RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER"

Transkript

1 RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER Kompendium 12: VINDUER MED ISOLEREDE RAMME-KARMPROFILER BYG DTU U Version ISSN

2

3 Indholdsfortegnelse FORORD TIL KOMPENDIUM MULIGHEDER FOR UDVIKLING AF RAMME-KARMPROFILER METODE TIL ANALYSE AF RAMME-KARMPROFILERS VARMETABSKOEFFICIENT GENNEMGANG OG ANALYSE AF FORBEDRINGSMULIGHEDER RAMME-KARMKONSTRUKTIONER AF TRÆ OG TRÆ-ALUMINIUM Realiserede forbedringer Vurdering og analyse af mulige forbedringer af træprofilet Isolering af ramme-karmprofilet Glasliste af PVC i stedet for aluminium Tætning af luftspalte Træprofil erstattes af puren Kombination af tiltag RAMME-KARMKONSTRUKTIONER AF PVC Realiserede forbedringer Vurdering og analyse af mulige forbedringer Isolering af hulrum Flere inddelinger af spalten mellem rammen og karmen Ændret materialevalg til de afstivende profiler Kombination af tiltag Profil udelukkende af glasfiberarmeret polyester RAMME-KARMKONSTRUKTIONER AF ALUMINIUM Realiserede forbedringer Vurdering og analyse af mulige forbedringer Isolering af større hulrum Smallere kuldebroafbrydelse Ændring af glasbærerens materiale Kombinationer DET TEKNISK MULIGE BEGRÆNSNING FOR ALUMINIUMSPROFIL ANDRE IKKE-VARMETEKNISKE FORHOLD RAMME-KARMKONSTRUKTIONER AF TRÆ OG TRÆ-ALUMINIUM RAMME-KARMKONSTRUKTIONER AF PVC RAMME-KARMKONSTRUKTIONER AF ALUMINIUM UTRADITIONELLE RAMME-KARMKONSTRUKTIONER RAMME-KARMKONSTRUKTIONER I GLASFIBERARMERET POLYESTER RAMME-KARMKONSTRUKTION AF ISOLERINGSMATERIALE BREDERE RAMME-KARMKONSTRUKTIONER FINSKE KASSEVINDUER LITTERATUR

4 BILAG A :THERM ANTAGELSER BILAG B: THERM RESULTATER OG UDREGNINGER B1 DATA FOR REFERENCERAMME-KARMPROFILET AF TRÆ BEKLÆDT MED ALUMINIUM B2 DATA FOR REFERENCERAMME-KARMPROFILET AF PVC B3 DATA FOR REFERENCERAMME-KARMPROFILET AF ALUMINIUM ADRESSELISTE

5 Forord til kompendium 12 Indenfor de seneste 20 år er ruders energimæssige egenskaber blevet forbedret med omkring en faktor 3. Udviklingen indenfor ramme-karmkonstruktioner har imidlertid ikke fulgt med, og der er derfor behov for at videreudvikle ramme-karmkonstruktioner med henblik på at opnå bedre energimæssige egenskaber. I Kompendiet vises det, hvordan der ved at isolere, anvende andre materialer eller foretage små ændringer i konstruktionen af ramme-karmprofiler kan opnås markante forbedringer. Dette gøres ved at ændre på nogle af referencevinduerne fra kompendium 1, 2 og 3. Det er valgt at tage udgangspunkt i et træ-aluminiums-, et PVC- og et aluminiumsprofil. Derudover beskrives forskellige utraditionelle ramme-karmkonstruktioner og, resultater der kan opnås med helt andre slags isolerede ramme-karmkonstruktioner I dette kompendium behandles kun mulighederne for at mindske rammekarmprofilers varmetabskoefficient. Varmetabet fra vinduers ramme-karmprofil kan også reduceres ved at gøre profilerne smallere. Dette belyses i kompendium 13. Ramme-karmprofilets udformning har også indflydelse på linjetabet for samlingen mellem muren og vinduet. Dette er belyst i kompendium 14. Følgende har medvirket til udarbejdelsen af kompendiet: Inge Dalgaard, Jacob Birck Laustsen og Svend Svendsen. Kompendiet har været til høring hos projektets følgegruppe. Konstruktiv kritik og forslag til forbedringer modtages gerne og kan sendes til: Professor Svend Svendsen Danmarks Tekniske Universitet Institut for Byggeri og Anlæg Bygning 118, Brovej DK-2800 Kgs. Lyngby Denne version af kompendiet med nr. U-0011 erstatter den tidligere version med nr. U-055. Copyright Copyright DTU Byg, Danmarks Tekniske Universitet, januar 2009 Materialet må i sin helhed frit kopieres og distribueres uden vederlag. Eftertryk i uddrag er tilladt, men kun med kildeangivelsen: Ruder og vinduers energimæssige egenskaber. Kompendium 11: Vinduer med isolerede ramme-karmprofiler. DTU Byg, Danmarks Tekniske Universitet, januar 2009 Målgruppen for kompendium 12 er hovedsageligt forskellige vinduesproducenter, som kan hente inspiration til udvikling af nye bedre ramme-karmprofiler. Kompendiet er udført med bevilling fra energistyrelsen i henhold til lov om statstilskud til produktrettede energibesparelser som en del af projektet: Projekt vindue, den produktrettede indsats på vinduesområdet. GENEREL UNDERSTØTTELSE AF VIRKSOMHEDERS PRODUKTUDVIK- LING. Fase 1. J.nr /

6 6

7 1 Muligheder for udvikling af ramme-karmprofiler Vinduer som helhed har et varmetab, som er ca. 10 gange større end klimaskærmens andre varmetab. I lavenergihuse kan transmissionstabet gennem vinduerne udgøre op til 70% af det samlede varmetab. Derfor er det vigtigt, at få udviklet vinduer med mindre varmetabskoefficient. Indtil energiruder dvs. ruder med lavemissionsbelægning på glasset og argonfyldning blev udviklet, var ruden den svage del i vinduet og derfor blev rammekarmkonstruktionen i lang tid betragtet, som værende god nok. Det har betydet, at der ikke er sket nogen egentlig varmeteknisk udvikling indenfor rammekarmkonstruktioner, idet der ikke var det store behov for det. Situationen har imidlertid ændret sig, og i dag er rammekarmkonstruktionen ofte det svageste led i vinduerne. Derfor foregår der et uforholdsmæssigt stort varmetab ud gennem rammekarmkonstruktionen, som i typiske danske vinduer løber op i % mere end for ruden. Idet traditionelle afstivningsprofiler i stål i plasticvinduer har meget høje varmeledningsevner, udskiftes disse til afstivningsprofiler i andre materialer med lavere varmeledningsevne. Generelt bør metalprofiler omkranses af isolering. I moderne flerkantede plastpofiler er der mange hulrum. Idet små hulrum har en lavere ækvivalent varmeledning end større hulrum, inddeles hulrummene. I afsnit 3 vil der være en beskrivelse af forskellige udenlandske producenters forbedrede produkter, herunder de energimæssige opnåede resultater og belysning af de ikke-varmetekniske problemer. Endvidere skitseres forskellige forbedringsforslag til de forskellige typer rammekarmkonstruktioner. Her vil den varmetekniske forbedring og anvendeligheden blive belyst og analyseret. Målet er at reducere varmetransporten gennem ramme-karmprofiler for såvel nye som eksisterende vinduer. Forbedring af rammekarmprofiler med henblik på at nedbringe varmeledningen kan ske udfra forskellige metoder. Der isoleres i allerede tilstedeværende hulrum eller der udskiftes massivt materiale til isoleringsmateriale. Isoleringsmaterialet lægges så vidt muligt udfor ruden. Spalten mellem ramme og karm afskærmes mod vind, for derved at gøre denne uventileret. Ideelt ville det være en fordel at gøre spalten og hulrum flade, idet der dermed opstår et hulrum med en mindre ækvivalent varmeledningsevne. 7

8 2 Metode til analyse af ramme-karmprofilers varmetabskoefficient For at kunne vurdere om de nævnte ændringer forbedrer ramme-karmens energimæssige egenskaber, må der foretages beregninger, som dokumenterer forbedringerne. Beregningerne udføres i programmet Therm, som er beskrevet i kompendium 3. For at have et reelt sammenligningsgrundlag, regnes kun på vinduer med ydre mål på 1,23m * 1,48m. Ruderne som isættes ramme-karmkonstruktionen er alle 4 mm klart floatglas, spalte med argon (90/10), 4 mm glas med lav emissions belægning i position 3, men med varierende afstand mellem glassene, alt afhængigt af profiltypen. Ruderne og afstandsprofilerne svarer til de i kompendium 3 beskrevne. Udfra de beregninger der foretages i Therm, kan U-værdien for rammen, linietabet mellem glas og ramme og vinduets samlede U- værdi udregnes vha. følgende formler: U-ramme fås udfra nedenstående udtryk, som opfylder CEN : Utot tot p p U r = 1 l U l lr hvor U tot1 er ramme-karmkonstruktionens U- værdi når der er indsat et isoleringspanel l tot er den samlede bredde for panelet og ramme-karmkonstruktionen U p er panelets 1-dimensionale U-værdi l p er panelets bredde (altid 0,190m) l r er ramme-karmkonstruktionens bredde. Linietabet beregnes udfra nedenstående udtryk: 8 g = U tot2 l tot -U g l g -U r l r hvor U tot2 er ramme-karmkonstruktionens U- værdi, når ruden er indsat, udregnet vha. Therm U g l g er rudens center U-værdi er rudens bredde i Therm (altid 0,190m) Idet både U r og g er udtryk for hvor gode profilets energimæssige egenskaber er, skal der tages højde for dem begge ved vurderingen af forbedringsforslagene. For bedre at kunne sammenligne forskellige ramme-karmprofiler sammenføres U r og g derfor til en samlet størrelse,l, som er udtryk for det ekstra varmetab i forhold til det endimensionale tab gennem ruden. L kan altså bruges som et mål for varmetabet gennem ramme-karm og samlingen mellem rude og ramme, uafhængigt af udstrækningen af konstruktionen. Dvs. det endimensionale varmetab gennem en linie mellem muren og ruden. L bestemmes af nedenstående udtryk: L =l r (U r U g ) + g Denne størrelse bruges til at sammenligne forskellige profiler. Den totale U-værdi for vinduet fås af nedenstående udtryk: AgU U total = g l g A g A U A g er glasarealet i m 2 l g er omkredsen af glasarealet i m A r er ramme-karmarealet i m 2 A er det samlede areal for vinduet Alle antagelser der er foretaget til simuleringerne i programmet Therm er beskrevet i Bilag A :Therm antagelser. Alle beregninger for alle profilerne er detaljeret gengivet i Bilag B: Therm resultater og udregninger. På baggrund af disse resultater og andre ikke-varmetekniske forhold vurderes det i afsnit 3, hvorvidt forbedringsforslagene er fornuftige. Forbedringstiltagene skal, så vidt det er muligt, ikke være for omfattende i forhold til de forbedringer der kan opnås, og forbedringstiltagene skal være realiserbare. Derudover må det også vurderes om de nye materialer kan leve op til holdbarheds- og styrkekriterier og derudover skal de være velegnede til genbrug. Hvorvidt de nye produkter kan leve op til holdbarhedskrav, dokumenteres bedst ved efterprøvning i klimaældningsmaskiner. Dette vil evt. ske i et efterfølgende projekt. r r

9 3 Gennemgang og analyse af forbedringsmuligheder I dette kapitel gennemgås hvilke forbedringer der pt. er opnået for forskellige rammekarmprofiler og hvilke muligheder der er for at forbedre de eksisterende profiler. Der tages udgangspunkt i tre forskellige ramme-karmprofiltyper, som også er beskrevet og anvendt i kompendium 1 til 5. Disse tre referenceprofiler er: Ramme-karm af træ beklædt med aluminium (Figur 3) Ramme-karm af PVC (Figur 7) Ramme-karm af aluminium (Figur 13) hvilket er en af de bedste værdier, der er opnået indenfor ramme-karmprofiler. Det tyske firma Holz Schiller fremstiller et vindue med integreret regnskinne og opnår dermed en tætning af luftspalten. Derudover opnås der også en forøgelse i tværsnittet af karmen og dermed en yderligere forbedring af ramme-karmprofilet. Holz Schiller har udviklet en rammekarmkonstruktion kaldet Thermodur Passivhauskantel, som har en U-værdi på ca. 0,63 W/m 2 K. Udover træ indgår isoleringsmaterialet Polyurethan i presset og skummet form. Det er muligt at genbruge materialet, og det kan tilbageleveres i enhver tænkelig form til producenten puren. Idet ramme-karmprofiler af hhv. træ og træ beklædt med aluminium har næsten de samme energimæssige egenskaber, betragtes de under et. Det er derfor valgt at tage udgangspunkt i træprofilet beklædt med aluminium. Ved hjælp af Therm beregnes U- og - værdierne for forskellige forbedringsmuligheder af ramme-karmprofilerne ved at udskifte eller tilføje materialer i de tre referenceramme-karmprofiler. Idet der anvendes en referencerude beregnes også en samlet U-værdi for hele vinduet. Ligeledes beregnes L-værdien, som kan anvendes til at sammenligne ramme-karmprofiler. De forskellige forslag er ikke vurderet mht. realiserbarhed men primært medtaget, for at analysere hvilke varmetekniske forbedringer der kan opnås. 3.1 Ramme-karmkonstruktioner af træ og træ-aluminium Realiserede forbedringer De tyske firmaer eurotec og puren opbygger deres ramme-karmprofil af en kerne, med to forskellige isoleringsmaterialer, som ligger umiddelbart udfor ruden (umiddelbart under ruden på Figur 1). Yderst afsluttes der med en træbeklædning. I eurotecs ramme-karmkonstruktion, Figur 1, er de lodrette omkransninger udført i træ og de vandrette i purenit. Derimellem er udfyldt med Polyuretan-skum. Samlet er der opnået en U-værdi på 0,66 W/(m 2 K), Figur 1. Isoleret træprofil fra Eurotec 9

10 3.1.2 Vurdering og analyse af mulige forbedringer af træprofilet Der tages udgangspunkt i referencevinduet, Figur 3, hvor rammen og karmen er udført i træ og er beklædt med aluminium. Vinduet har én rude. Idet vinduets samlede areal er 1,48m*1,23m, bliver glas procenten på 71%. Rudens centeru-værdi er 1,18 W/m 2 K. Til sammenligning er et ramme-karmprofil af udelukkende træ vist i Figur 2. Resultaterne fra Therm-beregningerne er vist i Tabel 1. Figur 2. Ramme-karm af træ Figur 3. Ramme-karm af træ beklædt med aluminium (reference). Puren Træ Figur 4. Træprofilet med isolering. Isoleringen er opdelt i tre trin. En del af rammen og karmen er erstattet med puren (lyserød) Isolering af ramme-karmprofilet Udfra erfaringerne fra de tyske producenter er det oplagt, at forsøge at isolere rammekarmkonstruktionen, ved at erstatte træet med hård isolering udadtil og traditionel isolering indadtil, på ikke synlige steder. På de synlige overflader bibeholdes træoverfladen. Isoleringen af profilet deles op I 3 trin (se Figur 4) for at anskueliggøre hvor stor effekt de enkelte trin har. De forskellige trin er vist i Figur 4 og består af: 1. Rammen og karmen erstattes udfor ruden med en hård isolering, Puren ( =0,07 W/mK) udadtil og indadtil isoleres med traditionel blød isolering ( =0,039 W/mK). 2. Karmen udhules yderligere. Dvs. udadtil bibeholdes træ og indvendigt ilægges traditionel isolering. 3. Rammen isoleres på det sidste stykke indadtil med traditionel isolering, men også her beholdes det indvendige træ. Der foretages beregninger i Therm for hver af de tre isoleringstrin. De 3 isoleringstrin gennemregnes også i det tilfælde hvor den bløde isolering ( =0,039 W/mK), erstattes med et isoleringsmateriale med en lavere varmeledningsevne ( =0,026 W/mK). Resultaterne er vist i Tabel 1. Udfra Tabel 1 ses det, at der er store fordele ved, at indlægge isoleringsmateriale i ramme-karmprofilerne. Jo mere isoleringsmateriale der indlægges jo mere forbedres profilets U-værdi. Det er endvidere muligt at forbedre profilet endnu mere ved at benytte fenolskum med isolerende gas 10

11 ( = 0,026 W/mK) i stedet for traditionel isolering ( = 0,039 W/mK). Forholdsmæssigt opnås der mest ved den første isoleringsstribe, og virkningen falder langsomt derefter. Derimod får det bedre isoleringsmateriale ( = 0,026 W/mK i stedet for = 0,039 W/mK) større betydning, jo bedre profilets isolans er. Linjetabet reduceres ligeledes generelt ved isolering af ramme-karmkonstruktionen. Der er dog ikke den store forskel på linjetabet ved de tre isoleringstrin. Af Figur 5 fremgår det at L, som udtrykker det samlede ekstra tab for ramme-karmen i forhold til ruden, reduceres for hvert af de tre isoleringstrin der gennemføres. Værdierne er endvidere lavest med isolering kl. 26. Isolering af alle tre trin med den bedste isolering medfører ca. en halvering af L- værdien i forhold til referenceprofilet. Der opnås altså en stor forbedring ved at isolere ramme-karmprofilet. At effekten af isoleringen af ramme-karmkonstruktionen i forhold til transmissionstabet for hele vinduet ikke er større skyldes, at U-værdien for referenceruden har relativt større betydning for den samlede U-værdi for vinduet pga. det større areal. Når der udvikles rammekarmkonstruktioner med så store forbedringer, vil det være naturligt at skifte ruden til en tilsvarende lav U-værdi Glasliste af PVC i stedet for aluminium En traditionel ramme-karmkonstruktion er ofte forsynet med en udvendig glasfals af aluminium, som har en varmeledningsevne på 160 W/mK. For at undersøge om det har nogen effekt for varmetabet erstattes aluminiumet af PVC, som har en varmeledningsevne på 0,17 W/mK. Udfra Tabel 1 ses det, at denne udskiftning af glaslisten fra aluminium til PVC har en lille, men ikke ubetydelig betydning for U- værdien, som forbedres fra 1,40 til 1,38 W/m 2 K. Ved udskiftning af glaslisten fra aluminium til PVC ændres linietabet stort set ikke. Samlet ses en forbedring af ramme-karmkonstruktionens L-værdi på ca. 8 % ved at ændre glasfalsen Tætning af luftspalte Som det ses af Figur 3 bevirker luftspalten mellem rammen og karmen, at der næsten er kontakt mellem ude- og indeluft. Indeog udeluften er kun adskilt af en enkelt gummiliste. Betydningen af luftspalten mellem ramme-karm-profilet undersøges derfor. Tætning af spalten mellem rammen og karmen kan evt. etableres vha. en gummilæbe på karmens yderside. Ved at lukke spalten på profilets udvendige side, bliver spalten uventileret. Dette er simuleret i Therm ved at ændre forholdene i luftspalten efter reglerne i CEN Resultaterne ses i Tabel 1. Tabel 1 Ramme-karmkonstruktion af træ beklædt med aluminium. Tiltag U-ramme (linietab) U-total L = l r *(U r - U g ) + nr. W/m 2 K W/mK W/m 2 K W/mK 1 Reference vindue (Figur 3) 1,40 0,0817 1,45 0, Isolering,1, =0,039 1,23 0,0763 1,39 0, Isolering,2, =0,039 1,11 0,0769 1,35 0, Isolering,3, =0,039 1,03 0,0745 1,32 0, Isolering,1, =0,026 1,20 0,0766 1,38 0, Isolering,2, =0,026 1,05 0,0774 1,34 0, Isolering,3, =0,026 0,96 0,0738 1,30 0, Glasfals af alu. erstattes af PVC 1,38 0,0750 1,43 0, Tætning af luftspalte 1,33 0,0854 1,44 0, Alt træ erstattes af puren 1,02 0,0791 1,33 0, Isol. =0,039, tætning af luftspalte 0,88 0,0757 1,28 0,0436 og glasfals af alu. erstattes af PVC 12 Isol. =0,026, tætning af luftspalte og glasfals af alu. erstattes af PVC 0,81 0,0746 1,26 0,

12 Af Tabel 1 ses det, at tætningen af luftspalten mellem rammen og karmen har en lille, men ikke ubetydelig betydning for U- værdien. Til gengæld stiger linietabet svagt ved tætningen, og det resulterer også i, at L- værdien kun reduceres meget lidt(forbedringsforslag 9). Der er altså ikke vundet meget ved at tætne luftspalten, men på den anden side er det kun et simpelt indgreb. Figur 5. Varmetabskoefficienten L ved de forskellige forbedringsforslag af profilet af træ og metal Træprofil erstattes af puren Det er undersøgt hvilken betydning det vil have for de energimæssige egenskaber at erstatte alt træet i profilet med puren, som har en varmeledningsevne på 0,07 W/mK. Træs varmeledningsevne er 0,13 W/mK. Ændringen giver klare forbedringer af de varmetekniske egenskaber i forhold til referenceprofilet. Således reduceres U r fra 1,40 til 1,02 W/m 2 K og fra 0,0817 til 0,0791 W/mK. Det resulterer i, at L-værdien reduceres med 41 %. Der opnås dog ikke så gode energimæssige egenskaber som ved at bevare en ydre skal af træ og isolere profilet indvendig med blød isolering med = 0,026 W/mK, som beskrevet i afsnit trin Kombination af tiltag Det ses af Tabel 1, at jo bedre isoleret ramme-karmprofilet er, jo mere indflydelse får de enkelte indgåede dele. Dvs. at hvis der i ramme-karmprofilet indlægges en stor mængde isolering, er det endnu vigtigere at få lukket luftspalten mellem rammen og karmen og/eller udskifte glasfalsen fra aluminium til PVC. 12

13 3.2 Ramme-karmkonstruktioner af PVC Realiserede forbedringer Det tyske firma Weru ilægger løse isoleringsbaner i deres ramme-karmprofiler, hvilket også muliggør en ren sortering af materialerne i genbrugsfasen. Yderligere oplysninger findes på Eurotec har lavet en rammekarmkonstruktion i PVC, som er isoleret i hulrummene med Polyurethanskum. Som det ses på Figur 6 er isoleringen ført uafbrudt fra ruden og ned gennem rammen og karmen. Dermed er der opnået en U-værdi på 0,75 W/(m 2 K) Vurdering og analyse af mulige forbedringer Der tages udgangspunkt i referencevinduet, Figur 7, hvor rammen og karmen er udført i PVC. For at styrke konstruktionen anvendes afstivningsprofiler af jern i både rammen og karmen. Idet vinduets samlede areal er 1,23m*1,48m, bliver glasprocenten på 69% og rudens center U-værdi er 1,13 W/m 2 K. Figur 6. Eurotec s PVC-profil. Resultaterne fra Therm-beregningerne er vist i Tabel 2 side Isolering af hulrum Det undersøges hvor stor en betydning det har at udfylde PVC-profilets hulrum med forskellige slags isoleringsmaterialer. Fordelen ved udfyldningen af PVC-profilet er, at der i forvejen forefindes en stabiliserende skal, og det derfor er muligt at benytte isoleringsmaterialer med lille densitet og dermed en lav varmeledningsevne. Ilægningen af isoleringen vil ikke ændre på forarbejdningsprocessen, men kun tilføre den et yderligere forarbejdningstrin. Figur 7. Ramme-karmprofil af PVC (reference). PVC-profilet isoleres med et løst indlagt isoleringsmateriale i de større hulrum (de skraverede hulrum på Figur 8), som har varmeledningsevnen 0,039 W/mK. 13

14 Ligeledes isoleres der med isoleringsmateriale, som har en varmeledningsevne på 0,026 W/mK. Fordelen ved den løst indlagte isolering er, at adskillelsen af materialerne ved genbrug forløber uden problemer. I Tabel 2 ses at isolering af rammekarmprofilet medfører en betydelig reduktion af profilets transmissionstab, og at reduktionen er afhængig af isoleringsmaterialets varmeledningsevne. I Tabel 2 ses at ved isolering af hulrummene forværres linjetabet en anelse, men af L- værdien fremgår det, at profilet samlet set forbedres markant, når der indføres isolering =0,039 i de større hulrum og endnu mere med isolering =0,026. L-værdien reduceres med hhv. 14 og 22 % Figur 8. PVC-profilet er isoleret med isoleringsmåtter i de skraverede hulrum. Problemet med isoleringsmaterialet med = 0,026 W/mK er, at der på nuværende tidspunkt ikke findes tilstrækkelig dokumentation for deres holdbarhed. I den samlede forbedring regnes der derfor ikke med det bedste isoleringsmateriale, men derimod på det realistiske tilfælde med den traditionelle isolering Flere inddelinger af spalten mellem rammen og karmen I spalten mellem rammen og karmen er et stort hulrum. Idet varmeledningsevnen falder med reducering af hulrummet, inddeles spalten først én gang og senere 3 gange. Se Figur 9. Skillevæggene må selvfølgelig være gummiprofiler som giver fuld åbningsmulighed for rammen. Af resultaterne i Tabel 2 fremgår det, at de i Figur 9 viste to tiltag giver en vis reduktion af ramme-karmprofilets U-værdi. Derimod har vist sig, at en finere inddeling ikke vil resultere i varmetekniske forbedringer af betydning. Det bemærkes, at bare én opdeling af luftspalten mellem rammen og karmen har stor betydning. Figur 9. PVC-profil med ekstra inddeling af hulrummene i spalten mellem rammen og karmen. De ekstra inddelinger er markeret på figuren med en skravering. Ved ekstra inddeling af hulrummet forværres linietabet stort set ikke og samlet set opnås der også en forbedring af L-værdien og af vinduets U-værdi. L-værdien reduceres med hhv. 7 % for én inddeling og 13 % for tre inddelinger. 14

15 En inddeling af spalten kunne i praksis udføres i form af sæt af gummilister Ændret materialevalg til de afstivende profiler Traditionelt forsynes de fleste PVC-rammekarmprofiler i dag med afstivende stålprofiler. som har en meget høj varmeledningsevne ( ca. 50 W/mK). Det undersøges om de varmetekniske egenskaber forbedres ved at erstatte de afstivende stålprofiler med slidsede stålprofiler eller profiler af glasfiberarmeret polyester. Stålprofilerne i ramme-karmprofilet i Figur 7 udskiftes således henholdsvis til glasfiberarmeret polyester ( = 0,2-0,3 W/mK) og slidsede stålprofiler. Varmeledningsevnen for slidsede stålprofiler er ikke præcist fastlagt, men størrelsesordenen er ( =5-17 W/mK). I Figur 10 er isotermerne (beregnet i Therm) for Pvc-profilet med afstivere af jern vist. Det ses, at stålprofilerne har stort set samme temperatur over det hele pga. at materialet leder varmen meget godt. I Figur 11 er isotermerne (beregnet i Therm) for Pvc-profilet med afstiverer af glasfiberarmeret polyester vist. Det fremgår tydeligt, at det glasfiberarmerede polyesters lave varmeledningsevne bevirker, at temperaturerne er mere jævnt fordelt over rammekarmprofilet. Figur 10. Isotermer i ramme-karmprofilet af PVC med afstivere af stål. Beregnet i Therm. Det fremgår tydeligt af resultaterne i Tabel 2, at de bedste resultater vedr. de afstivende profiler opnås med glasfiberarmeret polyester, hvorved ramme-karmprofilets U- værdi reduceres fra 1,72 til 1,39 W/mK. De ændrede materialer af de afstivende profiler resulterer i et lidt større linjetab, men samlet forbedres vinduets U-værdi og L-værdien betydeligt, når de afstivende stålprofiler erstattes af glasfiberarmeret polyester. L-værdien reduceres med 27 % ved at anvende afstivningsprofiler af glasfiberarmeret polyester i stedet for stål. Imidlertid er glasfiberarmeret polyester ikke et traditionelt afstivende materiale, hvilket måske i nogle lande vil skabe problemer. Derfor er det også interessant at se på, hvilke forbedringer der kan opnås med mere traditionelle afstivende profiler. Det Figur 11. Isotermer i ramme-karmprofilet af PVC med afstivere af glasfiberarmeret polyester. Beregnet i Therm. 15

16 bemærkes, at de afstivende profiler har en meget stor betydning for styrken af den samlede ramme-karmkonstruktion Kombination af tiltag Idet de forskellige tiltag muligvis har indflydelse på hinanden, ses der også på den samlede forbedring. De forskellige materialers egenskaber går selvfølgelig igen ved sammensætningen af materialerne, og idet ændringen af de afstivende profiler indebærer en stigning i linjetabet, giver kombinationen af de forskellige tiltag også en stigning i linietabet. Til gengæld resulterer kombinationen af de forskellige tiltag i en markant reduktion af U-værien for ramme-karmprofilet fra 1,72 til 1,11 W/m 2 K. L-værdien, som tager højde for både U r og reduceres med hele 52 %. Der er altså tale om en virkelig stor forbedring af de varmetakniske egenskaber ved at gennemføre de omtalte forbedringer. Dette ses også af Figur 12 forbedringsforslag 9. Figur 12. Varmetabskoefficienten L ved de forskellige forbedringsforslag af profilet af PVC Profil udelukkende af glasfiberarmeret polyester Idet de styrkemæssige egenskaber for glasfiberarmeret polyester som nævnt er særdeles gode, er det undersøgt, om det er fordelagtigt at erstatte hele profilet inkl. afstivningsprofilerne med dette materiale. Beregningerne viser dog, at dette tiltag ikke forbedrer profilet varmeteknisk. Tværtimod forværres både U- - og L-værdien. Dette skyldes at glasfiberarmeret polyester har en højere varmeledningsevne end PVC. Tabel 2 Ramme-karmkonstrukiton af PVC Tiltag U-ramme (linietab) U-total L = l r *(U r - U g ) + W/m 2 K W/mK W/m 2 K W/mK 1 Reference vindue (Figur 7) 1,72 0,0544 1,45 0, isolering, =0,039 i hulrum 1,56 0,0551 1,40 0, isolering, = 0,026 i hulrum 1,48 0,0555 1,38 0, Et hulrum mere i spalten mellem ramme og karm 1,64 0,0546 1,42 0, Tre hulrum mere i spalten mellem ramme og karm 1,58 0,0546 1,41 0, Stål profil slidset stålprofil, =17 1,68 0,0551 1,44 0, Stål profil slidset stålprofil, =5 1,58 0,0566 1,41 0, Stål profil glasfiber armeret polyester 1,39 0,0592 1,36 0, Kombination (iso. =0,039, 1,06 0,0597 1,26 0,0516 glasfiberarmeret polyester og ekstra inddeling) 10 PVC og stål erstattes af glasfiberarmeret polyester 1,77 0,0641 1,49 0,

17 3.3 Ramme-karmkonstruktioner af Aluminium Realiserede forbedringer Der forefindes ikke vinduesproducenter, som opbygger ramme-karmkonstruktioner udelukkende af aluminium, og som samtidig har opnået et lavt transmissionsstab. Dette skyldes, aluminiums gode varmeledningsevne ( = 160 W/m 2 K). Der findes ramme-karmkonstruktioner som har en aluminiumskal og er udfyldt med Polyurethan og dermed har opnået U- værdier mellem 2,2 og 1,5 W/(m 2 K). Fordelene ved aluminium er at det har meget gode styrkemæssige egenskaber: Dette gør det teknisk muligt, at lave meget smalle konstruktioner, hvilket har andre fordele. Dette belyses i kompendium Vurdering og analyse af mulige forbedringer Der tages udgangspunkt i referencevinduet, Figur 13, hvor rammen og karmen er udført i aluminium og med en indbygget kuldebroafbryder. Idet vinduets samlede areal er 1,48m 1,23m, bliver glas procenten på 83% og rudens center U-værdi er 1,14 W/m 2 K. Resultaterne fra Therm-beregningerne er vist i Tabel Isolering af større hulrum Isolering af de store hulrum vil ikke have den store effekt, idet aluminiums varmeledningsevne er meget stor ( =160W/m K), hvilket bevirker, at aluminiumet vil lede hovedparten af varmestrømmen udenom hulrummene. Figur 13. Ramme-karmprofil af aluminium. (Reference). Venstre side vender ud Smallere kuldebroafbrydelse Pga. aluminiums høje varmeledningsevne, er det nødvendigt at anvende en kuldebroafbrydelse af et andet materiale med lavere varmeledningsevne mellem den ydre og indre del af profilet, hvis U-værdien skal ned på et rimeligt niveau. Kulbroafbryderen skal dog samtidig have gode styrkemæssige egenskaber, da den er en del af den bærende 17

18 konstruktion. I referenceprofilet i Figur 13 anvendes en kuldebroafbryder af Polyamid med = 0,3 W/m 2 K og med en tykkelse på 1,8 mm. For at reducere varmetransporten gennem kuldebroafbryderen, erstattes den af en kuldebroafbryder med mindre godstykkelse, men med de samme styrkemæssige egenskaber i samme materiale. Den nye kuldebroafbryder har en gennemsnitlig godstykkelse på 0,8 mm. Af Thermresultaterne i Tabel 2 fremgår det, at rammekarmens U-værdi reduceres fra 2,76 til 2,68. Altså en lille men dog betydelig forbedring. Udskiftningen bevirker også en reduktion af linjetabet, og L-værdien reduceres med 4 %. Altså en beskeden forbedring Ændring af glasbærerens materiale Et af problemerne for ramme-karmprofilet i Figur 13 består i, at glasbæreren af aluminium næsten forbinder profilets to sider. Pga. aluminiummets høje varmeledningsevne vil hele glasbæreren have stort set samme temperatur som indersiden af rammen. Dette er illustreret i Figur 14, hvor isotermerne i profilet er indtegnet vha. Therm. Det ses, at isotermerne ligger tæt mellem glasbæreren og karmen, hvilket indikerer, at temperaturforskellen mellem de to dele er stor. Det kan betyde at der, selvom glasbæreren og karmen ikke er i direkte kontakt, sker en stor varmetransport fra glasbæreren til den venstre del af karmen. Derfor undersøges det, hvor stor betydning en udskiftning af glasbærerens materiale har for U-værdien. Figur 14. Isotermer i ramme-karmprofil af aluminium. Beregnet i Them. I Tabel 3 fremgår det, at ved at anvende en glasbærer af glasfiberarmeret polyester i stedet for aluminium reduceres varmestrømmene gennem profilet og rammekarmprofilets U-værdi reduceres fra 2,76 til 2,30 W/mK. Altså en klar forbedring. Linjetabskoefficienten stiger en anelse, men af tabellen og figur 15 fremgår det, at L- værdien reduceres Kombinationer Ved at kombinere de to foregående forbedringsmuligheder: Smallere kuldebroafbryder og glasbærer af glasfiberarmeret polyester opnås en bedre energimæssige 18

19 egnskaber for profilet. På denne måde er aluminiumets store ledning afbrudt over hele ramme-karmprofilets højde. Med de to tiltag opnås en reduktion af L-værdien på 21 % på trods af at linjetabet øges fra 0,0877 til 0,0910 W/mK. En kombination af at beholde aluminiumsbeklædningen udvendigt, erstatte glasbæreren i aluminium til glasfiberarmeret polyester og, udføre den indvendige del i glasfiberarmeret polyester, anses for en måske utraditionel løsning, men profilet vil stadig være et aluminiumsprofil. Det vil være muligt, idet glasfiberarmeret polyester er lige så stærkt som aluminium. Gennemføres dette, opnås der næsten en halvering i ramme-karmkonstruktionens U-værdi (fra 2,76 til 1,60) og tilmed en betydelig reduktion af linjetabet. L-værdien reduceres ved denne kombination af forbedringer med 45 %. Det er altså en meget stor forbedring af profilets varmetekniske egenskaber. 3.4 Det teknisk mulige Det undersøges også, hvad der teknisk set er muligt at opnå med slanke profiler, idet alt aluminiumsmaterialet erstattes af glasfiber armeret polyester. Det er muligt at anvende glasfiberarmeret polyester i stedet for aluminium overalt i profilet uden at ændre profilets udformning, idet de to materialer som nævnt har de samme styrkemæssige egenskaber. Derved vil det slanke profil kunne bibeholdes til fordel for en stor glasprocent. Det fremgår af Tabel 3, at der med denne løsning opnås en U-værdi for profilet på 1,57 W/mK, hvilket er en meget stor forbedring i forhold til referenceprofilet. Det er dog stort set ikke bedre end profilet med kombination af glasbærer af plastic, smallere kuldebroafbryder og glasfiberarmeret polyester på indersiden men aluminium på ydersiden. 3.5 Begrænsning for Aluminiumsprofil Det er imidlertid umuligt at reducere transmissionstabet for et vindue, ned på de samme lave værdier, som der er mulighed for med træ og PVC vinduer. Derfor vil aluminiumsvinduet skulle konkurrere på sin smalle konstruktion. Dermed ikke sagt, at man ikke bør foretage de forbedringer, som det er muligt og ikke mindst hensigtsmæssigt at lave. De fleste ændringer er forholdsvis små, og vil derfor ikke ændre betydeligt på produktionsgangen. Figur 15. Varmetabskoefficienten L ved de forskellige forbedringsforslag af profilet af aluminium. Tabel 3 Ramme-karmkonstrukiton af aluminium Tiltag U-ramme (linietab) U-total L = l r *(U r - U g ) + W/m 2 K W/mK W/m 2 K W/mK 1 Reference vindue (Figur 13) 2,76 0,0877 1,66 0, Smallere kuldebroafbryder 2,68 0,0850 1,63 0, Aluminiums glasbærer udskiftes af plastik glasbærer 2,30 0,0879 1,58 0, Plastik glasbærer og smallere kuldebroafbrydelse 2,06 0,0910 1,54 0, Udv. alu bek., glasbærer af plastik og indv. glasfiber. 1,60 0,0737 1,42 0, Profil udelukkende i glasfiberarmeret polyester 1,57 0,0734 1,41 0,

20 4 Andre ikkevarmetekniske forhold Imidlertid er der også visse holdbarhedsmæssige forhold knyttet til anvendelse af nye produkter, herunder isoleringsproduktet puren. Genbrugsmulighederne er afgørende for, hvorvidt et produkt kan leve op til tidens standarder. Derfor har det tyske firma puren udviklet to forskellige processer til genbrug af isoleringsmaterialerne. Ved den ene metode, Glycose, opstår der af affaldsstofferne et nyt råstof, som kan benyttes til produktion af PUR-hårdtskum, og dermed bliver behovet for nye råstoffer formindsket. Ved den anden metode Klebepressverfahren bliver PUR-produktionsreststoffer presset til purenit-plader. Yderligere information kan hentes på De ovenstående forslag til forbedringer i afsnit 3 er foretaget udfra ønsket om, at nedbringe varmetabet. Forbedringsforslagenes øvrige anvendelighed og realiserbarhed bør bl.a. vurderes udfra følgende kriterier: - Styrke - Stivhed - Teknisk muligt, befæstelse af beslag, mulighed for vedligeholdelse af beslag m.m. - Materialernes pris ( erstatningspris ) - Materialernes holdbarhed - Ændring af fremstillings proces - Ventilering - Indbrudssikring - Vedligeholdelsesfrihed - Udseende bedre når der indlægges isolering. Træ er imidlertid ikke vedligeholdelsesfrit og derfor er det en fordel med en aluminiumsbeklædning. Indadvendende træ er heller ikke vedligeholdelsesfrit, men til gengæld et foretrukket materiale hos mange forbrugere. Den indlagte Puren er statisk ligeså godt, som træ, så erstatningen vil ikke forårsage styrkemæssige problemer. Det største problem anses at være ændringen i fremstillingsprocessen, men varmeteknisk er der virkelig en forskel. 4.2 Ramme-karmkonstruktioner af PVC De nævnte forbedringsforslag beskrevet i afsnit 3.2 ændrer hverken på de styrkemæssige forhold, fremstillingsproceduren, udseendet eller vedligeholdesesfriheden. Forbedringsforslagene vil derimod kun ændre på de varmetekniske forhold i positiv retning. Forbedringerne kan så at sige opnås uden de store anstrengelser og uden de store omkostninger. Mht. en enkelt ekstra inddeling af luftspalten mellem rammen og karmen vil den eksempelvis kunne foretages ved at montere en gummilæbe, men hvis der skal laves endnu flere inddelinger vil det muligvis ændre produktionsgangen. Isolering af ramme-karmprofilet er desuden anvendelig ved renovering. 4.3 Ramme-karmkonstruktioner af aluminium De forskellige forbedringsforslag beskrevet i afsnit 3.3 vil hverken ændre på de styrkemæssige forhold, fremstillingsproceduren, udseendet eller vedligeholdesesfriheden. Forbedringerne der kan opnås er ikke voldsomme, men det vil omkostningerne til forbedringerne heller ikke være. I det følgende gennemgås andre ikkevarmetekniske forhold som der bør tages højede for i forbindelse med udvikling af bedre ramme-karmprofiler. 4.1 Ramme-karmkonstruktioner af træ og træ-aluminium Varmeteknisk er træ, som udgangspunkt, et utroligt godt materiale, og det bliver endnu 20

21 5 Utraditionelle rammekarmkonstruktioner En udvikling af ramme-karmkonstruktioner indebærer også utraditionelle løsninger. Derfor kombineres traditionelle materialer på forskellig vis, men der fremstilles også ramme-karmkonstruktioner af utraditionelle materialer, som f.eks. et ramme-karmprofil udelukkende i isoleringsmateriale eller helt i glasfiberarmeret polyester. Det anses for interessant at belyse hvilke fordele og ulemper der er tilknyttet til de mere utraditionelle ramme-karmkonstruktioner, idet det dermed vurderes om der er en fremtid for de mere utraditionelle rammekarmkonstruktioner. 5.1 Ramme-karmkonstruktioner i glasfiberarmeret polyester Den canadiske vinduesproducent Omniglass fremstiller rammekarmkonstruktioner, som udelukkende fremstilles i glasfiberarmeret polyester. Se Figur 16. Glasfiberarmeret polyester har adskillige fordele. Materialet er lige så stærkt, som traditionelt aluminium og derfor behøves der ikke forstærkninger i profilet. Profilvæggene er tilmed smalle (1,8 mm) og den samlede rammekarmkonstruktion kan derfor gøres meget smal. Derudover er der mulighed for isolering i profilets hulrum. Yderligere informationer om produkter fra Omniglass findes på Glasfiberarmeret polyester er modstandsdygtigt overfor fugtighed og har en lige så lille varmeudvidelses koefficient som glas. Udfra disse lovende materiale egenskaber virker det oplagt, at undersøge rammekarmkonstruktionens varmetekniske egenskaber. 5.2 Ramme-karmkonstruktion af isoleringsmateriale Det tyske Wärme-Plus-Fenster, se Figur 17, som er udviklet til passivhuse, er opbygget af et to-lags isoleringssystem. Ud for ruden og rundt i kanten er der isoleret med et hårdt isolerings materiale, Purenit ( =0,05-0,075 W/mK), som kan optage glassets vægt plus vindpåvirkninger. Figur 16. Omniglass s ramme-karmprofil af glasarmeret polyester. Figur 17. Wärme-Plus-Fenster. Nr. 2 er et traditionelt blødt isoleringsmateriale og nr. 3 er et hårdt isoleringsmateriale. 21

22 Den resterende del af ramme-karmprofilet udfyldes med PU-isoleringsskum ( =0,03 W/mK), som har en bedre varmeisoleringsevne end det hårde isoleringsmateriale. Denne sammensætning af forskellige isoleringsmaterialer har vist sig at have en tæthed og stivhed der ligger over det gennemsnitlige og med denne opbygning opnås en samlet U-værdi for hele vinduet på 0,75W/m 2 Yderligere oplysninger vedrørende isoleringsmaterialer kan hentes på http//www.puren.de. Af genbrugshensyn limes de bærende profiler til siderne af rammekarmkonstruktionerne, idet det dermed er lettere at adskille de indgåede materialer. 5.3 Bredere rammekarmkonstruktioner I forbindelse med en af NUTEK afholdt konkurrence viste de to delte vindere, at ved en forøgelse af rammekarmkonstruktionen, samt benyttelse af optimale ruder, er det muligt at opnå samlede vindues U-værdier på 0,73-0,88 W/m 2 K. 5.4 Finske kassevinduer Ramme-karmkonstruktionen består af træ og er ca. 200 mm bred og fås med forskellige kombinationer af ruder, som til dels er koblet. Se Figur 18. Med denne konstruktion er det muligt, at opnå U-værdier ned til 0,70 W/m 2 K Figur 18. Finsk 3-lags termorude med koblet ramme. 22

23 6 Litteratur [1] Energi 21, Regeringens energihandlingsplan 1996, Miljø- og Energiministeriet [2] KLIMA 2012, Status og perspektiver for dansk klimapolitik, Miljø- og Energiministeriet, marts [3] Ramme-karmkonstruktioner til højisolerende vinduer, September 1992 [4] Fachdokumentation Nr. 3 Superfenster im Passivhaus, Oktober 1996 [5] 4. Passivhaus Tagung, Marts 2000 [6] Protokollband Nr. 14 Passivhaus-Fenster, December 1998 [7] Tilæg 1 til DS 418, Beregning af bygningers varmetab, Tillæg omhandlende vinduer og yderdøre, August 1997 [8] CEN/TC 89 WI 23.2, febuar 2000 [9] Analysis of calculated and measured energy properties of windows, Febuar 2000 [10] Ps Holz Information, Thermodur Passivhauskantel [11] Window innovatiosn 95, Juni 95 [12] Vinduets ABC, rational 23

24 Bilag A :Therm antagelser De forskellige ramme-karmkonstruktioner er opbygget I simuleringsprogrammet Therm. Efter optegning tillægges hvert område forskellige materialeegenskaber. Systemets kanter påføres randbetingelser. De anvendte overgangsisolanser er: R u = R i = R reduceret,stråling = 23 m 2 K/W, T=0 C 8 m 2 K/W, T=20 C 5 m 2 K/W, T=20 C For at checke at alle flader bliver medtaget i beregningerne, kontrolleres det, at den indvendige og udvendige længde, som U-værdien er regnet udfra, er den samme (eller i det mindste at der kun er en meget lille afvigelse på et par ). Dermed bliver den indvendige og udvendige U- værdi også næsten lig hinanden. Der udregnes både en værdi, når der kun er indsat panel (bruges til udregning af U-værdi for rammen) og når der er indsat rude (bruges til at udregne U-værdi for det samlede vindue og linietabet). Materialernes varmeledningsevne anvendt i de tre vinduesmodeller: (Træ-aluminium) [W/m K] Træ 0,13 Purenit(hård isolering) 0,07 Aluminium 160 PVC 0,17 TPE 0,25 EPDM 0,25 POM 0,31 Iso0.04 0,04 Polyurethanskum 0,026 Isolering39 0,039 Afstandsæk 4 Glass 1 Mellemrumæk 0,036 Uventileret hulrum(simplified,cen) 0 Let ventileret hulrum (simplified, CEN (slightly ventila) 0 (PVC) [W/m K] POM 0,31 Iso0.04(panel) 0,04 Stål/jern 48 PVC 0,17 Polyurethanskum 0,026 Isolering39 0,039 Uventileret hulrum(simplified,cen) 0 Mellemæk15 0,021 Afstand2,9 2,9 Glas 1 Glasfiberarmeret polyester 0,5* Rustfast stål 17 24

25 Slidsede stålpr. (bedste tilf.) 5 *varmeledningsevnen er blevet fordoblet, idet det tænkes at profiltykkelsen fordobles. Dermed bibeholdes de oprindelige mål i modellen. Imidlertid vides det, at afstivningsstålprofilet er lavet af stål med en godstykkelse på 1,5mm og glasfiberarmeret polyester laves med 1,8 mm godstykkelse. Derfor kan de opnåede resultater blive endnu bedre end de angivne hvis 1,8 mm glasfiberarmeret polyester er stærkt nok.. (Aluminium) [W/m K] Aluminium 160 Polyamid 6,6 (1,8mm) 0,30 Polyamid0,8 (0,8mm) 0,14 TPE 0,25 EPDM 0,25 Silikone 0,35 Uventileret hulrum 0** Polyurethanskum 0,026 Isolering39 0,039 Iso0.04 0,04 Glas 1 Afstand1,7 1,7 Mellemæk15 0,021 **Ifølge Forudsætninger for beregning af U-værdi for ramme-karm profiler i aluminium opdeles de uventilerede hulrum i tilfælde af indsnævninger i mindre hulrum, som naturlig følge af geometrien. Derudover regnes der detaljeret på ramme-karmkonstruktionen, ligeledes i overensstemmelse med før nævnte rapport. Emissiviteten sættes til 0,2 på blanke overflader, dvs. på glasbæreren og i indvendige hulrum. 25

26 Bilag B: Therm resultater og udregninger Værdierne U-tot1 fås fra Therm, når der er indsat et panel. U-tot2 fås, når der er indsat en rude. U-ramme fås udfra nedenstående ligning (som er benyttet i Excel-regnearket U.værdi.ramme): U ramme = Utot 1 l tot U p l p lr hvor U tot1 er ramme-karmkonstruktionens U-værdi når der er indsat et panel l tot er den samlede længde for panelet og ramme-karmkonstruktionen U p er panels U-værdi (udregnes som ved DS 418) l p er panelets længde (altid 0,190m) l r er ramme-karmkonstruktionens længde Linietabet beregnes udfra nedenstående ligning: g=u tot2 l tot -U g l g -U r l r hvor U tot2 er ramme-karmkonstruktionens U-værdi, når ruden er indsat U g er rudens center U-værdi l g er rudens længde i Therm (altid 0,190m) Vinduets samlede U-værdi beregnes som: Ag U U total = g l g A g A U r r A g er glasarealet i m 2 l g er omkredsen af glasarealet i m A r er ramme-karmarealet i m 2 A er det samlede areal for vinduet 26

27 6.1 B1 Data for referenceramme-karmprofilet af træ beklædt med aluminium. Træ: Samlet areal 1,8204 m 2, glaslængde 4,5652 m, glasareal 1,2869 m 2, ramme areal 0,5335m 2 (isoleringspanelets bredde: 0,032m, længden af rammen: 0,10685m og total længde: 0,296906m, U.vindue.center:1,18 W/m 2 K, U p =1,0325 W/m 2 K) U-tot1 U.tot2 U-ramme (linietab) U-total Reference vindue 1,1630 1,5326 1,3956 0,0817 1,4481 ((1,1632)) ((1,5498)) Isolering,1, =0,039 1,0680 1,4560 1,1316 0,0872 1,3845 Isolering,2, =0,039 1,0296 1,4123 1,0249 0,0856 1,3492 Isolering,3, =0,039 1,0061 1,3773 0,9596 0,0822 1,3215 Isolering,1, =0,026 1,0535 1,4441 1,0913 0,0880 1,3746 Isolering,2, =0,026 1,0093 1,3937 0,9685 0,0861 1,3340 Isolering,3, =0,026 0,9807 1,3479 0,8890 0,0810 1,2979 Glasfals af alu. PVC 1,1557 1,5025 1,3753 0,0750 1,4252 Tætning af luftspalte 1,1378 1,5097 1,3256 0,0824 1,4293 Profil af Purenit 1,0283 1,3890 1,0213 0,0791 1,3318 Alle, iso =0,039, 0,9771 1,3263 0,8790 0, ,2815 tætning af luftspalte og Glasfals af alu. PVC Alle, iso =0,026, tætning af luftspalte og 0,9530 1,2986 0,8120 0,0746 1,2592 Glasfals af alu. PVC Profil, udelukkende i isoleringsmateriale (skallen udgøres af purenit som har =0,07W/m 2 K), men idet materialet har lignende egenskaber med træ, benyttes træmodel til simuleringerne i Therm. U-tot1 U.tot2 U-ramme (linietab) U-total iso =0,039 0,9784 1,3356 0,8826 0,0780 1,2886 iso =0,026 0,9521 1,3056 0,8095 0,0769 1,

28 6.2 B2 Data for referenceramme-karmprofilet af PVC. PVC: Samlet areal 1,8204 m 2, glaslængde 4,5037 m, glasareal 1,2521 m 2, ramme areal 0,5683m 2 (isoleringspanelets bredde: 0,023m, længden af rammen: 0,11454m og total længde: 0,30498m, U.vindue.center:1,13 W/m 2 K, U p =1,3450 W/m 2 K) U-tot1 U.tot2 U-ramme (linietab) U-total Reference vindue 1,4846 1,5289 1,7218 0,0544 1,449 ((1,4857)) ((1,5291)) +isolering, =0,039 1,4235 1,4703 1,5591 0,0551 1,4004 +isolering, = 0,026 1,3950 1,4429 1,4833 0,0555 1,3775 Et hulrum mere i spalten 1,4541 1,4991 1,6406 0, ,4244 mellem ramme og karm Tre hulrum mere i spalten 1,4325 1,4775 1,5831 0, ,4065 mellem ramme og karm stål slidset stålprofil, 1,4673 1,5141 1,6758 0,0551 1,4368 =17 stål slidset stålprofil, 1,4307 1,4823 1,5783 0,0566 1,4100 =5 stål glasfiber armeret 1,3608 1,4208 1,3922 0,0592 1,3582 polyester Begge (iso =0,039, glasfiber.. 1,2377 1,2996 1,0597 0,0597 1,2558 og ekstra inddeling) Profil og afstiver af glasfiberarmeret 1,5030 1,5791 1,7708 0,0641 1,4885 polyester =0,5 Profil og afstiver af glasfiberarmeret polyester =0,25 1,3896 1,4573 1,4689 0,0615 1,

29 6.3 B3 Data for referenceramme-karmprofilet af aluminium. Aluminium: Samlet areal 1,8204 m 2, glaslængde 4,9392 m, glasareal 1,5091 m 2, ramme areal 0,3113m 2 (isoleringspanelets bredde: 0,023m, længden af rammen: 0,060099m og total længde: 0,250331m, U.vindue.center:1,14 W/m 2 K, U p =1,3450 W/m 2 K) U-tot1 U.tot2 U-ramme (linietab) U-total Reference vindue 1,8291 2,0305 3,3665 0, ,7632 Reference vindue, detaljeret udregning ((1,8272)) 1,6759 (1,6846) 1,6933 Smallere kuldebroafbryder 1,6377 (1,6647) 1,6917 Aluminiumsglasbæreren erstattes af en plastik glasbærer Glasbærer i plastik og smallere kuldebro Udv.bek. alu, plastik glasbærer, indv. Glasfiberarm. P. 1,5480 (1,5742) 1,6004 1,4822 (1,51595) 1,5497 1,3930 (1,4041) 1,4152 ((2,0315)) 1,8735 (1,8794) 1,8853 1,8456 (1,8487) 1,8517 1,7829 (1,76955) 1,7562 1,7366 (1,7241) 1,7116 1,5503 (1,5429) 1,5355 2,7646 0, ,6558 2,6817 0,0850 1,6343 2,3048 0,0879 1,5776 2,0624 0,0910 1,5448 1,5963 0,0737 1,4180 Tallene i parentes er gennemsnittet af den indvendige og udvendige U-værdi i Therm. Idet det udfra [11] vides, at glasfiberarmeret polyester er lige så stærkt, som traditionelt metal, ændres aluminiumet i aluminiumsprofilet til glasfiberarmeret polyester, =0,25 W/m K U-tot1 U.tot2 U-ramme (linietab) U-total Glasfiberarmeret polyester 1,3966 1,5341 1,5650 0, ,4118 Udfor reference vinduet, står tallene i to parenteser for de U-tot1 og U-tot2 værdier der fås i modellerne, som er benyttet til rapporten Analysis of calculated and measured energy properties of windows. Det bemærkes at der er en lille afvigelse til disse tal. Denne afvigelse skyldes, at der til rapporten kun er regnet med en U-værdi, baseret på de indvendige arealer og at der ved ovenstående beregninger er taget et gennemsnit af de indvendige og udvendige baserede U- værdier. Derudover er der også fundet en mindre fejl i træprofilet fra rapporten, så her forekommer der en lidt større afvigelse. Dvs. hvis der var brugt tallene i parenteserne, ville der også være fremkommet de tal, som fremgår af rapporten. 29

30 Adresseliste Adresse: BYG DTU Danmarks Tekniske Universitet Bygning 118, Brovej 2800 Kgs. Lyngby Tlf Energimærkningsordningens sekretariat TI Byggeri Teknologiparken 8000 Århus C Tlf Vinduesproducenternes Samarbejdsorganisation TI Byggeri Teknologiparken 8000 Århus C Tlf Glasbranche Foreningen Gothersgade København K Tlf Glasindustriens Samarbejdsorganisation Naverland Glostrup Tlf Dansk Standard Kollegievej Charlottenlund Tlf Statens Byggeforsknings Institut Postboks Hørsholm Tlf Teknologisk Institut Teknologiparken Kongsvangs Alle Århus C Tlf Institut for Bygningsteknik Aalborg Universitet Sohngårdsholmsvej Aalborg Tlf Energistyrelsen Amaliegade København K Tlf Gregersensvej Postboks Taastrup Tlf Kontaktpersoner: Svend Svendsen ( ) Toke Rammer Nielsen ( ) Hans Nielsen Peter Vestergaard Århus: Robert Knudsen, komponentcentret Taastrup: Lars Olsen Tommy Nielsen Henrik Brohus 30

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER Kompendium 12: VINDUER MED ISOLEREDE RAMME-KARMPROFILER BYG DTU U-011 2000 Version 2 26-03-2001 ISSN 1396-4046 Indholdsfortegnelse FORORD TIL KOMPENDIERNE GENERELT...

Læs mere

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER Energitilskud [kwh/m 2 ] RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER kompendium 9: OVERSIGT OVER MULIGHEDER FOR UDVIKLING AF BEDRE RUDER OG VINDUER 150,00 100,00 50,00 g g = 0,59 0,00 U g = 1,1 0 25 50

Læs mere

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER Kompendium 6: DATA FOR ENERGIMÆRKEDE RUDER OG VINDUER BYG DTU U-006 2009 Version 4 01-01-2009 ISSN 1396-4046 Indholdsfortegnelse FORORD TIL KOMPENDIUM 6... 5

Læs mere

Vedr.: Beregninger af betydningen af luftspalter mellem gulvisoleringsplader.

Vedr.: Beregninger af betydningen af luftspalter mellem gulvisoleringsplader. DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET BYG DTU Sundolitt as Industrivej 8 355 Slangerup Att.: Claus Jørgensen Vedr.: Beregninger af betydningen af luftspalter mellem gulvisoleringsplader. I det følgende gennemgås

Læs mere

Vinduer til Fremtiden

Vinduer til Fremtiden Vinduer til Fremtiden Revideret d. 28/3 2006 Svend Svendsen Jacob Birck Laustsen BYG.DTU Danmarks Tekniske Universitet ss@byg.dtu.dk, jbl@byg.dtu.dk www.byg.dtu.dk Bygningsreglementet Nye energibestemmelser

Læs mere

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER Kompendium 14: VINDUER MED MINDRE LINJETAB I SAMLINGEN MELLEM VINDUE OG MUR BYG DTU U-013 2009 Version 3 01-01-2009 ISSN 1396-4046 Indholdsfortegnelse FORORD

Læs mere

BR10 kap. 7. Energikrav til vinduer og yderdøre

BR10 kap. 7. Energikrav til vinduer og yderdøre BR10 kap. 7 Energikrav til vinduer og yderdøre Energikrav til vinduer iht. BR10 Indholdsfortegnelse: Side 2 Generel information Side 3 Oversigt energikrav iht. BR10 kap. 7 Side 4 Nåletræsvinduer - Forenklet

Læs mere

Udvikling af nye typer energivinduer af kompositmaterialer Designforslag til profilsystemer

Udvikling af nye typer energivinduer af kompositmaterialer Designforslag til profilsystemer Udvikling af nye typer energivinduer af kompositmaterialer Designforslag til profilsystemer Institut for Byggeri og Anlæg Rapport 2009 Jesper Kragh og Svend Svendsen DTU Byg-Rapport R-203 (DK) ISBN=9788778772817

Læs mere

Information om grundlag og terminologier i forbindelse med Energimærkning af vinduer og ruder

Information om grundlag og terminologier i forbindelse med Energimærkning af vinduer og ruder Sekretariat Teknologiparken 8000 Århus C. Tlf. 7220 1122 Fax 7220 1111 Information om grundlag og terminologier i forbindelse med Energimærkning af vinduer og ruder 2001 v/diplomingeniør Peter Vestergaard

Læs mere

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER Kompendium 14: VINDUER MED MINDRE LINJETAB I SAMLINGEN MELLEM VINDUE OG MUR BYG DTU U-013 2000 Version 2 26-03-2001 ISSN 1396-4046 Indholdsfortegnelse FORORD

Læs mere

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne U D R = 2 min R mid R ln R min mid R R ln R + R ( R R )( R R )( R R ) min mid min R max min max min max mid mid R max max R ln R mid max Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig

Læs mere

U LT R A L O W E N E R G Y

U LT R A L O W E N E R G Y U LT R A L O W E N E R G Y WINDOWS R VINDUER FRA ULSTED Nye Low Energy Windows ra ScandiWood A/S Windows Ulsted Low Energy Windows har skabt nye muligheder or arkitekter til at designe passivhuse. Den

Læs mere

Elegant, innovativt og indadgående

Elegant, innovativt og indadgående FUTURA+i Elegant, innovativt og indadgående Fremstillet i aluminium og PUR 53 mm slanke rammer for et let udtryk og stort lysindfald Højisolerende og energibesparende Futura+i er indadgående med alle fordelene

Læs mere

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER Kompendium : FORENKLEDE METODER TIL BESTEMMELSE AF ENERGIMÆRKNINGSDATA BYG DTU U-00 1999 Version 3 6-03-001 ISSN 1396-4046 Indholdsfortegnelse FORORD TIL KOMPENDIERNE

Læs mere

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER Kompendium 3: DETALJEREDE METODER TIL BESTEMMELSE AF ENERGIMÆRKNINGSDATA BYG DTU U-003 2009 Version 3 01-01-2009 ISSN 1396-4046 Indholdsfortegnelse FORORD TIL

Læs mere

Effektiv varmeisolering. Komplet facadeisoleringssystem!

Effektiv varmeisolering. Komplet facadeisoleringssystem! Effektiv varmeisolering. Komplet facadeisoleringssystem! Med alle komponenter til facadeløsninger, der efterfølgende fremtræder med murstensoverflade. For både nybyggeri og renoveringsprojekter. Isolering

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

ISOKLINKER. Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV

ISOKLINKER. Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV ISOKLINKER Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV Dear Reader, ISOKLINKER facade isoleringssystemer er blevet afprøvet og testet gennem mange år og løbende forskning og udvikling

Læs mere

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER Kompendium 13: VINDUER MED SMALLE RAMME-KARMPROFILER BYG DTU U-012 2000 Version 4 13-03-2001 ISSN 1396-4046 Indholdsfortegnelse FORORD TIL KOMPENDIERNE GENERELT...

Læs mere

Energirenovering af etagebyggeriet

Energirenovering af etagebyggeriet Gregersensvej 1 Bygning 2 2630 Taastrup Telefon 7220 2255 info@byggeriogenergi.dk www.byggeriogenergi.dk Energirenovering af etagebyggeriet Juni 2010 Titel Energirenovering af etagebyggeriet Udgave 1.

Læs mere

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER Kompendium 11: KANTKONSTRUKTIONER MED REDUCERET KULDEBRO BYG DTU U-010 2009 Version 3 01-01-2009 ISSN 1396-4046 Indholdsfortegnelse FORORD TIL KOMPENDIUM 11...

Læs mere

Måling og beregning af samlet U-værdi for Frederiksbergvindue, 1920 med koblede rammer

Måling og beregning af samlet U-værdi for Frederiksbergvindue, 1920 med koblede rammer Downloaded from orbit.dtu.dk on: Oct 27, 2015 Måling og beregning af samlet U-værdi for Frederiksbergvindue, 1920 med koblede rammer Laustsen, Jacob Birck Publication date: 2007 Document Version Forlagets

Læs mere

God energirådgivning Klimaskærmen. Vinduer og solafskærmning

God energirådgivning Klimaskærmen. Vinduer og solafskærmning God energirådgivning Klimaskærmen Vinduer og solafskærmning Anne Svendsen Lars Thomsen Nielsen Murværk og Byggekomponenter Vinduer og solafskæmning 1 Foredraget i hovedpunkter Hvorfor har vi vinduer? U-værdier

Læs mere

Elegant, innovativt og indadgående

Elegant, innovativt og indadgående FUTURA+i Elegant, innovativt og indadgående Fremstillet i aluminium og PUR 53 mm slanke rammer for et let udtryk og stort lysindfald Højisolerende og energibesparende Futura+i er indadgående med alle fordelene

Læs mere

Energieffektiviseringer g i bygninger

Energieffektiviseringer g i bygninger Energieffektiviseringer g i bygninger g DTU International Energy Report 2012 DTU 2012-11-20 Professor Svend Svendsen Danmarks Tekniske Universitet DTU Byg www.byg.dtu.dk ss@byg.dtu.dk 26 November, 2012

Læs mere

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER Kompendium 13: VINDUER MED SMALLE RAMME-KARMPROFILER BYG DTU U-012 2009 Version 5 01-01-2009 ISSN 1396-4046 Indholdsfortegnelse FORORD TIL KOMPENDIUM 13... 4

Læs mere

Historie og nutid mødes

Historie og nutid mødes Ny lancering Endnu et A-vindue Historie og nutid mødes - i moderne og energivenlige rammer! En gennemprøvet energikonstruktion Med Nation Energy tilbyder Idealcombi nu et smukt vindue i en velkendt og

Læs mere

Beregning af isolans For det inhomogene lag, i en plade til etablering af sugelag i terrændæk.

Beregning af isolans For det inhomogene lag, i en plade til etablering af sugelag i terrændæk. Beregning af isolans For det inhomogene lag, i en plade til etablering af sugelag i terrændæk. Rekvirent: EPS sektionen under Plastindustrien i Danmark Udført af Civilingeniør Anne Svendsen Århus, den

Læs mere

Energimærkning Tekniske Bestemmelser for vinduer Marts 2008

Energimærkning Tekniske Bestemmelser for vinduer Marts 2008 Energimærkning Sekretariat Teknologisk Institut Byggeri Teknologiparken 8000 Århus C Tlf. 7220 1110 Fax 7220 1111 Energimærkning Tekniske Bestemmelser for vinduer Marts 2008 Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

Sammentælling 174 stk. 118 stk. 293 stk.

Sammentælling 174 stk. 118 stk. 293 stk. 1 NOTAT Sag nr.: 43.905 Bygherre: Brabrand Boligforening Byggesag: Afd. VI - Holmstrup-bebyggelsen Emne: Undersøgelse af eksisterende vinduespartier Dato: Den 2013.03.20. / Revideret den 2013.03.26. Nærværende

Læs mere

Ruder og ramme/karmprofil til lavenergivinduer

Ruder og ramme/karmprofil til lavenergivinduer Strategiudviklingsmøde i LavEByg-netværk om integrerede lavenergiløsninger 21. April 2006 Ruder og ramme/karmprofil til lavenergivinduer Baggrund - Globalt Kyotoaftalens reduktionsmål for drivhusgasser

Læs mere

Energiberegning på VM plast udadgående Energi

Energiberegning på VM plast udadgående Energi www.vmplast.dk Energiberegning på VM plast udadgående Energi VM plast udadgående Energi A VM plast udadgående Energi B VM plast udadgående Energi C Vinduer & døre i plast VM Plastvinduer & Døre Energimærkningsordningen

Læs mere

Beregningsrapport ITC (Initial Type Calculation)

Beregningsrapport ITC (Initial Type Calculation) Rolfsted Vinduer Ordre nr. Stokløkken 6 Sider 3 5863 Ferritslev Bilag 2 Initialer Teknologiparken Kongsvang Allé 29 8000 Aarhus C +45 72 20 20 00 info@teknologisk.dk www.teknologisk.dk Beregningsrapport

Læs mere

Energimærkning. Tekniske Bestemmelser for vinduer, Juli 2006

Energimærkning. Tekniske Bestemmelser for vinduer, Juli 2006 Energimærkning Sekretariat Teknologisk Institut Byggeri Teknologiparken 8000 Århus C Tlf. 7220 1110 Fax 7220 1111 Energimærkning Tekniske Bestemmelser for vinduer, Juli 2006 Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

Energimærkning Tekniske Bestemmelser for vinduer Januar 2001

Energimærkning Tekniske Bestemmelser for vinduer Januar 2001 Energimærkning Tekniske Bestemmelser for vinduer Januar 2001 Indholdsfortegnelse Indledning 2 1. Definitioner 3 2. Krav til virksomheden 5 3. Krav til kvalitetsstyring 7 4. Regler for overvågning 8 5.

Læs mere

Beregning af linjetab ved CRC altanplader

Beregning af linjetab ved CRC altanplader CRC Technology ApS Beregning af linjetab ved CRC altanplader Maj 2006 CRC Technology ApS Beregning af linjetab ved CRC altanplader Maj 2006 Dokument nr Revision nr Udgivelsesdato 18 maj 2006 Udarbejdet

Læs mere

Energimærkning. Tekniske Bestemmelser for Glasfacader. 1. udkast 2001

Energimærkning. Tekniske Bestemmelser for Glasfacader. 1. udkast 2001 Energimærkning Tekniske Bestemmelser for Glasfacader 1. udkast 2001 11/04-2001 Indholdsfortegnelse Indledning 2 1. Definitioner 3 2. Krav til virksomheden 5 3. Krav til kvalitetsstyring 7 4. Regler for

Læs mere

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER Kompendium 7: RUDER OG VINDUERS ENERGITILSKUD BYG DTU U-007 2003 Version 3 09-01-2003 ISSN 1396-4046 Indholdsfortegnelse FORORD TIL KOMPENDIERNE GENERELT...

Læs mere

SAMMENFATNING I forbindelse med større ombygning og renovering af Den Gamle Remisehal konkluderes følgende til opfyldelse af energibestemmelserne.

SAMMENFATNING I forbindelse med større ombygning og renovering af Den Gamle Remisehal konkluderes følgende til opfyldelse af energibestemmelserne. NOTAT Sag: De Nye Remiser Sagsnr.: 08.112 Emne: Opfyldelse af energibestemmelser for Dato: 28/05/2009 Den Gamle Remisehal Enghavevej 82 Til: Ebbe Wæhrens Fra: Fredrik Emil Nors SAMMENFATNING I forbindelse

Læs mere

Marts 2010. Forstå dit energimærke. Inspiration til energibesparelser, Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle

Marts 2010. Forstå dit energimærke. Inspiration til energibesparelser, Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle Jl Sparepotentiale for enfamiliehuse Gennemsnit af energimærker Der spares 31,4 % af det samlede varmebehov Der skal investeres 65.000 kr./hus.

Læs mere

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER Kompendium 1: GRUNDLÆGGENDE ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER BYG DTU U-001 2003 Version 6 31-01-2003 ISSN 1396-4046 Indholdsfortegnelse FORORD TIL KOMPENDIERNE GENERELT...

Læs mere

Prisliste. April 2009. Ekskl. moms

Prisliste. April 2009. Ekskl. moms Prisliste April 2009 Ekskl. moms CombiVinduet kombinerer alle fordelene CombiVinduet s 3-lags konstruktion med aluminium udvendigt, komposit i midten og træ inderst er et af markedets mest gennemtænkte

Læs mere

Sapa Building System. Energieffektive løsninger

Sapa Building System. Energieffektive løsninger Sapa Building System Energieffektive løsninger Omkring 8% af jordskorpen består af aluminium Sapa Facadesystem 4150 SSG Structural Glazing Vor Structural Glazing-løsning baseres på facadesystem 4150 med

Læs mere

Projektnavn: Rosenholm - Ny studestald Dato: 10-3-2015, side 1 af 8 Generelle projektinformationer Projektdata Projektnavn Rosenholm - Ny studestald Projektnummer 1352 Projekttype Tilbygning Vej By Bygherre

Læs mere

Termografi af ydervægge

Termografi af ydervægge Firma Kontrolpers on Kuben Manegement A/S Gammel Køge Landevej 22 DK2500 Valby Ordregiver Albertslund Ungdomsboliger Morbærhaven 1741 2620 Albertslund Enhed testo 8752 Serienr. : 2282495 Objektiv: Vidvinkel

Læs mere

Indholds fortegnelse. Isoleringens CO₂ regnskab i et enfamiliehus Bachelorspeciale af Kenneth Korsholm Hansen BKAR 73U

Indholds fortegnelse. Isoleringens CO₂ regnskab i et enfamiliehus Bachelorspeciale af Kenneth Korsholm Hansen BKAR 73U BILAG 1 energikravene fra BR 1995 Kenneth Korsholm Hansen 178630 Energikravene fra BR 2015 39 Indholds fortegnelse 1.0 Indledning med problemformulering...... 7 1.1. Baggrundsinformation og præsentation

Læs mere

Sto-konceptet At skabe funktion ud fra teknik. Vand- og vindtætning med ventileret facadesystem: StoVentec

Sto-konceptet At skabe funktion ud fra teknik. Vand- og vindtætning med ventileret facadesystem: StoVentec Sto-konceptet At skabe funktion ud fra teknik Vand- og vindtætning med ventileret facadesystem: StoVentec Sæt stop for snigende nedbrydning Med to-trins tætning Det ventilerede facadesystem StoVentec Tiden

Læs mere

OVERSÆTTELSE. Beregninger af termisk transmission via refleksion ved brug af isoleringsmåtte Aluthermo Quattro

OVERSÆTTELSE. Beregninger af termisk transmission via refleksion ved brug af isoleringsmåtte Aluthermo Quattro OVERSÆTTELSE WLiK Professor i overførsel af varme og stoffer ved Rheinisch-Westfälische techniche Hochschule Aachen, professor Dr. Ing. R. Kneer Beregninger af termisk transmission via refleksion ved brug

Læs mere

Termisk masse og varmeakkumulering i beton

Termisk masse og varmeakkumulering i beton Teknologisk Institut,, Bygningsreglementets energibestemmelser Varmeakkumulering i beton Bygningers varmekapacitet Bygningers energibehov Konklusioner 1 Beton og energibestemmelser Varmeakkumulering i

Læs mere

Vurdering af forslag til nye energibestemmelser i bygningsreglementerne i relation til småhuse.

Vurdering af forslag til nye energibestemmelser i bygningsreglementerne i relation til småhuse. Henrik Tommerup Vurdering af forslag til nye energibestemmelser i bygningsreglementerne i relation til småhuse. DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Sagsrapport BYG DTU SR-04-06 2004 ISSN 1601-8605 Forord Denne

Læs mere

Lavenergihus i Sisimiut Beregnet varmebehov

Lavenergihus i Sisimiut Beregnet varmebehov Jesper Kragh Svend Svendsen Lavenergihus i Sisimiut Beregnet varmebehov DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Rapport R-103 BYG DTU November 2004 ISBN=87-7877-169-2 Indholdsfortegnelse 1 Formål...3 2 Beskrivelse

Læs mere

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER Kompendium 1: GRUNDLÆGGENDE ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER BYG DTU U-001 2009 Version 8 01-01-2009 ISSN 1396-4046 Indholdsfortegnelse FORORD TIL KOMPENDIUM 1... 5

Læs mere

Beregnet U-værdi for ramme/karmkonstruktion med forsatsvindue.

Beregnet U-værdi for ramme/karmkonstruktion med forsatsvindue. Beregnet U-værdi for ramme/karmkonstruktion med forsatsvindue. Nr: F12-F5 Fabrikant af forsatsvindue: GGF A/S, Glarmestres glas og facademontage, Rugvænget 22 A, 2630 Taastrup. Tlf. 43 30 11 40, Fax 43

Læs mere

INTERGLAS GLASPROGRAM

INTERGLAS GLASPROGRAM INTERGLAS GLASPROGRAM 3 lags Lavenergi termorude: Vare nr Opbygning udv. afstandl. Indv Tykkelse mm Vægt Kg / m2 Ug værdi W / m2k Lydreduktion db Lystransmission % g- Værdi % Fås med Varmkant 10.090 4

Læs mere

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER Kompendium 4: UDVIKLING AF ENERGIRIGTIGE RUDER OG VINDUER BYG DTU U-004 1999 Version 3 19-03-2001 ISSN 1396-4046 Indholdsfortegnelse FORORD TIL KOMPENDIERNE

Læs mere

Bondehuset. Energirigtig

Bondehuset. Energirigtig Energirigtig renovering Bondehuset Se hvor bondehuset typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge på varmeregningen hvert år Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre energimærke og en

Læs mere

Nye dannebrogsvinduers Energimæssige egenskaber

Nye dannebrogsvinduers Energimæssige egenskaber Karsten Duer Nye dannebrogsvinduers Energimæssige egenskaber DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Sagsrapport BYG DTU SR-01-09 2001 ISSN 1601-8605 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...1 2. BESKRIVELSE AF THERM...2

Læs mere

Energikrav i 2020: Nulenergihuse. Svend Svendsen Professor i Bygningsenergi DTU BYG ss@byg.dtu.dk www.byg.dtu.dk

Energikrav i 2020: Nulenergihuse. Svend Svendsen Professor i Bygningsenergi DTU BYG ss@byg.dtu.dk www.byg.dtu.dk Energikrav i 2020: Nulenergihuse Svend Svendsen Professor i Bygningsenergi DTU BYG ss@byg.dtu.dk www.byg.dtu.dk Energi Problem Fossil energi Miljø trussel Forsyning usikker Økonomi dyrere Løsning Besparelser

Læs mere

Af Erik Busch, Dansk Beton - Blokgruppen

Af Erik Busch, Dansk Beton - Blokgruppen 12.4.1 Letklinkerblokke Af Erik Busch, Dansk Beton - Blokgruppen Letklinkerblokke er lette byggeblokke, der på samme måde som Lego klodser - dog i større format - ud fra standardstørrelser opbygges til

Læs mere

Også mærkbare fordele med Energiforsatsvinduer

Også mærkbare fordele med Energiforsatsvinduer Også mærkbare fordele med Energiforsatsvinduer Økonomi Stor gevinst i varmebesparelse Komfort Ingen træk, ensartet temperatur i hele rummet og mindre støj Æstetik Gamle huse er designet til sprossede vinduer.

Læs mere

VINDUER MED BEDRE ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER

VINDUER MED BEDRE ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET BYG DTU VINDUER MED BEDRE ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER EKSAMENSPROJEKT AF TOBIAS THORUP MADSEN NOVEMBER 2004 Forord Forord Denne rapport er udarbejdet i efteråret 2004 og resultatet

Læs mere

Energiforbedring af vinduer med forsatsrammer. Fordele. Kitfals. Kitfals. Kitfals. Ramme. Karm. Lufttæt fuge Bagstop. Mørtelfuge

Energiforbedring af vinduer med forsatsrammer. Fordele. Kitfals. Kitfals. Kitfals. Ramme. Karm. Lufttæt fuge Bagstop. Mørtelfuge Energiløsning UDGIVET APRIL 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Energiforbedring af vinduer med r Oprindelige bevaringsværdige vinduer fra før 1950-60 med ét lag glas bør energiforbedres med en med en energirude

Læs mere

Energimærkning. Tekniske Bestemmelser for ruder. Januar 2008

Energimærkning. Tekniske Bestemmelser for ruder. Januar 2008 Energimærkning Sekretariat Teknologisk Institut Byggeri Teknologiparken 8000 Århus C Tlf. 7220 1110 Fax 7220 1111 Energimærkning Tekniske Bestemmelser for ruder Januar 2008 Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

4.3.4. Grænsefrekvenskonstanter og materialeegenskaber. 444 Gyproc Håndbog 9. Teknik / Bygningsakustik / Gipspladers lydisolerende egenskaber

4.3.4. Grænsefrekvenskonstanter og materialeegenskaber. 444 Gyproc Håndbog 9. Teknik / Bygningsakustik / Gipspladers lydisolerende egenskaber Materialeegenskaber Gipsplader er specielt velegnede til lydadskillende bygningsdele. Dette beror på et optimalt forhold mellem vægt og stivhed, som gør, at pladen effektivt kan absorbere lydenergi. Den

Læs mere

Termo-Service.dk - Alt Inden For Termografi, Trykprøvning og Energirådgivning

Termo-Service.dk - Alt Inden For Termografi, Trykprøvning og Energirådgivning Stue 1. sal mod Nord IR000699.IS2 Skråvæg en angiver temperatursvingninger Ses med punktligt kuldeindtræk i kip, og varierende isoleringsværdi imellem spærkonstruktion. Stue 1. sal mod Syd IR000707.IS2

Læs mere

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER Kompendium 10: RUDER MED STØRRE ENERGITILSKUD DTU Byg U-009 2009 Version 3 01-01-2009 ISSN 1396-4046 2 Indholdsfortegnelse FORORD TIL KOMPENDIUM 10... 4 1 MULIGHEDER

Læs mere

Et energirenoveret dannebrogsvindues Energimæssige egenskaber

Et energirenoveret dannebrogsvindues Energimæssige egenskaber Karsten Duer Et energirenoveret dannebrogsvindues Energimæssige egenskaber DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET OKTOBER 2000 SR-0030 Revideret Februar 2001 ISSN 1396-402X INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...1

Læs mere

MicroShade. Type: MS-A. Datablad. Progressiv solafskærmning

MicroShade. Type: MS-A. Datablad. Progressiv solafskærmning MicroShade Datablad Type: MS-A MicroShade er en effektiv solafskærmning, der er opbygget af mikro-lameller i et bånd af rustfrit stål. MicroShade båndet monteres indvendigt i en to- eller trelags lavenergitermorude.

Læs mere

Beregnet U-værdi for ramme/karmkonstruktion med forsatsvindue.

Beregnet U-værdi for ramme/karmkonstruktion med forsatsvindue. Beregnet U-værdi for ramme/karmkonstruktion med forsatsvindue. Type: Aluprofil med lavenergiløsning Nr: F8-F1 Kildefil: Tegning fra produktoversigt Format: dwg/dxf bmp Ramme-karmprofil: Materialer (varmeledningsevne

Læs mere

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER Kompendium 10: RUDER MED STØRRE ENERGITILSKUD BYG DTU U-009 2000 Version 2 26-03-2001 ISSN 1396-4046 2 Indholdsfortegnelse FORORD TIL KOMPENDIERNE GENERELT...

Læs mere

Grenaa Andelsboligforening Afd. 2.1 og 2 - Fuglevænget

Grenaa Andelsboligforening Afd. 2.1 og 2 - Fuglevænget Grenaa Andelsboligforening Beregning af energibesparelse Udført af: Jeppe Harck VIGGO MADSEN A/S Stenvej 19 - Postboks 1922 8270 Højbjerg Tlf. 86 27 39 44 Fax 86 27 67 24 vm@vming.dk Udført af: JH 1 af

Læs mere

Ordre nr. 0301/ Side 1 af 3 Bilag 3 Initialer. Prøveemnet blev tildannet af laboratoriet.

Ordre nr. 0301/ Side 1 af 3 Bilag 3 Initialer. Prøveemnet blev tildannet af laboratoriet. Outercore IVS Elmevej 8, Glyngøre 7870 Roslev Ordre nr. Side 1 af 3 Bilag 3 Initialer MOJ/MJLD Teknologiparken Kongsvang Allé 29 8000 Aarhus C 72 20 20 00 info@teknologisk.dk www.teknologisk.dk Prøvningsrapport

Læs mere

Generelle projektinformationer

Generelle projektinformationer Projekt: Casa Negra 27. oktober 2009 Side 1/23 Generelle projektinformationer Projektdata Navn: Casa Negra Projekttype: Nybyggeri Vej: Kaprifolievej 6A By: 8400 Ebeltoft Bygherre Firma: Navn: Vej: By:

Læs mere

Santex Vinterhaver - Star

Santex Vinterhaver - Star Santex Vinterhaver - Star Santex Vinterhaver Star Vil du gerne have et rum, du kan nyde året rundt, så skal du vælge en vinterhave. Hvis du derudover gerne vil have samme nydelse år efter år, så vælger

Læs mere

[RAPPORT 4. SEMESTER] BÆREDYGTIGHED VINDUER

[RAPPORT 4. SEMESTER] BÆREDYGTIGHED VINDUER 04-05-2015 Bygningskonstruktøruddannelsen Nikolaj Reuss Dideriksen Bo Kolman VIA University College, Aahus Halmstadsgade [RAPPORT 4. SEMESTER] BÆREDYGTIGHED VINDUER TITELBLAD Rapport titel: Rapport 4.

Læs mere

Termisk masse og varmeakkumulering i beton. Termisk masse og varmeakkumulering i beton

Termisk masse og varmeakkumulering i beton. Termisk masse og varmeakkumulering i beton Termisk masse og varmeakkumulering i beton Teknologisk Institut, Byggeri, Beton, Lars Olsen Bygningsreglementets energibestemmelser Varmeakkumulering i beton Bygningers varmekapacitet Bygningers energibehov

Læs mere

Der stilles forskellige krav til varmeisolering, afhængig af om der er tale om nybyggeri, tilbygninger eller ombygning.

Der stilles forskellige krav til varmeisolering, afhængig af om der er tale om nybyggeri, tilbygninger eller ombygning. Energiforbrug Der stilles forskellige krav til varmeisolering, afhængig af om der er tale om nybyggeri, tilbygninger eller ombygning. Varmeisolering - nybyggeri Et nybyggeri er isoleringsmæssigt i orden,

Læs mere

Bilag 2 til notat af 6. oktober 2005 Miljø i byggeri og anlæg vurdering af økonomiske konsekvenser

Bilag 2 til notat af 6. oktober 2005 Miljø i byggeri og anlæg vurdering af økonomiske konsekvenser Bilag 2 til notat af 6. oktober 2005 Miljø i byggeri og anlæg vurdering af økonomiske konsekvenser Merinvesteringer, besparelser og tilbagebetalingstider for energibesparende tiltag på bygninger. Forudsætninger

Læs mere

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER Kompendium 4: UDVIKLING AF ENERGIRIGTIGE RUDER OG VINDUER BYG DTU U-004 2009 Version 4 01-01-2009 ISSN 1396-4046 Indholdsfortegnelse FORORD TIL KOMPENDIUM 4...

Læs mere

DS 418 Kursus U-værdi og varmetabsberegninger

DS 418 Kursus U-værdi og varmetabsberegninger DS 418 Kursus U-værdi og varmetabsberegninger Karen Margrethe Høj Janus Martin Jørgensen Niels Hørby Jørgensen Energivejledere i Energitjenesten 26.11.2008 Program for dagen 9.30 Velkomst og morgenbrød

Læs mere

ITS ABOUT CREATING IT WITH RESPECT

ITS ABOUT CREATING IT WITH RESPECT ITS ABOUT CREATING IT WITH RESPECT Idealcombi Klassisk, moderne, enkelt eller tidløst. Idealcombi s forretningsidé har altid været at kombinere solidt dansk håndværk og tradition med den nyeste teknologi.

Læs mere

U-værdiprogram. Vejledning. Beregning af U-værdier for Betonsandwichelementer. Program version Vejledning version 0.1

U-værdiprogram. Vejledning. Beregning af U-værdier for Betonsandwichelementer. Program version Vejledning version 0.1 U-værdiprogram Beregning af U-værdier for Betonsandwichelementer Program version 0.926 Vejledning Vejledning version 0.1 Teknikerbyen 34 2830 Virum Denmark Tlf.: +45 88 19 10 00 Fax: +45 88 19 10 01 CVR

Læs mere

TAGISOLERING BRUGERVEJLEDNING (VERSION 0.9.2)

TAGISOLERING BRUGERVEJLEDNING (VERSION 0.9.2) TAGISOLERING BRUGERVEJLEDNING (VERSION 0.9.2) Denne brugervejledning beskriver kort hvorledes Tagisolering -programmet benyttes. Indledningsvis gennemgås de forskellige menuer, knap panelet, input, beregningsvinduer

Læs mere

Energimærke. Adresse: Knasten 84 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Knasten 84 Postnr./by: SIDE 1 AF 51 Adresse: Knasten 84 Postnr./by: 9260 Gistrup BBR-nr.: 851-551581-001 Energikonsulent: Jørgen Stengaard-Pedersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

FACADEISOLERING, DER VIRKER

FACADEISOLERING, DER VIRKER VIDENCENTER FOR ENERGIBESPARELSER I BYGNINGER NETVÆRKSDAGEN, 27. NOVEMBER 2015. FACADEISOLERING, DER VIRKER HENRIK M. TOMMERUP, CIVILING., SENIORKONSULENT RAMBØLL, ØRESTAD AFD. RENOVERING & BYGNINGSFYSIK

Læs mere

system Reducerer driftomkostninger og CO 2 udslip med op til 50%

system Reducerer driftomkostninger og CO 2 udslip med op til 50% system Reducerer driftomkostninger og CO 2 udslip med op til 50% systemet - med energieffektivitet i fokus Mindste varmetab Laveste CO 2 udslip Betydelige besparelser på driftsomkostningerne Betydelige

Læs mere

RC Mammutblok. rc-beton.dk

RC Mammutblok. rc-beton.dk RC Mammutblok rc-beton.dk RC MAMMUTBLOK RC Mammutblok er næste generations præisolerede fundamentsblok, hvor der er tænkt på arbejdsmiljø, energi optimering og arbejdstid. Blokkene kan anvendes til stort

Læs mere

Manual 1. Beregningsprogrammet ISOVER Energi. U-værdi transmissionstab varmetabsramme energibehov rentabilitet

Manual 1. Beregningsprogrammet ISOVER Energi. U-værdi transmissionstab varmetabsramme energibehov rentabilitet Manual 1 Beregningsprogrammet ISOVER Energi U-værdi transmissionstab varmetabsramme energibehov rentabilitet 3 udgave, april 2007 Indholdsfortegnelse Indledning 2 Kom godt i gang 3 U-værdi 5 Transmissiontab

Læs mere

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by: SIDE 1 AF 47 Adresse: Koppen 1 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2990 Nivå BBR-nr.: 210-012079-001 Energikonsulent: Michael Damsted Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Bestemmelse af de varmetekniske egenskaber af forsatsvinduer og gl. koblede vinduer - eksperimentelt og beregnet

Bestemmelse af de varmetekniske egenskaber af forsatsvinduer og gl. koblede vinduer - eksperimentelt og beregnet Jacob Birck Laustsen Svend Svendsen Bestemmelse af de varmetekniske egenskaber af forsatsvinduer og gl. koblede vinduer - eksperimentelt og beregnet DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Sagsrapport BYG DTU SR03-17

Læs mere

Energiglasset som giver god varmeisolering og meget dagslys

Energiglasset som giver god varmeisolering og meget dagslys Varmeisolering Energiglasset som giver god varmeisolering og meget dagslys Pilkington Optitherm SN Dette glas forbedrer varmeisoleringen i vinduet, noget som giver varmere glasoverflader og mindre risiko

Læs mere

Bygge og Energi EUC-syd HTX 24.09.10 3.Y/X

Bygge og Energi EUC-syd HTX 24.09.10 3.Y/X Lindevang 7c Indhold Indledning... 2 Konstruktion af huset:... 2 Vægge, og sokkel.... 2 Indvendig isolering:... 2 Soklen:... 3 Økonomi:... 4 Opsummering... 4 Tagkonstruktion:... 5 Vinduer og Døre:... 6

Læs mere

Energivinduer. Strategi-drøftelser: Henrik Tommerup BYG DTU -

Energivinduer. Strategi-drøftelser: Henrik Tommerup BYG DTU  - Strategi- og erfaringskonference om lavenergi-nybyggeri 30. November 2006 Strategi-drøftelser: Energivinduer Henrik Tommerup BYG DTU hmt@byg.dtu.dk www.byg.dtu.dk - www.lavebyg.dk 1 Disposition Beskrivelse

Læs mere

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER Kompendium 7: RUDER OG VINDUERS ENERGITILSKUD BYG DTU U-007 2009 Version 4 01-01-2009 ISSN 1396-4046 Indholdsfortegnelse FORORD TIL KOMPENDIUM 7... 5 1 RUDER

Læs mere

Tilbygning Mørke Renseanlæg. Varmetabsramme

Tilbygning Mørke Renseanlæg. Varmetabsramme Tilbygning Mørke Renseanlæg Udført af: Mads Køhler Pedersen VIGGO MADSEN A/S Stenvej 19 8270 Højbjerg Tlf. 86 27 39 44 vm@vming.dk Udført af: MKP Side 1 af 6 er tilbygning Terrændæk Terrændæk, omklædningsrum

Læs mere

Forskning inden for området på DTU Byg - Indvendig efterisolering - Renovering af parcelhuse - Fossilfri varmeforsyning

Forskning inden for området på DTU Byg - Indvendig efterisolering - Renovering af parcelhuse - Fossilfri varmeforsyning Forskning inden for området på DTU Byg - Indvendig efterisolering - Renovering af parcelhuse - Fossilfri varmeforsyning Svend Svendsen Danmarks Tekniske Universitet ss@byg.dtu.dk 5 Marts 2014 1 Indvendig

Læs mere

BR10 energiregler BR10. Nybyggeri. Tilbygning. Ombygning. Sommerhuse. Teknik. BR10 krav Nybyggeri

BR10 energiregler BR10. Nybyggeri. Tilbygning. Ombygning. Sommerhuse. Teknik. BR10 krav Nybyggeri 70 333 777 BR10 energiregler Nybyggeri Tilbygning BR10 Ombygning Sommerhuse Teknik Nogle af de vigtigste ændringer for nybyggeri Nye energirammer 25 % lavere energiforbrug Ny lavenergiklasse 2015 Mulighed

Læs mere

Energiforbedring af vinduer med koblede rammer. Fordele. Kitfals. Sprosse. Kitfals. Kitfals. Ramme. Karm Lufttæt fuge Mørtelfuge. Mørtelfuge.

Energiforbedring af vinduer med koblede rammer. Fordele. Kitfals. Sprosse. Kitfals. Kitfals. Ramme. Karm Lufttæt fuge Mørtelfuge. Mørtelfuge. Energiløsning UDGIVET FEBRUAR 2010 REVIDERET DECEMBER 2014 Energiforbedring af vinduer med koblede rammer Oprindelige bevaringsværdige vinduer fra før 1950-60 med ét lag glas bør energiforbedres med en

Læs mere

RAADVAD-VINDUET SMUKKE, VELISOLERENDE OG HOLDBARE VINDUER TILPASSET HUSETS ARKITEKTUR. RAADVAD - Nordisk Center til Bevarelse af Håndværk

RAADVAD-VINDUET SMUKKE, VELISOLERENDE OG HOLDBARE VINDUER TILPASSET HUSETS ARKITEKTUR. RAADVAD - Nordisk Center til Bevarelse af Håndværk RAADVAD-VINDUET SMUKKE, VELISOLERENDE OG HOLDBARE VINDUER TILPASSET HUSETS ARKITEKTUR RAADVAD - Nordisk Center til Bevarelse af Håndværk pas på de gamle vinduer Pas på de gamle vinduer - eller vælg nye,

Læs mere