrolmåling af brandhæmmende maling på stålkonstruktioner. December 2017 Passiv brandsikring Vejledning for kontrolmåling af brandhæmmende maling på stålkonstruktioner December 2017 SikkerhedsBranchen, udvalget for Passiv Brandsikring. Side 2 af 5 Få mere at vide SikkerhedsBranchens

Læs mere

Passiv Brandsikring Brandmaling. Kontrolmåling af brandhæmmende maling på stålkonstruktioner

Passiv Brandsikring Brandmaling. Kontrolmåling af brandhæmmende maling på stålkonstruktioner Passiv Brandsikring Brandmaling Kontrolmåling af brandhæmmende maling på stålkonstruktioner August 2017 1 Vejledning for kontrolmåling af brandhæmmende maling på stålkonstruktioner 1. Indledning: For at

Læs mere

PROMAPAINT -SC4 Brandmaling Produktdatablad B 81.0

PROMAPAINT -SC4 Brandmaling Produktdatablad B 81.0 Dato: 290714 Re:271016 PROMAPAINT -SC4 Brandmaling Produktdatablad B 810 PROMAPAINT -SC4 er en opskummende brandhæmmende maling baseret på vand Malingen er fiberfri og giver et mat hvidt udseende med en

Læs mere

PROMAPAINT -SC3 Brandmaling Produktdatablad B 80.0

PROMAPAINT -SC3 Brandmaling Produktdatablad B 80.0 Dato: 29.07.14. Re.:27.10.16. PROMAPAINT -SC3 Brandmaling Produktdatablad B 80.0 PROMAPAINT -SC3 er en opskummende brandhæmmende maling baseret på vand. Malingen er fiberfri og giver et mat hvidt udseende

Læs mere

God vedhæftning til stål overflader. Anvendes som mellem eller toplak i epoxy og polyuretan systemer, som udsættes for kraftig forvitring og stænk.

God vedhæftning til stål overflader. Anvendes som mellem eller toplak i epoxy og polyuretan systemer, som udsættes for kraftig forvitring og stænk. BESKRIVELSE En 2-komponent, polyamid hærdet epoxymaling pigmenteret med glimmerholdigt jern oxid. PRODUKTEGENSKABER Danner en meget stærk og holdbar film grundet jernglimmeret God vedhæftning til stål

Læs mere

Vandfortyndbar, tokomponent epoxymaling til udendørs og indendørs brug. Færdigbehandling af let til moderat belastede mineralsk gulve og vægge.

Vandfortyndbar, tokomponent epoxymaling til udendørs og indendørs brug. Færdigbehandling af let til moderat belastede mineralsk gulve og vægge. MATERIALEBESKRIVELSE Type Anvendelse Anvendelsesområde Egenskaber Farve og glans Vandfortyndbar, tokomponent epoxymaling til udendørs og indendørs brug. Til beton og mineralske underlag. Færdigbehandling

Læs mere

Tekniske Data Jotamastic 87

Tekniske Data Jotamastic 87 Tekniske Data Jotamastic 87 Produktbeskrivelse Jotamastic 87 er en slidstærk tokomponent overfladetolerant polyamine epoxymastic primer/slutstrygning med højt tørstofindhold, som kan påføres i høje filmtykkelser.

Læs mere

Nullifire brandmaling til utendørs konstruktioner

Nullifire brandmaling til utendørs konstruktioner Brandmaling til bærende stålkonstruktioner Nullifire brandmaling til utendørs konstruktioner Type S605 Xylenbasert MK-godkendelse 6.10/1025 Teknisk information: Scandi Supply a/s Brovadvej 64, 7000 Fredericia

Læs mere

FireFree B790 Brandbøsning

FireFree B790 Brandbøsning FireFree B790 Brandbøsning Vare nr. Navn Dimension EAN 10301 FireFree B790 Brandbøsning 55 Ø55 mm 5705673000771 10303 FireFree B790 Brandbøsning 82 Ø82 mm 5705673000788 10305 FireFree B790 Brandbøsning

Læs mere

FireFree B744/B745 Brandplader

FireFree B744/B745 Brandplader FireFree B744/B745 Vare nr. Navn Antal EAN Palle str. B744 H 1200 x 600 FireFree B744 H 1 stk. 5705673000016 72 stk. B745 H 1200 x 600 FireFree B745 H 1 stk. 5705673000023 72 stk. www.scandisupply.dk 0843

Læs mere

Tekniske Data Epoxy Yacht HB

Tekniske Data Epoxy Yacht HB Tekniske Data Epoxy Yacht HB Produktbeskrivelse Epoxy Yacht HB er en to-komponent overfladetolerant, rusthindrende, mastiks epoxymaling med et højt tørstofindhold, der kan påføres i høje filmtykkelser.

Læs mere

PROTEGAMETODEN TIL STÅL & TRÆ

PROTEGAMETODEN TIL STÅL & TRÆ PROTEGAMETODEN TIL STÅL & TRÆ At være maler handler ikke blot om at arbejde med æstetiske værdier, men også med de menneskelige og materielle. Hvis du arbejder med brandbeskyttelsesmaling, har du en afgørende

Læs mere

Approved. Egenskaber Test/Standard Beskrivelse Tørstofindhold efter volumen ISO 3233 Glansgrad (GU 60 ) ISO 2813

Approved. Egenskaber Test/Standard Beskrivelse Tørstofindhold efter volumen ISO 3233 Glansgrad (GU 60 ) ISO 2813 Approved 773;774;775 1 773 zinkepoxy ^(ValidationDate) 1 Produktbeskrivelse Dette er en trekomponent vandbaseret polyamidhærdende epoxy coating med højt zinkindhold. Meget hurtigtørrende produkt med et

Læs mere

Tekniske Data TopGloss

Tekniske Data TopGloss Tekniske Data TopGloss Produktbeskrivelse TopGloss er en højkvalitets to-komponent polyurethanbaseret topcoat med meget gode glansegenskaber og som flyder godt ud. Har fremragende farve- og glansbestandighed.

Læs mere

FireFree B790 Brandbøsning

FireFree B790 Brandbøsning FireFree B790 Brandbøsning Varenr. EAN Varenavn Salgsenhed Pr. emb. 10301 5705673000771 FireFree B790 Brandbøsning

Læs mere

FireFree ScandiBoard 850

FireFree ScandiBoard 850 FireFree ScandiBoard 850 Brandsikring af stålkonstruktioner R30 - R180 Vare nr. DB nr. Tykkelse Bredde Længde Areal m² Plader pr. palle Areal pr. palle m² 40001 5214456 22 mm 1220 mm 1000 mm 1,22 90 109,80

Læs mere

FireFree B790 Brandbøsning

FireFree B790 Brandbøsning FireFree B790 Brandbøsning Varenr. EAN Varenavn Salgsenhed Pr. emb. 10301 5705673000771 FireFree B790 Brandbøsning

Læs mere

FireFree B780 Brandpakning

FireFree B780 Brandpakning Vare nr. Navn / Type Opt. rør dimension EAN nr. 10201 FireFree B780 55 mm < Ø55 mm 5705673001402 10205 FireFree B780 75 mm Ø55-75 mm 5705673001426 10227 FireFree B780 82 mm Ø76-82 mm 5705673001433 10209

Læs mere

Sikagard-551 S Elastic Primer Sikagard-552 Aquaprimer Sikagard-545 W Elastofill som mellemcoat Sikagard-550 W Elastic som topcoat

Sikagard-551 S Elastic Primer Sikagard-552 Aquaprimer Sikagard-545 W Elastofill som mellemcoat Sikagard-550 W Elastic som topcoat Produktdatablad Version: 03.07 Sikagard -545 W Sikagard -545 W Elastisk mellemlag og maling Produktbeskrivelse er en elastisk acryl/polymerdispersion. er en del af et revneoverbyggende system bestående

Læs mere

Approved. Egenskaber Test/Standard Beskrivelse Tørstofindhold efter volumen ISO 3233 Glansgrad (GU 60 ) ISO 2813

Approved. Egenskaber Test/Standard Beskrivelse Tørstofindhold efter volumen ISO 3233 Glansgrad (GU 60 ) ISO 2813 Approved 18940;18941 1,2 18940 akryl ^(ValidationDate) 1 Produktbeskrivelse Dette er en tokomponent modificeret akrylmaling med kemisk ophærdning. Produktet indeholder ikke isocyanater og udvikler heller

Læs mere

Præaccepteret løsning iht. BR18 Brandstop fra første sekund. FB Hulrumsventil. En simpel løsning til forebyggelse af brandspredning i hulrum

Præaccepteret løsning iht. BR18 Brandstop fra første sekund. FB Hulrumsventil. En simpel løsning til forebyggelse af brandspredning i hulrum 99 Præaccepteret løsning iht. BR18 99 Brandstop fra første sekund En simpel løsning til forebyggelse af brandspredning i hulrum Dokumenteret Brandsikring www.scandisupply.dk scandi supply a/s Energivej

Læs mere

Egenskaber Test/Standard Beskrivelse. glans (70-86) Flammepunkt ISO 3679 Method 1 36 C

Egenskaber Test/Standard Beskrivelse. glans (70-86) Flammepunkt ISO 3679 Method 1 36 C Approved 635 1,2 635 alkyd ^(ValidationDate) 1 Produktbeskrivelse Dette er en enkomponent oxidativt tørrende alkyd maling. Den har en glansfinish med god bevarelse af glansen. Anvendes som topcoat, tåler

Læs mere

Approved. Egenskaber Test/Standard Beskrivelse Tørstofindhold efter volumen ISO 3233 Glansgrad (GU 60 ) ISO 2813 Flammepunkt ISO 3679 Method 1 26 C

Approved. Egenskaber Test/Standard Beskrivelse Tørstofindhold efter volumen ISO 3233 Glansgrad (GU 60 ) ISO 2813 Flammepunkt ISO 3679 Method 1 26 C Approved 720 1,2 720 siliconeakryl ^(ValidationDate) 1 Produktbeskrivelse Dette er en enkomponent fysisk tørrende silikoneakryl maling. Varmeresistent op til 600 C. Kan anvendes over vand som primer, mellemlag

Læs mere

Approved. Egenskaber Test/Standard Beskrivelse Tørstofindhold efter volumen ISO 3233 Glansgrad (GU 60 ) ISO 2813

Approved. Egenskaber Test/Standard Beskrivelse Tørstofindhold efter volumen ISO 3233 Glansgrad (GU 60 ) ISO 2813 Approved 1537 1,2 1537 alkyd ^(ValidationDate) 1 Produktbeskrivelse Dette er en enkomponent oxidativt tørrende alkyd maling. Hurtigtørrende, high build produkt med zinkfosfat pigmenter. Kan anvendes over

Læs mere

Protective: Anbefales til raffinaderier, kraftanlæg, broer og bygninger. Velegnet til en lang række industrielle konstruktioner.

Protective: Anbefales til raffinaderier, kraftanlæg, broer og bygninger. Velegnet til en lang række industrielle konstruktioner. Approved 11480 1,2 11480 akryl ^(ValidationDate) 1 Produktbeskrivelse Dette er en enkomponent fysisk tørrende akryl maling. Halvblank finish med god bevaring af glansen. Hurtigtørrende. Kan påføres direkte

Læs mere

Primer Surfacer EP II

Primer Surfacer EP II Beskrivelse 2-komponent, kromatfri epoxy primer / filler med lavt VOC indhold. Giver god vedhæftningsevne og rustbeskyttelse på alle underlag indenfor autolakeringsindustrien. Til både reparationer og

Læs mere

Egenskaber Test/Standard Beskrivelse

Egenskaber Test/Standard Beskrivelse Approved 720 1,2 720 siliconeakryl ^(ValidationDate) 1 Produktbeskrivelse Dette er en enkomponent fysisk tørrende silikoneakryl maling. Varmeresistent op til 600 C. Kan anvendes over vand som primer, mellemlag

Læs mere

Approved. Egenskaber Test/Standard Beskrivelse Tørstofindhold efter volumen ISO 3233 Glansgrad (GU 60 ) ISO 2813

Approved. Egenskaber Test/Standard Beskrivelse Tørstofindhold efter volumen ISO 3233 Glansgrad (GU 60 ) ISO 2813 Approved 778;779 1 778 epoxy ^(ValidationDate) 1 Produktbeskrivelse Dette er en tokomponent vandbaseret polyamidhærdende epoxy coating. Overfladetolerant, meget hurtigtørrende produkt med meget stor indtrængningsevne,

Læs mere

Egenskaber Test/Standard Beskrivelse. højglans (85+) Flammepunkt ISO 3679 Method 1 31 C

Egenskaber Test/Standard Beskrivelse. højglans (85+) Flammepunkt ISO 3679 Method 1 31 C Approved 9213;9214 6 9213 polyurethan ^(ValidationDate) 1 Produktbeskrivelse Dette er en tokomponent akrylbaseret polyurethanmaling. Den har en flot glansfinish og meget gode ujævnende egenskaber. Den

Læs mere

Egenskaber Test/Standard Beskrivelse

Egenskaber Test/Standard Beskrivelse Approved 343 1,2 343 alkyd ^(ValidationDate) 1 Produktbeskrivelse Dette er en enkomponent oxidativt tørrende alkyd maling. Kan anvendes over vand som primer eller mellemlag. Velegnet til forbehandlet stål,

Læs mere

to-komponent polyamide hærdende epoxy primer egnet på vådblæste overflader (fugtige eller tørre) kan bruges sammen med katodisk beskyttelse

to-komponent polyamide hærdende epoxy primer egnet på vådblæste overflader (fugtige eller tørre) kan bruges sammen med katodisk beskyttelse 5 sider Revision af februar 2010 BESKRIVELSE EGENSKABER KULØR OG GLANS PRODUKT DATA VED 20 C Vægtfylde Volumen tørstof VOC (leveret) VOC2 Anbefalet tørfi lmstykkelse Teoretisk strækkeevne Berøringstør

Læs mere

FireFree ScandiBoard 850

FireFree ScandiBoard 850 FireFree ScandiBoard 850 Brandsikring af stålkonstruktioner R30 - R180 Vare nr. DB nr. Tykkelse Bredde Længde Areal m² Plader pr. palle Areal pr. palle m² 40001 5214456 22 mm 1220 mm 1000 mm 1,22 90 109,80

Læs mere

FireFree B725 Intumastik

FireFree B725 Intumastik FireFree B725 Intumastik www.scandisupply.dk 0843 - CPR - 0242 Scandi Supply a/s Energivej 2 5492 Vissenbjerg Tlf.: 45 7624 4800 E-mail: info@scandisupply.dk Vores installationsvejledninger skal hjælpe

Læs mere

CROMAX WATERBORNE BASECOAT

CROMAX WATERBORNE BASECOAT Beskrivelse 1-komponent polyuretan-/vandbaseret basefarve anvendes som 2-lags lakering i solide farver samt metal- og perlemorsfarver. Velegnet til biler, lastbiler og busser. Sammensætning baseret på

Læs mere

Approved. Egenskaber Test/Standard Beskrivelse Tørstofindhold efter volumen ISO 3233 Glansgrad (GU 60 ) ISO 2813

Approved. Egenskaber Test/Standard Beskrivelse Tørstofindhold efter volumen ISO 3233 Glansgrad (GU 60 ) ISO 2813 Approved 402;2521 1 2521 zinkepoxy ^(ValidationDate). 1 Produktbeskrivelse Dette er en tokomponent polyamidhærdende epoxy coating med højt zink indhold. Produkt med et meget højt indhold af zink støv.

Læs mere

Egenskaber Test/Standard Beskrivelse Tørstofindhold efter volumen ISO 3233 Glansgrad (GU 60 ) ISO 2813

Egenskaber Test/Standard Beskrivelse Tørstofindhold efter volumen ISO 3233 Glansgrad (GU 60 ) ISO 2813 Approved 18380;18340 1 18340 zinkepoxy ^(ValidationDate) 1 Produktbeskrivelse Dette er en tokomponent polyaminhærdende epoxy coating med højt zink indhold. Produkt med højt tørstofindhold og meget højt

Læs mere

FireFree EasyFix. Scandi Supply a/s Energivej Vissenbjerg Tlf.:

FireFree EasyFix.   Scandi Supply a/s Energivej Vissenbjerg Tlf.: FireFree EasyFix www.scandisupply.dk Scandi Supply a/s Energivej 2 5492 Vissenbjerg Tlf.: +45 7624 4800 E-mail. mail@scandisupply.dk Generel produktinformation FireFree EasyFix er en let anvendelig og

Læs mere

BITUM Nordic A/S. Membraner Referencer Facadeprodukter Tagprodukter. Certifikater Bassinbelægninger Entreprise Historie

BITUM Nordic A/S. Membraner Referencer Facadeprodukter Tagprodukter. Certifikater Bassinbelægninger Entreprise Historie Multigum +45 9825 0022 bitum@bitum.dk BITUM Nordic A/S Membraner Referencer Facadeprodukter Tagprodukter Certifikater Bassinbelægninger Entreprise Historie Multigum Flexigum R Multigum Multigum Primer

Læs mere

December 2010 Produktinformation EPOXY PRIMER-FILLER

December 2010 Produktinformation EPOXY PRIMER-FILLER GLOBAL REFINISH SYSTEM December 2010 Produktinformation EPOXY PRIMER-FILLER Epoxy primer-filler Hærder PRODUKTBESKRIVELSE Epoxyprimer-filler er en lav-voc, slibbar 2K epoxyprimer-filler. Denne primer er

Læs mere

Produktoversigt. Scandi Supply a/s Energivej Vissenbjerg Tlf.:

Produktoversigt.   Scandi Supply a/s Energivej Vissenbjerg Tlf.: Produktoversigt www.scandisupply.dk Scandi Supply a/s Energivej 2 5492 Vissenbjerg Tlf.: 45 7624 4800 E-mail: info@scandisupply.dk Lukningsprodukter Protecta FR Akryl Protecta FR Akryl er fremstillet for

Læs mere

Egenskaber Test/Standard Beskrivelse. mat (0-35) Flammepunkt ISO 3679 Method 1 35 C

Egenskaber Test/Standard Beskrivelse. mat (0-35) Flammepunkt ISO 3679 Method 1 35 C Approved 29560;29561 1 29560 zinksilikat ^(ValidationDate) 1 Produktbeskrivelse Tokomponent keramisk forstærket polyamidhærdende epoxymaling med et højt zinkindhold. Blandingsforhold 1:1 for enkel brug

Læs mere

Egenskaber Test/Standard Beskrivelse

Egenskaber Test/Standard Beskrivelse Approved 40782;40783;40784 1,2 40782 siliconeharpiks baseret på FRC ^(ValidationDate) 1 Produktbeskrivelse Dette er en tre-komponent fouling release maling, der er baseret på elastomerisk teknologi. Uden

Læs mere

Egenskaber Test/Standard Beskrivelse

Egenskaber Test/Standard Beskrivelse Approved 9211;9212 6 9211 epoxy baseret ^(ValidationDate) 1 Produktbeskrivelse Dette er en tokomponent epoxy grunder. Pigmenteringen med et højt indhold af aluminiumsflager giver en meget god vandtæt beskyttelse.

Læs mere

Egenskaber Test/Standard Beskrivelse Tørstofindhold efter ISO 3233 volumen Glansgrad (GU 60 ) ISO 2813

Egenskaber Test/Standard Beskrivelse Tørstofindhold efter ISO 3233 volumen Glansgrad (GU 60 ) ISO 2813 Approved 2124;7720 1,2 7720 zinkepoxy ^(ValidationDate) 1 Produktbeskrivelse Dette er en tokomponent polyamidhærdende zink epoxy coating. Giver korrosiv beskyttelse som en del af et komplet malingsystem.

Læs mere

Imron HydroCoat K Waterbased Anticorrosion Coating

Imron HydroCoat K Waterbased Anticorrosion Coating Egenskaber er et vandfortyndbart 1-K akryl dæklaksystem udviklet til lakering af stål, støbestål og aluminium som langtids korrosionsbeskyttelse. Produktet er baseret på acrylcopolymerer og udvalgte bly-

Læs mere

Produktinformation. December K HS FILLER D8022 PRODUKTBESKRIVELSE KLARGØRING AF UNDERLAG - AFFEDTNING. Hurtigttørrende 2K surfacer-hærder D858

Produktinformation. December K HS FILLER D8022 PRODUKTBESKRIVELSE KLARGØRING AF UNDERLAG - AFFEDTNING. Hurtigttørrende 2K surfacer-hærder D858 GLOBAL REFINISH SYSTEM December 2010 Produktinformation 2K HS FILLER D8022 Hurtigttørrende 2K surfacer-hærder D858 PRODUKTBESKRIVELSE D8022 2K HS filler er en grå 2K fyldende surfacer, der lufttørrer hurtigt.

Læs mere

2-komponent, syre-reaktiv, ætsende primer til industri og store emner. Kulør: gul. Sammensætning baseret på polyvinyl-butyral harpiks.

2-komponent, syre-reaktiv, ætsende primer til industri og store emner. Kulør: gul. Sammensætning baseret på polyvinyl-butyral harpiks. Beskrivelse 2-komponent, syre-reaktiv, ætsende primer til industri og store emner. Kulør: gul. Sammensætning baseret på polyvinyl-butyral harpiks. Produkter WP206 Wash Primer (wash primer) P207 Catalyst

Læs mere

Facadebehandling. flotte resultater, der holder i mange år

Facadebehandling. flotte resultater, der holder i mange år Facadebehandling flotte resultater, der holder i mange år Detalje på facade Indgangsparti, privatbolig dokumentation får du på www.acrymatic.dk AC WALL-FLEX Overfladebehandlingen der holder på væggen Til

Læs mere

FireFree Trækrør CPD Scandi Supply a/s Energivej Vissenbjerg Tlf.:

FireFree Trækrør CPD Scandi Supply a/s Energivej Vissenbjerg Tlf.: FireFree Trækrør + www.scandisupply.dk 0843-CPD-0419 Scandi Supply a/s Energivej 2 5492 Vissenbjerg Tlf.: +45 7624 4800 E-mail. mail@scandisupply.dk 2 Generel produktinformation FireFree Trækrør+ er designet

Læs mere

Egenskaber Test/Standard Beskrivelse. mat (0-35) Flammepunkt ISO 3679 Method 1 16 C beregnet VOC-US/Hong Kong. US EPA method 24 (testet)

Egenskaber Test/Standard Beskrivelse. mat (0-35) Flammepunkt ISO 3679 Method 1 16 C beregnet VOC-US/Hong Kong. US EPA method 24 (testet) 10200;11420 1,2 10200 zinkethyl silikat ^(ValidationDate). 1 Produktbeskrivelse Dette er en tokomponent uorganisk zinc ethyl silikatmaling, der udhærder i fugtige miljøer. Tank coating og lining med enestående

Læs mere

Approved. Egenskaber Test/Standard Beskrivelse Tørstofindhold efter volumen ISO 3233 Glansgrad (GU 60 ) ISO 2813

Approved. Egenskaber Test/Standard Beskrivelse Tørstofindhold efter volumen ISO 3233 Glansgrad (GU 60 ) ISO 2813 Approved 10220;10260 1,2 10220 crosslinked acrylic ^(ValidationDate) 1 Produktbeskrivelse Dette er en tokomponent cross linked akryl coating. Produktet indeholder ikke isocyanater og udvikler heller ikke

Læs mere

3800S CHROMACLEAR VOC

3800S CHROMACLEAR VOC Beskrivelse 2komponent Low Emission klarlak er beregnet til påføring som klarlak over basefarve. Sammensætning baseret på akrylcopolymer og en unik, patentbeskyttet stjerne polymerteknologi. Produkter

Læs mere

Egenskaber Test/Standard Beskrivelse Tørstofindhold efter volumen ISO 3233 Glansgrad (GU 60 ) ISO 2813

Egenskaber Test/Standard Beskrivelse Tørstofindhold efter volumen ISO 3233 Glansgrad (GU 60 ) ISO 2813 577;576 1,2 577 epoxy ^(ValidationDate). 1 Produktbeskrivelse Dette er en tokomponent polyamidhærdende epoxy coating. High build produkt uden opløsningsmidler. Meget høj resistens mod ridser. Velegnet

Læs mere

Datablad. Råmasse. CVR:

Datablad. Råmasse. CVR: Produktinformation FäRG er en danskproduceret indfarvet spartelmasse, som giver dine vægge et mere råt og karakteristisk udtryk. Spartelmassen er udviklet af erfarne fagfolk med fokus på kvalitet og holdbarhed.

Læs mere

Passiv Brandsikring Stålkonstruktioner. Brandbeskyttelse af bærende stålkonstruktioner

Passiv Brandsikring Stålkonstruktioner. Brandbeskyttelse af bærende stålkonstruktioner Passiv Brandsikring Stålkonstruktioner Brandbeskyttelse af bærende stålkonstruktioner August 2017 1 Indhold Indledning Brandmodstand Kritisk ståltemperatur Sektionsfaktor Krav i Bygningsreglementet Standarder

Læs mere

ZINGA Tekniske Data. Fysisk og teknisk information

ZINGA Tekniske Data. Fysisk og teknisk information ZINGA Tekniske Data Ref.: TF ZINGA.E N 10/12/08-12 ZINGA ZM-RE-PRO-04-A Filmgalvaniseringssystemet ZINGA er en, en-komponent overfladebehandling, der indeholder 96% zink i tørfilmen og yder en katodisk

Læs mere

Egenskaber Test/Standard Beskrivelse

Egenskaber Test/Standard Beskrivelse Approved 19860;19881 1 19860 zinkethyl silikat ^(ValidationDate) 1 Produktbeskrivelse Dette er en tokomponent uorganisk zinc ethyl silikatmaling, der udhærder i fugtige miljøer. Produktet indeholder zinkstøv.

Læs mere

December 2010 Produktinformation RAPID GREYMATIC 2K filler

December 2010 Produktinformation RAPID GREYMATIC 2K filler GLOBAL REFINISH SYSTEM December 2010 Produktinformation RAPID GREYMATIC 2K filler PRODUKTBESKRIVELSE 2K RAPID GreyMatic er en serie 2K primer-surfacere, der egner sig til mange forskellige typer reparationer.

Læs mere

HUSGUIDE. Den Sorte. Borup Tagtæt Borup Mur- & Sokkelasfalt/ Primer til Tagtæt. Gør det selv - bedre

HUSGUIDE. Den Sorte. Borup Tagtæt Borup Mur- & Sokkelasfalt/ Primer til Tagtæt. Gør det selv - bedre Den Sorte HUSGUIDE INDEHOLDER NÆSTEN ALT HVAD DU SKAL VIDE FØR DU GÅR IGANG... Borup Tagtæt Borup Mur- & Sokkelasfalt/ Primer til Tagtæt Gør det selv - bedre FORBEREDELSE Fladen skal være rengjort for

Læs mere

Approved. Egenskaber Test/Standard Beskrivelse Tørstofindhold efter volumen ISO 3233 Flammepunkt ISO 3679 Method C VOC-US/Hong Kong

Approved. Egenskaber Test/Standard Beskrivelse Tørstofindhold efter volumen ISO 3233 Flammepunkt ISO 3679 Method C VOC-US/Hong Kong Approved 26220;26280 1 26220 ^(ValidationDate) 1 Produktbeskrivelse En to-komponent aminehærdende syntaktisk epoxy insulant uden opløsningsmidler. Termisk isolerende og korrosiv beskyttende. Produktet

Læs mere

Approved. Præ-kvalificeringstest iht. NORSOK M-501, Rev. 5, System 1, velegnet til eksponering udendørs i offshore miljøer, under 120 C.

Approved. Præ-kvalificeringstest iht. NORSOK M-501, Rev. 5, System 1, velegnet til eksponering udendørs i offshore miljøer, under 120 C. Approved 402;2521 1,2 2521 zinkepoxy ^(ValidationDate) 1 Produktbeskrivelse Dette er en tokomponent polyamidhærdende epoxy coating med højt zink indhold. Produkt med et meget højt indhold af zink støv.

Læs mere

FireFree B725 Intumastik

FireFree B725 Intumastik FireFree B725 Intumastik Varenr. EAN Varenavn Salgsenhed Pr. emb. 10011 5705673001617 FireFree B725 Intumastik, Koksgrå 310 ml patr 12 patr 10751 5705673001518 FireFree B960 Keramisk Uld, 25x50x7320 mm

Læs mere

Reparation og Tætning 07. Alt til renovering

Reparation og Tætning 07. Alt til renovering Reparation og Tætning 07 Alt til renovering ProduktGuide Vejledende produktguide med topcoats FlexiCoat Vandtætning af tage, tagrender, inddækninger, skorstenssokler m.m. 1300% elasticitet Malkode 2-1

Læs mere

Approved. Egenskaber Test/Standard Beskrivelse Tørstofindhold efter volumen ISO 3233 Glansgrad (GU 60 ) ISO 2813

Approved. Egenskaber Test/Standard Beskrivelse Tørstofindhold efter volumen ISO 3233 Glansgrad (GU 60 ) ISO 2813 Approved 448;454;449 1,2 449 polyurethan ^(ValidationDate) 1 Produktbeskrivelse Dette er en tocomponent kemisk hærdende alifatisk akryl polyurethan coating. Højglans finish med enestående bevaring af glansen.

Læs mere

PRÉGYFEU-A1 BRANDBESKYTTELSE AF STÅL KONSTRUKTIONER

PRÉGYFEU-A1 BRANDBESKYTTELSE AF STÅL KONSTRUKTIONER PRÉGYFEU-A1 BRANDBESKYTTELSE AF STÅL KONSTRUKTIONER Den brandfaste gipsplade 2 PRÉGYFEU-A1 PRÉGYFEU-A1: BRANDFAST GIPSPLADE BEKLÆDNING Prégyfeu-A1-pladen er en fuldstændig brandfast gipsplade i brandklasse

Læs mere

December 2010 Produktinformation ENVIROBASE

December 2010 Produktinformation ENVIROBASE GLOBAL REFINISH SYSTEM December 2010 Produktinformation ENVIROBASE Envirobase vandfortyndbar BC farve T4xx Envirobase fortynder T494 Envirobase langsom fortynder T495 PRODUKTER Envirobase er en vandfortyndbar

Læs mere

HAJO syntetisk køle/smøremiddel. Leverandørbrugsanvisning Efter 91/155EØF

HAJO syntetisk køle/smøremiddel. Leverandørbrugsanvisning Efter 91/155EØF 1. Produkt- og leverandørbeskrivelse Produktkode og navn H27160 S Syntetisk køle/smøremiddel Beskrivelse Metalbearbejdningsolie Firma: HAJO syntetisk køle/smøremiddel Leverandørbrugsanvisning Efter 91/155EØF

Læs mere

MIPA INDUSTRI ISO 12944. Vejledning til beskyttelse af overflader i henhold til ISO 12944

MIPA INDUSTRI ISO 12944. Vejledning til beskyttelse af overflader i henhold til ISO 12944 MIPA INDUSTRI ISO 12944 Vejledning til beskyttelse af overflader i henhold til ISO 12944 Korrosion påvirker alle konstruktioner. Derfor vil C. Flauenskjold gerne hjælpe dig med at finde det malesystem,

Læs mere

Hvad betyder kodenummeret på emballagen?;

Hvad betyder kodenummeret på emballagen?; Dansk Forening for Rosport Lak Sikkerhedsregler for lak På arbejde lak og tilsvarende Hvad betyder kodenummeret på emballagen?; Blanding Sikkerhed 4-5 produkter, der anvendes til lakarbejde, findes en

Læs mere

BRUGS-OG MONTAGEANVISNING FOR. Unitec PVC lim BRUGS- OG MONTAGEANVISNING FOR PVC-RØRMONTAGE

BRUGS-OG MONTAGEANVISNING FOR. Unitec PVC lim BRUGS- OG MONTAGEANVISNING FOR PVC-RØRMONTAGE BRUGS-OG MONTAGEANVISNING FOR Unitec PVC lim BRUGS- OG MONTAGEANVISNING FOR PVC-RØRMONTAGE LIMEN Unitec PVC lim er fremstillet på basis af NMP, som er et opløsningsmiddel, der kan blandes med vand i alle

Læs mere

2K mat klarlak P

2K mat klarlak P Produktdatablad Juni 2010 INTERNATIONALT MASTERDOKUMENT KUN TIL PROFESSIONEL BRUG Produkt 2K mat klarlak Smuds skal forebygges i alle faser af processen. Det er ikke muligt at fjerne smuds i matte finishes,

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning

Leverandørbrugsanvisning 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandør: Produktnavn: Floorcoat Solid 15-25-40 Produktnumnr: 1322889 Leverandør: FloorCoat A/S Udstedelsesdato Erstatning for 12-02-2009 02-07-2007 Egestubben

Læs mere

SNEHOLT & NILSEN A/S

SNEHOLT & NILSEN A/S EU Sikkerheds Data Blad Dato/Reference 20.11.2008 Erstatter version af 10.06.2008 Blad nr. 2089 Version 1 Selskab Felco SA, CH-2206 Les Geneveys-sur-Coffrane 1 Kommercielt produkt navn og leverandør 1.1

Læs mere

Produktinformation. December K GREYMATIC UHS PRIMA PRODUKTBESKRIVELSE KLARGØRING AF UNDERLAG - AFFEDTNING. D8018 Hvid D8019 Sort D8024 Grå

Produktinformation. December K GREYMATIC UHS PRIMA PRODUKTBESKRIVELSE KLARGØRING AF UNDERLAG - AFFEDTNING. D8018 Hvid D8019 Sort D8024 Grå GLOBAL REFINISH SYSTEM December 2010 Produktinformation 2K GREYMATIC UHS PRIMA D8018 Hvid D8019 Sort D8024 Grå PRODUKTBESKRIVELSE 2K GreyMatic UHS Prima er en serie 2K primer-surfacere, der egner sig til

Læs mere

Autocoat BT LV 151 DTM

Autocoat BT LV 151 DTM Beskrivelse: 2 Komponent VOC godkendt Direkte Til Metal primer og toplak i et produkt til storvogne og industri udstyr. Produktet er udviklet til 2K påføringsanlæg og for airless påføring. Produktet kan

Læs mere

Stor udendørs holdbarhed, robust og slidstærk, lidet smudsmodtagelig samt let rengørlig.

Stor udendørs holdbarhed, robust og slidstærk, lidet smudsmodtagelig samt let rengørlig. Amarol Triol Alkydoliemaling. Vinduesmaling på basis af alkyd. Til vinduespartier og udvendigt træværk. Stor udendørs holdbarhed, robust og slidstærk, lidet smudsmodtagelig samt let rengørlig. Hvid, samt

Læs mere

1,35 kg/l (komp. A+B blandet) Hærdning. +10 o C 210 min. 3 dage * +20 o C 90 min. 2 dage * +30 o C 45 min. 1 dage *

1,35 kg/l (komp. A+B blandet) Hærdning. +10 o C 210 min. 3 dage * +20 o C 90 min. 2 dage * +30 o C 45 min. 1 dage * Produkt datablad Version: 06.11.2013 Sikadur -33 Sikadur -33 2-komponent thixotropisk epoxy klæber Produktbeskrivelse Anvendelse Sikadur-33 er en thixotropisk 2-komponent klæber baseret på epoxy, leveret

Læs mere

Egenskaber Test/Standard Beskrivelse. højglans (85+) Flammepunkt ISO 3679 Method 1 28 C

Egenskaber Test/Standard Beskrivelse. højglans (85+) Flammepunkt ISO 3679 Method 1 28 C Approved 27220;27221 1,2 27220 polysiloxan ^(ValidationDate) 1 Produktbeskrivelse Dette er en tokomponent kemisk hærdende polysiloxanmaling. Produkt med højt tørstofindhold. Højglans finish. Meget god

Læs mere

Brandbeskyttelse af bærende stålkonstruktioner

Brandbeskyttelse af bærende stålkonstruktioner SikkerhedsBranchen, udvalget for Passiv Brandsikring. Side 1 af 13 Passiv brandsikring Brandbeskyttelse af bærende stålkonstruktioner December 2017 SikkerhedsBranchen, udvalget for Passiv Brandsikring.

Læs mere

7-530, 7-531, 7-532, , 7-535, 7-536, 7-537

7-530, 7-531, 7-532, , 7-535, 7-536, 7-537 TEKNISK DATABLAD 7-530, 7-531, 7-532, 7-533 7-534, 7-535, 7-536, 7-537 DIRECT TOPCOATS PRODUKTBESKRIVELSE Selemix Direct er en polyurethanlak baseret på PU 2K-teknologi, der skal påføres direkte på underlaget.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Varenummer: 03-924 005. Produktregistreringsnummer: 1507445. Rensemiddel til sæder, tæpper o.lign.

SIKKERHEDSDATABLAD. Varenummer: 03-924 005. Produktregistreringsnummer: 1507445. Rensemiddel til sæder, tæpper o.lign. SIKKERHEDSDATABLAD Produktnavn: Tekstil Rens. Varenummer: 03-924 005. Produktregistreringsnummer: 1507445. Anvendelse: Rensemiddel til sæder, tæpper o.lign. Dato: 29. 05. 2002. Rev. dato: 14. 10. 2002.

Læs mere

MIPA INDUSTRI ISO 12944. Vejledning til beskyttelse af overflader i henhold til ISO 12944

MIPA INDUSTRI ISO 12944. Vejledning til beskyttelse af overflader i henhold til ISO 12944 MIPA INDUSTRI ISO 12944 Vejledning til beskyttelse af overflader i henhold til ISO 12944 Korrosion påvirker alle konstruktioner. Derfor vil C. Flauenskjold gerne hjælpe dig med at finde det malesystem,

Læs mere

ISOVER FireProtect TM. Brandbeskyttelse af bærende stålkonstruktioner

ISOVER FireProtect TM. Brandbeskyttelse af bærende stålkonstruktioner ISOVER FireProtect TM Brandbeskyttelse af bærende stålkonstruktioner Blad 890 Dato: April 2012. Erstatter: Blad 890, August 2006 Uden isolering af flangekanten side 14 Med isolering af flangekanten side

Læs mere

Produktet bidrager til Green Building Standards credits. Se venligst afsnittet om Green Building Standards.

Produktet bidrager til Green Building Standards credits. Se venligst afsnittet om Green Building Standards. Approved 16480;18120 1,2 16480 polyurethan ^(ValidationDate) 1 Produktbeskrivelse Dette er en tocomponent kemisk hærdende alifatisk akryl polyurethan coating. Højglansfinsih med meget god bevaring af glansen.

Læs mere

Approved. Egenskaber Test/Standard Beskrivelse Tørstofindhold efter volumen ISO 3233 Glansgrad (GU 60 ) ISO 2813

Approved. Egenskaber Test/Standard Beskrivelse Tørstofindhold efter volumen ISO 3233 Glansgrad (GU 60 ) ISO 2813 Approved 3140;3240;4320 1,2 3140 polyurethan ^(ValidationDate) 1 Produktbeskrivelse Dette er en tocomponent kemisk hærdende alifatisk akryl polyurethan coating. Glans finish med meget god bevaring af glansen.

Læs mere

Primer-filler P , P og P med P INTERNATIONALT MASTERDOKUMENT KUN TIL PROFESSIONEL BRUG

Primer-filler P , P og P med P INTERNATIONALT MASTERDOKUMENT KUN TIL PROFESSIONEL BRUG Produktdatablad August 2012 INTERNATIONALT MASTERDOKUMENT KUN TIL PROFESSIONEL BRUG Produkt Primer-filler P565-4501, P565-4505 og P565-4507 (med P210-8815 HS+ hærder) Beskrivelse P565-4501 Primer-filler

Læs mere

Produktdatablad Oktober 2010

Produktdatablad Oktober 2010 Produktdatablad Oktober 2010 INTERNATIONALT MASTERDOKUMENT KUN TIL PROFESSIONEL BRUG Produkt 2K Klarlaksblanding Semi glans P190-1061/P190-6512 (Ca. 20-30 % glans ved 60 C) Beskrivelse P190-1061 2K mat

Læs mere