Planlægning. September 2011 FORSLAG. Lokalplan nr Handicapboliger ved Halsskovvej/Motalavej. Tillæg nr. 17 til Slagelse Kommuneplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Planlægning. September 2011 FORSLAG. Lokalplan nr. 1104. Handicapboliger ved Halsskovvej/Motalavej. Tillæg nr. 17 til Slagelse Kommuneplan 2009-2020"

Transkript

1 Planlægning September 2011 FORSLAG Lokalplan nr Handicapboliger ved Halsskovvej/Motalavej Tillæg nr. 17 til Slagelse Kommuneplan

2 Hvad er en lokalplan? HVAD ER EN LOKALPLAN? Lokalplaner skal sikre den fremtidige udvikling i et område samt give borgerne og byrådet mulighed for at vurdere konkrete tiltag i sammenhæng med planlægningen som helhed. I en lokalplan fastsætter byrådet bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, veje, stier osv. skal placeres og udformes inden for et bestemt område. HVORNÅR KAN/SKAL DER UDARBEJDES EN LOKALPLAN? Der skal udarbejdes en lokalplan, før der udføres større anlægs- eller byggearbejder, eller når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens gennemførelse. Byrådet kan udarbejde en lokalplan, når det skønnes nødvendigt af andre hensyn. HVEM HENVENDER MAN SIG TIL NÅR MAN ØNSKER AT DER SKAL UDAR- BEJDES EN LOKALPLAN? Når der ønskes opført et større byggeri eller ændret på anvendelsen af en eller flere ejendomme, indledes der først drøftelser med Planlægning. Når behovet for en lokalplan er afklaret, og der er opnået enighed om et projekt, forelægges sagen for Plan- og Byggeudvalget i form af en redegørelse af byggeønske. Plan- og Byggeudvalget afgør om behandlingen af lokalplanen skal sættes i gang. Herefter bliver den forhandlede lokalplan behandlet i hhv. Økonomiudvalget og Byrådet. HVORDAN ER EN LOKALPLAN OPBYGGET? Redegørelse Baggrunden og formålet med lokalplanen beskrives, og der fortælles om lokalplanens indhold. Herudover redegøres der bl.a. også for de miljømæssige forhold, om hvordan lokalplanen forholder sig til anden planlægning, og om gennemførelse af lokalplanen kræver tilladelser eller dispensation fra andre myndigheder. Planbestemmelser Er de bindende bestemmelser for områdets fremtidige anvendelse. Matrikelkort Viser afgrænsningen af pågældende område i forhold til skel. Arealanvendelseskort Viser hvordan området er disponeret. Kortet hænger sammen med lokalplanbestemmelserne og er bindende. Illustrationsskitse Viser eksempel på, hvordan bebyggelse og anlæg kan se ud. Illustrationsskitsen er til vejledning og inspiration og er derfor ikke bindende.

3 Lokalplan og kommuneplantillæg Offentliggørelse Offentlig høring om forslag til Lokalplan nr samt tilknyttet forslag til Kommuneplantillæg nr. 17 Slagelse Kommune Lokalplanområdets beliggenhed Offentlig fremlæggelse: Forslagene til lokalplan og kommuneplantillæg fremlægges i offentlig høring i perioden fra den 24. september 2011 til den 19. november Indsigelser eller kommentarer skal være kommunen i hænde senest den 21. november, kl Materialet skal sendes til: Slagelse Kommune Planlægning Caspar Brands Plads 6, Korsør 3

4

5 Indholdsfortegnelse INDHOLD Offentliggørelse... 3 LOKALPLAN Redegørelse Indledning... 6 Baggrund for lokalplanen... 6 Beliggenhed... 6 Om lokalplanen... 6 Lokalplanens forhold til anden planlægning...7 Kommuneplan Lokalplaner / byplanvedtægter...8 Miljøforhold...8 Tilladelse og dispensationer fra andre myndigheder...9 Forsyningsforhold...9 Eksisterende forhold...10 Lokalplanens retsvirkninger...10 Planforslagets midlertidige retsvirkninger...10 Bestemmelser Matrikelkort med lokalplangrænse Lokalplanens formål Område og zonestatus Områdets anvendelse Udstykning Adgang og parkering Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens ydre fremtræden Ubebyggede arealer Forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse...15 Vedtagelsespåtegning Bilag KORTBILAG 1 - Lokalplangrænse, eksisterende skel og terræn...17 KORTBILAG 2 - Arealanvendelse, administrationskort...19 KOMMUNEPLANTILLÆG Ændring i rammebestemmelser Vedtagelsespåtegning... 21

6 Redegørelse Indledning Baggrund for lokalplanen Byrådet har besluttet at gennemføre fem projekter for tidssvarende boligtilbud til personer med handicap og/eller behov for særlig pleje og tilbud. Projektet i Korsør er tænkt at rumme 24 beboere fordelt i tre grupper. Det er bl.a. til ældre borgere med forskellige behov for støtte og pleje, så ud over fællesfaciliteter til boligerne skal der være gode personalefaciliteter. Beliggenhed Lokalplanen omfatter et ca m2 stort areal ved Halsskovvej og Motalavej. Grunden udskilles fra en stor erhvervsejendom med emballagefabrik, hvis produktion er ophørt. Om lokalplanen Lokalplanen fastlægger, at den ny boligbebyggelse skal placeres med referance og videreførsel af træk i den bymæssige karakter, som ses ved de nærmeste bygninger langs sydsiden af Motalavej. Heri ligger, at en væsentlig del af det ca m2 store nye boligbyggeri, skal placeres med facader mellem 5 og 10 meter fra vejskel, og der imellem fortove og disse bygninger skal være et grønt, græsklædt og spredt bevokset forareal uden parkering, men gerne med mulighed for af- og pålæsning ved indgange. Denne bufferzone ind mod bygningerne kan eventuelt afgrænses med en lav hæk langs fortov. Der må bygges i 1 og 2 etager. Bygninger langs veje skal overvejende være 2 etager. Samlet set er sigtet, at opnå bygningsvoluminer, hvormed der skabes en rimelig tæt bymæssig karakter langs vejene - et træk som vil styrke kvarterets sammenhæng i modsætning til den åbne karakter, der nu præger stedet. Bygningerne i det omtalte randfelt langs Halsskovvej og Motalavej skal mod vejen fremstå med synlige tagflader, hvorom planen fastlægger minimum og maksimumhældning. Ligeledes fastlægges de typer og farver for tagdækning, der må anvendes. Luftfoto med lokalplanens afgrænsning Den bymæssige karakter skal underbygges af murede eller pudsede bygningsfacader mod veje. De skal stå i de gængse teglfarver og evt. være overfladebehandlet i jordfarver, hvid eller sort eller blanding af disse farver. Mindre facadefelter må stå med mere markante, rene farver - f.eks. ved indgange. Planområde set fra vest 6

7 Redegørelse Der skal anlægges friarealer til ophold og parkering - sidstnævnte prioriteres anlagt på den sydlige del af ejendommen, men der skal selvfølgelig også tilgodeses velplacerede parkeringsmuligheder nær væsentlige indgange til husene, så der opnås gode færdselsvilkår for handicappede. Boligerne kan få småhaver og terrasser. En parkagtig have kan også indpasses - evt. med en lille sø som led i de bestræbelser der skal gøres for at minimere regnvandsafledningen fra ejendommen. Det ses helst, at udgravet jord genanvendes på grunden ved terrænomdannelser, som kan berige miljøet. Friarealer og tilgængeligheden i det hele taget skal være veldisponeret for handicappedes færdsel. Det må overvejes, om et stiforløb kan afløse den den nuværende trædesti over arealet - evt. med mulighed for aflukning, når beboere eller personale ønsker det. Der må etableres tilkørsel fra Halsskovvej, men færdslen over området skal tilrettelægges, så der er udkørsel til Motalavej. Overkørsler skal holdes mindst 50 m fra T-krydset. Lokalplanens forhold til anden planlægning Kommuneplan Kommuneplanens retningslinjer Lokalplanen omfatter en del af et ældre erhvervsområde med status som Blandet bolig og erhverv, beliggende i Korsør byzone. Arealer har ligget som reserve for en evt. udbygning af stedets fabriksvirksomhed, men er aldrig blrvet udnyttet til formålet af de trykkeri- og emballagevirksomheder, der har været på ejendommen i mange år. Kommuneplanen indeholder ingen specifikke retningslinjer for arealet. Gældende bestemmelser fremgår derimod af kommuneplanens afsnit om rammer for lokalplanlægning. Kommuneplanens rammedel Lokalplanen omhandler rammeområde 2.3BE1 - Halsskovvej, hvis afgrænsning ses på kortet herunder. Kort med kommuneplanens rammeområde 2.3BE1, Halsskovvej, samt markering af af den del af området, som omfattes af Lokalplan nr

8 Redegørelse Rammeområde 2.3BE1 er ved lokalplanudarbejdelsen omfattet af følgende bestemmesler: Anvendelse generelt: Blandet bolig og erhverv Anvendelse: Erhvervsområde Zonestatus nu og fremover: Byzone Bebyggelsesprocent: 50 for området som helhed. Bygningsvolumen: Max 3m3 pr. m2 grundareal. Max højde: 8,5 m Øvrige bestemmelser: En bygning eller dele af en bygning kan opføres i større højde, såfremt særlige hensyn til virksomhedens drift eller indretning nødvendiggør dette. Generelle rammer for Korsør by. Parkering: 1 plads pr. 50 m2 etageareal. Forslag til kommuneplantillæg Forslaget til Lokalplan nr er ikke i overensstemmelse med rammerne for området, idet den ikke retter sig mod bygning af boliger knyttet til områdets erhvervsvirksomhed, hvilket vil være den normale forudsætning for at tillade boliger i denne områdetype. Endelig vedtagelse af lokalplanen forudsætter derfor, at der tilvejebringes et kommuneplantillæg. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 17 er indsat bag i dette dokument. Lokalplaner / byplanvedtægter Lokalplanområdet er ikke omfattet af andre lokalplaner eller af en byplanvedtægt. Miljøforhold Kystzone Korsør byområde - og hermed lokalplanområdet - ligger i kystzonen, hvor planloven stiller krav om at visualisere eller særlig begrundes bygningshøjder over 8,5 m. I denne lokalplan tillades der ikke bygninger højere end 8,5 m. Skulle en lille overskridelse heraf blive aktuel er det værd at bemærke, at området i forhold til Storebæltskysterne vest og nord for området ligger bag så omfattende og høj bebyggelse og landskabsformationer, at visualiseringer af bebyggelsen i forhold til Storebælt og kystmiljøet ikke er relevant. Naturbeskyttelse Lokalplanområdet henligger som vildtvoksende græsareal flankeret (øst og vest for arealet) af et par tætte bevoksninger med træer og buske. I området eller nært tilgrænsende er der ingen beskyttede arealtyper jf. naturbeskyttelsesloven, og området er ikke berørt af beskyttelseszone om sø, å, kyst eller fortidsminde. Arkæologi Sydvestsjællands Museum oplyser, at området har ligget stort set ubebygget hen som marker. Man har ingen indikation af arkæologiske interesser/jordfund på arealet, men i nærområdet har der været en del fund af bopladser m.v. fra store dele af forhistorien. Der er ikke nyere tids historiske interesser inden for planområdet. Det anbefales, at få museets udtalelse jf. museumslovens 25 forud for jordarbejder. Henvendelser vedrørende spørgsmål eller fund skal rettes til: Sydvestsjællands Museum Storgade Sorø. Tlf Jordforurening Hele matr. nr. 86a, Korsør Markjorder - hvorfra lokalplanområdet udstykkes - er kortlagt jordforurenet på vidensniveau 1 og 2. Videnniveau 1 fastlægges generelt for ældre erhvervs- og fabriksområder. Oplysningerne på Videnniveau 2 omfatter tre steder, hvor der forventes at være jordforurening. De tre lokaliteter ligger ikke i - eller tæt på - lokalplanområdet, og de må derfor anses for at være uden interesse for lokalplanen og byggesagen. Et miljøteknisk notat fra januar 2011 konkluderer, at der ikke ved prøver er fundet forurenet jord i lokalplanområdet. Generelt gælder for arealer omfattet af kommunens områdeklassificering for jordforurening, at jord som opgraves og flyttes fra matriklen forinden skal anmeldes til Slagelse Kommune i henhold til Bekendtgørelse nr. 8

9 Redegørelse 1479 af , 2, om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord. Bygge- og anlægsarbejde på grunden skal overholde Jordforureningslovens 72b. Støj fra biltrafik Lokalplanområdet påvirkes af trafikstøj fra Vestmotorvejen som ligger i et lavere niveau ca. 150 m fra området. En støjberegning fra 2011 viser et trafikstøjniveau på ca. 58 db(a) ved planområdets grænse langs Motalavej. Det suppleres af en beskeden trafikstøj fra Motalavej og Halskovvej. Max tilladeligt støjniveau på friarealer for støjfølsom arealanvendelse, herunder beboelse, anses at kunne overholdes, men såvel den nuværende støjpåvirkning som en stigende trafik er et argument for at bygge med skærmende effekt mellem støjkilde og den ny bebyggelses opholdsarealer. Hvis en støjberegning viser, at der er et støjniveau over 55 db(a) ved facader, skal vinduer m.m. udføres, så det interne støjniveau (påført af trafik) ikke overstiger 30 db(a). Lavenergibebyggelse Alt nybyggeri skal etableres som lavenergibyggeri jf. det til enhver tid gældende bygningsreglement. Tilladelse og dispensationer fra andre myndigheder Lokalplanen vedtagelse forudsætter ikke godkendelse fra andre myndigheder. Forsyningsforhold Kloak og regnvand Der skal for området udføres seperatkloakering jf. Spildevandsplanen. Tilslutning skal være til eksisterende kloak i Halsskovvej og/eller Motalavej. Kloakken drives af SK Forsyning. Miljøvurdering I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer, nr. 316 af 5. maj 2004, er der udarbejdet en miljøscreening, som er kravet, når en myndighed tilvejebringer planer og programmer eller foretager ændringer, medmindre planen kun fastlægger anvendelsen af mindre områder eller alene indeholder mindre ændringer. Der skal gennemføres en miljøvurdering, hvis planerne må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Miljøscreeningen viser, at gennemførelsen af lokalplanen samlet set ikke vurderes at medføre en væsentlig påvirkning af miljøet. Det er fornyelser, som ligger inden for normale påvirkninger ved en byudvikling. Screeningsrapporten kan rekvireres hos Slagelse Kommunes planlægningsafdeling, tlf , Klager over afgørelsens retslige gyldighed behandles af Naturklagenævnet inden fire uger fra offentliggørelsen. En retslig klage kan f.eks. være om planen er omfattet af miljøvurderingspligt jf. lovens bilag, eller om procedureregler er overholdt. Klager skal sendes til Naturklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV eller på til 9 For minimering af afledning af regnvand til kloak skal udføres anlæg for genbrug og nedsivning af regnvand på beboelsesejendommen - herunder evt. ved etablering af en mindre sø som en biotop. Lokalplanen beskriver afløbsnormen for regnvandsafledning. Hvis jordbunden på grunden er egnet til nedsivning i faskiner kan sådanne tillades. Vandforsyning Lokalplanområdet forsynes med vand fra SK Forsyning. Der må ikke bygges hen over forsyningsledninger, og vandværket skal til enhver tid have adgang til reparationer af disse. Affald Ejendommen er omfattet af Slagelse Kommunes regulativ for husholdningsaffald/ erhvervsaffald Varmeplanlægning Ejendommen ligger i forsyningsområde for naturgas og skal som udgangspunkt tilsluttes hertil. Byrådet har ifølge planlovens 19, stk. 4,

10 Redegørelse pligt til at give dispensation fra tilslutningspligt til kollektiv energiforsyning, når en bebyggelse opfylder kravene til lavenergihuse. En sådan dispensation kan blive aktuel for ejendommen, da lokalplanen stiller krav om lavenergibebyggelse. Eksisterende forhold Halskovvej og Motalavej, er lokale trafikveje med fortove og cykelspor i begge vejsider. Der er fartdæmpende anlæg på Motalavej. Kollektiv trafik Området er betjent med bybus med stoppested med læskur ved lokalplanområdets grænse langs Halskovvej. Lokalplanområdet ligger nær Korsør jernbanestation. Landskab og terræn Lokalplanområdet er ubebygget jævnt græsareal uden nævneværdige terrænspring. Over området forløber en trædesti og langs Halskovvej står et busskur - se Kortbilag 1. I hjørnet ved krydset Halskovvej - Motalavej er en forsænkning (tidl. grøft), som nu ikke synes at have nogen funktion. Området tilgrænses af tæt bevoksning lige syd for det fremtidige skel ind til det bebyggede fabriksområde. Nær fremtidigt østlligt skel er der også tæt bevoksning. Veje og trafik De til lokalplanområdet tilgrænsende veje, Lokalplanens retsvirkninger Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen, må ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge lov om planlægning 18 kun udnyttes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan dog fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af anlæg m.v., der er indeholdt i planen. Byrådet kan meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. Midlertidige retsvirkninger Planområdet som det ligger ud mod Halsskovvej Indtil planforslaget er endeligt vedtaget af Byrådet må arealer omfattet af forslaget ikke bebygges eller udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold jf. lov om planlægning 17, stk. 1. Forbuddet omfatter også bebyggelse og anvendelse, der er i overensstemmelse med forslaget. Det skyldes, at forslaget kan blive ændret under processen. En byggetilladelse, der er udstedt før planforslaget bliver offentliggjort, berøres ikke. Planområdet set fra Motalavej mod Fasanhaven Efter udløbet af indsigelsesfristen kan Byrå- 10

11 Redegørelse det dog tillade, at en ejendom bebygges eller udnyttes i overensstemmelse med forslaget, hvis visse forudsætninger er opfyldt. Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra den 24. september 2011 og til forslaget er endeligt vedtaget, dog højst indtil den 24. september

12 Bestemmelser 12

13 Bestemmelser Lokalplanbestemmelser Hvis forholdene taler mod at inddrage del af matr. nr. ax ved hjørnet af Halskovvej/Motalavej kan det udelades. I henhold til Lov om planlægning (lovbekendtgørelsen nr af 20. oktober 2008) fastsættes følgende bestemmelser for det område, som er beskrevet i lokalplanens 2. 1 Lokalplanens formål Lokalplanens formål er, 1.1 at give mulighed for en ny, veldisponeret boligbebyggelse for handicappede og særlig plejekrævende beboere, 1.2 at videreføre bymæssige træk fra den nærmeste del af Motalavejs sydside, for herved at opnå karakter af randbebyggelse med grønt forareal, der sikrer en beskeden distance mellem beboelsesbygningerne og færdslen på de offentlige vejarealer, 2 Område og zonestatus 2.1 Området er afgrænset som vist på kortbilag nr. 1 og omfatter del af matr. nr. 86a og af vejareal ax, Korsør Markjorder, samt parceller, der efter den udstykkes i området. 2.2 Lokalplanområdet forbliver i byzone. 3 Områdets anvendelse 3.1 Området må kun anvendes til tæt/lav boligbebyggelse i form af mindre lejligheder med tilknyttede fælleslokaler og personalefaciliteter. Der må være op til 24 boliger. 5 Adgang og parkering 5.1 bebyggelsen skal have indkørsel fra Halsskovvej og udkørsel til Motalavej. Overkørsler skal ligge mindst 50 m fra T-krydset. 5.2 Supplerende adgang for gående og cyklister fra vejene skal samles på enkelte stitilslutninger til fortov (f.eks. 3 til 4 steder). 5.3 Al nødvendig parkering for bebyggelsen skal kunne foregå på egen grund. Der skal udlægges areal til 1 p-plads pr. bolig samt 1 plads pr. 50 m2 serviceareal (personalefaciliteter). I forbindelse med byggesagen afgør byggemyndigheden, hvor mange af disse pladser, der skal være anlagt ved bebyggelsens ibrugtagen. P-pladser skal udlægges som fælles, samlede arealer, der ikke må placeres, så parkeringen er markant synlig fra offentlig vej. KOMMENTAR: Parkeringspladserne bør overvejend søges placeret i områdets sydlige del. 5.4 Mindst 6 p-felter skal udformes let anvendelige for personer med fysisk handicap. Mindst 2 af disse p-felter skal have et areal på 4,5 m x 8 m til brug for minibusser med lift ved bagdør. Der skal nær hovedindgange til bygninger placeres p-felt(er) eller af- og pålæsningssted(er), der er egnet til brug for handicappede. 4 Udstykning 4.1 Udstykning til boligbebyggelsen skal udgøre ca m2, hvis skel i princippet skal følge lokalplangrænsen. 6 Bebyggelsens omfang og. placering 6.1 Bebyggelsesprocenten for ejendommen må ikke overstige I området må der opføres bebyggelse 13

14 Bestemmelser i 1, 1½ og 2 etager samt kælder. KOMMENTAR: Nogle fortovsnære arealer på byggearealet ligger lidt lavere end fortorvet. Det skal tilsigtes at bebyggelsens stueplan ikke ligger lavere end fortovet ud for bygningen - snarere lidt over. 6.3 Bebyggelse må kun placeres inden for det på kortbilag 2 viste byggefelt med respekt for de på kortet oplyste afstande til skel. 6.4 Størstedelen af bebyggelsen skal udføres i 2 etager og skal placeres med facade mod vej i en facadezone defineret som areal beliggende 5-10 m fra vejskel - se kortbilag Størstedelen af de ny bygninger skal placeres med hovedretning parallelt med vej og udformes som sammenhængende bebyggelse eller opdelt i flere bygningskroppe. KOMMENTAR: Der ligger i planprincippet med randbebyggelse en god mulighed for at støjskærme de bagvedliggende friarealer til ophold. 6.6 Intet punkt af en bygnings må være mere end 8,5 m over terræn målt efter reglerne i bygningsreglementet. 6.7 Bygningernes facadehøjde skal ligge inden for 6,5 m målt fra terræn til skæring mellem facadeplanet og den ydre tagflade. 6.8 Ny bebyggelse skal udføres som lavenergibyggeri jf. det til enhver til gældende bygningsreglement. Undtaget fra dette krav er bygninger der ikke opvarmes. tilladt. Pudsede facader kan tillades som puds på udvendigt monteret hård isolering. 7.2 Facader må overfladebehandles i gule og røde jordfarver, hvid eller sort eller disse farvers blanding. Ædle/hårde træsorter i brune nuancer må fremtræde i træets naturlige farve. 7.3 Bygninger i facadefeltet langs Halskovvej og Motalavej skal mod vej have tagflader med hældning mellem 30 og 45 grader. Tage må dækkes med zink, naturskifer, eternitskifer, tagpap eller teglsten i farverne sort, mørkegrå eller alm./ trad. teglrød. Tagbelægning skal have mat overflade (max glansværdi 20). Tage over gange, udestuer, drivhuse fællesrum og lignende må være i glas eller tilsvarende transparent materiale. Der må opsættes solfangere og energipaneler på/i tagfladerne. Flade og lavt hældende tage må udføres sedumbevokset, dvs. med lavtvoksende vækst, der virker isolerende og suger regnvand til sig. 7.4 Solfangere og energipaneler må ikke give blændingsgener for omboende. 7.5 Der må ikke opsættes individuelle udendørs antenner og paraboler til TV- og radiomodtagning, hvor det er synligt fra veje. 7 Bebyggelsens ydre frem-. træden 7.1 Beboelseshusene skal mod vej fremstå med murede eller pudsede facader. Mindre facadefelter må udføres i andre materialer, f.eks. lette materialer. Der må anvendes teglmursten i forefindende farver. Overfladebehandling af facaderne er 8 Ubebyggede arealer 8.1 I tilknytning til byggesagen skal der foreligge en samlet plan for friarealerne anvendelse, indretning, terræn, belægninger, beplantning, belysning, fast udstyr og andre væsentlige led. 8.2 Friarealer skal stedse vedligeholdes som færdselsarealer, parkeringspladser, græsplæne og bevoksning. 8.3 Langs områdets grænser udlægges en 3 m bred grøn zone jf. kortbilag 2, 14

15 Bestemmelser hvilket for zonen langs Halsskovvej og Motalavej skal forstås således, at det er mindstebredden af areal med græs og stedvis beplantning med buske og træer (solitære, i grupper eller række). Langs fortov må der afgrænses med en max. 1 m høj bøgehæk, evt. suppleret med trådhegn i samme højde. Træer i grøn zone langs fortov og på tilgrænsende areal nær vej, skal være løvfældende - f.eks. ask, naur, løn alm. røn og fuglekirsebær. I grøn zone langs øvrige skel må der være græs, træer, buske og hæk, evt. suppleret med trådhegn op til 2 m højt. Trådhegn skal placeres bag - eller i - bevoksning, så hegnet sløres visuelt. 8.4 Der skal anlægges friarealer til ophold for beboere og ansatte - f.eks. små haver, terrasser og fælles opholds- og aktivitetsareal. Denne del af friarealet skal være mindst lige så stort som bebyggelsens etageareal. 8.5 Friarealerne skal anlægges for udvikling af en markant grøn karakter med blomster, buske og træer. 8.6 Afledning af regnvand skal så vidt mulig undgås til offentlig kloak. Derfor skal friarealer anlægges velegnet for nedsivning af regnvand. Det stiller bl.a. udfordring til valg af belægninger. Der må anlægges regnvandsbassin som en lille sø, der kan bidrage til nedsivning af vand og udvikles som biotop. KOMMENTARER: Et regnvandsbassin bør have et lille indløbsbassin og et større hovedbassin i rund eller anden levende form. Brinker skal hælde mellem 1:3 og 1:5, og bassindybden bør ikke overstige 1 m. 8.7 Parkeringarealer skal gives en grøn karakter. P-båse skal som hovedregel udføres med belægning, der tillader nedsivning af regnvand. 8.8 Udendørs oplag må kun finde sted på klart afgrænset og skærmet areal. 8.9 Ved detailprojektering skal der sikres nødvendigt areal til sortering, opbevaring og bortkørsel af affald. KOMMENTAR OM TILGÆNGELIGHED: Byggemyndigheden og projekterende vil/skal iagttage, at friarealer disponeres, så der opnås ligeværdig og god fremkommelighed for alle. Der henvises til publikationerne: DS Tilgængelihhed for alle (og revisionen heraf) DS-Håndbog 105, Udearealer for alle DS-Håndbog 105 Rekreative arealer for alle - eksempelsamling. 9 Forudsætning for ibrugtag-.. ning af ny bebyggelse 9.1 Ny bebyggelse må først tages i brug, når der er: Tilsluttet til det fælles antenneanlæg i kvarteret. Udearealer er anlagt i overensstemmelse med den af kommunen godkendte plan for friarealerne jf. 8. Regnvandsafstrømningen skal ifølge spildevandsplanen reduceres til 2/l/s/red. ha, inden det kobles på det eksisterende kloaknet. For at nå den nødvendige reduktion kan der anvendes faskiner eller andre LAR-løsninger. 15

16 Bestemmelser Vedtagelsespåtegning Foreløbig vedtaget til offentlig fremlæggelse af Slagelse Byråd i henhold til 24 i Lov om planlægning. Den 19. september Endeligt vedtaget af Slagelse Byråd i henhold til 27 i Lov om planlægning. Den På byrådets vegne Lis Tribler / Søren Lund Hansen Borgmester Kommunaldirektør 16

17

18 18

19

20 KOMMUNEPLANTILLÆG Kommuneplantillæg nr. 17 Forslag Hvis forslaget til dette kommuneplantillæg vedtages endeligt ændrer det ikke rammeområdets omfang og grænser, men derimod ved de bestemmelser, der gælder for lokalplanlægning for området. Frem frem for områdets nuværende status som erhvervsområde - forstået som erhvervsudøvelse/fabriksproduktion som primær aktivitet, og mulighed for (enkelte) boliger - ændres områdets status til boligområde med sigte på (nye) boliger som det primære indhold, samtidig med at der er mulighed for let erhvervsvirksomhed og rekreative aktiviteter, der kan forenes med beboelse. Rammeområdet ændrer betegnelse fra 2.3BE1 - Halsskovvej til 2.3B22 - Halsskovvej Der kan med kommuneplanændringen lokalplanlægges for gennemførelse af såvel den aktuelle bebyggelse med handicapboliger som for andre boliger i den øvrige del af rammeområdet. det kan være boliger placeret og anvendt i et samspil med nogle af de eksisterende bygningerne, som måske kan bruges til nye kontorformål, liberale erhverv, fitness, klublokaler o.a. aktiviteter, som kan forenes med boligudnyttelsen af området. Nye rammebestemmelser: Område 2.3B22 - Halsskovvej: Anvendelse generelt: Boligområde Anvendelse: Boliger og let erhverv inden for Miljøklasse 1 og 2 Zonestatus: Byzone Fremtidig zonestatus: Byzone Max bebyggelsesprocent: 50 Max etageantal og højde: 3 etager, 12 m Øvrige bestemmelser: Det må planlægges for nye boliger på ubebyggede og sanerede arealer. Ringe og overflødige fabriksbygninger skal fjernes før indpasning af nye boliger på sydligt areal. Der ses gerne et samspil mellem bevaringsværdige, istandsatte bygninger og ny bebyggelse, og at området får blandet indhold med aktiviteter, som kan være et aktiv for bydelen. Der skal fortsat være plantebælte øst vest over området langs grænsen mellem det nuværende fabriksområde og hidtil ubebygget areal nord for. Syd for plantebæltet skal overvejes placering af en gennemgående vej eller sti. Generelle rammebestemmelser for Korsør by. Ændring i rammebestemmelser Gældende rammebestemmelser: Område 2.3BE1 - Halsskovvej Anvendelse generelt: Blandet bolig og erhverv Anvendelse: Erhvervsområde Zonestatus: Byzone Fremtidig zonestatus: Byzone Bebyggelsesprocent: 50 for området som helhed. Max 3 m3 pr. m2 grundareal. Max højde: 8,5 m Øvrige bestemmelser: En bygning skal opføres i større højde, såfremt særlige hensyn til virksomhedens drift eller indretning nødvendiggør dette. Generelle rammer for Korsør by. Parkering: 1 plads pr. 50 m2 etageareal. Rammeområde 2.3BE1 (nu), fremover 2.3B22 20

21 KOMMUNEPLANTILLÆG Vedtagelsespåtegning Foreløbig vedtaget i Slagelse Byråd for udsendelse i høring i henhold til 24 i Lov om planlægning. Den 19. september Endeligt vedtaget af Slagelse Byråd i henhold til 27 i lov om planlægning. Den På byrådets vegne Lis Tribler / Søren Lund Hansen Borgmester Kommunaldirektør 21

22

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 Lokalplanområdet Lokalplan 202 Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 TEKNISK FORVALTNING Marts 2006 Lokalplan 202 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Formål med lokalplanen 4

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej side l Lokalplan nr. 28 for et område ved Vestergade/Røddingevej, Vester Vamdrup, Vamdrup Kommune.

Læs mere

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby YYY Boliglokalplan (bygget ud fra lokalplan 1-2-113, Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Oversigtskort 2 Baggrunden 3 Projektet 4 Lokalplanområdet

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57 Forslag til Lokalplan 73.2 Udstykning af Bygaden 57 1 Indhold Hvad er en lokalplan? Fremlæggelsesperiode 3 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger 3 Redegørelse Indledning Bevaringsværdige træer

Læs mere

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. Tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. Tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST Tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 11. oktober 2010 Offentliggjort den 20. oktober 2010 2 Luftfoto forside - Copyright

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM Lokalplan 53 For et område til ombygning og udvidelse af plejehjemmet Elim Udarbejdet af Vamdrup kommune og Arkitekt

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 203. Udvidelse af Torsted Skole

Lokalplan 203. Udvidelse af Torsted Skole Lokalplan 203 Udvidelse af Torsted Skole TEKNISK FORVALTNING JANUAR 2006 Lokalplan 203 Indhold Indhold Redegørelse Formål med lokalplanen 4 Fremtidige forhold 4 Tekniske forhold 6 Forhold til anden planlægning

Læs mere

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. FORSLAG til tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. FORSLAG til tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST FORSLAG til tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Høringsperiode: 30. juni til 8. september 2010 2 Luftfoto forside - Copyright Aiolos Luftfoto

Læs mere

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 4.3.1 Albertslund syd - Sportsplads Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

Forslag til lokalplan O-201.1 - Institutions- og idrætsformål i Ørslev.

Forslag til lokalplan O-201.1 - Institutions- og idrætsformål i Ørslev. Til modtagere af lokalplanforslag O-201.1. Rådhuset Postboks 200 4760 Vordingborg T. 55 36 36 36 F. 55 36 27 00 www.vordingborg.dk Journalnr. 2008-30204 Torben Andersen +45 55 36 24 21 TA@vordingborg.dk

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 Indholdsfortegnelse Side Forord... 2 Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 1. Beskrivelsen... 4 Nuværende forhold... 4 Fremtidige forhold... 4 2. Redegørelsen...

Læs mere

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg Lokalplan nr. 3.07 Område til boligformål ved Kløvermarken i Klovborg Nørre-Snede Kommune Lokalplan nr. 3.07 for et område til boligformål i Klovborg Indholdsfortegnelse Side Lokalplanområdets beliggenhed...4

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Vallø kommune - Lokalplan 4-06 Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Indhold Lokalplanens redegørelse Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens forhold tilanden kommunal planlægning 3 Kommuneplan

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand Lokalplan nr. 143 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006 P-plads ved Hotel Nyborg Strand Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund...4 Forhold til anden planlægning...5 Forsyningsforhold...5

Læs mere

Ryslinge Kommune Lokalplanforslag nr. 1.31

Ryslinge Kommune Lokalplanforslag nr. 1.31 Ryslinge Kommune Lokalplanforslag nr. 1.31 For et center- og boligområde beliggende ved Ryslinge gl. kro på Rødamsvej i Ryslinge Teknisk afdeling Maj 2004 Side 1 Indholdsfortegnelse Side: Hvornår skal

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø Lokalplan nr. 54 Lægehus i Niverød Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 17. april 1985 Ikrafttrædelsesdato: 8. maj 1985 o GC UJ UJ o (go (oi >? QQ fuul n QQ n i M i i c= Indledning Dette hæfte indeholder lokalplan

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004.

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. Vallø Kommune Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

i n d h o l d t i l l æ g n r. 1 t i l l o k a l p l a n n r. 6 2 i n d l e d n i n g 1 l o k a l p l a n b e s t e m m e l s e r 1. Formål 2 2. Områdets afgrænsning 2 3. Områdets anvendelse 2 4. Bebyggelsens

Læs mere

Tillæg 14 Boliger ved Brendstrupsvej i Varde

Tillæg 14 Boliger ved Brendstrupsvej i Varde Tillæg 14 Boliger ved Brendstrupsvej i Varde ENKELTOMRÅDE 23.02.B38 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013 - MAJ 2015 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Forslag til tillæg 14 til Kommuneplan 2013 for et område til

Læs mere

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse.

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. SUSÅ KOMMUNE Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. Forslag til lokalplan vedtaget til fremlæggelse: 22.06.2006 Fremlæggelsesperiode: 27.06.2006 22.08.2006 Lokalplan vedtaget endeligt: 21.09.2006

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

Lokalplan LK 31 for et børnehus ved Hyldebjerg

Lokalplan LK 31 for et børnehus ved Hyldebjerg Lokalplan LK 31 for et børnehus ved Hyldebjerg Om lokalplaner Hvad er en lokalplan? Lokalplanens indhold En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalt område i kommunen.

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 7.10.1 Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet Hvad er en

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

LOKALPLAN 4-13 Adventkirken

LOKALPLAN 4-13 Adventkirken LOKALPLAN 4-13 Adventkirken KØGE KOMMUNE 1987 LOKALPLAN 4-13 ADVENTKIRKEN INDHOLD : side Redegørelse Forhold til anden planlægning 5 6 Retsvirkninger 7 Lokalplanen 9 Kortbilag bagerst i hæftet KØGE KOMMUNE,

Læs mere

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ I AVNSLEV VED NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1987 I NDHOLDS FORTEGNELSE Indledning Lokaiplanens indhold 2 Forholdet til anden planlægning 3 Lokalplanens

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR.

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 35 SOMMERHUSOMRÅDE VED MÅRUP ØSTERSTRAND 1 REDEGØRELSE Nærværende lokalplan nr. 35 skal danne grundlag for udstykning af et ca. 4.500 kvm område af matr. nr. 1 ac, Nordby Hede,

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 Erhvervsområde i Kaleko oktober 2002 Indholdsfortegnelse Offentlighedsperiode 1 Lokalplanens baggrund 2 Bestemmelser 3 Lokalplan 2.95 3 1 Lokalplanens formål 3 2 Område og

Læs mere

ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST. Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan

ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST. Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 10. september 2012 Offentligt bekendtgjort den 19. september 2012 Udarbejdet

Læs mere

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 For et område til blandet bolig- og erhverv i Stjær Brugsen Forslag, November 2006 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 for et område til

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune Lokalplan nr. 74 for en boligbebyggelse ved Nørregade Hundested Kommune Indhold Redegørelse s. 5 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Lokalplanens midlertidige

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side

Indholdsfortegnelse. side 0 Indholdsfortegnelse side Forord... 2 BESTEMMELSER... 3 Lokalplanens formål... 3 Afgrænsning... 3 Område og zonestatus... 3 Områdets anvendelse... 4 Udstykning... 4 Vej og stiforhold... 4 Bebyggelsens

Læs mere

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by.

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. ÆRØSKØBING KOMMUNE 1 Indhold Redegørelse side 3 Tillæg til kommuneplan 5 Lokalplan 7 Formål 8 Område og zonestatus 8 Områdets anvendelse 8 Udstykninger

Læs mere

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004 Indhold Lokalplan nr. 1. 4-3 for et boligområde ved Bredekildevej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål 2 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del af område

Læs mere

TILLÆG NR. 9 OVERFØRSEL AF BOLIGOMRÅDE TIL BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE I SKOVLUND ENKELTOMRÅDERNE B04 OG BL03

TILLÆG NR. 9 OVERFØRSEL AF BOLIGOMRÅDE TIL BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE I SKOVLUND ENKELTOMRÅDERNE B04 OG BL03 TILLÆG NR. 9 OVERFØRSEL AF BOLIGOMRÅDE TIL BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE I SKOVLUND ENKELTOMRÅDERNE 19.01.B04 OG 19.01.BL03 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - AUGUST 2012 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-9705 for et boligområde ved Dybbølsten BESKRIVELSE AF FORSLAGET En privat andelsboligforening har søgt om opførelse af andelsboliger på en grund ved Dybbølsten på hjørnet

Læs mere

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer.

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer. Lokalplan nr. 14.2. For et boligområde i Uvelse (Lystrupgård) REDEGØRELSE Lokalplanens formål: Det er lokalplanens formål i overensstemmelse med kommuneplanen at fastlægge retningslinier for en bebyggelsesog

Læs mere

TILLÆG NR. 13 REKREATIVT OMRÅDE VED LØNNE - FERIECENTER ENKELTOMRÅDE 13.10.R01 VARDE KOMMUNE

TILLÆG NR. 13 REKREATIVT OMRÅDE VED LØNNE - FERIECENTER ENKELTOMRÅDE 13.10.R01 VARDE KOMMUNE TILLÆG NR. 13 REKREATIVT OMRÅDE VED LØNNE - FERIECENTER ENKELTOMRÅDE 13.10.R01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - APRIL 2011 VEJLEDNING OPBYGNING Tillæg 13 til Kommuneplan 2010-2022 udgøres af en

Læs mere

N58 N57. HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E Område til erhverv ved Glerupvej. Glerup By, Visborg. Hadsund By, Hadsund. Hadsund By, Hadsund

N58 N57. HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E Område til erhverv ved Glerupvej. Glerup By, Visborg. Hadsund By, Hadsund. Hadsund By, Hadsund HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E.01.01. Visborgvej Glerup By, Visborg Hadsund By, Hadsund N58 Hadsund By, Hadsund 28 Hadsund By, Hadsund Dalsgård Hgd., Vive N57 HADSUND BYRÅD AUGUST 2002 1 Område til erhverv

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 5.2-1 for et bolig- og kolonihaveområde ved Holbækvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

Lokalplan 2.1. For et villaområde i Snertinge. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L20100

Lokalplan 2.1. For et villaområde i Snertinge. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L20100 Lokalplan 2.1 For et villaområde i Snertinge Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 03.10.1978 3011501L20100 Bjergsted kommune Lokalplan nr. 2.1. for et villaområde i Snertinge by Tillæg til partiel

Læs mere

LOKALPLAN 11-002 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1982

LOKALPLAN 11-002 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1982 E LOKALPLAN 11-002 PLEJEHJEM, VEJGÅRD AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1982 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens indhold Lokalplanens forhold til

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern Forslag til Tillæg nr. 74 til, for et område til centerformål, Nygade, Skjern Geodatastyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 28. september 2016 1 Forord Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 31 FOR ET OMRÅDE VED NYLANDSVEJ I BALLEN

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 31 FOR ET OMRÅDE VED NYLANDSVEJ I BALLEN SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 31 FOR ET OMRÅDE VED NYLANDSVEJ I BALLEN REDEGØRELSE Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkning LOKALPLANTEKSTEN 1. Lokalplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 4-0306 PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE PLAN OG TEKNIK RÅDHUSET 6400 SØNDERBORG TLF 74126430 FAX 74126432 E-MAIL raadhus@sonderborg.dk I ndhold BESKRIVELSE AF LOKALPLANOMRÅDET

Læs mere

Lokalplan nr For et boligområde ved "Toftevænget", Ikast by. Ikast Kommune

Lokalplan nr For et boligområde ved Toftevænget, Ikast by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 127 For et boligområde ved "Toftevænget", Ikast by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 127 For et boligområde ved 'Toftevænget" Ikast by, Ikast kommune Ikast Kommune Oktober 2002 Titel Lokalplan

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 32 SKOLEPARKEN I BRUNDBY 1. ETAPE

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 32 SKOLEPARKEN I BRUNDBY 1. ETAPE SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 32 SKOLEPARKEN I BRUNDBY 1. ETAPE REDEGØRELSE Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkning LOKALPLANTEKSTEN 1. Lokalplanens formål 2. Lokalplanens

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. N103 Samt tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2013. Forslag Lokalplan F109 Samt tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013

Forslag til lokalplan nr. N103 Samt tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2013. Forslag Lokalplan F109 Samt tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013 Forslag til lokalplan nr. N103 Samt tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2013 Forslag Lokalplan F109 Samt tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013 For område ved Mariehøj INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE... 4 INDLEDNING...

Læs mere

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt.

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt. Formålet med denne lokalplan er, at sikre det planmæssige grundlag for en udvidelse af Dansk Rød Kors asylcenter på Sanholmlejren, til brug for rigspolitiets sagsbehandling i forbindelse med modtagelse

Læs mere

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92 For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold...3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området...5 Bestemmelser

Læs mere

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Januar 2013 1 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens

Læs mere

Lokalplan 029-707. Forslag. Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa. med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune)

Lokalplan 029-707. Forslag. Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa. med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) TEKNIK OG MILJØ Forslag Lokalplan 029-707 Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 87 59

Læs mere

ASSENS KOMMUNE LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ. Lokalplan nr. O.75. For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg.

ASSENS KOMMUNE LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ. Lokalplan nr. O.75. For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg. ASSENS KOMMUNE FREDENSVEJ GRØNNEVEJ VANDVÆRKSVEJ LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ Lokalplan nr. O.75 For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg. 1 Lokalplan nr. 0.75 For et boligområde ved teglværksvej,

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

LOKALPLAN NR. 37, Plejeboliger i Rødvig FORSLAG. OFFENTLIGT FREMLAGT I PERIODEN 7. april TIL OG MED 2. juni 2008.

LOKALPLAN NR. 37, Plejeboliger i Rødvig FORSLAG. OFFENTLIGT FREMLAGT I PERIODEN 7. april TIL OG MED 2. juni 2008. LOKALPLAN NR. 37, 2008. Plejeboliger i Rødvig FORSLAG OFFENTLIGT FREMLAGT I PERIODEN 7. april TIL OG MED 2. juni 2008. Stevns Kommune Lokalplan 37, 2008 Plejeboliger i Rødvig Indledning Denne Lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 91 For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold... 3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området... 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens

Læs mere

"rn ROSKILDE KOMMUNE. i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL

rn ROSKILDE KOMMUNE. i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL "rn ROSKILDE KOMMUNE i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan nr, 231 for ungdomsboliger på Himmelev Bygade 27, REDEGØRELSE FOR

Læs mere

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE i henhold til lov om planlægning (lov nr. 383 af 14. juni 1993) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 stk. l nævnte område. HOLMSLAND KOMMUNE

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan nr, 212 Boligbebyggelse ved Ringstedvej 70-74, REDEGØRELSE FOR LOKALPLANEN: Lokalplanens baggrund: Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9

Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9 Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9 Lokalplan for et område tilboligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev. Indhold side LOKALPLANENS REDEGØRELSE Lokalplanens indhold... 2 Lokalplanens forhold til anden kommunalplanlægning...

Læs mere

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Baggrund Nærværende lokalplan er udarbejdet på baggrund af Boligselskabet Limfjorden s aktuelle planer om at opføre ca. 50

Læs mere

Lokalplan nr. 1013. Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter

Lokalplan nr. 1013. Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter Lokalplan nr. 1013 Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter August 2010 Indholdsfortegnelse Redegørelse... 2 Vejledning...2 Offentlig høring...2 Klageadgang...2 Lokalplanområdets beliggenhed og afgrænsning...3

Læs mere

LOKALPLAN NR. 90. for ERHVERVSOMRÅDE E 11 VENSLEV

LOKALPLAN NR. 90. for ERHVERVSOMRÅDE E 11 VENSLEV LOKALPLAN NR. 90 for ERHVERVSOMRÅDE E 11 VENSLEV SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 90 - Erhvervsområde E 11, HC Handelscenter Syd INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE... 3 INDLEDNING... 3 BYRÅDETS HENSIGT MED

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse).

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse). SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5-9405 Boligbebyggelse ved Damgade BESKRIVELSE Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr. 5312 af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr. 5216 af Sønderborg

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling Lokalplan 40 For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling November 1998 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger efter planloven Endegyldige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er

Læs mere

LOKALPLAN Brugsen i Herfølge

LOKALPLAN Brugsen i Herfølge LOKALPLAN 5-13.1 Brugsen i Herfølge KØGE KOMMUNE 1990 LOKALPLAN 5-13.1 BRUGSEN I HERFØLGE INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side Lokalplanens baggrund 3 - formål - - indhold 3 Forhold til ekst. planer 4

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 for et område til bolig-,

Læs mere

Blåvandvej. Hvidbjerg Strandvej TILLÆG 24 UDVIDELSE AF C06 ENKELTOMRÅDE C06 TIL BLÅVANDVEJ

Blåvandvej. Hvidbjerg Strandvej TILLÆG 24 UDVIDELSE AF C06 ENKELTOMRÅDE C06 TIL BLÅVANDVEJ Blåvandvej Hvidbjerg Strandvej TILLÆG 24 UDVIDELSE AF 05.01.C06 TIL BLÅVANDVEJ ENKELTOMRÅDE 05.01.C06 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013 - MARTS 2016 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Et forslag til dette kommuneplantillæg

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE. Tillæg til kommuneplan og Lokalplan nr. 46. for et område syd for Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE. Tillæg til kommuneplan og Lokalplan nr. 46. for et område syd for Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE G S3Q.0 O"* ti":- M,»«, ro CM UJ»" - CM O O SØHOLM ARKJTEKTERNE PAR, NØRREGADE 11, 7100 VEJLE PERSPEKTIV SET FRA HAVEN Tillæg til kommuneplan 1997-2008 Anmelder: og Lokalplan nr. 46 for

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 120235 for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et nyt boligområde, beliggende ved Sdr. Ringvej i Give by. En lokalplan

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere