Standardoverenskomst. mellem. Dansk Kiropraktor Forening. HK/Privat. for kliniksekretærer ansat hos kiropraktorer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Standardoverenskomst. mellem. Dansk Kiropraktor Forening. HK/Privat. for kliniksekretærer ansat hos kiropraktorer"

Transkript

1 Standardoverenskomst mellem Dansk Kiropraktor Forening og HK/Privat for kliniksekretærer ansat hos kiropraktorer (Kan ikke fraviges i negativ retning) 1

2 Indhold 1 Område Ansættelsesbevis Arbejdstid Søgnehelligdage, jule- og nytårsdag Overarbejde Løn Anciennitet ved lønberegning Beregningsregler Arbejde på forskudte tider Deltidsansatte Vikarer/midlertidig assistance Opsigelse Særlige bestemmelser Klinikbeklædning Udeblivelse, sygdom Graviditet, barsel og adoption Fravær i forbindelse med børn Sociale kapitler Ferie Feriefridage Pension Efterindtægt Tavshedspligt Efteruddannelse Elever Retsforhold Overenskomstens varighed og opsigelse Protokollat 1 Gravide - 16 Protokollat 2 Fravær i forbindelse med børn - 17 Protokollat 3 Det rummelige arbejdsmarked - 18 Protokollat 4 Seniorpolitik - 18 Protokollat 5 Ferieaftale - 19 Protokollat 6 Efteruddannelse - 24 Protokollat 7 Vejledning til efteruddannelse - 24 Protokollat 8 Retsforhold - 26 Protokollat 9 Implementering af EU-direktiver Protokollat 10 Aftale om forebyggelse og behandling af mobning og seksuel chikane med videre i kiropraktorklinikker Protokollat 11 Uddannelsesfond. Bilag 1 Ansættelsesbevis Bilag 2 Aftale om deltagelse i efteruddannelse Bilag 2.a. Aftale om deltagelse i efteruddannelse Uddannelsesskema til registrering/signaturer Bilag 3 Tillidsrepræsentanter Bilag 4 Aftale om ferieoverførelse. Skema til protokollat 5 Ferieaftale 19 2

3 Overenskomst mellem (HK-afdelingen) og (Kiropraktoren/Kiropraktorerne) 3

4 4

5 1. Område Overenskomsten omfatter ansatte kliniksekretærer, der hovedsageligt beskæftiger sig med administrativt arbejde. 2. Ansættelsesbevis Stk. 1. Ved ansættelse af kliniksekretærer gælder bestemmelserne i lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet. Ethvert ansættelsesbevis kan benyttes, når blot arbejdsgiveren opfylder sin pligt til at oplyse om ansættelsesvilkårene. Stk. 2. DKF og HK/Privat har i samarbejde udarbejdet et ansættelsesbevis, som kan benyttes som standard. Der henvises til bilag 1. Stk. 3. Det i ansættelsesbeviset angivne timetal bør være i overensstemmelse med det faktiske. Er dette ikke tilfældet for en periode ud over 3 måneder, og er det ikke begrundet i særlige omstændigheder, så som kollegaers længerevarende sygdom, skal der finde en drøftelse sted om årsagerne hertil mellem arbejdsgiver og kliniksekretær. 3. Arbejdstid Stk. 1. Kliniksekretærens normale ugentlige effektive arbejdstid er indtil 37 timer, der fortrinsvis fordeles på ugens 5 første hverdage. Den daglige arbejdstid tilrettelægges lokalt under hensyntagen til klinikkens normale åbningstider. Stk. 2. Arbejdstiden på klinikken kan tilrettelægges med varierende ugentlige arbejdstider inden for en periode af 4 uger. Såfremt arbejdstiden i perioden er tilrettelagt således, at den i en eller flere uger overstiger 42 timer, skal der betales overarbejdstillæg, jf. 5 for timer ud over 42 timer pr. uge, selv om den gennemsnitlige ugentlige arbejdsnorm for perioden ikke er overskredet. Arbejdstiden inkluderer for fuldtidsansatte indtil ½ times betalt daglig spisepause på de dage, hvor kliniksekretæren arbejder ud over 4 timer dagligt. Stk. 3. Der kan lokalt aftales flextidsordninger. Stk. 4. Ændringer i arbejdstiden skal ske efter drøftelse med kliniksekretæren. Hvis enighed ikke opnås, kan væsentlige ændringer kun gennemføres med funktionærlovens varsel. 4. Søgnehelligdage, jule- og nytårsaftensdag Stk. 1. Søgnehelligdage er: Nytårsdag, Skærtorsdag, Langfredag, 2. påskedag, Store Bededag, Kr. Himmelfartsdag, Grundlovsdag (½ søgnehelligdag), 2. pinsedag, juledag og 2. juledag eller i alt indtil 9½ søgnehelligdage på ét år. Stk. 2. Juleaftensdag og nytårsaftensdag er endvidere arbejdsfri uden lønafkortning. 5. Overarbejde Stk. 1. Overarbejde skal begrænses mest muligt gennem en tilrettelægning af arbejdsgangen, der tilgodeser de aftalte arbejdstider. Overarbejde skal derfor varsles senest dagen før. Undtaget fra varslingspligt er dog overarbejde på grund af uforudsigelige forhold, således f. eks. overarbejde, der skyldes uafviselige patientbehandlinger, og overarbejde, der beror på det øvrige klinikpersonales uforudsigelige fravær. Stk. 2. Overarbejde, for hvilket der kan kræves betaling, beregnes med timeløn plus overarbejdstillæg på 50 % for de 3 første overarbejdstimer og derefter samt for alt overarbejde på 5

6 søn- og helligdage med timeløn plus overarbejdstillæg på 100 %. Ved tilkald og særtjeneste uden for den i henhold til 3, stk. 1 og 2, tilrettelagte arbejdstid samt på normalt arbejdsfri hverdage vederlægges samtlige timer med timeløn plus 100 % tillæg. Timelønnen beregnes for fuldtidsbeskæftigede som den pågældende kliniksekretærs månedsløn divideret med 160,33, og der regnes med ½ timer. Stk. 3. Har overarbejdet en varighed ud over 2 timer efter ophør af den i henhold til 3, stk. 1 og 2, tilrettelagte arbejdstid, ydes der 30 minutters spisepause med løn, såfremt overarbejdet varer til efter kl Stk. 4. Overarbejdsbetaling ydes kun, når arbejdet er udført efter ordre fra kiropraktoren eller dennes stedfortræder. Såfremt der finder overarbejde sted på den enkelte klinik, skal såvel kliniksekretæren som kiropraktoren føre regnskab med overarbejdstimerne og kun den tid, som er signeret af begge parter, kan kræves honoreret. Stk. 5. Overarbejde skal så vidt muligt kompenseres ved afspadsering (fritimer) inden udløbet af den følgende måned. 50 % timer afspadseres i så fald med 1½ time og 100 % timer med 2 timer for hver overarbejdstime. Fritidens placering aftales mellem kiropraktoren og kliniksekretæren. Fritiden skal så vidt muligt gives som hele eller halve fridage. Stk. 6. De overarbejdstimer, der ikke afspadseres efter stk. 5 afregnes, medmindre andet aftales mellem kiropraktoren og kliniksekretæren jf. næste afsnit, dog senest ved udgangen af den derefter følgende måned, jf. stk. 2. Det kan mellem kiropraktoren og kliniksekretæren aftales, at mer-/overarbejde afspadseres på et senere tidspunkt end udløbet af den følgende måned. Stk. 7. Der henvises til beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse om hviletid og fridøgn. 6. Løn Stk. 1. Minimallønnen udgør 1 : år kr kr kr. 2. år kr kr kr. 3. år kr kr kr. 4. år kr kr kr. 5. år kr kr kr. Stk. 2. Personlige tillæg. Der kan gives højere løn end den i overenskomsten fastsatte minimalløn, og parterne er enige om, at dette skal ske, hvor der gennem dygtighed ydes særligt værdifuldt arbejde, eller hvor der forudsættes mere selvstændighed i arbejdet eller større ansvar. Aftaler i overensstemmelse med ovenstående træffes direkte mellem kiropraktoren og den enkelte kliniksekretær. Vurdering af den enkeltes løn skal ske 1 gang årligt i dialog mellem kiropraktoren og den enkelte kliniksekretær. Lønnen skal give udtryk for kliniksekretærens indsats, kvalifikationer, uddannelse og dygtighed samt stillingens indhold og ansvar. 1 I overenskomstperioden reguleres minimallønnen som følger: Pr : kr. 535,- pr. måned på alle løntrin Pr : kr. 535,- pr. måned på alle løntrin Pr : kr. 535,- pr. måned på alle løntrin 6

7 Hvor misforhold skønnes at være til stede, kan kiropraktoren eller HK/Privat kræve sagen optaget til forhandling. Stk. 3 Pr. 1. januar 2008 indføres en fritvalgsordning. Til fritvalgsordningen afsættes årligt følgende procenter af kliniksekretærens ferieberettigede løn jf. årsopgørelsen foregående år. Fra 1. januar ,5 % Fra 1. januar ,5 %, i alt 1% over perioden Beløbet kan efter kliniksekretærens valg udmøntes på følgende elementer: - pensionsindbetaling - udbetaling af engangsbeløb - feriefridage/frihed 2 - efteruddannelse Meddelelse om hvilket element der vælges, skal afgives til kiropraktoren senest ved udgangen af marts måned, og effektueres med virkning fra maj. Første gang maj Hvis tilbagemelding til kiropraktoren ikke gives rettidigt, udbetales beløbet med lønnen i maj. 7. Anciennitet ved lønberegning Stk.1. Anciennitet gennem relevant ansættelse som kontormedarbejder inden for sundhedsområdet medtages ved lønindplaceringen. l ancienniteten kan medregnes anden relevant beskæftigelse (f.eks. kundebetjening, telefonbetjening, regnskabsføring, kendskab til anvendelse af edb). Stk. 2. Ved ansættelse efter den 1. i en måned medregnes måneden fuldt ud ved optælling af lønanciennitet. Dersom fratræden finder sted inden udgangen af en måned, medregnes måneden ligeledes fuldt ud i ancienniteten. 8. Beregningsregler Stk. 1. Når lønnen for enkelte dage skal beregnes ved til- eller fratræden i månedens løb, beregnes lønnen som 1/25 af månedslønnen for hver dag, den pågældende er i arbejde. Der betales for frilørdage og søgnehelligdage, der falder inden for arbejdsperioden. Dersom en søgnehelligdag falder på en søndag, medregnes den ikke. Stk. 2. Ved fravær på grund af ferie eller fridage, fradrages der 1/25 af månedslønnen for hver feriedag/fridag. Stk. 3. Lønnen skal være til rådighed den sidste bankåbningsdag i måneden. 9. Arbejde på forskudte tider 2 Beregning af værdi af frihed for fuldtidsansatte: Aktuel månedsløn divideret med månedsfaktor 160,33 = timeløn. Beløbet ganges med antal fritimer den pågældende dag (fuldtid 7,4 t) og fratrækkes saldoen på fritvalgsordningen. Beregning af månedsfaktor for deltidsansat: 160,33 divideret med 37 t x antal timer pr. uge = månedsfaktor. Samme fremgangsmåde som fuldtidsansat. 7

8 Tillæg for tilrettelagt arbejde på særlige tidspunkter (forskudttidstillæg): For arbejde inden for normal, effektiv ugentlig arbejdstid på 37 timer betales følgende tillæg pr. time: kl ,- kr. pr. time. Tillægget ydes ved ferie og fridage, men ikke ved overarbejde, og der regnes ved udbetaling af tillægget med kvarte timer. 10. Deltidsansatte Stk. 1. Deltidsansatte og andre månedslønnede kliniksekretærer med under 37 timers ugentlig beskæftigelse lønnes efter de i 6 anførte satser divideret med 37 og multipliceret med antallet af ugentlige effektive arbejdstimer. Der ydes ½ times betalt spisepause ved arbejde udover 5 timer, dog således at deltidsansatte, hvis arbejdstid er placeret på hele dage (7,4 timer pr. dag) kan afholde spisepause efter 4 timer. Ved dagligt arbejde under 5 timer, der foregår ved normale spisetider, bør kliniksekretæren efter ønske have mulighed for en selvbetalt spisepause. Stk. 2. Når en heltidsbeskæftiget kliniksekretær fortsætter som deltidsbeskæftiget, beregnes lønnen som ovenfor anført, men i forhold til den pågældendes hidtidige løn. Stk. 3. Der tillægges anciennitet årligt efter overenskomstens almindelige bestemmelser, jf. 7. Stk. 4. Ved ansættelse af deltidsbeskæftigede aftales arbejdstidens længde og placering i hvert enkelt tilfælde; ændring af denne arbejdstid kan kun ske med funktionærlovens varsel. Deltidsbeskæftigede med under 8 timers ugentlig beskæftigelse er omfattet af funktionærlovens bestemmelser om sygdom og opsigelsesvarsler. Stk. 5. Der betales kun for søgnehelligdage i de tilfælde, hvor disse falder inden for de aftalte beskæftigelsestidspunkter. Stk. 6. Deltidsbeskæftigede er pligtige til i akutte situationer (uforudsigelige forhold, herunder uafviselige patientbehandlinger, eller det øvrige klinikpersonales uforudsigelige fravær) at deltage i merarbejde/overarbejde. Arbejder den deltidsbeskæftigede ud over det i ansættelseskontrakten fastsatte timetal, men under 37 timer i gennemsnit pr. uge, betales med personens løn jf. 6 plus 25 % af timelønnen eller afspadseres i forholdet 1:1,25 for de ekstratimer der ligger ud over de første seks timer pr. uge. Hvis ekstratimerne ligger udover 37 timer og/eller uden for klinikkens normale åbningstider, aflønnes disse som overarbejde, jf. 5. Deltidsbeskæftigede kliniksekretærer, der har frigørelsesattest, er dog pligtige at påtage sig merarbejde/overarbejde med omgående virkning. 11. Vikar/midlertidig assistance Stk. 1. Midlertidig assistance, der antages for en periode på ikke over 1 måned, jf. funktionærlovens 2, stk. 4 kan ansættes med timeløn. Stk. 2. Timelønnen beregnes som 1/160,33 af månedslønnen på løntrin 1-5 i 6, stk. 1 i forhold til vikarens faganciennitet. Stk. 3. Der betales for søgnehelligdage og sygedage i de tilfælde, hvor disse falder inden for de fast aftalte beskæftigelsestidspunkter. 8

9 Stk. 4. Såfremt der ikke ved første tilkald af en vikar er aftalt andet, aflønnes vikaren altid med mindst 4 timers løn for dette tilkald. Stk. 5. Arbejder en vikar ud over den aftalte arbejdstid eller mere end 8 timer samme dag, betales der for de overskydende timer overarbejdstillæg. Det samme gælder ved tilkald og særtjeneste som omtalt i 5, stk Opsigelse Stk. 1. Funktionærlovens opsigelsesvarsel er gældende. Stk. 2. Parterne er enige om, at der sikres medarbejderne den størst mulige tryghed i ansættelsen, og at vilkårligheder ikke må finde sted. 13. Særlige bestemmelser Stk.1. Ingen nuværende højere lønninger eller andre goder må forringes som følge af indgåelse af nærværende overenskomst. 14. Klinikbeklædning Stk. 1. Såfremt kiropraktoren stiller krav om særlig klinikbeklædning ydes kliniksekretærerne klinikbeklædning, ligesom der sørges for ren- og vedligeholdelse heraf. Stk. 2. l øvrigt henvises til lovgivningen om arbejdsmiljø. 15. Udeblivelse, sygdom Stk. 1. Såfremt en kliniksekretær udebliver fra sit arbejde skal meddelelse om grunden hertil så hurtigt som muligt gives arbejdsgiveren. Stk. 2. Såfremt en kliniksekretær udebliver på grund af sygdom kan arbejdsgiveren forlange, at kliniksekretæren afgiver en tro- og loveerklæring. l særlige tilfælde f.eks. hvor de forudgående sygemeldingers antal og/eller karakter taler derfor, kan arbejdsgiveren forlange sygdommen dokumenteret ved lægeattest. Arbejdsgiveren kan i så fald gennem kliniksekretæren fremkomme med et skriftligt krav herom til lægen. Stk. 3. Såfremt arbejdsgiveren forlanger lægeattest, betales denne af arbejdsgiveren. 16. Graviditet, barsel og adoption Stk. 1. Ved graviditet har en kliniksekretær ret til at være fraværende fra det tidspunkt, hvor der efter lægens skøn er 4 uger til fødslen. Efter fødslen har kliniksekretæren ret til fravær i overensstemmelse med de til enhver tid gældende bestemmelser herom i Lov om ligebehandling. Kiropraktoren betaler fuld løn for i alt 27 uger af den samlede fraværsperiode, hvoraf 3 uger er forbeholdt en ansat fader. Såfremt faderen ikke holder de 3 ugers orlov, mistes retten hertil. For den resterende periode ydes barselsdagpenge fra kliniksekretærens bopælskommune i det omfang, kliniksekretæren er berettiget hertil. Såfremt den periode, hvor der ydes refusion fra barselsudligningsfonden forlænges, er der enighed om, at perioden med løn under forældreorlov forlænges tilsvarende. 9

10 Stk. 2. Er det på grund af graviditetens forløb nødvendigt, at kliniksekretæren er fraværende inden 4 ugers-dagen for den forventede fødsel, kan arbejdsgiveren kræve lægeerklæring herom. Stk. 3. l stedet for ovennævnte ordning har en kliniksekretær ret til at vælge orlov i indtil 5 måneder med halv løn i overensstemmelse med funktionærlovens 7, stk. 2. Stk. 4. Såfremt en kliniksekretær godkendes som adoptant gives meddelelse herom til arbejdsgiveren umiddelbart. Stk. 5. Ved adoption har en kliniksekretær ret til fravær i overensstemmelse med de til enhver tid gældende bestemmelser herom i Lov om ligebehandling, jf. Lov om dagpenge ved sygdom og fødsel. Arbejdsgiveren betaler fuld løn for sammenlagt 23 uger af orloven, hvoraf de 3 uger er forbeholdt en ansat fader. Såfremt faderen ikke holder de 3 ugers orlov, mistes retten hertil. Såfremt den periode, hvor der ydes refusion fra barselsudligningsfonden forlænges, er der enighed om, at perioden med løn under forældreorlov forlænges tilsvarende. Stk. 6. Der henvises i øvrigt til bestemmelserne i funktionærlovens 7, lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse og barselsorlov m.v., samt lov om dagpenge ved sygdom og fødsel. Særligt henvises til 15 i lov om dagpenge, om forlængelse eller udsættelse af orloven, når barnet indlægges på sygehus. Der henvises til protokollat nr. 1 om gravide. 17. Fravær i forbindelse med børn Stk. 1. l tilfælde af pasning af sygt, mindreårigt, hjemmeværende barn har kliniksekretæren ret til frihed med løn, for så vidt angår én dag i sygeperioden. Derefter kan efter aftale med arbejdsgiveren bevilges fridage mod lønfradrag. Endvidere ydes der kliniksekretæren nødvendig frihed mod lønfradrag til at ledsage sit (sine) barn (børn) til konsultation hos læge, tandlæge eller kiropraktor samt ved institutionsskift (skift mellem vuggestue/børnehave/skole etc.). Stk. 2. En kliniksekretær, der har været beskæftiget i virksomheden uafbrudt i 9 måneder, har ret til frihed med fuld løn, når det er nødvendigt, at kliniksekretæren indlægges på hospital sammen med det mindreårige barn i det omfang, det er muligt for virksomheden at indtræde i kliniksekretærens dagpengeret. Denne rettighed gælder maksimalt ret til frihed i sammenlagt 1 uge pr. barn inden for en 12 måneders periode. Kliniksekretæren skal - på forlangende - fremlægge dokumentation for hospitalsindlæggelsen. Der henvises i øvrigt til protokollat nr Sociale kapitler Det er vigtigt med inddragelse og fastholdelse af flest mulige personer på arbejdsmarkedet. Det er vigtigt med en større fleksibilitet på arbejdsmarkedet, således at flest mulige, herunder udsatte grupper på arbejdsmarkedet, tilbydes beskæftigelse igennem hele arbejdslivet uanset graden af arbejdsevne. Der henvises til protokollat nr. 3 vedr. det rummelige arbejdsmarked. Der henvises til protokollat nr. 4 vedr. seniorpolitik. 10

11 19. Ferie Stk. 1. Ferieloven er gældende. Stk. 2. Optjeningsåret går fra 1. januar til 31. december. Den optjente ferie skal afholdes i det følgende ferieår, der går fra 1. maj til 30. april. Under ansættelsen udbetales der kliniksekretæren den løn, der i henhold til loven danner grundlag for ferie, plus et kontant tillæg på 1 %, og kun ved fratrædelse ydes der feriegodtgørelse på 12,5 % af den optjente løn, jf. ferielovens 23 stk. 6 og 24. Stk. 3. Hvor der holdes samlet ferielukning, skal tidspunktet for hovedferiens afholdelse være fastlagt senest 1. februar. Hvor der ikke holdes samlet ferielukning, skal tidspunktet for den enkelte kliniksekretærs hovedferie så vidt muligt være fastlagt 1. februar, dog senest 1. april. Stk. 4. Kliniksekretæren kan ikke beordres på arbejde på arbejdsfri dage, der ligger i umiddelbar forbindelse med en ferieperiode. Der henvises til protokollat nr. 5 vedrørende ferieaftale. 20. Feriefridage Kliniksekretæren har ret til 5 feriefridage i ferieåret. Feriefridagene omregnes til og afvikles som timer inden for ferieåret. Feriefridagene betales som ved sygdom, og placeres efter samme regler som restferie, jf. Ferieloven. Holdes feriefridagene ikke inden ferieårets udløb, kan medarbejderen inden 3 uger rejse krav om kompensation svarende til løn under sygdom for hver feriefridag, der ikke er blevet afholdt. Kompensationen udbetales sammen med den næstfølgende lønudbetaling. Nyansatte kliniksekretærer har ret til et forholdsmæssigt antal feriefridage. Der kan uanset jobskifte ikke afholdes mere end 5 feriefridage i hvert ferieår. 21. Pension Stk. 1. Med virkning fra overenskomstens indgåelse oprettes pensionsordning enten i Funktionærpension eller Pension Danmark. De af pensionsordningen omfattede kliniksekretærer skal være enige om valg af pensionsselskab. Tvistigheder i den anledning er kiropraktoren uvedkommende. Den pensionsordning kliniksekretærerne på klinikken bliver enige om, er alle omfattet af. Stk. 2. Hvor kliniksekretærer allerede er omfattet af overenskomsten, kan kliniksekretærerne i enighed vælge at skifte til Pension Danmark. Hvis enighed ikke kan opnås, forbliver kliniksekretærerne på den eksisterende pensionsordning. Stk. 3. Omfattet af pensionsordningen er kliniksekretærer, som er fyldt 18 år, men ikke 67 år, og som har været beskæftiget på overenskomstens område i 6 måneder eller derover. Undtaget er elever. Tidligere beskæftigelse på overenskomstens område medregnes i ancienniteten. Kliniksekretærer, der ved ansættelsen medbringer en pensionsordning fra tidligere ansættelse, indtræder i pensionsordningen straks ved ansættelsen. 11

12 For medarbejdere, der er fyldt 50 år når den pensionsmæssige forpligtelse indtræder, kan der etableres en normal pensionsordning i Funktionærpension/Pension Danmark, eller der kan oprettes en ordning i Funktionærpension/Pension Danmark, som omfatter gruppeliv og alderssum. En eventuel eksisterende pensionsordning kan videreføres som alternativ til Funktionærpension/Pension Danmark. Værdien af den tidligere ordning kan eventuelt indgå i Funktionærpension/Pension Danmark. Stk. 4. Pensionsbidraget udgør af den samlede bruttoløn: 1. april april april ,7 % 12,6 % 13,5 % Arbejdsgiveren betaler 2/3 af det samlede bidrag og kliniksekretæren 1/3. Kliniksekretæren kan vælge at forhøje sit eget bidrag med henholdsvis 1 %, 2 %, 3 %, 4 %, eller 5 % til forbedring af pensionsordningen. Arbejdsgiveren tilbageholder kliniksekretærens bidrag samt eventuelt frivilligt bidrag i kliniksekretærens løn, før der beregnes skat. Stk. 5. Arbejdsgiveren giver meddelelse til Funktionærpension eller Pension Danmark., når en kliniksekretær fratræder. Stk. 6. Pensionsbidraget, inkl. eventuelt frivilligt bidrag, indbetales af arbejdsgiveren til Funktionærpension eller Pension Danmark., samtidig med at lønudbetaling finder sted. Indbetaling med tilhørende specifikation sker på grundlag af retningslinjer fastlagt af Funktionærpension eller Pension Danmark.. Stk. 7. De kliniksekretærer under overenskomstens område, der senest 1 år inden tilslutningen til overenskomsten, har tilsluttet sig en pensionsordning, opfylder i kraft heraf pensionsforpligtelsen, såfremt pensionsbidraget svarer til det til enhver tid overenskomstaftalte. Det er en forudsætning, at arbejdsgiveren administrerer den pågældendes pensionsordning ved indbetaling direkte til det pågældende pensionsinstitut. Stk. 8. Funktionærpension og Pension Danmark. må ikke uden DKF's forudgående accept investere i virksomheder i eller med tilknytning til kiropraktorbranchen eller i kiropraktorklinikker. Stk. 9. Under de 14 ugers barselsorlov indbetales et ekstra pensionsbidrag til kliniksekretæren. Pensionsbidraget er udregnet på baggrund af dagpengesatsen og udgør: Arbejdsgiverbidrag kr. pr. måned: Egetbidrag kr. pr. måned: Samlet bidrag kr. pr. måned: Pr. 1. april ,- 390, ,- Pr. 1. april ,- 410, ,- Pr. 1. april ,- 445, ,- Stk. 10. Personer, som ved ansættelse i et fleksjob i henhold til Lov om aktiv socialpolitik eller senere lovgivning om fleksjob, allerede er omfattet af/er medlem af én eller flere pensionsordning(er) oprettet som led i et tidligere ansættelsesforhold, kan lade pensionsbidraget tilgå den eller de pensionsordning(er),der sidst er foretaget indbetalinger til. Personer, som ikke ved ansættelse i et fleksjob i henhold til Lov om aktiv socialpolitik eller senere lovgivning om fleksjob, allerede er omfattet af/medlem af en pensionsordning oprettet som led i et ansættelsesforhold eller som ikke ønsker at indbetale til en eksisterende pensionsordning, skal lade pensionsbidraget indbetale til Funktionærpension eller Pension Danmark. Disse personer vil blive optaget i Funktionærpension eller Pension Danmark i overensstemmelse med de på optagelsestidspunktet gældende forsikringsmæssige betingelser. 12

13 22 Efterindtægt Stk. 1 Hvis en medarbejder, der er omfattet af denne overenskomst, og som i henhold til Funktionærlovens bestemmelser herom betragtes som funktionær, dør i ansættelsestiden, tilkommer der den pågældendes ægtefælle eller børn under 18 år, over for hvem den pågældende har forsørgelsespligt, 1, 2 eller 3 måneders løn, når den pågældende ved dødsfaldet har haft ansættelse i virksomheden i henholdsvis 1, 2 eller 3 år. Stk. 2. En tilsvarende ret gælder den pågældendes samlever, når denne har haft samme folkeregisteradresse som afdøde i 10 år. 23. Tavshedspligt Stk. 1. Der påhviler kliniksekretærerne tavshedspligt med hensyn til de forhold, de måtte blive bekendt med under deres virke som kliniksekretærer (jf. dog funktionærlovens 10, stk. 1). Stk. 2. Tavshedspligten vedvarer også efter kliniksekretærens fratræden. 24. Efteruddannelse Stk. 1. For at styrke kiropraktorklinikkernes konkurrence- og omstillingsevne, er det vigtigt med en veluddannet medarbejderstab, både hvad angår faglige almene og personlige kvalifikationer. DKF og HK/Privat er derfor enige om at indlede et samarbejde om efteruddannelsesmulighederne for kliniksekretærerne. Stk. 2. DKF og HK/Privat anbefaler, at den enkelte kiropraktorklinik én gang årligt gennemfører medarbejdersamtaler i forbindelse med medarbejderudvikling. Uddannelsesplanlægningen har til hensigt at understøtte arbejdet med at øge sammenhængen mellem uddannelse og jobkrav, for herigennem at medvirke til en forøgelse af produktiviteten og medarbejdernes faglige og personlige udvikling. DKF og HK/Privat er enige om at anbefale den enkelte kiropraktorklinik at gennemføre systematisk uddannelsesplanlægning for kiropraktorklinikkens medarbejdere inden for overenskomstområdet. Uddannelsesplanlægningen bør ske i et samarbejde mellem ledelse og medarbejdere og tilrettelægges ud fra den enkelte kiropraktorkliniks medarbejderstab og situation. Stk. 3. DKF og HK/Privat er enige om at anbefale, at der gives kliniksekretærerne nødvendig frihed til at deltage i relevante efter- og videreuddannelseskurser. Stk. 4. Kliniksekretærer under overenskomsten med minimum 6 måneders anciennitet på klinikken har ret/pligt til minimum 3 dages betalt efteruddannelse pr. år, som er relevant i forhold til arbejdssituationen. Ubrugte uddannelsesdage kan efter aftale overføres til de efterfølgende år. Hvis kliniksekretæren ikke inden årets udgang gør krav på uddannelse eller overførsel, bortfalder dagene. Kiropraktorens tilbud og kliniksekretærens ønske om, i forhold til arbejdssituationen, relevant uddannelse registreres i bilag 2.a., uddannelsesskemaet. Hvis en af parterne har afvist tilbud eller ønske om uddannelse, skal dette fremgå af uddannelsesskemaet, signeret af begge parter. Hvis kiropraktoren har afvist uddannelse, og der ikke kan aftales overførsel, udbetales dagene med decemberlønnen. Hvis kliniksekretæren har afvist at deltage i uddannelse, bortfalder dagene. Ved opsigelse afholdes dagene til selvvalgt uddannelse. Dagene skal, så vidt muligt, afholdes i opsigelsesperioden. Hvis dette ikke er muligt, udbetales resterende dage. 13

14 Dog bortfalder ikke brugte uddannelsesdage ved fratræden til efterløn eller folkepension. Der henvises i øvrigt til protokollat nr Elever Ved ansættelse af elever sker dette i henhold til overenskomsten for kontor mellem HTS Handel Transport Service og HK/Privat. 26. Retsforhold Stk. 1. Enhver uenighed af faglig karakter bør søges bilagt ved mægling, eventuelt ved voldgift, efter nedenstående regler. Stk. 2. En uenighed af faglig karakter foreligger, hvor der af en af overenskomstens parter fremsættes krav vedrørende arbejds- og ansættelsesforholdene for ansatte omfattet af overenskomsten, som ikke uden videre anerkendes eller imødekommes af modparten. Stk. 3. En uenighed af faglig karakter foreligger endvidere ved påstået brud på denne overenskomst. Stk. 4. Enhver uoverensstemmelse mellem arbejdsgiveren og en eller flere af de i henhold til overenskomsten ansatte medarbejdere skal i første omgang altid søges bilagt ved forhandling mellem arbejdsgiveren og de ansatte, som under forhandlingerne er berettiget til at lade sig bistå af vedkommende tillidsrepræsentant eller, hvis der ikke er valgt tillidsrepræsentant, af en repræsentant for vedkommende afdeling af HK/Privat. Stk. 5. Såfremt der ikke opnås enighed under den i stk. 4 omtalte lokale forhandling, etablerer arbejdsgiveren og HK/Privat et mæglingsudvalg på 4 medlemmer, hvortil hver af disse parter udpeger 2 medlemmer. Mæglingsudvalget gennemfører med deltagelse af arbejdsgiveren en forhandling med henblik på en forligsmæssig bilæggelse af uenigheden. Stk. 6. Såfremt det ikke ved den i henhold til stk. 5 gennemførte mægling lykkes at bilægge uenigheden, tiltrædes mæglingsudvalget af en af mæglingsudvalget valgt opmand, der som opmand leder den derved etablerede voldgiftsrets forhandlinger og i tilfælde af uenighed mellem de af parterne valgte medlemmer af voldgiftsretten afgør uenigheden ved en af ham afsagt opmandskendelse. Opmanden udpeges, såfremt der ikke opnås enighed om valg af formand, af arbejdsrettens formand. Stk. 7. Den i henhold til stk. 6 nedsatte voldgiftsret træffer afgørelse om den opståede uenighed, hvad enten tvisten angår uenighed om fortolkning af eller brud på overenskomsten, eller der er tale om en interessetvist, herunder en tvist om fornyelse af overenskomsten efter forudgående opsigelse, jf. dog stk. 9. For så vidt angår interessetvister, skal afgørelsen indeholde bestemmelser om, fra hvilket tidspunkt afgørelsen har virkning i forholdet mellem arbejdsgiveren og de af overenskomsten og af den opståede uenighed omfattede ansatte i henhold til overenskomsten. Stk. 8. Ved påkendelse af sager om brud på denne overenskomst finder bestemmelserne i loven om arbejdsretten anvendelse med de fornødne tilpasninger. Stk. 9. Voldgiftsrettens kompetence til at træffe afgørelser i interessetvister er betinget af, at der på tidspunktet for tvistens opståen er, eller, for så vidt angår overenskomstfornyelse, på tidspunktet for overenskomstens opsigelse er en mellem DKF og HK/Privat aftalt standardoverenskomst i kraft mellem disse parter. Stk. 10. Vægring ved at søge en uenighed af faglig karakter bilagt ved mægling i henhold til stk. 5, anses som brud på denne overenskomst, som berettiger modparten til at henvise sagen til afgørelse ved voldgift i henhold til stk. 6, uden forudgående mægling. Stk. 11. l tilfælde af vægring mod at lade sagen afgøre ved faglig voldgift kan 14

15 arbejdsgiveren/hk/privat indbringe spørgsmålet om vægringens berettigelse for arbejdsretten, l tilfælde af påstået overenskomst-brud kan arbejdsretten, hvis vægringen findes uberettiget, tillige afgøre selve den opståede tvist. Stk. 12. Selv om overenskomsten er opsagt og udløbet, er arbejdsgiveren, de af overenskomsten omfattede ansatte og HK/Privat dog forpligtet til at overholde dennes bestemmelser, indtil anden overenskomst er indgået eller overenskomsten er fornyet i henhold til stk. 6, jf. stk. 7. Stk. 13. Såfremt den opsagte og udløbne overenskomst i henhold til stk. 9, ikke kan fornys i henhold til stk. 6, jf. stk. 7, bortfalder den ved stk. 12 hjemlede fredspligt ved iværksættelse af arbejdsstandsning i form af strejke eller lockout, som er iværksat efter forudgående varsel fremsendt ved særligt og anbefalet brev mindst i måned før arbejdsstandsningens iværksættelse. Der henvises i øvrigt til protokollat nr Overenskomstens varighed og opsigelse Overenskomsten træder i kraft den 1. april 2007 og er gældende indtil den af en af parterne opsiges med 3 måneders varsel til ophør den 1. april, dog tidligst 1. april Overenskomstens bestemmelser er dog gældende indtil andet er aftalt, jf. 26 Retsforhold. Dato Underskrift - Kiropraktoren/Kiropraktorerne Underskrift - HK-afdelingen 15

16 PROTOKOLLAT NR. 1 til 16 Gravide Organisationerne finder det ønskeligt med en større fleksibilitet på arbejdsmarkedet, således at flest mulige tilbydes beskæftigelse uanset eventuelle grader af nedsat erhvervsevne i forbindelse med graviditet, og at gravide som princip ikke udelukkes fra deres arbejde. Organisationerne er enige om at anbefale, at: Undgå unødige fraværsmeldinger i forbindelse med graviditet og fremme fastholdelse Fremme bevidstheden hos ledelse og medarbejdere om gravides arbejdsmiljø Der henvises i den forbindelse til Arbejdstilsynets vejledning A.1.8 af februar 2002 om gravide og ammendes arbejdsmiljø. Med det formål at informere om gravides arbejdsmiljø iværksættes en fælles oplysnings- og informationsindsats. Organisationerne er enige om i overenskomstperioden at følge op på denne bestemmelse med henblik på at fremme aftalens formål samt at identificere og fjerne mulige barrierer på området. 16

17 PROTOKOLLAT NR. 2 til 17 Fravær i forbindelse med børn Med henblik på implementering af Rådets direktiv af 3. juni 1996 T (96/34) om rammeaftale vedrørende forældreorlov, der er indgået af UNICE, CEEP og EFS, gælder følgende: 1. Forældreorlov Parterne anser direktivets bestemmelser om forældreorlov for implementeret gennem den gældende lovgivning. 2. Arbejdsfrihed som følge af force majeure En ansat har ret til arbejdsfrihed som følge af force majeure i overensstemmelse med national praksis, når tvingende familiemæssige årsager gør sig gældende i tilfælde af sygdom eller ulykker, der gør den ansattes umiddelbare tilstedeværelse for påtrængende nødvendig. Bestemmelsen sikrer den ansatte ret til arbejdsfrihed uden løn som følge af force majeure i de tilfælde, der er omfattet af rammeaftalens artikel 3. Bestemmelsen berører ikke anvendelsen af øvrige regler om fravær med løn. 3. Ikrafttræden Aftalen har virkning fra den 3. juni Aftalen kan opsiges med 6 måneders varsel til den 1. juni. Ønsker en af organisationerne ændringer i aftalen, skal den 6 måneder forud for opsigelsen underrette den anden aftalepart herom, hvorefter der uden konfliktadgang optages forhandlinger herom, med det formål at opnå enighed og derved undgå opsigelse af aftalen. Selv om aftalen er opsagt er parterne forpligtet til at overholde dens bestemmelser, indtil anden aftale træder i stedet eller direktivet ændres. 17

18 PROTOKOLLAT NR. 3 vedrørende Det rummelige arbejdsmarked (jf. 18 Sociale kapitler) Overenskomstens parter er enige om, at beskæftigelsen af udsatte grupper på arbejdsmarkedet skal fremmes: Ved udsatte grupper forstås f.eks.: Nuværende ansatte, der på grund af nedsat erhvervsevne har behov for et arbejde på særligt aftalte vilkår. Personer med nedsat arbejdsevne omfattet af sociallovgivningen, f.eks. revalidender. Parterne er enige om at opfordre større virksomheder og medarbejdere til at give ledige, omfattet af lov om aktiv arbejdsmarkedspolitik og lov om kommunal aktivering, øgede muligheder for beskæftigelse i jobtræningsstillinger og ordinære stillinger. Stillingerne skal som hovedregel have beskæftigelsesfremmende effekt eller sikre, at de nuværende ansatte bevarer beskæftigelsen i virksomheden. Endvidere er der enighed om, at der i overenskomsten ikke er bestemmelser, der forhindrer den enkelte virksomhed i at benytte de støtteordninger, som samfundet stiller til rådighed for at fremme mulighederne for beskæftigelsen af ledige og erhvervshæmmede på arbejdsmarkedet. Der er ikke i overenskomsten bestemmelser, der begrænser virksomhedernes mulighed for at bruge de støtteordninger, der tilbydes virksomheder, der ønsker at fastholde medarbejdere på arbejdspladsen, selvom medarbejderen i en kortere eller længere periode ikke kan leve op til kravene for fuld, normal beskæftigelse. l mindre virksomheder kan forhold om det rummelige arbejdsmarked drøftes mellem den enkelte medarbejder og virksomhedens ledelse, såfremt parterne er enige herom. Det tilstræbes, at aftaler af ovennævnte art ikke medfører afskedigelser. 18

19 PROTOKOLLAT NR. 4 Seniorpolitik (jf. 18 Sociale kapitler) I forbindelse med at kliniksekretæren fylder 60 år afholdes en samtale for at drøfte vilkårene for kliniksekretærens fastholdelse i ansættelsesforholdet. Målet med samtalen er: at fremme arbejdsglæden for seniormedarbejdere at synliggøre seniormedarbejderes værdi til gavn for hele arbejdspladsen at sikre kontinuitet for medarbejder og virksomhed at give muligheder for en fleksibel jobordning at arbejdslivet bliver et godt udgangspunkt for livet efter arbejdsophør Konkrete redskaber i seniorpolitikken, hvor der tages hensyn til både virksomhedens og medarbejderens behov og ønsker kan f.eks. være: Fleksibilitet i arbejdets organisering Reduktion i arbejdstid med bevarelse af fuld pensionsindbetaling dog således, at det ikke medfører forhindringer for fuld efterløn. Ekstra ferie- eller omsorgsdage Højere pensionsindbetaling 19

20 PROTOKOLLAT NR. 5 Ferieaftale mellem HK/Privat og Dansk Kiropraktor Forening - 19 Bestemmelserne er gældende for ansættelsesforhold omfattet af overenskomsten mellem HK/Privat og Dansk Kiropraktor Forening. Denne aftale er indgået i medfør af den nye ferielov, som trådte i kraft den 1. januar Aftalen, som herefter indgår i overenskomstgrundlaget mellem ovennævnte organisationer, medfører at der for ansatte omfattet af overenskomsten gælder nedenstående fravigelser fra ferieloven. Fagretlig behandling Uoverensstemmelser, som måtte opstå som følge af denne aftale, behandles fagretligt. Sager om brud på aftalen behandles efter de herfor gældende regler, herunder i Arbejdsretten. Overførsel af ferie Den ansatte og arbejdsgiveren kan aftale, at optjente og ikke afholdte feriedage ud over henholdsvis 20 eller 24 dage (alt efter om den ansatte har en 5 eller 6 dages uge) kan overføres til det følgende ferieår. Aftale om ferieoverførsel skal indgås inden ferieårets udløb den 30. april. Der kan maksimalt overføres sammenlagt 2 ugers ferie (10 eller 12 dage). Den overførte ferie skal senest afholdes i det 2. ferieår efter at den er overført. En aftale om overførsel af ferie skal indgås skriftligt mellem den ansatte og arbejdsgiveren. Parterne anbefaler, at den som bilag 4 optrykte aftaleblanket anvendes. Hvis den som bilag 4 optrykte aftale ikke benyttes, skal aftalen om ferieoverførsel alligevel som minimum indeholde de samme punkter som den optrykte aftale, der er godkendt af organisationerne. Hvor en ansat har overført ferie bør der ved udløbet af hvert ferieår udarbejdes en aktuel aftale, således at det kontinuerligt er klart for både den ansatte og arbejdsgiveren, hvor meget overført ferie, den ansatte har ret til at holde. Hvis en ansat inden ferieårets udløb er forhindret i at afholde ferie på grund af egen sygdom, barselsorlov eller orlov til adoption, kan den ansatte og arbejdsgiveren aftale, at den ansatte i stedet for at få ferien udbetalt kontant ved ferieårets afslutning, helt eller delvis overfører den optjente ferie til det efterfølgende ferieår. Overførsel af sådan ferie kan aftales uanset antallet af overførte ferie i øvrigt. Aftalen indgås og feriedagene afholdes efter de samme regler som er gældende for overført ferie i henhold til denne aftale i øvrigt. Placering og afholdes af overført ferie Overført ferie efter denne aftale afholdes forud for anden ferie, jf. ferielovens 18. Er der ikke ved indgåelsen af aftalen om ferieoverførsel eller senere truffet aftale om den overførte feries placering, placeres denne som restferie. Det vil sige, at arbejdsgiveren, hvis enighed om placering af ferien ikke kan opnås, med en måneds varsel kan pålægge den ansatte at afholde den overførte ferie. Er der ved indgåelsen af aftalen eller senere indgået aftale om den overførte feries placering, kan en sådan aftale kun ændres ved en ny aftale. Uanset antallet af overførte feriedage har den ansatte alene krav på at afholde 3 ugers hovedferie i sammenhæng. Overført ferie kan kun placeres i en opsigelsesperiode, såfremt parterne er enige herom. Overført ferie kan ikke betragtes som afviklet i en fritstillingsperiode, med mindre det er aftalt. 20

21 Løn/feriegodtgørelse i forbindelse med afholdelse af overført ferie En lønmodtager, der får løn under ferie, har ret til den sædvanlige og fast påregnelige løn på det tidspunkt, hvor lønmodtageren holder den overførte ferie. En lønmodtager, der har ret til feriegodtgørelse, har ved afholdelse af den overførte ferie ret til den feriegodtgørelse, som er optjent til den pågældende overførte ferie. Afregning ved den ansattes fratræden Hvis den ansatte, der har ret til overført ferie, fratræder, inden ferien er afholdt, bortfalder retten til efter fratrædelsen at holde mere end 25 dages ferie i ét ferieår. Der skal herefter beregnes feriegodtgørelse for feriedage ud over 25. Feriegodtgørelsen beregnes som anført i ferielovens 19, stk. 4, jf. 30, stk. 4. Feriegodtgørelsen afregnes direkte til lønmodtageren, hvis denne normalt ville have været berettiget til løn under ferie, l andre tilfælde afregnes beløbet til feriekontoen. Kollektiv ferielukning Hvis en ansat er sygemeldt inden ferien begynder, og herefter bliver rask under en kollektiv ferielukning, kan den ansatte - hvis muligt - genoptage arbejdet og har så ret til at få ferien placeret på et andet tidspunkt. Er der ikke mulighed for at tilbyde lønmodtageren beskæftigelse under den kollektive ferielukning, betragtes ferien som påbegyndt på tidspunktet for sygdommens ophør. Den ferie, som den ansatte på grund af sygdom har været forhindret i at holde, kan - ved gensidig aftale - afholdes i forlængelse af den oprindeligt varslede ferie. 21

22 PROTOKOLLAT NR. 6 til 24 Efteruddannelse Efter- og videreuddannelse af kliniksekretærer skal i princippet foregå inden for normal arbejdstid. Pkt. 1. Ved kliniksekretærens deltagelse i efter- og videreuddannelse betaler arbejdsgiveren et eventuelt løntab i det omfang det offentlige ikke dækker udgifterne. Pkt. 2. Det kan aftales, at kliniksekretæren deltager i efter- og videreuddannelse uden for normal arbejdstid hvor der kompenseres for den medgåede uddannelsestid efter følgende regler: a) Såfremt deltagelse i efter- og videreuddannelse sker efter ordre fra arbejdsgiveren betragtes den medgåede uddannelsestid som arbejdstid og afspadseres/aflønnes efter overenskomstens regler for mer-/overarbejde. Pålagt systematisk mer-/overarbejde i forbindelse med efter/videreuddannelse (fx merkonomuddannelse) må ikke finde sted. b) Såfremt arbejdsgiveren og kliniksekretæren er enige om, at deltagelse i den pågældende efter- /videreuddannelse er i begges interesse kompenseres for den medgåede uddannelsestid med afspadsering eller timeløn 1:1, det vil sige afspadsering time for time eller betaling med kliniksekretærens almindelige timeløn for alle timer. c) Såfremt kliniksekretæren efter eget ønske og i egen interesse deltager i kurser eller arrangementer, men således at arbejdsgiveren accepterer at afholde de hermed forbundne udgifter, kompenseres der ikke for den medgåede tid økonomisk eller ved afspadsering. Der kan maksimalt ydes kompensation for 8 timers uddannelsestid pr. døgn (inklusive transporttid) efter reglerne i punkt 2, litra a og b. Pkt. 3. Ved deltagelse i efter- og videreuddannelse betaler arbejdsgiveren transport- og opholdsudgifter samt eventuelt deltagergebyr og udgifter til undervisningsmateriale. Ved deltagelse i længerevarende efter- og videreuddannelsesforløb opfordrer DKF og HK/Privat til, at der ansættes vikarer. 22

23 PROTOKOLLAT NR. 7 til 24 Vejledning til efteruddannelse Parterne er enige om, at der i overenskomstperioden bliver udfærdiget en vejledning om mulighederne for kliniksekretærernes efteruddannelse på AMU centre, HK kurser, etc. 23

24 PROTOKOLLAT NR. 8 til 26 Retsforhold Parterne er enige om at gennemgå 26 Retsforhold i overenskomstperioden og at gennemgangen starter senest 3 måneder efter, at HK/Privat har fremsendt tekstforslag til Dansk Kiropraktor Forening. 24

25 PROTOKOLLAT NR. 9 til Implementering af EU-direktiver Parterne er enige om at følgende EU-direktiver er implementeret i overenskomsten: 1. EU-direktiv 97/8i/EF af 15. december 1997 om rammeaftalen vedrørende deltidsarbejde 2. EU-direktiv af 3. juni 1996 T (96/34) om rammeaftale vedrørende forældreorlov 3. EU-direktiv 93/104/EF af 23. november 1993 om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden Herudover er parterne enige om følgende tekst for eventuel implementering af direktivet om alder og handicap: Med henblik på en eventuel aftaleimplementering af direktiv nr. 2000/78/EF af 27. november 2000 om generelle rammebestemmelser om ligebehandling mht. beskæftigelse og erhverv har Dansk Kiropraktor Forening og HK/Privat aftalt, at man, når der foreligger en lovimplementering, optager drøftelser herom. 25

26 PROTOKOLLAT NR. 10 Aftale om forebyggelse og behandling af mobning og seksuel chikane m.v. i kiropraktorklinikker. Parterne anbefaler, at klinikken nedskriver kodeks for klinikkens etik samt opførsel i tale, adfærd og påklædning således at man undgår misforståelser, der kan opfattes som mobning eller chikane. 26

27 PROTOKOLLAT NR. 11 om uddannelsesfond Parterne er enige om, at hvis der oprettes en uddannelsesfond, hvor det er muligt for Dansk Kiropraktor Forening at tilslutte sig, vil parterne optage forhandling om Dansk Kiropraktor Forenings eventuelle tilslutning i overenskomstperioden. 27

28 BILAG 1 Ansættelsesbevis for kliniksekretærer på kiropraktorklinikker omfattet af overenskomsten mellem DKF og HK/Privat Undertegnede kiropraktor: Navn: SE.nr.:. Adresse: Post n r.: By: Tlf. nr.: Ansætter herved: Navn: Cpr. nr. Adresse: Tlf. nr.: Post nr.: By: Kommune: Pengeinstitut: Reg.nr.: Konto nr.: Medarbejderen er til enhver tid forpligtet til at holde virksomheden underrettet om sin bopæl. Arbejdsstedet: Fast arbejdssted (angivelse af adresse): Stillingsbetegnelse og jobkategori: Tiltrædelsesdato: Den For ansættelsesforholdet gælder følgende overenskomst, som vedlægges: Overenskomst for kliniksekretærer mellem Dansk Kiropraktor Forening og HK/Privat Der kan ikke gyldigt aftales ringere vilkår end gældende i overenskomsten. Ansættelsesform: (sæt x) 1. Løbende ansættelse, eller 2. Ansættelsen er tidsbegrænset og ophører uden yderligere varsel den Opsigelsesvarsel er for så vidt angår begge ansættelsesformer i overensstemmelse med funktionærlovens almindelige regler, jf. funktionærlovens 2, stk. 2 og 3. Prøvetid: (sæt x) Der aftales ikke prøvetid for ansættelsesforholdet, eller Der aftales 3 måneders prøvetid - i hvilken periode arbejdsgiveren kan opsige ansættelsesforholdet med 14 dages varsel og medarbejderen med dags varsel, jf. funktionærlovens 2, stk. 5 og 6. 28

29 Arbejdstid: Arbejdstiden er aftalt til timer ugentligt, hvilket svarer til timer dagligt. Såfremt arbejdstiden er tilrettelagt med forskelligt timetal fra uge til uge, skal arbejdstidsplanen vedlægges denne kontrakt. Arbejdstiden er inklusive pauser. Overarbejde det vil sige arbejde ud over den daglige arbejdstid kan kun ske ifølge aftale med arbejdsgiveren. Overarbejde skal i henhold til overenskomsten varsles dagen før. Undtaget fra varslingspligt er dog overarbejde på grund af uforudsigelige forhold, f.eks. uafviselige patientbehandlinger og overarbejde, der beror på det øvrige klinikpersonales uforudsigelige fravær. Løn: Lønnen er ved tiltrædelse aftalt til kr. pr. måned, der betales forud/bagud hver måned og skal være til disposition senest den sidste hverdag i måneden. Regulering af lønnen finder sted på følgende måde: Lønnen reguleres i henhold til overenskomstens 6 stk. 1. og 2. Vurdering af den enkeltes løn skal ske 1 gang årligt i dialog mellem kiropraktor og den enkelte kliniksekretær. Særlige tillæg: Overenskomstens 6 stk. 3 indeholder en fritvalgsordning på pt. ferieberettigede løn jf. årsopgørelsen foregående år. % af kliniksekretærens Af overenskomstens 16 Graviditet, barsel og adoption, fremgår retten til løn under graviditet, barsel og adoption. Andet: Pension: Udover pension i henhold til overenskomstens 21 er aftalt følgende: Pensionsbidraget er ikke indeholdt i ovennævnte løn. Ferie og feriefridage: Der optjenes ferie med løn i henhold til ferieloven fra 1. januar til 31. december. Den optjente ferie med løn afholdes i det følgende ferieår, der går fra 1. maj til 30. april. Desuden udbetales der under ansættelsen kliniksekretæren den løn, der i henhold til loven danner grundlag for ferie, plus et kontant tillæg på 1%. Kliniksekretæren har ret til 5 feriefridage i ferieåret, som betales som ved sygdom og placeres efter samme regler som restferie, jf. Ferieloven. Holdes feriefridagene ikke inden ferieårets udløb, kan kliniksekretæren inden 3 uger (fra 1. maj) rejse krav om kompensation svarende til løn uden sygdom, for hver feriefridag, der ikke er afholdt. Fravær: Fravær skal hurtigst muligt anmeldes til virksomheden. Personaleregler udleveret: (sæt X) JA NEJ 29

30 Særlige bestemmelser: Funktionærloven er gældende for ansættelsesforholdet. Medarbejderen har modtaget en genpart af nærværende ansættelsesbevis og foranstående ansættelsesvilkår anerkendes. Dato: Dato: Kiropraktoren Kliniksekretær 30

31 BILAG 2 Aftale om deltagelse i efter- og videreuddannelse Mellem kliniksekretær og kiropraktor er indgået følgende aftale om kliniksekretærens deltagelse i efter- og videreuddannelse. Kursets varighed incl. samlet transport ud over1 time - i alt timer. Heraf timer uden for normal arbejdstid. Kurset er placeret: Sæt X 1. Indenfor normal arbejdstid 2. Udenfor normal arbejdstid a. b. c. Efter arbejdsgiverens ordre Medgået tid som mer-/overarbejde i henhold til overenskomsten Efter gensidig aftale Medgået tid 1:1 (time for time) Efter eget ønske Ingen honorering Den Kliniksekretær Kiropraktor 31

32 BILAG 2.a. Aftale om deltagelse i uddannelse I henhold til overenskomstens 24 stk. 4, har kliniksekretæren ret/pligt til 3 dages betalt uddannelse pr. år. Disse dage kan efter aftale overføres/opspares til efterfølgende år i overenskomstperioden. Registrering samt evt. overførsel af opsparede dage, se herunder: År Opsparede/ afholdte dage Saldo Uddannelsens art Evt. afvist af Signaturer sekretær/ kiropraktor Herudover kan der mellem kiropraktor og kliniksekretæren aftales yderligere betalt uddannelse, hvortil bilag 2 kan bruges. 32

33 BILAG 3. Tillidsrepræsentanter 1. Hvor kan tillidsrepræsentant vælges? På enhver kiropraktorklinik kan de af overenskomsten omfattede kliniksekretærer af deres midte vælge en til at være deres tillidsrepræsentant over for kiropraktoren eller dennes stedfortræder. På kiropraktorklinikker, hvor der i hver enkelt praksis beskæftiges 5 kliniksekretærer eller derunder, under overenskomstens område, kan der dog kun vælges tillidsrepræsentant, hvis parterne er enige herom. 2. Valg af tillidsrepræsentant Tillidsrepræsentanten vælges blandt de anerkendt dygtige medarbejdere, der har været ansat mindst i år på den pågældende klinik; hvor sådanne ikke findes i et antal af mindst 4, suppleres dette tal med de medarbejdere, der har arbejdet der længst. Valg af tillidsrepræsentant bør finde sted på kiropraktorklinikken og i dennes åbningstid. Parterne er enige om det ønskelige i, at flest mulige stemmeberettigede deltager i valg af tillidsrepræsentant. Beskyttelse af tillidsrepræsentanten indtræder, når valget er kommet til arbejdsgiverens kendskab. Valget er dog først gyldigt, når resultatet er godkendt af den lokale HK afdeling og af denne meddelt kiropraktoren. Eventuel indsigelse fra kiropraktorens side imod det foretagne valg skal være H K/Privat i hænde senest 14 dage efter modtagelsen af meddelelsen om valget. 3. Tillidsrepræsentantens opgaver. Det er tillidsrepræsentantens pligt såvel over for sine kolleger som over for kiropraktoren at gøre sit bedste for at jævne ethvert opstået stridsspørgsmål og vedligeholde et godt og roligt samarbejde på klinikken. l anliggender vedrørende løn- og arbejdsforhold kan tillidsrepræsentanten forelægge klager eller henstillinger for kiropraktoren. Når en foreliggende sag kun berører en enkelt eller enkelte medarbejderes personlige anliggender, bør disse selv direkte over for kiropraktoren forelægge klager eller henstillinger til mulig direkte afgørelse i foreliggende tilfælde. Er tillidsrepræsentanten ikke tilfreds med kiropraktorens afgørelse, kan tillidsrepræsentanten frit anmode HK/Privat om at tage sig af sagen, men det er tillidsrepræsentantens og kollegernes pligt at fortsætte arbejdet uforstyrret. Udførelsen af de af tillidsrepræsentanten påhvilende hverv skal ske på en sådan måde, at det er til mindst mulig gene for tillidsrepræsentantens arbejde og såfremt tillidsrepræsentanten for at kunne opfylde sine forpligtelser må forlade sit arbejde, må dette kun ske efter forudgående aftale med kiropraktoren eller dennes stedfortræder. Tillidsrepræsentanten har umiddelbart efter det første valg, ret til at starte på grunduddannelse for tillidsrepræsentanter (4 uger), og kan under fornøden hensyn til klinikkens drift afslutte grunduddannelsen indenfor 2 år. Kiropraktoren bevilger den nødvendige frihed til deltagelse i uddannelsen. Alle udgifter herunder tabt arbejdsfortjeneste dækkes af FIU-fonden, således at kiropraktoren ikke har udgifter herved. 4. Afskedigelse af tillidsrepræsentant. En tillidsrepræsentants afskedigelse skal begrundes i tvingende årsager. Det er en selvfølge, at den omstændighed, at en medarbejder fungerer som tillidsrepræsentant, aldrig må give anledning til, at 33

Protokollat. Arbejdstid

Protokollat. Arbejdstid 3 Arbejdstid Parterne er enige om følgende formulering af 3 stk. 3. Der kan lokalt aftales flextidsordninger. Overenskomstens bestemmelser om planlægning af arbejdstiden kan ved enighed lokalt fraviges.

Læs mere

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017 KORT UDDRAG AF L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/3-2014 til 1/3-2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og HK HANDEL BEMÆRK! Er kun gældende, hvis butikken har overenskomst med HK, eller

Læs mere

Standardoverenskomst mellem Dansk Kiropraktor Forening og HK/Privat for kliniksekretærer ansat hos kiropraktorer

Standardoverenskomst mellem Dansk Kiropraktor Forening og HK/Privat for kliniksekretærer ansat hos kiropraktorer Standardoverenskomst mellem Dansk Kiropraktor Forening og HK/Privat for kliniksekretærer ansat hos kiropraktorer (Kan ikke fraviges i negativ retning) Indhold 1 Område...........................................

Læs mere

2007-2010 MELLEM DANSKE FYSIOTERAPEUTER HK/PRIVAT

2007-2010 MELLEM DANSKE FYSIOTERAPEUTER HK/PRIVAT STANDARD OVERENSKOMST 2007-2010 MELLEM DANSKE FYSIOTERAPEUTER OG HK/PRIVAT (KAN IKKE FRAVIGES I NEGATIV RETNING) 1 Endelig udgave 7. september 2007. OVERENSKOMST mellem (HK afdelingen) og Klinikkens navn

Læs mere

Standardoverenskomst 2014-2017 mellem Danske Fysioterapeuter og HK/Privat. (Kan ikke fraviges i negativ retning)

Standardoverenskomst 2014-2017 mellem Danske Fysioterapeuter og HK/Privat. (Kan ikke fraviges i negativ retning) Standardoverenskomst 2014-2017 mellem Danske Fysioterapeuter og HK/Privat (Kan ikke fraviges i negativ retning) Endelig udgave 2. juli 2014 Overenskomst mellem (HK afdelingen) og Klinikkens navn og adresse

Læs mere

Standardoverenskomst mellem Dansk Kiropraktor Forening og HK/Privat for kliniksekretærer ansat hos kiropraktorer

Standardoverenskomst mellem Dansk Kiropraktor Forening og HK/Privat for kliniksekretærer ansat hos kiropraktorer Standardoverenskomst mellem Dansk Kiropraktor Forening og HK/Privat for kliniksekretærer ansat hos kiropraktorer (Kan ikke fraviges i negativ retning) Indhold 1 Område.................................................

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

Standardoverenskomst mellem Dansk Kiropraktor Forening og HK/Privat for kliniksekretærer ansat hos kiropraktorer

Standardoverenskomst mellem Dansk Kiropraktor Forening og HK/Privat for kliniksekretærer ansat hos kiropraktorer Standardoverenskomst mellem Dansk Kiropraktor Forening og HK/Privat for kliniksekretærer ansat hos kiropraktorer (Kan ikke fraviges i negativ retning) Indhold 1 Område... 5 2 Ansættelsesbevis... 5 3 Arbejdstid...

Læs mere

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave Hotel, restaurant og turistområdet overenskomst mellem Horesta og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger. Afsnit I.

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger. Afsnit I. Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger Afsnit I. 1. Overenskomstens område Stk. 1. Overenskomsten omfatter personer,

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

Standardoverenskomst 2012-2014 mellem Danske Fysioterapeuter og HK/Privat. (Kan ikke fraviges i negativ retning)

Standardoverenskomst 2012-2014 mellem Danske Fysioterapeuter og HK/Privat. (Kan ikke fraviges i negativ retning) Standardoverenskomst 2012-2014 mellem Danske Fysioterapeuter og HK/Privat (Kan ikke fraviges i negativ retning) Endelig udgave 16. april 2012 Overenskomst mellem (HK afdelingen) og Klinikkens navn og adresse

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger Afsnit I. 1. Overenskomstens område Stk. 1. Overenskomsten omfatter personer,

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomsten er gælden for de i Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds beskæftigede hus- og køkkenhjælpere,

Læs mere

Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede

Læs mere

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger. Afsnit I.

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger. Afsnit I. Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger Afsnit I. 1. Overenskomstens område Stk. 1. Overenskomsten omfatter personer,

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Standardoverenskomst mellem Danske Fysioterapeuter og HK/Privat. (Kan ikke fraviges i negativ retning)

Standardoverenskomst mellem Danske Fysioterapeuter og HK/Privat. (Kan ikke fraviges i negativ retning) Standardoverenskomst 2017-2020 mellem Danske Fysioterapeuter og HK/Privat (Kan ikke fraviges i negativ retning) Endelig udgave??. juli 2017 Overenskomst mellem (HK afdelingen) og Klinikkens navn og adresse

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. marts 2004-28. februar 2007 Overenskomsten er forenklet, både for så vidt angår

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Præambel Parterne er forpligtet til at fremme de bedst mulige uddannelsesvilkår for eleverne, således at praktikperioderne

Læs mere

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne 1 Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Lønbestemmelse... 3 3 Pension... 3 4 Arbejdstid...

Læs mere

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1 OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. april 2001-29. februar 2004 2 Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens Område...

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg Overenskomst for anlægsledere ved Københavns Idrætsanlæg 2003-2005 1 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 2. ANSÆTTELSESBREV... 3 3. ARBEJDSTID...3 4. LØN.... 3 5. UDGÅET... 4 6. TELEFONGODTGØRELSE...

Læs mere

Overenskomst 2005-2008

Overenskomst 2005-2008 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Dansk Sygeplejeråd 2005-2008 1. Ansættelse Nærværende overenskomst omfatter journalistiske medarbejdere, der ansættes i Dansk Sygeplejeråd (DSR) til udførelse

Læs mere

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden)

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (herefter

Læs mere

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer O V E R E N S K O M S T mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Anciennitet, aldersgrænse...

Læs mere

Ansættelseskontrakt for funktionær

Ansættelseskontrakt for funktionær Ansættelseskontrakt for funktionær 1 Parterne Mellem virksomheden [navn], beliggende [adresse] (herefter kaldet Virksomheden) og medundertegnede [navn], CPR-nr.: [XXXXXX XXXX], boende [adresse] (herefter

Læs mere

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Overenskomst Muskelsvindfonden

Overenskomst Muskelsvindfonden Overenskomst Muskelsvindfonden Mellem Muskelsvindfonden og Dansk Journalistforbund (DJ) er indgået følgende overenskomst vedrørende løn- og arbejdsforhold for de ved Muskelsvindfonden fastansatte journalistiske

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter

Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter Juni 2017 Mellem Adresse Cpr-nr. og arbejdsgiver Arbejdsstedets adresse er indgået følgende aftale: 1. For ansættelsen gælder overenskomsten mellem

Læs mere

Overenskomst. mellem. Kost & Ernæringsforbundet. Askov Højskole

Overenskomst. mellem. Kost & Ernæringsforbundet. Askov Højskole kost ernæringsforbundet Overenskomst mellem Kost & Ernæringsforbundet og Askov Højskole 2016 Indholdsfortegnelse Ind hold i Overenskomstens område 3 2 Løn 3 3 Pension 3 4 Arbejdsbeklædning 3 5 Arbejdstid

Læs mere

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie Cirkulære: Cirkulære nr. 005 Udgivet første gang 04-02-2003 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Bilag A og B Indsættes: I Servicemappen under pkt. 8.2 Indhold

Læs mere

Chauffører OverenskOmst

Chauffører OverenskOmst Chauffører OverenskOmst 2010 2012 gældende for kørselslederfunktioner i Arriva Skandinavien A/S Aalborg Kommune (Aalborg Bybusser) Indgået mellem FOA og Arriva Skandinavien A/S 2010 2012 OVERENSKOMST mellem

Læs mere

1.4.2008 31.3.2011. Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten

1.4.2008 31.3.2011. Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten 1.4.2008 31.3.2011 Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten, 2008-2011 1. Overenskomstens område. Nærværende overenskomst omfatter

Læs mere

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejeres beskæftigelse hos tandlæger

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejeres beskæftigelse hos tandlæger Dansk Tandplejerforening Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejeres beskæftigelse hos tandlæger 20172020 Afsnit I... 1. Overenskomstens område... 4

Læs mere

Standardkontrakt. med kommentarer. Maskinmestrenes Forening

Standardkontrakt. med kommentarer. Maskinmestrenes Forening Standardkontrakt med kommentarer Maskinmestrenes Forening Denne ansættelseskontrakt, der er udarbejdet af Maskinmestrenes Forening, kan anvendes indenfor såvel det private, offentlige som maritime område,

Læs mere

Overenskomst. Studerende ansat i KL

Overenskomst. Studerende ansat i KL Overenskomst Studerende ansat i KL Mellem KL og DJØF pr. 1. april 2013 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2013-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde...

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

Gode råd om... ferie

Gode råd om... ferie Gode råd om... ferie INDHOLD Reglerne for ferie 3 Optjening 3 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 6 Ferie med feriegodtgørelse 6 Fradrag ved ferieafholdelse

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Lærernes Centralorganisation (LC) for lærervikarer

Overenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Lærernes Centralorganisation (LC) for lærervikarer Overenskomst mellem og Lærernes Centralorganisation (LC) for lærervikarer 2010-2012 1 Overenskomstens område Stk. 1. Denne overenskomst omfatter lærervikarer, der engageres af et vikarbureau, der er medlem

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr.

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. uge i gennemsnit Denne vejledning er udarbejdet af Danske Fysioterapeuters

Læs mere

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Mini-udgave industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye

Læs mere

AFTALE. Mellem. Silkeborg Forsyning A/S. koncernens ansatte indenfor akademikerområdet. 23. december 2011

AFTALE. Mellem. Silkeborg Forsyning A/S. koncernens ansatte indenfor akademikerområdet. 23. december 2011 AFTALE Mellem Silkeborg Forsyning A/S og koncernens ansatte indenfor akademikerområdet 23. december 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Gyldighedsområde 2 Løn 3 Pension 4 Arbejdstid 5 Ferie - fritid 6 Barsel og

Læs mere

OVERENSKOMST 1.4.2009 31.3.2010. mellem SAHVA A/S og Danske Bandagister Fraktion af Lønmodtagere.

OVERENSKOMST 1.4.2009 31.3.2010. mellem SAHVA A/S og Danske Bandagister Fraktion af Lønmodtagere. OVERENSKOMST 1.4.2009 31.3.2010 mellem SAHVA A/S og Danske Bandagister Fraktion af Lønmodtagere. 1 Overenskomstens dækningsområde Overenskomsten omfatter bandagistkandidater, autoriserede- bandagister

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder:

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: KONTRAKT Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Ansætter hermed: som medarbejder Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: Ansættelsesforholdet indgås på følgende vilkår (alle paragraffer skal

Læs mere

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven!

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Gode råd om Ferie Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Udgivet af Dansk Handel & Service Ferie 2005 Gode råd om Ferie Reglerne for

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT. for. butiksansatte funktionærer uden overenskomst

ANSÆTTELSESKONTRAKT. for. butiksansatte funktionærer uden overenskomst ANSÆTTELSESKONTRAKT for butiksansatte funktionærer uden overenskomst mellem [virksomhedens navn] [Vejnavn og nr.] [Postnummer - By] [CVR.nr. xxxxxxxx] (herefter kaldet Virksomheden ) og [Medarbejderens

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer 2010 2012 LANDSOVERENSKOMST Lærervikarer O V E R E N S K O M S T mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Lærernes Centralorganisation (LC) for lærervikarer 2010 2012 INDHOLD 1 Overenskomstens område... 3

Læs mere

OVERENSKOMST. urmagerfaget 2012-2014

OVERENSKOMST. urmagerfaget 2012-2014 OVERENSKOMST om løn- og arbejdsforhold i urmagerfaget 2012-2014 mellem Urmagernes Arbejdsgiverforening og Serviceforbundet Urmagerne og Optikerne 2 3 Indholdsfortegnelse Ansættelsesforhold:...6 Arbejdstid:...6

Læs mere

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og HK/Privat om klinikassistenters beskæftigelse hos tandlæger

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og HK/Privat om klinikassistenters beskæftigelse hos tandlæger Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og HK/Privat om klinikassistenters beskæftigelse hos tandlæger Indhold 1 Overenskomstens dækningsområde... 3 2 Ansættelsesbreve... 3 3 Arbejdstid... 5 4 Arbejdstidstilrettelæggelse

Læs mere

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område?

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område? Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte Oktober 2011 Hvad gælder på det private område? Indhold Forord Generelt om det private 3 arbejdsmarked Overenskomst Individuel kontrakt Lønvilkår 4

Læs mere

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den...

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den... ANSÆTTELSESBEVIS Efter Loven om ansættelsesbeviser skal der foreligge en skriftlig ansættelsesaftale for medarbejderen. Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af nogen overenskomst. Funktionærloven, Barselsloven

Læs mere

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC)

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) OVERENSKOMST for Lærervikarer 2014 2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER OG LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) Indhold 1 Overenskomstens område 4 2 Arbejdstid 5 3 Løn 5 4 Specialundervisning og vidtgående

Læs mere

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER VERENSKOMST 2015 MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER 2015 2018 Indgået mellem DI Overenskomst ll (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening) og Foreningen af mejeri ledere og funktionærer

Læs mere

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG 3.65.0 2014 /2017 OVERENSKOMST MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG for Brugsforeningen for Als og Sundeved og 3F Sønderborg afdeling MARTS 2014 1 Overenskomstområde Denne overenskomst omfatter al

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for deltidsansatte i landbruget Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere i landbruget, der ikke er ansat på fuld tid, eller ansatte der

Læs mere

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Socialrådgivervikarer

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Socialrådgivervikarer 2014/2017 LANDSOVERENSKOMST Socialrådgivervikarer 2014/2017 OVERENSKOMST mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Socialrådgiverforening INDHOLD 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 4 2 ARBEJDSTID... 4 3 AFGRÆNSNING

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr.

Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr. Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr. uge i gennemsnit Denne vejledning er udarbejdet af Danske Fysioterapeuters arbejdsgiverrådgivning

Læs mere

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Orientering nr. 13/2017 Løn og arbejdsforhold 26. april 2017 Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Mæglingsforslaget er nu vedtaget, og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

Overenskomst mellem Landsforeningen af Kliniske Tandteknikere. Tandteknikerforeningen/Serviceforbundet

Overenskomst mellem Landsforeningen af Kliniske Tandteknikere. Tandteknikerforeningen/Serviceforbundet Overenskomst mellem Landsforeningen af Kliniske Tandteknikere og Tandteknikerforeningen/Serviceforbundet 2016-2017 1. Ansættelse: Stk. 1. Overenskomsten omfatter kliniske tandteknikere og andre ansatte,

Læs mere

ANSÆTTELSESBEVIS Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af kollektive overenskomster*.

ANSÆTTELSESBEVIS Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af kollektive overenskomster*. ANSÆTTELSESBEVIS Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af kollektive overenskomster*. *Skolen er forpligtet til at følge organisationsaftalen for skoleleder, lærere og børnehaveklasseledere. Skolen kan

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

2002 O V E R E N S K O M S T

2002 O V E R E N S K O M S T 2002 O V E R E N S K O M S T mellem RØRVIG CENTRET A/S og HK HOLBÆK 1. OMRÅDE. Overenskomsten omfatter medarbejdere, der er beskæftiget som kontorfunktionærer på Rørvig Centret A/S. ARBEJDSTID. 2. Stk.

Læs mere

Overenskomst. for studerende. ansat i KL. Pr. 1. april 2008

Overenskomst. for studerende. ansat i KL. Pr. 1. april 2008 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2008-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde... 3 2. Arbejdstid... 4 3. Løn... 4 4. Grundløn... 4 5. Lønudbetaling...

Læs mere

Vejledning til standardkontrakt

Vejledning til standardkontrakt Vejledning til standardkontrakt Generelt Hvis du er ansat på en fysioterapeutisk klinik eller hos en anden privat virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst, er du ansat på en individuel kontrakt.

Læs mere

Overenskomst. for studerende. ansat i KL. Pr. 1. april 2008

Overenskomst. for studerende. ansat i KL. Pr. 1. april 2008 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2008-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde...3 2. Arbejdstid...4 3. Løn...4 4. Grundløn...4 5. Lønudbetaling...4

Læs mere

Overenskomst mellem

Overenskomst mellem 2001-2003 Overenskomst mellem Roskilde Taxa, Betonvej 15, Roskilde & HK Roskilde Overenskomst 2001-2003 Roskilde TAXA/HK Roskilde side 2 1 Område Overenskomsten omfatter de ved Roskilde Taxa s bestillingskontor

Læs mere

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder.

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder. Orientering Landsoverenskomsten for kontor og lager Kontor og lageroverenskomstens fornyelse Den 26. marts 2010 er der fremsat mæglingsforslag, hvor kontor og lageroverenskomsten optages med et særskilt

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Landsoverenskomsten for butikker Den 16. februar 2014 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode.

Læs mere

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Ledere Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 794650 1 Indhold 1. Overenskomstens område 4 2. Grundløn 4 3. Funktions- og kvalifikationsløn 5 4.

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

Overenskomstfornyelse 2012 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat

Overenskomstfornyelse 2012 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat Orientering nr. 12/2012 Løn og arbejdsforhold 17. april 2012 Overenskomstfornyelse 2012 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat Gennemgang af de vigtigste ændringer i Den Grafiske Overenskomst med HK/Privat

Læs mere

Ansættelseskontrakter

Ansættelseskontrakter Ansættelseskontrakter Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den: 2. januar 2014 af Byrial Bjørst Forfatter: Sofie Plesner Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte som en vejledning, og kan

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Chili foto&arkiv

Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Chili foto&arkiv 2007-2009 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Chili foto&arkiv Følgende overenskomst er indgået mellem Chili foto & arkiv og Dansk Journalistforbund. Overenskomsten dækker de i Chili foto &

Læs mere

Ansættelseskontrakt for funktionærer

Ansættelseskontrakt for funktionærer Ansættelseskontrakt for funktionærer 1. Undertegnede virksomhed (navn, adresse): Ansætter herved (navn, adresse): 2. Arbejdsstedets beliggenhed: Adresse: Se pkt. 1, første afsnit. 3. Som (stillingsbetegnelse/jobbeskrivelse):

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Mediehus Århus for 2010 2012

Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Mediehus Århus for 2010 2012 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Mediehus Århus for 2010 2012 1. Overenskomstens dækningsområde Stk. 1. Overenskomsten finder anvendelse på fastansatte medarbejdere ved Mediehus Århus, der

Læs mere

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer.

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer. VEJLEDNING OM FERIE OG ANDRE FRIDAGE Her på siden kan du finde vejledninger til ferie og andre fridage gældende for Dansk Flygtningehjælp. Vejledningen er ikke udtømmende. Yderligere information kan du

Læs mere

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer 2014/2017 LANDSOVERENSKOMST Lærervikarer 2014/2017 OVERENSKOMST For lærervikarer mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Lærernes Centralorganisation (LC) INDHOLD 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 4 2 ARBEJDSTID...

Læs mere

Hovedaftale mellem ATKINS DANMARK A/S. AC-organisationerne

Hovedaftale mellem ATKINS DANMARK A/S. AC-organisationerne Hovedaftale mellem ATKINS DANMARK A/S og AC-organisationerne Dækningsområde Denne hovedaftale har bindende virkning for 1.AC-organisationerne. Hvorved forstås: a. en organisation, der er medlem af AC og

Læs mere

Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes

Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes lønforhold mv. 1. Mejeribestyreren er mejeriets ansvarlige leder og dets

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver Dansk Socialrådgiverforening

Overenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver Dansk Socialrådgiverforening Overenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Socialrådgiverforening 2010-2012 Indhold 1 Overenskomstens område... 3 2 Arbejdstid... 3 3 Afgrænsning mellem timeløn og månedsløn... 4 4 Timeløn...

Læs mere

Side 1. O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner OK-05

Side 1. O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner OK-05 AMTSRÅDSFORENINGEN 34.04.1 Side 1 FOA - FAG OG ARBEJDE O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner 2005 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Arbejdstid Der er aftalt overgangsregler for tilrettelæggelsen af medarbejdernes arbejdstid.

Arbejdstid Der er aftalt overgangsregler for tilrettelæggelsen af medarbejdernes arbejdstid. Orientering Landsoverenskomsten for håndværksbagere- og konditorer mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Fødevareforbundet NNF gældende for medlemmer af BKD pr. 1. marts 2012 Denne orientering giver en

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

Pædagogisk vikaroverenskomst

Pædagogisk vikaroverenskomst 2004-2007 Pædagogisk vikaroverenskomst mellem Vikarbureau Jelling og BUPL - Forbundet for pædagoger og klubfolk, Socialpædagogernes Landsforbund, og Pædagogisk Medhjælperforbund 1 Overenskomstens område

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

A F T A L E mellem DANSK ARBEJDSGIVERFORENING og PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION om løn- og ansættelsesvilkår for bedriftslæger

A F T A L E mellem DANSK ARBEJDSGIVERFORENING og PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION om løn- og ansættelsesvilkår for bedriftslæger A F T A L E mellem DANSK ARBEJDSGIVERFORENING og PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION om løn- og ansættelsesvilkår for bedriftslæger 1. Overenskomstens område Overenskomsten omfatter læger ansat som bedriftslæger

Læs mere

Side 1 YNGRE LÆGER REGIONERNES LØNNINGS OG TAKSTNÆVN

Side 1 YNGRE LÆGER REGIONERNES LØNNINGS OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS OG TAKSTNÆVN YNGRE LÆGER 33.06.4 Side 1 VEJLEDNING om vilkår under sygdom, graviditet og barsel mv. for læger, der er fratrådt en ansættelse som reservelæge, 1. reservelæge, praksisreservelæge

Læs mere