TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME, DAMP BILAG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME, DAMP BILAG"

Transkript

1 TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME, DAMP BILAG 1

2 FORORD Dette bilag til Tekniske bestemmelser for fjernvarme, damp omtaler særlige praktiske forhold, som ikke umiddelbart kan ses af bestemmelserne. HOFOR har fundet det hensigtsmæssigt at fremhæve disse forhold i et specielt bilag, der berører spørgsmål, som både HOFORs personale og VVS-installatørerne dagligt stilles over for. Afsnitsbetegnelserne refererer til Tekniske bestemmelser for fjernvarme, damp. Det skal understreges, at Arbejds-tilsynets bekendtgørelse nr. 743 af 23. september 1999 m.fl medfører ændringer /ophævelse af forskellige forskrifter, der er gældende for trykbærende udstyr. Da nye er under udarbejdelse skal VVS-installatøren altid være opmærksom på gældende lovgivning. For at opnå sikkerheds- og driftsmæssig korrekt dimensionering, skal fjernvarmeanlæg for tilslutning til fjernvarmedampsystemet, dimensioneres i overensstemmelse med følgende: Tekniske bestemmelser for fjernvarme, damp. Tekniske bestemmelser for fjernvarme, damp - Bilag. HOFORs Principdiagrammer, dampanlæg. Bygningsreglementet. Arbejdstilsynets Forskrifter for ufyrede varmtvandsanlæg (pt ikke gældende nye er under udarbejdelse). Arbejdstilsynets Vejledning om rum for varmekedler og varmevekslere Ministeriet for offentlige arbejders bekendtgørelse nr. 249, af 23. maj 1979 vedrørende gas-, vand- og sanitetsvirksomhed. Dansk Ingeniørforenings Norm for vandinstallationer, DS 439. Dansk Ingeniørforenings Norm for termisk isolering af tekniske installationer, DS 452. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 743 af 23. september Bekendtgørelse nr. 99 af 31. januar 2007 udsendt Bekendtgørelse om indretning, ombygning og reparation af trykbærende udstyr. Bekendtgørelse nr. 100 af 31. januar 2007 udsendt Bekendtgørelse om anvendelse af trykbærende udstyr. Bilagssamlingen suppleres og ajourføres løbende. Det anbefales derfor jævnligt at kontakte HOFOR, der kan oplyse om de til enhver tid gældende udgaver. Det skal understreges, at der også i bilag til Tekniske bestemmelser for fjernvarme, varmt vand findes krav og vejledning, der er relevante for dampforsynede fjernvarmeanlæg. September

3 DAMP OG KONDENSATKVALITET, AD Dampen i HOFORs forsyningsområde er produceret af behandlet vand, hvis kvalitet løbende kontrolleres på produktionsstederne. Dampen tilstræbes at have følgende data ab værk: Konduktivitet/ledningsevne Ledningsevne ved 25 C Siliciumdioxid Totalt jernindhold Totalt kobberindhold Natrium µs/cm < 0,2 µs/cm < 0,02 mg/kg < 0,02 mg/kg < 0,003 mg/kg < 0,01 mg/kg Ved anvendelse af kondensat fra kondensatkassen eller fra HOFORs kondensatledning, kan der som følge af indtrængende råvand, fx. fra utætte kondensatkølere være afvigelser fra disse data. Desuden må det forventes, at kondensatet i kondensatkassen og HOFORs kondensatledning er væsentligt mere iltet end fx. fjernvarmevand, men dog af højere kvalitet end råvand. KONDENSATKASSENS STØRRELSE, AD I henhold til afsnit , skal anlæggets kondensatkasse have et nyttigt rumfang på mindst 0,3 gange den maksimale kondensatmængde pr. time, dog mindst 500 liter, eller som anført i nedenstående diagram. Kondensatkasse [liter] Kondensatkasses mindste rumfang afhængigt af ejendommens tilslutningsefftekt Tilslutningseffekt [kw] 3

4 SPÆDEVANDARRANGEMENT AD I henhold til afsnit 3.2.8, kan der efter aftale, for anlæg med en tilslutningseffekt større end 250 kw, etableres spædevandsarrangement til på- og efterfyldning af opvarmningsanlæg med behandlet kondensat. Spædelandsarrangementet skal udføres som vist på Principdiagram, spædevandsarrangement, dampanlæg. Det kan dog ikke garanteres, at der altid er kondensat i kondensatledningen til påfyldning. Kondensat der aftappes fra kondensatkassen eller kondensatledningen er mere iltet end fx. fjernvarmevand. I tilfælde hvor der ikke er tilstrækkelig kondensat i HOFORs kondensatledning, kan påfyldning ske ved, at der i god tid inden påfyldningen lukkes for kondensathovedafspærringen samtidig med, at kondensatpumpen stoppes. Når kondensatkassen er fuld kan spædevandsarrangementet åbnes. Ovenstående fremgangsmåde vil i alle tilfælde give den bedste spædevandskvalitet, da kondensatet i ledningsnettet må forventes, at være mere forurenet end kondensatet i kondensatkassen. PROCESANLÆG, AD 3 Ved fjernvarmeopvarmning af procesanlæg o.lign., hvor der er andre medier end rent vand på anlæggets sekundærside, skal fjernvarmevandet og procesvandet adskilles af to serieforbundne varmevekslere. Kredsen mellem de to varmevekslere skal være vandfyldt. Derved minimeres risikoen for, at der sker udslip af procesvand til HOFORs kondensatledningsnet. 4

5 KOMPONENTER OG SAMLINGSMETODER, AD 4.2 Samtlige materialer, rørinstallationer og samlingsmetoder skal udføres efter Arbejdstilsynets bestemmelser og gældende normer. Dampinstallationen og den del af kondensatinstallationen, der udsættes for det fulde eller reducerede damptryk, skal udføres for et makimalt arbejdstryk på kpa /16 bar) og en maksimal temperatur på 300 ºC og skal trykprøves af VVS-installatøren til kpa (25 bar) med koldt vandværksvand. Den del af kondensatinstallationen, der er trykløs eller kun kan udsættes for trykket fra HOFORs kondensatledningsnet, skal udføres for et maksimalt arbejdstryk på kpa (10 bar) og en maksimal temperatur på 110 ºC og skal trykprøves af VVS-installatøren til kpa (13 bar) med koldt vandværksvand. Skjulte rør i fjernvarmeinstallationer accepteres ikke. Evt. afskærmning skal kunne fjernes uden anvendelse af værktøj. Hvis rør placeres, hvor der kan forekomme mekanisk overlast, skal installationen forstærkes og beskyttes. Materialer Følgende rørtyper og samlingsmetoder må anvendes til dampinstallationen og den del af kondensatinstallationen, der udsættes for det fulde eller reducerede damptryk. Glatte sømløse stålrør efter DIN 2448/1629, der samles enten ved: Svejsninger, der skal udføres til kvalitet B iht. DS/EN 5817, eller til karakter 4 iht. DS/R 325. Flanger, DS/ISO PN 25. Følgende rørtyper og samlingsmetoder må anvendes til den trykløse del af kondensatinstallationen. Middelsvære stålrør efter DIN 2440 eller svære stålrør efter DIN 2441, der samles enten ved: Gevind, herunder unioner, ved D N 50 mm. Svejsninger, der skal udføres til kvalitet C iht. DS/EN 5817, eller til karakter 3 iht. DS/R 325. Flanger, DS/ISO PN 10. Glatte sømløse stålrør efter DIN 2448/1629, der samles enten ved: Svejsning, der skal udføres til kvalitet C iht. DS/EN 5817, eller til karakter 3 iht. DS/R 325. Flanger, DS/ISO PN 10. Hårde kobberrør efter DS 2110, der samles ved hårdlodning: Sølvlodning, der foretages med et loddemiddel, der indeholder fra 34% til 55% sølv. Kobberfosforlodning, der foretages med et loddemiddel, der indeholder fra 2% til 15% sølv. Anvendelse af andre materialer og metoder end ovenfor nævnt, f.eks. rustfri stålrør, bløde kobberrør m.v. forudsætter HOFORs accept. Eksempelvis må følgende rørtyper og samlingsmetoder ikke anvendes: Galvaniserede stålrør Plastrør Tyndvæggede stålrør Kompressions- og skæreringsfittings Blødlodning med tin som loddemiddel 5

6 ISOLERING AF TILSLUTNINGSANLÆG, AD Rør, ventiler og andre komponenter skal isoleres som angivet i Norm for termisk isolering af tekniske installationer DS 452. Som vejledning kan isoleringstykkelserne aflæses i skemaet på næste side. Nye rørinstallationer må ikke isoleres eller tildækkes, før trykprøvningen er foretaget. Varmtvandsbeholdere isoleres med 100 mm mineraluld og afsluttes med pap og lærred eller kappe af andet materiale. Vandudladere må ikke isoleres og kondensatkasser bør kun isoleres efter nærmere aftale med HOFOR. Dampledninger isoleres inderst med en rørskål eller en alu-trådvævsmåtte, der enten syes i alle samlinger eller snøres med 1 mm galvaniseret tråd. Yderst isoleres med lamelmåtte, der snøres med kobbertråd. Isoleringen udføres med samlingerne placeret i rørets nederste tredjedel og alle samlingerne i de enkelte lag forskudt i forhold til de øvrige lag. Isoleringen afsluttes med pap og lærred. Af hensyn til holdbarheden, anbefales det at male det afsluttende lærred. 6

7 Skema med vejledende isoleringstykkelser på forbrugeranlæg. Ydre rørdiameter [mm] Trådvæv/ rørskål Isoleringstykkelse DAMP [mm] Lamelmåtte Samlet Isoleringstykkelse KONDENSAT [mm] Trådvæv/rørskål Mindst Dimensionsgivende tryk og temperaturer, damp. Primærside Sekundærside Styrkemæssigt Tryk Temperatur Prøvetryk, koldt vand 16 bar 300 C 25 bar Effektmæssigt Sommer 15/5-15/9: Damptryk Kondensattemperatur 400 kpa (4 bar) C Fremløbstemperatur Returtemperatur 65 C 35 C Vinter 15/9-15/5 Udetemperatur -12 C: Damptryk Kondensattemperatur 400 kpa (4 bar) C Fremløbstemperatur Returtemperatur 70 C 40 C 7

8 CE - MÆRKNING AF TILSLUTNINGSANLÆG Generelt I henhold til diverse EU-direktiver skal der i forbindelse med etablering og ombygning af fjernvarmecentraler udføres en CE-mærkning. CE-mærkning kan, i forbindelse med fjernvarmeanlæg, betragtes som en erklæring eller dokumentation for, at anlægget opfylder de krav, der er be-skrevet i EMC-direktivet, Lavspændingsdirektivet og Maskindirektivet. EMC-direktivet, der administreres af Telestyrelsen, stiller krav til, at elektriske komponenter skal være elektromagnetisk kompatible, hvilket vil sige, at de ikke må forstyrre med, eller lade sig forstyrre af elektromagnetiske bølger. På projekterings- og installationsniveau har EMC-direktivet ikke den store indflydelse. Fjernvarmeanlæggets projekterende eller installatør skal blot sikre sig, at de elektriske komponenter, der indgår i fjernvarmeinstallationen er CE-mærkede. Lavspændingsdirektivet, der administreres af Sikkerhedsrådet, er i praksis opfyldt ved overholdelse af de regler, der er beskrevet i Stærkstrømsbekendtgørelsen. Lavspændingsdirektivet trådte i kraft 1. januar 1995 med en overgangsordning på to år. Dette betyder, at elektriske komponenter, der er CE-mærkede efter 1. januar 1997, skal overholde Lavspændingsdirektivet. Som ved EMC-direktivet skal fjernvarmeanlæggets projekterende eller installatør derfor blot sikre sig, at de elektriske komponenter, der indgår i fjernvarmeinstallationen er CE-mærkede. Maskindirektivet, der administreres af Direktoratet for Arbejdstilsynet, fastsætter regler for sikkerhed og sundhed ved montering, anvendelse og demontering af maskiner. CE-mærkningen er således ikke en garanti for, at den pågældende maskine fungerer godt eller er af en tilfreds-stillende kvalitet, men kun en erklæring om at de sikkerhedsmæssige krav i maskindirektivet er opfyldt. Maskindirektivet er en populær betegnelse for Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 561 af 24. juni Maskindirektivet er Direktoratet for Arbejdstilsynets oversættelse af EU s direktiv nr. 89/392/EØF. EU s direktiv nr. 89/392/EØF harmoniserer EU-medlemslandenes sikkerhedskrav til maskiner for at fjerne de handelsbarrierer mellem EU-medlemslandene, som Romtraktaten tillader, når de er af sikkerhedsmæssige grunde. 8

9 Fjernvarmeanlæg Et fjernvarmeanlæg skal CE-mærkes, hvis det indeholder enten pumper, elektronisk styring, energitilførsel eller sikkerhedsventiler. Dvs. alle fjernvarmeanlæg! Ved senere udskiftning af komponenter på installationen, skal der kun foretages noget, hvis de udskiftede komponenter er af en ny størrelse eller type. I så fald er det nødvendigt med et supplement, der vedlægges den eksisterende overensstemmelseserklæring. Dette supplement skal bestå af en brugervejledning og en bilag II B -erklæring til den nye komponent samt et notat, der beskriver udskiftningstidspunktet og installatørens navn og adresse. Hvis udskiftningen medfører en ændring i de nødvendige sikkerheds-procedurer ved håndtering af fjern-varmeanlægget, skal der udarbejdes og vedlægges en ny risikovurdering. De komponenter, der indgår i installationen, er CE-mærkede, hvis de er underlagt EMC-direktivet, Maskindirektivet eller Lavspændingsdirektivet. Installatøren skal foretage sig tre ting i forbindelse med aflevering af anlægget: A) Udarbejde/samle tekniske dossier B) Udfylde en bilag II A -overensstemmelseserklæring og C) CE-mærke installationen A) Tekniske dossier Installationens tekniske dossier skal indeholde følgende: 1) Bilag II B -erklæringer for de installerede komponenter 2) tekniske specifikationer for de installerede komponenter 3) vejledning i korrekt brug af installationen og 4) en risikovurdering for installationen som helhed. Risikovurderingen kan i de fleste tilfælde være en standardskrivelse, som vist i vedlagte eksempel, der er udarbejdet for de almindeligste typer af fjernvarmecentraler. Dog kan der være specielle delinstallationer i varmecentralen (f.eks. trykholdeanlæg, dampudtag o.lign.), der kræver en specifik risikovurdering. 9

10 B) Bilag II A -overensstemmelseserklæring En bilag II A -overensstemmelseserklæring skal indeholde: 1) Navn og adresse på installatøren eller rådgiveren, 2) beskrivelse af maskinen, 3) henvisning til harmoniserede standarder, 4) identifikation af underskriveren og 5) angivelse af om installationen er omfattet af bekendtgørelsens bilag IV. Bekendtgørelsens bilag IV definerer farlige maskiner, der betragtes som særligt risikofyldte efter Maskindirektivet og derfor skal typeprøves. Arbejdstilsynet har udarbejdet en liste over farlige maskiner. Der indgår normalt ikke farlige maskiner i en fjernvarmeinstallation. Bilag II A -overensstemmelseserklæringen kan ved fjernvarmesplit-anlæg udføres som vist i vedlagte eksempel. C) CE-mærket CE-mærket skal tegnes som beskrevet i Maskindirektivets bilag III. Selve mærket kan f.eks. laves med en passer eller skabelon og kopieres på papir-labels eller købes som færdige labels hos forskellige trykkerier. Derudover kan mærket indeholde firmanavn og adresse på installatøren eller rådgiveren. HOFORs ansvar Med HOFORs syn og trykprøve af anlægget påtager HOFOR sig i øvrigt intet ansvar for, om anlægget er CEmærket. Straf Overtrædelse af reglerne kan straffes med bøde eller hæfte. 10

11 EKSEMPEL Risikovurdering Fjernvarmedamp i HOFORs forsyningsområde kan have temperaturer op til 300 C og tryk op til 16 bar, hvilket kan medføre skoldningsrisiko både ved berøring af anlægsdele og ved f.eks. udstrømning af damp eller kondensat. For at undgå direkte berøring med damp eller kondensat skal alle haner til det fri afproppes på en måde, så der skal anvendes værktøj for at fjerne afpropningen. For at undgå forbrænding ved berøring af rør og armaturer, skal disse isoleres efter gældende norm hurtigst muligt efter anlæggets idriftsættelse. Dampledninger skal placeres så langt fra brandbart materiale, at der ikke opstår fare for antændelse. Der er ved fjernvarmeinstallationen en risiko ved samtidig tilstedeværelse af både elektricitet og vand. Ved placering af elektrisk forsynede komponenter skal der tages hensyn til, at disse skal være uden for rækkevidde af vand fra sikkerheds-ventiler og vandfyldte komponenter, der kan adskilles. F.eks. kan elektrisk forsynede motorventiler placeres med motoren opad, i forhold til røret, for at undgå, at der løber vand ind i motoren ved adskillelse, eller hvis ventilen bliver utæt. I henhold til HOFORs tekniske bestemmelser må idriftsættelse af anlægget under ingen omstændigheder ske, før HOFOR har monteret måleren samt synet og trykprøvet anlægget. Anlæggets hovedhaner vil inden idriftsættelsen være låst og må kun åbnes af HOFORs personale i forbindelse med syn af anlægget. Anlæggets hoveddampafspærring må kun lukkes i nødstilfælde. Ved genåbning kontaktes HOFOR. Ved enhver nytilslutning eller ændring af et tilslutningsanlæg skal VVS-installatøren trykprøve anlæggets primærside til kpa (25 bar) med koldt vandværksvand. Trykprøvningen skal overværes af HOFOR. Ved trykprøvning skal der indskydes en blændplade efter hoveddampafspærringen. Ved idriftsættelse af anlægget åbnes hoveddampafspærringen så lidt, at dampen kun siver ind i anlægget, indtil trykket, der aflæses på manometeret, er omkring 4 bar og ikke stiger yderligere. Fjernvarmecentralen skal indrettes, således at der er gode adgangsforhold og fri passage både i højde og bredde, så man kan betjene og reparere anlægget uden at komme til skade. 11

12 EKSEMPEL Overensstemmelseserklæring I henhold til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 561 af 24. juni 1994, bilag II, A. Vedrørende varmecentralen Xxgade nr.xx, konto nr. xxx-xxx-xxx. Installatørens navn & adresse her repræsenteret ved Xxxxx Xxxxxxxxx erklærer på eget ansvar, at (den ombyggede del af) ovenstående varme-central, der er skitseret på tegning nr. xx-xxxx (bilag 1), som er omfattet af denne erklæring, er konstrueret i overensstemmelse med EU-direktiverne 87/404/EØF (simple trykbeholdere), 89/336/EØF (elektromagnetisk kompatibilitet), 73/23/EØF (Lavspændingsdirektivet) og 89/392/EØF (maskiner) samt fjernvarmeværkets gældende tekniske bestemmelser. Varmecentralen overfører via varmevekslere varmeenergi fra damp til opvarmning af henholdsvis radiatorkredsanlægget og det varme brugs-vand. Varmecentralen er ikke omfattet af bilag IV i Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 561 af 24. juni Bilag II B-erklæringer for de i varmecentralen installerede komponenter er vedlagt. Varmecentralen må kun forsynes med damp fra fjernvarmeværket med temperaturer op til 300 C og driftstryk op til 16 bar. Stempel: København Underskrift: Dato: 12

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME, DAMP BILAG

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME, DAMP BILAG TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME, DAMP BILAG 2016 FORORD Dette bilag til Tekniske bestemmelser for fjernvarme, damp omtaler særlige forhold, som ikke umiddelbart kan ses af bestemmelserne. HOFOR har

Læs mere

Tekniske bestemmelser

Tekniske bestemmelser Tekniske bestemmelser for FJERNVARME, Varmt Vand Bilag 1 FORORD Dette bilag til Tekniske bestemmelser for fjernvarme, varmt vand omtaler særlige praktiske forhold, som ikke umiddelbart kan ses af bestemmelserne.

Læs mere

Bilag til Tekniske bestemmelser for fjernevarmetilslutning. Brønderslev Varme A/S

Bilag til Tekniske bestemmelser for fjernevarmetilslutning. Brønderslev Varme A/S Bilag til Tekniske bestemmelser for fjernevarmetilslutning Brønderslev Varme A/S Side 1 Bilag til: Tekniske bestemmelser for fjernvarmetilslutning, varmt vand. Indholdsfortegnelse Side Forord... 2 Fastsættelse

Læs mere

Tekniske specifikationer for projektering og udførelse af varmeinstallationer i Gentofte.

Tekniske specifikationer for projektering og udførelse af varmeinstallationer i Gentofte. Tekniske specifikationer for projektering og udførelse af varmeinstallationer i Gentofte. Gentofte Fjernvarme (GFj) Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Tlf.: 39 98 81 00 E-mail: fjernvarme@gentofte.dk

Læs mere

TEKNISKE SPECIFIKATIONER FOR PROJEKTERING OG UDFØRELSE AF VARMEINSTALLATIONER I GENTOFTE KOMMUNE

TEKNISKE SPECIFIKATIONER FOR PROJEKTERING OG UDFØRELSE AF VARMEINSTALLATIONER I GENTOFTE KOMMUNE TEKNISKE SPECIFIKATIONER FOR PROJEKTERING OG UDFØRELSE AF VARMEINSTALLATIONER I GENTOFTE KOMMUNE Juli 2015 Gentofte Fjernvarme Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Tlf.: 39 98 00 00 E-mail: fjernvarme@gentofte.dk

Læs mere

Hovedstadens Forsyningsselskab. VVS møde om nye bestemmelser for fjernvarme 15. marts 2016

Hovedstadens Forsyningsselskab. VVS møde om nye bestemmelser for fjernvarme 15. marts 2016 Hovedstadens Forsyningsselskab VVS møde om nye bestemmelser for fjernvarme 15. marts 2016 HVORFOR NYE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME? Leveringsbestemmelserne og de tekniske bestemmelser fastsætter spillereglerne

Læs mere

Tekniske specifikationer for projektering og udførelse af varmeinstallationer

Tekniske specifikationer for projektering og udførelse af varmeinstallationer gladsaxe.dk/fjernvarme Tekniske specifikationer for projektering og udførelse af varmeinstallationer 1 Indholdsfortegnelse 1 Projektering og udførelse af varmeinstallationer.................... 4 2 Rørledninger

Læs mere

Vejledende retningslinjer for brugeranlæg

Vejledende retningslinjer for brugeranlæg Vejledende retningslinjer for brugeranlæg Generelt Nærværende vejledende retningslinjer for brugeranlæg er udarbejdet som et supplement til Almindelige- og Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Læs mere

Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME

Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME 1 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1. 1. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Brovst Fjernvarme A.m.b.a., i det følgende

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Ærøskøbing Fjernvarme A.M.B.A., idet følgende

Læs mere

E.ON VARME DANMARK A/S 13. februar 2002 Lendemarke fjernvarme

E.ON VARME DANMARK A/S 13. februar 2002 Lendemarke fjernvarme E.ON VARME DANMARK A/S 13. februar 2002 Lendemarke fjernvarme TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1 Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra E.ON

Læs mere

Rønne Vand- og Varmeforsyning s. Bestemmelser. for fjernvarmelevering

Rønne Vand- og Varmeforsyning s. Bestemmelser. for fjernvarmelevering Rønne Vand- og Varmeforsyning s Tekniske Bestemmelser for fjernvarmelevering Rønne Vand og Varmeforsyning A.m.b.a. Sandemandsvej 1A, 3700 Rønne Tlf.: 56 91 04 04 - Fax.: 56 91 01 04 E-mail.: rvv@rvv.dk

Læs mere

Tekniske bestemmelser for. FJERNVARME, damp

Tekniske bestemmelser for. FJERNVARME, damp Tekniske bestemmelser for FJERNVARME, damp Forord Levering af fjernvarme fra Københavns Energi sker efter regler som er beskrevet i Bestemmelser for levering af fjernvarme fra Københavns Energi og den

Læs mere

FARSØ FJERNVARMEVÆRK A.m.b.A. Tekniske bestemmelser for Fjernvarmelevering

FARSØ FJERNVARMEVÆRK A.m.b.A. Tekniske bestemmelser for Fjernvarmelevering FARSØ FJERNVARMEVÆRK A.m.b.A. Tekniske bestemmelser for Fjernvarmelevering Februar 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v 3 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER 3 2. Etablering af fjernvarmetilslutning

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Aabybro fjernvarmeværk.

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Aabybro fjernvarmeværk. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Aabybro fjernvarmeværk. 1.1 Tekniskebestemmelser for fjernvarmelevering fra Aabybro fjernvarmeværk, i det følgende benævnt Værket, er gældende for projektering,

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. 1 Gyldighedsområde og definitioner m.v.

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. 1 Gyldighedsområde og definitioner m.v. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1 Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Dybvad Varmeværk a.m.b.a., Jernbanegade 8a, CVR-nr: 40 92 00 13,

Læs mere

HARALD D LVEJ 11B 6330 PADBORG TLF. 4673325 FAX. 74674325 TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Kontortid 8.00-11.00

HARALD D LVEJ 11B 6330 PADBORG TLF. 4673325 FAX. 74674325 TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Kontortid 8.00-11.00 HARALD D LVEJ 11B 6330 PADBORG Kontortid 8.00-11.00 TLF. 4673325 FAX. 74674325 TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ll{dholdsfortegnelse FORORD ll{dledning TEKNISKE BESTEMMELSER ANVENDELSESO~DE

Læs mere

Tekniske specifikationer for projektering og udførelse af varmeinstallationer i Gentofte.

Tekniske specifikationer for projektering og udførelse af varmeinstallationer i Gentofte. Tekniske specifikationer for projektering og udførelse af varmeinstallationer i Gentofte. Gentofte Fjernvarme (GFj) Ørnegårdsvej 17 2820 Gentofte Tlf.: 39 98 81 00 E-mail: fjernvarme@gentofte.dk CVR nr:

Læs mere

Tekniske bestemmelser for Broager Fjernvarmeselskab A.m.b.A

Tekniske bestemmelser for Broager Fjernvarmeselskab A.m.b.A Tekniske bestemmelser for Broager Fjernvarmeselskab A.m.b.A Østergade 21 6310 Broager Indledning Denne vejledning omfatter den del af aftalegrundlaget, som omhandler de tekniske forhold i forbindelse med

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.

TEKNISKE BESTEMMELSER: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. TEKNISKE BESTEMMELSER: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Nykøbing Mors Fjernvarmeværk, i det følgende benævnt Værket, er gældende for projektering,

Læs mere

Fjernvarme. TEKNISKE BESTEMMELSER Lolland Varme A/S. Lolland Forsyning A/S Lolland Varme A/S Stavangervej 13 4900 Nakskov Side 1/10

Fjernvarme. TEKNISKE BESTEMMELSER Lolland Varme A/S. Lolland Forsyning A/S Lolland Varme A/S Stavangervej 13 4900 Nakskov Side 1/10 Fjernvarme TEKNISKE BESTEMMELSER Lolland Varme A/S Lolland Forsyning A/S Lolland Varme A/S Stavangervej 13 4900 Nakskov Side 1/10 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 INDLEDNING...3 TEKNISKE BESTEMMELSER...4

Læs mere

Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Fasanvej 2 8723 Løsning 75 65 11 55

Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Fasanvej 2 8723 Løsning 75 65 11 55 Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Fasanvej 2 8723 Løsning 75 65 11 55 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering. INDHOLDSFORTEGNELSE ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v TILSLUTNINGSBESTEMMELSER

Læs mere

Tekniske Bestemmelser

Tekniske Bestemmelser Rønne Varme A/S Tekniske Bestemmelser for fjernvarmelevering Rønne Varme A/S Sandemandsvej 1A, 3700 Rønne Tlf.: 56 91 04 04 - Fax.: 56 91 01 04 E -mail.: rvv@rvv.dk-hjemmeside.: www.rvv.dk SIDE NR. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tekniske bestemmelser

Tekniske bestemmelser Tekniske bestemmelser for FJERNVARME, damp 1 FORORD Levering af fjernvarme fra HOFOR sker efter regler som er beskrevet i Bestemmelser for levering af fjernvarme fra HOFOR og den skriftlige aftale, der

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING HØNG VARMEVÆRK Banemarken 8 4270 Høng Tlf. 58 85 24 32 mail@fjernvarmevaerk.dk www.fjernvarmevaerk.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Gældende fra 1/9 2001. Hjørring Varmeforsyning

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Gældende fra 1/9 2001. Hjørring Varmeforsyning TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Gældende fra 1/9 2001 Hjørring Varmeforsyning TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 2. ETABLERING AF FJERNVARMETILSLUTNING

Læs mere

Tekniske leveringsbestemmelser. for. Brædstrup Fjernvarme a.m.b.a.

Tekniske leveringsbestemmelser. for. Brædstrup Fjernvarme a.m.b.a. Brædstrup Fjernvarme a.m.b.a. Telefon 75.75.33.00 Fjernvarmevej 2, Fax 75.75.35.19 DK-8740 Brædstrup www.braedstrup-fjernvarme.dk e-mail: post@braedstrup-fjernvarme.dk Tekniske leveringsbestemmelser for

Læs mere

1.2 Ejeren/ejerne af ejendomme, der er tilsluttet fjernvarmeforsyningen, er i det følgende benævnt FORBRUGEREN.

1.2 Ejeren/ejerne af ejendomme, der er tilsluttet fjernvarmeforsyningen, er i det følgende benævnt FORBRUGEREN. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Filskov Energiselskab, i det følgende benævnt

Læs mere

Vejle Fjernvarme a.m.b.a.

Vejle Fjernvarme a.m.b.a. Vejle Fjernvarme a.m.b.a. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING (revision oktober 2009) Vejle Fjernvarme a.m.b.a. Langelinie 60 7100 Vejle Tlf. 75 82 74 55 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: TEKNISKE BESTEMMELSER

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE Side INDLEDNING 2 TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE 3 TILSLUTNINGSBESTEMMELSE 4 2. Etablering af fjernvarmetilslutning

Læs mere

VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FJERNVARME LEVERING

VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FJERNVARME LEVERING VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME LEVERING Gældende fra den 1. september 1994 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarme levering

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING HALS FJERNVARME AMBA BYGMESTERVEJ 9-11 9370 HALS (Tekniske bestemmelser 2005) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning Side 2 Tekniske Bestemmelser

Læs mere

1.2 Ejeren/lejeren af ejendomme, der er tilsluttet fjernvarme forsyningen, er i det følgende benævnt "Forbrugeren".

1.2 Ejeren/lejeren af ejendomme, der er tilsluttet fjernvarme forsyningen, er i det følgende benævnt Forbrugeren. Tekniske bestemmelser November 1997 Indledning Denne vejledning omfatter den del af aftalegrundlaget, som omhandler de tekniske forhold i forbindelse med udførelse og drift af varmeinstallationer hos forbrugerne.

Læs mere

Tekniske leveringsbestemmelser for Græsted Fjernvarme 2012.

Tekniske leveringsbestemmelser for Græsted Fjernvarme 2012. Tekniske leveringsbestemmelser for Græsted Fjernvarme 2012. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Græsted Fjernvarme A. m. b. a., i det følgende

Læs mere

Tekniske bestemmelser. for. fjernvarmelevering

Tekniske bestemmelser. for. fjernvarmelevering SK Forsyning A/S Lilleøvej 3 4220 Korsør Tlf. 58 36 25 00 Fax. 58 36 25 01 info@skforsyning.dk CVR nr.: 25797981 EAN nr.: 5790001705299 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Gældende for SK Varme

Læs mere

1.4 Installatøren er den person, der i henhold til bestemmelserne i 3.1 er berettiget til at udføre arbejder på en ejendoms varmeinstallation.

1.4 Installatøren er den person, der i henhold til bestemmelserne i 3.1 er berettiget til at udføre arbejder på en ejendoms varmeinstallation. ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Hornslet Fjernvarme A.m.b.A., i det følgende benævnt Værket, er gældende for projektering,

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. Gyldighedsområde og definitioner 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Laurbjerg Kraftvarmeværk, i det følgende benævnt VÆRKET, er gældende

Læs mere

FERRITSLEV FJERNVARME A.M.B.A Krystalvænget 10 5863 Ferritslev Fyn Tlf. 65 98 22 64. Tekniske Bestemmelser For Fjernvarmelevering

FERRITSLEV FJERNVARME A.M.B.A Krystalvænget 10 5863 Ferritslev Fyn Tlf. 65 98 22 64. Tekniske Bestemmelser For Fjernvarmelevering Krystalvænget 10 5863 Ferritslev Fyn Tlf. 65 98 22 64 Tekniske Bestemmelser For Fjernvarmelevering Krystalvænget 10 5863 Ferritslev Fyn Tlf. 65 98 22 64 Indholdsfortegnelse Anvendelsesområde... 1 1. Gyldighedsområde

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING HOBRO VARMEVÆRK A.M.B.A. LUPINVEJ 21 9500 HOBRO 1 Indholdsfortegnelse Side Indholdsfortegnelse... 2 Anvendelsesområde... 3 1. Gyldighedsområde og definitioner

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Anvendelsesområde 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Nykøbing Sj. Varmeværk, i det følgende benævnt

Læs mere

Indholdsfortegnelse.

Indholdsfortegnelse. Mørkøv Varmeværk A.M.B.A. - 0 - Indholdsfortegnelse. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING OG ANDVENDELSESOMRÅDE FOR MØRKØV VARMEVÆRK A.M.B.A. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. TILSLUTNINGSBESTEMMELSER.

Læs mere

Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Indholdsfortegnelse Anvendelsesområde 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. side 3 Tilslutningsbestemmelser 2. Etablering

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER

TEKNISKE BESTEMMELSER Revideret den 10.11.09 TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE: Anvendelsesområde 1. Gyldighedsområde og definitioner 2 Tilslutningsbestemmelser 2. Etablering af fjernvarmetilslutning

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER for FJERNVARME LEVERING. fra www.langelands-forsyningsselskaber.dk

TEKNISKE BESTEMMELSER for FJERNVARME LEVERING. fra www.langelands-forsyningsselskaber.dk TEKNISKE BESTEMMELSER for FJERNVARME LEVERING. fra www.langelands-forsyningsselskaber.dk Anvendelsesområde 1. Gyldighedsområde og definitioner. Tilslutningsbestemmelser 2. Etablering af fjernvarmetilslutning.

Læs mere

BOGENSE FORSYNINGSSELSKAB A.m.b.a.

BOGENSE FORSYNINGSSELSKAB A.m.b.a. BOGENSE FORSYNINGSSELSKAB A.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmeforsyning Fynsvej 5, 5400 Bogense Tlf.: 64 81 16 10 Fax: 64 81 27 10 E-mail: post@bogense-forsyningsselskab.dk www.bogense-forsyningsselskab.dk

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER for FJERNVARME LEVERING. fra www.midtlangelandfjernvarme.dk

TEKNISKE BESTEMMELSER for FJERNVARME LEVERING. fra www.midtlangelandfjernvarme.dk TEKNISKE BESTEMMELSER for FJERNVARME LEVERING. fra www.midtlangelandfjernvarme.dk Anvendelsesområde 1. Gyldighedsområde og definitioner. Tilslutningsbestemmelser 2. Etablering af fjernvarmetilslutning.

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. fra

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. fra TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING fra Indholdsfortegnelse 1 Gyldighedsområde og definitioner... 4 1.1 Fjernvarmeforsyningen og forbrugeren... 4 1.2 Retslige forhold... 4 1.3 VVS-installatøren...

Læs mere

Fjernkøling. Tekniske bestemmelser for. Thisted Fjernkøling ved Thisted Varmeforsyning a.m.b.a. (CVR 30992512) som leverandør.

Fjernkøling. Tekniske bestemmelser for. Thisted Fjernkøling ved Thisted Varmeforsyning a.m.b.a. (CVR 30992512) som leverandør. Fjernkøling Tekniske bestemmelser for Thisted Fjernkøling ved Thisted Varmeforsyning a.m.b.a. (CVR 30992512) som leverandør. Tekniske bestemmelser for Thisted Fjernkøling Side 1 af 13 1. Gyldighedsområde

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1 Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Thisted Varmeforsyning a.m.b.a., i det følgende benævnt værket,

Læs mere

Skærbæk Fjernvarme Amba, Læssevej 7, 6780 Skærbæk

Skærbæk Fjernvarme Amba, Læssevej 7, 6780 Skærbæk Skærbæk Fjernvarme Amba, Læssevej 7, 6780 Skærbæk INDHOLDSFORTEGNELSE Side TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING OG ANVENDELSESOMRÅDE 2 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v 2 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. i. TILSLUTNINGSBESTEMMELSER 2. Etablering af stikledning i. INSTALLATIONSBESTEMMELSER 3. Udførelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Tilslutningsbestemmelser. Installationsbestemmelser. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.

Indholdsfortegnelse: Tilslutningsbestemmelser. Installationsbestemmelser. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. Indholdsfortegnelse: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. Tilslutningsbestemmelser 2. Etablering af stikledning Installationsbestemmelser 3. Udførelse af installationsarbejde 4. Etablering af måleudstyr

Læs mere

Tekniske bestemmelser

Tekniske bestemmelser Tekniske bestemmelser Klik her for at hente principdiagram som en pdf-fil TEKNISKE LEVERINGSBESTEMMELSER 1.0 Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Gilleleje

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR LEVERING AF FJERNVARME I OMRÅDERNE: HVIDOVRE NORD, MIDT, SYD, AVEDØRE, REBÆK SØPARK OG HVIDOVRE HOSPITAL

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR LEVERING AF FJERNVARME I OMRÅDERNE: HVIDOVRE NORD, MIDT, SYD, AVEDØRE, REBÆK SØPARK OG HVIDOVRE HOSPITAL HVIDOVRE FJERNVARMESELSKAB amba TEKNISKE BESTEMMELSER FOR LEVERING AF FJERNVARME I OMRÅDERNE: HVIDOVRE NORD, MIDT, SYD, AVEDØRE, REBÆK SØPARK OG HVIDOVRE HOSPITAL Version september 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT TERMIX BRUGSVANDSUNIT med ladeveksler til forsyning af boligblokke og andre større byggerier med varmt brugsvand. GEMINA TERMIX Navervej 15-17 DK 7451 Sunds Productions as

Læs mere

Vejledende retningslinjer. for. fjernvarmebrugerinstallationer

Vejledende retningslinjer. for. fjernvarmebrugerinstallationer SK Forsyning A/S Lilleøvej 3 4220 Korsør Tlf. 58 36 25 00 Fax. 58 36 25 01 info@skforsyning.dk CVR nr.: 25797981 EAN nr.: 5790001705299 Vejledende retningslinjer for fjernvarmebrugerinstallationer Gældende

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER

TEKNISKE BESTEMMELSER HINNERUP FJERNVARME FIF Marketing 03/15 Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a. TEKNISKE BESTEMMELSER Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a. Fanøvej 15. 8382 Hinnerup. Tlf. 8698 5340 info@hinnerupfjernvarme.dk. www.hinnerupfjernvarme.dk

Læs mere

Tekniske bestemmelser

Tekniske bestemmelser T K N I S K B S T M M L S R Tekniske bestemmelser 2 0 1 0 FJRRITSLV FJRNVARM Tekniske bestemmelser Indholdsfortegnelse Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Side Gyldighedsområde og definitioner

Læs mere

1.1 Disse tekniske bestemmelser gælder for levering af fjernvarme fra Hovedgård Fjernvarmeværk Amba, i det følgende kaldet FV.

1.1 Disse tekniske bestemmelser gælder for levering af fjernvarme fra Hovedgård Fjernvarmeværk Amba, i det følgende kaldet FV. Tekniske LEVERINGSBETINGELSER ANVENDELSESOMRÅDE. Gyldighedsområde og definitioner m.v. Fjernvarmeforsyningen. 1.1 Disse tekniske bestemmelser gælder for levering af fjernvarme fra Hovedgård Fjernvarmeværk

Læs mere

Solrød Fjernvarmeværk a.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Solrød Fjernvarmeværk a.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Solrød Fjernvarmeværk a.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering 08-04-2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE 3 1. Gyldighedsområde og definitioner

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING NIVÅ FJERNVAME TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Nivå Fjernvarme (I/S Nordforbrænding) Savsvinget 2 2970 Hørsholm 2970 Hørsholm Tlf. 45 16 05 00 Fax. 45 16 05 11 Version 2006.06 Indholdsfortegnelse

Læs mere

HAARBY KRAFT VARME AmbA

HAARBY KRAFT VARME AmbA HAARBY KRAFT VARME AmbA Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner mv. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Haarby Kraft-Varme A.m.b.A,

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Hvide Sande Fjernvarme A.m.b.a. Numitvej 25 Tlf. 9731 1661 info@hsfjernvarme.dk 6960 Hvide Sande Fax 9731 3261 www.hvidesandefjernvarme.dk Kloster Kraftvarmeværk A.m.b.a. Klostervej 112 Tlf. 9733 7545

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Ver. 2.0 Udskrevet den 16. september 2008 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Indholdsfortegnelse: 1.0 Tilslutning til ejendomme. Til- og færdigmelding. 3 2.0 Varmemedie, temperatur, trykforhold

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Ejstrupholm Varmeværk Vandværksvej 12 7361 Ejstrupholm Februar 2007 SIDE NR. 1 af 10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 3

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME, DAMP

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME, DAMP TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME, DAMP 2016 FORORD Levering af fjernvarme fra HOFOR sker efter regler som er beskrevet i Bestemmelser for levering af fjernvarme fra HOFOR og den skriftlige aftale,

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING MIDDELFART FJERNVARME & NR. AABY KRAFTVARMEVÆRK APRIL 2013 Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 3 2. Tilslutningsbestemmelser...

Læs mere

For eksisterende ejendomme træffes aftale mellem grundejeren eller dennes bemyndigede og værkets repræsentant.

For eksisterende ejendomme træffes aftale mellem grundejeren eller dennes bemyndigede og værkets repræsentant. Glamsbjerg Fjernvarme, tekniske bestemmelser Indledning Denne vejledning omfatter den del af aftalegrundlaget, som omhandler de tekniske forhold i forbindelse med drift og udførelse af varmeinstallationer

Læs mere

Tekniske bestemmelser for. FJERNVARME, varmt vand

Tekniske bestemmelser for. FJERNVARME, varmt vand Tekniske bestemmelser for FJERNVARME, varmt vand Forord Levering af fjernvarme fra Københavns Energi sker efter regler som er beskrevet i Bestemmelser for levering af fjernvarme fra Københavns Energi og

Læs mere

NORDBY FJERNVARME A. m. b. A. FJERNVARME TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Side 1 af 9

NORDBY FJERNVARME A. m. b. A. FJERNVARME TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Side 1 af 9 NORDBY FJERNVARME A. m. b. A. FJERNVARME TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Side 1 af 9 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Disse bestemmelser indeholder den del af aftalegrundlaget

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning... 2 ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 3 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER 2. Etablering af fjernvarmetilslutning...

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. INDHOLDSFORTEGNELSE Side INDLEDNING 2. ANVENDELSESOMRÅDE 3 1. Gyldighedsområde og definitioner m.

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. INDHOLDSFORTEGNELSE Side INDLEDNING 2. ANVENDELSESOMRÅDE 3 1. Gyldighedsområde og definitioner m. INDHOLDSFORTEGNELSE Side INDLEDNING 2 ANVENDELSESOMRÅDE 3 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v 3 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER 3 2. Etablering af fjernvarmetilslutning 6 INSTALLATIONSBESTEMMELSER 8 3. Udførelse

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Toftlund Fjernvarme A.m.b.a. Østerdalen 3 6520 Toftlund Side 2 16. maj 2006 Indholdsfortegnelse TEKNISKE BESTEMMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 4 ANVENDELSESOMRÅDE

Læs mere

Karup Varmeværk & Kølvrå Fjernvarmecentral. Tekniske leveringsbestemmelser for fjernvarmelevering

Karup Varmeværk & Kølvrå Fjernvarmecentral. Tekniske leveringsbestemmelser for fjernvarmelevering Karup Varmeværk & Kølvrå Fjernvarmecentral Tekniske leveringsbestemmelser for fjernvarmelevering Juni 2014 Indhold Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 4 Etablering af fjernvarmetilslutning... 5 Udførelse

Læs mere

Regulativ for Fjernvarmeinstallationer. Hjordkær Fjernvarmeværk A.m.b.a.

Regulativ for Fjernvarmeinstallationer. Hjordkær Fjernvarmeværk A.m.b.a. Regulativ for Fjernvarmeinstallationer Hjordkær Fjernvarmeværk A.m.b.a. Indholdsfortegnelse : Side 1.0 Generelle krav.. 2 2.0 Autorisationsbestemmelser 2 3.0 Administrative bestemmelser.. 3 3.1 Levering

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR LEVERING AF FJERNVARME. Fra Frederiksberg Fjernvarme A/S

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR LEVERING AF FJERNVARME. Fra Frederiksberg Fjernvarme A/S TEKNISKE BESTEMMELSER FOR LEVERING AF FJERNVARME Fra Frederiksberg Fjernvarme A/S Juni 2000 INDHOLD 1. Forskrifter 2. Tegninger, approbation og tilmelding 3. Udførelse, besigtigelse og idriftsættelse 4.

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME, VARMT VAND

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME, VARMT VAND TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME, VARMT VAND 1 FORORD Levering af fjernvarme fra HOFOR sker efter regler som er beskrevet i Bestemmelser for levering af fjernvarme fra HOFOR og den skriftlige aftale,

Læs mere

Tekniske bestemmelser Ry Varmeværk A.m.b.a.

Tekniske bestemmelser Ry Varmeværk A.m.b.a. Tekniske bestemmelser Ry Varmeværk A.m.b.a. ANVENDELSESOMRÅDE... 1 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 1 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER... 2 2. Etablering af fjernvarmetilslutning... 2 INSTALLATIONSBESTEMMELSER...

Læs mere

Tekniske bestemmelser for varmetilslutning Brønderslev Varme A/S

Tekniske bestemmelser for varmetilslutning Brønderslev Varme A/S Tekniske bestemmelser for varmetilslutning Brønderslev Varme A/S Side 1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmetilslutning, varmt vand. Indholdsfortegnelse Side Forord... 3 1 Generelt... 4 1.1 Aftaleforhold...

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Nivå Fjernvarme (I/S Norfors) Savsvinget 2 2970 Hørsholm Tlf. 45 16 05 00 Fax. 45 16 05 11 Mail: norfors@norfors.dk CVR nummer: 14748539 Version 2015.08 INDHOLD

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER LEVERING AF FJERNVARME. TØNDER FJERNVARMESELSKAB A.m.b.a.

TEKNISKE BESTEMMELSER LEVERING AF FJERNVARME. TØNDER FJERNVARMESELSKAB A.m.b.a. Udgave: 25.01.2011 TEKNISKE BESTEMMELSER for LEVERING AF FJERNVARME fra TØNDER FJERNVARMESELSKAB A.m.b.a. INDHOLDSFORTEGNELSE Side INDLEDNING 3 TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering. gældende for. Lemvig Varmeværk a.m.b.a.

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering. gældende for. Lemvig Varmeværk a.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering gældende for Lemvig Varmeværk a.m.b.a. 2 se, og stikledningen skal være udskiftelig og lægges i foringsrør ved skjult installation. For placering af stikledning

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Gyldighedsområde og definitioner mv. 2. 2. Etablering af fjernvarmetilslutning 2. 3. Udførelse af installationsarbejde 4

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Gyldighedsområde og definitioner mv. 2. 2. Etablering af fjernvarmetilslutning 2. 3. Udførelse af installationsarbejde 4 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner mv. 2 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER 2. Etablering af fjernvarmetilslutning 2 INSTALLATIONSBESTEMMELSER

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v Etablering af fjernvarmetilslutning 1.

Indholdsfortegnelse. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v Etablering af fjernvarmetilslutning 1. Indholdsfortegnelse Side: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1. 2. Etablering af fjernvarmetilslutning 1. 3. Drift og vedligeholdelse af varmeinstallationen 2. 4. Måling af fjernvarmeforbrug 4. 5.

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER

TEKNISKE BESTEMMELSER TEKNISKE BESTEMMELSER for Støvring Kraftvarmeværk a.m.b.a. t TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE... 2 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 2 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER...

Læs mere

NØRRE ALSLEV FJERNVARMEVÆRK. Tekniske bestemmelser for. fjernvarmelevering

NØRRE ALSLEV FJERNVARMEVÆRK. Tekniske bestemmelser for. fjernvarmelevering NØRRE ALSLEV FJERNVARMEVÆRK A.m.b.a. ======= Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering ANVENDELSESOMRÅDE 1 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING (Opdateret d. 27.marts 2013) ANVENDELSESOMRÅDE

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING (Opdateret d. 27.marts 2013) ANVENDELSESOMRÅDE TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING (Opdateret d. 27.marts 2013) ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering for Hadsund By s Fjernvarmeværk

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Tommerup By s Fjernvarmeforsyning a.m.b.a 4. udgave Marts 2014 ANNULLERER UDSENDT AFSNIT SIDE NR. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Indholdsfortegnelse... 2 INDLEDNING...

Læs mere

1.1 Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering for Vrå Varmeværk. A.m.b.A.,Nygade 8, 9760 Vrå, CVR 64771728, er i det følgende benævnt

1.1 Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering for Vrå Varmeværk. A.m.b.A.,Nygade 8, 9760 Vrå, CVR 64771728, er i det følgende benævnt TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering for Vrå Varmeværk A.m.b.A.,Nygade 8, 9760 Vrå, CVR

Læs mere

ASAA FJERNVARMES TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

ASAA FJERNVARMES TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ASAA FJERNVARMES TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER 2. Etablering af fjernvarmetilslutning

Læs mere

VORDINGBORG FJERNVARME A/S

VORDINGBORG FJERNVARME A/S VORDINGBORG FJERNVARME A/S Tekniske bestemmelser Maj 2013 VORDINGBORG FJERNVARME A/S - Tekniske Bestemmelser Maj 2013 Side 2 af 21 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING... 3 ANVENDELSESOMRÅDE... 4 1. Gyldighedsområde

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning... 1. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v... 2. 2. Etablering af fjernvarmetilslutning... 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning... 1. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v... 2. 2. Etablering af fjernvarmetilslutning... 3 1 Hirtshals Fjernvarme A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING - (August 2009) INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Indledning... 1 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 2 2. Etablering af fjernvarmetilslutning...

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering St. Merløse Varmeværk Jyderup Varmeværk Holbæk Forsyning, Kalvemosevej 1, 4300 Holbæk Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering, Jyderup og St Merløse Varmeværker

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING For Halvrimmen-Arentsminde Kraftværmeværk A.m.b.a. Lyngvej 16, 9460 Brovst CVR: 16 37 41 72 1 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 2. Etablering af fjernvarmetilslutning.

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. For Gørding Varmeværk Amba

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. For Gørding Varmeværk Amba TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING For Gørding Varmeværk Amba 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v 2. Etablering af fjernvarmetilslutning 3. Udførelse af installationsarbejde 4. Etablering

Læs mere

Løgstør Fjernvarme A.m.b.a. Løgstør Fjernvarme. Tekniske bestemmerlser for fjernvarmelevering

Løgstør Fjernvarme A.m.b.a. Løgstør Fjernvarme. Tekniske bestemmerlser for fjernvarmelevering Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering A.m.b.a INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE ANVENDELSESOMRÅDE... 3 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 3 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER... 4 2. Etablering af fjernvarmetilslutning...

Læs mere

INSTRUKS OG TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING FOR AUTORISEREDE FJERNVARMEINSTALLATØRER

INSTRUKS OG TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING FOR AUTORISEREDE FJERNVARMEINSTALLATØRER INSTRUKS OG TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING FOR AUTORISEREDE FJERNVARMEINSTALLATØRER Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser

Læs mere

1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V.

1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for forholdet mellem VOJENS FJERNVARME a.m.b.a., idet det følgende kaldet, og ejeren/ejerne af ejendomme,

Læs mere

NORDBY FJERNVARME A. m. b. A. FJERNVARME TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Marts 2016. Tekniske bestemmelser Side 1

NORDBY FJERNVARME A. m. b. A. FJERNVARME TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Marts 2016. Tekniske bestemmelser Side 1 NORDBY FJERNVARME A. m. b. A. FJERNVARME TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Marts 2016 Side 1 Indhold side Gyldighedsområde og definitioner m.v. 3 Etablering af fjernvarmetilslutning 4 Udførelse

Læs mere

EJBY FJERNVARME Nørregade 21A 5592 Ejby Tlf. 64-461421. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering.

EJBY FJERNVARME Nørregade 21A 5592 Ejby Tlf. 64-461421. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering. EJBY FJERNVARME Nørregade 21A 5592 Ejby Tlf. 64-461421 1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering. 2 ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v... TILSLUTNINGSBESTEMMELSER INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere