Planlægning. September 2011 FORSLAG. Lokalplan nr Handicapboliger ved Halsskovvej/Motalavej. Tillæg nr. 17 til Slagelse Kommuneplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Planlægning. September 2011 FORSLAG. Lokalplan nr. 1104. Handicapboliger ved Halsskovvej/Motalavej. Tillæg nr. 17 til Slagelse Kommuneplan 2009-2020"

Transkript

1 Planlægning September 2011 FORSLAG Lokalplan nr Handicapboliger ved Halsskovvej/Motalavej Tillæg nr. 17 til Slagelse Kommuneplan

2 Hvad er en lokalplan? HVAD ER EN LOKALPLAN? Lokalplaner skal sikre den fremtidige udvikling i et område samt give borgerne og byrådet mulighed for at vurdere konkrete tiltag i sammenhæng med planlægningen som helhed. I en lokalplan fastsætter byrådet bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, veje, stier osv. skal placeres og udformes inden for et bestemt område. HVORNÅR KAN/SKAL DER UDARBEJDES EN LOKALPLAN? Der skal udarbejdes en lokalplan, før der udføres større anlægs- eller byggearbejder, eller når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens gennemførelse. Byrådet kan udarbejde en lokalplan, når det skønnes nødvendigt af andre hensyn. HVEM HENVENDER MAN SIG TIL NÅR MAN ØNSKER AT DER SKAL UDAR- BEJDES EN LOKALPLAN? Når der ønskes opført et større byggeri eller ændret på anvendelsen af en eller flere ejendomme, indledes der først drøftelser med Planlægning. Når behovet for en lokalplan er afklaret, og der er opnået enighed om et projekt, forelægges sagen for Plan- og Byggeudvalget i form af en redegørelse af byggeønske. Plan- og Byggeudvalget afgør om behandlingen af lokalplanen skal sættes i gang. Herefter bliver den forhandlede lokalplan behandlet i hhv. Økonomiudvalget og Byrådet. HVORDAN ER EN LOKALPLAN OPBYGGET? Redegørelse Baggrunden og formålet med lokalplanen beskrives, og der fortælles om lokalplanens indhold. Herudover redegøres der bl.a. også for de miljømæssige forhold, om hvordan lokalplanen forholder sig til anden planlægning, og om gennemførelse af lokalplanen kræver tilladelser eller dispensation fra andre myndigheder. Planbestemmelser Er de bindende bestemmelser for områdets fremtidige anvendelse. Matrikelkort Viser afgrænsningen af pågældende område i forhold til skel. Arealanvendelseskort Viser hvordan området er disponeret. Kortet hænger sammen med lokalplanbestemmelserne og er bindende. Illustrationsskitse Viser eksempel på, hvordan bebyggelse og anlæg kan se ud. Illustrationsskitsen er til vejledning og inspiration og er derfor ikke bindende.

3 Lokalplan og kommuneplantillæg Offentliggørelse Offentlig høring om forslag til Lokalplan nr samt tilknyttet forslag til Kommuneplantillæg nr. 17 Slagelse Kommune Lokalplanområdets beliggenhed Offentlig fremlæggelse: Forslagene til lokalplan og kommuneplantillæg fremlægges i offentlig høring i perioden fra den 24. september 2011 til den 19. november Indsigelser eller kommentarer skal være kommunen i hænde senest den 21. november, kl Materialet skal sendes til: Slagelse Kommune Planlægning Caspar Brands Plads 6, Korsør 3

4

5 Indholdsfortegnelse INDHOLD Offentliggørelse... 3 LOKALPLAN Redegørelse Indledning... 6 Baggrund for lokalplanen... 6 Beliggenhed... 6 Om lokalplanen... 6 Lokalplanens forhold til anden planlægning...7 Kommuneplan Lokalplaner / byplanvedtægter...8 Miljøforhold...8 Tilladelse og dispensationer fra andre myndigheder...9 Forsyningsforhold...9 Eksisterende forhold...10 Lokalplanens retsvirkninger...10 Planforslagets midlertidige retsvirkninger...10 Bestemmelser Matrikelkort med lokalplangrænse Lokalplanens formål Område og zonestatus Områdets anvendelse Udstykning Adgang og parkering Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens ydre fremtræden Ubebyggede arealer Forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse...15 Vedtagelsespåtegning Bilag KORTBILAG 1 - Lokalplangrænse, eksisterende skel og terræn...17 KORTBILAG 2 - Arealanvendelse, administrationskort...19 KOMMUNEPLANTILLÆG Ændring i rammebestemmelser Vedtagelsespåtegning... 21

6 Redegørelse Indledning Baggrund for lokalplanen Byrådet har besluttet at gennemføre fem projekter for tidssvarende boligtilbud til personer med handicap og/eller behov for særlig pleje og tilbud. Projektet i Korsør er tænkt at rumme 24 beboere fordelt i tre grupper. Det er bl.a. til ældre borgere med forskellige behov for støtte og pleje, så ud over fællesfaciliteter til boligerne skal der være gode personalefaciliteter. Beliggenhed Lokalplanen omfatter et ca m2 stort areal ved Halsskovvej og Motalavej. Grunden udskilles fra en stor erhvervsejendom med emballagefabrik, hvis produktion er ophørt. Om lokalplanen Lokalplanen fastlægger, at den ny boligbebyggelse skal placeres med referance og videreførsel af træk i den bymæssige karakter, som ses ved de nærmeste bygninger langs sydsiden af Motalavej. Heri ligger, at en væsentlig del af det ca m2 store nye boligbyggeri, skal placeres med facader mellem 5 og 10 meter fra vejskel, og der imellem fortove og disse bygninger skal være et grønt, græsklædt og spredt bevokset forareal uden parkering, men gerne med mulighed for af- og pålæsning ved indgange. Denne bufferzone ind mod bygningerne kan eventuelt afgrænses med en lav hæk langs fortov. Der må bygges i 1 og 2 etager. Bygninger langs veje skal overvejende være 2 etager. Samlet set er sigtet, at opnå bygningsvoluminer, hvormed der skabes en rimelig tæt bymæssig karakter langs vejene - et træk som vil styrke kvarterets sammenhæng i modsætning til den åbne karakter, der nu præger stedet. Bygningerne i det omtalte randfelt langs Halsskovvej og Motalavej skal mod vejen fremstå med synlige tagflader, hvorom planen fastlægger minimum og maksimumhældning. Ligeledes fastlægges de typer og farver for tagdækning, der må anvendes. Luftfoto med lokalplanens afgrænsning Den bymæssige karakter skal underbygges af murede eller pudsede bygningsfacader mod veje. De skal stå i de gængse teglfarver og evt. være overfladebehandlet i jordfarver, hvid eller sort eller blanding af disse farver. Mindre facadefelter må stå med mere markante, rene farver - f.eks. ved indgange. Planområde set fra vest 6

7 Redegørelse Der skal anlægges friarealer til ophold og parkering - sidstnævnte prioriteres anlagt på den sydlige del af ejendommen, men der skal selvfølgelig også tilgodeses velplacerede parkeringsmuligheder nær væsentlige indgange til husene, så der opnås gode færdselsvilkår for handicappede. Boligerne kan få småhaver og terrasser. En parkagtig have kan også indpasses - evt. med en lille sø som led i de bestræbelser der skal gøres for at minimere regnvandsafledningen fra ejendommen. Det ses helst, at udgravet jord genanvendes på grunden ved terrænomdannelser, som kan berige miljøet. Friarealer og tilgængeligheden i det hele taget skal være veldisponeret for handicappedes færdsel. Det må overvejes, om et stiforløb kan afløse den den nuværende trædesti over arealet - evt. med mulighed for aflukning, når beboere eller personale ønsker det. Der må etableres tilkørsel fra Halsskovvej, men færdslen over området skal tilrettelægges, så der er udkørsel til Motalavej. Overkørsler skal holdes mindst 50 m fra T-krydset. Lokalplanens forhold til anden planlægning Kommuneplan Kommuneplanens retningslinjer Lokalplanen omfatter en del af et ældre erhvervsområde med status som Blandet bolig og erhverv, beliggende i Korsør byzone. Arealer har ligget som reserve for en evt. udbygning af stedets fabriksvirksomhed, men er aldrig blrvet udnyttet til formålet af de trykkeri- og emballagevirksomheder, der har været på ejendommen i mange år. Kommuneplanen indeholder ingen specifikke retningslinjer for arealet. Gældende bestemmelser fremgår derimod af kommuneplanens afsnit om rammer for lokalplanlægning. Kommuneplanens rammedel Lokalplanen omhandler rammeområde 2.3BE1 - Halsskovvej, hvis afgrænsning ses på kortet herunder. Kort med kommuneplanens rammeområde 2.3BE1, Halsskovvej, samt markering af af den del af området, som omfattes af Lokalplan nr

8 Redegørelse Rammeområde 2.3BE1 er ved lokalplanudarbejdelsen omfattet af følgende bestemmesler: Anvendelse generelt: Blandet bolig og erhverv Anvendelse: Erhvervsområde Zonestatus nu og fremover: Byzone Bebyggelsesprocent: 50 for området som helhed. Bygningsvolumen: Max 3m3 pr. m2 grundareal. Max højde: 8,5 m Øvrige bestemmelser: En bygning eller dele af en bygning kan opføres i større højde, såfremt særlige hensyn til virksomhedens drift eller indretning nødvendiggør dette. Generelle rammer for Korsør by. Parkering: 1 plads pr. 50 m2 etageareal. Forslag til kommuneplantillæg Forslaget til Lokalplan nr er ikke i overensstemmelse med rammerne for området, idet den ikke retter sig mod bygning af boliger knyttet til områdets erhvervsvirksomhed, hvilket vil være den normale forudsætning for at tillade boliger i denne områdetype. Endelig vedtagelse af lokalplanen forudsætter derfor, at der tilvejebringes et kommuneplantillæg. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 17 er indsat bag i dette dokument. Lokalplaner / byplanvedtægter Lokalplanområdet er ikke omfattet af andre lokalplaner eller af en byplanvedtægt. Miljøforhold Kystzone Korsør byområde - og hermed lokalplanområdet - ligger i kystzonen, hvor planloven stiller krav om at visualisere eller særlig begrundes bygningshøjder over 8,5 m. I denne lokalplan tillades der ikke bygninger højere end 8,5 m. Skulle en lille overskridelse heraf blive aktuel er det værd at bemærke, at området i forhold til Storebæltskysterne vest og nord for området ligger bag så omfattende og høj bebyggelse og landskabsformationer, at visualiseringer af bebyggelsen i forhold til Storebælt og kystmiljøet ikke er relevant. Naturbeskyttelse Lokalplanområdet henligger som vildtvoksende græsareal flankeret (øst og vest for arealet) af et par tætte bevoksninger med træer og buske. I området eller nært tilgrænsende er der ingen beskyttede arealtyper jf. naturbeskyttelsesloven, og området er ikke berørt af beskyttelseszone om sø, å, kyst eller fortidsminde. Arkæologi Sydvestsjællands Museum oplyser, at området har ligget stort set ubebygget hen som marker. Man har ingen indikation af arkæologiske interesser/jordfund på arealet, men i nærområdet har der været en del fund af bopladser m.v. fra store dele af forhistorien. Der er ikke nyere tids historiske interesser inden for planområdet. Det anbefales, at få museets udtalelse jf. museumslovens 25 forud for jordarbejder. Henvendelser vedrørende spørgsmål eller fund skal rettes til: Sydvestsjællands Museum Storgade Sorø. Tlf Jordforurening Hele matr. nr. 86a, Korsør Markjorder - hvorfra lokalplanområdet udstykkes - er kortlagt jordforurenet på vidensniveau 1 og 2. Videnniveau 1 fastlægges generelt for ældre erhvervs- og fabriksområder. Oplysningerne på Videnniveau 2 omfatter tre steder, hvor der forventes at være jordforurening. De tre lokaliteter ligger ikke i - eller tæt på - lokalplanområdet, og de må derfor anses for at være uden interesse for lokalplanen og byggesagen. Et miljøteknisk notat fra januar 2011 konkluderer, at der ikke ved prøver er fundet forurenet jord i lokalplanområdet. Generelt gælder for arealer omfattet af kommunens områdeklassificering for jordforurening, at jord som opgraves og flyttes fra matriklen forinden skal anmeldes til Slagelse Kommune i henhold til Bekendtgørelse nr. 8

9 Redegørelse 1479 af , 2, om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord. Bygge- og anlægsarbejde på grunden skal overholde Jordforureningslovens 72b. Støj fra biltrafik Lokalplanområdet påvirkes af trafikstøj fra Vestmotorvejen som ligger i et lavere niveau ca. 150 m fra området. En støjberegning fra 2011 viser et trafikstøjniveau på ca. 58 db(a) ved planområdets grænse langs Motalavej. Det suppleres af en beskeden trafikstøj fra Motalavej og Halskovvej. Max tilladeligt støjniveau på friarealer for støjfølsom arealanvendelse, herunder beboelse, anses at kunne overholdes, men såvel den nuværende støjpåvirkning som en stigende trafik er et argument for at bygge med skærmende effekt mellem støjkilde og den ny bebyggelses opholdsarealer. Hvis en støjberegning viser, at der er et støjniveau over 55 db(a) ved facader, skal vinduer m.m. udføres, så det interne støjniveau (påført af trafik) ikke overstiger 30 db(a). Lavenergibebyggelse Alt nybyggeri skal etableres som lavenergibyggeri jf. det til enhver tid gældende bygningsreglement. Tilladelse og dispensationer fra andre myndigheder Lokalplanen vedtagelse forudsætter ikke godkendelse fra andre myndigheder. Forsyningsforhold Kloak og regnvand Der skal for området udføres seperatkloakering jf. Spildevandsplanen. Tilslutning skal være til eksisterende kloak i Halsskovvej og/eller Motalavej. Kloakken drives af SK Forsyning. Miljøvurdering I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer, nr. 316 af 5. maj 2004, er der udarbejdet en miljøscreening, som er kravet, når en myndighed tilvejebringer planer og programmer eller foretager ændringer, medmindre planen kun fastlægger anvendelsen af mindre områder eller alene indeholder mindre ændringer. Der skal gennemføres en miljøvurdering, hvis planerne må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Miljøscreeningen viser, at gennemførelsen af lokalplanen samlet set ikke vurderes at medføre en væsentlig påvirkning af miljøet. Det er fornyelser, som ligger inden for normale påvirkninger ved en byudvikling. Screeningsrapporten kan rekvireres hos Slagelse Kommunes planlægningsafdeling, tlf , Klager over afgørelsens retslige gyldighed behandles af Naturklagenævnet inden fire uger fra offentliggørelsen. En retslig klage kan f.eks. være om planen er omfattet af miljøvurderingspligt jf. lovens bilag, eller om procedureregler er overholdt. Klager skal sendes til Naturklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV eller på til 9 For minimering af afledning af regnvand til kloak skal udføres anlæg for genbrug og nedsivning af regnvand på beboelsesejendommen - herunder evt. ved etablering af en mindre sø som en biotop. Lokalplanen beskriver afløbsnormen for regnvandsafledning. Hvis jordbunden på grunden er egnet til nedsivning i faskiner kan sådanne tillades. Vandforsyning Lokalplanområdet forsynes med vand fra SK Forsyning. Der må ikke bygges hen over forsyningsledninger, og vandværket skal til enhver tid have adgang til reparationer af disse. Affald Ejendommen er omfattet af Slagelse Kommunes regulativ for husholdningsaffald/ erhvervsaffald Varmeplanlægning Ejendommen ligger i forsyningsområde for naturgas og skal som udgangspunkt tilsluttes hertil. Byrådet har ifølge planlovens 19, stk. 4,

10 Redegørelse pligt til at give dispensation fra tilslutningspligt til kollektiv energiforsyning, når en bebyggelse opfylder kravene til lavenergihuse. En sådan dispensation kan blive aktuel for ejendommen, da lokalplanen stiller krav om lavenergibebyggelse. Eksisterende forhold Halskovvej og Motalavej, er lokale trafikveje med fortove og cykelspor i begge vejsider. Der er fartdæmpende anlæg på Motalavej. Kollektiv trafik Området er betjent med bybus med stoppested med læskur ved lokalplanområdets grænse langs Halskovvej. Lokalplanområdet ligger nær Korsør jernbanestation. Landskab og terræn Lokalplanområdet er ubebygget jævnt græsareal uden nævneværdige terrænspring. Over området forløber en trædesti og langs Halskovvej står et busskur - se Kortbilag 1. I hjørnet ved krydset Halskovvej - Motalavej er en forsænkning (tidl. grøft), som nu ikke synes at have nogen funktion. Området tilgrænses af tæt bevoksning lige syd for det fremtidige skel ind til det bebyggede fabriksområde. Nær fremtidigt østlligt skel er der også tæt bevoksning. Veje og trafik De til lokalplanområdet tilgrænsende veje, Lokalplanens retsvirkninger Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen, må ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge lov om planlægning 18 kun udnyttes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan dog fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af anlæg m.v., der er indeholdt i planen. Byrådet kan meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. Midlertidige retsvirkninger Planområdet som det ligger ud mod Halsskovvej Indtil planforslaget er endeligt vedtaget af Byrådet må arealer omfattet af forslaget ikke bebygges eller udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold jf. lov om planlægning 17, stk. 1. Forbuddet omfatter også bebyggelse og anvendelse, der er i overensstemmelse med forslaget. Det skyldes, at forslaget kan blive ændret under processen. En byggetilladelse, der er udstedt før planforslaget bliver offentliggjort, berøres ikke. Planområdet set fra Motalavej mod Fasanhaven Efter udløbet af indsigelsesfristen kan Byrå- 10

11 Redegørelse det dog tillade, at en ejendom bebygges eller udnyttes i overensstemmelse med forslaget, hvis visse forudsætninger er opfyldt. Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra den 24. september 2011 og til forslaget er endeligt vedtaget, dog højst indtil den 24. september

12 Bestemmelser 12

13 Bestemmelser Lokalplanbestemmelser Hvis forholdene taler mod at inddrage del af matr. nr. ax ved hjørnet af Halskovvej/Motalavej kan det udelades. I henhold til Lov om planlægning (lovbekendtgørelsen nr af 20. oktober 2008) fastsættes følgende bestemmelser for det område, som er beskrevet i lokalplanens 2. 1 Lokalplanens formål Lokalplanens formål er, 1.1 at give mulighed for en ny, veldisponeret boligbebyggelse for handicappede og særlig plejekrævende beboere, 1.2 at videreføre bymæssige træk fra den nærmeste del af Motalavejs sydside, for herved at opnå karakter af randbebyggelse med grønt forareal, der sikrer en beskeden distance mellem beboelsesbygningerne og færdslen på de offentlige vejarealer, 2 Område og zonestatus 2.1 Området er afgrænset som vist på kortbilag nr. 1 og omfatter del af matr. nr. 86a og af vejareal ax, Korsør Markjorder, samt parceller, der efter den udstykkes i området. 2.2 Lokalplanområdet forbliver i byzone. 3 Områdets anvendelse 3.1 Området må kun anvendes til tæt/lav boligbebyggelse i form af mindre lejligheder med tilknyttede fælleslokaler og personalefaciliteter. Der må være op til 24 boliger. 5 Adgang og parkering 5.1 bebyggelsen skal have indkørsel fra Halsskovvej og udkørsel til Motalavej. Overkørsler skal ligge mindst 50 m fra T-krydset. 5.2 Supplerende adgang for gående og cyklister fra vejene skal samles på enkelte stitilslutninger til fortov (f.eks. 3 til 4 steder). 5.3 Al nødvendig parkering for bebyggelsen skal kunne foregå på egen grund. Der skal udlægges areal til 1 p-plads pr. bolig samt 1 plads pr. 50 m2 serviceareal (personalefaciliteter). I forbindelse med byggesagen afgør byggemyndigheden, hvor mange af disse pladser, der skal være anlagt ved bebyggelsens ibrugtagen. P-pladser skal udlægges som fælles, samlede arealer, der ikke må placeres, så parkeringen er markant synlig fra offentlig vej. KOMMENTAR: Parkeringspladserne bør overvejend søges placeret i områdets sydlige del. 5.4 Mindst 6 p-felter skal udformes let anvendelige for personer med fysisk handicap. Mindst 2 af disse p-felter skal have et areal på 4,5 m x 8 m til brug for minibusser med lift ved bagdør. Der skal nær hovedindgange til bygninger placeres p-felt(er) eller af- og pålæsningssted(er), der er egnet til brug for handicappede. 4 Udstykning 4.1 Udstykning til boligbebyggelsen skal udgøre ca m2, hvis skel i princippet skal følge lokalplangrænsen. 6 Bebyggelsens omfang og. placering 6.1 Bebyggelsesprocenten for ejendommen må ikke overstige I området må der opføres bebyggelse 13

14 Bestemmelser i 1, 1½ og 2 etager samt kælder. KOMMENTAR: Nogle fortovsnære arealer på byggearealet ligger lidt lavere end fortorvet. Det skal tilsigtes at bebyggelsens stueplan ikke ligger lavere end fortovet ud for bygningen - snarere lidt over. 6.3 Bebyggelse må kun placeres inden for det på kortbilag 2 viste byggefelt med respekt for de på kortet oplyste afstande til skel. 6.4 Størstedelen af bebyggelsen skal udføres i 2 etager og skal placeres med facade mod vej i en facadezone defineret som areal beliggende 5-10 m fra vejskel - se kortbilag Størstedelen af de ny bygninger skal placeres med hovedretning parallelt med vej og udformes som sammenhængende bebyggelse eller opdelt i flere bygningskroppe. KOMMENTAR: Der ligger i planprincippet med randbebyggelse en god mulighed for at støjskærme de bagvedliggende friarealer til ophold. 6.6 Intet punkt af en bygnings må være mere end 8,5 m over terræn målt efter reglerne i bygningsreglementet. 6.7 Bygningernes facadehøjde skal ligge inden for 6,5 m målt fra terræn til skæring mellem facadeplanet og den ydre tagflade. 6.8 Ny bebyggelse skal udføres som lavenergibyggeri jf. det til enhver til gældende bygningsreglement. Undtaget fra dette krav er bygninger der ikke opvarmes. tilladt. Pudsede facader kan tillades som puds på udvendigt monteret hård isolering. 7.2 Facader må overfladebehandles i gule og røde jordfarver, hvid eller sort eller disse farvers blanding. Ædle/hårde træsorter i brune nuancer må fremtræde i træets naturlige farve. 7.3 Bygninger i facadefeltet langs Halskovvej og Motalavej skal mod vej have tagflader med hældning mellem 30 og 45 grader. Tage må dækkes med zink, naturskifer, eternitskifer, tagpap eller teglsten i farverne sort, mørkegrå eller alm./ trad. teglrød. Tagbelægning skal have mat overflade (max glansværdi 20). Tage over gange, udestuer, drivhuse fællesrum og lignende må være i glas eller tilsvarende transparent materiale. Der må opsættes solfangere og energipaneler på/i tagfladerne. Flade og lavt hældende tage må udføres sedumbevokset, dvs. med lavtvoksende vækst, der virker isolerende og suger regnvand til sig. 7.4 Solfangere og energipaneler må ikke give blændingsgener for omboende. 7.5 Der må ikke opsættes individuelle udendørs antenner og paraboler til TV- og radiomodtagning, hvor det er synligt fra veje. 7 Bebyggelsens ydre frem-. træden 7.1 Beboelseshusene skal mod vej fremstå med murede eller pudsede facader. Mindre facadefelter må udføres i andre materialer, f.eks. lette materialer. Der må anvendes teglmursten i forefindende farver. Overfladebehandling af facaderne er 8 Ubebyggede arealer 8.1 I tilknytning til byggesagen skal der foreligge en samlet plan for friarealerne anvendelse, indretning, terræn, belægninger, beplantning, belysning, fast udstyr og andre væsentlige led. 8.2 Friarealer skal stedse vedligeholdes som færdselsarealer, parkeringspladser, græsplæne og bevoksning. 8.3 Langs områdets grænser udlægges en 3 m bred grøn zone jf. kortbilag 2, 14

15 Bestemmelser hvilket for zonen langs Halsskovvej og Motalavej skal forstås således, at det er mindstebredden af areal med græs og stedvis beplantning med buske og træer (solitære, i grupper eller række). Langs fortov må der afgrænses med en max. 1 m høj bøgehæk, evt. suppleret med trådhegn i samme højde. Træer i grøn zone langs fortov og på tilgrænsende areal nær vej, skal være løvfældende - f.eks. ask, naur, løn alm. røn og fuglekirsebær. I grøn zone langs øvrige skel må der være græs, træer, buske og hæk, evt. suppleret med trådhegn op til 2 m højt. Trådhegn skal placeres bag - eller i - bevoksning, så hegnet sløres visuelt. 8.4 Der skal anlægges friarealer til ophold for beboere og ansatte - f.eks. små haver, terrasser og fælles opholds- og aktivitetsareal. Denne del af friarealet skal være mindst lige så stort som bebyggelsens etageareal. 8.5 Friarealerne skal anlægges for udvikling af en markant grøn karakter med blomster, buske og træer. 8.6 Afledning af regnvand skal så vidt mulig undgås til offentlig kloak. Derfor skal friarealer anlægges velegnet for nedsivning af regnvand. Det stiller bl.a. udfordring til valg af belægninger. Der må anlægges regnvandsbassin som en lille sø, der kan bidrage til nedsivning af vand og udvikles som biotop. KOMMENTARER: Et regnvandsbassin bør have et lille indløbsbassin og et større hovedbassin i rund eller anden levende form. Brinker skal hælde mellem 1:3 og 1:5, og bassindybden bør ikke overstige 1 m. 8.7 Parkeringarealer skal gives en grøn karakter. P-båse skal som hovedregel udføres med belægning, der tillader nedsivning af regnvand. 8.8 Udendørs oplag må kun finde sted på klart afgrænset og skærmet areal. 8.9 Ved detailprojektering skal der sikres nødvendigt areal til sortering, opbevaring og bortkørsel af affald. KOMMENTAR OM TILGÆNGELIGHED: Byggemyndigheden og projekterende vil/skal iagttage, at friarealer disponeres, så der opnås ligeværdig og god fremkommelighed for alle. Der henvises til publikationerne: DS Tilgængelihhed for alle (og revisionen heraf) DS-Håndbog 105, Udearealer for alle DS-Håndbog 105 Rekreative arealer for alle - eksempelsamling. 9 Forudsætning for ibrugtag-.. ning af ny bebyggelse 9.1 Ny bebyggelse må først tages i brug, når der er: Tilsluttet til det fælles antenneanlæg i kvarteret. Udearealer er anlagt i overensstemmelse med den af kommunen godkendte plan for friarealerne jf. 8. Regnvandsafstrømningen skal ifølge spildevandsplanen reduceres til 2/l/s/red. ha, inden det kobles på det eksisterende kloaknet. For at nå den nødvendige reduktion kan der anvendes faskiner eller andre LAR-løsninger. 15

16 Bestemmelser Vedtagelsespåtegning Foreløbig vedtaget til offentlig fremlæggelse af Slagelse Byråd i henhold til 24 i Lov om planlægning. Den 19. september Endeligt vedtaget af Slagelse Byråd i henhold til 27 i Lov om planlægning. Den På byrådets vegne Lis Tribler / Søren Lund Hansen Borgmester Kommunaldirektør 16

17

18 18

19

20 KOMMUNEPLANTILLÆG Kommuneplantillæg nr. 17 Forslag Hvis forslaget til dette kommuneplantillæg vedtages endeligt ændrer det ikke rammeområdets omfang og grænser, men derimod ved de bestemmelser, der gælder for lokalplanlægning for området. Frem frem for områdets nuværende status som erhvervsområde - forstået som erhvervsudøvelse/fabriksproduktion som primær aktivitet, og mulighed for (enkelte) boliger - ændres områdets status til boligområde med sigte på (nye) boliger som det primære indhold, samtidig med at der er mulighed for let erhvervsvirksomhed og rekreative aktiviteter, der kan forenes med beboelse. Rammeområdet ændrer betegnelse fra 2.3BE1 - Halsskovvej til 2.3B22 - Halsskovvej Der kan med kommuneplanændringen lokalplanlægges for gennemførelse af såvel den aktuelle bebyggelse med handicapboliger som for andre boliger i den øvrige del af rammeområdet. det kan være boliger placeret og anvendt i et samspil med nogle af de eksisterende bygningerne, som måske kan bruges til nye kontorformål, liberale erhverv, fitness, klublokaler o.a. aktiviteter, som kan forenes med boligudnyttelsen af området. Nye rammebestemmelser: Område 2.3B22 - Halsskovvej: Anvendelse generelt: Boligområde Anvendelse: Boliger og let erhverv inden for Miljøklasse 1 og 2 Zonestatus: Byzone Fremtidig zonestatus: Byzone Max bebyggelsesprocent: 50 Max etageantal og højde: 3 etager, 12 m Øvrige bestemmelser: Det må planlægges for nye boliger på ubebyggede og sanerede arealer. Ringe og overflødige fabriksbygninger skal fjernes før indpasning af nye boliger på sydligt areal. Der ses gerne et samspil mellem bevaringsværdige, istandsatte bygninger og ny bebyggelse, og at området får blandet indhold med aktiviteter, som kan være et aktiv for bydelen. Der skal fortsat være plantebælte øst vest over området langs grænsen mellem det nuværende fabriksområde og hidtil ubebygget areal nord for. Syd for plantebæltet skal overvejes placering af en gennemgående vej eller sti. Generelle rammebestemmelser for Korsør by. Ændring i rammebestemmelser Gældende rammebestemmelser: Område 2.3BE1 - Halsskovvej Anvendelse generelt: Blandet bolig og erhverv Anvendelse: Erhvervsområde Zonestatus: Byzone Fremtidig zonestatus: Byzone Bebyggelsesprocent: 50 for området som helhed. Max 3 m3 pr. m2 grundareal. Max højde: 8,5 m Øvrige bestemmelser: En bygning skal opføres i større højde, såfremt særlige hensyn til virksomhedens drift eller indretning nødvendiggør dette. Generelle rammer for Korsør by. Parkering: 1 plads pr. 50 m2 etageareal. Rammeområde 2.3BE1 (nu), fremover 2.3B22 20

21 KOMMUNEPLANTILLÆG Vedtagelsespåtegning Foreløbig vedtaget i Slagelse Byråd for udsendelse i høring i henhold til 24 i Lov om planlægning. Den 19. september Endeligt vedtaget af Slagelse Byråd i henhold til 27 i lov om planlægning. Den På byrådets vegne Lis Tribler / Søren Lund Hansen Borgmester Kommunaldirektør 21

22

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2005 & Kommuneplantillæg nr. 9 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 1 Baggrund for lokalplan 1.45 side 1 Lokalplanområdet side 1 Terrænforhold, beplantning

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 Hotel Hesselet Nyborg April 2008 Indhold Hvad er en lokalplan?... 03 Indsigelser og ændringsforslag... 03 Lokalplanens baggrund... 04 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge Lokalplan nr. 01.55.B Boligområde ved Nygade i Skævinge 24.11.2004 LOKALPLAN NR. 01.55.B Område til boligformål - Skævinge Dencker s Consulting ApS v./arkitekt Poul Dencker i samarbejde med Teknisk Afdeling

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd marts 2012 HVAD ER EN LOKALPLAN? HVORNÅR SKAL DER LAVES LOKALPLAN Kommunalbestyrelsen har pligt til at lave en lokalplan, før der kan gives tilladelse til: større

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 OG LOKALPLAN NR. 39 FOR SAMSØ EFTERSKOLE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. TILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 1996-2007 FOR Samsø Kommune 1.1 Område 3.O.I.1 2 LOKALPLAN NR. 39 2.1 FORMÅL 2.2 REDEGØRELSE

Læs mere

TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025

TILLÆG NR. 14 B.01.09 Østre Hougvej, Færøvej Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 FORSLAG TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 KOMMUNEPLAN OG TILLÆG Kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Arvad Mølle vej Elværkssøen e ban Jern n r je Sk Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 30. januar 2012 Offentliggjort den

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs.

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 7 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLAN 123. Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 123. Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 123 Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 2000 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN 25 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 25 vedrører en ubebygget grund ved J.E. Pitznersvej nord for "Marielyst'' og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal opføres

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk i juni 2006 J.nr. 112098 Gravhøj SKJERNVEJ TRØSTRUPVEJ Områdegrænse Delområdegrænse Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk Kommune Lokalplan nr. 108 med tilhørende tillæg

Læs mere

KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE

KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE ENDELIGT VEDTAGET AF SKANDERBORG BYRÅD DEN 25. maj 2011 EMNE: Ændring af: - Rammeområde LB.07.BE.01 - Brørup By, og - rammeområde LB.07.BE.02 - Brøruphus

Læs mere

Med tillægget ophæves rammebestemmelserne for rammeområde 11-B-11 og erstattes af bestemmelserne for hhv. kommuneplanramme nr. 11-C-12 og 11-B-11.

Med tillægget ophæves rammebestemmelserne for rammeområde 11-B-11 og erstattes af bestemmelserne for hhv. kommuneplanramme nr. 11-C-12 og 11-B-11. VEDTAGET TILLÆG 20 Silkeborg Kommune offentliggør Tillæg 20 til Kommuneplan 2009-2020. Tillæg nr. 20 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020 er udarbejdet i overensstemmelse med planlovens 23c, i forbindelse

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

LOKALPLAN 601-1 BOLIGOMRÅDE I BROAGER ØST TILLÆG NR. 15 TIL KOMMUNEPLAN 2005-2017. Februar 2008

LOKALPLAN 601-1 BOLIGOMRÅDE I BROAGER ØST TILLÆG NR. 15 TIL KOMMUNEPLAN 2005-2017. Februar 2008 LOKALPLAN LOKALPLAN 601-1 BOLIGOMRÅDE I BROAGER ØST TILLÆG NR. 15 TIL KOMMUNEPLAN 2005-2017 Februar 2008 PLAN RÅDHUSET RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 8872 6400 E-MAIL post@sonderborg.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE REDEGØRELSE Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkning LOKALPLANTEKSTEN 1. Lokalplanens

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Til modtagere af planforslag pr. mail Dato Deres ref. Vores ref. Direkte nr. 29.06.2007 1077850 32471531 ksm Offentlig bekendtgørelse af forslag til lokalplan 75.1 (tillæg)

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 23.1 Albertslund Vest - gårdhuse Tæt og lav boligbebyggelse 1979 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26 OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY Aabybro kommune Lokalplan nr. 1.26. Offentligt skoleområde i Aabybro by, Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY I_ I- ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 Lokalplan for et område til blandet bolig- og erhvervsformål

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning...

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning... Odder Kommune Lokalplan nr. 1075 Lokalplan for et område til blandede bolig- og erhvervsformål beliggende ved Banegårdsgade i Odder by. Udarbejdet af Odder Kommune ved Teknisk Forvaltning. 1. udkast maj

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

Lokalplan nr. F108. For del af erhvervsområde ved Kongevejen Højvangen i Fredensborg

Lokalplan nr. F108. For del af erhvervsområde ved Kongevejen Højvangen i Fredensborg Lokalplan nr. F108 For del af erhvervsområde ved Kongevejen Højvangen i Fredensborg INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE 3 INDLEDNING 3 KLAGEVEJLEDNING 3 BORGERMØDE 3 LOKALPLANOMRÅDET 4 LOKALPLANENS BAGGRUND

Læs mere

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens formål...4 Forholdet til tidligere planlægning...4 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens retsvirkninger...7 LOKALPLANEN...8

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1 VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NOVEMBER 1986 Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. I~DHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 1 Lokalpianbestemmelser - 2 i Lokaiplanens

Læs mere

- til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460.

- til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460. Tillæg 4 - til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460. Offentliggørelse Forslaget kan ses på Herlevs kommunens hjemmeside www.herlev.dk

Læs mere

LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2

LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2 LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2 STEVNS KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse...3 Lokalplanens område og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3 Naturbeskyttelsesloven... 4 Forhold til anden planlægning... 4

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen...

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen... Indholdsfortegnelse Side Forord...2 Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3 1. Redegørelsen...4 Nuværende forhold...4 Fremtidige forhold...4 Kommuneplanlægning...5

Læs mere

LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE HVIDOVRE KOMMUNE Lokalplan nr. 104 I medfør af lov om kommuneplanlægning (1ovbekendtgØrelse nr.734 af 21. december 1982) fastsættes følgende bestemmelser for det i 5

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at lave en byomdannelse på den tidligere entreprenørgrund, beliggende

Læs mere

Kommuneplantillæg 13. Randers Kommune. Kommuneplantillæg 13

Kommuneplantillæg 13. Randers Kommune. Kommuneplantillæg 13 Randers Kommune BAGGRUND Der udarbejdes et tillæg til Kommuneplan 2013 for Randers Kommune, for et nyt boligområde i Haslund. Området ønskes anvendt til boligformål i form af åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse.

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE.

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE. BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR B-15 Boligområde ved Komponistvænget - N W Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse Beskrivelse af lokalplanens indhold 1 1 Beskrivelse

Læs mere

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29 Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov August 2014 Annonceret på hjemmesiden www.lolland.dk den 16. august 2014. Offentlig bekendtgørelsesdato: 16. august 2014. ENDELIG

Læs mere

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre:

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre: 1 SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 11-9104 For et erhvervsområde ved Vaskilde, Dybbøl I henhold til kommuneplanloven, (miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 918 af 22. december 1989) fastsættes herved

Læs mere

PLAN OG ERHVERV AUGUST 2008. Lokalplan nr. 1046. Boligbebyggelse ved Smedegade

PLAN OG ERHVERV AUGUST 2008. Lokalplan nr. 1046. Boligbebyggelse ved Smedegade PLAN OG ERHVERV AUGUST 2008 Lokalplan nr. 1046 Boligbebyggelse ved Smedegade HVAD ER EN LOKALPLAN Tilvejebringelse. Bestemmelserne om lokalplaner findes i lov om planlægning. Byrådene har ifølge loven

Læs mere

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Ørhage Hanstholm kommune, Bådsgårdsvaj 2, 7730 Hanstholm Tlf.: 97961600 - Fax: 97961432 Indholdsfortegnelse Redegørelse: Baggrund for lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

FORSLAG. Fruerhøjvej. Stationsvej. Solbakkevej. Rugårdsvej TILLÆG NR. 13. til Kommuneplan 2009-2021. Nyt lokalcenter ved Stationsvej i Brenderup

FORSLAG. Fruerhøjvej. Stationsvej. Solbakkevej. Rugårdsvej TILLÆG NR. 13. til Kommuneplan 2009-2021. Nyt lokalcenter ved Stationsvej i Brenderup FORSLAG Fruerhøjvej Stationsvej Solbakkevej Rugårdsvej TILLÆG NR. 13 til Kommuneplan 2009-2021 Nyt lokalcenter ved Stationsvej i Brenderup Oktober 2012 PRAKTISKE OPLYSNINGER... Forslag til kommuneplantillæg

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad LOKALPLAN NR. 30 Fanø Kommune Centerområde ved Fanø bad Oktober 1987 2 Lokalplan 30 Fanø Kommune LOKALPLAN FOR ET CENTEROMRÅDE VED FANØ BAD l. udkast udarbejdet i januar 1987. Indholdsfortegnelse. LOKALPLANENS

Læs mere

HØJER KOMMUNE. Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget

HØJER KOMMUNE. Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget HØJER KOMMUNE Lokalplan 01.11.04 Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget Vedtaget: 11.03.2003 Højer Kommune Kirkegårdsgade 1-3 6280 Højer Telefon 73 78 27 27 Fax 73 78 27 28 www.hoejer.dk

Læs mere

FORSLAG. Lokalplan nr. 1017. Boligområde. Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum

FORSLAG. Lokalplan nr. 1017. Boligområde. Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum Lokalplan nr. 1017 FORSLAG Boligområde Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum August 2010 INDHOLD 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 10 10 11 11 11 13 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning

Læs mere

Forslag til Lokalplan 123-1. For et område ved

Forslag til Lokalplan 123-1. For et område ved ÆRØ KOMMUNE Forslag til Lokalplan 123-1 For et område ved Ellenet i Marstal 120 119b 4bi 123 4bu 5 38q 10a m" o 10c 10d 10b 10e 11b 38c 169b 38a 169c e 170 249 169a 237 233d Ellenet 3,77m 233b 233c 168

Læs mere

Formål 1. Bestemmelser 2. 1 Formål 3. 2 Område 4. 3 Områdets anvendelse 5. 4 Udstykninger 6. 5 Veje, stier og parkering 7

Formål 1. Bestemmelser 2. 1 Formål 3. 2 Område 4. 3 Områdets anvendelse 5. 4 Udstykninger 6. 5 Veje, stier og parkering 7 ZZZ.01 Niras Test Indholdsfortegnelse Formål 1 Bestemmelser 2 1 Formål 3 2 Område 4 3 Områdets anvendelse 5 4 Udstykninger 6 5 Veje, stier og parkering 7 6 Bebyggelsens omfang og placering 8 7 Bebyggelsens

Læs mere

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave Lokalplan 28 Vest for Rungsted Havn Ewaldshave I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975 fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. FORMAL : 1. Hensigten med

Læs mere

Lokalplan nr. 1.19 Hamlets Vænge

Lokalplan nr. 1.19 Hamlets Vænge Lokalplan nr. 1.19 Hamlets Vænge INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens formål...4 Lokalplanens baggrund...4 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens forhold til anden planlægning...6 Lokalplanens

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 123 For området ved Oluf Rings Vej i Ødum Oktober 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk Indholdsfortegnelse...

Læs mere

LOKALPLAN 06-005 BOLIGOMRÅDE, GUNDORFSLUND, HOBROVEJ BYFORNYELSESPLAN AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS

LOKALPLAN 06-005 BOLIGOMRÅDE, GUNDORFSLUND, HOBROVEJ BYFORNYELSESPLAN AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS LOKALPLAN 06-005 BOLIGOMRÅDE, GUNDORFSLUND, HOBROVEJ BYFORNYELSESPLAN NR.1 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS INDHOLDSFORTEGNELSE -------------- ------------------------ REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og

Læs mere

RINGSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 132. Multihus i Ringsted Syd. Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2001-2012

RINGSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 132. Multihus i Ringsted Syd. Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2001-2012 RINGSTED KOMMUNE Lokalplan nr. 132 Multihus i Ringsted Syd Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2001-2012 Udarbejdet af Ringsted Kommunes Tekniske Forvaltning 29. oktober 2002 Hvad er en lokalplan? En lokalplan

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger INDHOLDSFORTEGNELSE side Indledning... 2 Indholdsoversigt... 3 Lokalplanens formål og indhold... 3 Forholdet til anden planlægning... 5 Lokalplan nr. 20... 8 Tillæg til Kommuneplan 2002-2014...13 Kortbilag:

Læs mere

Kommuneplantillæg 3-2009 Marts 2010. Blandet byområde ved Nørregade og Trekanten i Vojens FORSLAG

Kommuneplantillæg 3-2009 Marts 2010. Blandet byområde ved Nørregade og Trekanten i Vojens FORSLAG Kommuneplantillæg 3-2009 Marts 2010 Blandet byområde ved Nørregade og Trekanten i Vojens FORSLAG FREMLAGT I OFFENTLIG HØRING I PERIODEN 10.03-05.05.2010 Forslag til kommuneplantillæg 3-2009 for Haderslev

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Lokalplan nr. 5.23. Udvidelse af Hotel Villa Strand, Hornbæk, Tillæg nr. 8 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE

Lokalplan nr. 5.23. Udvidelse af Hotel Villa Strand, Hornbæk, Tillæg nr. 8 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan nr. 5.23 Udvidelse af Hotel Villa Strand, Hornbæk, Tillæg nr. 8 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Baggrund for lokalplanen....3 Lokalplanens formål....3

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28

HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28 HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28 Haderslev kommune. Partiel byplanvedtægt nr. 28. Byplanvedtægt nr. 28 for et bolig- og institutionsområde i den nordøstlige del af Haderslev ved Favrdal. I medfør

Læs mere

Byggebestemmelser / Vurderinger

Byggebestemmelser / Vurderinger Byggebestemmelser / Vurderinger 1. Ved ændringer af bebyggelser samt nybyggeri, skal der indhentes en byggetilladelse hos vurderingsudvalget i kontorvagten, medbringende en skitsetegning over byggeriet.

Læs mere

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 VEDTAGET Tillæg 5 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 16. december 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 5 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 16. august

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING MAJ 1980 IND ------ HO L D S F O R T E -------------- G N E LSE ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område

Læs mere

Kommuneplantillæg 1 for tæt-lav boliger på Værebrovej 25

Kommuneplantillæg 1 for tæt-lav boliger på Værebrovej 25 Kommuneplantillæg 1 for tæt-lav boliger på Værebrovej 25 Tillæg 1 til Roskilde Kommuneplan 2013 Offentliggjort som tillæg 30 til Roskilde Kommuneplan 2009 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den

Læs mere

LOUALPLAN NR. I20 STØVRING KOMMUNE EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 ANMELDER:

LOUALPLAN NR. I20 STØVRING KOMMUNE EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 ANMELDER: LOUALPLAN NR. I20 EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 ANMELDER: STØVRING KOMMUNE / HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Indledning Forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant Greve Kommune Lokalplan nr. 12.40 Forslag Greve Strandvej 96, Restaurant Journal nr. 01.02.05-P16 Sagsnr. 2010-2929 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget

Læs mere

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 20. marts 2014 J.nr.: NMK-33-02145 Ref.: KAGRA AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 16

BYPLANVEDTÆGT NR. 16 Et byområde i Egebæk-Hviding BYPLANVEDTÆGT NR. 16 Ribe kommune Partiel "byplanvedtægt nr. 16 BYPLANVEDTÆGT H R. 16 for Et byområde i Egebæk Hviding I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af

Læs mere

hedegaardsvej Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 31 Hedegårdsvej

hedegaardsvej Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 31 Hedegårdsvej hedegaardsvej Borgerrepræsentationen har den 17. juni 2015 vedtaget forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 31 Hedegaardsvej. Lokalplanområdet ligger i bydelen Amager Øst. Offentlig høringsperiode fra

Læs mere

Lokalplan nr. 1.56 Bevaringsværdig bebyggelse ved Rosenkildevej i Helsingør

Lokalplan nr. 1.56 Bevaringsværdig bebyggelse ved Rosenkildevej i Helsingør Lokalplan nr. 1.56 Bevaringsværdig bebyggelse ved Rosenkildevej i Helsingør INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE...4 Lokalplanens formål...4 Lokalplanens indhold...6 Lokalplanens forhold til tidligere planlæg

Læs mere