IV - Særlige betingelser SÆRLIGE BETINGELSER. a) Særbeskrivelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IV - Særlige betingelser SÆRLIGE BETINGELSER. a) Særbeskrivelser"

Transkript

1 IV - Særlige betingelser IV. SÆRLIGE BETINGELSER a) Særbeskrivelser Omstående særbeskrivelse er opdelt efter 20-punkt skemaet, som bl.a. benyttes af Københavns Kommune. Nummerering af de enkelte delarbejder er derfor ikke nødvendigvis fortløbende. 1.0 HOVEDENTREPRISEN Omfattende: - 01 Tag - 03 Facader/sokkel - 04 Vinduer - 16 Ventilation - 20 Byggeplads 33

2 01 Tag 01.0 Omfattende 01.1 Udskiftning af tegltag 01.2 Istandsættelse af murværk 34

3 01.1 Udskiftning af tegltag Omfattende Nedrivning af al eksisterende tagbeklædning m.v Midlertidig montering af Durko-ventiler på faldstammeudluftninger Fjernelse af isolering og bygningsaffald m.v. i skråtag og skunk Opretning af spær m.v Forankring af spær og fodrem m.v Imprægnering af spærender m.v Isolering af mansard/skråtag og skunk m.v Etablering af underlag for platter, skotrender, inddækninger m.v Udskiftn. af træunderlag, isolering af kvisttage og -flunker på kviste mod gård Udskiftning af træunderlag samt isolering af tage over bitrappetårne Etablering af fast undertag af krydsfiner og tagpap m.v Isolering af etageadskillelse over beboelse Oplægning af nye afstandslister og lægter Etablering af zinkinddækninger ved skotrender og grater m.v Etablering af zinkinddækninger ved kviste Etablering af zinktag på bitrappetårne Etablering af 33 stk. tagvinduer mod spidsloft m.v Etablering af 8 stk. tagvinduer mod hovedtrapperum Etablering af 16 stk. tagvinduer m.v. mod bitrapperum 35

4 Etablering af 28 stk. tagvinduer m.v. mod beboelse Etablering af inddækninger ved afgrænsende murværk Etablering af nye faldstammeudluftninger m.v Etablering af nye udluftningshætter m.v Udskiftning af tagrender og rendejern Udskiftning af hængselstifter og tagnedløb Oplægning af ny tagbeklædning Maling af træværk på kviste mod gade totalafr./behandling m. plastalkydmaling Maling af træ på kviste m. gade totalafr./behandling m. linoliemaling (særpris) Malerbehandling af træværk på kviste mod gårdside, vedligehold Maling træværk på kviste m. gård totalafr./behandling m. plastalkyd (særpris) Maling af træ på kviste m. gård totalafr./behandling med linoliemaling (særpris) Andet for arbejdets fulde færdiggørelse Generelt Alle arbejder vedrørende tag skal udføres i nøje overensstemmelse med ejendommens oprindelige konstruktioner og byggeskik. Alle overgange skal udføres forsvarligt, være tætte og give effektiv beskyttelse for vejrlig. I tilfælde hvor der ved arbejdets udførelse, måtte være tvivl om en konstruktions udførelse skal arbejdet udføres iht. relevante anvisninger fra TOR (Tagpapbranchens Oplysnings Råd) og TOP (Træbranchens Oplysningsråd), samt materialefabrikantens vejledninger og anvisninger. 36

5 Ved varmt arbejde skal arbejdet udføres iht. Brandteknisk vejledning nr. 10, 10A og 10B, herunder etableres nødvendigt slukningsudstyr. Alt varmt arbejde skal udføres i overensstemmelse med de retningslinier og krav Forsikring & Pension og bygherrens forsikringsselskab stiller som betingelser for bortfald af/minimering af selvrisiko ved tegning af all-risk forsikring eller anden forsikring i relation til entreprisearbejderne m.v. Den anvendte tagpapbeklædning skal være flyvbrandgodkendt iht. NT fire 006. Materialet skal være prøvet og godkendt som klasse T-tagdækning iht. klassifikationskravene i DS og producenten af tagmaterialet skal have truffet aftale med Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut om en ordning til løbende kontrol af materialets brandtekniske egenskaber. Generelt skal der afklippes ender af alle søm/fastgørelser, som går gennem underlaget på sådan måde, at de ikke er til væsentlig gene for den efterfølgende brug af loftsrum/pulterrum. I tilfælde af eventuelle mangler eller uklarheder i nærværende beskrivelse vedrørende udskiftning af tag skal anvisninger og vejledninger i Murerfagets Byggeblad nr. 36 af november 2005 eller eventuelt nyere udgave følges. I tilfælde af mangler i Murerfagets byggeblad nr. 36 skal fabrikantens anvisninger og vejledninger følges nøje. For murerarbejder skal relevante anvisninger fra MURO (Murerbranchens Oplysningsråd) følges. For blikkenslagerarbejde henvises der til forskrifter fra Dansk VVS, Fagbeskrivelse - Detaljer ved tagarbejde. Der skal ved arbejder på tag og loft tages hensyn til eksisterende el- og antennekabler på loft. Åbne tagflader skal snarest muligt lukkes med undertag. Hvor undertaget ikke sikrer behørig afdækning skal der afdækkes med presenninger. Alle åbne tagflader skal hver dag ved arbejdstidsophør samt under regnvejr afdækkes fuldstændigt med presenninger. Presenninger skal placeres således, at de afleder regnvand og beskytter mod blæst og andet vejrlig. Presenninger skal ved alle overgange monteres med tilstrækkeligt overlæg og fastgøres forsvarligt. Presenninger leveres af entreprenøren. Det er alene entreprenørens ansvar, hvis der opstår vandskader i lejlighederne, som følge af manglende/dårlig afdækning. Eventuelle skader skal udbedres på entreprenørens regning og ansvar. 37

6 Der skal hver dag, når byggepladsens forlades, for afdækningens korrekte udførelse, foreligge en underskrift fra den ansvarshavende formand. Listen med underskrifter vil blive indsamlet ved byggemøderne. Ligeledes skal der på et synligt sted opslås et telefonnummer, hvorfra der kan skaffes assistance uden for arbejdstid, hvis afdækningen på nogen måde viser sig utilstrækkelig (tilkaldevagt). Vedrørende arbejdets generelle udførelse, herunder bl.a. varsling, materialer, kvalitetssikring m.v., skal opmærksomheden henledes på afs. III Byggeplads, administrative forskrifter m.v. Arbejdet skal udføres iht. nedenstående beskrivelse, tegninger som fremgår af tegningslisten, samt korrekt håndværksmæssig byggemåde. For god ordens skyld skal det bemærkes, at alle tegninger er principtegninger, hvorfor det er entreprenørens pligt, inden tilbudet afgives, at sammenligne principtegninger med de faktiske forhold. Alle mål tages på stedet. Maskiner, værktøj m.v. skal efter endt arbejdsdag henstilles, således at de/det er til mindst mulig gene for ejendommens beboere. Rengøring, oprydning og bortkørsel af affald skal indeholdes i samtlige ydelser Arbejdsbeskrivelse og væsentligste materialer Nedrivning af al eksisterende tagbeklædning m.v. Al eksisterende tagbeklædning samt eksisterende lægter, skotrendeunderlag, zink, inddækninger, træunderlag på platter, kviste, frontispice, tagrender, tagvinduer, duesikring m.v. nedtages. Samtlige nedtagne dele betragtes som entreprenørens ejendom og bortkøres af entreprenøren. Hvis det ved nedtagningen viser sig, at dele af tagkonstruktionen er angrebet af råd eller svamp, skal dette straks meddeles tilsynet, som tager stilling til, i hvilket omfang skaderne skal udbedres. Der indhentes særpriser på udbedring af trækonstruktion, der kan anvendes i sådanne tilfælde. Efter nedrivning skal spær afbørstes og renses for søm og skruer m.v. 38

7 Midlertidig montering af Durko-ventiler på faldstammeudluftninger Væsentlige materialer: Durko-ventiler. Det skal sikres at faldstammeudluftninger afdækkes med en midlertidig Durkoventil for at undgå lugtgener på loft og kondensdannelse på underside af undertag indtil faldstammeudluftninger føres over tag eller omføres Fjernelse af isolering og bygningsaffald m.v. i skråtag og skunk Eventuel eksisterende isolering i skråtag og skunk samt affald, gamle byggematerialer o. lign. skal nedtages og bortkøres så rummet mellem skunkvæg og skråtag er fuldstændig ryddet. Entreprenøren skal påregne, at der skal fjernes ca. 10 kg affald pr. løbende meter tagfod Opretning af spær m.v. Væsentligste materialer: Konstruktionstræ til opretning af spær, skal være spærtræ af klassifikation K18 i minimum 45 x 145 mm eller tilsvarende iht. DS 413. Klodser til opretning af spær skal være af ikke svindbart materiale. Søm til fastgørelse af opretning skal være min. 3,1 x 90 mm varmgalvaniserede ringede maskinsøm eller 5,0 x 90 mm skruer som NKT. Efter nedtagningen af tagbeklædningen foretages der fuld opretning af spær til plan flade iht. udfaldskrav som nævnt under kvalitetssikring. Opretning indtil 30 mm kan foretages med klodser. Opretning over 30 mm skal foretages ved pålaskning af opretningsplanker på siden af de eksisterende spær. Opretningen sømmes eller skrues fast pr. maksimalt mm, og skal have overlæg i forhold til eksisterende spær på min. 50 mm. 39

8 Der skal i tilbudet regnes med, at der foretages 100 % opretning af spærene Spæropretning, udfaldskrav Spæropretning Sømning Kontrol af spæropretning, udfaldskrav er afvigelse på maksimalt 1 cm (+/- 3 mm) målt med 2 meter retskinne. Kontrol af at der er foretaget korrekt sømning af spær, og at opretningen ikke er påsat med for lidt overlæg (minimum 50 mm) i forhold til eksisterende spær. Der skal kontrolleres at sømafstanden c/c er maksimalt 200 mm, og at kantsømafstanden er minimum 25 mm fra center af søm til kant af spærtræ. Måling Måling Måling Forankring af spær og fodrem m.v. Væsentligste materialer: BMF-beslag til forankring af spær og fodrem skal være vinkelbeslag 105 med ribbe BMF-beslag til sikring af hanebånd og kip skal være sømpladebeslag 100x400x2,0 Søm til fastgørelse af beslag skal være 5mm beslagskruer eller 4mm kamsøm i min 50mm længde. Alle spær skal forankres til fodremmen med vinkelbeslag som fastgøres på side af spær og ned i fodremmen. Fodremmen skal forankres til etagebjælkerne, ligeledes med vinkelbeslag som fastgøres til side af fodrem og side af etagebjælker. Samtidig skal samlinger ved hanebånd og ved kip sikres med sømplader. 40

9 Forankring af spær Kontrol af forankring af spær til fodrem Forankring af fodrem Kontrol af forankring af fodrem til bjælker Sikring af hanebånd Kontrol af sikring af hanebånd til spær. Sikring af kip Kontrol af sikring af spær ved kip Imprægnering af spærender m.v. Væsentligste materialer: Imprægnering til træværk skal være som Boracol 20 og/eller Gori 22/7. Alle spærender og øvrigt træværk i kontakt med murværk smøres med træimprægneringsmiddel for at modvirke risiko for svampeangreb indtil ½ m fra murværket. Spærender Kontrol af imprægnering Isolering af mansard/skråtag og skunk m.v. Væsentligste materialer: Dampspærre skal være 0,20 mm polyethylenfolie. Vindpap skal være som Corovin P. P.-QUVG 100-Vinddug. Liste til fastholdelse af vindpap skal være 25 x 50 mm fyrretræslister. Alle pladeisoleringsmaterialer skal være mineraluld kl. A. 41

10 Tagkonstruktionen mod beboelse isoleres med mineraluld som angivet på tegninger. Væggene/lofterne er opført som en pudsede vægge/lofter på træforskalling. Udenpå bagsiden af forskallingen anbringes isoleringsplade i hård mineraluld i mm tykkelse, for at skåne dampspærren mod sømenderne i forskallingsvæggen. Herpå opsættes dampspærre, som skal være uden huller, revner o. lign. Dampspærren skal oplægges i så store sammenhængende baner som det er muligt. Nødvendige samlinger skal have minimum 150 mm overlæg og klemmes eller tapes sammen. Ved alle gennembrydninger af dampspærren ud for rør, kanaler og andet skal der tapes for at sikre fuld tæthed. I skunken anbringes isoleringen mellem skunkstolperne og fastholdes med galvaniseret ståltråd, der anbringes for hver 300 mm. Isoleringen skal opsættes med forskudte samlinger og overalt skal den skæres tæt til stolper m.v. Alle samlinger skal være tætte. Skråvægge mod beboelse isoleres ved ilægning af dampspærre og mineraluld mellem spærene. Der sikres behørig ventilation ved minimum 50 mm luft mellem isolering og tagbeklædning. Isoleringen skal i alle tilfælde opsættes med tætte samlinger, der overalt skal skæres tæt til stolper m.v. Alle samlinger skal være tætte. Hvis isoleringen oplægges i to lag skal lagene forskydes, så samlingerne ligger i forbandt. Ved skråvinduer, kviste m.v. i tagfladen skal der stoppes tæt med mineraluld mellem indvendig lysning og spær eller andre afgrænsninger så trækgener undgås. Al isolering skal anbringes, således at der sikres behørig udluftning fra tagfod til udluftninger i spidsloft. Al isolering skal herefter beklædes med vindpap yderst som fastholdes af en liste på hver side af spærene. Konstruktionen skal i alle henseender være tæt og det skal sikres at den nødvendige ventilation mellem isolering/vindpap og underside undertag ikke mærkes i boligen. 42

11 Isolering Dampspærre Kontrol af tykkelse og lægning af 25/40 mm hård mineraluldsplade mod skråvæg og skunk. Kontrol af opsætning, tæthed og samling af dampspærre. Måling Dampspærre Kontrol af 150 mm samlingsoverlæg. Måling Isolering, skråvæg Kontrol af tykkelse herunder lægning omkring tagvinduer, kviste m.v. Måling Isolering, skunk Kontrol af tykkelse og lægning (herunder tæthed og fastholdelse) af isolering ved skunk. Måling Vindpap, skråvæg Kontrol af montering og fastholdelse af vindpap ved skråvæg. Vindpap, skunk Kontrol af montering og fastholdelse af vindpap ved skunk. Ventilationsspalte Kontrol af 50/70 mm ventilationsspalte mellem overside af vindpap og til underside af undertaget/lægter. Måling Etablering af underlag for platter, skotrender, inddækninger m.v. Væsentligste materialer: Beklædning skal være minimum 25 mm rupløjede tagbrædder. Kamsøm/ringsøm til fastgørelse af tagbrædderne og skotrendeunderlag skal være minimum 75mm som NKT. I skotrender, platter samt ved fodblik og inddækninger m.v. udskiftes eksisterende underlag med rupløjede tagbrædder. Brædderne skal tilskæres med tætte samlinger og fastgøres forsvarligt. Underlaget skal udføres på en sådan måde, at det overalt danner godt vederlag for zinkinddækningen. 43

12 Øvrige steder etableres der underlag for støtte ved gennemføringer af studse, rør, tagvinduer m.v., således at studse og eventuelt undertag kan udføres med forsvarligt overlæg. Sådanne underlag kan også udføres af lægter. Underlag Kontrol af samlingernes tæthed og af fastgørelser for nyt underlag Udskiftn. af træunderlag, isolering af kvisttage og -flunker på kviste mod gård Væsentligste materialer: Beklædning m.v. skal være minimum 19 mm rupløjede brædder til flunkeside og 25 mm rupløjede tagbrædder til taget. Kamsøm/ringsøm til fastgørelse af tagbrædderne skal være minimum 75 mm som NKT. Dampspærre leveres som 0,20 mm polyethylenfolie. Vindpap skal være som Corovin P. P.-QUVG 100 Vinddug. Alle pladeisoleringsmaterialer skal være mineraluld kl. A. Samtlige kvisttage isoleres med 100 mm mineraluld. Der anbringes dampspærre, som "klemmes" mod de indvendige sider af kvisttagen, med en tæt tilskæring af mineralulden. På samtlige kviste udskiftes den eksisterende træbeklædning på kvisttage inkl. eventuelle opskalkninger. Nyt underlag tilskæres med tætte samlinger og fastgøres forsvarligt så de overalt danner godt underlag for den nye zinkbeklædning. På kvistflunkerne monteres dampspærre, som fastholdes med 50 x 50 mm lægter langs kanter. Der anbringes 50 mm mineraluld mellem lægterne og der opsættes vindspærre. Udenpå monteres de rupløjede brædder som opsættes med 5-10 mm mellemrum mellem brædderne der skal danne underlag for de nye zinkflunker. 44

13 Der monteres desuden nyt underlag for kvistplatter. Dampspærre, kvisttag Kontrol af udlægning og tæthed af dampspærre. Isolering, kvisttag Kontrol af udlægning af 100 mm mineraluld kl. A, samt tæthed ved samlinger. Underlag, kvisttag Kontrol af samlinger og fastgørelse af underlag Dampspærre, kvistflunker Kontrol af opsætning, samlinger og tæthed. Isolering, kvistflunker Kontrol af opsætning og tæthed af 50 mm mineraluldsisolering. Vindpap, kvistflunker Kontrol af opsætning, fastgørelse og tæthed af vindpap. Ventilation, kvistflunker Kontrol af ventilation, herunder måling af ventilationsareal. Måling Underlag, kvistflunker Kontrol af fastgørelse og tæthed af underlag for kvistflunkerne. Underlag, øvrigt Kontrol af samlinger og fastgørelse af underlag for kvistplatter, indvendige flunkesider, kvistfronten m.v Udskiftning af træunderlag samt isolering af tage over bitrappetårne Væsentligste materialer: Beklædning m.v. skal være min. 25mm rupløjede tagbrædder. Kamsøm/ringsøm til fastgørelse af tagbrædderne skal være minimum 75 mm som NKT. Dampspærre leveres som 0,20 mm polyethylenfolie. Vindpap skal være som Corovin P. P.-QUVG 100 Vinddug. 45

14 Alle pladeisoleringsmaterialer skal være mineraluld kl. A. Samtlige tage over bitrapper isoleres med 100 mm mineraluld. Der anbringes dampspærre, som "klemmes" mod de indvendige sider af kvisttagen, med en tæt tilskæring af mineralulden. På samtlige bitrappetårne udskiftes den eksisterende træbeklædning inkl. eventuelle opskalkninger. Nyt underlag tilskæres med tætte samlinger og fastgøres forsvarligt så de overalt danner godt underlag for den nye zinkbeklædning. Der skal påregnes opretning af eksisterende spær ved tilskæring af lister ovenpå eksisterende spær op til ca. 40 mm på samtlige spær. Dampspærre Kontrol af udlægning og tæthed af dampspærre. Isolering tag Kontrol af udlægning af 100 mm mineraluld kl. A, samt tæthed ved samlinger. Udluftning Kontrol af udluftning af tagkonstruktionen Funktion Underlag, tag Kontrol af samlinger og fastgørelse af underlag Etablering af fast undertag af krydsfiner og tagpap m.v. Væsentligste materialer: Plader til fast undertag skal være MK-godkendte skal være 15/18/21 mm vandfast MK-godkendte krydsfinertagplader som imprægneres med system som Fireguard fra Moelven egnet til indvendigt brug. Brandklassificeringen skal opfylde DS til klasse A materialer og DS til klasse A. Plastfeder til samling af krydsfinerplader i ender. Tagpap til fast undertag skal være som Icopal FastSafe, base 512 P. 46

15 Kipplankebeslag iht. tegningsmaterialet. Kip planke opbygges af trykimprægneret træ. Dimension fremgår af tegningsmaterialet. Alt trykimprægneret træ skal være klassificeret NTR/AB. Afstandsklodser til kip planke skal være af trykimprægneret træ med bredde på 15 mm. Alt trykimprægneret træ skal være klassificeret NTR/AB. Beslag og søm til fastgørelse af kip planke skal være korrosionsbeskyttede. Søm eller klammer til fastgørelse af tagpap skal være iht. fabrikantens anvisninger. Søm til fastgørelse af krydsfinerplader skal være korrosionsbeskyttede søm, f.eks. 3,0 x 55 mm ringsøm eller 2,8 x 60RS maskinsøm som NKT. Undertagsventil med dæksel og net som Icopal Ventilationsstuds. Vandrende skal være som Monarfol vandrende. Alt nødvendigt tilbehør, herunder rørstudse og klembånd for gennemføringer i undertag, ventilationsstudse, bøsninger og vandrender skal være indeholdt. Fra tagfod og til kip udlægges 15/18 mm krydsfinerplade på de oprettede spær som underlag for nyt undertag af tagpap. På skalke og tagfod udføres underlag for undertag af 21 mm krydsfiner. Tagfoden opbygges med skalk som angivet på principtegninger, således at der mellem murkrone og plade dannes en luftspalte på 25 mm (tolerance +/- 5 mm). På tagfodspladen monteres fodblik i zink, som kan lede vandet sikkert ned i tagrenden. Mellem murkrone og fodplade (krydsfiner) monteres snefang, som fastgøres til fodpladen med klamper pr. 300 mm. Krydsfinerpladerne skal lægges med yderfinerens fiberretning på tværs af spærene. Pladerne lægges i forbandt og skal alle steder stødes over understøtningerne. Endesamlinger mellem spær skal udføres med plastfeder (sløjfning). Ved alle gennembrydninger udføres alle nødvendige underlag. Plader med et fugtindhold på over 12 % skal kasseres. 47

16 Ved tilstødende murværk føres krydsfinerpladerne ind i eksisterende fals. Nødvendig afhugning/ afrensning af overskydende forskalling skal udføres inden krydsfiner udlægges. Hvor det er nødvendigt med udsparing i mursten, skal der etableres ¼ sten udsparing, som skal være indeholdt i tilbudet. Pladerne sømmes med korrosionsbeskyttede søm. Sømafstande ved pladekant skal være maksimalt 150 mm. Underlag for skotrender inkl. lægteopkant m.v. udføres som angivet på tegninger. Permanent afstivning af bræddeskillevægge for pulterrum udføres ved fastskruning af lægte parallelt med taghældning, til fastgørelse på underside af krydsfinerbeklædning, ved skruning oppefra og igennem krydsfineren med undersænket skrue. Over og under tagvinduer monteres 1 stk. undertagsventil for hvert spærfag for udluftning over isolering inkl. hultagning alle nødvendige tætninger m.v. Tagpapundertag udlægges og krydssømmes pr. 60 mm i overlægget og 20 og 60 mm fra banekant. De selvklæbende overlæg trædes til og endeoverlæg koldklæbes. Over alle gennembrydninger udføres vandrende, som klæbes og skrues fast til undertag. Over tagvinduer monteres vandrende i en længde af minimum 1,5 spærfag. Ved alle gennembrydninger for faldstammeudluftninger m.v. udføres nødvendigt underlag for krydsfiner samt inddækning ved klæbning af pap ført op ad gennemføringerne. Som forstærkning over alle gennembrydninger klæbes en ekstra bane tagpap og vandrende i vandret længde ca. 1 lbm. Ved anden gennembrydning af tagpappen etableres tæt overgang mellem undertag og gennembrydning. I kip udføres kipplanke iht. tegningsmaterialet. Der skal isættes 1 stk. udluftningsstuds pr. spærfag for hver side af rygningen. I hvert spærfag og pr. lbm ved grater og skotrender, ved kviste og ved sammenbyggede kvistvinduer, skal der monteres undertagsventiler. Ved brandkamme, skorstene, trappetårn og andet tilstødende murværk føres pappen ind i fals og bukkes op og fuldklæbes til murværk i hele falsens højde. Ved tagfod fuldklæbes asfaltpap til fodblik. 48

17 Undertag, materiale Undertag, lægning Undertag, fastgørelse Ventilation Tagfod, fodblik Tagfod, insektnet. Undertagsventiler Vandrender Kontrol af fugtindhold (maks. 12 %) og dimension ved skråtag (15-18 mm) og tagfod (21 mm). Kontrol af brandklassificering. Kontrol af lægning af undertag, (yderfinerens fiberretning skal være på tværs af spærretningen, alle plader skal understøttes af min. to spær). Kontrol af fastgørelse (pr. 150 mm langs pladekanter og pr. 300 mm langs mellemunderstøtning) og af endesamlinger. Kontrol af mm luftspalte mellem undertag og murkrone og ca. 15 mm i rygningen Kontrol af montering af fodblik, overlæg ved samling med undertag og vandafledning til tagrende. Kontrol af montering, funktion og fastgørelse. Kontrol af montering over kviste, tagvinduer m.v. i alle spærfag Kontrol af montering, længde, hældning (min. 5 %) og funktion. Gennembrydninger Kontrol af tæthed af samlinger omkring mindre gennembrydninger Tagryg, opbygning Kontrol af opbygning, ventilationsareal og vandafledning. Grat, opbygning Kontrol af opbygning, ventilationsareal og vandafledning. Måling Måling Måling Funktion Funktion Måling Måling 49

18 Isolering af etageadskillelse over beboelse Væsentligste materialer: Mineraluldsgranulat skal være kl. 39. Perforerede metalplader til dækning af huller for indblæsning af mineraluldsgranulat. I etageadskillelsen over beboelse indblæses, under indskudslaget, granuleret imprægneret mineraluld. Mineralulden indblæses gennem "blæsehuller", som efterfølgende efter endt brug tildækkes med metalplader. Hvor etageadskillelsen støder op til tagfladen skal der inden indblæsningen foretages, sikres at ventilationsmuligheden langs med tagfladen ikke afbrydes. Der skal bores tilstrækkeligt mange blæsehuller, så isoleringen kan fordele sig over hele loftsfladen i en tykkelse, der svarer til hulrummets. Lofter forudsættes ryddet i rimeligt omfang, så det kan påregnes, at der er plads til at udføre indblæsningen. Der skal i tilbudet regnes med ca. 5 kontrolboringer til brug for tilsynet. Isolering Kontrol af fordeling og tykkelse på isoleringslaget. Måling Tildækning Kontrol af at huller er tildækket med korrekt type metalplade Oplægning af nye afstandslister og lægter Væsentligste materialer: Afstandslister mellem undertag og taglægter leveres som 25 x 50 mm trykimprægnerede afstandslister. Alt trykimprægneret træ skal være klassificeret NTR/AB. 50

19 Taglægter skal være 38 x 73 mm grantaglægter. Taglægterne skal være styrkesorteret og mærket til sorteringsklasse T1 iht. DS 483 eller INSTA 142 og dimensioner mindst som i SBI-anvisning 189. Imprægnering til træværk skal være som Boracol 20. Nyt træ som skal indsættes skal være lagertørt og trykimprægneret efter DS 2122, klasse A, eller behandlet til mætning med Boracol 20, Gori 22 eller lignende. Alt trykimprægneret træ skal være klassificeret NTR/AB. Søm til fastgørelse af taglægter skal være varmforzinkede ringede maskinsøm som 3,2 x 98 mm eller kamsøm 4,5 x 110 mm som NKT. Søm til fastgørelse af afstandslister skal være varmgalvaniserede ringede maskinsøm 3,2 x 98 mm som NKT. Ventileret fuglegitter. Afstandslister monteres på tagbrædderne over spær og i spærretningen. Afstandslisterne fastgøres til spær med ringede maskinsøm. Lægter oplægges forsvarligt iht. tagstensfabrikantens på de lister, der fastholder undertaget. Lægter skal oplægges i størst mulig længde og med færrest mulige "stød". Samlinger af lægter skal ske over et spær. Lægteafstanden iht. tagstensfabrikantens anvisninger. Udover lægter for tagsten anbringes en lægte som underlag for udluftningsinddækninger, lægte som underlag for inddækninger omkring tagvinduer samt ved øvrige inddækninger, for at sikre forsvarligt underlag. Lægterne sømmes med varmforzinkede søm 3,2 x 98 eller kamsøm 4,5 x 90 med minimum ét søm pr. underlag, ved endestød dog med søm, iht. anvisninger fra TOP (Træbranchens Oplysningsråd). Ventileret fuglegitter monteres ved tagfod ved udluftning. Fuglegitter fastgøres med rustfrie skruer ovenpå fodblik og undertag iht. leverandørens anvisninger, hvor det sikres at der etableres behørig ventilation af mellemrummet mellem undertag og underside af tagbeklædning. Fuglegitrene tappes sammen i længderetningen. Skruehuller i undertag sikres med UV bestandig fugemasse. Samtlige lægteender i kontakt med murværk langs gesimser, frontispice m.v. smøres med træimprægneringsmiddel indtil ½ m fra murværk for at modvirke risiko for svampeangreb. 51

20 Ligeledes skal øverste og nederste lægte samt gratplanke og rygningslægten imprægneres. Det skal sikres, at imprægneringsmidlet er inaktivt i forhold til eventuelt tilstødende zink. Ellers skal der foretages afdækning med f.eks. murpap inden zinken monteres. Det skal efter oplægning af afstandslister og lægter sikres, at alt byggeaffald, herunder savsmuld, søm, skruer, zinkstykker m.v. fjernes fra undertaget og fra fuglegitrene. Afstandslister Kontrol af lægning over spær og dimension på afstandslister. Måling Lægter, mærkning Kontrol at lægter er mærket med T1 samt producentens navn og T s logo Lægter, afstand Kontrol af lægning af taglægter, af lægteafstand og af dimension. Måling Lægter, imprægnering Kontrol af imprægnering af lægter i nærhed af murværk, ved øverste og nederste lægte samt ved lægter i gratplanker. Fuglegitter Kontrol af montering af fuglegitter og af fugning af skruehuller (hvor fuglegitter fastgøres i undertag) med UVbestandig fugemasse Etablering af zinkinddækninger ved skotrender og grater m.v. Væsentligste materialer: Formbart inddækningsmateriale leveres som 6 mm inddækningszink fra Rheinzink. Zink leveres som Titan zink nr. 14. Fastgørelsesmidler skal være korrosionsbeskyttede. 52

21 Inden der etableres zinkbeklædning skal det sikres, at der er udlagt skillelag, hvor der er udlagt krydsfiner. Skotrendebeklædningen ved kehlspær og platter m.v. placeres på underlaget og opbygges over de lægter, der afgrænser skotrenden. Skotrenden fastgøres med løskant. I bunden af skotrender, ved f.eks. overgang til tagrende, tagflade o. lign. afsluttes med zink eller formbart inddækningsmateriale. Der udføres prøveinddækning ved en skotrende samt ved en platte til tilsynets godkendelse, inden de øvrige arbejder udføres. Skotrender udføres på underlag af vandfast tagbrædder/krydsfiner med skillelag. Skotrenderne udføres med vandkant og leveres i længder på 1 m og med loddede blindfalse 205 mm fra overkant. Skotrendestykkerne sømmes i overkanten med varmforzinkede 1" rørsøm og fastholdes i siderne for hver ca. 300 mm med 40 mm brede hafter sømmet til kantlægterne med 1" varmforzinkede rørsøm. I tagfod udføres formbar inddækning, som bukkes ned over tagrendens bagvulst. Zinkinddækninger skal udformes i lighed med eksisterende. Alle samlinger udføres med blindfals. Hvis zinkinddækningen grundet tagfladens udseende er større end 1,0 m 2 skal zinkinddækningen opdeles i flader på mindre end 1,0 m 2 med samlinger, der tillader tilstrækkelig bevægelse mellem fladerne, enten som stående false eller blindfalse. Zinkinddækning Kontrol af opbygning, samlinger, zinkarealer og fastgørelse af zinkbeklædning. Skillelag Kontrol af at zinkbeklædning udlægges på skillelag. Formbar inddækning, skotrende Kontrol af fastgørelse af formbar inddækning til skotrendebeklædning samt Måling 53

22 nedbukning over tagrendens bagvulst (minimum 10 mm overlap) Formbar inddækning, generelt Kontrol af montering, fastgørelse og funktion. Måling Etablering af zinkinddækninger ved kviste Væsentlige materialer: Zink leveres som Titan zink nr. 14. Formbart inddækningsmateriale leveres som 6 mm inddækningszink fra Rheinzink. Fastgørelsesmidler skal være korrosionsbeskyttede. Kvisttage, -flunker, indvendige flunkesider, platte ved spejl på kvistfronter, beklædes med zink. Ved tagkvistens front anbringes opkant af zink og langs kvisttagets sider anbringes blindfalse for montering af tag. Ved "bagkant" af kvisttag opbukkes zinken, så der etableres forsvarlig tætning mod tagbeklædning på hovedtag. Ved "hjørner" mellem tagstenstagfladen og kvisttagets sider placeres forstærkning på kvisttaget, der sikrer, at vandet ledes sikkert udover taget uden fare for at vind og lign. kan presse vandet ind mellem tagsten og inddækning. Kvistflunker beklædes med ny zinkbeklædning, der mod tagfladen afsluttes med zinkrende iht. tegninger. Inddækningen bukkes omkring kvistfronten og skal dække kviststolperne i omfang som vist på tegninger. I fronten af kvisten ved overgangen til tegltaget skal påregnes udført platte der beklædes med zink, med overgang til tegltaget i plisseret zink. Ved vinduer fastgøres platten/zinkinddækning under løskant, som fastgøres i vinduesfalsen under vinduets bundkarm. Løskanten fastgøres forsvarligt til bundkarmen og fuges med blød fuge, således at der dannes tæt overgang til platten. 54

23 Zinkbeklædningen skal på kvisttage skal udføres med stående dobbelt false. Kvistflunker skal udføres med blindfalse. Der udføres prøveinddækning ved en kvist, til tilsynets godkendelse inden de øvrige arbejder udføres. Kvist mod gårdside Kvist mod gadeside 55

24 Zinkbeklædning Kontrol af montering, fastgørelse og samlinger. Kvisttag Kontrol af montering, fastgørelse og tilslutning til tag. Funktion Kvistflunker Kontrol af montering, fastgørelse og tilslutning til tag. Funktion Etablering af zinktag på bitrappetårne Væsentlige materialer: Zink leveres som Titan zink nr. 14. Formbart inddækningsmateriale leveres som 6 mm inddækningszink fra Rheinzink. Fastgørelsesmidler skal være korrosionsbeskyttede. Tage på bitrappetårne skal beklædes med zink. Taghætter og faldstammeudluftninger skal indbygges i taget, vindskeder udføres i zink, overgangen til skorstene udføres som beskrevet under (pkt. Etablering af inddækninger ved afgrænsende murværk). I fronten ved overgangen til tegltaget udføres zinkløskant med overgang i plisseret zink. Ved rygning afsluttes der med zinkopkant til overkant af kipplanke. Zinkbeklædningen skal udføres med stående dobbelt false. Der udføres prøveinddækning ved et tag, til tilsynets godkendelse inden de øvrige arbejder udføres. 56

25 Zinkbeklædning på bitrappetårne Zinkbeklædning på bitrappetårne 57

26 Zinkbeklædning Kontrol af montering, fastgørelse og samlinger Etablering af 33 stk. tagvinduer mod spidsloft m.v. Væsentligste materialer: Tagvinduer skal leveres som Velux VLT/Velta med udvendige inddækninger til tegltagsten. Der monteres nye oplukkelige tagvinduer mod spidsloft iht. tegningsmaterialet. Vinduerne skal leveres med inddækninger passende til tagbeklædningen og monteres iht. fabrikantens anvisninger. Der skal være tæt stopning mellem lysning og spær og/eller anden afgrænsning. Inddækning under tagvinduer skal fastklæbes til tagsten med f.eks. silikone. Tagvindue Kontrol af montering, fastgørelse og funktion. Funktion Tagvinduer, inddækninger Kontrol af inddækninger ved Velux tagvinduer herunder montering af underlagskrave, overlæg m.v. Måling Tagsten Kontrol af at alle tagsten er fastgjort omkring vinduet ved binding. 58

27 Etablering af 8 stk. tagvinduer mod hovedtrapperum Væsentligste materialer: Tagvinduer leveres som Velux GVO 54x76cm med udvendige inddækninger til tegltagsten, hvidmalet indvendigt. Stopning skal være mineraluld kl. 39. Lysning skal være af min. 12 mm hvidmalet MDF-plade. Der monteres nye oplukkelige tagvinduer mod hovedtrapperum iht. tegningsmaterialet. Vinduerne skal leveres med inddækninger passende til tagbeklædningen og monteres iht. fabrikantens anvisninger. Der skal være tæt stopning mellem lysning og spær og/eller anden afgrænsning. Inddækning under tagvinduer skal fastklæbes til tagsten med f.eks. silikone. Indvendigt skal der udføres alle nødvendige arbejder i forbindelse med lysninger, indfatninger og pudsreparation. Der påregnes at den eksisterende indvendige forsatsramme, indfatninger mv. skal bibeholdes og at der skal etableres ny lysning mellem det eksisterende forsatsvindue og det nye Velux vindue, og der skal i den forbindelse udføres de nødvendige opklodsninger til fastholdelse af de nye lysninger. Det skal påregnes at den inderste del af karmen/lysningen skal bibeholdes og der skal forsættes med ny lysning herfra og til det nye Velux vindue. Hele lysningen eksisterende og nyt skal efter montering spartles, grundes og malerbehandles 2 gange med hvid farve efter nærmere aftale. 59

28 Eksisterende vindue i hovedtrapperum, med glastagsten udvendigt og forsatsramme indvendigt. Eksisterende vindue/loftslem i hovedtrapperum 60

29 Tagvindue Kontrol af montering, fastgørelse og funktion. Kontrol af at vinduer monteres hvor det er angivet på tegningsmaterialet. Måling Dampspærre Kontrol af fastgørelse/tæthed af dampspærre til not i Velux tagvinduernes ramme. Isolering Kontrol af udførelse, herunder stopning af isolering omkring tagvinduer. Lysning Kontrol af opbygning og fastgørelsen af lysning. Prøve Pudsreparation m.v. Kontrol af at indvendige overflader omkring lysninger er klar til maler. Tagvinduer, inddækninger Kontrol af inddækninger ved Velux tagvinduer herunder montering af underlagskrave, overlæg m.v. Måling Tagsten Kontrol af at alle tagsten er fastgjort omkring vinduet ved binding Etablering af 16 stk. tagvinduer m.v. mod bitrapperum Væsentligste materialer: Tagvinduer leveres som Velux GVO 54x76cm med udvendige inddækninger til tegltagsten. Stopning skal være mineraluld kl. 39. Lysning skal være af min. 12 mm hvidmalet MDF-plade. Der monteres nye oplukkelige tagvinduer mod bitrapperum iht. tegningsmaterialet. Vinduerne skal leveres med inddækninger passende til tagbeklædningen og monteres iht. fabrikantens anvisninger. 61

30 Der skal være tæt stopning mellem lysning og spær og/eller anden afgrænsning. Inddækning under tagvinduer skal fastklæbes til tagsten med f.eks. silikone. Indvendigt skal der udføres alle nødvendige arbejder i forbindelse med nye lysninger, indfatninger og pudsreparation mv. Nye Velux vinduer skal placeres i eksisterende huller, der skal dog påregnes udført tilskæring/udvidelse af samtlige vindueshuller for montering af de nye vinduer og lysninger. Eksisterende vindue i bitrapperum Tagvindue Kontrol af montering, fastgørelse og funktion. Kontrol af at vinduer monteres hvor det er angivet på tegningsmaterialet. Måling Dampspærre Kontrol af fastgørelse/tæthed af dampspærre til not i Velux tagvinduernes ramme. 62

31 Isolering Kontrol af udførelse, herunder stopning af isolering omkring tagvinduer. Lysning Kontrol af opbygning og fastgørelsen af lysning. Prøve Pudsreparation m.v. Kontrol af at indvendige overflader omkring lysninger er klar til maler. Tagvinduer, inddækninger Kontrol af inddækninger ved Velux tagvinduer herunder montering af underlagskrave, overlæg m.v. Måling Tagsten Kontrol af at alle tagsten er fastgjort omkring vinduet ved binding Etablering af 28 stk. tagvinduer m.v. mod beboelse Væsentligste materialer: Tagvinduer leveres som Velux GGL 55 x 98 cm C04, med udvendige inddækninger til tegltagsten. Vinduerne skal leveres med indvendig lakeret overflade/eller hvidmalet overflade efter nærmere aftale med tilsynet. Stopning skal være mineraluld kl. 39. Lysning skal være af min. 12 mm hvidmalet MDF-plade. Indfatninger skal som eksisterende indfatninger. Der monteres nye oplukkelige tagvinduer mod beboelse iht. tegningsmaterialet. Vinduerne skal leveres med inddækninger passende til tagbeklædningen og monteres iht. fabrikantens anvisninger. Der skal være tæt stopning mellem lysning og spær og/eller anden afgrænsning. Inddækning under tagvinduer skal fastklæbes til tagsten med f.eks. silikone. Indvendigt skal der udføres alle nødvendige arbejder i forbindelse med lysninger, indfatninger og pudsreparation. Der skal ikke udføres malerarbejder såsom spartling, opsætning af tapet, maling m.v. 63

32 Tapet skal friskæres ved indfatninger inden disse fjernes. Eksisterende Velux vindue mod beboelse. Tagvindue Kontrol af montering, fastgørelse og funktion. Kontrol af at vinduer monteres hvor det er angivet på tegningsmaterialet. Måling Dampspærre Kontrol af fastgørelse/tæthed af dampspærre til not i Velux tagvinduernes ramme. Isolering Kontrol af udførelse, herunder stopning, af isolering omkring tagvinduer. Lysning Kontrol af opbygning og fastgørelsen af lysning. Prøve Pudsreparation m.v. Kontrol af at indvendige overflader omkring lysninger er klar til maler. 64

33 Tagvinduer, inddækninger Kontrol af inddækninger ved Velux tagvinduer herunder montering af underlagskrave, overlæg m.v. Måling Tagsten Kontrol af at alle tagsten er fastgjort omkring vinduet ved binding Etablering af inddækninger ved afgrænsende murværk Væsentligste materialer: Zink leveres som Titan zink nr. 14. Blød fuge udføres som bygningssilikone i grå. Fastgørelsesmidler skal være korrosionsbeskyttede. Hvor den skrå tagflade støder op til murværk ved skorstene, brandkamme, trappehuse m.v. etableres inddækning mod teglstenfladen ved hjælp af zinkinddækning, og zinkløskant. Zinkinddækningen udføres skjult under tegl og føres 150 mm op ad afgrænsende murværk med forsvarlige overlæg. Over inddækning fræses en ca. 30 mm dyb rille, hvori der monteres en zinkløskant. Zinkløskanten fastgøres med murhager eller lignende og fuges med blød fuge. Eventuelle puds- og murerreparationer på tilstødende murværk skal være indeholdt i tilbudet. 65

34 Plisseret zink Zinkløskant Murværk Kontrol af montering, fastgørelse og tilslutning til tag. Kontrol af at overgang når første bølgedal men afsluttes før bunden, og at regnvand afledes korrekt. Kontrol af udførelse, fastgørelse og fugning af zinkløskant Kontrol af pudsreparationer efter montering af zinkløskant. Prøve Etablering af nye faldstammeudluftninger m.v. Væsentligste materialer: Formbart inddækningsmateriale leveres som 6 mm inddækningszink fra Rheinzink. Zink leveres som Titan zink nr. 14. Fastgørelsesmidler skal være korrosionsbeskyttede. Elastisk fugemasse. Inddækninger omkring faldstammeudluftninger i den skrå tagflade udskiftes til nye i tilsvarende udformning som de eksisterende, dog tilpasset faldstammens dimension. Hvor faldstammeudluftninger er placeret i zinktage over bitrappetårne m.v. skal udluftningerne her indbygges i zinktagene. Der skal sikres forsvarlige overlapninger mellem zink og teglstensflade med formbar zinkinddækning. Ved montering af hætte skal det sikres, at faldstammen går helt op i hætten for at undgå kondens. Eventuelt kan hætten udformes todelt med udvendig aftagelig kappe. Der fuges mellem det indvendige udluftningsrør og faldstammen med elastisk fugemasse. 66

35 Hætter skal udformes, så fugle m.v. ikke kan få adgang til tagrummet gennem hætten ved montering af grovmasket net. Hvor faldstammeudluftninger er placeret i umiddelbar nærhed af eksisterende/nye tagvinduer til beboelse, skal faldstammen føres op langs spær under undertaget og udluftes over tagvinduer. Faldstamme Kontrol af at faldstammer er ført helt op i hætten. Zinkhætte Kontrol af montering af hætte, herunder opbygningen af underlag. Undertag Kontrol af tætning ved gennembrydning af undertag. Formbar zinkinddækning Kontrol af montering, fastgørelse og tilslutning til tag. Kontrol af at formbar zinkinddækning når første bølgedal men afsluttes før bunden, og at regnvand afledes korrekt. Binding af tag Kontrol af at alle sten omkring hætten er påsat bindere. Grovmasket net Kontrol af montering af grovmasket net på hættens udmunding Etablering af nye udluftningshætter m.v. Væsentligste materialer: Formbart inddækningsmateriale leveres som 6 mm inddækningszink fra Rheinzink. Zink leveres som Titan zink nr. 14. Fastgørelsesmidler skal være korrosionsbeskyttede. 67

36 Samtlige udluftningshætter udskiftes med nye hætter i zink med forsvarlig og tæt overgang til tagfladen og udformet i lighed med de eksisterende hætter. Hvor udluftningshætter er placeret i zinktage over bitrappetårne mv. skal udluftningshætterne her indbygges i zinktagene. Udluftningshætten fastgøres på træunderlaget og samlinger kittes i lighed med den resterende tagflade. Udluftningshætter skal udformes så fugle, rotter m.v. ikke kan få adgang til tagrummet/ventilationskanaler gennem hætten ved montering af grovmasket net Aftrækskanaler Kontrol af at aftrækskanaler er ført korrekt op i hætten. Zinkhætte Kontrol af montering af hætte, herunder opbygningen af underlag. Undertag Kontrol af tætning ved gennembrydning af undertag. Plisseret zink Kontrol af montering, fastgørelse og tilslutning til tag. Kontrol af at blød plisseret zinkinddækning når første bølgedal men afsluttes før bunden, og at regnvand afledes korrekt. Binding af tag Kontrol af at alle sten omkring hætten er påsat bindere. Grovmasket net Kontrol af montering af grovmasket net på hættens udmunding Udskiftning af tagrender og rendejern Væsentligste materialer: Tagrender skal leveres i zink Titan nr. 14 i dimension som eksisterende med ekspansionsstykker iht. leverandørens anvisninger. Rendejern skal leveres som varmgalvaniserede i dimension som eksisterende. 68

37 Fastgørelsesmidler leveres i passende dimension. Alle fastgørelsesmidler skal være korrosionsbeskyttede. Samtlige tagrender mod både gade- og gårdside udskiftes til nye i zink inkl. tagrender på bitrappetårne, kviste, frontispicer mv. Tagrender oplægges i nye rendejern, der placeres i forbindelse med udskiftning af tagbeklædning. Alle rendejern skal placeres så der er tilstrækkeligt fald mod nedløb. Rendejern monteres ved tagfod i underlag for fodblik og undersænkes så overkant er i plan med underlag. Ved oplægning af rendejern skal det sikres at tagvandet til ramme i tagrendens 1/3-dels punkt. Tagrenden skal monteres, således at bagkanten er 10 mm højere end forkanten og der er min. 10 mm fald pr. løbende meter tagrende mod tagnedløb. Hvor 2 tagrendestykker samles skal der være et overlæg på minimum 20 mm. Der skal monteres ekspansionsstykker i tagrende pr lbm samt efter hver gering. Dimension på tagrender må ikke være mindre end eksisterende. Tagrender på siden af bitrappetårne, frontispicer mv. skal forsynes med afløbsstuds og tagnedløbsstykke/bøjning i nødvendig længde for behørig afledning af vand til den nederste tagrende. Efter endt tagarbejde skal tagrender renses så fuld funktionsdygtighed opnås. Tagrender, fald mm. Rendejern Tagrender, samlinger m.v. Kontrol af fald på tagrender. Kontrol af at den indbyrdes afstand i mellem rendejern er maksimalt 500 mm Kontrol af overlæg. Kontrol af at tagvand rammer i tagrendens 1/3-dels punkt. Måling Måling Måling 69

38 Ekspansionsstykker Zinktagrender, lodning Kontrol af at en maksimal afstand på 15 m mellem ekspansionsstykker. Lodningen udføres på rent zink. Lodningen skal udføres med mindst 33 % loddetin. Kontrol af at lodning kun udføres ved temperaturer over 5 ºC. Måling Måling Udskiftning af hængselstifter og tagnedløb Væsentligste materialer: Tagnedløb skal leveres i zink Titan nr. 14 i dimension som eksisterende. De 2 nederste meter skal udføres som Loro-x rør i galvaniseret stål, inkl. bøjning ved fortov. Hængselstifter skal leveres som varmgalvaniserede for montering i murværk med skruer. Fastgørelsesmidler leveres i passende dimension. Alle fastgørelsesmidler skal være korrosionsbeskyttede. Samtlige eksisterende tagnedløb og hængselstifter (rørholdere) nedtages inkl. tagnedløb fra bitrappetårne, frontispicer og facadealtaner mv. Der monteres nye hængselstifter i galvaniseret stål som fastgøres i murværket på forsvarlig vis. Huller i puds og murværk fra de nedtagne hængselstifter lukkes med mørtel. Der monteres nye tagnedløb inkl. vulstringe i dimension som ikke må være mindre end eksisterende. Nedløb skal tilsluttes til eksisterende nedløbsbrønde. Tilslutning af eksisterende afløb fra altaner/karnapper mod gadesiden skal være inkl. Efter endt tagarbejde skal nedløb og nedløbsbrønde oprenses for affald så fuld funktionsdygtighed opnås. 70

39 Hængselsstifter Lukning af huller Nedløb Oprensning Kontrol af fastgørelse af hængselsstifter Kontrol af at huller fra eksisterende og ældre fastgørelser af nedløb i murværk er lukket. Kontrol af at de nederste 2 m nedløb er udført i slagfast materiale. Kontrol af oprensning af nedløb og nedløbsbrønde. Prøve Oplægning af ny tagbeklædning Væsentligste materialer: Tagsten leveres som KDN OVH i farve rød inkl. diverse specialsten som f.eks. tudsten, halve sten, rygnings- og gratafslutningssten, valmklokker, dobbeltvingede sten m.v. Grat- og rygningstagsten leveres som KDN OVH egnet til mørtelfrie rygninger og grater, inkl. tilhørende specialbeslag til fastgørelse af ventilationsplanker. Kroge og bindere leveres som galvaniserede kramper iht. tagstensfabrikantens forskrifter. Rygningsbånd skal være som Metalroll i farve rød. Silikone til klæbning af tegl skal være som fabrikat Sika rød tagstenssilikone. Snegitter, galvaniseret i minimum 5 mm tykkelse og tilpasset tagstenen. På det ny oplagte lægtelag oplægges den ny tagstensbelægning på alle tagflader. Tagsten oplægges omhyggeligt i alle henseender. Oplægningen skal nøje følge fabrikantens forskrifter. 71

40 Tagsten skal bindes med varmforzinkede kramper. Hver 2. sten skal bindes. Bindingen skal foretages jævnt over hele tagfladen. Udover hver 2. sten skal alle sten i nederste og næstnederste vandrette række på skråtag bindes. Langs skotrender, brandkamme, bitrappetårne og kviste skal alle sten bindes eller fastgøres på anden vis. Mod alle andre afgrænsninger, f.eks. tagvinduer, taghætter, faldstammeudluftninger m.v., foretages ligeledes binding af alle sten i nærmeste lodrette og vandrette række tagsten. Alle nødvendige skæringer mod lodrette begrænsninger samt kip skal være indeholdt. Skæringer skal udføres 20 mm fra afgrænsende lægte med tolerance på +/- 5 mm. Skæringer skal være lige og rette ( snorlige ) og tilsynet forbeholdes ret til at kassere skæringer, som ikke visuelt er acceptable eller som ikke lever op til udfaldskravet. Der må ikke være synlige false på tegl efter endt tagdækning, dvs. der skal skæres og klæbes skaller på alle false ved afgrænsning mod tagvinduer, evt. murværk, skotrender m.v. Hvor det ikke er muligt at fastgøre sten med binding, skal stenene fastgøres med rustfrie stålskruer og blyskiver i forborede huller. I rygning og på grater skal der, for at hindre fygesne, fugle og andre dyr i at trænge ind i konstruktionen, monteres rygningsbånd inden rygnings- og gratsten lægges op. Taget lægges med diverse øvrige specialsten som f.eks. halve sten, rygnings- og gratafslutningssten, dobbeltvingede sten, valmklokker m.v. På bitrappetårne samt brandkamme skal der anvendes dobbeltvingede sten. Ved tagfod (samt i skotrende, spring mellem tagflader og mellem tegltage og zinktage) skal der anbringes fuglegitter under nederste stenrække. Fuglegitteret skal placeres efter aftale med tilsynet. Der skal monteres snegitre mod både gade og gårdside. Efter endt tagarbejde skal der i alt afleveres ca. 10 m 2 ekstra tagsten, rygningssten til 10 lbm tag, samt 10 stk. af alle specialsten til bygherre til brug for udskiftning af defekte sten fremover. 72

41 Lægning af tagsten Kontrol af lægning, således at tagfladen er jævn, ensartet og oplagt jf. fabrikantens anvisninger. Binding af tagsten Kontrol af binding udført på hver 2. sten i hele tagfladen. Binding af tagsten omkring vinduer m.v. Kontrol af at alle sten omkring gennembrydninger (vinduer, kviste, hætter m.v.), og at tagsten ved nederste og næst nederste vandrette række er bundet ved hver sten. Rygningsbånd Kontrol af montering af rygningsbånd ved kip og grat Maling af træværk på kviste mod gade totalafr./behandling m. plastalkydmaling Alt udvendigt træværk og metal skal totalafrenses og malerbehandles efter den vedlagte behandlingsanvisning nr. 1. fra Malerfagligt Behandlings-Katalog inkl. på kant og i fals. Når vinduerne er nymalede skal vinduet efterlades åbent så længe, det er under opsyn. Ved arbejdets ophør skal alle vinduer lukkes. Entreprenøren skal under hensyntagen til tørretid og vejrforhold i sin varsling til beboerne oplyse, hvornår rammerne kan lukkes uden, at disse klæber sammen med karme, lodposter eller lignende. Alle ind- og udvendige afdækninger i forbindelse med malerarbejdet påhviler entreprenøren. Eventuelle ridser i eksisterende glas som følge af forkert brug af slibe-/skraberedskab vil medføre udskiftning af det pågældende glas på entreprenørens regning. Det påhviler således entreprenøren at oplyse tilsynet om eventuelle eksisterende skader på glas inden arbejdet påbegyndes. Ridser, som ikke er registreret inden opstart, vil blive betragtet som nye ridser. Der skal udføres en lige og skarp beskæring mod alle glasflader og ubehandlede metaldele og beslag m.v. Unøjagtige beskæringer skrabes væk. 73

ARBEJDSBESKRIVELSE STORENTREPRISE 1 DOMINIA AS MEDLEM AF FRI KANT ARKITEKTER A/S MEDLEM AF DANSKE ARK. Henrik Jørgensen landskab as

ARBEJDSBESKRIVELSE STORENTREPRISE 1 DOMINIA AS MEDLEM AF FRI KANT ARKITEKTER A/S MEDLEM AF DANSKE ARK. Henrik Jørgensen landskab as Henrik Jørgensen landskab as VIMMELSKAFTET 42 A DK-1161 KØBENHAVN K T. +45 3332 3104 KANT ARKITEKTER A/S MEDLEM AF DANSKE ARK RYESGADE 19 C, 2. SAL DK-2200 KØBENHAVN N T. +45 77325700 F. +45 77325777 DOMINIA

Læs mere

ENTREPRISEBESKRIVELSE TAGRENOVERING EF TREKRONER TREKRONERGADE 2500 VALBY

ENTREPRISEBESKRIVELSE TAGRENOVERING EF TREKRONER TREKRONERGADE 2500 VALBY ENTREPRISEBESKRIVELSE TAGRENOVERING EF TREKRONER TREKRONERGADE 2500 VALBY 2.02.13 Side 1 2.0 ALMEN ORIENETERING TIL SAMTLIGE ARBEJDER 3.0 AB 92 MED ÆNDRINGER OG TILFØJELSER 4.0 TEGNINGSLISTE 5.0 ENTREPRISEBESKRIVELSER

Læs mere

Divoroll og Veltitech Undertag klassificeret af DUKO

Divoroll og Veltitech Undertag klassificeret af DUKO MONTERINGSANVISNING Divoroll og Veltitech Undertag klassificeret af DUKO more power to your roof Indhold Fra understrygning til undertag 4 Klassifikation af undertagsprodukter på det danske marked 5 Diffusionsåbne

Læs mere

Hovedindex 1:2 HOVEDSTADENS STANDARDLØSNINGER. Forord. Tømrer. Blik 01 OPRETNING 02 TAGFOD 03 ISOLERING OG VENTILATION 04 UNDERTAG 05 SKOTRENDER

Hovedindex 1:2 HOVEDSTADENS STANDARDLØSNINGER. Forord. Tømrer. Blik 01 OPRETNING 02 TAGFOD 03 ISOLERING OG VENTILATION 04 UNDERTAG 05 SKOTRENDER Hovedindex 1:2 HOVEDSTADENS STANDARDLØSNINGER Forord Tømrer 01 OPRETNING 02 TAGFOD 03 ISOLERING OG VENTILATION 04 UNDERTAG 05 SKOTRENDER 06 LÆGTER OG AFSTANDSLISTER 07 GENNEMBRYDNINGER I UNDERTAG 08 RYGNINGER

Læs mere

GODE TAGE DIN GENVEJ TIL GOD TAGRENOVERING

GODE TAGE DIN GENVEJ TIL GOD TAGRENOVERING GODE TAGE DIN GENVEJ TIL GOD TAGRENOVERING BvB BYGGETEKNIK TEMAHÆFTE MAJ 2005 1 GODE TAGE din genvej til god tagrenovering En vejledning for bygherrer, rådgivere og entreprenører. Udgiver: BvB (Byggeskadefonden

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE Arbejder på gadefacade

PROJEKTBESKRIVELSE Arbejder på gadefacade PROJEKTBESKRIVELSE Arbejder på gadefacade AB BLÅGÅRDSGADE 10/ BAGGESENSGADE 19 SAG NR.: 57.4003 FEBRUAR 2005 Indhold AB BLÅGÅRDSGADE 10/BAGGESENSGADE 19 INDHOLD. 0 INTRODUKTION. 2 1 HOVEDENTREPRISEN 3

Læs mere

BB Top 280. Ekstra stærkt undertag Montagevejledning

BB Top 280. Ekstra stærkt undertag Montagevejledning BB Top 280 Ekstra stærkt undertag Montagevejledning kls. MH Vælg det rigtige undertag Undertaget er en bygningsdel som i løbet af året udsættes for store belastninger: Fygesne, slagregn, vindbelastninger

Læs mere

ENTREPRISE 1 1.1 TØMRERARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S

ENTREPRISE 1 1.1 TØMRERARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af, afd. 10 ENTREPRISE 1 1.1 TØMRERARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE Udgave 1 Dato: 22.02.2013 Rev. dato: Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører:

Læs mere

Undertag Produkt- og montagevejledning

Undertag Produkt- og montagevejledning Knut Ivar Edvardsen Sertifiseringsleder Undertag Produkt- og montagevejledning EU-Not ifie d Body No. 1071 PROD 007 SERTIFIKAT - FABRIKKPRODUKSJONSKONTROLL 1071 CPD 1046 Norges byggforskningsinstitutt

Læs mere

Altaner, facader, vinduer, døre og gårdbelægn.

Altaner, facader, vinduer, døre og gårdbelægn. RIOS A/S Rådgivende Ingeniører Ole Søndergaard A/S Classensgade 11C 2100 København Ø Telefon 3538 7988 Fax 3538 7938 e-mail: post@rios.dk www.rios.dk Projektering Projektledelse Bygherrerådgivning Energikonsulent

Læs mere

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) B. TØMRERENTREPRISEN (TØ)

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) B. TØMRERENTREPRISEN (TØ) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) B. TØMRERENTREPRISEN (TØ) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) B. TØMRERENTREPRISEN

Læs mere

B. Tømrer-/snedkerentreprisen

B. Tømrer-/snedkerentreprisen 1.0 Tømrer-/snedkerarbejder Tønder Kommune Udarbejdet af: ATRA arkitekter a/s arkitekter m.a.a. Vestergade 6 DK - 7500 Holstebro Telefon: 97 42 05 11 Telefax 97 42 53 99 E-mail atra@atra.dk Internet www.atra.dk

Læs mere

Håndbog STÅBI afsnit 0. Teknisk ståbi. Page 1 of 172

Håndbog STÅBI afsnit 0. Teknisk ståbi. Page 1 of 172 Håndbog STÅBI afsnit 0 Teknisk ståbi Page 1 of 172 Håndbog STÅBI afsnit 0 O. Introduktion I denne publikation omtales de bygningsdele, som indgår ved de beskikkede bygningssagkyndiges besigtigelse i forbindelse

Læs mere

Tækkevejledningen. 5. udgave

Tækkevejledningen. 5. udgave Tækkevejledningen 5. udgave Udgivet af: Dansk Tækkemandslaug www.taekkelaug.dk email: lauget@taekkelaug.dk Copyright 2009 5. udgave, 1. oplag Udgivet: Januar 2009 Oplag: 2.000 Tryk: Elbo Opsætning/Dtp:

Læs mere

Passagen 11A 11B og P. D. Løvs Allé 11-13

Passagen 11A 11B og P. D. Løvs Allé 11-13 Generelle og Særlige Betingelser for A/B Sigurdsminde Passagen 11A 11B og P. D. Løvs Allé 11-13 Delvis udskiftning af tag, udbedring af svampe skade og etablering af skydeport A/B Sigurds Minde Rytter

Læs mere

Skive Kommune. Til- & Ombygning af SIK Klubhus. Hovedbeskrivelsen

Skive Kommune. Til- & Ombygning af SIK Klubhus. Hovedbeskrivelsen Skive Kommune Til- & Ombygning af SIK Klubhus Hovedbeskrivelsen 2012 0.1 ALMINDELIG ORIENTERING 2 0.2 FÆLLESBETINGELSER 7 0.3 SÆRLIGE BETINGELSER 11 1.0 MURERARBEJDET 15 1.01 NEDBRYDNINGER 16 1.02 JORD,

Læs mere

130523_01DK. Monier A/S - Kong Christians Allé 53-9000 Aalborg Tlf. 96 31 61 00 ~ Fax 96 31 61 01 ~ www.monier.dk

130523_01DK. Monier A/S - Kong Christians Allé 53-9000 Aalborg Tlf. 96 31 61 00 ~ Fax 96 31 61 01 ~ www.monier.dk Monier A/S - Kong Christians Allé 53-9000 Aalborg Tlf. 96 31 61 00 ~ Fax 96 31 61 01 ~ www.monier.dk 130523_01DK Monteringsvejledning Tegl- og betontagsten Indholdsfortegnelse 6 26 Før du starter 4 Sundhed

Læs mere

EF Vibehjørnet Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 765-30 Februar 2013

EF Vibehjørnet Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 765-30 Februar 2013 EF Vibehjørnet Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 765-30 Februar 2013 Indhold 1 Indledning... 3 2 Kort beskrivelse af ejendommen... 4 3 Overordnet konklusion... 5 4 Ejendomsoplysninger... 6 4.1 Kommunale

Læs mere

Tagfladens bredde og tagstenens dækbredder Højslev Vingetegl Lille Dansk Format - 2

Tagfladens bredde og tagstenens dækbredder Højslev Vingetegl Lille Dansk Format - 2 Oplægningsvejledning Højslev Vingetegl Lille Dansk format Indhold 2 Tagfladens bredde - tagstenens dækbredder 3 Tagfladens højde og lægtning 4 Mål vedrørende rygning Afstand fra kip til 1. lægte og afstand

Læs mere

Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april 2009.

Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april 2009. V. TILBUDSLISTE Ejendom: AB Gunløg Sag nr.: 06.2527.02 af april 2009. Entreprise 1 - Hovedentreprisen Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april

Læs mere

Decra. Monteringsvejledning

Decra. Monteringsvejledning Decra Monteringsvejledning Indholdsfortegnelse detaljer før du går i gang 03 sikkerhed og arbejdsmiljø 03 decra 04 sortiment 05 sortimentsoversigt tilbehør 06 værktøj 08 søm og skruer 09 tagfladen 10 l

Læs mere

AB STUBMØLLEGÅRDEN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB STUBMØLLEGÅRDEN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 AB STUBMØLLEGÅRDEN 10/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne

Læs mere

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) D2. BLIKARBEJDET (VVS)

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) D2. BLIKARBEJDET (VVS) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) D2. BLIKARBEJDET (VVS) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) D2. BLIKARBEJDET

Læs mere

ENERGILØSNINGER. til klimaskærm. Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret december 2013

ENERGILØSNINGER. til klimaskærm. Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret december 2013 ENERGILØSNINGER til klimaskærm Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret december 2013 Kom godt i gang med energirenovering Nu er det blevet nemmere at komme i gang med energirenovering.

Læs mere

LOMBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSEFTERSKOLE

LOMBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSEFTERSKOLE FAGBESKRIVELSE LOMBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSEFTERSKOLE OM- OG TILBYGNING ELEVVÆRELSER MV. 2013 SAGS NR. 4039 DATO: 01.05.13!! ÅBOULEVARDEN 28-6880 TARM - TLF. 97371800 - POST@THORUPGRUPPEN.DK!! WWW.THORUPGRPPEN.DK

Læs mere

Håndværkerens håndbog

Håndværkerens håndbog HANDBOEK VOOR INSTALLATEURS Handboek voor de installatie van VELUX dakvensters Håndværkerens håndbog Håndbogen til indbygning af VELUX ovenlysprodukter 4. udgave Forord Håndbogen henvender sig til håndværkere,

Læs mere

energiløsninger til renovering af eksisterende bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret november 2010

energiløsninger til renovering af eksisterende bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret november 2010 energiløsninger til renovering af eksisterende bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret november 2010 Kom godt i gang med energirenovering Nu er det blevet nemmere at komme i gang

Læs mere

Tagbogen. Til byggefolk der skal lægge Icopal tag. Vi beskytter din bygning

Tagbogen. Til byggefolk der skal lægge Icopal tag. Vi beskytter din bygning Tagbogen Til byggefolk der skal lægge Icopal tag Vi beskytter din bygning Icopal Tagbog Bogen er skrevet til dig, der skal lægge nyt Icopal-tag på et enfamiliehus, sommerhus eller en carport. Tagdækningerne

Læs mere

Montageanvisning. Tagstensprofiler Profiler til tag og facade Tagafvanding Inddækninger

Montageanvisning. Tagstensprofiler Profiler til tag og facade Tagafvanding Inddækninger Montageanvisning 2014 Tagstensprofiler Profiler til tag og facade Tagafvanding Inddækninger indholdsfortegnelse Et par ord med på vejen... 4 Generelle forberedelser til taglægning... 6 Montage af Plannja

Læs mere