Igangværende arbejder for fremmed regning - regnskab og revision

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Igangværende arbejder for fremmed regning - regnskab og revision"

Transkript

1 Erhvervsøkonomisk Institut Hovedopgave Cand.merc.aud. Forfattere: Karina Due Sigaard Henriette Broch Møller Vejleder: Peder Fredslund Møller Igangværende arbejder for fremmed regning - regnskab og revision Handelshøjskolen i Århus Juni 2006

2 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING PROBLEMFORMULERING SYSTEMATIK OG METODEVALG AFGRÆNSNING GRUNDLÆGGENDE KRAV I ÅRL RETVISENDE BILLEDE KVALITETSKRAV GRUNDLÆGGENDE FORUDSÆTNINGER DEFINITION AF IGANGVÆRENDE ARBEJDER TYPER AF ENTREPRISEKONTRAKTER FORMER FOR ENTREPRISER KARAKTERISTIKA VED ENTREPRISER ANTALLET AF ENTREPRISEKONTRAKTER INDREGNING MÅLING HVAD OMFATTES AF INDTÆGTER? HVAD OMFATTES AF OMKOSTNINGER? FINANSIERINGSOMKOSTNINGER TAB PÅ ENTREPRISEKONTRAKTER TAB PÅ TILGODEHAVENDER ÆNDRINGER I REGNSKABSPRAKSIS OG SKØN AFSLUTNING AF DET IGANGVÆRENDE ARBEJDE BETALING FOR DET IGANGVÆRENDE ARBEJDE PRÆSENTATION OG OPLYSNING FORETAGNE SKØN VED IGANGVÆRENDE ARBEJDER SKØN FORETAGET I DEN INDLEDENDE FASE SKØN OVER ENTREPRENØRENS EGNE KOMPETENCER SKØN OVER ENTREPRISEKONTRAKTENS RENTABILITET BYGHERRENS SKØN OVER ENTREPRISENS KONTRAKTFORM/-TYPE ENTREPRENØRVIRKSOMHEDENS SKØN OVER KONTRAKTFORM/-TYPE SKØN OVER ANVENDELSE AF PRODUKTIONSKRITERIET SKØN FORETAGET I UDFØRELSESFASEN SKØN OVER INDREGNING I

3 SKØN OVER SAMMENLÆGNING OG OPSPLITNING AF KONTRAKTER SKØN OVER TAB PÅ ENTREPRISEKONTRAKTER SKØN OVER FÆRDIGGØRELSESGRADEN SKØN OVER DE TOTALE KALKULEREDE OMKOSTNINGER SKØN OVER DE TOTALE KALKULEREDE INDTÆGTER SKØN OVER PRÆSENTATION OG OPLYSNING SKØN OVER ACONTOFAKTURERINGER OVERORDNET OM DE FORETAGNE SKØN GENNEMGANG AF ET SELSKABS ÅRSRAPPORT MT HØJGAARD A/S VIRKSOMHEDSBESKRIVELSE IGANGVÆRENDE ARBEJDER REVISIONSPROCESSEN FOR IGANGVÆRENDE ARBEJDER GRUNDLÆGGENDE OM REVISIONSPROCESSEN FORSTÅELSE AF VIRKSOMHEDEN OG DENS OMGIVELSER BRANCHE, LOVGIVNING MV ARTEN AF VIRKSOMHEDEN MÅL, STRATEGIER SAMT TILKNYTTEDE FORRETNINGSRISICI MÅLING OG KONTROL AF FINANSIELLE PRÆSTATIONER INTERN KONTROL VURDERING AF RISIKO FOR VÆSENTLIG FEJLINFORMATION REVISORS REAKTION PÅ DE VURDEREDE RISICI REVISORS VURDERING AF OPNÅET REVISIONSBEVIS REVISION AF REGNSKABSMÆSSIGE SKØN GENNEMGANG AF RS VURDERING AF RESULTATER AF REVISIONSHANDLINGER GENNEMGANG AF ED ISA INTRODUKTION RISIKOVURDERINGSHANDLINGER VURDERING AF RISIKO FOR VÆSENTLIGE FEJL REAKTIONER PÅ RISIKO FOR VÆSENTLIGE FEJL EFTERFØLGENDE BEGIVENHEDER REAKTIONER PÅ BETYDELIGE RISICI SUBSTANSHANDLINGER SOM REAKTION PÅ BETYDELIGE RISICI EVALUERING AF SIGNIFIKANTE FORUDSÆTNINGER OVERVEJELSE OM ALTERNATIVE FORUDSÆTNINGER ELLER UDFALD KONKLUSION PÅ RIMELIGHEDEN AF SKØNNET PÅLIDELIGHED AF MÅLINGEN AF SKØNNET REVISIONSBEVIS OG FASTSÆTTELSE AF FEJLINFORMATION KENDTE FEJLINFORMATIONER FAKTISKE KENDTE FEJLINFORMATIONER SUBJEKTIVE BESLUTNINGER SANDSYNLIGE FEJLINFORMATIONER FEJLINFORMATIONER I RS II

4 14.8 INDIKATIONER PÅ MULIGT LEDELSESBIAS EVALUERE REDEGØRELSEN FOR USIKKERHED VED SKØN LEDELSENS UDTALELSER DOKUMENTATION IKKE VIDEREFØRTE KRAV I RS REVISION AF SKØN VED IGANGVÆRENDE ARBEJDER INDLEDENDE ANTAGELSER ENTREPRENØRENS EGNE KOMPETENCER ENTREPRISENS RENTABILITET KONTRAKTFORM/-TYPE FOR ENTREPRENØREN ANVENDELSE AF PRODUKTIONSKRITERIET INDREGNING SAMMENLÆGNING/OPSPLITNING AF KONTRAKTER TAB PÅ ENTREPRISEKONTRAKTER FÆRDIGGØRELSESGRADEN METODEVALG TIL OPGØRELSE AF FÆRDIGGØRELSESGRADEN VURDERING AF STADET FOR DET UDFØRTE ARBEJDE OMKOSTNINGER TIL DATO/TOTALE KALKULEREDE OMKOSTNINGER INDSATTE RESSOURCER TIL DATO/TOTALE KALKULEREDE RESSOURCER FÆRDIGGØRELSESGRAD FASTSAT VED DELAKTIVITETER TOTALE KALKULEREDE OMKOSTNINGER TOTALE KALKULEREDE INDTÆGTER PRÆSENTATION OG OPLYSNING ACONTOFAKTURERINGER GENERELT VED REVISIONEN REVISION AF SKØN VED ANVENDELSE AF ED ISA REVISION AF RENTABILITETEN VED ED ISA SAMMENLIGNING AF RS 540 OG ED ISA KONKLUSION EXECUTIVE SUMMARY LITTERATURLISTE BILAG III

5 Anvendte forkortelser ÅRL = Årsregnskabsloven RV = Danske regnskabsvejledninger IAS = International Accounting Standards RS = Danske revisionsstandarder ED = Exposure Draft = ændringsforslag ISA = International Standards On Auditing AB 92 = Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed IV

6 1 Indledning Igangværende arbejder for fremmed regning (herefter omtalt som igangværende arbejder) er et relevant område at beskæftige sig med, både ved regnskabsudarbejdelsen og ved selve revisionen, fordi der er mange aspekter, der skal belyses for at nå frem til den bedste måde at værdiansætte et projekt på. Dette er ofte svært, da der anvendes mange skøn, som gør det vanskeligt at fastsætte en nøjagtig værdi. Det har derfor betydning, at virksomheden har fokus på området samt har systemer, der kan registrere, hvordan projektet forløber, i forhold til de planer, virksomheden har lagt. Regnskabsposten igangværende arbejder har især betydning for store bygge- og anlægsvirksomheder, der primært udfører længerevarende entrepriser. I sådanne virksomheder vil en væsentlig del af omsætningen genereres af igangværende arbejder, og det regnskabsmæssige resultat er dermed yderst afhængig af, hvor meget der kan indregnes i forhold til de gældende regnskabsmæssige regler. Det er derfor også væsentligt, at revisor har fokus på, at der kun indregnes det, der er tilladeligt, da der ellers vil være mulighed for regnskabsmanipulation fra ledelsens side. Det vil medføre, at regnskabet ikke giver et reelt billede af aktiviteten i virksomheden. Det er ikke kun bygge- og anlægsvirksomheder, der kan have igangværende arbejder. Disse findes i mange udformninger og bruges indenfor en række forskellige områder. Eksempelvis, kan udvikling og installation af software samt advokat og revisionsopgaver være igangværende arbejder. For revisor er det væsentligt at vurdere denne regnskabspost blandt andet på grund af de mange skøn, der er involveret. Det kræver stor indsigt og viden om virksomheden, når det skal bedømmes, om de foretagne skøn er rimelige. Revisor skal derfor kontrollere om indregning, måling og præsentation af igangværende arbejder i regnskabet stemmer overens med den regnskabsmæssige begrebsramme. Det er også relevant at undersøge, hvilke krav de danske og de internationale standarder har, da børsnoterede virksomheder i regnskabsklasse D skal aflægge regnskab efter de internationale regler. Grundet de adskillige skøn er revisionen heraf væsentlig, for at sikre at regnskabet er pålideligt, så eksempelvis regnskabsbrugerne får pålidelig information, som de kan basere deres beslutninger på. Revisor skal i sin revision af regnskabsmæssige skøn følge RS 540 revision af regnskabsmæssige skøn. Der foreligger et ændringsforslag 1

7 til RS 540. Dette ændringsforslag, ED ISA 540, er væsentlig anderledes end den nugældende standard. Vedtagelse af ED ISA 540 vil dermed have betydning for revisionen af skøn i forbindelse med igangværende arbejder, hvorfor det er relevant at se nærmere på, hvilke konsekvenser det får for revisor. 2 Problemformulering Denne opgave har til formål at belyse den regnskabsmæssige og revisionsmæssige behandling af igangværende arbejder, specielt med vægt på de skøn der foretages i forbindelse hermed. Der vil blive taget udgangspunkt i relevante danske og internationale standarder. Opgaven vil blive opdelt i to hovedafsnit: Regnskabsdel: Der indledes med en definition af et igangværende arbejde. Da der er mange forskellige former for igangværende arbejder, vil der efterfølgende komme en afgrænsning af, hvilke typer der behandles i opgaven. Herefter vil følgende spørgsmål blive behandlet: Hvilke regnskabsmæssige krav skal ifølge ÅRL/RV6 og IAS 11 være opfyldt for indregning, måling og præsentation af igangværende arbejder? (Ca. 20 %) Hvilke skøn foretages ved indregning, måling og præsentation af igangværende arbejder? (Ca. 20 %) Opfylder en udvalgt ekstern årsrapport de regnskabsmæssige krav der stilles i ÅRL/RV 6? (Ca. 5 %) Revisionsdel: Dette afsnit vil hovedsageligt fokusere på den revisionsmæssige behandling af skøn i forbindelse med igangværende arbejder. Hvilke forhold skal revisor være særlig opmærksom på i revisionsprocessen for igangværende arbejder? (Ca. 10 %) 2

8 Hvilke ændringer vil ED ISA 540 medføre ved revision af skøn i forhold til RS 540? (Ca. 25 %) Hvordan skal de foretagne skøn ved igangværende arbejder revideres efter RS 540, og hvordan vil ED ISA 540 påvirke disse forhold? (Ca. 20 %) 3 Systematik og metodevalg Det vil af dette afsnit fremgå, hvordan opgavens struktur vil være, samt hvem målgruppen er. Denne opgave vil blive delt op i to hovedafsnit. Et omhandlende regnskab og et omhandlende revision. Den regnskabsmæssige del vil indledes med en definition af, hvad igangværende arbejder er. Dernæst vil det blive gennemgået, hvordan igangværende arbejder behandles i ÅRL og RV6 med en parallel over til IAS 11. Herunder vil punkter som indregning, måling og præsentation især blive behandlet. Desuden vil det blive undersøgt, hvilke skøn en virksomhed skal foretage i forbindelse med igangværende arbejder, og hvilke problemer der kan være i forbindelse hermed. Endelig vil en udvalgt virksomheds eksterne årsrapport blive undersøgt for at fastslå, om den følger de krav ÅRL/RV 6 foreskriver. Den revisionsmæssige del vil tage udgangspunkt i selve revisionsprocessen for igangværende arbejder. Efterfølgende vil der komme en teoretisk gennemgang af RS 540 Revision af regnskabsmæssige skøn overfor ED ISA Proposed international standard on auditing 540 (Revised) Auditing accounting estimates and related disclosures (other than those involving fair value measurements and disclosures). Dette gøres for at fastlægge, hvilken betydning det vil have for revisionen af skøn, hvis den foreslåede standard bliver gældende lov fremover. Opgaven tager udgangspunkt i ED ISA 540 i den version, som foreligger på nuværende tidspunkt. Herefter vil det med udgangspunkt i teorien blive behandlet, hvordan revisor skal forholde sig til de konkrete skøn, der blev identificeret under regnskabsdelen, herunder hvordan disse skøn skal revideres, og hvilken risiko der er forbundet hermed. Målgruppen for opgaven er primært vejleder og censor, men også medstuderende der har et generelt kendskab til regnskaber, deres indhold samt revision. 3

9 4 Afgrænsning Der vil i opgaven udelukkende blive fokuseret på igangværende arbejder for fremmed regning. Dermed vil der ikke blive set på igangværende arbejder, som virksomheden udfører for egen regning. Der vil ikke blive set på skattemæssige konsekvenser af igangværende arbejder. Der vil kun blive set på længerevarende entreprisekontrakter, det vil sige, entreprisekontrakter der strækker sig over mere end et regnskabsår. Yderligere vil der kun blive set på skøn der er omfattet af RS 540 og ED ISA 540, hvilket vil sige, at skøn hvor målinger til dagsværdi ikke indgår, er omfattet. Opgavens fokus vil blive rettet mod igangværende arbejder i bygge- og anlægssektoren. Dette gøres, da opgaven ellers vil blive for omfangsrig. Den regnskabsmæssige behandling af salg og levering af tjenesteydelser er ikke at finde i RV 6 men i RV 22, som går ind og supplerer på dette punkt. 1 Der afgrænses fra at se på RV 22, da fokus ikke er på denne form for ydelser - eksempelvis revisionsopgaver. I regnskabsdelen, hvor det vurderes hvilke skøn der foretages i forbindelse med et igangværende arbejde, vil nogle af skønnene både blive set fra bygherrens og entreprenørens side. Dette findes relevant, da bygherren i visse situationer har stor indflydelse på kontraktens udformning. I revisionsdelen vil alene skøn foretaget af entreprenøren indgå. Dette begrundes med, at det er entreprenørens regnskab, der skal revideres. Under revision af skønnene opstilles en række indledende antagelser for at begrænse omfanget af opgaven. Det antages blandt andet, at revisor også tidligere har revideret samme virksomhed. Derudover skal det bemærkes, at der alene tages udgangspunkt i revisionsprocessen ud fra de standarder, der er gennemgået i opgaven, det vil sige RS 315, 330, 500, 540 og ED ISA 540. Yderligere ses der isoleret på de enkelte skøn. De handlinger der beskrives under revision af skønnene skal ikke ses som udtømmende, men som forslag til hvad revisor kan gøre, for at sikre at skønnene giver et retvisende billede. Der vil ikke blive set nærmere på ISA 320 (Revised), ISA 580, ISA 620, ISA 701 samt IAS Kilde: Jensen, Maj-britt Nørskov, INSPI nr. 12/2003 s. 39 4

10 5 Grundlæggende krav i ÅRL Årsrapporten er en informationskilde til virksomhedens eksterne interessenter indeholdende virksomhedens finansielle stilling og dets resultat. Heri ligger en udfordring for den eksterne interessent i og med, at denne, for at kunne træffe beslutninger, skal gennemskue årsrapportens budskab. Foruden årsrapportens eksterne anvendelse vil udarbejdelsen også være til brug for ledelsens vurdering af virksomhedens præstation i det foregående regnskabsår. Årsrapporten er kommunikationsmidlet mellem virksomhed og ekstern bruger og udarbejdes på baggrund af anerkendte begrebsrammer, hvor kendskabet til disse fra begge parters side er altafgørende for kommunikationsprocessens virkning. ÅRL er en begrebsramme, og det fremgår af nedenstående, at den har tre grundlæggende krav ved udarbejdelse af årsrapporten. Det skal bemærkes at børsnoterede virksomheder i regnskabsklasse D jf. ÅRL 137 stk. 1 skal anvende de internationale standarder. Dermed gælder ÅRLs og RV 6s regler ikke længere for disse virksomheder, men de skal derimod anvende IFRS/IAS-standarderne. 5.1 Retvisende billede I henhold til ÅRL 11 stk. 1 kræves, at årsrapporten skal give et retvisende billede af virksomhedens, og hvis der er udarbejdet et koncernregnskab, koncernens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat. Årsrapporten skal således opfylde en overordnet målsætning kaldet generalklausulen, der sammen med kvalitetskravene i ÅRL 12 udgør de øverste niveauer i begrebsrammen. Det drejer sig om beslutningstagere og deres karakteristika samt kvalitetskravene relevans og pålidelighed. Begrebsrammen indeholder de overordnede krav, der er til den regnskabsinformation, ledelsen præsenterer i årsrapporten. ÅRLs krav om et retvisende billede gælder ikke alene for årsregnskabet men derimod hele årsrapporten, dvs. ikke blot resultatopgørelse, balance og noter men også ledelsesberetning og supplerende beretninger. Kravene til et retvisende billede afhænger af, hvilken type virksomhed der er tale om herunder hvilken regnskabsklasse virksomheden tilhører. Der er eksempelvis større oplysningskrav til regnskabsklasse D end regnskabsklasse A. 5

11 Ligeledes er det et krav for at opfylde bestemmelsen om et retvisende billede, jf. 11 stk. 1, at der gives yderligere oplysninger i årsrapporten, hvis anvendelse af bestemmelserne i ÅRL ikke er tilstrækkelige til at give et retvisende billede, jf. 11 stk. 2. Et tredje specifikt krav findes i ÅRL 11 stk. 3, der bestemmer, at ÅRL skal fraviges, hvis dette anses som nødvendigt for at opfylde kravet om et retvisende billede. Vælger en virksomhed at fravige ÅRLs bestemmelser, skal fravigelsen begrundes og oplyses i noterne. Begrundelserne skal være konkrete og fyldestgørende, således at de stadfæster fravigelsens nødvendighed, og ikke gør regnskabsbrugerne usikre på indholdet i årsrapporten. En fravigelse kræver oplysning om, hvilken indvirkning denne har på virksomhedens henholdsvis koncernens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat. 5.2 Kvalitetskrav Årsrapporten er, som nævnt ovenfor, information udarbejdet af virksomheden til brug for dennes eksterne interessenter og er i den forbindelse et bindeled mellem virksomhed og interessent. I tilknytning hertil kræver ÅRL 12 stk. 2, at årsrapporten skal udarbejdes, så den støtter regnskabsbrugerne i deres økonomiske beslutninger, hvilket er muligt, når årsrapporten opfylder kravet om et retvisende billede. I 12 stk. 2, 2. pkt. opregnes en ikke udtømmende række af nuværende samt potentielle regnskabsbrugere såsom virksomhedsdeltagere, kreditorer, medarbejdere, kunder og offentlige myndigheder. Afhængig af virksomhedens art og omfang vil bredden af en virksomheds brugerkreds variere betydeligt, hvilket fordrer en identifikation af de enkelte brugergrupper således, at disses informationsbehov kan tilgodeses bedst muligt. Det fremgår yderligere af 12 stk. 2, at årsrapporten skal udarbejdes således, at regnskabsbrugerne kan foretage økonomiske beslutninger, der vedrører a) placering af regnskabsbrugernes egne ressourcer, Denne beslutning omhandler regnskabsbrugerens overvejelser om, hvorvidt denne vil investere i virksomheden, samt hvilke former for ressourcer en eventuel investering skal berøre. 6

12 b) ledelsens forvaltning af virksomhedens ressourcer og Årsrapporten skal indeholde information, der bidrager til regnskabsbrugerens vurdering af ledelsens forvaltningsmæssige egenskaber i henhold til forsvarlige anbringelser. c) fordeling af virksomhedens ressourcer. Information af denne karakter hjælper regnskabsbrugeren med at vurdere fordelingen af virksomhedens ressourcer til interessenterne herunder eksempelvis aktionærer og ledelse for at kunne tage stilling til, hvilke eventuelle ressourcer den pågældende skal investere i virksomheden. Et andet kvalitetskrav fremgår af 12 stk. 3, der kræver, at de oplyste forhold i årsrapporten skal være relevante og pålidelige for regnskabsbrugerne. Hensigten med dette kvalitetskrav er ikke blot at tage hensyn til de eksterne interessenter men ligeså til anvendelse for ledelsens refleksioner angående årsrapportens indhold. En oplysning anses for at være relevant, når dens tilstedeværelse antages at ville ændre en given beslutning. Yderligere vil der være tale om relevans, når oplysningen er aktuel, har prognoseværdi og kan sammenlignes med tidligere forhold 2. Pålidelighed foreligger, når der kan opnås beviser for den pågældende oplysning det vil sige, at man ved efterprøvelse finder overensstemmelse mellem oplysningerne og målingerne 3. Graden af pålidelighed afhænger af regnskabsklasse og typen af information i årsrapporten. En større virksomhed vil ofte have mere pålidelig information end en mindre, da større virksomheder har flere ressourcer til at opnå pålideligheden 4. Hvad angår information i årsrapporten, så vil oplysninger af verbal karakter såsom forhold i en ledelsesberetning have en lavere grad af pålidelighed end oplysninger i resultatopgørelse og balance Grundlæggende forudsætninger Det fremgår af ÅRL 13 stk. 1, at årsrapporten skal aflægges efter følgende grundlæggende forudsætninger. 2 Kilde: Lovbemærkning til ÅRL 12 3 Kilde: Lovbemærkning til ÅRL 12 4 Kilde: Lovbemærkning til ÅRL 12 5 Kilde: Lovbemærkning til ÅRL 12 7

13 Klarhed: Årsrapporten skal udarbejdes på en klar og overskuelig måde. Der må ikke gives vildledende oplysninger, og væsentlige oplysninger skal være fremtrædende. Substans: Det essentielle er her, at årsrapporten skal have indhold frem for formalia. Vigtige forhold skal prioriteres forud for formaliteter uden indhold. Væsentlighed: Alle væsentlige forhold skal medtages. Ubetydelige forhold skal kun medtages, hvis de tilsammen er betydelige. Going concern: Værdiansættelsen i årsrapporten skal fastsættes med udgangspunkt i fortsættelse af virksomhedens aktiviteter. Afvikles en aktivitet skal årsrapporten tilpasses afviklingen. Neutralitet: Enhver værdiændring skal vises uafhængigt af påvirkningen på egenkapital og resultatopgørelse. Periodisering: Transaktioner og begivenheder skal indregnes, når de opstår og ikke ved betaling. Konsistens: De anvendte indregnings- og målingskriterier skal for de forskellige kategorier anvendes ensartet. Bruttoværdi: Enhver transaktion og begivenhed skal opgøres hver for sig, og de enkelte transaktioner og begivenheder må ikke modregnes. Kontinuitet: Primobalancen i årsrapporten skal svare til ultimobalancen fra det foregående år. 6 Definition af igangværende arbejder ÅRL indeholder ikke en definition af igangværende arbejder og selve behandlingen af igangværende arbejder holdes på et meget overordnet niveau i forhold til IAS 11. RV 6, der blev ajourført i 2002, bygger i stort omfang på IAS 11 og er dermed også udspecificeret væsentligt mere end ÅRL. Derfor vil der i denne opgave blive lagt særlig vægt på RV 6, og kun hvor der ikke er overensstemmelse mellem denne og IAS 11, vil det blive påpeget. Det skal i den forbindelse bemærkes, at RV 6 og IAS 11 ikke helt har samme anvendelsesområde. RV 6 omhandler jf. afsnit 12 udvikling, tilretning og installation af software, og advokat-, revisions- og rådgivningsopgaver samt tilsvarende serviceydelser. Disse områder er ikke omfattet af IAS 11 men af IAS 18. Desuden indeholder RV 6 regler for, hvordan finansieringsomkostninger skal behandles, mens IAS 11 henviser til IAS 23 låneomkostninger. 8

14 Definitionen af et igangværende arbejde findes i RV 6 afsnit 4: Et igangværende arbejde for fremmed regning er leverandørens til dato udførte arbejder på et eller flere aktiver i henhold til en entreprisekontrakt. Her skal en entreprisekontrakt jf. RV 6 afsnit 3 forstås som en kontrakt om anlæg, opførelse eller bygning af et aktiv eller af flere aktiver, der er indbyrdes forbundne eller sammenhængende som følge af deres design, teknologi eller funktion eller af den planlagte anvendelse. Herudover tilføjes det også i RV 6 afsnit 3: En entreprisekontrakt kan tillige være en kontrakt om andre arbejder om udvikling, tilretning, installation eller levering af et anlæg, herunder hardware og software, eller af flere anlæg, der er indbyrdes forbundne eller sammenhængende som følge af deres design, teknologi eller funktion eller af den planlagte anvendelse samt kontrakter om advokat-, revisions- og rådgivningsopgaver samt tilsvarende serviceydelser. Definitionen i IAS 11 afsnit 3 adskiller sig ikke væsentligt fra RV 6. Den er dog lidt anderledes, da den kræver, at det skal være en individuelt forhandlet kontrakt. Denne opgave skelner ikke mellem entreprisekontrakter og igangværende arbejder. Begrundelsen herfor er, at der som nævnt i afgrænsningen ikke vil blive set på entreprisekontrakter af kort varighed, det vil sige under ét regnskabsår. Der vil derfor være et stort sammenfald mellem entreprisekontrakter og igangværende arbejder. 6.1 Typer af entreprisekontrakter Der findes to typer af entreprisekontrakter jf. RV 6 afsnit 11. Disse er defineret i RV 6 afsnit 5 og 6: En fastpriskontrakt er en entreprisekontrakt, hvor leverandøren som betaling modtager en forud aftalt samlet kontraktpris, eller en forud aftalt pris pr. leveret ydelse eller vare. og En kostpris-plus-kontrakt er en entreprisekontrakt, hvor leverandøren som betaling modtager vederlag for kostpris med tillæg af enten en procentvis avance eller et fast honorar. Der er forskel på, hvor stor en risiko entreprenøren løber, ved de forskellige kontrakter. Ved en fastpriskontrakt løber entreprenøren risikoen for at omkostningerne overstiger den pris, han får for projektet. Ved en kostpris-plus-kontrakt er entreprenøren derimod sikret et overskud på arbejdet. Der kan dog være tilfælde, hvor der er sat et loft for, hvor meget entreprenøren kan tjene, så det ikke er muligt at lade omkostningerne løbe frit uden styring. I disse tilfælde kræves der stor opmærksomhed på selve kontrakten og 9

15 hvordan det fastsættes, hvad der kan beregnes avance af! 6 I opgaven vil der blive set på begge typer af kontrakter, da behandlingen af dem ikke er ens i alle situationer. 6.2 Former for entrepriser Der er flere forskellige former for entreprisekontrakter, der benyttes indenfor byggeog anlægssektoren. Disse vil blive gennemgået herunder. Det er bygherren, der bestemmer, hvilken form for entreprise han ønsker. 7 Dette gør han ud fra tidligere erfaringer, projektets kompleksitet mv. Det skal bemærkes, at ikke alle former for entreprisekontrakter er beskrevet herunder kun de mest anvendte. Fagentreprise: Her indgår bygherren aftaler direkte med de enkelte entreprenører. Det medfører, at der ikke umiddelbart er noget retsforhold mellem de implicerede entreprenører, da hver entreprenør kun har ansvaret for sit eget fagområde. Der er kun et direkte retsforhold til bygherren. 8 Dermed sørger bygherren selv for planlægning mv. af projektet, samt at der foreligger tegninger fra en arkitekt, så fagentreprenørerne har et udgangspunkt for at løse deres opgave. Hovedentreprise: Kendetegnet er her, at bygherren kun indgår aftale med én entreprenør, hovedentreprenøren. Det er så dennes ansvar at sørge for, at arbejdet bliver udført inden for de forskellige fagområder. Dermed er der intet kontraktsforhold mellem bygherren og de enkelte underentreprenører. Der er kun et kontraktsforhold mellem hovedentreprenøren og bygherren. 9 Igen sørger bygherren her selv for planlægning og arkitekttegninger mv. Det er muligt at kombinere de to nævnte former, så entreprisekontrakten består af elementer fra en hovedentreprise og en fagentreprise. Udgangspunktet vil dog hele tiden være, at det er et projekt, der er udarbejdet fra bygherrens side. 10 Totalentreprise: Her indgår bygherren typisk en aftale med totalentreprenøren om en byggeopgave, som i hovedtræk indeholder bygherrens behov og krav. Det er ikke kun projektets udførelse totalentreprenøren påtager sig. Det er også den nærmere udformning af 6 Kilde: RevisionsOrientering A 6.14 s Kilde: RegnskabsOrientering 3.2 s. 6 8 Kilde: Dansk privatret s Kilde: Dansk privatret s Kilde: Dansk privatret s

16 projektet. 11 Der er også indenfor totalentreprise mulighed for at lave forskellige varianter af udformningen af kontrakterne. Partnering: Her indgås der en fælles kontrakt mellem sædvanligvis bygherren, entreprenøren, ingeniøren og arkitekten om projektering og opførelse af eksempelvis en bygning. Hver aktør har ansvar for deres eget område, men også for projektets helhed, hvormed det sikres, at de samlede omkostninger minimeres og udbyttet dermed maksimeres Karakteristika ved entrepriser I RV 6 afsnit 10 fremgår følgende karakteristika ved en entreprisekontrakt: a) at der foreligger en kontrakt med tredjemand om anlæg, opførelse eller bygning mv. af et aktiv eller projekt, b) at gennemførelse af kontrakten strækker sig over en længere periode og ofte indgår i mere end ét regnskabsår, c) at kontrakten som altovervejende hovedregel er indgået, før arbejdet igangsættes, samt d) at ejendomsretten normalt overgår til kunden i takt med arbejdets udførelse. Disse punkter er altså væsentlige, når det vurderes om der er tale om en entreprisekontrakt eller ej. I RV 6 afsnit 12 fremgår, i hvilke forbindelser der typisk benyttes entreprisekontrakter. Det kan være i følgende situationer: opførelse af boliger, fabriksanlæg eller anden fast ejendom, anlæg af veje, broer, havne og lign., bygning af skibe, opførelse af produktionsanlæg, renovering, vedligeholdelsesarbejder og forbedringer af førnævnte anlæg mv., grundforbedrende foranstaltninger, oprensninger mv., projektering, projektledelse og anden teknisk assistance, når dette ikke er en del af førnævnte arbejder, således at de skal behandles som et samlet igangværende arbejde for fremmed regning i overensstemmelse med afsnit 20, nedtagelse eller genopbygning af aktiver, samt genopbygning af omgivelser og miljø efter nedtagelse af aktiver, udvikling, tilretning og installation af software og advokat-, revisions- og rådgivningsopgaver samt tilsvarende serviceydelser. 11 Kilde: Dansk privatret s Kilde: RegnskabsOrientering 3.2 s. 6 11

17 Bemærk at listen ikke er udtømmende. Entreprisekontrakter kan dermed bruges under mange forskellige forudsætninger, og derfor vil der også være stor forskel på de enkelte kontrakter, på grund af de mange individuelle forhold der skal tages hensyn til. I opgaven ses ikke på advokat-, revisions- og rådgivningsopgaver samt tilsvarende serviceydelser, da disse ikke er omfattet af IAS 11 men af IAS 18, og det vil, grundet opgavens omfang, blive for stort et område at skulle afdække. Jf. afgrænsningen vil fokus være på bygge- og anlægssektoren. 6.4 Antallet af entreprisekontrakter For at kunne foretage indregning af entreprisekontrakter, er det væsentligt at have fokus på, hvor mange kontrakter der er, og hvilke krav der er, før et igangværende arbejde anses for at være én kontrakt. Entreprisekontrakter skal nemlig som udgangspunkt måles kontrakt for kontrakt. Der er dog undtagelser herfra. Når en entreprisekontrakt omhandler flere aktiver, skal hvert enkelt aktiv behandles som et separat igangværende arbejde, når: 13 a) der er afgivet enkeltstående tilbud for hvert aktiv, b) de af kontrakten omhandlede aktiver er forhandlet enkeltvis, og såvel leverandøren som kunden kan acceptere eller forkaste den del af entreprisekontrakten, der vedrører det enkelte aktiv, og c) omkostninger og indtægter kan måles særskilt pr. aktiv Bemærk, at det er alle tre krav der skal være opfyldt, for at kontrakten skal behandles separat. Den omvendte situation, hvor flere kontrakter behandles som én uanset om kontrakterne er indgået med forskellige kunder, findes når: 14 a) entreprisekontrakterne er forhandlet samlet, b) de af entreprisekontrakterne omfattede arbejder er så tæt forbundet, at de reelt er en del af det samme projekt, og c) de af entreprisekontrakten omfattede arbejder udføres samtidigt eller i fortsættelse af hinanden. Igen er det alle tre krav, der skal være opfyldt, for at reglen skal benyttes. Derudover skal der være opmærksomhed på bestemmelser om yderligere aktiver i 13 Kilde: RV 6 afsnit Kilde: RV 6 afsnit 20 12

18 entreprisekontrakten, som kunden har ret til at få endnu en kontrakt på. Disse skal behandles som selvstændige kontrakter, når: 15 a) aktivets design, teknologi eller funktion afviger væsentligt fra de aktiver, entreprisekontrakten oprindeligt omhandlede, eller b) prisen for aktivet forhandles uden hensyn til oprindelige kontraktpris. Kravene for hvornår én kontrakt enten skal behandles som flere individuelle kontrakter, eller der er flere kontrakter, der skal behandles som én findes tilsvarende i IAS Det er væsentligt at skelne mellem, om entreprisekontrakter skal behandles selvstændigt eller ej, da det ellers kan have betydning for regnskabet. Eksempelvis en virksomhed, der har to entreprisekontrakter, hvoraf den ene giver overskud og den anden underskud. Behandles de samlet, vil virksomheden kunne modregne underskuddet i overskuddet, og dermed kan det være svært at se præcist, hvor tabet stammer fra, samt at der overhovedet er underskud, hvis overskuddet er lidt større end underskuddet! Dermed kan det også være sværere at argumentere for, at det giver et retvisende billede. Hvis entreprisekontrakterne vises hver for sig, vil der ikke være tvivl om, hvor virksomheden har overskud og underskud. 17 Derfor er hovedreglen, at entreprisekontrakterne skal behandles enkeltvis. 7 Indregning Ifølge ÅRL 49, skal indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med at de indtjenes, og alle omkostninger skal indregnes, i takt med at de afholdes. Af selve lovteksten fremgår det ikke specifikt, hvad det betyder for igangværende arbejder. Det anføres dog i bemærkningerne til loven, at salgsmetoden 18 som udgangspunkt skal anvendes. Kan indtjeningen opgøres pålideligt på et tidligere tidspunkt, kan der ske indregning her i henhold til IAS 11 og RV 6. Yderligere præciseres det, at virksomheden skal vælge den metode, der giver det mest retvisende billede, hvilket ved igangværende arbejder oftest vil være produktionsmetoden. Dermed er der som hovedregel lagt op til, at produktionskriteriet skal benyttes ved entrepriser ifølge ÅRL, men der er ikke direkte forbud mod at anvende salgsmetoden, hvis denne i 15 Kilde: RV 6 afsnit Kilde: IAS 11 afsnit Kilde: Møller, Peder Fredslund: Notat om IAS 11 s Salgsmetoden sidestilles i opgaven med faktureringsmetoden. Ordene bruges i flæng 13

19 sjældne tilfælde skulle give et mere retvisende billede. Salgsmetoden vil oftest være relevant ved korte entrepriser, hvilket denne opgave ikke ser på. RV 6 er noget klarere på dette punkt end ÅRL. Her slås det i RV 6 afsnit 16 fast, at kun produktionsmetoden kan benyttes. Begrundelsen herfor findes i RV 6 afsnit 14: Produktionsmetoden har som mål at vise samtidighed mellem årets regnskabsmæssige resultat og den faktiske produktion i virksomheden. Ved anvendelsen af produktionsmetoden giver årsregnskabet mulighed for en meningsfuld sammenligning af virksomhedens produktion og resultat fra år til år. Begrundelsen for ikke at anvende salgsmetoden findes i RV 6 afsnit 15: Anvendelse af faktureringsmetoden for entreprisekontrakter kan medføre, at der i det enkelte regnskabsår afspejles en omsætning og et resultat, der afviger væsentligt fra den faktiske produktion, der er udført i året, og resultatet heraf. Ifølge IAS 11 skal produktionsmetoden også anvendes, og dermed er der ikke mulighed for at anvende faktureringsmetoden. Det fremgår af IAS 11 afsnit 22, som siger at: Når udfaldet af en entreprisekontrakt kan skønnes pålideligt, skal entrepriseomsætning og omkostninger forbundet med entreprisekontrakten indregnes som henholdsvis omsætning og omkostninger, opgjort med udgangspunkt i færdiggørelsesgraden på balancedagen I IAS 11 afsnit 25 omtales det, at indregning der sker med udgangspunkt i færdiggørelsesgraden sædvanligvis betegnes produktionskriteriet. Indregning i balancen findes i ÅRL 33, hvor der er krav om, at et aktiv skal indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde virksomheden og aktivets værdi kan måles pålideligt. Omvendt skal en forpligtelse indregnes, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå virksomheden, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Dette er beskrevet nærmere i RV 6, hvor det er specifikt med henblik på igangværende arbejder. Her slår afsnit 42 fast, at når udfaldet af en entreprisekontrakt kan måles pålideligt, indregnes det igangværende arbejde for fremmed regning i balancen til salgsværdien af det udførte arbejde. Af ÅRL 33 stk. 3 fremgår det også, at der i forbindelse med indregning og måling af aktiver og forpligtelser skal tages hensyn til alle forhold, herunder forudsigelige risici og tab, der fremkommer inden det tidspunkt, hvor årsrapporten udarbejdes, og som bekræfter eller afkræfter forhold, der er opstået senest på balancedagen. Hermed skal der udvises generel forsigtighed ved indregning og måling. Det fremgår af lovbemærkningerne, at bestemmelsen ikke giver mulighed 14

20 for, at der indregnes omkostninger som vedrører fremtiden. Dette er i overensstemmelse med det grundlæggende krav periodisering. I RV 6 skal der ved indregning rettes opmærksomhed mod, om udfaldet af en entreprisekontrakt kan skønnes pålideligt eller ej. Dette har betydning for, hvordan der skal indregnes. Det er her væsentligt at skelne mellem, om der er indgået en fastpriskontrakt eller en kostpris-plus-kontrakt, da der er forskellige kriterier for, hvornår udfaldet anses for at kunne skønnes pålideligt. Udfaldet af en fastpriskontrakt kan måles pålideligt, når 19 : a) den samlede entrepriseindtægt er kendt, b) det er sandsynligt, at fordele og ulemper ved entreprisekontrakten tilgår virksomheden, c) omkostninger til færdiggørelse og færdiggørelsesgraden kan måles pålideligt, og d) omkostninger i henhold til entreprisekontrakten kan identificeres og måles pålideligt samt sammenholdes med budgetterede omkostninger. Udfaldet af en kostpris-plus-kontrakt kan måles pålideligt, når følgende betingelser er opfyldt 20 : a) det er sandsynligt, at fordele og forpligtelser ved entreprisekontrakten tilgår virksomheden, og b) omkostninger i henhold til entreprisekontrakten, uanset om de specifikt betales af kunden, kan identificeres og måles pålideligt. Det ses heraf, at der er skærpede krav for, at udfaldet kan opgøres pålideligt ved en fastpriskontrakt, da der er flere størrelser, der reelt er mulige at opgøre inden hele kontrakten afsluttes. Dette skyldes, at den samlede pris allerede kendes på tidspunktet for indgåelse af en fastpriskontrakt, mens den samlede pris først kendes, når projektet er afsluttet ved en kostpris-plus-kontrakt. Når udfaldet af en entreprisekontrakt ikke kan måles pålideligt, skal salgsværdien måles og indregnes i balancen svarende til de forbrugte omkostninger. 21 Resultatet af en entreprisekontrakt kan ikke måles pålideligt, når 22 : a) entreprisekontraktens gyldighed kan drages i tvivl, b) omfanget og udførelsen af resterende arbejder afhænger af pågående tvister og retssager, c) kunden eller leverandøren ikke forventes at overholde entreprisekontrakten eller 19 Kilde: RV 6 afsnit Kilde: RV 6 afsnit Kilde: RV 6 afsnit Kilde: RV 6 afsnit 60 15

21 d) der er væsentlig usikkerhed om entreprisekontraktens indtægter eller omkostninger. Når begrundelsen for, at entreprisekontrakten ikke kan måles pålideligt ophører, skal den behandles jf. ovenstående, som om resultatet kan måles pålideligt. 23 IAS 11 adskiller sig ikke væsentligt fra RV 6. Der er dog tilføjet i IAS 11 afsnit 34 c, at en entreprisekontrakt heller ikke kan måles pålideligt, hvis den vedrører ejendomme, der sandsynligvis vil blive kondemneret eller eksproprieret. Kondemneret vil sige, at der laves en erklæring om, at en bygning er uanvendelig til beboelse. 24 Eksproprieret betyder, at der sker en tvungen ejendomsafståelse. Dette kan dog ikke ske medmindre almenvellet kræver det. Ekspropriation bruges typisk ved anlæg af veje, jernbaner mv. 25 Hvis virksomheden kommer i den uheldige situation, at det er sandsynligt, at omkostningerne til færdiggørelsen af entreprisekontrakten vil overstige indtægten på kontrakten, skal det forventede tab indregnes som en hensat forpligtelse. 26 Af IAS 11 afsnit 36 fremgår det, at dette forventede tab skal indregnes som en omkostning. Yderligere fremgår det af dette afsnit, at det skal indregnes straks. Dette må dog også antages at være gældende i dansk praksis. IAS 11 er dermed ikke nær så konkret som RV 6, når det gælder præsentationen af tab. 8 Måling Som udgangspunkt måles entreprisekontrakter i balancen til salgsværdien af det udførte arbejde jf. RV 6 afsnit 42. Dette er dog under forudsætning af, at udfaldet kan måles pålideligt. Hvis dette ikke er tilfældet, skal salgsværdien jf. RV 6 afsnit 43 og 57 måles og indregnes i balancen svarende til de forbrugte omkostninger. Dermed kan der ikke indregnes nogen form for avance i dette tilfælde. Det fremgår nærmere af RV 6 afsnit 58, at det ofte er svært på et tidligt stade i arbejdet at opgøre indtægter pålideligt. Uanset dette, kan der være mulighed for at omkostningerne vil blive dækket, hvorfor der indregnes indtægter, der svarer til de forbrugte omkostninger. Grunden til, at måling sker til salgsværdi og ikke kostpris, som ellers er hovedreglen i 23 Kilde: RV 6 afsnit Kilde: Lademanns cd-rom leksikon kondemnation 25 Kilde: Lademanns cd-rom leksikon ekspropriation 26 Kilde: RV 6 afsnit 63 16

22 ÅRL 36 er, at det er produktionskriteriet og ikke faktureringskriteriet der benyttes her. 27 For at bestemme hvor stor en del af det igangværende arbejde en virksomhed kan indregne i dets årsregnskab, skal der beregnes en færdiggørelsesgrad, så der ikke bliver indregnet et beløb højere end det, der svarer til det arbejde, der reelt er udført. Færdiggørelsesgraden skal fastsættes for hver enkelt entreprisekontrakt ved udgangen af regnskabsåret og skal opgøres efter den eller de metoder, der bedst afspejler aktiviteten på det pågældende igangværende arbejde for fremmed regning. 28 Begrundelsen for, at færdiggørelsesgraden skal opgøres for hver kontrakt er, at de forskellige arbejder højst sandsynligt befinder sig på forskellige stadier, og det har betydning for, hvor meget der må indregnes. Færdiggørelsesgraden kan opgøres på flere forskellige måder, alt efter hvad der bedst afspejler det planlagte forløb samt virksomhedens forretningsmæssige forhold: 29 a) ved en vurdering af stadet for det udførte arbejde, b) som forholdet mellem omkostninger afholdt til dato og de totale kalkulerede omkostninger, som kan henføres til arbejdet, c) som forholdet mellem de indsatte ressourcer (arbejdstimer, mængder og lign.) til dato og de totale kalkulerede ressourcer for arbejdet, d) ved afslutning af delaktiviteter, som den samlede entreprisekontrakt kan opdeles i, eller e) ved en kombination af de foranstående metoder. Det skal i denne forbindelse bemærkes, at det ikke er muligt at lade acontofaktureringer udgøre færdiggørelsesgraden, da disse ikke nødvendigvis giver det rette billede heraf. 30 IAS 11 har kun tre metoder til opgørelse af færdiggørelsesgraden jf. afsnit 30. Disse er vurdering af stadet, forholdet mellem omkostninger og fastsættelse af delaktiviteter. Dermed er der ikke mulighed for selv at kombinere de nævnte metoder i IAS 11. Alt efter hvilken metode færdiggørelsesgraden opgøres efter, er der forskellige aspekter, der skal rettes opmærksomhed mod. Opgøres færdiggørelsesgraden efter enten metode a) eller d) bør fastsættelsen heraf ske under hensyn til det budgetterede ressourceforbrug samt den resterende del af det planlagte arbejde i henhold til 27 Kilde: RegnskabsOrientering 3.2 s Kilde: RV 6 afsnit Kilde: RV 6 afsnit Kilde: RV 6 afsnit 53 17

23 entreprisekontrakten. 31 Opgøres færdiggørelsesgraden derimod efter metode b) eller c) skal beregningen foretages på grundlag af en ajourført vurdering af disse. 32 Det vil sige, at de omkostninger/ressourcer der er forbrugt indtil balancedagen alle skal tælles med, da det ellers ikke vil give et korrekt billede af, hvor meget der er forbrugt i året. Det er også vigtigt, at de totale kalkulerede omkostninger/ressourcer ajourføres, for at det giver et retvisende billede. Dette aspekt er vigtigt at have fokus på, da det har betydning for, om den beregnede færdiggørelsesgrad reelt afspejler det arbejde, der er udført. Dette vises med et simpelt eksempel: En virksomhed har en fastpriskontrakt. De samlede omkostninger forventes at beløbe sig 4 mio. Indtægten på entreprisekontrakten er 4,8 mio. Det forudsættes, at færdiggørelsen sker samtidigt med, at omkostningerne påløber. Det første år er der reelt forbrugt 1 mio. Det vil sige at færdiggørelsesgraden er 25 % 33, og dermed kan der også indtægtsføres 25% af indtjeningen i år 1. Det vil sige 25% af 4,8 mio. = 1,2 mio. Det forudsættes, at der ikke påløber yderligere omkostninger, end det der var forventet ved entreprisens begyndelse. Dette vil betyde, at årets resultat på denne kontrakt vil blive 0,2 mio. 34 Hvis virksomheden nu ikke havde registreret alle de forbrugte omkostninger i året, men eksempelvis kun 0,8 mio., ville resultatet ikke helt være det samme. Færdiggørelsesgraden ville så blive 20 %, og dermed ville kun 20 % af indtjeningen kunne medregnes i året. Det vil sige en indtjening på 0,96 mio. Årets resultat ville så være 0,16 mio. Men dette ville ikke give et retvisende billede, da det grundlæggende krav periodisering ikke er fulgt. Resultatet året efter vil regnskabet så være påvirket af de 0,2 mio. som skulle have været indregnet i år 1, under forudsætning af at de registreres i år 2. Det påvirker dermed det retvisende billede, og derfor er det vigtigt med en ajourføring af omkostninger eller ressourcer før færdiggørelsesgraden beregnes. Ved selve målingen af de til dato afholdte omkostninger/ressourcer, kan der kun medregnes beløb/mængder der reelt er forbrugt til selve entreprisekontrakten. Det betyder, at færdiggørelsesgraden ikke er påvirket af omkostninger til materialer, der endnu ikke er anvendt i arbejdet. Det betyder også, at omkostninger der er påløbet på 31 Kilde: RV 6 afsnit Kilde: RV 6 afsnit Færdiggørelsesgraden = omk. år 1 / totale forventede omk. = 1 mio. / 4 mio. = 25 % 34 Årets resultat = 1,2 mio. 1 mio. = 0,2 mio. 18

24 grund af fejlbehæftede arbejder ikke kan medregnes i færdiggørelsesgraden. 35 Hvis sådanne omkostninger medregnes i færdiggørelsesgraden, vil det resultere i, at virksomheden er længere med projektet end den reelt er. Dette vil ikke leve op til kravet om det retvisende billede. 8.1 Hvad omfattes af indtægter? Indtægterne vedrørende en entreprisekontrakt skal omfatte 36 : a) kontraktfastsat pris (fastpriskontrakt) henholdsvis oprindeligt kalkuleret salgspris (kostpris-plus-kontrakt), og b) ændring til det kontraktfastsatte arbejde, krav vedrørende mer- eller mindreydelser samt bonusbetalinger i det omfang; i) det er sandsynligt, det vil medføre ændring i indtægten, og ii) ændringen kan måles pålideligt Dette skal ses i sammenhæng med RV 6 afsnit 24, hvor det fremgår, at ændring i det kontraktfastsatte arbejde fremkommer ved aftale med kunden herom og påvirker måling af den samlede indtægt for entreprisekontrakten, når: a) det er sandsynligt, at kunden vil godkende ændringen og ændring i pris, og b) ændringen i pris kan måles pålideligt. I IAS 11 afsnit 13 fremgår det lidt tydeligere, hvad der menes med en ændring: En ændring er en instruktion fra kunden om ændring i omfanget af det kontraktfastsatte arbejde og kan medføre en forøgelse eller en reduktion af entrepriseomsætningen. Med hensyn til merydelser og bonusbetalinger, er der lignende krav for, at de kan medregnes i entrepriseindtægten Hvad omfattes af omkostninger? Omkostninger der vedrører entreprisekontrakter skal omfatte de omkostninger, der er afholdt i perioden fra kontraktopnåelse til levering i henhold til entreprisekontrakten. Disse er: 38 a) omkostninger, der direkte vedrører den pågældende entreprisekontrakt, b) indirekte produktionsomkostninger vedrørende entrepriseaktiviteten, og c) andre omkostninger, som i henhold til entreprisekontrakten skal dækkes af kunden. 35 Kilde: RV 6 afsnit Kilde: RV 6 afsnit Kilde: RV 6 afsnit 25 og Kilde: RV 6 afsnit 27 19

25 Der skal altså her altid medregnes indirekte produktionsomkostninger. Jf. ÅRL 82 skal der kun medregnes indirekte produktionsomkostninger, hvis det er klasse C eller D-virksomheder. IAS 11 afsnit 16 har en anden vinkel på, hvad der skal medregnes. I stedet for indirekte produktionsomkostninger, hedder det i IAS 11 omkostninger, der er knyttet til entreprisekontrakten. Af IAS 11 afsnit 18 fremgår det endvidere, at indirekte produktionsomkostninger er en delmængde af disse tilknyttede omkostninger. Umiddelbart er der altså tale om en bredere definition end i RV 6. Kigges der nærmere på, hvad RV 6 afsnit 29 overfor IAS 11 afsnit 18 giver af eksempler på indirekte produktionsomkostninger/tilknyttede omkostninger, er der dog ingen forskel. Når de indirekte produktionsomkostninger, skal allokeres ud til de enkelte entreprisekontrakter, skal det ske efter systematiske og logiske fordelingsnøgler, som anvendes konsistent for omkostninger med samme karakteristika. Dette stemmer overens med de grundlæggende krav i ÅRL til årsrapporten eksempelvis konsistens. Når de indirekte produktionsomkostninger skal deles ud, tages der udgangspunkt i normalproduktionen. 39 Eksempelvis en virksomhed har én maskine. Der produceres gennemsnitligt i 900 maskintimer om året. I dette tilfælde vil normalproduktionen/produktionskapaciteten være 900. Når normalproduktionen beregnes bør den, hvis processen er udpræget kapitalintensiv, tage udgangspunkt i antal maskintimer. Hvis den er udpræget arbejdskraftintensiv, bør den tage udgangspunkt i antal arbejdstimer. Produktionskapaciteten beregnes sædvanligvis ud fra tidligere års gennemsnitsproduktion, eller for nystartede virksomheder ud fra forventet produktion. Beregning af produktionskapaciteten foretages forud og anvendes kontinuerligt, selv om der opstår midlertidige ændringer i forholdene 40 Herudfra må det antages, at der ved permanente ændringer skal ændres i produktionskapaciteten. Ellers vil det ikke i sidste ende give et retvisende billede. Produktionskapaciteten kan eksempelvis beregnes ud fra gennemsnittet af de sidste tre års totale maskintimer/arbejdstimer, under hensyntagen til udvidelser eller indskrænkninger af aktiviteten og eventuel uudnyttet produktionskapacitet Kilde: RV 6 afsnit Kilde: RV 6 afsnit Kilde: KPMG status-magasin nr. 20, juli 2002 s

26 Indirekte produktionsomkostninger, der kan henføres til uudnyttet produktionskapacitet, kan ikke indgå i kostprisen, men indregnes som omkostning i det år, hvor de afholdes. Det vil sige, at hvis der i ovennævnte eksempel af ukendte årsager kun blev produceret i 800 maskintimer et år, ville de indirekte omkostninger, som skulle have været allokeret ud til de sidste 100 maskintimer, skulle indregnes som en omkostning. De kan ikke allokeres ud på de 800 maskintimer. Såfremt den faktiske produktion overstiger den beregnede produktionskapacitet, henføres indirekte produktionsomkostninger til kostprisen ud fra den faktiske produktion 42 I eksemplet vil det betyde, at der eksempelvis produceres, hvad der svarer til 1000 maskintimer et år. Så fordeles de indirekte produktionsomkostninger ud på alle 1000 maskintimer og ikke bare de 900 som først planlagt. Dermed falder de samlede omkostninger pr. produceret enhed en lille smule, da der er flere enheder om at dele de omkostninger, der har været. Når der sker indregning af indirekte produktionsomkostninger som krævet, viser værdiskabelsen sig løbende i balancen i takt med produktionen af varer. 43 Dette er begrundelsen for, at der skal indregnes indirekte produktionsomkostninger, hvilket også stemmer overens med den mere balanceorienterede tilgang, der er kommet i ÅRL i år I forbindelse med de indirekte produktionsomkostninger skal virksomheden være opmærksom på, at omkostninger foranlediget af spild, svind eller andre omkostninger, der er påløbet på grund af mindre erfaring i fremstillingen eller forlænget fremstillingstid, ikke kan medregnes i kostprisen for aktivet! 44 Der er nogle omkostninger, både direkte og indirekte, der ikke kan henføres til enkeltkontrakter, og dermed heller ikke kan indregnes i kostprisen for de igangværende arbejder. Det kan blandt andet være: 45 a) administrationsomkostninger, der ikke i henhold til de indgåede entreprisekontrakter godtgøres af kunderne b) salgsomkostninger c) omkostninger til forskning og udvikling, der i henhold til entreprisekontrakt ikke godtgøres af kunden d) afskrivning af ubenyttet produktionsudstyr, driftsmidler mv. 42 Kilde: RV 6 afsnit Kilde: Lovbemærkninger til ÅRL Kilde: KPMG status-magasin nr. 20, juli 2002 s Kilde: RV 6 afsnit 37 21

Revisors påtegning. - en analyse af going concern. Speciale fra Cand.merc.aud.-studiet, Aalborg Universitet. Forfatter: Marie Abrahamsen

Revisors påtegning. - en analyse af going concern. Speciale fra Cand.merc.aud.-studiet, Aalborg Universitet. Forfatter: Marie Abrahamsen Revisors påtegning - en analyse af going concern Speciale fra Cand.merc.aud.-studiet, Aalborg Universitet. Forfatter: Marie Abrahamsen Vejleder: Hans Vistisen Marts 2011 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...

Læs mere

God regnskabspraksis. i DLBR

God regnskabspraksis. i DLBR God regnskabspraksis i DLBR God regnskabspraksis i DLBR Forfatter: Faglig redaktion: Jens Faurholt Olesen, Videncentret for Landbrug, Økonomi Carsten Hansen, Videncentret for Landbrug, Økonomi Martin Elkjær,

Læs mere

Igangværende arbejder for fremmed regning

Igangværende arbejder for fremmed regning Kandidatspeciale Brian Jakobsen 7. marts 2014 Igangværende arbejder for fremmed regning Analyse af udvalgte regnskabsmæssige problemstillinger for regnskabsaflægger i forbindelse med indregning og måling

Læs mere

Going concern i Randers og omegn i en krisetid

Going concern i Randers og omegn i en krisetid Cand.merc.aud. Kandidatafhandling Forfatter: Kamilla Falch Vejleder: Hans B. Vistisen Going concern i Randers og omegn i en krisetid - fra et revisionsmæssigt synspunkt Aalborg Universitet 30. april 2014

Læs mere

Going concern. Forudsætningen om fortsat drift i relation til revisors erklæring. Cand.merc.aud. Aalborg Universitet Kandidatafhandling Januar 2012

Going concern. Forudsætningen om fortsat drift i relation til revisors erklæring. Cand.merc.aud. Aalborg Universitet Kandidatafhandling Januar 2012 Cand.merc.aud. Aalborg Universitet Kandidatafhandling Januar 2012 Going concern Forudsætningen om fortsat drift i relation til revisors erklæring Udarbejdet af: Dennis Høyer Vejleder: Hans B. Vistisen

Læs mere

Indregning af omsætning under Årsregnskabsloven efter Erhvervs- og Selskabsstyrelsens notat om anvendelse af produktionsmetoden

Indregning af omsætning under Årsregnskabsloven efter Erhvervs- og Selskabsstyrelsens notat om anvendelse af produktionsmetoden Cand. Merc. Aud Institut for regnskab og revision Kandidatafhandling Indregning af omsætning under Årsregnskabsloven efter Erhvervs- og Selskabsstyrelsens notat om anvendelse af produktionsmetoden Rikke

Læs mere

Modificerede revisionspåtegninger. Tendenser i regulering og praksis

Modificerede revisionspåtegninger. Tendenser i regulering og praksis Cand.merc.aud.-studiet Institut for Regnskab og Revision Kandidatafhandling Modificerede revisionspåtegninger Tendenser i regulering og praksis Studerende: Line Kirstine Hansen København den 1. november

Læs mere

God regnskabspraksis i DLBR Lovgivning, opstilling, indhold og anbefaling til anvendt regnskabspraksis

God regnskabspraksis i DLBR Lovgivning, opstilling, indhold og anbefaling til anvendt regnskabspraksis UDKAST af 8. januar 2009 God regnskabspraksis i DLBR Lovgivning, opstilling, indhold og anbefaling til anvendt regnskabspraksis Indhold 1. Indledning... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Målgruppe... 6 1.3 Strukturering...

Læs mere

Revisors rolle i forbindelse med erhvervsskandalerne - med hovedvægt på RS 240

Revisors rolle i forbindelse med erhvervsskandalerne - med hovedvægt på RS 240 Hovedopgave Cand.merc.aud. Erhvervsøkonomisk Institut Udarbejdet af: Anika Egeskov Pedersen Vejleder: Torben Rasmussen Revisors rolle i forbindelse med erhvervsskandalerne - med hovedvægt på RS 240 Handelshøjskolen

Læs mere

Udarbejdelse af halvårsrapport. Koncernregnskab samt regnskab for fusion m.v. Pligt til at aflægge koncernregnskab Koncernregnskabets indhold

Udarbejdelse af halvårsrapport. Koncernregnskab samt regnskab for fusion m.v. Pligt til at aflægge koncernregnskab Koncernregnskabets indhold Bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) LBK nr 196 af 23/03/2004 (Gældende) Oversigt (indholdsfortegnelse) Afsnit I Kapitel 1 Kapitel

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) 1)

Bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) 1) Bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) LBK nr 196 af 23/03/2004 (Gældende) Bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse

Læs mere

Den regnskabsmæssige behandling af materielle anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige behandling af materielle anlægsaktiver Afhandling Institut for regnskab, finansiering og logistik HD-R 8. semester Den regnskabsmæssige behandling af materielle anlægsaktiver Opgaveløser: Vejleder: Per Henrik Lindrup Afleveringsdato: 1. maj

Læs mere

Kapitalandele i dattervirksomheder

Kapitalandele i dattervirksomheder Afhandling HD-R Udarbejdet af: Vejleder: Jane Thorhauge Møllmann Kapitalandele i dattervirksomheder - den regnskabsmæssige behandling Erhvervsøkonomisk Institut 30. november 2011 Side 1 af 80 Table of

Læs mere

Aalborg Universitet. Speciale på cand.merc.aud-studiet. Juni 2010

Aalborg Universitet. Speciale på cand.merc.aud-studiet. Juni 2010 Aalborg Universitet Speciale på cand.merc.aud-studiet Hvad skal revisor være opmærksom på i forbindelse med revision af værdiansættelse af investeringsejendomme? Juni 2010 Udarbejdet af: Jens Otte Foldbjerg

Læs mere

Leasing i leasingtagers årsrapport årsregnskabsloven og IAS 17

Leasing i leasingtagers årsrapport årsregnskabsloven og IAS 17 Leasing i leasingtagers årsrapport årsregnskabsloven og IAS 17 April 2002 Leasing i leasingtagers årsrapport årsregnskabsloven og IAS 17 Indhold 1. Formålet med de nye leasingregler..................................8

Læs mere

Virksomhedernes forventninger til revisor i forbindelse med besvigelser

Virksomhedernes forventninger til revisor i forbindelse med besvigelser Virksomhedernes forventninger til revisor i forbindelse med besvigelser 1 Udarbejdet af: Heidi Vinther & Jannie Mølgård Jensen Speciale, maj 2005 Cand.merc.aud-studiet, Aalborg Universitet Vejleder: Lars

Læs mere

Afsluttende projekt. Nøgletal, og deres forbindelse til virksomhedens interessenter, samt den direkte forbindelse til ledelsesberetningen.

Afsluttende projekt. Nøgletal, og deres forbindelse til virksomhedens interessenter, samt den direkte forbindelse til ledelsesberetningen. Afsluttende projekt HD 1. del Forfattere: Daniel Zacher (DS86175) Rasmus Laursen (RL86188) Vejleder: Christoffer Kristensen Afsluttende projekt Nøgletal, og deres forbindelse til virksomhedens interessenter,

Læs mere

Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en mellemstor erhvervsdrivende virksomhed i. Regnskabsklasse C

Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en mellemstor erhvervsdrivende virksomhed i. Regnskabsklasse C Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en mellemstor erhvervsdrivende virksomhed i Regnskabsklasse C Foreningen af Statsautoriserede Revisorer FSR Oktober 2001 Regnskabsteknisk Udvalg Forord

Læs mere

Ændring af årsregnskabsloven

Ændring af årsregnskabsloven Ændring af årsregnskabsloven - betyder det noget for mit årsregnskab? Dato 21. maj 2015 Version 2 Folketinget har den 21. maj 2015 vedtaget lov om ændring af årsregnskabsloven (ÅRL). Med ændringerne, som

Læs mere

Virksomheders regnskabsmæssige behandling af goodwill - regulering og praksis

Virksomheders regnskabsmæssige behandling af goodwill - regulering og praksis Afgangsprojekt, HD i Regnskab og Økonomistyring, 8. semester 2013 Virksomheders regnskabsmæssige behandling af goodwill - regulering og praksis Udarbejdet af: Vejleder: Steffen Hansen 1 Indhold 2 Forord...

Læs mere

REGNSKABSMÆSSIG BEHANDLING AF LEASING - med udgangspunkt i forslag til ny leasingstandard

REGNSKABSMÆSSIG BEHANDLING AF LEASING - med udgangspunkt i forslag til ny leasingstandard REGNSKABSMÆSSIG BEHANDLING AF LEASING - med udgangspunkt i forslag til ny leasingstandard Kandidatafhandling Copenhagen Business School 2013 cand.merc.aud. Institut for regnskab & revision Opgaven er udarbejdet

Læs mere

IAS PLUS. Introduktion til de internationale regnskabsstandarder IAS

IAS PLUS. Introduktion til de internationale regnskabsstandarder IAS IAS PLUS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder IAS August 2002 Regnskab Our mission: To help our clients and our people excel Denne publikation er en af mange publikationer, som er udarbejdet

Læs mere

Ændring af regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn

Ændring af regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn Ændring af regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn Af cand.merc.aud. Morten Stokholm Buhl, Ernst & Young, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Resumé Virksomheders offentlige regnskabsaflæggelse er

Læs mere

Cand. Merc. (registreret revisor) Studienummer: 280223. Revisionspåtegninger. -med fokus på forbehold set i lyset af finanskrisen

Cand. Merc. (registreret revisor) Studienummer: 280223. Revisionspåtegninger. -med fokus på forbehold set i lyset af finanskrisen Institut for regnskab Forfatter: Martin Husted Cand. Merc. (registreret revisor) Studienummer: 280223 Kandidatafhandling Vejleder: Torben Rasmussen Revisionspåtegninger -med fokus på forbehold set i lyset

Læs mere

Vejleder: Claus Holm. Revision af små virksomheder i Danmark

Vejleder: Claus Holm. Revision af små virksomheder i Danmark Institut for regnskab Kandidatafhandling Cand. Merc. Aud. Forfattere: Ryan Klausen David S. Møller Vejleder: Claus Holm Revision af små virksomheder i Danmark Handelshøjskolen i Århus Juli 2005 1. Forord...3

Læs mere

Verifikation af bæredygtighedsrapporter - herunder revisors rolle i denne forbindelse

Verifikation af bæredygtighedsrapporter - herunder revisors rolle i denne forbindelse - herunder revisors rolle i denne forbindelse af Frodi Reinert Petersen Vejleder: adjunkt Thomas Riise Johansen Institut for Regnskab og Revision Kandidatafhandling på cand.merc.aud.-studiet ved Handelshøjskolen

Læs mere

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Udarbejdet af: Søren Nielsen 311085-xxxx (SN) Camilla Sørensen 010887-xxxx (CAS) Vejleder: Henrik Nielsen Indholdsfortegnelse Indledning (Fælles)...

Læs mere

Udvidet gennemgang. Extended review

Udvidet gennemgang. Extended review Copenhagen Business School 2015 Cand.merc.aud. Kandidatafhandling Udvidet gennemgang Arten og omfanget af arbejdshandlinger ved udvidet gennemgang, herunder revisors reaktion ved formodning om væsentlig

Læs mere

www.pwc.dk Årsregnskabsloven Forslag til den største ændring i 15 år Februar 2015

www.pwc.dk Årsregnskabsloven Forslag til den største ændring i 15 år Februar 2015 www.pwc.dk Årsregnskabsloven Forslag til den største ændring i 15 år Februar 2015 Denne publikation udgør ikke og kan ikke erstatte professionel rådgivning. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Version 1.0 23. august 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Regelgrundlag... 5

Læs mere