Montage- og driftsvejledning. Kondenserende gaskedel WTC-GB A /

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Montage- og driftsvejledning. Kondenserende gaskedel WTC-GB 120 300-A 83251709 1/2009-03"

Transkript

1 /

2 Overensstemmelseserklæring iht. ISO/IEC guide 22 Sprachschlüssel Producent: Max Weishaupt GmbH Adresse: Max-Weishaupt-Straße D Schwendi Produkt: Kondenserende gaskedel WTC-GB 120-A, WTC-GB 170-A, WTC-GB 210-A, WTC-GB 250-A, WTC-GB 300-A ifølge bestemmelserne for retningslinierne: GAD LVD EMC BED 90 / 396 / EEC 2006 / 95 / EC 2004 / 108 / EC 92 / 42 / EEC tildeles dette produkt følgende mærkning CE-0085 Schwendi, ppa. Dr. Lück ppa. Denkinger

3 1 Brugeranvisninger Vejledning for bruger Symboler Målgruppe Garanti og ansvar Sikkerhed Forskriftsmæssig anvendelse Ved gaslugt Ved røggaslugt Sikkerhedsforholdsregler Normaldrift Elektrisk tilslutning Gasforsyning Bortskaffelse Produktbeskrivelse Typebetegnelse Funktion Komponenter Elektriske dele Sikkerhedsindsretninger Programforløb Tekniske data WTC 120 / WTC Godkendelsesdata Elektriske data Omgivelsesbetingelser Tilladte brændstoffer Ydelse Emissioner Varmeproducent Beregning af anlæg ENEV-Produktkendeværdier Dimensioner Vægt Tekniske data WTC 210 / WTC 250 / WTC Godkendelsesdata Elektriske data Omgivelsesbetingelser Tilladte brændstoffer Ydelse Emissioner Varmeproducent Beregning af anlæg ENEV-Produktkendeværdier Dimensioner Vægt Montage / La 3-103

4 5 Installation Krav til centralvarmevandet Tilladt vandhårdhed Påfyldevandmængde Centralvarmevandet behandles Hydraulisk tilslutning Kondenstilslutning Gasforsyning Aftræksføring Elektrisk installation Tilslutningsdiagram Tilslutning af yderligere pumpe over udgang VA Betjening Betjeningsområde Betjeningspanel Display Slutbruger-menu Visning bruger-menu Indstillinger i brugermenuen Fagmandens-menu Info-område Parameter-menu Manuel ydelse Konfiguration startes manuelt Reguleringsvarianter Styringsvarianter Kedelkredspumpe Generelle anvisninger Omdrejningsreguleret pumpe Frostsikring Ind- og udgange Specielle anlægsparametre Anlægsparametre WTC 120 / WTC Anlægsparametre WTC 210 / WTC 250 / WTC Skorstensfejer Idriftsættelse Forudsætninger Kontrol af gasarmatur for tæthed Kontrol af gastilslutningstryk Den kondenserende gaskedel indreguleres Brænderydelse beregnes Driftsafbrydelse Vedligeholdelse Sikkerhedsrelaterede komponenter Servicevisning Kontroller differencetrykket på luftvagten / La 4-103

5 9.4 Tændelektrode demonteres Brænderrør demonteres og monteres Varmeveksler rengøres Røggastrykvagt kontrolleres Fejlfinding Fremgangsmåde ved fejl Fejlhistorik Afhjælpning af fejl Advarselskode Fejlkode Reservedele Tekniske bilag Intern kedelfortrådning Følerværdier Pneumatisk styreledninger Projektering Omregningstabel O2/CO Stikordsregister / La 5-103

6 1 Brugeranvisninger Oversættelse af original driftsvejledning 1 Brugeranvisninger Denne montage- og driftsvejledning er en fast del af kedlen og skal altid opbevares på opstillingsstedet. 1.1 Vejledning for bruger Symboler FARE Umiddelbar fare med høj risiko. Manglende iagttagelse kan medføre alvorlige personskader eller død. ADVARSEL FORSIGTIG Mindre risiko for fare. Manglende iagttagelse kan medføre skader i det omkringliggende miljø, alvorlige personskader eller død. Lav risiko for fare. Manglende iagttagelse kan forårsage materiel skade eller begrænset personskade. Vigtig information. Opfordring til en konkret handling. Resultat efter en handling. Opremsning af et handlingsforløb. Værdiområde Målgruppe Denne montage- og driftsvejledning henvender sig til driftspersonalet og til kvalificeret fagpersonale. Vejledningen skal overholdes af alle, der arbejder på kedlen. Arbejde på kedlen må kun udføres af personale, som har modtaget den fornødne uddannelse eller instruktion i det konkrete arbejdsområde / La 6-103

7 1 Brugeranvisninger 1.2 Garanti og ansvar Garanti- og ansvarserstatningsydelser i forbindelse med personskade eller materiel skade er udelukket, hvis de kan henføres til en eller flere af følgende årsager: Ureglementeret anvendelse af anlægget. Manglende iagttagelse af montage- og driftsvejledningen. Drift af anlægget med ukorrekt anbragte eller ikke funktionsdygtige sikkerhedseller beskyttelsesindretninger. Fortsat drift på trods af mangler. Uhensigtsmæssig montering, idriftsættelse, betjening eller vedligeholdelse af anlægget. Egenhændige ombygninger af anlægget. Montering af ekstra komponenter, som ikke er afprøvet sammen med anlægget. Montering af brændkammerindsatse, der forhindrer den oprindeligt konstruerede flammedannelse. Uhensigtsmæssigt gennemførte reparationer. Anvendelse af uoriginale dele (ikke Weishaupt originaldele). Anvendelse af ikke egnede brændstoftyper. Mangler i forsyningsledningerne. Ikke diffusionstætte varmesystemer uden systemdeling på varmekredsen. Force majeure / La 7-103

8 2 Sikkerhed 2 Sikkerhed 2.1 Forskriftsmæssig anvendelse Den kondenserende gaskedel kan anvendes til: Varmtvandskredse i lukkede systemer efter DIN EN 12828, Volumenstrøm på max.: - WTC 120 = 10,3 m 3 /h, - WTC 170 = 14,2 m 3 /h, - WTC 210 = 18,0 m 3 /h, - WTC 250 = 21,5 m 3 /h,wtc 250 = 21,5 m3/h, - WTC 300 = 25,0 m 3 /h. Ved uren forbrændingsluft i opstillingsrummet er en forhøjet rengørings- og servicefrekvens nødvendig. I dette tilfælde må anlægget køre i rumluftuafhængig drift. Forbrændingsluften må holdes fri for aggressive stoffer såsom (halogener, chlorider, fluorider, osv). Anlægget må kun være i drift i lukkede rum. Opstillingsrummet skal svare til stedlige forholdsregler. Ved uhensigtsmæssig anvendelse: Kan være forbundet med livsfare og fare for personskade for personale eller andre personer. Anlægget eller andet materiel kan blive beskadiget. 2.2 Ved gaslugt Undgå risiko for åben ild eller gnistdannelse. For eksempel: Tænd eller sluk ikke for kontakter, Tænd ikke for elektriske apparater, Anvend ikke mobiltelefon. Åbn døre og vinduer. Luk kuglehanen. Advar beboere (brug ikke ringklokke). Forlad bygningen. Kontakt VVS-firma eller gasleverandør efter at bygningen er forladt. 2.3 Ved røggaslugt Kedel udkobles og anlæg afbrydes. Åbn døre og vinduer. VVS- installatør eller servicefirma kontaktes. 2.4 Sikkerhedsforholdsregler Mangler af sikkerhedsmæssig betydning skal omgående afhjælpes. Komponenter af sikkerhedsmæssig betydning skal udskiftes, inden den konstruktionsbetingede levetid for den enkelte komponent er nået (se kap. 9.1) Normaldrift Alle skilte skal holdes i læsbar stand Brænderen må kun være i drift med lukket kappe. Foreskrevne indstillings-, service- og inspektionsarbejder skal gennemføres indenfor den foreskrevne tidsramme / La 8-103

9 2 Sikkerhed Elektrisk tilslutning Ved alt arbejde på spændingsførende dele: Forskrifter til forebyggelse af uheld BGV A3 samt de lokale regler og forskrifter skal overholdes. Det anvendte værktøj skal opfylde EN Gasforsyning Installering, ændringer og vedligeholdelse på gasanlæg skal udføres af et af gasleverandøren godkendt og autoriseret VVS-firma. Der skal foretages en for- og hovedafprøvning og tæthedsprøvning af anlæggets rørføring svarende til det forventede tryktrin i overensstemmelse med gældende myndighedsregler. Gasselskabet skal inden installering af anlægget informeres om type og omfang af det planlagte anlæg. Anlægget skal installeres i overensstemmelse med lokale forskrifter og gældende myndighedsregler). Gasforsyningen skal afhængigt af gasart og gaskvalitet udføres således, at der ikke dannes kondensat, Kun afprøvede og godkendte tætningsmaterialer må anvendes. Overhold enhver anvisning vedrørende anvendelse. Ved omstilling til anden gasart skal brænderen indreguleres på ny. Foretag tæthedsprøvning efter enhver vedligeholdelse og afhjælpning af fejl. 2.5 Bortskaffelse Anvendte stoffer skal bortskaffes miljømæssigt korrekt. I den forbindelse skal de lokale forskrifter overholdes / La 9-103

10 3 Produktbeskrivelse 3 Produktbeskrivelse 3.1 Typebetegnelse Eksempel: WTC-GB 170-A WTC Weishaupt Thermo Condens -G Brændstof: Gas B Opbygning: Gulvmodel 170 Ydelsesstørrelse: 170 kw -A Konstruktion 3.2 Funktion Komponenter 1 Varmeveksler i leddelt opbygning 2 Fremløbssamler med rørtilslutning 2" 3 Tilslutning sikkerhedsgruppe 4 Gasrør 1" 5 Friskluftrør DN Vandlås 7 Kondensbakke med røggastilslutning 8 Påfylde-og tømmehane 9 Returløbssamler med rørtilslutning 2" 0 Lyddæmper (ikke på WTC 250 og WTC 300) q Venturi / La

11 3 Produktbeskrivelse Elektriske dele 1 Sikkerhedstemperaturbegrænser (estb) 2 Tændelektrode 3 Kedeldisplay (WCM-CUI) 4 Gaskombiventil 5 Tilslutningsbox (W-EAB) 6 Kedelelektronik (WCM-CPU) 7 Ioniseringselektrode 8 Tændingsenhed 9 Blæser 0 Fremløbsføler q Røggasføler w Vandmangelsikring e Returløbsføler r Luftvagt t Røggastrykvagt / La

12 3 Produktbeskrivelse Sikkerhedsindsretninger Sikkerhedstemperaturbegrænser (estb) Overskrider temperaturen den på estb indstillede værdi på 95 C, bliver gastilførelsen frakoblet og blæser- og pumpeefterløb startet (W1. Kedlen kobler automatisk ind igen, når temperaturen efter 1 minut er faldet til under den indstillede fremløbsværdi. Overskrider temperaturen den på estb indstillede værdi på 105 C, bliver gastilførelsen frakoblet og blæser- og pumpeefterløbet startet. Blokerer anlægget (F11). Differencetemperatur fremløb/røggas Overskrider differencen mellem fremløbs- og returløbstemperaturen værdien i parameter A21, bliver kedlen udkoblet (W15). Efter 30-advarsler efter hinanden, blokerer kedlen (F15). Differencetemperatur estb/fremløbsføler Overskrides differencen mellem estb og fremløbstemperaturen værdien A22, bliver kedlen udkoblet (W18). Efter 30-advarsler efter hinanden, blokerer kedlen (F18). Overvågning af fremløbstemperaturstigning (Gradient) Stiger temperatur på estb for hurtigt på (parameter A23), bliver kedlen udkoblet (W14). Funktionen bliver først aktiv ved en temperatur på > 45 C. Røggasføler Overskrider røggastemperaturen værdien på parameter 33 (fabriksindstilling 120 C), bliver gastilførelsen frakoblet. Blæser og pumpeefterløb starter (W16). Luftvagt Luftvagten overvåger blæsertrykket. Før forventileringen starter, bliver stilstandsindkoblingspunktet kontrolleret. Under forventileringsfasen bliver blæserløbet regelmæssigt kontrolleret. (Efter 4 mislykkede startforsøg blokerer anlægget (F32, F45). Røggastrykvagt Under drift bliver trykket i kondensatbakken overvåget. Derved forhindrer man, at vandlåsen ved for højt modtryk tømmes. Trykvagten udløses af trykket (>5,5 mbar) og anlægget blokerer (F46). Svarer trykvagten overens med stilstandskontrollen af blæseren, sker der under alle omstændigheder en blokering (F38). Vandmangelsikring Falder anlægstrykket til under 1 bar, kobler kedlen fra (F36). Stiger trykket igen til 1,2 bar, starter kedlen automatisk op. Gastrykvagt Før og under drift bliver gastilslutningstrykket kontrolleret. Hvis gastrykket går under det indstillede, kobler kedlen fra (W47) / La

13 3 Produktbeskrivelse Programforløb 1. Forventilering Ved varmekrav 1 starter blæseren og kører på forventilerings-omdrejningstal Tænding Blæseren kører under tændingsomdrejningstallet 3, tændingen 4 kobler ind og gasventilen 5 bliver åbnet. Brændstoffet bliver antændt. Der danner sig et flammebillede. 3. Sikkerhedstid Efter udløb af sikkerhedstiden (3,5 sekunder) 6 bliver tændingen igen indkoblet. 4. Flammestabilisering Er der et flammesignal 7, følger flammestabiliseringstiden Forsinket varmedrift I driftsmåden varme følger derefter den forsinkede varmedrift 9. For varigheden af den forsinkede periode bliver varmeydelsen begrænset (ved varmtvandsproduktion falder den forsinkede varmedrift ud). 6. Modulerende drift Den kedelinterne temperaturregulering overtager den omdrejningstalangivelse for blæseren 0 indenfor den programmerede ydelsesgrænse. 7. Efterventilering Efter hver eneste reguleringsudkobling, fejl og strømafbrydelse bliver blæseren sat i drift med efterventileringsomdrejningstallet q / La

14 3 Produktbeskrivelse 3.3 Tekniske data WTC 120 / WTC Godkendelsesdata Gaskedler-kategori (DE, AT, CH) I2ELL, I2H Installationsmåde B23, B23P (1, B33, C13, C33, C43, C53, C63, C83, C93 CE-nr. CE-0063 BS 3948 SVGW (1 kun i forbindelse med aftrækssystem i trykklasse P1 eller H1 iht. EN Elektriske data WTC 120 WTC 170 Netspænding/netfrekvens 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz Ydelseseffekt drift 170 W 260 W Ydelseseffekt standby 7 W 7 W Anlægssikring intern (WCM-CPU) 6,3 AT 6,3 AT Forsikring ekstern 16 A 16 A Beskyttelsesklasse IP 20 IP 20 Tændelektrodeafstand 4,0 mm 4,0 mm Omgivelsesbetingelser Temperatur under drift C Temperatur ved transport/opbevaring C Relativ luftfugtighed max. 80%, dugfrit Tilladte brændstoffer N-gas Ydelse WTC 120 WTC 170 Fyringsvarmeydelse QC 23,0 115,9 kw 27,0 161,0 kw Kedelydelse ved 80/60 C 22,4 114,0 kw 26,3 158,4 kw Kedelydelse ved 50/30 C 25,0 121,9 kw 29,4 170,0 kw Blæseromdrejningstal /min /min Kondensatmængde ved 50/30 C 3,1 7,9 l/h 3,7 12,3 l/h Norm-nyttevirkningsgrad ved 40/30 C 109,4 % Hi (98,6 % Hs) 109,3 % Hi (98,5 % Hs) / La

15 3 Produktbeskrivelse Emissioner Den kondenserende kedel befinder sig i henhold til EN 297 i emissionsklasse 5. Norm-emissionsfaktor iht. DIN 4702 T8 (40/30 C) WTC 120 WTC 170 Kuldioxid NOxx 47 mg/kwh 39 mg/kwh Kulilte CO 17 mg/kwh 19 mg/kwh O2-indhold ved min. ydelse og max. ydelse Ydelse min. max. O2-indhold 4,6 % 4,3 % Varmeproducent WTC 120 WTC 170 Vandindhold 13,5 liter 16 liter Kedeltemperatur max. 85 C max. 85 C Driftstryk max. 6 bar max. 6 bar Tryktab For at finde den hydrauliske beregning af varmeanlægget, skal man være opmærksom på den kondenserende gaskedels tryktab og den maximale gennemstrømningsgrænse. Tryktab findes i diagram WTC 120 WTC Gennemstrømning i m³/h 2 Tryktab i mbar WTC 120 WTC 170 Gennemstrømningsgrænse max. 10,3 m 3 /h max. 14,2 m 3 /h / La

16 3 Produktbeskrivelse Beregning af anlæg WTC 120 WTC 170 Restløftetryk på røggasstudsen 163 Pa 166 Pa Røggasmassestrøm 10,3 51,1 g/s 12,1 71,0 g/s Røggastemperatur ved 80/60 C C C Røggastemperatur ved 50/30 C C C Røggasstuds DN125 DN125 Friskluftstuds DN110 DN ENEV-Produktkendeværdier Kedelvirkningsgrad ved 100 % ydelse og middel kedeltemperatur 70 C Kedelvirkningsgrad ved 30 % ydelse og returløbstemperatur 30 C Stilstandstab ved 50 K over rumtemperatur WTC 120 WTC ,4 % Hi (88,6 % Hs) 108,8 % Hi (98,0 % Hs) 0,36 % 391 W 98,4 % Hi (88,6 % Hs) 108,8 % Hi (98,0 % Hs) 0,28 % 425 W / La

17 3 Produktbeskrivelse Dimensioner WTC 120 / WTC , ,5 154, , ,5 363, ca. 110 alle angivelser er i mm 1 Tilslutning sikkerhedsgruppe 1¼" 2 Gasrør 1" 3 Friskluftrøret DN Kondenstilslutning 5 Aftrækstilslutning DN Kedelreturløb 2" 7 Kedelfremløb 2" Vægt WTC 120 WTC 170 Vægt tom ca. 152 kg ca. 172 kg / La

18 3 Produktbeskrivelse 3.4 Tekniske data WTC 210 / WTC 250 / WTC Godkendelsesdata Gaskedler-kategori (DE, AT, CH) I2ELL, I2H Installationsmåde B23, B23P (1, B33, C13, C33, C43, C53, C63, C83, C93 CE-nr. CE-0063 BS 3948 SVGW (1 kun i forbindelse med aftrækssystem i trykklasse P1 eller H1 iht. EN Elektriske data WTC 210 WTC 250 WTC 300 Netspænding/netfrekvens 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz Ydelseseffekt drift 265 W 295 W 389 W Ydelseseffekt standby 7 W 7 W 7 W Anlægssikring intern (WCM-CPU) 6,3 AT 6,3 AT 6,3 AT Forsikring ekstern 16 A 16 A 16 A Beskyttelsesklasse IP 20 IP 20 IP 20 Tændelektrodeafstand 4,0 mm 4,0 mm 4,0 mm Omgivelsesbetingelser Temperatur under drift C Temperatur ved transport/opbevaring C Relativ luftfugtighed max. 80%, dugfrit Tilladte brændstoffer N-gas Ydelse WTC 210 WTC 250 WTC 300 Fyringsvarmeydelse QC 44,0 200,0 kw 48,0 239,0 kw 53,0 276,0 kw Kedelydelse ved 80/60 C 42,9 196,8 kw 46,8 235,2 kw 51,6 271,6 kw Kedelydelse ved 50/30 C 47,9 210,0 kw 52,3 251,0 kw 57,7 290,0 kw Blæseromdrejningstal /min /min /min Kondensatmængde ved 50/30 C 4,8 14,1 l/h 6,2 17,4 l/h 5,6 20,0 l/h Norm-nyttevirkningsgrad ved 40/30 C 109,7 % Hi (98,8 % Hs) 110,3 % Hi (99,4 % Hs) 110,2 % Hi (99,3 % Hs) / La

19 3 Produktbeskrivelse Emissioner Den kondenserende kedel befinder sig i henhold til EN 297 i emissionsklasse 5. Norm-emissionsfaktor iht. DIN 4702 T8 (40/30 C) WTC 210 WTC 250 WTC 300 Kuldioxid NOxx 43 mg/kwh 47 mg/kwh 54 mg/kwh Kulilte CO 14 mg/kwh 17 mg/kwh 14 mg/kwh O2-indhold ved min. ydelse og max. ydelse Ydelse min. max. O2-indhold 4,6 % 4,3 % Varmeproducent WTC 210 WTC 250 WTC 300 Vandindhold 20 liter 22,5 liter 25 liter Kedeltemperatur max. 85 C max. 85 C max. 85 C Driftstryk max. 6 bar max. 6 bar max. 6 bar Tryktab For at finde den hydrauliske beregning af varmeanlægget, skal man være opmærksom på den kondenserende gaskedels tryktab og den maximale gennemstrømningsgrænse. Tryktab findes i diagram WTC 210 WTC 250 WTC Gennemstrømning i m³/h 2 Tryktab i mbar WTC 210 WTC 250 WTC 300 Gennemstrømningsgrænse max 18,0 m 3 /h max 21,5 m 3 /h max 25,0 m 3 /h / La

20 3 Produktbeskrivelse Beregning af anlæg WTC 210 WTC 250 WTC 300 Restløftetryk på røggasstudsen 145 Pa 182 Pa 189 Pa Røggasmassestrøm 19,5 88,1 g/s 21,6 105,3 g/s 23,8 121,6 g/s Røggastemperatur ved 80/60 C C C C Røggastemperatur ved 50/30 C C C C Røggasstuds DN160 DN160 DN160 Friskluftstuds DN110 DN110 DN110 Kedelvirkningsgrad ved 100 % ydelse og middel kedeltemperatur 70 C Kedelvirkningsgrad ved 30 % ydelse og returløbstemperatur 30 C ENEV-Produktkendeværdier WTC 210 WTC 250 WTC ,4 % Hi (88,6 % Hs) 108,8 % Hi (98,0 % Hs) Stilstandstab ved 50 K over rumtemperatur 0,27 % 510 W 98,4 % Hi (88,6 % Hs) 108,8 % Hi (98,0 % Hs) 0,26 % 583 W 98,4 % Hi (88,6 % Hs) 108,8 % Hi (98,0 % Hs) 0,25 % 650 W / La

21 3 Produktbeskrivelse WTC 210 / WTC 250 / WTC Dimensioner , ,5 154, , ,5 363, ca. 110 alle angivelser er i mm 1 Tilslutning sikkerhedsgruppe 1½" 2 Gasrør 1" 3 Friskluftrøret DN Kondenstilslutning 5 Aftrækstilslutning DN Kedelreturløb 2" 7 Kedelfremløb 2" Vægt WTC 210 WTC 250 WTC 300 Vægt tom ca. 212 kg ca. 225 kg ca. 242 kg / La

22 4 Montage 4 Montage Kun gældende for Schweiz Montering og drift i Schweiz skal ske i overensstemmelse med forskrifterne som anført i SVGW, VKF samt i de lokale og kantonale regler og bestemmelser. Frontkappe fjernes Klap 1 til kedlens betjeningsfelt åbnes. Skrue 2 løsnes og frontpanel kan aftages. Transport For transport kan der blive påskruet 6 steder med ¾"-rør. Ved transport til forskellige højdeniveauer (f.eks. trapper) kan de nedre transportpunkter anvendes. ¾"-rør påskrues transportpunkterne / La

23 4 Montage Opstillingsrum Opstillingsrummet skal svare til stedlige forholdsregler. Kravet er f.eks. en fri åbning med en mindste diameter (se DVGW-TRGI, arbejdsbladt G 600). Diameteren skal minimum være som vist i tabel og det må mamimalt være opdelt på to åbninger. Anlægget Rumluftafhængig WTC cm 2 WTC cm 2 WTC cm 2 WTC cm 2 WTC cm 2 Mindste-diameter Rumluftuafhængig WTC cm 2 eller 2 x 75 cm 2 Mål Ved opstilling vær opmærksom på kedlens mål (se kap ). Mindste afstand For montage- og servicearbejde skal der på hver kedelside være en afstand på mindst 50 cm fra væggen. Kedel justeres Med de 4 indstillelige fødder 1 sættes beholderen i vater vandret / La

24 5 Installation 5 Installation 5.1 Krav til centralvarmevandet Ved hjælp af VDI-retningslinie 2035 gælder der for anlægsvandet følgende krav. Ubehandlet påfylde- og suppleringsvand skal være af drikkevandskvalitet (farveløs, klar, uden aflejringer) Påfylde- og suppleringsvandet skal være forfiltreret (maskestørrelse max. 25 µm), ph-værdien skal være 8,5 ± 0,5, Der må ikke være ilt i anlægsvandet (max. 0,05 mg/l), Ved ikke ilttætte anlægskomponenter skal der foretages en systemadskillelse, så varmesystemet bliver separeret Tilladt vandhårdhed Den tilladelige vandhårdhed bliver bestemt i forhold til påfylde- og suppleringsvandmængden. Diagrammet vil vise, om en vandbehandling er nødvendig. Ligger påfylde- og suppleringsvandet i området ovenfor grænsekurven: Påfylde- og suppleringsvandet skal behandles. Ligger påfyldevandet nedenfor grænsekurven, skal det ikke behandles. Påfylde- og suppleringsvandmængden skal nedskrives som dokumentation i en anlægsbog. WTC 120 / WTC 170 WTC 120 WTC Påfylde- og suppleringsvandmængde i liter 2 Hårdhed i dh / La

25 5 Installation WTC 210 / WTC 250 / WTC 300 WTC 210 WTC 250 WTC Påfylde- og suppleringsvandmængde i liter 2 Hårdhed i dh Påfyldevandmængde Hvis der ikke foreligger informationer om påfyldevandmængden, kan man ved hjælp af nedenstående liste foretage et overslag. Ved bufferanlæg skal man også tage hensyn til bufferindholdet. Varmesystem Overslag af påfyldevandmængde (1 55/45 C 70/55 C Rør- og stålradiatorer 37 l/kw 23 l/kw Støbejernsradiatorer 28 l/kw 18 l/kw Pladeradiator 15 l/kw 10 l/kw Ventilation 12 l/kw 8 l/kw Konvektor 10 l/kw 6 l/kw Gulvvarme 25 l/kw 25 l/kw (1 med henblik på bygningens varmeforbrug / La

26 5 Installation Centralvarmevandet behandles Afsaltning (bliver anbefalet af Weishaupt) Påfylde- og suppleringsvandet afsaltes fuldstændigt. (Anbefaling: Blødgøringsanlæg) Ved fuldstændigt afsaltet centralvarmevand må suppleringsvandmængden kun være op til 10 % af anlægsindholdet. Større suppleringsvandmængde skal ligeledes afsaltes. ph-værdien (8,5 ± 0,5) i det afsaltede vand skal kontrolleres: ved idriftsættelse efter ca. 4 ugers drift, ved årligt serviceeftersyn ph-værdien på centralvarmevandet tilpasses i givet fald med tilsætning af Trinatriumfosfat. Blødgøring (ionudbytter) FORSIGTIG Skader på kedlen på grund af for høj ph-værdi Korrosionsdannelse kan beskadige kedlen Efter blødgøring med ionudbytter skal ph-værdien på grund af centralvarmevandets egenalkalisering yderligere stabiliseres. Påfylde- og suppleringsvandet blødgøres, ph-værdi stabiliseres. ph-værdi (8,5 ± 0,5) kontrolleres ved det årlige serviceeftersyn. Hårdhedsstabilisering FORSIGTIG Skader på kedlen ved uegnede inhibitatorer Korrosionsdannelse og aflejringer kan beskadige anlægget Anvend kun inhibitatorer, når dennes producent garanterer følgende: de stillede krav til centralvarmevandet er opfyldt, varmeveksleren på kedlen må ikke være angrebet af korrosion, der må ikke komme slamudskillelse fra anlægget. Påfylde- og suppleringsvandet med inhibitatorer bearbejdes. ph-værdi (8,5 ± 0,5) kontrolleres efter bestemmelserne fra producenten af inhibitatorer / La

27 5 Installation 5.2 Hydraulisk tilslutning Varmeanlæg gennemspules med mindst 2-gange anlægsindhold. Fremmedlegemer bliver fjernet. Kedelfremløb og kedelreturløb lukkes (anbefaling: anvend afspærringsventiler). Tilslutning af sikkerhedsgruppe (optional) 1. Ekspansionsbeholder monteres. I givet fald monteres en snavssamler på returløbet. 1 Tilslutning sikkerhedsgruppe WTC 120 / WTC 170 = 1¼" WTC 210 / WTC 250 / WTC 300 = 1½" 2 Kedelfremløb 2" 3 Kedelreturløb 2" 4 Kedelpåfylde- og tømmehane Vandpåfyldning FORSIGTIG Skader på den kondenserende gaskedel med uegnet påfyldevand Korrosionsdannelse og aflejringer kan beskadige anlægget Vær opmærksom på kravene til centralvarmevandet og de stedlige myndigheders forskrifter (se kap. 5.1). Afspærringsventil åbnes. Centralvarmeanlægget fyldes langsomt via påfyldehanen (Anlægstryk min. 1,3 bar). Anlæg udluftes. Anlæggets tæthed og påfyldningstryk kontrolleres / La

28 5 Installation 5.3 Kondenstilslutning FARE Forgiftningsfare ved udslip af røggas Indånding kan føre til svimmelhed, kvalme med kraftigt ubehag - søg læge. Vandlåsens vandstand skal jævnligt kontrolleres hvis der er længere tids stilstand eller drift med høje returløbstemperaturer (> 55 C). Det ved kondenseringsdrift forekommende kondensat bliver ført til afløb via en kondensatbakke med indbygget vandlås. Følg datablad ATV-DVWK-A 251 og monter om nødvendigt et neutraliseringsanlæg (optional). Er afløbet fra kondensaten oven over kondensatudgangen: Kondensathævepumpe (optional) monteres. Vandlås fyldes Kondensslangen på vandlåsen føres til afløb. Vandlås over røggasstudsen på kedlen fyldes med vand. Er en ekstern vandlås 1 efter kedlen tilstede (f.eks. via en kondensslange): Kappe fra udluftningsåbningen fjernes. Er der ingen ekstern vandlås til stede, skal kappen fra udluftningsåbningen ikke fjernes / La

29 5 Installation 5.4 Gasforsyning Gastilslutningen skal udføres af en autoriseret gasinstallatør. Landets gældende love samt lokale regler og bestemmelser fra gasforsyningsselskabet skal overholdes. Gastypen skal stemme overens med angivelsen på typeskiltet kedlen. Den kondenserende gaskedel leveres indstillet til N-gas E (G20). Gastilslutningstryk Gastilslutningstrykket skal være i følgende område: N-gas E/H N-gas LL 17, ,0 mbar 20, ,0 mbar Idriftsætning må ikke foretages hvis kedlen er udenfor trykområdet iht. DIN EN 437. Gastilslutning installeres FARE Risiko for eksplosion som følge af udsivning af gas Let antændelige emner kan få en gas-luft-blanding til at eksplodere. Gasforsyningen etableres omhyggeligt og alle sikkerhedsanvisninger skal overholdes. Før start af arbejdet lukkes tilhørende afspærringsindretninger og sikres mod uvedkommende adgang. Gastilførselsledningen monteres spændingsfri. En termisk afspærringsventil (TAE) er påkrævet: Hvis der monteres termisk afspærringsenhed, skal denne installeres foran kuglehanen /kuglehane med TAE Gaskuglehane (optional) installeres. Gasforsyning tilsluttes på gastilslutning. Gasledning skal kontrolleres og udluftes. Kun gasleverandøren eller et af denne godkendt og autoriseret VVS-firma må teste gasledningen for tæthed og evt. udlufte. Luk kuglehanen den kondenserende gaskedel. Kontroller at gasledningerne er tætte. Udluft gasledningen / La

30 5 Installation 5.5 Aftræksføring Aftræk Forbrændingsluften kan blive tilført: fra opstillingsrummet (rumluftafhængig drift), ved tilslutning af ekstern udluftning (rumluftuafhængig drift). Aftræk Ved montering af et aftræk skal de stedlige forskrifter samt de forskrifter der er i kedlens manual overholdes. FORSIGTIG Skader på kedel Overbelastning ved at anvende et forkert aftræk Kondenserende gaskedel må kun sættes i drift når en af følgende tilslutnings-sæt er monteret. Den kondenserende gaskedel er systemgodkendt med kedeltilslutningen, og må kun sættes i drift med det. WTC 120 / WTC 170: Kedeltilslutnings-sæt bøjning Bestillings-nr , Kedeltilslutnings-sæt lige - Bestilligs-nr WTC 210 / WTC 250 / WTC 300: Kedeltilslutnings-sæt bøjning Bestillings-nr , Kedeltilslutnings-sæt lige - Bestilligs-nr Tilslutnings-sæt på aftrækstilslutningen monteres (se montagevejledning WAL- PP). For den videre tilslutning må der kun anvendes tilladte aftrækssystemer. Bliver den kondenserendes gaskedel tilsluttet en skorsten i huset, skal denne være beskyttet mod fugtighed. Aftrækket skal være tæt. Tæthedsprøvning af aftrækket gennemføres / La

31 5 Installation 5.6 Elektrisk installation FARE Elektrisk stød ved arbejde under spænding Kan medføre alvorlige personskader eller død. Inden arbejdet påbegyndes, skal strømforsyningen til anlægget afbrydes, og der skal sikres imod utilsigtet genindkobling. Den elektriske installation må kun foretages af autoriserede el-installatører. Lokale regler og bestemmelser skal overholdes. Busledningen udlægges separat og med afskærmede ledninger, derved tilsluttes skærmen i den ene ende PE. For tilslutning af 230 V-ledninger, Bus- og følerledninger (SELV) planlægges at lægge ledningsføringen i delte kanaler. Ledningerne fra kedlens bagside føres til tilslutningsboksen gennem kabelkanalerne. Ind- og udgange ordnes efter brug (se kap. 6.10). Ledningerne tilsluttes iht. el-diagrammet / La

32 5 Installation Tilslutningsdiagram Vær opmærksom på henvisninger til el-installationen (se kap. 5.6). Den max. strøm til alle eksterne brugere anløber 4,5 A og må ikke blive overskredet. WCM - CPU AC F1 230V 6,3 AT DC D D ebus Modul D µc - Unit A D A S V L N PE 2 3 MFA 1 L N PE H1 L E 4 H2 L E 5 MFA 2 L N PE 6 7 VA 1 2 ebus B11 1 M 9 B1 1 M 10 B3 1 M 11 1 M 12 N1 1 M 16A L N PE 230 V/50 Hz MFA 1 H1 H2 MFA 2 L N WCM-EM WCM-FS B11 B1 B V n ma V Nr. Stik Farve Tilslutning Forklaring 1 230V Sort Forsyningsspænding 230 V AC/50 Hz 2 MFA 1 Grå Relæ-udgang 230 V AC max. 3 A (AC1) 3 H1 Turkis Indgang 230 V AC/2 ma 4 H2 Rød Indgang 230 V AC/2 ma 5 MFA 2 Lilla Relæ-udgang 230 V AC max. 3 A (AC1) 6 VA Brun Potentialfri relæ-udgang 230 V AC/max. 3 A (AC1) 7 ebus Blå WCM-komponenter (FS, EM, KA) 8 B11 Hvid Blandepotteføler NTC 5 kω 0 99 C 9 B1 Grøn Udeføler NTC 600 Ω C 10 B3 Gul Beholderføler NTC 12 kω 0 99 C 11 Mørkeblå Styresignal for den omdrejningsregulerede pumpe 0 10 V 12 N1 Orange Temperaturfjernstyring 2 10 V; 4 20 ma 5 V DC/max 20 ma/2 khz (se kap. 6.7) / La

33 5 Installation Tilslutning af yderligere pumpe over udgang VA Vær opmærksom på henvisninger til el-installationen (se kap. 5.6). Pumpe tilslutttes iht. diagram V L N PE 2 3 MFA 1 L N PE H1 L E 4 H2 L E MFA 2 VA ebus B11 L N PE M 16A L N PE 230 V/50 Hz / La

34 6 Betjening 6 Betjening 6.1 Betjeningsområde Betjeningspanel Klap åbnes Der er 4 betjeningselementer til rådighed. reset 1 Enter-taste Valg bekræftes, data gemmes. 2 Drejeknappen Navigerer gennem menuer og parametre, hvor værdier skal ændres 3 Taste [reset] Fejl slettes. Er der ingen fejl, bliver kedlen genopstartet. 4 Kontakt S1 Anlæg ON/OFF / La

35 6 Betjening Display Displayet viser aktuel driftstilstand og driftsdata. Alt efter anlægsvariant bliver symboler op- eller nedblendet. Ved tilslutning af en fjernbetjening (f.eks. WCM-FS eller WCM-EM) bliver symbolerne 9 q ikke vist. 1 Brænder i drift 2 Varmedrift aktiv 3 Varmtvandsproduktion aktiv 4 Fejl 5 Servicehenvisning 6 Fremløbstemperatur (Standardvisning); parameter og værdier 7 Frostsikring aktiv 8 Standby 9 Sommerdrift hhv. ingen varmedrift 0 Varme på sænkningssetpunkt q Varme på normalsetpunkt Visning af defekt føler eller følerkortslutning. Visning brændertaktspærre (se kap. 6.7) / La

36 6 Betjening 6.2 Slutbruger-menu Alt efter anlægsvariant bliver symboler vist eller nedblendet. Ved tilslutning af en fjernbetjening (f.eks. WCM-FS eller WCM-EM) bliver symbolerne 1 4 ikke vist. Falder kommunikationen mellem kedelelektronik og fjernbetjening ud, bliver symbolet for nøddrift igen vist Visning bruger-menu I bruger-menuen kan der forespørges om forskellige informationer. Drej på drejeknappen. Symbolliste vises. Drej på drejeknappen. Bjælken veksler mellem symbolerne. 1 Fremløbstemperatur (--- = Standby) 2 Fremløbstemperatur (--- = Standby) 3 Driftsmåde: S = Sommerdrift, W = Vinterdrift 4 Varmtvandstemperatur / La

37 6 Betjening Indstillinger i brugermenuen I bruger-menuen kan der ændres forskellige værdier. Drej på drejeknappen. Symbolliste vises. Drej på drejeknappen. Bjælken veksler mellem symbolerne. Tryk på enter-tasten. Indstillet værdi bliver vist blinkende. Med drejeknappen ændres værdien. Værdi gemmes med enter-tasten. Indstilling Område Fabriksindstilling 1 Normalt indstillet fremløbstemperatur Indstillet sænket fremløbstemperatur Max. fremløbstemperatur (P 31) --- = Standby 60 C 2 Sænkningssetpunkt Min. fremløbstemperatur (P 30) Normal indstillet fremløbstemperatur 3 Driftsmåde S = Sommer W = Vinter 4 Varmtvandssetpunkt 30 C 65 C --- = Varmtvandsdrift OFF 5 Manuel ydelse starter Min. ydelse Max. ydelse Skorstensfejer-funktion 6 Fagmandens-menu 30 C W 50 C / La

38 6 Betjening 6.3 Fagmandens-menu Fagmandens-menu aktiveres Drej på drejeknappen. Symbolliste vises. Drejeknap drejes og bjælken sættes under det ønskede symbol. Tryk på enter-tasten. Drejeknap drejes og kode 11 indstilles. Bekræft koden med enter-tasten. Symbollisten vises i fagmandens-menu. 1 Info-område 2 Parameter-menu 3 Fejlhistorik Drejeknap drejes og bjælken sættes under den ønskede menu. Tryk på enter-tasten. Menuen bliver aktiveret. Fagmandens-menu forlades Drejeknappen drejes, til ESC vises i display. Tryk på enter-tasten / La

39 6 Betjening Info-område Anlægsværdier (i) vises Info-menu aktiveres (se kap. 6.3). Drej på drejeknappen. Anlægsværdi kan aflæses. Alt efter anlægsvariant bliver bestemte værdier nedblendet. Info Anlæg Enhed i 10 Driftsfase 0 = Brænder OFF 1 = Stilstandskontrol af blæser 2 = Forventileringsomdrejningstal er opnået 3 = Forventilering 4 = Tændomdrejningstal er opnået 5 = Tænding Flammebilledetid (10 1,0 sekunder) 6 = Brænder i drift 7 = Gasventilkontrol 8 = Omdrejningstal for efterventilering er nået og efterventilering starter. i 11 Laststilling % i 12 (1 Middel udetemperatur C i 13 Enkelt kedel = Fremløbs-setpunkt Kaskadedrift = Ydelses-setpunkt Fjerndrift SRO = Temperatursetpunkt Fjerndrift WCM-FS, WCM-EM, over N1 = højeste varmekrav C % C C i 15 Temperatursetpunkt over N1 C (1 Kan tilbagestilles Info Aktuatorer Enhed i 20 Driftsmåde H = Varmedrift W = Varmt vand i 22 Pumpeydelse % i 23 Blæseromdrejningstal 1/min x 10 Info Følere Enhed i 30 estb-temperatur C i 31 Røggastemperatur C i 32 Ioniseringssignal Setpunkt min. ydelse: 9 16 µa Setpunkt max. ydelse: µa Grænseværdi: 4 µa µa i 33 Udetemperatur C i 34 Varmtvandstemperatur C i 35 Fremløbstemperatur C / La

40 6 Betjening Info Følere Enhed i 37 Returløbstemperatur C i 39 Blandepotteføler-Temperatur C Info Systeminfo Enhed i 42 Brænderstarter x 1000 i 43 Driftstimer brænder h x 100 i 44 Softwareversion WCM-CPU i 45 Softwareversion WCM-CUI i 46 (1 Tid siden sidste service h x 10 i ESC Menuen forlades (1 Kan tilbagestilles Tilbagestilling af anlægsværdier Enter-tasten trykkes ind i 2 sekunder. Værdier bliver tilbagestillet / La

41 6 Betjening Parameter-menu Parameter (P) visning Parameter-menu aktiveres (se kap. 6.3). Drej på drejeknappen. Parameter kan gennemlæses. Alt efter anlægsvariant bliver bestemte parametre nedblendet. Værdi ændres Tryk på enter-tasten. Indstillet værdi bliver vist blinkende. Med drejeknappen ændres værdien. Værdi gemmes med enter-tasten. Parameter Basiskonfiguration Værdiområde Fabriksindstilling P 10 Apparatkonfiguration (se kap. 7. P 11 Gasart E = N-gas E EA = N-gas med røggasklap (sæt P 13 = 9, P 16, 17 = 4) P 12 Kedeladresse 1 = Enkelt kedel 1 A = 1. kedler i kaskade, CTS-system (sæt P 71 = 1) b E = Følgende kedel i kaskade, CTS-system (sæt P 71 = 0) P 13 Funktion variabel udgang MFA 1 0 = Driftsmeddelelse 1 = Fejlmeddelelse 2 = Cirkulationspumpe (varme- og VV-drift) 3 = Cirkulationspumpe (varmedrift) 4 = Varmtvands-ladepumpe (VV-drift) 6 = Varmtvands-cirkulationspumpe via WCM-FS 7 = Varmekredspumpe via WCM-FS #1, #1+2 8 = Konstant spænding 9 = Modstyring røggasklap (fixeret, når P 11 = EA) 2 P 14 P 15 Funktion variabel udgang MFA 2 Funktion variabel udgang VA 0 = Driftsmeddelelse 1 = Fejlmeddelelse 2 = Cirkulationspumpe (varme- og VVS-drift) 3 = Cirkulationspumpe (varmedrift) 4 = Varmtvand-ladepumpe (VV-drift) 6 = VV-cirkulationspumpe via WCM-FS #1, #1+2, #2 7 = Varmekredspumpe via WCM-FS #1, #1+2 8 = Konstant spænding 0 = Driftsmeddelelse 1 = Fejlmeddelelse 2 = Cirkulationspumpe (varme- og VV-drift) 3 = Varmekredspumpe (Varmekreds) 4 = Varmtvands-ladepumpe 6 = VV-cirkulationspumpe via WCM-FS #1, #1+2, #2 7 = Varmekredspumpe via WCM-FS #1, # / La

42 6 Betjening Parameter Basiskonfiguration Værdiområde Fabriksindstilling P 16 Funktion indgang H1 0 = Varmekreds-frigivelse 1 1 = Varmekreds sænkning/normal 3 = Standby med frostsikring 4 = Returmelding røggasklap (fixeret, når P 11 = EA) P 17 Funktion indgang H2 0 = Varmtvands-frigivelse 0 2 = Varmedrift med special-niveau 3 = Brænderspærre-funktion 4 = Returmelding røggasklap (fixeret, når P 11 = EA) P 18 Special niveau varmedrift (kun når P 17 = 8 C P Parameter Vejrkompensering Værdiområde Fabriksindstilling P 20 Udeføler-korrektur -4 4 K 0 P 23 Frostsikring af anlæg (se kap. 6.9) C 5 Parameter Varmeproducent Værdiområde Fabriksindstilling P 30 Min. fremløbstemperatur 8 C (P 31 - P 3 8 P 31 Max. fremløbstemperatur (P 30 + P 3 (85 C - P 3 79 P 32 Koblingsdifference fremløbstemperatur +1 7 K 4 P 33 Udkoblingstemperatur C 120 aftræk P 34 Brænder-taktspærre 1 15 min. --- = Deaktivering 5 P 35 Tændingsomdr. tal % WTC 120 = 38 WTC 170 = 37 WTC 210 = 38 WTC 250 = 37 WTC 300 = 31 P 36 Min. ydelse WTC 120 = 25 % P 37 WTC 170 = 22 % P 37 WTC 210 = 26 % P 37 WTC 250 = 23 % P 37 WTC 300 = 22 % P 37 P 37 Max. ydelse varmedrift P % 100 P 38 Max. ydelse varmtvandsdrift P % 100 WTC 120 = 25 WTC 170 = 22 WTC 210 = 26 WTC 250 = 23 WTC 300 = / La

43 6 Betjening Parameter Cirkulationspumpe Værdiområde Fabriksindstilling P 40 Pumpens driftsmåde under varmedrift 0 = Pumpeefterløb 1 = Konstant pumpe 0 P 41 P 42 P 43 P 44 P 45 P 46 P 47 P 48 P 49 Pumpensefterløbstid varmedrift ( kun når P 40 = 0) Pumpensefterløbstid varmt vand Deaktiveres Funktion omdrejningstalreguleret pumpe (se kap Min. ydelse omdrejningsreguleret pumpe varmedrift Max. ydelse omdrejningsreguleret pumpe varmedrift Ydelse omdrejningsreguleret pumpe varmtvandsdrift Optimering volumenstrømregulering Fremløb- / Blandepottetemperatur (kun når P 43 = Optimering differencetemperaturregulering Fremløb- / Returløbstemperatur (kun når P 43 = Træghed differencetemperaturregulering 1 60 min min = ingen omdrejningstalreguleret pumpe = ydelse omdrejningstalreguleret pumpe ~ ydelse WTC 2 = ydelse omdrejningstalreguleret pumpe ~ afhængigt af temp. mellem fremløbs- og returløbstemperatur (differencetemperaturregulering) eller 2 = ydelse omdrejningstalreguleret pumpe ~ afhængigt mellem fremløbs- og blandepottetemperatur (Volumenstrømregulering) 20 % P P % % K K s 4 Parameter Varmt vand Værdiområde Fabriksindstilling P 50 Fremløbsforhøjelse for K 10 varmtvandsproduktion P 51 Koblingsdifference varmt vand K -5 Parameter Anlæg Værdiområde Fabriksindstilling P 70 Serviceinterval h x = Deaktivering 400 P 71 ebus-forsyning (kun når P 12 = A E) 0 = ikke aktiv 1 = Aktiv ESC Menuen forlades / La

44 6 Betjening 6.4 Manuel ydelse Drejeknap drejes. Symbolliste vises. Bjælken sættes under skorstensfejersymbolet Tryk på enter-tasten. Max. ydelse bliver startet op. 1 Fremløbstemperatur 2 Ydelse i % Tryk på enter-tasten. Ønsket ydelse indstilles med drejeknappen Den opstartede ydelse bliver aktiv 15 minutter. Brænderen reducerer automatisk ydelsen, når fremløbstemperaturen nærmer sig den maximale fremløbstemperatur (parameter 31). Manuel ydelsesindstilling forlades Tryk på enter-tasten. Manuel ydelsesindstilling forlades Den sidst indstillede ydelse bliver aktiv i 2 minutter. Indenfor disse 2 minutter kan man i fagmandens-menu genstarte tidsforløbet på 2 minutter ved at dreje på drejeknappen. Det giver muligheden for at man i infomenuen kan forespørge om anlægsværdien ved tilsvarende ydelse. Forespørgsel på anlægsværdier Info-menu aktiveres (se kap. 6.3). Anlægsværdier ved sidst indstillede ydelse kan blive vist / La

45 6 Betjening Eksempel 6.5 Konfiguration startes manuelt Med den manuelle konfiguration bliver indstillingen tilpasset kedeludførelsen. Alle følere og aktuatorer bliver derved registreret (se kap. 7.. Parameter-menu aktiveres (se kap. 6.3). Parameter 10 vælges. Aktuel konfiguration vises. Tryk på enter-tasten. Drejeknappen drejes, til --- vises i display. Tryk på enter-tasten. Ny konfiguration bliver søgt og vist. Tryk på enter-tasten. Konfiguration bliver gemt. Udeføler blev fjernet / La

46 6 Betjening 6.6 Reguleringsvarianter Konstant fremløbs-temperaturregulering Til denne regulering er en yderligere føler eller termostat påkrævet. Fremløbstemperaturen bliver reguleret af den indstillede værdi i bruger-menuen (se kap Vejrkompensering For at få en vejrkompenserende regulering med en fjernbetjeningsstation (WCM-FS) og en udeføler (QAC 31) påkrævet. Udeføler skal monteres på nordsiden hhv. nordvestsiden i halv facadehøjde (min. 2,5 m). Direkte solinfdfald og opvarmning med andre varmekilder skal undgås. I givet fald gennemføres en temperaturkorrektur på udeføleren via parameter 20. Varmtvandsproduktion Varmtvandsproduktionen har fortrinsret for varmedriften. Varmtvandsproduktionen foretages, når temperaturen i varmtvandsbeholderen falder til under varmtvands-setpunktet minus koblingsdifferencen (parameter 51). 6.7 Styringsvarianter Varmedrift med specialniveau Denne funktion er også mulig i sommerdrift. Parameter 17 indstilles på 2. Ved sluttet kontakt H2 varmer kedlen op til det i parameter 18 indstillede temperaturniveau. Højere setpunkter bliver der taget højde for ved yderligere varmekredse. Varmtvandsproduktionen har generel høj prioritet. Ved åbne kontakter bliver kedeltemperaturen fastlagt efter tilsluttede reguleringsvarianter. Er varmedrift på special-niveau aktiv, vises Sn og den aktuelle fremløbstemperatur. Dynamisk brændertaktspærre Dynamisk brændertaktspærre forhindrer en for hyppig indkobling af brænderen. Denne funktion fungerer afhængigt bestemt kedeltemperatur og kan ikke blive deaktiveret. De er uafhængig af parameter / La

47 6 Betjening Temperaturfjernstyring 2 10 V Analogt indstillet værdisignal 2 10 V på indgang N1 tilsluttes (se kap ). Signal bliver fortolket som indstillet værdi på fremløb. 3 V Min. fremløbstemperatur (P 30) 10 V Max. fremløbstemperatur (P 31) 2 3 V Brænder er slukket <2 V Signal forkert (efter ca. 15 minutter W89) Styresignal bliver udkoblet på indgang N1, der kan maximalt blive installeret seks udvidelsesmoduler (WCM-EM). Temperaturfjernstyring 4 20 ma Der er en mulighed, for at bruge indgang N1 som strømindgang 4 20 ma. Dermed skal man med en jumper på printpladen foretage en omstilling. FARE Elektrisk stød ved arbejde under spænding Kan medføre alvorlige personskader eller død. Afbryd strømforsyningen inden arbejdet påbegyndes. Anlægget holdes spændingsfrit. Fjern dækslet til tilslutningsboxen. Rød jumper 1 flyttes til printpladen. X V ma / La

48 6 Betjening 6.8 Kedelkredspumpe Generelle anvisninger Kedlen kan styre en ekstern kedelkredspumpe via udgangene MFA 1, MFA 2 hhv. VA. Kedelkredspumpen kører sålænge, der er varmekrav. Når der ikke mere er et varmekrav, kører pumpen videre i den i parameter 41 indstillede efterløbstid (ELT). Ved behov kan man med parameter 40 indstille til konstant pumpedrift. Pumpestyrelogik kedelkredspumpe Driftsmåde Standby/Sommer Reguleringsvariant med udeføler uden udeføler Indstilling P 40 P 40 = 1 P 40 = 0 P 40 = 1 P 40 = 0 Pumpedrift ELT, OFF ELT, OFF Konstant drift Driftsmåde Vinter ELT, OFF Reguleringsvariant med udeføler uden udeføler Indstilling P 40 P 40 = 1 P 40 = 0 P 40 = 1 P 40 = 0 Pumpedrift Konstant drift ELT, OFF (1 Konstant drift Konstant drift (1 Den angivne funktion for pumpestyring er for sænkningsdrift. I normaldrift kører pumpen konstant uafhængigt på P Omdrejningsreguleret pumpe Bliver en omdrejningstalreguleret pumpe tilsluttet, foregår reguleringen via et styresignal 0 10 V. Styresignalet tilsluttes (se kap )på stik nr. 11, vær opmærksom på pumpens montagevejledning. Standardregulering af omdrejningstalreguleret pumpe Her bliver pumpeydelsen indordnet den krævede brænderydelse. Ved frakobling af brænder bliver pumpen i drift med min. ydelse. Parameter 43 indstilles på 1. Modulationsgrænser for pumpen indstilles via parameter 44 og 45. Differencetemperaturregulering af omdrejningstalreguleret pumpe Ved denne reguleringsvariant regulerer pumpen afhængigt af den i parameter 48 indstillede temperaturdifference mellem fremløbsføler og returløbsføler. Parameter 43 indstilles på 2. Volumenstrømregulering af omdrejningstalreguleret pumpe med blandepotte. Ved denne reguleringsvariant regulerer pumpen afhængigt af temperaturdifferencen mellem blandepotteføler og fremløbsføler. Reguleringens temperaturdifference undgår returløbsforhøjelsen på grund af uensartet volumenstrøm i primær- og sekundær kreds. Funktionen kan under de givne forhold blive tilpasset anlægget via parameter 47, f.eks. udligning af ledningens varmetab til blandepotten. Da reguleringen af blandepotteføleren virker, er en varmtvandsproduktion før blandepotten ikke mulig. Parameter 43 indstilles på 2. Blandepotteføler skal tilsluttes på indgang B11 (se kap ) / La

49 6 Betjening 6.9 Frostsikring Frostsikring kedel Fremløbstemperatur < 8 C: Brænder bliver drevet med min. ydelse, Udgangene MFA og VA bliver aktive, når de er programmeret som varmekredseller ekstra pumpe. Fremløbstemperatur > 20 C: Brænder kobler fra, Pumpeefterløb er aktiv (parameter 41). Frostsikring af anlæg (med udeføler) Udetemperatur < Anlægsfrostsikrings-temperatur (parameter 23) minus 5 Kelvin: Udgangene MFA og VA bliver aktive, når de er programmeret som varmekredseller ekstern pumpe, Pumpen på ebus er aktiv, Termisk sikring via kedelfrostsikring. Udetemperatur > Anlægsfrostsikrings-temperatur (parameter 23) Pumpeefterløb bliver deaktiveret. Frostsikring varmt vand (Udførelse W) Varmtvandstemperatur < 8 C: Brænder bliver drevet med min. ydelse, Udgangene MFA og VA bliver aktive, når de er programmeret som ekstra pumpe-, VV-lade- eller cirkulationspumpe. Varmtvandstemperatur > 8 C plus halv koblingsdifference varmtvand (Parameter 51): Brænder kobler fra, pumpeefterløb er aktiv (parameter 4. Under varmtvandsfrostsikringen blinker symbolet vandhane i displayet / La

50 6 Betjening 6.10 Ind- og udgange Med de frie valgbare ind- og udgange kan de forskellige anvendelser blive realiseret. Udgange MFA 1, MFA 2 og VA Udgangen MFA er en potentialforbundet relæudgange. Udgangen VA er potentialfri. Alle relæ-udgange kan blive belastet med max. 3 A (AC1). Den max. samlede strøm på alle eksterne brugere må ikke overskride 4,5 A. Indstilling parameter 13, 14, 15 Beskrivelse 0 = Driftsmelding Kontakten slutter, såsnart der foreligger et varmekrav. 1 = Fejl- og advarselsmelding Kontakten slutter, såsnart en fejl optræder eller en advarsel har foreligget i mindst 4 minutter. 2 = Ekstern cirkulationspumpe Udgangen bliver styret af en intern varmekredspumpe (for varme- og varmtvandsdrift). 3 = Ekstern varmekredspumpe Udgangen bliver aktiveret under varmedriften. 4 = Varmtvands-ladepumpe Udgangen bliver aktiveret under varmtvandsproduktionen. 6 = VV-cirkulationspumpe via WCM-FS Udgangen bliver aktiveret afhængigt af WCM-FS. 7 = Varmekredspumpe via WCM-FS Enkelt kedel (parameter 12 = 1) Udgangen bliver aktiveret, når varmekredsen kræver det via WCM-FS. Er der intet varmekrav mere, foregår et pumpeefterløb på 3 minutter. Udgangen bliver deaktiveret, under varmtvandsproduktion (VV-prioritering). Kaskade (parameter 12 = A E) Udgangen bliver aktiveret via kaskademanageren. 8 = Konstantspænding (kun parameter 13, Udgangen er uafbrudt aktiveret. 14) 9 = Røggasklap (kun parameter 13) Udgangen bliver aktiveret før brænderstart til åben røggasklap. Indgang H1 Indstilling parameter 16 Beskrivelse 0 = Varmeproducentfrigivelse Er indgangen lukket, foregår en frigivelse for varmedriften. Ved åbne indgange bliver varmedriften spærret. 1 = Varmekreds sænkning/normal Ved sluttede indgange er normalsetpunktet aktivt. Ved åbne indgange er sænknings-setpunktet aktivt. 3 = Standby med frostsikring Ved sluttede indgange befinder anlægget sig i standby. Driftsmformerne varmt vand og varme er spærret. Frostsikringen forbliver aktiv. Anlæg med ekstern WCM-FS- eller WCM-EM-varmekredse er ligeledes spærret. 4 = Returmelding røggasklap Brænderstarten bliver først frigivet, når røggasklappen åbnes og returmelding følger efter på H1. Indgang H2 Indstilling parameter 17 Beskrivelse 0 =Varmtvandsfrigivelse Er indgangen sluttet, foregår varmtvandsfrigivelsen. Ved åben indgang bliver varmtvandsdriften spærret. 2 = Varmedrift med special niveau (se kap. 6.7) 3 = Brænderspærre-funktion Er indgangen sluttet, kobler kedlen og pumpen ud. Er der ingen frostsikring aktiv. I display vises W24, når kontakten er sluttet. Denne funktion kan f.eks. anvendes for tilslutning af en sikkerhedstermostat på en kondensathævepumpe. 4 = Returmelding røggasklap Når røggasklappen er lukket, kommer der en returmelding H / La

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E BETJENINGSVEJLEDNING Turbomax VU 1 E/1 E Kære kunde Vi glæder os over, at De har valgt en Vaillant Turbomax VK 1/1 E. Ved at læse denne betjeningsvejlednings henvisninger får De optimal udnyttelse af

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O Kondenserende kedel 6 720 610 790-00.1O ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23 OSW Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhedsråd 3 Symbolforklaring 4 1 Betjeningsoversigt 5 2 Idriftsætning 6 2.1 Inden idriftsætning

Læs mere

Betjeningsvejledning. Kondenserende gaskedel Logano plus GB312. Til brugeren. Bedes læst omhyggeligt før betjening. 7 747 009 300 01/2007 DK

Betjeningsvejledning. Kondenserende gaskedel Logano plus GB312. Til brugeren. Bedes læst omhyggeligt før betjening. 7 747 009 300 01/2007 DK Betjeningsvejledning Kondenserende gaskedel Logano plus GB312 Til brugeren Bedes læst omhyggeligt før betjening. 7 747 009 300 01/2007 DK Indholdsfortegnelse 1 For din sikkerhed.............................................

Læs mere

KOMPAKTKEDEL MONTERINGSVEJLEDNING GEMINOX THR 5/25 M 40

KOMPAKTKEDEL MONTERINGSVEJLEDNING GEMINOX THR 5/25 M 40 KOMPAKTKEDEL MONTERINGSVEJLEDNING GEMINOX THR 5/25 M 40 INDHOLD INDLEDNING PRÆSENTATION 3 TEKNISKE DATA 4 MONTERINGSVEJLEDNING INSTALLATION 6 AFTRÆK 6 RØRTILSLUTNING 12 ELTILSLUTNING 13 OPSTART 14 INDSTILLINGER

Læs mere

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING 1 Indholdsfortegnelse GENERELT... 4 LÆR 525KT GREEN-LINE AT KENDE... 5 DRIFTVÆLGERKNAPPEN... 5 DISPLAY... 6 OPSTART... 7 INDSTILLING AF DRIFT-TERMOSTAT... 9 INDSTILLING

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening 6304 5441 03/2001 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul Bedes læst omhyggeligt før betjening Kolofon Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende standarder

Læs mere

Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder komplette varmeanlæg gaskedel og varmtvandsbeholder i én unit. Stående gaskedel

Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder komplette varmeanlæg gaskedel og varmtvandsbeholder i én unit. Stående gaskedel Stående gaskedel Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder komplette varmeanlæg gaskedel og varmtvandsbeholder i én unit ecocompact VSC 126/2 C / VSC 196/2 C / VSC 246/2 C Nye tider... varme idéer til fremtidssikret

Læs mere

manual Montage- og driftsvejledning

manual Montage- og driftsvejledning manual Montage- og driftsvejledning Kondenserende gaskedel Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A/WTC 25-A og WTC 32-A83247609 1/2009 Overensstemmelseserklæring efter ISO/IEC Guide 22 Udbyder Adresse: Max Weishaupt

Læs mere

Betjeningsvejledning. Logano GB125 med brænder Logatop BE. Kondenserende oliekedel. Til installatøren. Læs dette omhyggeligt før montering og service

Betjeningsvejledning. Logano GB125 med brænder Logatop BE. Kondenserende oliekedel. Til installatøren. Læs dette omhyggeligt før montering og service Betjeningsvejledning Kondenserende oliekedel Logano GB125 med brænder Logatop BE Til installatøren Læs dette omhyggeligt før montering og service 7 747 019 961-03/2007 DK Indholdsfortegnelse 1 For din

Læs mere

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 For brugeren / for vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning VR 81 Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende dokumentationen...

Læs mere

EXCLUSIVE GREEN WWW.BERETTA.DK Salbjergvej 36. 4622 Havdrup Tlf. 46 18 58 44. Fax. 46 18 64 22 E-mail: beretta@beretta.dk

EXCLUSIVE GREEN WWW.BERETTA.DK Salbjergvej 36. 4622 Havdrup Tlf. 46 18 58 44. Fax. 46 18 64 22 E-mail: beretta@beretta.dk KONDENSERENDE EXCLUSIVE GREEN VÆGHÆNGT MILJØVENLIG MILJØVENLIG, VÆGHÆNGT, KONDENSERENDE GASKEDEL EXCLUSIVE GREEN WWW.BERETTA.DK Salbjergvej 36. 4622 Havdrup Tlf. 46 18 58 44. Fax. 46 18 64 22 E-mail: beretta@beretta.dk

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning æghængt kondenserende gaskedel Milton TopLine 15/25/35/45/25 Combi/25 Combi Plus Til brugeren 6 720 615 581 (12/2008) DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Generelle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

VÆGHÆNGT KONDENSERENDE GASKEDEL MED INDBYGGET 60 LITERS VARMTVANDSBEHOLDER I SYREFAST, RUSTFRI STÅL

VÆGHÆNGT KONDENSERENDE GASKEDEL MED INDBYGGET 60 LITERS VARMTVANDSBEHOLDER I SYREFAST, RUSTFRI STÅL KONDENSERENDE EXCLUSIVE BOILER GREEN 30 BSI VÆGHÆNGT MILJØVENLIG VÆGHÆNGT KONDENSERENDE GASKEDEL MED INDBYGGET 60 LITERS VARMTVANDSBEHOLDER I SYREFAST, RUSTFRI STÅL EXCLUSIVE BOILER GREEN 30 BSI WWW.BERETTA.DK

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

ANLÆGSMANUAL. TPK HS20 17-08-2015 Side 1 TPK HS20

ANLÆGSMANUAL. TPK HS20 17-08-2015 Side 1 TPK HS20 Side 1 TPK HS20 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. GENERELLE INFORMATIONER... 3 2. TRADITIONEL DIREKTE INSTALLATION... 4 3. DIREKTE INSTALLATION MED BLANDEKREDSE... 6 4. INSTALLATION AF INDIREKTE KREDS MED

Læs mere

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Følgende komponenter kan være medleveret. Ude-modul Alezio 6-11-16 kw Inde-modul med indbygget el-patron og 220 liter varmtsvandsbeholder Udeføler Buffertank

Læs mere

ecocompact Stående unit med kondenserende gaskedel ecocompact VSC 126/2 C VSC 196/2 C VSC 246/2 C

ecocompact Stående unit med kondenserende gaskedel ecocompact VSC 126/2 C VSC 196/2 C VSC 246/2 C ecocompact Stående unit med kondenserende gaskedel ecocompact VSC 126/2 C VSC 196/2 C VSC 246/2 C Nye tider... varme idéer til fremtidssikret Ideer til intelligent boligkomfort Vaillant har været med lige

Læs mere

Convena BV.VV m/vejrkompensering

Convena BV.VV m/vejrkompensering Convena BV.VV m/vejrkompensering Vejledning brug, drift og vedligeholdelse Convena Isol BV.VV m/vejrkompensering Model: Dagnæs Bækkelund Driftsvejledning Denne Convenafjernvarmeunit er et komplet anlæg

Læs mere

Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder effektive gaskedler med 4 års garanti, lavenergipumpe og energimærke A. Væghængt gaskedel

Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder effektive gaskedler med 4 års garanti, lavenergipumpe og energimærke A. Væghængt gaskedel Væghængt gaskedel Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder effektive gaskedler med 4 års garanti, lavenergipumpe og energimærke A. ecotec plus VC 126/35 A H / VC 246/35 A H Egnet til ethvert forhold ecotec

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11)

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) admin@batec.dk www.batec.dk Side 1 FLEX SUN Aktuel visning Driftsstatus Valg af temperaturvisning Manuel drift Programmering

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

MONTERINGS- OG SERVICEVEJLEDNING THEMA F AS 23 E

MONTERINGS- OG SERVICEVEJLEDNING THEMA F AS 23 E THEMA F AS 23 E 1 MONTERINGS- OG SERVICEVEJLEDNING THEMA F AS 23 E Bemærk : Det er vigtigt at installationen gennemskylles grundigt før kedlen monteres. Snavsfilter skal monteres på returen fra anlæg.

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

Væghængt gaskedel. Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder den kompakte gaskedel som producerer både varme og varmt vand. ecotec plus VCW 196/3-5

Væghængt gaskedel. Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder den kompakte gaskedel som producerer både varme og varmt vand. ecotec plus VCW 196/3-5 Væghængt gaskedel Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder den kompakte gaskedel som producerer både varme og varmt vand. ecotec plus VCW 196/35 ecotec plus VCW ecotec plus VCW passer ind overalt med 4 års

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING GEMINOX THR 2/13 M 75 GEMINOX THR 5/25 M 75

MONTERINGSVEJLEDNING GEMINOX THR 2/13 M 75 GEMINOX THR 5/25 M 75 MONTERINGSVEJLEDNING GEMINOX THR 2/13 M 75 GEMINOX THR 5/25 M 75 INDHOLD I - GENEREL PRÆSENTATION M IV - INSTALLATION M 1 - Beskrivelse 2 - Tekniske data II - FUNKTIONER 1 - Grundlæggende princip A. Bestykning

Læs mere

Driftsvejledning Kondenserende oliekedel

Driftsvejledning Kondenserende oliekedel Driftsvejledning Kondenserende oliekedel COB COB-CS Kedel til opvarmning Kedel med lagdelt beholder Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tlf. +49 8751/74-0 Fax +49 8751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Læs mere

Få exclusiv varmekomfort - også ved store behov

Få exclusiv varmekomfort - også ved store behov Væghængt villagaskedel Få exclusiv varmekomfort også ved store behov ecotec exclusiv ecotec exclusiv Opnå det maksimale når det drejer sig om varmekomfort, kontrol og besparelse Tysk kvalitet når kun det

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG. TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h

DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG. TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h Installation, opstart og fejlfinding på DAN RO vandbehandlingsanlæg med kapacitet fra 300 l/h og opefter. Mekanisk installation: RO anlægget anbringes

Læs mere

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit 08:081 0209 EL-unit TYPE 7000 El-unit 1 Type 7000 TRANSPORT Undersøg straks ved modtagelsen, om el-unitten er hel og ubeskadiget. Hvis der er fejl eller mangler ved el-unitten skal det straks anmeldes

Læs mere

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT TERMIX BRUGSVANDSUNIT med ladeveksler til forsyning af boligblokke og andre større byggerier med varmt brugsvand. GEMINA TERMIX Navervej 15-17 DK 7451 Sunds Productions as

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

NRS 2-5. Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5

NRS 2-5. Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5 NRS 2-5 Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5 1 Eldiagram 5 6 11 Vist kontaktposition: Alarm, driftsforstyrrelse 7 8 10 Fig. 1 9 10 Fig. 2 2 Dimensioner A B 128,5 B Fig. 3 C 30,01 (6 TE) 3

Læs mere

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Betjeningsvejledning Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Danmark Hoval a/s Christiansmindevej 12C 8660 Skanderborg Telefon +45

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24/32A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe, 2 komfortgrupper Tilslutning

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Revideret 05-01-14 Version 1.1 F21018901DK IBC automatic BRÄNNERIGATAN 5 S-263 37 HÖGANÄS TLF+46 42 33 00 10 FAX +46 42 33 03 75

Læs mere

Montagevejledning LK Cq

Montagevejledning LK Cq Montagevejledning LK Cq UDFØRELSE LK Rumtermostat Cq (sender) regulerer temperaturen i den respektive zone (f.eks. et rum) ved hjælp af radiosignaler til modtagerenheden, der er monteret ved varmekredsfordeleren.

Læs mere

Weishaupt kombinationsbeholder WKS. Den færdige varmtvandsbeholder for en enkel og hurtig montage. Et sikkert valg.

Weishaupt kombinationsbeholder WKS. Den færdige varmtvandsbeholder for en enkel og hurtig montage. Et sikkert valg. Weishaupt kombinationsbeholder WKS Den færdige varmtvandsbeholder for en enkel og hurtig montage Et sikkert valg. Weishaupt kombinationsbeholder: enkel, hurtig og effektiv luft/vandvarmepumpe for opstilling

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Brugervejledning Luft/vand-varmepumpe produktserierne: DVI LV Kompakt & Split Model 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Septmber 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Nymøllevej 17 DK-9240 Nibe Tlf. +45 98

Læs mere

VIESMANN VITORADIAL 300-T Kondenserende kedler 101 til 545 kw

VIESMANN VITORADIAL 300-T Kondenserende kedler 101 til 545 kw VIESMANN VITORADIAL 300-T Kondenserende kedler 101 til 545 kw Datablad Best.nr. og priser: se prislisten VITORADIAL 300-T Type VR3 Lavtemperatur-olie-/gaskedel med kondenserende varmeveksler Tretrækskedel

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus Milton TopLine - kondenserende kedler Milton TopLine GSKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus Den absolutte sikkerhed fra Længste erfaring og højeste kvalitet Den hollandske producent Nefit bragte verdens

Læs mere

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus Milton TopLine - kondenserende kedler Milton TopLine GSKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus Certificerede forhandlere Milton arbejder tæt sammen med de bedste varmespecialister i landet, der har den

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

6302 7408 01/2002 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Gaskedel Logano plus SB615. Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning

6302 7408 01/2002 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Gaskedel Logano plus SB615. Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning 6302 7408 01/2002 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Gaskedel Logano plus SB615 Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning Forord Om denne vejledning Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende

Læs mere

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold Turbovex TX 30 2.0.0 Illustrationer 1.0.0 Indhold 3.0.0 Generel information 3.1.0 Forord Denne monterings- og driftsvejledning indeholder teknisk information, og informationer om installation og vedligeholdelse

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560864 / 040208 TIGRIS AHC 8007/8014 TIGRIS AHC 8000 rumtermostat INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Betjeningsvejledning. Kondenserende naturgasfyr. CGB-K-20 Kombifyr CGB-K-24 Kombifyr CGB-K40-35 Kombifyr

Betjeningsvejledning. Kondenserende naturgasfyr. CGB-K-20 Kombifyr CGB-K-24 Kombifyr CGB-K40-35 Kombifyr Betjeningsvejledning Kondenserende naturgasfyr CGB-11 CGB-20 CGB-24 CGB-35 CGB-50 CGB-75 CGB-100 CGB-K-20 Kombifyr CGB-K-24 Kombifyr CGB-K40-35 Kombifyr Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

Montagevejledning. LK Trådløs Rumregulering Cq (NO) UDFØRELSE FORUDSÆTNINGER

Montagevejledning. LK Trådløs Rumregulering Cq (NO) UDFØRELSE FORUDSÆTNINGER ontagevejledning LK Trådløs Rumregulering Cq (NO) UDFØRELSE LK Rumtermostat Cq (sender) regulerer temperaturen i den respektive zone (f.eks. et rum) ved hjælp af radiosignaler til modtagerenheden, der

Læs mere

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info DLP 241- og 841 M00 0SE SEITRON TRÅDLØS STYREENHED

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA DK.ROT.050101 INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER 1. GENERELT Varmegenvinderen er en roterende varmeveksler med høj temperatur- og fugtvirkningsgrad. Varmeveksleren arbejder med en virkningsgrad på op til

Læs mere

NBE SUN COMFORT Version 6.00

NBE SUN COMFORT Version 6.00 Version 6.00 Nordjysk Bioenergi ApS Brinken 10 DK9750 Oester Vraa Denmark 0045-88209230 1 2 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand Stage 1 3 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand, udtræk

Læs mere

PANNEX BIO 18. Trinløs modulerende. VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten.

PANNEX BIO 18. Trinløs modulerende. VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten. PANNEX BIO 18 Trinløs modulerende VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten.dk Tak fordi De valgte PANNEX BIO 18 pillebrænder fra VVS

Læs mere

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring Betjeningsvejledning Til brugeren Betjeningsvejledning calormatic 370 Rumtemperaturstyret styring DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Om denne betjeningsvejledning... 3 1.1 Overholdelse af andre

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Kosan Gas varenr. 24213 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TERMISK SOLVARMEANLÆG MED SOLVARMESTYRING GEM TOP

BRUGERVEJLEDNING TERMISK SOLVARMEANLÆG MED SOLVARMESTYRING GEM TOP BRUGERVEJLEDNING TERMISK SOLVARMEANLÆG MED SOLVARMESTYRING GEM TOP Varenummer 120871 1 Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsanvisninger og symbolforklaring 3 1.1 Generelle sikkerhedsanvisninger 3 1.2 Symbolforklaring

Læs mere

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITODENS. til brugeren. Varmeanlæg med reguleringen Vitotronic 200, type HO1C til vejrkompenserende drift

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITODENS. til brugeren. Varmeanlæg med reguleringen Vitotronic 200, type HO1C til vejrkompenserende drift Betjeningsvejledning til brugeren VIESMANN Varmeanlæg med reguleringen Vitotronic 200, type HO1C til vejrkompenserende drift VITODENS 12/2011 Skal opbevares! Sikkerhedshenvisninger For Deres sikkerhed

Læs mere

Brugervejledning - Devireg 550 termostat

Brugervejledning - Devireg 550 termostat DK Brugervejledning - Devireg 550 termostat Brugervejledning - Devireg 550 termostat Om termostaten Side 2-7 Indstille ur og ugedag Side 8-9 Indstille temperatur Side 10-11 Indstille perioder med sænkning

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Betjeningspanel For indstilling af de enkelte værdier : tryk - ESC for at komme til hovedmenu - for at

Læs mere

Montagevejledning. RIOpanel Integra gulvkonvektor. EN 442-1 ini.dk.08.013/0. www.rio.dk www.hudevad.dk

Montagevejledning. RIOpanel Integra gulvkonvektor. EN 442-1 ini.dk.08.013/0. www.rio.dk www.hudevad.dk Montagevejledning RIOpanel Integra gulvkonvektor Indholdsfortegnelse Tekniske data... 3 Montage af gulvkonvektor... 3 El-installation... 4 Styring af vand... 4 Principskitse for tilslutning... 5 E-diagram...

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

Pelvac Manual. Version 1.000001

Pelvac Manual. Version 1.000001 Version 1.000001 1. Beskrivelse 1.1 Modul opbygget 1.2 Træpille tanken 1.3 Storsække 1.4 Smuld 1.5 Støj 1.6 Træpiller 1.7 Strømforbrug 1.8 Sugespids 2. Tekniske data 2.1 Tekniske data 2.2 Print diagram

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Fjernvarmeunit. Frem- og returløb KRAV TIL ANBEFALEDE FJERNVARMEUNITS

Fjernvarmeunit. Frem- og returløb KRAV TIL ANBEFALEDE FJERNVARMEUNITS Fjernvarmeunit Frem- og returløb KRAV TIL ANBEFALEDE FJERNVARMEUNITS KRAV TIL FJERNVARMEUNITS AffaldVarme Aarhus vurdere fjernvarmeunits til enfamilie-installationer med målerstørrelse Qp 1,5 og Qp 2,5

Læs mere

MONTERINGS- OG SERVICEVEJLEDNING ISOMAX F 28 E

MONTERINGS- OG SERVICEVEJLEDNING ISOMAX F 28 E F 8 E MONTERINGS- OG SERVICEVEJLEDNING ISOMAX F 8 E Præsentation... Dimensioner... Tekniske data... Varmeanlæg... Varmtvandsproduktion... Kedlen skematisk... Kedlens placering... Aftrækssystemmer... 5-8

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+-boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

TIGRIS AHC 8007/8014 styring

TIGRIS AHC 8007/8014 styring Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560864 / 150408 Installationsvejledning for Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt Wavin på 86962000, hvis du har brug for gode råd og vejledning omkring

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Original brugsanvisning 1400003_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 5 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Montagevejledning RIOpanel Integra

Montagevejledning RIOpanel Integra Montagevejledning RIOpanel Integra Indholdsfortegnelse Tekniske data...3 Montage af konvektor...3 El-installation...4 Styring af vand...4 Principskitse for tilslutning...5 Vedligeholdelse...6 Termostatstyring

Læs mere

Kodetastatur CT1000. Brugermanual

Kodetastatur CT1000. Brugermanual secure open Kodetastatur CT1000 Art. Nr.: 460100 (sort) Art. Nr.: 460106 (hvid) Brugermanual CT1000_usermanual_DANmaj15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000 Aalborg Tel: +45 72 40 60 03 Fax: +45 96 32 00

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER JORDEN GEMMER SOLENS VARME OG VARMEN UDNYTTES MED JORDVARME Når solen skinner om sommeren optages der varme i jorden. Jorden optager ca. halvdelen

Læs mere

Brugervejledning & instruktion SDU 12. Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1

Brugervejledning & instruktion SDU 12. Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1 Brugervejledning & instruktion SDU 12 Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1 INDHOLD 1 Beskrivelse 2 Installation 3 Funktionsbeskrivelse 4 Programmering 5 Kalibrering 5.1 Kalibrering af temperaturføler 5.2

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

Monterings- og betjeningsvejledning

Monterings- og betjeningsvejledning Monterings- og betjeningsvejledning Varmepumpestyringen WPM-1 NY Wolf Easy Connect System fra FW 1.40 Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tlf. +49 8751/74-0 Fax +49 8751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Læs mere

MANUAL. El-unit Type 7000

MANUAL. El-unit Type 7000 MANUAL El-unit Type 7000 INDHOLD Transport 2 Placering 2 VVS montering 3 El montering 5 Brugervejledning 6 Vedligeholdelse 6 Overensstemmelses- 6 erklæring Fejlfinding 7 Garantibestemmelser 8 VVS MONTERING

Læs mere

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort 99.50.20-A Clorius Energistyring Besparelser med optimal komfort En vejledning til hvordan du kan holde varmen og samtidig belaste miljøet og din økonomi mindst muligt! Gælder for 1-strengede anlæg. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Driftsvejledning

Indholdsfortegnelse. Driftsvejledning Driftsvejledning IRM - Regnvandsstyring Hybridsystem IRM Læs dette hæfte før installation og ibrugtagning Overhold alle sikkerhedsanvisninger Opbevar hæftet på anvendelsesstedet Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere