Vandløbene i oplandet til Hejls Nor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vandløbene i oplandet til Hejls Nor"

Transkript

1 Vandløbene i oplandet til Hejls Nor - Biologisk og fysisk tilstand, 2010 Skovhave Bæk, et lille tilløb til Taps Å, har fin grusbund med mange levesteder for fisk og smådyr

2 Baggrund og formål Kolding Kommune har i perioden gennemført fysisk og biologisk tilsyn i vandløbene i oplandet til Hejls Nor. Der er gennemtravet 50 kilometer vandløb for at vurdere de fysiske forhold, og gennemført biologisk vandløbsbedømmelse på 42 lokaliteter. Formålet med disse undersøgelser har været at skaffe et opdateret vidensgrundlag om vandløbene i oplandet, for derigennem at sikre, at der vil blive gennemført de rigtige indsatser i forbindelse med implementering af den kommende vandplan for Lillebælt Jylland. Oplandet til Hejls Nor Området ligger i et relativt kuperet terræn. En stor del af oplandet er intensivt dyrkede landbrugsarealer. Den eneste større by er Christiansfeld. Øvrige bebyggelser er mindre landsbyer og spredte bebyggelser. Selve Hejls Nor og nogle tilstødende arealer er udpeget som Natura 2000 område. Oplandet er på i alt ca ha. De største vandløb i oplandet er Taps Å / Aller Å, Kær Mølleå og Kokær Bæk. Metoder De fysiske forhold er vurderet strækningsvis ved hjælp af det såkaldte Århus-indeks. Ved at vurdere en række parametre fås en indeksværdi. Denne sammenholdes med den målsætning vandløbet har haft i regionplanerne, og derved dannes en indeksklasse for den enkelte strækning. Indeksklasserne er følgende: God (I), Acceptabel (II), Ej acceptabel (III) og Dårlig (IV). Den biologiske vandløbskvalitet er vurderet ved hjælp af en feltmetode. Med en sigteketsjer er samtlige tilstedeværende levesteder afsøgt for fauna, og faste substrater er afsøgt ved en såkaldt pilleprøve. Vandløbsfaunaen er bestemt på stedet, og på baggrund af faunasammensætningen er der fastsat en faunaklasse for den enkelte lokalitet. Fastsættelse af faunaklassen er sket på grundlag af den samme metodik, som anvendes i Dansk Vandløbs Fauna Indeks. Faunaklassen er fastsat på en skala fra 1 til 7, hvor 7 betegner det uforurenede vandløb, mens 1 betegner det stærkt forurenede vandløb. Dog er der for et vandløb anvendt faunaklassen 0, da vandløbet på grund af udtørring ikke rummede vandløbsfauna. Bedømmelserne er foretaget af to erfarne prøvetagere fra henholdsvis Vejle Amt og Århus Amt, der hver især har gennemført flere tusind biologiske vandløbsbedømmelser i felten. Resultater Resultaterne af de gennemførte undersøgelser fremgår af kortbilaget. På kortet ses dels fysisk indeks for de enkelte delstrækninger, og dels de fundne faunaklasser. For hver lokalitet er angivet stationsnummer, og for lokaliteter, hvor miljømålet ikke er opfyldt, er angivet årsagen til den manglende målopfyldelse. I nedenstående tekst gennemgås resultaterne mere detaljeret. Fysiske forhold De fysiske forhold i vandløbene fordeler sig som vist i nedenstående figur 1. Det fremgår af figuren, at de fysiske forhold er gode eller acceptable på 31 km af vandløbene i oplandet. Omvendt ses, at de fysiske forhold er ej acceptable eller ligefrem dårlige på 19 km af vandløbene i oplandet. Der er således et betydeligt behov for at forbedre de fysiske forhold i vandløbene i oplandet til Hejls Nor.

3 Fysiske forhold Km vandløb / procentvis fordeling 9,38 19% 11,98 24% God (I) 10,00 20% Acceptabel (II) Ej acceptabel (III) Dårlig (IV) 18,75 37% Figur 1. Fordeling af de fysiske forhold i vandløbene i oplandet til Hejls Nor Biologisk vandløbsbedømmelse Der er som nævnt foretaget biologisk vandløbsbedømmelse på 42 lokaliteter i vandløbene i oplandet til Hejls Nor. Lokaliteterne er udvalgt så de er repræsentative for vandløbene. Af figur 2 fremgår fordelingen af faunaklasser i vandløbene. Det ses, at på 22 lokaliteter er faunaklassen vurderet til at være 5, 6 eller 7. Omvendt er der 19 lokaliteter, hvor faunaklassen er vurderet til at være 4 eller 3. Disse lokaliteter kan som udgangspunkt ikke leve op til god økologisk tilstand. Antal Stationer Fordeling af faunaklasser Faunaklasse Figur 2. Fordeling af faunaklasser på de undersøgte lokaliteter

4 Seks af de undersøgte lokaliteter har ikke fået fastsat et særskilt miljømål i vandplanen. Disse fremgår af tabel 1. St. nr. Vandløb Lokalitet Faunaklasse Vl. fra Sønderskov SØ for Taps Vl. fra Sønderskov Opstrøms Taps Å Hjerndrupgård Bæk Opstrøms Kokær Bæk Vejstruprød Bæk Ns. regnvandsbassin i Vejstruprød Vl. v. Holmsminde Opstrøms Vejstruprød Bæk 5 Ny st. Kær Mølleå v. Torning Mark 5 Tabel 1. Undersøgte lokaliteter, der ikke har et miljømål i vandplanen Miljømål De resterende 36 lokaliteter har i vandplanen fået tildelt et miljømål. I nedenstående tabel 2 er oplistet de 18 lokaliteter, hvor det i vandplanen stillede krav til faunaklasse ikke er opfyldt. St. nr. Vandløb Lokalitet Miljømål Faunaklasse 2010 Ny st. Tobiasgrøften V f. Åstorp Tobiasgrøften V. Taps Taps Å Ns. Taps Kirke Skovbæk v. Enghave Kokær Bæk, Øverste del, os. rørlægning Kokær Bæk Ø f. Bakkegården Kokær Bæk Ø f. Klåborg Seggelund Bæk v. Stagagergård Aller Å v. Torning Mølle Aller Å v. Aller Mølle, os. tilløb fra møllesø Aller Å Kællingebro Stubbom Bæk N f. Nordskov Meng Bæk v. landevej Kær Mølleå Ns. Kær Mølle Vejstruprød Bæk v. Lindely Hejls Bæk Os. Klokkeløbet Hejls Bæk S f. Hejls Kirke Klokkeløbet Os. Hejls Bæk 5 3 Tabel 2. Oversigt over lokaliteter, hvor miljømålet ikke er opfyldt Årsager og indsatser I det følgende gennemgås ovennævnte 18 lokaliteter enkeltvis. Det er vurderet, hvad der er den sandsynlige årsag til den manglende opfyldelse af miljømålene. Endvidere anføres hvilken indsats Kolding Kommune vurderer vil være relevant at iværksætte. Ny st. og Tobiasgrøften For hele den strækning som de to stationer dækker gælder, at det er dårlige fysiske forhold med sandvandring og mangel på sten og grus, der er den primære årsag til, at en faunaklasse 5 ikke vil kunne nås. En indsats for at få begrænset sandvandringen i kombination med udlægning af sten og gydegrus vurderes at kunne føre til, at der vil kunne opnås en faunaklasse 5 på strækningen. Det vil samtidig medvirke til at forbedre mulighederne for, at ørred vil kunne kolonisere strækningen Taps Å Da der på den undersøgte lokalitet er forekomst af både sten og grus, og da der på lokaliteten forekommer forureningstolerant fauna vurderes det, at det er dårlig vandkvalitet, der er den primære årsag til den manglende målopfyldelse. Strækningen har været ramt af flere akutte forureninger de senere år, og det kan være medvirkende til, at den særligt forureningsfølsomme fauna er fraværende på lokaliteten.

5 Oplandet til Hejls Nor er planlagt til, at der ske forbedret spildevandsrensning i ukloakerede områder, primært for at reducere tilførslen af fosfor til noret. Der bør ske en udredning, der kan afgøre, om det er spildevand fra spredt bebyggelse eller regnbetingede udledninger, der er den primære årsag til den dårlige vandkvalitet på lokaliteten. På baggrund af denne udredning kan der iværksættes en indsats overfor spildevandspåvirkningen Skovbæk Hele denne bæk er i vandplanen målsat med en høj økologisk tilstand og dermed et krav om, at faunaklassen skal være 7. Som det fremgår af bilag 1, er hele den del af bækken, der løber i kanten af Smedeholm Skov og opstrøms til motorvejen præget af ensartede fysiske forhold, og det er Kolding Kommunes vurdering, at der ikke vil kunne opnås en faunaklasse 7 i denne del af vandløbet. Når vandløbet løber ind i skoven bedres de fysiske forhold til acceptable, og nedstrøms skoven er de gode. På den undersøgte lokalitet var faunaklassen 5, og målsætningen var således langt fra opfyldt. Det er uklart, hvad der er årsag til den manglende målopfyldelse på lokaliteten. Tilledning af regnvand fra et regnvandsbassin ved motorvejen øverst i vandløbet kan være medvirkende årsag. Effekten af en helt ekstrem nedbørshændelse i sommeren 2007, hvor der skete et meget voldsomt overløb fra bassinet, kan muligvis stadig gøre sig gældende Øverste del afl Kokær Bæk Dette tilløb til Kokær Bæk er uden væsentligt fald og med ensartede fysiske forhold uden forekomst af sten og grus. Det er således dårlige fysiske forhold,der er årsag til, at miljømålet ikke kan nås. (Se foto 1. herunder) På baggrund af det naturgivne ringe fald i vandløbet er det Kolding Kommunes vurdering, at vandløbet uanset indsats ikke vil kunne opnå et mål om faunaklasse 5. Kolding Kommune skal derfor opfordre til, at vandløbet gives et miljømål der gør, at der ikke stilles særlige krav til de fysiske forhold og at kravet til faunaklasse skal være 4. Foto 1. Lokalitet , tilløb til Kokær Bæk. Vandløbet er kanaliseret og med ringe fald. Det giver lav vandhastighed og ensartet, sandet og mudret bund med få levesteder for smådyr.

6 Kokær Bæk På denne strækning er vandløbet i vandplanen målsat med en høj økologisk tilstand og dermed et krav om, at faunaklassen skal være 7. Vandløbet har her relativt gode fysiske forhold og dermed gode forudsætninger for at opnå faunaklasse 7. Faunaklassen er bedømt til 6, og målsætningen er således ikke opfyldt. Årsagen hertil kan ikke umiddelbart vurderes, udover at Kokær Bæk generelt i hele sit forløb har en noget forarmet smådyrsfaune i forhold til de gode fysiske forhold. En indsats vil være en nærmere undersøgelse og vurdering af problemet. Med særlig fokus på vandkvalitetet, herunder risikoen for eventuelle tilledninger af miljøfarlige stoffer Kokær Bæk Kokær Bæk har her også relativt gode fysiske forhold. Målsætningen er ikke opfyldt, idet faunaklassen er bedømt til 4, hvor kravet er faunaklasse 5. Der en del sand i vandløbet. Desuden lettere aflejringer af organisk materiale. Oplandet til Hejls Nor er planlagt til, at der ske forbedret spildevandsrensning i ukloakerede områder, primært for at reducere tilførslen af fosfor til noret. Årsagen til den forringede tilstand i vandløbet kan være tilledning af spildevand fra spredte bebyggelser. Problemerne med sandtransporten skal også begrænses. Endelig vil der være behov for at afklare og forhindre eventuelle tilledninger af miljøfarlige stoffer, fx sprøjtegifte Seggelund Bæk Vandløbet har i de øvre dele udmærkede fysiske forhold med god forekomst af sten og grus. Der er imidlertid tydelige indikationer i faunasammensætningen på, at det er påvirket af spildevand fra spredt bebyggelse. Det er således tilledning af utilstrækkeligt renset spildevand fra spredt bebyggelse, der er den primære årsag til den manglende målsætningsopfyldelse. Oplandet til Hejls Nor er planlagt til, at der ske forbedret spildevandsrensning i ukloakerede områder, primært for at reducere tilførslen af fosfor til noret. En indsats for at rense det spildevand, der i dag tilledes bækken vil kunne føre til, at vandløbet opnår en faunaklasse 5 og dermed opfylder sit miljømål Aller Å (Torning Mølle), Aller Å (Aller Mølle) og Aller Å (Kællingebro) Aller Å er på disse strækninger et relativt stort vandløb, med meget varierende fysiske forhold. Op- og nedstrøms Torning Mølle er der nogle fine fysiske forhold med stenet og gruset bund. Opstrøms Aller Mølle er der ringe fysiske forhold på grund af opstemningen ved møllen, der bremser vandstrømmen i møllesøen og i vandløbet et godt stykke ovenfor. På alle 3 lokaliteter er faunaklassen bedømt til 4, hvor målsætningens krav er faunaklasse 5. Smådyrsfaunaen forekommer meget forarmet og artsfattig. Der er tydeligvis problemer med vandkvaliteten, der både kan skyldes tilledning af spildevand, men også tilledning af miljøfarlige stoffer. Ved Kællingebro er der store mængder af vandrende sandaflejringer. Indsatsen vil være at afdække problemerne med spildevand. Dels fra renseanlægget i Christiansfeld og eventuelle overløb direkte til vandløbet. Fra en større virksomhed i området kommer der periodevis store mængder af forurenende stoffer fra befæstede arealer. Det skal naturligvis minimeres. Endelig skal problemerne med sandvandring løses gennem afklaring af hvorfra sandet kommer. Eventuelt etablering af sandfang Meng Bæk Meng Bæk var ved besgtigelsen nær vejen næsten uden vand og praktisk talt faunatom som følge af sommerudtørring. En supplerende besigtigelse af bækken d. 13. januar 2011 på strækningen længere opstrøms i skoven viste, at der her forekom få Gammarus samt nogle få andre smådyr. Vandløbet har derfor ikke været totalt udtørret her, men har formentlig været reduceret til pytter i sommeren 2010.

7 Det bemærkes i øvrigt, at der på strækningen i skoven blev observeret en gydebanke lavet af havørred. Der har dermed været havørred oppe gennem de rørlagte strækninger for at gyde denne vinter. Tidligere undersøgelser har vist en udmærket slørvingefauna i bækken og også rimelig forekomst af Gammarus. Faunaklassen er vurderet til 5 ved de tidligere undersøgelser, og målsætningen om god økologisk tilstand har dermed været opfyldt. Det må derfor forventes, at det kun er undtagelsesvis, at vandløbet tørrer ud. Der er derfor ikke behov for en indsats i vandløbet, udover at sikre bedre faunapassage, som beskrevet senere og Vold Bæk Vandløbet har et kraftigt fald, der giver meget fine fysiske forhold. (Se foto 2.). Faunaklassen er bedømt til 5, hvilket lige er nok til at opfylde kravet. Vandløbet har på denne strækning dog potentiale til at opnå høj økologisk kvalitet, svarende til faunaklasse 7. Kolding Kommune skal derfor opfordre til, at vandløbet på denne strækning gives et miljømål på faunaklasse 7. Foto 2. Lokalitet Vold Bæk. Vandløbet har nogle meget fine fysiske forhold med hurtigt strømmende vand og stenet og gruset bund.hvert efterår og vinter gyder et stort antal havørreder deres æg i grusbunden.

8 Stubbom Bæk Bækken blev for nogle år siden udsat for en meget kraftig opgravning. Bækken er dog siden blevet retableret med udlægning af sten og grus. Efter retableringen i 2009 var der i både 2009 og 2010 problemer med udtørring på grund af tørre somre. Genindvandringen af smådyr har derfor været hæmmet. Faunaklassen blev således i 2010 bedømt til 4, hvor kravet er 5. Det er imidlertid Kolding Kommunes vurdering, at dette krav i løbet at 1-2 år af sig selv vil blive opfyldt, når genindvandringen af flere smådyrsarter sker. Derfor er vurderingen, at der ikke behøves en yderligere indsats i denne del af vandløbet Kær Mølleå Vandløbet er fra Kær Møllevej til udløbet i Hejls Nor kraftigt reguleret og med ringe eller helt uden fald. I perioder stuver vandet fra noret vandet i vandløbet. I perioder kan brakvand fra noret trænke helt op mod vejen. Der et planer om at etablere et vådområde langs vandløbet, ned mod noret. På grund af de naturgivne forhold opnår denne strækning næppe nogensinde en faunaklasse på 5, som er kravet i vandplanen. Kolding Kommune skal således anbefale, at strækningen får en lempet målsætning, svarende til faunaklasse Vejstruprød Bæk Vejstruprød Bæk har på strækningen acceptable fysiske forhold med forekomst af både sten og grus. Der er imidlertid tydelige indikationer i faunasammensætningen på, at det er påvirket af spildevand fra spredt bebyggelse. Det er således tilledning af utilstrækkeligt renset spildevand fra spredt bebyggelse, der er den primære årsag til den manglende målsætningsopfyldelse. En indsats for at rense det spildevand, der i dag tilledes bækken vil kunne føre til, at vandløbet opnår en faunaklasse 5 og dermed opfylder sit miljømål. Oplandet til Hejls Nor er planlagt til, at der ske forbedret spildevandsrensning i ukloakerede områder Hejls Bæk Hejls Bæk er på strækningen uden fald og uden fysisk variation i øvrigt. Det er således de dårlige fysiske forhold, der er den primære årsag til at miljømålet ikke nås. Kolding Kommune er under rammerne af vådområdeindsatsen i færd med at undersøge mulighederne for at gennemføre et projekt Ø for Hejls, hvor der skabes en sø på cirka 13 ha. Denne sø vil dække strækningen af bækken fra udspring til landevejen. Kolding Kommune skal således anbefale at denne strækning udtages af vandplanen, da der fremadrettet ikke vil være et vandløb på stedet. Endvidere bemærkes, at det er naturgivne forhold i form af manglende fald, der er den primære årsag til, at miljømålet ikke kan nås Hejls Bæk For den nedre del af Hejls Bæk gælder, at de fysiske forhold generelt er dårlige, og der er formentlig også en saltvandspåvirkning af strækningen fra Hejls Nor. Kolding Kommune vurderer, at en indsats på strækningen næppe vil medføre en forbedring af miljøtilstanden. Kolding Kommune skal derfor opfordre til, at vandløbet gives et miljømål der gør, at der ikke stilles særlige krav til de fysiske forhold og at kravet til faunaklasse skal være Klokkeløbet For dette vandløb gælder, at den fysiske variation er lille. Der er endvidere en mindre indikation i faunasammensætningen af, at vandløbet er påvirket af tilledning af utilstrækkeligt renset spildevand fra spredt bebyggelse. Kolding Kommune er under rammerne af vådområdeindsatsen i færd med at undersøge mulighederne for at gennemføre et projekt øst for Hejls, hvor der skabes en sø på cirka 13 ha.

9 Denne sø vil dække hovedparten af strækningen af bækken fra starten på det åbne forløb til udløbet i Hejls Bæk. Kolding Kommune skal således anbefale at denne strækning udtages af vandplanen, da der fremadrettet ikke vil være et vandløb på stedet. Indsatskrav i vandplanen Der er i vandplanen anført nogle indsatser, som Miljøcenter Ribe finder passende. Det drejer sig om 3 strækninger, hvor miljøcentret foreslår en reduktion i vedligeholdelsen og 6 spærringer, hvor der ønskes skabt passage. I det følgende gennemgås disse enkeltvis. Reduktion i vedligeholdelsen Stubbom Bæk Vandløbet er i vandplanen udpeget til, at der skal ske reduceret vedligeholdelse. Strækningen er privat vandløb, og det er således lodsejerne selv, der står for vedligeholdelsen. Kommunen har derfor ikke umiddelbart indflydelse på vedligeholdelsen. Vandløbet blev som tidligere nævnt for nogle år siden ret voldsomt opgravet og siden retableret med udlægning af sten og grusmateriale. Vedligeholdelsen i form af grødeskæring vurderes til at være af begrænset omfang, idet der er en god beskygning langs sydsiden fra et meget markant levende hegn. Hejls Bæk Det er foreslået, at der skal ske reduktion i vedligeholdelsen i den øvre del af Hejls Bæk. Kolding Kommune bemærker, at strækningen er uden fald, og at der dermed ikke er strøm i vandløbet. Det er derfor vores vurdering, at man ikke vil opnå en forbedring af tilstanden i vandløbet ved en reduktion af vedligeholdelsen. Kolding Kommune er i dialog med lodsejerne på strækningen om et vådområdeprojekt under rammerne af vådområdeindsatsen. Projektet vil skabe frit vandspejl henover strækningen. Dermed vil der på sigt ikke være et vandløb på stedet. Det anbefales derfor, at strækningen ikke medtages som et indsatsområde i forhold til vandløb. Vejstruprød Bæk Det er foreslået, at der skal ske reduktion i vedligeholdelsen på hele forløbet af Vejstruprød Bæk. Kolding Kommune har ved de gennemførte besigtigelser og undersøgelser konstateret, at problemet i den øvre del af bækken er regnbetingede udledninger. Længere nedstrøms på st er udledning af utilstrækkeligt renset spildevand fra enkeltliggende ejendomme, der er den primære årsag til den utilfredsstillende miljøtilstand. Kolding Kommune skal således anbefale, at indsatsen ændres for Vejstruprød Bæk, så der for den øvre del skal ske en indsats overfor regnbetingede udledninger, mens der for den nedre del skal ske en indsats for spildevand fra spredt bebyggelse. Det skal bemærkers, at der på den mellemste del af bækken er konstateret en faunaklasse på 5, og at miljømålet dermed er opfyldt på strækningen. Spærringer Kohave Bæk I den nedre del af vandløbet findes der ved en underføring, der ved lave vandføringer kan virke som en faunaspærring. Der vil for relativt begrænsede midler kunne etableres bedre passage, fx ved at hæve vandløbsbunden nedstrøms røret. Kokær Bæk I den aller øverste del af Kokær Bæk er der en længere rørlagt strækning, der formentlig udgør en faunaspærring. Den opstrøms liggende strækning har imidlertid ret dårlige fysiske forhold på grund af ringe fald. Se beskrivelsen under lokalitet Det anbefales således, at en indsats i forhold til at fjerne denne spærring udelades eller nedprioriteres.

10 Aller Å v. Aller Mølle Kolding Kommune har i dialog med ejeren af Aller Mølle fået udarbejdet et skitseprojekt for faunapassage ved Aller Mølle. Planen er, at vi vil få indgået de nødvendige aftaler med ejeren og få givet de nødvendige godkendelser i løbet af 2011, så projektet er fuldstændig klar til udførelse, når midlerne til vandløbsindsatsen bliver frigivet. Se foto 3. Foto 3. Et stort antal havørreder trækker hvert år op i Aller Å for at gyde. Der er dog problemer ved opstemningen ved Aller Mølle, idet havørrederne trækker op i hovedstrømmen, fordi de ikke umiddelbart finder fisketrappen, der ses i baggrunden. Foto: Jørgen Chemnitz Meng Bæk Meng Bæk er delvist spærret af 2 rørlægninger: en godt 30 meter lang rørlægning under vejen og en meter lang rørlægning umiddelbart nedstrøms. Begge rør ligger med en del fald, men og der er et styrt ud af røret lige nedstrøms vejen. Men som nævnt ovenfor er der faktisk trukket havørred igennem røret denne vinter. Kolding Kommune vil derfor foreslå et projekt, der sløjfer den nedre rørlægning, og hvor der bygges et stryg op mod rørlægningen under vejen. Derved kan der skabes et vandspejl gennem røret, som havørreder vil kunne passere ved de vandføringer, der normalt forekommer på det tidspunkt, hvor de er på gydevandring. Et projekt, hvor røret omlægges vil efter kommunens vurdering kun give marginalt bedre passage, og det vil være langt dyrere, da hele vejen vil skulle brydes op. Vejstruprød Bæk Ved underføringen af vandløbet under en gammel nedlagt jernbane ligger røret med et stort fald. Det giver en høj vandhastighed i røret og det bevirker, at fisk og smådyr har meget vanskeligt ved at passere røret. Kolding Kommune har arbejdet med planer om at gennemgrave jernbanedæmningen og frilægge vandløbet for at skabe fri passage. Det har imidlertid ikke været muligt, at nå til enighed med den ene af de to lodsejere om gennemførelse af projektet, som derfor er skrinlagt indtil videre.

11 Kær Mølleå I den øverste del af vandløbet, op mod skoven ved Torning Mark, er der en rørunderføring ved en markvej. Ved den nedstrøms ende af røret falder vandet lodret ca. ½ meter. Yderligere er røret delvist skrede fra hinannen, så der inde i røret er et spring. Underføringen udgør en betydelig spærring for fisk og smådyr. Se foto 4. Der kan etableres fri passage ved enten at fjerne rørunderføringen (markvejen ser ikke umiddelbart ud til at blive anvendt), eller ved at bygge vandløbsbunden nedstrøms røret op med sten, så springet og faldet udlignes. Foto 4. Rørunderføringer under veje kan spærre for at for fisk og smådyr Kan svømme eller kravle længere op i vandløbet. Fx hvis vandet falder lodret ud af røret eller hvis røret ligger med stort fald. Konklusion Undersøgelsen har vist, at kun halvdelen af vandløbene i oplandet til Hejls Nor har en tilfredsstillende miljøtilstand. Problmerne skyldes især, at mange af vandløbene har forringede fysiske forhold, der ikke levner mange levesteder for fisk og smådyr. I en del af vandløbene er der problemer med tilledning af spildevand, enten fra ukloakerede huse, befæstede arealer ligesom der i nogle vandløb formentlig er problemer med miljøfarlige stoffer, fx sprøjtegift. De data for tilstanden, der anvendes i forslaget til vandplanen er i mange tilfælde af ældre dato. Derfor tegner de ikke et retvisende billede af tilstanden. Denne undersøgelse har vist, at der er sket en del ændringer i tilstanden. Det betyder også, at de indsatser, som der peges på i vandplanen i flere tilfælde ikke vil føre til den rette effekt og i nogle tilfælde vil være direkte forkert og spild af ressourcer.

12

Vandløbene på nordsiden af. Kolding Fjord. Biologisk og fysisk tilstand,

Vandløbene på nordsiden af. Kolding Fjord. Biologisk og fysisk tilstand, Vandløbene på nordsiden af Kolding Fjord Biologisk og fysisk tilstand, 2010-11 Titel: Vandløbene på nordsiden af Kolding Fjord. Biologisk og fysisk tilstand, 2010-11. Forfatter: Hans-Martin Olsen, By-

Læs mere

Biologisk vurdering af vandløb øst for Hjørring

Biologisk vurdering af vandløb øst for Hjørring REF 21.0036.05 Biologisk vurdering af vandløb øst for Hjørring Sweco Indhold 1 Baggrund 1 2 Metode 1 3 Status 2 3.1 Vandløbenes biologi 3 3.1.1 Station 3020441025 3 3.1.2 Station 3020441020 4 3.1.3 Station

Læs mere

Restaureringsprojekt Genåbning af rørlagt strækning og restaurering ved Kastkær Bæk

Restaureringsprojekt Genåbning af rørlagt strækning og restaurering ved Kastkær Bæk Restaureringsprojekt Genåbning af rørlagt strækning og restaurering ved Kastkær Bæk Foto: Kastkær Bæk nedstrøms for omløbsstryget. Indholdsfortegnelse Formål 3 Baggrund og fysiske forhold 3 Planlagte typer

Læs mere

Ansøgning om fiskeplejemidler til Lungrenden og Øllemoserenden, Skælskør Kommune

Ansøgning om fiskeplejemidler til Lungrenden og Øllemoserenden, Skælskør Kommune NOTAT Til: Danmarks Fiskeriundersøgelser, Fiskeplejemidlerne Fra: Skælskør Kommune v. Hedeselskabet Miljø og Energi as Dato: 21.02.06 Emne: Ansøgning om fiskeplejemidler til Lungrenden og Øllemoserenden,

Læs mere

De fysiske forhold i mindre vandløb

De fysiske forhold i mindre vandløb De fysiske forhold i mindre vandløb - tilstandsvurdering som praktisk redskab i kommunernes planlægning Erik Jørgensen, Hedeselskabet Miljø & Energi as Baggrund og problemstilling Mange steder er belastningen

Læs mere

Projektbeskrivelse for reguleringsprojekt i vandløbet Tudserenden

Projektbeskrivelse for reguleringsprojekt i vandløbet Tudserenden Projektbeskrivelse for reguleringsprojekt i vandløbet Tudserenden Vandløb: Tudserenden Projekt: Etablering af sandfang, udlægning af gydegrus og sten i Tudserenden. Sted: Tudserenden st. 1906-4045 m, Langeland

Læs mere

MULIGT VÅDOMRÅDE KÆR MØLLEÅ, HEJLS NOR

MULIGT VÅDOMRÅDE KÆR MØLLEÅ, HEJLS NOR Til Kolding Kommune Dokumenttype Resumé Dato December 2010 Resumé af teknisk og biologisk forundersøgelse MULIGT VÅDOMRÅDE KÆR MØLLEÅ, HEJLS NOR 1 INDLEDNING OG BAGGRUND Kolding Kommune ønsker i forbindelse

Læs mere

Recipient: Udløbsnr: Type: Dim: Grøft til Brande Å 1J1001O OV Ø800BE

Recipient: Udløbsnr: Type: Dim: Grøft til Brande Å 1J1001O OV Ø800BE Herunder beskrives tiltag på 24 undersøgte udløb. Grøft til Brande Å 1J1001O OV Ø800BE Udledninger belaster vandløbet hydraulisk og hygiejnisk. Vandløbet er okker-belastet. Derudover er vandløbet kraftigt

Læs mere

Bilag 1 Projektforslag spærring nr. RIB Spærringsfjernelse i Ralm Bæk

Bilag 1 Projektforslag spærring nr. RIB Spærringsfjernelse i Ralm Bæk Bilag 1 Projektforslag spærring nr. RIB-00913 Spærringsfjernelse i Ralm Bæk Fjernelse af spærring RIB-00913 Formål Omlægning af den spærrende rørbro skal sikre fiskepassage til de opstrøms dele af Ralm

Læs mere

Klik for at redigere titeltypografi i masteren

Klik for at redigere titeltypografi i masteren Miljø- og Fødevareudvalget 2016-17 L 34 Bilag 5 Offentligt Uddybning af høringssvar til L 34 og udkast til bekendtgørelse titeltypografi i Foretræde Miljø- og Fødevareudvalget 9. November 2016 11-11-2016

Læs mere

Vandkvalitet i vandløb i Nørager Kommune

Vandkvalitet i vandløb i Nørager Kommune Nørager Kommune Jernbanegade 13 9610 Nørager Niels Bohrs Vej 30 Postboks 8300 9220 Aalborg Øst Telefon 9635 1000 - Telefax 9815 6089 Teknik og Miljø Vandmiljøkontoret E-mail ih@nja.dk Den x. September

Læs mere

Spærringen er ligger i Hellerup Å på matriklerne 1a og 1t Hellerup Hgd. Hellerup.

Spærringen er ligger i Hellerup Å på matriklerne 1a og 1t Hellerup Hgd. Hellerup. HØRING I HENHOLD TIL VANDLØBSLOVEN Projektbeskrivelse for Fjernelse af spærring ODE-708 i Hellerup Å. Faaborg-Midtfyn Kommune har 1. marts 2017 søgt om godkendelse til, at regulere Hellerup Å i st. 5.711

Læs mere

TEKNIK & MILJØ I MILJØ OG KLIMA 1

TEKNIK & MILJØ I MILJØ OG KLIMA 1 TEKNIK & MILJØ I MILJØ OG KLIMA 1 2 TEKNIK & MILJØ I SPILDEVAND Spildevandsrensning i det åbne land hjælper! Spildevandsrensning i det åbne land er dyrt, men hjælper på tilstanden i vandløb og søer. Det

Læs mere

Slutrapport. Vandplanprojekt Grårup Bæk. Hovedvandopland 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerrak Hjørring Kommune. Den Europæiske Fiskerifond

Slutrapport. Vandplanprojekt Grårup Bæk. Hovedvandopland 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerrak Hjørring Kommune. Den Europæiske Fiskerifond Slutrapport Vandplanprojekt Grårup Bæk Hovedvandopland 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerrak Hjørring Kommune Den Europæiske Fiskerifond: Danmark og Europa investerer i bæredygtigt fiskeri og akvakultur Den

Læs mere

Rapport for hovedvandoplandet: 2.3 Øresund

Rapport for hovedvandoplandet: 2.3 Øresund Side 1 af 5 Forslag til indsatsprogram 2015-2021 Rapport for hovedvandoplandet: 2.3 Øresund Samlet økonomisk opgørelse af valgte virkemidler for hele hovedvandopland 2.3 Øresund : 2.4 Genslyngning 1,677

Læs mere

Gennemførelse af vandløbsrestaurering i Stenvadrenden (Ajstrup Bæk) og Vidkær Å, Vidkær Å s vandløbssystem.2014/2015.

Gennemførelse af vandløbsrestaurering i Stenvadrenden (Ajstrup Bæk) og Vidkær Å, Vidkær Å s vandløbssystem.2014/2015. Gennemførelse af vandløbsrestaurering i Stenvadrenden (Ajstrup Bæk) og Vidkær Å, Vidkær Å s vandløbssystem.2014/2015. 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. GENNEMFØRTE INDSATSER... 4 2.1 Indsats

Læs mere

Trend Dambrug Fjernelse af spærring

Trend Dambrug Fjernelse af spærring Trend Dambrug Fjernelse af spærring Slutrapport December 2017 1 Indhold Slutrapport... 1 1. BAGGRUND... 3 1.1 Indhold i slutrapport... 3 1.2 Projektlokaliteten... 3 1.2 Vandløbet og den fysiske spærring...

Læs mere

Naturlig og dårlig restaurering grundkursus. Af fiskeplejekonsulent Jan Nielsen www.fiskepleje.dk janie@aqua.dtu.dk, mobil 2168 5643

Naturlig og dårlig restaurering grundkursus. Af fiskeplejekonsulent Jan Nielsen www.fiskepleje.dk janie@aqua.dtu.dk, mobil 2168 5643 Naturlig og dårlig restaurering grundkursus Af fiskeplejekonsulent Jan Nielsen www.fiskepleje.dk janie@aqua.dtu.dk, mobil 2168 5643 Arbejd aktivt med vandløbets fald, så det udnyttes Det skal ikke udlignes.

Læs mere

Naturgenopretning i danske vandløb hvad virker?

Naturgenopretning i danske vandløb hvad virker? Naturgenopretning i danske vandløb hvad virker? Jan Nielsen Fiskeplejekonsulent, DTU Aqua Naturlige vandløbsprojekter skaber de mest naturlige forhold for fisk, dyr og planter! Men hvad er naturligt nok,

Læs mere

Restaurering Faxe Å fra station

Restaurering Faxe Å fra station Restaurering Faxe Å fra station 3000-3500 Redegørelse Faxe Kommune ønsker at forbedre de fysiske forhold i Faxe Å fra station 3000 til 3500 mellem Lindegårdsvej og Faxe Havnevej. Faxe Kommune arbejder

Læs mere

Rapport for hovedvandoplandet: 2.4 Køge Bugt

Rapport for hovedvandoplandet: 2.4 Køge Bugt Side 1 af 5 Forslag til indsatsprogram 2015-2021 Rapport for hovedvandoplandet: 2.4 Køge Bugt 02-07-2014 Samlet økonomisk opgørelse af valgte virkemidler for hele hovedvandopland 2.4 Køge Bugt : 2.4 Genslyngning

Læs mere

Fra faunaspærring til. Faunapassage. En guide til bedre tilstand af vores vandløb. Af Emil Blichfeldt, Flemming Nygaard Madsen og Torben Sune Bojsen

Fra faunaspærring til. Faunapassage. En guide til bedre tilstand af vores vandløb. Af Emil Blichfeldt, Flemming Nygaard Madsen og Torben Sune Bojsen Fra faunaspærring til Faunapassage En guide til bedre tilstand af vores vandløb Af Emil Blichfeldt, Flemming Nygaard Madsen og Torben Sune Bojsen Du kan læse om: Styrt Rørunderføringer Stryg Omløbsstryg

Læs mere

Projektområde: Lindenborg Å hovedløb fra vejbroen mellem Nysum og Ravnkilde fra station 1 i FFI-rapport og ca. 320 meter nedstrøms.

Projektområde: Lindenborg Å hovedløb fra vejbroen mellem Nysum og Ravnkilde fra station 1 i FFI-rapport og ca. 320 meter nedstrøms. Projektforslag gydebanker i Lindenborg Å-hovedløb Sammenslutningen af Sports- og Lystfiskerforeninger ved Lindenborg å (SSL) Åplejeudvalget v/ Karsten Jensen og Bjarne Christensen Rapport udarbejdet på

Læs mere

Alle lodsejere og interessenter 24-01-2014 Sags id.: 13/1782 Sagsbehandler: Kristiina Mardi

Alle lodsejere og interessenter 24-01-2014 Sags id.: 13/1782 Sagsbehandler: Kristiina Mardi Alle lodsejere og interessenter 24-01-2014 Sags id.: 13/1782 Sagsbehandler: Kristiina Mardi Offentlig høring af restaureringsprojekt i Gammelby Mølleå Fredericia Kommune ønsker at gennemføre restaureringstiltag

Læs mere

Projektforslag til forbedring af gyde- og opvækstområder i Haulund Bæk

Projektforslag til forbedring af gyde- og opvækstområder i Haulund Bæk Esbjerg Kommune Att.: Tomas Jensen Teknik & Miljø, Vej & Park Torvegade 74 6700 Esbjerg Ribe, den 7. maj 2013 Projektforslag til forbedring af gyde- og opvækstområder i Haulund Bæk Haulund Bæk (Havlund

Læs mere

Vandkvalitet i vandløb i Løkken-Vrå Kommune

Vandkvalitet i vandløb i Løkken-Vrå Kommune Niels Bohrs Vej 30 Postboks 8300 9220 Aalborg Øst Telefon 9635 1000 - Telefax 9815 6089 Løkken-Vrå Kommune Sønder Vråvej 5 9760 Vrå Teknik og Miljø Vandmiljøkontoret E-mail ih@nja.dk Den 4. oktober 2002

Læs mere

Kommunerapport for: Københavns Kommune - uanset tilhørsforhold til hovedvandoplande.

Kommunerapport for: Københavns Kommune - uanset tilhørsforhold til hovedvandoplande. Side 1 af 2 Forslag til indsatsprogram 2015-2021 Kommunerapport for: Københavns Kommune - uanset tilhørsforhold til hovedvandoplande. Økonomisk opgørelse for valgte virkemidler (vandområde eller spærringsnr.):

Læs mere

Vandløbsrestaurering i Grimstrup Bæk Projektbeskrivelse

Vandløbsrestaurering i Grimstrup Bæk Projektbeskrivelse Indhold Vandløbsrestaurering i Grimstrup Bæk Projektbeskrivelse 1. Projektets formål... 2 2. Projektområde... 2 2.1 Lokalitetsbeskrivelse... 2 3. Nuværende forhold... 4 3.1 Grimstrup Bæk... 4 3.2 Opland

Læs mere

RAPPORT TIL VEJDIREKTORATET. Korskær Bæk - august 2012

RAPPORT TIL VEJDIREKTORATET. Korskær Bæk - august 2012 RAPPORT TIL VEJDIREKTORATET Korskær Bæk - august 2012 - 2 - R A P P O R T T I L V E J D I R E K T O R A T E T Korskær Bæk - august 2012 RAPPORT UDARBEJDET FOR Vejdirektoratet Anlægsdivisionen Projekt &

Læs mere

Svendborg Kommune, Screening for vandløb der kan nedklassificeres. vandløb. Rekvirent. Rådgiver

Svendborg Kommune, Screening for vandløb der kan nedklassificeres. vandløb. Rekvirent. Rådgiver Rekvirent Svendborg Kommune Miljø og Natur Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Claes Levin Pedersen Telefon 62 23 34 22 E-mail claes.pedersen@svendborg.dk Rådgiver Orbicon A/S Sivlandvænget 29 5260

Læs mere

Emne Spørgsmål Svar 2.1. Afgrænsning af vandområder. Hvordan er vandområdernes afgrænsning vist i itværktøjet?

Emne Spørgsmål Svar 2.1. Afgrænsning af vandområder. Hvordan er vandområdernes afgrænsning vist i itværktøjet? Emne Spørgsmål Svar 2.1. Afgrænsning af Hvordan er nes afgrænsning vist i itværktøjet? De, der er medtaget i den tekniske afgrænsning, er, der ud fra Miljøstyrelsens viden opfylder de fastsatte kriterier.

Læs mere

Restaurering af Lindes Å, Mindelunden

Restaurering af Lindes Å, Mindelunden Teknik og Miljø Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Restaurering af Lindes Å, Mindelunden Lindes Å, som løber gennem Mindelunden, er en del af Tude Å systemet. Tude

Læs mere

Arbejdet omkring Vandplaner i Styregruppen

Arbejdet omkring Vandplaner i Styregruppen Arbejdet omkring Vandplaner i Styregruppen Overordnet indsigelse Rikke Kyhn Landbrugsrådgivning Syd Formål med mødet Forventningsafstemning mellem dig, din forening, Videnscentret og L&F. Hvem gør hvad?

Læs mere

Skovsø Å ved Sorøvej projekt 2014

Skovsø Å ved Sorøvej projekt 2014 Skovsø Å ved Sorøvej projekt 2014 Slagelse Kommune har sammen med en lang række lodsejere restaureret mere end 50 km vandløb de sidste ti år. Det har medført en klar forbedring af vandløbstilstanden generelt

Læs mere

Klikvejledning vandplaner Juni 2013

Klikvejledning vandplaner Juni 2013 Klikvejledning vandplaner Juni 2013 Når du skal undersøge konkrete stedsspecifikke elementer i vandplanforslagene (fx en indsats eller forkert miljømål i et specifikt vandløb), skal du gå ind på Miljøministeriets

Læs mere

Viborg Kommune, Natur og Vand. Prinsens Allé Viborg. Ansøgning om vandløbsrestaurering i Skravad Bæk. Det private vandløb Skravad Bæk

Viborg Kommune, Natur og Vand. Prinsens Allé Viborg. Ansøgning om vandløbsrestaurering i Skravad Bæk. Det private vandløb Skravad Bæk Teknik & Miljø Natur og Vand Tlf.: 87 87 87 87 Viborg Kommune Att.: Natur og Vand hsjen@viborg.dk viborg.dk Ansøgning om vandløbsrestaurering i Skravad Bæk Vandløb: Det private vandløb Skravad Bæk Dato:

Læs mere

Fjernelse af spærringer i Blykobbe Å.

Fjernelse af spærringer i Blykobbe Å. Fjernelse af spærringer i Blykobbe Å. Ved besigtigelse i Blykobbe Å, er der konstateret spærringer i form af resterne af gamle ørredfælder (I området ved Skovly samt ved Prins Christians Kilde, station

Læs mere

Bilag 2A Detailprojekt Vandplanprojekt Kragvad Bæk

Bilag 2A Detailprojekt Vandplanprojekt Kragvad Bæk Bilag 2A Detailprojekt Vandplanprojekt Kragvad Bæk AAL 337 Statens kommentarer: Rørunderføring vej, defekt rør Strækningen er naturbeskyttet. Tilstødende arealer er naturbeskyttet. Ved besigtigelse er

Læs mere

Vandkvalitet i vandløb, Aalborg Kommune.

Vandkvalitet i vandløb, Aalborg Kommune. Aalborg Kommune Niels Bohrs Vej 30 Postboks 8300 9220 Aalborg Øst Telefon 9635 1000 Vandmiljøkontoret Telefax 9815 6089 E-mail nja@nja.dk Den 19. maj 2004 Ref. Ivan Holm Jnr. 8-56-3-851-0001-03 Vandkvalitet

Læs mere

På vegne af Jørn Petersen, Jelshøjvej 15, 6600 Vejen indgives høringssvar til Maltbæk Bæk i Vejen Kommunes Vandhandleplan 2009-2015.

På vegne af Jørn Petersen, Jelshøjvej 15, 6600 Vejen indgives høringssvar til Maltbæk Bæk i Vejen Kommunes Vandhandleplan 2009-2015. Vejen kommune JYSK MARK OG MILJØ Center: Esbjerg e-mail: ah1@jlbr.dk Direkte tlf: 76602193 Mobil: Esbjerg, den 9. juni 2015 Høringssvar til Vandhandleplan 2009-2015 for Vejen Kommune På vegne af Jørn Petersen,

Læs mere

FORUNDERSØGELSE RIB-00259. Fjernelse af stemmeværk ved Linding Møllesø

FORUNDERSØGELSE RIB-00259. Fjernelse af stemmeværk ved Linding Møllesø FORUNDERSØGELSE RIB-00259 Fjernelse af stemmeværk ved Linding Møllesø April 2014 Forundersøgelse RIB-00259 Etablering af passage til Linding Møllesø Side 1 Indhold Formål med indsatsen/projektet... 2 Eksisterende

Læs mere

Vandkvalitet i vandløb, Skørping Kommune

Vandkvalitet i vandløb, Skørping Kommune Amtsgården Skørping Kommune Skørpingvej 7 9575 Terndrup Niels Bohrs Vej 30 Postboks 8300 9220 Aalborg Øst Telefon 9635 1000 - Telefax 9815 6089 Teknik og Miljø Vandmiljøkontoret E-mail nja@nja.dk Den 1.

Læs mere

Vandkvalitet i vandløb, Løgstør Kommune.

Vandkvalitet i vandløb, Løgstør Kommune. Løgstør Kommune Torvegade 15 9670 Løgstør Niels Bohrs Vej 30 Postboks 8300 9220 Aalborg Øst Telefon 9635 1000 - Telefax 9815 6089 Teknik og Miljø Vandmiljøkontoret E-mail ih@nja.dk Den 22. marts 2004.

Læs mere

Notat om indsats og målsætninger i høringsudgaven af de statslige vandplaner. Rudersdal Kommune

Notat om indsats og målsætninger i høringsudgaven af de statslige vandplaner. Rudersdal Kommune Notat om indsats og målsætninger i høringsudgaven af de statslige vandplaner Rudersdal Kommune 2011 2015 Udarbejdet af Natur og Miljø, februar 2011 Indholdsfortegnelse 1.0 INDLEDNING...3 2.0 SØER...3 2.1

Læs mere

Over Isen Bæk Restaureringsprojekt Forlægning og etablering af faunapassage i Over Isen Bæk September 2014

Over Isen Bæk Restaureringsprojekt Forlægning og etablering af faunapassage i Over Isen Bæk September 2014 Over Isen Bæk Restaureringsprojekt Forlægning og etablering af faunapassage i Over Isen Bæk September 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE PROJEKTETS BAGGRUND... 3 EKSISTERENDE FORHOLD... 3 Afstrømningsmæssige forhold...

Læs mere

Forslag til projekt vedr. udlægning af gydegrus og forbedring af de fysiske forhold i Rønbæk

Forslag til projekt vedr. udlægning af gydegrus og forbedring af de fysiske forhold i Rønbæk Hadsten Lystfiskerforening Søndergade 61 8370 Hadsten c/o John Eistrøm Favrskov Kommune Natur og Miljø Skovvej 20 8382 Hinnerup Hadsten, den 10. juni 2016 Forslag til projekt vedr. udlægning af gydegrus

Læs mere

Vejledning i etablering af vadeog vandingssteder ved vandløb.

Vejledning i etablering af vadeog vandingssteder ved vandløb. Vejledning i etablering af vadeog vandingssteder ved vandløb. Vejledning i etablering af vade - og vandingssteder ved vandløb. 1 Titel: Vejledning i etablering af vade- og vandingssteder ved vandløb. Forfatter:

Læs mere

Vandløbsprojekter. Vandløbsindstasten

Vandløbsprojekter. Vandløbsindstasten Vandløbsprojekter 2016 Vandløbsindstasten 2. Vandløb og søer Udviklingsmål Der udarbejdes en vandløbsplan, som skal indeholde en prioriteret liste over projekter, der skaber synergi med bl.a. Vand- og

Læs mere

UNDERSØGELSE AF FISKEBESTANDEN PÅ 13 ANLAGTE GYDESTRYG OG 3 URØRTE VANDLØBSSTRÆKNINGER I GRYDE Å - ET TILLØB TIL STORÅ

UNDERSØGELSE AF FISKEBESTANDEN PÅ 13 ANLAGTE GYDESTRYG OG 3 URØRTE VANDLØBSSTRÆKNINGER I GRYDE Å - ET TILLØB TIL STORÅ UNDERSØGELSE AF FISKEBESTANDEN PÅ 13 ANLAGTE GYDESTRYG OG 3 URØRTE VANDLØBSSTRÆKNINGER I GRYDE Å - ET TILLØB TIL STORÅ Holstebro Kommune 2013 Michael Deacon Jakob Larsen Indledning Gryde Å der har sit

Læs mere

Høring af Statens Vand- og Natura 2000 planer. Om fosfor-ådale og lidt mere. Af Irene Paulsen Skanderborg kommune

Høring af Statens Vand- og Natura 2000 planer. Om fosfor-ådale og lidt mere. Af Irene Paulsen Skanderborg kommune Høring af Statens Vand- og Natura 2000 planer Om fosfor-ådale og lidt mere Af Irene Paulsen Skanderborg kommune Høring af Statens Vand- og Natura 2000 planer Udkast til Vand og Natura 2000 planer er udsendt

Læs mere

Afgørelse i sagen om etablering af sandfang i Åkær Å i Lunderskov Kommune

Afgørelse i sagen om etablering af sandfang i Åkær Å i Lunderskov Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 18. december 2006 NKN-131-00003 AUP Afgørelse i sagen om etablering

Læs mere

Tinghuse Å med angivelse af restaureringsstrækningerne indsats-220, 227 og 229(markeret med ring).

Tinghuse Å med angivelse af restaureringsstrækningerne indsats-220, 227 og 229(markeret med ring). Restaureringsforslag til Tinghuse Å, Indsats-220, 227 og 229 Vandplan 1 Tinghuse Å er et tilløb til Pøle Å og dermed en del af Arresø Systemet. Tinghuse Å udspringer i Harager Hegn, tæt ved byen Mårum

Læs mere

Detailprojekt Vandplanprojekt Vangen Bæk

Detailprojekt Vandplanprojekt Vangen Bæk Hjørring Kommune Bilag 2A Detailprojekt Vandplanprojekt Vangen Bæk Ref. 698. Indsatsen har til formål at skabe kontinuitet og gydemuligheder i Vangen Bæk, ved udlægning af sten og grus på stræk og Ref.

Læs mere

Smedebæk. Februar 2014

Smedebæk. Februar 2014 Smedebæk Restaureringsprojekt Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE PROJEKTETS BAGGRUND... 3 EKSISTERENDE FORHOLD... 3 PROJEKTFORSLAG... 5 KONSEKVENSER... 7 ØKONOMI... 7 UDFØRELSESTIDSPUNKT... 7 LODSEJERFORHOLD...

Læs mere

TEKNISK FORUNDERSØGELSESRAPPORT ELLING Å, PROJEKT 1.

TEKNISK FORUNDERSØGELSESRAPPORT ELLING Å, PROJEKT 1. TEKNISK FORUNDERSØGELSESRAPPORT ELLING Å, PROJEKT 1. Dato: 29. januar 2014 Sagsnummer: 13/14267 Forfatter: Allan Dalmark Jensen Emne: Forundersøgelse for Elling Å 1 Knivholt Bæks indløb i rørlægning. Indhold

Læs mere

Udkast til indsatser i Vandplan 2. Foreslået af Ringsted Kommune

Udkast til indsatser i Vandplan 2. Foreslået af Ringsted Kommune Udkast til indsatser i Vandplan 2. Foreslået af Ringsted Kommune Udarbejdet af Ringsted Kommune, 25. juni 2014 Sammensætning af Lokal arbejdsgruppe Ringsted Kommune har afholdt 2 møder, én besigtigelsestur

Læs mere

Helhedsplanlægning for vandløbsoplande med Tubæk Å som eksempel. v/ Paul Debois Vordingborg Kommune

Helhedsplanlægning for vandløbsoplande med Tubæk Å som eksempel. v/ Paul Debois Vordingborg Kommune Helhedsplanlægning for vandløbsoplande med Tubæk Å som eksempel v/ Paul Debois Vordingborg Kommune Tubæk Å 2013 Mern Å 2015 Lidt om Tubæk Å og opland. Tubæk Å opland 57 km2 Stærkt reguleret vandløbssystem.

Læs mere

Brønderslev Kommune: Elbæk, spærring AAL-375

Brønderslev Kommune: Elbæk, spærring AAL-375 Brønderslev Kommune: Elbæk, spærring AAL-375 FORUNDERSØGELSE VEDRØRENDE FJERNELSE AF SPÆRRING I ELBÆK, ID. AAL-375 Rekvirent Rådgiver Brønderslev Kommune Teknisk Forvaltning Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev

Læs mere

Snogebækken vest for Ølsemagle

Snogebækken vest for Ølsemagle Snogebækken vest for Ølsemagle Projekt for åbning af rørlagt strækning mellem station 1736 og 2021 Teknik- og Miljøforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer Køge Kommune, Anlæg, rejser ca. 1 ha erstatningsskov

Læs mere

Projektbeskrivelser Restaurering af Seerdrup Å.

Projektbeskrivelser Restaurering af Seerdrup Å. Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 thhil@slagelse.dk www.slagelse.dk Projektbeskrivelser Restaurering af Seerdrup Å. Baggrund for projektet Slagelse Kommune er gennem Regionplanen

Læs mere

Vandløbsrestaurering der både forbedre natur og vandføring

Vandløbsrestaurering der både forbedre natur og vandføring Vandløbsrestaurering der både forbedre natur og vandføring 4 eksempler fra Næstved Kommune 1. Miniådale - (Åsidebækken 2010) 2. Å med diger - (Jydebækken 2011) 3. Klimasøer - (Stenskoven 2015) 4. Fjernelse

Læs mere

Vandløbsrestaurering af Præstbjergbæk Projektbeskrivelse

Vandløbsrestaurering af Præstbjergbæk Projektbeskrivelse Vandløbsrestaurering af Præstbjergbæk Projektbeskrivelse Indhold 1. Projektets formål...1 2. Projektområde...2 3. Nuværende forhold...2 3.1 Præstbjergbæk...2 3.3 Natur...3 3.4 Plangrundlag...3 3.5 Ejendomsforhold...3

Læs mere

Høring - Vandløbsrestaurering Høgvad bæk, Kelstrupvej 19, 8560 Kolind.

Høring - Vandløbsrestaurering Høgvad bæk, Kelstrupvej 19, 8560 Kolind. Til Høringsberettigede 20. december 2016 Sagsnr.: 16/41298 Kontaktperson: Niclas Patrick Boyton 87535249 npb@syddjurs.dk Høring - Vandløbsrestaurering Høgvad bæk, Kelstrupvej 19, 8560 Kolind. Syddjurs

Læs mere

2. vandrådsmøde i hovedvandoplandet. Det. Sydfynske Øhav FOTO. Den 30. april 2014 Svendborg Rådhus. Udarbejdet af biolog Terkel Broe Christensen

2. vandrådsmøde i hovedvandoplandet. Det. Sydfynske Øhav FOTO. Den 30. april 2014 Svendborg Rådhus. Udarbejdet af biolog Terkel Broe Christensen 2. vandrådsmøde i hovedvandoplandet Det FOTO Sydfynske Øhav Den 30. april 2014 Svendborg Rådhus Udarbejdet af biolog Terkel Broe Christensen Dagsorden for 2. vandrådsmøde i DSØ 1. Velkomst og opsamling

Læs mere

Vandkvalitet i vandløb, Hobro Kommune.

Vandkvalitet i vandløb, Hobro Kommune. Amtsgården Niels Bohrs Vej 30 Postboks 8300 9220 Aalborg Øst Telefon 9635 1000 - Telefax 9815 6089 Hobro Kommune Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Teknik og Miljø Vandmiljøkontoret E-mail nja@nja.dk Den 27.

Læs mere

Egeskov Gade 18, 5772 Kværndrup Karlsbjergvej 39, Sdr. Broby 5672 Broby

Egeskov Gade 18, 5772 Kværndrup Karlsbjergvej 39, Sdr. Broby 5672 Broby HØRING I HENHOLD TIL VANDLØBSLOVEN Projektbeskrivelse for Realisering af en vandplansindsatser i Albækken og en i Sallinge Å Faaborg-Midtfyn Kommune har den 1. november 2015 søgt om godkendelse til at

Læs mere

Projekt Fjernelse af stemmeværk ved udløb fra Krat Sø, Varde

Projekt Fjernelse af stemmeværk ved udløb fra Krat Sø, Varde Projekt Fjernelse af stemmeværk ved udløb fra Krat Sø, Varde SEPTEMBER 2016 REVIDERET OKTOBER 2016 Bortskyllet stemmeværk/rørforbindelse Dæmningsbrud Krat Sø november 2015 Krat Sø november 2015 Indløb

Læs mere

Restaureringsprojekt af Holev Bæk 2013

Restaureringsprojekt af Holev Bæk 2013 Tlf. 65 15 14 67 Fax sby@kerteminde.dk Restaureringsprojekt af Holev Bæk 2013 Kerteminde Kommune undersøger i øjeblikket mulighederne for at forbedre Holev Bæk på to strækninger gennem vandløbsrestaurering.

Læs mere

Vandkvalitet i vandløb i Sejlflod Kommune

Vandkvalitet i vandløb i Sejlflod Kommune Sejlflod Kommune Stationsvej 5 9280 Storvorde Niels Bohrs Vej 30 Postboks 8300 9220 Aalborg Øst Telefon 9635 1000 - Telefax 9815 6089 Teknik og Miljø Vandmiljøkontoret E-mail ih@nja.dk Den 23. juni 2005

Læs mere

RESTAURERINGSPROJEKT 2005 Skovsø-Gudum Å, Vestermose Å og Maglemose Å

RESTAURERINGSPROJEKT 2005 Skovsø-Gudum Å, Vestermose Å og Maglemose Å RESTAURERINGSPROJEKT 2005 Skovsø-Gudum Å, Vestermose Å og Maglemose Å Fokus på fysiske forhold Restaurering 2003 Restaurering 2004 Restaurering 2005 Skovsø-Gudum Å Slagelse Kommune har sat fokus på vandløbenes

Læs mere

Thisted Kommune Gundtoft Å, AAL-1189

Thisted Kommune Gundtoft Å, AAL-1189 Thisted Kommune Gundtoft Å, AAL-1189 FORUNDERSØGELSE AF GUNDTOFT Å, AAL-1189 Udarbejdet af Thisted Kommune Teknisk Forvaltning Natur- og Miljøafdelingen Kirkevej 9 7760 Hurup Sagsnummer 121617 Projekt

Læs mere

Naturgenopretning ved Hostrup Sø

Naturgenopretning ved Hostrup Sø Naturgenopretning ved Hostrup Sø Sammenfatning af hydrologisk forundersøgelse Sammenfatning, 12. maj 2011 Revision : version 2 Revisionsdato : 12-05-2011 Sagsnr. : 100805 Projektleder : OLJE Udarbejdet

Læs mere

Karup Å Restaureringsprojekt Etablering af to gydebanker ved Munklinde Juli 2015

Karup Å Restaureringsprojekt Etablering af to gydebanker ved Munklinde Juli 2015 Karup Å Restaureringsprojekt Etablering af to gydebanker ved Munklinde Juli 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE PROJEKTETS BAGGRUND... 2 EKSISTERENDE FORHOLD... 2 PROJEKTFORSLAG... 3 KONSEKVENSER... 4 ØKONOMI...

Læs mere

NOTAT. Kundenavn : Kolding Spildevand as. Til : Jette Nørregaard Jensen. Fra : Kristina Møberg Jensen/Lars Bendixen

NOTAT. Kundenavn : Kolding Spildevand as. Til : Jette Nørregaard Jensen. Fra : Kristina Møberg Jensen/Lars Bendixen NOTAT Kundenavn : Kolding Spildevand as Til : Jette Nørregaard Jensen Fra : Kristina Møberg Jensen/Lars Bendixen Projektleder : Lars Bendixen Kvalitetssikring : Brian Rosenkilde Godkendt af : Lars Bendixen

Læs mere

Projektforslag til forbedring af gyde- og opvæksområder i Skallebæk

Projektforslag til forbedring af gyde- og opvæksområder i Skallebæk Esbjerg Kommune Att.: Tomas Jensen Teknik & Miljø, Vej & Park Torvegade 74 6700 Esbjerg Ribe, den 7. maj 2013 Projektforslag til forbedring af gyde- og opvæksområder i Skallebæk Skallebæk er et tilløb

Læs mere

Plan for fiskepleje i mindre tilløb til Kolding Fjord

Plan for fiskepleje i mindre tilløb til Kolding Fjord Plan for fiskepleje i mindre tilløb til Kolding Fjord Distrikt 12, vandsystem 01a, 01b, 02, 04, 05a, 05b, 07 og 08 Plan nr. 26-2013 Af Michael Kaczor Holm Datablad Faglig rapport fra DTU Aqua, Institut

Læs mere

Forslag til udlægning af sten og gydegrus ved restaurering af Ellebæk i Næstved Kommune

Forslag til udlægning af sten og gydegrus ved restaurering af Ellebæk i Næstved Kommune Forslag til udlægning af sten og gydegrus ved restaurering af Ellebæk i Næstved Kommune Havørred Rapport til Næstved Kommune Udarbejdet 9. oktober 2003 af Biotop v/rådgivende biolog Jan Nielsen Ønsbækvej

Læs mere

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 2. Indhold. Vandområders kvalitet. Vedtaget 27. maj 2014

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 2. Indhold. Vandområders kvalitet. Vedtaget 27. maj 2014 Vedtaget 27. maj 2014 Spildevandsplan 2013-2021 Bilag 2 Vandområders kvalitet Indhold 1 Oversigt over vandområder... 2 2 Vandplanernes målsætninger og krav... 2 2.1 Miljømål for vandløb... 3 2.2 Miljømål

Læs mere

Dansk Fiskeindeks For Vandløb - DFFV To typer - fordele og ulemper. Jan Nielsen, DTU Aqua, Silkeborg

Dansk Fiskeindeks For Vandløb - DFFV To typer - fordele og ulemper. Jan Nielsen, DTU Aqua, Silkeborg Dansk Fiskeindeks For Vandløb - DFFV To typer - fordele og ulemper Jan Nielsen, DTU Aqua, Silkeborg 3 miljømål for økologisk tilstand i vandløb i vandområdeplanerne for 2015-2021 Smådyr Fisk Vandplanter

Læs mere

Vejledning i etablering af vade- og vandingssteder ved vandløb.

Vejledning i etablering af vade- og vandingssteder ved vandløb. Vejledning i etablering af vade- og vandingssteder ved vandløb. 1 Titel: Vejledning i etablering af vade- og vandingssteder ved vandløb. Forfatter: Lars Sandberg, Biolog. Foto og tegninger: Lars Sandberg

Læs mere

Rapport for hovedvandoplandet: 1.12 Lillebælt/Fyn

Rapport for hovedvandoplandet: 1.12 Lillebælt/Fyn Side 1 af 5 Forslag til indsatsprogram 2015-2021 Rapport for hovedvandoplandet: 1.12 Lillebælt/Fyn Samlet økonomisk opgørelse af valgte virkemidler for hele hovedvandopland 1.12 Lillebælt/Fyn : 2.4 Genslyngning

Læs mere

FORUNDERSØGELSE AF SUNDBY Å, SPÆRRING AAL-1272

FORUNDERSØGELSE AF SUNDBY Å, SPÆRRING AAL-1272 Thisted Kommune Sundby Å, AAL-1272 FORUNDERSØGELSE AF SUNDBY Å, SPÆRRING AAL-1272 Udarbejdet af Thisted Kommune Teknisk Forvaltning Natur- og Miljøafdelingen Kirkevej 9 7760 Hurup Sagsnummer 121617 Projekt

Læs mere

Natur og Miljø Forslag til Restaureringsprojekt i Bunds å st. 1760-3398

Natur og Miljø Forslag til Restaureringsprojekt i Bunds å st. 1760-3398 Natur og Miljø Forslag til Restaureringsprojekt i Bunds å st. 1760-3398 RESTAURERING AF BUNDS Å 1 Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Bunds Å, forløb og tilstand... 3 2. Projektbeskrivelse... 4 4.

Læs mere

Vandplanernes indflydelse på udledninger fra punktkilder. Muligheder og barrier nu og fremover. Henrik Skovgaard

Vandplanernes indflydelse på udledninger fra punktkilder. Muligheder og barrier nu og fremover. Henrik Skovgaard Vandplanernes indflydelse på udledninger fra punktkilder. Muligheder og barrier nu og fremover. Henrik Skovgaard Vandplaner for 23 hovedoplande Omfang: målsatte områder - 17 kyststrækninger - 74 fjorde

Læs mere

Regnvand på taget og hvad så?

Regnvand på taget og hvad så? Regnvand på taget og hvad så? v/ Ove Johansen og Gunilla D. Ørbech, Assens Kommune Envina landbrugs årsmøde 2015 Indledning Assens Kommune 511 km 2 Ca. 41.000 indbyggere Ca. 3100 ansatte, heraf ca. 310

Læs mere

Svendborg Kommunes vandplansindsats i 2015

Svendborg Kommunes vandplansindsats i 2015 Svendborg Kommunes vandplansindsats i 2015 Orienteringsmøde for lodsejere Den 19. februar 2015 Udarbejdet af: Christian Vinther Mette Serup Terkel Broe Christensen Dagens program 16.00 Velkomst 16.05 Oplæg

Læs mere

Dato: 5. februar Redegørelse og retningslinjer i kapitlet om vand er fastsat i medfør af planlovens 11e, stk. 1 nr. 4 og 5.

Dato: 5. februar Redegørelse og retningslinjer i kapitlet om vand er fastsat i medfør af planlovens 11e, stk. 1 nr. 4 og 5. Dato: 5. februar 2017 qweqwe 7.2.6) Al ny og forøget spildevandsudledning til stillestående vandområder skal så vidt muligt undgås. 7.2.7) Vandplanen identificerer et antal overløb af opspædet spildevand

Læs mere

Billund Kommune. Juni Ansøgning om delvis åbning af rørlagt strækning af Billund Bæk

Billund Kommune. Juni Ansøgning om delvis åbning af rørlagt strækning af Billund Bæk Billund Kommune Juni 2016 Ansøgning om delvis åbning af rørlagt strækning af Billund Bæk PROJEKT Projekt nr. 222149 Dokument nr. 1219892346 Version 4 Udarbejdet af PBP Kontrolleret af HPE Godkendt af HPE

Læs mere

HØRING I HENHOLD TIL VANDLØBSLOVEN

HØRING I HENHOLD TIL VANDLØBSLOVEN Bosætning og Erhverv Mellemgade 15, 5600 Faaborg HØRING I HENHOLD TIL VANDLØBSLOVEN Projektbeskrivelse for Udlægning af gydegrus og strømkoncentratorer i Lammehavebækken st. 3.200-4.200 m og st. 5.060-7.350

Læs mere

Projektbeskrivelse for Realisering af 3 vandplansindsatser i Skelbækken

Projektbeskrivelse for Realisering af 3 vandplansindsatser i Skelbækken HØRING I HENHOLD TIL VANDLØBSLOVEN Projektbeskrivelse for Realisering af 3 vandplansindsatser i Skelbækken Faaborg-Midtfyn Kommune har den 1. oktober 2015 søgt om godkendelse til at skabe fri faunapassage

Læs mere

Regulering af vandløb i Dyrhave (Løjt 11) med henblik på etablering af sandfang og udlægning af gydegrus

Regulering af vandløb i Dyrhave (Løjt 11) med henblik på etablering af sandfang og udlægning af gydegrus Regulering af vandløb i Dyrhave (Løjt 11) med henblik på etablering af sandfang og udlægning af gydegrus Aabenraa Kommune 2017 Kultur, Miljø og Erhverv Juli 2017 Byg, Natur & Miljø Journal nr.: 17/19610

Læs mere

Restaurering af Surbæk (tidligere amtsvandløb nr. 4231) med henblik på etablering af 12 gydestryg Aabenraa Kommune 2013

Restaurering af Surbæk (tidligere amtsvandløb nr. 4231) med henblik på etablering af 12 gydestryg Aabenraa Kommune 2013 Restaurering af Surbæk (tidligere amtsvandløb nr. 4231) med henblik på etablering af 12 gydestryg Aabenraa Kommune 2013 Kultur, Miljø og Erhverv Juni 2013 Byg, Natur & Miljø Journal nr.: 09/48279 Dokument

Læs mere

DRÆNPLAN FOR GOLFPARKEN, FREDERIKSHAVN INDHOLD. 1 Eksisterende forhold. 1 Eksisterende forhold 1 1.1 Status for vandløb 2

DRÆNPLAN FOR GOLFPARKEN, FREDERIKSHAVN INDHOLD. 1 Eksisterende forhold. 1 Eksisterende forhold 1 1.1 Status for vandløb 2 DRÆNPLAN FOR GOLFPARKEN, FREDERIKSHAVN ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Eksisterende forhold 1 1.1 Status for vandløb 2 2 Fremtidige

Læs mere

Kvalificering af udpegning af stærkt modificerede og kunstige vandløb - rammer og forudsætninger for opgaven

Kvalificering af udpegning af stærkt modificerede og kunstige vandløb - rammer og forudsætninger for opgaven Kvalificering af udpegning af stærkt modificerede og kunstige vandløb - rammer og forudsætninger for opgaven 13. september 2017 Kontorchef Peter Kaarup Opgave 2: Kvalificering af udpegning af vandløb som

Læs mere

Fjernelse af spærring ved Lerkenfeld Dambrug

Fjernelse af spærring ved Lerkenfeld Dambrug Fjernelse af spærring ved Lerkenfeld Dambrug 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. GENNEMFØRTE INDSATSER... 4 2.1 Nedbrydning af opstemning og oprensning af sand... 4 2.2 Lukning af omløbsstryg

Læs mere

Århus Å. Etablering af gydebanker. Detailprojektering A A R H U S K O M M U N E

Århus Å. Etablering af gydebanker. Detailprojektering A A R H U S K O M M U N E A A R H U S K O M M U N E Århus Å Etablering af gydebanker Detailprojektering 2014-05-28 Version: 1 Udarbejdet af: EAKR Kvalitetssikring: KARA Sags. nr.: 105731 Skanderborgvej 190 8260 Viby J Danmark Tlf.:

Læs mere

Høringssvar til statens vandområdeplaner

Høringssvar til statens vandområdeplaner Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra MTM Dato 30. april 2015 2015-2021 Aarhus Byråd skal fremsende høringssvar til statens forslag til for perioden 2015-2021. Planerne blev sendt i 6 måneders

Læs mere

Projektbeskrivelse Projektet er ændret på følgende punkter siden første udkast pr. 20-04- 2015:

Projektbeskrivelse Projektet er ændret på følgende punkter siden første udkast pr. 20-04- 2015: Kvitbæk Vandløbsrestaurering Postadresse: Favrskov Kommune Landbrug og Natur Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 Projektbeskrivelse Projektet er ændret på følgende punkter siden første udkast pr. 20-04-

Læs mere

Skovning i Pulverbæk skoven ved Gammelgaard, med ødelæggende konsekvenser for det beskyttede vandløb Pulverbækken.

Skovning i Pulverbæk skoven ved Gammelgaard, med ødelæggende konsekvenser for det beskyttede vandløb Pulverbækken. DN Afd. for Sønderborg Kommune Formand: Andreas Andersen, Midtkobbel 73, 6440 Augustenborg Telefon: 74 472234, 61341931, 29404452, e-mail: a-andersen@mail.dk Danmarks Naturfredningsforening Masnedøgade

Læs mere

Detailprojekt Vandplanprojekt Varbro Å opstrøms Tofte Bæk.

Detailprojekt Vandplanprojekt Varbro Å opstrøms Tofte Bæk. Bilag 2 Detailprojekt Vandplanprojekt Varbro Å opstrøms Tofte Bæk. AAL 40. Her ligger en rørledning på 214 m med en diameter på Ø 60 cm. Rørledningen ligger med et fald på 9,1 0/00. Rørlægningen blev gennemført

Læs mere