t. Valg af dirigent. Erik Heilmann der gjorde indsigelse mod byggeregnskabet havde bemærkninger og

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "t. Valg af dirigent. Erik Heilmann der gjorde indsigelse mod byggeregnskabet havde bemærkninger og"

Transkript

1 År 2010, den 30. november, kl afholdtes ekstraordinær generalforsamling i A/B Alldparken V i Radisson Blu, Falkondr Centeret, Falkoner A1le 9, 2000 Frederiksbere, Formanden Nicolai Korolkiewicz bød velkommen. t. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes advokat Nicholas Wantzin, der konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, og at ingen af de tilstedeværende havde indvendinger mod generalforsamlingens lovlighed. Dagsordenen var i overensstemmelse med indkaldelsen. Dirigenten oplyste, atud af 47 andelshavere var 32 til stede heraf 7 repræsenteret ved fuldmagt. Generalforsamlingen var således beslutningsdygtig, herunder til endelig vedtagelse af vedtæ gtsændringer. ) Fremlægges og godkendelse af byggeregnskab af 26. oktober 2010 vedrørende istandsættelse af trappeopgange og udskiftning af rørføring, der vedlægges som bilag 1. Foreningen ønsker endvidere at beholde de resterende obligationer. Advokat Nicholas Wantzln gennemgik byggeregnskabet, der er vedhæftet nærværende referat som bilae 1. Erik Heilmann der gjorde indsigelse mod byggeregnskabet havde bemærkninger og spørgsmål til byggeregnskabet, som fremgår af referatets bilag 2. Der var herefter en længere debat omkring byggeregnskabet, herunder spørgsmålet ornkring optagels e af 1årr samt salg af obligationer. Efter den længere debat, blev det meddelt, at først blev byggeregnskabet taget til afstemning og efterfølgende ville spørgsmålet omkring salg af obligationer blive taget til afstemning. Dirigenten kunne herefter konstatere, at byggeregnskabet, vedhæftet som bilag 1, var godkendt med 25 stemmer for, 5 stemmer imod og2 hverken for eller imod. Med hensyn til, om foreningen skulle beholde de resterende obligationer eller ej, oplyste en andelshaver, at som en del af forslaget, hvor byggesagen blev vedtaget, forudsatte man, at salg af lejligheder skulle bruges til at nedbringe gælden. Ved afstemning kunne dirigenten konstatere ved håndsoprækning, at forslaget om at foreningen skulle beholde de resterende obligationer var vedt aget med 18 stemmer for, 0 stemmer imod og 14 hverken for eller imod.

2 1tÅ 3. Forslag fra bestyrelsen om isolering af ejendommen så vidt det er muligt og hvor den bedste effekt opnås. Arbejdet udføres inden for de midler, der er til rådighed (obligationsbeholdningen), og der vil derfor ske helt eller delvist salg af obligationerne. Arbejdet udføres i etaper, hvoraf 1. etape udføres straks efter godkendelse. Foreningen har gennem Frederiksberg Kommune indtil videre opnået tilladelse til at isolere nordgavlen mod Maglekildevej ved Dr. Priemes YejT med en anslået pris på Overslaget fra Grubbe Advokater er vedlagt som bilag 3 (bilag 2 til indkaldelsen). Budgetoverslag fra Peter Jahn & Partnere af 15. juli 2010 er vedlagt som bilag 4 (bilag 3 til indkaldelsen). Forslagets begrundelse kan læses i bilag 5 (bilag 4 til indkaldelsen). Formanden motiverede kort forslaget og bemærkede, at foreningen havde et overskud i form af foreningens obligationsbeholdning og at forslaget gik på, atman brugte disse penge til at isolere foreningens ejendom bedst muligt for bedre kvalitet samt Øvrigt en mindre besparelse på varmeudgifterne. På forespørgsel præciserede bestyrelsen, såvel formanden som bestyrelsesmedlem Peter Lind, at intentionen var, at man skulle gå hele ejendommen igennem for at isolere bedst muligt, men at man ville begynde med gavlen i Dr. Priemes Vej, da det var det eneste, man havde fået tilladelse til. Derefter ville man også med tiden komme til at se på f.eks. Frederiksberg A På forespørgsel kunne bestyrelsen endvidere oplyse, at grunden til, at man netop havde set på gavlen i Dr. Priemes Vej var, at alle beboerne i gavlen havde klaget til bestyrelsen mens det ret beset, ikke var tilfældet for resten af ejendommen. Dette betød dog ikke, at man ikke med tiden ville se på, at der ikke også skulle isoleres andre steder i ejendommen. Jacob Lemche fra Peter Jahn & Partnere A/S deltog endvidere på generalforsamlingen og gennemgik kort de vurderinger, der var blevet lavet af foreningens ejendom, og oplyste, at således som bygningen er konstrueret, har man ikke isolering af ydervæggene, hvilket gør, at specielt gavle men også andre steder, er forholdsvis kolde, idet der alene er en væg ud mod det fri. Jacob Lemche bemærkede endvidere, med hensyn til isolering ud mod gavlen mod Dr. Priemes Vej, at det væsentligst for ham at se, var argumentet om væsentlig bedre indeklima, herunder reduktion af muligheden for skirnmelsvamp. På forespørgsel oplyste Jacob Lemche endvidere, at for ham at se var det afgørende at der blev givet en byggetilladelse, hvilket man har fået og så måtte man se på, om man kunne få byggetilladelse til andre projekter. På forespørgsel om, hvad der vil ske med de lejligheder mod gavlen, hvor der rnåtte være opsat indvendig isolering, oplyste Jacob Lemche, at for at man kan gøre det bedst muligt, kan det naturligvis godt have en betydning, om den indvendige isolering der er sat op, kan bibeholdes som den er i dag, men det må man vurdere konkret, såfiemt forslaget vedtages. E.irl I l.l'l l/nw/lja

3 3/4 Jacob Lemche oplyste endvidere, at man formentlig kunne opnå et tilskud på kr på grund af reduceret co2. Endvidere oplyste Jacob Lemche på forespørgsel, at man vil hænge en isolering på den eksisterende væg, som vil gå cm under terræn. Man vil med andre ord ikke bygge en ny separat væg langs gavlen. En andelshaver forespurgte, om en maksimal vinduesdybde måtte være på 15 cm. Dertil svarede Jacob Lemche, at hvis vinduesdybden bliver større end 15 cm må man flyte vinduerne. Jacob Lemche gennemgik bilag 3 til indkaldelsen (bilag 4 t1l nærværende referat). Advokat Nicholas Wantzin gennemgik bilag 2 til indkaldelsen (bilag 3 til nærværende referat). Der var herefter en længere debat omkring forslaget, hvor den generelle isolering af ejendommen, herunder specielt isolering af gavlen i Dr. Priemes Vej blev diskuteret. Det blev af bestyrelsen præciseret, at grunden til, at man havde set på isolering af gavlen i Dr. Priemes Vej som allerede oplyst var, al det var der, man havde modtaget flest officielle klager og man havde holdt møde med beboerne og bestyrelsesmedlem Peter Lind bemærkede endvidere i den forbindelse, at han havde nævnt på seneste generalforsamling, at noget skulle gwes og man nu havde set på det. Det var begrundelsen for at bestyrelsen stillede forslag som gjort, herunder at det var nemmest at fa byggetilladelse til isolering af gavlen Dr. Priemes Vej. Til dette bemærkede et par andelshavere, at bestyrelsen melede sin egen kage, idet et bestyrelsesmedlem bor i Dr. Priemes Yej 7 og at man i stedet for skulle se på en samlet vurdering af foreningens ejendom og ikke blot gå i gang med en del af projektet, herunder set i lyset af, at man ret beset brugte ca. 40 Yo af foreningens obligationsbeholdning til at lave gavlen mod Dr. Priemes Vej 7 og at der derfor ikke var mulighed for, som Jacob Lemche havde bemærket at man skulle se på resten af ejendommen, nemlig loft, gulve under stuelejlighederne samt væggen med Frederiksberg A Det blev endvidere af flere andelshavere bemærket, at det næppe var rentabelt at udføre alle disse isoleringer, økonomisk set. En andelshaver bemærkede endvidere i den forbindelse, at det var hans opfattels e, at økonomisk ansvarligt ville det ikke umiddelbart være, når man havde 237 m2 gavle og det ville give en årlig besparelse i varme på kr , hvilket ville medføre en tilbagebetalingstid ph 7 4 Fr. Under debatten tilkendegav flere, at der burde være mulighed for en samlet vurdering fra Peter Jahn & Partnere A/S om, hvad der ville være bedst at gøre for ejendommen, før man tog stilling til, hvad der i givet fald skulle isoleres, herunder om det ikke var bedre at bruge pengene på isolering af loft, gulve eller andre steder. Dette resulterede t, at det blev bemærket, at foreningen faktisk allerede havde en rapport men at man naturligvis godt kunne lave en ny rapport, herunder en termografering, således at man kunne have de bedste forudsætninger at træffe en beslutning på. Det blev derfor foreslået, at såfremt forslaget blev forkastet, at man stillede forslag om at bevilge kr til en rapport, herunder termografering af foreningens ejen- l:,jd. 2 :1' 7 -o l -20 rnwlja

4 4/4 dom og så kunne man f.eks. på foreningens ordinære generalforsamling i 2011 kunne tage stilling til vedtagelse af forskellige isoleringsprojekter. Dirigenten kunne herefter konstatere, at forslaget, stillet af bestyrelsen var forkastet med 9 stemmer for, 22 stemmer imod og t hverken for eller imod. Da forslaget fra bestyrelsen var forkastet, blev der stillet forslag om at bevilge kr til udarbejdelse af rapport fra Peter Jahn & Partnere A/S med termografering. Dette forslag blev vedtaget med 30 stemmer for, 0 stemmer imod og2 hverken for eller imod. Intet yderligerc at protokollere. Generalforsamlingen hævet kr. 2A.45. Wantzin I bestvrelsen: Nicolai Korol ewtcz

5 G N [J B B E'A.IJ'V O KAT E R ' 'j'.'..t..i A D V O K ATA N PA R T S S E L S K A B BYGGBRtrGNSKAB Vedr.: Udskiftning af rørføring m.m. og istandsættelse af trappeopgange.. L. Håndværkerudgifter (inkl. moms). Q-Star (inkl. ekstraarbejder) Peter Maler A/S ( inkl. ekstraarbejder) , ,r3 Overfladeteknik Maleteknisk Rådgivning ApS 1.920,80 Rum & Farve L Teknisk bistand (inkl. moms). Mylliin Energi Consult ApS Peter Jahn &Partnere A/S ' Gaihede ,52 ' , ,52 3. Andre udgifter. Bestyrelseshonorar:. Flemming Nielsen ,00 t BørgeNielsen ,00. Nicolai Korolkiewiez , ,00 Frederiksberg Kommune Grubb e Advokater Advo katarry arts s elskab 3.365, ,00 All-risk forsikring (inkl. udvidet brandforsikring) 7.544,00 Låneomkostninger '00 I alt "77 ABENRA 3i.Box KøBENHAVN K-TLF il 35.FAX 33 93'tl NR: ADVOKATER: BENTE SKOVGAARD ALSTG.THOMAS RYSGAARD RASMUSSE}I. NICHOLAS WANTZIN. BIRGITTE GRUBBE GRUBBE ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR.NR

6 j,nr. I 9064/Byggeregnskab/NWcbd/26-l B. Budget (inkl. moms). B evilliget budget j f. ekstraordinær generalfors aml ing 6 / L L Realiseret udgift Overskud i forhold til bevilliget budget , , København, den26. oktober 2AI0 Grubb e Advokater Advokatanpartsselskab

7 Eh f&/ag ffi"4qlrqsuljer.2olo å tsemærkninger og spørgsmål til byggeregnskab fremsat af Erik Heilmann: På den ekstraordinære generalforsamling den 6. november 2006 blev der behandlet et forslag fra byggeudvalget om forskellige byggearbejder, der var budgetteret tit kr Blra.: Kanalrensning Det arbejde er atdrig blevet færdiggjort. Den afholdte udgift på kr er ikke med i byggeregnskabet. Udskifhring af afspærringsventiler på toft og etablering uf pu$ldningsanordning af fjervarmwand til varmeinstallationen kr er ikke $ed i byggeregnskabet. Renovering af elevatorstole kr Arbejdet er ikke udført og bestyrelsen har oplys! at der ikke er planer om at ud6øre arbejdet. Illmodbånd kr (senere beregnet til at koste ) er ikke-ud{qrt. Det budgetterede beløb kc blev forhøjet med kr til teknikerhonorar og kr til marmorering af trappeopgange. I alt blev der godkendt et budget på 1,r Det blev af dirigenten understreget, at såfremt der efter antagelse af teknisk rådgiver og indhentelse af tilbud ville med-føre, at de angivne beløb ikke kan overholdes, vil det være nødvendigt med en ekstraordin^ær generalforsamling til en endelig vedtagelse af arbejderne, såfremt det rnedfører ekstraordinære udgifter med mere end 1A Yo. (Maksi- malt i alt kr ) Bestyrelsen har kun været bemyndiget til at optage et lån på maksimalt kr (vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 4. oktober 204n. Der er nu fremlagt et ufuldstændigt byggeregnskab på kr ?39,77. Det skal sammenholdes med en ikke godkendt lårteoptagelse på kr vil derfor anbefale, at generalforsamlingen forkaster det mangelfulde byggeregnskab og pålægger bestyrelse og administrator at udarbejde et korrekt regnskab til fremlæggelse og godkendelse på foreningens ordinære generalforsamlirg i 2A11". Ieg Som følge heraf bør den varslede forhøjelse af boligafgiften udskydes til medio Inden der sker afstemning vil jeg gerne have en garanti fua byggesagsadministrator Nicolas Wantzin om/ at der ikke medregnet udgifter i byggeregnskabet, som ikke har by ggeprojektet at gøre. Nfu jeg stiller spørgsmålet, skyldes det, atbørge Nielsen sidste år oplyste, at reparation af karnaptaget over ru. 96 kostede kr Det fremgår ikke af sidste års driftsregnskab, at der har været afholdt sådan en udgift. Beløbet må trods alt være konteret et sted. ---o0o

8 t ] AB ALLEPARI<EN V BUDGETFORSLAG FOR ISOLERTNG AF GAVL B;{*,:Æ lsolering af gavl. Dr. Priemes Vej 7: - Isolering af gavl ved opsætning af 100 mm hård isolering, iboring af murbindere og opmuring'af gavl med røde mursten samt etablering af nye sålbænke og lysninger ved 8 gavlvinduer - Opstilling, leje og nedtagning af stillads på gavl for udførelse af ovenstående arbejder - Byggepladsindretning inkl. skure, tilslufning affalds containere m. v. - Håndværkerudgifter i alt - Diverse uforudseelige udgifter - Teknisk rådgivning, detailprojekt, indhentning af tilbud i licitation, tilsyn, koordinering, kvalitetskontrol, aflevering, byggeregnskab m.v. - Udlæg til kopiering, lystryk m.v. I alt + 25% moms ekskl. moms ekskl. moms ekskl. moms ekskl. moms ekskl. moms ekskl. moms ekskl. moms ekskl. moms I alt 915]-5 inkl. moms Der skal gøres opmærksom ph, at ovenstående priser er ekskl. udgifter til finansiering, bygges ags administration m. v. Peter Jatur & Partnere A/S Marlene Boitang Den 15. juli 2010

9 ,..?ila3s Bilag(:..: Husets isoleringsstandard er meget lav. Det bevirker et for højt varmetab og derved forhøjede energiudgifter samt darligere indeklima til følge. Med udgangspunkt i strungerapporten fra 2006 og foreningens energimærkning fra 2010 udarbejdes en prioriteret isoleringsplan, som omfatter følgende: Alt Isolering af nordgavl mod Maglekildevej ved Dr. Priemes Yej7. Forsøgsvis isolering bug radiatorer i lejlighederne til højre på Frederiksberg Isolering af andre gavle. Isolering af tag. Isolering af loft i kælder. Andre mulige tiltag. Etaperne igangsættes i samarbejde med tekniske rådgiv ere, og i det omfang det findes økonomisk forsvarligt. Det optagne arbejde medfører ikke Iåneoptagelse eller huslejeforhøjelse, idet foreningen i løbet af de sidste år har modtaget ekstraordinære indtægter i form # salg af lejelejlighed. Beløbsrarrunen for arbejdets udiørelse andrager således maksimalt kr. ca ,-, i form af en overskydende obligationsbeholdning i forhold til tidligere entrepriser samt foreningens frie likvider.

ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO

ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk/formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st.tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 År 2011, den 24. marts kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen

Læs mere

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk / formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st. tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 Den 26.

Læs mere

1. Valg af dirigent og referent.

1. Valg af dirigent og referent. År 2015, den 26. marts, kl. 19.00 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen JoJo på Det Frie Gymnasium, gymnastiksalen, Struenseegade 50, 2200 København N. Formanden Sune Vinfeldt

Læs mere

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling A/B AST Dato: 23. april 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 28. marts, kl. 19.00, på Vandrehjemmet, Herbergvejen 8, 2700 Brønshøj, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B AST med følgende

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus. År 2004, den 9. juni afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Hans Egede Kirke

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus. År 2004, den 9. juni afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Hans Egede Kirke Bech-Bruun Dragsted Advokatfirma Langelinie Alle 35 2100 København Ø Tlf. +45 72 27 00 00 Fax +45 72 27 00 27 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus År 2004, den 9. juni afholdtes

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/vj REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE mandag den 19. august 2013 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

Der var herefter debat, hvorunder blev nævnt følgende: - Overdækningen til kælderen Amager Boulevard 131 er i så dårlig stand, at den skal udskiftes.

Der var herefter debat, hvorunder blev nævnt følgende: - Overdækningen til kælderen Amager Boulevard 131 er i så dårlig stand, at den skal udskiftes. År 2010, den 20. januar, kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Sønderport i beboerhuset Jemtelandsgade 3. Formanden Joan Reimann bød velkommen. 1. Valg af dirigent. Som

Læs mere

Dagsordenen var i overensstemmelse med indkaldelsen.

Dagsordenen var i overensstemmelse med indkaldelsen. År 2004, den 14. april, kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Ved Kajen i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34, 1. sal. Formanden Jesper Overgaard bød velkommen.

Læs mere

År 2013 den 20. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegården i Karens Minde Kulturhus, Wagnersvej 19.

År 2013 den 20. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegården i Karens Minde Kulturhus, Wagnersvej 19. År 2013 den 20. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegården i Karens Minde Kulturhus, Wagnersvej 19. Bestyrelsesformand Poul M. Jeppesen bød velkommen.

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum CARLSHØJ Afdeling D Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum Til stede var beboere fra 19 lejemål.yderligere 5

Læs mere

Som dirigent valgtes advokat Birgitte Grubbe, og som referenter valgtes Anne Sofie Pedersen

Som dirigent valgtes advokat Birgitte Grubbe, og som referenter valgtes Anne Sofie Pedersen År 2009 den 29. oktober kl. 19.30 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Halgreen i Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3, lokale 413, 4. sal, 2300 København S. Formanden, Asbjørn Lenbroch

Læs mere

Selvstændige advokater i kontorfællesskab

Selvstændige advokater i kontorfællesskab b rammer ADVOKATER Selvstændige advokater i kontorfællesskab Kronprinsessegade 26 DK 1306 København K Tlf 333 80 300 Fax 333 80 315 www.brammer-advokater.dk Advokatfirmaet Arne Linde Olsen ApS Cvr. 15262206

Læs mere

Referat. Andelsboligforeningen Rungstedlund.

Referat. Andelsboligforeningen Rungstedlund. 1 Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K 1-838 /mkr Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Rungstedlund. År 2014, tirsdag den 18. november,

Læs mere

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj ADVOKAT OLE FISCHER MØDERET FOR LANDSRET FREDERIKSSUNDSVEJ 159, 2700 BRØNSHØJ, KØBENHAVN TLF. 38 28 43 12 FAX 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk. DANSKE BANK 3186 3125079016 R E F E R A T af ekstraordinær

Læs mere

Pia Sindbjerg aflagde på bestyrelsens vegne beretning. Beretningen er vedhæftet dette referat som bilag 1.

Pia Sindbjerg aflagde på bestyrelsens vegne beretning. Beretningen er vedhæftet dette referat som bilag 1. År 2013, den 27. august kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Bomhoffs Have i Medborgerhuset, Foredragssalen, Danasvej 30 B. Formanden Pia Sindbjerg bød velkommen. 1. Valg

Læs mere

B I R K * K O E F O E D * M E Y E R A D V O K A T E R Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk

B I R K * K O E F O E D * M E Y E R A D V O K A T E R Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk Tlf. 33 12 24 34 Fax 33 93 20 60 Giro 1 48 31 45 Ejendomsadministrationen Tlf. 33 14 03 66 B I R K * K O E F O E D * M E Y E R A D V O K A T E R Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk

Læs mere

AIB Jæger, Jægersborggade 32-34,2200 København N Telefon 82300352 Fax 35856382

AIB Jæger, Jægersborggade 32-34,2200 København N Telefon 82300352 Fax 35856382 AIB Jæger, Jægersborggade 32-34,2200 København N Referat af ekstraordinær generalforsamling i AIB Jæger. Dato: 9. november 2011 kl. 18:00 Sted: Dirigent: Nørrebrohallen, Bragesgade 5, 2200 København N.

Læs mere

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 89 stemmeberettigede andele inkl. fuldmagter.

Læs mere

Ordinær generalforsamling den 28.juni 2010 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Referat:

Ordinær generalforsamling den 28.juni 2010 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Referat: Andelsboligforeningen J.M. Thorvald Ny bestyrelse efter generalforsamling 28.juni.2010: Mark Tychsen (formand) Steen Pedersen (næstformand) Kate Pedersen (sekretær) Roger Mester Nina Pavlovski Suppleanter:

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2010.

Generalforsamlingsreferat 2010. 1 Generalforsamlingsreferat 2010. År 2010, den 1. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Vanløse kulturhus, Frode Jacobsens Plads 4, 2720 Vanløse. Til stede

Læs mere

År 2011, den 18. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegården i Karens Minde, Wagnersvej 19.

År 2011, den 18. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegården i Karens Minde, Wagnersvej 19. År 2011, den 18. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegården i Karens Minde, Wagnersvej 19. Formanden Jet Miinster-Swendsen bød velkommen, og oplyste at

Læs mere

- Overslag II af 23/2 2012 med anskaffelsesudgifter, finansiering, budget og oversigt

- Overslag II af 23/2 2012 med anskaffelsesudgifter, finansiering, budget og oversigt 13-03-2012 Referat af Stiftende Generalforsamling A/B Bomhoffs Have År 2012 den 13. marts afholdtes på Frederiksberg Gymnasium, Falkoneer Plads 2, Frede-riksberg, stiftende generalforsamling for en andelsboligforening

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Bestyrelsen havde indkaldt til ekstraordinær generalforsamling med flgd. punkter på dagsordenen: 1. Renovering af facader og vinduer

Læs mere

UDFØRTE STØRRE ARBEJDER I EJENDOMMEN

UDFØRTE STØRRE ARBEJDER I EJENDOMMEN Referat af generalforsamling ---------------------------- År 1996, torsdag den 21. marts kl. 18.30, afholdtes på adressen Skolen på Duevej generalforsamling i Andelsboligforeningen Duevej 84-106 Til stede

Læs mere

REC Administration v/ Jesper Rydahl Pedersen Pakhuset, Njalsgade 21 F, 2.

REC Administration v/ Jesper Rydahl Pedersen Pakhuset, Njalsgade 21 F, 2. Referat Tirsdag den 7. november 2006 kl. 19.00 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund i menighedslokalerne ved Filipskirken, Kastrupvej 57, med følgende: Dagsorden:

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 24. maj 2011 kl. 18.30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 24. maj 2011 kl. 18.30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 24. maj 2011 kl. 18.30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 54 stemmeberettigede

Læs mere

KYSTSIKRINGSLAGET ÅLSGÅRDE-BODERNE-ELLEKILDE

KYSTSIKRINGSLAGET ÅLSGÅRDE-BODERNE-ELLEKILDE KYSTSIKRINGSLAGET ÅLSGÅRDE-BODERNE-ELLEKILDE REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING DATO: Torsdag den 13. december 2007 kl. 19.10 22.20 STED: Hellebæk Skole, Skåningevej 11, 3140 Ålsgårde Punkt 1.

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A A V{)Ki\TFfR A T REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A År 2013, mandag den 21. oktober, kl. 19:00, afholdtes ordinær generalforsamling i Islands Brygges Kulturhus, Havnefronten, Islands

Læs mere

A/B Bergthora Referat af ordinær generalforsamling den 11. april 2011 Side 1 af 12

A/B Bergthora Referat af ordinær generalforsamling den 11. april 2011 Side 1 af 12 A/B Bergthora Referat af ordinær generalforsamling den 11. april 2011 Side 1 af 12 A/B Bergthora Referat af ordinær generalforsamling Mandag den 11. april 2011, kl. 19 00 Islands Brygges Kulturhus I alt

Læs mere

AIB Korsika & Milanogården

AIB Korsika & Milanogården 2014-11-25 Til medlemmerne af AIB Korsika & Milanogården Referat af den 53. ordinær generalforsamling, afholdt Tirsdag den 28. oktober 2014, kl. 19:00 På 'Loftet' Amager Kulturpunkt, 0resundsvej 4, 2.

Læs mere