ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 1.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 1."

Transkript

1 ORIENTERING om franske forhold Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i Département du Var Nummer 1. Februar 2012 Kære læsere. Hermed udsender jeg det første nummer af den særlige afdeling af mit nyhedsbrev ORIENTERING om franske forhold, der omhandler de særlige skatteproblemer, der er under opsejling i Département du Var. Da nyhedsbrevet er begrænset til skatteproblemer i dette département, udsendes det ikke til alle mine abonnenter men kun til dem, der konkret har anmodet om det. Når man modtager dette nyhedsbrev, er det samtidig en bekræftelse af, at man er optaget på den særlige forsendelsesliste vedrørende denne særlige afdeling af nyhedsbrevet, og at man vil modtage dette for fremtiden. Nyhedsbrevet er gratis og uden nogen som helst forpligtelser i det hele taget, og alle, der anmoder om det, vil blive optaget på den særlige forsendelsesliste vedrørende dette nyhedsbrev. I skattecentret i Draguignan er der ved at blive indført en ny praksis vedrørende beskatningen af privattegnede danske ratepensioner, der ikke har haft nogen forbindelse med et ansættelsesforhold eller lignende. Det er skatteinspektøren i dette skattecenter, Christian Gueraud, der står for introduktionen af den nye praksis. Der er i øjeblikket ikke overblik over, om denne nye praksis vil komme til at omfatte beskatningen af alle de omhandlede danske pensioner eller om der er nogle, der går fri af den nye skærpede praksis, men skatteadministrationen i Draguignan har tilkendegivet, at man har under forberedelse at indkalde et betydeligt antal skattepligtige med danske privattegnede pensioner med henblik på en gennemgang af disse for at sikre, at der er selvangivet og beskattet korrekt. Der foreligger ikke på nuværende tidspunkt oplysninger om, at den nyere praksis skulle have spredt sig til andre skatteadministrationer i Département du Var end den i Draguignan, men da denne skatteadministration har fremsendt sager til hovedskatteadministrationen i Toulon til udtalelse (jævnfør nedenfor), kan det ikke udelukkes, at den nye praksis også vinder indpas i andre skatteadministrationer i départementet, hvis man får medhold i Toulon til at kunne indføre den nye praksis. Det foreligger derimod ikke oplyst for mig, at der skulle være skatteadministrationer udenfor départementet, som har introduceret den nye praksis. 1

2 Hidtil er danske pensioner, der er etableret i forbindelse med et ansættelsesforhold (lidt forenklet beskrevet) blevet beskattet som pensions, retraites, rentes, hvilket vil sige at hele pensionen beskattes i Frankrig efter et ligningsmæssigt fradrag på 10 %. Når det gælder livsvarige privattegnede danske pensioner, der ikke er oprettet i forbindelse med et ansættelsesforhold, beskattes i Frankrig 40 % af udbetalingerne, hvis pensionen først starter, når man er fyldt 60 år, mens de resterende 60 % er skattefri. Er der tale om ophørende privattegnede danske pensioner, såkaldte ratepensioner, beskattes disse i Frankrig som contrats de capitalisation et d assurance vie, således at den oprindeligt indbetalte kapital er skattefri ved udbetalingen, og alene tilvæksten i form af renter og kursgevinster beskattes, dog efter et ligningsmæssigt fradrag på euros for enlige og euros for ægtepar. Vil man læse mere om reglerne, kan jeg henvise til aprilnummeret fra år 2011 af mit nyhedsbrev ORIENTERING om franske forhold, hvor jeg har givet en mere udførlig beskrivelse af reglerne. Efter den nye praksis, som er under vejs i Département du Var, anerkender man ikke længere i det hele taget, at de danske pensioner er omfattet af reglerne om contrats de capitalisation et d assurance vie. I stedet anvender man de regler, som er gældende for de franske pensionsordninger, der går under betegnelsen PERP (Plan d Épargne Retraite Populaire). PERP er en pensionsform, som er ganske udbredt i Frankrig, og som man også kan etablere selv, og som derfor ikke behøver at have nogen relation til et ansættelsesforhold. Indskyderen opretter en kontrakt med en bank, et forsikringsselskab eller lignende, hvorefter vedkommende indbetaler et beløb hvert år som indskud i pensionsordningen og den pågældende har fradrag på sin franske selvangivelse for de årlige indskud. Når den pågældende når pensionstidspunktet, udbetales pensionen som en livsvarig alderspension, og de årlige udbetalinger er skattepligtige efter reglerne for pensions, retraites, rentes som beskrevet ovenfor. Den del af pensionsordningen, som ikke er udbetalt ved vedkommendes død, er tabt, og på den anden side sker der udbetaling af pensionen så længe man lever, selvom kapitalen er opbrugt forinden. Det, som er det nye i forhold til tidligere er, at skatteadministrationen henregner alle danske pensioner under reglerne for PERP, såfremt man i oparbejdningsfasen har haft skattefradrag på sin selvangivelse for de årlige indbetalinger, og det selvom pensionsordningen er ophørende og derfor ikke livsvarig. Har man derimod ikke haft fradrag for de årlige indbetalinger på sin selvangivelse i oparbejdningsfasen, KAN pensionsordningen betragtes som rente viagère à titre onéreux, hvor kun 40 % af udbetalingerne kommer under beskatning, men kun såfremt der er tale om en rent privat pensionsordning, som man har oprettet helt selv uden nogen forbindelse til at ansættelsesforhold. Ordningen skal være fakultativ, ellers betragtes den alligevel som pensions, retraites, rentes, hvor hele udbetalingen kommer under beskatning. Bliver den nye praksis indført, vil det komme til at betyde, at langt de fleste danske pensioner bliver beskattet fuldt ud i Frankrig, da der normalt ikke er sket beskatning af indbetalingerne til disse ordninger. Og den hidtil lempelige beskatning af disse pensioner vil ophøre. Årsagen til, at skatteadministrationen i Draguignan nu tager disse sager op er, at det danske skattevæsen som led i det skattemæssige samarbejde indenfor EU indberetter til det franske om 2

3 udbetalinger af danske pensioner til personer, der er bosiddende i Frankrig. I den forbindelse betegnes disse udbetalinger som pensions. Hidtil har man overfor sit skattecenter kunnet få disse udbetalinger beskattet i en anden kategori end som egentlige pensioner, hvis man er i stand til at dokumentere at de i Frankrig skulle beskattes under en sådan anden kategori, men det er formentligt nu ikke længere muligt i skatteadministrationen i Draguignan. Indtil nu er der afgjort en sag, hvor der er truffet beslutning om at beskatte danske privattegnede ratepensioner efter reglerne for PERP. Tre sager er i princippet færdigbehandlede, men er fremsendt til hovedskattecentret i Toulon til udtalelse. I disse sager er der på samme måde stillet krav om beskatning af danske privattegnede pensioner efter reglerne for PERP. Det er stillet i udsigt, at der vil kunne forventes en endelig stillingtagen i i hvert fald to af disse sager omkring den første maj i år. Tre sager er efter det oplyste fortsat under behandling i skattecentret i Draguignan, og der er ikke endnu truffet nogen form for endelig afgørelse i disse sager. I den sag, som allerede er afgjort, er der stillet krav om efterbetaling af skat retroaktivt tilbage fra år 2008 med et skattetillæg på 10 % samt strafrenter fra skatten skulle have været betalt til betaling sker, idet man i skatteadministrationen i Draguignan har afvist at henregne privattegnede danske ratepensioner som contrats de capitalisation et d assurances vie, som følge af, at indbetalingerne på pensionsordningerne har været fradragsberettigede på den danske selvangivelse. Skatteadministrationen har desuden afvist at acceptere, at ordningen er oprettet som en privat ordning til trods for at der har været fremsendt dokumentation for at dette har været tilfældet, idet ordningen anses som en egentlig pensionsordning, hvis den har været administreret af en arbejdsgiver og denne har indbetalt de årlige indskud, også selvom arbejdsgiveren ikke har været med til at finansiere ordningen. Den pågældende har fået 30 dage til at indbringe sagen for en conciliateur fiscal eller til at fremkomme med sine endelige kommentarer til afgørelsen. Dette vil dog ikke have opsættende virkning. Efter at de 30 dage er gået, må det forventes, at der vil blive stillet krav overfor den pågældende om betaling af det omhandlede beløb med tillæg af skattetillæg og renter. På nuværende tidspunkt har en skatteyder rettet henvendelse til det franske advokatkontor CMS Bureau Francis Lefebvre i Paris med anmodning om assistance, og flere er på min anbefaling på vej. To skatteydere, hvis sager er sendt til Toulon til udtalelse, afventer dog, at deres sager kommer tilbage fra hovedskattecentret med en udtalelse, før de tager stilling til, om de skal anmode om bistand fra fransk advokat vedrørende deres sager eller ikke. Fra CMS Bureau Francis Lefebvres side har man anbefalet, at man straks henvender sig til dette advokatkontor for at få assistance, såfremt man bliver indkaldt af skattecentret i Draguignan til en gennemgang af sine danske pensioner, da det har betydning, at advokatkontoret kommer ind i sagen så tidligt som muligt i forløbet. Man kan altså konkludere, der i øjeblikket er kendskab til 7 sager, som er under behandling i skatteadministrationen i Draguignan, og at der allerede er truffet endelig afgørelse i en af disse 3

4 sager, mens de øvrige seks sager ikke er endeligt afgjort endnu. Det er også stillet i udsigt, at der vil komme en endelig afgørelse i i hvert fald to af disse fem sager omkring den 1. maj i år. Skatteadministrationen i Draguignan er tilsyneladende ikke endnu begyndt at indkalde danske skatteydere i større stil til en gennemgang af deres danske pensioner. Men den har annonceret, at den planlægger at indkalde et større antal danske skatteydere. Muligvis afventer man i skattecentret, at de to sager kommer tilbage fra Toulon med en udtalelse, før man begynder at indkalde flere danske skatteydere eller begynder at genoptage sager, som allerede har været under behandling. Men kommer der en udtalelse fra Toulon, som understøtter skattecentrets opfattelse, må det forventes, at et større antal danske skatteydere efter den 1. maj i år vil blive indkaldt for at få deres franske selvangivelser gennemgået. Dette vil også kunne få betydning for den selvangivelse, som man skal afgive til maj måned i år vedrørende indkomståret 2011, idet man formentlig skal udfylde den i overensstemmelse med den nye praksis, såfremt man henhører under skatteadministrationen i Draguignan, hvis man skal undgå at blive indkaldt til gennemgang af sine danske pensioner. Man vil derved komme til at opleve det usædvanlige, at man skal afgive sin franske selvangivelse i overensstemmelse med et sæt regler og praksis, hvis man henhører under skattecentret i Draguignan og efter et andet sæt regler og praksis hvis man henhører under andre skattecentre i Frankrig. Men dette er ikke i sig selv særligt usædvanligt i Frankrig. Således som billedet tegner sig for øjeblikket ser det nærmest ud til, at der når bortses fra den sag, der allerede er afgjort først vil komme afgørelse i de øvrige verserende sager omkring den 1. maj i år, og at skattecentret først efter dette tidspunkt vil begynde at indkalde nye skatteydere til gennemgang af deres selvangivelser. Billedet kan selvfølgelig nå at ændre sig i løbet af de kommende måneder. Det vil derfor være naturligt først at indlede en decideret aktion og først at indkalde til eventuelt fælles møde, når skattecentrets afgørelser i de allerede verserende sager er kendt. Jeg skal imidlertid opfordre til, at alle, der modtager en indkaldelse for gennemgang af deres danske pensioner af skatteadministrationen i Draguignan, straks orienterer mig derom. Og det gælder i særdeleshed, såfremt indkaldelsen er underskrevet enten af skatteinspektør Rouffilange eller af skatteinspektør Christian Gueraud, for det vil sandsynligvis komme til at betyde, at indkaldelsen sker med henblik på at få introduceret den nye skattepraksis. Jeg vil så rådføre hver enkelt, der henvender sig, om hvad man bør gøre. Og derudover er jeg interesseret i at modtage enhver form for relevant information fra alle og enhver om dette emne, idet dette vil kunne have betydning for, hvorledes jeg skal agere i dette spørgsmål. Med venlig hilsen Klaus Vilner 4

5 Orientering om franske forhold er et uafhængigt informationsbrev, som udsendes efter behov. Jeg vil deri forsøge at belyse emner, som kan have generel interesse for danskere, der bor i Frankrig. Informationsbrevet sendes gratis og uden forpligtelser af nogen som helst art som til enhver, der fremsætter anmodning derom på Desuden offentliggøres det på Danskere i Toulouse s hjemmeside Ønsker man at afmelde informationsbrevet, bedes dette meddelt på samme adresse. Indholdet må ikke betragtes som individuel rådgivning, og selvom det tilstræbes at oplysningerne er rigtige, påtager jeg mig intet ansvar for urigtige, ufuldstændige eller manglende oplysninger. Enhver, der modtager orienteringen, er velkommen til at komme med supplerende oplysninger, med synspunkter eller med kommentarer til de emner, der behandles i informationsbrevet, eller med ønsker om emner, som ønskes belyst. 5

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 8.

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 8. ORIENTERING om franske forhold Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i Département du Var Nummer 8. Maj 2014 Kære læsere I tidligere numre af den særlige afdeling vedrørende skatteproblemer i Département

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 7.

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 7. ORIENTERING om franske forhold Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i Département du Var Nummer 7. Marts 2014 Kære læsere I nummer 5 og 6 af den særlige afdeling vedrørende skatteproblemer i Département

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold

ORIENTERING. om franske forhold ORIENTERING om franske forhold April 2013 Refusion af udbytteskat af danske aktier og investeringsbeviser Virksomhederne har generelt set givet pæne overskud i det seneste regnskabsår, og nu giver det

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Indberetning af indtægter fra Danmark på den franske selvangivelse

ORIENTERING. om franske forhold. Indberetning af indtægter fra Danmark på den franske selvangivelse ORIENTERING om franske forhold Maj 2012 Indberetning af indtægter fra Danmark på den franske selvangivelse Den franske selvangivelse er udsendt til skatteyderne i begyndelsen af maj måned, og den skal

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold

ORIENTERING. om franske forhold ORIENTERING om franske forhold Juni 2013 Opfordring til Skatteminister Holger K. Nielsen om at indlede forhandlinger med Frankrig og med Spanien om nye dobbeltbeskatningsoverenskomster og ministerens svar

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Den danske regering har udsat fremsættelse af lovforslaget om dobbelt statsborgerskab til næste folketingssamling.

ORIENTERING. om franske forhold. Den danske regering har udsat fremsættelse af lovforslaget om dobbelt statsborgerskab til næste folketingssamling. ORIENTERING om franske forhold Marts 2014 Den danske regering har udsat fremsættelse af lovforslaget om dobbelt statsborgerskab til næste folketingssamling. Det har hidtil været et grundlæggende princip

Læs mere

Klaus Vilner Telefon: + 33 5 65 99 38 21 Pallies Telefax: + 33 5 65 99 38 21 e-mail: Klaus.Vilner@wanadoo.fr F-12540 Le Clapier France

Klaus Vilner Telefon: + 33 5 65 99 38 21 Pallies Telefax: + 33 5 65 99 38 21 e-mail: Klaus.Vilner@wanadoo.fr F-12540 Le Clapier France Klaus Vilner Telefon: + 33 5 65 99 38 21 Pallies Telefax: + 33 5 65 99 38 21 Le Bourg e-mail: Klaus.Vilner@wanadoo.fr F-12540 Le Clapier France Le Clapier, den 20. maj 2011 Europa Kommissionen, Generalsekretæren,

Læs mere

BG Indsigt. Familieanalyse. Hvem kan alligevel nå at få efterløn med de nye regler? Pension. 24. januar 2007

BG Indsigt. Familieanalyse. Hvem kan alligevel nå at få efterløn med de nye regler? Pension. 24. januar 2007 24. januar 2007 Familieanalyse BG Indsigt Pension Hvis du har spørgsmål til analysen, er du velkommen til at kontakte: Anne Buchardt 39 14 43 03 abuc@bgbank.dk Hvem kan alligevel nå at få efterløn med

Læs mere

TILVALG & MULIGHEDER MERE SOM PENSIONIST? 2 MERE HVIS DU BLIVER INVALID? 2 MERE HVIS DU DØR? 3 MULIGHEDERNE I DIN PENSIONSORDNING 3

TILVALG & MULIGHEDER MERE SOM PENSIONIST? 2 MERE HVIS DU BLIVER INVALID? 2 MERE HVIS DU DØR? 3 MULIGHEDERNE I DIN PENSIONSORDNING 3 TILVALG & MULIGHEDER Er der stor forskel mellem din indtægt nu, og når du går på pension, skal du overveje at spare mere op. Det gælder også, hvis du vil have udbetalt mere, hvis du bliver invalid eller

Læs mere

Efterregulering af boligstøtte

Efterregulering af boligstøtte Ankestyrelsens praksisundersøgelser Efterregulering af boligstøtte November 2008 Ankestyrelsens praksisundersøgelser Efterregulering af boligstøtte November 2008 Ankestyrelsens Praksisundersøgelser Titel

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Kontanthjælp og formue

Kontanthjælp og formue Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kontanthjælp og formue Januar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Resumé og anbefalinger 1 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 1 1.2 Undersøgelsens afgrænsning 1 1.3 Materiel

Læs mere

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P UDLAND OG MP MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Telefon +45 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99 CVR-nr. 20 76 68 16 mp@mppension.dk www.mppension.dk Udland og MP

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 2007 www.erhvervsankenaevnet.dk - 1 - INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 2007. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets

Læs mere

I en udtalelse af 20. november 2006 har Finanstilsynet om sagens faktiske omstændigheder udtalt:

I en udtalelse af 20. november 2006 har Finanstilsynet om sagens faktiske omstændigheder udtalt: Kendelse af 8. januar 2007 (J.nr.2006-0008068). Klage afvist, da Finanstilsynets skrivelse ikke kunne anses som en afgørelse i forhold til klager. Lov om finansiel virksomhed 355. (Niels Bolt Jørgensen,

Læs mere

Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser. Til 1

Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser. Til 1 Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 Bestemmelsen vedrører forvaltning af lovgivning om enhver form for skat til det offentlige, jf. anvendelsen af begrebet skat i grundlovens 43.

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/01 30.07.2014 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Cand. merc. aud. Aalborg Universitet Afleveret april 2011 Kandidatafhandling 7. 10. semester

Cand. merc. aud. Aalborg Universitet Afleveret april 2011 Kandidatafhandling 7. 10. semester Cand. merc. aud. Aalborg Universitet Afleveret april 2011 Kandidatafhandling 7. 10. semester Pension især med fokus på beskatning ved efterløn og folkepension Studerende: Vejleder: Jacob E. Christensen

Læs mere

9-4 a. Familieret 132.1. Forvaltningsret 1121.1 1121.2 1121.3 11.9 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (1)

9-4 a. Familieret 132.1. Forvaltningsret 1121.1 1121.2 1121.3 11.9 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (1) 9-4 a. Familieret 132.1. Forvaltningsret 1121.1 1121.2 1121.3 11.9 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (1) (Se også sag nr. 9-4 b efter denne sag) I to tilfælde har

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

Fokus på ikke fradragsberettigede pensionsordninger et overset område indenfor skatteretten

Fokus på ikke fradragsberettigede pensionsordninger et overset område indenfor skatteretten Fokus på ikke fradragsberettigede pensionsordninger et overset område indenfor skatteretten Focus On Non-Deductible Pension Schemes A Neglected Field Within Tax Law af HELLE V. RASMUSSEN I afhandlingen

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 31. august og 28. oktober 2010 har A v/a klaget over de statsautoriserede revisorer B og C.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 31. august og 28. oktober 2010 har A v/a klaget over de statsautoriserede revisorer B og C. Den 16. maj 2011 blev der i sag nr. 56/2010 A v/a mod Statsautoriseret revisor B og Statsautoriseret revisor C afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 31. august og 28. oktober 2010 har A v/a

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 21. april 2012 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion, herunder

Læs mere

P E N S I O N S O R D N I N G E R

P E N S I O N S O R D N I N G E R PENSIONSORDNINGER FORORD Pensionering handler i høj grad om opsparing altså at udskyde forbrug til senere. Politisk set har man i mange år ønsket at fremme privat pensionsopsparing ved at give fradrag

Læs mere

KENDELSE. Klagerne var interesseret i at købe en ejendom i et byggeprojekt i Tyrkiet.

KENDELSE. Klagerne var interesseret i at købe en ejendom i et byggeprojekt i Tyrkiet. 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Fritz Bredvig Søndergade 27 9480 Løkken Sagen angår spørgsmålet, om klagerne har krav på, at handlen går tilbage, således

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Nordea Finans Danmark A/S

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Nordea Finans Danmark A/S Nr. 23000-002 Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Nordea Finans Danmark A/S Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring,

Læs mere

MULTIMEDIEBESKATNING PJECE TIL BORGERE OG VIRKSOMHEDER

MULTIMEDIEBESKATNING PJECE TIL BORGERE OG VIRKSOMHEDER MULTIMEDIEBESKATNING PJECE TIL BORGERE OG VIRKSOMHEDER I denne vejledning kan du læse om den nye multimediebeskatning, som indføres fra 1. januar 2010, og som gælder, når din arbejdsgiver stiller multimedier

Læs mere

Den 20. februar 2014 blev der i. sag nr. 97/2011. B ApS under konkurs. mod. statsautoriseret revisor Kim Hersland. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 20. februar 2014 blev der i. sag nr. 97/2011. B ApS under konkurs. mod. statsautoriseret revisor Kim Hersland. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 20. februar 2014 blev der i sag nr. 97/2011 B ApS under konkurs og C og D mod statsautoriseret revisor Kim Hersland afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 29. september 2011 indbragte B

Læs mere

Personbeskatning. Kommentarer til skatteministerens fremsatte lovforslag. Lempelser og stramninger i personskatten. 22. april 2009

Personbeskatning. Kommentarer til skatteministerens fremsatte lovforslag. Lempelser og stramninger i personskatten. 22. april 2009 22. april 2009 Kommentarer til skatteministerens fremsatte lovforslag Indholdsfortegnelse Personbeskatning...1 Lempelser og stramninger i personskatten...1 Pensionsordninger...4 Multimediebeskatning...9

Læs mere

Funktionærloven for tillidsrepræsentanter

Funktionærloven for tillidsrepræsentanter Funktionærloven for tillidsrepræsentanter Funktionærloven med kommentarer Teknisk Landsforbund Senest redigeret 30. november 2010 Forfatter/redigeret af: Byrial Bjørst Tryk: Teknisk Landsforbund Denne

Læs mere