(herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "(herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren)"

Transkript

1 STANDARDKONTRAKT 1 ANSÆTTELSESKONTRAKT (lønnet træner/instruktør) Ved underskrivelsen af denne kontrakt ansætter bestyrelsen i (herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: Adresse: (herefter benævnt træneren) CPR-nr.: Ansættelsen sker på følgende vilkår: 1 Ansættelsesperiode 1. Træneren tiltræder den og fratræder den uden yderligere opsigelse. Stillingen er således en tidsbegrænset stilling. 2. I tilfælde af den ene parts væsentlige misligholdelse af kontrakten og/eller tillæg til kontrakten, er den anden part berettiget til at ophæve kontrakten med øjeblikkelig virkning. 3. En eventuel genforhandling af nærværende kontrakt skal påbegyndes senest den og være afsluttet senest den. 2 Arbejdsopgaver og ansvarsområde 1. Træneren skal træne og lede følgende hold: 2. Træneren skal inden for de aftalte økonomiske rammer, og under ansvar over for bestyrelsen, forberede de i denne nævnte hold bedst muligt til opgaverne. Herudover henvises der til tilæg til nærværende kontrakt, hvoraf trænerens opgaver nærmere fremgår. 3. Træneren må ikke samtidig, uden klubbens godkendelse, have andet lignende lønnet erhverv. Hermed menes træne andre konkurrerende hold. 3 Arbejdssted Trænerens primære arbejdssted er klubbens faste træningssted/hjemmebaneanlæg. Herudover skal træneren påregne også at skulle udføre en del af sit arbejde i forbindelse med kampe på udebane, stævner m.v.

2 4 Arbejdstid 1. Trænerens arbejdstid er som udgangspunkt de faste træningstider, turneringskampe, stævner m.v. Derudover må træneren påregne hjemmearbejde i form af forberedelse til træning og kamp m.v. 2. Den gennemsnitlige arbejdstid pr. uge anslås til/forventes at udgøre timer. 5 Ferie Afvikling af ferie aftales ved tiltrædelsestidspunktet dog således, at der altid tilkommer træneren ferie i overensstemmelse med ferielovens regler. 6 Aflønning m.v. 1. Træneren aflønnes med i alt kr. pr. år. 2. Den aftalte løn betales månedsvis bagud med kr. pr. måned, således at den månedlige løn er til trænerens disposition den sidste hverdag i måneden. 3. Udover lønnen betales feriepenge efter gældende regler, jvf. Ferieloven, som vil blive afregnet via Feriegiro. 4. Klubben stiller fri telefon til rådighed dvs. betaler trænerens samlede telefonudgifter. 5. Den årlige gage forhandles hvert år i måned dog første gang den. 7 Skattefri godtgørelser 1. Klubben godtgør trænerens kørselsudgifter til kampe, stævner m.m. samt til træning i den udstrækning, at dette, jvf. gældende skatteregler, kan udbetales som skattefri befordringsgodtgørelse. Godtgørelsen udgør de af Ligningsrådet til enhver tid fastsatte takster for kørsel i egen bil, der p.t. for de første km. udgør kr. pr. km. og derefter kr. pr. km. 2. I forbindelse med rejser med overnatning tilkommer der træneren skattefri rejsegodtgørelse (overnatning, fortæring m.v.) efter ligningslovens regler og de til enhver tid fastsatte satser for rejser i Danmark og udlandet. Træneren kan dog før rejsen påbegyndes, med klubbens forudgående godkendelse, alternativt vælge at få dækket de med rejsen forbundne udgifter som udlæg efter regning jvf. 8, stk Træneren skal i forbindelse med udbetaling af skattefri godtgørelser, udlæg m.v. fremlægge et specificeret regnskab jvf. Danmarks Idræts-Forbunds skema vedr. skattefri godtgørelser m.v. 4. De skattefri godtgørelser samt udlæg m.v., jvf. 7, 8 og 9, udbetales sammen med lønnen efter nærmere aftale mellem klubben og træneren. 5. De, i denne, stk. 1 og 2, nævnte skattefri godtgørelser kan i aftaleperioden tilsammen højst udgøre kr..

3 8 Udlæg efter regning m.v. 1. Klubben refunderer/betaler efter regning trænerens udgifter (f.eks. rejse-, kost- og overnatningsudgifter) i forbindelse med rejser for klubben. 2. Klubben refunderer/betaler, efter forudgående aftale, nødvendige udgifter til rekvisitter, faglitteratur, porto, kontorartikler, møder m.v. 9 Klubbens øvrige forpligtelser Udover de aftalte godtgørelser m.v., jvf. 7 og 8, forpligter klubben sig til følgende: 10 Trænerens kompetence til at indgå aftaler med tredjemand Træneren kan ikke, uden bestyrelsens forudgående godkendelse, forpligte klubben økonomisk i forhold til tredjemand. 11 Sponsoraftaler m.v. 1. Træneren er forpligtet til at bære den sportsbeklædning samt bruge det udstyr, som klubben stiller til rådighed. 2. Træneren kan ikke indgå individuelle sponsoraftaler uden bestyrelsens godkendelse. 12 Lovbestemmelser For kontraktforholdet mellem træneren og klubben gælder i øvrigt funktionærlovens og ferielovens bestemmelser. den den For klubben Trænerens underskrift

4 TILLÆG ARBEJDSBESKRIVELSE Under ansvar over for bestyrelsen i har træner i henhold til nærværende kontrakt følgende arbejdsopgaver: juli 2000/DIF

5 VEJLEDNING TIL STANDARDKONTRAKT 1 ANSÆTTELSESKONTRAKT (lønnet træner/instruktør) Standardkontrakt 1 anvendes, når der er tale om en lønnet træner/instruktør dvs. en person, der får skattepligtig løn (A-indkomst) for trænerjobbet. Selvom kontrakten er lavet med udgangspunkt i, at det er en træner, der skal ansættes, kan den selvfølgelig også anvendes på andre former for lønnede personer i foreninger. En lønmodtager, der er ansat i mere end 1 måned med en ugentlig arbejdstid på mere end 8 timer, har krav på at få et (skriftligt) ansættelsesbevis (-kontrakt) jvf. lovbekendtgørelse nr. 385 af 11. maj Selvom den aftalte gennemsnitlige ugentlige arbejdstid eventuelt ikke overstiger 8 timer pr. uge, må det anbefales, at der altid udarbejdes en skriftlig aftale/kontrakt, når en klub ansætter en træner/instruktør. Ansættelsesperiode ( 1): Som det fremgår af stk. 1, er ansættelsen tidsbegrænset. Det betyder, at ansættelsesforholdet automatisk ophører, uden yderligere opsigelse, når ansættelsesperioden udløber med mindre, den er blevet genforhandlet og forlænget. Såfremt der mellem parterne er enighed om, at kontrakten skal være uopsigelig i ansættelsesperioden, kan man til 1, stk. 1 tilføje en sætning herom. Det skal udtrykkeligt stå i kontrakten, hvis man ønsker uopsigelighed. Hvis der ikke er aftalt uopsigelighed, kan de to aftaleparter (klubben og træneren) hver især bringe ansættelsesforholdet til ophør med det varsel, der følger af funktionærloven. Af hensyn til både klubbens og trænerens planlægning bør en eventuel genforhandling påbegyndes/være afsluttet i rimelig tid før en ny sæson. Hvis træneren, der skal ansættes, er en person, som klubben ikke kender i forvejen, kan det eventuelt overvejes, om der bør aftales en prøvetid på f.eks. 1 måned. Dette kan ske ved at tilføje en stk. 4 i 1. Arbejdsopgaver og ansvarsområde ( 2): I denne er der plads til at anføre, hvilket/hvilke hold træneren skal træne samt, hvem træneren refererer til. Herudover er det på aftalens side 4 Tillæg muligt at tilføje en mere udførlig arbejdsbeskrivelse for træneren (jvf. nedenfor). Arbejdssted ( 3): I henhold til lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (se ovenfor) er det et krav, at det af kontrakten skal fremgå, hvor træneren primært skal udføre sit arbejde. Arbejdstid ( 4): I henhold til samme lov er det ligeledes et krav, at trænerens daglige og/eller gennemsnitlige ugentlige arbejdstid fremgår af kontrakten. Klubben bør dog i den forbindelse allerede ved aftalens indgåelse gøre det klart for træneren, at der må påregnes svingende arbejdstider i forbindelse med stævner, træningsophold o.l. Ferie ( 5): Som hovedregel har træneren krav på at have mindst 3 ugers sammenhængende ferie i tiden mellem den 2. maj og den 30. september (ferieperioden). Aflønning m.v. ( 6): I stk. 1 indsættes det beløb, som træneren skal have i løn pr. år. Vedrørende stk. 3 skal det bemærkes, at træneren, i henhold til ferieloven, har krav på enten at få feriegodtgørelse med 12,5% af lønnen eller fuld løn under ferie.

6 Fri telefon eller et eventuelt telefontilskud, jvf. stk. 4, er skattepligtig personlig indkomst for træneren. Beløbet behandles som A- indkomst, og i 2000 medregnes fri telefon med 250 kr. pr. måned svarende til kr. for hele indkomståret. Hvis den samlede udgift er under kr., vil træneren dog kun blive beskattet af den faktiske udgift. For så vidt angår den skattemæssige behandling af trænerens løn m.v. henvises der generelt til Informationshæftet SKAT udgivet af Danmarks Idræts-Forbund. Skattefri godtgørelser ( 7): Vedrørende denne henvises der ligeledes generelt til det ovenfor nævnte informationshæfte, hvor det bl.a. er beskrevet, efter hvilke regler en lønnet træner kan modtage skattefri godtgørelse eller efter regning få refunderet de udgifter, der har været forbundet med trænerjobbet. Satserne for skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse reguleres normalt én gang årligt pr Ved henvendelse til den lokale skatteforvaltning eller nærmeste told- og skatteregion vil de aktuelle satser kunne oplyses. Herudover skal det, jvf. stk. 2, bemærkes, at sådan som denne bestemmelse er formuleret i kontrakten, er der mulighed for fra gang til gang at aftale, hvorvidt træneren rejser efter regning eller modtager skattefri godtgørelse med de fastsatte standardsatser. Alternativt hertil kan det eventuelt allerede ved kontraktens indgåelse aftales efter hvilket princip, trænerens rejseudgifter bliver refunderet/betalt af klubben. Hensigten med stk. 5, hvor det er muligt at lægge loft over klubbens udgifter til befordrings- og rejsegodtgørelse til træneren er at sikre, at klubbens lønbudget (pengeløn + skattefri godtgørelser) kan holdes. Udlæg efter regning m.v. ( 8): Med hensyn til stk. 1 henvises der til, hvad der ovenfor er anført med hensyn til at vælge princip for så vidt angår trænerens eventuelle rejseudgifter. Bemærk! Det skal understreges, at der ikke kan ske udbetaling af skattefri rejsegodtgørelse samtidig med, at der refunderes rejseudgifter efter regning for den samme rejse. Klubbens øvrige forpligtelser ( 9): Ideen med at lade denne stå åben er, at der så her er plads til, at klubben kan tilføje de individuelle forpligtelser, som den har påtaget sig over for træneren. Eksempler herpå kan være: 1. At stille nødvendigt sportstøj til rådighed for træneren i ansættelsesperioden. 2. At stille de nødvendige hjælpemidler i forhold til varetagelse af trænergerningen til rådighed eksempelvis sportsrekvisitter, videoudstyr, cd-afspiller m.v. 3. Træneren er kontingentfri i ansættelsesperioden. 4. Træneren kan deltage i nødvendige, efter klubbens vurdering, faglige kurser, som betales af klubben (eventuelt kan der indføjes et maksimum beløb). 5. Øvrige forpligtelser fra klubbens side, som ikke allerede er nævnt under punkt 1-4. Trænerens kompetence til at indgå aftaler med tredjemand ( 10): Hensigten med denne bestemmelse er at sikre, at bestyrelsen og træneren er enige om, hvad der bruges penge på. Dette kan f.eks. være køb af diverse sportsrekvisitter, tilmelding til stævner, bestilling af træningsophold osv. Sponsoraftaler m.v. ( 11): Såfremt klubben og træneren er enige om, at træneren skal have mulighed for selv at indgå individuelle sponsoraftaler, da kan denne bestemmelse omformuleres, så det i stedet fremgår, at det står træneren frit for at indgå en eller flere individuelle sponsoraftaler vedr. f.eks. tøj, udstyr m.v.

7 Underskrift: Kontrakten underskrives af træneren og den person, der på klubbens vegne er bemyndiget til at tegne klubben i forbindelse med en træneransættelse. Træneren modtager en kopi/genpart af kontrakten. TILLÆG: På dette tillæg, som er en del af selve kontrakten, er det muligt at tilføje en nærmere arbejdsbeskrivelse for træneren. Hvor detaljeret den skal være er et spørgsmål om temperament, men uden at det nedenfor nævnte er udtømmende, kan der eksempelvis i tillægget skrives følgende: 1. I henhold til 2 i nærværende kontrakt skal træneren forestå træningen for de i en nævnte hold mindst 2 gange ugentligt. Træningen omfatter såvel bold- som konditionstræning samt teori- og spillemøder. 2. Træneren skal deltage i mindst 1 træningslejr op til sæsonstart samt xx antal stævner pr. sæson. 3. Træneren skal i rimelig udstrækning skaffe sig viden om modstandere ved overværelse af kommende modstanderes kampe. 4. Træneren er suveræn, når det gælder udtagelse af det/de i 2 nævnte hold og tilrettelæggelse af træningen. 5. Øvrige arbejdsopgaver som ikke allerede er nævnt under pkt Yderligere oplysninger: Såfremt der er spørgsmål til denne vejledning og den tilhørende standardkontrakt, er du velkommen til at rette henvendelse til det specialforbund, som din klub hører under eller til Danmarks Idræts-Forbund. juli 2000/DIF

Hermed ansætter (herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren)

Hermed ansætter (herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren) STANDARDKONTRAKT 1 ANSÆTTELSESKONTRAKT (lønnet træner) Hermed ansætter (herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: (herefter benævnt træneren) Adresse: CPR-nr.: Ansættelsen sker på følgende vilkår: 1 Ansættelsesperiode

Læs mere

Tilskud til privat børnepasning

Tilskud til privat børnepasning Tilskud til privat børnepasning Hvad er Frit valg-ordningen? Kommunalbestyrelsen skal give forældre mulighed for at vælge et økonomisk tilskud til privat pasning i stedet for at benytte en plads i et kommunalt

Læs mere

Skat Skattemæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer, trænere m.fl.

Skat Skattemæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer, trænere m.fl. Skat Skattemæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer, trænere m.fl. Dette informationshæfte er blevet til i samarbejde mellem SKAT og idrættens organisationer. Hæftet

Læs mere

Skriftlige forretningsgange

Skriftlige forretningsgange Vejledning til ansættelseskontrakt for forretningsfører/direktør Indledning: Ansættelseskontrakten og vejledningen skal anvendes samlet som et vejledende værktøj for den enkelte bestyrelse, og skal betragtes

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8 Vejledning til Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager Side 1 af 8 Indledende bemærkninger: Denne kontrakt kan kun anvendes, hvis du udfører freelancearbejdet som led i et ansættelsesforhold.

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Midlertidige ansættelser

Midlertidige ansættelser Midlertidige ansættelser Dansk Magisterforening Magistrenes Hus Lyngbyvej 32 F 2100 København Ø Telefon: 39 15 30 45 Telefax: 39 15 30 55 dm@magister.dk www.magister.dk Redaktion: Arkæolog Hanne Dahlerup

Læs mere

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012 1 2 INDHOLD 1 INDLEDNING... 4 2 SKATTEFRI GODTGØRELSE ULØNNEDE... 5 3 BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 5 4 REJSEGODTGØRELSE... 8 5 REJSEGODTGØRELSE SATSER...11 6 REJSEGODTGØRELSE REDUKTION AF SATSER...13 7 SÆRREGLER

Læs mere

SKAT. Skattemæssige forhold for idrætsforeninger SKAT. en hjælp til bestyrelsesmedlemmer, kasserere, trænere, instruktører m.fl.

SKAT. Skattemæssige forhold for idrætsforeninger SKAT. en hjælp til bestyrelsesmedlemmer, kasserere, trænere, instruktører m.fl. SKAT Skattemæssige forhold for idrætsforeninger SKAT en hjælp til bestyrelsesmedlemmer, kasserere, trænere, instruktører m.fl. SKAT Danmarks Idræts-Forbund Dansk Firmaidrætsforbund Danske Gymnastik- og

Læs mere

Vejledning. til. ansættelseskontrakt

Vejledning. til. ansættelseskontrakt Vejledning til ansættelseskontrakt 1 Vejledning til ansættelseskontrakt Det fremgår af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbevisloven),

Læs mere

De skattemæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed.

De skattemæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed. Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2012 FORORD De skattemæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed. I denne publikation gennemgår vi reglerne for udbetaling

Læs mere

Funktionærloven for tillidsrepræsentanter

Funktionærloven for tillidsrepræsentanter Funktionærloven for tillidsrepræsentanter Funktionærloven med kommentarer Teknisk Landsforbund Senest redigeret 30. november 2010 Forfatter/redigeret af: Byrial Bjørst Tryk: Teknisk Landsforbund Denne

Læs mere

Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL)

Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL) Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL) 1. juli 2010 1. juli 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Dækningsområde 2 Ansættelsesbrev

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 FORORD Denne publikation beskriver reglerne om skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse, der er gældende fra 1. januar 2013. Det er vigtigt at bemærke,

Læs mere

Frit valg-ordningen 2013

Frit valg-ordningen 2013 Frit valg-ordningen 2013 1. Hvad er Frit valg-ordningen? Frit valg-ordningen betyder, at kommunen giver et økonomisk tilskud til forældre, der ønsker at ansætte en privat børnepasser i stedet for at benytte

Læs mere

Overenskomst mellem Danske Arkitektvirksomheder og ARKITEKTFORBUNDET pr. 1. april 2005

Overenskomst mellem Danske Arkitektvirksomheder og ARKITEKTFORBUNDET pr. 1. april 2005 Overenskomst mellem Danske Arkitektvirksomheder og ARKITEKTFORBUNDET pr. 1. april 2005 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst er indgået mellem Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og ARKITEKTFORBUNDET

Læs mere

2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER GODE RÅD OM. Ansættelseskontrakter. Udgivet af DANSK ERHVERV

2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER GODE RÅD OM. Ansættelseskontrakter. Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Ansættelseskontrakter 2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Indledning 3 Hvorfor skal der udarbejdes en ansættelseskontrakt? 3 Hvem er omfattet

Læs mere

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver Kan trænere ansættes på tidsbegrænsede aftaler sæson efter sæson? Har en medhjælper ret til barselsorlov? Har en træner funktionærstatus?

Læs mere

Vejledning til standardkontrakt

Vejledning til standardkontrakt Vejledning til standardkontrakt Generelt Hvis du er ansat på en fysioterapeutisk klinik eller hos en anden privat virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst, er du ansat på en individuel kontrakt.

Læs mere

Overenskomst for konsultationssygeplejersker og praksisbioanalytikere i lægepraksis

Overenskomst for konsultationssygeplejersker og praksisbioanalytikere i lægepraksis Overenskomst for konsultationssygeplejersker og praksisbioanalytikere i lægepraksis mellem Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (PLA) og Dansk Sygeplejeråd (DSR) og Danske Bioanalytikere (dbio) 1.

Læs mere

Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL)

Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL) Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL) 1. juli 2010 1. juli 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Dækningsområde 2 Ansættelsesbrev

Læs mere

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2008 Forord De skatte- og afgiftsmæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed. Der er i de sidste år ikke ændret meget på reglerne

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af funktionærer. Det der afgør, hvorvidt en medarbejder skal ansættes som funktionær eller ej er

Læs mere

OK 2013 2015. Løn- og overenskomstkatalog 3

OK 2013 2015. Løn- og overenskomstkatalog 3 OK 2013 2015 Løn- og overenskomstkatalog 3 Løntabellerne for det kommunale- og regionale område gælder for perioden fra den 1. januar 2014 og frem til den 1. oktober 2014. Lønningerne på det statslige

Læs mere

Gode råd og vejledning 4. reviderede oplag. Karsten P. Larsen, advokat, H, MDJ. Peter Bjerre Bøystrup, advokat Jesper Lindhardt, advokat

Gode råd og vejledning 4. reviderede oplag. Karsten P. Larsen, advokat, H, MDJ. Peter Bjerre Bøystrup, advokat Jesper Lindhardt, advokat Ansættelse & afsked i privat tandlægepraksis Gode råd og vejledning 4. reviderede oplag Karsten P. Larsen, advokat, H, MDJ. Peter Bjerre Bøystrup, advokat Jesper Lindhardt, advokat 2 Ansættelse & afsked

Læs mere

Forord. De skatte- og afgiftsmæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed.

Forord. De skatte- og afgiftsmæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed. Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2009 Forord De skatte- og afgiftsmæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed. Der er i de sidste år ikke ændret på reglerne

Læs mere

Overenskomst. mellem. Willke og Dansk Jernbaneforbund

Overenskomst. mellem. Willke og Dansk Jernbaneforbund Overenskomst mellem Willke og Dansk Jernbaneforbund gældende for 01.03.2014-01.03.2016 1 Forord Overenskomstparterne Dansk Jernbaneforbund og Willke indgik den 01.09. 2011 aftale om en overenskomst for

Læs mere

Informationspjece til forældrene om Frit valg-ordningen

Informationspjece til forældrene om Frit valg-ordningen Informationspjece til forældrene om Frit valg-ordningen 1. Hvad er Frit valg-ordningen? Frit valg-ordningen betyder, at kommunen kan vælge at give et økonomisk tilskud til forældre, der ønsker at ansætte

Læs mere

Overenskomst. med tilhørende protokollater og aftaler. mellem. Foreningen af små teatre i Danmark (FAST) samt Børneteatersammenslutningen (BTS)

Overenskomst. med tilhørende protokollater og aftaler. mellem. Foreningen af små teatre i Danmark (FAST) samt Børneteatersammenslutningen (BTS) Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Foreningen af små teatre i Danmark (FAST) samt Børneteatersammenslutningen (BTS) og Teknisk Landsforbund (TL) 1. januar 2007 1. juli 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere