Hvilende medlemmer på dette regulativ som genansættes i en stilling med pensionsret i PBU er omfattet af Pensionspakken.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvilende medlemmer på dette regulativ som genansættes i en stilling med pensionsret i PBU er omfattet af Pensionspakken."

Transkript

1 Regulativ 3 1 Medlemsoptagelse Dette pensionsregulativ omfatter bidragsbetalende medlemmer i Pensionskassen for Børne- og Ungdomspædagoger (PBU) pr , der er født eller senere. Endvidere omfatter pensionsregulativet medlemmer født senest , som inden er overgået til bidragsfri dækning efter fratrædelse, og som inden udløbet af den bidragsfri periode på ny får ansættelse i en stilling med pensionsret i PBU. Medlemmet bliver omfattet af dette pensionsregulativ med virkning fra genansættelsen. Hvilende medlemmer på dette regulativ som genansættes i en stilling med pensionsret i PBU er omfattet af Pensionspakken. Overfører medlemmet en pensionsordning fra tidligere stilling, jf. 4, kan kravet om 3 års medlemskab, jf. 2, stk. 1, litra B, lempes efter bestyrelsens retningslinjer. Overgår medlemmets pensionsforhold til PBU på grund af overenskomstændringer, kan kravet om 3 års medlemskab, jf. 2, stk. 1, litra B, lempes efter bestyrelsens retningslinjer. Medlemmerne er berettigede og forpligtede til medlemskab i PBU i medfør af overenskomst mellem på den ene side de kommunale forhandlingsorganer (Kommunernes Landsforening, Københavns kommune og Frederiksberg kommune) og på den anden side Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund - Forbundet for pædagoger og klubfolk (BUPL) eller Forbundet af Offentligt Ansatte (FOA). Medlemskabet af PBU bevares som alders- og invalidepensionist. Pensionsregulativet gælder fra den Helbredsoplysninger Stk. 1 Pensionsordningen er som udgangspunkt oprettet på normale vilkår, uden at medlemmet afgiver helbredsoplysninger. A. Medlemmer, som ved optagelse i pensionsordningen har søgt eller fået tilkendt offentlig førtidspension, og hvis erhvervsevne er nedsat med mindst halvdelen af den fulde erhvervsevne, er ikke omfattet af pensionsregulativets bestemmelser om gruppeinvalidesum, invalidepension, børnepension ved erhvervsevnetab samt bidragsfritagelse. Tilsvarende gælder for medlemmer, der optages i pensionsordningen eller genoptager bidragsbetalingen efter at have været hvilende medlem, som følge af ansættelse i en særlig jobordning med privat eller offentligt løntilskud i henhold til den til enhver tid gældende social- og arbejdsmarkedslovgivning oprettet med baggrund i medlemmets helbredsmæssige forhold med henblik på at bevare den pågældendes tilknytning til arbejdsmarkedet, herunder f.eks. fleksjob. B. Medlemmer, optaget eller genoptaget før 2010, som mister mindst halvdelen af den fulde erhvervsevne som følge af en før optagelsen lægeligt konstateret lidelse, er ikke omfattet af pensionsregulativets bestemmelser om gruppeinvalidesum, invalidepension, børnepension ved erhvervsevnetab samt bidragsfritagelse. Regulativ 3 pr

2 Begrænsninger i retten til ydelser i forbindelse med erhvervsevnetab bortfalder efter 3 års medlemskab af PBU, såfremt medlemmet ikke på dette tidspunkt opfylder betingelserne for udbetaling af invalidepension fra PBU. C. Begrænsning i medlemmers ret til ydelser ved kritisk sygdom fremgår af betingelserne for dækning ved visse kritiske sygdomme. D. Medlemmer, som ved optagelse i pensionsordningen efter det indtil gældende pensionsregulativ, havde søgt eller fået tilkendt mellemste eller højeste offentlige førtidspension, er ikke omfattet af pensionsregulativets bestemmelser om gruppeinvalidesum, invalidepension, børnepension ved erhvervsevnetab samt bidragsfritagelse. Stk. 2 Afvises udbetaling af pension af de under stk. 1 punkt A, B eller D angivne årsager, frigøres den opsparede værdi og anvendes til pensionsformål efter retningslinier fastsat af bestyrelsen. 3 Pensionsbidrag Stk. 1 Pensionsbidraget fastsættes af overenskomsternes parter, jf. 1, og indbetales af arbejdsgiveren, så længe medlemmet er ansat i den pensionsberettigende stilling. Pensionsbidraget forfalder som fastlagt i overenskomsten. Stk. 2 Ved overgang til deltidsbeskæftigelse, eller ved overgang til lavere deltidsbeskæftigelse, har medlemmet ret til senest 3 måneder efter overgangen at forhøje sit bidrag, således at der ikke sker nogen nedsættelse af det samlede bidrag. Forhøjelsen af bidraget anvendes til køb af ydelser efter samme regler, som gælder for det overenskomstaftalte bidrag. 4 Overførsel Har medlemmet pensionsordning fra tidligere stilling, kan værdien overføres til PBU til forhøjelse af pensionsordningen, såfremt overførslen ligger inden for de gældende rammer for sådanne. Bestemmelsen i 2 om, at udbetaling af pension kan afvises, hvis medlemmet ved optagelsen i PBU har søgt eller fået tilkendt mellemste eller højeste offentlige førtidspension, gælder også for det overførte beløb, dog under iagttagelse af den tidligere ordnings varighed og karakter. 5 Indskud Et medlem, der ikke før optagelsen har været ansat med pensionsret, men ansat på andre vilkår inden for sit fag, kan ved optagelsen eller senest 1 år derefter indskyde et beløb, der højst må bringe pensionerne op på det beløb, der ville være opnået, hvis den tidligere ansættelse havde medført optagelse i PBU. Er medlemmet ved optagelsen 50 år eller derover, kan sådan tidligere ansættelse højst medregnes for 10 år før optagelsen i PBU. Et medlem kan i forbindelse med orlov og i tilknytning til betaling af bidrag for egen regning indskyde et beløb til reetablering af de pensionsrettigheder, der er mistet på grund af manglende bidragsbetaling. Regulativ 3 pr

3 For andre indskud gælder, at betingelserne for indbetaling, herunder anvendelse af indskuddet, skal følge de til enhver tid af bestyrelsen fastsatte retningslinjer. 6A Midlertidig bidragsfritagelse Hvis et medlem mister mindst 2/3 af den fulde erhvervsevne af årsager af forbigående karakter, kan der bevilges fritagelse for betaling af pensionsbidrag efter samme regler, som gælder for udbetaling af invalidepension, jf. 8. Fritagelsen kan tidligst træde i kraft, når erhvervsevnetabet har varet uafbrudt i 3 måneder. Bidraget, for hvilket der er opnået fritagelse, reguleres efter reglerne for lønregulering i gældende overenskomster. Hvis et medlem på grund af svigtende helbred overgår til nedsat arbejdstid med deraf følgende nedsat pensionsbidrag, kan PBU s bestyrelse, såfremt forholdene taler for det, bevilge fritagelse for betaling af bidragsnedsættelsen. Varigheden af en sådan bidragsfritagelse fastsættes ved bevillingen og kan højst sættes til 3 år. Efter udløbet af det fastsatte tidsrum kan bestyrelsen forlænge ordningen, normalt dog højst med 2 år. 6B Varig bidragsfritagelse Varig bidragsfritagelse tilkendes, når medlemmets erhvervsevne af ikke forbigående karakter er nedsat med mindst 2/3 af den fulde erhvervsevne. Dette svarer til, at betingelserne for udbetaling af invalidepension er opfyldt. Har medlemmet ansættelse i fast stilling, kan tilkendelse af bidragsfritagelse gøres betinget af, at lønindtægten er blevet nedsat til 1/3 eller derunder på grund af nedsættelsen af erhvervsevnen. Ved fast stilling forstås enhver beskæftigelse eller selverhverv medlemmet er eller senere måtte komme i, der ikke er af helt midlertidig karakter. Betingelsen kan således gøres gældende såvel for tilkendelse som for fortsat bidragsfritagelse, såfremt medlemmet senere får fast stilling. Til lønindtægten medregnes enhver indkomst fra medlemmets beskæftigelse eller selverhverv, også enhver indkomst medlemmet oppebærer fra jobordning med offentligt eller privat løntilskud, f.eks. fleksjob. Bidragsfritagelse får virkning fra den dag, nedsættelse af erhvervsevnen har varet uafbrudt i 3 måneder, dog tidligst fra den dag, lønudbetalingen er ophørt eller nedsat til 1/3 eller derunder som følge af nedsættelse af erhvervsevnen. PBU kan til enhver tid kræve dokumentation for, at medlemmets erhvervsevne er nedsat med mindst 2/3 af den fulde erhvervsevne. PBU kan forlange de oplysninger, der anses for nødvendige til bedømmelse heraf. Genvindes erhvervsevnen i en sådan grad, at forudsætningerne for bidragsfritagelse ikke er til stede, ophører bidragsfritagelsen. 7 Pensionsydelser Pensionsordningens formål er at sikre medlemmet og dettes efterladte økonomisk ved lønbortfald på grund af alderspensionering, erhvervsevnetab eller død. Registreret partnerskab er i alle forhold vedrørende dette pensionsregulativ ligestillet med ægteskab med de begrænsninger, der følger af lovgivningen. Regulativ 3 pr

4 Ydelsernes størrelse fremgår af pensionsoversigten, jf. 12, og beregnes på henholdsvis fælleskønsgrundlag og kønsopdelt grundlag, jf. 17. Betingelserne for udbetaling, herunder aldersbetingelser, fremgår af 8 (erhvervsevnetab), 8A (udbetaling ved visse kritiske sygdomme), 9 (død) og 10 (alderspensionering). Pensionsordningen er sammensat af følgende ydelser: 1. Gruppeforsikring Gruppeforsikring er ydelser, der udbetales ved varigt erhvervsevnetab, ved visse kritiske sygdomme og ved død. Beløbsstørrelser, ydelsesmønster og betingelser for udbetaling fastsættes af bestyrelsen under iagttagelse af aftaler indgået mellem lønoverenskomsternes parter. Bidraget hertil fastlægges for et år ad gangen. 2. Alderspension Alderspension udbetales som en livsvarig ydelse fra det valgte udbetalingstidspunkt. 3. Invalidepension Invalidepensionen er af samme størrelse som alderspensionen. Såfremt et medlem overgår fra deltidsbeskæftigelse til højere deltidsbeskæftigelse eller til fuldtidsbeskæftigelse og inden 1 år efter overgangen til højere beskæftigelse bevilges invalidepension, beregnes invalidepensionen ud fra det før overgangen gældende pensionsbidrag, medmindre invaliditeten skyldes et ulykkestilfælde eller en sygdom, som medlemmet har pådraget sig efter overgangen til højere beskæftigelse. Det overskydende pensionsbidrag anvendes til pensionsformål efter retningslinier fastsat af PBU s bestyrelse. 4. Ægtefællepension Ægtefællepensionen er på 60 % af alderspensionen. En fraskilt hustru kan have bevaret ret til ægtefællepension, jf. Lov om bevarelse af ret til ægtefællepension ved separation og skilsmisse. Der kan i alt kun udbetales én samlet ægtefællepensionsydelse, og en fraskilt hustrus ret vil gå forud for en registreret partners. 5. Børnepension Børnepension udbetales til hvert af medlemmets børn under 21 år ved medlemmets død, invalidepensionering eller alderspensionering ved 65 år. Børnepensionen udgør for 1 barn 30 % af alderspensionen ved 65 år. For 2 børn udgør pensionen 50 %, for 3 børn 65 %, for 4 børn 80 %, for 5 børn 90 % og for 6 børn eller flere børn 100 % af alderspensionen ved 65 år. Børnepension deles ligeligt mellem de til enhver tid værende pensionsberettigede børn. Regulativ 3 pr

5 8 Udbetaling ved erhvervsevnetab Udbetaling sker, når medlemmets erhvervsevne af ikke forbigående karakter er nedsat med mindst 2/3 af den fulde erhvervsevne. Udbetalingen af pension løber længst til udgangen af den måned, hvor medlemmet fylder 65 år. Har medlemmet ansættelse i fast stilling, kan tilkendelse af invalidepension gøres betinget af, at lønindtægten er blevet nedsat til 1/3 eller derunder på grund af nedsættelsen af erhvervsevnen. Ved fast stilling forstås enhver beskæftigelse eller selverhverv medlemmet er eller senere måtte komme i, der ikke er af helt midlertidig karakter. Betingelsen kan således gøres gældende såvel for tilkendelse som for fortsat udbetaling af invalidepension, såfremt medlemmet senere får fast stilling. Til lønindtægten medregnes enhver indkomst fra medlemmets beskæftigelse eller selverhverv, også enhver indkomst medlemmet oppebærer fra jobordning med offentligt eller privat løntilskud, f.eks. fleksjob. Udbetaling af invalidepension får virkning fra den dag, nedsættelsen af erhvervsevnen har varet uafbrudt i 3 måneder, dog tidligst fra den dag lønudbetalingen er ophørt eller nedsat til 1/3 eller derunder som følge af nedsættelsen af erhvervsevnen. Fortsat udbetaling af invalidepension kan gøres betinget af, at medlemmet tilkendes mellemste eller højeste offentlige førtidspension. Genvindes erhvervsevnen i en sådan grad, at forudsætningerne for udbetaling af invalidepension ikke er til stede, ophører udbetalingen af invalidepension. PBU kan til enhver tid kræve dokumentation for, at medlemmets erhvervsevne er nedsat med mindst 2/3 af den fulde erhvervsevne. PBU kan forlange de oplysninger, der anses for nødvendige til bedømmelse heraf. Når betingelserne for udbetaling af invalidepension er til stede, opnås samtidig ret til bidragsfritagelse, jf. 6B. Ved erhvervsevnetab kan der udbetales: Regulativ 3 pr

6 A. Invalidesum fra gruppeforsikringen Hel invalidesum udbetales som et engangsbeløb, hvis medlemmet før sin efterlønsalder opfylder nedennævnte betingelser: - medlemmet modtager offentlig førtidspension bl.a. begrundet i helbredsmæssige forhold, og - medlemmets lønindtægt er nedsat til 1/3 eller derunder. Til lønindtægt medregnes også indkomst fra særlige jobordninger med privat eller offentligt løntilskud i henhold til den til enhver tid gældende social- og arbejdsmarkedslovgivning m.v. oprettet med baggrund i medlemmets helbredsmæssige forhold med henblik på at bevare den pågældendes tilknytning til arbejdsmarkedet, herunder f.eks. fleksjob. Indkomst fra skånejob oprettet i henhold til den til enhver tid gældende sociallovgivning og opnået efter, at medlemmet er tilkendt førtidspension, medregnes ligeledes til lønindtægt. PBU kan endvidere betinge udbetaling af invalidesum af, at medlemmet har en varig nedsættelse af erhvervsevnen på mindst 2/3. Er betingelserne for hel invalidesum ikke opfyldt, kan der før medlemmets efterlønsalder udbetales halv gruppeinvalidesum, hvis: - medlemmet er tilkendt offentlig revalidering med en varighed på ét år eller mere, eller - medlemmet er i særlig jobordning med privat eller offentligt løntilskud i henhold til den til enhver tid gældende social- og arbejdsmarkedslovgivning m.v. oprettet med henblik på at bevare den pågældendes tilknytning til arbejdsmarkedet, herunder f.eks. fleksjob. PBU kan endvidere betinge udbetaling af halv gruppeinvalidesum af at medlemmet har en varig nedsættelse af erhvervsevnen på mindst 1/2. Sker der udbetaling af halv gruppeinvalidesum, modregnes det udbetalte beløb i eventuel senere udbetaling af fuld gruppeinvalidesum, så der til et medlem højst udbetales et beløb svarende til den fulde gruppeinvalidesum. Der kan til medlemmet højst ske én udbetaling af halv gruppeinvalidesum. Varig nedsættelse af erhvervsevnen skal forstås i overensstemmelse med erhvervsevnetabsbegrebet i lov om erstatningsansvar 5. Såfremt PBU betinger sig af dette krav, er PBU på medlemmets anmodning forpligtet til at forelægge spørgsmålet om erhvervsevnetab for Arbejdsskadestyrelsen, jf. erstatningsansvarsloven 10. Invalidesummen får virkning fra det tidspunkt, hvor betingelserne herfor er opfyldt. Hel eller halv gruppeinvalidesum udbetales ikke, hvis medlemmet på skadestidspunktet er overgået til hvilende medlemskab. Har medlemmet før 2009 fået udbetalt invalidesum, eller er invalidepension tilkendt efter medlemmets 60. år, fortsætter dødsfaldsdækningen med den forsikringssum, som var gældende på invaliditetstidspunktet, indtil udgangen af den måned, hvor medlemmet fylder 67 år. Dødsfaldssummen reduceres med udbetalt invalidesum før 1. januar B. Invalidepension Ved erhvervsevnetab før 65 års fødselsdagen udbetales et månedligt beløb, såfremt medlemmet ikke er tiltrådt alderspension. Udbetaling sker sidste gang den 1. i måneden før 65 års fødselsdagen, respektive medlemmets død eller når erhvervsevnen ikke længere er nedsat med mindst 2/3. Regulativ 3 pr

7 C. Børnepension Ved erhvervsevnetab før 65 års fødselsdagen udbetales et månedligt beløb til hvert af medlemmets børn under 21 år, såfremt medlemmet ikke er tiltrådt alderspension. Ved medlemmets børn forstås egne børn, herunder adoptivbørn og stedbørn. Udbetalingen ophører, når barnet fylder 21 år, ved barnets død eller hvis medlemmets erhvervsevne ikke længere er nedsat med mindst 2/3. 8A Udbetaling ved visse kritiske sygdomme Får medlemmet en kritisk sygdom før medlemmets folkepensionsalder, udbetales en engangssum i henhold til PBU s til enhver tid gældende betingelser for dækning ved visse kritiske sygdomme. Der udbetales ikke gruppeforsikringssum ved visse kritiske sygdomme, hvis medlemmet på diagnosetidspunktet er overgået til hvilende medlemskab eller er begyndt udbetaling af livsvarig alderspension. 9 Udbetaling ved død Ved medlemmets død kan der udbetales: A. Dødsfaldssum fra gruppeforsikringen Ved død før udgangen af den måned, hvori medlemmet fylder 67, udbetales en dødsfaldssum. Der udbetales ikke gruppeforsikringssum ved død, hvis medlemmet er tiltrådt alderspension, eller hvis dækningen er ophørt i henhold til 13D 13E. Hvis medlemmet indenfor 3 måneder forud for dødsfaldsdagen har fået udbetalt gruppeinvalidesum, jf. 8, eller sum ved visse kritiske sygdomme, jf. 8A, nedsættes gruppeforsikringssummen ved død med størrelsen af den tidligere udbetalte invalidesum og/eller sum ved visse kritiske sygdomme. Udbetaling sker til medlemmets nærmeste pårørende, jf. Forsikringsaftaleloven, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem medlemmet og pensionskassen. Efterlades ingen nærmeste pårørende eller særligt begunstiget, sker udbetalingen til pensionsordningens bonusreguleringskonto. B. Børnepension Har medlemmet børn under 21 år, udbetales et månedligt beløb til hvert af medlemmets børn under 21 år fra den 1. i måneden efter medlemmets død. Ved medlemmets børn forstås egne børn, herunder adoptivbørn og stedbørn. Er eller bliver børnene forældreløse, forhøjes børnepensionen, således at den for 1 barn udgør 60 %, for 2 børn 80 %, for 3 børn 90 % og for 4 eller flere børn 100 % af den pension, medlemmet oppebar eller ville have ret til at oppebære som alderspension. Børnene betragtes som forældreløse, hvis medlemmet og dettes ægtefælle begge dør, og forældremyndigheden ikke overgår til biologisk far/mor. Udbetalingen ophører, når barnet fylder 21 år eller ved barnets død. Regulativ 3 pr

8 Såfremt ganske særlige forhold taler for det, kan bestyrelsen træffe bestemmelse om, at forhøjet børnepension kan udbetales i tilfælde, hvor der efter medlemmets død findes en forsørger. Udbetalingen sker i så fald på vilkår, der fastsættes af bestyrelsen. C. Ægtefællepension Ægtefællepension udbetales fra den 1. i måneden efter medlemmets død med et månedligt beløb til ægtefællen, så længe denne lever. Følgende betingelser skal være opfyldt: a. Ægteskabet skal have bestået i mindst 3 måneder. Der ses bort fra 3 måneders-reglen, hvis dødsfaldet skyldes et ulykkestilfælde eller en akut infektionssygdom, eller hvis det ved bopælsattest fra folkeregistret kan dokumenteres, at medlemmet og dettes ægtefælle har haft fælles bopæl i de sidste 5 år før dødsfaldet, subsidiært har haft fælles bopæl i de sidste 2 år før dødsfaldet, hvis der var oprettet testamente til fordel for tidligere samlever, nu ægtefælle. b. Ægteskabet må ikke være indgået efter medlemmets 65 års fødselsdag. c. Ægteskabet skal være indgået før medlemmet er overgået til alderspension. 10 Udbetaling ved alderspensionering Stk. 1 Alderspensionering kan ske fra alder 60. Ved alderspensionering kan der udbetales: Livsvarig alderspension Ved alderspensionering udbetales et månedligt beløb, så længe medlemmet er i live. Børnepension Har medlemmet børn under 21 år, udbetales et månedligt beløb til hvert af medlemmets børn under 21 år fra den 1. i måneden efter medlemmets 65 års fødselsdag. Ved medlemmets børn forstås egne børn, herunder adoptivbørn og stedbørn. Udbetalingen ophører, når barnet fylder 21 år eller ved barnets død. Stk. 2 Pensioner af ringe størrelse Er pensionen under en af bestyrelsen fastsat grænse, udbetales opsparingen som en engangssum. Det samme gælder udbetalingen efter medlemmets død til den enkelte beløbsmodtager. Udbetales opsparingen som en engangssum, ophører medlemskabet af PBU på udbetalingstidspunktet. 11 Bonus og afkast Den bonus, pensionsordningen tildeles efter det til enhver tid gældende bonusregulativ, anvendes løbende til forhøjelse af pensionsydelserne. Regulativ 3 pr

9 12 Medlemsinformation Når pensionsordningen oprettes, modtager medlemmet en orientering, der viser pensionsydelsernes størrelse. Medlemmet skal endvidere orienteres, når der sker ændring i ydelsernes størrelse, definition eller virkemåde m.v. PBU kan give orienteringen i elektronisk form. 13 Fratrædelse Fratræder medlemmet sin stilling uden at være berettiget til pension fra pensionsordningen i PBU, kan medlemmet vælge mellem mulighederne i 13A-13G: 13A Fortsætte pensionsordningen via ny arbejdsgiver Bliver medlemmet ansat i en stilling uden obligatorisk pensionsordning, kan medlemmet indgå aftale med PBU og sin arbejdsgiver om, at arbejdsgiveren fortsætter indbetalingen af bidrag. Indbetalingen skal ske efter bestyrelsens til enhver tid gældende retningslinjer. Aftalen om at fortsætte pensionsordningen skal være indgået inden overgang til hvilende medlemskab. Gruppeforsikringerne bortfalder som anført i 13D, og træder i kraft, når pensionsordningen fortsættes, dog tidligst fra det tidspunkt, hvor aftalen er indgået. 13B Fortsætte pensionsordningen som selvbetaler Bliver medlemmet ikke ansat i en stilling med obligatorisk pensionsordning, kan medlemmet indgå aftale med PBU om selv at fortsætte indbetalingen af bidrag. Indbetalingen skal ske efter bestyrelsens til enhver tid gældende retningslinjer. Aftale om at fortsætte pensionsordningen som selvbetaler, skal være indgået inden overgang til hvilende medlemskab. Gruppeforsikringerne bortfalder som anført i 13D, og træder i kraft, når pensionsordningen fortsættes, dog tidligst fra det tidspunkt, hvor aftalen er indgået. 13C Fortsætte pensionsordningen, hvis vilkårene bliver forringet Bliver medlemmet ansat i en stilling med obligatorisk pensionsordning hos en anden pensionsleverandør, og kan medlemmet ikke blive optaget i den nye pensionsordning på mindst samme vilkår som i PBU, kan medlemmet indgå aftale med PBU om at fortsætte pensionsordningen som selvbetaler eller via den nye arbejdsgiver. Skal pensionsordningen fortsættes på hidtidige vilkår, er det en forudsætning, at medlemmet ikke er overgået til hvilende medlemskab af PBU på ansættelsestidspunktet, og at aftale om at fortsætte pensionsordningen bliver indgået med PBU hurtigst muligt. I øvrige tilfælde betragtes indbetalingen som en genoptagelse iht. 2. Indbetalingen skal ske efter bestyrelsens til enhver tid gældende retningslinjer. Gruppeforsikringerne bortfalder som anført i 13D, og træder i kraft, når pensionsordningen fortsættes, dog tidligst fra det tidspunkt, hvor aftalen er indgået. Regulativ 3 pr

10 13D Bidragsfri dækning Hvis pensionsordningen ikke ophører ( 13F og 13G) eller ikke fortsættes ( 13A-13C), bevarer medlemmet dækningerne fuldt ud indtil 12 måneder efter fratrædelsen. Der tages betaling i pensionsordningens værdi for den oppebårne risiko og administration. Medlemmet kan efter ansøgning forlænge den bidragsfri periode med op til 24 måneder, såfremt der er dækning for risiko og administration i pensionsordningens værdi. Bestyrelsen kan fastsætte nærmere regler for forlængelse af den bidragsfri periode. 13E Hvilende medlemskab Har medlemmet ikke valgt blandt de andre muligheder ( 13A-13C og 13F-13G), overgår medlemmet til hvilende medlemskab, når den bidragsfri periode udløber. Ved hvilende medlemskab får medlemmet ret til en pensionsordning med nedsatte ydelser. Gruppeforsikringsdækningen bortfalder som anført i 13D. 13F Overføre pensionsordningen til en anden pensionsleverandør Medlemmet kan overføre værdien af pensionsordningen til en anden pensionsleverandør efter de til enhver tid gældende regler. Værdien beregnes som fastsat i beregningsgrundlaget, og det er en betingelse for overførslen, at den overførte værdi beholder de samme begrænsninger for udtrædelse, som gjaldt, da bidraget blev indbetalt. 13G Udtræde af PBU Stk. 1. Medlemmet kan få udbetalt udtrædelsesgodtgørelse, hvis medlemmet er emigreret, eller hvis medlemmet på udbetalingstidspunktet har en udtrædelsesgodtgørelse, der er mindre end kr. (pr. 1. januar 2013 og derefter reguleret efter personskattelovens 20). Stk. 2. Det er en betingelse for at få udtrædelsesgodtgørelse udbetalt, at medlemmet a) ikke har opnået sin pensionsudbetalingsalder b) ikke har ansøgt om offentlig førtidspension c) ikke har indbetalt bidrag i de seneste 12 måneder d) ikke er ansat i en pensionsgivende stilling og e) ikke ved tjenestemandsansættelse har fået tillagt pensionsalder for overført udtrædelsesgodtgørelse Stk. 3. Størrelsen af udtrædelsesgodtgørelsen fastsættes i henhold til det til enhver tid gældende beregningsgrundlag. Stk. 4. Er udtrædelsesgodtgørelsen større end værdien af ydelserne ved medlemmets død, kan PBU kræve, at medlemmet afgiver tilfredsstillende helbredsoplysninger. Regulativ 3 pr

11 Stk. 5. Ved udtrædelse ophører medlemskabet af PBU og alle rettigheder efter dette regulativ på udbetalingstidspunktet. 14 Pensionsordningens personlige karakter Retten til ydelser og andre udbetalinger fra PBU kan ikke pantsættes, overdrages eller på anden måde omsættes, og kreditorer kan ikke søge fyldestgørelse i den. 15 Skattemæssige forhold Pensionsordningen er omfattet af bestemmelserne i den til enhver tid gældende pensionsbeskatningslovgivning. 16 Tvister Stk. 1 Medlemmet kan indbringe afgørelser truffet af PBU for Ankenævnet for Forsikring, for en voldgiftsret eller for de almindelige domstole. Stk. 2 Voldgiftsbehandling skal ske i henhold til den til enhver tid gældende lov om voldgift. Stk. 3 Klage til Ankenævnet for Forsikring eller voldgiftsbehandling udelukker ikke, at medlemmet efterfølgende lader sagen prøve ved de almindelige domstole. 17 Beregningsgrundlag Stk. 1 For pensionsbidrag fra og med fastsættes pensionernes størrelse ud fra PBU s fælleskønsgrundlag, hvor prisen på de enkelte pensioner er ens for kvinder og mænd. Priserne på pensionerne kan ændres, såfremt medlemmernes fordeling af kvinder og mænd ændres væsentligt over tid inden for aldersgrupperne. Priserne på invaliditetsydelserne kan ligeledes ændres, såfremt beregningsgrundlagets invaliditetsforudsætninger ikke kan overholdes. Såfremt priserne ændres, skal dette anmeldes til Finanstilsynet. De beregnede pensioners størrelse er således ugaranteret. Beregningsgrundlaget er godkendt af bestyrelsen og anmeldt til Finanstilsynet. Pensionsordning på fælleskønsgrundlag omfatter følgende ydelser: Gruppeforsikringsordning, Alderspension, Invalidesum, Ægtefællepension, Børnepension, Ugiftesum og Alderssum. Stk. 2 Opsparing for pensionsbidrag til og med den omskrives pr til bidragsfrit medlemskab med nedsatte pensioner svarende til hvilende medlemskab. Regulativ 3 pr

12 Pensionernes størrelse beregnes på et kønsopdelt grundlag med forskellig invaliditets- og dødsintensitet m.v. hos mænd og kvinder. Beregningsgrundlaget er godkendt af bestyrelsen og anmeldt til Finanstilsynet. Pensionsordning på kønsopdelt grundlag omfatter følgende ydelser: Alderspension, Invalidepension, Ægtefællepension og Børnepension. Stk. 3 Om gruppeforsikringsordningen gælder: Bestyrelsen fastlægger én gang årligt præmien for og ydelserne i de enkelte gruppedækninger. Størrelserne fastsættes ud fra medlemssammensætningen og PBU s beregningsgrundlag. Beregningsgrundlaget er godkendt af bestyrelsen og anmeldt til Finanstilsynet. Bestyrelsen kan ændre beregningsgrundlaget, præmier og ydelser. Delegeretforsamlingen orienteres efterfølgende om de fastlagte præmier og ydelsesniveauer. Ændringer af ydelsesmønstret - dvs. tilføjelse af nye ydelser, bortfald af ydelser samt substantiel ændring af vægtningen mellem ydelserne - skal godkendes af delegeretforsamlingen og overenskomstparterne. Eventuelle ændringer i ydelser meddeles medlemmerne gennem udsendelse af pensionsoversigt, jf. 12. Størrelsen af præmier og ydelser er således ugaranteret. 18 Øvrige bestemmelser I forbindelse med genoptagelse af bidragsbetalingen kan medlemmet deponere helbredsoplysninger, der svarer til de helbredsoplysninger, der kræves eller tidligere blev krævet til brug ved vurdering af pensionsrisikoen ved tjenestemandsansættelse. Eventuelle lægelige udgifter i den forbindelse betales af medlemmet. Medlemmer og andre, der søger om ydelser fra PBU, er forpligtet til på forespørgsel skriftligt at oplyse om forhold, som må antages at have interesse for PBU. 19 Overgangsbestemmelser vedrørende gruppeforsikring Gruppeforsikringsdækningen omfatter ikke medlemmer, som betaler bidrag for egen regning, og som inden den 1. januar 1996 har fravalgt gruppeforsikringsdækningen. For følgende medlemmer fastlåses dækningssummerne på den størrelse, de havde pr. 31. december 1995, således at de fastlåste dækninger fortsat er gældende efter 31. december 1995 for: medlemmer, som er fratrådt inden den 1. januar 1996, indtil den 1-årige bidragsfri dækning ophører, medlemmer, som pr. 31. december 1995 var invalidepensioneret eller alderspensioneret mellem 65 og 67 år. Disse bevarer den pr. 31. december 1995 gældende dækning indtil 67 år. 20 Ikrafttrædelse og godkendelse Dette pensionsregulativ gælder fra den 1. januar Regulativ 3 pr

13 Bestyrelsen kan foretage ændringer i pensionsregulativet under iagttagelse af de i lønoverenskomsterne indgåede aftaler herom. Indskrænkning af medlemmers etablerede rettigheder kræver godkendelse af overenskomstparterne. Regulativ 3 pr

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken indbetaling af pensionsbidrag for egen regning påbegyndes.

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken indbetaling af pensionsbidrag for egen regning påbegyndes. Regulativ 5 1 Medlemsoptagelse m.v. Dette pensionsregulativ omfatter medlemmer i Pensionskassen for Børne- og Ungdomspædagoger (PBU) pr. 1.1.1996, som har fortsat indbetalingen af pensionsbidrag for egen

Læs mere

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken medlemskabet bliver hvilende.

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken medlemskabet bliver hvilende. Regulativ 4 1 Medlemsoptagelse m.v. Dette pensionsregulativ omfatter medlemmer med hvilende medlemskab pr.1.1.1996 samt medlemmer, som inden den 1.1.1996 er overgået til bidragsfri dækning efter fratrædelse

Læs mere

Pensionsregulativet PBU

Pensionsregulativet PBU Pensionsregulativet PBU 1. juli 2014 Østerfælled Torv 3 2100 København Ø Tlf. 35 27 28 00 Fax 35 27 28 29 E-mail: pbu@pbu.dk CVR-nr. 17 34 04 84 Pensionskassen for Børne- og Ungdomspædagoger Pensionsregulativet

Læs mere

Bestemmelserne i det indtil 1.1.1996 gældende pensionsregulativ er fortsat gældende, med de ændringer som følger af nærværende tillæg.

Bestemmelserne i det indtil 1.1.1996 gældende pensionsregulativ er fortsat gældende, med de ændringer som følger af nærværende tillæg. Regulativ 6 Pensionsregulativet omfatter medlemmer, som ikke omfattes af de fra 1.1.1996 gældende pensionsregulativer 1-5. Pensionsregulativet er fra og med samme dato lukket for tilgang af nye medlemmer,

Læs mere

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16 Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16 I. Medlemsoptagelse 1. Som medlemmer af pensionskassen optages uden afgivelse af helbredsoplysninger

Læs mere

Pensionsregulativ. Basis- og Valgpension i PMF Pension pr. 01. januar 2014

Pensionsregulativ. Basis- og Valgpension i PMF Pension pr. 01. januar 2014 Pensionsregulativ Basis- og Valgpension i PMF Pension pr. 01. januar 2014 Kunder optaget 1. januar 2002 eller senere og indtil 31.12.2010 1 Indmeldelse... 4 Aftalegrundlag, lovgrundlag m.v.... 4 Optagelse

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed

Læs mere

bank//pension pensionskasse for finansansatte

bank//pension pensionskasse for finansansatte 1. Medlemskreds Som medlemmer optages enhver medarbejder, der er ansat hos en interessent under standardoverenskomst mellem Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) og Finansforbundet om løn- og arbejdsvilkår

Læs mere

Pensionsregulativ Pr. 01. januar 2014

Pensionsregulativ Pr. 01. januar 2014 Pensionsregulativ Pr. 01. januar 2014 For kunder optaget i PMF Pension før 1. januar 2002 1 INDMELDELSE... 4 OPLYSNINGER... 4 URIGTIGE OPLYSNINGER... 4 2 HELBREDSFORHOLD... 4 A. GENEREL BEGRÆNSNING...

Læs mere

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sundhedsfaglige CVR-nummer: 71 97 35 14

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sundhedsfaglige CVR-nummer: 71 97 35 14 Pensionskassen for Sundhedsfaglige januar 2013 II Pensionsvilkår Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sundhedsfaglige CVR-nummer: 71 97 35 14 Indhold I. Medlemsoptagelse 1. Kollektivt ansatte 2 1a. Ikke-kollektivt

Læs mere

REGLER FOR PENSION UDLAND

REGLER FOR PENSION UDLAND 1 REGLER FOR PENSION UDLAND Indhold 2 Forord 6 Bilag 1 8 Ordforklaring CVR nr. 19676889 Layout: Rumfang Foto: Lizette Kabré Juli 2015 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Forord Bestyrelsen

Læs mere

VEDTÆGT OG PENSIONS- REGULATIVER. Vedtaget på generalforsamlingen den 24. april 2015

VEDTÆGT OG PENSIONS- REGULATIVER. Vedtaget på generalforsamlingen den 24. april 2015 VEDTÆGT OG PENSIONS- REGULATIVER Vedtaget på generalforsamlingen den 24. april 2015 VEDTÆGT LÆGERNES PENSIONSKASSE 1. Navn og hjemsted... 5 2. Formål... 5 3. Medlemskreds... 5 4. Medlemmernes hæftelse...

Læs mere

Pension. 3 i 1 Opsparing. Pensionsregulativ. Betingelser for 3 i 1 Opsparing - 1. januar 2006. Din pensionsordning i KP

Pension. 3 i 1 Opsparing. Pensionsregulativ. Betingelser for 3 i 1 Opsparing - 1. januar 2006. Din pensionsordning i KP 3 i 1 Opsparing (3 i 1 Pension med begrænset risikodækning) Din pensionsordning i KP SAMPENSION Tuborg Havnevej 14 DK - 2900 Hellerup Tlf. 77 33 18 77 Fax 77 33 14 85 www.sampension.dk Pension Betingelser

Læs mere

Marts 2009. Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i MP Pension. torsdag den 16. april 2009 kl. 14.00

Marts 2009. Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i MP Pension. torsdag den 16. april 2009 kl. 14.00 Til medlemmerne af pensionskassen Marts 2009 Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i MP Pension torsdag den 16. april 2009 kl. 14.00 på Scandic Copenhagen, Vester Søgade 6, 1601 København

Læs mere

Vedtægt for MP Pension... 3. Statut 1 for medlemmernes rettigheder og pligter... 7. Statut 2 for medlemmernes rettigheder og pligter...

Vedtægt for MP Pension... 3. Statut 1 for medlemmernes rettigheder og pligter... 7. Statut 2 for medlemmernes rettigheder og pligter... Vedtægter 2008 008 INDHOLDSFORTEGNELSE Vedtægt for MP Pension... 3 Statut 1 for medlemmernes rettigheder og pligter... 7 Statut 2 for medlemmernes rettigheder og pligter...14 Bilag 1 Ikrafttrædelsesbestemmelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser 01.01.2015. Pension 90

Forsikringsbetingelser 01.01.2015. Pension 90 Forsikringsbetingelser 01.01.2015 Pension 90 Kunder optaget før 01.07.1999 2 Forsikringsbetingelser for Pension 90 i PenSam Liv forsikringsaktieselskab pr. 01.01.2015 kunder optaget før 01.07.1999 jf.

Læs mere

VEDTÆGT OG REGULATIV 1 2014

VEDTÆGT OG REGULATIV 1 2014 VEDTÆGT OG REGULATIV 1 2014 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Forord 4 Vedtægt for Juristernes og Økonomernes Pensionskasse 4 1. Navn og hjemsted 4 2. Formål 4 3. Medlemskreds

Læs mere

PFA Pensions forsikringsbetingelser - 1. januar 2008. A Generelle betingelser

PFA Pensions forsikringsbetingelser - 1. januar 2008. A Generelle betingelser PFA Pensions forsikringsbetingelser - 1. januar 2008 For forsikringen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed samt dansk rets almindelige regler,

Læs mere

21.02.1 Side 1 PENSIONSREGULATIV FOR TJENESTEMÆND ANSAT I REGIONERNE

21.02.1 Side 1 PENSIONSREGULATIV FOR TJENESTEMÆND ANSAT I REGIONERNE Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN PENSIONSREGULATIV FOR TJENESTEMÆND ANSAT I REGIONERNE **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en

Læs mere

PFA Soraarneq s forsikringsbetingelser - 1. juli 2000. A. Generelle betingelser

PFA Soraarneq s forsikringsbetingelser - 1. juli 2000. A. Generelle betingelser PFA Soraarneq s forsikringsbetingelser - 1. juli 2000 For forsikringen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om forsikringsvirksomhed samt grønlandsk rets almindelige

Læs mere

Aftale om obligatorisk pensionsordning. Mellem. DMF Klub 317 i Danmarks Radio, Danmarks Radio (i detfølgendekaldetarbejdsgiveren)

Aftale om obligatorisk pensionsordning. Mellem. DMF Klub 317 i Danmarks Radio, Danmarks Radio (i detfølgendekaldetarbejdsgiveren) j, Aftale om obligatorisk pensionsordning Mellem DMF Klub 317 i Danmarks Radio, Danmarks Radio (i detfølgendekaldetarbejdsgiveren) og Pension Danmark, livsforsikringsselskab A/S (i det følgende kaldet

Læs mere

December 2010 / Side 1. Pensionsreglement for tjenestemandslignende ansatte ved lokalbanerne af december 2010.

December 2010 / Side 1. Pensionsreglement for tjenestemandslignende ansatte ved lokalbanerne af december 2010. Side 1 Pensionsreglement for tjenestemandslignende ansatte ved lokalbanerne af december 2010. Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Anvendelsesområde... 4 1. Reglementets anvendelsesområde... 4 Kapitel

Læs mere

TJENESTEMAND OG DINE PENSIONSFORHOLD

TJENESTEMAND OG DINE PENSIONSFORHOLD TJENESTEMAND OG DINE PENSIONSFORHOLD JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Tjenestemand de forskellige modeller 3 Overførsel af din JØP pension til din tjenestemandspension 3 Hvilende

Læs mere

Orientering om AP NetLink

Orientering om AP NetLink Orientering om AP NetLink for ledere omfattet af overenskomsten mellem Foreningen af mejeriledere og funktionærer og Mejeribrugets Arbejdsgiverforening OrienteringNetlink2006.version 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (04)

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (04) Gruppeforsikringsvilkår ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikring 2 2 Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Betydningen af udtryk anvendt i gruppeforsikringsvilkårene

Læs mere

medlem af jøp joep.dk

medlem af jøp joep.dk medlem af jøp JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Velkommen i JØP 4 Hvordan ser din pension ud i JØP? JØP Almindelig ordning Ratepension højere pension i starten Supplerende alderspension

Læs mere

Forsikringsbetingelser for pensionsordninger i PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab. Gældende fra 1. januar 2015

Forsikringsbetingelser for pensionsordninger i PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab. Gældende fra 1. januar 2015 Forsikringsbetingelser for pensionsordninger i PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab Gældende fra 1. januar 2015 Indhold Afsnit A Generelle betingelser Medlemmer i PensionDanmark 1 Information

Læs mere

Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014

Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014 Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014 Indhold Pensionsvejledning... 1 Medlem i Industriens Pension... 4 Din arbejdsmarkedspension... 5 Indbetaling til din pension... 6 www.industrienspension.dk...

Læs mere

Bilag til din pensionsoversigt

Bilag til din pensionsoversigt JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE Bilag til din pensionsoversigt Generelt Du kan her læse om de vigtigste forbehold og forudsætninger, der gælder for pensionsoversigten. Du finder reglerne om JØP

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (16)

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (16) Gruppeforsikringsvilkår ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikring 2 2 Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Betydningen af udtryk anvendt i gruppeforsikringsvilkårene

Læs mere