Budgetter skal godkendes af Kulturarvsstyrelsen, inden de fremsendes til bygherre.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetter skal godkendes af Kulturarvsstyrelsen, inden de fremsendes til bygherre."

Transkript

1 RETNINGSLINJER Budget- og regnskabsregler KU LTU RARVSST YRE LSEN H.C. ANDERSENS BOULEVARD KØBENHAVN V Kulturarvsstyrelsen har det overordnede ansvar for, at den arkæologiske virksomhed i Danmark gennemføres efter bestemmelserne i museumsloven og efter ensartede retningslinjer. Det indebærer, at styrelsen gennem sine godkendelses- og bevillingsprocedurer fastlægger den økonomiske ramme for hver enkelt arkæologisk undersøgelse. Nærværende budget- og regnskabsregler skal sikre en ensartet og gennemsigtlig budget- og regnskabsaflæggelse. TELEFON Museerne skal med ansvar overfor Kulturarvsstyrelsen sikre, at de arkæologiske undersøgelser gennemføres på en forsvarlig faglig måde og inden for den givne økonomiske ramme for den enkelte undersøgelse. Det er op til det enkelte museum at vurdere, om man vil acceptere et tilbud fra andre om at overtage eller deltage i opgaveløsningen. Generelt Budget: Budgetlægningen skal tage højde for, at budgetterne efter bestemmelserne i museumsloven er bindende, og at der kun i ganske særlige tilfælde vil kunne foretages ændringer/forhøjelser af allerede afgivne budgetter. Kulturarvsstyrelsen kan i særlige tilfælde stille krav om bankgaranti for udgifter til arkæologiske undersøgelser. Budgetter skal godkendes af Kulturarvsstyrelsen, inden de fremsendes til bygherre. Regning: A conto regninger vil kunne accepteres, såfremt der er tale om store udgiftskrævende og langvarige undersøgelser. Regninger skal godkendes af Kulturarvsstyrelsen, inden de fremsendes til bygherre. Pkt. I Felttimer Generelt: Betegnelsen felttimer omfatter al timeberegning for arbejde, der udføres i marken under selve udgravningen. Feltarbejde kan evt. opdeles på de forskellige typer medarbejdere: 1. feltarbejde - Udgravningsansvarlig - Daglig udgravningsleder SIDE 1 af 5

2 - Akademisk medarbejder - Student - Museumstekniker - Arbejdsmand - Specialist Såfremt det er nødvendigt at tilkalde specialister under udgravningen (f.eks. landmåler, konservator, naturvidenskabelig ekspertise m.m.), aflønnes disse efter de samme principper som beskrevet under pkt. I.1 eller efter regning, såfremt der indgås aftale med et privat firma om arbejdets udførelse (i sådanne tilfælde medregnes udgifterne ikke i felttimesummen). Det tilkaldte personale skal opføres særskilt på den endelige regning. For at lette arbejdet med budgetlægning anvendes en beregnet gennemsnitlig timeløn (Normtimeløn) + 25% for de enkelte medarbejderkategorier. Tillægget på 25% erstatter det tidligere administrationstillæg og dækker: 1. Grundudstyr (skovle, skeer, trillebør, tommestokke, nivelleringsudstyr, mobiltelefon, afspærring, personligt sikkerhedsudstyr og arbejdsbeklædning, gravebøger, felt-edb, almindeligt fotoudstyr, tegnemateriel). 2. Grundforbrugsstoffer (kasser til fundtransport, fundemballering i felten, tegnepapir/-folie, plot mv., materialer til feltkonservering mv.). 3. Administration (bogføring, udgifter til PBS, lønudbetaling, kassekredit, gebyrer, regningsskrivning, udstyr dertil, lønforhandlinger, momsregnskab, skatteregnskab m.m.). 4. Arbejdsplads udgifter til ekstra arbejdsplads, edb, software, varme osv. til løst/supplerende ansatte. Pkt. I,1 Alm. Feltarbejde Budget: Ved budgetlægning anvendes et beregnet timeforbrug på grundlag af Normtimelønnen for de enkelte kategorier af medarbejdere + 25% = budgettimeløn. Beregning af årlig effektiv arbejdstid for fastansat personale*) Timer Samlet arbejdstid pr. år ekskl. ferie 1739 Fradrag helligdage, sygedage m.m. 249 Effektiv arbejdstid (normtimetal) 1490 *) ved fastansat personale forstås personer, der enten har en fast stilling på museet eller personer, som har en kontrakt med museet for en sammenhængende periode (min. 1 måned). SIDE 2 af 5 SIDE 2 af 5

3 Regning: Ved udarbejdelse af den endelige regning anvendes Fakturatimeløn. Ved dette begreb forstås det beløb, der anvendes i forbindelse med udskrivning af den endelige regning for de medarbejdere, der har deltaget i en given undersøgelse. For løst ansat personale består beløbet af den enkelte medarbejders faktiske timeløn (inkl. feriepenge, arbejdsmarkedsbidrag m.m.) + et tillæg på 25%. For fastansatte anvendes normtimetallet til udregning af den faktiske timeløn + 25%. Pkt. II Dokumentation og tilgængeliggørelse m.m. Budget: Ved budgetlægning af pkt. II,1-3 anvendes et skønnet forbrug, der skal her tages hensyn til, hvilke anlægstyper der skal undersøges. Regning: Ved udarbejdelse af regning anvendes det faktisk forbrugte antal timer efter de samme principper som under pkt. I,1 (det på regningen påførte beløb må ikke overstige det beløb, der er anført i budgettet). Pkt. II,1 Udgravningsberetning inkl. bygherresammenfatning, indføring og magasinering af genstande. Generelt: Beretningen udfærdiges i henhold til den udsendte Beretningsvejledning. Genstandsmaterialet skal kunne placeres på magasin og identificeres. Budget: Vejledende: max. 40% af felttimesum (ved budgetlægning i forbindelse med forundersøgelser max. 20% af felttimesummen). Såfremt det skønnede forbrug overstiger kr., skal budgetlægningen ske efter nærmere aftale med Kulturarvsstyrelsen. Regning: Det faktisk anvendte timeforbrug. Udgifterne til udgravningsberetning m.m. afholdes af den, for hvis regning den arkæologiske undersøgelse udføres (jf. lovbemærkningerne til museumslovens 27, stk. 4). Pkt. II,2 Konservering Generelt: Ved konservering forstås det arbejde, der er nødvendigt for, at de udgravede genstande kan bevares for eftertiden (stabiliserende konservering). Udgifterne til stabiliserende konservering af de arkæologiske genstande, der fremkommer i forbindelse med en undersøgelse, afholdes af den, for hvis regning den arkæologiske undersøgelse udføres (jf. lovbemærkningerne til museumslovens 27, stk.4) Budget: Vejledende: max 25% af felttimesum. Der vil normalt ikke kunne indgå udgifter til konservering ved budgetlægning i forbindelse med forundersøgelser. Regning: Bindende tilbud eller regning fra det udførende konserveringsværksted efter en vurdering af konserveringsbehovet ved udgravningens afslutning. Museets vurdering af konserveringsbehovet skal godkendes af Kulturarvsstyrelsen på grundlag af indsendte lister over de genstande, der ønskes konserveret. Pkt. II,3 Naturvidenskab Generelt: Det skal på forhånd ud fra prøvegravningsresultaterne vurderes, om der er grundlag for anvendelse af naturvidenskabelig ekspertise til den konkrete undersøgelse. Udgifterne til nødvendige naturvidenskabelige undersøgelser SIDE 3 af 5 SIDE 3 af 5

4 afholdes af den, for hvis regning den arkæologiske undersøgelse udføres (jf. lovbemærkningerne til museumslovens 27, stk.4) Budget: Vejledende: max. 10% af felttimesum. Museets vurdering af behovet for naturvidenskabelig assistance under udgravningen skal godkendes af Kulturarvsstyrelsen. Der vil normalt ikke kunne indgå udgifter til naturvidenskabelige undersøgelser ved budgetlægning i forbindelse med forundersøgelser. Regning: Bindende tilbud eller regning fra det udførende naturvidenskabelige laboratorium. Museets vurdering af behovet for naturvidenskabelige undersøgelser af det hjemtagne prøvemateriale skal godkendes af Kulturarvsstyrelsen på grundlag af en konkret ansøgning med lister over de prøver, der ønskes undersøgt eller dateret. Pkt. III Øvrige udgifter Generelt: Ved budgetlægning anvendes et beregnet forbrug inden for de enkelte kategorier af tjenesteydelser. Af hensyn til bygherren bør udgifterne under pkt. III opdeles i to kategorier a. regninger uden moms b. regninger med moms Pkt. III,1 Transport Regning: Faktiske rejseudgifter eller kørselsgodtgørelse efter statens km-takster. Det skal tilstræbes, at der anvendes den billigst mulige transportform. Pkt. III,2 Øvrige personaleudgifter Regning: Her anvendes i princippet statens takster. Dette kan fraviges, såfremt museet af en eller anden grund er pålagt at følge andre regler (amt, kommune el. lign.). Det udbetalte beløb må imidlertid ikke være højere end statens takster! Pkt. III,3 Brug af særligt udstyr Regning: Det faktiske forbrug efter regning, såfremt ydelsen købes udefra. Såfremt udstyret ejes eller må købes af museet, anvendes værdiforringelses-princippet **) **)Værdiforringelsesprincip for udstyr med større slid og hurtig forældelse (anskaffelsesværdi > eller påkrævet): Periode 5 år, bruges 100 arbejdsdage pr. år. For et udstyr til en anskaffelsespris på kr. giver dette en pris pr. brugsdag på 75 kr. Eksempler på særligt udstyr Feltpantograf ( kr.) Totalstation m. software ( kr.) DGP-S Trimple ( kr.) 150,-/kr. pr. dag 300,-/kr. pr. dag 750,-/kr. pr. dag SIDE 4 af 5 SIDE 4 af 5

5 Pumper. Generator (alternativ byggestrøm) Specielt soldeudstyr, transportør, skurvogn m.m. Pkt. III,4 Skurvogn Pkt. III,5 El, vand, brændstof, pumpe og lign. Pkt. III,6 Bil Ved brug af museumsbil afregnes pr. kørt km efter statens høje takst. Ved brug af lejet bil efter regning. Pkt. III,7 Maskinhjælp SIDE 5 af 5 SIDE 5 af 5

Vejledning om gennemførelse af arkæologiske undersøgelser

Vejledning om gennemførelse af arkæologiske undersøgelser Vejledning om gennemførelse af arkæologiske undersøgelser Kulturarvsstyrelsen har udarbejdet en vejledning med et sæt retningslinjer om gennemførelsen af forundersøgelser og arkæologiske undersøgelser

Læs mere

Regnskabet og regnskabsmaterialet skal opbevares forsvarligt og tilgængeligt for revisor i indtil 5 år.

Regnskabet og regnskabsmaterialet skal opbevares forsvarligt og tilgængeligt for revisor i indtil 5 år. VEJLEDNING Opstilling af regnskab KULTURARVSSTYRELSEN H.C. ANDERSENS BOULEVARD 2 1553 KØBENHAVN V I dette afsnit gives retningslinjer for udformning og opstilling af det regnskab, der skal indsendes til

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Hensigten med folderen her er, at informere og vejlede dig der er visiteret til en BPA-ordning efter servicelovens 96. Den beskriver i hovedtræk

Læs mere

KRAV TIL BUDGET, REGNSKAB OG REVISION FOR PRIVATE OPHOLDSSTEDER FOR BØRN OG UNGE OG PRIVATE BOTILBUD FOR VOKSNE I IKAST-BRANDE KOMMUNE

KRAV TIL BUDGET, REGNSKAB OG REVISION FOR PRIVATE OPHOLDSSTEDER FOR BØRN OG UNGE OG PRIVATE BOTILBUD FOR VOKSNE I IKAST-BRANDE KOMMUNE KRAV TIL BUDGET, REGNSKAB OG REVISION FOR PRIVATE OPHOLDSSTEDER FOR BØRN OG UNGE OG PRIVATE BOTILBUD FOR VOKSNE I IKAST-BRANDE KOMMUNE Budget:... 3 Tidsplan:... 3 Indhold og formkrav til budget:... 3 Ændringer

Læs mere

Håndbog. Borgerstyret personlig assistance Servicelovens 96. Socialafdelingen Socialfagligt Center

Håndbog. Borgerstyret personlig assistance Servicelovens 96. Socialafdelingen Socialfagligt Center Håndbog Borgerstyret personlig assistance Servicelovens 96 Socialafdelingen Socialfagligt Center 7. udgave maj 2014 1 Indholdsfortegnelse. Afsnit 1.0 Indledning 4 1.1 Kort fortalt om reglerne i Svendborg

Læs mere

Vejledning om kommuners og regioners beregning og afgivelse af kontrolbud

Vejledning om kommuners og regioners beregning og afgivelse af kontrolbud Velfærdsministeriet Dato: 15. april 2008 Kontor: Administrationspolitisk kontor J.nr.: Sagsbeh.: SNW Fil-navn: Dokument 2 Vejledning om kommuners og regioners beregning og afgivelse af kontrolbud 1. Indledning

Læs mere

8) Er en kommune pligtig til at offentliggøre grundlaget for udmåling af tilskud (budgettet) til a. løn, jf. bekendtgørelsens 5,

8) Er en kommune pligtig til at offentliggøre grundlaget for udmåling af tilskud (budgettet) til a. løn, jf. bekendtgørelsens 5, 1) Hvad forstås ved løn under sygdom, jf. BPA-bekendtgørelsens (herefter bekendtgørelsen) 5, stk. 4? Er det a. fuld påregnelig løn (i overensstemmelse med vagtplanen), inkl. tillæg og pension b. grundløn

Læs mere

Vejledning om ekskursioner, lejrskoler og skolerejser mv. i folkeskolen.

Vejledning om ekskursioner, lejrskoler og skolerejser mv. i folkeskolen. Den fulde tekst Vejledning om ekskursioner, lejrskoler og skolerejser mv. i folkeskolen. I henhold til 16 i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 739 af 6. oktober 1998 kan dele af undervisningen

Læs mere

VEJDIREKTORATETS SÆRLIGE BETINGELSER FOR RÅDGIVNING (SBR) JUNI 2013

VEJDIREKTORATETS SÆRLIGE BETINGELSER FOR RÅDGIVNING (SBR) JUNI 2013 VEJDIREKTORATETS SÆRLIGE BETINGELSER FOR RÅDGIVNING (SBR) JUNI 2013 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 INDHOLD

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator August 2012 Økonomisk tilsyn det generelle tilsyn Retningslinjer til udarbejdelse af budget og årsregnskab for private opholdssteder og private

Læs mere

9.3 Vejledning om omkostningskalkulationer

9.3 Vejledning om omkostningskalkulationer Budget- og regnskabssystem for regioner 9.3 - side 1 9.3 Vejledning om omkostningskalkulationer 9.3.1 Indledning Gennem de senere år har udviklingen i den kommunale sektor sat større fokus på tilrettelæggelsen

Læs mere

Orientering om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner nyt kapitel 9 om omkostningskalkulationer

Orientering om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner nyt kapitel 9 om omkostningskalkulationer Til samtlige kommuner og amtskommuner KL, ARF, m.fl. Dato: 4. april 2003 Kontor: 1. økonomiske J. nr.: 2003-2002-3 Sagsbeh.: JSN Fil-navn: Orientering.april.03 Orientering om ændringer i Budget- og regnskabssystem

Læs mere

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Kap. 6. Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning side 1 af 6 April 2006 Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Formularen

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud under innovationsloven

Vejledning om udbetaling af tilskud under innovationsloven Vejledning om udbetaling af tilskud under innovationsloven Oktober 2011 Figur 1 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá= Kolofon Vejledning om udbetaling af tilskud under innovationsloven Denne

Læs mere

Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte

Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte Side 1 Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte akademikere KL AC Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Merarbejdsbegrebet... 3 3. Indberetning... 3 4. Merarbejdets

Læs mere

Retningslinjer til udarbejdelse af budget og årsregnskab for Private opholdssteder Private botilbud Private behandlingstilbud

Retningslinjer til udarbejdelse af budget og årsregnskab for Private opholdssteder Private botilbud Private behandlingstilbud Retningslinjer til udarbejdelse af budget og årsregnskab for Private opholdssteder Private botilbud Private behandlingstilbud Børne- og Skolesekretariatet 2012 Indhold Indhold...2 Indledning...3 Budgetkrav...3

Læs mere

Regler for strukturfondsstøtte 2014-2020

Regler for strukturfondsstøtte 2014-2020 Regler for strukturfondsstøtte 2014-2020 Her finder du Regler for strukturfondsstøtte 2014-2020 (støtteberettigelsesreglerne). De gælder for alle projekter, der gennemføres med tilskud fra EU s strukturfonde

Læs mere

1. Rejseudgifter svarende til tog på 2. klasse inkl. evt. pladsreservationer samt kørsel i egen bil refunderes (se pkt. a.).

1. Rejseudgifter svarende til tog på 2. klasse inkl. evt. pladsreservationer samt kørsel i egen bil refunderes (se pkt. a.). NOTAT Politik for honorarer, rejserefusioner, repræsentationsudgifter m.m. i DUF Udgangspunktet for DUFs politik for honorarer, rejserefusioner, repræsentationsudgifter m.m. er at tage hensyn til to forhold:

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud

Vejledning om udbetaling af tilskud Vejledning om udbetaling af tilskud til projekter vedrørende etablering af attraktive levevilkår og nye arbejdspladser i landdistrikterne September 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv

Læs mere

Firmabil / Egen bil. Skat 2015

Firmabil / Egen bil. Skat 2015 Firmabil / Egen bil Skat 2015 1. Fri bil 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Beregningsgrundlag 1.3 Skattepligtig værdi 1.4 Rådighed 1.5 El-biler 2. Erhvervsmæssig kørsel i egen bil 2.1 Egen bil 2.2 Erhvervsmæssig

Læs mere

Serviceniveau for brugerbetaling for voksne i botilbud på handicap og psykiatriområdet i Frederikshavn Kommune

Serviceniveau for brugerbetaling for voksne i botilbud på handicap og psykiatriområdet i Frederikshavn Kommune Serviceniveau for brugerbetaling for voksne i botilbud på handicap og psykiatriområdet i Frederikshavn Kommune Indledning Denne skrivelse er en samlet retningslinje for betaling af de ydelser, som Frederikshavn

Læs mere

BPA-ordninger i Holbæk Kommune

BPA-ordninger i Holbæk Kommune BPA-ordninger i Holbæk Kommune - 2 - Forord Den 1. januar 2009 ændredes reglerne i Lov om Social Service 95 og 96 for de tidligere handicaphjælperordninger og grundlaget for bevilling og drift af disse

Læs mere

Håndbog (BPA) I Hedensted Kommune

Håndbog (BPA) I Hedensted Kommune Håndbog Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Servicelovens 96 I Hedensted Kommune Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget den 7/12 2011 Social og Sundhed Visitation og Rådgivning - Psykiatri og Handicap

Læs mere

Vejledning i forhold til fastsættelse af egenbetaling m.v. for botilbud efter Lov om Social Service 107-108 og Lov om almene boliger 105.

Vejledning i forhold til fastsættelse af egenbetaling m.v. for botilbud efter Lov om Social Service 107-108 og Lov om almene boliger 105. Vejledning i forhold til fastsættelse af egenbetaling m.v. for botilbud efter Lov om Social Service 107-108 og Lov om almene boliger 105. Indledning: Denne vejledning indeholder principper, retningslinjer

Læs mere

Serviceniveau for brugerbetaling

Serviceniveau for brugerbetaling Serviceniveau for brugerbetaling Gældende for borgere og brugere af Gentofte Kommunes tilbud til voksne med udviklingshæmning, psykisk sygdom og særlige sociale forhold Vedtaget 8.4.2015 Social & Sundhed

Læs mere

Projektmanual - Forretningsgange og registreringssystemer. Projektnavn: CIEL Copenhagen Innovation and Entrepreneurship Lab

Projektmanual - Forretningsgange og registreringssystemer. Projektnavn: CIEL Copenhagen Innovation and Entrepreneurship Lab Projektmanual - Forretningsgange og registreringssystemer Projektnavn: CIEL Copenhagen Innovation and Entrepreneurship Lab Dokumenthistorik Dato Version Beskrivelse Forfatter 08-10-2011 1.0 Udkast Dennis

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud

Vejledning om udbetaling af tilskud Figur 1 Vejledning om udbetaling af tilskud til projekter vedrørende etablering af attraktive levevilkår og nye arbejdspladser i landdistrikterne Oktober 2011 Kolofon Vejledning om udbetaling af tilskud

Læs mere

Modeller til håndtering af regnskab 2012

Modeller til håndtering af regnskab 2012 Modeller til håndtering af regnskab 2012 6. maj 2013 / Af: Jonna Holmgaard Larsen 1. Registrering af ressourcebrug 2012 I rammeaftale for centralbiblioteksvirksomhed er det aftalt i kapitel 8.1 at centralbiblioteket

Læs mere

Gældende fra 1. januar 2012.

Gældende fra 1. januar 2012. Slagelse Kommunes instruks til udarbejdelse af budget og årsregnskab for private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere beliggende i Slagelse Kommune. Gældende

Læs mere

Forslag til serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance

Forslag til serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance Forslag til serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance 1 Serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance Lovgrundlag for ydelsen Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om social service Borgere

Læs mere