NOTAT. Kemikalier J.nr. MST Ref. logla Den 2. juni Strategi for risikohåndtering af Tris(2-chloro-1-methylethyl)-phosphat (TCPP)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NOTAT. Kemikalier J.nr. MST-620-00129 Ref. logla Den 2. juni 2014. Strategi for risikohåndtering af Tris(2-chloro-1-methylethyl)-phosphat (TCPP)"

Transkript

1 NOTAT Kemikalier J.nr. MST Ref. logla Den 2. juni 2014 Strategi for risikohåndtering af Tris(2-chloro-1-methylethyl)-phosphat (TCPP) 1. Resume TCPP anvendes primært som flammehæmmer i produktion af polyurethan (PUR). Der blev anvendt over tons TCPP i EU i Heraf blev > 98 % anvendt som flammehæmmer i produktionen af PUR til brug i byggeriet, fx som hårdt skum i isolering eller som fyldstoffer, og i møbler som fleksibelt skum. To europæiske forbrugerorganisationer ANEC og BEUC har i en erklæring fra 2012 foreslået et forbud mod TCPP (og TDCP) i legetøj, da de anser disse stoffer for at ligne TCEP, der er under godkendelsesordningen i REACH, som følge af den harmoniserede EU-klassificering som reproduktionstoksisk 1B, H360F (Kan skade forplantningsevnen). Den 18. februar 2014 stemte EU-medlemslandene ja til et forbud mod TCPP, TCEP og TDCP i legetøj. Det betyder, at legetøj til spædbørn og legetøj, der er beregnet til at komme i munden ikke må indeholde disse flammehæmmere. Det er f.eks. legetøj som tekstildyr, gulvpuslespil og legetøj, der ligner mad. Begrundelsen for forbuddet er, at både TCEP og TDCP er kræftfremkaldende og da den kemiske struktur af TCCP minder meget om de to andre, er den blevet forbudt i samme omgang. Både EU s risikovurderingsrapport (RAR en) og EU s Videnskabelige Komité for Sundheds- og Miljørisici anså det for muligt, at lave visse sammenligninger (readacross) i forhold til cancerdata for lignende flammehæmmere (TCEP og TDCP). På den baggrund kunne TCPP evt. foreslås klassificeret som kræftfremkaldende, da både TCDP og TCEP har en EU-harmoniseret klassificering som kræftfremkaldende (Carc. 2; H451). På den anden side vurderede RAR en, at der på andre parametre ikke kunne foretages en sammenligning mellem stofferne. Irland vurderede TCPP i forhold til mulig cancer klassificering og indsendte i 2008 et klassificeringsforslag, der konkluderede, at det ikke var relevant med en klassificering med Carc. 2. Forslaget blev dog aldrig blev prøvet i RAC. På grund af stoffernes lighed med hinanden og set i lyset af forbuddet i legetøj med netop denne begrundelse, ønsker Danmark at undersøge dette nærmere. Derudover kan en klassificering som reproduktionstoksisk være relevant. Under miljømærkeordninger som EU-blomsten og den nordiske Svane er der fastsat kriterier, som medfører, at TCPP (og flere andre flammehæmmere) ikke

2 kan anvendes i miljømærkede produkter som fx madrasser, møbler, tæpper, tekstiler, køleskabe, byggeprodukter samt i tekstiler i legetøj. De nuværende anvendelser af TCPP anses ikke for at udgøre nogen risiko for forbrugerne, da eksponeringen generelt anses for at være lav. 2. Baggrund Flammehæmmeren TCPP, der hovedsageligt anvendes i polyurethanskum (PURskum), er placeret på LOUS som følge af Miljøstyrelsens selvklassificering af stoffet som Muta 2, H341 (Mistænkt for at forårsage genetiske effekter) og Repr 2., H 361 (Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn). Denne selvklassificering er foretaget på baggrund af en QSAR modellering af stoffets egenskaber. Ifølge de anmeldte klassificeringer, er der dog ingen leverandører i Europa, som anvender disse klassificeringer. 3. Kortlægningsdata 3.1. Anvendelser Der blev anvendt over tons TCPP i EU i og Heraf blev > 98 % anvendt som flammehæmmer i produktionen af polyurethan (PUR) til brug i byggeriet, fx som hårdt skum i isolering eller som fyldstoffer, og i møbler som fleksibelt skum. I EU anvendes TCPP mest i hårdt PUR-skum (over 80 %), hovedsageligt til byggeopgaver. Resten af anvendelsen i PUR udgøres af fleksibelt skum (over 17 %), der anvendes til polstring og i sengetøj bl.a. til det britiske og irske marked. I autobranchen anvendes TCPP praktisk taget ikke i blødt PUR-skum på grund af dets flygtighed og dugpotentiale. TCPP anvendes ifølge branchens oplysninger kun ret sjældent i Danmark i fleksibelt skum. Anvendelsen af TCPP i Danmark må således formodes primært at være knyttet til brug i hårdt skum inden for byggebranchen. Dette understøttes af data fra det danske Produktregister, der viser, at TCPP anvendelsen i 2011 primært var i forbindelse med isoleringsmaterialer (109 tons) og som fyldstoffer (32,8 tons). I PUR-skum ligger det typiske indhold af TCPP og andre chlorerede alkylphosphater i intervallet 5-15 %. Dette er blevet bekræftet af den danske Plastindustri, der rapporterer et typisk indhold af TCPP på 5-10 %, hvor TCPP i fleksibelt PUR mest benyttes i kombination med melamin, hvilket holder koncentrationen af TCPP nede på et lavere niveau. Affald Generelt skal PUR-affald indeholdende TCPP ikke betragtes som farligt affald, da TCPP-indholdet i PUR affaldet typisk er i størrelsesordenen 5-10 %. Dette er under det koncentrationsniveau, der medfører klassificering i blandinger for de fareklasser, der anvendes for TCPP. I Danmark anvendes TCPP sjældent i fleksibelt PUR-skum, og det må antages, at den største mængde fleksibelt PUR -affald ikke indeholder TCPP. Når TCPP forekommer i affaldsstrømmen vil det derfor typisk være forbundet med 2

3 anvendelsen af TCPP i hårdt PUR-skum, fx i byggematerialer (typisk i isolering og i fyldstoffer). I Danmark genanvendes industrielt PUR-affald, og i 2005 anslås det, at op til ca. 60 % af PUR-affaldet blev genanvendt. Den del af industrielt PUR-affald, der ikke genanvendes, samt husholdningsaffald indeholdende PUR (madrasser, møbler, køleskabe, byggematerialer osv.) sendes typisk til forbrænding på grund af det høje energiindhold i PUR-skum. Dette drejer sig om mindst t PUR-affald pr år (baseret på tal fra 2005). TCPP vil i den forbindelse blive termisk nedbrudt. Samlet set er der lille risiko for frigivelse og eksponering for TCPP i forbindelse med TCPP i affaldsstrømmen af PUR-produkter. Det anses heller ikke for at have nogen væsentlig betydning for affaldsbehandling, hvorvidt PUR-skum med TCPP betragtes som farligt affald (fx på grund af en evt. lavere klassificeringsgrænse for TCPP), da PUR-skum i affaldsstrømmen uanset vil blive forbrændt på grund af skummets høje energiindhold. 3.2 Eksisterende regulering Der er ikke nogen specifik lovgivning for TCPP, hverken på internationalt, EUeller nationalt plan. Der er heller ikke nogen EU-harmoniseret klassificering af stoffet. Men ifølge de selvklassificeringer, der er anmeldt af leverandører i EU, anvendes følgende klassificeringer enten alene eller i kombination: Acute tox 4: H302.; Skin Irrit. 2: H315; Eye Irrit. 2: H319; and Aquatic Chronic 3: H412 Anmeldernes mest anvendte klassificeringer er henholdsvis Acute tox 4 og Aquatic Chronic 3. Der er også nogle enkelte anmeldere, som slet ikke klassificerer stoffet. Visse toksikologiske data, kunne tyde på at en klassificering som Carc 2 og Repr 2 er en mulighed, dette skal dog undersøges nærmere før en egentlig konklusion. EU-medlemslandene stemte i februar 2014 ja til et forslag om at forbyde TCPP i legetøj. Forslaget skal gennem Parlamentet og Rådet i tre måneder inden det kan træde i kraft. Direktivet skal være gennemført i national lovgivning 18 måneder efter ikrafttrædelsen. To europæiske forbrugerorganisationer ANEC og BEUC har i en erklæring i 2012 foreslået et forbud mod TCPP (og TDCP) i legetøj, da de anser disse stoffer for at ligne TCEP, der er under godkendelsesordningen i REACH, som følge af den harmoniserede EU-klassificering som reproduktionstoksisk 1B, H360F (Kan skade forplantningsevnen). Desuden er TCPP listet på Master List of the German Federal Environment Agency, som indeholder stoffer og grupper af stoffer, som den tyske miljøstyrelse (UBA) anser for problematiske, og som ikke bør være til stede i blandinger og artikler. Miljømærkeordninger som EU-blomsten og den nordiske Svane anvender kriterier for flere produkttyper, så TCPP (sammen med andre flammehæmmere) ikke kan anvendes i miljømærkede produkter fx madrasser, møbler, tæpper, tekstiler, køleskabe, byggeprodukter samt i tekstiler i legetøj. 3

4 3.3 Miljø-/sundhedsrisici Datagrundlag Miljø og sundhedsrisici beskrevet i LOUS-kortlægningen er lavet på baggrund af EU's risikovurdering fra Datagrundlaget vurderes til at være af god kvalitet, men de mulige hormonforstyrrende effekter af TCPP er ikke tilstrækkeligt behandlet Farevurdering Miljø: Der foreligger en række økotoksikologiske data for TCPP, bl.a. vedrørende akut toksicitet i fisk samt akutte og kroniske tests med akvatiske hvirveldyr og alger. Endvidere er der toksicitetstests med jordlevende organismer og mikroorganismer. Ud fra dette vurderes en klassificering som Aquatic Chronic 3, H412 for relevant, da de laveste L(E)C 50-værdier rapporteret for fisk og alger er henholdsvis 51 mg/l og 82 mg/l (kriterieværdier> 10 til 100 mg/l). Endvidere er TCPP ikke let biologisk nedbrydeligt. I 2010 blev der i Danmark målt et gennemsnitligt niveau på 1,4 µ TCPP/L i udledninger fra rensningsanlæg, og anslået blev en samlet mængde på omkring 700 kg TCPP udledt i de danske farvande. Med hensyn til PBT-vurdering kan TCPP anses for at opfylde kriteriet som persistent (P) eller potentielt meget persistent (vp). De tilgængelige oplysninger om bioakkumulering (målt BCF (fisk) på 0,8-4,6) viser, at TCPP ikke opfylder kriteriet for bioakkumulering (B). Kriteriet for toksicitet (T) er heller ikke opfyldt. TCPP kan således ikke betragtes som et PBT stof. Måledata på TCPP i miljøet og beregnede koncentrationer i miljøet peger ikke på nogen risiko for skadelige effekter i vand, jord, sediment eller i rensningsanlæg. Sundhed: TCPP er ikke fundet genotoksisk/ mutagent hverken i in vitro eller i in vivo dyreforsøg. Derimod har QSAR model-analyser forudsagt, at stoffet kunne være mutagent. På baggrund af de eksperimentelle data fra dyreforsøg samt konklusionen i EU s risikovurderingsrapport synes der dog ikke at være grundlag for at vurdere stoffet som genotoksisk. I forbindelse med RAR en var der ikke foretaget nogen egentlige studier på carcinogenicitet for TCCP. Det blev derfor konkluderet, at der på baggrund af lighed med stofferne TCEP og TCDP var tilstrækkelige oplysninger til at understøtte en rent kvalitativ read-across for carcinogenicitet fra TCEP og TDCP til TCPP. På den anden side gør forskelle i metabolisme, målorganer, sværhedsgraden af effekterne og potensen af de tre stoffer, at en read-across for carcinogenicitet fra TDCP eller TCEP til TCPP måske ikke relevant. I forlængelse af dette, konkluderede RAR en, at en kvantitativ read-across ikke blev anset for tilstrækkelig robust til brug for klassificering og mærkning og Irland indsendte derfor i 2008 et klassificeringsforslag der konkluderede at det ikke var relevant med en klassificering med Carc. 2. Dette punkt kræver yderlige vurdering fra dansk side for at fastlægge vores holdning til problemstillingen. Med hensyn til effekter på foster og forplantningsevne er der blevet udledt en LOAEL-værdi på 99 mg/kg legemsvægt fra et 2-generations reproduktionsstudie i rotter, baseret på en mindsket uterusvægt i alle doserede hunner i F0-4

5 generationen. En LOAEL-værdi på 99 mg/kg legemsvægt er afledt for udviklingstoksicitet hos afkommet baseret på det forøgede antal af unger med dværgvækst, observeret fra mødre i alle dosisgrupper i F0-generationen. Toksiske effekter i moderdyrene kan spille en rolle for disse resultater, men resultaterne kan pege på en mulig klassificering af TCPP som reproduktionstoksisk med Repr 2; H361. TCPP s hormonforstyrrende potentiale er endvidere blevet undersøgt i et in vitro studie, hvor der sås en dosis afhængig forøgelse af testosteron niveauet. Desuden peger data fra 2-generationsreproduktionsstudiet på hormonelle forstyrrelser af TCPP som følge af effekterne på uterusvægt og forlængelse af østrogencyclus. Disse resultater indikerer, at TCPP måske kan ændre kønshormon-balancen, hvilket kan understøtte en klassificering som angivet ovenfor. Dog er det endnu ikke fastslået, om et øget testosteron-niveau også vil forekomme i in vivo forsøg, og om dette kan være forbundet med nedgangen i uterusvægt. Således vil yderligere data/undersøgelser være nødvendige for at klarlægge potentialet for hormonforstyrrende virkninger af stoffet. Read-across til TCEP i forhold til reproduktionstoksicitet (som for de kræftfremkaldende virkninger) må anses for mindre pålidelig, da der ikke er fundet nogen virkning på uterus for TCEP, samtidig med at TCEP også i høj grad påvirker det mandlige reproduktionssystem, hvilket ikke er fundet for TCPP Eksponering og risici De nuværende anvendelser af TCPP anses ikke for at udgøre nogen risiko for forbrugerne, da forbrugere ikke kommer i direkte kontakt med PUR-skummet. Generelt er der fundet en meget stor eksponeringsmargin set i forhold til effekt niveauer i forsøgsdyr, og på baggrund heraf vurderes den nuværende anvendelse af TCPP for at være sikker for forbrugerne. Yderligere undersøgelser er dog nødvendige for at klarlægge potentialet for hormonforstyrrende virkninger af stoffet. For arbejdsmiljøet konkluderer EU's risikorapport, at der under fremstillingsprocessen af TCCP kan være en risiko for dermal eksponering (worst case scenarie), og at den dermale eksponering for dette scenarie derfor bør reduceres. Der er ingen produktion af TCPP i Danmark. De resterende eksponeringsscenarier i arbejdsmiljøet blev ikke anset som værende problematiske. 3.4 Alternativer TCPP anvendes som alternativ til det meget nært beslægtede stof TCEP, som i stor udstrækning er blevet anvendt som flammehæmmer. Anvendelsen af TCEP er ophørt på grund af stoffets klassificering som reproduktionstoksisk med Repr. 1B. Der er ikke fundet data for, i hvilket omfang substitution til alternative, ikkehalogenerede flammehæmmere er teknisk gennemførlig. Det kan skyldes, at der ikke har været noget incitament eller anden tilskyndelse til at finde erstatninger for TCPP, da denne flammehæmmer i sig selv blev betragtet som den ideelle 5

6 erstatning for TCEP. Samtidig vurderes den humane eksponering generelt at være lav for dette stof. 4. Udfordringer, tiltag og effektmål På baggrund af kortlægningsrapporten vurderes det at der er 2 relevante tiltag i forbindelse med en strategi for TCPP: Udfordring 1 Evt. hormonforstyrrende egenskaber ved TCPP Undersøgelser med TCPP peger på mulige hormoneffekter. For at klarlægge om der er potentiale for hormonforstyrrende virkninger af stoffet, er yderligere undersøgelser nødvendige. Tiltag: a. De mulige effekter på reproduktionseffekterne bør belyses. Miljøstyrelsen vurderer, at en grundig gennemgang af eksisterende forsøg, samt evt. yderligere data indsamling er nødvendig. De belgiske myndigheder vil indlede et projekt vedrørende TCPP for at afklare denne problemstilling og har tilbudt Danmark et samarbejde om stoffet med den tilgængelige viden vi har opnået gennem LOUS projektet. b. Desuden har Danmark valg at indstille TCPP til EU s stofevaluering for at få afklaret eventuelle effekter på reproduktion og hormonsystemet. Effektmål: Generering af tilstrækkelig data på reproduktions og hormoneffekter er en forudsætning for den videre regulering, og kan bruges til bl.a. en vurdering af om det er nødvendigt at foreslå evt. reguleringsmæssige tiltag for at begrænse forbrugernes eksponering af TCPP. Udfordring 2 Mulighed for read-across på kræftfremkaldende egenskaber? Irland konkluderede i 2008 at der ikke var basis for read-across på de kræftfremkaldende egenskaber mellem TCEP/TDCP og TCPP. Men i februar 2014 var dette alligevel begrundelsen for at forbyde TCPP i legetøj på lige fod med netop disse to stoffer. Baggrunden var at den videnskabelige komité for sundheds- og miljørisici vurderede, at der var grundlag for read-across mellem disse stoffer. Muligheden for at lave read-across fra TCEP og TDCP, hvad angår kræftfremkaldende egenskaber effekter bør derfor igen vurderes, for dermed at undersøge om der er grundlag for klassificering af TCPP som kræftfremkaldende med Carc 2 H451. Tiltag: a. Rapporten nævner muligheden for read-across, når det gælder cancerdata fra TCEP og TDCP til TCPP. Dog er der andre forskelle mellem stofferne, der peger på, at dette ikke er relevant. Danmark har indstillet TCPP til EU s stofevaluering for at få en detaljeret gennemgang af de relevante dokumenter for at klarlægge hvilken retning klassificeringen af, TCPP bør tage. 6

7 Effektmål: afklaring af spørgsmålet om sammenligning mellem de to klassificerede stoffer og TCPP vil danne grundlag for beslutning om behovet for yderligere regulering. 7

NOTAT. Kemikalier J.nr. Ref. phas Den 15. april 2015. Strategi for risikohåndtering af visse borstoffer. 1. Resume

NOTAT. Kemikalier J.nr. Ref. phas Den 15. april 2015. Strategi for risikohåndtering af visse borstoffer. 1. Resume NOTAT Kemikalier J.nr. Ref. phas Den 15. april 2015 Strategi for risikohåndtering af visse borstoffer 1. Resume Kortlægningen af bor-forbindelser omfatter 10 bor-stoffer, hvoraf borsyre og borax er langt

Læs mere

NOTAT. Kemikalier J.nr. Ref. jegru Den 20. april 2015. Strategi for risikohåndtering af bifenyl

NOTAT. Kemikalier J.nr. Ref. jegru Den 20. april 2015. Strategi for risikohåndtering af bifenyl NOTAT Kemikalier J.nr. Ref. jegru Den 20. april 2015 Strategi for risikohåndtering af bifenyl 1. Resume Denne strategi vedrører bifenyl (CAS nummer 92-52-4). Bifenyl betragtes som uønsket og blev derfor

Læs mere

Listen over uønskede stoffer 2009

Listen over uønskede stoffer 2009 Listen over uønskede stoffer 2009 Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 3 2010 Indhold FORORD 5 1 EU S KEMIKALIELOVGIVNING - DET KEMISKE UNIVERS 9 1.1 REACH 9 1.2 KLASSIFICERING 10 2 LÆSEVEJLEDNING 11 3

Læs mere

Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter. 2-åriges udsættelse for kemiske stoffer. nr. xxx 2009. Teknologisk Institut

Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter. 2-åriges udsættelse for kemiske stoffer. nr. xxx 2009. Teknologisk Institut Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter nr. xxx 2009 2-åriges udsættelse for kemiske stoffer Teknologisk Institut Kathe Tønning Eva Jacobsen Eva Pedersen Force Technology Marianne Strange Pia

Læs mere

REACH Sådan udarbejder du et eksponeringsscenarie

REACH Sådan udarbejder du et eksponeringsscenarie REACH Sådan udarbejder du et eksponeringsscenarie Som formulator Indhold Indledning... 2 1. Hvilke krav er der til formulatoren?... 3 2. Eksponeringsscenariet... 4 2.1 Sammenhæng mellem sikkerhedsdatablad

Læs mere

Uvurderede kemiske stoffer Rapport og anbefalinger fra en tværfaglig arbejdsgruppe Teknologirådets rapporter 1996/2

Uvurderede kemiske stoffer Rapport og anbefalinger fra en tværfaglig arbejdsgruppe Teknologirådets rapporter 1996/2 Uvurderede kemiske stoffer Rapport og anbefalinger fra en tværfaglig arbejdsgruppe Teknologirådets rapporter 1996/2 Udarbejdet af Finn Bro-Rasmussen Hans Løkke Preben Kristensen Elle Laursen Helle Buchardt

Læs mere

REACH og substitution i danske virksomheder

REACH og substitution i danske virksomheder REACH og substitution i danske virksomheder det økologiske råd Indhold Forord / English summery 3 1. De kemiske stoffers fordele og ulemper 4 2. Hvad er REACH? 7 2.1 REACH forslagets elementer 7 2.2 Hvad

Læs mere

Samlenotat til Folketingets Europaudvalg Rådsmøde (miljø) den 14. marts - miljødelen

Samlenotat til Folketingets Europaudvalg Rådsmøde (miljø) den 14. marts - miljødelen Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3075 - miljø Bilag 1 Offentligt MILJØMINISTERIET 24. februar 2011 EU og Internationalt politisk sekretariat Sagsnr.: DEP-311-00001 Samlenotat til Folketingets Europaudvalg

Læs mere

Udredning om flammehæmmere og biocider i isoleringsmaterialer

Udredning om flammehæmmere og biocider i isoleringsmaterialer Udredning om flammehæmmere og biocider i isoleringsmaterialer Marts 2000 Dokument nr.: 42348-3 Revision nr.: 5 Udgivelsesdato: 23 mar 2000 Udarbejdet: AAB/COWI, MOB/COWI, PJN/DTC Kontrolleret: SOM Godkendt:

Læs mere

Gravide forbrugeres udsættelse for mistænkte hormonforstyrrende stoffer. Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter nr.

Gravide forbrugeres udsættelse for mistænkte hormonforstyrrende stoffer. Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter nr. Gravide forbrugeres udsættelse for mistænkte hormonforstyrrende stoffer Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter nr. 117, 2012 Titel: Gravide forbrugeres udsættelse for mistænkte hormonforstyrrende

Læs mere

Få styr på dine forpligtelser under kemikalielovgivningen. Information til virksomheder om kemikalielovgivning ved import fra ikke-eu lande

Få styr på dine forpligtelser under kemikalielovgivningen. Information til virksomheder om kemikalielovgivning ved import fra ikke-eu lande Få styr på dine forpligtelser under kemikalielovgivningen Information til virksomheder om kemikalielovgivning ved import fra ikke-eu lande Få styr på dine forpligtelser under kemikalielovgivningen Herunder

Læs mere

Indledende vejledning til CLP-forordningen

Indledende vejledning til CLP-forordningen Indledende vejledning til CLP-forordningen CLP er forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering (CLP Classification, Labeling and Packaging) af stoffer og blandinger JURIDISK

Læs mere

Opdateret national implementeringspla n for Stockholmkonventi onen

Opdateret national implementeringspla n for Stockholmkonventi onen Opdateret national implementeringspla n for Stockholmkonventi onen om persistente organiske miljøgifte Udkast af 29. maj 2012 Titel: Redaktion: Opdateret national implementeringsplan for Stockholmkonventionen

Læs mere

Relativ belastning af dyreforsøg for 35 shampooer

Relativ belastning af dyreforsøg for 35 shampooer Relativ belastning af dyreforsøg for 35 shampooer Oktober 2012 Lene Bjerring Gede 1 Indledning... 4 Definitioner og hyppigt anvendte forkortelser... 4 Metode... 5 Databaser... 5 Søgning og registrering

Læs mere

Bæredygtig erhvervsudvikling. - Et debatoplæg om grøn erhvervspolitik og virkemidler med baggrund i historien om PVC

Bæredygtig erhvervsudvikling. - Et debatoplæg om grøn erhvervspolitik og virkemidler med baggrund i historien om PVC Bæredygtig erhvervsudvikling - Et debatoplæg om grøn erhvervspolitik og virkemidler med baggrund i historien om PVC September 2003 Bæredygtig udvikling Et debatoplæg om grøn erhvervspolitik og virkemidler

Læs mere

5.1 Indledning. Det har længe været kendt, at miljøpåvirkninger

5.1 Indledning. Det har længe været kendt, at miljøpåvirkninger Miljø og sundhed 5 Vi ved ikke meget om omfanget af miljøets betydning for sundheden. For enkelte områder er sammenhængen mellem miljø og sundhed dog kendt. Eksempelvis ved vi at partikelforurening kan

Læs mere

Sammenfatning 3. 1 Introduktion 7. 2 anvendelser i Danmark 23. 3 Kogalskab 31. 4 Solcreme 45. 5 Stråforkortere 59

Sammenfatning 3. 1 Introduktion 7. 2 anvendelser i Danmark 23. 3 Kogalskab 31. 4 Solcreme 45. 5 Stråforkortere 59 Sammenfatning 3 1 Introduktion 7 1.1 Definitioner af forsigtighedsprincippet 8 1.2 Anvendelse af forsigtighedsprincippet 11 1.2.1 Udløsende faktor 13 1.2.2 Beslutning om at gribe ind 15 1.2.3 Valg af indgreb

Læs mere

Affaldsstrategi 2005-2008

Affaldsstrategi 2005-2008 Affaldsstrategi 2005-2008 Regeringen 2003 Affaldsstrategi 2005-2008 September 2003 SIDE 2 Indhold 5 Forord 7 Læsevejledning 9 1 Affaldsstrategi 2005-2008, fokusområder 1.1 Ressourcetab og miljøbelastning

Læs mere

Farlige kemiske stoffer kan erstattes

Farlige kemiske stoffer kan erstattes Farlige kemiske stoffer kan erstattes Det Økologiske Råd Indhold Forord 1. Indledning 3 2. Hvorfor og hvad er substitution? 5 2.1 Substitution og livscyklusvurdering 8 3. Lovgivning i Danmark og EU 10

Læs mere

Speciale udarbejdet af: Søren Eusebius Jakobsen Jesper Lauridsen Kristina Buus Madsen. Vejledere Inger Stauning Jesper Holm

Speciale udarbejdet af: Søren Eusebius Jakobsen Jesper Lauridsen Kristina Buus Madsen. Vejledere Inger Stauning Jesper Holm Speciale udarbejdet af: Søren Eusebius Jakobsen Jesper Lauridsen Kristina Buus Madsen Vejledere Inger Stauning Jesper Holm Institut for Miljø, Teknologi og Samfund Roskilde Universitetscenter 2004 Resumé

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2009-231-0027 udkast 26. januar 2012

Skatteministeriet J.nr. 2009-231-0027 udkast 26. januar 2012 Skatteudvalget 2011-12 SAU alm. del Bilag 124 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2009-231-0027 udkast 26. januar 2012 Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af bekæmpelsesmidler 1) (Omlægning af afgiften

Læs mere

Om Svanemærkede. Udendørsmøbler og legeredskaber. Baggrund til kriterieversion 3. Marts 2011. Nordisk Miljømærkning

Om Svanemærkede. Udendørsmøbler og legeredskaber. Baggrund til kriterieversion 3. Marts 2011. Nordisk Miljømærkning Om Svanemærkede Udendørsmøbler og legeredskaber Baggrund til kriterieversion 3 Nordisk Miljømærkning Svanemærkede Udemøbler og legeredskaber - Baggrund for miljømærkning, version 3.0 1 Indledning... 1

Læs mere

Baggrundsdokument for Miljømærkning af Kosmetiske Produkter

Baggrundsdokument for Miljømærkning af Kosmetiske Produkter Baggrundsdokument for Miljømærkning af Kosmetiske Produkter Side 2 af 24 Baggrunden for en fælles nordisk miljømærkning Nordisk Ministerråd besluttede i 1989 at indføre en frivillig og positiv miljømærkning

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.5.2014 COM(2014) 259 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler DA DA INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

SÅDAN ARBEJDER VI MED GRØNNE INDKØB

SÅDAN ARBEJDER VI MED GRØNNE INDKØB SÅDAN ARBEJDER VI MED GRØNNE INDKØB page 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. DEFINITION PÅ GRØNNE INDKØB... 4 3. INDKØBSPOLITIK MED GRØNT FOKUS... 4 4. UNDERSTØTTELSE AF ØVRIGE GREEN CITIES MÅL...

Læs mere

Nanoteknologi, miljø og sundhed. ansvarlig udnyttelse af teknologi i udvikling

Nanoteknologi, miljø og sundhed. ansvarlig udnyttelse af teknologi i udvikling Nanoteknologi, miljø og sundhed ansvarlig udnyttelse af teknologi i udvikling Nanoteknologi, miljø og sundhed ansvarlig udnyttelse af teknologi i udvikling udgiver: Miljøstyrelsen 2007 - i samarbejde med

Læs mere

KAPITEL II GRUNDVAND, DRIKKEVAND OG PESTICIDER

KAPITEL II GRUNDVAND, DRIKKEVAND OG PESTICIDER KAPITEL II GRUNDVAND, DRIKKEVAND OG PESTICIDER II.1 Indledning Vi drikker grundvand Konsensus om at beskytte grundvandet Vandets kredsløb Omkostninger for producenter og forbrugere Fokus på pesticider

Læs mere

KAPITEL II RESSOURCESTRATEGIEN DANMARK UDEN AFFALD

KAPITEL II RESSOURCESTRATEGIEN DANMARK UDEN AFFALD KAPITEL II RESSOURCESTRATEGIEN DANMARK UDEN AFFALD II.1 Indledning Affald er en uundgåelig del af økonomisk aktivitet, og fører samtidig til høje samfundsmæssige omkostninger i form af sygdomsspredning

Læs mere

Baggrundsdokument for Miljømærkning af industrielle rengørings- og affedtningsmidler kriterieversion 2.1

Baggrundsdokument for Miljømærkning af industrielle rengørings- og affedtningsmidler kriterieversion 2.1 Baggrundsdokument for Miljømærkning af industrielle rengørings- og affedtningsmidler kriterieversion 2.1 d. 26. oktober 2005, opdateret 13. oktober 2011 Baggrunden for fælles nordisk miljømærkning Nordisk

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3113 - Konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3113 - Konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3113 - Konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Samlet samlenotat vedr. rådsmødet (konkurrenceevne) den 29. september 2011 Indholdsfortegnelse:

Læs mere