Bilag til 2016-studieordning - UCC s sygeplejerskeuddannelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag til 2016-studieordning - UCC s sygeplejerskeuddannelse"

Transkript

1 Bilag til 2016-studieordning - UCC s sygeplejerskeuddannelse Semester 1 Observation og vurdering af borgers og patients sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge Temaet retter sig mod at observere, identificere, analysere og vurdere borgere og patienters sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge inden for sygeplejerskens virksomhedsområde. Fokus er at opnå viden om og færdigheder i at systematisere viden, planlægge, udføre og vurdere sygeplejeinterventioner i samspil med borger og patient. Læringsudbytter Har viden om, kan forstå og reflektere over værdier i sygepleje med baggrund i udvalgt teori Har viden om og kan understøtte borgere og patienter som centrale og aktive aktører i individuelle forløb Har viden og kan reflektere over observere, identificere, analysere, vurdere, kommunikere, prioritere, evaluere, dokumentere og justere udvalgte områder af sygepleje og reflektere over dette Har viden om, kan reflektere over, kombinere og sammenfatte udvalgte dele af menneskets anatomi, fysiologi og sygdomslære samt patofysiologi i forhold til borger eller patient Har viden om, kan forstå og reflektere over individuelle, sociale og kulturelle forholds betydning for menneskers oplevelser og reaktioner ved sundhedsudfordringer og sygdom Har viden om, hvordan mikrobiologi har betydning for patient, borger og samfund relateret til sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge Har viden om og kan reflektere over forebyggelse og sundhedsfremme og i samspil med borger og patient formulere intentioner og mål inden for udvalgte områder Har viden om og kan reflektere over sundhedsvæsenets organisering og lovgrundlag Har viden om og kan reflektere over professionens brug af udvalgt informations-, kommunikationsog velfærdsteknologi og med udgangspunkt i borgere og patienters ressourcer anvende udvalgte teknologier i planlægning og udførelse af sygepleje Har viden om, kan anvende og udvikle relevante studie- og arbejdsmetoder samt forstå og vise ansvar for egne læreprocesser og udvikling Har viden om og kan reflektere over udvalgte dele af videnskabsteori og forskningsmetode relateret til sygepleje Læringsudbytter fordelt på viden, færdigheder og kompetencer Viden Kan forstå og reflektere over metoder til systematisk at observere, diagnosticere, kommunikere, prioritere, evaluere, dokumentere og justere udvalgte områder af sygepleje til borger og patient på individniveau 1

2 Har viden om udvalgte dele af menneskets anatomi og fysiologi samt udvalgte dele af sygdomslære og patofysiologi Kan forstå og reflektere over individuelle, sociale og kulturelle forholds indflydelse på menneskers oplevelser og reaktioner ved sundhedsudfordringer og sygdom Har viden om sundhedsvæsenets organisering, ansvarsfordeling og lovgrundlag Kan forstå og reflektere over sygeplejefagets værdier, udvalgte teorier og metoder Har viden om samarbejde og relationsdannelse mellem sundhedsprofessionel og borger eller patient Har viden om og kan reflektere over forebyggelse og sundhedsfremme i relation til udvalgte områder Har viden om og kan reflektere over professionens anvendelse af udvalgt teknologi i pleje og behandling Har viden om og kan reflektere over udvalgte dele af videnskabsteori og forskningsmetode i sygepleje Færdigheder Kan anvende udvalgte kliniske metoder til observation og vurdering af borgers og patients sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge Kan inddrage borgers/patients oplevelse af og reaktioner på sundhedsudfordringer og sygdom Kan indgå i samspil med borger og patient og i samarbejde med denne formulere fælles mål for udvalgte områder Kan anvende udvalgte teorier om samarbejde i forhold til en tværprofessionel praksis Kan anvende udvalgte professionsrelevante informations-, kommunikations- og velfærdsteknologier som indtænker borgerens/patientens egne ressourcer Kan anvende relevante studie- og arbejdsmetoder til at søge, vurdere og fortolke empiri, teori og forskningsmetoder Kompetencer Kan identificere udvalgte kliniske metoder til at observere, diagnosticere, kommunikere, prioritere, evaluere, dokumentere og justere sygepleje Kan identificere afvigelser fra det normale i forhold til udvalgte sundhedsudfordringer og sygdomme Kan kommunikere med borger/patient med respekt for den enkeltes oplevelse af og reaktion på sundhedsudfordringer og sygdom Kan identificere egen rolle som sundhedsprofessionel med udgangspunkt i udvalgt etisk teori og lovgivning samt borgerens og patientens perspektiv 2

3 Kan udvise begyndende selvstændighed i forhold til håndtering af national og international praksis, - udviklings- og forskningsviden i argumentation for og refleksion over sygepleje Kan håndtere udvalgte teknologier i planlægning, udførelse og udvikling af pleje og behandling Kan udvise ansvarlighed ud fra en forståelse for og identifikation af egne læreprocesser og udviklingsbehov Forudsætningsgivende studieaktivitet Det er en forudsætning for at gå til prøve, at den studerende har gennemført klinisk undervisning med 30 timer ugentligt i gennemsnit. Den studerende skal desuden have godkendt to forudsætningsgivende studieaktiviteter: o Aktivitet 1 er koblet til det tværprofessionelle element o Aktivitet 2 er placeret i 2. kliniske periode Formkrav, kriterier og dokumentation af de forudsætningsgivende aktiviteter fremgår af semesterbeskrivelse for 1. semester. Såfremt aktiviteterne ikke godkendes før tidspunktet for den eksterne prøve, har den studerende brugt et prøveforsøg. Prøve Der afvikles individuel skriftlig intern prøve, hvor semesterets samlede læringsudbytte udprøves. Beskrivelse af præcise prøvekriterier og formkrav fremgår af semesterbeskrivelse for 1. semester. Prøven bedømmes efter 7-trins skalaen. Semester 2 Klinisk beslutningstagen i stabile og komplekse pleje- og behandlingsforløb Temaet er rettet mod klinisk beslutningstagen inden for sygeplejerskens virksomhedsområde i samspil med borger, patient og pårørende på baggrund af praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden. Fokus er at opnå viden om og færdigheder i at opstille mål, intervenere, evaluere og justere interventioner i stabile og komplekse pleje- og behandlingsforløb. Læringsudbytter Har viden om, kan forstå og reflektere over værdier i sygepleje i forhold til klinisk beslutningstagen ud fra praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden. Har viden om, kan forstå og reflektere over klinisk beslutningstagen og sygeplejefaglige interventioner i samspil med borger, patient og pårørende i stabile og udvalgte komplekse pleje- og behandlingsforløb Har viden om, kan reflektere over, kombinere og sammenfatte udvalgte dele af menneskets anatomi, fysiologi, ernærings- og sygdomslære samt patofysiologi Har viden om, kan forstå og reflektere over udvalgt farmakologi og medicinhåndtering, rammeordination og rammedelegering 3

4 Har viden om, kan anvende og reflektere over forebyggelse, sundhedsfremme og rehabilitering og palliation i forhold til sygeplejefaglige interventioner til borger/ patient i stabile og udvalgte komplekse pleje- og behandlingsforløb Kan forstå og reflektere over individuelle, sociale, kulturelle og etiske perspektiver på borgerens, patientens og pårørendes oplevelser og reaktioner ved sundhedsudfordringer og sygdom Har viden om og kan reflektere over professionens brug af udvalgt informations-, kommunikationsog velfærdsteknologi og kan anvende disse teknologier ved klinisk beslutningstagen Har viden om og kan reflektere over udvalgte dele af videnskabsteori og forskningsmetode Har viden om, kan anvende og udvikle relevante studie- og arbejdsmetoder samt forstå og vise ansvar for egne læreprocesser og udvikling Læringsudbytter fordelt på viden, færdigheder og kompetencer Viden Har viden om og kan forstå og reflektere over sygeplejefagets værdier, teorier og metoder Kan forstå og reflektere over klinisk beslutningstagen ud fra praksis-, udviklings- og forskningsviden Kan forstå og reflektere over vidensformer til systematisk at observere, diagnosticere, kommunikere, prioritere, evaluere, dokumentere og justere sygepleje til borger/patient på individniveau Kan forstå og reflektere over viden om individuelle, sociale, kulturelle og etiske forholds indflydelse på menneskers oplevelser og reaktioner ved sundhedsudfordringer og sygdom Kan forstå og reflektere over udvalgte dele af menneskets anatomi og fysiologi, ernæringslære samt dele af sygdomslære og patofysiologi Kan forstå og reflektere over udvalgt farmakologi og medicinhåndtering, rammeordination og rammedelegering Har viden om og kan reflektere over forebyggelse, sundhedsfremme, rehabilitering og palliation Har viden om og kan reflektere over professionens anvendelse af udvalgt teknologi til borgere/patienter i stabile og komplekse pleje- og behandlingsforløb Har viden om og kan reflektere over sundhedsprofessionernes samarbejde i forhold til brug af informations og velfærdsteknologi Har viden om og kan reflektere over udvalgte dele af videnskabsteori og forskningsmetode samt relatere denne viden til forsknings- og udviklingsarbejde i professionspraksis Færdigheder Kan anvende klinisk beslutningstagen ud fra forskellige vidensformer i samspil med borger/patient og pårørende til systematisk at observere, diagnosticere, prioritere, evaluere, dokumentere og justere sygepleje på individniveau 4

5 Kan samarbejde med borger/patient og pårørende om formulering af fælles mål for sygepleje Kan udøve sygeplejefaglig intervention i samspil med borger/patient i stabile og komplekse pleje- og behandlingsforløb Kan anvende medicinhåndtering samt inden for en rammedelegation ordinere udvalgt medicin Kan anvende udvalgte professionsrelevant informations- og kommunikations- og velfærdsteknologi, som i størst muligt omfang indtænker borger/patients egne ressourcer Kan i et samarbejde med borgeren eller patienten anvende udvalgte sundhedspædagogiske interventioner med henblik på at opnå handlekompetencer i hverdagslivet Kan anvende relevante studie- og arbejdsmetoder til at søge, vurdere og fortolke empiri, teori og forskningsmetoder Kompetencer Kan beherske klinisk beslutningstagen relateret til udvalgte borgere/patienter i stabile og komplekse pleje og behandlingsforløb Kan kommunikere med borger/patient og pårørende med respekt for den enkeltes oplevelse af og reaktion på sundhedsudfordringer og sygdom Kan håndtere udvalgt farmakologi og medicinhåndtering, herunder ordination af medicin inden for en rammedelegation Kan udvise selvstændighed i forhold til håndtering af national og international praksis-, udviklings- og forskningsviden i argumentation for og refleksion over klinisk beslutningstagen i sygepleje Kan identificere og anvende samarbejde- og gruppeprocesser og metoder i forhold til arbejdet med borgeren, patienter, disse pårørende og de sundhedsprofessionelle Kan håndtere udvalgte teknologier i planlægning, udførelse og udvikling af pleje og behandling Kan udvise ansvarlighed ud fra en forståelse for og identifikation af egne læreprocesser og udviklingsbehov Forudsætningsgivende studieaktiviteter Det er en forudsætning for at gå til prøve, at den studerende har gennemført klinisk undervisning med 30 timer ugentligt i gennemsnit. Den studerende skal desuden have godkendt tre forudsætningsgivende studieaktiviteter: o Aktivitet 1 er koblet til det tværprofessionelle element o Aktivitet 2 er placeret semesterets kliniske periode o Aktivitet 3 er knyttet til semesterets teoretiske del Formkrav, kriterier og dokumentation af de forudsætningsgivende aktiviteter fremgår af semesterbeskrivelse for 1. semester Såfremt aktiviteterne ikke godkendes før tidspunktet for den eksterne prøve, har den studerende brugt et prøveforsøg. 5

6 Prøve Der afvikles individuel, ekstern, mundtlig prøve, hvor semesterets samlede læringsudbytte udprøves. Beskrivelse af præcise prøvekriterier og formkrav fremgår af semesterbeskrivelse for 2. semester. Prøven bedømmes efter 7-trins skalaen. Semester 3 Situationsbestemt kommunikation i samspil med borger og patient, pårørende og fagprofessionelle i og på tværs af sektorer Temaet retter sig mod situationsbestemt kommunikation, vejledning og undervisning i samspil med borgere/patienter og pårørende i professionsfaglig og tværprofessionel praksis. Fokus er at opnå viden om individuelle, sociale og kulturelle forholds indflydelse på borgeres/patienter oplevelser og reaktioner på sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge samt færdigheder i og kompetencer til at tage ansvar for situationsbestemt kommunikation og pædagogiske interventioner. Læringsudbytter Kan forstå, reflektere over og anvende pædagogisk, psykologisk og kommunikativ viden i samspil med borger og patient, pårørende, kollegaer og medstuderende Har viden om og kan reflektere over anvendelse af kommunikationsteorier og -metoder og kan forstå den kommunikative betydning for dialog og etablering af professionel relation Kan forstå og reflektere over menneskers oplevelser og reaktioner ved sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge Har viden om og kan reflektere over professionens brug af informations-, kommunikations- og velfærdsteknologi og kan anvende teknologier i tværprofessionelt samarbejde og situationsbestemt kommunikation Har viden om, forståelse for og kan reflektere over tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde i forskellige borger- og patientforløb Kan forstå farmakologi, reflektere over og anvende medicinhåndtering, rammeordination og rammedelegering, herunder rådgive og vejlede borger, patient og pårørende Har viden om og kan reflektere over udvalgte dele af videnskabsteori og forskningsmetode samt relatere denne viden til forsknings- og udviklingsarbejde i professionspraksis Har viden om, kan anvende og udvikle relevante studie- og arbejdsmetoder samt forstå og vise ansvar for egne læreprocesser og udvikling Læringsudbytter fordelt på viden, færdigheder og kompetencer Viden Kan forstå og reflektere over menneskers oplevelser og reaktioner ved sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge ud fra viden om individuelle, sociale, kulturelle, internationale og etiske forhold 6

7 Har viden om, kan forstå og reflektere over målrettede pædagogiske- og kommunikative interventioner i samspil med borger, patient og pårørende Har viden om, kan forstå og reflektere over borgeres/patienters oplevelser af og reaktioner på sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge Har viden om og kan reflektere over anvendelse af kommunikationsteorier og -metoder og kan forstå den kommunikative betydning i forhold til etablering af dialog og relation Kan forstå og reflektere over sygeplejefagets værdier, teorier og metoder Kan forstå og reflektere over professionens anvendelse af teknologi i pleje og behandling Kan forstå og reflektere over udvalgt farmakologi og medicinhåndtering, rammeordination og rammedelegering Har viden om og kan reflektere over udvalgte sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge i et tværprofessionelt perspektiv Kan forstå og reflektere over udvalgte dele af videnskabsteori og forskningsmetode samt relatere denne viden til forsknings- og udviklingsarbejde i professionspraksis Færdigheder Kan anvende situationsbestemt kommunikation, vejledning og rådgivning professionsfagligt og tværprofessionelt i samspil med borger, patient og pårørende Kan reflektere over tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde i forskellige borger- og patientforløb Kan anvende professionsrelevante informations-, kommunikations- og velfærdsteknologier med udgangspunkt i borgerens/patientens ressourcer Kan varetage medicinhåndtering samt ordinere medicin inden for rammedelegation Kan anvende relevante studie- og arbejdsmetoder til at søge, vurdere og fortolke empiri, teori og forskningsmetoder Kompetencer Kan beherske situationsbestemt kommunikation, vejledning og undervisning i samspil med borger, patient og pårørende ud fra viden om individuelle, sociale og kulturelle forhold Kan identificere borgere og patienters oplevelser og reaktioner på sundhedsudfordringer og sygdom som grundlagt for sygeplejefaglig intervention Kan samarbejde tværprofessionelt og tværsektorielt om borger- og patientforløb Kan varetage lægemiddelhåndtering i udvalgte stabile og komplekse pleje- og behandlingsforløb 7

8 Udviser selvstændighed i forhold til håndtering af national og international praksis-, udviklings- og forskningsviden i argumentation for og refleksion over sygepleje Kan udvise ansvarlighed og selvstændighed i forhold til egne læreprocesser og udviklingsbehov Forudsætningsgivende studieaktiviteter Det er en forudsætning for at gå til prøve, at den studerende skal have godkendt to forudsætningsgivende studieaktiviteter: o Aktivitet 1 er koblet til det valgfri element i semesterets første seks uger o Aktivitet 2 er placeret i den efterfølgende periode af semesteret og er en del af det projektarbejde, der gennemføres Formkrav, kriterier og dokumentation af de forudsætningsgivende aktiviteter fremgår af semesterbeskrivelse for 3. semester. Såfremt aktiviteterne ikke godkendes før tidspunktet for den eksterne prøve, har den studerende brugt et prøveforsøg. Prøve Der afvikles to interne prøver, hvor semesterets samlede læringsudbytte udprøves. Den ene prøve er en individuel digital skriftlig prøve i medicinhåndtering. Den anden består af en projektrapport, der udarbejdes i gruppe, med efterfølgende mundtlig eksamination. Projektrapporten danner udgangspunkt for den mundtlige eksamination og bedømmes ikke særskilt. Den mundtlige eksamination gennemføres i den samme gruppe, som rapporten er udarbejdet i. Grupperne skal have en størrelse på fire til fem medlemmer. Beskrivelse af præcise prøvekriterier og formkrav fremgår af semesterbeskrivelse for 3. semester. Prøven bedømmes efter 7-trins skalaen. Semester 4 Klinisk lederskab af borger- og patientforløb Temaet retter sig mod borger og patientforløb på tværs af sundhedsvæsenets professioner, institutioner og sektorer. Fokus er at opnå viden om og færdigheder i klinisk lederskab af pleje- og behandling i borger- og patientforløb, relateret til den enkeltes livssituation med sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge. Læringsudbytter Kan anvende klinisk lederskab og beslutningstagen i samspil med borger og patient for systematisk at observere, diagnosticere, prioritere, lede, koordinere, evaluere, dokumentere og justere sygepleje på individ-, gruppe- og samfundsniveau Kan forstå og reflektere over individuelle, sociale, kulturelle, internationale og etiske forholds indflydelse på borger, patient og pårørendes livssituation som forudsætning for klinisk lederskab Kan forstå og reflektere over sundhedsvæsenets organisering og ansvarsfordeling sektorer imellem ud fra lovgrundlag, etisk ansvar og samfundsmæssige vilkår Kan påtage sig lederskab af tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde i forskellige borger-, patient- og pårørendeforløb i forhold til sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge 8

9 Har viden om hvordan mikrobiologi har betydning for patient, borger og samfund relateret til sundhed og sygdom Kan forstå og reflektere over sygeplejefagets værdier, teorier og metoder i forhold til klinisk lederskab ud fra praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden I samspil med fagprofessionelle udøve klinisk lederskab af borger/patient-, pleje-, og behandlingsforløb herunder anvende og vurdere standarder og metoder Kan håndtere og påtage sig ansvar for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling Kan forstå og anvende professionsrelevant teknologi, herunder informations- og kommunikationsteknologi i arbejde med kvalitetssikring Har viden om, kan anvende og udvikle relevante studie- og arbejdsmetoder samt forstå og vise ansvar for egne læreprocesser og udvikling Læringsudbytter fordelt på viden, færdigheder og kompetencer Viden Kan forstå og reflektere over metoder til systematisk at observere, diagnosticere, kommunikere, prioritere, lede, koordinere, evaluere, dokumentere og justere sygepleje til patient/ borger på individ-, gruppe- og samfundsniveau Kan forstå og reflektere over viden om individuelle, sociale, kulturelle, internationale og etiske forholds indflydelse på menneskers oplevelser og reaktioner ved sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge Kan forstå og reflektere over udvalgte dele af menneskets anatomi, fysiologi og sygdomslære samt kan forstå farmakologi og reflektere over medicinhåndtering, rammeordination og rammedelegering Kan forstå og reflektere over klinisk lederskab i og på tværs af professioner, sektorer, organisationer, institutioner samt patientens/borgerens hjem Kan forstå og reflektere over sygeplejefagets værdier, teorier og metoder Kan forstå og reflektere over anvendelse af teknologi i arbejdet med kvalitetssikring Færdigheder Kan anvende klinisk lederskab og systematisk observere, diagnosticere, prioritere, lede, koordinere, evaluere, dokumentere og justere sygepleje på individ-, gruppe- og samfundsniveau Kan inddrage patients/borgers vurdering af egen livssituation i udøvelse af klinisk lederskab Kan anvende professionsrelevant teknologi, herunder informations- og kommunikationsteknologi i arbejde med kvalitetssikring Kan anvende og vurdere metoder og beskrevne standarder for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling 9

10 Kan anvende relevante studie- og arbejdsmetoder til at opsøge, vurdere og fortolke empiri, teori og forskningsmetoder samt og deltage i innovations-, udviklings- og forskningsarbejde Kompetencer Kan udøve klinisk lederskab af pleje og behandling i borger- og patientforløb Kan beherske professionsrelevant teknologi, herunder informations- og kommunikationsteknologi i relevant kontekst Kan beherske og påtage sig ansvar for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling Kan samarbejde tværprofessionelt og tværsektorielt i forskellige borger og patientforløb Kan udvise ansvarlighed og selvstændighed i forhold til egne læreprocesser og udviklingsbehov Forudsætningsgivende studieaktiviteter Det er en forudsætning for at gå til prøve, at den studerende har gennemført klinisk undervisning med 30 timer ugentligt i gennemsnit. Den studerende skal desuden have godkendt fire forudsætningsgivende studieaktiviteter: o Aktivitet 1 er placeret i semesterets første kliniske periode o Aktivitet 2 er placeret i semesterets anden kliniske periode o Aktivitet 3 er koblet til det tværprofessionelle element o Aktivitet 4 er knyttet til semesterets teoretiske del Formkrav, kriterier og dokumentation af de forudsætningsgivende aktiviteter fremgår af semesterbeskrivelse for 1. semester Såfremt aktiviteterne ikke godkendes før tidspunktet for den eksterne prøve, har den studerende brugt et prøveforsøg. Prøve Den individuelle interne prøve tager afsæt i en praktisk klinisk situation med en efterfølgende mundtlig argumentation, hvor semesterets samlede læringsudbytte udprøves. Beskrivelse af præcise prøvekriterier og formkrav fremgår af semesterbeskrivelsen for 4. semester. Prøven bedømmes efter 7-trins skalaen Semester 5 Sygepleje - Borger og patient i kritiske situationer Temaet retter sig mod klinisk beslutningstagen, interventioner og lederskab i akutte og kritiske pleje ogog behandlingsforløb. Fokus er på borgeres, patienters og pårørendes oplevelser, reaktioner, vilkår og handlinger i forbindelse med akut og kritisk sygdom samt eventuel forestående død. Endvidere rettes fokus mod forskellige sundhedsprofessioners bidrag til at fremme kvalitet og kontinuitet såvel ud fra et borger- som et fagprofessionelt perspektiv. Læringsudbytter Kan forstå, reflektere over og systematisk observere, diagnosticere, kommunikere, prioritere, evaluere, dokumentere og justere sygepleje til akut og kritisk syge borgere og patienter 10

11 Kan forstå og reflektere over menneskets anatomi og fysiologi samt sygdomslære i forhold til sygepleje og behandling af udvalgte akut og kritisk syge borgere og patienter Kan forstå og reflektere over individuelle, sociale, kulturelle forholds betydning for borgere, patienters og pårørendes oplevelser, reaktioner og handlinger ved akut og kritisk sygdom Kan forstå, reflektere over og anvende informations-, kommunikations- og velfærdsteknologi ved sygepleje og behandling Kan indgå i tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde og med afsæt i et helhedsperspektiv understøtte borger, patient og pårørende som en central og aktiv aktør i det individuelle forløb Kan anvende, vurdere og formidle sygeplejefaglige interventioner i akutte og kritiske pleje- og behandlingsforløb ud fra praksis, udviklings og forskningsbaseret viden Kan selvstændigt inden for en rammedelegation håndtere ordination af medicin i udvalgte akutte og komplekse pleje- og behandlingsforløb Kan tage medansvar for og håndtere klinisk beslutningstagning og klinisk lederskab i akutte og kritiske pleje- og behandlingsforløb samt anvende standarder og metoder til kvalitetssikring og kvalitetsudvikling Kan kommunikere empatisk, etisk og refleksivt i samspil med borger, patient, pårørende og fagprofessionelle i akutte og kritiske situationer. Kan forstå og reflektere over videnskabsteori og forskningsmetode og kan reflektere over hvordan disse har betydning i professionspraksis Læringsudbytter fordelt på viden, færdigheder og kompetencer Viden Kan understøtte borger, patient og pårørende som en central og aktiv aktør i det individuelle forløb, fremme kvalitet, kontinuitet samt tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde med afsæt i et helhedsperspektiv Har viden om og kan reflektere over metoder til systematisk at observere, diagnosticere kommunikere, prioritere, evaluere, dokumentere og justere sygepleje til udvalgte akut og kritisk syge borgere og patienter Har viden om og kan reflektere over menneskets anatomi og fysiologi samt sygdomslære i forhold til sygepleje og behandling af akut og kritisk syge borgere og patienter Har viden om og kan reflektere over klinisk beslutningstagning og lederskab i akutte og kritiske plejeog behandlingsforløb Har viden om og kan reflektere over medicinhåndtering, rammeordination og rammedelegering i akutte og kritiske pleje- og behandlingsforløb Kan forstå og reflektere over sociale og kulturelle vilkår og forholds betydning for borgere, patienter og pårørendes oplevelser, reaktioner og handlinger ved akut og kritisk sygdom samt eventuel forestående død 11

12 Har viden om og kan reflektere over informations-, kommunikations- og velfærdsteknologi ved sygepleje og behandling Kan forstå og reflektere over videnskabsteori og forskningsmetode og relatere denne viden til forsknings- og udviklingsarbejde i professionspraksis Færdigheder Kan anvende og argumentere for klinisk beslutningstagning og lederskab i udvalgte akutte og kritiske pleje- og behandlingsforløb samt anvende standarder og metoder til kvalitetssikring og kvalitetsudvikling Kan udføre og argumentere for sygepleje ved udvalgt akut og kritisk sygdom samt eventuel forstående død ud fra praksis, udviklings og forskningsbaseret viden Kan anvende et borger-, patient- og pårørende perspektiv med henblik på støtte i den aktuelle livssituation Kan anvende, vurdere og formidle medicinhåndtering samt inden for en rammedelegation ordinere medicin i akutte og kritiske pleje- og behandlingsforløb Kan anvende og vurdere informations-, kommunikations- og velfærdsteknologi ved sygepleje og behandling Kan indgå i et tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde og med afsæt i et helhedsperspektiv understøtte borger, patient og pårørende som en central og aktiv aktør i det individuelle forløb Kan kommunikere empatisk, etisk og refleksivt i samspil med borger, patient, pårørende og fagprofessionelle i akutte og kritiske situationer Kompetencer Kan udøve sygepleje til udvalgte borgere og patienter med akut og kritisk sygdom Kan varetage klinisk beslutningstagning og lederskab i akutte og kritiske pleje- og behandlingsforløb Kan ud fra rammedelegation beherske ordination af medicin og lægemiddelhåndtering Kan indgå i tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde, og med afsæt i et helhedsperspektiv understøtte borger, patient og pårørende som en central og aktiv aktør i det individuelle forløb Kan kommunikere empatisk, etisk og refleksivt i samspil med borger, patient, pårørende og fagprofessionelle Har viden om og kan reflektere over videnskabsteori, forskningsmetode og kan relatere denne viden til forsknings- og udviklingsarbejde i professionspraksis Forudsætningsgivende studieaktivitet Det er en forudsætning for at gå til prøve, at den studerende har gennemført klinisk undervisning med 30 timer ugentligt i gennemsnit. Den studerende skal desuden have godkendt tre forudsætningsgivende studieaktiviteter: 12

13 o Aktivitet 1 er koblet til det tværprofessionelle element o Aktivitet 2 er placeret i semesterets kliniske periode o Aktivitet 3 er knyttet til semesterets teoretiske del Formkrav, kriterier og dokumentation af de forudsætningsgivende aktiviteter fremgår af semesterbeskrivelse for 1. semester Såfremt aktiviteterne ikke godkendes før tidspunktet for den eksterne prøve, har den studerende brugt et prøveforsøg. Prøve Ekstern mundtlig prøve, hvor semesterets samlede læringsudbytte udprøves. Prøven kan afvikles individuelt eller i gruppe på to til tre studerende. Beskrivelse af præcise prøvekriterier og formkrav fremgår af semesterbeskrivelse for 5. semester. Prøven bedømmes efter 7-trinsskalaen Semester 6 Sygepleje Borger og patient i det hele sundhedsvæsen Temaet retter sig mod selvstændig klinisk beslutningstagen og klinisk lederskab inden for sygeplejens virksomhedsområde i det hele sundhedsvæsen på tværs af sektorer og professioner. Fokus er at opnå kompetence i selvstændigt at indgå i tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde og med afsæt i et helhedsperspektiv at understøtte patienten og borgeren som en central og aktiv aktør. Ligeledes er fokus at forholde sig kritisk refleksivt i sygeplejesituationer i det hele sundhedsvæsen. Læringsudbytter Kan selvstændigt anvende, kritisk vurdere og formidle klinisk beslutningstagen til systematisk at observere, diagnosticere, prioritere, lede, koordinere, evaluere, dokumentere og justere sygepleje i samspil med borgere, patienter og pårørende Kan udføre og kritisk vurdere klinisk lederskab af pleje-, og behandlingsforløb i samspil med borgere, patienter, pårørende og fagprofessionelle på tværs af sektorer Kan indgå selvstændigt i tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde og med afsæt i helhedsperspektiv understøtte borger, patient og pårørende som en central og aktiv aktør i individuelle forløb. Kan indgå empatisk, etisk og refleksivt i en dialogbaseret og værdiskabende kommunikation og relation med borgere, patienter og pårørende samt tværprofessionelle samarbejdspartnere Kan anvende, kritisk vurdere og formidle sygeplejefaglige interventioner i stabile, akutte, komplekse, forebyggende og rehabiliterende pleje- og behandlingsforløb Kan anvende og kombinere viden om samt reflektere over menneskets anatomi, fysiologi og sygdomslære Kan udføre, kritisk vurdere og formidle medicinhåndtering samt inden for en rammedelegering ordinere medicin i stabile, akutte og komplekse pleje- og behandlingsforløb 13

14 Kan selvstændigt anvende og kritisk vurdere beskrevne standarder for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling samt sikre og udvikle kvalitet, der understøtter borger- og patientoplevet sammenhæng i et samlet sundhedsvæsen og i borgerens/patientens hjem Kan selvstændigt støtte, vejlede og rådgive borger, patient og pårørende i at håndtere sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge i rehabiliterende, pallierende, sundhedsfremmende og forebyggende forløb Kan selvstændigt håndtere innovation og teknologier i planlægning, udførelse og udvikling af pleje og behandling Kan selvstændigt håndtere og integrere national og international praksis-, udviklings- og forskningsviden i argumentation for og refleksion over sygepleje Læringsudbytter fordelt på viden, færdigheder og kompetencer Viden Kan forstå og reflektere over menneskets anatomi og fysiologi samt sygdomslære Kan forstå og reflektere over klinisk beslutningstagen til systematisk at observere, diagnosticere, prioritere, lede, koordinere, evaluere, dokumentere og justere sygepleje i samspil med borgere, patienter og pårørende Kan forstå og reflektere over klinisk lederskab af pleje-, og behandlingsforløb i samspil med borgere, patienter, pårørende og fagprofessionelle på tværs af sektorer under hensyntagen til kvalitetssikring Kan forstå og reflektere over farmakologi og medicinhåndtering, rammeordination og rammedelegering i stabile, akutte og komplekse pleje- og behandlingsforløb Kan forstå og kan reflektere over tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde og med afsæt i et helhedsperspektiv understøtte borger, patient og pårørende som en central og aktiv aktør i det individuelle forløb Kan forstå og reflektere over beskrevne standarder for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling, samt sikre og udvikle kvalitet, der understøtter borger- og patientoplevet sammenhæng i et samlet sundhedsvæsen Kan forstå og reflektere over innovation og teknologier i planlægning, udførelse og udvikling af pleje, omsorg om behandling Kan reflektere over dilemmaer og etiske problemstillinger inden for sygepleje Har viden om og kan reflektere over national og international praksis-, udviklings- og forskningsviden i argumentation for og refleksion over sygepleje Færdigheder Kan samarbejde tværprofessionelt og tværsektorielt og med afsæt i et helhedsperspektiv understøtte borger, patient og pårørende som en central og aktiv aktør 14

15 Kan anvende, vurdere og formidle klinisk beslutningstagen til systematisk at observere, diagnosticere, prioritere, lede, koordinere, evaluere, dokumentere og justere sygepleje i samspil med borgere, patienter og pårørende Kan udføre, vurdere og anvende klinisk lederskab af pleje-, og behandlingsforløb i samspil med borgere, patienter, pårørende og fagprofessionelle på tværs af sektorer under hensyntagen til kvalitetssikring Kan anvende, vurdere og formidle sygeplejefaglige interventioner i stabile, akutte, komplekse, forebyggende og rehabiliterende pleje- og behandlingsforløb Kan anvende og vurdere viden om menneskets anatomi, fysiologi og sygdomslære i stabile, akutte og komplekse pleje- og behandlingsforløb Kan udøve, vurdere og formidle medicinhåndtering samt inden for en rammedelegering ordinere medicin i stabile, akutte og komplekse pleje- og behandlingsforløb Kan anvende og vurdere standarder for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling samt sikre og udvikle kvalitet, der understøtter borger- og patientoplevet sammenhæng i et samlet sundhedsvæsen Kan vurdere og anvende innovation og teknologier i planlægning, udførelse og udvikling af pleje og behandling Kompetencer Kan indgå i dialogbaseret og værdiskabende kommunikation med borgere, patienter og pårørende samt tværprofessionelle samarbejdspartnere Kan selvstændigt indgå i tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde med borger, patient og pårørende som en central og aktiv aktør Kan selvstændigt udøve klinisk beslutningstagen i samspil med borgere, patienter og pårørende. Kan selvstændigt udøve klinisk lederskab af pleje-, og behandlingsforløb i samspil med borgere, patienter, pårørende og fagprofessionelle i og på tværs af sektorer Kan selvstændigt udøve medicinhåndtering Kan selvstændigt sikre, kritisk vurdere og udvikle kvalitet, der understøtter borger- og patientoplevet sammenhæng i et samlet sundhedsvæsen Kan selvstændigt støtte, vejlede og rådgive borger, patient og pårørende med udgangspunkt i den enkeltes levevilkår Kan selvstændigt håndtere og kritisk vurdere innovation og teknologier i planlægning, udførelse og udvikling af pleje og behandling Kan forholde sig kritisk reflekterende til egen professionsfaglighed samt udvikling af egne kompetencer Kan udvise ansvarlighed og selvstændighed i forhold til egne læreprocesser og udviklingsbehov 15

16 Forudsætningsgivende studieaktivitet Det er en forudsætning for at gå til prøve, at den studerende har gennemført klinisk undervisning med 30 timer ugentligt i gennemsnit. Den studerende skal desuden have godkendt tre forudsætningsgivende studieaktiviteter: o Aktivitet 1 omhandler fællesundervisning i kommunikation omkring stuegang og er en aktivitet der gennemføres i samarbejde med medicinstuderende o Aktivitet 2 retter sig mod medicineringsprocessen med fokus på at opnå selvstændighed indenfor området medicinhåndtering o Aktivitet 3 omhandler dokumentation og kvalitetsudvikling, kliniske sygeplejeinterventioner og/eller borger/patientforløb Formkrav, kriterier og dokumentation af de forudsætningsgivende aktiviteter fremgår af semesterbeskrivelse for 1. semester Såfremt aktiviteterne ikke godkendes før tidspunktet for den eksterne prøve har den studerende brugt et prøveforsøg. Prøve Intern individuel klinisk prøve. Den studerende skal demonstrere viden, færdigheder og kompetencer i en konkret klinisk sygeplejesituation med kritisk refleksion over klinisk beslutningstagen og klinisk lederskab i komplekse pleje og behandlingsforløb. Beskrivelse af præcise prøvekriterier og formkrav fremgår af semesterbeskrivelse for 6. semester. Prøven bedømmes efter 7-trins skalaen. Semester 7 Sygepleje Udvikling af evidens- og forskningsbaseret praksis Temaet retter sig mod kritisk at vurdere praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden med relevans for sygepleje i praksis. Fokus er at opnå kompetence til at deltage i udviklings- og forskningsarbejde. Fokus er desuden at opnå kompetence til at bearbejde en klinisk sygeplejefaglig problemstilling med inddragelse af relevant teori og metode. Læringsudbytter Kan kritisk undersøge, vurdere og formidle national og international praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden relateret til professionsfaglige problemstillinger inden for sygeplejerskens virksomhedsområde Kan reflektere over kundskabsgrundlag og metoder inden for sygeplejeprofession og sundhedsfaglig virksomhed Har viden om, kan forstå og anvende grundlæggende akademiske arbejdsmetoder Kan reflektere over forskellige værdiopfattelser og interessemodsætninger inden for sygeplejeprofession og sundhedsfaglig virksomhed Kan reflektere over kvalitetsudvikling, teknologier og innovative tiltag relateret til sygeplejefaglige problemstillinger 16

17 Kan reflektere over samspil med borger/patient og demonstrere forståelse af sundhedsvæsenets organisering, virkemåder og ansvarsfordeling Læringsudbytter fordelt på viden, færdigheder og kompetencer Viden Kan reflektere over dilemmaer og etiske problemstillinger inden for sygepleje Har viden om og kan forstå innovation som metode til forandring af praksis og har kendskab til implementeringsmetoder i relation til konkrete målgrupper Har viden om metoder og standarder for kvalitetssikring, patientsikkerhed og kvalitetsudvikling og kan reflektere over deres anvendelse Har viden om og kan reflektere over egen professionsudøvelse samt egne professionsopgaver og ansvarsområder i et organisatorisk, administrativt og samfundsmæssigt perspektiv i forhold til at være aktør i det hele sundhedsvæsen Har viden om prioriteringer af professionsfaglige indsatser under de givne rammebetingelser i sundhedsvæsenet Har viden om og kan reflektere over videnskabsteori, forskningsmetode og modeller til evaluering, kvalitetssikring og udvikling, samt relatere denne viden til forsknings- og udviklingsarbejde i professionspraksis Færdigheder Kan vurdere og formidle kulturel, international og etisk indsigt i pleje- og behandling ud fra gældende kodeks og lovgivning Kan anvende, vurdere og begrunde metoder og beskrevne standarder for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling Kan mestre relevante studie- og arbejdsmetoder til at opsøge, vurdere og fortolke empiri, teori og forskningsmetoder samt initiere og deltage i innovations-, udviklings- og forskningsarbejde Kompetencer Kan håndtere og integrere national og international praksis-, udviklings- og forskningsviden i argumentation for og refleksion over sygepleje Kan håndtere selvstændigt at indgå i tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde og med afsæt i et helhedsperspektiv understøtte borgeren og patienten som en central og aktiv aktør i det individuelle forløb Kan håndtere og påtage sig ansvar for at opsøge, vurdere og fortolke empiri, teori og forskningsmetoder samt deltage i innovations-, udviklings- og forskningsarbejde Adgangsgivende studieaktivitet Det er en forudsætning for at gå til prøve, at den studerende har fået godkendt en forudsætningsgivende studieaktivitet: 17

18 o Aktivitet 1 er koblet til det valgfrie element Formkrav, kriterier og dokumentation af de forudsætningsgivende aktiviteter fremgår af semesterbeskrivelse for 7. semester Såfremt aktiviteterne ikke godkendes før tidspunktet for den eksterne prøve, har den studerende brugt et prøveforsøg. Den studerende skal desuden have bestået alle prøver på semester 1-6 for at gennemføre den afsluttende eksterne prøve på 7. semester. Prøve Den studerende udprøves i semesterets samlede læringsudbytte. Beskrivelse af præcise prøvekriterier og formkrav fremgår af semesterbeskrivelse for 7. semester. Prøven bedømmes efter 7-trins skalaen. 18

Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point.

Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point. Fællesdel Sygeplejerskeuddannelsen med afsæt i BEK 804 af 17/06 2016 Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point. Fagområder

Læs mere

Fællesdel Sygeplejerskeuddannelsen

Fællesdel Sygeplejerskeuddannelsen Fællesdel Sygeplejerskeuddannelsen Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point. Fagområder Sundhedsvidenskabelige fag i

Læs mere

Fælles del af studieordning for uddannelsen til professionsbachelor sygeple-

Fælles del af studieordning for uddannelsen til professionsbachelor sygeple- August 2016 af studieordning for uddannelsen til professionsbachelor sygeple- Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg/Thisted og Hjørring Studieordning Professionsbacheloruddannelsen i sygepleje 2016 - UCN Aalborg/Thisted

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 3. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 3. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse 3. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 3 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen

VIA Sygeplejerskeuddannelsen VIA Sygeplejerskeuddannelsen Særligt tilrettelagt forløb med merit for 60 ECTS for uddannede social- og sundhedsassistenter Godkendt af uddannelseschef Jonna Frølich, august 2018. 1/16 Indledning Det særligt

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i Sygepleje Kliniske Semestre, oversigt over indhold

Uddannelse til professionsbachelor i Sygepleje Kliniske Semestre, oversigt over indhold Klinisk Semester Illustration af de kliniske semestre 1 Observation og vurdering af patientens sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge Patient 9 ECTS (T) + 1 ECTS (P) Ergonomi 3 uger 5 kliniske ECTS

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i Sygepleje

Uddannelse til professionsbachelor i Sygepleje Uddannelse til professionsbachelor i 1 Observation og vurdering af patientens sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge Patient Ingen 9 ECTS (T) + 1 ECTS (P) Ergonomi 3 uger 5 kliniske ECTS At opnå viden

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1147 af 23.

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen har indgået aftaler med HSN Høgskolen i Sørøst og Universitet i Agder

Sygeplejerskeuddannelsen har indgået aftaler med HSN Høgskolen i Sørøst   og Universitet i Agder Notat Afdeling/enhed Sygeplejerskeuddannelsen i Odense Oprettelsesdato Juni 2018 Udarbejdet af mmbj Journalnummer 3910-1380-2017 Dokumentnavn Info om 3 måneders klinik i Norge på 6. semester Dokumentnummer

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 2. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 2. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. semester INDHOLD Indledning 3 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7 Indhold

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 6. semester

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 6. semester Semesterbeskrivelse 6. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 5 7 Indhold 7 8 Undervisnings- og arbejdsformer

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Studieordning. ucsyd.dk. Institut for sundhedsuddannelse

Professionsbachelor i Sygepleje. Studieordning. ucsyd.dk. Institut for sundhedsuddannelse Professionsbachelor i Sygepleje Studieordning Institut for sundhedsuddannelse Forord Uddannelses- og Forskningsministeriet igangsatte i 2014 et omfattende udviklingsarbejde for en række sundhedsuddannelser

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Studieordning 2016 Sygeplejerskeuddannelsen

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Studieordning 2016 Sygeplejerskeuddannelsen UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Studieordning 2016 Sygeplejerskeuddannelsen Gældende fra 1. september 2016 Indhold 1. Studieordningens grundlag og indhold... 5 2. Uddannelsens formål og mål for læringsudbytte...

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 3. semester

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 3. semester Semesterbeskrivelse 3. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 5 7 Indhold 6 8 Undervisnings- og arbejdsformer

Læs mere

SEMESTERBESKRIVELSE SYGEPLEJERSKEUDDANNELSERNE I UCL. 7. semester. Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder. Rev. August 2018 TS

SEMESTERBESKRIVELSE SYGEPLEJERSKEUDDANNELSERNE I UCL. 7. semester. Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder. Rev. August 2018 TS SEMESTERBESKRIVELSE SYGEPLEJERSKEUDDANNELSERNE I UCL 7. semester Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Rev. August 208 TS 289987 Indhold. Temabeskrivelse... 3 2. Mål for læringsudbytte... 3

Læs mere

Studieordning for Sygeplejerskeuddannelsen på UCC

Studieordning for Sygeplejerskeuddannelsen på UCC Studieordning for Sygeplejerskeuddannelsen på UCC Godkendt den 8.7.16. 1 Indhold 1 Indledning... 5 2 Uddannelsens formål, dimittendprofil og opbygning... 5 2.1 Formål fra Bekendtgørelsen om uddannelse

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje 1)

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje 1) BEK nr 804 af 17/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 16. september 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Observation og vurdering af patientens sundhedsudfordringer. 3 uger. 5 kliniske ECTS

Observation og vurdering af patientens sundhedsudfordringer. 3 uger. 5 kliniske ECTS Klinisk semester Illustration af de kliniske semestre 1 Observation og vurdering af patientens sundhedsudfordringer og Patient Ingen obligatorisk Ingen intern prøve i klinikken 1 2 ECTS (T) + 0 ECTS (P)

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 5. semester

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 5. semester Semesterbeskrivelse 5. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 5 7 Indhold 6 8 Undervisnings- og arbejdsformer

Læs mere

Studieordningen for Sygeplejerskeuddannelsen på UCC. Studieordningen trådte i kraft d og er senest ændret d

Studieordningen for Sygeplejerskeuddannelsen på UCC. Studieordningen trådte i kraft d og er senest ændret d Studieordningen for Sygeplejerskeuddannelsen på UCC Studieordningen trådte i kraft d. 1.8.2016 og er senest ændret d. 28.6.2018. 1 Indhold 1 Indledning... 4 2 Uddannelsens formål, dimittendprofil og opbygning...

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. Et særligt tilrettelagt forløb med merit for 60 ECTS

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. Et særligt tilrettelagt forløb med merit for 60 ECTS VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse 1.2. semester STF Et særligt tilrettelagt forløb med merit for 6 ECTS INDHOLD 1 Indledning 3 2 Temaer 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. Et særligt tilrettelagt forløb med merit for 60 ECTS

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. Et særligt tilrettelagt forløb med merit for 60 ECTS Semesterbeskrivelse 3.4. semester STF Et særligt tilrettelagt forløb med merit for 60 ECTS INDHOLD Indledning 3 2 Temaer 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. Et særligt tilrettelagt forløb med merit for 55 ECTS

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. Et særligt tilrettelagt forløb med merit for 55 ECTS Semesterbeskrivelse 3. 4. semester STF Et særligt tilrettelagt forløb med merit for 55 ECTS INDHOLD Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 4. semester

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 4. semester Semesterbeskrivelse 4. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7 Indhold 5 8 Undervisnings- og arbejdsformer

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester Semesterbeskrivelse 2. semester INDHOLD Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 5 7 Indhold 6 8 Undervisnings- og arbejdsformer

Læs mere

Klinisk forudsætningskrav 6. semester

Klinisk forudsætningskrav 6. semester Klinisk forudsætningskrav 6. semester Tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde i det individuelle pleje- og behandlingsforløb i samspil med patient/borger Læringsudbytte Læringsudbyttet viser fokus

Læs mere

Kan kombinere viden om og reflektere over patients samarbejde med vejleder. i tværprofessionelt og Følges med vejleder eller

Kan kombinere viden om og reflektere over patients samarbejde med vejleder. i tværprofessionelt og Følges med vejleder eller Uge 1 intro til primærsektoren Forventningsafstemning Forberedelse til forventningssamtale Om viden: med fokus på sygepleje Planlægning af forløb Følges med vejleder Kan kombinere viden om til den akutte

Læs mere

7.1 Valgfrit element Sygeplejerskeuddannelsen. Tema: Udvikling af sygepleje i det samlede sundhedsvæsen

7.1 Valgfrit element Sygeplejerskeuddannelsen. Tema: Udvikling af sygepleje i det samlede sundhedsvæsen 7.1 Valgfrit element Sygeplejerskeuddannelsen Tema: Udvikling af sygepleje i det samlede sundhedsvæsen Efteråret 2019 Hold BSE16 Kolofon Dato 08.08 2019 Sygeplejerskeuddannelsen Bornholms Sundheds- og

Læs mere

Introduktion 3. semester. VIA Sygeplejerskeuddannelsen Britta Stenholt Mette Bønløkke

Introduktion 3. semester. VIA Sygeplejerskeuddannelsen Britta Stenholt Mette Bønløkke Introduktion 3. semester VIA Sygeplejerskeuddannelsen Britta Stenholt Mette Bønløkke Tema: Klinisk lederskab af patient- og borgerforløb På dette semester kommer du til at arbejde med patient-/borgerforløb

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje 1

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje 1 Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje 1 1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af

Læs mere

Studieordning VIA Sygeplejerskeuddannelsen

Studieordning VIA Sygeplejerskeuddannelsen Studieordning VIA Sygeplejerskeuddannelsen 2016 INDHOLD 1 Professionens formål og uddannelsens formål 5 1.1 Dimittendprofil 5 1.2 Formål med uddannelsen 6 1.3 Titel og autorisation 7 2 Uddannelsens opbygning

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 6. semester

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 6. semester Semesterbeskrivelse 6. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 5 7 Indhold 7 8 Undervisnings- og arbejdsformer

Læs mere

Introduktion 5. semester. VIA Sygeplejerskeuddannelsen Britta Stenholt Mette Bønløkke

Introduktion 5. semester. VIA Sygeplejerskeuddannelsen Britta Stenholt Mette Bønløkke Introduktion 5. semester VIA Sygeplejerskeuddannelsen Britta Stenholt Mette Bønløkke Tema: Akut, kritisk og kompleks sygepleje og undersøgende virksomhed Temaet retter sig mod akut, kritisk og kompleks

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 1. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 1. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. semester INDHOLD Indledning 3 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7 Indhold

Læs mere

Specifik klinisk studieplan for 6. semester

Specifik klinisk studieplan for 6. semester Specifik klinisk studieplan for 6. semester 2018 Læringsudbytte I studieordningen for 2016-uddannelsen formuleres mål som det læringsudbytte den studerende forventes at have opnået ved slutningen af semesteret.

Læs mere

Studieordning 2016 Professionsbachelor i sygepleje

Studieordning 2016 Professionsbachelor i sygepleje Studieordning 2016 Professionsbachelor i sygepleje August 2016 rev. august 2018 1 Indhold 1.0 Indledning... 5 2.0 Uddannelsens formål, dimittendprofil og opbygning... 5 2.1 Formål med uddannelsen... 5

Læs mere

Semesterbeskrivelse. Sygeplejerskeuddannelsen. Aabenraa. 6. semester. Februarhold Gældende fra efterår

Semesterbeskrivelse. Sygeplejerskeuddannelsen. Aabenraa. 6. semester. Februarhold Gældende fra efterår 6. semester UC SYD, Campus Aabenraa Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Aabenraa 6. semester Februarhold 2016 Gældende fra efterår 2018 16.06.2017 Vær opmærksom på eventuel

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 1. semester

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 1. semester Semesterbeskrivelse. semester INDHOLD Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 5 7 Indhold 6 8 Undervisnings- og arbejdsformer

Læs mere

STUDIEORDNING SYGEPLEJERSKE- UDDANNELSEN. Københavns Professionshøjskole Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole UC Diakonissestiftelsen

STUDIEORDNING SYGEPLEJERSKE- UDDANNELSEN. Københavns Professionshøjskole Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole UC Diakonissestiftelsen STUDIEORDNING SYGEPLEJERSKE- UDDANNELSEN Københavns Professionshøjskole Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole UC Diakonissestiftelsen Gældende fra 1. september FORORD Kære sygeplejerskestuderende Sygeplejerskeuddannelsens

Læs mere

Indstilling Det indstilles, at bestyrelsen tager de nye studieordninger for sygeplejerske- og fysioterapeutuddannelserne til efterretning.

Indstilling Det indstilles, at bestyrelsen tager de nye studieordninger for sygeplejerske- og fysioterapeutuddannelserne til efterretning. Bilag 9.1. 20190619 INDSTILLING Nye studieordninger for sygeplejerske- og fysioterapeutuddannelserne Til orientering Københavns Professionshøjskole 12. juni 2019 Indstilling Det indstilles, at bestyrelsen

Læs mere

Introduktion 4. semester. VIA Sygeplejerskeuddannelsen Britta Stenholt Mette Bønløkke

Introduktion 4. semester. VIA Sygeplejerskeuddannelsen Britta Stenholt Mette Bønløkke Introduktion 4. semester VIA Sygeplejerskeuddannelsen Britta Stenholt Mette Bønløkke Tema Situationsbestemt kommunikation i samspil med patient/borger, pårørende og fagprofessionelle i og på tværs af sektorer

Læs mere

UDANNELSESPLAN SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN 6. SEMESTER

UDANNELSESPLAN SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN 6. SEMESTER Undervisningsplan UDANNELSESPLAN SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN 6. SEMESTER University College Sjælland Juni 2017 Uddannelsesplan: Sygeplejerskeuddannelsen 6. semester. I uddannelsesplanen har vi samlet de informationer,

Læs mere

4. semester, overgangssemester efteråret 2017

4. semester, overgangssemester efteråret 2017 4. semester, overgangssemester efteråret 2017 Tema- 4. semester Varighed 8 uger Uge 1. Intro til det nære sundhedsvæsen Forventningssamtale med klinisk vejleder Uge 2. Valgfrie element: i borgers oplevelse

Læs mere

6. semester Selvstændig professionsudøvelse mono- og tværprofessionelt i og på tværs af sektorer. 1. Temabeskrivelse... 3

6. semester Selvstændig professionsudøvelse mono- og tværprofessionelt i og på tværs af sektorer. 1. Temabeskrivelse... 3 SEMESTERBESKRIVELSE SYGEPLEJERSKEUDDANNELSERNE I UCL 6. semester Selvstændig professionsudøvelse mono- og tværprofessionelt i og på tværs af sektorer Marts 2017 Indhold 1. Temabeskrivelse... 3 2. Mål for

Læs mere

STUDIEORDNING SYGEPLEJERSKE- UDDANNELSEN. Københavns Professionshøjskole Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole UC Diakonissestiftelsen

STUDIEORDNING SYGEPLEJERSKE- UDDANNELSEN. Københavns Professionshøjskole Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole UC Diakonissestiftelsen STUDIEORDNING SYGEPLEJERSKE- UDDANNELSEN Københavns Professionshøjskole Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole UC Diakonissestiftelsen Gældende fra 1. september 2019 FORORD Kære sygeplejerskestuderende

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 5. semester

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 5. semester Semesterbeskrivelse 5. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 5 7 Indhold 6 8 Undervisnings- og arbejdsformer

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester Semesterbeskrivelse 2. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 5 7 Indhold 6 8 Undervisnings- og arbejdsformer

Læs mere

Studieordning VIA Sygeplejerske- uddannelsen

Studieordning VIA Sygeplejerske- uddannelsen Studieordning VIA Sygeplejerske- uddannelsen Studieordningen er godkendt den 10.04.2019 og gælder fra 1. september 2019. INDHOLD 1 Professionens formål og uddannelsens formål 7 1.1 Dimittendprofil 7 1.2

Læs mere

Uddannelsesplan 6. SEMESTER

Uddannelsesplan 6. SEMESTER Uddannelsesplan 6. SEMESTER JUNI 2017 Uddannelsesplan: Sygeplejerskeuddannelsen 6. semester I uddannelsesplanen har vi samlet de informationer, du har mest brug for til din læring i løbet af semestret.

Læs mere

Studieordning 2016 Professionsbachelor i sygepleje

Studieordning 2016 Professionsbachelor i sygepleje Studieordning 2016 Professionsbachelor i sygepleje 1 Indhold 1.0 Indledning... 5 2.0 Uddannelsens formål, dimmitendprofil og opbygning... 5 2.1 Formål med uddannelsen... 5 2.2 Dimittendprofil... 6 2.2.1

Læs mere

Ny Bekendtgørelse og studieordning pr. sept hvor er vi nu pr

Ny Bekendtgørelse og studieordning pr. sept hvor er vi nu pr Ny Bekendtgørelse og studieordning pr. sept. 2016 hvor er vi nu pr. 18.04.2016 v. Lena Busch Nielsen, uddannelseschef Birgit Hedegaard Møller, teamleder Status på Bekendtgørelsen Bekendtgørelsen er pt.

Læs mere

Tema- 3. semester Varighed 8 uger hvoraf 1 uge til sundhedsplejen Uge 1. Intro til det nære sundhedsvæsnet

Tema- 3. semester Varighed 8 uger hvoraf 1 uge til sundhedsplejen Uge 1. Intro til det nære sundhedsvæsnet Tema- 3. semester Varighed 8 uger hvoraf 1 uge til sundhedsplejen Uge 1. Intro til det nære sundhedsvæsnet Indhold/Absalon Praktik- Studie aktivitet Refleksioner Mål for læringsudbytte Fra semesterplanen

Læs mere

Institutionel del af studieordning for uddannelsen til professionsbachelor

Institutionel del af studieordning for uddannelsen til professionsbachelor December 2016 Institutionel del af studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Hjørring Aalborg og Thisted Indhold Indhold 2 1. Studieordning for professionsbacheloruddannelsen i

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik. skal være beskrevet i forpligtende aftaler som er udarbejdet

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik. skal være beskrevet i forpligtende aftaler som er udarbejdet Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1147 af

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje

Professionsbachelor i Sygepleje Studieordning for uddannelsen til Professionsbachelor i Sygepleje Godkendt juli 2019 Indhold Forord... 4 Del 1 Fakta om Sygeplejerskeuddannelsen... 5 1.1 Studieordning 5 1.2 Oversigt over uddannelsen 6

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 5. semester

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 5. semester Semesterbeskrivelse 5. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 5 7 Indhold 6 8 Undervisnings- og arbejdsformer

Læs mere

4. semester. Semesterbeskrivelse. Sygeplejerskeuddannelsen. Aabenraa. 4. semester. Februarhold Revideret den

4. semester. Semesterbeskrivelse. Sygeplejerskeuddannelsen. Aabenraa. 4. semester. Februarhold Revideret den 4. semester UC SYD, Campus Aabenraa Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Aabenraa 4. semester Februarhold 2016 Revideret den 31.8.2017 Gældende fra efterår 2017 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Studieordning VIA Sygeplejerske- uddannelsen

Studieordning VIA Sygeplejerske- uddannelsen Studieordning VIA Sygeplejerske- uddannelsen Studieordningen er godkendt den 23. august 2017 og gælder fra 1. september 2017. Revideret 20/11-2017 INDHOLD 1 Professionens formål og uddannelsens formål

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 1. semester

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 1. semester Semesterbeskrivelse 1. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 5 7 Indhold 6 8 Undervisnings- og arbejdsformer

Læs mere

7. semester. Praksisinnovation, entreprenørskab, udvikling og forskning i radiografi. September 2018 RADIOGRAFUDDANNELSEN UCL

7. semester. Praksisinnovation, entreprenørskab, udvikling og forskning i radiografi. September 2018 RADIOGRAFUDDANNELSEN UCL RADIOGRAFUDDANNELSEN UCL 7. semester Praksisinnovation, entreprenørskab, udvikling og forskning i radiografi September 2018 UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole Niels Bohrs Allé 1. 5230 Odense M

Læs mere

Specialforløb for studerende med SSA-bagrund

Specialforløb for studerende med SSA-bagrund SEMESTERBESKRIVELSE SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I VEJLE 4. semester Specialforløb for studerende med SSA-bagrund Sygepleje Situationsbestemt kommunikation i samspil med patient og borger, pårørende og fagprofessionelle

Læs mere

Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen, Esbjerg. Semesterbeskrivelse. 4. semester 17 C+D. ucsyd.dk. Institut for sundhedsuddannelse

Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen, Esbjerg. Semesterbeskrivelse. 4. semester 17 C+D. ucsyd.dk. Institut for sundhedsuddannelse Semesterbeskrivelse 4. semester 17 C+D Institut for sundhedsuddannelse 3 4. semester Indhold 1. Semesterets tema, indhold og tilrettelæggelse 4 2. Fagområder og fag 5 3. Studieaktiviteter 6 4. Mål for

Læs mere

Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen, Esbjerg. Semesterbeskrivelse. 6.semester 16 C+D. ucsyd.dk. Institut for sundhedsuddannelse

Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen, Esbjerg. Semesterbeskrivelse. 6.semester 16 C+D. ucsyd.dk. Institut for sundhedsuddannelse Semesterbeskrivelse 6.semester 16 C+D Institut for sundhedsuddannelse 3 6. semester 16 C+D 1. Semesterets indhold og tilrettelæggelse 4 1.1. Semesterets opbygning 4 2. Tema 5 3. Fagområder og fag 6 4.

Læs mere

Ny uddannelse 2016 v/ Helle Stryhn og Birgit Hedegaard Møller

Ny uddannelse 2016 v/ Helle Stryhn og Birgit Hedegaard Møller Ny uddannelse 2016 v/ Helle Stryhn og Birgit Hedegaard Møller 15.6.2016 Bekendtgørelse Uddannelsen består af teoretiske uddannelseselementer med et samlet omfang på 120 ECTS-point og praktik (kliniske

Læs mere

6. semester. Overgangsordning for hold SSF15. Selvstændig professionsudøvelse mono- og tværprofessionelt i og på tværs af sektorer

6. semester. Overgangsordning for hold SSF15. Selvstændig professionsudøvelse mono- og tværprofessionelt i og på tværs af sektorer SEMESTERBESKRIVELSE SYGEPLEJERSKEUDDANNELSERNE I UCL 6. semester Overgangsordning for hold SSF15 Selvstændig professionsudøvelse mono- og tværprofessionelt i og på tværs af sektorer Maj 2017, Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Specialforløb for studerende med SSA-bagrund

Specialforløb for studerende med SSA-bagrund SEMESTERBESKRIVELSE SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I VEJLE 4. semester Specialforløb for studerende med SSA-bagrund Sygepleje Situationsbestemt kommunikation i samspil med patient og borger, pårørende og fagprofessionelle

Læs mere

5. semester. Oktober Sygeplejefaglig udvikling samt ledelse af komplekse, kritiske eller akutte patient- og borgerforløb

5. semester. Oktober Sygeplejefaglig udvikling samt ledelse af komplekse, kritiske eller akutte patient- og borgerforløb SEMESTERBESKRIVELSE SYGEPLEJERSKEUDDANNELSERNE I UCL 5. semester Sygeplejefaglig udvikling samt ledelse af komplekse, kritiske eller akutte patient- og borgerforløb Oktober 2018 UCL Erhvervsakademi og

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Intern, klinisk mundtlig prøve. Selvstændig professionsudøvelse 6. semester

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Intern, klinisk mundtlig prøve. Selvstændig professionsudøvelse 6. semester VIA Sygeplejerskeuddannelsen Intern, klinisk mundtlig prøve Selvstændig professionsudøvelse 6. semester 1. Klinisk prøve Prøven er en intern individuel mundtlig prøve. Prøven afvikles ved slutningen af

Læs mere

2. og 3. semester Meritstuderende, Odense & Svendborg

2. og 3. semester Meritstuderende, Odense & Svendborg SEMESTERBESKRIVELSE SYGEPLEJERSKEUDDANNELSERNE I UCL 2. og 3. semester Meritstuderende, Odense & Svendborg Sygepleje klinisk beslutningstagen i stabile og komplekse pleje- og behandlingsforløb & klinisk

Læs mere

5. semester. Sygeplejefaglig udvikling samt ledelse af komplekse, kritiske eller akutte patient- og borgerforløb

5. semester. Sygeplejefaglig udvikling samt ledelse af komplekse, kritiske eller akutte patient- og borgerforløb SEMESTERBESKRIVELSE SYGEPLEJERSKEUDDANNELSERNE I UCL 5. semester Sygeplejefaglig udvikling samt ledelse af komplekse, kritiske eller akutte patient- og borgerforløb Marts 2017 Indhold 1. Temabeskrivelse...

Læs mere

Læringsudbytter 5. semester AUH Psykiatrien

Læringsudbytter 5. semester AUH Psykiatrien Læringsudbytter 5. semester AUH Psykiatrien Temaer i praktikken: Den arbejdsproces, herunder evidensbaseret praksis Sundhedsfremme, forebyggelse, habilitering, rehabilitering og palliation Tværprofessionelt

Læs mere

Semesterbeskrivelse. Sygeplejerskeuddannelsen. Aabenraa. 4. semester. Februarhold Gældende fra efterår

Semesterbeskrivelse. Sygeplejerskeuddannelsen. Aabenraa. 4. semester. Februarhold Gældende fra efterår 4. semester UC SYD, Campus Aabenraa Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Aabenraa 4. semester Februarhold 2017 Gældende fra efterår 2018 19.06.2018 Vær opmærksom på eventuel

Læs mere

4. semester. Studieplan for radiografstuderende. Billeddiagnostisk Afsnit Hjørring. Red. August 2017, Sarah Lund Johansen

4. semester. Studieplan for radiografstuderende. Billeddiagnostisk Afsnit Hjørring. Red. August 2017, Sarah Lund Johansen Billeddiagnostisk Afsnit Hjørring Red. August 2017, Sarah Lund Johansen Indhold 1. Indhold... 2 2. Tema.... 2 3. Læringsudbytter... 3 3.1 Viden... 3 3.2 Færdigheder... 4 3.3 Kompetencer... 5 4. Læringsudbytter

Læs mere

Beskrivelse af profil for en dimittend fra uddannelsen

Beskrivelse af profil for en dimittend fra uddannelsen Leverance 1 Beskrivelse af profil for en dimittend fra uddannelsen Dimittendprofilen skal indeholde en beskrivelse af professionens formål. Herunder skal professionens kernekompetencer beskrives samt hvilke

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i ergoterapi

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i ergoterapi Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i ergoterapi I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1147 af 23.

Læs mere

UDDANNELSESPLAN BIOANALYTIKERUDDANNELSEN 7. SEMESTER. Professions højskolen Absalon

UDDANNELSESPLAN BIOANALYTIKERUDDANNELSEN 7. SEMESTER. Professions højskolen Absalon UDDANNELSESPLAN IOANALYTIKERUDDANNELSEN 7. SEMESTER Professions højskolen Absalon Uddannelsesplan: ioanalytikeruddannelsen. 7. semester. I uddannelsesplanen har vi samlet de informationer, du har mest

Læs mere

UDDANNELSESPLAN SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN 6. SEMESTER SELVSTÆNDIG SYGEPLEJEVIRKSOMHED I OG PÅ TVÆRS AF DET HELE SUNDHEDSVÆSEN

UDDANNELSESPLAN SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN 6. SEMESTER SELVSTÆNDIG SYGEPLEJEVIRKSOMHED I OG PÅ TVÆRS AF DET HELE SUNDHEDSVÆSEN UDDANNELSESPLAN SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN 6. SEMESTER SELVSTÆNDIG SYGEPLEJEVIRKSOMHED I OG PÅ TVÆRS AF DET HELE SUNDHEDSVÆSEN GÆLDENDE FRA EFTERÅR 2019 Sygeplejerskeuddannelsen 6. semester I uddannelsesplanen

Læs mere

2. semester. Sygepleje - klinisk beslutningstagen i stabile og komplekse pleje- og behandlingsforløb. Specialforløb for studerende med SSA-baggrund

2. semester. Sygepleje - klinisk beslutningstagen i stabile og komplekse pleje- og behandlingsforløb. Specialforløb for studerende med SSA-baggrund SEMESTERBESKRIVELSE SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I VEJLE 2. semester Specialforløb for studerende med SSA-baggrund Sygepleje - klinisk beslutningstagen i stabile og komplekse pleje- og behandlingsforløb August

Læs mere

3. semester. August Specialforløb for studerende med SSA-bagrund. Sygepleje - klinisk lederskab af patient- og borgerforløb

3. semester. August Specialforløb for studerende med SSA-bagrund. Sygepleje - klinisk lederskab af patient- og borgerforløb SEMESTERBESKRIVELSE SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I VEJLE 3. semester Specialforløb for studerende med SSA-bagrund Sygepleje - klinisk lederskab af patient- og borgerforløb August 2018 UCL Erhvervsakademi og

Læs mere

Institutionel del af studieordning for uddannelsen til professionsbachelor

Institutionel del af studieordning for uddannelsen til professionsbachelor August 2017 Institutionel del af studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Hjørring Aalborg og Thisted Indhold 1. Studieordning for professionsbacheloruddannelsen i sygepleje institutionel

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i ergoterapi

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i ergoterapi BEK nr 501 af 30/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. september 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

SEMESTERBESKRIVELSE SYGEPLEJERSKEUDDANNELSERNE I UCL. 3. semester. Sygepleje - klinisk lederskab af patient- og borgerforløb

SEMESTERBESKRIVELSE SYGEPLEJERSKEUDDANNELSERNE I UCL. 3. semester. Sygepleje - klinisk lederskab af patient- og borgerforløb SEMESTERBESKRIVELSE SYGEPLEJERSKEUDDANNELSERNE I UCL 3. semester Sygepleje - klinisk lederskab af patient- og borgerforløb Marts 207 3.semester Sygepleje - kliniks lederskab af patient- og borgerforløb

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til. Professionsbachelor i Sygepleje

Studieordning for uddannelsen til. Professionsbachelor i Sygepleje Studieordning for uddannelsen til Professionsbachelor i Sygepleje Indhold Forord... 4 Del 1 Fakta om Sygeplejerskeuddannelsen... 5 1.1 Studieordning 5 1.2 Oversigt over uddannelsen 6 Fordeling af ECTS

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik BEK nr 506 af 30/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 8. marts 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

7. Semester Sygeplejerskeuddannelsen Hillerød DECEMBER Tema: Sygepleje Udvikling af evidens- og forskningsbaseret praksis

7. Semester Sygeplejerskeuddannelsen Hillerød DECEMBER Tema: Sygepleje Udvikling af evidens- og forskningsbaseret praksis 7. Semester Sygeplejerskeuddannelsen Hillerød DECEMBER 2017 Tema: Sygepleje Udvikling af evidens- og forskningsbaseret praksis 1 Indholdsfortegnelse Temabeskrivelse... 3 Læringsudbytte... 3 Semesterstruktur...

Læs mere

Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016

Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016 Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016 For kliniske vejledere OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus den 19. september i Svendborg den 22. september i Odense Udvalgte dele af

Læs mere

1. semester. Specialforløb for studerende med SSA-baggrund

1. semester. Specialforløb for studerende med SSA-baggrund SYGEPLEJERSKEUDDANNELSERNE I UCL 1. semester Specialforløb for studerende med SSA-baggrund Sygepleje - Observation og vurdering af patient og borgers sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge Januar 2017

Læs mere

Studieordningen ny sygeplejerskeuddannelse

Studieordningen ny sygeplejerskeuddannelse Studieordningen ny sygeplejerskeuddannelse Møde med Højskolan i Oslo og Akershus 15. juni 2017 Lene Just Uddannelsesleder Institut for Sygepleje Professionshøjskolen Metropol 2008 Etablering ved sammenlægning

Læs mere

6. semester. Studieplan for radiografstuderende. Billeddiagnostisk Afsnit Hjørring. Red. August 2017, Sarah Lund Johansen

6. semester. Studieplan for radiografstuderende. Billeddiagnostisk Afsnit Hjørring. Red. August 2017, Sarah Lund Johansen Billeddiagnostisk Afsnit Hjørring Red. August 2017, Sarah Lund Johansen Indhold 1. Indhold... 2 2. Tema.... 2 3. Læringsudbytter... 3 3.1 Viden... 3 3.2 Færdigheder... 3 3.3 Kompetencer... 4 4. Læringsudbytter

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 3. semester Klinisk lederskab i patientforløb Hedensted kommune Uddannelsesansvarlig: 7975 5812 ØST: MIDT: VEST: Sygeplejen Øst Rousthøjs Allé 5-7 7130

Læs mere

3. semester. Sygepleje - klinisk lederskab af patient- og borgerforløb. For studerende på udlandsophold i den kliniske del.

3. semester. Sygepleje - klinisk lederskab af patient- og borgerforløb. For studerende på udlandsophold i den kliniske del. SEMESTERBESKRIVELSE SYGEPLEJERSKEUDDANNELSERNE I UCL 3. semester For studerende på udlandsophold i den kliniske del Sygepleje - klinisk lederskab af patient- og borgerforløb Januar 208 Udarbejdet november

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 4. semester Situationsbestemt kommunikation Hedensted kommune Uddannelsesansvarlig: 7975 5812 ØST: MIDT: VEST: Sygeplejen Øst Rousthøjs Allé 5-7 7130 Juelsminde

Læs mere

5. semester overgangsordning (Gældende for Odense)

5. semester overgangsordning (Gældende for Odense) SEMESTERBESKRIVELSE SYGEPLEJERSKEUDDANNELSERNE I UCL 5. semester overgangsordning (Gældende for Odense) Sygeplejefaglig udvikling samt ledelse af komplekse, kritiske eller akutte patient- og borgerforløb

Læs mere

Semester- beskrivelse

Semester- beskrivelse Professionsbachelor i Ergoterapi Semester- beskrivelse 6. semester Ergoterapeutisk praksis i relation til organisation, ledelse og kvalitetsudvikling Institut for sundhedsuddannelse ucsyd.dk 2 6. semester

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 07/2016 modul 12 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik. Kapitel 2 Varighed, struktur og tilrettelæggelse

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik. Kapitel 2 Varighed, struktur og tilrettelæggelse Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Ny Bekendtgørelse og studieordning pr. sept. 2016 hvor er vi nu pr. 25.04.2016

Ny Bekendtgørelse og studieordning pr. sept. 2016 hvor er vi nu pr. 25.04.2016 Ny Bekendtgørelse og studieordning pr. sept. 2016 hvor er vi nu pr. 25.04.2016 v. Janne Bryde Laugesen, teamleder, Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg Status på Bekendtgørelsen Bekendtgørelsen er pt. i

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 3. semester

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 3. semester Semesterbeskrivelse 3. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 5 7 Indhold 6 8 Undervisnings- og arbejdsformer

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere