Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober Hvad gælder på det private område?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område?"

Transkript

1 Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte Oktober 2011 Hvad gælder på det private område?

2 Indhold Forord Generelt om det private 3 arbejdsmarked Overenskomst Individuel kontrakt Lønvilkår 4 Lønkrav i forbindelse med ansættelse Pensionsvilkår Årlige lønforhandlinger Ansættelsesvilkår 5 Lov- og aftaltebestemte vilkår Råd og vejledning Lov om ansættelsesbeviser 6 10 tjek-punkter Arbejdstid 7 Over- og merarbejde Ferie og ferietillæg Denne pjece vil give dig et lille overblik over de væsentligste vilkår ved privatansættelse. Den er tænkt som en kort gennemgang af de udfordringer, du kan møde i din første ansættelse i forbindelse med løn og ansættelsesforhold. Pjecen kan ikke erstatte en konkret eller individuel faglig vurdering af din ansættelse, og Dansk Socialrådgiverforening står naturligvis parat til at yde dig råd og vejledning. Kontakt altid Dansk Socialrådgiverforening, hvis du har behov for at vide mere. Graviditet, barsel, adoption 8 Løn under barsel Omsorgsdage og barns sygdom Sygdom 9 Opsigelse 9 Standardkontrakt 10 Få mere at vide 12

3 Det private arbejdsmarked Du står over for at skulle ansættes på det private arbejdsmarked og mange spørgsmål melder sig: Hvilke vilkår gælder? Hvad kan jeg forvente i løn? Hvordan er det med ferie? Får jeg løn under barsel? Har jeg fri, når mit barn er syg? Hvordan sikrer jeg mig de bedste vilkår? Det private arbejdsmarked er væsentligt forskelligt fra det offentlige arbejdsmarked for så vidt angår ansættelsesvilkår. Det offentlige arbejdsmarked er kendetegnet ved at være dækket af overenskomster og aftaler - på samme måde som der er aftalt en startløn og årlige lønforhandlinger. Sådan er det ikke automatisk på det private arbejdsmarked. Det private arbejdsmarked er reguleret af enten overenskomster, kontrakter eller aftaler for hver enkelt ansatte. Overenskomst Som privatansat socialrådgiver kan du blive ansat på en overenskomst indgået mellem Dansk Socialrådgiverforening og den pågældende virksomhed. Dette rejser som regel ikke de store spørgsmål. overenskomst, som er indgået med en anden organisation end Dansk Socialrådgiverforening. Dette rejser ofte en del spørgsmål - blandt andet om, hvilken organisation, der har aftale- eller forhandlingsretten for dig. Hvis du tilbydes ansættelse med reference til en overenskomst, hvor Dansk Socialrådgiverforening ikke er aftalepart, bør du kontakte os, fordi der kan være behov for yderligere afklaring af dine rettigheder. Individuel kontrakt På det private arbejdsmarked, hvor socialrådgivere ansættes, er arbejdspladsen ofte ikke overenskomstdækket. Det betyder, at ansættelsen baseres på en individuel kontrakt, det vil sige en individuel aftale om, hvilke vilkår, som skal gælde for den ansatte. Det stiller naturligvis store krav til selve ansættelseskontraktens udformning, da det præcis er den aftale, som gælder mellem den ansatte og virksomheden Du kan også blive ansat på en

4 Lønvilkår Lønkrav i forbindelse med ansættelse Det er vigtigt, at du forhandler den rette løn på plads. Det lønkrav, du rejser i forbindelse med ansættelsen, vil ofte bero på en forhandling mellem dig og din kommende arbejdsgiver. Du kan få sparring hos Dansk Socialrådgiverforening, før du går til den endelige lønforhandling. De faktorer, som kan indgå i lønforhandlingen, kan eksempelvis være: Anciennitet som socialrådgiver Job og karriere Har du brug for oplysninger om din løn eller ansættelsesvilkår? Eller trænger du til kompetenceudvikling eller ligefrem et nyt job? På Dansk Socialrådgiverforenings hjemmeside under Job og karriere finder du oplysninger lige fra overenskomster og ferieforhold til, hvordan du kommer videre i din karriere som socialrådgiver. Erfaring fra tidligere/ nuværende stilling Efter- og videreuddannelse Faglige og personlige kompetencer Projektledelse Faglig ledelse Undervisning Personaleansvar, budgetstyring, budgetansvar Pensionsvilkår Pensionsordning er en væsentlig del af dine ansættelsesvilkår. I din egen interesse bør du derfor forhandle en pensionsordning på plads. Ikke alle private arbejdsgivere har en pensionsordning. Men mange har en pensionsordning på mellem 15 og 18 procent af lønnen som en del af ansættelsesvilkårene. Dansk Socialrådgiverforening anbefaler, at du indbetaler din pension i PKA, men du vil ofte have valgfrihed i forbindelse med ansættelsen. Årlige lønforhandlinger Som privatansat er du ikke automatisk sikret en årlig lønstigning eller en årlig lønregulering. Lønnen, årlige lønforhandlinger og eventuelle lønreguleringer aftales ved ansættelsesforholdets start.

5 Ansættelsesvilkår Det er vigtigt at forstå, hvad det indebærer for ansættelsesvilkårene, at være privatansat. Lov- og aftaltebestemte vilkår En del af ansættelsesvilkårene er lovbestemte, eksempelvis funktionærloven, lov om ligebehandling og ferieloven. Andre vilkår er aftalebestemte. Det gælder eksempelvis pension af lønnen, betalt frokostpause og frihed ved barns sygdom. Ansættelseskontrakten er selve grundlaget for den aftale, som indgås mellem din arbejdsgiver og dig. Det er den løbende aftale under ansættelsesforholdet - og den aftale, som skal danne grundlag for løsningen af eventuelle fremtidige tvister. Får du løn under barsel og hvor længe? Er juleaftensdag, nytårsaftensdag, 1. maj, fredag efter Kristi Himmelfartsdag og Grundlovsdag fridage? Godtgørelse for kørsel i egen bil Mulighed for supervision, efter- og videreuddannelse Råd og vejledning Dansk Socialrådgiverforening anbefaler, at du kontakter os for råd og vejledning, før du underskriver kontrakten. Det er kontrakten, som er selve aftalegrundlaget for dit ansættelsesforhold og det væsentligste dokument, hvis der skulle opstå tvist mellem dig og din arbejdsgiver Ansættelsesvilkårene er derfor af stor betydning for dig og dit ansættelsesforhold. Derfor skal du blandt andet tjekke, om følgende indgår i aftalen: Ret til årlig lønforhandling Betalt frokostpause Betaling for over- og merarbejde Mulighed for afspadsering Ydes der pension og med hvilken procent? Er funktionærloven gældende for ansættelsen?

6 Lov om ansættelsesbeviser Alle væsentlige vilkår for arbejdsforholdet skal oplyses i ansættelseskontrakten. Ifølge ansættelsesbevisloven skal følgende vilkår fremgå af din kontrakt: 10 tjekpunkter Arbejdsgivers og lønmodtagerens navn og adresse. Arbejdsstedets beliggenhed. Beskrivelse af arbejdet eller angivelse af lønmodtagerens titel, rang, stilling eller jobkategori. Ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt. Hvis ikke der er tale om tidsubestemt ansættelse, skal ansættelsesforholdets forventede varighed angives. Rettigheder med hensyn til betalt ferie, herunder om der udbetales løn under ferie. Varigheden af lønmodtagerens og arbejdsgivers opsigelsesvarsler. Den aftalte løn, som lønmodtageren har ret til ved ansættelsesforholdets begyndelse samt tillæg og andre løndele, der ikke er indeholdt heri, f. eks. pensionsbidrag - samt udbetalingsterminer Den normale daglige eller ugentlige arbejdstid. Angivelse af, hvilke kollektive overenskomster eller aftaler, der regulerer arbejdsforholdet. Herudover skal alle væsentlige vilkår for ansættelsesforholdet fremgå af ansættelseskontrakten (eventuelt med henvisning til en personalehåndbog). Der kan være aftalt pensionsordning, fuld løn under barsel, ret til frihed ved barns sygdom, ret til betalt overarbejde, ret til 6. ferieuge m.m. Hvis disse vilkår fremgår af en eventuel overenskomst, skal der refereres til det i selve kontrakten. Overenskomsten skal udleveres sammen med kontrakten. Dansk Socialrådgiverforening har udarbejdet en standardkontrakt, som er optrykt på side Denne kontrakt kan du eventuelt bruge som tjekliste. Standardkontrakten kan anvendes i ansættelsesforhold både med og uden overenskomst. Du kan downloade standardkontrakten fra - du finder den under Job og Karriere, Løn og ansættelse, privatansat.

7 Arbejdstid Udgangspunktet for en fuldtidsansættelse er 37 timer, inklusive frokostpause. Hvis din frokost ikke er betalt af arbejdsgiver, tillægges ½ time dagligt til den ugentlige arbejdstid. Det indebærer, at du selv skal betale din frokostpause. Over- og merarbejde Fastsættelse af arbejdstiden har også betydning for beregning af, hvornår der er tale om overarbejde. Det er vigtigt, at der i forbindelse med ansættelsesforholdets etablering, aftales vilkår for honorering af overarbejde. Eksempelvis i form af afspadsering eller lønudbetaling eller en kombination af begge dele. Aftale om honorering/afspadsering af overarbejde er vigtig. Mangler aftalen, vil det ofte indebære, at overarbejde ikke honoreres, fordi arbejdsgiver kan gøre gældende, at det er indeholdt i den almindelige aflønning. Ferie og ferietillæg Som privatansat er du omfattet af ferieloven. Det betyder, at du har ret til 5 ugers ferie. De 3 uger kaldes hovedferie, de 2 sidste uger er restferie. Som udgangspunkt vil du blive ansat på vilkår af ferie med løn. Fridage eller ferie ud over 5 uger beror på en aftale. Du skal derfor aftale med din arbejdsgiver, hvis du skal have 6 ugers ferie. Ydermere bør du aftale, om den 6. ferieuge skal udbetales eller blot går tabt, hvis du ikke afvikler den. Heldigvis er det helt almindeligt, at private arbejdsgivere - i lighed med de offentlige arbejdsgivere - giver sine ansatte 6 ugers ferie. Du bør dog i din egen interesse tjekke, om det også gælder den arbejdsgiver, du er i færd med at få ansættelse hos. Ansættelse på vilkår af ferie med løn betyder, at du i henhold til ferieloven tillige er berettiget til et ferietillæg på 1 procent. Ferietillægget udbetales i forbindelse med ferieårets start, som regel i forbindelse med aprillønnen. Ferietillæggets størrelse kan være genstand for forhandling. Det vil sige, at du har mulighed for at aftale et højere ferietillæg end 1 procent. Det er ikke ualmindeligt med et aftalt ferietillæg på 1½, 2, 3, 4 eller 5 procent. Du bør i din egen interesse forhøre dig om, hvorvidt din kommende arbejdsgiver har en husaftale om ferietillæg og om din konkrete mulighed for en højere ferietillægsprocent. 7 12

8 Graviditet, barsel og adoption For privatansatte er der meget stor forskel på de gældende regler for barsel. Hvis du ansættes på en privat overenskomst, vil der ofte være gunstige vilkår for graviditet og barsel. Det bør du tjekke i forbindelse med ansættelsen. Ansættes du ikke på en privat overenskomst, skal du være særdeles opmærksom på hvilke vilkår, din kommende arbejdsgiver så tilbyder dig under barsel. Løn under barsel Som privatansat på individuel kontrakt er løn eller fuld løn under barsel et aftalevilkår. Selve retten til fravær under barsel fremgår af lov om ligebehandling. Det er retten til løn, helt eller delvis, som er omdrejningspunktet ved dette vilkår. Hvis du har funktionærvilkår, fastsættes vilkårene om delvis løn til kvinder efter dette regelsæt. Efter funktionærloven har en kvindelig lønmodtager ret til halv løn i perioden fra 4 uger før forventet fødsel og ind til 14 uger efter fødslen. Derefter har kvindelige lønmodtagere alene ret til barselsdagpenge fra deres hjemkommune. Det, der er vigtigt at få aftalt, er således retten til hel eller delvis løn under fraværet. Nogle får via deres individuelle kontrakt eller husaftale ret til løn, enten helt eller delvist, i barselsperioden. Omsorgsdage og barns sygdom Du skal også være opmærksom på, at ret til omsorgsdage og ret til frihed under barns 1. og 2. sygedag også er et aftaleanliggende. I vores standardkontrakt (side 10-11), kan du se de vilkår, Dansk Socialrådgiverforening anbefaler i forbindelse med graviditet, barsel, adoption og omsorgsdage samt fravær (med løn) i forbindelse med barns sygdom. Fravær Reglerne om fravær på grund af barsel og adoption fremgår af ligebehandlingsloven. Din arbejdsgiver kan ikke tilbyde dig ringere barselsvilkår end lovgivningen. Der er mange kombinationsmuligheder for, hvordan far og mor kan afholde deres barsel, og det puslespil skal lægges forud for planlægningen af barselsorloven. Reglerne om fravær kan du finde på under Job og karriere.

9 Sygdom og 120-dages reglen Hvis du er omfattet af funktionærloven, får du fuld løn under sygdom. Du har pligt til at underrette din arbejdsgiver snarest, hvis du bliver syg. Ved længerevarende sygdom kan din arbejdsgiver kræve en lægeerklæring af dig. Hvis du ikke er omfattet af funktionærloven, er du ikke berettiget til løn under sygdom, medmindre det konkret er aftalt med din arbejdsgiver. 120-dages reglen gælder kun mellem arbejdsgiver og lønmodtager, hvis den fremgår af selve ansættelseskontrakten. Reglen åbner mulighed for, at arbejdsgiver kan opsige ansatte med kun en måneds varsel, når vedkommende har været syg i 120 dage. Uanset hvilken ansættelsesanciennitet, de i øvrigt måtte have. Opsigelse Som funktionær kan du opsiges med følgende varsler. For prøvetidsansatte gælder forkortet opsigelse (ofte 14 dages gensidigt aftalt varsel). Fra 0 til 6 måneders ansættelse: 1 måneds opsigelsesvarsel. Fra 6 måneder til 3 års ansættelse: 3 måneders opsigelsesvarsel. Fra 3 til 6 års ansættelse: 4 måneders opsigelsesvarsel. Fra 6 til 9 års ansættelse: 5 måneders opsigelsesvarsel. Over 9 års ansættelse: 6 måneders opsigelsesvarsel. Hvis du opsiges, er din ansættelsesanciennitet grundlaget for beregningen af dit opsigelsesvarsel. Selve opsigelsesvarslet tæller med ved beregningen af ansættelsesancienniteten Dansk Socialrådgiverforening anbefaler, at du ikke underskriver en kontrakt som indeholder120- dages reglen, men forsøger at forhandle den ud af kontrakten. Husk ved opsigelse altid at kontakte Dansk Socialrådgiverforening med henblik på råd og vejledning i forbindelse med opsigelsens saglighed. Efterhånden er anvendelsen af 120-dages reglen sjælden, men den ses stadig anvendt hos de private arbejdsgivere. Så den regel bør du i din egen interesse være opmærksom på. Hvis du selv ønsker at opsige din stilling, skal det ske med 1 måneds varsel til udgangen af en måned.

10 Standardkontrakt Der indgås mellem... (socialrådgiverens navn og adresse) og... (arbejdsgiverens navn og adresse) følgende: ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Tiltrædelsesdato Arbejdsgiver... har fra den / 20 ansat socialrådgiver... som Arbejdssted og opgaver Arbejdsstedet er... Socialrådgiveren skal beskæftige sig med opgaver inden for..., jvf. vedlagte stillingsbeskrivelse. 3. Løn og lønregulering Lønnen er ved tiltrædelsestidspunktet aftalt til...kr. om måneden. Lønnen betales månedsvis bagud. Lønnen skal være til disposition den sidste hverdag i måneden. Der foretages lønforhandlinger en gang årligt pr. den 1. januar. Hvis der sker væsentlige ændringer i socialrådgiverens stilling eller kvalifikationer så forudsætningerne for aflønningen ændres, optages forhandling om aflønningen og øvrige vilkår. 4. Pension Socialrådgiverens eget bidrag til en pensionsordning udgør...% af lønnen. Egetbidraget tilbageholdes ved lønudbetalingen. Arbejdsgiverbidraget udgør...% af lønnen. Pensionsbidraget indbetales til PKA. 5. Arbejdstid Den ugentlige arbejdstid er 37 timer, incl. ½ times daglig spisepause. Arbejdstiden placeres inden for ugens første 5 hverdage mellem kl.... og kl Overarbejde Arbejde efter kl.... betragtes som overarbejde, når den daglige arbejdstidsnorm på 7,4 timer er opfyldt. Overarbejde opgøres ved månedens udgang, og honoreres særskilt. Tid, der medgår til tjenesterejser og efteruddannelse indregnes i opgørelsen af arbejdstiden. Overarbejde honoreres efter socialrådgiverens eget valg med afspadsering eller overarbejdsbetaling efter følgende regler: For de første 3 timer efter normal arbejdstids ophør honoreres med timelønnen (1/1924 af den under 3 angivne løn) plus 50%. Herefter honoreres med timelønnen plus 100%. For arbejde på lørdag, søn- og helligdage og andre i forvejen aftalte fridage honoreres med timelønnen plus 100%. 7. Ferie og fridage Socialrådgiveren er berettiget til ferie i henhold til ferielovens regler med tillæg af 1 uge. Det i henhold til ferieloven særlige tillæg udbetales med...% Socialrådgiveren er berettiget til løn (jvf. 3) under ferie fra tiltrædelsestidspunktet, mod at arbejdsgiveren modtager eventuelt tidligere optjent feriegodtgørelse.

11 Standardkontrakt Socialrådgiveren er berettiget til erstatningsferie for dokumenteret sygdom af over en uges varighed under ferie. Juleaftensdag, nytårsaftensdag, 1. maj, fredag efter Kr. Himmelfartsdag samt grundlovsdag er fridage uden afkortning i lønnen. 8. Efteruddannelse Socialrådgiveren har ret og pligt til, at holde sig uddannelsesmæssigt ajour. 9. Orlov Ved udnyttelse af lovgivningens bestemmelser om orlov til børnepasning, uddannelse, pasning af døende i hjemmet eller pasning af alvorligt syge børn, er socialrådgiveren berettiget til sædvanlig løn, jvf 3 og Graviditet, barsel, adoption, omsorgsdage Socialrådgiveren er berettiget til orlov/fravær i forbindelse med graviditet, barsel og adoption i samme omfang og efter regler som kommunalt ansatte socialrådgivere, jvf. de til enhver tid gældende regler herom (der bør være en henvisning til den specifikke aftale Jf. den til enhver tid gældende aftale mellem KTO og KL ). 11. Barns sygdom Socialrådgiveren er berettiget til 2 dages frihed ved barns sygdom. 12. Rejser og repræsentation Socialrådgiverens udgifter til rejser og repræsentation i arbejdsstedets interesse godtgøres efter regning. For kørsel i egen bil ydes godtgørelse efter de for staten gældende takster (p.t... kr./km) Opsigelse For opsigelse af ansættelsesforholdet gælder funktionærlovens regler. Efter 12 års ansættelse kan ansættelsesforholdet dog kun bringes til ophør fra arbejdsgiverens side med det i loven angivne varsel med tillæg af 1 måned. Forud for en uansøgt afskedigelse, gives den ansatte underretning om den påtænkte afskedigelse med mulighed for at udtale sig, inden endelig beslutning træffes. 14. Funktionærlov og ferielov I øvrigt er funktionærloven og ferieloven gældende for ansættelsesforholdet. 15. Overenskomst Ansættelsesforholdet er reguleret af overenskomsten mellem og. Et eksemplar af overenskomsten er udleveret til medarbejderen/forefindes i elektronisk form på. Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af en kollektiv overenskomst...., den.../ Arbejdsgiveren.. Socialrådgiveren Du kan downloade standardkontrakten fra - du finder den under Job og Karriere, Løn og ansættelse, privatansat

12 Her kan du få mere at vide Regionskontoret er klar med rådgivning Region Nord Telefon: Mail: Region Syd Telefon: Mail: Region Øst Telefon: Mail: Dansk Socialrådgiverforening holder gåhjem-møder for privatansatte og kommende privatansatte medlemmer: Kend din kontrakt og din første lønforhandling og Den årlige lønforhandling. Hold øje med annonceringen i fagbladet Socialrådgiveren og på om tid og sted. Vi kommer også til din arbejdsplads efter aftale Toldbodgade 19 B 1253 København K T Teks og tryk Dansk Socialrådgiverforening

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

Vejledning til standardkontrakt

Vejledning til standardkontrakt Vejledning til standardkontrakt Generelt Hvis du er ansat på en fysioterapeutisk klinik eller hos en anden privat virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst, er du ansat på en individuel kontrakt.

Læs mere

Privatansattes standardkontrakt

Privatansattes standardkontrakt Privatansattes standardkontrakt Mellem undertegnede (virksomhedens navn, adresse og CVR-nummer) Herefter kaldet virksomheden Og medundertegnede Kommentarer Arbejdsgiverens navn, adresse og CVR-nummer skal

Læs mere

Vejledning. til. ansættelseskontrakt

Vejledning. til. ansættelseskontrakt Vejledning til ansættelseskontrakt 1 Vejledning til ansættelseskontrakt Det fremgår af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbevisloven),

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for privatansatte bibliotekarer

Vejledning til ansættelseskontrakt for privatansatte bibliotekarer Vejledning til ansættelseskontrakt for privatansatte bibliotekarer Generelle bemærkninger Medarbejder og arbejdsgiver vil normalt have en fælles interesse i at have afklaret, hvilke vilkår der er gældende

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt

Vejledning til ansættelseskontrakt Vejledning til ansættelseskontrakt Når du tilbydes ansættelse hos en privat arbejdsgiver vil det som oftest være hos en arbejdsgiver, hvor Etf ikke har en overenskomst og derfor ansættes du på en individuel

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8 Vejledning til Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager Side 1 af 8 Indledende bemærkninger: Denne kontrakt kan kun anvendes, hvis du udfører freelancearbejdet som led i et ansættelsesforhold.

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1.

Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1. Vejledning BKD Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1. marts 2012 Vejledningen kan alene benyttes til virksomheder,

Læs mere

Overenskomst. Studerende ansat i KL

Overenskomst. Studerende ansat i KL Overenskomst Studerende ansat i KL Mellem KL og DJØF pr. 1. april 2013 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2013-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde...

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER GODE RÅD OM. Ansættelseskontrakter. Udgivet af DANSK ERHVERV

2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER GODE RÅD OM. Ansættelseskontrakter. Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Ansættelseskontrakter 2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Indledning 3 Hvorfor skal der udarbejdes en ansættelseskontrakt? 3 Hvem er omfattet

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver Kan trænere ansættes på tidsbegrænsede aftaler sæson efter sæson? Har en medhjælper ret til barselsorlov? Har en træner funktionærstatus?

Læs mere

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer O V E R E N S K O M S T mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Anciennitet, aldersgrænse...

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af funktionærer. Det der afgør, hvorvidt en medarbejder skal ansættes som funktionær eller ej er

Læs mere

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER VERENSKOMST 2015 MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER 2015 2018 Indgået mellem DI Overenskomst ll (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening) og Foreningen af mejeri ledere og funktionærer

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter

Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af slagtersvende eller delikatesseassistenter, som ikke er funktionærer.

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar)

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af midlertidig hjælp af maks. en måneds varighed. Skal ansættelsesforholdet løbe længere

Læs mere

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV MÅ JEG ARBEJDE HVER WEEKEND? KAN JEG FÅ TILSKUD TIL TRANSPORT? HVOR MANGE FRIDAGE HAR JEG RET TIL PÅ EN UGE? HVAD GØR JEG, HVIS JEG BLIVER SYG? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte. Ansættelsesbrev

Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte. Ansættelsesbrev Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte 1 Ansættelsesbrev Stk. 1. Den ansatte skal, før arbejdet påbegyndes, have modtaget et ansættelsesbrev, der

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning

Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning Doc Id nr.: 115416 Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning Denne vejledning omhandler de pligter et menighedsråd har som arbejdsgiver

Læs mere

CIRKULÆRE: 012 Krav til ansættelsesaftalen

CIRKULÆRE: 012 Krav til ansættelsesaftalen Cirkulære: Cirkulære nr. 012 Udgivet første gang 01-08-2014 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Indsættes: I Servicemappen under pkt. 7.1 Indhold Personkreds

Læs mere

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? sosu-elever Kære Elev Tillykke med din

Læs mere

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Dansk Erhvervs tilknytningsaftale for vikarbureau-vikarer og tilhørende jobbekræftelse er udarbejdet med henblik på at opfylde betingelserne i Lov om arbejdsgiverens

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Aftalen omfatter tjenestemandsansatte lærere og børnehaveklasseledere samt månedslønnede lærere og børnehaveklasseledere. Man er omfattet af aftalen, så længe man er

Læs mere

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt?

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? IDA er i fuld gang med at forhandle de offentlige overenskomster. Ved fornyelse af enhver overenskomst er der altid en risiko for konflikt. Denne vejledning

Læs mere

BEK nr 353 af 15/05/2003. Stk. 2. Ledere kan ansættes enten for en tidsbegrænset periode eller uden tidsbegrænsning.

BEK nr 353 af 15/05/2003. Stk. 2. Ledere kan ansættes enten for en tidsbegrænset periode eller uden tidsbegrænsning. Side: 5.0 Dato: 1.1.2013 Bekendtgørelse om løn- og andre ansættelsesvilkår for ledere og lærere ved undervisning mv. efter lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning (folkeoplysningsloven) BEK

Læs mere

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden Mors barselsorlov (Privat ansat) Her får du svar på: Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for Hvor mange penge får du under orlovsperioden Hvornår skal du fortælle din arbejdsgiver om graviditeten

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer 2010 2012 LANDSOVERENSKOMST Lærervikarer O V E R E N S K O M S T mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Lærernes Centralorganisation (LC) for lærervikarer 2010 2012 INDHOLD 1 Overenskomstens område... 3

Læs mere

Lov om Social Service 94

Lov om Social Service 94 Retningslinjer vedr. ansættelse af medarbejdere i eget hjem Lov om Social Service 94 Gældende fra 1. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Lovgivning... 3 2.1. Personkredsen, 94... 3 3.

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

Vejledning om ANSÆTTELSE

Vejledning om ANSÆTTELSE Tidsbegrænset ansættelse i ydernummerpraksis med henblik på autorisation Vejledning om ANSÆTTELSE Denne vejledning sigter på en aftale, hvor psykologen midlertidigt ansættes af ydernummerpsykologen. Der

Læs mere

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC)

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) OVERENSKOMST for Lærervikarer 2014 2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER OG LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) Indhold 1 Overenskomstens område 4 2 Arbejdstid 5 3 Løn 5 4 Specialundervisning og vidtgående

Læs mere

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Præambel Parterne er forpligtet til at fremme de bedst mulige uddannelsesvilkår for eleverne, således at praktikperioderne

Læs mere

Budoverenskomst For flyvere - afløsere

Budoverenskomst For flyvere - afløsere Budoverenskomst For flyvere - afløsere Mellem Vognmand A-One multiservice Aps. Langehusvej 14. 1.tv. 2700 Brønshøj. Cvr-nr.: Og 3F Nordsjælland Syd Gydevang 12 3450 Allerød. 1. Overenskomstens område.

Læs mere

Ansættelsesaftalen skal gives til medarbejderen senest 2. hverdag efter ansættelsesforholdets begyndelse.

Ansættelsesaftalen skal gives til medarbejderen senest 2. hverdag efter ansættelsesforholdets begyndelse. Vejledning Til ansættelser i henhold til Transportoverenskomst for chauffører, flyttearbejdere, grænseoverskridende transport og dagrenovation indgået mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F I ovennævnte

Læs mere

Afholdelse af omsorgsdage...3

Afholdelse af omsorgsdage...3 Omsorgsdage - vejledning Finansforbundet Indledning... 2 Hvem er omfattet af bestemmelserne... 2 A. Generelt... 2 B. Hvilke medarbejdere har ret til omsorgsdage... 2 Erhvervelse af ret til omsorgsdage...

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

Cirkulære om. Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Cirkulære om. Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet Cirkulære om Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet 2002 1 Cirkulære om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Læs mere

2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE GODE RÅD OM. Opsigelse. Udgivet af DANSK ERHVERV

2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE GODE RÅD OM. Opsigelse. Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Opsigelse 2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Selve opsigelsen 3 3. Opsigelsesvarsler 4 4. Forhold i opsigelsesperioden 5 5. Fratrædelsesgodtgørelser

Læs mere

Gode råd om... ferie

Gode råd om... ferie Gode råd om... ferie INDHOLD Reglerne for ferie 3 Optjening 3 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 6 Ferie med feriegodtgørelse 6 Fradrag ved ferieafholdelse

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker

Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Redaktion: Dansk Sygeplejeråd 09-62, 6. udgave jan. 2014 Layout: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed: 09-62 ISBN 87-7266-310-3 Copyright Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven!

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Gode råd om Ferie Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Udgivet af Dansk Handel & Service Ferie 2005 Gode råd om Ferie Reglerne for

Læs mere

EMPLOYEE CONTRACTS ANDREAS LÚÐVÍKSSON 7th semester, autumn 2004

EMPLOYEE CONTRACTS ANDREAS LÚÐVÍKSSON 7th semester, autumn 2004 EMPLOYEE CONTRACTS ANDREAS LÚÐVÍKSSON 7th semester, autumn 2004 Ansættelseskontrakt for tekniske funktionærer Danske Entreprenører/Byggeriets Arbejdsgivere/Dansk VVS og Teknisk Landsforbund Mellem arbejdstager:

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel INDHOLD Orlovsperioder 3 Forlodsret til faren 4 Forlængelse af forældreorlov 5 Udskydelse af forældreorlov 6 Genoptagelse af arbejdet under orloven 6 Varslingsregler

Læs mere

Overenskomst 2005-2008

Overenskomst 2005-2008 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Dansk Sygeplejeråd 2005-2008 1. Ansættelse Nærværende overenskomst omfatter journalistiske medarbejdere, der ansættes i Dansk Sygeplejeråd (DSR) til udførelse

Læs mere

Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer:

Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer: Direktørkontrakt 1 Parterne Imellem direktør (herefter kaldet direktøren) Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Og selskabet (herefter kaldet selskabet) Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer:

Læs mere

Ansættelseskontrakten. Hvad skal du være opmærksom på og tænke over, inden du skriver under?

Ansættelseskontrakten. Hvad skal du være opmærksom på og tænke over, inden du skriver under? Ansættelseskontrakten Hvad skal du være opmærksom på og tænke over, inden du skriver under? Indhold 1. Indledning:...4 2. Hvad siger lovgivningen?:...4 3. Hvad står der i overenskomsten?:...6 4. Forløbet

Læs mere

Herunder kan du se de 15 punkter, der efter Industriens Overenskomst skal være med i din skriftlige ansættelsesaftale.

Herunder kan du se de 15 punkter, der efter Industriens Overenskomst skal være med i din skriftlige ansættelsesaftale. På job i udlandet Ansættelseskontrakt Herunder kan du se de 15 punkter, der efter Industriens Overenskomst skal være med i din skriftlige ansættelsesaftale. 1. Arbejdsgivers og lønmodtagers navn og adresse

Læs mere

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie Cirkulære: Cirkulære nr. 005 Udgivet første gang 04-02-2003 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Bilag A og B Indsættes: I Servicemappen under pkt. 8.2 Indhold

Læs mere

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser?

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser? Retningslinier for en god ansættelse værktøj2001 Er du ung i huset eller børnepasser? Er du ung i huset eller børnepasser er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen har til formål at beskrive,

Læs mere

Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S

Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S 1. Generelle forhold: Alene medlemmer af Dansk Metals Maritime Afdeling

Læs mere

Tjekliste. - til lønadministration

Tjekliste. - til lønadministration Tjekliste - til lønadministration Januar 2015 Indholdsfortegnelse Forord Indhold Når man arbejder med løn- og personaleadministration, er der mange ting at være opmærksom på. Det kan være svært, at bevare

Læs mere

(herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren)

(herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren) STANDARDKONTRAKT 1 ANSÆTTELSESKONTRAKT (lønnet træner/instruktør) Ved underskrivelsen af denne kontrakt ansætter bestyrelsen i (herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: Adresse: (herefter benævnt træneren)

Læs mere

Regulativ. for. Private røntgenklinikker

Regulativ. for. Private røntgenklinikker Regulativ for Private røntgenklinikker 1. december 2008 1 Indholdsfortegnelse: 1 Overenskomstens område 3 2 Ansættelsens grundlag 3 3 Løn 3 4 Pension 5 5 Arbejdstid 5 6 Ferie og feriefridagstimer 7 7 Kørselsgodtgørelse

Læs mere

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Gode råd om Barsel Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Den Danske Boghandlerforening

Læs mere

Hermed ansætter (herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren)

Hermed ansætter (herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren) STANDARDKONTRAKT 1 ANSÆTTELSESKONTRAKT (lønnet træner) Hermed ansætter (herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: (herefter benævnt træneren) Adresse: CPR-nr.: Ansættelsen sker på følgende vilkår: 1 Ansættelsesperiode

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør (Detanbefales at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter Mellem undertegnede Virksomhedsnavn Adresse Reg.nr. SE-nr. (kaldet

Læs mere

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Ledere Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 794650 1 Indhold 1. Overenskomstens område 4 2. Grundløn 4 3. Funktions- og kvalifikationsløn 5 4.

Læs mere

Medarbejder i højskolen Ansættelsesbrev for månedslønnede FFD s standardudgave af juni 2010. Kan tilpasses lokale forhold og aftaler. Se bilag!

Medarbejder i højskolen Ansættelsesbrev for månedslønnede FFD s standardudgave af juni 2010. Kan tilpasses lokale forhold og aftaler. Se bilag! Medarbejder i højskolen Ansættelsesbrev for månedslønnede FFD s standardudgave af juni 2010. Kan tilpasses lokale forhold og aftaler. Se bilag! 1. Undertegnede højskole (som er arbejdsstedet) Højskolens

Læs mere

Overenskomst 2007 2008. mellem. Landsforeningen LEV. HK Service København. AC-organisationerne

Overenskomst 2007 2008. mellem. Landsforeningen LEV. HK Service København. AC-organisationerne Overenskomst 2007 2008 mellem Landsforeningen LEV og HK Service København og AC-organisationerne 1 1. Aftalens område Aftalen omfatter ansatte i Landsforeningen LEV.. Undtaget er honorarlønnet medlemmer,

Læs mere

ANSÆTTELSES KONTRAKTER

ANSÆTTELSES KONTRAKTER 01010000 01010010 01001111 01010011 01000001 ANSÆTTELSES KONTRAKTER Forbundet af It-professionelle Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk

Læs mere

Kort om feriereglerne

Kort om feriereglerne August 2012 / side 1 af 10 / 12-2538 Kort om feriereglerne Vejledningens målgruppe er medarbejdere der er omfattet af overenskomsten mellem DFL & FA. Formålet med denne vejledning er at svare på de spørgsmål,

Læs mere

Kommentarer til. landsdækkende overenskomster. mellem. BL og HK-Privat/Faglig Puls

Kommentarer til. landsdækkende overenskomster. mellem. BL og HK-Privat/Faglig Puls Kommentarer til landsdækkende overenskomster mellem BL og HK-Privat/Faglig Puls December 2008 side 2 Indholdsfortegnelse Seniorfridage...3 Valgfri ordning...4 Pension...5 Lokale aftaler...6 Beboerrådgivere/Boligsociale

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 25. juni 2008 Regulativ vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for Ansatte ved isoleret beliggende i Grønland (Buksefjorden, Sisimiut og Qorlortorsuaq) under

Læs mere

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale.

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. 1. Indledning Aarhusaftalen er den fælles aftale, der sætter rammerne for samarbejdet mellem skolens ledelse

Læs mere

Netop færdig. ABC for nyuddannede sygeplejersker

Netop færdig. ABC for nyuddannede sygeplejersker Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Efter en flot indsats er du nu snart uddannet sygeplejerske. Vi har samlet en lille buket af nyttig viden i form af en ordliste. Ordlisten indeholder ultrakorte

Læs mere

Regler om sygedagpenge

Regler om sygedagpenge Regler om sygedagpenge Betingelser for at modtage sygedagpenge... side 1 Arbejdsgivers fritagelse for at betale sygedagpenge i arbejdsgiverperioden side 2 Fortielse af helbredsoplysninger... side 3 Regler

Læs mere

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen 00. Program Program Ferie Ferieloven kort Ferie og fratræden Ferie og sygdom Arbejdstid Tilrettelæggelse af arbejdet arbejdsgivers ledelsesret

Læs mere

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Danske Mediers Arbejdsgiverforening, DMA for Post & Medier ApS (advokat Katja Holbech Mårtensen)

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster 25-05-2009 Indhold 1. Lovgrundlag... 3 2. Orlovsperioder - en

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

Ansættelsesret. FFD/twn-2013 1

Ansættelsesret. FFD/twn-2013 1 Ansættelsesret FFD/twn-2013 1 Ansættelsesret 1. Arbejdsret 2. Generelle spilleregler 3. Ansættelsesaftalens indhold 4. Funktionærret 5. Ansættelse og ophør 6. Lovligt forfald: - 6.1 Sygdom - 6.2 Barsel

Læs mere

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den 5. november 2012 Forfatter: Birgitte Wenckheim Tryk: Teknisk Landsforbund

Læs mere

COlOr line danmark. tillægsoverenskomst. DI Overenskomst II (DSA) 3F-Skagerak. Color Line Danmark A/S, Centralkøkkenet

COlOr line danmark. tillægsoverenskomst. DI Overenskomst II (DSA) 3F-Skagerak. Color Line Danmark A/S, Centralkøkkenet COlOr line danmark tillægsoverenskomst 2010 2012 til hovedoverenskomsten for Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervet mellem HORESTA-Arbejdsgiver og 3F-Privat Service, Hotel & Restauration Indgået mellem

Læs mere

Redaktion: Danske Bioanalytikere Tekst: Sara Jochumsen, Rasmus Høgh, Carl-Chr. Kaspersen, Leise Strøbæk, Joy Strunck Tryk: Danske Bioanalytikere

Redaktion: Danske Bioanalytikere Tekst: Sara Jochumsen, Rasmus Høgh, Carl-Chr. Kaspersen, Leise Strøbæk, Joy Strunck Tryk: Danske Bioanalytikere 1 Privatansatte bioanalytikeres vilkår Copyright 2012 Danske Bioanalytikere Sankt Annæ Plads 30 Postboks 74 1003 København K. Tlf.: 4695 3535 dbio@dbio.dk www.dbio.dk Redaktion: Danske Bioanalytikere Tekst:

Læs mere

Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA.

Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA. Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA. De nærmere regler om ansættelse af timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA findes

Læs mere

NETOP FÆRDIG ABC FOR NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKER

NETOP FÆRDIG ABC FOR NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKER NETOP FÆRDIG ABC FOR NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKER Efter en flot indsats er du nu netop uddannet sygeplejerske. Vi har samlet en lille buket af nyttig viden i form af en ordliste. Ordlisten indeholder ultrakorte

Læs mere

Elevkontrakt. Navn Personnummer. Stillingsbetegnelse. Tiltrædelsesdato. Dato Måned År

Elevkontrakt. Navn Personnummer. Stillingsbetegnelse. Tiltrædelsesdato. Dato Måned År Danmarks Apotekerforening Kanonbådsvej 10 1437 København K Telefon: 33 76 76 00 Elevkontrakt Mellem apotek Navn Adresse Apoteksnummer Telefonnummer Arbejdsstedets beliggenhed: og elev Navn Personnummer

Læs mere

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode.

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode. Orientering Landsoverenskomsten for IT Indgåelse af aftale på ITområdet Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om Strategiske fornyelse af overvejelser:

Læs mere

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Jacob Langvad Nielsen VFL, erhvervsjura Specialkonsulent Advokat (L) E-mail: jln@vfl.dk 3. oktober 2013 Dagsorden Ansættelsesretlig

Læs mere

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du!

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 10-141 Copyright

Læs mere

Dette nyhedsbrev har til formål at give et overblik over de af ændringerne, der kan få særlig praktisk betydning for mange ansættelsesforhold.

Dette nyhedsbrev har til formål at give et overblik over de af ændringerne, der kan få særlig praktisk betydning for mange ansættelsesforhold. 12. maj 2011 Nyhedsbrev Arbejds- og Ansættelsesret Ændringer af ferielovens regler om lønmodtagerens retsstilling ved fritstilling i opsigelsesperioden og om forældelse af feriepengekrav Folketinget har

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet

Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet 1 Lokalaftale nr. 11.F Redigeret 2013 Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse

Læs mere

O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontrol- og garderobepersonale samt påklædere ansat på Folketeatret eller teatre i Det

O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontrol- og garderobepersonale samt påklædere ansat på Folketeatret eller teatre i Det DET FÆLLES FORHANDLINGSUDVALG TEKNISK LANDSFORBUND O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontrol- og garderobepersonale samt påklædere ansat på Folketeatret eller teatre i Det Københavnske

Læs mere

COLOR LINE DANMARK A/S

COLOR LINE DANMARK A/S VERENSKOMST 2014 2017 COLOR LINE DANMARK A/S TILLÆGSOVERENSKOMST 2014 2017 til hovedoverenskomsten for Hotel-, Restaurantog Turisterhvervet mellem HORESTA-Arbejdsgiver og 3F-Privat Service, Hotel & Restauration

Læs mere

Værd at vide pr. 1/1-2014 Når du er ansat som fysio- og ergoterapeut i Rehabiliteringsafdelingen

Værd at vide pr. 1/1-2014 Når du er ansat som fysio- og ergoterapeut i Rehabiliteringsafdelingen Værd at vide pr. 1/1-2014 Når du er ansat som fysio- og ergoterapeut i Rehabiliteringsafdelingen 1. INDLEDNING...1 2. ARBEJDSTID...1 3. PAUSER...1 4. PÅLAGT OVERARBEJDE...1 5. PÅLAGT MERARBEJDE...1 6.

Læs mere

Værd at vide. - en orientering fra Eniga Lønservice. Lønudbetaling Sygdom Ferie Barsel - og anden nyttig information

Værd at vide. - en orientering fra Eniga Lønservice. Lønudbetaling Sygdom Ferie Barsel - og anden nyttig information Værd at vide - en orientering fra Eniga Lønservice Lønudbetaling Sygdom Ferie Barsel - og anden nyttig information Revideret januar 2014 Indholdsfortegnelse LØNUDBETALING MV.... 3 LØNUDBETALING... 3 ANSÆTTELSESKONTRAKTER

Læs mere