Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor."

Transkript

1 Skattelovforslag Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor. Ratepensioner og ophørende livrenter Det gældende loft på kr. for indbetaling på ratepension og ophørende livrenter foreslås nedsat til kr. Nedsættelsen har virkning fra og med indkomståret For personer med bagud forskudt indkomstår nedsættes loftet først fra og med indkomståret Der er fastsat en overgangsregel for arbejdsgiverindbetalinger, når der er tale om obligatoriske indbetalinger ifølge en kollektiv overenskomst, indgået senest den 31. december For sådanne ordninger gælder loftet først fra næste overenskomstfornyelse, dog ikke senere end indkomståret Der er ikke foreslået ændringer med hensyn til ophørspension for selvstændigt erhvervsdrivende, de særlige pensionsordninger for sportsudøvere og 30-procentsordningen. 30-procents-ordningen overlever derfor til og med indkomståret Multimedieskatten Sidste år med multimedieskatten bliver tilsyneladende Fra og med 2012 foreslås følgende: Telefon Fri telefon er skattepligtig. Det skattepligtige beløb udgør kr. (2012) årligt. For ægtefæller, der er samlevende ved indkomstårets udløb, gives en rabat på 25 %. Har begge ægtefæller fri telefon (og/eller skattepligtig internetforbindelse, se nedenfor) udgør det årlige skattepligtige beløb kr. (2012) for hver ægtefælle. Rabatten på 25 % opnås dog kun, hvis det samlede skattepligtige beløb for ægtefællerne udgør mindst kr. (2012).

2 Medtages en mobiltelefon til den private bopæl, er udgangspunktet, at der skal ske beskatning af fri telefon til rådighed. For at undgå beskatning skal der indgås en tro og loveerklæring om, at telefonen kun må anvendes erhvervsmæssigt. Arbejdsgiveren skal føre fornøden kontrol med, at telefonen kun anvendes erhvervsmæssigt. Der skal dog ikke ske beskatning af fri telefon, hvis der undtagelsesvist er foretaget opkald til hjemmet. Det skattepligtige årlige beløb på kr. (2012) gælder også, når arbejdsgiveren betaler mere end én telefon for medarbejderen, hvis der er en arbejdsmæssig begrundelse for flere telefoner. Computer og sædvanligt tilbehør Arbejdsgiverbetalt computer, der er stillet til rådighed til brug for arbejdet, udløser ikke beskatning, selv om computeren også bruges privat. Indgås en aftale mellem arbejdsgiveren og medarbejderen om, at computeren helt eller delvist skal finansieres via en lønomlægning, skal medarbejderen hvert år beskattes af 50 % af udstyrets købspris. Det fremgår af bemærkningerne, at medarbejderen skal beskattes såvel ved lønnedgang, løntilbageholdenhed mv. Internetadgang Arbejdsgiverbetalt internetadgang (engangsudgift til etablering og den løbende udgift) er skattefri for medarbejderen, hvis medarbejderen har adgang til arbejdsgiverens netværk. Det er en forudsætning for skattefriheden, at medarbejderen har adgang til stort set de samme funktioner, dokumenter mv. som på arbejdspladsen. Er dette ikke tilfældet, sker beskatningen som fri telefon, og det skattepligtige beløb for personen udgør i alt kr. (2012), selv om der tillige er stillet fri telefon til rådighed, når der er en arbejdsmæssig begrundelse for såvel internetforbindelsen som telefonen. Overgangsregler for eksisterende bruttotrækordninger For at sikre at lovforslaget ikke medfører en skærpet beskatning af medarbejdere, som allerede har indgået en bruttotrækordning mv., forslås der indført en overgangsregel, der tager højde herfor. Overgangsreglen betyder, at:

3 En eksisterende bruttotrækordning på en computer, der anvendes arbejdsmæssigt, medfører ikke beskatning. En eksisterende bruttotrækordning på en computer, der udelukkende anvendes privat, skal beskattes med et beløb, der svarer til markedslejen, dog udgør det skattepligtige beløb højst kr. årligt. En eksisterende bruttotrækordning på telefon og internetadgang betyder beskatning på kr. årligt fra og med En eksisterende bruttotrækordning på telefon, computer og internet betyder beskatning på kr. årligt til og med indkomståret Selvstændigt erhvervsdrivende Reglerne for selvstændigt erhvervsdrivende tilpasses, så de stort set svarer til de regler, der gælder for lønmodtagere. Telefon, internetforbindelse og computer, der både anvendes erhvervsmæssigt og privat kan indgå i virksomhedsordningen, og der sker beskatning af fri telefon på kr. (2012) årligt. Der skal være en arbejdsmæssig begrundelse for de aktiver, der medtages i virksomhedsordningen. En medarbejdende ægtefælle, der tager en mobiltelefon med hjem, skal også beskattes af fri telefon. En lønansat ægtefælle beskattes efter de regler, der gælder for medarbejdere. Sundhedsforsikringer Skattefrihed for arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer foreslås ophævet. Dog vil der fortsat være skattefrihed for arbejdsgiverbetalt rygeafvænning og behandling for misbrug af medicin, alkohol og andre rusmidler, uanset om der er tale om direkte arbejdsgiverbetaling eller betaling via en sundhedsforsikring. Skattefriheden er betinget af, at der er tale om en generel ordning, der tilbydes alle medarbejdere i virksomheden. Endvidere skal der fortsat foreligge en skriftlig lægeerklæring om, at medarbejderen har behov for behandlingen, dog ikke for så vidt angår rygeafvænning. Præmien på en arbejdsgiverbetalt sundhedsforsikring, der dækker mere end de ovenfor nævnte behandlingstyper, er skattepligtig for medarbejderen. Beløbet vil være A-indkomst

4 og blive beskattet som løn. Dækker arbejdsgiveren medarbejderens udgifter til operation mv., er medarbejderen skattepligtig af den af arbejdsgiveren betalte udgift. Selvstændigt erhvervsdrivendes fradrag for sundhedsforsikringer og sundhedsbehandlinger foreslås afskaffet. Dog vil der være fradrag i samme omfang, som der gælder skattefrihed for medarbejdere. De nye regler har virkning fra og med Medarbejderaktier De skattebegunstigede medarbejderaktieordninger foreslås ophævet. Det betyder, at alle medarbejderaktieordninger beskattes som lønindkomst. Tildelte købe- og tegningsretter skal dog (fortsat) først lønbeskattes på afståelses- eller udnyttelsestidspunktet. Ophævelsen har som udgangspunkt virkning for aftaler, der indgås den 21. november 2011 eller senere, dog er der fastsat overgangsregler. Servicefradraget (håndværkerfradraget) Det foreslås, at den eksisterende adgang til fradrag for lønudgifter i forbindelse med hjælp i hjemmet mv. afskaffes med udgangen af Det er en betingelse for fradrag i 2012, at arbejdet er udført og betalt senest den 31. december Endvidere foreslås følgende ændringer, som gælder fra og med den 1. januar 2012: Oliefyr slettes på listen over arbejder, der berettiger til fradrag Husstandsvindmøller tilføjes på listen, der berettiger til fradrag Der kan ikke opnås fradrag, når arbejdet er udført af en person, der har fast bopæl i den helårsbolig, hvor arbejdet udføres. Pengetankreglen En række lovbestemmelser gælder ikke, når der er tale om en pengetank. Eksempelvis kan aktier ikke overdrages til børn med skattemæssig succession (ingen beskatning ved overdragelsen), når der er tale om en pengetank.

5 Der er efter gældende regler tale om en pengetank, hvis mindst 75 % af indtægterne (opgjort som gennemsnittet af de seneste tre regnskabsår) eller 75 % af de samlede aktiver (enten opgjort på overdragelsestidspunktet eller opgjort som et gennemsnit af de seneste tre regnskabsår) vedrører passiv pengeanbringelse og udlejning af fast ejendom. Efter lovforslaget nedsættes de 75 % til 25 % for overdragelser mv., der sker den 1. januar 2012 eller senere.

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 31 Folketinget 2011-12 Fremsat den 21. november 2011 af skatteministeren (Thor Möger Pedersen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (Afskaffelse af multimediebeskatningen,

Læs mere

RevisorInformerer SRSR. Loft for indbetaling på pensionsordninger nedsættes igen. Kundemagasin fra din revisor

RevisorInformerer SRSR. Loft for indbetaling på pensionsordninger nedsættes igen. Kundemagasin fra din revisor 110044_srsr brevs1og2.qxd 24/02/10 12:40 Side 1 SRSR Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor TEMA 2012 FINANSLOVEN

Læs mere

It-beskatning. Skat 2015

It-beskatning. Skat 2015 It-beskatning Skat 2015 1. Generelt 1.1 Lønomlægning 1.2 Hvem er omfattet 2. Fri telefon 2.1 Telefoni 2.2 Mobiltelefoni uden beskatning 2.3 Datakommunikation uden beskatning 3. Computere m.m. 3.1 Arbejdscomputere

Læs mere

Skat 2014. It-beskatning.

Skat 2014. It-beskatning. Skat 2014 It-beskatning. 1. Generelt 1.1 Lønomlægning 1.2 Hvem er omfattet 2. Fri telefon 2.1 Telefoni 2.2 Mobiltelefoni uden beskatning 2.3 Datakommunikation uden beskatning 3. Computere m.m. 3.1 Arbejdscomputere

Læs mere

Skat 2012. It-beskatning.

Skat 2012. It-beskatning. Skat 2012 It-beskatning. Regler for beskatning af fri telefon, datakommunikation og computer med tilbehør Reglerne for beskatning af itudstyr (telefoni, bredbånd og computere) er ændret. Multimediebeskatningen

Læs mere

STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Aktuel Skat 2. halvår 2011 Personbeskatning Erhvervsbeskatning Aktionærbeskatning Selskabsbeskatning International beskatning Moms og lønsum Told og afgifter Anden tilhørende lovgivning Oversigt, genoptagelsesadgang

Læs mere

Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen

Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen 1 / 6 06.28 Ophævelsen af skattefritagelsen for arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer og sundhedsbehandlinger m.v. Folketinget vedtog den 21. december 2011 nye regler om ophævelse af skattefriheden

Læs mere

Ophævelsen af skattefritagelsen for arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer og sundhedsbehandlinger m.v

Ophævelsen af skattefritagelsen for arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer og sundhedsbehandlinger m.v - 1 Ophævelsen af skattefritagelsen for arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer og sundhedsbehandlinger m.v Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog den 21. december 2011 nye

Læs mere

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr.

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr. Nye love vedtaget Den 21. december 2011 vedtog Folketinget en række love, der har betydning for din pension. Lovene medfører bl.a. reduktion af fradragsloftet for indbetaling til ratepension, fjernelse

Læs mere

Nye skatteregler for medarbejderaktier

Nye skatteregler for medarbejderaktier - 1 Nye skatteregler for medarbejderaktier Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Som et led i Finanslovsaftalen for 2012 er der fastsat skærpede regler om beskatningen af medarbejderaktier. Stramningen

Læs mere

Nye skatteregler for medarbejderaktier

Nye skatteregler for medarbejderaktier - 1 - Nye skatteregler for medarbejderaktier Som et led i Finanslovsaftalen for 2012 er der fastsat skærpede regler om beskatningen af medarbejderaktier. Stramningen omfatter både de generelle ordninger

Læs mere

Den vedtagne skattereform

Den vedtagne skattereform 28. maj 2009 Den vedtagne skattereform Indholdsfortegnelse Side Personbeskatning...1 Lempelser og stramninger i personskatten...1 Pensionsordninger...5 Multimediebeskatning...10 Aktieoptionsordninger...12

Læs mere

Satser og beløbsgrænser 2011/2012, 1. oplag Revitax og Karnov Group Denmark A/S. Redaktionen afsluttet 21. december 2011

Satser og beløbsgrænser 2011/2012, 1. oplag Revitax og Karnov Group Denmark A/S. Redaktionen afsluttet 21. december 2011 KAEABE 2012 atser og beløbsgrænser 2011/2012, 1. oplag Revita og Karnov Group Denmark A/ Redaktionen afsluttet 21. december 2011 Karnov Group Denmark A/ Nytorv 5, 1450 København K lf. 33 740 700 Design:

Læs mere

PERSONALEGODER 2012 PERSONALEGODER 2012

PERSONALEGODER 2012 PERSONALEGODER 2012 1 INDHOLD FORORD...5 NYT I 2012...6 INDLEDNING...7 BAGATELGRÆNSE...8 INDBERETNINGSPLIGT INKL. 1.000 KR.S GRÆNSEN...8 LØNOMLÆGNING... 10 FLYTTEUDGIFTER... 12 FORSIKRINGER... 12 FRATRÆDELSESGODTGØRELSE...

Læs mere

Personbeskatning. Kommentarer til skatteministerens fremsatte lovforslag. Lempelser og stramninger i personskatten. 22. april 2009

Personbeskatning. Kommentarer til skatteministerens fremsatte lovforslag. Lempelser og stramninger i personskatten. 22. april 2009 22. april 2009 Kommentarer til skatteministerens fremsatte lovforslag Indholdsfortegnelse Personbeskatning...1 Lempelser og stramninger i personskatten...1 Pensionsordninger...4 Multimediebeskatning...9

Læs mere

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2012

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2012 Personalegoder Skatte- og momsforhold 2012 Forord Denne publikation har til formål at gennemgå reglerne for beskatning af personalegoder. Når arbejdsgiver skal sammensætte en optimal lønpakke til medarbejderne,

Læs mere

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Personskat m.v. 22. april 2009

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Personskat m.v. 22. april 2009 Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 22. april 2009 Kort overblik- Lempelser Mellemskatten på 6% afskaffes. Grænsen for betaling af topskat sættes op til 389.900 kr. og til 409.100 kr. (2010-niveau)

Læs mere

F O R Å R S PA K K E 2. 0

F O R Å R S PA K K E 2. 0 FORÅRSPAKKE 2.0 Forord Så kom Skattekommissionens rapport med titlen Lavere skat på arbejde. Der er grund til at rose kommissionen og dens formand, Carsten Koch, for et gennemarbejdet, velargumenteret

Læs mere

Løngoder. beskatning af personalegoder

Løngoder. beskatning af personalegoder Løngoder beskatning af personalegoder Indholdsfortegnelse Indledning 3 1 Beskatning af personalegoder 4 1.1 Fleksible lønpakker 4 1.2 Regler for beskatning af personalegoder 5 1.3 Personalegoder og værdiansættelse

Læs mere

Mere om sundhedsordninger

Mere om sundhedsordninger - 1 Mere om sundhedsordninger Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En ny afgørelse fra Skatterådet fra 25. september 2012 giver mulighed for lempet beskatning af arbejdsgiverbetalte sundhedsordninger.

Læs mere

Notat Fleksible lønpakker m.v.

Notat Fleksible lønpakker m.v. Notat Fleksible lønpakker m.v. Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 1 2. Fleksible lønpakker... 2 2.1. Hvilke goder kan indgå i en fleksibel lønpakke?... 2 2.2. Skattemæssig vurdering.... 3 3. Skattemæssig

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 12 2009

ØkonomiNyt nr. 12 2009 ØkonomiNyt nr. 12 2009 Skatterefor m Skatterefor m Folketinget vedtog den 28. maj 2009 Forårspakke 2.0 Vækst, klima, lavere skat. Hovedelementerne er markante nedsættelser af skat på arbejds og virksomhedsindkomst.

Læs mere

Bestyrelsesmedlemmer. En guide til at optimere skatten

Bestyrelsesmedlemmer. En guide til at optimere skatten Bestyrelsesmedlemmer En guide til at optimere skatten Forord Som bestyrelsesmedlem er du en del af virksomhedens øverste myndighed. Du har afgørende indflydelse på både drift og udvikling af forretningen.

Læs mere

Løn-2000/Bolig-løn. Årskursus 2011. Side 1 SKIFT TIL ÅR 2012. Nedenstående må kun udføres af vedkommende, der er Høvding i lønsystemet.

Løn-2000/Bolig-løn. Årskursus 2011. Side 1 SKIFT TIL ÅR 2012. Nedenstående må kun udføres af vedkommende, der er Høvding i lønsystemet. SKIFT TIL ÅR 2012 Nedenstående må kun udføres af vedkommende, der er Høvding i lønsystemet. Inden du går videre, bør du genstarte din PC, altså genstart Windows. Kontroller, at der er taget backup af lønserveren.

Læs mere

Copyright 2012 - Multidata A/S

Copyright 2012 - Multidata A/S PERSONALEGODERAPPORTEN Maj 2012 Copyright 2012 - Multidata A/S Alle rettigheder skal respekteres. Enhver form for hel eller delvis distribution (f.eks. udlån, kopiering og videregivelse) uanset form og

Læs mere

Beskatning af personalegoder

Beskatning af personalegoder Beskatning af personalegoder Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Oplysningspligt/indeholdelse af A-skat 3. Bagatelgrænsen 4. Arbejdstøj 5. Avis 6. Befordring 7. Båd 8. Datakommunikation 9. Firmabil 10.

Læs mere

PERSONALEGODER 2008. Kreston Danmark. KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

PERSONALEGODER 2008. Kreston Danmark. KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. PERSONALEGODER 2008 Kreston Danmark Det konstruktive alternativ: KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. Vi kombinerer den mindre revisionsvirksomheds

Læs mere

Forårspakke 2.0 lovforslag om ændringer på skatteområdet

Forårspakke 2.0 lovforslag om ændringer på skatteområdet Forårspakke 2.0 lovforslag om ændringer på skatteområdet I februar 2009 kom den af regeringen nedsatte Skattekommission med sit forslag til en skattereform med overskriften Lavere skat på arbejde. På baggrund

Læs mere