Tværgående analyse af de dybdegående energirenoveringer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tværgående analyse af de dybdegående energirenoveringer"

Transkript

1 Green Lab Brugerinnovation Tværgående analyse af de dybdegående energirenoveringer Hvad er der lavet Der er etableret i alt: Hvad er der lavet I antal huse Alle vinduer og yderdøre er skiftet der er typisk valgt 3-lags energiglas. 6½ Der er etableret jord-til-vand varmepumpe 3 Der er etableret solcelleanlæg 6 Tynd ydervæg erstattet af en hel ny ydervæg med 350 mm isolering 2 Ydermur er efterisoleret udvendig i varierende omfang efter mulighed 3 Indvendig isolering af udvalgte ydermure 3 Isoleringstykkelsen på loftet er forøget til mm 8 Hulmursisolering eller tætning af hulmursisolering 2 Etablering af mekanisk ventilation med varmegenvinding 3 Hel eller delvis isolering af sokkel/fundament 4 Isolering under gulvene ( mm) 2 Nyt tag 3 I forbindelse med de gennemførte energirenoveringer har husejerne gennemgående valgt vedligeholdelsesfrie materialer som f.eks. vinduer med aluminium på ydersiden, vedligeholdelsesfri dækplader i forbindelse med nye ydermure og udvendig efterisolering eller nye, vedligeholdelsesfrie vindskeder og tagrender, ligesom et minimum af vedligeholdelse også har indgået i forbindelse med valg af jordvarme. 5 af de 8 energirenoveringer har kostet kr. eller derunder. Men 3 energirenoveringer har været meget omfattende og kostet 1 mio. kr. eller derover. Hvem er det, der har energirenoveret hvilke huse Det er svært at udlede tendenser på så få involverede familier og huse. Men i denne undersøgelse er det kun familier med to voksne, som enten er gift eller samboende, der har gennemført en energirenovering med støtte fra ECO-Life-projektet. 7 ud af 8 familier har hjemmeboende børn. Der er en betydelig aldersspredning. Men de fleste, 10, er i alderen år. 4 er ældre men kun 2 er yngre. 1

2 Boligejernes alder Under år år år 60 år De boligejere, der har gennemført en gennemgribende energirenovering har forskellige uddannelser og uddannelsesniveau. Der er dog en overvægt af boligejere med en lang, videregående uddannelse (10 ud af 16) med en del ingeniører og en enkel arkitekt iblandt. 5 har en mellemlang videregående uddannelse, og en af dem er håndværker. Der er også en betydelig spredning i husenes alder, men flertallet af husene er opført i perioden I hvilke år er de energirenoverede huse opført Før De 2 ældste huse fra hhv (en landejendom) og 1953 (et parcelhus) blev begge renoveret før eller omkring de nuværende ejere flyttede ind. Tidligere ejere havde istandsat begge huse, som imidlertid er gamle. Det ene var fortsat i en meget dårlig isoleringsmæssig stand (energimærke G), mens det andet var efterisoleret af en tidligere ejer til Energimærke C, men familien ville gøre det endnu bedre før indflytningen. De 5 parcelhuse fra blev købt i eller i Der gik således her 2-9 år, før man gik i gang med at planlægge og realisere en energirenovering. De tidligere ejere i alle disse huse havde ikke gjort meget ved vinduer, døre og klimaskærm siden husene blev opført, så behovet for en renovering pressede sig på i flere af husene. Det sidste hus har de nuværende ejere selv fået opført i Familien valgte at huset skulle være godt isoleret bedre end tidens krav, og har siden boet godt 30 år i huset før denne energirenovering. I 6 af 8 huse var vinduerne nedslidte og lidt utætte, ruderne var punkterede og brøstningen under vinduerne tynde. Husene havde typisk kun 100 mm isolering på loftet, og køberne var generet af kuldebroer og træk i varierende grader. I en landejendom fra 1903 var der et direkte fugtigt indeklima og kolde gulve. Der er en overrepræsentation af elvarme, oliefyr og træpillefyr blandt de huse, der er blevet energirenoveret, sammenlignet med landsgennemsnittet. Kun tre af husene er opvarmet med naturgas, 2 havde elvarme, 1 havde oliefyr og 1 var opvarmet med et træpillefyr. Ingen havde fjernvarme. I to huse med elvarme og et hus med pillefyr er der installeret et jordvarmeanlæg. To af de familier, der havde boet nogle år i deres hus før energirenoveringen, overvejede kort, om det ville være bedre at købe et nyt hus med den kvalitet og isoleringsmæssige stand, som familien gik efter, frem for selv at gennemføre en stor renovering. Men det blev kun til en kort overvejelse, fordi man hurtigt konstaterede, at det var småt med egnede alternativer. Det er et gennemgående træk, at familierne alle er glade for deres hus og deres område, ligesom børnene er faldet godt til. Dvs. at ingen har haft lyst til at flytte væk. 2

3 Opsummerende kan man sige, at de husejere, der først har kastet sig ud i en gennemgribende energirenovering i Høje-Taastrup kommune har følgende profil: 1. Knap 90 % er børnefamilier. Lidt over 60 % af familierne har købt et hus, der er relativt dårligt isoleret, fordi husets størrelse, indretning eller beliggenhed tiltalte familien. Valget er enten sket helt bevidst eller også mærkede man ikke omfanget af kulde og træk ved købet. Derudover er der behov/lyst til at forbedre en del af husene af andre årsager. Knap 30 % af husene er blevet energirenoveret før eller omkring indflytningen, mens ejerne af de øvrige har boet i huset 2-9 år, før de gik i gang med energirenoveringen. 2. Kun et af husene er ejet af et midaldrende par, som har boet 30 år i et relativt velisoleret hus, før man nu går i gang med en energirenovering med primær fokus på en fremtidssikret, billig og vedligeholdelsesfri el- og varmeforsyning og ventilation. Hvad har især motiveret til energirenoveringen Det har været en væsentlig motivation i forbindelse med alle renoveringer at reducere energiforbruget til opvarmning eller sikre sig energi på en effektiv, bæredygtig og fremtidssikret måde af økonomiske, opvarmningsmæssige eller holdningsmæssige årsager. Kun i ét hus var det de energimæssige fordele, der var den primære og afgørende motivation til at gå i gang med en større renovering. Familien havde længe haft planer om enten at bygge nyt eller energirenovere et ældre hus, fordi det er fremtidens løsning, og fordi det er dumt at betale for noget som er unødvendigt. I de øvrige huse er der andre motivationsfaktorer, som har vejet lige så tungt eller tungere end de energimæssige overvejelser, da man besluttede at gennemføre en større energirenovering. F.eks. udskiftninger, der var nødvendige eller ønsket om mindre træk, mere plads eller flere rum samt mindre vedligeholdelse. Når man laver noget, skal det gøres godt. Det er en udbredt grundholdning blandt de familier, der har lavet en større energirenovering. I oversigten nedenfor listes de motivationsfaktorer, som har været lige så afgørende for beslutningen om en energirenovering som de energimæssige fordele eller mere afgørende: Primære motivationsfaktorer ved siden af energimæssige overvejelser I hvor mange huse Ønsket om en bedre komfort i form af mindre kulde og træk i huset 5 Ønske om ekstra rum, anden indretning eller nyt køkken 4 Vinduer og døre, der var lettere at åbne og lukke 2 Ønsket om et hus med mindre vedligeholdelse 6 Ønsket om en anden opvarmningsform 2 Ønsket om en flottere og mere indbydende bolig 2 Nødvendige udskiftninger eller forbedringer pga. råd og slid 7 I to af familierne var en anden varmeforsyning blandt de udløsende faktorer for energirenoveringen. I begge tilfælde valgte man en jord-til-vand varmepumpe. I en tredje familie valgte man i løbet af selve renoveringsprocessen også en sådan løsning til erstatning for et pillefyr, der gav arbejde og støv. Men varmeanlægget var ikke med i de oprindelige planer. 3

4 I fem familier er det en tilfredsstillelse at man bidrager mindre til klimaforandringerne og trækker mindre på ressourcerne. Men kun i tre tilfælde har det været en faktor af væsentlig betydning for selve beslutningen. Erfaringerne fra de første 8 dybdegående energirenoveringer i ECO-Life-projektet understøtter, at man skal fremme dybdegående energirenoveringer med fokus på nødvendige udskiftninger, bedre boliger og mindre vedligeholdelse som motivationsfaktorer af mindst lige så stor betydning som den energimæssige fordel. Der har været meget stor enighed i familien om behovet for energirenoveringen i 6 ud af 8 huse. I de to sidste kom opbakningen mere tøvende fra kvindens side. Overvindelsen af barrieren var meget specifik. I kommunikationen skal man huske, at der altid er to beslutningstagere i et hjem og målrette kommunikationen til begge køn. Betydningen af ECO-Life-projektet ECO-Life-projektet har spillet en betydelig rolle i forbindelse med de fleste af disse energirenoveringer. Støtten betalte ingeniør-regningen. Støtten var med til at få os i gang. Jeg så først på ECO-Life projektet med stor skeptisk, men gik alligevel til møderne. Og fandt ud af, at en mere dybdegående energirenovering også kunne være en realistisk løsning for os. Andre gik i forvejen med tanker om en større energirenovering. Her betød ECO-Life-projektets ret skrappe krav til husenes isoleringsmæssige stand efter renoveringen, at en del af energirenoveringerne blev en tak dybere end de ellers ville være, og flere dele af bygningen blev inddraget. Kunne man ikke opfylde kravene på et område, var man nødt til at overopfylde kravene på et andet. To af energirenoveringerne blev påbegyndt før ECO-Life-projektet, men ECO-Life-projektet gav et skub til at færdiggøre en større renoveringsindsats og til at gøre renoveringen en tak mere grundig end oprindeligt tænkt i den efterfølgende fase. Uden ECO-Life-projektet var der nok ikke etableret så mange jordvarme- og solcelleanlæg, ligesom der ikke var efterisoleret udvendigt i det omfang, som man har set i Høje-Taastrup. Efterisoleringen af loftet indgik heller ikke i alle planer fra starten. De 8 familier fik kendskab til ECO-Life-projektet på kommunens møder om projektet, gennem Klimaforeningen eller andre samtaler med Steen Olesen fra Høje-Taastrup Kommune. Tre familier omtalte, at det havde været svært ved på forhånd at danne sig et overblik over, hvor meget støtte man kunne forvente at få. Vi kastede os ud i projektet lidt i blinde. Man gjorde det, og er glad for det, men opfordrer til større klarhed. Planlægningsfasen Nogle betragter energirenoveringer og større byggeprocesser som mandens domaine. I 5 ud af 8 familier er det også manden, der har været primært drivende i planlægningsfasen og i styring af byggeprocessen. Men i 2 familier (25 %) er det kvinden, der har haft ansvaret for planlægning og den senere byggestyring 4

5 den ene arkitekt, men den anden uden særlige kompetencer på området. I en familie har man begge været involveret på næsten ligelig basis. Hvem har været drivende kraft i planlægningsfasen Manden 5 Kvinden 2 Lige involveret 1 I 6 ud af 8 huse blev der udarbejdet et forholdsvist detaljeret udbudsmateriale og indhentet tilbud fra flere håndværkere. I et hus gav håndværkerne tilbud ud fra håndværkerens egen beskrivelse af projekt og arbejde, og i et andet var det manden i huset, der er håndværker, der lavede hovedparten af arbejdet. En familie var meget grundig i forbindelse med valg af materialer, hvilket man var glad for men hvilket også var meget tidskrævende, da man besøgte flere byggepladser, hvor der blev opført lavenergihuse for at blive inspireret og åbne og lukke de forskellige vinduer og føle materialerne. I oversigten nedenfor kan man se, at halvdelen har haft tilknyttet en fast, ekstern rådgivning, mens resten ikke har - i tre af familierne pga. særlige kompetencer på området (ingeniør, arkitekt, håndværker). Hvem har stået for planlægningen af energirenoveringen Ejerne selv med særlige kompetencer på området 3 Ejeren selv uden særlige kompetencer på dette område 1 Rådgivende ingeniør 2 Arkitekt 3 Note: En familie har brugt både arkitekt og en rådgivende ingeniør) Blandt dem, der har brugt en fast ekstern rådgiver i forbindelse med planlægning og byggestyring, har der været: 1. Udelt tilfredshed (næsten) i to familier, hvor rådgiveren var hhv. en arkitekt og en tømrer, der er uddannet energivejleder. Gode løsninger og god kemi. 2. Stor tilfredshed i to familier, dog med et par væsentlige undtagelser. Familien i det ene hus mener, at rådgiveren (en ingeniør) i planlægningsfasen skulle have gjort opmærksom på, at det i gamle huse kan være nødvendigt med en undermuring af fundamentet undermuringen førte til en budgetoverskridelse på godt kr. Ellers var man meget tilfreds med indsatsen. Familien i et andet hus var meget tilfreds med de indledende skitser fra en arkitekt, som familien valgte at følge. Men udbudsmaterialet var for upræcist og buddene langt over familiens budget, hvorfor samarbejdet ophørte. Familien var meget tilfreds med den ingeniør, som efterfølgende blev tilknyttet projektet. 3. En familie var samlet set utilfreds med rådgivningen (fra en arkitekt), fordi de tegnede og skitserede et forslag viste sig at være dobbelt så dyre som familiens budget og arkitektens indledende skøn. Dvs. merudgift til tegninger, som ikke kan bruges. amilien har gennemførte en 5

6 energirenovering, der var langt mindre end oprindeligt planlagt, og man ved fortsat ikke, hvordan man bedst kan energirenovere husets største facade. Familierne i to af husene fremhæver planlægningsfasen som betydeligt hårdere end selve renoveringsfasen pga. de mange beslutninger. I det ene tilfælde opstod der endvidere stor usikkerhed om, hvad der kunne lade sig gøre, og om man overhovedet kunne komme i gang. I næsten alle huse har Det Grønne Hus i Køge lavet en første gennemgang af huset og peget på oplagte muligheder for energiforbedringer og gennemført en såkaldt blower-door test. Der har været tilfredshed med indsatsen. Hvis man ikke råder over nogen særlige kompetencer inden for boligrenovering, kan det være svært at overskue alle processer i forbindelse med en omfattende energirenovering og sikre den rigtige timing, hvor den ene proces ligger i naturlig forlængelse af den anden. Derfor blev byggeprocessen også længere og faldt i koldere perioder end oprindeligt tænkt. En fast rådgiver kan tilrådes, hvis man ikke selv har særlige kompetencer. Håndværkeren havde et nært og godt samarbejde med sin rådgiver uden at kontrakten var meget formaliseret. Men generelt er det en vigtig læring, at der også skal indgås en professionel og præcis kontrakt med rådgiver, så der ikke opstår tvivl om rådgiverens opgaver og om de økonomiske rammer for den foreslåede løsning. Det reducerer også risikoen for at skulle betale penge for bidrag, der ikke er i overensstemmelse med aftalen. Det er også en lære fra ECO-Life-projektet, at boligejere skal være opmærksom på, at rådgiverne er specialiserede inden for hvert sit felt. Det er ikke sikkert, at arkitekten har erfaringer med udbud, etc. Man skal vælge en rådgiver med solid erfaring på de områder, hvor familien har brug for hjælp. Læren fra selve renoveringsfasen Det familiemedlem, der var mest drivende i planlægningsfasen, var også den, der var mest styrende i byggefasen, dvs. havde kontakten med håndværkerne og sikrede en afklaring af opståede spørgsmål. I 6 af 8 huse boede familien i huset under hele energirenoveringen. Det påvirkede familiens liv i det daglige og mulighederne for at invitere gæster og tage væk. Energirenoveringer som forløber som planlagt er mindre belastende I 3 familier hvor renoveringen forløb helt som planlagt, vurderede familierne nok renoveringen som indgribende i familielivet, som men ikke meget belastende. Det gælder også selvom hele familien måske var nødt til at sove sammen i samme rum i flere uger. Børnene synes, at det var ganske hyggeligt, og de voksne kunne bedre overskue, at det snart ville få en ende. I en tredje familie var børnene nogle gange nødt til at tage en dyne omkring sig, når de kom hjem til et koldt hus pga. åbne vindueshuller eller et varmesystem var ude af drift pga. renoveringen. Det greb ind i deres hverdag. Men de syntes også, det var lidt hyggeligt. Også den selvbyggende familie oplevede kolde perioder, fordi varmeforsyningen først kom i gang i slutningen af september ikke så hensigtsmæssigt for en familie med en nyfødt. 6

7 Betydelige forsinkelser opleves som stærkt belastende I 4 huse med betydelige forsinkelser, blev renoveringsprocessen oplevet som meget belastende og langt hårdere end forventet af hele familien, ikke mindst af kvinderne. Særligt slemt var det for de familier, der ventede barn, enten fordi byggeriet trak ud, så man ikke var færdig til fødslen af parrets første barn, eller fordi de uforudsete problemer påførte den selvbyggende mand så meget ekstra arbejde, at han næsten ikke var i familien. Forsinkelserne opstod f.eks. pga. dårligt vejr, problemer med tolden, uforudsete fejl og mangler i huset, og en håndværksmester, der havde sagt ja til for mange opgaver og som valgte at betale dagbøder. De meget lange forløb greb mere ind i familiens dagligdag, ferier og sociale aktiviteter end forventet. I et enkelt hus med betydelige forsinkelser oplevede familien ifølge manden ikke renoveringen som meget belastende, måske fordi at renoveringsprocessen faldt i to faser med et halvt år pause imellem. Men utilfredsheden lurede i sidste omgang. Da forsinkelser mere end noget andet påvirker familiens oplevelse af byggeprocessen, er det meget vigtigt med et fokus på gennemarbejdede planer, som holder. Der vil være uforudsete hændelser, som ikke kan indarbejdes i planen på forhånd, men det er væsentligt, at der er afsat den fornødne luft, og at familierne ikke i den indledende planlægningsfase presser luften ud af planerne. Det svier i projektets senere faser. Mange, hurtige beslutninger øger belastningen Det er også en erfaring fra de 8 energirenoveringer, at det opleves som voldsomt belastende, hvis husejerne hele tiden skal træffe hurtige beslutninger. Som manden i et gammelt hus udtrykker det: Det var beslutning på beslutning og man tænkte hele tiden, hvad bliver det næste!. Det var stressende. Også en anden familie oplevede det som belastende, når der skulle træffes hurtige beslutninger, selvom det ikke skete så hyppigt som i førstnævnte case, især fordi familien i flere tilfælde fortrød den hurtige beslutning. Også uenigheder med håndværkerne kan øge stress-niveauet. Det er en lære fra projektet, at klare aftaler og daglige morgenmøder med hånværkerne er en god løsning. Støv, snavs og kaos omkring huset bliver nævnt som et problem i tre huse også som noget børnene kan blive irriterede over især når det er omfattende eller det drejer sig om deres eget værelse. Eget arbejde I en familie har manden, som er håndværker (elektriker) og studerende, stået for hovedparten af arbejdet. Eget arbejde har været forudsætningen for, at familien kunne gennemrenovere huset til en pris, som familien havde råd til ( kr.). Men det var belastende, at energirenoveringen skulle gå så hurtigt, fordi dette par også ventede et barn kort efter overtagelsen. Samspillet med øvrige håndværkere har været uden problemer, og manden har haft en løbende og god dialog med sin rådgiver. Vil anbefale andre med håndværksmæssige forudsætninger at gøre det samme og giver følgende råd med på vejen: Selv hvis man har særlige kompetencer er det vigtigt, at andre øjne ser på projektet, også på ens eget fagområde, fordi udviklingen går så rivende stærkt, at man ikke nødvendigvis kender de nyeste løsninger og materialer, selvom man tror, at man har styr på det. 7

8 4 familier har bidraget med eget arbejdede i mindre omfang. En familie købte selv vinduer og døre. Det vil man ikke nødvendigvis anbefale til andre. For nok fik man vinduer og døre lidt billigere, men man skulle selv forsikre dem, mens de stod ude, og håndværkeren forsikring dækker ikke eventuelle problemer med de indkøbte vinduer og døre. En anden familie købte selv solpaneler, fordi man var i tidsnød pga. omlægningen af afregningspriser. Men man vil ikke anbefale det til andre, fordi dette blev brugt af håndværkerne til at undskylde en del af forsinkelsen. I en familie udførte manden selv arbejdet med at flytte alle elinstallationer og kabler på loftet ned under den dampspærre, der skulle opsættes. Det var et arbejde, der strakte sig over flere weekender. Manden var tilfreds med egen indsats, men denne indsats bidrog til, at kvinden syntes at hele processen havde været hårdere end ventet. I en familie gravede man ud til sokkelisoleringen og man tog selv taget ned, før der blev lagt et nyt. Det sparede penge, det var hårdt men ikke meget hårdt, og det forløb i et godt samspil med håndværkerne. I en familie satte man selv solbænke op. Det gav ingen problemer. Tanker om økonomi Alle familier har været meget opmærksom på økonomien i forbindelse med energirenoveringen. Men ingen har lagt stor vægt på tilbagebetalingstider, fordi det ikke har været tilbagebetalingstiden, der har været styrende for energirenoveringen, men noget andet, primært ønsket om bedre komfort, mindre vedligehold etc. Det overvejende billede er, at den største udfordring for de fleste, hvad angår økonomi, har været at få styr på, hvordan man bedst fik lavet den ønskede komfortforbedring med de midler, der var til rådighed, og at få afklaret, om det overhovedet var muligt. Der er dog i flere tilfælde set på tilbagebetalingstider på solcelleanlæggene som ikke i alle tilfælde var inde i familiens oprindelige planer. I en familie har man været meget grundig i de økonomiske overvejelser. Det var afgørende, at lånet til energirenoveringen kunne holdes inden for 80 % af husets værdi. Værdistigningen på huset var et væsentligt element. Den stigning i ejendomsvurderingen, som man har indregnet med er blevet verificeret af en ejendomsmægler, der har set huset både før og efter renoveringen. Dernæst har man regnet på, hvor stor en del af investeringen, der kunne betales af energibesparelserne. Energibesparelserne landede på ca. halvdelen, og det er tilfredsstillende for familien, da sigtet også var at få et flottere hus med mindre vedligeholdelse og mere komfort. I den familie, hvor energibesparelsen var primære motivationsfaktor så man i planlægningsfasen på, om energirenoveringen kunne betale sig, især om værdistigningen ville blive lige så stor som investeringen. Bank og realkreditinstitut hjalp i den forbindelse, og deres vurdering var, at investeringen ville føre til en tilsvarende værdistigning, fordi den var på et moderat niveau, fordi manden i huset selv stod for de fleste af timerne i projektet. Først da købte parret huset.der blev ikke set på tilbagebetalingstid, da husets boligareal blev udvidet, og der derfor ikke ville komme en besparelse af betydning. 8

9 I 5 ud af 8 huse kom der ikke uforudsete meromkostninger af betydning i selve renoveringsfasen men nok uforudset merarbejde. Planer og budgetter holdt. I flere tilfælde oplevede familierne også at budgettet måtte udvides i forhold til de oprindelige planer. Men det skete i planlægningsfasen og i forbindelse med valg af materialer og løsninger. Man vidste, hvad man gik ind til rent økonomisk, da familien satte byggeprocessen i gang, og budgettet holdt. Den selvbyggende håndværker holdt også budgettet, men arbejdsmængden blev næsten tredoblet. To familier oplevede betydelige meromkostninger på flere hundrede tusinde i selve byggefasen. I det ene tilfælde (hvor der ikke var brugt ekstern rådgiver), skyldtes det primært, at familiens ønsker og behov udviklede sig i løbet af byggeprocessen (nyt ovenlysvindue, jordvarmeanlæg og flytning af skorsten). Det gjaldt også til dels i det andet tilfælde, hvor der var en rådgivende ingeniør på projektet. Der kom et ønske om nye køkkenelementer og sløjfning af skorsten i løbet af byggeprocessen, men den største meromkostning var dog, at det ikke var forudset, at det gamle fundament skulle undermures før man kunne isolere under gulvene. Dertil kom meromkostninger, fordi der viste sig at være noget råd og nogle borebiller i det mere end 100 år gamle hus. Svært at forebygge udover at afsætte en større sum til det uforudsete. Hvor svært var projektet alt i alt Alle familier er bedt om at vurdere, hvor besværlig og belastende energirenoveringen var samlet set. Halvdelen af familierne vurderer processen som svær og meget belastende pga forsinkelser, usikkerhed, kaos og/eller indgriben i ferie og socialt samvær. De vurderer processen til 1-2 på en skala fra fra 1 til 7, hvor 1 repræsenterer det sværeste og 7 det letteste. Den anden halvdel betragter ikke processen som helt så hård overvejende familier med en grundig forudgående planlægning. De vurderer hårdheden til 3-6 på samme skala. Manden i den 100 år gamle landejendom: : Alt tager længere tid end man tror, og nej, hvor var det hårdt. I en familie siger kvinden: Hvis jeg havde vidst, hvor hårdt det ville blive, er jeg ikke sikker på, at jeg havde sagt ja til renoveringen. Selvbyggermanden: Det var hårdt pga. den lille baby. Jeg brugte mange, mange timer, indtil midnat dag efter dag. Det var de ulovlige installationer, der gjorde det. I den gamle landejendom var der mange svære beslutninger også i selve renoveringsfasen. Kombinationen af store forsinkelser og mange svære beslutninger fik manden i huset til at opsummere på følgende måde: Vi havde fået at vide, at det ville blive hårdt, men det blev 10 gange så hårdt som ventet! Hvor tilfreds er familien med resultatet Det er en vigtig lære, at ingen af de familier, der har gennemført en gennemgribende energirenovering er blevet skuffet. Resultatet er i alle tilfælde blevet som forventet eller meget bedre end forventet. Meget bedre end forventet 1 Lidt bedre end forventet 2 9

10 Som forventet 5 Lidt dårligere end forventet 0 Meget dårligere end forventet 0 Det er et meget vigtigt resultat i evalueringen, at der ikke er nogen, der er skuffet over resultatet, tværtimod. Kommentarer til forventet: Det er bare dejligt Lige så fantastisk godt som forventet Vi stillede høje krav til resultatet, og det lever op til forventningerne Kommentarer til lidt bedre end forventet: Familien med det relativt lille energirenoveringsprojekt: Vi havde ikke troet, at et så lille projekt kunne give så stor en effekt Kommentar til meget bedre end forventet: Det er vildt dejligt De opnåede forbedringer udover det energimæssige Antal huse med forbedringer udover de energimæssige resultater Opnået i følgende antal huse Lunere gulve 3 Lunere ydervægge 6 Lunere pga. sokkelisolering 4 Mindre træk 3 Mere frisk luft 4 Mere lys 5 Mindre støj 3 Mere sikre vinduer og døre 4 Bedre akustik 1) 0 Mindre vedligeholdelse 5 Flere værelser/bedre rumfordeling/mere plads 3 Bedre opbevaringsplads 0 Flottere hus indvendigt 6 Flottere hus udvendigt 6 Lettere at varme huset op 1 Note 1. I et hus blev det nævnt, at akustikken er blevet lidt dårligere pga. flere hårde materialer. Som det ses af tabellen oplever flest lunere ydervægge, mere lys, mindre vedligeholdelse og et flottere hus ude og inde. 10

11 Udover de omtalte komfortforbedringer er der i alle huse opnået markant energibesparelser, som illustreres af de beregninger, der er lavet for hvert af husene. I 3 huse oplever man, at energibesparelsen er lidt mindre end beregnet men ikke meget. I to tilfælde fordi der har været lidt varmere i huset end ønsket pga. udfordringer med at finde den optimale styring af en gaskedel, der af gode grunde er for stor i forhold til energibehovet. I et tredje hus påvirkes forbruget af mange overnattende gæster, hvilket i sagens natur bidrager til et øget energiforbrug. Generelt er der ikke fuldt overblik over de faktiske energibesparelser pga. den milde og dermed atypiske vinter i år. Familierne er alle blevet bedt om at vurdere, hvordan komfort og indeklima har ændret sig som følge af den gennemførte energirenovering. På en skala fra 1-7, hvor 7 er bedst, er det vurderingen, at komfort og indeklima har bevæget sig fra 3,5 til 6. Resultaterne udtrykt med familiens egne ord Case 1: Manden: Vi kan mærke den bedre isolering meget mere end vi havde troet. Huset er blevet varmere end forventet. Det er dejligt at se is på den udvendige side af vinduerne i stedet for dug på indersiden om vinteren. Og så har vi fået meget mere lys over bordet ved køkkenet. Varmepumpen og solcellerne producerer over forventning, og det er dejligt at slippe for at slæbe træpiller og for støv fra fyret. Huset er blevet pænere ude fra med de nye brøstninger. Den eneste, som har været lidt dårligere forventet, er den knagende lyd, der indimellem er i radiatorrørerne. Det afhjælpes nu med en buffertank. Case 2: Vi har fået mere lys ind i huset. Vinduerne er ført længere ned mod gulvet, fordi vi har sænket brøstningen. Det betyder, at vi kan se meget mere af haven. Den store dør ud til terrassen, hvor man bare kan gå ud og ind, er også en god ting - der er en god sammenhæng mellem stue og terrassen. Begge dele giver en følelse af mere luft og plads. Vi kan også udnytte husets kvadratmetre bedre, fordi der ikke længere er kulde og træk, som der skal tages hensyn til i indretningen, f.eks. ved placering af møbler. Det er dejligt at stå og lave mad og være i god kontakt både med børnene og med gæsterne. Det nyder jeg. Og så er det en god fornemmelse, at vi nu kan læne os tilbage uden at skulle gøre noget ved huset i mange år, fordi huset er som det skal være. Sokkelisoleringen har gjort gulvene lunere. Det havde vi egentlig ikke ventet. Og så mærker vi tydeligt, at vi ikke bruger så meget gas Case 3: Energirenoveringen gjort huset rarere, lysere og renere at være i. Kvinden: Det var bare så dejligt, første gang vi gik ind på det nye gulv på bare tæer. Kuldebroen i hjørnet er forsvundet. Og der er en overraskende god varme i huset. Familien har også fået mere plads, fordi dørene nu åbner udad. Den dybe vindueskarm, som fremkommer ved den velisolerede ydermur, er indrettet som sidde-/hyggeplads for familiens datter i hendes værelse. Børnene bruger deres værelser mere. 11

12 Manden: Den omfattende energirenovering har både forbedret boligens komfort og nedbragt energiforbruget med godt 20 % på trods af en lidt højere rumtemperatur. Det er en besparelse, der er lidt mindre end det beregnede. Måske retter det sig, når varmestyringen bliver bedre. Case 4: Manden: De nye anlæg er blevet helt som de skulle være, og de fungerer. Det er blevet lige så fantastisk godt som forventet. Vores forventninger var høje. Det er en fornøjelse at se på, at solcellerne producerer. Det er godt at følge med, og der er ikke grund til at være utilfreds. Kvinden: Nu er det rigtigt fint. Ligesom alt andet er renoveringen gennemført efter vores behov. Det er dejligt med emhætten, som man næsten ikke kan høre, når der er gæster. Mange har været forbi og sige, at det godt nok er et flot tag. Det er dejligt at slippe for den dårlige samvittighed over, at vi ikke altid fik luftet helt så meget ud som anbefalet. Oliefyret var også tidligere en stress faktor, fordi man aldrig vidste, hvornår det ville stoppe. Den stress faktor er nu helt væk. Case 5: Manden: Det er vildt dejligt. Det er vores drømmehus. Jordvarmen kører bare - man skal ikke gøre noget. Jordvarmen kører langt over forventning. Der er følere i alle rum, og det er en meget behagelig varme. Kvinden: Der er bare dejligt her, også når det er koldt. Vi har ingen fugt, og gulvene er lune. Besøgende synes, at huset er blevet flot. Lækkert og lyst. Tidligere fremstod huset mørkere. Der har været lidt knas med det varme vand, men familien har tillid til, at det problem løses. Familien bruger mindre energi end beregnet. Case 6 Det er blevet nemmere at varme huset op. Tidligere glødede brændeovnen, og det gjorde det svært at bruge den ende af stuen, hvor brændeovnen stod. Energirenoveringen har fjernet trækken igennem huset, og der er heller ikke træk i sofakrogen, som er placeret oppe ved den del af facaden, som er efterisoleret. Havde ikke troet, at så lille en renovering ville give så stor effekt. Familien er ikke sikker på, at man bruger mindre energi. Det er lidt svært at vurdere, fordi vinteren har været relativ varm. Men komforten er blevet bedre, og det er det vigtigste. Det var køkkenet, der startede det hele, og efter renoveringen står vi stadigt med et gammelt køkken og usikker på, hvordan vi kommer videre med det projekt 12

13 Case 7: Kvinden: Resultatet er blevet rigtigt fint. Der har været varmt i huset efter renoveringen på den gode måde. Manden: Da vi så skitsen af huset efter renoveringen, var vi enige om, at det hus ville vi gerne have. Og sådan blev det. Skulle jeg fremhæve bare én ting ved renoveringen, der har haft stor betydning for vores velvære, så er det ventilationssystemet. Familien kan mærke og glæder sig over, at luften nu er helt frisk, ligesom udeluft. Jeg kan vildt godt lide det her indeklima. Det er fedt med den ekstra plads de ekstra kvadratmeter gør en forskel i praksis. Endelig har det ekstra vinduesareal givet mere lys. Familien er positivt overrasket over, at man endnu ikke har haft problemer med for varme rum, måske fordi de meget isolerende glas heller ikke slipper så meget varme ind. Case 8: Kvinden: Vi er stolte af det, vi har lavet. Vi anbefaler det meget til venner og familie. Huset er dejligt. Manden: Det var hårdt mens det stod på. Men nu er det overstået. Nu, bagefter kan man sidde og drikke kaffe og bare være glad for det, vi fik lavet. Det er også godt at vide, at man har haft fat i alle ting, og man ved, at alting er i orden, og at det ikke går i stykker. Vi lærte meget om vores parforhold i løbet af processen, og det har været god for os. Vinduerne er helt tætte, så vi er glade for de udluftningskanaler, der sidder i dem. Vi har ingen problemer med et fugtigt indeklima eller kondens. Fugten sidder på den udvendige side af vinduet Vil man anbefale et lignende projekt til andre Vil du anbefale et lignende projekt til andre hver person er spurgt? Et klart Ja eller Ja, helt sikkert 12 Et tøvende Ja, under visse betingelser 3 Nej 0 Note: En kvinde indgik ikke i interviewet pga. arbejdsmæssige forpligtelser. Derfor er summen kun 15. Selvom mange har oplevet energirenoverings processen som hård, vil 80 % uden tøven anbefale et lignende projekt til en anden. Det viser, at de mere dybdegående energirenoveringer er vejen frem. 3 personer udtrykker en vis tøven. Det er især kvinder, der har oplevet en energirenovering, der varede længere end planlagt, hvilket belastede familielivet på forskellig vis. Kommentarer til et klart ja Mand: Ja, det er umagen værd både økonomisk, komfortmæssigt og i forhold til design. 13

14 Kvinde: Ja, vi har fået et meget lækrere hus. Mand: Ja, det er dejligt, at vi nu kan læne os tilbage uden at skulle gøre noget ved huset i mange år Kvinde: Ja, man bliver glad, når huset er dejligt. Mand: Til enhver tid, men man skal ikke gøre det alene pga. besparelsen Mand: Ja, men projektet skal også give noget andet, f.eks. bedre komfort og mindre vedligeholdelse Mand (med landejendom): Ja, jeg ville gå igennem det en gang til. Mand: Ja, helt bestemt, og godt at jeg fik lavet de ting, som ikke oprindeligt var med i planerne. Kvinde: Ja, helt sikkert. Vi har allerede anbefalet det til familie og venner. Kommentar til et ja under visse betingelser: Kvinde: Ja, hvis de har kræfterne til det. Kvinde: Ja, men man skal have ro på hjemmefronten og ikke have et barn i vente Kvinde: Jeg er glad for resultatet. Men hvis jeg blev spurgt, om jeg ville gå igennem hele processen igen, er jeg usikker på hvad jeg ville svare. Ville måske ikke projektet helt så meget som min mand. 14

Energirenovering i enfamiliehuse. Brugerundersøgelse i 60+-segmentet

Energirenovering i enfamiliehuse. Brugerundersøgelse i 60+-segmentet Energirenovering i enfamiliehuse Brugerundersøgelse i 60+-segmentet Rapport udarbejdet for Energistyrelsen Marts 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Præsentation af 60+-segmentet... 9 3. Præsentation af

Læs mere

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING DIN GUIDE TIL 2 Forord Vil du energirenovere dit hus, men er du ikke helt sikker på, hvordan du kommer i gang? Så kan denne guide hjælpe dig på vej. Guiden hjælper dig også med at finde de rigtige håndværkere

Læs mere

EVALUERING AF ENERGIKLASSERNE 2015 OG 2020 I BR10

EVALUERING AF ENERGIKLASSERNE 2015 OG 2020 I BR10 S TATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN EVALUERING AF ENERGIKLASSERNE 05 OG 00 I BR0 OPLEVELSER BLANDT EJERE AF NYE LAVENERGI-ENFAMILIEHUSE OG ERFARINGER BLANDT AKTØRER I BYGGEBRANCHEN

Læs mere

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING. Høje-Taastrup Kommune

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING. Høje-Taastrup Kommune DIN GUIDE TIL Høje-Taastrup Kommune 2 Forord Store dele af Høje-Taastrup er skudt op for 30-40 år siden, så mange går nu og overvejer at renovere deres bolig. Og så kan det samtidig være en god ide at

Læs mere

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING DIN GUIDE TIL 2 FORORD Mange boligejere er interesserede i at vide, hvordan deres bolig kan blive mere energieffektiv, men det er ikke altid så ligetil at finde rundt i de mange begreber og processer,

Læs mere

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde med Grøn Puls Systemanalyse Institut for Systemer, Produktion og Ledelse Danmarks

Læs mere

Din nabo tjener penge - hvad med dig?

Din nabo tjener penge - hvad med dig? 10 cases om energirenovering i Morsø Kommune: Din nabo tjener penge - hvad med dig? MORSØ KOMMUNE Se hvordan din nabo har fået bedre økonomi I denne folder finder du 10 cases om energirenovering af boliger.

Læs mere

Analyse udarbejdet for Energistyrelsen af Publikum Kommunikation og invirke

Analyse udarbejdet for Energistyrelsen af Publikum Kommunikation og invirke Varmepumperihel årshuse Bar r i er eroger f ar i ngerbl andtdanskehusej er e Jul i2010 Analyse udarbejdet for Energistyrelsen af Publikum Kommunikation og invirke ISBN www: 978-87-7844-866-8 Indhold 1

Læs mere

Er jeres ejendom klar til fremtiden? Energimodernisering af lejligheder og etageboliger i ejerforeninger, andelsboligforeninger og almene boliger

Er jeres ejendom klar til fremtiden? Energimodernisering af lejligheder og etageboliger i ejerforeninger, andelsboligforeninger og almene boliger Er jeres ejendom klar til fremtiden? Energimodernisering af lejligheder og etageboliger i ejerforeninger, andelsboligforeninger og almene boliger FORORD Det er ikke altid lige til at finde rundt i de mange

Læs mere

Energiparcel. co2. lys. økonomi. komfort. 4 eksempler på energirenovering af danskernes yndlingsbolig. livskvalitet. indeklima.

Energiparcel. co2. lys. økonomi. komfort. 4 eksempler på energirenovering af danskernes yndlingsbolig. livskvalitet. indeklima. Energiparcel 4 eksempler på energirenovering af danskernes yndlingsbolig økonomi indeklima livskvalitet co2 ARKITEKTUR plads lys komfort Udgivet af Realea ENERGIPARCEL Realea A/S 2010 ISBN 978-87-92230-26-3

Læs mere

Præsentation af Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark

Præsentation af Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Præsentation af Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Maj 2014 Indhold Sammenfatning af strategi for energirenovering af bygninger...............................................................................

Læs mere

LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SE FORANDRINGEN I TRE HUSE. ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE

LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SE FORANDRINGEN I TRE HUSE. ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET SIDE 4 VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SIDE 30 SE FORANDRINGEN I TRE HUSE SIDE 8 ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE SIDE 33 ENERGIMÆRKEDE HUSE ER

Læs mere

energirenovering Energitema

energirenovering Energitema Energitema d a n m a r k s k o m p l e t t e b o l i g m a g a s i n energirenovering Hvis du skal energirenovere dit hus, har du brug for rådgivning for at finde ud af, hvor du skal begynde, og hvad der

Læs mere

MØD VORES MANGE EKSPERTER

MØD VORES MANGE EKSPERTER ÅBENT HUS lørdag den 15. oktober kl. 10.00-14.00 2. udgave okt-nov 2011 MØD VORES MANGE EKSPERTER Da varmeregningen blev halveret s. 8 Landets største solcelleanlæg s. 22 Gratis inspirationsmøder s. 28

Læs mere

Evaluering af beboertilfredshed

Evaluering af beboertilfredshed Blev de billige boliger bedre? Evaluering af beboertilfredshed Af Bella Marckmann CINARKOVERBLIK CINARKOVERBLIK Blev de billige boliger bedre? Evaluering af beboertilfredshed Forfatter: Bella Marckmann,

Læs mere

GØR BOLIGFORBEDRING LETTERE. - ét stop til en energirigtig bolig

GØR BOLIGFORBEDRING LETTERE. - ét stop til en energirigtig bolig GØR BOLIGFORBEDRING LETTERE - ét stop til en energirigtig bolig GØR ENERGIFORBEDRING LETTERE FLERE MULIGHEDER END NOGENSINDE FØR Drømmer du om en bolig uden fodkulde og kolde vægge, og som samtidig er

Læs mere

sigt Jesper Asholt I år gav vi bare 558 kr. om måneden i el og varme Jeg gør klar til solceller og jordvarme så hurtigt som muligt Jordvarme erstatter

sigt Jesper Asholt I år gav vi bare 558 kr. om måneden i el og varme Jeg gør klar til solceller og jordvarme så hurtigt som muligt Jordvarme erstatter ENERGIINDSIGT FEBRUAR/MARTS 2012 IND ENERGIINDSIGT sigt EnergiMagasinet med TEMA OM VARMEPUMPER Jesper Asholt Jeg gør klar til solceller og jordvarme så hurtigt som muligt Jordvarme erstatter Pensionsklart

Læs mere

Klimapakker til energirenovering af 60 er og 70 er boliger

Klimapakker til energirenovering af 60 er og 70 er boliger Klimapakker til energirenovering af 60 er og 70 er boliger Samt udarbejdelse af plan for etablering af et landsdækkende markedsføringsnetværk - med afsæt i 950 boliger i Fløng Nye vinduer og døre E erisolering

Læs mere

ENERGI I PARCELHUS. Udarbejdet af John Rasmussen

ENERGI I PARCELHUS. Udarbejdet af John Rasmussen ENERGI I PARCELHUS Udarbejdet af John Rasmussen 1 Projekttitel: Energi i parcelhus. Uddannelse: Energiteknolog. Uddannelsesinstitution: University college Nordjylland. Placering i uddannelsen: Afgangsprojekt.

Læs mere

Tænk energien med, når du forbedrer din bolig

Tænk energien med, når du forbedrer din bolig Tænk energien med, når du forbedrer din bolig - dine fordele og muligheder ved at renovere energirigtigt Februar 2014 BedreBolig stiller skarpt på energien i boligen De fleste parcelhuse og rækkehuse i

Læs mere

NR. 1 FEBRUAR 2015 NYT MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE ANDELSLIV BAG DØRENE TEMA FOKUS. Energirenovering BANKRENTEN

NR. 1 FEBRUAR 2015 NYT MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE ANDELSLIV BAG DØRENE TEMA FOKUS. Energirenovering BANKRENTEN NR. 1 FEBRUAR 2015 NYT MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE ANDELSLIV BAG DØRENE TEMA Energirenovering FOKUS BANKRENTEN leder Nødvendige renoveringer I en medlemsundersøgelse fra 2013 svarede 35% af foreningerne,

Læs mere

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det Renovering af Vejlby Vænge Renoveringen af Vejlby Vænge er en stor og vigtig beslutning. Og du skal i løbet af de kommende uger tage stilling til det renoveringsprojekt, der er udarbejdet af boligforeningen.

Læs mere

Guide til grøn energi i boligen og feriehuset. emnetekst skrives her

Guide til grøn energi i boligen og feriehuset. emnetekst skrives her Guide til grøn energi i boligen og feriehuset emnetekst skrives her indhold: Side 04 Det gør vi i kommunen TEMA: ENERGIOPTIMERING Side 06 Hvorfor energioptimere? Side 07 Op på energimærkerne Side 08 Find

Læs mere

Solvarme er grøn økonomi

Solvarme er grøn økonomi Forbrugermagasin 2012 - solvarme TEKST: Trine Møller Pedersen / FOTO: COLOURBOX X X Solvarme er grøn økonomi INDHOLD Kom godt i gang med energirenovering side 3 Få gode råd til at tage de første skridt,

Læs mere

Notat. Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever.

Notat. Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever. Notat Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever. Indholdsfortegnelse: Forord... s. 2 Metode s. 2 Sammenfatning/konklusion s. 2 Årsager til frafald s. 5 -Flytning på grund

Læs mere

Mig & mit hus. Nemt at spare energi i 60 er og 70 er parcelhuse. Kulturarv Energiforbrug Bygningskultur. Læs side 12-13

Mig & mit hus. Nemt at spare energi i 60 er og 70 er parcelhuse. Kulturarv Energiforbrug Bygningskultur. Læs side 12-13 Kulturarv Energiforbrug Bygningskultur Mig & mit hus GRATIS MAGASIN FOR HUSEJERE Nemt at spare energi i 60 er og 70 er parcelhuse Læs side 12-13 Online energikonsulent: Få en gratis handlingsplan til energibesparelser.

Læs mere

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Håndværksrådet, november 2001 Tryk: Kailow Tryk A/S Layout: Michael Nico Hansen Foto: Gees van Roeden Tekst: Anne Holm Sjøberg,

Læs mere

Håndbog om Energirenovering af private boliger

Håndbog om Energirenovering af private boliger Håndbog om Energirenovering af private boliger Udarbejdet af Energibyen Frederikshavn Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Håndværksrådet Islands Brygge 26 2300 København S Håndbogen

Læs mere

Flere farver på arbejdspladsen

Flere farver på arbejdspladsen Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt "Det gode arbejdsmiljø" i Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud Juli 2004 Jens Voxtrup Petersen CASA Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt

Læs mere

Koncept 3: Synliggørelse af energiforbrug via sms, app og web

Koncept 3: Synliggørelse af energiforbrug via sms, app og web Koncept 3: Synliggørelse af energiforbrug via sms, app og web Indledning Aktiviteten foregår i et samarbejde mellem Center for bydækkende strategier i Københavns Kommune, selskabet Energi & Miljø, målefirmaet

Læs mere