Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v."

Transkript

1 Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Marts 2015 Landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v. med de ændringer, som er en følge af Landstingslov nr. 1 af 27. marts 2006, Landstingslov nr. 8 af 1. juni 2006, og Inatsisartutlov nr. 2 af 15. april 2011 Landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v. med de ændringer, som er en følge af Landstingslov nr. 1 af 27. marts 2006, Landstingslov nr. 8 af 1. juni 2006,og Inatsisartutlov nr. 2 af 15. april 2011 Sammenskrevet og udgivet af Bureau for Inatsisartut Marts 2015 Landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v. med de ændringer, som er en følge af Landstingslov nr. 1 af 27. marts 2006, Landstingslov nr. 8 af 1. juni 2006, og Inatsisartutlov nr. 2 af 15. april 2011 Kapitel 1 Medlemmer af Inatsisartut: Vederlag, omkostningstillæg, boligforhold, rejseudgifter og familieledsagelse 1. Til medlemmerne af Inatsisartut ydes der årligt et vederlag svarende til lønramme 35 incl. generelt tillæg men excl. generelt skalalønstillæg og med et særligt tillæg på kr i årligt grundbeløb. Vederlaget beregnes på grundlag af den på AS-G-området til enhver tid gældende aftale om justering af tjenestemandslønninger. Stk. 2. Til dækning af udgifter i forbindelse med hvervet som medlem af Inatsisartut ydes der et ikkepensionsgivende omkostningstillæg på kr årligt. Stk. 3. De i stk. 1 og 2 nævnte vederlag og tillæg udbetales månedsvis forud. Regulering af det i stk. 1 nævnte vederlag følger udviklingen inden for AS-G forhandlingsområdet. Tillægget efter stk. 2

2 reguleres een gang årligt ved kalenderårets begyndelse i overensstemmelse med det grønlandske reguleringspristal. Regulering af tillægget efter stk. 2 finder sted første gang i Stk. 4. For medlemmer af Inatsisartut, der ønsker at tage fast bopæl i Nuuk, stilles indkvartering til rådighed, for hvilken der opkræves et gebyr, der fastsættes af Inatsisartut. Tilsvarende gælder for medlemmer af Inatsisartut, som i forvejen er bosat i Nuuk, men som under hensyn til varetagelsen af hvervet i Inatsisartut afbryder hidtidig beskæftigelse eller uddannelse og som følge heraf må fraflytte en tjeneste eller kollegiebolig. Omkostninger ved til- og fraflytning dækkes efter de for tjenestemænd gældende regler, dog således at omkostninger ved fraflytning dækkes, uanset om det pågældende medlem af Inatsisartut har varetaget sit hverv i mindre end tre år. Stk. 5. Boliger, der er stillet til rådighed for medlemmer af Inatsisartut, skal fraflyttes i forbindelse med ophør af hvervet som medlem af Inatsisartut. Stk. 6. I eftervederlagsperioden stilles indkvartering til rådighed mod betaling af det i stk. 4 anførte gebyr. Denne indkvartering skal fraflyttes senest ved udgangen af den måned, hvori eftervederlagsperioden ophører. Suppleanter, som træder i stedet for et medlem af Inatsisartut, stilles dog altid som om eftervederlaget blev ydet for mindst tre måneder. 2. Et medlem af Inatsisartut oppebærer vederlag og omkostningstillæg fra den 1. i den måned, hvor godkendelse af vedkommendes valg finder sted. Hvis medlemmet er indtrådt i anledning af et andet medlems død eller endelige udtræden af Inatsisartut, oppebæres vederlag fra den 1. i den måned, hvor dødsfaldet eller den endelige udtræden finder sted. Vederlaget og omkostningstillægget ophører med udgangen af den måned, hvor medlemskab af Inatsisartut ophører. Stk. 2. Et medlem af Inatsisartut, der efter reglerne i Forretningsorden for Inatsisartut er bevilget orlov af Formandskabet for Inatsisartut, oppebærer ikke vederlag og omkostningstillæg i orlovsperioden. Formandskabet for Inatsisartut udarbejder retningslinier for bevilling af orlov. I særlige tilfælde kan bevilling af orlov gøres betinget af afholdelse af de omkostninger, der påløber ved indkaldelse af suppleant. Stk. 3. Har Formandskabet for Inatsisartut bevilget orlov til et medlem af Inatsisartut, optjener vedkommende ikke pensionsanciennitet i orlovsperioden. Et medlem af Inatsisartut, som er bevilget orlov for at hellige sig hvervet som medlem af Naalakkersuisut, optjener endvidere ikke eftervederlagsanciennitet i orlovsperioden. Stk. 4. Sygdom og fravær i forbindelse med nærtståendes død eller alvorlige sygdom anses som lovligt forfald. Ved fraværet er der ret til fri rejse efter de til enhver tid gældende regler for Grønlands Selvstyres og kommunernes tjenestemænd i Grønland. Stk. 5. Orlov i forbindelse med graviditet, fødsel og adoption anses som lovligt forfald. 3. Tillægget i 1, stk. 2 dækker udgifter, som et medlem af Inatsisartut måtte have i forbindelse med hvervet som medlem af Inatsisartut. Stk. 2. For de medlemmer, der ikke har bopæl i Nuuk, ydes der i forbindelse med samlinger fri rejse og logi samt dagpenge efter de for tjenestemænd gældende regler. Der foretages ikke reduktion for længerevarende udstationering m.v. Stk. 3. Efter ansøgning kan Formandskabet for Inatsisartut eller Formanden for Inatsisartut beslutte, at der i forbindelse med deltagelse i udvalgsmøder eller udvalgsrejser ydes et medlem fri rejse og logi samt dagpenge efter de for tjenestemænd gældende regler. 4. For de medlemmer, der ikke har bopæl i Nuuk, ydes der een gang i hvert kalenderår til et

3 medlem af Inatsisartuts ægtefælle fri rejse og logi i forbindelse med ledsagelse til en samling. Stk. 2. Med ægteskab sidestilles 1 års samliv på fælles folkeregisteradresse. Stk. 3. For de medlemmer, der ikke har bopæl i Nuuk, ydes der een gang i hvert kalenderår til et medlem af Inatsisartuts hjemmeboende børn under 18 år fri rejse og logi i forbindelse med ledsagelse til en samling. Stk. 4. Hvis medlemmet af Inatsisartut samtidig er medlem af Naalakkersuisut, ydes der ikke fri rejse og logi til ægtefælle eller børn i forbindelse med ledsagelse til en samling. Suppleanter for medlemmer af Inatsisartut: Vederlag, omkostningstillæg, rejseudgifter og familieledsagelse 5. Suppleanter for medlemmer af Inatsisartut oppebærer for hver dag, hvor de træder i stedet for et medlem af Inatsisartut, 1/365 af vederlaget i 1, stk. 1. Endvidere oppebærer suppleanten 1/365 af omkostningstillægget i 1, stk. 2. Stk. 2. Der ydes endvidere suppleanten fri rejse og logi samt dagpenge efter reglen i 3, stk. 2. Stk.3. Efter ansøgning til Formandskabet for Inatsisartut kan der ydes suppleantens ægtefælle og hjemmeboende børn under 18 år, som suppleanten har forældremyndighed over, fri rejse og logi i forbindelse med den samling, hvor suppleanten indtræder i stedet for et medlem af Inatsisartut for en periode af mere end 3 ugers varighed. 4, stk. 2 finder tilsvarende anvendelse. Kapitel 2 Formanden for Inatsisartut, Formanden for Naalakkersuisut og medlemmerne af Naalakkersuisut: Vederlag, boligforhold, repræsentationsudgifter, rejseudgifter og familieledsagelse 6. Til formanden for Inatsisartut, formanden for Naalakkersuisut og til medlemmer af Naalakkersuisut ydes udover vederlaget i 1, stk. 1 et årligt vederlag svarende til lønnen i lønramme 38, incl. generelt tillæg. Vederlaget beregnes på grundlag af den på AS-G området til enhver tid gældende aftale om justering af tjenestemandslønninger m.v. Stk. 2. Til Formanden for Inatsisartut og Formanden for Naalakkersuisut ydes der et særligt tillæg på kr Stk. 3. Til medlemmer af Naalakkersuisut, der ikke er medlemmer af Inatsisartut, ydes et tillæg svarende til vederlaget for medlemmer af Inatsisartut efter 1, stk. 1. Stk. 4. Formanden for Inatsisartut, Formanden for Naalakkersuisut og medlemmerne af Naalakkersuisut oppebærer vederlag fra den 1. i den måned, de er valgt og indtil udgangen af den måned, hvor hvervet ophører. Vederlagene udbetales månedsvis forud. Regulering af de stk. 1-3 nævnte vederlag og tillæg følger udviklingen indenfor AS-G forhandlingsområdet. Stk. 5. Der stilles bolig til rådighed for formanden for Inatsisartut og formanden for Naalakkersuisut. Formændene betaler ikke leje af boligen, men beskattes af en årlig lejeværdi på kr Grønlands Selvstyre afholder driftsomkostningerne til boligerne. De til boligerne tilknyttede driftsomkostninger indgår ikke i beregningen af den skattemæssige indkomst. Stk. 6. Der stilles bolig til rådighed for øvrige medlemmer af Naalakkersuisut. Medlemmerne betaler en husleje på 60 % af den husleje, der beregnes for den pågældende bolig i henhold til de til enhver tid gældende regler for beregning af husleje i de boliger, som Grønlands Selvstyre anviser som personaleboliger. Stk. 7. Differencen imellem den i stk. 6 anførte procentandel og den fulde husleje for de

4 pågældende personaleboliger indgår ikke i beregningen af de nævnte personers skattepligtige indkomst. Stk. 8. Boliger stillet til rådighed efter stk. 5 og 6 skal fraflyttes i forbindelse med ophør af hvervet. Omkostninger i forbindelse med til- og fraflytning af sådanne boliger dækkes af Grønlands Selvstyre. Stk. 9. I eftervederlagsperioden anvises en midlertidig bolig. Der betales husleje efter de til enhver tid gældende regler for beregning af husleje i Grønlands Hjemmestyres udlejningsboliger. Boligen skal fraflyttes ved eftervederlagsperiodens ophør. Stk. 10. Sygdom og fravær i forbindelse med nærtståendes død eller alvorlige sygdom anses som lovligt forfald. Ved fraværet er der ret til fri rejse efter de til enhver tid gældende regler for Grønlands Selvstyres og kommunernes tjenestemænd i Grønland. Stk. 11. Orlov i forbindelse med graviditet, fødsel og adoption anses for lovligt forfald. 7. Formanden for Inatsisartut, Formanden for Naalakkersuisut og medlemmerne af Naalakkersuisut er berettiget til at afholde repræsentationsudgifter for Landskassens regning. 8. Inatsisartutformandens, Naalakkersuisutformandens og naalakkersuisutmedlemmernes rejser i egenskab af formand for Inatsisartut, Formand for Naalakkersuisut og medlemmer af Naalakkersuisut betales af Landskassen. Stk. 2. Kost og logi dækkes efter regning med efterfølgende afregning med Landskassen. Formanden for Inatsisartut, formanden for Naalakkersuisut samt medlemmer af Naalakkersuisut kan dog i stedet for godtgørelse efter regning vælge at modtage godtgørelse for merudgifter i forbindelse med tjenesterejser efter de for tjenestemænd i Grønlands Selvstyre til enhver tid gældende regler. Et sådant valg er bindende for et kalenderår forud ad gangen. Stk. 3. Formanden for Inatsisartut, Formanden for Naalakkersuisut og medlemmerne af Naalakkersuisut kan under særlige omstændigheder medtage ægtefælle eller samlever på rejser, som indgår i hvervet som formand for Inatsisartut, Formand for Naalakkersuisut og medlem af Naalakkersuisut. 8, stk. 2 finder tilsvarende anvendelse. Stk. 4. Der ydes fri rejse til Nuuk til et naalakkersuisutmedlems ægtefælle, som vælger at bo i hjembyen udenfor Nuuk, to gange i hvert kalenderår. 4, stk. 2 finder tilsvarende anvendelse. Stk. 5. Der ydes endvidere fri rejse til Nuuk til et naalakkersuisutmedlems hjemmeboende børn under 18 år med bopæl udenfor Nuuk to gange i hvert kalenderår. Kapitel 3 [Ophævet] Kapitel 4 Eftervederlag 10. Ved fratræden af hvervet som medlem af Inatsisartut eller Naalakkersuisut ydes eftervederlag med et beløb svarende til den pågældendes månedsindtægt efter 1, stk. 1 samt 6, stk 1 3. Stk. 2. Eftervederlag ydes 1 ½ måned for hvert påbegyndt funktionsår, den pågældende sammenlagt har haft. Stk. 3. Ved fratræden som medlem af Naalakkersuisut ydes eftervederlaget for funktionsperioden som medlem af Naalakkersuisut.

5 Stk. 4. Ved fratræden fra hvervet som medlem af Inatsisartut ydes eftervederlag for funktionsperioden som medlem af Inatsisartut. Stk. 5. Eftervederlag efter stk. 1 ydes for mindst tre måneder og højst tolv måneder og udbetales månedsvis forud. Stk. 6. En suppleant i Inatsisartut, som på ubestemt tid er trådt i stedet for et medlem af Inatsisartut, ydes ved funktionsperiodens ophør eftervederlag med et beløb svarende til den pågældendes dagsvederlag efter 5, stk. 1, 1. pkt. Eftervederlaget ydes for den periode, hvor suppleanten på ubestemt tid er trådt i stedet for et medlem af Inatsisartut. Eftervederlaget ydes 1 dag for hver 8 funktionsdage, den pågældende har haft. Eftervederlaget udbetales månedsvis forud. Stk. 7. Når eftervederlag har været udbetalt, afkortes eftervederlagsancienniteten for det pågældende hverv. Hvis der er udbetalt maksimalt eftervederlag, nulstilles eftervederlagsancienniteten for det pågældende hverv. Stk. 8. Der kan ikke samtidig oppebæres eftervederlag for hvervet som suppleant i Inatsisartut og vederlag for hvervet som medlem af Inatsisartut eller suppleant i Inatsisartut, og der kan kun udbetales ét eftervederlag for de to hverv. Eftervederlagsancieniteten beregnes på grundlag af den samlede funktionstid i hvervene. Eftervederlag, der ydes på grundlag af en enkelt funktionstid for flere hverv, kan højst ydes 12 måneder. Stk. 9. Formanden for Inatsisartut oppebærer eftervederlag efter samme regler som medlemmer af Naalakkersuisut. Der kan ikke samtidig udbetales eftervederlag og vederlag for hvervene som formand for Inatsisartut og medlem af Naalakkersuisut, og der kan kun udbetales ét eftervederlag for de to hverv. Eftervederlagsancienniteten beregnes på grundlag af den samlede funktionstid i hvervene. Stk. 10. Der kan ikke samtidig udbetales eftervederlag for hvervet som formand for eller medlem af Naalakkersuisut og vederlag for hvervet som medlem af Inatsisartut. Der kan kun udbetales ét eftervederlag for hvervene som formand for eller medlem af Naalakkersuisut. Eftervederlagsancienniteten beregnes på grundlag af den samlede funktionstid i hvervene. Kapitel 5 Vederlag og eftervederlag til ægtefæller og børn 11. Ægtefællen efter Formanden for Inatsisartut, Formanden for Naalakkersuisut, et medlem af Naalakkersuisut eller et medlem af Inatsisartut, der ved sin død fungerede som sådan, er berettiget til at modtage tre måneders vederlag. Det månedlige vederlag svarer til Inatsisartutformandens, Naalakkersuisutformandens, naalakkersuisutmedlemmets eller medlemmet af Inatsisartuts månedsindtægt efter 1, stk. 1 samt 6, stk Stk. 2. Hvis vedkommende oppebar eftervederlag, er ægtefællen berettiget til at modtage eftervederlaget i den resterende del af eftervederlagsperioden. Ægtefællen er dog højst berettiget til at modtage eftervederlaget i tre måneder. Stk. 3. Hvis Formanden for Inatsisartut, Formanden for Naalakkersuisut, et medlem af Naalakkersuisut eller et medlem af Inatsisartut ikke efterlader sig ægtefælle, eller hvis den efterladte ægtefælle dør inden udløbet af de tre måneder, i hvilke den pågældende er berettiget til at oppebære vederlag eller eftervederlag, indtræder efterladte børn under atten år i retten til vederlag eller eftervederlag, forudsat disse ved den vederlagsberettigedes eller eftervederlagsberettigedes død var undergivet pågældendes forældremyndighed.

6 Kapitel 6 Pension 12. Til personer, der i medfør af landstingslov nr. 11 af 28. oktober 1993 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget, Landsstyret m.v. eller landstingslov nr. 17 af 7. december 2001 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v. har optjent ret til pension, ydes der pension efter reglerne i Pensionsretten er betinget af, at den pågældende har bestridt hvervet som medlem af Naalakkersuisut i en eller flere perioder, som sammenlagt udgør mindst 1 år, eller at den pågældende har bestridt hvervet som medlem af Inatsisartut i en eller flere perioder, som sammenlagt udgør mindst 1 år. Stk. 2. Pensionen ydes fra udløbet af den måned for hvilken, der er udbetalt vederlag eller eftervederlag for hvervet, såfremt den pågældende er blevet 60 år, og ellers fra den 1. dag i måneden efter at denne alder opnås. Stk. 3. Et pensioneret medlem, som påny indtræder i det hverv, fra hvilket pågældende oppebærer pension, oppebærer ikke pension i den periode for hvilken, der udbetales vederlag eller eftervederlag. 14. Pensionen for medlemmer af Inatsisartut udgør for hvert påbegyndt funktionsår 1/20 af den højeste pension, som opnås ved pensionering fra en tjenestemandsstilling i lønramme 31, skalatrin 44. Højeste pension opnås efter 20 års funktionstid. 15. Pensionen for Formanden for Inatsisartut, Formanden for Naalakkersuisut og medlemmerne af Naalakkersuisut udgør for hvert påbegyndt funktionsår 1/20 af den højeste pension, som kan opnås ved pensionering fra en tjenestemandsstilling i lønramme 39, skalatrin 52, excl. generelt tillæg. Højeste pension opnås efter 20 års funktionstid. 16. Ægtefælle- og børnepension ydes efter de regler, der gælder for tjenestemænd. Stk. 2. Pensionen efter 14, 15 og 16 stk. 1 reguleres efter de regler, der gælder for tjenestemænd. Stk. 3. Såfremt en person er fratrådt et af de i landstingsloven nævnte hverv inden 1. januar 2004, og er berettiget til opsat pension eller oppebærer pension for et eller flere af disse hverv, kan den samlede pensionsudbetaling højst udgøre den højest mulige pension efter 15. Stk. 4. Såfremt en person, der oppebærer pension fra et eller flere af de i landstingsloven nævnte hverv, og som er fratrådt hvervet inden 1. januar 2004, også er berettiget til vederlag, løn eller pension fra anden offentlig stilling, reduceres pensionen efter denne landstingslov, således at vederlag, løn og pension tilsammen højst kan udgøre et beløb svarende til den højest mulige pension efter 15, stk. 1. Stk. 5. Såfremt et tidligere medlem af Inatsisartut eller Naalakkersuisut er fratrådt hvervet som medlem af Inatsisartut eller Naalakkersuisut inden 1. januar 2004, og senere bliver valgt til Inatsisartut eller Naalakkersuisut, finder stk. 3 og 4 ikke anvendelse. 17. For medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut ved landstingslovens ikrafttræden opsættes, med skæringsdato den 31. december 2003, pensionsordninger ifølge landstingslov nr. 11 af 28. oktober 1993 om vederlag m.v. og landstingslov nr. 17 af 7. december 2001 om vederlag m.v.

7 til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Stk. 2. Der oprettes i en pensionskasse med sæde i Grønland en privat pensionsordning i form af en ratepension eller en livslang pension. Medlemmer af Inatsisartut eller Naalakkersuisut der er fyldt 50 år den dag, de indtræder i deres hverv, kan dog vælge at få de i stk. 3 nævnte pensionsbidrag udbetalt som almindelig skattepligtig indkomst. Stk. 3. Der ydes et løbende bidrag til den i stk. 2 nævnte pensionsordning på 10 % af vederlaget til det enkelte medlem af Inatsisartut eller Naalakkersuisut. Endvidere tilbageholdes løbende 5% af vederlaget til det enkelte medlem af Inatsisartut eller Naalakkersuisut. Det tilbageholdte beløb udgør egenbidraget for det enkelte medlem af Inatsisartut eller Naalakkersuisut til den i stk. 2 nævnte pensionsordning. Stk. 4. Suppleanter, som træder i stedet for et medlem af Inatsisartut, omfattes ikke af de i stk. 23 omhandlede pensionsordninger. Det i stk. 3 nævnte pensionsbidrag udbetales i stedet som almindelig skattepligtig indkomst. Kapitel 7 Ikke-Inatsisartutmedlemmers deltagelse i udvalg, nævn og repræsentationer og lignende 18. Til ikke-inatsisartutmedlemmer, der udøver hverv i udvalg, nævn og repræsentationer på selvstyrets vegne ydes for hver dag vederlag svarende til 1/365 af det i 1, stk. 1 nævnte vederlag. Ved mødedeltagelse uden for hjemstedet ydes der tillige fri rejse og logi samt dagpenge efter de for tjenestemænd gældende regler. Stk. 2. I stedet for vederlag i henhold til stk. 1, 1. pkt. kan Naalakkersuisut fastsætte et særligt honorar til ikke-inatsisartutmedlemmer, der varetager et særligt byrdefyldt hverv som formand for eller medlem af de i stk. 1. nævnte udvalg, nævn og repræsentationer. Kapitel 8 Bemyndigelse 19. Formandskabet for Inatsisartut, henholdsvis Naalakkersuisut, kan fastsætte nærmere regler efter denne landstingslov for medlemmer af Inatsisartut, henholdsvis medlemmer af Naalakkersuisut. Kapitel 9 Ikrafttræden m.v. 20. Loven træder i kraft 1.januar Stk. 2. Samtidig ophæves landstingslov nr. 11 af 28. oktober 1993 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget, Landsstyret m.v. samt pension til tidligere medlemmer af Landsrådet, Landstinget, Landsstyret m.v. og landstingslov nr. 17 af 7. december 2001 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v. Stk. 3. Aktuelle ydelser og eksisterende rettigheder efter landstingslov nr. 3 af 16. maj 1979 om pensionsordning for tidligere langvarige medlemmer af Grønlands Landsråd og Grønlands Landsting ("Hædersgaveloven"), landstingslov nr. 7 af 14. juli 1982 om pension til tidligere medlemmer af Landsstyret m.v. samt landstingslov nr. 4 af 9. juni 1986 om pension til tidligere medlemmer af Grønlands Landsstyre, Grønlands Landsråd og Grønlands Landsting m.v. udbetales dog i samme omfang og efter samme regler som hidtil, indtil rettigheder efter disse love ophører.

8 Landstingslov nr. 1 af 27. marts 2006 om ændring af landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret (Pensionsordning i form af ratepension eller livslang pension samt udbetalingsmulighed for pensionsbidrag på grund af høj alder. Pensionsbidrag til landstingssuppleanter. Landstingsmedlemmers indkvartering.), der angår 1 og 17, indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse: 2 Landstingsloven træder i kraft den 1. april Medlemmer af Landstinget eller Landsstyret, der er indtrådt i deres hverv inden lovens ikrafttræden, kan vælge den i 17, stk. 2, anførte udbetalingsmulighed, såfremt de er fyldt 50 år den 1. januar 2004 eller senere Landstingslov nr. 8 af 1. juni 2006 om ændring af landstingslov om økonomisk tilskud til politisk arbejde samt landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret (Partitilskuddets forhøjelse og opdeling i grundtilskud og mandattilskud, samt ophævelse af landstingsmedlemmernes retskrav på individuelle orienteringsrejser), der angår 3, indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse: 3 Landstingsloven træder i kraft den 1. juni Ansøgninger om forhøjet tilskud til politisk arbejde for den resterende del af 2006 skal indgives senest den 1. august Inatsisartutlov nr. 2 af 15. april 2011 om ændring af landstingslov om vederlag til medlemmer af landstinget og landsstyret m.v. (Ændrede regler om tjenesteboliger, rejseudgifter, eftervederlag, orlov og andet fravær, samt om vederlag til medlemmer af udvalg og nævn m.m.), der angår 1, 2, 3, 6, 8, 10, 18 og 19, og som desuden ophæver kapitel 3 og bringer lovens terminologi i overensstemmelse med selvstyreloven, indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse: Inatsisartutloven træder i kraft den 1. juni

9 Inatsisartut

Kap. 6. Lønudbetaling m.v. 10 Udbetaling af løn og tillæg... 11. Kap. 7. Pension. 11 Pensionsordning... 12

Kap. 6. Lønudbetaling m.v. 10 Udbetaling af løn og tillæg... 11. Kap. 7. Pension. 11 Pensionsordning... 12 Kap. 6. Lønudbetaling m.v. 10 Udbetaling af løn og tillæg... 11 Kap. 7. Pension. 11 Pensionsordning... 12 Kap. 8. Andre ansættelsesvilkår. 12 Ferie... 12 13 Sygdom... 13 14 Graviditet, fødsel og adoption...

Læs mere

10. juni 2014 EM 2014/XX. Forslag til: Inatsisartutlov nr. x af xx.xxx 2014 om førtidspension. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

10. juni 2014 EM 2014/XX. Forslag til: Inatsisartutlov nr. x af xx.xxx 2014 om førtidspension. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 10. juni 2014 EM 2014/XX Forslag til: Inatsisartutlov nr. x af xx.xxx 2014 om førtidspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Retten til førtidspension er betinget af, at ansøgeren har dansk indfødsret.

Læs mere

Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af. Det følgende regelsæt fastlægger de ydelser, der tilkommer medlemmer

Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af. Det følgende regelsæt fastlægger de ydelser, der tilkommer medlemmer Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af Regionsrådet for Region Syddanmark m. fl. Det følgende regelsæt fastlægger de ydelser, der tilkommer medlemmer af Regionsrådet for Region Syddanmark

Læs mere

Bestemmelserne i det indtil 1.1.1996 gældende pensionsregulativ er fortsat gældende, med de ændringer som følger af nærværende tillæg.

Bestemmelserne i det indtil 1.1.1996 gældende pensionsregulativ er fortsat gældende, med de ændringer som følger af nærværende tillæg. Regulativ 6 Pensionsregulativet omfatter medlemmer, som ikke omfattes af de fra 1.1.1996 gældende pensionsregulativer 1-5. Pensionsregulativet er fra og med samme dato lukket for tilgang af nye medlemmer,

Læs mere

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sundhedsfaglige CVR-nummer: 71 97 35 14

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sundhedsfaglige CVR-nummer: 71 97 35 14 Pensionskassen for Sundhedsfaglige januar 2013 II Pensionsvilkår Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sundhedsfaglige CVR-nummer: 71 97 35 14 Indhold I. Medlemsoptagelse 1. Kollektivt ansatte 2 1a. Ikke-kollektivt

Læs mere

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16 Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16 I. Medlemsoptagelse 1. Som medlemmer af pensionskassen optages uden afgivelse af helbredsoplysninger

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 25. november 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 25. november 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 25. november 2009 13. november 2009. Nr. 1084. Bekendtgørelse af lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselloven) 1) Herved bekendtgøres lov nr. 566 af 9. juni 2006

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 21 af 13. december 2012 om uddannelsesstøtte

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 21 af 13. december 2012 om uddannelsesstøtte Selvstyrets bekendtgørelse nr. 21 af 13. december 2012 om uddannelsesstøtte I medfør af 2, stk. 5, 5, 14, stk. 4, 28, stk. 2, 34, stk. 5 og 35, stk. 2, i inatsisartutlov nr. 12 af 22. november 2011 om

Læs mere

landstingsforordningen om førtidspension

landstingsforordningen om førtidspension Isumaginninnermut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sociale Anliggender Vejledning om landstingsforordningen om førtidspension December 2010 VEJLEDNING OM FØRTIDSPENSION Indholdsfortegnelse: Side

Læs mere

Serie C-II OVERENSKOMST

Serie C-II OVERENSKOMST NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II OVERENSKOMST Mellem Naalakkersuisut og Konstruktørforeningen for bygningskonstruktører i Grønland, der er uddannet i overensstemmelse med de fra 1970 gældende

Læs mere

Cirkulære vedrørende aftale om løn- og ansættelsesvilkår for stillinger som graver (* 1)

Cirkulære vedrørende aftale om løn- og ansættelsesvilkår for stillinger som graver (* 1) Side 1 af 11 Cirkulære vedrørende aftale om løn- og ansættelsesvilkår for stillinger som graver (* 1) CIR nr. 12016 af 14/12 1981 (Til stiftsøvrighederne) Man fremsender vedlagt den af kirkeministeriet

Læs mere

bank//pension pensionskasse for finansansatte

bank//pension pensionskasse for finansansatte 1. Medlemskreds Som medlemmer optages enhver medarbejder, der er ansat hos en interessent under standardoverenskomst mellem Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) og Finansforbundet om løn- og arbejdsvilkår

Læs mere

Funktionærloven 18. juli 2003

Funktionærloven 18. juli 2003 Funktionærloven 18. juli 2003 Resume Du bør kende dine rettigheder i forbindelse med dit ansættelsesforhold. Det gælder både i forhold til ansættelsesforholdets indgåelse, under ansættelsesforholdet og

Læs mere

Juridiske kandidater og universitetsøkonomer mv. i statens tjeneste i Grønland

Juridiske kandidater og universitetsøkonomer mv. i statens tjeneste i Grønland Cirkulære om overenskomst for Juridiske kandidater og universitetsøkonomer mv. i statens tjeneste i Grønland 2014 Cirkulære af 21. maj 2014 Modst.nr. 030-14 J.nr. 2014-0513-009 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel

Bekendtgørelse af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel Page 1 of 12 LBK nr 1047 af 28/10/2004 Gældende (Sygedagpengeloven) Offentliggørelsesdato: 12-11-2004 Beskæftigelsesministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 1424 af 22/12/2004 19 a LOV nr 1425

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Overenskomst mellem Naalakkersuisut (Grønlands Landsstyre) og Radiotelegrafistforeningen af 1917 for AFIS medarbejdere Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Ansættelse...

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk. lovsamling Serie C-H 19 SEP. 2014. Afsnit T. (Teknikere)

NALUNAARUTIT - Grønlandsk. lovsamling Serie C-H 19 SEP. 2014. Afsnit T. (Teknikere) LANOMÅLINGS Afsnit T. NALUNAARUTIT - Grønlandsk lovsamling Serie C-H 19 SEP. 2014 OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Teknisk Landsforbund for Teknikere i Grønland. Indhoidsfortegnelse KAPITEL 1. ANSÆTTELSE

Læs mere

Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselloven)

Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselloven) Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselloven) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

Læs mere

21.02.1 Side 1 PENSIONSREGULATIV FOR TJENESTEMÆND ANSAT I REGIONERNE

21.02.1 Side 1 PENSIONSREGULATIV FOR TJENESTEMÆND ANSAT I REGIONERNE Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN PENSIONSREGULATIV FOR TJENESTEMÆND ANSAT I REGIONERNE **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en

Læs mere

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 20. maj 2015 EM 2015/XX Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx om alderspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Pensionsalderen er 65 år, jf. dog stk. 2-4. Stk. 2. Pensionsalderen forhøjes

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed

Læs mere

Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik

Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik I medfør af 34, stk. 6, og 92, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 806 af 1. juli 2015, som ændret ved

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Dansk Journalistforbund/Tusagassiuinermi Sulisut Peqatigiiffiat for journalister m.v. og driftsteknikere, ansat i

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager

Aftale om fravær af familiemæssige årsager Aftale om fravær af familiemæssige årsager KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 1 Indholdsfortegnelse Side INDLEDNING...4 Side 2 Kapitel 1. Indledende bestemmelser...5 1. Hvem er omfattet

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet 1)

Bekendtgørelse af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet 1) Bekendtgørelse af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet LBK nr 692 af 20/08/2002 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Forskriftens fulde

Læs mere

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE SUNDHEDSKARTELLET AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale Aftalen

Læs mere

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken indbetaling af pensionsbidrag for egen regning påbegyndes.

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken indbetaling af pensionsbidrag for egen regning påbegyndes. Regulativ 5 1 Medlemsoptagelse m.v. Dette pensionsregulativ omfatter medlemmer i Pensionskassen for Børne- og Ungdomspædagoger (PBU) pr. 1.1.1996, som har fortsat indbetalingen af pensionsbidrag for egen

Læs mere

VEDTÆGTER ANDELSBOLIGFORENINGEN TOMSGÅRDSHUSE

VEDTÆGTER ANDELSBOLIGFORENINGEN TOMSGÅRDSHUSE VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN TOMSGÅRDSHUSE 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Tomsgårdshuse. 2. Formål Foreningens formål er at eje og administrere ejendommen matr. Nr. 1240 og 1241

Læs mere

Udkast. 18. november 2013. Ekstern høring J. nr. 2013-0012856

Udkast. 18. november 2013. Ekstern høring J. nr. 2013-0012856 Udkast 18. november 2013 Ekstern høring J. nr. 2013-0012856 Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik I medfør af 34, stk. 6, og 92, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik, jf.

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk. Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk. Lovsamling Serie C-II Afsnit NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Overenskomst mellem Naalakkersuisut og Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat(IMAK) for lærere i folkeskolen ± Grønland m.f 1. Indhoidsfortegnelse

Læs mere