Planlægning. September 2011 FORSLAG. Lokalplan nr Handicapboliger ved Halsskovvej/Motalavej. Tillæg nr. 17 til Slagelse Kommuneplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Planlægning. September 2011 FORSLAG. Lokalplan nr. 1104. Handicapboliger ved Halsskovvej/Motalavej. Tillæg nr. 17 til Slagelse Kommuneplan 2009-2020"

Transkript

1 Planlægning September 2011 FORSLAG Lokalplan nr Handicapboliger ved Halsskovvej/Motalavej Tillæg nr. 17 til Slagelse Kommuneplan

2 Hvad er en lokalplan? HVAD ER EN LOKALPLAN? Lokalplaner skal sikre den fremtidige udvikling i et område samt give borgerne og byrådet mulighed for at vurdere konkrete tiltag i sammenhæng med planlægningen som helhed. I en lokalplan fastsætter byrådet bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, veje, stier osv. skal placeres og udformes inden for et bestemt område. HVORNÅR KAN/SKAL DER UDARBEJDES EN LOKALPLAN? Der skal udarbejdes en lokalplan, før der udføres større anlægs- eller byggearbejder, eller når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens gennemførelse. Byrådet kan udarbejde en lokalplan, når det skønnes nødvendigt af andre hensyn. HVEM HENVENDER MAN SIG TIL NÅR MAN ØNSKER AT DER SKAL UDAR- BEJDES EN LOKALPLAN? Når der ønskes opført et større byggeri eller ændret på anvendelsen af en eller flere ejendomme, indledes der først drøftelser med Planlægning. Når behovet for en lokalplan er afklaret, og der er opnået enighed om et projekt, forelægges sagen for Plan- og Byggeudvalget i form af en redegørelse af byggeønske. Plan- og Byggeudvalget afgør om behandlingen af lokalplanen skal sættes i gang. Herefter bliver den forhandlede lokalplan behandlet i hhv. Økonomiudvalget og Byrådet. HVORDAN ER EN LOKALPLAN OPBYGGET? Redegørelse Baggrunden og formålet med lokalplanen beskrives, og der fortælles om lokalplanens indhold. Herudover redegøres der bl.a. også for de miljømæssige forhold, om hvordan lokalplanen forholder sig til anden planlægning, og om gennemførelse af lokalplanen kræver tilladelser eller dispensation fra andre myndigheder. Planbestemmelser Er de bindende bestemmelser for områdets fremtidige anvendelse. Matrikelkort Viser afgrænsningen af pågældende område i forhold til skel. Arealanvendelseskort Viser hvordan området er disponeret. Kortet hænger sammen med lokalplanbestemmelserne og er bindende. Illustrationsskitse Viser eksempel på, hvordan bebyggelse og anlæg kan se ud. Illustrationsskitsen er til vejledning og inspiration og er derfor ikke bindende.

3 Lokalplan og kommuneplantillæg Offentliggørelse Offentlig høring om forslag til Lokalplan nr samt tilknyttet forslag til Kommuneplantillæg nr. 17 Slagelse Kommune Lokalplanområdets beliggenhed Offentlig fremlæggelse: Forslagene til lokalplan og kommuneplantillæg fremlægges i offentlig høring i perioden fra den 24. september 2011 til den 19. november Indsigelser eller kommentarer skal være kommunen i hænde senest den 21. november, kl Materialet skal sendes til: Slagelse Kommune Planlægning Caspar Brands Plads 6, Korsør 3

4

5 Indholdsfortegnelse INDHOLD Offentliggørelse... 3 LOKALPLAN Redegørelse Indledning... 6 Baggrund for lokalplanen... 6 Beliggenhed... 6 Om lokalplanen... 6 Lokalplanens forhold til anden planlægning...7 Kommuneplan Lokalplaner / byplanvedtægter...8 Miljøforhold...8 Tilladelse og dispensationer fra andre myndigheder...9 Forsyningsforhold...9 Eksisterende forhold...10 Lokalplanens retsvirkninger...10 Planforslagets midlertidige retsvirkninger...10 Bestemmelser Matrikelkort med lokalplangrænse Lokalplanens formål Område og zonestatus Områdets anvendelse Udstykning Adgang og parkering Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens ydre fremtræden Ubebyggede arealer Forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse...15 Vedtagelsespåtegning Bilag KORTBILAG 1 - Lokalplangrænse, eksisterende skel og terræn...17 KORTBILAG 2 - Arealanvendelse, administrationskort...19 KOMMUNEPLANTILLÆG Ændring i rammebestemmelser Vedtagelsespåtegning... 21

6 Redegørelse Indledning Baggrund for lokalplanen Byrådet har besluttet at gennemføre fem projekter for tidssvarende boligtilbud til personer med handicap og/eller behov for særlig pleje og tilbud. Projektet i Korsør er tænkt at rumme 24 beboere fordelt i tre grupper. Det er bl.a. til ældre borgere med forskellige behov for støtte og pleje, så ud over fællesfaciliteter til boligerne skal der være gode personalefaciliteter. Beliggenhed Lokalplanen omfatter et ca m2 stort areal ved Halsskovvej og Motalavej. Grunden udskilles fra en stor erhvervsejendom med emballagefabrik, hvis produktion er ophørt. Om lokalplanen Lokalplanen fastlægger, at den ny boligbebyggelse skal placeres med referance og videreførsel af træk i den bymæssige karakter, som ses ved de nærmeste bygninger langs sydsiden af Motalavej. Heri ligger, at en væsentlig del af det ca m2 store nye boligbyggeri, skal placeres med facader mellem 5 og 10 meter fra vejskel, og der imellem fortove og disse bygninger skal være et grønt, græsklædt og spredt bevokset forareal uden parkering, men gerne med mulighed for af- og pålæsning ved indgange. Denne bufferzone ind mod bygningerne kan eventuelt afgrænses med en lav hæk langs fortov. Der må bygges i 1 og 2 etager. Bygninger langs veje skal overvejende være 2 etager. Samlet set er sigtet, at opnå bygningsvoluminer, hvormed der skabes en rimelig tæt bymæssig karakter langs vejene - et træk som vil styrke kvarterets sammenhæng i modsætning til den åbne karakter, der nu præger stedet. Bygningerne i det omtalte randfelt langs Halsskovvej og Motalavej skal mod vejen fremstå med synlige tagflader, hvorom planen fastlægger minimum og maksimumhældning. Ligeledes fastlægges de typer og farver for tagdækning, der må anvendes. Luftfoto med lokalplanens afgrænsning Den bymæssige karakter skal underbygges af murede eller pudsede bygningsfacader mod veje. De skal stå i de gængse teglfarver og evt. være overfladebehandlet i jordfarver, hvid eller sort eller blanding af disse farver. Mindre facadefelter må stå med mere markante, rene farver - f.eks. ved indgange. Planområde set fra vest 6

7 Redegørelse Der skal anlægges friarealer til ophold og parkering - sidstnævnte prioriteres anlagt på den sydlige del af ejendommen, men der skal selvfølgelig også tilgodeses velplacerede parkeringsmuligheder nær væsentlige indgange til husene, så der opnås gode færdselsvilkår for handicappede. Boligerne kan få småhaver og terrasser. En parkagtig have kan også indpasses - evt. med en lille sø som led i de bestræbelser der skal gøres for at minimere regnvandsafledningen fra ejendommen. Det ses helst, at udgravet jord genanvendes på grunden ved terrænomdannelser, som kan berige miljøet. Friarealer og tilgængeligheden i det hele taget skal være veldisponeret for handicappedes færdsel. Det må overvejes, om et stiforløb kan afløse den den nuværende trædesti over arealet - evt. med mulighed for aflukning, når beboere eller personale ønsker det. Der må etableres tilkørsel fra Halsskovvej, men færdslen over området skal tilrettelægges, så der er udkørsel til Motalavej. Overkørsler skal holdes mindst 50 m fra T-krydset. Lokalplanens forhold til anden planlægning Kommuneplan Kommuneplanens retningslinjer Lokalplanen omfatter en del af et ældre erhvervsområde med status som Blandet bolig og erhverv, beliggende i Korsør byzone. Arealer har ligget som reserve for en evt. udbygning af stedets fabriksvirksomhed, men er aldrig blrvet udnyttet til formålet af de trykkeri- og emballagevirksomheder, der har været på ejendommen i mange år. Kommuneplanen indeholder ingen specifikke retningslinjer for arealet. Gældende bestemmelser fremgår derimod af kommuneplanens afsnit om rammer for lokalplanlægning. Kommuneplanens rammedel Lokalplanen omhandler rammeområde 2.3BE1 - Halsskovvej, hvis afgrænsning ses på kortet herunder. Kort med kommuneplanens rammeområde 2.3BE1, Halsskovvej, samt markering af af den del af området, som omfattes af Lokalplan nr

8 Redegørelse Rammeområde 2.3BE1 er ved lokalplanudarbejdelsen omfattet af følgende bestemmesler: Anvendelse generelt: Blandet bolig og erhverv Anvendelse: Erhvervsområde Zonestatus nu og fremover: Byzone Bebyggelsesprocent: 50 for området som helhed. Bygningsvolumen: Max 3m3 pr. m2 grundareal. Max højde: 8,5 m Øvrige bestemmelser: En bygning eller dele af en bygning kan opføres i større højde, såfremt særlige hensyn til virksomhedens drift eller indretning nødvendiggør dette. Generelle rammer for Korsør by. Parkering: 1 plads pr. 50 m2 etageareal. Forslag til kommuneplantillæg Forslaget til Lokalplan nr er ikke i overensstemmelse med rammerne for området, idet den ikke retter sig mod bygning af boliger knyttet til områdets erhvervsvirksomhed, hvilket vil være den normale forudsætning for at tillade boliger i denne områdetype. Endelig vedtagelse af lokalplanen forudsætter derfor, at der tilvejebringes et kommuneplantillæg. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 17 er indsat bag i dette dokument. Lokalplaner / byplanvedtægter Lokalplanområdet er ikke omfattet af andre lokalplaner eller af en byplanvedtægt. Miljøforhold Kystzone Korsør byområde - og hermed lokalplanområdet - ligger i kystzonen, hvor planloven stiller krav om at visualisere eller særlig begrundes bygningshøjder over 8,5 m. I denne lokalplan tillades der ikke bygninger højere end 8,5 m. Skulle en lille overskridelse heraf blive aktuel er det værd at bemærke, at området i forhold til Storebæltskysterne vest og nord for området ligger bag så omfattende og høj bebyggelse og landskabsformationer, at visualiseringer af bebyggelsen i forhold til Storebælt og kystmiljøet ikke er relevant. Naturbeskyttelse Lokalplanområdet henligger som vildtvoksende græsareal flankeret (øst og vest for arealet) af et par tætte bevoksninger med træer og buske. I området eller nært tilgrænsende er der ingen beskyttede arealtyper jf. naturbeskyttelsesloven, og området er ikke berørt af beskyttelseszone om sø, å, kyst eller fortidsminde. Arkæologi Sydvestsjællands Museum oplyser, at området har ligget stort set ubebygget hen som marker. Man har ingen indikation af arkæologiske interesser/jordfund på arealet, men i nærområdet har der været en del fund af bopladser m.v. fra store dele af forhistorien. Der er ikke nyere tids historiske interesser inden for planområdet. Det anbefales, at få museets udtalelse jf. museumslovens 25 forud for jordarbejder. Henvendelser vedrørende spørgsmål eller fund skal rettes til: Sydvestsjællands Museum Storgade Sorø. Tlf Jordforurening Hele matr. nr. 86a, Korsør Markjorder - hvorfra lokalplanområdet udstykkes - er kortlagt jordforurenet på vidensniveau 1 og 2. Videnniveau 1 fastlægges generelt for ældre erhvervs- og fabriksområder. Oplysningerne på Videnniveau 2 omfatter tre steder, hvor der forventes at være jordforurening. De tre lokaliteter ligger ikke i - eller tæt på - lokalplanområdet, og de må derfor anses for at være uden interesse for lokalplanen og byggesagen. Et miljøteknisk notat fra januar 2011 konkluderer, at der ikke ved prøver er fundet forurenet jord i lokalplanområdet. Generelt gælder for arealer omfattet af kommunens områdeklassificering for jordforurening, at jord som opgraves og flyttes fra matriklen forinden skal anmeldes til Slagelse Kommune i henhold til Bekendtgørelse nr. 8

9 Redegørelse 1479 af , 2, om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord. Bygge- og anlægsarbejde på grunden skal overholde Jordforureningslovens 72b. Støj fra biltrafik Lokalplanområdet påvirkes af trafikstøj fra Vestmotorvejen som ligger i et lavere niveau ca. 150 m fra området. En støjberegning fra 2011 viser et trafikstøjniveau på ca. 58 db(a) ved planområdets grænse langs Motalavej. Det suppleres af en beskeden trafikstøj fra Motalavej og Halskovvej. Max tilladeligt støjniveau på friarealer for støjfølsom arealanvendelse, herunder beboelse, anses at kunne overholdes, men såvel den nuværende støjpåvirkning som en stigende trafik er et argument for at bygge med skærmende effekt mellem støjkilde og den ny bebyggelses opholdsarealer. Hvis en støjberegning viser, at der er et støjniveau over 55 db(a) ved facader, skal vinduer m.m. udføres, så det interne støjniveau (påført af trafik) ikke overstiger 30 db(a). Lavenergibebyggelse Alt nybyggeri skal etableres som lavenergibyggeri jf. det til enhver tid gældende bygningsreglement. Tilladelse og dispensationer fra andre myndigheder Lokalplanen vedtagelse forudsætter ikke godkendelse fra andre myndigheder. Forsyningsforhold Kloak og regnvand Der skal for området udføres seperatkloakering jf. Spildevandsplanen. Tilslutning skal være til eksisterende kloak i Halsskovvej og/eller Motalavej. Kloakken drives af SK Forsyning. Miljøvurdering I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer, nr. 316 af 5. maj 2004, er der udarbejdet en miljøscreening, som er kravet, når en myndighed tilvejebringer planer og programmer eller foretager ændringer, medmindre planen kun fastlægger anvendelsen af mindre områder eller alene indeholder mindre ændringer. Der skal gennemføres en miljøvurdering, hvis planerne må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Miljøscreeningen viser, at gennemførelsen af lokalplanen samlet set ikke vurderes at medføre en væsentlig påvirkning af miljøet. Det er fornyelser, som ligger inden for normale påvirkninger ved en byudvikling. Screeningsrapporten kan rekvireres hos Slagelse Kommunes planlægningsafdeling, tlf , Klager over afgørelsens retslige gyldighed behandles af Naturklagenævnet inden fire uger fra offentliggørelsen. En retslig klage kan f.eks. være om planen er omfattet af miljøvurderingspligt jf. lovens bilag, eller om procedureregler er overholdt. Klager skal sendes til Naturklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV eller på til 9 For minimering af afledning af regnvand til kloak skal udføres anlæg for genbrug og nedsivning af regnvand på beboelsesejendommen - herunder evt. ved etablering af en mindre sø som en biotop. Lokalplanen beskriver afløbsnormen for regnvandsafledning. Hvis jordbunden på grunden er egnet til nedsivning i faskiner kan sådanne tillades. Vandforsyning Lokalplanområdet forsynes med vand fra SK Forsyning. Der må ikke bygges hen over forsyningsledninger, og vandværket skal til enhver tid have adgang til reparationer af disse. Affald Ejendommen er omfattet af Slagelse Kommunes regulativ for husholdningsaffald/ erhvervsaffald Varmeplanlægning Ejendommen ligger i forsyningsområde for naturgas og skal som udgangspunkt tilsluttes hertil. Byrådet har ifølge planlovens 19, stk. 4,

10 Redegørelse pligt til at give dispensation fra tilslutningspligt til kollektiv energiforsyning, når en bebyggelse opfylder kravene til lavenergihuse. En sådan dispensation kan blive aktuel for ejendommen, da lokalplanen stiller krav om lavenergibebyggelse. Eksisterende forhold Halskovvej og Motalavej, er lokale trafikveje med fortove og cykelspor i begge vejsider. Der er fartdæmpende anlæg på Motalavej. Kollektiv trafik Området er betjent med bybus med stoppested med læskur ved lokalplanområdets grænse langs Halskovvej. Lokalplanområdet ligger nær Korsør jernbanestation. Landskab og terræn Lokalplanområdet er ubebygget jævnt græsareal uden nævneværdige terrænspring. Over området forløber en trædesti og langs Halskovvej står et busskur - se Kortbilag 1. I hjørnet ved krydset Halskovvej - Motalavej er en forsænkning (tidl. grøft), som nu ikke synes at have nogen funktion. Området tilgrænses af tæt bevoksning lige syd for det fremtidige skel ind til det bebyggede fabriksområde. Nær fremtidigt østlligt skel er der også tæt bevoksning. Veje og trafik De til lokalplanområdet tilgrænsende veje, Lokalplanens retsvirkninger Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen, må ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge lov om planlægning 18 kun udnyttes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan dog fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af anlæg m.v., der er indeholdt i planen. Byrådet kan meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. Midlertidige retsvirkninger Planområdet som det ligger ud mod Halsskovvej Indtil planforslaget er endeligt vedtaget af Byrådet må arealer omfattet af forslaget ikke bebygges eller udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold jf. lov om planlægning 17, stk. 1. Forbuddet omfatter også bebyggelse og anvendelse, der er i overensstemmelse med forslaget. Det skyldes, at forslaget kan blive ændret under processen. En byggetilladelse, der er udstedt før planforslaget bliver offentliggjort, berøres ikke. Planområdet set fra Motalavej mod Fasanhaven Efter udløbet af indsigelsesfristen kan Byrå- 10

11 Redegørelse det dog tillade, at en ejendom bebygges eller udnyttes i overensstemmelse med forslaget, hvis visse forudsætninger er opfyldt. Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra den 24. september 2011 og til forslaget er endeligt vedtaget, dog højst indtil den 24. september

12 Bestemmelser 12

13 Bestemmelser Lokalplanbestemmelser Hvis forholdene taler mod at inddrage del af matr. nr. ax ved hjørnet af Halskovvej/Motalavej kan det udelades. I henhold til Lov om planlægning (lovbekendtgørelsen nr af 20. oktober 2008) fastsættes følgende bestemmelser for det område, som er beskrevet i lokalplanens 2. 1 Lokalplanens formål Lokalplanens formål er, 1.1 at give mulighed for en ny, veldisponeret boligbebyggelse for handicappede og særlig plejekrævende beboere, 1.2 at videreføre bymæssige træk fra den nærmeste del af Motalavejs sydside, for herved at opnå karakter af randbebyggelse med grønt forareal, der sikrer en beskeden distance mellem beboelsesbygningerne og færdslen på de offentlige vejarealer, 2 Område og zonestatus 2.1 Området er afgrænset som vist på kortbilag nr. 1 og omfatter del af matr. nr. 86a og af vejareal ax, Korsør Markjorder, samt parceller, der efter den udstykkes i området. 2.2 Lokalplanområdet forbliver i byzone. 3 Områdets anvendelse 3.1 Området må kun anvendes til tæt/lav boligbebyggelse i form af mindre lejligheder med tilknyttede fælleslokaler og personalefaciliteter. Der må være op til 24 boliger. 5 Adgang og parkering 5.1 bebyggelsen skal have indkørsel fra Halsskovvej og udkørsel til Motalavej. Overkørsler skal ligge mindst 50 m fra T-krydset. 5.2 Supplerende adgang for gående og cyklister fra vejene skal samles på enkelte stitilslutninger til fortov (f.eks. 3 til 4 steder). 5.3 Al nødvendig parkering for bebyggelsen skal kunne foregå på egen grund. Der skal udlægges areal til 1 p-plads pr. bolig samt 1 plads pr. 50 m2 serviceareal (personalefaciliteter). I forbindelse med byggesagen afgør byggemyndigheden, hvor mange af disse pladser, der skal være anlagt ved bebyggelsens ibrugtagen. P-pladser skal udlægges som fælles, samlede arealer, der ikke må placeres, så parkeringen er markant synlig fra offentlig vej. KOMMENTAR: Parkeringspladserne bør overvejend søges placeret i områdets sydlige del. 5.4 Mindst 6 p-felter skal udformes let anvendelige for personer med fysisk handicap. Mindst 2 af disse p-felter skal have et areal på 4,5 m x 8 m til brug for minibusser med lift ved bagdør. Der skal nær hovedindgange til bygninger placeres p-felt(er) eller af- og pålæsningssted(er), der er egnet til brug for handicappede. 4 Udstykning 4.1 Udstykning til boligbebyggelsen skal udgøre ca m2, hvis skel i princippet skal følge lokalplangrænsen. 6 Bebyggelsens omfang og. placering 6.1 Bebyggelsesprocenten for ejendommen må ikke overstige I området må der opføres bebyggelse 13

14 Bestemmelser i 1, 1½ og 2 etager samt kælder. KOMMENTAR: Nogle fortovsnære arealer på byggearealet ligger lidt lavere end fortorvet. Det skal tilsigtes at bebyggelsens stueplan ikke ligger lavere end fortovet ud for bygningen - snarere lidt over. 6.3 Bebyggelse må kun placeres inden for det på kortbilag 2 viste byggefelt med respekt for de på kortet oplyste afstande til skel. 6.4 Størstedelen af bebyggelsen skal udføres i 2 etager og skal placeres med facade mod vej i en facadezone defineret som areal beliggende 5-10 m fra vejskel - se kortbilag Størstedelen af de ny bygninger skal placeres med hovedretning parallelt med vej og udformes som sammenhængende bebyggelse eller opdelt i flere bygningskroppe. KOMMENTAR: Der ligger i planprincippet med randbebyggelse en god mulighed for at støjskærme de bagvedliggende friarealer til ophold. 6.6 Intet punkt af en bygnings må være mere end 8,5 m over terræn målt efter reglerne i bygningsreglementet. 6.7 Bygningernes facadehøjde skal ligge inden for 6,5 m målt fra terræn til skæring mellem facadeplanet og den ydre tagflade. 6.8 Ny bebyggelse skal udføres som lavenergibyggeri jf. det til enhver til gældende bygningsreglement. Undtaget fra dette krav er bygninger der ikke opvarmes. tilladt. Pudsede facader kan tillades som puds på udvendigt monteret hård isolering. 7.2 Facader må overfladebehandles i gule og røde jordfarver, hvid eller sort eller disse farvers blanding. Ædle/hårde træsorter i brune nuancer må fremtræde i træets naturlige farve. 7.3 Bygninger i facadefeltet langs Halskovvej og Motalavej skal mod vej have tagflader med hældning mellem 30 og 45 grader. Tage må dækkes med zink, naturskifer, eternitskifer, tagpap eller teglsten i farverne sort, mørkegrå eller alm./ trad. teglrød. Tagbelægning skal have mat overflade (max glansværdi 20). Tage over gange, udestuer, drivhuse fællesrum og lignende må være i glas eller tilsvarende transparent materiale. Der må opsættes solfangere og energipaneler på/i tagfladerne. Flade og lavt hældende tage må udføres sedumbevokset, dvs. med lavtvoksende vækst, der virker isolerende og suger regnvand til sig. 7.4 Solfangere og energipaneler må ikke give blændingsgener for omboende. 7.5 Der må ikke opsættes individuelle udendørs antenner og paraboler til TV- og radiomodtagning, hvor det er synligt fra veje. 7 Bebyggelsens ydre frem-. træden 7.1 Beboelseshusene skal mod vej fremstå med murede eller pudsede facader. Mindre facadefelter må udføres i andre materialer, f.eks. lette materialer. Der må anvendes teglmursten i forefindende farver. Overfladebehandling af facaderne er 8 Ubebyggede arealer 8.1 I tilknytning til byggesagen skal der foreligge en samlet plan for friarealerne anvendelse, indretning, terræn, belægninger, beplantning, belysning, fast udstyr og andre væsentlige led. 8.2 Friarealer skal stedse vedligeholdes som færdselsarealer, parkeringspladser, græsplæne og bevoksning. 8.3 Langs områdets grænser udlægges en 3 m bred grøn zone jf. kortbilag 2, 14

15 Bestemmelser hvilket for zonen langs Halsskovvej og Motalavej skal forstås således, at det er mindstebredden af areal med græs og stedvis beplantning med buske og træer (solitære, i grupper eller række). Langs fortov må der afgrænses med en max. 1 m høj bøgehæk, evt. suppleret med trådhegn i samme højde. Træer i grøn zone langs fortov og på tilgrænsende areal nær vej, skal være løvfældende - f.eks. ask, naur, løn alm. røn og fuglekirsebær. I grøn zone langs øvrige skel må der være græs, træer, buske og hæk, evt. suppleret med trådhegn op til 2 m højt. Trådhegn skal placeres bag - eller i - bevoksning, så hegnet sløres visuelt. 8.4 Der skal anlægges friarealer til ophold for beboere og ansatte - f.eks. små haver, terrasser og fælles opholds- og aktivitetsareal. Denne del af friarealet skal være mindst lige så stort som bebyggelsens etageareal. 8.5 Friarealerne skal anlægges for udvikling af en markant grøn karakter med blomster, buske og træer. 8.6 Afledning af regnvand skal så vidt mulig undgås til offentlig kloak. Derfor skal friarealer anlægges velegnet for nedsivning af regnvand. Det stiller bl.a. udfordring til valg af belægninger. Der må anlægges regnvandsbassin som en lille sø, der kan bidrage til nedsivning af vand og udvikles som biotop. KOMMENTARER: Et regnvandsbassin bør have et lille indløbsbassin og et større hovedbassin i rund eller anden levende form. Brinker skal hælde mellem 1:3 og 1:5, og bassindybden bør ikke overstige 1 m. 8.7 Parkeringarealer skal gives en grøn karakter. P-båse skal som hovedregel udføres med belægning, der tillader nedsivning af regnvand. 8.8 Udendørs oplag må kun finde sted på klart afgrænset og skærmet areal. 8.9 Ved detailprojektering skal der sikres nødvendigt areal til sortering, opbevaring og bortkørsel af affald. KOMMENTAR OM TILGÆNGELIGHED: Byggemyndigheden og projekterende vil/skal iagttage, at friarealer disponeres, så der opnås ligeværdig og god fremkommelighed for alle. Der henvises til publikationerne: DS Tilgængelihhed for alle (og revisionen heraf) DS-Håndbog 105, Udearealer for alle DS-Håndbog 105 Rekreative arealer for alle - eksempelsamling. 9 Forudsætning for ibrugtag-.. ning af ny bebyggelse 9.1 Ny bebyggelse må først tages i brug, når der er: Tilsluttet til det fælles antenneanlæg i kvarteret. Udearealer er anlagt i overensstemmelse med den af kommunen godkendte plan for friarealerne jf. 8. Regnvandsafstrømningen skal ifølge spildevandsplanen reduceres til 2/l/s/red. ha, inden det kobles på det eksisterende kloaknet. For at nå den nødvendige reduktion kan der anvendes faskiner eller andre LAR-løsninger. 15

16 Bestemmelser Vedtagelsespåtegning Foreløbig vedtaget til offentlig fremlæggelse af Slagelse Byråd i henhold til 24 i Lov om planlægning. Den 19. september Endeligt vedtaget af Slagelse Byråd i henhold til 27 i Lov om planlægning. Den På byrådets vegne Lis Tribler / Søren Lund Hansen Borgmester Kommunaldirektør 16

17

18 18

19

20 KOMMUNEPLANTILLÆG Kommuneplantillæg nr. 17 Forslag Hvis forslaget til dette kommuneplantillæg vedtages endeligt ændrer det ikke rammeområdets omfang og grænser, men derimod ved de bestemmelser, der gælder for lokalplanlægning for området. Frem frem for områdets nuværende status som erhvervsområde - forstået som erhvervsudøvelse/fabriksproduktion som primær aktivitet, og mulighed for (enkelte) boliger - ændres områdets status til boligområde med sigte på (nye) boliger som det primære indhold, samtidig med at der er mulighed for let erhvervsvirksomhed og rekreative aktiviteter, der kan forenes med beboelse. Rammeområdet ændrer betegnelse fra 2.3BE1 - Halsskovvej til 2.3B22 - Halsskovvej Der kan med kommuneplanændringen lokalplanlægges for gennemførelse af såvel den aktuelle bebyggelse med handicapboliger som for andre boliger i den øvrige del af rammeområdet. det kan være boliger placeret og anvendt i et samspil med nogle af de eksisterende bygningerne, som måske kan bruges til nye kontorformål, liberale erhverv, fitness, klublokaler o.a. aktiviteter, som kan forenes med boligudnyttelsen af området. Nye rammebestemmelser: Område 2.3B22 - Halsskovvej: Anvendelse generelt: Boligområde Anvendelse: Boliger og let erhverv inden for Miljøklasse 1 og 2 Zonestatus: Byzone Fremtidig zonestatus: Byzone Max bebyggelsesprocent: 50 Max etageantal og højde: 3 etager, 12 m Øvrige bestemmelser: Det må planlægges for nye boliger på ubebyggede og sanerede arealer. Ringe og overflødige fabriksbygninger skal fjernes før indpasning af nye boliger på sydligt areal. Der ses gerne et samspil mellem bevaringsværdige, istandsatte bygninger og ny bebyggelse, og at området får blandet indhold med aktiviteter, som kan være et aktiv for bydelen. Der skal fortsat være plantebælte øst vest over området langs grænsen mellem det nuværende fabriksområde og hidtil ubebygget areal nord for. Syd for plantebæltet skal overvejes placering af en gennemgående vej eller sti. Generelle rammebestemmelser for Korsør by. Ændring i rammebestemmelser Gældende rammebestemmelser: Område 2.3BE1 - Halsskovvej Anvendelse generelt: Blandet bolig og erhverv Anvendelse: Erhvervsområde Zonestatus: Byzone Fremtidig zonestatus: Byzone Bebyggelsesprocent: 50 for området som helhed. Max 3 m3 pr. m2 grundareal. Max højde: 8,5 m Øvrige bestemmelser: En bygning skal opføres i større højde, såfremt særlige hensyn til virksomhedens drift eller indretning nødvendiggør dette. Generelle rammer for Korsør by. Parkering: 1 plads pr. 50 m2 etageareal. Rammeområde 2.3BE1 (nu), fremover 2.3B22 20

21 KOMMUNEPLANTILLÆG Vedtagelsespåtegning Foreløbig vedtaget i Slagelse Byråd for udsendelse i høring i henhold til 24 i Lov om planlægning. Den 19. september Endeligt vedtaget af Slagelse Byråd i henhold til 27 i lov om planlægning. Den På byrådets vegne Lis Tribler / Søren Lund Hansen Borgmester Kommunaldirektør 21

22

FORSLAG. Lokalplan nr. 1111. Kommuneplantillæg nr. 10 Rammelokalplan for bæredygtigt boligområde, Tidselbjerget, Slagelse. Center for Plan og Byg

FORSLAG. Lokalplan nr. 1111. Kommuneplantillæg nr. 10 Rammelokalplan for bæredygtigt boligområde, Tidselbjerget, Slagelse. Center for Plan og Byg Center for Plan og Byg August 2014 Lokalplan nr. 1111 Kommuneplantillæg nr. 10 Rammelokalplan for bæredygtigt boligområde, Tidselbjerget, Slagelse FORSLAG Hvad er en lokalplan? HVAD ER EN LOKALPLAN? Lokalplaner

Læs mere

Forslag - fremlagt i offentlig høring i perioden xx.xx. til xx.xx.2013. Rådhusvej Lærkevej. Hertelsvej. Præstøvej. Præstøvej.

Forslag - fremlagt i offentlig høring i perioden xx.xx. til xx.xx.2013. Rådhusvej Lærkevej. Hertelsvej. Præstøvej. Præstøvej. Rosenkildevej Lokalplan 100-63 Sygehuskvarteret i Faxe Forslag - fremlagt i offentlig høring i perioden xx.xx. til xx.xx.2013 Rådhusvej Lærkevej Hertelsvej Præstøvej Præstøvej Forslag til Lokalplan 100-63

Læs mere

Plan og Erhvervsudvikling. Marts 2014. Lokalplan nr. 1120. Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse FORSLAG

Plan og Erhvervsudvikling. Marts 2014. Lokalplan nr. 1120. Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse FORSLAG Plan og Erhvervsudvikling Marts 2014 Hvedevej Kløvervej rgvej Lokalplan nr. 1120 Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse Holbækvej Lucernevej Bakkevej FORSLAG Hvad er en lokalplan? HVAD ER EN LOKALPLAN?

Læs mere

Forslag. LOKALPLAN nr. 44. Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev. Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune

Forslag. LOKALPLAN nr. 44. Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev. Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune Forslag LOKALPLAN nr. 44 Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune Hvad er en lokalplan? En lokalplan er kommunens plan for et bestemt område med bestemmelser

Læs mere

Miljøscreeningen foreligger i et selvstændigt notat, der kan rekvireres i Planafdelingen ved Ringkøbing-Skjern Kommune.

Miljøscreeningen foreligger i et selvstændigt notat, der kan rekvireres i Planafdelingen ved Ringkøbing-Skjern Kommune. Returadresse Plan, Udvikling og Kultur Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Jeanette Jeppesen Direkte telefon 99 74 10 40 E-post planlagning@rksk.dk Dato 25. juni 2009 Sagsnummer 2009022733A Forslag

Læs mere

Forslag Lokalplan nr. 1051

Forslag Lokalplan nr. 1051 PLAN ERHVERV November 2008 Forslag Lokalplan nr. 1051 Boligbebyggelse i Frølunde Landsby, nord. HVAD ER EN LOKALPLAN Tilvejebringelse. Bestemmelserne om lokalplaner findes i lov om planlægning. Byrådene

Læs mere

FORSLAG LOKALPLAN NR. 155. og tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025. Dagligvarebutik og boliger ved Strib Landevej og Højskolevej i Strib

FORSLAG LOKALPLAN NR. 155. og tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025. Dagligvarebutik og boliger ved Strib Landevej og Højskolevej i Strib FORSLAG LOKALPLAN NR. 155 og tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025 Dagligvarebutik og boliger ved Strib Landevej og Højskolevej i Strib August 2014 HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokalplan er en detaljeret

Læs mere

Forslag Tværhøjgård - den vestlige del

Forslag Tværhøjgård - den vestlige del Lokalplan nr. 14.38 Forslag Tværhøjgård - den vestlige del Lokalplanen er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune i samarbejde med Mølbak Landinspektører A/S. Forslaget til lokalplanen er

Læs mere

LOKALPLAN 25-005 VEDTAGET FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EGERNVEJ, II ETAPE ANS. Silkeborg Byråd 27. april 2015. Offentliggjort 5. maj 2015.

LOKALPLAN 25-005 VEDTAGET FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EGERNVEJ, II ETAPE ANS. Silkeborg Byråd 27. april 2015. Offentliggjort 5. maj 2015. LOKALPLAN 25-005 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EGERNVEJ, II ETAPE ANS VEDTAGET Silkeborg Byråd 27. april 2015. Offentliggjort 5. maj 2015. Indholdsfortegnelse Bestemmelser 1 1. Formål 2 2. Områdets afgræsning

Læs mere

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000 Forslag LOKALPLAN nr. 25 Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro Offentlig høring i perioden 13. april 2011 til 8. juni 2011 Lokalplanen ophæver del af partiel byplanvedtægt nr. 4 (Rødekro) Initialer:

Læs mere

Lokalplan nr. 153. For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens Allé i Ikast by

Lokalplan nr. 153. For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens Allé i Ikast by Lokalplan nr. 153 For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens Allé i Ikast by Ikast Kommune September 2006 Titel Lokalplan nr. 153 For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens

Læs mere

Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1044 og kommuneplantillæg nr. 10

Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1044 og kommuneplantillæg nr. 10 Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1044 og kommuneplantillæg nr. 10 Lokalplan nr. 1044 for en dagligvarebutik ved Billundvej, Ny Nørup og kommuneplantillæg nr. 10 er den 10. december 2008 vedtaget af

Læs mere

Forslag til Tillæg nr. 8 Kommuneplantillægget er udarbejdet for at udvide rammeområdet

Forslag til Tillæg nr. 8 Kommuneplantillægget er udarbejdet for at udvide rammeområdet Offentlig bekendtgørelse den 10.11. 2014 af Forslag til Lokalplan nr. 387 - Område til dagligvarebutik ved Vestergade, Ryomgård og Kommuneplantillæg nr. 8 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Forslag til Lokalplan

Læs mere

SKANDERBORG KOMMUNE. Forslag til Lokalplan nr. 1005 - Johannelunden. Lokalplan for boligformål i den østlige del af Virring

SKANDERBORG KOMMUNE. Forslag til Lokalplan nr. 1005 - Johannelunden. Lokalplan for boligformål i den østlige del af Virring SKANDERBORG KOMMUNE Forslag til - Johannelunden Lokalplan for boligformål i den østlige del af Virring FORSLAG til offentlig debat i perioden 20. juni 2007 til 15. august 2007. Juni 2007 INDLEDNING OFFENTLIG

Læs mere

PLAN ERHVERV UDVIKLING. Marts 2007. Lokalplan nr. 1018. Område til liberalt erhverv og småværksteder, Nykobbelvej - Slagelse Ø

PLAN ERHVERV UDVIKLING. Marts 2007. Lokalplan nr. 1018. Område til liberalt erhverv og småværksteder, Nykobbelvej - Slagelse Ø PLAN ERHVERV UDVIKLING Marts 2007 Lokalplan nr. 1018 Område til liberalt erhverv og småværksteder, Nykobbelvej - Slagelse Ø Hvad er en lokalplan: Tilvejebringelse. Bestemmelserne om lokalplaner findes

Læs mere

Lokalplan. Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby

Lokalplan. Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby Lokalplan 259 Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby Indholdsfortegnelse Planloven 1 Redegørelse 3 Indledning 4 Lokalplanens område 5 Lokalplanens formål og indhold 6 Tekniske Forhold 7 Vej-, sti-

Læs mere

Offentlig høring. Fra den 02.10.2013 til den 27.11.2013. Forslag til Lokalplan nr. 277. Centerområde Rytters plads, Skørping

Offentlig høring. Fra den 02.10.2013 til den 27.11.2013. Forslag til Lokalplan nr. 277. Centerområde Rytters plads, Skørping Offentlig høring Fra den 02.10.2013 til den 27.11.2013 Forslag til Lokalplan nr. 277 Centerområde Rytters plads, Skørping Læsevejledning Lokalplanen indeholder følgende 1. En Redegørelse - der beskriver

Læs mere

SKANDERBORG Kommune. Udkast til. Lokalplan nr. 1015 - Skovby. Lokalplan for dagligvarebutik og boliger ved Skovlundvej i Skovby

SKANDERBORG Kommune. Udkast til. Lokalplan nr. 1015 - Skovby. Lokalplan for dagligvarebutik og boliger ved Skovlundvej i Skovby SKANDERBORG Kommune lu n d Skov vej Udkast til - Skovby Lokalplan for dagligvarebutik og boliger ved Skovlundvej i Skovby FORSLAG til offentlig debat i perioden: 7. januar 2009 til 4. marts 2009. December

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 363 For et offentligt område til bolig- og institutionsformål ved Ågårdsarealet, Tendrup Møllevej i Hornslet.

Forslag til lokalplan nr. 363 For et offentligt område til bolig- og institutionsformål ved Ågårdsarealet, Tendrup Møllevej i Hornslet. Version 27.10.2011 Ågårdsvej Tendrup Møllevej Amaliegårdsvej Forslag til lokalplan nr. 363 For et offentligt område til bolig- og institutionsformål ved Ågårdsarealet, Tendrup Møllevej i Hornslet. Version

Læs mere

LOKALPLAN 4-4-103 BOLIGER VED KIPLINGS ALLE UNIVERSITETSOMRÅDET

LOKALPLAN 4-4-103 BOLIGER VED KIPLINGS ALLE UNIVERSITETSOMRÅDET LOKALPLAN 4-4-103 BOLIGER VED KIPLINGS ALLE UNIVERSITETSOMRÅDET AALBORG KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN OKTOBER 2008 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge

Læs mere

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG Lokalplan nr. 1048 Område til offentlige formål - f.eks. nyt rådhus Vestre Boulevard, Aars Juni 2015 5 5 5 5 5 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens afgrænsning og omgivelser

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 516

Forslag til Lokalplan nr. 516 PLAN, BYG OG MILJØ Forslag til Lokalplan nr. 516 For et boligområde ved Møllevej i Ubby Forslaget er fremlagt fra den 28. oktober 2008 til den 29. december 2008 Indhold Kalundborg Kommune Lokalplan nr.

Læs mere

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215.

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215. Lokalplan nr. 215 Tofteåsvej Roskildevej Tinvej Benløse Skel Fælledvej Eilekiersvej Lokalplan 215 Kærup Parkvej Fælledvej Vestmotorvejen Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej Tillæg nr. 3 til

Læs mere

Forslag Lokalplan nr. 1084

Forslag Lokalplan nr. 1084 PLAN ERHVERV April 2010 Forslag Lokalplan nr. 1084 Strandkolonien Granskoven HVAD ER EN LOKALPLAN Tilvejebringelse. Bestemmelserne om lokalplaner findes i lov om planlægning. Byrådene har ifølge loven

Læs mere

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215.

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215. Lokalplan nr. 215 Tofteåsvej Roskildevej Tinvej Benløse Skel Fælledvej Eilekiersvej Lokalplan 215 Kærup Parkvej Fælledvej Vestmotorvejen Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej Tillæg nr. 3 til

Læs mere

FORSLAG. Lokalplan 17.117 for et centerområde ved Aabro Fald Forslag vedtaget 11.10.2010 Morsø Kommune LOKALPLAN

FORSLAG. Lokalplan 17.117 for et centerområde ved Aabro Fald Forslag vedtaget 11.10.2010 Morsø Kommune LOKALPLAN FORSLAG Lokalplan 17.117 for et centerområde ved Aabro Fald Forslag vedtaget 11.10.2010 Morsø Kommune LOKALPLAN Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk? dokument, som giver mulighed for at foretage

Læs mere

Lokalplan nr. 221. For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune

Lokalplan nr. 221. For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune Lokalplan nr. 221 For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune 20. maj 2008 Lokalplanen er udarbejdet af Landinspektørcentret Vest, Østergade 112, 6900 Skjern i samarbejde

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag 1: Eksisterende forhold Kortbilag 2: Lokalplankort: Delområder og byggefelter Kortbilag 3: Illustrationsplan

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag 1: Eksisterende forhold Kortbilag 2: Lokalplankort: Delområder og byggefelter Kortbilag 3: Illustrationsplan INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE... 4 INDLEDNING... 4 OFFENTLIG HØRING... 4 BORGERMØDE... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. LOKALPLANOMRÅDET... 5 LOKALPLANENS INDHOLD... 6 LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING...

Læs mere

Lokalplan 3.1-3. Boligområde Katkærvej og Skovmærkevej ved Katkær, Hørup. Lokalplanen er endeligt vedtaget af Sønderborg Byråd den 12.

Lokalplan 3.1-3. Boligområde Katkærvej og Skovmærkevej ved Katkær, Hørup. Lokalplanen er endeligt vedtaget af Sønderborg Byråd den 12. Lokalplan 3.1-3 Hørup Lokalplan 3.1-3 Boligområde Katkærvej og Skovmærkevej ved Katkær, Hørup Lokalplanen er endeligt vedtaget af Sønderborg Byråd den 12. september 2012 Søgning: Dato: 08-03-2012 Tekst:

Læs mere

Sags. nr. 727-2011-5940. Lokalplan nr. 1116

Sags. nr. 727-2011-5940. Lokalplan nr. 1116 Sags. nr. 727-2011-5940 Lokalplan nr. 1116 Boligområde ved Egholmvej/Bisgaardsvej i Odder Marts 2012 Lokalplan nr. 1116 for boligområde ved Egholmvej/Bisgaardsvej i Odder er udarbejdet af: Odder Kommune

Læs mere