Lægningsvejledning. I RF % Cementbaserede < 85 undergulve Anhydrit gulve < 85

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lægningsvejledning. I RF % Cementbaserede < 85 undergulve Anhydrit gulve < 85"

Transkript

1 Lægningsvejledning. DLW Linoleum fremstilles af naturlige, genanvendelige råstoffer, som giver linoleummet følgende materialeegenskaber, der skal tages hensyn til ved lægningen: A. Reaktion på fugtighed Linoleum reagerer med dimensionsændringer på for høj fugtighed fra luft og undergulv, samt fugten i limen. Derfor skal de følgende anførte punkter vedrørende undergulv og lim overholdes. B. Gulfilm (tørrekammerfilm) Den naturlige gulfilm, som opstår under modningen af linoleummet i tørrekammeret, og som kan kendes på en gulfarvning, forsvinder ved belysning af materialet. Ved direkte sollys sker dette efter kort tid, mens der ved kunstigt lys eller svagt sollys kan gå noget længere tid. Baner og fliser, der skal lægges sammen, skal derfor udsættes for de samme lysforhold. C. Farveforskelle Farvelighed sikres fra fabrikkens side, hvis den anvendte belægning stammer fra samme produktion og lægges i nummerrækkefølge. Der må max. være 10 rullenumre imellem baner, som lægges op imod hinanden i samme rum. Det kan dog ikke udelukkes, at der kan fremkomme mindre farveforskelle. Gulvlæggeren skal ved udlægningen af belægningen kontrollere denne for fejl og uacceptable farveforskelle. Der kan efter lægningen af gulvet, ikke reklameres over farveforskelle. Lægning af DLW Linoleum er let, hvis følgende punkter overholdes: 1. UNDERGULV Alle undergulve, som er og vil forblive tørre, plane, faste og fri for revner, er egnede til pålægning af DLW Linoleum (undergulvets kvalitet skal være, som beskrevet i Gulvbranchens Gulvfakta). DLW Linoleum bør lægges på et sugende underlag for, at sikre, at limen hæfter godt mod underlaget. Såfremt der ikke er tilstrækkelig sugeevne, som fx ved asfaltgulve, skal der spartles med en egnet spartelmasse i tilstrækkelig tykkelse (mindst 2 mm). Til dette formål er cement- eller gibsbundne, spændingsfri spartelmasser normalt velegnede. Materiale Max. restbygge-fugt I RF % Cementbaserede < 85 undergulve Anhydrit gulve < LIM DLW Linoleum klæbes med egnet dispersion klæber. Limleverandøren og DLW Floorings anbefalinger skal altid følges. Vi anbefaler brug af klæber uden opløsningsmidler og med lav emission fra et af Gulvbranchens leverandørmedlemmer. Vi anbefaler udelukkende brug af limetyper, der hurtigt efter lægningen, hærder af med en hård limfuge. Vi anbefaler ikke brug af All Around lime til linoleum. Forbrug: Normalt forbrug, vil være ca. 3,5 m 2 pr. liter lim. DLW Linoleum: Sparteltanding B 1, (ca g/m 2 ) DLW Linoleum på DLW korkment: Sparteltanding B 1, (ca g/m 2 ) Dispersionslime kan også fås i ledende udgave med kulstof (sort) eller med afledende fibre / kemikalier (lyse). Ved lægning på et isolerende undergulve, som f.eks. støbeasfalt og spånplade-undergulve eller gulve med gulvvarme, anbefaler vi brug af en afledende klæber, for at sikre at disse gulve forbliver antistatiske. Valg af en ikke egnet klæber, kan have en negativ indflydelse på gulvets kvalitet. Restbyggefugtigheden i de forskellige cementbaserede undergulve, måles i henhold til Gulvbranchens anbefalinger og må ikke overstige følgende:

2 3. OPMÅLING OG FASTLÆGGELSE AF MÆNGDER. 3.1 Baner For, at undersøge, hvor mange banevarer der er behov for, skal de nødvendige banelængder og banebredder findes. Før opmålingen skal læggeretningen derfor fastlægges. Normalt er læggeretningen den samme som lysretningen i rummet. Endesamlinger kan udføres ved baner, der støder op til døråbninger, nicher eller lignende. Sidedørsåbninger, nicher og lignende kan belægges med strimler. 3.2 Fliser Fliser lægges normalt i et skakternet mønster, men kan også lægges parallelt. Med hensyn til fugeforløb gælder det, at både parallel- og diagonallægning er mulig. Ved opmålingen er udgangspunktet den flade, der skal pålægges flisen, samt et erfaringstillæg til skæring. Ved diagonallægning er skæringen større end ved parallellægning, og ved skævvinklede eller runde flader er den større end ved lige flader. 3.3 Trappetrin Trin skæres af banevarer. Ved belægninger med mønster i længderetningen skal dette forløbe parallelt med trædekanten. Dette gælder også for trappeafsatser. Mængden udregnes på basis af antallet af trin, der kan skæres ud af én bane. Ved vindeltrapper skal der fremstilles skabeloner. 4. OPBEVARING, AKKLIMATISERING OG LÆGNINGSBETINGELSER En fagmæssig korrekt opbevaring er en forudsætning for, at de lægningstekniske egenskaber for de elastiske gulvbelægninger bibeholdes. Gulvbelægningen skal opbevares i tørre, normalt tempererede rum. Ved opbevaring af fliser må man højst stable otte æsker oven på hinanden. Ruller opbevares stående. Ved opbevaring af en elastisk gulvbelægning, under for lave temperaturer kan en fejlfri lægning ikke garanteres. Under lægningsarbejdet skal både rumtemperaturen og undergulvstemperaturen være C, (hvis der er gulvvarme anbefales C) og den relative luftfugtighed % RF(ideelt mellem 40 og 60 %). Disse temperaturer og forhold skal være opretholdt min. 3 dage før lægningen og 7 dage efter. Også ved de rigtige temperaturer skal belægninger akklimatiseres før lægningen. Det tilrådes derfor, at skære banelængderne op dagen før lægningen. DLW Linoleum bør derefter stå løst sammenrullet i det rum belægningen skal lægges i eller et rum med tilsvarende forhold for, at tilpasses rumtemperaturen (min. 17 C) og den relative fugtighed, natten over. Det materiale, der lægges i et rum, skal have samme fabrikationsnummer, og rullerne skal lægges i nummerrækkefølge. 5. LÆGNING 5.1 Baner Selvom om der senere trådfuges, anbefales det at renskære begge banekanter min. 2,0 cm., idet kun en ren skåret kant giver garanti for en pæn samling. DLW Linoleum PUR skal renskæres. Den første banekant skæres let med en kantskærer eller stribeskærer. Den anden kant skæres efter limningen, man mærker den overliggende banekant op med en ridseko, langs den allerede renskårne banekant og strimlen skæres derefter af med en krumkniv Tilskæring af samlinger Samlingsskæringen skal altid udføres således, at der mellem banerne er en åbning på 1-2 mm. Snittet udføres lodret eller lidt skråt. (underskåret) Endesamlinger Endesamlinger ved korte baner, kan skæres på passende måde før limningen. Ved længere baner er det praktisk, at baneenderne først skæres, når det meste af fladen, er lagt fast i limen. 5.2 Fliser Linoleumsfliser bliver standset ud af banevare,ved bestillingen, og skal vægges indenfor 8 uger efter leveringen. Fliserne skal opbevares i tørre og varme lokaler. Alle fliser skal lægges omgående efter at disse er taget ud af indpakningen. Vore anbefalinger vedr. limningen kan læses i punkt 6.2 a) Parallellægning Først fastlægges en parallel til rummets hovedfrontside ved hjælp af en snor. Vægafstanden er et multiplum af flisestørrelsen minus ca. 1cm. I gange kan denne måling i stedet for fra væggen også foretages ud fra den laveste dørtærskel. På den fundne linje markeres startpunktet. Det anbefales således, at der især ved iøjnefaldende steder, fx ved hovedindgangen, kun lægges næsten hele fliser og ingen smalle strimler. Fra startpunktet lægges nu en række fliser løst langs snoren. De holdes nede med stabler af fliser eller kartoner. Ved store rum bliver denne fliserække liggende, til det tilgrænsende felt er lagt.

3 Ved små rum er det nok at lade en flise ligge som holdepunkt. b) Diagonallægning Først opdeles rummet symmetrisk, og rumaksen fastlægges ved hjælp af en snor. Nu undersøges, hvordan fliserne løber ud ved væggene og hovedindgangen. En flises diagonaler er længden af pladesiden x 1,4. Hvis der nu viser sig små trekanter her, forskydes rumaksen sideværts med en fjerdedel af diagonalen. Det samme gælder for startpunktet. I asymmetriske rum fastlægges parallellen ved hjælp af en snor i en afstand til hovedfrontsiden, der svarer til et multiplum af flisediagonalen minus ca. 1cm. Også her skal der tages hensyn til, at der ved hovedindgangen kun skal ligge næsten hele fliser og derimellem halve, men aldrig små trekanter. Langs snoren lægges derefter en dobbelt fliserække løst på, idet den første fliserække skal ligge på snoren med hjørnerne modsat hinanden, mens den anden fliserække skal berøre snoren med hjørnerne. Ved store rum pålægges nu en diagonal fliserække ud fra startpunktet. Fliserækken benyttes som grundlinje for lægningen. I små rum er det nok at lade en flise ligge som holdepunkt. Efter limningen af fladen skæres kantfliserne til med en krum eller trapezformet klinge. 5.3 Trappetrin Stødtrin og lige trædetrin skæres til efter mål og altid i rullens længderetning. Ved vindeltrapper overføres formen af trinene med en skabelon eller ved hjælp af trappesmig og lineal. Forkanten tilpasses ved brug af ridseko. Langsgående mønstre skal forløbe parallelt med trappekanten. 6. LIMNING 6.1 Baner Gulvbelægningen fuldklæbes i henhold til limfabrikantens anvisninger. Valg af rigtig tandspartel og jævnlig udskiftning af spartelblade samt grundig gnidning/ tromling, så limen fordeles godt på bagsiden, er af stor vigtighed. Afsmitning af limen på bagsiden skal løbende kontrolleres ved, at løfte materialet. Banerne slås tilbage til midten af rummet. Limningen begynder ved den midterste bane. Limen for den anden banehalvdel skal slutte til, nøjagtigt ved limgrænsen for første banehalvdel. Banehalvdele, der er tilskåret med tæt tilskæring til de afgrænsende rumdele, fx dørtrin og karme, limes først. Banerne skubbes, under hensyntagen til limens åbningstid eller ventetid (se fabrikantens anvisninger) ind i limen. Der må ikke være luftblærer. Luftblærer konstateres ved hammerskaft metoden og fjernes ved at stryge den indesluttede luft ud sideværts. Baneender valkes modsat for at afspænde belægningen. Hvis det er nødvendigt, skal samlinger og baneender holdes nedtrykket, til de holdes fast på gulvet af limen. Ved vådlimning, trykkes der, med egnet værktøj, i første omgang forsigtigt på samlingerne, så limen ikke presses væk, og først når limen er fast og klæber, presses samlinger m.m. efter med et kraftigere tryk. 6.2 Fliser Efter påføring af lim begynder lægningen af de fliser, der er udlagt som holdepunkt eller -linie. Ved store rum anbefales trinvis lægning for at undgå forskydninger. For afsmitning på bagsiden skal fliserne omhyggeligt gnides / tromles eller trykkes ned. I givet fald gentages dette. 7. FUGEAFSLUTNING (svejsning af samlinger) Det tilrådes, at foretage fugeafslutning med smeltetråd, i rum, hvor samlingerne skal beskyttes mod indtrængende fugt. Ved lægning på DLW Korkment, spånplader, cementgulve med gulvvarme skal der altid trådfuges. Trådfugningen må først foretages, når limen under linoleummet er afbundet. Limfabrikantens anvisninger skal følges. Alt efter limtype og rumklimatiske forhold kan limens hærdetid vare op til flere dage. Banesamlingerne fræses op med en fugefræser / fugehøvl ned til juten, hvis tykkelsen på materialet er på 2,0 eller 2,5 mm. Hvis materialet har en tykkelse på 3,2 4,5 mm, fræses fugen ned til en dybde på 2,5 mm. Fugebredden skal være 3,5 mm. Inden trådfugningen renses fugen omhyggeligt.(blæses ren) For at undgå at beskadige linoleumsoverfladen anbefaler vi, at der anvendes lynsvejsedyse (Ø5) med smal luftudblæsning. Svejsetemperaturen skal være C, arbejdshastigheden skal være ca. 2,5-3,0 m pr. min. Den overskydende smeltetråd fjernes ad to omgange. Første gang, straks efter at tråden er ilagt, (mens denne stadig er varm) med en kvartmånekniv med slæde. Anden gang, når smeltetråden er afkølet, fjernes overskydende smeltetråd i niveau med den færdige gulvoverflade, ved brug af en sløv kvartmånekniv, eller andet egnet værktøj. Vi anbefaler brug af automatsvejser af en type, hvor smeltetråden løber ind uden, at være under spænding, temperaturen er konstant og smeltetråden fødes ned i fræsefugen på en sådan måde, at der ikke opstår en ukontrolleret trykbelastning, som et resultat af apparatets egen vægt. Bemærk: Ved linoleum der ikke udsættes for lys, kan der fremkomme farveforskelle mellem linoleum

4 og smeltetråd. Linoleummets farvetone tilpasser sig farven på smeltetråden, når linoleummets gulfilm har fortaget sig. 8. DLW KORKMENT SOM UNDERLAG Til trinlydsdæmpende virkning for DLW Linoleum, anbefales udelukkende brug DLW Korkment. DLW Korkment kan lægges på alle forberedte undergulve. Baneretningen bør være den samme, som selve gulvbelægningens, mens samlingerne skal placeres mindst 50 cm forskudt. Banesamlingerne overlappes og skæres sammen med et dobbeltsnit, hvor der skæres gennem begge lag, langs en lineal. Til limning anvendes dispersionslime. Først når limen er helt afbundet, normalt dagen efter, kan lægning af gulvbelægningen starte. Limforbrug ved lægning af DLW Korkment: Lim Klinge Forbrug Dispersionslim B g/m 2 9. GULVVARME DLW gulvbelægninger, kan generelt lægges på undergulve med gulvvarme. Forskellige former for gulvvarme Elektrisk drevne varmeanlæg opvarmes med natstrøm og afgiver denne oplagrede varme om dagen. Ved varmtvandsgulvvarmeanlæg opvarmes underkonstruktionen med vand, der har en fremløbstemperatur på max. 60 C. Varmeanlægget fungerer altså som direkte opvarmning. Gulvbelægningernes varmegennemgangsmodstand er så ringe, at den i praksis er uden betydning for driften af varmeanlægget. Forberedelse af undergulve med gulvvarme Med hensyn til undergulve må der skelnes mellem tørkonstruktioner og vådkonstruktioner. 9.1 Tørkonstruktioner kan bestå af anhydrit- eller gipsplader. Spånpladegulve med gulvvarme anbefales ikke grundet dimensionsændringer i pladerne ved udtørring. Gulvbelægningen klæbes direkte på pladegulvet. 9.2 Vådkonstruktioner er hvor varmerørene eller kablerne er stødt ned i den underste halvdel af det svømmende cement, beton eller anhydritundergulv. Før gulvbelægningen kan pålægges, skal installatøren sørge for, at den fugtighed, der afgives ved varmepåvirkningen, er væk. Varmeanlægget må derfor efter undergulvets afhærdningstid dvs. ikke før 21 dage efter at, udlægningen af undergulvet er blevet foretaget, opvarmes gradvist, med en forøgelse af fremløbstemperaturen med 5 C pr. dag, og skal derefter holdes på maksimumtemperatur i mindst 3 dage. Derefter skal anlæggets fremløbstemperatur gradvis nedsættes med max. 10 C pr. dag. Under hele denne proces dvs. op- og nedsætning af temperaturen, skal rummet være godt ventileret, uden at der opstår gennemtræk. Det påhviler varmeanlæggets installatør at sørge for, at disse forhold er i orden, og der skal udfærdiges tilsvarende attest. Denne attest erstatter den fugtighedsmåling, som gulvlæggeren foretager under normale forhold, idet en fugtighedsmåling normalt ikke kan foretages på undergulve med gulvvarme. Efter spartling af undergulvet kan gulvbelægningen pålægges. Gulvbelægningen fuldklæbes med specielt for gulvvarme egnede lime. Gulvtemperaturen ved monteringen bør være ca dage efter pålægningen kan varmeanlægget tages i brug. Her må fremløbstemperaturen max. hæves/sænkes med 5 C pr. døgn. Fugtmålinger kan foretages som beskrevet i Gulvbranchens Gulvfakta, hvis der forinden er afsat målepunkter på gulvet, som sikrer at man ikke beskadiger varmelederne. Overfladetemperaturen på gulvbelægningen må aldrig overstige 28 C. 10. LÆGNING AF DLW LINOLEUM LCH MED AFLEDNING Kravet til gulvets modstand til jord på < 1x10 8 kan opfyldes ved lægning af DLW linoleum LCH. Midt under hver fliserække eller belægningsbane lægges et gennemgående kobberbånd. Kobberbåndene skal forbindes på tværs ved hjælp af to bånd. To steder i rummet (ved større rum over 40 m² et ekstra sted pr. 40 m²) skal der etableres tilslutningsmuligheder. Til lægning af DLW Linoleum LCH med afledning tilbyder DLW Flooring kobberbånd i ruller à 50 m. Kobberbåndene klæbes med afledende klæber til undergulvet, inden lægningen af belægningen. Det skal fremgå af udbudsmaterialet, hvor kobberbånd skal føres op af væggen. Jording skal foretages af en autoriseret elinstallatør.

5 Den anvendte ledende lim skal være permanent ledende. Ikke alle ledende lime kan anvendes, hvis kravene skal opfyldes. Under og efter limningen skal temperatur i luft og undergulv være C og luftfugtigheden % RF. Gulvbelægningen skal akklimatiseres i mindst 24 timer inden lægningen. Hold afstand til rør og lignende som kan give falske jordforbindelser. Afledningsevnen bør inden ibrugtagning af gulvet, af sikkerhedsmæssige grunde, kontrolleres af en uvildig person. Gulvet skal testes i henhold til DS/EN 1081 Det skal fremgå af udbudsmaterialet, hvis gulventreprenøren skal foranledige kontrollen udført DLW LCH med dobbeltkrav DLW Linoleum LCH kan lægges, hvor der stilles dobbeltkrav i henhold til DIN 57100/VDE 0100 T410. Vejledning for rengøring og vedligeholdelse af statisk afledende / ledende gulvbelægninger kan rekvireres ved at kontakte DLW flooring på tlf eller på 11. RENGØRING OG PLEJE Gulventreprenøren skal give kunden en skriftlig vejledning for pleje af gulvbelægningen. Følgende vejledning kan hentes på eller rekvireres ved kontakt til vort kontor på tlf Rengørings- og plejeanbefaling for DLW Linoleum PUR Linoleum LPX 12. SPECIELT 12.1 Kontorstole med hjul + stoleben EN 425 / EN Kontorstole med hjul skal, for at kunne bruges på elastiske gulvbelægninger, være udstyret med hjultype W, det vil sige med bløde hjul eller - alt efter inventar - bløde underlag som f.eks. filtnopper. For at undgå belægningsskader specielt i skoler og lign. skal man være opmærksom på, at kontaktflader på stole og lignende inventar er bløde, afrundede og uden skarpe kanter. Der skal tages højde for dette ved anskaffelsen og brugen af kontorstole og alm. stole Brandmærker Linoleumsbelægninger er resistente overfor gløder Misfarvninger Ved længere tids kontakt med gummi, kan gummien efterlade permanente misfarvninger på linoleumsgulve. Eksempler på mulige årsager kan være kontakt med: Bildæk, afdækningsmateriale, hjul eller ben på vaskemaskiner, køleskabe m.m. Disse permanente misfarvninger opstår grundet en blødgørevandring. For at undgå disse permanente misfarvninger, anbefaler vi brug af lyse hjul af polyuretan, hvis dette ikke er muligt, så må hjul / ben stilles op på et egnet underlag. Bitumen-baseret asfalts, mineral olie, fedt, farvet skosværte, misfarver gulvbelægningen. Specielt lyse gulve udsat for høj trafik, kan hurtigt misfarves, hvis disse ligger, hvor der er direkte udgang til asfalterede gader, ligger i køkkener eller kontorer på benzinstationer og bilværksteder Afdækning Det frarådes, at der tapes direkte på gulvbelægningen. I tilfælde af, at dette alligevel udføres, kontakt da venligst leverandøren af tapen for at tjekke tapens egnethed. I byggeperioden, bør nylagte gulvbelægninger dækkes af for, at beskytte gulvbelægningen, mod snavs fra gangtrafik og belastninger fra det efterfølgende arbejde. Hvordan gulvbelægningen beskyttes afhænger af den type af belastning, som gulvet forventes udsat for, i resten af byggefasen og indtil gulvene tages i brug. For blandt andet, at undgå buledannelse, bør de elastiske gulvbelægninger først afdækkes når limen er hærdet. I hårdt belastede gangbaner mm. anbefaler vi, at man supplerer den anvendte afdækning med ovenpå liggende plader, af masonit/træ. VIGTIGT! Afdækningsmaterialet skal være diffusionsåbent og må ikke kunne smitte af på den nylagte gulvbelægning. Afdækning med plastik og såkaldt mælkepap må ikke forekomme, idet disse ikke er diffusionsåbne Kontakt ved lægningstekniske spørgsmål kan stilles til: DLW Flooring Naverland 8, 2. sal 2600 Glostrup Tlf Fax Denne udgave erstatter alle tidligere lægningsvejledninger for dette produkt.

noraplan - monteringsvejledning

noraplan - monteringsvejledning noraplan - monteringsvejledning Iht. DIN EN 1817 "Elastiske gulvbelægninger Til limning af noraplan gummigulve skal der bruges en dispersionslim. Nogle limtyper suger mindre end andre. Dette skal der tages

Læs mere

Monteringsvejledning Surestep PUR, Safestep, Safestep Grip og Safestep R12

Monteringsvejledning Surestep PUR, Safestep, Safestep Grip og Safestep R12 Monteringsvejledning Surestep PUR, Safestep, Safestep Grip og Safestep R12 Forudsætninger Underlaget skal være jævnt og tørt, uden revner og have en tilstrækkelig styrke. Ved lægning uden fugtisolering

Læs mere

Lægningsvejledning. Safetred Universal og Safetred Spectrum. Läggningsanvisning. December 2012 PLASTGOLV

Lægningsvejledning. Safetred Universal og Safetred Spectrum. Läggningsanvisning. December 2012 PLASTGOLV Lægningsvejledning Läggningsanvisning Safetred Universal og Safetred Spectrum December 2012 PLASTGOLV 1. Forudsætninger 1.1 Underlaget skal være rent, tørt og jævnt samt fri for revner. Evt.pletter efter

Læs mere

Læggevejledning P A R K E T

Læggevejledning P A R K E T Læggevejledning P A R K E T For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser og billeder er vejledende. P A R K E T - O G

Læs mere

norament formtrapper monteringsvejledning

norament formtrapper monteringsvejledning norament formtrapper monteringsvejledning norament formtrapper er egnet til ligeløbstrapper norament formtrapper er en færdig profil, hvor forkant, trin og stødtrin er i ét stykke. De er egnet til indendørs

Læs mere

Tillægsvejledning. Fuldlimning

Tillægsvejledning. Fuldlimning Tillægsvejledning Fuldlimning 1 Fuldlimning med Stauf produkter Douglas, Fyr, Eg For at få et vellykket resultat er det vigtigt, at gulvet lægges korrekt, og at de beskrevne produkter anvendes efter anvisningerne.

Læs mere

Monteringsvejledning. Klodsegulve. Har De øvrige spørgsmål - kontakt Deres forhandler. eller. Hørning Parket A/S Tlf. 70 27 66 00

Monteringsvejledning. Klodsegulve. Har De øvrige spørgsmål - kontakt Deres forhandler. eller. Hørning Parket A/S Tlf. 70 27 66 00 Monteringsvejledning Klodsegulve Har De øvrige spørgsmål - kontakt Deres forhandler eller Hørning Parket A/S Tlf. 70 27 66 00 2 HØRNING klodsegulve er massive firkantede klodser, hvor træets årringe ses

Læs mere

Eurothane G Indvendig isolering

Eurothane G Indvendig isolering Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Savning og skæring af Eurothane G plader 3. Placering af Eurothane G plader 3,1 Generelt 3,2 Montering på træstruktur 3,3 Montering med klæber 3,4 Montering imod inderside

Læs mere

På bærende gulv med LK Sporplade EPS 16

På bærende gulv med LK Sporplade EPS 16 På bærende gulv med LK Sporplade EPS 6 Udførelse LK gulvvarmesystem med LK Sporplade EPS 6 er beregnet til udlægning på bærende gulve, hvor der er behov for en særlig lav byggehøjde. Systemet er opbygget

Læs mere

Fugning med nora fugemasse

Fugning med nora fugemasse Fugning med nora fugemasse 1. Fugning af samlinger Rens samlingerne for snavs (med børste ell. lign.). Der påsmøres en nora flydende voks over samlingerne, som skal fuges. Der må ikke løbe voks ned i samlingen

Læs mere

Bruksanvisning Golvvärmekit Lattialämmityssarjan käyttöohjeet Manual Floor Heating Kit Brugsanvisning Gulvvarmekit

Bruksanvisning Golvvärmekit Lattialämmityssarjan käyttöohjeet Manual Floor Heating Kit Brugsanvisning Gulvvarmekit DVK-00094-001 DANSK VARMEKABEL A/S Bruksanvisning Golvvärmekit Lattialämmityssarjan käyttöohjeet Manual Floor Heating Kit Brugsanvisning Gulvvarmekit S HandyKit 10 komplet HandyKit 10 Standard Brugsanvisning

Læs mere

Isola Selvbygger 3. Til skråt tag ned til 3 graders taghældning. Stærkt, sikkert enkelt at montere. Tørre og sunde huse!

Isola Selvbygger 3. Til skråt tag ned til 3 graders taghældning. Stærkt, sikkert enkelt at montere. Tørre og sunde huse! Selvbygger 3 Til skråt tag ned til 3 graders taghældning Stærkt, sikkert enkelt at montere Tørre og sunde huse! Sikker tagdækning med lang levetid Selvbygger 3 er en moderne tagbelægning med stor fleksibilitet

Læs mere

OPSÆTNING AF TAPET. info@maler-maling.dk Tlf. 31 38 32 00 TAPET FORBEREDELSE. Før du tapetserer skal væggene være hele, rene, glatte og tørre.

OPSÆTNING AF TAPET. info@maler-maling.dk Tlf. 31 38 32 00 TAPET FORBEREDELSE. Før du tapetserer skal væggene være hele, rene, glatte og tørre. OPSÆTNING AF TAPET Arbejdsgang TAPET Før du tapetserer skal væggene være hele, rene, glatte og tørre. Tapetserede vægge: -fjern søm og skruer. Fjern løstsiddende tapet. Slib overgange og samlinger. Klister

Læs mere

Rigitone BIG system Monteringsvejledning

Rigitone BIG system Monteringsvejledning Rigitone BIG system Monteringsvejledning Design og teknik Produktbeskrivelse / anvendelse Rigitone BIG med kant A1 er et fuldperforeret akustikloft, der fremstår som en ubrudt flade uden synlige samlinger.

Læs mere

Byggematerialer i topkvalitet til professionelle og gør-det-selv folk. Direkte salg til alle. Svalehaleplader i stål

Byggematerialer i topkvalitet til professionelle og gør-det-selv folk. Direkte salg til alle. Svalehaleplader i stål Odense LAVPRIS Tømmerhandel A/S Lumbyvej 75 DK-5000 Odense C Telf.: +45 66 18 27 93 Fax +45 66 18 06 30 SE nr.: 17 91 90 32 Bil-tlf.: +45 20 45 13 60 E-mail: info@olt.dk www.olt.dk Byggematerialer i topkvalitet

Læs mere

RENGØRINGS- OG PLEJEANBEFALING FOR DLW LINOLEUM MED LPX FINISH

RENGØRINGS- OG PLEJEANBEFALING FOR DLW LINOLEUM MED LPX FINISH RENGØRINGS- OG PLEJEANBEFALING FOR DLW LINOLEUM MED LPX FINISH Kære kunde Det glæder os, at de har valgt en DLW linoleum med LPX overfladebeskyttelse. For at få længst muligt glæde af denne kvalitets gulvbelægning

Læs mere

01 DK. Læggevejledning. Douglas hele længder

01 DK. Læggevejledning. Douglas hele længder 01 DK Læggevejledning Douglas hele længder Dinesen læggevejledning for Douglas gulve i hele længder Februar 2011 Gulve med løs fer og gulve med fast fer Indhold Generelt 4 Lægning af Dinesen gulve med

Læs mere

Lattialämmityssarjan ParkétVarme Manual ParkétVarme Brugsanvisning ParkétVarme

Lattialämmityssarjan ParkétVarme Manual ParkétVarme Brugsanvisning ParkétVarme DVK-00150-001 DANSK VARMEKABEL A/S Bruksanvisning S ParkétVarme Lattialämmityssarjan ParkétVarme Manual ParkétVarme Brugsanvisning ParkétVarme Brugsanvisning ParkétVarme Dansk DVK-00150-001 Indhold Før

Læs mere

Varmeelement til udlægning NPLC-10

Varmeelement til udlægning NPLC-10 DK Installationsbeskrivelse Varmeelement til udlægning NPLC-10 Bemærk! Ved montering af to elementer til samme termostat, skal side 6 læses før installationen påbegyndes. Produktfakta 2-lederkabel med

Læs mere

SILJAN TRÆGULVE MONTERINGSVEJLEDNING FØR MONTERING

SILJAN TRÆGULVE MONTERINGSVEJLEDNING FØR MONTERING SILJAN TRÆGULVE MONTERINGSVEJLEDNING FØR MONTERING 1. Rummet, hvor gulvet skal monteres, skal være fugt- og varmeisoleret, og varmeanlægget skal være i drift. Rumtemperaturen skal være min. 17 gr. C. og

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Monteringsvejledning 1

Monteringsvejledning 1 Monteringsvejledning 1 Indhold: Introduktion... Huskeliste... Modtagelse og opbevaring... Inden lægning af gulvet... Luftfugtighed og temperatur... Generelt... Opslagstabeller...... 7 Montering på bjælkelag/strøer...

Læs mere

PERFORM Form og Fals

PERFORM Form og Fals PERFORM Form og Fals Tips til... Inddækning mod mur Gode råd og nyttig viden Inddækning ved skorsten ved rygning på tagfladen falsede samlinger limede samlinger Miljørigtige inddækninger PERFORM flexibel

Læs mere

Vandbåret gulvvarme på let konstruktion med fliser i tørre rum

Vandbåret gulvvarme på let konstruktion med fliser i tørre rum DK Temainfo 09-2014 Vandbåret gulvvarme på let konstruktion med fliser i tørre rum Generelt Gulvopbygning på træbjælkelag med spånplade og gulvgips. Systemet er velegnet til boliger, hvor der ønskes et

Læs mere

nålefiltstæppet slidlag, dybere nedtrængte smuds op.

nålefiltstæppet slidlag, dybere nedtrængte smuds op. RENGØRINGS- OG PLEJEANBEFALING FOR VEDLIGEHOLD AF DLW NÅLEFILT Kære kunde Det glæder os, at de har valgt et nålefiltstæppe fra DLW Flooring. For at få længst muligt glæde af dette kvalitetstæppe, bør følgende

Læs mere

Montagevejledning. wedi Fundo gulvelementer med indbygget fald og afløb DKNYHED

Montagevejledning. wedi Fundo gulvelementer med indbygget fald og afløb DKNYHED Montagevejledning wedi Fundo gulvelementer med indbygget fald og afløb DKNYHED Fordele med wedi gulvløsninger wedi produkter er 100 % vandtætte og du opnår dermed ingen former for fugt og ingen skimmelsvamp

Læs mere

Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7400 F. 8974 7497 www.novopan.dk salg@novopan.dk

Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7400 F. 8974 7497 www.novopan.dk salg@novopan.dk Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7400 F. 8974 7497 www.novopan.dk salg@novopan.dk Novopan Klimagulv - ligger lunt under Nem gulvvarmeløsning med novopan klimagulv NOVOPAN TRÆINDUSTRI A-S gør det

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning af bordplader i Solid Surface materialet Corian Vigtigt læses straks ved modtagelse!

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning af bordplader i Solid Surface materialet Corian Vigtigt læses straks ved modtagelse! Monterings- og vedligeholdelsesvejledning af bordplader i Solid Surface materialet Corian Vigtigt læses straks ved modtagelse! Generelt Kontroller altid bordpladen ved modtagelsen. Ved modtagelse af din

Læs mere

- den naturlige løsning

- den naturlige løsning 937020072 02 Montering og Rengøring af Caesarstonebordplader - den naturlige løsning SPEKVA A/S Kærmindevej 2. DK-6580 Vamdrup Telefon 7558 2511. Fax 7558 3611 www.spekva.dk Indholdsfortegnelse Caesarstone...

Læs mere

Byg din fladskærm. ind i væggen. Flot ser den ud, den nye fladskærm,

Byg din fladskærm. ind i væggen. Flot ser den ud, den nye fladskærm, Byg din fladskærm ind i væggen Lad dit fladskærms-tv sidde helt i plan med væggen, og skjul samtidig alle ledninger fra tv et til spillemaskiner, optagere og stikkontakt. lot ser den ud, den nye fladskærm,

Læs mere

MONTERINGS- VEJLEDNING

MONTERINGS- VEJLEDNING ... den reflektive isolering! MONTERINGS- VEJLEDNING 1. BESKRIVELSE BESKRIVELSE Quattro, Produktet til effektiv varmebesparelse. Quattro, er et tyndt reflektivt isoleringsmateriale, som har været brugt

Læs mere

Montagevejledning. Massive gulve. Tronholmen 10 8960 Randers SØ Tel: 46 92 75 70 www.alpogroup.dk

Montagevejledning. Massive gulve. Tronholmen 10 8960 Randers SØ Tel: 46 92 75 70 www.alpogroup.dk Montagevejledning Massive gulve Tronholmen 10 8960 Randers SØ Tel: 46 92 75 70 www.alpogroup.dk Montagevejledning Massive gulve Inden du går i gang med at lægge dit nye gulv er det vigtigt at forberede

Læs mere

Montering og Pleje af CaesarStone

Montering og Pleje af CaesarStone Montering og Pleje af CaesarStone bordplader - den naturlige løsning SPEKVA A/S Kærmindevej 2. DK-6580 Vamdrup www.spekva.dk Indholdsfortegnelse Side CaesarStone 2 Modtagelse 3 Montering 4 Fastgørelse

Læs mere

TÆT TAG DERBIGUM. Membraner til anlægsarbejder

TÆT TAG DERBIGUM. Membraner til anlægsarbejder TÆT TAG DERBIGUM Membraner til anlægsarbejder Derbigum membraner slutter tæt og er lette at arbejde med Der skal stilles store krav til en god vandisolering. Den skal kunne tåle bevægelser i konstruktionen.

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING FOR

MONTERINGSVEJLEDNING FOR MONTERINGSVEJLEDNING FOR Stenfacade StenfacadeQuader 1200 og stenfacadecross er udført i calsiumfri pvcplast. Under produktionen tilsættes naturlige stengranulater til kunststoffet og forener sig med dette.

Læs mere

Stærk. tømrerløsning. Nye flotte tagrender på en weekend. Gør det selv og spar over 8000,-

Stærk. tømrerløsning. Nye flotte tagrender på en weekend. Gør det selv og spar over 8000,- Gør det selv og spar over 8000,- LET SVÆRT SVÆRHEDSGRAD: Ved du, hvordan du betjener din overfræser, er der ingen problemer i jobbet her. Øv dig evt. på en stump plade i forvejen. TIDSFORBRUG: Du skulle

Læs mere

Energibesparende Reducer varmeregningen på mindst mulig plads Reducerer CO 2 udslippet

Energibesparende Reducer varmeregningen på mindst mulig plads Reducerer CO 2 udslippet fermacell Varmvæg 2 Fermacell Varmvæg Pladsbesparende indvendig efterisolering Maksimal isoleringsevne på mindst mulig plads Effektiv efterisolering af kolde ydervægge Man sparer op til 50 mm plads i forhold

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

Powerwall - facadeisolering

Powerwall - facadeisolering Powerwall - facadeisolering 1. Generelt 2. Savning og skæring af Powerwall plader 3. Montering af Powerwall 3,1 Generelt 3,2 Montering af Powerwall 4. Tapening 5. Fastholdelse af Powerwall isolering 1.

Læs mere

Privat. Tæpper. Forebyggelse Vedligeholdelse Rengøring Pletter

Privat. Tæpper. Forebyggelse Vedligeholdelse Rengøring Pletter Privat Tæpper Forebyggelse Vedligeholdelse Rengøring Pletter Vedligeholdelse Tæpper korrekt vedligeholdelse giver størst udbytte Tæpper har en lang række gode egenskaber, der bedst bliver bevaret, hvis

Læs mere

Junckers massive trægulve på gulvvarme. - et naturligt gulv med naturlig varme

Junckers massive trægulve på gulvvarme. - et naturligt gulv med naturlig varme Junckers massive trægulve på gulvvarme - et naturligt gulv med naturlig varme Førende varmeeksperter vælger Junckers massive trægulve på gulvvarme Gulvvarme er ikke længere kun en behagelig luksus på de

Læs mere

Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte BV-Trappen A/S som leverandør af Deres nye trappe.

Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte BV-Trappen A/S som leverandør af Deres nye trappe. Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte som leverandør af Deres nye trappe. Denne monteringsvejledning er ment som en hjælp til samling og montering af Deres trappe. Den dækker de almindelige ting

Læs mere

Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen.

Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen. Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen. Velkommen til en ny verden med din Hästens-seng Nyd din drømmeseng resten af dit liv begynder her.

Læs mere

ProDeck KOMPOSIT. ProDeck Komposit gør livet smukkere 侻便們佪丮穴立篪篰竹

ProDeck KOMPOSIT. ProDeck Komposit gør livet smukkere 侻便們佪丮穴立篪篰竹 ProDeck KOMPOSIT ProDeck Komposit gør livet smukkere 侻便們佪丮穴立篪篰竹 , 2 ProDeck Komposit er et grønt miljøvenligt og økologisk produkt, som er fremstillet af HDPE og plantefibre (bambus pulver) 3 ProDeck Komposit

Læs mere

Produktinformation Skadessymptomer - bremseskiver

Produktinformation Skadessymptomer - bremseskiver Produktinformation Skadessymptomer - bremseskiver Indholdsfortegnelse Formål... s. 02 1.0 Monteringsfejl 2.0 Kørselsforhold 1.1... s. 03 1.2... s. 03 1.3... s. 03 1.4... s. 04 2.1... s. 04 2.2... s. 04

Læs mere

Lægningsanvisning SØMNING PÅ STRØER ELLER BJÆLKELAG - 22 MM TRÆGULV

Lægningsanvisning SØMNING PÅ STRØER ELLER BJÆLKELAG - 22 MM TRÆGULV Lægningsanvisning SØMNING PÅ STRØER ELLER BJÆLKELAG - 22 MM TRÆGULV April 2007 TARKETT TRÆGULVE LAMELKONSTRUKTION Vores trægulve er opbygget som en 3-lags konstruktion, hvor fiberretningen i de forskellige

Læs mere

PRODUKTANVENDELSE GULV. Ved nedlægning af spånplader som undergulv skelnes mellem fire konstruktionstyper: Strøafstand max.

PRODUKTANVENDELSE GULV. Ved nedlægning af spånplader som undergulv skelnes mellem fire konstruktionstyper: Strøafstand max. Min. 00mm PRODUKTANVENDELSE GULV. Ved nedlægning af spånplader som undergulv skelnes mellem fire konstruktionstyper: BÆRENDE UNDERGULV - en gulvkonstruktion, hvor gulvspånpladerne er selvbærende på udlagte

Læs mere

Lægningsanvisning SØMNING PÅ STRØER ELLER BJÆLKELAG - 22 MM TRÆGULV

Lægningsanvisning SØMNING PÅ STRØER ELLER BJÆLKELAG - 22 MM TRÆGULV Lægningsanvisning SØMNING PÅ STRØER ELLER BJÆLKELAG - 22 MM TRÆGULV April 2007 GENERELT Denne lægningsanvisning omhandler Tarkett 22 mm trægulve monteret på strøer eller bjælkelag. De beskrevne krav og

Læs mere

Installationsvejledning. NPLM selvklæbende varmemåtter for tynde gulve

Installationsvejledning. NPLM selvklæbende varmemåtter for tynde gulve DK Installationsvejledning NPLM selvklæbende varmemåtter for tynde gulve 1 Indhold Produktspecifikationer 2 Generelle installations forhold 3 Dimensionering 4 Installation 4 Styring/regulering 10 Garanti

Læs mere

(( ( ( Loftsbjælke. Loftsbrædder. Indskudsbræt Pudslag. Indskudsler. 15-20 m² tager 2-3 dage, eksklusive spartle- og malerarbejdet.

(( ( ( Loftsbjælke. Loftsbrædder. Indskudsbræt Pudslag. Indskudsler. 15-20 m² tager 2-3 dage, eksklusive spartle- og malerarbejdet. LeT Sværhedsgrad: Det specielle stålsystem gør det enkelt at konstruere det nedhængte lydloft, men du skal være omhyggelig, når det gælder opmåling og placering af alle systemets dele. tidsforbrug: 5-0

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

Litochrom STARLIKE. Planspartler Forsegler Klæber

Litochrom STARLIKE. Planspartler Forsegler Klæber Litochrom STARLIKE Planspartler Forsegler Klæber DK Tre funktioner i ét produkt Planspartler Forsegler Klæber Smudsafvisende og vandafvisende. Forebygger udbredelsen af svamp og mug. Ideel til at forny

Læs mere

VÅDRUMSGUIDE. Underlag og forarbejde Vægkonstruktion med lægteskelet Gulvkonstruktion med lægteskelet Massiv vægkonstruktion Massiv gulvkonstruktion

VÅDRUMSGUIDE. Underlag og forarbejde Vægkonstruktion med lægteskelet Gulvkonstruktion med lægteskelet Massiv vægkonstruktion Massiv gulvkonstruktion V+G +95 VÅDRUMSGUIDE Underlag og forarbejde Vægkonstruktion med lægteskelet Gulvkonstruktion med lægteskelet Massiv vægkonstruktion Massiv gulvkonstruktion Udgave marts 2013 VATTENTÄTA VÅ TUTRYMMEN Til

Læs mere

Robert Bosch GmbH. Mål!-væg. Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjemme i haven.

Robert Bosch GmbH. Mål!-væg. Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjemme i haven. Mål!-væg Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjee i haven. 1 Indledning Målvæggen er klassikeren for alle fodboldfans. Vi viser dig en model i stabil Birk-multiplex, som kan adskilles

Læs mere

Neotherm MiniHeat Golvvarme med lav bygghøjde

Neotherm MiniHeat Golvvarme med lav bygghøjde Golvvarme med lav bygghøjde Neotherm MiniHeat er til renoveringsopgaver og til rum med begrænset indbygningshøjde.. Beskrivning Neotherm MiniHeat gulvvarme, er varmemåtter med 8 mm gulvvarmerør, bundet

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

MONTERING Mekanisk fastgjort Tagdækning

MONTERING Mekanisk fastgjort Tagdækning monteringsvejledning MONTERING Mekanisk fastgjort Tagdækning Til renovering og nye tage Indholdsfortegnelse Forord side 3 Generelt side 4 2-lags løsning side 5 Undgå folder side 7 1-lags løsning side 8

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING (DK)

MONTAGEVEJLEDNING (DK) MONTAGEVEJLEDNING (DK) Tillykke med Deres nye møbel fra dk3 ROYAL SYSTEM reolen blev tegnet i 1948 af den legendariske danske designer og producent Poul Cadovius. Det var ét af verdens første væghængte

Læs mere

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR Brugsanvisning Læs denne brugsanvisning grundigt før brug INTRODUKTION Dette er en avanceret detektor med multifunktion. Den kan finde og lokalisere metal, strøm og lægter. Figur

Læs mere

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING Boligaffugter Type 4060 08:071 0010 MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING INDHOLD Transport 2 Placering 2 Produktspecifikationer 3 Produktbeskrivelse 5 Betjeningsvejledning 7 Installation af vandbeholder 8 Installation

Læs mere

t i p s o g t r i c k s t i l o p s æ t n i n g m o d e r n w a l l s b y v i t r u l a n

t i p s o g t r i c k s t i l o p s æ t n i n g m o d e r n w a l l s b y v i t r u l a n t i p s o g t r i c k s t i l o p s æ t n i n g m e d s u c c e s m o d e r n w a l l s b y v i t r u l a n T i p s o g t r i c k s t i l o p s æ t n i n g a f g l a s v æ v m e d s u c c e s F o r b e

Læs mere

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog 00 A-MIP 00 Installations- og funktionshåndbog Resumé Installation Vigtigt 3 Præsentation af Aivia 3 Identifikationsmærkat 3 Første åbning 3 Montering af Aivia 4 Tilslutte strømforsyningen til Aivia 5

Læs mere

Monteringsanvisning på enkelt modulskorstene

Monteringsanvisning på enkelt modulskorstene Monteringsanvisning på enkelt modulskorstene Montageanvisning for enkelt modul skorstene CE-mærket Certifikat Producent Er godkendt til følgende temperaturklasser: T400 = Godkendt til 400 C T450 = Godkendt

Læs mere

06 DK. Vejledning. Gulvvarme

06 DK. Vejledning. Gulvvarme 06 DK Vejledning Gulvvarme Dinesen om gulvvarme Oktober 2010 Gulvvarme under Dinesen gulve Side 3 Side 4 Indhold Gulvvarme under Dinesen gulve 6 Forudsætninger Fugt 6 Træets egenskaber 6 Varmebehov 7

Læs mere

Malerfagligt Behandlings-Katalog

Malerfagligt Behandlings-Katalog Malerfagligt Behandlings-Katalog Vægge > Nybehandling > Gipsplade, forsænket kant til spartling Nybehandling V 2820 Byggemateriale: Gipsplade, forsænket kant til spartling Funktionsklasse: Æstetiske og

Læs mere

Giver maling nyt liv.

Giver maling nyt liv. Genopfindelse af maling. Giver maling nyt liv. Er væggene blevet grå og triste, eller er træet blevet afbleget? Bosch tilbyder med sine malingsystemer til væg- og træmaling præcis den hjælp, du har brug

Læs mere

Monteringsanvisning på dobbelt modulskorstene

Monteringsanvisning på dobbelt modulskorstene Monteringsanvisning på dobbelt modulskorstene Montageanvisning for dobbelt modul skorstene CE-mærket Certifikat 0036 CPD 90219 001 Producent Schiedel Skorstene A/S Industrivej 23 DK-7470 Karup T450 = temperaturklasse

Læs mere

Shaping uni-dry SpAR TID, ENERgI THE FUTURE og BEKymRINgER Selvudtørrende Beton Boliger institutioner p-huse museer

Shaping uni-dry SpAR TID, ENERgI THE FUTURE og BEKymRINgER Selvudtørrende Beton Boliger institutioner p-huse museer UNI-Dry Spar tid, energi og bekymringer Selvudtørrende beton boliger institutioner P-huse Museer Kort tørretid og optimal fugtbeskyttelse Traditionel gulvbeton indeholder langt mere vand end cementen kan

Læs mere

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 B 1 D C E A 2.0. udgave A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og logoet

Læs mere

Materialer: Sådan bygges kikkerten! (lærer vejledning) Side 1 af 9. Til én klasse skal du bruge:

Materialer: Sådan bygges kikkerten! (lærer vejledning) Side 1 af 9. Til én klasse skal du bruge: Side 1 af 9 Materialer: Til én klasse skal du bruge: til hver elev: fire slags paprør, nr. 1-4 en linse et okular (sørg for at hver gruppe nogle forskellige okularer) en saks to runde stykker sort karton

Læs mere

Vordingborg Bad. plejeanvisninger

Vordingborg Bad. plejeanvisninger Vordingborg Bad Montage og plejeanvisninger Montagevejledning af dit bad arrangement. Før du påbegynder montage af dine bad skabe, så pak dem ud og gå for synlige skader. Skader på allerede monterede skabe

Læs mere

LÆGGEVEJLEDNINGER - CHAUSSÉSTEN.

LÆGGEVEJLEDNINGER - CHAUSSÉSTEN. LÆGGEVEJLEDNINGER - CHAUSSÉSTEN. Belægningen anvendes i dag mest til parkeringspladser, torve, overkørsler, korte vejstrækninger i bykerner og private anlæg m.v. Brolægning af chaussésten laves med retvinklede,

Læs mere

Anvisning: Udvidelse af badeværelse.

Anvisning: Udvidelse af badeværelse. Maj 2015 Anvisning: Udvidelse af badeværelse. Generelt Inden arbejdet udføres, skal der skriftligt indhentes byggetilladelse hos AB Solbjergs bestyrelse og eventuelt andre relevante myndigheder. (Kun Solbjerg)

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning DK Installationsvejledning deviheat devimat - selvklæbende varmemåtter for tynde gulve www.devi.dk 1 Indhold Produktspecifikationer 2 Generelle installations forhold 3 Dimensionering 4 Installation 4 Styring/regulering

Læs mere

aktiviteter til Pernille Krogh Tina Simonsen

aktiviteter til Pernille Krogh Tina Simonsen aktiviteter til Pernille Krogh Tina Simonsen Aktivitetsark 1 Skeletter Sort karton (så stort som muligt), Kopipapir, Limstift, Blyant og viskelæder, Saks, Limpensel 1. Tegn de enkelte knogler fra et skelet

Læs mere

Tips om insekter i hjemmet

Tips om insekter i hjemmet Tips om insekter i hjemmet Har du fået ubudne gæster i form af insekter i dit hjem, er rengøring på insekternes yndlingssteder ofte nok, og du kan gøre meget for at forebygge insektangreb. Mange af de

Læs mere

Indvendige paneler. Interiør. Indeholder monteringsvejledning

Indvendige paneler. Interiør. Indeholder monteringsvejledning Indvendige paneler Interiør Indeholder monteringsvejledning Moelven indvendige paneler I denne brochure præsenterer vi Moelvens nye program i indvendige paneler. Samtidig kan du finde oplysninger om anvendelse,

Læs mere

Samlevejledning og brugsvejledning

Samlevejledning og brugsvejledning Vare nr. 956049 Samlevejledning og brugsvejledning til Silvan Aktivitetstårn Model B, TÜV-godkendt Læs denne vejledning grundigt igennem!! 1 Myndighedstegning Der skal søges om byggetilladelse, ved offentligt

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning DK Installationsvejledning deviheat devimat - selvklæbende varmemåtter for tynde gulve www.devi.dk 1 Indhold Produktspecifikationer 2 Generelle installations forhold 3 Dimensionering 4 Installation 4 Styring/regulering

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 35

Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 35 Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 35 Profilmetal a/s Telefon: 56630222 Skovsøviadukten 3 CVR: 26137063 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side 2 Monteringsvejledning, ansvar og

Læs mere

http://expan.dk/page2425.aspx

http://expan.dk/page2425.aspx Drift og vedligehold - EXPAN A/S http://expan.dk/page2425.aspx Side 1 af 1 Forside Efterbehandling Drift og vedligehold Drift og vedligehold Vejledningen omkring drift og vedligeholdelse af EXPAN Vægge

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Produktbeskrivelse -&Montagevejledning

Produktbeskrivelse -&Montagevejledning Produktbeskrivelse -&Montagevejledning 2011 Patentanmeldt Malskærvej 3, Gylling info@bsbyggeservice.dk Produktbeskrivelse Produkt BS FALSEN er den energi rigtige type fals til vindues- og døråbninger i

Læs mere

Værd at vide om hydraulikslanger

Værd at vide om hydraulikslanger Værd at vide om hydraulikslanger En teknisk gennemgang af slangetyper, valg af slangetyper, rengøring og Prisfastsættelse af slanger. Indholdsfortegnelse Hvordan vælger jeg det rigtige produkt til min

Læs mere

TERRASSEPLANK SERIE: NATUR

TERRASSEPLANK SERIE: NATUR TERRASSEPLANK SERIE: NATUR ANVENDELSE OG TEKNISKE SPECIFIKATIONER: Om produktet: Under produktionen tilsættes fibre. Det bedste fra naturen kombineret med ren Polymeren moderne byggemateriale. Kombinationen

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

DANSTRUP Skydedøre Monteringsvejledning

DANSTRUP Skydedøre Monteringsvejledning DANSTRUP Skydedøre Monteringsvejledning VIGTIG INFORMATION: Læs monteringsanvisningen grundigt igennem inden montering. Følg anvisningerne i manualen og opbevar den til senere brug ADVARSEL VEDRØRENDE

Læs mere

DEVI gulvvarme. www.devi.dk. Optimal comfort DEVI elektrisk gulvvarme giver både lune fødder og en behagelig rumtemperatur.

DEVI gulvvarme. www.devi.dk. Optimal comfort DEVI elektrisk gulvvarme giver både lune fødder og en behagelig rumtemperatur. DEVI gulvvarme 1 Optimal comfort DEVI elektrisk gulvvarme giver både lune fødder og en behagelig rumtemperatur. 2 Sund drifts økonomi Den intelligente DEVI termostat sikrer en perfekt temperatur med et

Læs mere

Reparation og maling af vinduer og døre

Reparation og maling af vinduer og døre Reparation og maling af vinduer og døre Man starter med at undersøge vinduets tilstand - er tale om let rådangreb kan man bare lukke revnerne med tjærekit eller harpiksmasse. Er der derimod tale om kraftige

Læs mere

Underlagsplader. Primo Lister. Underlagsplader - Side 1

Underlagsplader. Primo Lister. Underlagsplader - Side 1 Underlagsplader Primo Lister Underlagsplader - Side 1 Læs mere på side 4 Monteringsvejledning side 5 Læs mere på side 6 Monteringsvejledning side 7 Læs mere på side 8 Monteringsvejledning side 9 Læs mere

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Aduro 5-1. Indbygningsvejledning. www.aduro.dk / www.aduro.no

Aduro 5-1. Indbygningsvejledning. www.aduro.dk / www.aduro.no Aduro 5-1 Indbygningsvejledning www.aduro.dk / www.aduro.no Installation af pejseindsatsen Du må gerne selv installere din pejseindsats det kan dog anbefales at tage din skorstensfejer med på råd. Du kan

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

Sigma Renova Isotop. Spærrer som ingen anden SÅDAN. SIGMA.

Sigma Renova Isotop. Spærrer som ingen anden SÅDAN. SIGMA. Spærrer som ingen anden SÅDAN. SIGMA. Spærrende vandig maling til væg og loft med yderst gode spærrende/isolerende egenskaber. Afhængigt af gennemslagets karaktér påføres et eller to lag. Glansen er mat

Læs mere

AFD. 68 Råderetskatalog

AFD. 68 Råderetskatalog AFD. 68 Råderetskatalog (se også hjemmesiden www.aab68.dk) Indhold 1 Indledning... 3 2 Arbejder inde i boligen... 4 2.1 Individuelle forbedringsarbejder... 4 2.1.1 Anmeldelse... 4 2.1.2 Syn af udført arbejde...

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere