ÅRSRAPPORT Kommunernes Pensionsforsikring a/s

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSRAPPORT 2007. Kommunernes Pensionsforsikring a/s"

Transkript

1 2007 Kommunernes Pensionsforsikring a/s ÅRSRAPPORT 2007 Kommunernes Pensionsforsikring a s Tuborg Havnevej Hellerup Tlf Fax CVR-nr

2 Selskabsoplysninger 1 Ledelsesberetning Forretningsområde 3 Koncernresultat 4 Moderselskabets resultat og konsolidering 5 Åbenhed og gennemsigtighed 11 Investeringer og afkast 12 Risikostyring 21 Forventninger 25 Øvrige forhold 25 Begivenheder efter regnskabsårets udløb 26 Hoved- og nøgletal m.v. 5 års hovedtal 27 5 års nøgletal 28 Definitioner på nøgletal 29 Oversigt over aktiver og afkast 30 Aktiebeholdning fordelt på brancher og regioner 30 Påtegninger Ledelsespåtegning 31 Revisionspåtegninger 32 Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 35 Koncern- og moderselskabsregnskab 46 Egenkapitalopgørelse 49 Noter til regnskabet 50 Aktiebesiddelser over 5 % 64 Ledelse og ledelseshverv 66

3 Selskabsoplysninger Navn og adresse Kommunernes Pensionsforsikring a/s Tuborg Havnevej Hellerup Hjemstedskommune: Gentofte Telefonnr.: Telefax nr.: Hjemmeside: CVR.nr.: Stiftet: 1945 Aktionærer KP's aktiekapital er på kr. Aktiekapitalen er fordelt på 800 aktier à kr. t.kr. procent Den ene halvdel af aktiekapitalen ejes af: 41 danske kommuner med en samlet andel på (ingen ejer over 5 %) ,88 Kommunernes Landsforening, København ,75 Foreningen til Begrænsning af Skadeudgifter i kommuner og amter f.m.b.a., København 55 6,87 Danske Regioner, København 20 2, ,00 Den anden halvdel af aktiekapitalen ejes af: Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund i Danmark, København ,12 Statsansattes Kartel, København ,50 Dansk Metalarbejderforbund, København 45 5,62 Konstruktørforeningen, København 3 0,38 Dansk Tandlægeforening, København 3 0, ,00 Udbytte til aktionærerne kan i følge KP dog maksimalt kr. 1

4 Bestyrelse renskomstparter, der står bag hovedparten af pensionsordningerne i KP samt repræsentanter for koncernens medarbejdere. Medlemmer, der repræsenterer kommuner, regioner og fælleskommunale institutioner: Borgmester Johnny Søtrup (formand), Esbjerg Kommune Viceborgmester Berner Nielsen, Randers Kommune Borgmester Poul Arne Nielsen, Stevns Kommune Medlemmer, der repræsenterer de forsikredes forhandlingsberettigede organisationer: Forbundsformand i HK Kim Simonsen (næstformand) Sektorformand i HK/Kommunal Bodil Otto Forbundssekretær i Dansk Metal Kenneth Bergen Sektorformand i HK/Stat Thora Petersen (indtrådt pr. 1. januar 2008) Formand for HK/Stat Peter Waldorff (udtrådt pr. 1. januar 2008) Medlemmer valgt af medarbejderne: Pensionsrådgiver John Helle Pensionsrådgiver Jan S. Johansen Portfolio manager Bjørn Kroghsbo Pensionsrådgiver Johnny Vesti Mørch Intern revision Koncernrevisionschef Michael Ravbjerg Lundgaard Ekstern revision PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Strandvejen Hellerup Generalforsamling Ordinær generalforsamling afholdes den 16. april 2008 på selskabets adresse. 2

5

6

7 gevinst på 4,5 mia. kr. jf. ovenfor. Endvidere var der væsentlig lavere kursgevinster på aktier og lavere værdiregulering af ejendomme i 2007 end i Resultat af investeringsvirksomhed mio. kr Associerede virksomheder Rente og udbytte Kursgevinster/-tab Indtægter af investeringsejendomme Investeringsomkostninger Pensionsafkastskat I alt resultatopgørelse Posteret på egenkapitalen: Valutakursreguleringer dattervirksomheder Pensionsafkastskat Resultat af investeringsvirksomhed i alt Der er i 2007 nettoinvesteret i obligationer, kapitalandele og ejendomme, mens investeringer i afledte finansielle instrumenter er nedbragt. De samlede nettoinvesteringer udgør 3,9 mia. kr., og investeringsaktiver netto udgør ultimo ,5 mia. kr. Koncernens resultat før minoritetsaktionærers andel blev i mio. kr. mod 582 mio. kr. i Årets resultat er påvirket af negativt investeringsafkast som følge af udviklingen på de finansielle markeder i Koncernen havde i 2007 en skatteindtægt på 15 mio. kr. Heri indgår en indtægt på 6 mio. kr. som følge af nedsættelse af skatteprocenten fra 28 % til 25 %. Moderselskabets resultat og konsolidering Resultat resultat før skat blev for 2007 et underskud på 127 mio. kr. mod et overskud på 564 mio. kr. i Resultat efter skat er et underskud på 81 mio. kr., hvilket er lavere end forventet. det realiserede resultat mellem forsikringsbestanden og egenkapitalen beregnet med udgangspunkt i kontributionsprincippet. Dette princip sikrer en rimelig fordeling af resultatet mellem egenkapitalen og de forsikringsmæssige hensættelser. Egenkapitalforrentningen er på den baggrund fastsat ud fra afkastnøgletallet før pensionsafkastskat med et tillæg på 0,5 % af gennemsnittet af livsforsikringshensættelser primo og ultimo året. Tillægget er en betaling for den risiko, selskabet løber for at skulle dække eventuelle underskud. Hvis det realiserede resultat er negativt, kan egenkapitalen ikke få tilført risikoforrentning. Beløbet føres, og eventuelle beløb på skyggekontoen forrentes med samme investeringsafkast, som tildeles egenkapitalen. Beløbet på skyggekontoen kan overføres helt eller 5

8 bet på skyggekontoen kan overføres helt eller delvist til egenkapitalen i efterfølgende år i det omfang, beløbet kan indeholdes i det realiserede resultat. Som følge af det negative investeringsafkast er det realiserede resultat for 2007 også negativt. Dermed kan egenkapitalen ikke opnå risikoforrentning for 2007, og beløbet på 405 mio. kr. føres på skyggekontoen. Det realiserede resultat er regnskabsårets forsikringstekniske resultat for den bonusbærende forsikringsbestand, opgjort før pensionsafkastskat og før ændring i kollektivt bonuspotentiale og tildeling af bonus til kunderne. Nedenfor er vist resultatfordelingen for 2007 og Resultatfordeling mio. kr Realiseret resultat, resultatopgørelse Valutakursreguleringer posteret på balancen Realiseret resultat i henhold til kontributionsbekendtgørelsen Reguleret for: Pensionsafkastskat, resultatopgørelse Pensionsafkastskat posteret på balancen Til fordeling efter pensionsafkastskat Fordelt til forsikringstagere: Tilskrevet bonus Dækket af kollektivt bonuspotentiale, resultatopgørelse Dækket af kollektivt bonuspotentiale, balance I alt til forsikringstagere Fordelt til egenkapitalen: Andel af investeringsafkast Årets risikoforrentning *) I alt til egenkapitalen *) Risikoforrentning for 2007 på 405 mio. kr. er ført på skyggekonto. Konsolidering Resultatdisponering: Bestyrelsen foreslår, at der foretages udlodning af udbytte på kr. Mio. kr. Overført fra 5.386,3 Årets resultat -80,5 Til disposition 5.305,8 Foreslået udbytte for året 0, ,8 Egenkapitalen udgør herefter 6,4 mia. kr. Efter fradrag for kapitalkrav i datterselskab, immaterielle anlægsaktiver samt udskudte skatteaktiver på i alt 0,3 mia. kr. udgør basiskapitalen 6,1 mia. kr., hvilket kan sammenholdes med et solvenskrav på 3,1 mia. kr. Den fri basiskapital på 3,0 mia. kr. skal primært sikre, at KP har mulighed for at fastholde en langsigtet investeringspolitik. 6

9 Kollektivt bonuspotentiale udgør ved udgangen af ,7 mia. kr., der i de kommende år kan medvirke til en stabil rentetilskrivning. eventuelle tab, sådan at 90 % af bonuspotentiale på fripoliceydelser kan anvendes til at dække tab, før egenkapitalen dækker. Hidtil har den frie basiskapital skullet dække tab, før bonuspotentiale på fripoliceydelser kunne anvendes. Den samlede konsolidering er i 2007 forøget med 0,4 mia. kr. i forhold til Konsolideringen udgør 14,9 mia. kr., fordelt på kollektivt bonuspotentiale, bonuspotentiale på fripoliceydelser og overdækning i forhold til solvenskrav. Konsolidering mio. kr Kollektivt bonuspotentiale Bonuspotentiale på fripoliceydelser, 90 % Fri basiskapital (i forhold til solvenskrav) Samlet konsolidering Bonusgraden faldt i 2007 fra 9,5 % til 6,0 %, især på grund af øgede hensættelser til længere levetid blandt de forsikrede, og overdækningsgraden faldt fra 4,2 % til 3,9 %. Konsolideringen vurderes at være betryggende set i forhold til selskabets investeringsprofil og de forsikringsmæssige forhold. 10,0% 9,0% 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% Konsolidering 9,5% 6,9% 6,0% 5,2% 3,9% 4,2% 4,0% 4,3% 3,6% 3,8% Bonusgrad Overdækningsgrad Udvikling i antal kunder og præmier Antal kunder Præmiebetalende Fripolicer m.v Pensionister I alt Gruppelivsforsikrede

10 Kundetilvæksten var i 2007 på svarende til 2,3 %. Antallet af præmiebetalende kunder er faldet med 1.742, og antallet af kunder med fripolicer m.v. er steget med Antallet af pensionsmodtagere er steget med 4.221, svarende til 12,8 %. KP har gennem en årrække opbygget en betydelig gruppelivsportefølje, som administreres i Forenede Gruppeliv (FG), som KP er medejer af. Antallet af gruppelivs gruppelivsforsikrede i FG. Kundernes pensionsindbetalinger administreres i samarbejde med knap primært større, men også mindre arbejdsgivere. Arbejdsgiverne er alle kommuner og regioner, mange regions-, kommunale- og statslige institutioner, ministerier og styrelser samt private arbejdsgivere. - og pensionsvilkår, der aftales på arbejdsmarkedet. Lønudviklingen har medført, at pensionsopsparerne indbetaler stadig større præmier. Præmieindtægt mio. kr Løbende præmier Gruppelivspræmier Løbende præmier i alt Indskud m.v Bruttopræmier i alt Fordeling af løbende præmier % 4% 51% Overenskomstansatte i kommuner m.fl. Tjenestemænd StK:Pension 21% Grafisk Pension Den samlede vækst i bruttopræmier udgjorde 265 mio. kr. svarende til 4,6 %. Heraf steg løbende præmier 126 mio. kr. svarende til 2,3 %. Af den samlede bruttopræmie på mio. kr. udgør 3 i 1 Livspension 128 mio. kr., hvilket skal ses i lyset af den korte periode, produktet har eksisteret. ørende tjenestemandsforsikringer er dog undtaget for arbejdsmarkedsbidrag. 8

11 Forsikringsudbetalinger Antallet af pensionister vokser i takt med udviklingen i kundegruppernes alderssammensætning. Antal pensionister Alderspensionister Invalidepensionister Ægtefællepensionister Børnepensionister I alt Udviklingen i antal pensionister samt en stigende opsparing pr. pensionsopsparer medfører en konstant stigning i de løbende pensionsudbetalinger. Forsikringsydelser mio. kr Pensioner og renteydelser Forsikringssummer Kontantbonus Tilbagekøbsværdier m.v Udbetalte ydelser i alt De samlede forsikringsydelser steg i 2007 med 288 mio. kr. svarende til 8,4 %. Stigningen i løbende pensioner udgør 179 mio. kr. eller 10,6 %. Tilbagekøbsværdier m.v. omfatter også engangsudbetalinger til pensionister med en lille opsparing. Administrationsomkostninger KP fastholdt i 2007 en uændret omkostningsprocent af præmier på 2,8 %. iveauet forventes fastholdt i de kommende år. Omkostningsprocent af præmier 6,0% 5,0% 4,8% 4,6% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 3,3% 2,8% 2,8% 0,0% Omkostningsprocent af præmier Omkostninger pr. forsikret steg fra 476 kr. i 2006 til 503 kr. i Stigningen kan tilskrives, at antallet af kunder kun steg halvt så meget som præmierne. 9

12 Livsforsikringshensættelser Udviklingen i pensionsopsparingen afspejler sig i livsforsikringshensættelserne. Livsforsikringshensættelserne værdiansættes til markedsværdi blandt andet ud fra forudsætninger om levetid og invaliditetsrisiko blandt de forsikrede samt ud fra den nulkuponrentestruktur, der offentliggøres af Finanstilsynet. Danmark oplever på linje med resten af Europa en kraftig vækst i levetiden i disse år. Danmarks Statistik har i de senere år konstateret en årlig stigning i middellevetiden på ca. 0,25 år. Antagelsen om levetid har stor betydning for hensættelserne i KP, da kunderne primært har livsvarige livrenter. Særligt for mændene er der konstateret en væsentlig stigning i levetid. En konsekvens af den stigende middellevetid er, at der skal hensættes et større beløb til dækning af de forventede fremtidige udbetalinger. Den samlede økonomiske effekt af en forudsat længere levetid blandt de forsikrede målt ultimo december 2007 er en øgning af livsforsikringshensættelserne med 2,0 mia. kr. Renteudviklingen i 2007 medførte en reduktion i hensættelserne med 4,5 mia. kr. Kombinationen af ændring i forudsætningerne om levetid og renteudviklingen i 2007 medførte, at den akkumulerede værdiregulering (styrkelse) af livsforsikringshensættelserne blev reduceret med 2,5 mia. kr. I 2006 blev styrkelsen reduceret med 4,6 mia. kr. på grund af renteudviklingen. Rentetilskrivningen i 2007 ekskl. unit-linked kontrakter - udgjorde mio. kr. Det er en forøgelse i forhold til 2006 på 235 mio. kr. Rentetilskrivningen bestemmes af opsparingen samt af depotrenterne, der var fastlagt til 5,2 % for den del af opsparingen, som er fritaget for pensionsafkastskat, mens den for skattepligtig opsparing var 4,5 % efter pensionsafkastskat. Livsforsikringshensættelser mio. kr Forøgelse af hensættelser Rentetilskrivning Omkostningsbidrag Risikogevinst Depotrente før pensionsafkastskat 5,2 % 5,2 % Depotrente efter pensionsafkastskat 4,5 % 4,5 % Det samlede omkostningsbidrag udgjorde 277 mio. kr. i 2007 mod 267 mio. kr. i Hertil kommer 4 mio. kr. vedrørende unit-linked kontrakter. Administrationsomkostningerne var i 2007 mindre end omkostningsbidraget, og omkostningsresultatet udgjorde derfor 0,15 % af livsforsikringshensættelserne, uændret i forhold til På baggrund heraf er omkostningerne pr. 1. januar for 3. år i træk - yderligere nedsat med 0,5 % -point, således at der nu betales 3,5 % af de første 10

13

14 Fra investeringsafkast til depotrente Nedenfor vises, hvordan man kommer fra investeringsafkast til depotrente under hensyntagen til oplysninger om betaling til egenkapitalen, overskud på risiko og administrationsomkostninger, reguleringer af ekstrahensættelser samt overførsler via kollektivt bonuspotentiale. Et af punkterne på ovennævnte plan er at synliggøre investeringsomkostningerne i gennemsnitsrenteprodukter i første omgang på et aggregeret niveau og for den del af investeringerne, hvor oplysningerne er tilgængelige. I oversigten er årets investeringsafkast opdelt i investeringsafkast før omkostninger og investeringsomkostninger. Det skal dog fremhæves, at fokus fortsat bør være på afkast efter omkostninger, som er det afkast, kunderne får del i. Fra investeringsafkast til depotrente I pct Årets investeringsafkast før skat og omkostninger -1,68% 3,11% Investeringsomkostninger -0,28% -0,23% Pensionsafkastskat 0,22% -0,25% Årets investeringsafkast efter skat og omkostninger (nøgletal N2) -1,74% 2,63% Betaling til egenkapitalen 0,00% *) -0,58% Overskud på risiko og administrationsomkostninger 0,34% 0,42% Reguleringer af ekstrahensættelser 3,39% 6,66% Overførsel fra/til kundernes fælleskasse 2,51% -4,63% Depotrente 4,50% 4,50% Investeringsomkostninger omfatter hhv. 91% og 94% af de samlede investeringsaktiver *) Betaling til egenkapitalen for 2007 udskydes til efterfølgende år, jf. reglerne herfor. På selskabets hjemmeside hvor oversigten også offentliggøres, findes forklaringer på de enkelte elementer i oversigten. Investeringer og afkast Målsætning investeringsstrategi tilrettelægges med henblik på at tilvejebringe det højeste afkast inden for de givne risikorammer, som bl.a. er fastsat på KP har endvidere formuleret en politik for ansvarsbevidst investering, der omhandler krav til de virksomheder, der investeres i med hensyn til sociale og miljømæssige forhold. Der investeres endvidere ikke i virksomheder, hvor våbenproduktion og produktion af våbenkomponenter udgør mere end 5 % af omsætningen samt i virksomheder, der producerer miner eller komponenter hertil eller i virksomheder, der på nogen måde er involveret i udvikling og spredning af masseødelæggelsesvåben. Den løbende overvågning af samtlige børsnoterede selskaber i aktieporteføljen er outsourcet til et screeningsselskab, som leverer etiske rapporter om selskaberne. Der tages på baggrund heraf stilling til, om selskaberne skal sælges ud af porteføljen. 12

15

16 Afdækning af renterisici i gennemsnitsrentemiljø hvilket medfører, at forpligtelsernes værdi stiger ved rentefald. For at styre og afdække denne renterisiko er der oprettet en selvstændig afdækningsportefølje, som aktuelt består af afledte finansielle instrumenter. Målet med porteføljen er at opnå en høj grad af sikkerhed for, at KP kan leve op til de givne pensionstilsagn, selv hvis renteniveauet måtte falde og forblive lavt. For bedre at styre opfyldelsen af dette mål er porteføljen separeret fra øvrige renterisiko, der primært opnås gennem obligationer. Afdækningsporteføljen havde i 2007 et negativt afkast, der før pensionsafkastskat (PAL) svarede til 3,9 % af investeringsaktiverne, eller ca. 3,5 % efter gennemsnitlig PAL. Baggrunden for det negative afkast er stigningen i renteniveauet. Dette afkast skal sammenholdes med, at den del af faldet i markedsværdien af forpligtelserne (garanterede ydelser og bonuspotentiale på fremtidige præmier), der skyldes renteændringer, svarede til et positivt afkast på ca. 4,8 % af investeringsaktiverne. Samlet betød renteændringer således isoleret en Afdækningsporteføljen indgår ikke i markedsrentemiljøets investeringer. Investeringsporteføljen investeringsstrategien har som formål at sikre, at denne kapacitet udnyttes bedst muligt med det formål at opnå et afkast, der overstiger, hvad der er påkrævet for at leve op til pensionsforpligtelserne. Det væsentligste element i denne strategi er at sikre en passende spredning af risici på udvalgte aktivtyper. Obligationer og struktureret kredit Den største del af aktiver er placeret i obligationer. Obligationsporteføljen skal sikre en høj løbende forrentning af de investerede midler med det mål at opnå en merrente i forhold til traditionelle investeringer i statsobligationer. Realkreditobligationer indgår i det omfang, det forventede merafkast opvejer en eventuel konverteringsrisiko. Kreditobligationer samt struktureret kredit indgår som andre risikofyldte aktiver med henblik på at opnå et merafkast for at påtage sig risiko og i et omfang som er bestemt af et ønske om risikospredning. Aktier Det beløb, der investeres i aktier, er væsentligt mindre end obligationsporteføljen; men risikoen i aktieporteføljen er større som følge af aktiers kursvolatilitet. KP outsourcer i stigende grad sine aktieinvesteringer til eksterne forvaltere. Denne proces har været i gang siden slutningen af 2005 og forventes at være afsluttet i løbet af Udvælgelse af eksterne forvaltere vurderes som en kernekompetence. Der vil fortsat være en mindre internt forvaltet portefølje, ligesom det løbende på baggrund af cost benefit analyser vurderes, om de forskellige aktieporteføljer skal forvaltes internt eller eksternt. 14

17

18 20% 15% 10% 5% 0% -5% Investeringsafkast før PAL Investeringsafkast før PAL Investeringsafkast før PAL excl. ALM Investeringsafkastet skal vurderes på baggrund af udviklingen på de finansielle markeder i Såvel det danske som det internationale renteniveau steg i 2007, mens aktiemarkederne generelt havde meget begrænsede kursstigninger. Afkastet i danske kroner på aktier og obligationer var i 2007 meget afhængig af porteføljens fordeling på lande og valutaer. Af størst betydning var, at dollarkursen faldt i forhold til danske kroner med 10,4 % i løbet af Markedsværdien af investeringsaktiverne var ultimo 2007 stort set uændret i forhold til ultimo Der er kun foretaget mindre tilpasninger af allokeringen mellem de større aktivgrupper. Aktieeksponeringen var ved udgangen af 2007 lidt lavere end ved udgangen af 2006, primært som følge af nedbringelse af risici ved hjælp af derivater. Beholdningen af kreditobligationer og struktureret kredit blev i årets sidste del øget med henblik på at drage fordel af den kreditkrise, der prægede 2. halvdel af Ma DKK Investeringsaktiver til markedsværdi (fordelt efter eksponering) KP benytter i høj grad eksterne forvaltere til investering i mindre likvide aktiver som private equity, skove og ejendomme. Dette foregår via fonde, hvor KP giver tilsagn om en investeringsramme. Fondene anvender derefter investeringsrammen i takt med at de finder attraktive investeringer. I takt med at aktiverne realiseres, modtager KP afkast og kapital retur. 16

19 Mia. kr. Investeringstilsagn Faktisk investeret Private Equity Skove Ejendomsfonde CDO 4,7 2,0 5,5 0,6 2,6 1,2 3,5 0,4 I alt 12,8 7,7 3 i 1 Livspension Siden maj måned har KP forvaltet kundemidler i 3 i 1 Livspension, jf. omtale side 3. Forrentningen bestemmes af afkastet knyttet til en investering i tre basisfonde kaldet hhv. Obligationer, Aktier og Alternative Investeringer, og den enkelte kundes forrentning fastlægges ved en aldersbestemt allokering på disse tre fonde. Afkast i 3 i 1 Livspension for udvalgte årgangspuljer Årgangspulje majdec 25 år 1,7 % 45 år 1,5 % 60 år 1,2 % Livsforløb (25-64 år) 1,5 % Afkast af de enkelte aktivklasser Obligationer Obligationsporteføljen gav i 2007 et afkast på 0,6 % opgjort i lokal valuta. Det er 0,9 procentpoint lavere end benchmark. Obligationsbeholdningen har gennem året holdt samme varighed som sit benchmark, svarende til 6 år. Det er således ikke renteudviklingen, men kreditog likviditetskrisen, som dominerede i specielt andet halvår af 2007, der har været årsagen til, at porteføljen totalt set fik et mindre afkast end benchmark. Afkast fordelt på Portefølje Portefølje- Obligationstyper andel afkast Merafkast Lokal valuta Lokal valuta Statsobligationer * 41 % 1,6 % 0,2 % -point Realkreditobligationer 47 % 1,2 % -0,3 % -point Kreditobligationer (IG) 8 % 0,9 % -1,7 % -point Indeksobligationer 1 % -7,4 % - Cibor 3 % -14,1 % -18,1 % -point I alt 100 % 0,6 % -0,9 % -point *) Inklusiv AAA-ratede kreditobligationer Afkastet på statsobligationerne blev på 1,6 %, hvilket er 0,2 procentpoint over benchmark. Varigheden har året igennem været holdt neutral til benchmark, hvorfor afkastet vurderes som værende tilfredsstillende. Realkreditobligationerne gav et afkast på 1,2 %, hvilket er 0,3 procentpoint under benchmark, hvilket ikke er tilfredsstillende. Andelen af realkreditobliga- 17

20 tioner og andre swaprelaterede obligationer blev medio året, inden kreditkrisen for alvor tog fat, nedbragt med 10 %. I 4. kvartal blev beholdningen bragt tilbage på det oprindelige niveau. Nettoudstedelsen af realkreditter var faldende gennem hele året, som følge af det svage ejendomsmarked. Denne tendens forventes at fortsætte. Kreditobligationer (med en Investment-Grade-rating) opnåede et afkast på 0,9 %, hvilket er utilfredsstillende. Det mindre afkast skyldes især porteføljens vægt af illikvide investeringer i obligationstyper, der normalt ikke er tilgængelige i de traditionelle obligationsmarkeder. Dermed kan der på sigt opnås et merafkast. I 2007 faldt det strukturerede kreditmarked imidlertid mere end traditionelle virksomhedskreditter. Porteføljen af indeksobligationer har haft et negativt afkast på 7,4 %. Den væsentligste årsag til dette er, at friheden for PAL skat blev fjernet ved lov i 2007, hvilket påvirkede børskurserne. Ved lovændringen af PAL blev der samtidig vedtaget en kompensation fra staten, således at kunderne i tillæg til depotrenten for 2008 får en ekstra tilskrivning. Strategiporteføljen, som er en portefølje af aktive taktiske rentepositioner, havde et tilfredsstillende afkast på 52 mio. kr. Cibor porteføljen er en pengemarkedsportefølje, bestående af variabelt forrentede obligationer, der ikke har konverteringsrisiko. Det er et segment indenfor obligationsinvesteringer, der traditionelt har været rettet mod pengeinstitutter. Denne portefølje har ligeledes haft en vægt af strukturerede kreditinvesteringer, og dette har medført, at delporteføljen har tabt 14,1 %. Det urealiserede tab kan primært knyttes til højt ratede ABS-obligationer, der bygger på forbrugerkreditter og huslån. Struktureret kredit Den strukturerede kreditportefølje er opdelt i to underporteføljer, CDOtrancher og kreditfonde. Den største delportefølje er CDO Equity og BB ratede trancher af struktureret kredit. Denne portefølje har haft et skuffende afkast på -16,7 %. Det negative resultat skyldes, at der i 2007 har været en massiv reprisning af kreditrisiko og især af struktureret kreditrisiko. Den del af porteføljen, på ca. 15 %, der er struktureret på baggrund af ABS-kreditter forventes at fastholde de nuværende lave priser, så længe ejendomsmarkedet i USA fortsat falder. Den resterende del på ca. 85 % af porteføljen, der er struktureret på baggrund af virksomhedskreditter, forventes at rette sig, når kreditmarkederne stabiliserer sig. Såfremt kreditmarkederne retter sig i de kommende år, vil de strukturerede kreditinvesteringer nyde godt af det højere spread på kreditter, som det for tiden er muligt at investere i. Den anden delportefølje er kreditfondsporteføljen som har givet et afkast på - 0,8 %. Da kreditfondene næsten udelukkende er eksponeret overfor virksom- 18

21 hedskreditter, forventes der ligeledes bedre resultater i takt med, at kreditmarkederne stabiliserer sig. Aktier rkedsværdi på 23,1 mia. kr. Eksponeringen var ultimo året nedbragt ved salg af børsnoterede aktiefutures svarende til en underliggende markedsværdi på 2,5 mia. kr. Afkast fordelt på porteføljer Porteføljeandel Portefølje afkast Lokal valuta Merafkast Lokal valuta Large cap * 72,5 % 5,7 % 0,5 % Small cap 12,0 % -3,8 % -6,0 % Globale emerging markets 15,5 % 35,0 % -4,4 % Derivater - 0,9 % - I alt 100 % 8,9 % 2,6 % Unoterede aktier 2,1 % ** 21,6 % 11,6 % *) MSCI World anvendes som benchmark på blue chip porteføljen. **) vægt i den totale investeringsportefølje Den samlede portefølje af noterede aktier har i 2007 givet et afkast på 8,9 % målt i lokalvaluta, hvilket ligger 2,6 % over benchmark. Merperformance skyldes dels en stor overvægt i forhold til benchmarkporteføljen i Emerging Market-aktier (GEM), dels en merperformance på large cap-aktier. Hertil kommer et positivt bidrag til merperformance på 0,9 % fra aktiefutures. Uden aktiefutures er merperformance således 1,7 % i forhold til benchmark. Benchmark-porteføljen MSCI World gav i 2007 et afkast på 5,2 % målt i lokalvaluta, mens large cap-porteføljen gav et afkast på 5,7 %. Small cap-porteføljen har leveret et afkast på -3,8 % i forhold til et benchmarkafkast på 2,2 %. Afkast på GEM-porteføljen var i ,0 % mod et benchmarkafkast på 39,4 %. Afkastet på private equity-porteføljen blev 21,6 % i 2007 svarende til en merperformance i forhold til benchmark på 11,6 %. Ejendomme en markedsværdi på 9,4 mia. kr. og gav et afkast i lokal valuta på 4,1 % med bedst performance på de direkte ejede udenlandske og danske ejendomme. Efter flere års prisstigninger på såvel det danske som det udenlandske ejendomsmarked blev sidste halvdel af 2007 præget af uroen på de finansielle markeder, hvor kreditkrisen medførte negative værdireguleringer, især på sekundært beliggende ejendomme. 19

22 Med henblik på en optimering af afkastet og en bedre diversificering af ejendomsporteføljen blev det i 2007 besluttet at afhænde 44 danske og belgiske ejendomme til en samlet pris på 1,6 mia. kr. De danske ejendomme blev solgt til en islandsk investeringsbank og de belgiske ejendomme til et børsnoteret engelsk ejendomsselskab. Samlet set blev salgene gennemført til priser på niveau med ejendommenes bogførte værdier. KP har i 2007 spredt sine ejendomsinvesteringer til flere udenlandske markeder, og der er i løbet af året investeret i 6 nye ejendomsfonde 3 i Asien, 2 i Europa og 1 i Mellemamerika. Endvidere har KP i foråret 2007 gennemført sin første direkte ejendomsinvestering i Tyskland, hvor et nyere kontorbyggeri centralt beliggende i Düsseldorf er erhvervet med en tysk bank som lejer. Af % placeret i udlandet. Det indirekte ejendomsafkast var præget af mange nye fondsinvesteringer, hvor afkastet af den investerede kapital først realiseres i de kommende år. Der er i 2007 foretaget nettoopskrivninger på ejendomsinvesteringer i moderselskabet og ejendomsdatterselskaber med i alt ca. 62 mio. kr., heraf udgør opskrivningen på udenlandske ejendomme i ejendomsdatterselskaberne i alt ca. 18 mio. kr. eksklusive valutakursreguleringer. Der er anvendt afkastprocenter på mellem 3,25 % og 9,0 % til markedsvurderingerne. Det gennemsnitlige afkastkrav for danske ejendomme er 4,7 % og for udenlandske ejendomme 5,7 %. Skovinvesteringer mia. kr. og gav et afkast i lokal valuta på 2,1 % i Hedgefonde af Global Macro hedgefonde havde ultimo året en markedsværdi på 0,7 mia. kr. og gav et afkast i lokal valuta på 10,4 % i Valuta Formålet med valutaafdækningen er at fjerne valutarisikoen. Derfor afdækkes indenfor et interval på 50 % 100 % af valutaeksponeringen. Når der ikke systematisk afdækkes 100 % af valutaeksponeringen, skyldes det bl.a., at der i en række aktiver typisk er en indbygget modererende priseffekt i forhold til en valutakursbevægelse. Valutakursreguleringer på værdipapirer - inklusive valutakursregulering på -1,0 mia. kr. ført direkte på egenkapitalen - udgjorde i 2007 et tab på 2,1 mia. kr., mens afkastet på valutaafdækningsinstrumenter udgjorde en gevinst på 1,4 mia. kr. Valutaafdækningen øgede det samlede afkast på investeringsaktiverne i 2007 med 1,5 procentpoint. Tilknyttede virksomheder og associerede virksomheder SAMPENSION ADMINISTRATIONSSELSKAB A/S Det 100 % ejede datterselskab SAMPENSION varetager administration af kollektive pensionsordninger samt pleje af investeringsporteføljer for koncernens sel- 20

23 skaber. Nettoomsætningen udgjorde 320,6 mio. kr. i 2007 mod 307,6 mio. kr. i Administrationsomkostningerne udgjorde 316,1 mio. kr. mod 305,8 mio. kr. i Årets resultat udgør 23,4 mio. kr. mod 25,3 mio. kr. i Egenkapitalen udgør 565,8 mio. kr. SAAM Fondsmæglerselskab A/S Selskabet er 100 % ejet af SAMPENSION administrationsselskab a/s. ltat blev i 2007 på 4,8 mio. kr. før skat mod 1,8 mio. kr. i 2006 og 3,6 mio. kr. efter skat mod 1,3 mio. kr. i Egenkapitalen udgør 7,5 mio. kr. pr. 31. december 2007, hvilket kan sammenholdes med et minimumskapitalkrav på 2,2 mio. kr. Ejendomsselskaber og investeringsselskaber Udover ovennævnte selskaber ejer KP en række ejendomsselskaber og investeringsselskaber, som indgår i resultatopgørelse og balance, dels som tilknyttede virksomheder og dels som associerede virksomheder. Selskaberne indgår som investeringer ovenfor opdelt efter de underliggende aktiver i selskaberne. Der henvises i øvrigt til note side 63 vedrørende kapitalandele i tilknyttede virksomheder og i associerede virksomheder. Risikostyring Individuelt solvensbehov I juni 2007 blev reglerne om forsikringsselskabers opgørelse af individuelle solvensbehov ( solvens 1½ ) vedtaget. Loven moderniserer reglerne om forsikringsselskabers kapitaldækning og skal medvirke til at styrke virksomhedernes risikostyring. Med loven indføres der regler om, at forsikringsselskaber løbende skal opgøre et individuelt solvensbehov. Det individuelt opgjorte solvensbehov er et supplerende kapitalkrav, som er baseret på det enkelte selskabs forhold og de risici, som selskabet har i sin forretning samt samfundsforhold. Basiskapitalen skal dække den største værdi af dette individuelle solvensbehov og det traditionelle solvenskrav. De nye regler er en forløber for de principper, som forventes at indgå i EU-solvensregler, som planlægges vedtaget med ikrafttrædelsestidspunkt i Det individuelle solvensbehov kan beskrives som den basiskapital, der er nødvendig for at sikre, at der er en meget lille sandsynlighed for, at forsikringstagerne lider tab som følge af virksomhedens insolvens. Solvensbehovet afhænger af den risikoprofil, som virksomheden har valgt. Det opgjorte individuelle solvensbehov skal to gange årligt rapporteres til Finanstilsynet. Endvidere skal det opgjorte individuelle solvensbehov undergå en uafhængig vurdering, og resultatet heraf skal rapporteres til bestyrelsen. KP udviklede i 2007 en model til opgørelse af det individuelle solvensbehov og det heraf afledte krav til en tilstrækkelig basiskapital. Dette kapitalkrav indregner såvel finansielle risici, forsikringsrisici som operationelle risici. Til bereg- 21

24 ningen af en tilstrækkelig basiskapital inddrages tillige, at en del af risiciene bæres af kunderne. ALM-model, der er udviklet gennem de seneste år. Finansielle risici KP evne til at tage finansielle risici er en forudsætning for at kunne generere et afkast ud over en risikofri rente. Bestyrelsen har fastsat retningslinjer for den overordnede investeringspolitik og rammer for de afledte finansielle risici. Herudover indgår finansielle risici i Den overordnede finansielle risiko er begrænset, dels ved at sikre en passende risikospredning på overordnede aktivklasser, dels ved rammer for den samlede Value-at-Risk det mindste af de største tab, som indtræder med en given, lav sandsynlighed over en given tidshorisont. I beregningen af VaR inddrages ud over investeringsaktiver og afdækningsporteføljen også renterisikoen knyttet til markedsværdien af pensionsforpligtelserne. Som supplerende ledelsesinformation beregnes en række alternative risikonøgletal, herunder VaR beregnet under alternative forudsætninger og tidshorisonter, Expected Shortfall og tab under udvalgte faste risikoscenarier. Ud over risikospredning på de overordnede aktivklasser lægger KP vægt på en passende risikospredning inden for hver af aktivklasserne. KP investerer i illikvide aktiver, hvor prissætningen er præget af større usikkerhed end ved mere likvide aktiver. Ud over usikkerhed knyttet til en fair markedsværdi er der en risiko knyttet til, at større salg af illikvide aktiver over en kort tidsperiode ikke kan ske til samme priser som mindre salg, og at den negative prispåvirkende effekt af et forceret stort salg vil være yderligere negativt påvirket af den aktuelle situation på de finansielle markeder. Det er således væsentligt, at KP ikke som følge af en svækket konsolidering bringes i en situation, hvor disse aktiver må realiseres tvangsmæssigt, og de rammer, som bestyrelsen har sat for investeringer i disse aktivklasser, afspejler derfor dette hensyn. Afdækning af finansielle risici især på renterisikoområdet, hvor renterisikoen på pensionsforpligtelserne primært afdækkes ved renteswaps og swaptioner. Herudover anvendes renteswaps og futures i den aktive styring af renterisikoen på obligationsbeholdningen. 22

25 Til styring af den samlede aktierisiko har KP i løbet af 2007 anvendt børsnoterede aktiefutures. inden for rammen på 50 % %, hvor udgangspunktet er 75 % afdækning af eksponering mod fremmed valuta (bortset fra EUR og mindre eksponeringer). Bestyrelsen har fastsat rammer for tilladte afvigelser herfra. Kreditrisici indgår i KP som en del af den samlede markedsrisiko. Ud over egentlige kreditrisici, der indgår som en del af den samlede investeringsportefølje, løber KP også såkaldte modpartsrisici, hvor risikoen er, at KP lider tab som følge af, at en modpart i finansielle kontrakter ikke kan leve op til eventuelle forpligtelser. Modpartsrisici styres primært gennem sikkerhedsstillelse, ligesom der er fastsat rammer for nettomellemværendet med de relevante finansielle institutioner. Forsikringsrisici Forsikringsrisiciene vedrører blandt andet udviklingen i levetid og invaliditet. En forøget levetid vil påvirke varigheden af de løbende pensionsydelser. I KP er livsforsikringshensættelserne beregnet ud fra bedste skøn på levetid. Herved er der forudsat en forøgelse af den forventede levetid efter alderspensionering på cirka 3 år i forhold til forudsætningerne på tegningstidspunktet for forsikringer etableret på kønsopdelt tegningsgrundlag. De forskellige risikoelementer analyseres løbende med henblik på opgørelsen af de forsikringsmæssige forpligtelser. Alle risikosummer dækkes for egen regning; der er således ikke indgået genforsikringskontrakter på pensionsforsikring. Risikosummen er forskellen mellem den opsparede reserve og den reserve, der skal afsættes i forbindelse med forsikringsbegivenhederne invaliditet og død for at imødegå fremtidige betalinger. Effekten på basiskapitalen samt kollektivt bonuspotentiale og bonuspotentiale på fripoliceydelser af isolerede ændringer i dødshyppighed og invaliditetshyppighed fremgår på side 24. Operationelle risici Selskabets operationelle risici består af risikoen for direkte eller indirekte tab, som skyldes ledelsens dispositioner/ledelsessvigt, eller som kan henføres til interne fejl på grund af medarbejdere, ufuldstændige kontrolrutiner, procesfejl eller tekniske fejl samt eksterne begivenheder og relationer. Disse risici vurderes dog kun at udgøre en mindre del af selskabets samlede risiko, idet hovedparten kan henføres til de forsikringsmæssige og finansielle risici. Det er ledelsens vurdering, at KP ikke løber væsentlige operationelle risici. Til imødegåelse af operationelle risici er der etableret forretningsgange i re- 23

26 lation til såvel pensionsvirksomheden som investeringsvirksomheden, som sikrer, at risiciene overvåges og minimeres. Samlede risici Den samlede risikostyring af samspillet mellem investeringsaktiver og livsforsikringshensættelser tager udgangspunkt i at sikre pensionskunderne det størst mulige afkast under behørig hensyntagen til risikoen. Målsætningen for styringen af de kortsigtede risici er bl.a., at investeringspolitikken og risikoafdækningen tilsammen skal sikre, at KP har tilstrækkelige reserver til at overholde reservekravene i de to risikoscenarier, der er defineret af Finanstilsynet til brug for den løbende overvågning af selskaberne. Hvis den faktiske markedsudvikling afviger negativt fra forudsætningerne i det vedtagne budget for året, kan KP i en periode acceptere, at reserverne er mindre end krævet i det gule scenario. Denne situation vil umiddelbart give anledning til en fornyet vurdering af KP s risici. Udviklingen i risikoscenarierne blev i 2007 fulgt nøje i takt med markedsudviklingen på de finansielle markeder. Ved udgangen af 2007 kunne KP opgøre de samlede reserver, som kan anvendes i det røde og gule scenario, til henholdsvis 11,0 mia. kr. og 6,0 mia. kr. inklusive kollektivt bonuspotentiale og bonuspotentialet på fripoliceydelser. Nedenfor vises en række følsomhedsoplysninger. Nøgletallene for dødelighed viser betydningen af en ændring i dødshyppigheden på 10 %, svarende til, at levetiden ændres med ca. 1 år, mens nøgletallet for invaliditet viser betydningen af en stigning i invaliditetshyppigheden på 10 %. For KP vil et fald i dødshyppigheden på 10 % reducere det kollektive bonuspotentiale og bonuspotentiale på fripoliceydelser med 1,9 mia. kr. En stigning i invaliditetshyppigheden på 10 % vil betyde en reduktion af kollektivt bonuspotentiale og bonuspotentiale på fripoliceydelser med 0,2 mia. kr. De øvrige risikoelementer indgår også i det røde og det gule risikoscenario. Følsomhedsoplysninger mio.kr. Hændelse Minimum påvirkning af basiskapitalen Maksimum påvirkning af kollektivt bonuspotentiale Maksimum påvirkning af bonuspotentiale på fripolicer før ændringer i anvendt bonuspotentiale på fripoliceydelser Maksimum påvirkning af anvendt bonuspotentiale på fripoliceydelser Rentestigning på 0,7 %-point Rentefald på 0,7 %-point Aktiekursfald på 12 % Ejendomsprisfald på 8 % Valutakursrisiko med (VAR 99,5 %) Tab på modparter på 8 % Fald i dødelighedsintensiteten på 10 % Stigning i dødelighedsintensiteten på 10 % Stigning i invalideintensiteten på 10 %

27 Det fremgår af tabellen, at en rentestigning påfører KP et tab i form af en reduktion i basiskapitalen, mens et rentefald medfører en gevinst til basiskapitalen. Omvendt vil en rentestigning forøge bonuspotentialerne i de forsikringsmæssige hensættelser med et væsentligt beløb, mens et rentefald vil formindske bonuspotentialerne væsentligt. Et rentefald må således samlet set vurderes at være til større ugunst for KP end en rentestigning. Forventninger KP forventer en fortsat positiv økonomisk udvikling for koncernen i det kommende år. Der forventes en fortsat jævn vækst i præmieindtægten i 2008 for de fleste af nuværende kundegrupper som følge af lønudviklingen og overenskomstaftalte stigninger i pensionsbidragsprocenter på de relevante aftaleområder. Der forventes et mindre fald i ndegrupper som helhed. Forsikringsydelserne vil fortsat stige som følge af udviklingen i antallet af pensionister samt stigende opsparing for den enkelte. Depotrenten for 2008 er på baggrund af investeringsresultatet i 2007 fastlagt til 4,5 % efter pensionsafkastskat. s resultat vil, jf. reglerne for fordeling af det realiserede resultat, være afhængig af udviklingen på de finansielle markeder. Med udgangspunkt i den nuværende konsolidering og en fortsat fokus på risikostyring vurderes det, at KP kan fastholde koncernens strategier selv under vanskelige markedsforhold. Baseret på et marginalt lavere renteniveau og et aktieafkast på godt 7 % ligger det forventede resultat efter skat for 2008 på niveau med resultatet for 2006 og højere end resultatet for 2007, hvor der ikke kunne opnås betaling til egenkapitalen. I det forventede resultat for 2008 er ikke indregnet eventuel indtægtsførsel fra skyggekontoen. Det er selskabets plan over tid at tilbyde alle eksisterende kunder et skift til livscyklus-pensionsproduktet 3 i 1 Livspension. Øvrige forhold Administration SAMPENSION, der varetager samtlige administrative funktioner. Administrationen omfatter således både forsikrings- og investeringsvirksomhed og en række andre funktioner. KP betaler et administrationsvederlag, som opdeles i et vederlag for forsikringsadministration og et investeringsvederlag. Koncernens samlede omkostninger udgjorde 413 mio. kr., som er fordelt på forsikringsmæssige driftsomkostninger og på administrationsomkostninger i forbindelse med investeringsvirksomhed med henholdsvis 165 mio. kr. og 248 mio. kr. 25

28 Usikkerhed ved indregning og måling Ved udarbejdelse af årsrapporten foretager ledelsen en række skøn og vurderinger omkring fremtidige forhold, som har indflydelse på den regnskabsmæssige værdi af aktiver og forpligtelser. Det område, hvor ledelsens skøn og vurderinger har den væsentligste effekt på årsrapporten, er hensættelser til forsikrings- og investeringskontrakter samt dagsværdi af unoterede finansielle instrumenter og ejendomme. De anvendte skøn og vurderinger er baseret på forudsætninger, som ledelsen anser for forsvarlige, men som i sagens natur er usikre og uforudsigelige. Forudsætningerne kan være ufuldstændige, og fremtidige begivenheder eller omstændigheder kan opstå. Da forudsætningerne involverer dødelighed og invaliditetshyppighed vil de desuden være forbundet med usikkerhed, selv i perioder hvor øvrige makroøkonomiske forhold er stabile, jf. følsomhedsoplysningerne på side 24. Begivenheder efter regnskabsårets udløb Der er fra balancedagen og til dato ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten. 26

29 Hoved- og nøgletal m.v. 5 års hovedtal 5 års hovedtal for koncernen Mio. kr Præmier Forsikringsydelser Investeringsafkast Forsikringsmæssige driftsomkostninger, i alt Resultat af afgiven forretning Forsikringsteknisk resultat Årets resultat Hensættelser til forsikrings- og investeringskontrakter, i alt Egenkapital, i alt Aktiver, i alt års hovedtal for moderselskabet Mio. kr Præmier Forsikringsydelser Investeringsafkast Forsikringsmæssige driftsomkostninger, i alt Resultat af afgiven forretning Forsikringsteknisk resultat Årets resultat Hensættelser til forsikrings- og investeringskontrakter, i alt Egenkapital Aktiver, i alt Der henvises til anvendt regnskabspraksis. 27

30 5 års nøgletal Moderselskabet Afkastnøgletal: 1. Afkast før pensionsafkastskat -2,0 % 2,9 % 14,4 % 7,5 % 6,7 % 2. Afkast efter pensionsafkastskat -1,7 % 2,6 % 12,9 % 6,7 % 6,1 % Omkostningsnøgletal: 3. Omkostningsprocent af præmier 2,8 % 2,8 % 3,3 % 4,6 % 4,8 % 4. Omkostningsprocent af hensættelser 0,2 % 0,2 % 0,3 % 0,4 % 0,4 % 5. Omkostninger pr. forsikret (kr.) Resultatnøgletal: 6. Omkostningsresultat 0,15 % 0,15 % 0,09 % -0,03 % -0,07 % 7. Forsikringsrisikoresultat 0,20 % 0,25 % 0,16 % 0,09 % 0,37 % Konsoliderings- og kapitalstrukturnøgletal: 8. Bonusgrad 6,0 % 9,5 % 5,2 % 4,0 % 6,9 % 10. Ejerkapitalgrad 8,2 % 8,9 % 8,7 % 9,0 % 9,2 % 11. Overdækningsgrad 3,9 % 4,2 % 3,6 % 3,8 % 4,3 % 12. Solvensdækning 196 % 190 % 172 % 180 % 194 % Forrentningsnøgletal: 13. Egenkapitalforrentning før skat -2,0 % 9,1 % 10,7 % 6,8 % 18,0 % 14. Egenkapitalforrentning efter skat -1,2 % 9,2 % 4,8 % 8,5 % 13,5 % 15. Forrentning af kundernes midler efter omkostninger før skat -2,1 % 2,1 % 12,1 % 6,3 % 5,7 % Der henvises til beskrivelse af nøgletallene i bilag 9 i Finanstilsynets regnskabsbekendtgørelse og efterfølgende afsnit med definitioner. Løbende nettoindbetalinger er jævnt fordelt over året. Nøgletallene 9, 16, 17, 18 og 19 er ikke beregnet, da de ikke er relevante for selskabet. 28

31 Definitioner på nøgletal Afkastnøgletal 1. Afkast før PAL ekskl. unit-linked og inkl. valutakursreg. på egenkapital Nettoaktivers markedsværdi primo + Tidsvægtede nettoindbetalinger 2. Som 1, men efter pensionsafkastskat (PAL) Nettoaktivers markedsværdi primo + Tidsvægtede nettoindbetalinger Omkostningsnøgletal 3. Administrationsomkostninger vedr. forsikring Bruttopræmier 4. Administrationsomkostninger vedr. forsikring Årets gennemsnitlige retrospektive livsforsikringshensættelser 5. Administrationsomkostninger vedr. forsikring Gennemsnitlig antal forsikrede Resultatnøgletal 6. Opkrævede omk.bidrag efter bonus - Adm. omkostninger Årets gennemsnitlige retrospektive livsforsikringshensættelser 7. Opkrævede risikopræmier efter bonus Erstatningsudgifter Årets gennemsnitlige retrospektive livsforsikringshensættelser Konsolideringsnøgletal 8. Kollektivt bonuspotentiale Retrospektive livsforsikringshensættelser ultimo året 10. Egenkapital + Efterstillet kapitalindskud Retrospektive livsforsikringshensættelser ultimo året 11. Basiskapital Solvenskrav Retrospektive livsforsikringshensættelser ultimo året 12. Basiskapital Solvenskrav Forrentningsnøgletal 13. Resultat før skat Årets gennemsnitlige egenkapital (tidsvægtet) 14. Årets resultat Årets gennemsnitlige egenkapital (tidsvægtet) 15. Rentetilskrivning + opkrævede omk.bidrag efter bonus + risikoresultat + ændring i værdiregulering hens. + ændring i kollektivt bonuspotentiale + PAL Forsikringsmæssige hensættelser primo + Årets nettotilgang (tidsvægtet) Nøgletallene er beregnet i henhold til bilag 9 i Finanstilsynets regnskabsbekendtgørelse. Afkastnøgletal oplyst i årsberetningen samt i oversigt over aktiver og afkast på næste side er beregnet som tidsvægtede afkast. 29

32 Oversigt over aktiver og afkast Moderselskabet Markedsværdi Nettoinve- Afkast 2007 mio.kr. Primo Ultimo 1) steringer % p.a. 1.1 Grunde og bygninger, direkte ejet 2.882, , ,2 4,5% 1.2 Ejendomsaktieselskaber 5.794, , ,6 3,3% 1. Grunde og bygninger, i alt 8.676, ,8 435,4 3,6% 2. Andre dattervirksomheder 611,2 635,7 0,0 4,0% 3.1 Børsnoterede danske aktier 1.347, ,4-4,0-2,4% 3.2 Unoterede danske kapitalandele 362,8 25,6-307,8 15,7% 3.3 Børsnoterede udenlandske kapitalandele , ,5-337,7 7,0% 3.4 Unoterede udenlandske kapitalandele 3.263, , ,6 7,3% 3. Øvrige kapitalandele i alt , ,3 599,1 6,6% 4.1 Statsobligationer 9.021, , ,8-3,6% 4.2 Realkreditobligationer , , ,7 1,6% 4.3 Indeksobligationer 587,9 409,1-164,6-7,4% 4.4 Kreditobligationer investment grade , , ,4-0,3% 4.5 Kreditobligationer non investment grade 3.380, , ,1-13,2% 4.6 Andre obligationer 50,6 47,3 8,5 4,5% 4. Obligationer i alt , , ,3-0,5% 6. Øvrige finansielle investeringsaktiver 597, ,2 603,3 4,0% 7. Afledte finansielle instrumenter 2.991,2 132, ,9-3,8% 1) I specifikationen er indregnet afledte financielle instrumenter med negativ markedsværdi på 3.275,9 mio. kr. samt gæld vedr. obligationskøb på ,5 mio. kr. ultimo Specifikationen er i øvrigt udarbejdet i overensstemmelse med kravene i Finanstilsynets regnskabsbekendtgørelse 96 og kan derfor ikke umiddelbart afstemmes med regnskabets tal. Årsafkastet er beregnet som tidsvægtet afkast. Aktiebeholdning fordelt på brancher og regioner Danmark Øvrige Europa Nordamerika Sydamerika Japan Øvrige fjernøsten Øvrige lande I alt Energi 0,0% 3,2% 3,9% 0,2% 0,1% 0,4% 0,0% 7,9% Materialer 0,2% 3,0% 1,4% 0,8% 0,4% 0,1% 0,5% 6,3% Industri 2,3% 4,7% 2,2% 0,4% 2,2% 0,7% 0,4% 12,9% Forbrugsgoder 0,1% 2,6% 4,3% 1,0% 1,4% 0,7% 0,3% 10,5% Konsument varer 0,6% 5,2% 3,1% 0,7% 0,4% 1,2% 0,2% 11,3% Sundhedspleje 1,3% 3,3% 6,1% 0,0% 0,4% 0,3% 0,0% 11,5% Finans 1,6% 5,8% 6,7% 0,3% 1,5% 1,6% 0,4% 17,8% IT 0,2% 1,3% 6,6% 0,2% 1,1% 1,8% 0,2% 11,3% Telekommunikation 0,0% 2,5% 1,4% 0,3% 0,4% 1,3% 0,2% 5,9% Forsyning 0,0% 1,6% 1,4% 0,4% 0,0% 0,8% 0,0% 4,1% Ikke fordelt 0,0% 0,0% 0,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,4% I alt 6,4% 33,3% 37,4% 4,2% 7,8% 8,8% 2,1% 100,0% Specifikationen er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i Finanstilsynets regnskabsbekendtgørelse 97 og kan derfor ikke umiddelbart afstemmes med regnskabets tal. Oversigt over selskabets samlede aktiebeholdning findes på Forklaring til brancher: Energi: Materialer: Industri: Forbrugsgoder: Konsumentvarer: Sundhedspleje: Finansiel Informationste Telekommunik Forsyning: Olieudvinding, Råvarer og Kapitalgoder, Automobiler, Specialforretninger, Sundhedsudstyr, virksomhed: knologi: ation: El- og gasselskaber, olieservice halvfabrikata industriel service varige føde- og drikkevarer, farmaci og Bank, forsikring, Software og Teleselskaber vandkraftværker og og transport forbrugsgoder, husholdningsproduk bioteknologi finansiel service og service vandværker fritid, medie og ter fast ejendom Hardware og detailhandel udstyr 30

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 PENSIONDANMARK HOLDING A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 29 19 42 38 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter for 1. halvår 2008

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter

Læs mere

200 AMPENSION KP LIVSFORSIKRING A/S

200 AMPENSION KP LIVSFORSIKRING A/S 2008 SAMPENSION KP LIVSFORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2008 SAMPENSION KP LIVSFORSIKRING A/S Tuborg Havnevej 14 2900 Hellerup Tlf. 77 33 18 77 Fax 77 33 14 85 www.sampension.dk CVR-nr. 55 83 49 11 I N D H O

Læs mere

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hovedtal (mio. kr.) Resultatopgørelse Indbetalinger i alt 21.275 18.064 25.318 Forsikringsteknisk resultat pension 784 807 914 Forsikringsteknisk resultat af syge-

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2015 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Halvårsrapport 30. juni 2008 Ledelsesberetning Hovedtal for 1. halvår: Kollektivt bonuspotentiale på 2,4 mia. kr. En balance på 26 mia. kr. Afkast efter

Læs mere

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006 Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 2006 Konklusioner Samlet resultat efter skat på 3,7 mia. kr. i 2006 mod 2,0 mia. kr. i 1. halvår 2005 Livsforsikringshensættelser faldt

Læs mere

Topdanmark Link Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Topdanmark Link Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Topdanmark Link Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2012 CVR-nr. 26188385 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Regnskab Resultatopgørelse 5 Totalindkomstopgørelse 5 Balance 6 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005. pensionskassen for amtsvejmænd m.fl.

Halvårsrapport 30.06.2005. pensionskassen for amtsvejmænd m.fl. Halvårsrapport 30.06.2005 pensionskassen for amtsvejmænd m.fl. Indhold Hovedtal...3 Periodens resultat...4 Forventninger til fremtiden...5 Investeringsstrategi og finansiel risikostyring...6 Resultatopgørelse...7

Læs mere

Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S

Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S Side 1 Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S Livsforsikringsselskabet A/S PBU etablerede i 2008 datterselskabet Livsforsikringsselskabet A/S med henblik på at give PBU s medlemmer

Læs mere

Halvårsrapport 1. januar juni 2010

Halvårsrapport 1. januar juni 2010 Halvårsrapport 1. januar 2010 30. juni 2010 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte Telefon 3915 0102, fax 3915 0199, CVR nr.: 3018 6028 Pensionsvirksomheden

Læs mere

Halvårsrapport 1. januar juni 2010

Halvårsrapport 1. januar juni 2010 Halvårsrapport 1. januar 2010 30. juni 2010 MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte Telefon 3915 0102, fax 3915 0199, CVR nr.: 2076 6816 Pensionsvirksomheden

Læs mere

Beretning for 1. halvår 2013 for Livsforsikringsselskabet A/S

Beretning for 1. halvår 2013 for Livsforsikringsselskabet A/S Side 1 Beretning for 1. halvår 2013 for Livsforsikringsselskabet A/S PBU etablerede i slutningen af 2008 Livsforsikringsselskabet A/S. Herigennem tilbydes medlemmerne af PBU og deres familier muligheden

Læs mere

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Nykredit Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2010 CVR-nr. 25707184 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Regnskab Resultatopgørelse 6 Balance 7 Egenkapitalopgørelse 8 Noter 9 Nykredit Livsforsikring

Læs mere

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab Halvårsregnskab 1. halvår 2004 Danica Pension I Periodens resultat 1. halvår 1. halvår Året (Mio. kr.) 2004 2003 2003 Præmier f.e.r. 963 1.027 2.034 Resultat

Læs mere

Arkitekternes Pensionskasse CVR-nr Halvårsrapport for året 2007.

Arkitekternes Pensionskasse CVR-nr Halvårsrapport for året 2007. Arkitekternes Pensionskasse CVR-nr. 22 07 86 15 Halvårsrapport for året 2007. Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Selskabsoplysninger Halvårsregnskab Regnskabspraksis Resultatopgørelse 1. januar - 30.

Læs mere

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab II A/S

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab II A/S Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab II A/S (CVR-nr. 16452742) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsregnskabet 2 Resultatopgørelse 5 Balance

Læs mere

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 3,0. LP 2,0 fra LP 3,5. LP 2,0 fra. LP 2,0 fra LP 2,0 LP 2,0 3,0. unisex. unisex 3,5 3,0 3,0.

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 3,0. LP 2,0 fra LP 3,5. LP 2,0 fra. LP 2,0 fra LP 2,0 LP 2,0 3,0. unisex. unisex 3,5 3,0 3,0. FRA MARKEDSAFKAST TIL KONTORENTE - I tabellerne vises - for hver af afdelingerne, UA og LR - hvordan det opnåede markedsafkast af investeringerne hænger sammen med den kontorente, som medlemmerne får tilskrevet

Læs mere

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Farum Indholdsfortegnelse Udvalgte hoved- og nøgletal...2 Ledelsesberetning...3 Halvårsregnskabet Ledelsespåtegning...5 Resultatopgørelse...6

Læs mere

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 2,0. LP 2,0 fra 3,0 LP 3,5. LP 2,0 fra 3,0. LP 2,0 fra 3,5 LP 3,0 LP 2,0. LP 3,0 unisex. unisex.

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 2,0. LP 2,0 fra 3,0 LP 3,5. LP 2,0 fra 3,0. LP 2,0 fra 3,5 LP 3,0 LP 2,0. LP 3,0 unisex. unisex. FRA MARKEDSAFKAST TIL KONTORENTE - 2009 I tabellerne vises - for hver af afdelingerne, UA og LR - hvordan det opnåede markedsafkast af investeringerne hænger sammen med den kontorente, som medlemmerne

Læs mere

Halvårsrapport 2012. PensionDanmark A/S. CVR nr. 16163279

Halvårsrapport 2012. PensionDanmark A/S. CVR nr. 16163279 Halvårsrapport 2012 PensionDanmark A/S CVR nr. 16163279 Indhold Ledelsesberetning 1 Ledelsesberetning 1 Halvårsregnskab 4 Hovedtal 4 Nøgletal 5 Resultatopgørelse 6 Balance, aktiver 7 Balance, passiver

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT. Bankpension

HALVÅRSRAPPORT. Bankpension HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2014 Bankpension Pensionskasse for finansansatte Dirch Passers Allé 27, 4. 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk BERETNING 1. HALVÅR 2014 Pæne afkast Afkastet af

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2005 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S

Halvårsrapport 1. halvår 2005 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S Halvårsrapport 1. halvår 2005 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S (CVR-nr. 17168975) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsrapporten 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Skadesforsikringsselskabers regnskaber 1. halvår 2009

Skadesforsikringsselskabers regnskaber 1. halvår 2009 Skadesforsikringsselskabers regnskaber 1. halvår 2009 Konklusioner De danske skadeforsikringsselskaber fastholder fremgangen fra 2008. Det samlede resultat før skat i 1. halvår 2009 blev på 4,4 mia. kr..

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2004

Halvårsrapport 30.06.2004 Pen-Sam Skade forsikringsaktieselskab Halvårsrapport 30.06.2004 CVR-nr. 17 11 81 88, Farum kommune Halvårsmeddelelse Halvårsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed samt

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2014 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2014 er et overskud på 243 mio. kr. før skat og 184 mio. kr. efter skat.

Læs mere

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2010. pensionskassen for trafikfunktionærer og amtsvejmænd m.fl.

Halvårsrapport 30.06.2010. pensionskassen for trafikfunktionærer og amtsvejmænd m.fl. Halvårsrapport 30.06.2010 pensionskassen for trafikfunktionærer og amtsvejmænd m.fl. 2 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Ledelsespåtegning... 5 Anvendt regnskabspraksis... 6 Resultatopgørelse...

Læs mere

Investeringsforhold Finansafkast, investeringsmæssige hovedtal og CDO-portefølje

Investeringsforhold Finansafkast, investeringsmæssige hovedtal og CDO-portefølje Investeringsforhold Finansafkast, investeringsmæssige hovedtal og CDO-portefølje Regnskabsmæssigt investeringsafkast Mio. kr. 2014 H1 2014 H1 2015 Koncern ekskl. livsforsikring 688 520 179 Livsforsikring

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar 2008-30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar 2008-30. juni 2008 Halvårsrapport for perioden 1. januar 2008-30. juni 2008 MP Pension pensionskassen for magistre og psykologer, Lyngbyvej 20, DK-2100 København Ø Telefon 39 15 01 02, fax 39 15 01 99, CVR nr.: 20 76 68

Læs mere

DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB

DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport 005 Danica Pension I s hovedtal 3 Beretning 4 Resultat for. halvår 005 4 Balance og kapitalstyrke 5 Anvendt regnskabspraksis 5 Regnskab for

Læs mere

Halvårsrapport 2013. PensionDanmark Holding A/S. CVR nr. 29194238

Halvårsrapport 2013. PensionDanmark Holding A/S. CVR nr. 29194238 Halvårsrapport 2013 PensionDanmark Holding A/S CVR nr. 29194238 Ledelsesberetning Ledelsesberetning 1 Halvårsregnskab Hovedtal for koncernen 4 Nøgletal for koncernen 5 Resultatopgørelse 6 Balance, aktiver

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

PensionDanmarks overskudspolitik

PensionDanmarks overskudspolitik Bilag 6 Dagsordenens punkt 11 PensionDanmark Bestyrelsesmøde 4/17 PensionDanmarks overskudspolitik 1 Formål Denne overskudspolitik fastsætter principper for fordelingen af resultatet af selskabets drift

Læs mere

Halvårsrapport 2015 Halvårsrapport pr. 30. juni 2015

Halvårsrapport 2015 Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 Halvårsrapport 2015 Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 2 Femårsoversigt over hoved- og nøgletal 2 Ledelsespåtegning 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Kapitalforhold 8

Læs mere

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S (CVR-nr. 15319615) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsregnskabet 2 Resultatopgørelse

Læs mere

Halvårsrapport Danica Pension I

Halvårsrapport Danica Pension I Halvårsrapport 007 Danica Pension I Indholdsfortegnelse LEDELSESBERETNING Hovedtal... 3 Resultat for 1. halvår 007... 4 Balance, kapitalstyrke og risiko... 5 Forventninger til 007... 5 LEDELSESPÅTEGNING...

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2011. Tuborg Havnevej 14 DK - 2900 Hellerup Tel. 77 33 18 77 Fax 77 13 14 85 www.sampension.dk CVR-nr. 55 83 49 11

HALVÅRSRAPPORT 2011. Tuborg Havnevej 14 DK - 2900 Hellerup Tel. 77 33 18 77 Fax 77 13 14 85 www.sampension.dk CVR-nr. 55 83 49 11 11 HALVÅRSRAPPORT 2011 SAMPENSION KP LIVSFORSIKRING A/S Tuborg Havnevej 14 DK - 2900 Hellerup Tel. 77 33 18 77 Fax 77 13 14 85 www.sampension.dk CVR-nr. 55 83 49 11 SAMPENSION KP LIVSFORSIKRING A/S Ledelsesberetning

Læs mere

Forbedret investeringsstrategi. tjenestemandsproduktet

Forbedret investeringsstrategi. tjenestemandsproduktet Forbedret investeringsstrategi i tjenestemandsproduktet Forbedret investeringsstrategi i tjenestemandsproduktet Sampension har siden 1929 genforsikret kommuners tjenestemandspensioner. Dengang hed vi Kommunernes

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Nykredit Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 25707184 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Regnskab Resultatopgørelse 5 Totalindkomstopgørelse 5 Balance 6 Egenkapitalopgørelse 7 Noter

Læs mere

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S (CVR-nr. 17168975) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsregnskabet 2 Resultatopgørelse 4 Balance

Læs mere

Industriens Pensionsforsikring A/S Halvårsrapport for 2007 Side 1 af 19. Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension

Industriens Pensionsforsikring A/S Halvårsrapport for 2007 Side 1 af 19. Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension Side 1 af 19 Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse: Kommentarer til halvårsrapporten for 2007... 3 Femårsoversigt... 4 Lovpligtige nøgletal... 5 Regnskabspåtegning...

Læs mere

Kapitel 1: De realiserede delresultater

Kapitel 1: De realiserede delresultater Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2 %, L99 og U10 1. Lovgrundlag

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT

Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr. 88 02 55 12 Hjemsted: Hvidovre Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2006 , Skandia Liv halvårsrapport 2006 viser følgende: Bruttopræmier viser fremgang til 5,6 % i forhold til 1.

Læs mere

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1-2 Ledelsespåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 6-7

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016 FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016 Indholdsfortegnelse: Ledelsesberetning Side 1 Nøgletal Side 1 Anvendt regnskabspraksis Side 2-3 Ledelsespåtegning Side 4 Resultatopgørelse Side 5

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

CVR - nr Halvårsrapport

CVR - nr Halvårsrapport CVR - nr. 26 23 14 18 Halvårsrapport 30. juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side q Ledelsesberetning 1-2 q Ledelsespåtegning 3 q Anvendt regnskabspraksis 4 q Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 q

Læs mere

Topdanmark Livsforsikring A/S. Halvårsrapport 2015. CVR-nr. 19625087

Topdanmark Livsforsikring A/S. Halvårsrapport 2015. CVR-nr. 19625087 Topdanmark Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 19625087 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 7 Regnskab Resultatopgørelse 8 Totalindkomstopgørelse 8 Aktiver 9 Passiver 10 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hovedtal (mio. kr.) Resultatopgørelse Indbetalinger i alt 23.251 21.275 28.742 Investeringsafkast, i alt 30.745 7.364 13.616 Forsikringsteknisk resultat pension 516

Læs mere

X Den udgiftsførte pensionsafkastskat svarende til resultatpost 3, jf. bilag 3, med fradrag af unitlinked kontrakternes andel af skatten.

X Den udgiftsførte pensionsafkastskat svarende til resultatpost 3, jf. bilag 3, med fradrag af unitlinked kontrakternes andel af skatten. 1. Afkastnøgletallene beregnes efter følgende formler: A Samlet investeringsafkast i henhold til resultatopgørelsen svarende til resultatpost 2, jf. bilag 3, med fradrag af investeringsafkastet på unit-linked

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2006. Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab A/S (CVR-nr. 24260577)

Halvårsrapport for 1. halvår 2006. Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab A/S (CVR-nr. 24260577) Halvårsrapport for 1. halvår 2006 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab A/S (CVR-nr. 24260577) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsrapporten 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Halvårsrapport 2011. PensionDanmark Holding A/S. CVR nr. 29194238

Halvårsrapport 2011. PensionDanmark Holding A/S. CVR nr. 29194238 Halvårsrapport 2011 PensionDanmark Holding A/S CVR nr. 29194238 Ledelsesberetning Ledelsesberetning 1 Halvårsregnskab Hovedtal for koncernen 4 Nøgletal for koncernen 5 Resultatopgørelsen 6 Balance 7 Påtegning

Læs mere

ÅRSRAPPORT Kommunernes Pensionsforsikring a/s

ÅRSRAPPORT Kommunernes Pensionsforsikring a/s 2 0 0 6 ÅRSRAPPORT 2006 Kommunernes Pensionsforsikring a/s Kommunernes Pensionsforsikring a s Tuborg Havnevej 14. DK-2900 Hellerup. Tlf. 77 33 18 77. Fax 77 33 14 85. www.sampension.dk. CVR-nr. 55834911

Læs mere

Årsrapport for Livsforsikringsselskabet A/S

Årsrapport for Livsforsikringsselskabet A/S Årsrapport for Livsforsikringsselskabet A/S CVR-nr. 31 77 88 32 2010 Ledelsesberetning 1 Resultat 1 Balance og egenkapital 1 Risikostyring 1 Livsforsikringsvirksomhed 1 Depottilskrivning 2 Samfundsansvar

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2008

Delårsrapport 1. halvår 2008 DANICA Pension i Delårsrapport Indholdsfortegnelse BERETNING Hovedtal 3 Resultat for 4 Balance, kapitalstyrke og risiko 5 Forventninger til 5 REGNSKAB DANICA PENSION I 7 LEDELSESPÅTEGNING 16 2/17 DANICA

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

SEB PENSION. ÅOP og ÅOK. Metodebeskrivelse 2013

SEB PENSION. ÅOP og ÅOK. Metodebeskrivelse 2013 SEB PENSION ÅOP og ÅOK Metodebeskrivelse 2013 28. maj 2014 Indholdsfortegnelse side 1 Indledning og overblik 3 2 Metodebeskrivelse i henhold til henstilling fra Forsikring & Pension 4 3 Afstemningsskema

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2017 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2017 er et overskud på 277 mio. kr. før skat og 214 mio. kr. efter skat.

Læs mere

HALVÅRS RAPPORT 2015. Arkitekternes Pensionskasse, Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte

HALVÅRS RAPPORT 2015. Arkitekternes Pensionskasse, Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte HALVÅRS RAPPORT 2015 Arkitekternes Pensionskasse, Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte Telefon 3915 0102, fax 3915 0199, mail: post@unipension.dk, CVR nr. 2207 8615 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning...

Læs mere

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S Forsikringsselskabet Brandkassen G/S CVR nr. - 25 47 62 12 halvårsrapport for 1. januar - 30. juni 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse

Læs mere

ALM. BRAND LIV OG PENSION A/S

ALM. BRAND LIV OG PENSION A/S ALM. BRAND LIV OG PENSION A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR.NR. 64 14 57 11 ALM. BRAND LIV OG PENSION A/S WWW.ALMBRAND.DK H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 0 A LM. S U N D F O R N U F

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2012 4 Balance pr. 30. juni 2012 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

Sampension KP Livsforsikring A/S, cvr HALVÅRSRAPPORT 2017

Sampension KP Livsforsikring A/S, cvr HALVÅRSRAPPORT 2017 Sampension KP Livsforsikring A/S, cvr. 55 83 49 11 HALVÅRSRAPPORT 2017 Indhold Sampension KP Livsforsikring A/S Ledelsesberetning Hovedresultater i 1. halvår 2017 3 Investeringer og afkast 3 Resultat,

Læs mere

The quick brown fox jumps over a lazy dog. The quick brown fox jumps over a lazy dog. The quick brown fox jumps over a lazy dog.

The quick brown fox jumps over a lazy dog. The quick brown fox jumps over a lazy dog. The quick brown fox jumps over a lazy dog. The quick brown fox jumps over a lazy dog. The quick brown fox jumps over a lazy dog. The quick brown fox jumps over a lazy dog. The quick brown fox jumps over a lazy dog. The quick brown fox jumps over

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010

LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2010 LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2010 blev et overskud på 85 mio. kr. før skat og 63 mio. kr. efter skat.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 4 Balance pr. 30. juni 2013 5 6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

SEB PENSIONSFORSIKRING A/S

SEB PENSIONSFORSIKRING A/S SEB PENSIONSFORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2012 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Anders Mossberg, formand Mogens Andersen, næstformand Peter Høltermand Anders Kvist Alice Lykke Doris

Læs mere

Påtegninger 6 Ledelsespåtegning 6 Den uafhængige revisors erklæringer 7

Påtegninger 6 Ledelsespåtegning 6 Den uafhængige revisors erklæringer 7 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1 Kunder i Livsforsikringsselskabet A/S flyttes til PBU 1 Resultat 1 Balance og egenkapital 1 Risikostyring 2 Livsforsikringsvirksomhed 2 Depottilskrivning 2 Samfundsansvar

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2009 4 Balance pr. 30. juni 2009 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015 Halvårsrapport for 1. halvår 2015 (Opstillet uden revision eller review) CVR 10 49 68 37 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Pensionskasseoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Anvendt

Læs mere

PensionDanmarks overskudspolitik

PensionDanmarks overskudspolitik Bilag 2 Dagsordenens punkt 8 PensionDanmark Bestyrelsesmøde 1/15 PensionDanmarks overskudspolitik 1 Formål Denne overskudspolitik fastsætter principper for fordelingen af resultatet af selskabets drift

Læs mere

MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer, Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte

MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer, Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte HALVÅRS RAPPORT 2015 MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer, Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte Telefon 3915 0102, fax 3915 0199, mail: post@unipension.dk, CVR nr. 2076 6816 Indholdsfortegnelse

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passer Alle 27, 4 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk Halvårsrapport for 1. halvår 2011 Beretning - første

Læs mere

Halvårsrapport Danica Pension I

Halvårsrapport Danica Pension I Halvårsrapport 006 Danica Pension I Indholdsfortegnelse DANICA PENSION I S HOVEDTAL 3 BERETNING.. 4 Resultat for. halvår 006.. 4 Balance. 5 FORVENTNINGER TIL 006. 5 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS.. 6 REGNSKAB

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2006 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S

Halvårsrapport 1. halvår 2006 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S Halvårsrapport 1. halvår 2006 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S (CVR-nr. 15319615) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsrapporten 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer

Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2015 Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer Gentofte Kommune CVR nr. 71 97 15 11 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse for

Læs mere

Alm. Brand Liv og Pension A/S

Alm. Brand Liv og Pension A/S Alm. Brand Liv og Pension A/S halvårsrapport 1. halvår 2012 Alm. Brand Liv og Pension A/S Midtermolen 7 2100 København Ø CVR-nr. 64145711 INDHOLD Oversigter 3 Selskabsoplysninger 4 Hoved- & nøgletal Ledelsesberetning

Læs mere

CVR - nr Halvårsrapport

CVR - nr Halvårsrapport CVR - nr. 31 15 50 96 Halvårsrapport 30. juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side q Ledelsesberetning 1 q Ledelsespåtegning 2 q Anvendt regnskabspraksis 3 q Resultatopgørelse for perioden 1. januar-30. juni

Læs mere

Halvårsrapport PensionDanmark A/S. CVR nr

Halvårsrapport PensionDanmark A/S. CVR nr Halvårsrapport 2013 PensionDanmark A/S CVR nr. 16163279 Ledelsesberetning Ledelsesberetning 1 Halvårsregnskab Hovedtal 4 Nøgletal 5 Resultatopgørelse 6 Balance, aktiver 7 Balance, passiver 8 Påtegning

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 30. JUNI 2012

HALVÅRSRAPPORT 30. JUNI 2012 DIP - det logiske valg DIP - det logiske valg Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Gl. Kongevej 11 1610 København V Tlf.: 82 33 00 00 Fax: 82 33 00 99 www.dip.dk CVR-nr.: 58 26 72 28 17. august

Læs mere

SEB PENSIONSFORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2015

SEB PENSIONSFORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2015 SEB PENSIONSFORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peter Dahlgren, formand Mogens Andersen, næstformand Cristina Lage (indtrådt i bestyrelsen den 20. april

Læs mere

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012 Jan Hammer Holding ApS Hagelskærvej 9, 7400 Herning CVR-nr. 26 60 09 44 Årsrapport for 2012 11. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Nykredit Forsikring A/S. Halvårsrapport 2016

Nykredit Forsikring A/S. Halvårsrapport 2016 Nykredit Forsikring A/S Halvårsrapport 2016 (1.1.2016-30.06.2016) CVR nr. 14 50 61 87 Ledelsesberetning Aktivitet Aktiviteten består af tegning af skadeforsikring. Økonomisk udvikling Periodens resultat

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

Fremgang i Sampension

Fremgang i Sampension PRESSEMEDDELELSE, 17. august 2015 Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2015 Fremgang i Sampension Adm. direktør i Sampension, Hasse Jørgensen: 2015 har på mange måder været godt for Sampension og kunderne. Øgede

Læs mere

OVERSIGT 5 % 4,5. DIP har i 20142. skyl- leveret et pænt. har rundet 34. mia. kr. i formue. at DIP nu. rentefald. rings-åop. af de. prosig.

OVERSIGT 5 % 4,5. DIP har i 20142. skyl- leveret et pænt. har rundet 34. mia. kr. i formue. at DIP nu. rentefald. rings-åop. af de. prosig. HALVÅRSRAPPORT 2014 LEDELSESBERETNING HOVEDTAL FOR 1. HALVÅR: O OVERSIGT POSITIVT AFKAST PÅ 4,5 VÆKST I MEDLEMSBIDRA 5 % AG PÅ 2,7 % MEDLEMSBIDRAG RUNDER 500 MIO. KR. 1. HALVÅR VELKONSOLIDERET MED BALANCE

Læs mere

Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger, Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte

Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger, Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte HALVÅRS RAPPORT 2015 for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger, Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte Telefon 3915 0102, fax 3915 0199, mail: post@unipension.dk, CVR nr. 3018 6028 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning...

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

I Solvens II indregnes den forventede fortjeneste i basiskapitalen på tidspunktet for forsikringernes indgåelse.

I Solvens II indregnes den forventede fortjeneste i basiskapitalen på tidspunktet for forsikringernes indgåelse. Ændret regnskabspraksis 2016 Regnskabsbekendtgørelsen for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser er fra 2016 tilpasset de nye EUsolvensregler, Solvens II, som trådte i kraft 1. januar 2016.

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2005 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S

Halvårsrapport 1. halvår 2005 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S Halvårsrapport 1. halvår 2005 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S (CVR-nr. 15319615) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsrapporten 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

PROTICA PRIVATE EQUITY APS

PROTICA PRIVATE EQUITY APS Årsrapport for 2014 PROTICA PRIVATE EQUITY APS CVR-nr. 35 04 42 13 2. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 29. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Peter

Læs mere

Sampension KP Livsforsikring a/s, CVR.NR. 55 83 49 11 HALVÅRSRAPPORT 2015

Sampension KP Livsforsikring a/s, CVR.NR. 55 83 49 11 HALVÅRSRAPPORT 2015 Sampension KP Livsforsikring a/s, CVR.NR. 55 83 49 11 HALVÅRSRAPPORT 2015 Indhold Sampension KP Livsforsikring a/s Ledelsesberetning 1. halvår 2015 i korte træk 3 Udvikling i investeringer 4 Resultat,

Læs mere