Priser 2015 Vand Affald Spildevand. Privat

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Priser 2015 Vand Affald Spildevand. Privat"

Transkript

1 Priser 2015 Vand Affald Spildevand Privat

2 PRISER 2015 Denne prisliste giver dig overblik over priser og gebyrer for Prislisten henvender sig primært til dig som privat person. Der foreligger en tilsvarende prisliste, som også omfatter virksomheder. Har du særlige forespørgsler eller behov, er du velkommen til at kontakte os, så finder vi en løsning. Prislisten træder i kraft den 1. januar Samtidig ophæves prislisten for Der tages forbehold for trykfejl og eventuelle afgiftsforhøjelser. Opkrævning af vandafgifter tager udgangspunkt i måleraflæsning pr Hvor intet andet er anført, er alle priser inkl. moms. GEBYROVERSIGT 2 VAND 3 Forbrugsafgifter 3 Faste afgifter 3 Tilslutningsbidrag for boliger 3 Leveringsrettigheder 4 SPILDEVAND 5 Vandafledningsbidrag 5 Tømningsordning for bundfældningstanke 5 Spildevandsafgift til staten 6 Tilslutningsbidrag 6 AFFALD 7 Dagrenovation 7 Forbrændingsafgift 8 GEBYROVERSIGT Rykkerskrivelse (momsfri) Lukkevarsel (momsfri) Lukkebesøg (momsfri) Genåbning inden for normal åbningstid Betalingsaftale (momsfri) Selvaflæsningskort - rykker Aflæsningsbesøg Oprettelsesgebyr (selvaflæsning) Oprettelsesgebyr (aflæsningsbesøg) Opkrævningsgebyr papirfaktura Fremsendelse af regningskopi i fil- eller papirformat Målerundersøgelse på grundejers foranledning Ekstraordinær måleraflæsning med regning Forgæves kørsel i forbindelse med målerskift Lukning af stophane Gebyr for ekstraordninger rettelse/ændring på regning Opsætning af erstatningsmåler (fx ved frostsprængninger) Oprettelse pr. lejer ejer/lejer Årligt gebyr ejer/lejer Pris i kr. inkl. moms 380,00 kr. 380,00 kr. 83,75 kr. 347,50 kr. 347,50 kr. 39,50 kr. 45,00 kr. Efter regning 250,00 kr. 215,00 kr. 765,00 kr. 180,00 kr Efter regning 140,00 kr. 2 V

3 VAND Takster for vand er udfærdiget i henhold til Regulativ for Drikkevand. 1.0 Forbrugsafgifter 1.1 Vandafgift pr. m³ leveret vand 10,69 kr. 1.2 Statsafgift pr. m³ leveret vand 7,33 kr. 1.3 Afgift vedrørende vandbeskyttelse pr. m³ leveret vand 0,84 kr 2.0 Faste afgifter 2.1 For hver installeret vandmåler (hovedmåler og bimåler) betales en årlig afgift. Afgiften betales efter målerens størrelse, som fastsættes i henhold til regulativets punkt 9. Afgiften udgør følgende: 1 Qn 2,5 m³ 872,66 kr. 2 Qn 6-10 m³ 2.716,65 kr. Den mindste måler Qn 2,5 m³ er tilstrækkelig for langt de fleste boliger. Priser for større målere kan ses i prislisten til erhverv. 2.3 For vandmåler med impulsgiver betales udover målerafgift efter 2.1 en årlig afgift på 234,25 kr. 3.0 TilslutningsbidraG FOR BOLIGER Tilslutningsbidraget består af et anlægsbidrag, et forsyningsledningsbidrag og et stikledningsbidrag. Tilslutningsbidraget skal betales til Haderslev Vand a/s, før tilslutningen etableres. Tilslutningsbidraget er dækkende for Haderslev Vand a/s naturlige forsyningsområde som defineret i gældende vandforsyningsplan. For ejendomme, der i landzone ligger mere end 50 m fra distributions- eller forsyningsledning, tillægges bidraget for forsyningsledningen den faktiske pris for etablering af forsyningsledning, der ligger ud over de 50 m (afstanden er korteste strækning fra forsyningsledning til ejendommens matrikelskel). Definition på landzone fremgår af Kommuneplanen. De anførte stikledningsbidrag dækker alle udgifter ved etablering af stikledningen med tilslutning til en forsyningsledning og ført 50 cm inden for skel i henhold til regulativets punkt 5. Hvor der etableres 50 cm målerbrønd, skal der betales yderligere 3.816,63 kr. Jordledning på privat grund udføres af autoriseret VVS-installatør efter regning i henhold til regulativets punkt Hvis en stikledning senere ændres til en større dimension, skal ejer afholde udgifterne til arbejdet samt betale et nyt tilslutningsbidrag beregnet som forskellen mellem det nye tilslutningsbidrag og det tidligere betalte bidrag. V

4 VAND Forbrugerenhed pr. gruppe Hovedanlæg Forsyningsledning Samlet, ekskl. stikledning 1 Enfamilieshuse, fritids- og sommerhuse mv ,83 kr ,86 kr ,69 kr. med eget stik 2 Flerfamilieshuse og lejligheder med fælles stik 6.962,83 kr ,43 kr ,26 kr. 3 Kollegieværelser med fælles stik 3.480,15 kr. 852,15 kr ,30 kr. 4 Enfamilieshuse i landzone * 6.962,83 kr ,90 kr ,73 kr. * Definition af landzoner fremgår af Kommuneplanen. For ejendomme, der i landzone ligger mere end 50 m fra distributions- eller forsyningsledning, tillægges bidraget for forsyningsledningen den faktiske pris for etablering af forsyningsledning, der ligger ud over de 50 m. Bidrag til stikledninger Stikledningsstørrelse Stikledning 1 Ø <_ 40 mm 5.161,63 kr. 2 Ø 50 mm 8.220,74 kr. 3 Ø 63 mm ,80 kr. Bidrag for større stikledninger, se prislisten for Erhverv Eksempel Et énfamilieshus i byzone med en Ø 32 mm stikledning skal inkl. moms betale 6.962,83 kr. i bidrag til hovedanlæg, 7.310,86 kr. i bidrag til forsyningsledninger og 5.161,63 kr. i stikledningsbidrag. I alt ,32 kr. inkl. moms. Eksempel 2 Et énfamilieshus i landzone inden for en afstand af 50 m til forsyningsledningen med en Ø 32 mm stikledning skal inkl. moms betale 6.962,83 kr. i bidrag til hovedanlæg, ,90 kr. i bidrag til forsyningsledninger og 5.161,63 kr. i stikledningsbidrag. I alt ,36 kr. inkl. moms. Bemærkninger: Som udgangspunkt placeres vandmåleren i bygning. Hvor det er nødvendigt at placere vandmåleren i en målerbrønd, tillægges stikledningsbidraget 3.816,63 kr. (50 cm målerbrønd). 4.0 Leveringsrettigheder Ved afbrydelse af stikledningen i henhold til regulativets punkt 5.4 opretholdes leveringsrettighederne på matrikelnummeret i indtil 5 år efter afbrydelsen. Ved fornyet tilslutning efter fem år skal der betales nyt anlægs- og ledningsbidrag. 4 V

5 SPILDEVAND 5.0 Vandafledningsbidrag 5.1 Vandafledningsbidrag, variabelt bidrag pr. m³ målt/skønnet vandforbrug 46,99 kr. For ejendomme (boliger) uden vandmålere fastsættes det årlige vandforbrug skønsmæssigt til 170 m³ for helårsbeboelse og til 70 m³ for fritidshuse. For ejendomme, hvor Haderslev Spildevand a/s spildevandspumper er tilsluttet ejendommens el-installation, gives refusion i det variable bidrag på kr. 2,00 kr. pr. m³ vandforbrug. (Taksten er fastsat som SydEnergis takst for 1 kwh baseret på maj måned året før. Der afregnes 1 kwh pr. m³ vandforbrug.) For ejendomme (bolig/erhverv), hvorfra der afledes særligt forurenet overfladevand, opkræves der vandafledningsbidrag for en vandmængde svarende til 0,8 m³ pr. m² pr. år opgjort for det areal, hvorfra der afledes særligt forurenet overfladevand. For ejendomme (vandværker), hvorfra der afledes filterskyllevand, opkræves der vandafledningsbidrag på 1/3 af det variable bidrag pr. m³ for en vandmængde svarende til 1 % af vandværkets udpumpede vandmængde pr. år. For ejendomme, hvor der er opsat bimåler(e) med det formål at fastsætte den del af vandforbruget, som afledes til kloaksystemet, betales fast afgift for måler(e) jf. afsnit Fast bidrag, årligt bidrag pr. spildevandsstikledning 719,19 kr. 6.0 Tømningsordning for bundfældningstanke og samletanke Takster for bundfældningstanke er udfærdiget i henhold til Regulativ for tømning af bundfældningstanke til husspildevand. Bundfældningstanke: 6.1 Ordinær tømning én gang årligt kr. 6.2 Særbidrag for 2. årlige tømning kr. 6.3 Tillægspris ved forgæves kørsel 315,63 kr. 6.4 Tillægspris pr. påbegyndt m³ ud over 2,5 m³ 101,00 kr. Taksterne er inkl. betaling for aflevering af slammet på renseanlægget. Samletanke: 6.6 Ordinær tømning én gang årligt 1.388,75 kr. 6.7 Tillægspris ved forgæves kørsel 315,63 kr. 6.8 Tillægspris pr. påbegyndt m³ ud over 2,5 m³ 101,00 kr. 6.9 Tillægspris for weekendtømning 4.364,58 kr. Taksterne er inkl. betaling for aflevering af slammet på renseanlægget. V

6 SPILDEVAND 7.0 Spildevandsafgift til staten Alle renseanlæg betaler grøn afgift til staten. Standardbetalingen i kroner pr. m³ afledt spildevand ved forskellige renseformer udgør: 1 Nedsivning efter en kommunal tilladelse eller både mekanisk og biologisk rensning, nitrifikation, 0,94 kr. denitrifikation, kemisk fældning og filtrering 2 Både mekanisk og biologisk rensning, nitrifikation, kemisk fældning og filtrering 1,13 kr. 3 Både mekanisk og biologisk rensning, nitrifikation, denitrifikation og kemisk fældning 1,88 kr. 4 Både mekanisk og biologisk rensning, nitrifikation og denitrifikation 2,06 kr. 5 Både mekanisk og biologisk rensning, nitrifikation og filtrering eller kemisk fældning 2,44 kr. 6 Samletank for toiletvand eller både mekanisk og biologisk rensning og nitrifikation 2,63 kr. 7 Både mekanisk og biologisk rensning 3,00 kr. 8 Både mekanisk rensning og kemisk fældning 3,56 kr. 9 Andre (septiktanke mv.) 7,13 kr. 8.0 Tilslutningsbidrag 8.1 Standardtilslutningsbidrag for regn- og spildevandskloakering ,88 kr. 8.2 Standardtilslutningsbidrag for spildevandskloakering ,98 kr. For boliger opkræves ét standardtilslutningsbidrag pr. boligenhed på samme matrikel. Der føres én stikledning eller ét sæt stikledninger frem til én matrikel uanset antallet af boligenheder. For erhvervsejendomme opkræves ét standardtilslutningsbidrag for hver påbegyndte 800 m² matrikulært areal. Der føres én stikledning eller ét sæt stikledninger frem til én matrikel. 6 V

7 AFFALD 9.0 DAGRENOVATION 9.1 Gebyrer: Gebyr for ændring af renovation (pr. gang) Grundgebyr pr. husstand/pr. 3 værelser (pris pr. år) Grundgebyr pr. sommerhus/fritidsbolig, der anvendes halvårligt (pris pr. år) Grundgeby pr. kolonihave Køb af kompostbeholder Gebyr for manglende sortering på genbrugspladsen Gebyr for udbringning/hjemtagning af beholder 184,00 kr ,00 kr. 962,00 kr. 240,84 kr. 400,00 kr. 254,76 kr. 135,99 kr. 9.2 Tømningsgebyr pr. tilmeldt enhed pr. år: Sække, helårs, 14-dagstømning Sække, halvårs (fritidshuse) Sække, halvårs (fritidshuse), 14-dagstømning Sække - ekstra tømning Ekstra-affald, sæk med kontrolmærkeseddel 503,58 kr. 503,58 kr. 251,79 kr. 391,50 kr. 26,63 kr./stk. 9.3 Tømningsgebyr pr. tilmeldt beholder: 190 liters beholder, 14-dagstømning 737,64 kr. 190 liters beholder halvårlig tømning 737,64 kr. 190 liters beholder - ekstra tømning 391,50 kr. 240 liters beholder, 14-dagstømning 795,10 kr. 240 liters beholder halvårlig tømning 795,10 kr. 240 liters beholder - ekstra tømning 391,50 kr. 370 liters beholder, 14-dagstømning 944,50 kr. 370 liters beholder halvårlig tømning 944,50 kr. 370 liters beholder - ekstra tømning, beholder 391,50 kr. V

8 AFFALD 9.6 Tømningsgebyr pr. tilmeldt minicontainer: 660 liters container, 14-dagstømning 1.559,73 kr. 770 liters container, 14-dagstømning 1.686,14 kr. Ekstra tømning af container 391,50 kr. Alle ovennævnte priser er inklusiv statsafgift og forbrændingsafgift. 9.7 Maxicontainere 4 m³ vippecontainer, ugetømning ,50 kr. 8 m³ vippecontainer, ugetømning ,50 kr. 4m³/8 m³ vippecontainer - ekstra tømning 603,25 kr. 3 m³/5 m 3 undergrundscontainer, 14 dages tømning 7.786,90 kr. 3 m³/5 m 3 undergrundscontainer - ekstra tømning 535,75 kr. Alle ovennævnte priser er eksklusiv forbrændingsafgift Forbrændingsafgift for dagrenovation, efter vægt Gælder for maxicontainere, pr. ton 552,50 kr. Fjordagervej Haderslev Tlf.: Åbningstider Mandag - torsdag: Fredag: V

PRISER 2013 VAND AFFALD SPILDEVAND ERHVERV

PRISER 2013 VAND AFFALD SPILDEVAND ERHVERV PRISER 2013 VAND AFFALD SPILDEVAND ERHVERV PRISER 2013 I denne prisliste kan du få et overblik over Provas takster og gebyrer i 2013. Prislisten her henvender sig primært til virksomheder. Der foreligger

Læs mere

Dagrenovationsordning

Dagrenovationsordning Takstblad 2014 for Dagrenovationsordning I januar, februar, marts, april og maj i juni, juli og august og i september, oktober, november og december er der tømning hver 14. dag, er der ugentlig tømning,

Læs mere

Takstblad 2015. Indholdsfortegnelse:

Takstblad 2015. Indholdsfortegnelse: Takstblad 2015 Indholdsfortegnelse: Sidetal: Renovationsordning 2-3 - Takster for husholdninger 2 - Takster for erhverv 3 Vandforsyning 4-6 Spildevand 7-9 Gebyrer 10 Priseksempel 11 Betalingsbetingelser

Læs mere

Prisblad 2015. Varde Forsyning A/S. Gældende fra 1. januar 2015

Prisblad 2015. Varde Forsyning A/S. Gældende fra 1. januar 2015 Prisblad 2015 Varde Forsyning A/S Gældende fra 1. januar 2015 Version: 1.0 - opdateret 23. oktober 2014 Varde Forsyning A/S - Takstblad 2015 ver. 1.0 [2] 1 Generelt 4 2 Varde Vandforsyning A/S 5 2.1 Forbrugspriser...

Læs mere

PRIVATKUNDER Priser april 2015

PRIVATKUNDER Priser april 2015 PRIVATKUNDER Priser april 2015 INDHOLD Elpriser 3 Varmepriser 4 Vandpriser 5 Spildevandspriser 6 El - tilslutningsbidrag 8 Varme - tilslutningsbidrag 9 Vand - tilslutningsbidrag 11 Spildevand - tilslutningsbidrag

Læs mere

PRISER vand & afløb. 1. januar. Billund Vand Takster 2013

PRISER vand & afløb. 1. januar. Billund Vand Takster 2013 PRISER vand & afløb 1. januar 2013 Takstbladet for Billund Vand A/S. Priser og afgifter er vedtaget af Billund Vand A/S den 8. november 2012 og godkendt af Billund Byråd d. 17. december 2012 Vær opmærksom

Læs mere

PRIVATKUNDER Priser januar 2014

PRIVATKUNDER Priser januar 2014 PRIVATKUNDER Priser januar 2014 INDHOLD Elpriser 3 Varmepriser 4 Vandpriser 5 Spildevandspriser 6 El - tilslutningsbidrag 7 Varme - tilslutningsbidrag 8 Vand - tilslutningsbidrag 10 Spildevand - tilslutningsbidrag

Læs mere

Ændring af forbrug Hvis du ønsker at ændre dit forventede forbrug, kan du henvende dig til Forsyningen. Aflæs gerne måleren inden du henvender dig.

Ændring af forbrug Hvis du ønsker at ændre dit forventede forbrug, kan du henvende dig til Forsyningen. Aflæs gerne måleren inden du henvender dig. Prisbog januar 2015 Frederikshavn Elnet A/S Frederikshavn Elhandel A/S Frederikshavn Vand A/S Frederikshavn Varme A/S Frederikshavn Spildevand A/S AVØ A/S Værd at vide Generelt for alle selskaber i Frederikshavn

Læs mere

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2013 VANDFORSYNING

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2013 VANDFORSYNING Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a s regulativ for vandforsyning, godkendt af Mariagerfjord Byråd den X. X 2012. Regulativet kan ses og downloades på Mariagerfjord Vand a s hjemmeside:

Læs mere

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2015 SPILDEVANDSFORSYNING

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2015 SPILDEVANDSFORSYNING Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a s betalingsvedtægt for spildevand, godkendt af Mariagerfjord Byråd den 19. 12. 2014. Betalingsvedtægten kan ses og downloades på Mariagerfjord

Læs mere

Betalingsvedtægt. for. Fredericia Spildevand A/S

Betalingsvedtægt. for. Fredericia Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Fredericia Spildevand A/S Med virkning fra 1. januar 2013 Indholdsfortegnelse Side Forord Lovgrundlag og omfang... 3 Kapitel 1 Definitioner... 4 Kapitel 2 - Vedtægtens område 2.1 Generelt...

Læs mere

f o r L a n g e l a n d S p i l d e v a n d A p S S p i l d e v a n d s f o r s y n i n g s s e l s k a b

f o r L a n g e l a n d S p i l d e v a n d A p S S p i l d e v a n d s f o r s y n i n g s s e l s k a b B e t a l i n g s v e d t æ g t f o r L a n g e l a n d S p i l d e v a n d A p S S p i l d e v a n d s f o r s y n i n g s s e l s k a b F o t o : R u d k ø b i n g R e n s e a n l æ g G æ l d e n d e

Læs mere

Tillægsregulativ for Kalundborg Vandforsyning A/S

Tillægsregulativ for Kalundborg Vandforsyning A/S Tillægsregulativ for Kalundborg Vandforsyning A/S 1 Vandforsyningens organisation Kalundborg Vandforsyning A/S ejer vandforsyningen, som tidligere var ejet af Kalundborg Kommune (herefter "Vandforsyningen").

Læs mere

Betalingsvedtægt for Fredericia Spildevand og Energi

Betalingsvedtægt for Fredericia Spildevand og Energi for Fredericia Spildevand og Energi Med virkning fra 1. maj 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Forord... 5 Lovgrundlag og omfang... 5 Kapitel 1... 6 Definitioner... 6 Kapitel 2... 8 Vedtægtens

Læs mere

Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s

Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s Vedtægt 2011, revideret 2013 Indholdsfortegnelse 1 Vedtægtens grundlag... 3 2 Vedtægtens område... 3 3 Budget og regnskab... 3 4 Indtægter... 4 4.1 Tilslutningsbidrag...

Læs mere

Forbrugerpriser... 3. Tilslutning... 4-6. Øvrige ydelser... 6-7

Forbrugerpriser... 3. Tilslutning... 4-6. Øvrige ydelser... 6-7 Takster - Vand 2013 Indholdsfortegnelse Forbrugerpriser... 3 Grenaa Tilslutning... 4-6 Hovedanlægsbidrag Forsyningsledningsbidrag Etablering af stikledning Afbrydelser Øvrige ydelser... 6-7 Erstatningsmåler

Læs mere

Spildevandsforsyningsselskabet i Nyborg Kommune

Spildevandsforsyningsselskabet i Nyborg Kommune Betalingsvedtægt for NFS Spildevand A/S Spildevandsforsyningsselskabet i Nyborg Kommune December 2010 Indholdsfortegnelse 1 Vedtægtens område... 3 2 NFS Spildevand A/S` budget og regnskab... 3 3 NFS Spildevand

Læs mere

Betalingsvedtægt for kloakforsyning i Faxe kommune

Betalingsvedtægt for kloakforsyning i Faxe kommune Betalingsvedtægt for kloakforsyning i Faxe kommune Betalingsvedtægt for kloakforsyningen i Faxe Kommune 1. januar 2007 Indholdsfortegnelse SIDE 1 VEDTÆGTENS OMRÅDE 1 2 KLOAKFORSYNINGENS BUDGET OG REGNSKAB

Læs mere

Betalingsvedtægt for Hillerød Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Hillerød Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Hillerød Spildevand A/S Hillerød Spildevand A/S er en virksomhed i den samlede koncern Hillerød Forsyning, som består af følgende virksomheder: Hillerød Forsyning Holding A/S, Hillerød

Læs mere

VESTFORSYNING SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT

VESTFORSYNING SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT VESTFORSYNING SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT Indholdsfortegnelse Indhold side Indledning 1 Kapitel 1, Vedtægtens område 1 Kapitel 2, Definitioner 1 Kapitel 3, Afgrænsning af Vestforsyning Spildevand A/S

Læs mere

BETALINGSVEDTÆG T. Frederiksberg Kloak A/S

BETALINGSVEDTÆG T. Frederiksberg Kloak A/S BETALINGSVEDTÆG T Frederiksberg Kloak A/S 1 Indhold 1. Grundlag for vedtægten...3 2. Vedtægtens område...3 3. Forsyningens organisering...4 4. Information...4 5. Ordforklaring...4 6. Hovedledninger...5

Læs mere

Betalingsregler Verdo Vand A/S

Betalingsregler Verdo Vand A/S Betalingsregler Verdo Vand A/S VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1968 Indholdsfortegnelse 1. Tilslutningsbidrag... 3 1.1 Indledende bestemmelser... 3 1.2

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 1 BETALINGSVEDTÆGT For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 2 Indholdsfortegnelse 1. FORORD...4 2. VEDTÆGTENS OMRÅDE...4 3. SPILDEVANDSFORSYNINGSSELSKABETS BUDGET OG

Læs mere

2014 * Takster/gebyrer er incl. Moms

2014 * Takster/gebyrer er incl. Moms Takster/gebyrer er incl. Moms 2014 * 2015 Assens Vandværk A/S Forbrug op til 50.000 m3 årligt 9,25 9,33 Forbrug over 50.000 m3 årligt 4,50 4,54 Fast afgift pr. måler 595,00 603,75 Leje af måler/bimåler

Læs mere

Betalingsvedtægt for Vallensbæk Kloakforsyning A/S 2015

Betalingsvedtægt for Vallensbæk Kloakforsyning A/S 2015 Betalingsvedtægt for Vallensbæk Kloakforsyning A/S 2015 Indledning I medfør af lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v. (betalingsloven), har Vallensbæk Kloakforsyning

Læs mere

Vedtægt for kloakbetaling i Fredensborg Spildevand A/S

Vedtægt for kloakbetaling i Fredensborg Spildevand A/S Vedtægt for kloakbetaling i Fredensborg Spildevand A/S Gældende fra den 01-05-2015 Indhold Kapitel 1 Vedtægtens område... 3 Kapitel 2 Spildevandsselskabets budget og regnskab... 4 Kapitel 3 Spildevandsselskabets

Læs mere

Betalingsvedtægt. for. spildevand. ved. Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S

Betalingsvedtægt. for. spildevand. ved. Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S Betalingsvedtægt for spildevand ved Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S 2 Indholdsfortegnelse 0. Introduktion til Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg under Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S. 4 1.

Læs mere

Betalingsvedtægt for Svendborg Spildevand A/S Kapitel 1 Vedtægtens område 2 Kapitel 2 Budget og regnskab 3 Kapitel 3 Indtægter 4 3.

Betalingsvedtægt for Svendborg Spildevand A/S Kapitel 1 Vedtægtens område 2 Kapitel 2 Budget og regnskab 3 Kapitel 3 Indtægter 4 3. Betalingsvedtægt for Svendborg Spildevand A/S Kapitel 1 Vedtægtens område 2 Kapitel 2 Budget og regnskab 3 Kapitel 3 Indtægter 4 3.1 Tilslutningsbidrag 4 3.2 Vandafledningsbidrag 7 3.3 Særbidrag 9 3.4

Læs mere

Betalingsvedtægt. Spildevand

Betalingsvedtægt. Spildevand Betalingsvedtægt Spildevand Udgave: 1. januar 2015 Indholdsfortegnelse 3.1 Tilslutningsbidrag 3 3.1.1 Bidragets størrelse 3 3.1.2 Supplerende tilslutningsbidrag 4 3.1.3 Forfaldstidspunkt 4 3.1.4 Pristalsregulering

Læs mere

Betalingsvedtægt for HOFOR Spildevand København A/S 2014

Betalingsvedtægt for HOFOR Spildevand København A/S 2014 Betalingsvedtægt for HOFOR Spildevand København A/S 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Definitioner...3 2 Vedtægtens område...4 3 Budget og regnskab...4 4 Tilslutningsbidrag...5 5 Vandafledningsbidrag...6 6

Læs mere