Anvendelser af integralregning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anvendelser af integralregning"

Transkript

1 Anvendelser af integralregning I 1600-tallet blev integralregningen indført. Vi skal se, hvor stærkt et værktøj det er til at løse problemer, som tidligere forekom uoverstigelige. I matematik-grundbogen har vi set, hvorledes man kan finde for eksempel rumfanget af et omdrejningslegeme. Idéen er at inddele legemet i tynde snit. Vi skal se, hvordan denne teknik kan benyttes i en række andre problemer. Vi vil dog afstå fra at føre strenge beviser for resultaterne, og i stedet fokusere på det intuitive i metoderne. Eksempel 1 På en cirkulær øde ø bor en række indfødte, som antages jævnt fordelt over øens areal. Hver dag skal indbyggerne bevæge sig ind til øens midte for at hente vand fra øens eneste brønd. Spørgsmålet er hvor langt indbyggerne i gennemsnit må bevæge sig for at nå brønden? Øens radius er 6 km. Løsning: Det er forholdsvist oplagt, at svaret må være mere end halvdelen af radius, fordi der er flere indbyggere på de yderste 3 km af øen. Mere kan man ikke umiddelbart sige. Hvis problemet bare havde været af diskret natur, havde det været ret nemt: hvis der for eksempel havde været 5 personer, som boede 4 km fra brønden, 10 personer i afstanden km og 5 personer i afstanden 3 km, så kunne man få svaret ved at udregne det vejede gennemsnit af afstandene: 5 4km+ 10 km+ 5 5km = 3,5km Denne idé vil vi imidlertid føre videre til det kontinuerte problem: Vi inddeler øen i nogle smalle ringe, hvorom vi kan sige, at folk, der bor heri, alle har omtrent den samme afstand til brønden i øens centrum. Lad os sige, at afstanden for den i te ring er x i,

2 Den gennemsnitlige afstand indtil øens centrum er altså 3 af øens radius, altså 4 km. Erik Vestergaard som vist på figuren. Afstanden skal vægtes med den brøkdel, som ringens areal udgør af hele cirklens areal. Ringens areal er (omtrent) lig med omkredsen gange med tykkelsen, dvs. πxi Δ xi, mens hele skiven med radius R har et areal på A= π R. Den omtalte brøkdel er derfor Ringens areal πxi Δxi 1 Arealbrøkdel = = x iδ xi Hele skivens areal π R R For at få en (approksimativ) værdi for gennemsnitsafstanden x for en øboer summerer vi over alle ringene, idet vi vægter afstandene med arealbrøkdelene: 1 x i i x x R { Afstand fra 'te ring } { 'te rings arealbrøkdel} i iδ xi i Den ubeviste påstand er nu, at hvis man lader inddelingerne blive finere og finere, så nærmer summen sig til et integrale og alle bliver til = : i R R R R R R R 3 0 R 0 x = x x dx = x dx = x = R = Eksempel (Tyngdepunktet) I denne opgave skal vi se på begrebet tyngdepunkt og hvordan det bestemmes. Begrebet går undertiden også under betegnelsen massemidtpunktet (Engelsk: Center of mass). Begrebet er vigtigt, når man har at gøre med en genstand med en vis udstrækning. Indenfor fysikken beskæftiger man sig blandt andet med de såkaldte stive legemer og deres bevægelse. Det kan for eksempel være et baseball-bat, som kastes gennem luften. Her er det baseball battets tyngdepunkt, som vil beskrive en parabelbane. Tyngdepunktet er per definition det punkt i et legeme, hvor tyngdekraften har angrebspunkt. Hermed menes, at hvis man holder en finger under tyngdepunktet, så kan man balancere legemet. I mange henseender, dog ikke alle, vil et legeme opføre sig om al

3 Erik Vestergaard 3 dets masse er koncentreret i tyngdepunktet. Derfor spiller tyngdepunktet ofte en central rolle i fysiske problemstillinger, ligesom i tilfældet med baseball battet. Figuren herover illustrerer, at de tre vægte kan holdes i ligevægt, hvis man understøtter stangen i punktet med x-koordinat x T. De tre vægte befinder sig på den antaget vægtløse stang i positionerne x 1, x og x 3. Masserne er henholdsvis m1, m og m 3. Tyngdepunktets koordinater x er da givet ved: T m x + m x + m x m m m = = + + M M M M (1) xt x1 x x3 hvor M = m1+ m + m3 er den samlede masse. Omskrivningen i. lighedstegn viser, at tyngdepunktet fås ved at vægte positionerne for de enkelte lodder med deres respektive massebrøkdele. Tyngdepunktet kan også karakteriseres som det punkt, i forhold til hvilket det såkaldte kraftmoment er lig med 0. Løst sagt betyder det her, at kraft gange arm på venstre side af understøtningspunktet er lig med kraft gange arm på højre side af understøtningspunktet. Se mere herom i opgave 6. Hvis man mere generelt har at gøre med endeligt mange masser m1, m,, mn anbragt i punkter i rummet, angivet ved stedvektorerne henholdsvis r1, r,, r n, så er tyngdepunktet r for systemet af de n masser givet ved stedvektoren: T m1 r1+ m r + + mn rn () rt = M hvor igen M = m1+ m + + mn er systemets samlede masse. Problemet bliver sværere, når man har at gøre med en kontinuert massefordeling. Her kan man ikke umiddelbart summere op som ovenfor, da der er uendeligt mange partikler i systemet. For at løse problemet er det hensigtsmæssigt at anvende integralregning. Hvis man har at gøre med en plan massefordeling på formen: { ( x, yz, ) a x b gx ( ) y f( x) z= z0 } så viser det sig, at tyngdepunktet r = ( x, y, z ) kan findes ved T T T T

4 4 Erik Vestergaard (3) b ( f x g x ) 1 x ( f( x) g( x)) dx ( ( )) ( ( )) dx a a xt = ; yt = ; z b b T ( f( x) gx ( )) dx ( f( x) gx ( )) dx a b a = z 0 Mængden er illustreret på figuren nedenfor. Det ses, at området i y-aksens retning er begrænset af graferne for to funktioner f og g. Det skal endvidere nævnes, at formlernes gyldighed som forudsætning har, at massefylden overalt i det plane lag er konstant! I opgave 1 og kan du bestemme tyngdepunkter og i den lidt sværere opgave 3 kan du forsøge at bevise formlerne (3) ved at benytte en teknik a lá den beskrevet i eksempel 1.

5 Erik Vestergaard 5 Opgaver Opgave 1 Betragt følgende plane mængde: { ( xyz,, ) x x y 4 z= 0} a) Tegn eventuelt situationen på grafregneren for at se, hvordan mængden ligger. b) Bestem områdets areal først i hånden og kontroller bagefter med grafregneren. c) Benyt (3) til at finde tyngdepunktet for figuren. Benyt gerne grafregneren hertil. d) Klip figuren ud af et stykke tykt karton og afmærk tyngdepunktet: Kan du balancere figuren i dette punkt? (Lav et lille hul, så nålespidsen ikke glider!) Opgave Betragt følgende plane mængde: {( xyz,, ) 0 x π 0 y sin( x) z= 0} a) Tegn eventuelt situationen på grafregneren for at se, hvordan mængden ligger. Husk at sætte maskinen til at regne vinkler i radianer! b) Bestem områdets areal først i hånden og kontroller bagefter med grafregneren. c) Benyt (3) til at finde tyngdepunktet for figuren. Benyt gerne grafregneren hertil.

6 6 Erik Vestergaard Opgave 3 (Bevis for (3)) I denne opgave skal du forsøge at bevise formlerne for tyngdepunktet i (3). Hjælp: Indse for det første, at man ligeså godt kan vægte med arealer frem for med masser, da massefordelingen antages jævn i det plane område. Inddel området i strimler med bredden Δ x parallelle med y-aksen, som antydet på figuren nedenfor. Vis, at strimlen omkring x omtrent har et areal, som er lig med ( f ( x) g( x)) Δ x og at koordinaterne for strimlens tyngdepunkt er ca. ( x, ( f( x) + g( x ))). Summer over alle strimler, 1 idet du vægter tyngdepunkterne med deres respektive arealbrøkdele. Benyt endelig teknikken med at lade inddelingen blive finere og finere, så summerne nærmer sig til et integrale. Bemærk, at der i nævnerne i (3) står det samlede areal af figuren! Opgave 4 Find selv på en interessant figur og find dets tyngdepunkt. Klip dernæst figuren ud af et stykke karton og afmærk tyngdepunktet: Kan du balancere figuren i dette punkt? Opgave 5 Søg på Internettet om fakta og teori omkring emnet tyngdepunkt. Husk, at begrebet også betegnes massemidtpunkt og på engelsk center of mass. Fremlæg resultaterne i klassen. Opgave 6 (Vægtstangsprincippet lidt svær!) Som nævnt på side 3, så vil en vægtstang være balanceret, såfremt det samlede kraftmoment på systemet er 0. I tilfældet med lodderne på vægtstangen fås kraftmomentets størrelse ved at gange tyngdekraften m g for hver objekt i systemet med dets afstand (regnet med fortegn!) til balancepunktet: m g ( x x ) + m g ( x x ) + m g ( x x ) = T T 3 3 Vis, at dette er ensbetydende med (1). T

7 Erik Vestergaard 7 Opgave 7 (Tyngdepunkt af trekant) En trekants tyngdepunkt er i medianernes skæringspunkt. Afprøv dette i praksis. Lidt sværere: Prøv at argumentere for, at en trekant kan balancere omkring enhver af dens medianer. Hjælp: Benyt et parallelforskydningsargument for at danne symmetri! Opgave 8 (Inertimoment) Et vigtigt begreb i mekanikken er det såkaldte inertimoment. Når ingeniører designer mekaniske apparater, hvori der er drejelige dele er det vigtigt at tage højde for denne størrelse. Inertimomentet beskriver trægheden i de roterbare dele. Det mest simple tilfælde er hvor man har en masse M, som kan betragtes som punktformig, og som roterer omkring en akse. På venstre del af figuren herunder er den punktformige masse anbragt for enden af en tynd stang, vi kan betragte som masseløs. Stangens længde betegnes med L og roterer om den lodrette akse. Per definition er inertimomentet I af dette system lig med I = M L. Af dette udtryk ses det, at inertimomentet bliver større jo længere massen er fra omdrejningsaksen! Et interessant spørgsmål er nu, hvad der sker med inertimomentet, hvis al massen ikke er samlet i et punkt for enden af stangen, men er fordelt jævnt langs stangen. I det følgende skal du betragte stangen som bestående af en masse små masser. Situationen er vist på figuren til højre. a) Hvorfor er det intuitivt klart, at inertimomentet må være mindre end i situationen til venstre? b) Vis, ved at inddele i en masse små dele, at inertimomentet af den homogene stang 1 til højre er lig med I = ML. Hjælp: Vis, at massen af en lille del af stangen med 3 længden Δ x er lig med M Δ xl. c) Betragt nu situationen, hvor en tynd cirkulær skive roterer omkring en akse, der går 1 gennem skivens centrum og er vinkelret derpå. Vis, at I = MR, hvor R er skivens radius. d) Undersøg begrebet inertimoment yderligere på Internettet. NB! I øvrigt kan det nævnes, at hvis man har en legemes inertimoment I og kender 1 vinkelhastigheden ω i rotationen, så er rotationsenergien lig med E = Iω. rot

8 8 Erik Vestergaard Opgave 9 (Strømning i blodkar) Formen af et blodkar (vene eller arterie), kan modelleres med en cylinder med radius R og længde L, som illustreret på figuren nedenfor. På grund af friktionen langs blodkarrets væg, er blodets hastighed v størst i midten af blodkarret og aftager mod 0 ud mod væggen. Sammenhængen mellem hastigheden og afstanden r fra cylinderaksen kaldes the law of laminar flow og blev opdaget i 1840 af den franske fysiker Jean-Louis-Marie Poiseuille og lyder: (4) v Δp = ( R r ) 4ηL hvor η betegner blodets viskositet og Δ p er trykforskellen mellem enderne af cylinderen. Hvis Δ p og L er konstante, så angiver (4) hastigheden som funktion af r, hvor r 0, R. [ ] a) Den gennemsnitlige hastighedsændring, når man bevæger sig udad fra r = r 1 til r = r er naturligt nok givet ved Δ v vr ( ) vr ( 1) = Δr r r 1 Når man lader Δr 0, vil differenskvotienten nærme sig til differentialkvotienten v () r. Bestem et udtryk for denne størrelse, som i øvrigt betegnes hastighedsgradienten. For en af menneskets mindre arterier kan man bruge følgende værdier: η=0, 07, R= 0, 008cm, L= cm og P= 4000 dynes/cm. Bestem hastigheden, når r = 0, 003cm, og bestem hastighedsgradienten for samme værdi af r. b) I dette spørgsmål skal du udlede følgende udtryk for strømmen eller fluxen F igennem blodkarret: 4 π Δp R (5) F = 8 η L Flux er volumen (blod) pr. tidsenhed. Udtrykket (5) kaldes for Poiseuilles lov. Hjælp: Da hastigheden langs blodkarrets væg er mindre end langs dets akse, må du foretage en integration. En hensigtsmæssig inddeling er at kigge på ringe omkring aksen, for heri er blodets hastighed omtrent konstant. Hvis du bedre kan finde ud af det, når den variable hedder x, så kan du eventuelt udskifte r med x. Der skal integreres fra 0 til R.

9 Erik Vestergaard 9 Opgave 10 (Jordens tyngdefelt) Den store britiske fysiker Isaac Newton opdagede i 1600-tallet massetiltrækningsloven, som siger, at to masser m og M i den indbyrdes afstand r påvirker hinanden med en kraft af følgende størrelse, hvor G er gravitationskonstanten: m M (6) F = G r Kraften på den ene masse er endvidere rettet mod tyngdepunktet af den anden masse. På figuren nedenfor ser du et meteor, som kommer ind i Jordens tyngdefelt og har retning direkte mod Jordens centrum. Som bekendt er det mekaniske arbejde, som en kraft F udfører på et legeme lig med kraft gange vej, når kraften og bevægelsesretningen er ensrettede, hvilket er tilfældet her. Vi ønsker at beregne det arbejde, som tyngdekraften udfører på meteoren fra den kommer fra det uendelige fjerne til den lander på Jordens overflade. Der er imidlertid en komplikation: Kraften er ikke den samme hele vejen; faktisk bliver den større og større jo nærmere meteoret kommer Jorden. Derfor er man nødt til at dele problemet op i små vejstykker, hvor kraften kan regnes konstant. I det følgende kan vi regne med følgende 4 11 værdier R= m, M = 5, kg, G = 6, N m kg for henholdsvis Jordens radius, masse samt gravitationskonstanten. a) Vis ved at integrere fra R til, at det arbejde A, som Jordens tyngdekraft udfører G m M på meteoret med masse m, fås af følgende formel: A = R b) Når en raket skydes fra Jordens overflade ud i rummet, så skal raketten overvinde tyngdekraften, dvs. den skal have tilført lige så megen energi som angivet ved formlen i spørgsmål a). Det kan ske ved at den har en stor kinetisk energi fra starten. Vis, at raketten skal have en fart af 11, km/s (den såkaldte escape-hastighed), for at kunne komme (uendeligt langt) ud i rummet.

10 10 Erik Vestergaard Opgave 11 (En skæv pyramide) I denne opgave skal du bevise, at rumfanget af en helt vilkårlig pyramide med grundflade G og højde H er lig med 1 H G. 3 a) Foretag et vandret snit i pyramiden, stykket x under toppunktet. Benyt ensvinklede trekanter til at argumentere for, at arealet af snittet må være lig med ( x H) G. b) Skær et tyndt lag med tykkelsen Δ x af pyramiden i den lodrette afstand x fra toppen, som vist på figuren nedenfor til højre. Angiv et omtrentligt udtryk for lagets volumen. c) Opskær hele pyramiden i lag som under punkt b) og summer deres rumfang. Opstil et integrale, som angiver pyramidens rumfang, og udregn det. Stemmer resultatet med formlen ovenfor? d) Grundfladen behøver hverken være et kvadrat eller et rektangel. Gælder formlen for rumfanget også, hvis figuren har en helt vilkårlig form som grundflade?

1. Bevægelse... 3 2. Det frie fald... 6 3. Kræfter... 8 4. Newtons love... 9 5. Gnidningskræfter... 12 6. Arbejde... 13 7. Mekanisk energi...

1. Bevægelse... 3 2. Det frie fald... 6 3. Kræfter... 8 4. Newtons love... 9 5. Gnidningskræfter... 12 6. Arbejde... 13 7. Mekanisk energi... Indholdsfortegnelse 1. Bevægelse... 3. Det frie fald... 6 3. Kræfter... 8 4. Newtons love... 9 5. Gnidningskræfter... 1 6. Arbejde... 13 7. Mekanisk energi... 19 Opgaver... 5 1. Bevægelse En vigtig del

Læs mere

Integralregning Infinitesimalregning

Integralregning Infinitesimalregning Udgave 2.1 Integralregning Infinitesimalregning Noterne gennemgår begreberne integral og stamfunktion, og anskuer dette som et redskab til bestemmelse af arealer under funktioner. Noterne er supplement

Læs mere

Kapitel 2 Tal og variable

Kapitel 2 Tal og variable Tal og variable Uden tal ingen matematik - matematik handler om tal og anvendelse af tal. Matematik beskæftiger sig ikke udelukkende med konkrete problemer fra andre fag, og de konkrete tal fra andre fagområder

Læs mere

Løsningsforslag til Geometri 1.-6. klasse

Løsningsforslag til Geometri 1.-6. klasse 1 Løsningsforslag til Geometri 1.-6. klasse Bemærk, at vi benytter betegnelsen øvelser som en meget bred betegnelse. Derfor er der også nogle af vores øvelser, der nærmer sig kategorien undersøgelser,

Læs mere

1. Kræfter. 2. Gravitationskræfter

1. Kræfter. 2. Gravitationskræfter 1 M1 Isaac Newton 1. Kræfter Vi vil starte med at se på kræfter. Vi ved fra vores hverdag, at der i mange daglige situationer optræder kræfter. Skal man fx. cykle op ad en bakke, bliver man nødt til at

Læs mere

Lineære funktioner. Erik Vestergaard

Lineære funktioner. Erik Vestergaard Lineære funktioner Erik Vestergaard Erik Vestergaard www.matematikfsik.dk Erik Vestergaard www.matematikfsik.dk Lineære funktioner En vigtig tpe funktioner at studere er de såkaldte lineære funktioner.

Læs mere

2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk

2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk 3 Lineære funktioner En vigtig type funktioner at studere er de såkaldte lineære funktioner. Vi skal udlede en række egenskaber

Læs mere

Den geometriske optik. 1. Linser. 2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk

Den geometriske optik. 1. Linser. 2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk 2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Den geometriske optik Den såkaldte geometriske optik beskæftiger sig med hvordan lys, betragtet som stråler, kan forårsage billeddannelse. I denne teori er begreber

Læs mere

www.matematiksider.dk/perspektiv_down.html

www.matematiksider.dk/perspektiv_down.html Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 2. Centralprojektionsmodellen... 5 3. Kort om rumgeometri... 8 4. Rummet og den perspektiviske plan... 12 5. Den perspektiviske afbildning... 14 6. Perspektivets

Læs mere

Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk

Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk 3 0B1. Potenser og potensregler Hvis a R og n er et helt, positivt tal, så er potensen a som bekendt defineret ved: n (1) n

Læs mere

Matematik. Grundforløbet. Mike Auerbach (2) Q 1. y 2. y 1 (1) x 1 x 2

Matematik. Grundforløbet. Mike Auerbach (2) Q 1. y 2. y 1 (1) x 1 x 2 Matematik Grundforløbet (2) y 2 Q 1 a y 1 P b x 1 x 2 (1) Mike Auerbach Matematik: Grundforløbet 1. udgave, 2014 Disse noter er skrevet til matematikundervisning i grundforløbet på stx og kan frit anvendes

Læs mere

Kapitel 3 Lineære sammenhænge

Kapitel 3 Lineære sammenhænge Matematik C (må anvendes på Ørestad Gymnasium) Lineære sammenhænge Det sker tit, at man har flere variable, der beskriver en situation, og at der en sammenhæng mellem de variable. Enhver formel er faktisk

Læs mere

Mekanik. 1. F res. = 0 v er konstant. bevægelsen ses fra et inertialsystem. = ma. 2. F res 3. F 12 = F 21. 4. F g. = G m m r

Mekanik. 1. F res. = 0 v er konstant. bevægelsen ses fra et inertialsystem. = ma. 2. F res 3. F 12 = F 21. 4. F g. = G m m r Mekanik 1. F res = 0 v er konstant 2. F res = ma bevægelsen ses fra et inertialsystem 3. F 12 = F 21 1 2 4. F g = G m m r 2 Det foreliggende materiale er copyrighted, men må frit benyttes til undervisningsformål.

Læs mere

Variabel- sammenhænge

Variabel- sammenhænge Variabel- sammenhænge 2008 Karsten Juul Dette hæfte kan bruges som start på undervisningen i variabelsammenhænge for st og hf. Indhold 1. Hvordan viser en tabel sammenhængen mellem to variable?... 1 2.

Læs mere

MATINTRO FUNKTIONER AF FLERE VARIABLE

MATINTRO FUNKTIONER AF FLERE VARIABLE MATINTRO FUNKTIONER AF FLERE VARIABLE Tore August Kro Matematisk Institutt Universitetet i Oslo 5.kapitel skrevet af: Jan Philip Solovej Institut for de Matematiske Fag Københavns Universitet Forår 3 På

Læs mere

Tillæg til partikelfysik

Tillæg til partikelfysik Tillæg til partikelfysik Erik Vestergaard Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard, 015 Forsidebillede er fra CERN s Photo Service og viser CMS detektoren hos CERN. CMS står for Compact

Læs mere

RSA-kryptosystemet. RSA-kryptosystemet Erik Vestergaard

RSA-kryptosystemet. RSA-kryptosystemet Erik Vestergaard RSA-kryptosystemet RSA-kryptosystemet Erik Vestergaard Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard, 007. Billeder: Forside: istock.com/demo10 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk 3 1. Indledning

Læs mere

1 Videnskabens værktøj

1 Videnskabens værktøj Videnskabens værktøj Videnskabens værktøj Ethvert erhverv har sine værktøjer. Det særlige værktøj, der efterhånden er blevet fælleseje for næsten alle grene af videnskab, er matematikken. I dette kapitel

Læs mere

Matematik for C niveau

Matematik for C niveau Matematik for C niveau M. Schmidt 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Tal og bogstavregning... 5 De elementære regnings arter og deres rækkefølge... 5 Brøker... 9 Regning med bogstavudtryk... 12 Talsystemet...

Læs mere

Mekanik. Notecentralen. - Indledende niveau - Uden differentialregning. Ole Trinhammer

Mekanik. Notecentralen. - Indledende niveau - Uden differentialregning. Ole Trinhammer Notecentralen Mekanik - Indledende niveau - Uden differentialregning Ole Trinhammer. udgave af første 3 kapitler af Amtrup og Trinhammer Obligatorisk Fysik, Gyldendal Indhold Forord 1 Gode råd til eleven

Læs mere

Eksperimenter med areal og rumfang. Aktivitet Emne Klassetrin Side

Eksperimenter med areal og rumfang. Aktivitet Emne Klassetrin Side VisiRegn ideer 5 Eksperimenter med areal og rumfang Inge B. Larsen ibl@dpu.dk INFA juli 2001 Indhold: Aktivitet Emne Klassetrin Side Vejledning til Areal og Rumfang 2 Red burhønsene. Vejledn. 3-7 Største

Læs mere

2. Å RG A N G NR. 3 / 2003

2. Å RG A N G NR. 3 / 2003 2. Å RG A N G NR. 3 / 2003 OPTIMALE KONSTRUKTIONER - når naturen former Mange natur- og menneskeskabte konstruktioner har optimale egenskaber, eller er resultat af forsøg på at opnå optimale egenskaber:

Læs mere

STEEN MARKVORSEN DTU MATEMATIK

STEEN MARKVORSEN DTU MATEMATIK STEEN MARKVORSEN DTU MATEMATIK 2 Indhold 1 Introduktion 5 1.1 Hvad handler det om?................................ 6 1.1.1 Rumfang-problemet............................ 6 1.2 Approksimerende summer og

Læs mere

NATUREN OG DENS KRÆFTER. MEKANIK.

NATUREN OG DENS KRÆFTER. MEKANIK. NATUREN OG DENS KRÆFTER. Mennesker beskæftigede med at sætte Telefon-Indehaverne i Forbindelse med hinanden efter deres Ønsker (Fig. 198). I en Telefon kan man ofte høre svage Samtaler, der ikke kommer

Læs mere

Topologi-optimering ved brug af ikke-lineær Darcy dæmpning

Topologi-optimering ved brug af ikke-lineær Darcy dæmpning 3-ugers kursus, s011337 og s011394 Topologi-optimering ved brug af ikke-lineær Darcy dæmpning Peter Jensen og Caspar Ask Christiansen Vejleder: Fridolin Okkels MIC Institut for mikro- og nano-teknologi

Læs mere

To-legemeproblemet Michael Andrew Dolan Møller Rosborg Gymnasium og Hf-kursus November 2012 Trykfejl rettet 14. oktober 2013

To-legemeproblemet Michael Andrew Dolan Møller Rosborg Gymnasium og Hf-kursus November 2012 Trykfejl rettet 14. oktober 2013 To-legemeproblemet Michael Andrew Dolan Møller Rosborg Gymnasium og Hf-kursus November 01 Trykfejl rettet 14. oktober 013 To-legemeproblemet af Michael A. D. Møller. November 01. side 1/0 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indhold En statistisk beskrivelse... 3 Bølgefunktionen... 4 Eksempel... 4 Opgave 1... 5 Tidsafhængig og tidsuafhængig... 5 Opgave 2...

Indhold En statistisk beskrivelse... 3 Bølgefunktionen... 4 Eksempel... 4 Opgave 1... 5 Tidsafhængig og tidsuafhængig... 5 Opgave 2... Introduktion til kvantemekanik Indhold En statistisk beskrivelse... 3 Bølgefunktionen... 4 Eksempel... 4 Opgave 1... 5 Tidsafhængig og tidsuafhængig... 5 Opgave 2... 6 Hvordan må bølgefunktionen se ud...

Læs mere

Svingninger. Erik Vestergaard

Svingninger. Erik Vestergaard Svingninger Erik Vestergaard 2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard, 2009. Billeder: Forside: Bearbejdet billede af istock.com/-m-i-s-h-a- Desuden egne illustrationer. Erik Vestergaard

Læs mere

Skabelon til funktionsundersøgelser

Skabelon til funktionsundersøgelser Skabelon til funktionsundersøgelser Nedenfor en angivelse af fremgangsmåder ved funktionsundersøgelser. Ofte vil der kun blive spurgt om et udvalg af nævnte spørgsmål. Syntaksen i løsningerne vil være

Læs mere

aerodynamik kapitel 1

aerodynamik kapitel 1 1 aerodynamik kapitel 1 Svæveflyve 1 3 Aerodynamik Kræfter Opdrift Modstand Vingens stallings egenskaber Stabilitet Styring Flutter Flyvning i krumme baner Belastninger Præstationsdata I n d l e d n i

Læs mere