Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober Hvad gælder på det private område?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område?"

Transkript

1 Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte Oktober 2011 Hvad gælder på det private område?

2 Indhold Forord Generelt om det private 3 arbejdsmarked Overenskomst Individuel kontrakt Lønvilkår 4 Lønkrav i forbindelse med ansættelse Pensionsvilkår Årlige lønforhandlinger Ansættelsesvilkår 5 Lov- og aftaltebestemte vilkår Råd og vejledning Lov om ansættelsesbeviser 6 10 tjek-punkter Arbejdstid 7 Over- og merarbejde Ferie og ferietillæg Denne pjece vil give dig et lille overblik over de væsentligste vilkår ved privatansættelse. Den er tænkt som en kort gennemgang af de udfordringer, du kan møde i din første ansættelse i forbindelse med løn og ansættelsesforhold. Pjecen kan ikke erstatte en konkret eller individuel faglig vurdering af din ansættelse, og Dansk Socialrådgiverforening står naturligvis parat til at yde dig råd og vejledning. Kontakt altid Dansk Socialrådgiverforening, hvis du har behov for at vide mere. Graviditet, barsel, adoption 8 Løn under barsel Omsorgsdage og barns sygdom Sygdom 9 Opsigelse 9 Standardkontrakt 10 Få mere at vide 12

3 Det private arbejdsmarked Du står over for at skulle ansættes på det private arbejdsmarked og mange spørgsmål melder sig: Hvilke vilkår gælder? Hvad kan jeg forvente i løn? Hvordan er det med ferie? Får jeg løn under barsel? Har jeg fri, når mit barn er syg? Hvordan sikrer jeg mig de bedste vilkår? Det private arbejdsmarked er væsentligt forskelligt fra det offentlige arbejdsmarked for så vidt angår ansættelsesvilkår. Det offentlige arbejdsmarked er kendetegnet ved at være dækket af overenskomster og aftaler - på samme måde som der er aftalt en startløn og årlige lønforhandlinger. Sådan er det ikke automatisk på det private arbejdsmarked. Det private arbejdsmarked er reguleret af enten overenskomster, kontrakter eller aftaler for hver enkelt ansatte. Overenskomst Som privatansat socialrådgiver kan du blive ansat på en overenskomst indgået mellem Dansk Socialrådgiverforening og den pågældende virksomhed. Dette rejser som regel ikke de store spørgsmål. overenskomst, som er indgået med en anden organisation end Dansk Socialrådgiverforening. Dette rejser ofte en del spørgsmål - blandt andet om, hvilken organisation, der har aftale- eller forhandlingsretten for dig. Hvis du tilbydes ansættelse med reference til en overenskomst, hvor Dansk Socialrådgiverforening ikke er aftalepart, bør du kontakte os, fordi der kan være behov for yderligere afklaring af dine rettigheder. Individuel kontrakt På det private arbejdsmarked, hvor socialrådgivere ansættes, er arbejdspladsen ofte ikke overenskomstdækket. Det betyder, at ansættelsen baseres på en individuel kontrakt, det vil sige en individuel aftale om, hvilke vilkår, som skal gælde for den ansatte. Det stiller naturligvis store krav til selve ansættelseskontraktens udformning, da det præcis er den aftale, som gælder mellem den ansatte og virksomheden Du kan også blive ansat på en

4 Lønvilkår Lønkrav i forbindelse med ansættelse Det er vigtigt, at du forhandler den rette løn på plads. Det lønkrav, du rejser i forbindelse med ansættelsen, vil ofte bero på en forhandling mellem dig og din kommende arbejdsgiver. Du kan få sparring hos Dansk Socialrådgiverforening, før du går til den endelige lønforhandling. De faktorer, som kan indgå i lønforhandlingen, kan eksempelvis være: Anciennitet som socialrådgiver Job og karriere Har du brug for oplysninger om din løn eller ansættelsesvilkår? Eller trænger du til kompetenceudvikling eller ligefrem et nyt job? På Dansk Socialrådgiverforenings hjemmeside under Job og karriere finder du oplysninger lige fra overenskomster og ferieforhold til, hvordan du kommer videre i din karriere som socialrådgiver. Erfaring fra tidligere/ nuværende stilling Efter- og videreuddannelse Faglige og personlige kompetencer Projektledelse Faglig ledelse Undervisning Personaleansvar, budgetstyring, budgetansvar Pensionsvilkår Pensionsordning er en væsentlig del af dine ansættelsesvilkår. I din egen interesse bør du derfor forhandle en pensionsordning på plads. Ikke alle private arbejdsgivere har en pensionsordning. Men mange har en pensionsordning på mellem 15 og 18 procent af lønnen som en del af ansættelsesvilkårene. Dansk Socialrådgiverforening anbefaler, at du indbetaler din pension i PKA, men du vil ofte have valgfrihed i forbindelse med ansættelsen. Årlige lønforhandlinger Som privatansat er du ikke automatisk sikret en årlig lønstigning eller en årlig lønregulering. Lønnen, årlige lønforhandlinger og eventuelle lønreguleringer aftales ved ansættelsesforholdets start.

5 Ansættelsesvilkår Det er vigtigt at forstå, hvad det indebærer for ansættelsesvilkårene, at være privatansat. Lov- og aftaltebestemte vilkår En del af ansættelsesvilkårene er lovbestemte, eksempelvis funktionærloven, lov om ligebehandling og ferieloven. Andre vilkår er aftalebestemte. Det gælder eksempelvis pension af lønnen, betalt frokostpause og frihed ved barns sygdom. Ansættelseskontrakten er selve grundlaget for den aftale, som indgås mellem din arbejdsgiver og dig. Det er den løbende aftale under ansættelsesforholdet - og den aftale, som skal danne grundlag for løsningen af eventuelle fremtidige tvister. Får du løn under barsel og hvor længe? Er juleaftensdag, nytårsaftensdag, 1. maj, fredag efter Kristi Himmelfartsdag og Grundlovsdag fridage? Godtgørelse for kørsel i egen bil Mulighed for supervision, efter- og videreuddannelse Råd og vejledning Dansk Socialrådgiverforening anbefaler, at du kontakter os for råd og vejledning, før du underskriver kontrakten. Det er kontrakten, som er selve aftalegrundlaget for dit ansættelsesforhold og det væsentligste dokument, hvis der skulle opstå tvist mellem dig og din arbejdsgiver Ansættelsesvilkårene er derfor af stor betydning for dig og dit ansættelsesforhold. Derfor skal du blandt andet tjekke, om følgende indgår i aftalen: Ret til årlig lønforhandling Betalt frokostpause Betaling for over- og merarbejde Mulighed for afspadsering Ydes der pension og med hvilken procent? Er funktionærloven gældende for ansættelsen?

6 Lov om ansættelsesbeviser Alle væsentlige vilkår for arbejdsforholdet skal oplyses i ansættelseskontrakten. Ifølge ansættelsesbevisloven skal følgende vilkår fremgå af din kontrakt: 10 tjekpunkter Arbejdsgivers og lønmodtagerens navn og adresse. Arbejdsstedets beliggenhed. Beskrivelse af arbejdet eller angivelse af lønmodtagerens titel, rang, stilling eller jobkategori. Ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt. Hvis ikke der er tale om tidsubestemt ansættelse, skal ansættelsesforholdets forventede varighed angives. Rettigheder med hensyn til betalt ferie, herunder om der udbetales løn under ferie. Varigheden af lønmodtagerens og arbejdsgivers opsigelsesvarsler. Den aftalte løn, som lønmodtageren har ret til ved ansættelsesforholdets begyndelse samt tillæg og andre løndele, der ikke er indeholdt heri, f. eks. pensionsbidrag - samt udbetalingsterminer Den normale daglige eller ugentlige arbejdstid. Angivelse af, hvilke kollektive overenskomster eller aftaler, der regulerer arbejdsforholdet. Herudover skal alle væsentlige vilkår for ansættelsesforholdet fremgå af ansættelseskontrakten (eventuelt med henvisning til en personalehåndbog). Der kan være aftalt pensionsordning, fuld løn under barsel, ret til frihed ved barns sygdom, ret til betalt overarbejde, ret til 6. ferieuge m.m. Hvis disse vilkår fremgår af en eventuel overenskomst, skal der refereres til det i selve kontrakten. Overenskomsten skal udleveres sammen med kontrakten. Dansk Socialrådgiverforening har udarbejdet en standardkontrakt, som er optrykt på side Denne kontrakt kan du eventuelt bruge som tjekliste. Standardkontrakten kan anvendes i ansættelsesforhold både med og uden overenskomst. Du kan downloade standardkontrakten fra - du finder den under Job og Karriere, Løn og ansættelse, privatansat.

7 Arbejdstid Udgangspunktet for en fuldtidsansættelse er 37 timer, inklusive frokostpause. Hvis din frokost ikke er betalt af arbejdsgiver, tillægges ½ time dagligt til den ugentlige arbejdstid. Det indebærer, at du selv skal betale din frokostpause. Over- og merarbejde Fastsættelse af arbejdstiden har også betydning for beregning af, hvornår der er tale om overarbejde. Det er vigtigt, at der i forbindelse med ansættelsesforholdets etablering, aftales vilkår for honorering af overarbejde. Eksempelvis i form af afspadsering eller lønudbetaling eller en kombination af begge dele. Aftale om honorering/afspadsering af overarbejde er vigtig. Mangler aftalen, vil det ofte indebære, at overarbejde ikke honoreres, fordi arbejdsgiver kan gøre gældende, at det er indeholdt i den almindelige aflønning. Ferie og ferietillæg Som privatansat er du omfattet af ferieloven. Det betyder, at du har ret til 5 ugers ferie. De 3 uger kaldes hovedferie, de 2 sidste uger er restferie. Som udgangspunkt vil du blive ansat på vilkår af ferie med løn. Fridage eller ferie ud over 5 uger beror på en aftale. Du skal derfor aftale med din arbejdsgiver, hvis du skal have 6 ugers ferie. Ydermere bør du aftale, om den 6. ferieuge skal udbetales eller blot går tabt, hvis du ikke afvikler den. Heldigvis er det helt almindeligt, at private arbejdsgivere - i lighed med de offentlige arbejdsgivere - giver sine ansatte 6 ugers ferie. Du bør dog i din egen interesse tjekke, om det også gælder den arbejdsgiver, du er i færd med at få ansættelse hos. Ansættelse på vilkår af ferie med løn betyder, at du i henhold til ferieloven tillige er berettiget til et ferietillæg på 1 procent. Ferietillægget udbetales i forbindelse med ferieårets start, som regel i forbindelse med aprillønnen. Ferietillæggets størrelse kan være genstand for forhandling. Det vil sige, at du har mulighed for at aftale et højere ferietillæg end 1 procent. Det er ikke ualmindeligt med et aftalt ferietillæg på 1½, 2, 3, 4 eller 5 procent. Du bør i din egen interesse forhøre dig om, hvorvidt din kommende arbejdsgiver har en husaftale om ferietillæg og om din konkrete mulighed for en højere ferietillægsprocent. 7 12

8 Graviditet, barsel og adoption For privatansatte er der meget stor forskel på de gældende regler for barsel. Hvis du ansættes på en privat overenskomst, vil der ofte være gunstige vilkår for graviditet og barsel. Det bør du tjekke i forbindelse med ansættelsen. Ansættes du ikke på en privat overenskomst, skal du være særdeles opmærksom på hvilke vilkår, din kommende arbejdsgiver så tilbyder dig under barsel. Løn under barsel Som privatansat på individuel kontrakt er løn eller fuld løn under barsel et aftalevilkår. Selve retten til fravær under barsel fremgår af lov om ligebehandling. Det er retten til løn, helt eller delvis, som er omdrejningspunktet ved dette vilkår. Hvis du har funktionærvilkår, fastsættes vilkårene om delvis løn til kvinder efter dette regelsæt. Efter funktionærloven har en kvindelig lønmodtager ret til halv løn i perioden fra 4 uger før forventet fødsel og ind til 14 uger efter fødslen. Derefter har kvindelige lønmodtagere alene ret til barselsdagpenge fra deres hjemkommune. Det, der er vigtigt at få aftalt, er således retten til hel eller delvis løn under fraværet. Nogle får via deres individuelle kontrakt eller husaftale ret til løn, enten helt eller delvist, i barselsperioden. Omsorgsdage og barns sygdom Du skal også være opmærksom på, at ret til omsorgsdage og ret til frihed under barns 1. og 2. sygedag også er et aftaleanliggende. I vores standardkontrakt (side 10-11), kan du se de vilkår, Dansk Socialrådgiverforening anbefaler i forbindelse med graviditet, barsel, adoption og omsorgsdage samt fravær (med løn) i forbindelse med barns sygdom. Fravær Reglerne om fravær på grund af barsel og adoption fremgår af ligebehandlingsloven. Din arbejdsgiver kan ikke tilbyde dig ringere barselsvilkår end lovgivningen. Der er mange kombinationsmuligheder for, hvordan far og mor kan afholde deres barsel, og det puslespil skal lægges forud for planlægningen af barselsorloven. Reglerne om fravær kan du finde på under Job og karriere.

9 Sygdom og 120-dages reglen Hvis du er omfattet af funktionærloven, får du fuld løn under sygdom. Du har pligt til at underrette din arbejdsgiver snarest, hvis du bliver syg. Ved længerevarende sygdom kan din arbejdsgiver kræve en lægeerklæring af dig. Hvis du ikke er omfattet af funktionærloven, er du ikke berettiget til løn under sygdom, medmindre det konkret er aftalt med din arbejdsgiver. 120-dages reglen gælder kun mellem arbejdsgiver og lønmodtager, hvis den fremgår af selve ansættelseskontrakten. Reglen åbner mulighed for, at arbejdsgiver kan opsige ansatte med kun en måneds varsel, når vedkommende har været syg i 120 dage. Uanset hvilken ansættelsesanciennitet, de i øvrigt måtte have. Opsigelse Som funktionær kan du opsiges med følgende varsler. For prøvetidsansatte gælder forkortet opsigelse (ofte 14 dages gensidigt aftalt varsel). Fra 0 til 6 måneders ansættelse: 1 måneds opsigelsesvarsel. Fra 6 måneder til 3 års ansættelse: 3 måneders opsigelsesvarsel. Fra 3 til 6 års ansættelse: 4 måneders opsigelsesvarsel. Fra 6 til 9 års ansættelse: 5 måneders opsigelsesvarsel. Over 9 års ansættelse: 6 måneders opsigelsesvarsel. Hvis du opsiges, er din ansættelsesanciennitet grundlaget for beregningen af dit opsigelsesvarsel. Selve opsigelsesvarslet tæller med ved beregningen af ansættelsesancienniteten Dansk Socialrådgiverforening anbefaler, at du ikke underskriver en kontrakt som indeholder120- dages reglen, men forsøger at forhandle den ud af kontrakten. Husk ved opsigelse altid at kontakte Dansk Socialrådgiverforening med henblik på råd og vejledning i forbindelse med opsigelsens saglighed. Efterhånden er anvendelsen af 120-dages reglen sjælden, men den ses stadig anvendt hos de private arbejdsgivere. Så den regel bør du i din egen interesse være opmærksom på. Hvis du selv ønsker at opsige din stilling, skal det ske med 1 måneds varsel til udgangen af en måned.

10 Standardkontrakt Der indgås mellem... (socialrådgiverens navn og adresse) og... (arbejdsgiverens navn og adresse) følgende: ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Tiltrædelsesdato Arbejdsgiver... har fra den / 20 ansat socialrådgiver... som Arbejdssted og opgaver Arbejdsstedet er... Socialrådgiveren skal beskæftige sig med opgaver inden for..., jvf. vedlagte stillingsbeskrivelse. 3. Løn og lønregulering Lønnen er ved tiltrædelsestidspunktet aftalt til...kr. om måneden. Lønnen betales månedsvis bagud. Lønnen skal være til disposition den sidste hverdag i måneden. Der foretages lønforhandlinger en gang årligt pr. den 1. januar. Hvis der sker væsentlige ændringer i socialrådgiverens stilling eller kvalifikationer så forudsætningerne for aflønningen ændres, optages forhandling om aflønningen og øvrige vilkår. 4. Pension Socialrådgiverens eget bidrag til en pensionsordning udgør...% af lønnen. Egetbidraget tilbageholdes ved lønudbetalingen. Arbejdsgiverbidraget udgør...% af lønnen. Pensionsbidraget indbetales til PKA. 5. Arbejdstid Den ugentlige arbejdstid er 37 timer, incl. ½ times daglig spisepause. Arbejdstiden placeres inden for ugens første 5 hverdage mellem kl.... og kl Overarbejde Arbejde efter kl.... betragtes som overarbejde, når den daglige arbejdstidsnorm på 7,4 timer er opfyldt. Overarbejde opgøres ved månedens udgang, og honoreres særskilt. Tid, der medgår til tjenesterejser og efteruddannelse indregnes i opgørelsen af arbejdstiden. Overarbejde honoreres efter socialrådgiverens eget valg med afspadsering eller overarbejdsbetaling efter følgende regler: For de første 3 timer efter normal arbejdstids ophør honoreres med timelønnen (1/1924 af den under 3 angivne løn) plus 50%. Herefter honoreres med timelønnen plus 100%. For arbejde på lørdag, søn- og helligdage og andre i forvejen aftalte fridage honoreres med timelønnen plus 100%. 7. Ferie og fridage Socialrådgiveren er berettiget til ferie i henhold til ferielovens regler med tillæg af 1 uge. Det i henhold til ferieloven særlige tillæg udbetales med...% Socialrådgiveren er berettiget til løn (jvf. 3) under ferie fra tiltrædelsestidspunktet, mod at arbejdsgiveren modtager eventuelt tidligere optjent feriegodtgørelse.

11 Standardkontrakt Socialrådgiveren er berettiget til erstatningsferie for dokumenteret sygdom af over en uges varighed under ferie. Juleaftensdag, nytårsaftensdag, 1. maj, fredag efter Kr. Himmelfartsdag samt grundlovsdag er fridage uden afkortning i lønnen. 8. Efteruddannelse Socialrådgiveren har ret og pligt til, at holde sig uddannelsesmæssigt ajour. 9. Orlov Ved udnyttelse af lovgivningens bestemmelser om orlov til børnepasning, uddannelse, pasning af døende i hjemmet eller pasning af alvorligt syge børn, er socialrådgiveren berettiget til sædvanlig løn, jvf 3 og Graviditet, barsel, adoption, omsorgsdage Socialrådgiveren er berettiget til orlov/fravær i forbindelse med graviditet, barsel og adoption i samme omfang og efter regler som kommunalt ansatte socialrådgivere, jvf. de til enhver tid gældende regler herom (der bør være en henvisning til den specifikke aftale Jf. den til enhver tid gældende aftale mellem KTO og KL ). 11. Barns sygdom Socialrådgiveren er berettiget til 2 dages frihed ved barns sygdom. 12. Rejser og repræsentation Socialrådgiverens udgifter til rejser og repræsentation i arbejdsstedets interesse godtgøres efter regning. For kørsel i egen bil ydes godtgørelse efter de for staten gældende takster (p.t... kr./km) Opsigelse For opsigelse af ansættelsesforholdet gælder funktionærlovens regler. Efter 12 års ansættelse kan ansættelsesforholdet dog kun bringes til ophør fra arbejdsgiverens side med det i loven angivne varsel med tillæg af 1 måned. Forud for en uansøgt afskedigelse, gives den ansatte underretning om den påtænkte afskedigelse med mulighed for at udtale sig, inden endelig beslutning træffes. 14. Funktionærlov og ferielov I øvrigt er funktionærloven og ferieloven gældende for ansættelsesforholdet. 15. Overenskomst Ansættelsesforholdet er reguleret af overenskomsten mellem og. Et eksemplar af overenskomsten er udleveret til medarbejderen/forefindes i elektronisk form på. Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af en kollektiv overenskomst...., den.../ Arbejdsgiveren.. Socialrådgiveren Du kan downloade standardkontrakten fra - du finder den under Job og Karriere, Løn og ansættelse, privatansat

12 Her kan du få mere at vide Regionskontoret er klar med rådgivning Region Nord Telefon: Mail: Region Syd Telefon: Mail: Region Øst Telefon: Mail: Dansk Socialrådgiverforening holder gåhjem-møder for privatansatte og kommende privatansatte medlemmer: Kend din kontrakt og din første lønforhandling og Den årlige lønforhandling. Hold øje med annonceringen i fagbladet Socialrådgiveren og på om tid og sted. Vi kommer også til din arbejdsplads efter aftale Toldbodgade 19 B 1253 København K T Teks og tryk Dansk Socialrådgiverforening

Vejledning til standardkontrakt

Vejledning til standardkontrakt Vejledning til standardkontrakt Generelt Hvis du er ansat på en fysioterapeutisk klinik eller hos en anden privat virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst, er du ansat på en individuel kontrakt.

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere

Vejledning. til. ansættelseskontrakt

Vejledning. til. ansættelseskontrakt Vejledning til ansættelseskontrakt 1 Vejledning til ansættelseskontrakt Det fremgår af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbevisloven),

Læs mere

Ansættelseskontrakten. Hvad skal du være opmærksom på og tænke over, inden du skriver under?

Ansættelseskontrakten. Hvad skal du være opmærksom på og tænke over, inden du skriver under? Ansættelseskontrakten Hvad skal du være opmærksom på og tænke over, inden du skriver under? Indhold 1. Indledning:...4 2. Hvad siger lovgivningen?:...4 3. Hvad står der i overenskomsten?:...6 4. Forløbet

Læs mere

OK 2013 2015. Løn- og overenskomstkatalog 3

OK 2013 2015. Løn- og overenskomstkatalog 3 OK 2013 2015 Løn- og overenskomstkatalog 3 Løntabellerne for det kommunale- og regionale område gælder for perioden fra den 1. januar 2014 og frem til den 1. oktober 2014. Lønningerne på det statslige

Læs mere

VEJLEDNING vedrørende ansættelsesforhold i henhold til PRAKTISERENDE LANDSKABSARKITEKTERS RÅD

VEJLEDNING vedrørende ansættelsesforhold i henhold til PRAKTISERENDE LANDSKABSARKITEKTERS RÅD VEJLEDNING vedrørende ansættelsesforhold i henhold til OVERENSKOMST mellem PRAKTISERENDE LANDSKABSARKITEKTERS RÅD og JA Oktober 2011 side 2 INDLEDNING 4 REGELSÆT 5 ANSÆTTELSE 6 ANNONCERING 6 LOVKRAV 6

Læs mere

Overenskomst for konsultationssygeplejersker og praksisbioanalytikere i lægepraksis

Overenskomst for konsultationssygeplejersker og praksisbioanalytikere i lægepraksis Overenskomst for konsultationssygeplejersker og praksisbioanalytikere i lægepraksis mellem Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (PLA) og Dansk Sygeplejeråd (DSR) og Danske Bioanalytikere (dbio) 1.

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8 Vejledning til Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager Side 1 af 8 Indledende bemærkninger: Denne kontrakt kan kun anvendes, hvis du udfører freelancearbejdet som led i et ansættelsesforhold.

Læs mere

joboverenskomst vilkår

joboverenskomst vilkår joboverenskomst vilkår Se lønninger pr. 1. januar 2014, samt lønninger pr. 1. april 2013 og 1. oktober 2013 2 Husk, hvad du er værd 4 Lokal løndannelse 5 Arbejdstidsbestemmelser mv. for kommunalt ansatte

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter

Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af slagtersvende eller delikatesseassistenter, som ikke er funktionærer.

Læs mere

Overenskomst mellem Danske Arkitektvirksomheder og ARKITEKTFORBUNDET pr. 1. april 2005

Overenskomst mellem Danske Arkitektvirksomheder og ARKITEKTFORBUNDET pr. 1. april 2005 Overenskomst mellem Danske Arkitektvirksomheder og ARKITEKTFORBUNDET pr. 1. april 2005 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst er indgået mellem Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og ARKITEKTFORBUNDET

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd 2012-2014

Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd 2012-2014 DANSK SYGEPLEJERÅD DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd 2012-2014 Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd om løn-

Læs mere

Standardoverenskomst mellem Dansk Kiropraktor Forening og HK/Privat for kliniksekretærer ansat hos kiropraktorer

Standardoverenskomst mellem Dansk Kiropraktor Forening og HK/Privat for kliniksekretærer ansat hos kiropraktorer Standardoverenskomst mellem Dansk Kiropraktor Forening og HK/Privat for kliniksekretærer ansat hos kiropraktorer (Kan ikke fraviges i negativ retning) Indhold 1 Område...........................................

Læs mere

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger Afsnit I. 1. Overenskomstens område Stk. 1. Overenskomsten omfatter personer,

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af funktionærer. Det der afgør, hvorvidt en medarbejder skal ansættes som funktionær eller ej er

Læs mere

Løn- og ansættelsesvejledning. Staten

Løn- og ansættelsesvejledning. Staten Løn- og ansættelsesvejledning Staten PR. 1.4.2015 Løn- og ansættelsesvejledning for staten pr. 1.4.2015 Layout: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 11-77 Foto: Lizette Kabré Copyright Dansk Sygeplejeråd juni

Læs mere

2014/2017. overenskomst. mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Teknisk Landsforbund

2014/2017. overenskomst. mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Teknisk Landsforbund 2014/2017 overenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Teknisk Landsforbund INDHOLD 1 OVERENSKOMSTENS ANVENDELSE... 5 2 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 5 3 LØNBESTEMMELSE... 6 4 ELEVER... 8 5 BEREGNING

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem. BL Danmarks Almene Boliger

OVERENSKOMST. mellem. BL Danmarks Almene Boliger OVERENSKOMST 2014 2017 mellem BL Danmarks Almene Boliger og Arkitektforbundet Danmarks Jurist- og Økonomforbund Dansk Magisterforening Ingeniørforeningen i Danmark Jordbrugsakademikerne Kommunikation og

Læs mere

Virksomhedsoverenskomst mellem JN Data A/S og NYKREDS for perioden 2014-2017

Virksomhedsoverenskomst mellem JN Data A/S og NYKREDS for perioden 2014-2017 Virksomhedsoverenskomst mellem JN Data A/S og NYKREDS for perioden 2014-2017 September 2014 Afsnit 1 Overenskomst...3 Afsnit 2 Bilag herunder Protokollater og Faglige aftaler 2014...46 Stikordsregister...72

Læs mere

Lægesekretærer i lægepraksis

Lægesekretærer i lægepraksis Overenskomst for Lægesekretærer i lægepraksis mellem HK/Privat og Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (PLA) 1. januar 2014 Indholdsfortegnelse: 1 Overenskomstens område...3 2 Ansættelsens grundlag...3

Læs mere

OVERENSKOMST 2007 2010

OVERENSKOMST 2007 2010 OVERENSKOMST 2007 2010 for personale beskæftiget med pædagogisk arbejde ved opholdssteder, private botilbud samt private dagbehandlingstilbud, m.v. indgået mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Socialpædagogernes

Læs mere

Standardoverenskomst mellem Dansk Kiropraktor Forening og HK/Privat for kliniksekretærer ansat hos kiropraktorer

Standardoverenskomst mellem Dansk Kiropraktor Forening og HK/Privat for kliniksekretærer ansat hos kiropraktorer Standardoverenskomst mellem Dansk Kiropraktor Forening og HK/Privat for kliniksekretærer ansat hos kiropraktorer (Kan ikke fraviges i negativ retning) Indhold 1 Område.................................................

Læs mere

Overenskomst. mellem. HK-Privat

Overenskomst. mellem. HK-Privat Overenskomst mellem HK-Privat og BL 2011 2014 side 2 1 Dækningsområde... 3 2 Arbejdstid.. 3 3 Overarbejde... 4 4 Løn... 5 5 Løn- og arbejdsforhold for elever se side 19.. 7 6 Valgfrie lønelementer... 7

Læs mere

Overenskomst 2015-2018. Foreningen af Kristne Friskoler og Kristelig Fagbevægelse

Overenskomst 2015-2018. Foreningen af Kristne Friskoler og Kristelig Fagbevægelse Overenskomst 2015-2018 Foreningen af Kristne Friskoler og Kristelig Fagbevægelse Indholdsfortegnelse Overenskomst 6 Kapitel 1: Overenskomsten 6 1. Overenskomstens parter 2. Dækningsområde 3. Samarbejdsaftale

Læs mere

Transportoverenskomst

Transportoverenskomst Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen 2014 2017 Arbejdsgiver 3F-varenummer 3026 Forord Transportoverenskomsten indeholder generelle bestemmelser

Læs mere

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området 6. udgave 1. DECEMBER 2008 0. OM DENNE VEJLEDNING... 5 1. INDLEDNING... 6 2. RET TIL FRAVÆR OG DAGPENGE... 9 2.1. GENERELT... 9 2.2. FORLÆNGELSE AF ORLOVEN...

Læs mere

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området 6. udgave 1. DECEMBER 2008 0. OM DENNE VEJLEDNING... 5 1. INDLEDNING... 6 2. RET TIL FRAVÆR OG DAGPENGE... 8 2.1. GENERELT... 8 2.2. FORLÆNGELSE AF ORLOVEN...

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem TDC A/S. på vegne af. TDC A/S YouSee A/S. Lederforeningen i TDC (LTD)

OVERENSKOMST. mellem TDC A/S. på vegne af. TDC A/S YouSee A/S. Lederforeningen i TDC (LTD) OVERENSKOMST mellem TDC A/S på vegne af TDC A/S YouSee A/S og Lederforeningen i TDC (LTD) 2010 (Som aftalt mellem parterne den 13. april 2010 vedrørende overenskomstfornyelsen pr. 1. marts 2010) Indholdsfortegnelse

Læs mere

2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER GODE RÅD OM. Ansættelseskontrakter. Udgivet af DANSK ERHVERV

2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER GODE RÅD OM. Ansættelseskontrakter. Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Ansættelseskontrakter 2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Indledning 3 Hvorfor skal der udarbejdes en ansættelseskontrakt? 3 Hvem er omfattet

Læs mere