Montage- og driftsvejledning. Kondenserende gaskedel WTC-GB A /

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Montage- og driftsvejledning. Kondenserende gaskedel WTC-GB 120 300-A 83251709 1/2009-03"

Transkript

1 /

2 Overensstemmelseserklæring iht. ISO/IEC guide 22 Sprachschlüssel Producent: Max Weishaupt GmbH Adresse: Max-Weishaupt-Straße D Schwendi Produkt: Kondenserende gaskedel WTC-GB 120-A, WTC-GB 170-A, WTC-GB 210-A, WTC-GB 250-A, WTC-GB 300-A ifølge bestemmelserne for retningslinierne: GAD LVD EMC BED 90 / 396 / EEC 2006 / 95 / EC 2004 / 108 / EC 92 / 42 / EEC tildeles dette produkt følgende mærkning CE-0085 Schwendi, ppa. Dr. Lück ppa. Denkinger

3 1 Brugeranvisninger Vejledning for bruger Symboler Målgruppe Garanti og ansvar Sikkerhed Forskriftsmæssig anvendelse Ved gaslugt Ved røggaslugt Sikkerhedsforholdsregler Normaldrift Elektrisk tilslutning Gasforsyning Bortskaffelse Produktbeskrivelse Typebetegnelse Funktion Komponenter Elektriske dele Sikkerhedsindsretninger Programforløb Tekniske data WTC 120 / WTC Godkendelsesdata Elektriske data Omgivelsesbetingelser Tilladte brændstoffer Ydelse Emissioner Varmeproducent Beregning af anlæg ENEV-Produktkendeværdier Dimensioner Vægt Tekniske data WTC 210 / WTC 250 / WTC Godkendelsesdata Elektriske data Omgivelsesbetingelser Tilladte brændstoffer Ydelse Emissioner Varmeproducent Beregning af anlæg ENEV-Produktkendeværdier Dimensioner Vægt Montage / La 3-103

4 5 Installation Krav til centralvarmevandet Tilladt vandhårdhed Påfyldevandmængde Centralvarmevandet behandles Hydraulisk tilslutning Kondenstilslutning Gasforsyning Aftræksføring Elektrisk installation Tilslutningsdiagram Tilslutning af yderligere pumpe over udgang VA Betjening Betjeningsområde Betjeningspanel Display Slutbruger-menu Visning bruger-menu Indstillinger i brugermenuen Fagmandens-menu Info-område Parameter-menu Manuel ydelse Konfiguration startes manuelt Reguleringsvarianter Styringsvarianter Kedelkredspumpe Generelle anvisninger Omdrejningsreguleret pumpe Frostsikring Ind- og udgange Specielle anlægsparametre Anlægsparametre WTC 120 / WTC Anlægsparametre WTC 210 / WTC 250 / WTC Skorstensfejer Idriftsættelse Forudsætninger Kontrol af gasarmatur for tæthed Kontrol af gastilslutningstryk Den kondenserende gaskedel indreguleres Brænderydelse beregnes Driftsafbrydelse Vedligeholdelse Sikkerhedsrelaterede komponenter Servicevisning Kontroller differencetrykket på luftvagten / La 4-103

5 9.4 Tændelektrode demonteres Brænderrør demonteres og monteres Varmeveksler rengøres Røggastrykvagt kontrolleres Fejlfinding Fremgangsmåde ved fejl Fejlhistorik Afhjælpning af fejl Advarselskode Fejlkode Reservedele Tekniske bilag Intern kedelfortrådning Følerværdier Pneumatisk styreledninger Projektering Omregningstabel O2/CO Stikordsregister / La 5-103

6 1 Brugeranvisninger Oversættelse af original driftsvejledning 1 Brugeranvisninger Denne montage- og driftsvejledning er en fast del af kedlen og skal altid opbevares på opstillingsstedet. 1.1 Vejledning for bruger Symboler FARE Umiddelbar fare med høj risiko. Manglende iagttagelse kan medføre alvorlige personskader eller død. ADVARSEL FORSIGTIG Mindre risiko for fare. Manglende iagttagelse kan medføre skader i det omkringliggende miljø, alvorlige personskader eller død. Lav risiko for fare. Manglende iagttagelse kan forårsage materiel skade eller begrænset personskade. Vigtig information. Opfordring til en konkret handling. Resultat efter en handling. Opremsning af et handlingsforløb. Værdiområde Målgruppe Denne montage- og driftsvejledning henvender sig til driftspersonalet og til kvalificeret fagpersonale. Vejledningen skal overholdes af alle, der arbejder på kedlen. Arbejde på kedlen må kun udføres af personale, som har modtaget den fornødne uddannelse eller instruktion i det konkrete arbejdsområde / La 6-103

7 1 Brugeranvisninger 1.2 Garanti og ansvar Garanti- og ansvarserstatningsydelser i forbindelse med personskade eller materiel skade er udelukket, hvis de kan henføres til en eller flere af følgende årsager: Ureglementeret anvendelse af anlægget. Manglende iagttagelse af montage- og driftsvejledningen. Drift af anlægget med ukorrekt anbragte eller ikke funktionsdygtige sikkerhedseller beskyttelsesindretninger. Fortsat drift på trods af mangler. Uhensigtsmæssig montering, idriftsættelse, betjening eller vedligeholdelse af anlægget. Egenhændige ombygninger af anlægget. Montering af ekstra komponenter, som ikke er afprøvet sammen med anlægget. Montering af brændkammerindsatse, der forhindrer den oprindeligt konstruerede flammedannelse. Uhensigtsmæssigt gennemførte reparationer. Anvendelse af uoriginale dele (ikke Weishaupt originaldele). Anvendelse af ikke egnede brændstoftyper. Mangler i forsyningsledningerne. Ikke diffusionstætte varmesystemer uden systemdeling på varmekredsen. Force majeure / La 7-103

8 2 Sikkerhed 2 Sikkerhed 2.1 Forskriftsmæssig anvendelse Den kondenserende gaskedel kan anvendes til: Varmtvandskredse i lukkede systemer efter DIN EN 12828, Volumenstrøm på max.: - WTC 120 = 10,3 m 3 /h, - WTC 170 = 14,2 m 3 /h, - WTC 210 = 18,0 m 3 /h, - WTC 250 = 21,5 m 3 /h,wtc 250 = 21,5 m3/h, - WTC 300 = 25,0 m 3 /h. Ved uren forbrændingsluft i opstillingsrummet er en forhøjet rengørings- og servicefrekvens nødvendig. I dette tilfælde må anlægget køre i rumluftuafhængig drift. Forbrændingsluften må holdes fri for aggressive stoffer såsom (halogener, chlorider, fluorider, osv). Anlægget må kun være i drift i lukkede rum. Opstillingsrummet skal svare til stedlige forholdsregler. Ved uhensigtsmæssig anvendelse: Kan være forbundet med livsfare og fare for personskade for personale eller andre personer. Anlægget eller andet materiel kan blive beskadiget. 2.2 Ved gaslugt Undgå risiko for åben ild eller gnistdannelse. For eksempel: Tænd eller sluk ikke for kontakter, Tænd ikke for elektriske apparater, Anvend ikke mobiltelefon. Åbn døre og vinduer. Luk kuglehanen. Advar beboere (brug ikke ringklokke). Forlad bygningen. Kontakt VVS-firma eller gasleverandør efter at bygningen er forladt. 2.3 Ved røggaslugt Kedel udkobles og anlæg afbrydes. Åbn døre og vinduer. VVS- installatør eller servicefirma kontaktes. 2.4 Sikkerhedsforholdsregler Mangler af sikkerhedsmæssig betydning skal omgående afhjælpes. Komponenter af sikkerhedsmæssig betydning skal udskiftes, inden den konstruktionsbetingede levetid for den enkelte komponent er nået (se kap. 9.1) Normaldrift Alle skilte skal holdes i læsbar stand Brænderen må kun være i drift med lukket kappe. Foreskrevne indstillings-, service- og inspektionsarbejder skal gennemføres indenfor den foreskrevne tidsramme / La 8-103

9 2 Sikkerhed Elektrisk tilslutning Ved alt arbejde på spændingsførende dele: Forskrifter til forebyggelse af uheld BGV A3 samt de lokale regler og forskrifter skal overholdes. Det anvendte værktøj skal opfylde EN Gasforsyning Installering, ændringer og vedligeholdelse på gasanlæg skal udføres af et af gasleverandøren godkendt og autoriseret VVS-firma. Der skal foretages en for- og hovedafprøvning og tæthedsprøvning af anlæggets rørføring svarende til det forventede tryktrin i overensstemmelse med gældende myndighedsregler. Gasselskabet skal inden installering af anlægget informeres om type og omfang af det planlagte anlæg. Anlægget skal installeres i overensstemmelse med lokale forskrifter og gældende myndighedsregler). Gasforsyningen skal afhængigt af gasart og gaskvalitet udføres således, at der ikke dannes kondensat, Kun afprøvede og godkendte tætningsmaterialer må anvendes. Overhold enhver anvisning vedrørende anvendelse. Ved omstilling til anden gasart skal brænderen indreguleres på ny. Foretag tæthedsprøvning efter enhver vedligeholdelse og afhjælpning af fejl. 2.5 Bortskaffelse Anvendte stoffer skal bortskaffes miljømæssigt korrekt. I den forbindelse skal de lokale forskrifter overholdes / La 9-103

10 3 Produktbeskrivelse 3 Produktbeskrivelse 3.1 Typebetegnelse Eksempel: WTC-GB 170-A WTC Weishaupt Thermo Condens -G Brændstof: Gas B Opbygning: Gulvmodel 170 Ydelsesstørrelse: 170 kw -A Konstruktion 3.2 Funktion Komponenter 1 Varmeveksler i leddelt opbygning 2 Fremløbssamler med rørtilslutning 2" 3 Tilslutning sikkerhedsgruppe 4 Gasrør 1" 5 Friskluftrør DN Vandlås 7 Kondensbakke med røggastilslutning 8 Påfylde-og tømmehane 9 Returløbssamler med rørtilslutning 2" 0 Lyddæmper (ikke på WTC 250 og WTC 300) q Venturi / La

11 3 Produktbeskrivelse Elektriske dele 1 Sikkerhedstemperaturbegrænser (estb) 2 Tændelektrode 3 Kedeldisplay (WCM-CUI) 4 Gaskombiventil 5 Tilslutningsbox (W-EAB) 6 Kedelelektronik (WCM-CPU) 7 Ioniseringselektrode 8 Tændingsenhed 9 Blæser 0 Fremløbsføler q Røggasføler w Vandmangelsikring e Returløbsføler r Luftvagt t Røggastrykvagt / La

12 3 Produktbeskrivelse Sikkerhedsindsretninger Sikkerhedstemperaturbegrænser (estb) Overskrider temperaturen den på estb indstillede værdi på 95 C, bliver gastilførelsen frakoblet og blæser- og pumpeefterløb startet (W1. Kedlen kobler automatisk ind igen, når temperaturen efter 1 minut er faldet til under den indstillede fremløbsværdi. Overskrider temperaturen den på estb indstillede værdi på 105 C, bliver gastilførelsen frakoblet og blæser- og pumpeefterløbet startet. Blokerer anlægget (F11). Differencetemperatur fremløb/røggas Overskrider differencen mellem fremløbs- og returløbstemperaturen værdien i parameter A21, bliver kedlen udkoblet (W15). Efter 30-advarsler efter hinanden, blokerer kedlen (F15). Differencetemperatur estb/fremløbsføler Overskrides differencen mellem estb og fremløbstemperaturen værdien A22, bliver kedlen udkoblet (W18). Efter 30-advarsler efter hinanden, blokerer kedlen (F18). Overvågning af fremløbstemperaturstigning (Gradient) Stiger temperatur på estb for hurtigt på (parameter A23), bliver kedlen udkoblet (W14). Funktionen bliver først aktiv ved en temperatur på > 45 C. Røggasføler Overskrider røggastemperaturen værdien på parameter 33 (fabriksindstilling 120 C), bliver gastilførelsen frakoblet. Blæser og pumpeefterløb starter (W16). Luftvagt Luftvagten overvåger blæsertrykket. Før forventileringen starter, bliver stilstandsindkoblingspunktet kontrolleret. Under forventileringsfasen bliver blæserløbet regelmæssigt kontrolleret. (Efter 4 mislykkede startforsøg blokerer anlægget (F32, F45). Røggastrykvagt Under drift bliver trykket i kondensatbakken overvåget. Derved forhindrer man, at vandlåsen ved for højt modtryk tømmes. Trykvagten udløses af trykket (>5,5 mbar) og anlægget blokerer (F46). Svarer trykvagten overens med stilstandskontrollen af blæseren, sker der under alle omstændigheder en blokering (F38). Vandmangelsikring Falder anlægstrykket til under 1 bar, kobler kedlen fra (F36). Stiger trykket igen til 1,2 bar, starter kedlen automatisk op. Gastrykvagt Før og under drift bliver gastilslutningstrykket kontrolleret. Hvis gastrykket går under det indstillede, kobler kedlen fra (W47) / La

13 3 Produktbeskrivelse Programforløb 1. Forventilering Ved varmekrav 1 starter blæseren og kører på forventilerings-omdrejningstal Tænding Blæseren kører under tændingsomdrejningstallet 3, tændingen 4 kobler ind og gasventilen 5 bliver åbnet. Brændstoffet bliver antændt. Der danner sig et flammebillede. 3. Sikkerhedstid Efter udløb af sikkerhedstiden (3,5 sekunder) 6 bliver tændingen igen indkoblet. 4. Flammestabilisering Er der et flammesignal 7, følger flammestabiliseringstiden Forsinket varmedrift I driftsmåden varme følger derefter den forsinkede varmedrift 9. For varigheden af den forsinkede periode bliver varmeydelsen begrænset (ved varmtvandsproduktion falder den forsinkede varmedrift ud). 6. Modulerende drift Den kedelinterne temperaturregulering overtager den omdrejningstalangivelse for blæseren 0 indenfor den programmerede ydelsesgrænse. 7. Efterventilering Efter hver eneste reguleringsudkobling, fejl og strømafbrydelse bliver blæseren sat i drift med efterventileringsomdrejningstallet q / La

14 3 Produktbeskrivelse 3.3 Tekniske data WTC 120 / WTC Godkendelsesdata Gaskedler-kategori (DE, AT, CH) I2ELL, I2H Installationsmåde B23, B23P (1, B33, C13, C33, C43, C53, C63, C83, C93 CE-nr. CE-0063 BS 3948 SVGW (1 kun i forbindelse med aftrækssystem i trykklasse P1 eller H1 iht. EN Elektriske data WTC 120 WTC 170 Netspænding/netfrekvens 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz Ydelseseffekt drift 170 W 260 W Ydelseseffekt standby 7 W 7 W Anlægssikring intern (WCM-CPU) 6,3 AT 6,3 AT Forsikring ekstern 16 A 16 A Beskyttelsesklasse IP 20 IP 20 Tændelektrodeafstand 4,0 mm 4,0 mm Omgivelsesbetingelser Temperatur under drift C Temperatur ved transport/opbevaring C Relativ luftfugtighed max. 80%, dugfrit Tilladte brændstoffer N-gas Ydelse WTC 120 WTC 170 Fyringsvarmeydelse QC 23,0 115,9 kw 27,0 161,0 kw Kedelydelse ved 80/60 C 22,4 114,0 kw 26,3 158,4 kw Kedelydelse ved 50/30 C 25,0 121,9 kw 29,4 170,0 kw Blæseromdrejningstal /min /min Kondensatmængde ved 50/30 C 3,1 7,9 l/h 3,7 12,3 l/h Norm-nyttevirkningsgrad ved 40/30 C 109,4 % Hi (98,6 % Hs) 109,3 % Hi (98,5 % Hs) / La

15 3 Produktbeskrivelse Emissioner Den kondenserende kedel befinder sig i henhold til EN 297 i emissionsklasse 5. Norm-emissionsfaktor iht. DIN 4702 T8 (40/30 C) WTC 120 WTC 170 Kuldioxid NOxx 47 mg/kwh 39 mg/kwh Kulilte CO 17 mg/kwh 19 mg/kwh O2-indhold ved min. ydelse og max. ydelse Ydelse min. max. O2-indhold 4,6 % 4,3 % Varmeproducent WTC 120 WTC 170 Vandindhold 13,5 liter 16 liter Kedeltemperatur max. 85 C max. 85 C Driftstryk max. 6 bar max. 6 bar Tryktab For at finde den hydrauliske beregning af varmeanlægget, skal man være opmærksom på den kondenserende gaskedels tryktab og den maximale gennemstrømningsgrænse. Tryktab findes i diagram WTC 120 WTC Gennemstrømning i m³/h 2 Tryktab i mbar WTC 120 WTC 170 Gennemstrømningsgrænse max. 10,3 m 3 /h max. 14,2 m 3 /h / La

16 3 Produktbeskrivelse Beregning af anlæg WTC 120 WTC 170 Restløftetryk på røggasstudsen 163 Pa 166 Pa Røggasmassestrøm 10,3 51,1 g/s 12,1 71,0 g/s Røggastemperatur ved 80/60 C C C Røggastemperatur ved 50/30 C C C Røggasstuds DN125 DN125 Friskluftstuds DN110 DN ENEV-Produktkendeværdier Kedelvirkningsgrad ved 100 % ydelse og middel kedeltemperatur 70 C Kedelvirkningsgrad ved 30 % ydelse og returløbstemperatur 30 C Stilstandstab ved 50 K over rumtemperatur WTC 120 WTC ,4 % Hi (88,6 % Hs) 108,8 % Hi (98,0 % Hs) 0,36 % 391 W 98,4 % Hi (88,6 % Hs) 108,8 % Hi (98,0 % Hs) 0,28 % 425 W / La

17 3 Produktbeskrivelse Dimensioner WTC 120 / WTC , ,5 154, , ,5 363, ca. 110 alle angivelser er i mm 1 Tilslutning sikkerhedsgruppe 1¼" 2 Gasrør 1" 3 Friskluftrøret DN Kondenstilslutning 5 Aftrækstilslutning DN Kedelreturløb 2" 7 Kedelfremløb 2" Vægt WTC 120 WTC 170 Vægt tom ca. 152 kg ca. 172 kg / La

18 3 Produktbeskrivelse 3.4 Tekniske data WTC 210 / WTC 250 / WTC Godkendelsesdata Gaskedler-kategori (DE, AT, CH) I2ELL, I2H Installationsmåde B23, B23P (1, B33, C13, C33, C43, C53, C63, C83, C93 CE-nr. CE-0063 BS 3948 SVGW (1 kun i forbindelse med aftrækssystem i trykklasse P1 eller H1 iht. EN Elektriske data WTC 210 WTC 250 WTC 300 Netspænding/netfrekvens 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz Ydelseseffekt drift 265 W 295 W 389 W Ydelseseffekt standby 7 W 7 W 7 W Anlægssikring intern (WCM-CPU) 6,3 AT 6,3 AT 6,3 AT Forsikring ekstern 16 A 16 A 16 A Beskyttelsesklasse IP 20 IP 20 IP 20 Tændelektrodeafstand 4,0 mm 4,0 mm 4,0 mm Omgivelsesbetingelser Temperatur under drift C Temperatur ved transport/opbevaring C Relativ luftfugtighed max. 80%, dugfrit Tilladte brændstoffer N-gas Ydelse WTC 210 WTC 250 WTC 300 Fyringsvarmeydelse QC 44,0 200,0 kw 48,0 239,0 kw 53,0 276,0 kw Kedelydelse ved 80/60 C 42,9 196,8 kw 46,8 235,2 kw 51,6 271,6 kw Kedelydelse ved 50/30 C 47,9 210,0 kw 52,3 251,0 kw 57,7 290,0 kw Blæseromdrejningstal /min /min /min Kondensatmængde ved 50/30 C 4,8 14,1 l/h 6,2 17,4 l/h 5,6 20,0 l/h Norm-nyttevirkningsgrad ved 40/30 C 109,7 % Hi (98,8 % Hs) 110,3 % Hi (99,4 % Hs) 110,2 % Hi (99,3 % Hs) / La

19 3 Produktbeskrivelse Emissioner Den kondenserende kedel befinder sig i henhold til EN 297 i emissionsklasse 5. Norm-emissionsfaktor iht. DIN 4702 T8 (40/30 C) WTC 210 WTC 250 WTC 300 Kuldioxid NOxx 43 mg/kwh 47 mg/kwh 54 mg/kwh Kulilte CO 14 mg/kwh 17 mg/kwh 14 mg/kwh O2-indhold ved min. ydelse og max. ydelse Ydelse min. max. O2-indhold 4,6 % 4,3 % Varmeproducent WTC 210 WTC 250 WTC 300 Vandindhold 20 liter 22,5 liter 25 liter Kedeltemperatur max. 85 C max. 85 C max. 85 C Driftstryk max. 6 bar max. 6 bar max. 6 bar Tryktab For at finde den hydrauliske beregning af varmeanlægget, skal man være opmærksom på den kondenserende gaskedels tryktab og den maximale gennemstrømningsgrænse. Tryktab findes i diagram WTC 210 WTC 250 WTC Gennemstrømning i m³/h 2 Tryktab i mbar WTC 210 WTC 250 WTC 300 Gennemstrømningsgrænse max 18,0 m 3 /h max 21,5 m 3 /h max 25,0 m 3 /h / La

20 3 Produktbeskrivelse Beregning af anlæg WTC 210 WTC 250 WTC 300 Restløftetryk på røggasstudsen 145 Pa 182 Pa 189 Pa Røggasmassestrøm 19,5 88,1 g/s 21,6 105,3 g/s 23,8 121,6 g/s Røggastemperatur ved 80/60 C C C C Røggastemperatur ved 50/30 C C C C Røggasstuds DN160 DN160 DN160 Friskluftstuds DN110 DN110 DN110 Kedelvirkningsgrad ved 100 % ydelse og middel kedeltemperatur 70 C Kedelvirkningsgrad ved 30 % ydelse og returløbstemperatur 30 C ENEV-Produktkendeværdier WTC 210 WTC 250 WTC ,4 % Hi (88,6 % Hs) 108,8 % Hi (98,0 % Hs) Stilstandstab ved 50 K over rumtemperatur 0,27 % 510 W 98,4 % Hi (88,6 % Hs) 108,8 % Hi (98,0 % Hs) 0,26 % 583 W 98,4 % Hi (88,6 % Hs) 108,8 % Hi (98,0 % Hs) 0,25 % 650 W / La

21 3 Produktbeskrivelse WTC 210 / WTC 250 / WTC Dimensioner , ,5 154, , ,5 363, ca. 110 alle angivelser er i mm 1 Tilslutning sikkerhedsgruppe 1½" 2 Gasrør 1" 3 Friskluftrøret DN Kondenstilslutning 5 Aftrækstilslutning DN Kedelreturløb 2" 7 Kedelfremløb 2" Vægt WTC 210 WTC 250 WTC 300 Vægt tom ca. 212 kg ca. 225 kg ca. 242 kg / La

22 4 Montage 4 Montage Kun gældende for Schweiz Montering og drift i Schweiz skal ske i overensstemmelse med forskrifterne som anført i SVGW, VKF samt i de lokale og kantonale regler og bestemmelser. Frontkappe fjernes Klap 1 til kedlens betjeningsfelt åbnes. Skrue 2 løsnes og frontpanel kan aftages. Transport For transport kan der blive påskruet 6 steder med ¾"-rør. Ved transport til forskellige højdeniveauer (f.eks. trapper) kan de nedre transportpunkter anvendes. ¾"-rør påskrues transportpunkterne / La

23 4 Montage Opstillingsrum Opstillingsrummet skal svare til stedlige forholdsregler. Kravet er f.eks. en fri åbning med en mindste diameter (se DVGW-TRGI, arbejdsbladt G 600). Diameteren skal minimum være som vist i tabel og det må mamimalt være opdelt på to åbninger. Anlægget Rumluftafhængig WTC cm 2 WTC cm 2 WTC cm 2 WTC cm 2 WTC cm 2 Mindste-diameter Rumluftuafhængig WTC cm 2 eller 2 x 75 cm 2 Mål Ved opstilling vær opmærksom på kedlens mål (se kap ). Mindste afstand For montage- og servicearbejde skal der på hver kedelside være en afstand på mindst 50 cm fra væggen. Kedel justeres Med de 4 indstillelige fødder 1 sættes beholderen i vater vandret / La

24 5 Installation 5 Installation 5.1 Krav til centralvarmevandet Ved hjælp af VDI-retningslinie 2035 gælder der for anlægsvandet følgende krav. Ubehandlet påfylde- og suppleringsvand skal være af drikkevandskvalitet (farveløs, klar, uden aflejringer) Påfylde- og suppleringsvandet skal være forfiltreret (maskestørrelse max. 25 µm), ph-værdien skal være 8,5 ± 0,5, Der må ikke være ilt i anlægsvandet (max. 0,05 mg/l), Ved ikke ilttætte anlægskomponenter skal der foretages en systemadskillelse, så varmesystemet bliver separeret Tilladt vandhårdhed Den tilladelige vandhårdhed bliver bestemt i forhold til påfylde- og suppleringsvandmængden. Diagrammet vil vise, om en vandbehandling er nødvendig. Ligger påfylde- og suppleringsvandet i området ovenfor grænsekurven: Påfylde- og suppleringsvandet skal behandles. Ligger påfyldevandet nedenfor grænsekurven, skal det ikke behandles. Påfylde- og suppleringsvandmængden skal nedskrives som dokumentation i en anlægsbog. WTC 120 / WTC 170 WTC 120 WTC Påfylde- og suppleringsvandmængde i liter 2 Hårdhed i dh / La

25 5 Installation WTC 210 / WTC 250 / WTC 300 WTC 210 WTC 250 WTC Påfylde- og suppleringsvandmængde i liter 2 Hårdhed i dh Påfyldevandmængde Hvis der ikke foreligger informationer om påfyldevandmængden, kan man ved hjælp af nedenstående liste foretage et overslag. Ved bufferanlæg skal man også tage hensyn til bufferindholdet. Varmesystem Overslag af påfyldevandmængde (1 55/45 C 70/55 C Rør- og stålradiatorer 37 l/kw 23 l/kw Støbejernsradiatorer 28 l/kw 18 l/kw Pladeradiator 15 l/kw 10 l/kw Ventilation 12 l/kw 8 l/kw Konvektor 10 l/kw 6 l/kw Gulvvarme 25 l/kw 25 l/kw (1 med henblik på bygningens varmeforbrug / La

26 5 Installation Centralvarmevandet behandles Afsaltning (bliver anbefalet af Weishaupt) Påfylde- og suppleringsvandet afsaltes fuldstændigt. (Anbefaling: Blødgøringsanlæg) Ved fuldstændigt afsaltet centralvarmevand må suppleringsvandmængden kun være op til 10 % af anlægsindholdet. Større suppleringsvandmængde skal ligeledes afsaltes. ph-værdien (8,5 ± 0,5) i det afsaltede vand skal kontrolleres: ved idriftsættelse efter ca. 4 ugers drift, ved årligt serviceeftersyn ph-værdien på centralvarmevandet tilpasses i givet fald med tilsætning af Trinatriumfosfat. Blødgøring (ionudbytter) FORSIGTIG Skader på kedlen på grund af for høj ph-værdi Korrosionsdannelse kan beskadige kedlen Efter blødgøring med ionudbytter skal ph-værdien på grund af centralvarmevandets egenalkalisering yderligere stabiliseres. Påfylde- og suppleringsvandet blødgøres, ph-værdi stabiliseres. ph-værdi (8,5 ± 0,5) kontrolleres ved det årlige serviceeftersyn. Hårdhedsstabilisering FORSIGTIG Skader på kedlen ved uegnede inhibitatorer Korrosionsdannelse og aflejringer kan beskadige anlægget Anvend kun inhibitatorer, når dennes producent garanterer følgende: de stillede krav til centralvarmevandet er opfyldt, varmeveksleren på kedlen må ikke være angrebet af korrosion, der må ikke komme slamudskillelse fra anlægget. Påfylde- og suppleringsvandet med inhibitatorer bearbejdes. ph-værdi (8,5 ± 0,5) kontrolleres efter bestemmelserne fra producenten af inhibitatorer / La

27 5 Installation 5.2 Hydraulisk tilslutning Varmeanlæg gennemspules med mindst 2-gange anlægsindhold. Fremmedlegemer bliver fjernet. Kedelfremløb og kedelreturløb lukkes (anbefaling: anvend afspærringsventiler). Tilslutning af sikkerhedsgruppe (optional) 1. Ekspansionsbeholder monteres. I givet fald monteres en snavssamler på returløbet. 1 Tilslutning sikkerhedsgruppe WTC 120 / WTC 170 = 1¼" WTC 210 / WTC 250 / WTC 300 = 1½" 2 Kedelfremløb 2" 3 Kedelreturløb 2" 4 Kedelpåfylde- og tømmehane Vandpåfyldning FORSIGTIG Skader på den kondenserende gaskedel med uegnet påfyldevand Korrosionsdannelse og aflejringer kan beskadige anlægget Vær opmærksom på kravene til centralvarmevandet og de stedlige myndigheders forskrifter (se kap. 5.1). Afspærringsventil åbnes. Centralvarmeanlægget fyldes langsomt via påfyldehanen (Anlægstryk min. 1,3 bar). Anlæg udluftes. Anlæggets tæthed og påfyldningstryk kontrolleres / La

28 5 Installation 5.3 Kondenstilslutning FARE Forgiftningsfare ved udslip af røggas Indånding kan føre til svimmelhed, kvalme med kraftigt ubehag - søg læge. Vandlåsens vandstand skal jævnligt kontrolleres hvis der er længere tids stilstand eller drift med høje returløbstemperaturer (> 55 C). Det ved kondenseringsdrift forekommende kondensat bliver ført til afløb via en kondensatbakke med indbygget vandlås. Følg datablad ATV-DVWK-A 251 og monter om nødvendigt et neutraliseringsanlæg (optional). Er afløbet fra kondensaten oven over kondensatudgangen: Kondensathævepumpe (optional) monteres. Vandlås fyldes Kondensslangen på vandlåsen føres til afløb. Vandlås over røggasstudsen på kedlen fyldes med vand. Er en ekstern vandlås 1 efter kedlen tilstede (f.eks. via en kondensslange): Kappe fra udluftningsåbningen fjernes. Er der ingen ekstern vandlås til stede, skal kappen fra udluftningsåbningen ikke fjernes / La

29 5 Installation 5.4 Gasforsyning Gastilslutningen skal udføres af en autoriseret gasinstallatør. Landets gældende love samt lokale regler og bestemmelser fra gasforsyningsselskabet skal overholdes. Gastypen skal stemme overens med angivelsen på typeskiltet kedlen. Den kondenserende gaskedel leveres indstillet til N-gas E (G20). Gastilslutningstryk Gastilslutningstrykket skal være i følgende område: N-gas E/H N-gas LL 17, ,0 mbar 20, ,0 mbar Idriftsætning må ikke foretages hvis kedlen er udenfor trykområdet iht. DIN EN 437. Gastilslutning installeres FARE Risiko for eksplosion som følge af udsivning af gas Let antændelige emner kan få en gas-luft-blanding til at eksplodere. Gasforsyningen etableres omhyggeligt og alle sikkerhedsanvisninger skal overholdes. Før start af arbejdet lukkes tilhørende afspærringsindretninger og sikres mod uvedkommende adgang. Gastilførselsledningen monteres spændingsfri. En termisk afspærringsventil (TAE) er påkrævet: Hvis der monteres termisk afspærringsenhed, skal denne installeres foran kuglehanen /kuglehane med TAE Gaskuglehane (optional) installeres. Gasforsyning tilsluttes på gastilslutning. Gasledning skal kontrolleres og udluftes. Kun gasleverandøren eller et af denne godkendt og autoriseret VVS-firma må teste gasledningen for tæthed og evt. udlufte. Luk kuglehanen den kondenserende gaskedel. Kontroller at gasledningerne er tætte. Udluft gasledningen / La

30 5 Installation 5.5 Aftræksføring Aftræk Forbrændingsluften kan blive tilført: fra opstillingsrummet (rumluftafhængig drift), ved tilslutning af ekstern udluftning (rumluftuafhængig drift). Aftræk Ved montering af et aftræk skal de stedlige forskrifter samt de forskrifter der er i kedlens manual overholdes. FORSIGTIG Skader på kedel Overbelastning ved at anvende et forkert aftræk Kondenserende gaskedel må kun sættes i drift når en af følgende tilslutnings-sæt er monteret. Den kondenserende gaskedel er systemgodkendt med kedeltilslutningen, og må kun sættes i drift med det. WTC 120 / WTC 170: Kedeltilslutnings-sæt bøjning Bestillings-nr , Kedeltilslutnings-sæt lige - Bestilligs-nr WTC 210 / WTC 250 / WTC 300: Kedeltilslutnings-sæt bøjning Bestillings-nr , Kedeltilslutnings-sæt lige - Bestilligs-nr Tilslutnings-sæt på aftrækstilslutningen monteres (se montagevejledning WAL- PP). For den videre tilslutning må der kun anvendes tilladte aftrækssystemer. Bliver den kondenserendes gaskedel tilsluttet en skorsten i huset, skal denne være beskyttet mod fugtighed. Aftrækket skal være tæt. Tæthedsprøvning af aftrækket gennemføres / La

31 5 Installation 5.6 Elektrisk installation FARE Elektrisk stød ved arbejde under spænding Kan medføre alvorlige personskader eller død. Inden arbejdet påbegyndes, skal strømforsyningen til anlægget afbrydes, og der skal sikres imod utilsigtet genindkobling. Den elektriske installation må kun foretages af autoriserede el-installatører. Lokale regler og bestemmelser skal overholdes. Busledningen udlægges separat og med afskærmede ledninger, derved tilsluttes skærmen i den ene ende PE. For tilslutning af 230 V-ledninger, Bus- og følerledninger (SELV) planlægges at lægge ledningsføringen i delte kanaler. Ledningerne fra kedlens bagside føres til tilslutningsboksen gennem kabelkanalerne. Ind- og udgange ordnes efter brug (se kap. 6.10). Ledningerne tilsluttes iht. el-diagrammet / La

32 5 Installation Tilslutningsdiagram Vær opmærksom på henvisninger til el-installationen (se kap. 5.6). Den max. strøm til alle eksterne brugere anløber 4,5 A og må ikke blive overskredet. WCM - CPU AC F1 230V 6,3 AT DC D D ebus Modul D µc - Unit A D A S V L N PE 2 3 MFA 1 L N PE H1 L E 4 H2 L E 5 MFA 2 L N PE 6 7 VA 1 2 ebus B11 1 M 9 B1 1 M 10 B3 1 M 11 1 M 12 N1 1 M 16A L N PE 230 V/50 Hz MFA 1 H1 H2 MFA 2 L N WCM-EM WCM-FS B11 B1 B V n ma V Nr. Stik Farve Tilslutning Forklaring 1 230V Sort Forsyningsspænding 230 V AC/50 Hz 2 MFA 1 Grå Relæ-udgang 230 V AC max. 3 A (AC1) 3 H1 Turkis Indgang 230 V AC/2 ma 4 H2 Rød Indgang 230 V AC/2 ma 5 MFA 2 Lilla Relæ-udgang 230 V AC max. 3 A (AC1) 6 VA Brun Potentialfri relæ-udgang 230 V AC/max. 3 A (AC1) 7 ebus Blå WCM-komponenter (FS, EM, KA) 8 B11 Hvid Blandepotteføler NTC 5 kω 0 99 C 9 B1 Grøn Udeføler NTC 600 Ω C 10 B3 Gul Beholderføler NTC 12 kω 0 99 C 11 Mørkeblå Styresignal for den omdrejningsregulerede pumpe 0 10 V 12 N1 Orange Temperaturfjernstyring 2 10 V; 4 20 ma 5 V DC/max 20 ma/2 khz (se kap. 6.7) / La

33 5 Installation Tilslutning af yderligere pumpe over udgang VA Vær opmærksom på henvisninger til el-installationen (se kap. 5.6). Pumpe tilslutttes iht. diagram V L N PE 2 3 MFA 1 L N PE H1 L E 4 H2 L E MFA 2 VA ebus B11 L N PE M 16A L N PE 230 V/50 Hz / La

34 6 Betjening 6 Betjening 6.1 Betjeningsområde Betjeningspanel Klap åbnes Der er 4 betjeningselementer til rådighed. reset 1 Enter-taste Valg bekræftes, data gemmes. 2 Drejeknappen Navigerer gennem menuer og parametre, hvor værdier skal ændres 3 Taste [reset] Fejl slettes. Er der ingen fejl, bliver kedlen genopstartet. 4 Kontakt S1 Anlæg ON/OFF / La

35 6 Betjening Display Displayet viser aktuel driftstilstand og driftsdata. Alt efter anlægsvariant bliver symboler op- eller nedblendet. Ved tilslutning af en fjernbetjening (f.eks. WCM-FS eller WCM-EM) bliver symbolerne 9 q ikke vist. 1 Brænder i drift 2 Varmedrift aktiv 3 Varmtvandsproduktion aktiv 4 Fejl 5 Servicehenvisning 6 Fremløbstemperatur (Standardvisning); parameter og værdier 7 Frostsikring aktiv 8 Standby 9 Sommerdrift hhv. ingen varmedrift 0 Varme på sænkningssetpunkt q Varme på normalsetpunkt Visning af defekt føler eller følerkortslutning. Visning brændertaktspærre (se kap. 6.7) / La

36 6 Betjening 6.2 Slutbruger-menu Alt efter anlægsvariant bliver symboler vist eller nedblendet. Ved tilslutning af en fjernbetjening (f.eks. WCM-FS eller WCM-EM) bliver symbolerne 1 4 ikke vist. Falder kommunikationen mellem kedelelektronik og fjernbetjening ud, bliver symbolet for nøddrift igen vist Visning bruger-menu I bruger-menuen kan der forespørges om forskellige informationer. Drej på drejeknappen. Symbolliste vises. Drej på drejeknappen. Bjælken veksler mellem symbolerne. 1 Fremløbstemperatur (--- = Standby) 2 Fremløbstemperatur (--- = Standby) 3 Driftsmåde: S = Sommerdrift, W = Vinterdrift 4 Varmtvandstemperatur / La

37 6 Betjening Indstillinger i brugermenuen I bruger-menuen kan der ændres forskellige værdier. Drej på drejeknappen. Symbolliste vises. Drej på drejeknappen. Bjælken veksler mellem symbolerne. Tryk på enter-tasten. Indstillet værdi bliver vist blinkende. Med drejeknappen ændres værdien. Værdi gemmes med enter-tasten. Indstilling Område Fabriksindstilling 1 Normalt indstillet fremløbstemperatur Indstillet sænket fremløbstemperatur Max. fremløbstemperatur (P 31) --- = Standby 60 C 2 Sænkningssetpunkt Min. fremløbstemperatur (P 30) Normal indstillet fremløbstemperatur 3 Driftsmåde S = Sommer W = Vinter 4 Varmtvandssetpunkt 30 C 65 C --- = Varmtvandsdrift OFF 5 Manuel ydelse starter Min. ydelse Max. ydelse Skorstensfejer-funktion 6 Fagmandens-menu 30 C W 50 C / La

38 6 Betjening 6.3 Fagmandens-menu Fagmandens-menu aktiveres Drej på drejeknappen. Symbolliste vises. Drejeknap drejes og bjælken sættes under det ønskede symbol. Tryk på enter-tasten. Drejeknap drejes og kode 11 indstilles. Bekræft koden med enter-tasten. Symbollisten vises i fagmandens-menu. 1 Info-område 2 Parameter-menu 3 Fejlhistorik Drejeknap drejes og bjælken sættes under den ønskede menu. Tryk på enter-tasten. Menuen bliver aktiveret. Fagmandens-menu forlades Drejeknappen drejes, til ESC vises i display. Tryk på enter-tasten / La

39 6 Betjening Info-område Anlægsværdier (i) vises Info-menu aktiveres (se kap. 6.3). Drej på drejeknappen. Anlægsværdi kan aflæses. Alt efter anlægsvariant bliver bestemte værdier nedblendet. Info Anlæg Enhed i 10 Driftsfase 0 = Brænder OFF 1 = Stilstandskontrol af blæser 2 = Forventileringsomdrejningstal er opnået 3 = Forventilering 4 = Tændomdrejningstal er opnået 5 = Tænding Flammebilledetid (10 1,0 sekunder) 6 = Brænder i drift 7 = Gasventilkontrol 8 = Omdrejningstal for efterventilering er nået og efterventilering starter. i 11 Laststilling % i 12 (1 Middel udetemperatur C i 13 Enkelt kedel = Fremløbs-setpunkt Kaskadedrift = Ydelses-setpunkt Fjerndrift SRO = Temperatursetpunkt Fjerndrift WCM-FS, WCM-EM, over N1 = højeste varmekrav C % C C i 15 Temperatursetpunkt over N1 C (1 Kan tilbagestilles Info Aktuatorer Enhed i 20 Driftsmåde H = Varmedrift W = Varmt vand i 22 Pumpeydelse % i 23 Blæseromdrejningstal 1/min x 10 Info Følere Enhed i 30 estb-temperatur C i 31 Røggastemperatur C i 32 Ioniseringssignal Setpunkt min. ydelse: 9 16 µa Setpunkt max. ydelse: µa Grænseværdi: 4 µa µa i 33 Udetemperatur C i 34 Varmtvandstemperatur C i 35 Fremløbstemperatur C / La

40 6 Betjening Info Følere Enhed i 37 Returløbstemperatur C i 39 Blandepotteføler-Temperatur C Info Systeminfo Enhed i 42 Brænderstarter x 1000 i 43 Driftstimer brænder h x 100 i 44 Softwareversion WCM-CPU i 45 Softwareversion WCM-CUI i 46 (1 Tid siden sidste service h x 10 i ESC Menuen forlades (1 Kan tilbagestilles Tilbagestilling af anlægsværdier Enter-tasten trykkes ind i 2 sekunder. Værdier bliver tilbagestillet / La

41 6 Betjening Parameter-menu Parameter (P) visning Parameter-menu aktiveres (se kap. 6.3). Drej på drejeknappen. Parameter kan gennemlæses. Alt efter anlægsvariant bliver bestemte parametre nedblendet. Værdi ændres Tryk på enter-tasten. Indstillet værdi bliver vist blinkende. Med drejeknappen ændres værdien. Værdi gemmes med enter-tasten. Parameter Basiskonfiguration Værdiområde Fabriksindstilling P 10 Apparatkonfiguration (se kap. 7. P 11 Gasart E = N-gas E EA = N-gas med røggasklap (sæt P 13 = 9, P 16, 17 = 4) P 12 Kedeladresse 1 = Enkelt kedel 1 A = 1. kedler i kaskade, CTS-system (sæt P 71 = 1) b E = Følgende kedel i kaskade, CTS-system (sæt P 71 = 0) P 13 Funktion variabel udgang MFA 1 0 = Driftsmeddelelse 1 = Fejlmeddelelse 2 = Cirkulationspumpe (varme- og VV-drift) 3 = Cirkulationspumpe (varmedrift) 4 = Varmtvands-ladepumpe (VV-drift) 6 = Varmtvands-cirkulationspumpe via WCM-FS 7 = Varmekredspumpe via WCM-FS #1, #1+2 8 = Konstant spænding 9 = Modstyring røggasklap (fixeret, når P 11 = EA) 2 P 14 P 15 Funktion variabel udgang MFA 2 Funktion variabel udgang VA 0 = Driftsmeddelelse 1 = Fejlmeddelelse 2 = Cirkulationspumpe (varme- og VVS-drift) 3 = Cirkulationspumpe (varmedrift) 4 = Varmtvand-ladepumpe (VV-drift) 6 = VV-cirkulationspumpe via WCM-FS #1, #1+2, #2 7 = Varmekredspumpe via WCM-FS #1, #1+2 8 = Konstant spænding 0 = Driftsmeddelelse 1 = Fejlmeddelelse 2 = Cirkulationspumpe (varme- og VV-drift) 3 = Varmekredspumpe (Varmekreds) 4 = Varmtvands-ladepumpe 6 = VV-cirkulationspumpe via WCM-FS #1, #1+2, #2 7 = Varmekredspumpe via WCM-FS #1, # / La

42 6 Betjening Parameter Basiskonfiguration Værdiområde Fabriksindstilling P 16 Funktion indgang H1 0 = Varmekreds-frigivelse 1 1 = Varmekreds sænkning/normal 3 = Standby med frostsikring 4 = Returmelding røggasklap (fixeret, når P 11 = EA) P 17 Funktion indgang H2 0 = Varmtvands-frigivelse 0 2 = Varmedrift med special-niveau 3 = Brænderspærre-funktion 4 = Returmelding røggasklap (fixeret, når P 11 = EA) P 18 Special niveau varmedrift (kun når P 17 = 8 C P Parameter Vejrkompensering Værdiområde Fabriksindstilling P 20 Udeføler-korrektur -4 4 K 0 P 23 Frostsikring af anlæg (se kap. 6.9) C 5 Parameter Varmeproducent Værdiområde Fabriksindstilling P 30 Min. fremløbstemperatur 8 C (P 31 - P 3 8 P 31 Max. fremløbstemperatur (P 30 + P 3 (85 C - P 3 79 P 32 Koblingsdifference fremløbstemperatur +1 7 K 4 P 33 Udkoblingstemperatur C 120 aftræk P 34 Brænder-taktspærre 1 15 min. --- = Deaktivering 5 P 35 Tændingsomdr. tal % WTC 120 = 38 WTC 170 = 37 WTC 210 = 38 WTC 250 = 37 WTC 300 = 31 P 36 Min. ydelse WTC 120 = 25 % P 37 WTC 170 = 22 % P 37 WTC 210 = 26 % P 37 WTC 250 = 23 % P 37 WTC 300 = 22 % P 37 P 37 Max. ydelse varmedrift P % 100 P 38 Max. ydelse varmtvandsdrift P % 100 WTC 120 = 25 WTC 170 = 22 WTC 210 = 26 WTC 250 = 23 WTC 300 = / La

43 6 Betjening Parameter Cirkulationspumpe Værdiområde Fabriksindstilling P 40 Pumpens driftsmåde under varmedrift 0 = Pumpeefterløb 1 = Konstant pumpe 0 P 41 P 42 P 43 P 44 P 45 P 46 P 47 P 48 P 49 Pumpensefterløbstid varmedrift ( kun når P 40 = 0) Pumpensefterløbstid varmt vand Deaktiveres Funktion omdrejningstalreguleret pumpe (se kap Min. ydelse omdrejningsreguleret pumpe varmedrift Max. ydelse omdrejningsreguleret pumpe varmedrift Ydelse omdrejningsreguleret pumpe varmtvandsdrift Optimering volumenstrømregulering Fremløb- / Blandepottetemperatur (kun når P 43 = Optimering differencetemperaturregulering Fremløb- / Returløbstemperatur (kun når P 43 = Træghed differencetemperaturregulering 1 60 min min = ingen omdrejningstalreguleret pumpe = ydelse omdrejningstalreguleret pumpe ~ ydelse WTC 2 = ydelse omdrejningstalreguleret pumpe ~ afhængigt af temp. mellem fremløbs- og returløbstemperatur (differencetemperaturregulering) eller 2 = ydelse omdrejningstalreguleret pumpe ~ afhængigt mellem fremløbs- og blandepottetemperatur (Volumenstrømregulering) 20 % P P % % K K s 4 Parameter Varmt vand Værdiområde Fabriksindstilling P 50 Fremløbsforhøjelse for K 10 varmtvandsproduktion P 51 Koblingsdifference varmt vand K -5 Parameter Anlæg Værdiområde Fabriksindstilling P 70 Serviceinterval h x = Deaktivering 400 P 71 ebus-forsyning (kun når P 12 = A E) 0 = ikke aktiv 1 = Aktiv ESC Menuen forlades / La

44 6 Betjening 6.4 Manuel ydelse Drejeknap drejes. Symbolliste vises. Bjælken sættes under skorstensfejersymbolet Tryk på enter-tasten. Max. ydelse bliver startet op. 1 Fremløbstemperatur 2 Ydelse i % Tryk på enter-tasten. Ønsket ydelse indstilles med drejeknappen Den opstartede ydelse bliver aktiv 15 minutter. Brænderen reducerer automatisk ydelsen, når fremløbstemperaturen nærmer sig den maximale fremløbstemperatur (parameter 31). Manuel ydelsesindstilling forlades Tryk på enter-tasten. Manuel ydelsesindstilling forlades Den sidst indstillede ydelse bliver aktiv i 2 minutter. Indenfor disse 2 minutter kan man i fagmandens-menu genstarte tidsforløbet på 2 minutter ved at dreje på drejeknappen. Det giver muligheden for at man i infomenuen kan forespørge om anlægsværdien ved tilsvarende ydelse. Forespørgsel på anlægsværdier Info-menu aktiveres (se kap. 6.3). Anlægsværdier ved sidst indstillede ydelse kan blive vist / La

45 6 Betjening Eksempel 6.5 Konfiguration startes manuelt Med den manuelle konfiguration bliver indstillingen tilpasset kedeludførelsen. Alle følere og aktuatorer bliver derved registreret (se kap. 7.. Parameter-menu aktiveres (se kap. 6.3). Parameter 10 vælges. Aktuel konfiguration vises. Tryk på enter-tasten. Drejeknappen drejes, til --- vises i display. Tryk på enter-tasten. Ny konfiguration bliver søgt og vist. Tryk på enter-tasten. Konfiguration bliver gemt. Udeføler blev fjernet / La

46 6 Betjening 6.6 Reguleringsvarianter Konstant fremløbs-temperaturregulering Til denne regulering er en yderligere føler eller termostat påkrævet. Fremløbstemperaturen bliver reguleret af den indstillede værdi i bruger-menuen (se kap Vejrkompensering For at få en vejrkompenserende regulering med en fjernbetjeningsstation (WCM-FS) og en udeføler (QAC 31) påkrævet. Udeføler skal monteres på nordsiden hhv. nordvestsiden i halv facadehøjde (min. 2,5 m). Direkte solinfdfald og opvarmning med andre varmekilder skal undgås. I givet fald gennemføres en temperaturkorrektur på udeføleren via parameter 20. Varmtvandsproduktion Varmtvandsproduktionen har fortrinsret for varmedriften. Varmtvandsproduktionen foretages, når temperaturen i varmtvandsbeholderen falder til under varmtvands-setpunktet minus koblingsdifferencen (parameter 51). 6.7 Styringsvarianter Varmedrift med specialniveau Denne funktion er også mulig i sommerdrift. Parameter 17 indstilles på 2. Ved sluttet kontakt H2 varmer kedlen op til det i parameter 18 indstillede temperaturniveau. Højere setpunkter bliver der taget højde for ved yderligere varmekredse. Varmtvandsproduktionen har generel høj prioritet. Ved åbne kontakter bliver kedeltemperaturen fastlagt efter tilsluttede reguleringsvarianter. Er varmedrift på special-niveau aktiv, vises Sn og den aktuelle fremløbstemperatur. Dynamisk brændertaktspærre Dynamisk brændertaktspærre forhindrer en for hyppig indkobling af brænderen. Denne funktion fungerer afhængigt bestemt kedeltemperatur og kan ikke blive deaktiveret. De er uafhængig af parameter / La

47 6 Betjening Temperaturfjernstyring 2 10 V Analogt indstillet værdisignal 2 10 V på indgang N1 tilsluttes (se kap ). Signal bliver fortolket som indstillet værdi på fremløb. 3 V Min. fremløbstemperatur (P 30) 10 V Max. fremløbstemperatur (P 31) 2 3 V Brænder er slukket <2 V Signal forkert (efter ca. 15 minutter W89) Styresignal bliver udkoblet på indgang N1, der kan maximalt blive installeret seks udvidelsesmoduler (WCM-EM). Temperaturfjernstyring 4 20 ma Der er en mulighed, for at bruge indgang N1 som strømindgang 4 20 ma. Dermed skal man med en jumper på printpladen foretage en omstilling. FARE Elektrisk stød ved arbejde under spænding Kan medføre alvorlige personskader eller død. Afbryd strømforsyningen inden arbejdet påbegyndes. Anlægget holdes spændingsfrit. Fjern dækslet til tilslutningsboxen. Rød jumper 1 flyttes til printpladen. X V ma / La

48 6 Betjening 6.8 Kedelkredspumpe Generelle anvisninger Kedlen kan styre en ekstern kedelkredspumpe via udgangene MFA 1, MFA 2 hhv. VA. Kedelkredspumpen kører sålænge, der er varmekrav. Når der ikke mere er et varmekrav, kører pumpen videre i den i parameter 41 indstillede efterløbstid (ELT). Ved behov kan man med parameter 40 indstille til konstant pumpedrift. Pumpestyrelogik kedelkredspumpe Driftsmåde Standby/Sommer Reguleringsvariant med udeføler uden udeføler Indstilling P 40 P 40 = 1 P 40 = 0 P 40 = 1 P 40 = 0 Pumpedrift ELT, OFF ELT, OFF Konstant drift Driftsmåde Vinter ELT, OFF Reguleringsvariant med udeføler uden udeføler Indstilling P 40 P 40 = 1 P 40 = 0 P 40 = 1 P 40 = 0 Pumpedrift Konstant drift ELT, OFF (1 Konstant drift Konstant drift (1 Den angivne funktion for pumpestyring er for sænkningsdrift. I normaldrift kører pumpen konstant uafhængigt på P Omdrejningsreguleret pumpe Bliver en omdrejningstalreguleret pumpe tilsluttet, foregår reguleringen via et styresignal 0 10 V. Styresignalet tilsluttes (se kap )på stik nr. 11, vær opmærksom på pumpens montagevejledning. Standardregulering af omdrejningstalreguleret pumpe Her bliver pumpeydelsen indordnet den krævede brænderydelse. Ved frakobling af brænder bliver pumpen i drift med min. ydelse. Parameter 43 indstilles på 1. Modulationsgrænser for pumpen indstilles via parameter 44 og 45. Differencetemperaturregulering af omdrejningstalreguleret pumpe Ved denne reguleringsvariant regulerer pumpen afhængigt af den i parameter 48 indstillede temperaturdifference mellem fremløbsføler og returløbsføler. Parameter 43 indstilles på 2. Volumenstrømregulering af omdrejningstalreguleret pumpe med blandepotte. Ved denne reguleringsvariant regulerer pumpen afhængigt af temperaturdifferencen mellem blandepotteføler og fremløbsføler. Reguleringens temperaturdifference undgår returløbsforhøjelsen på grund af uensartet volumenstrøm i primær- og sekundær kreds. Funktionen kan under de givne forhold blive tilpasset anlægget via parameter 47, f.eks. udligning af ledningens varmetab til blandepotten. Da reguleringen af blandepotteføleren virker, er en varmtvandsproduktion før blandepotten ikke mulig. Parameter 43 indstilles på 2. Blandepotteføler skal tilsluttes på indgang B11 (se kap ) / La

49 6 Betjening 6.9 Frostsikring Frostsikring kedel Fremløbstemperatur < 8 C: Brænder bliver drevet med min. ydelse, Udgangene MFA og VA bliver aktive, når de er programmeret som varmekredseller ekstra pumpe. Fremløbstemperatur > 20 C: Brænder kobler fra, Pumpeefterløb er aktiv (parameter 41). Frostsikring af anlæg (med udeføler) Udetemperatur < Anlægsfrostsikrings-temperatur (parameter 23) minus 5 Kelvin: Udgangene MFA og VA bliver aktive, når de er programmeret som varmekredseller ekstern pumpe, Pumpen på ebus er aktiv, Termisk sikring via kedelfrostsikring. Udetemperatur > Anlægsfrostsikrings-temperatur (parameter 23) Pumpeefterløb bliver deaktiveret. Frostsikring varmt vand (Udførelse W) Varmtvandstemperatur < 8 C: Brænder bliver drevet med min. ydelse, Udgangene MFA og VA bliver aktive, når de er programmeret som ekstra pumpe-, VV-lade- eller cirkulationspumpe. Varmtvandstemperatur > 8 C plus halv koblingsdifference varmtvand (Parameter 51): Brænder kobler fra, pumpeefterløb er aktiv (parameter 4. Under varmtvandsfrostsikringen blinker symbolet vandhane i displayet / La

50 6 Betjening 6.10 Ind- og udgange Med de frie valgbare ind- og udgange kan de forskellige anvendelser blive realiseret. Udgange MFA 1, MFA 2 og VA Udgangen MFA er en potentialforbundet relæudgange. Udgangen VA er potentialfri. Alle relæ-udgange kan blive belastet med max. 3 A (AC1). Den max. samlede strøm på alle eksterne brugere må ikke overskride 4,5 A. Indstilling parameter 13, 14, 15 Beskrivelse 0 = Driftsmelding Kontakten slutter, såsnart der foreligger et varmekrav. 1 = Fejl- og advarselsmelding Kontakten slutter, såsnart en fejl optræder eller en advarsel har foreligget i mindst 4 minutter. 2 = Ekstern cirkulationspumpe Udgangen bliver styret af en intern varmekredspumpe (for varme- og varmtvandsdrift). 3 = Ekstern varmekredspumpe Udgangen bliver aktiveret under varmedriften. 4 = Varmtvands-ladepumpe Udgangen bliver aktiveret under varmtvandsproduktionen. 6 = VV-cirkulationspumpe via WCM-FS Udgangen bliver aktiveret afhængigt af WCM-FS. 7 = Varmekredspumpe via WCM-FS Enkelt kedel (parameter 12 = 1) Udgangen bliver aktiveret, når varmekredsen kræver det via WCM-FS. Er der intet varmekrav mere, foregår et pumpeefterløb på 3 minutter. Udgangen bliver deaktiveret, under varmtvandsproduktion (VV-prioritering). Kaskade (parameter 12 = A E) Udgangen bliver aktiveret via kaskademanageren. 8 = Konstantspænding (kun parameter 13, Udgangen er uafbrudt aktiveret. 14) 9 = Røggasklap (kun parameter 13) Udgangen bliver aktiveret før brænderstart til åben røggasklap. Indgang H1 Indstilling parameter 16 Beskrivelse 0 = Varmeproducentfrigivelse Er indgangen lukket, foregår en frigivelse for varmedriften. Ved åbne indgange bliver varmedriften spærret. 1 = Varmekreds sænkning/normal Ved sluttede indgange er normalsetpunktet aktivt. Ved åbne indgange er sænknings-setpunktet aktivt. 3 = Standby med frostsikring Ved sluttede indgange befinder anlægget sig i standby. Driftsmformerne varmt vand og varme er spærret. Frostsikringen forbliver aktiv. Anlæg med ekstern WCM-FS- eller WCM-EM-varmekredse er ligeledes spærret. 4 = Returmelding røggasklap Brænderstarten bliver først frigivet, når røggasklappen åbnes og returmelding følger efter på H1. Indgang H2 Indstilling parameter 17 Beskrivelse 0 =Varmtvandsfrigivelse Er indgangen sluttet, foregår varmtvandsfrigivelsen. Ved åben indgang bliver varmtvandsdriften spærret. 2 = Varmedrift med special niveau (se kap. 6.7) 3 = Brænderspærre-funktion Er indgangen sluttet, kobler kedlen og pumpen ud. Er der ingen frostsikring aktiv. I display vises W24, når kontakten er sluttet. Denne funktion kan f.eks. anvendes for tilslutning af en sikkerhedstermostat på en kondensathævepumpe. 4 = Returmelding røggasklap Når røggasklappen er lukket, kommer der en returmelding H / La

manual Montage- og driftsvejledning

manual Montage- og driftsvejledning manual Montage- og driftsvejledning Kondenserende gaskedel Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A/WTC 25-A og WTC 32-A83247609 1/2009 Overensstemmelseserklæring efter ISO/IEC Guide 22 Udbyder Adresse: Max Weishaupt

Læs mere

Montage- og driftsvejledning kondenserende kedel WTC 45 N/F B WTC 60 N/F A

Montage- og driftsvejledning kondenserende kedel WTC 45 N/F B WTC 60 N/F A Montage- og driftsvejledning kondenserende kedel WTC 45 N/F B WTC 60 N/F A 83051309 2/2002 Information for fagmanden Overensstemmelseserklæring efter ISO/IEC direktiv 22 Udbyder: Adresse: Max Weishaupt

Læs mere

Væghængt kondenserende gaskedel

Væghængt kondenserende gaskedel 6 70 63 303-00.O Væghængt kondenserende gaskedel EuroPur ZSB 4-3 C ZSB -3 C ZWB 8-3 C da Installations- og vedligeholdelsesvejledning til installatøren OSW Indholdsfortegnelse da Indholdsfortegnelse Sikkerhedsråd

Læs mere

icovit exclusiv VKO 246-7 DE, AT, CHDE, CHFR, FR, BEDE, BEFR, BENL, DK

icovit exclusiv VKO 246-7 DE, AT, CHDE, CHFR, FR, BEDE, BEFR, BENL, DK icovit exclusiv VKO 246-7 DE, AT, CHDE, CHFR, FR, BEDE, BEFR, BENL, DK For brugeren Betjeningsvejledning icovit exclusiv Kondenserende oliekedel VKO 246-7 DK 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Kompakt kondenserende oliekedel Logano plus S05(T) - 9 Logano plus S05(T) - 7 Til montøren Skal læses omhyggeligt før montering og vedligeholdelse. 6 70 648 077

Læs mere

Monterings- og planlægningsvejledning

Monterings- og planlægningsvejledning Monterings- og planlægningsvejledning Kondenserende oliekedel COB COB-CS Kedel til opvarmning Kedel med lagdelt beholder Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tlf. +49 8751/74-0 Fax +49 8751/741600 Internet:

Læs mere

Montage- og vedligeholdelsesvejledning

Montage- og vedligeholdelsesvejledning Til VVS-installatører Montage- og vedligeholdelsesvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Læs venligst vejledningen nøje igennem før montage og vedligeholdelse Oversigtstegning

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING GEMINOX THR 2/13 M 75 GEMINOX THR 5/25 M 75

MONTERINGSVEJLEDNING GEMINOX THR 2/13 M 75 GEMINOX THR 5/25 M 75 MONTERINGSVEJLEDNING GEMINOX THR 2/13 M 75 GEMINOX THR 5/25 M 75 INDHOLD I - GENEREL PRÆSENTATION M IV - INSTALLATION M 1 - Beskrivelse 2 - Tekniske data II - FUNKTIONER 1 - Grundlæggende princip A. Bestykning

Læs mere

VIESMANN. Servicevejledning VITOTRONIC 200. til servicefirmaet. Vitotronic 200 Type WO1A Varmepumperegulering. Gyldighedshenvisninger, se sidste side

VIESMANN. Servicevejledning VITOTRONIC 200. til servicefirmaet. Vitotronic 200 Type WO1A Varmepumperegulering. Gyldighedshenvisninger, se sidste side Servicevejledning til servicefirmaet VIESMANN Vitotronic 200 Type WO1A Varmepumperegulering Gyldighedshenvisninger, se sidste side VITOTRONIC 200 8/2010 Skal opbevares! Sikkerhedshenvisninger Sikkerhedshenvisninger

Læs mere

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITOTRONIC 200. til brugeren. Varmeanlæg med vejrkompenserende regulering Vitotronic 200, type KO1B, KO2B eller KW6B

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITOTRONIC 200. til brugeren. Varmeanlæg med vejrkompenserende regulering Vitotronic 200, type KO1B, KO2B eller KW6B Betjeningsvejledning til brugeren VIESMANN Varmeanlæg med vejrkompenserende regulering Vitotronic 200, type KO1B, KO2B eller KW6B VITOTRONIC 200 12/2012 Skal opbevares! Sikkerhedshenvisninger For Deres

Læs mere

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITOCALDENS. til brugeren

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITOCALDENS. til brugeren Betjeningsvejledning til brugeren VIESMANN Hybrid-varmepumpe og boligventilationssystem med varmepumperegulering Vitotronic 200, type WO1C VITOCALDENS 1/2014 Skal opbevares! Sikkerhedshenvisninger For

Læs mere

Denne monteringsvejledning skal opbevares hos den ansvarlige for fyret! Garantien bortfalder, hvis denne monteringsvejledning ikke overholdes.

Denne monteringsvejledning skal opbevares hos den ansvarlige for fyret! Garantien bortfalder, hvis denne monteringsvejledning ikke overholdes. Monteringsvejledning Kondenserende naturgasfyr CGB-5 CGB-50 Naturgasfyr Naturgasfyr Denne monteringsvejledning skal opbevares hos den ansvarlige for fyret! Garantien bortfalder, hvis denne monteringsvejledning

Læs mere

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITODENS. til brugeren. Varmeanlæg med reguleringen Vitotronic 200, type HO1C til vejrkompenserende drift

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITODENS. til brugeren. Varmeanlæg med reguleringen Vitotronic 200, type HO1C til vejrkompenserende drift Betjeningsvejledning til brugeren VIESMANN Varmeanlæg med reguleringen Vitotronic 200, type HO1C til vejrkompenserende drift VITODENS 12/2011 Skal opbevares! Sikkerhedshenvisninger For Deres sikkerhed

Læs mere

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring Betjeningsvejledning Til brugeren Betjeningsvejledning calormatic 370 Rumtemperaturstyret styring DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Om denne betjeningsvejledning... 3 1.1 Overholdelse af andre

Læs mere

6 720 614 056-00.2D. Luft/vand varmepumpe EHP 6 AW EHP 8 AW EHP 10 AW CC 160. Installationsvejledning 6 720 614 435 (2007/06) OSW

6 720 614 056-00.2D. Luft/vand varmepumpe EHP 6 AW EHP 8 AW EHP 10 AW CC 160. Installationsvejledning 6 720 614 435 (2007/06) OSW 6 720 614 056-00.2D Luft/vand varmepumpe EHP 6 AW EHP 8 AW EHP 10 AW CC 160 da Installationsvejledning OSW 2 Indholdsfortegnelse da Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring 3 1.1 Sikkerhedsforskrifter

Læs mere

Servicevejledning. Instrumentpaneler Logamatic 4311/4312. 6304 5497 04/2003 DK Til installatøren

Servicevejledning. Instrumentpaneler Logamatic 4311/4312. 6304 5497 04/2003 DK Til installatøren 6304 5497 04/2003 DK Til installatøren Servicevejledning Instrumentpaneler Logamatic 4311/4312 Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning eller servicearbejde Forord Apparatet opfylder de grundlæggende krav

Læs mere

Betjeningsvejledning. Til ejeren. Betjeningsvejledning. icovit exclusiv. Kondenserende oliefyr

Betjeningsvejledning. Til ejeren. Betjeningsvejledning. icovit exclusiv. Kondenserende oliefyr Betjeningsvejledning Til ejeren Betjeningsvejledning icovit exclusiv Kondenserende oliefyr DK Kolofon Dokumenttype: Produkt: Målgruppe: Sprog: Betjeningsvejledning icovit exclusiv VKO 156/3-7 VKO 256/3-7

Læs mere

KONDENSERENDE GASKEDEL WGB-K 15 C. Betjeningsvejledning ENERGIMÆRKE. www.baxi.dk

KONDENSERENDE GASKEDEL WGB-K 15 C. Betjeningsvejledning ENERGIMÆRKE. www.baxi.dk KONDENSERENDE GASKEDEL WGB-K 15 C Betjeningsvejledning ENERGIMÆRKE A www.baxi.dk Inholdsfortegnelse 1. Om denne vejledning...............................4 1.1 Denne vejlednings indhold.....................

Læs mere

DRIFT OG INSTALLATIONSVEJLEDNING. EcomLine. HR-kondenserende kedel

DRIFT OG INSTALLATIONSVEJLEDNING. EcomLine. HR-kondenserende kedel DRIFT OG INSTALLATIONSVEJLEDNING EcomLine HR-kondenserende kedel INDHOLDSFORTEGNELSE. INSTALLATION -. Installation generelt -.. Forskrifter -..2 Placeringsmuligheder -..3 Montage -3.2 Lufttilførsel og

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Væghængt, kondenserende naturgasfyr med integreret varmtvandsbeholder med indbygget varmeveksler og ekstra stor kapacitet CGW-11/100 CGW-20/120 CGW-24/140 Wolf

Læs mere

For brugeren/for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning. Solcellemodul VR 68. Solcellemodul til VRC 430/VRC 430f

For brugeren/for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning. Solcellemodul VR 68. Solcellemodul til VRC 430/VRC 430f For brugeren/for vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning Solcellemodul VR 68 Solcellemodul til VRC 430/VRC 430f DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Henvisninger vedrørende dokumentationen...

Læs mere

Danmark. Reversibel luft/vand varmepumpe "Split Inverter" Alezio-II V220 H/E. Installations- og servicemanual C004174-A 7613472-001-02

Danmark. Reversibel luft/vand varmepumpe Split Inverter Alezio-II V220 H/E. Installations- og servicemanual C004174-A 7613472-001-02 Danmark DA Reversibel luft/vand varmepumpe "Split Inverter" Alezio-II V220 H/E Installations- og servicemanual C004174-A 7613472-001-02 EU overensstemmelseserklæring og mærkning Apparatet opfylder de standarder,

Læs mere

Betjeningsvejledning. Kondenserende gaskedel Logano plus GB312. Til brugeren. Bedes læst omhyggeligt før betjening. 7 747 009 300 01/2007 DK

Betjeningsvejledning. Kondenserende gaskedel Logano plus GB312. Til brugeren. Bedes læst omhyggeligt før betjening. 7 747 009 300 01/2007 DK Betjeningsvejledning Kondenserende gaskedel Logano plus GB312 Til brugeren Bedes læst omhyggeligt før betjening. 7 747 009 300 01/2007 DK Indholdsfortegnelse 1 For din sikkerhed.............................................

Læs mere

KONDENSERENDE GASKEDEL WGB 15-70 C WBS 15 C. Betjeningsvejledning ENERGIMÆRKE. www.baxi.dk

KONDENSERENDE GASKEDEL WGB 15-70 C WBS 15 C. Betjeningsvejledning ENERGIMÆRKE. www.baxi.dk KONDENSERENDE GASKEDEL WGB 15-70 C WBS 15 C Betjeningsvejledning ENERGIMÆRKE A www.baxi.dk Inholdsfortegnelse 1. Om denne vejledning.......................3 1.1 Denne vejlednings indhold..................

Læs mere

Kondenserende gaskedel C 230 ECO. Installations- og servicemanual 300015171-001-E

Kondenserende gaskedel C 230 ECO. Installations- og servicemanual 300015171-001-E DA Kondenserende gaskedel C 230 ECO Installations- og servicemanual 300015171-001-E EU overensstemmelseserklæring og mærkning Udstyret er i overensstemmelse med typemodellen, beskrevet i overensstemmelse

Læs mere

Block Gas Vent 17-24 Centralvarmekedel for gas

Block Gas Vent 17-24 Centralvarmekedel for gas Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato Block Gas Vent 724 DK/3732/6/0507200 Side Block Gas Vent 724 Centralvarmekedel for gas Side Bruger og brugerens ansvar (39) Automatiseringsmuligheder (0) Installationsanvisninger

Læs mere

Udeenhed for luft-/vand-varmepumpen

Udeenhed for luft-/vand-varmepumpen 6 720 614 050-00.1D Udeenhed for luft-/vand-varmepumpen EHP 6 AW EHP 8 AW EHP 10 AW da Betjeningsvejledning OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring 3 1.1 Sikkerhedsforskrifter

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Pumpestationer 77700689.00-.SD Logasol KS005 Logasol KS005E Logasol KS00 Logasol KS00E Logasol KS00 Logasol KS050 Til VVS Montøren Læs vejledningen grundigt før

Læs mere

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning. calormatic 430f. Vejrkompenserende termostat med radiooverføring

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning. calormatic 430f. Vejrkompenserende termostat med radiooverføring For brugeren / for vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning calormatic 430f Vejrkompenserende termostat med radiooverføring DK VRC 430f For brugeren Betjeningsvejledning calormatic 430f

Læs mere

6 720 649 029-00.1I. Compress AWO 9-13 CMO 200-300. Installatørvejledning 6 720 648 427 DA (2011/06)

6 720 649 029-00.1I. Compress AWO 9-13 CMO 200-300. Installatørvejledning 6 720 648 427 DA (2011/06) 6 720 649 029-00.I Compress AWO 9-3 CMO 200-300 Installatørvejledning 6 720 648 427 DA (20/06) 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger 4. Symbolforklaring

Læs mere