Signalomformer for elektromagnetiske flowmålere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Signalomformer for elektromagnetiske flowmålere"

Transkript

1 IFC 300 Håndbog Signalomformer for elektromagnetiske flowmålere ER 3.2.xx (SW.REV. 3.2.xx) Dokumentationen er kun fuldstændig, hvis den bruges i kombination med den relevante dokumentation for sensoren. KROHNE

2 : KOLOFON :::::::::::::::::::::::::::::::::: Alle rettigheder forbeholdt. Det er forbudt at reproducere denne dokumentation, eller dele deraf, uden forudgående skriftlig tilladelse fra KROHNE Messtechnik GmbH & Co. KG. Kan ændres uden varsel. Copyright 2009 KROHNE Messtechnik GmbH & Co. KG - Ludwig-Krohne-Straße 5 - D Duisburg 2

3 IFC 300 INDHOLD 1 Sikkerhedsanvisninger Softwarehistorik Tiltænkt anvendelse Certificeringer Sikkerhedsanvisninger fra producenten Ophavsret og databeskyttelse Ansvarsfraskrivelse Produkthæftelse og -garanti Oplysninger om dokumentationen Anvendte advarsler og symboler Sikkerhedsanvisninger for operatøren Beskrivelse af enheden Leveringsomfang Beskrivelse af enheden Felthus Vægmonteret hus Typeskilte Kompaktversion (eksempel) Fjernversion (eksempel) Eltilslutningsdata for indgange/udgange (eksempel for grundversion) Installation Bemærkninger om installation Oplagring Transport Installationsspecifikationer Montering af kompaktversionen Montering af felthuset, fjernversion Rørmontering Vægmontering Drejnining af felthusversionens display Montering af det vægmonterede hus, fjernversion Rørmontering Vægmontering

4 INDHOLD IFC Eltilslutninger Sikkerhedsanvisninger Vigtige bemærkninger om eltilslutning Elkabler for fjernversioner af enheden, bemærkninger Bemærkninger om signalkablerne A og B Bemærkninger om felstrømkabel C Krav til signalkabler leveret af kunden Forberedelse af signal- og feltstrømkablerne Signalkabel A (type DS 300), konstruktion Forberedelse af signalkabel A, tilslutning til signalomformeren Længde af signalkabel A Signalkabel B (type BTS 300), konstruktion Forberedelse af signalkabel B, tilslutning til signalomformeren Længde af signalkabel B Forberedelse af feltstrømkabel C, tilslutning til signalomformeren Forberedelse af signalkabel A, tilslutning til målesensoren Forberedelse af signalkabel B, tilslutning til målesensoren Forberedelse af feltstrømkabel C, tilslutning til målesensoren Tilslutning af signal- og feltstrømkablerne Tilslutning af signal- og feltstrømkablerne, felthus Tilslutning af signal- og feltstrømkablerne, vægmonteret hus Tilslutning af signal- og feltstrømkablerne, 19" rack-monteret hus Tilslutningsdiagram for målesensor, felthus Tilslutningsdiagram for målesensor, vægmonteret hus Tilslutningsdiagram for målesensor, 19" rack-monteret hus Jording af målesensoren Klassisk metode Virtuel reference Tilslutning af strøm, alle husversioner Oversigt over indgange og udgange Kombinationer af indgangene/udgangene (I/O'er) Beskrivelse af CG-numret Versioner med faste udgange, der ikke kan ændres Versioner med udgange, der kan ændres Beskrivelse af indgangene og udgangene Strømudgang Impuls- og frekvensudgang Statusudgang og grænseafbryder Styreindgang Strømindgang Eltilslutning af indgangene og udgangene Felthus, eltilslutning af indgangene og udgangene Vægmonteret hus, eltilslutning af indgangene og udgangene " rack-monteret hus, eltilslutning af indgangene og udgangene Korrekt føring af elkabler Tilslutningsdiagrammer for indgange og udgange Vigtige bemærkninger Beskrivelse af de elektriske symboler Hovedindgange/-udgange Modulindgange/-udgange og bussystemer Exi-indgange/udgange HART tilslutning

5 IFC 300 INDHOLD 5 Opstart Tænding af strømmen Start af signalomformeren Betjening Display og betjeningselementer Display i måletilstand med 2 eller 3 målte værdier Display for valg af undermenu og funktioner, 3 linjer Display ved indstilling af parametre, 4 linjer Display ved ændring af parametre, 4 linjer Brug af et IR-interface (ekstraudstyr) Menustruktur Funktionstabeller Menu A, kvikopsætning Menu B, test Menu C, opsætning Indstilling af frie enheder Beskrivelse af funktioner Nulstil tæller i kvikopsætningsmenu Sletning af fejlmeddelelser i kvikopsætningsmenuen Statusmeddelelser og diagnostiske oplysninger Service Tilgængelighed af reservedele Tilgængelighed af serviceydelser Returnering af enheden til producenten Generelle oplysninger Formular (til kopiering), der skal vedlægges en returneret enhed Bortskaffelse Tekniske data Tekniske data Mål og vægt Hus Monteringsplade, felthus Monteringsplade, vægmonteret hus Flowtabeller Nøjagtighed Bemærkninger 138 5

6 1 SIKKERHEDSANVISNINGER IFC Softwarehistorik For alle GDC-enheder konsulteres den "Elektroniske revision" (ER) for at dokumentere elektronikkens revisionsstatus iht. NE 53. Det er let at se fra ER, om reparationer af fejl eller væsentlige ændringer af det elektroniske udstyr har fundet sted og hvilken effekt de har på kompatibilitet. Ændringer og effekt på kompatibilitet 1 Nedad kompatible ændringer og fejlreparation uden effekt på driften (f.eks. stavefejl på displayet) 2-_ 3-_ Nedad kompatible hardware- og/eller softwareændringer af interfaces: H HART P F M X PROFIBUS Foundation Fieldbus Modbus alle interfaces Nedad kompatible hardware- og/eller softwareændringer af indgange og udgange: I Strømudgang F, P Frekvens- / impulsudgang S C CI X Statusudgang Styreindgang Strømindgang alle indgange og udgange 4 Nedad kompatible ændringer med nye funktioner 5 Ukompatible ændringer, d.v.s elektronikudstyret skal skiftes ud. INFORMATION! I tabellen nedenfor er "x" en pladsholder for mulige flercifrede alfanumeriske kombinationer, afhængigt af den disponible version. Udgivelsesdato Electronic Revision Ændringer og kompatibilitet Dokumentation ER 3.1.0x (SW.REV.3.10 (2.21)) ER 3.1.1x (SW.REV.3.10 (2.21)) ER 3.1.2x (SW.REV.3.10 (2.21)) ER 3.1.3x (SW.REV.3.10 (2.21)) ER 3.2.0x (SW.REV.3.20 (3.00)) 1; 2 MA IFC 300 R02 1; 2-H; 3-I MA IFC 300 R02 1; 3-I MA IFC 300 R02 1; 2-X; 3-X; 4 MA IFC 300 R03 6

7 IFC 300 SIKKERHEDSANVISNINGER Tiltænkt anvendelse De elektromagnetiske flowmålere er udelukkende beregnet til at måle flow og ledningsevne af elektrisk ledende, flydende medier. FARE! For enheder, der bruges i faremområder, gælder yderligere sikkerhedsbemærkninger; se Exdokumentationen. 1.3 Certificeringer CE-mærkning Enheden opfylder lovkravene i følgende EF-direktiver: Direktiv om trykudstyr 97/23/EC Lavspændingsdirektiv 73/23/EEC EMC-direktiv 89/336/EF samt EN EMC-specifikation iht. EN 61326/A1 NAMUR-anbefalinger NE 21 og NE 43 Producenten certificerer vellykket testning af produktet ved at give det CE-mærket. FARE! For enheder, der bruges i faremområder, gælder yderligere sikkerhedsbemærkninger; se Exdokumentationen. 7

8 1 SIKKERHEDSANVISNINGER IFC Sikkerhedsanvisninger fra producenten Ophavsret og databeskyttelse Indholdet af dette dokument er blevet udarbejdet med stor omhu. Alligevel kan vi ikke garantere, at indholdet er korrekt, fuldstændigt eller ajourført. For indholdet og materialet i dette dokument gælder de tyske regler om ophavsret. Bidrag fra tredje parter er identificeret som sådanne. Reproduktion, bearbejdelse, spredning til almenheden og enhver form for brug udover den, der er tilladt iht. ophavsretten, kræver skriftlig tilladelse fra den respektive forfatter og/eller producenten. Producenten forsøger altid at tage hensyn til andres ophavsrettigheder og at benytte sig af materiale, der er udarbejdet inden for virksomheden eller offentligt tilgængeligt. Indsamlingen af persondata (f.eks. navne, bopælsadresser eller -adresser) i producentens dokumenter sker altid på frivillig basis, hvis det er muligt. Hvis der er praktikabelt, er det altid muligt at benytte sig af tilbud eller tjenester uden at oplyse persondata. Vi gør opmæksom på den kendsgerning, at der ved dataoverførsel via internettet (f.eks. ved kommunikation via ) kan optræde sikkerhedshuller. Det er ikke muligt at beskytte sådanne data fuldstændigt mod adgang fra tredje parter. Vi forbyder hermed udtrykkeligt brugen af de kontaktdata, der offentliggøres som en del af vores forpligtelse til at offentliggøre en kolofon, til at sende reklame- eller informationsmaterialer, som vi ikke udtrykkeligt har rekvireret Ansvarsfraskrivelse Producenten hæfter ikke for skader af nogen som helst art, der skyldes brugen af dette produkt, inkl., men ikke begrænset til, direkte, indirekte, tilfældige og følgeskader samt bodserstatninger. Denne ansvarsfraskrivelse gælder ikke, hvis producenten har handlet med forsæt eller med grov uagtsomhed. Hvis en gældende lov ikke tillader sådanne begrænsninger af underforståede garantier eller udelukkelse af begrænsningen af bestemte skader, vil du måske, hvis den sådan lov gælder for dig, ikke være underlagt ansvarsfraskrivelsen eller nogle eller alle udelukkelser eller begrænsninger ovenfor. For alle produkter, der erhverves fra producenten, gives der garanti i overensstemmelse med den relevante produktdokumentation samt vores Salgsvilkår og -betingelser. Producenten forbeholder sig ret til at ændre indholdet af sine dokumenter, inkl. denne ansvarsfraskrivelse, på nogen som helst måde, på noget som helst tidspunkt og af nogen som helst årsag uden forudgående varsel og vil ikke på nogen måde være ansvarlig for eventuelle konsekvenser af sådanne ændringer Produkthæftelse og -garanti Brugeren bærer ansvaret for enhedens egnethed til det specifikke formål. Producenten hæfter ikke for konsekvenserne af misbrug ved brugeren. Forkert installation og betjening af enhederne (systemerne) vil medføre, at garantien bliver ugyldig. Desuden gælder de respektive "Standardvilkår og -betingelser", der danner grundlaget for salgskontrakten. 8

9 IFC 300 SIKKERHEDSANVISNINGER Oplysninger om dokumentationen For at undgå kvæstelser af brugeren eller beskadigelse af enheden er det af afgørende betydning, at man læser oplysningerne i dette dokument samt overholder gældende nationale standarder, sikkerhedskrav og bestemmelser om forebyggelse af uheld. Hvis dette dokument ikke er på dit eget sprog og du har problemer med at forstå teksten, anbefaler vi dig at kontakte dit lokale kontor for assistance. Producenten påtager sig intet ansvar for skader eller kvæstelser, der skyldes manglende forståelse af oplysningerne i dette dokument. Formålet med dette dokument er at hjælpe dig med at oprette driftsbetingelser, der vil tillade sikker og effektiv brug af denne enhed. Særlige betragtninger og forholdsregler beskrives også i dette dokument og vises i form af ikonerne nedenfor. 9

10 1 SIKKERHEDSANVISNINGER IFC Anvendte advarsler og symboler Sikkerhedsadvarsler er forsynet med følgende symboler. FARE! Disse oplysninger vedrører de umiddelbare farer ved arbejder med elektricitet. FARE! Denne advarsel vedrører umiddelbar fare for forbrændinger p.g.a. varme eller varme overflader. FARE! Denne advarsel vedrører umiddelbar fare ved brug af denne enhed i en farlig atmosfære. FARE! Disse anvisninger skal altid overholdes. Selv delvis omgåelse af denne advarsel kan medføre alvorlige sundhedsskader eller endog død. Der er også fare for, at enheden eller dele af brugerens anlæg beskadiges alvorligt. ADVARSEL! Omgåelse, selv delvis, af denne sikkerhedsadvarsel medfører fare for alvorlige sundhedsskader. Der er også fare for, at enheden eller dele af brugerens anlæg beskadiges. FORSIGTIG! Omgåelse af disse anvisninger kan medføre beskadigelse af enheden eller dele af brugerens anlæg. INFORMATION! Disse anvisninger indeholder vigtige oplysninger om håndteringen af enheden. JURIDISK BEMÆRKNING! Denne bemærkning indeholder oplysninger om lovdirektiver og standarder. HÅNDTERING Dette symbol markerer alle anvisninger om handlinger, der skal udføres af operatøren i den specificerede rækkefølge. i RESULTAT Dette symbol henviser til alle vigtige konsekvenser af de forudgående handlinger. 1.5 Sikkerhedsanvisninger for operatøren ADVARSEL! Generelt må enheder fra producenten kun installeres, ibrugtages, betjenes og vedligeholdes af korrekt uddannet og autoriseret personale. Formålet med dette dokument er at hjælpe dig med at sørge for driftsbetingelser, der vil tillade sikker og effektiv brug af denne enhed. 10

11 IFC 300 BESKRIVELSE AF ENHEDEN Leveringsomfang INFORMATION! Inspicér kasserne omhyggeligt for beskadigelse eller tegn på hård håndtering. Indberet beskadigelser til fragtselskabet eller producentens lokale kontor. INFORMATION! Kontrollér pakkelisten for at være sikker på, at du har modtaget alt, der er bestilt. INFORMATION! Kontrollér enhedens typeskilt for at sikre, at enheden er blevet leveret i overensstemmelse med din ordre. Kontrollér, at den korrekte forsyningsspænding er trykt på typeskiltet. Figur 2-1: Leveringsomfang 1 Enhed i den bestilte version 2 Dokumentation (kalibreringsrapport, kvikstart, CD-R med produktdokumentation for målesensor og signalomformer) 3 Signalkabel (kun til fjernversion) 11

12 2 BESKRIVELSE AF ENHEDEN IFC Beskrivelse af enheden Elektromagnetiske flowmålere er udelukkende beregnet til at måle flowet og ledningsevnen af elektrisk ledende, flydende medier. Din måleenhed leveres klar tid drift. Fabriksindstillingerne for driftsdataene er blevet foretaget i overensstemmelse med dine ordrespecifikationer. Følgende versioner er til rådighed: Kompaktversion (signalomformeren monteres direkte på målesensoren) Fjernversion (eltilslutning til målesensoren ved hjælp af feltstrøm- og signalkabel) Figur 2-2: Enhedsversioner 1 Kompaktversion 2 Målesensor med tilslutningsdåse 3 Felthus 4 Vægmonteret hus 5 19" rack-monteret hus 12

13 IFC 300 BESKRIVELSE AF ENHEDEN Felthus Figur 2-3: Konstruktion af felthuset 1 Skærm for elektronik og display 2 Skærm for strømforsyning og indgangs-/udgangsklemmefag 3 Skærm for målesensorens klemmefag med låseskrue 4 Kabelindgang til målesensorens signalkabel 5 Kabelindgang til målesensorens feltstrømkabel 6 Kabelindgang til strømforsyning 7 Kabelindgang til indgange og udgange 8 Monteringsplade for rør- og vægmontering INFORMATION! Hver gang en husskærm åbnes, skal gevindet renses og smøres. Brug kun harpiksfrit og syrefrit fedt. Kontrollér, at husets pakning er monteret korrekt, ren og ubeskadiget. 13

14 2 BESKRIVELSE AF ENHEDEN IFC Vægmonteret hus Figur 2-4: Konstruktion af vægmonteret hus 1 Skærm for klemmefag 2 Klemmefag for målesensor 3 Klemmefag for indgange og udgange 4 Klemmefag for strømforsyning med sikkerhedsskærm (beskyttelse mod stødfare) 5 Kabelindgang til signalkabel 6 Kabelindgang til feltstrømkabel 7 Kabelindgang til indgange og udgange 8 Kabelindgang til strømforsyning 1 Drej låsen til højre og åbn skærmen. 14

15 IFC 300 BESKRIVELSE AF ENHEDEN Typeskilte INFORMATION! Kontrollér enhedens typeskilt for at sikre, at enheden er blevet leveret i overensstemmelse med din ordre. Kontrollér, at den korrekte forsyningsspænding er trykt på typeskiltet Kompaktversion (eksempel) Figur 2-5: Eksempel på typeskilt for kompaktversion 1 Godkendelsesrelaterede oplysninger: Ex-godkendelse, EC-typetestcertifikat, hygiejniske godkendelser osv. 2 Godkendelsesrelaterede grænseværdier 3 Godkendelsesrelaterede tilslutningsdata for indgange/udgange; V m = maks. strømforsyning 4 Godkendelsesrelaterede data (f.eks. nøjagtighedsklasse, måleområde, grænseværdier for temperatur, tryk og viskositet) 5 Godkendelsesrelaterede grænseværdier for tryk og temperatur 6 Strømforsyning; beskyttelseskategori; materialer af befugtede dele 7 GK/GKL-værdier (målesensorkonstanter); størrelse (mm/inch); feltfrekvens 8 Produktbetegnelse, serienummer og fremstillingsdato 15

16 2 BESKRIVELSE AF ENHEDEN IFC Fjernversion (eksempel) Figur 2-6: Eksempel på typeskilt for fjernversion 1 Producent 2 Produktbetegnelse, serienummer og fremstillingsdato 3 GK/GKL-værdier (målesensorkonstanter); størrelse (mm/inch); feltfrekvens 4 Strømforsyning 5 Materialer af befugtede dele 6 Feltspolemodstand 7 Godkendelsesrelaterede data (f.eks. nøjagtighedsklasse, måleområde, grænseværdier for temperatur, tryk og viskositet) 16

17 IFC 300 BESKRIVELSE AF ENHEDEN Eltilslutningsdata for indgange/udgange (eksempel for grundversion) Figur 2-7: Eksempel på typeskilt for eltilslutningsdata for indgange og udgange 1 Strømforsyning (AC: L og N; DC: L+ og L-; PE for 24 VAC; FE for 24 VAC og DC) 2 Tilslutningsdata for tilslutningsklemme D/D- 3 Tilslutningsdata for tilslutningsklemme C/C- 4 Tilslutningsdata for tilslutningsklemme B/B- 5 Tilslutningsdata for tilslutningsklemme A/A-; A+ kun til rådighed ved grundversionen A = aktiv tilstand; signalomformeren leverer strømmen til tilslutning af de efterfølgende enheder P = passiv tilstand; ekstern strømforsyning er nødvendig til at drive de efterfølgende enheder N/C = tilslutningsklemmer ikke tilsluttet 17

18 3 INSTALLATION IFC Bemærkninger om installation INFORMATION! Inspicér kasserne omhyggeligt for beskadigelse eller tegn på hård håndtering. Indberet beskadigelser til fragtselskabet eller producentens lokale kontor. INFORMATION! Kontrollér pakkelisten for at være sikker på, at du har modtaget alt, der er bestilt. 3.2 Oplagring INFORMATION! Kontrollér enhedens typeskilt for at sikre, at enheden er blevet leveret i overensstemmelse med din ordre. Kontrollér, at den korrekte forsyningsspænding er trykt på typeskiltet. Enheden skal oplagres på et tørt, støvfrit sted. Undgå kontinuerligt direkte sollys. Enheden bør oplagres i originalemballagen. Oplagringstemperatur: C / F 3.3 Transport Signalomormer Ingen særlige krav. Kompaktversion Løft ikke enheden i signalomformerens hus. Brug ikke løftekæder. Brug løftebånd til at transportere flangeenheder. Disse skal vikles om begge procestilslutninger. 3.4 Installationsspecifikationer INFORMATION! Følgende forholdsregler skal træffes for at sikre pålidelig installation. Sørg for, at der er tilstrækkelig meget plads i siderne. Beskyt signalomformeren mod direkte sollys og montér en solskærm, om nødvendigt. Signalomformere installeret i styreskabe kræver tilstrækkelig køling, f.eks. ved hjælp af blæser eller varmeudveksler. Signalomformeren må ikke udsættes for kraftige vibrationer. Flowmålerne er testet for et vibrationsniveau i overensstemmelse med IEC Montering af kompaktversionen INFORMATION! Signalomformeren monteres direkte på målesensoren. Til installation af flowmåleren skal anvisningerne i den medleverede produktdokumentation for målesensoren overholdes. 18

19 IFC 300 INSTALLATION Montering af felthuset, fjernversion Rørmontering INFORMATION! Monteringsmaterialer og -værktøjer er ikke del af leveringen. Brug monteringsmaterialerne og - værktøjerne i overensstemmelse med direktiverne om sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen. Figur 3-1: Rørmontering af felthuset 1 Fastgør signalomformeren til huset. 2 Fastgør signalomformeren med standard-u-bolte og -spændskiver. 3 Spænd møtrikkerne. 19

20 3 INSTALLATION IFC Vægmontering Figur 3-2: Vægmontering af felthuset 1 Forbered hullerne ved hælp af monteringspladen. For yderligere oplysninger se Monteringsplade, felthus på side Brug monteringsmaterialerne og - værktøjerne i overensstemmelse med de gældende direktiver om sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen. 3 Fastgør huset sikkert til væggen. Montering af flere enheder ved siden af hinanden a 600 mm / 23,6" b 250 mm / 9,8" 20

21 IFC 300 INSTALLATION Drejnining af felthusversionens display Figur 3-3: Drejnining af felthusversionens display Felthusversionens display kan drejes i trin på Skru skærmen af displayet og betjeningsstyreenheden. 2 Træk de to metalaftrækkerenheder til venstre og højre for displayet ud med et egnet værktøj. 3 Træk displayet ud mellem de to metalaftrækkerenheder ud og drej det til den ønskede position. 4 Skub displayet og derefter metalaftrækkerenhederne tilbage ind i huset. 5 Montér skærmen igen og spænd den med hånden. FORSIGTIG! Displayets fladkabel må ikke foldes eller snos gentagne gange. INFORMATION! Hver gang en husskærm åbnes, skal gevindet renses og smøres. Brug kun harpiksfrit og syrefrit fedt. Kontrollér, at husets pakning er monteret korrekt, ren og ubeskadiget. 21

22 3 INSTALLATION IFC Montering af det vægmonterede hus, fjernversion Rørmontering INFORMATION! Monteringsmaterialer og -værktøjer er ikke del af leveringen. Brug monteringsmaterialerne og - værktøjerne i overensstemmelse med direktiverne om sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen. Figur 3-4: Rørmontering af det vægmonterede hus 1 Fastgør monteringspladen til røret med standard-u-bolte, spændskiver og møtrikker. 2 Skru signalomformeren på monteringspladen med møtrikkerne og spændskiverne. 22

23 IFC 300 INSTALLATION Vægmontering Figur 3-5: Vægmontering af det vægmonterede hus 1 Forbered hullerne ved hælp af monteringspladen. For yderligere oplysninger se Monteringsplade, vægmonteret hus på side Fastgør monteringspladen sikkert til væggen. 3 Skru signalomformeren på monteringspladen med møtrikkerne og spændskiverne. Montering af flere enheder ved siden af hinanden a 240 mm / 9,4" 23

24 4 ELTILSLUTNINGER IFC Sikkerhedsanvisninger FARE! Alle arbejder på eltilslutninger må kun udføres med strømmen koblet fra. Bemærk spændingsdataene på typeskiltet! FARE! Overhold de nationale bestemmelser om elanlæg! FARE! For enheder, der bruges i faremområder, gælder yderligere sikkerhedsbemærkninger; se Exdokumentationen. ADVARSEL! De lokale bestemmelser om sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen skal altid overholdes. Alle arbejder på måleanordningens elektriske komponenter må kun udføres af specialister med den korrekte uddannelse. INFORMATION! Kontrollér enhedens typeskilt for at sikre, at enheden er blevet leveret i overensstemmelse med din ordre. Kontrollér, at den korrekte forsyningsspænding er trykt på typeskiltet. 4.2 Vigtige bemærkninger om eltilslutning FARE! Eltilslutningen udføres i overensstemmelse med direktivet VDE 0100 "Bestemmelser for elanlæg med linjespændinger op til 1000 V" eller tilsvarende nationale bestemmelser. FORSIGTIG! Brug egnede kabelindgange til de forskellige elkabler. Målesensoren og signalomformeren er blevet konfigureret sammen på fabrikken. Enhederne bør derfor installeres i par. Kontrollér, at målesensorens konstanter GK/GKL har identiske indstillinger(se typeskiltene). I tilfælde af separat levering eller installation af enheder, der ikke er blevet konfigureret sammen, skal signalomformeren DN-størrelse og GK/GKL sættes til målesensorens se Funktionstabeller på side

25 IFC 300 ELTILSLUTNINGER Elkabler for fjernversioner af enheden, bemærkninger Bemærkninger om signalkablerne A og B INFORMATION! Signalkablerne A (type DS 300) med dobbelt afskærmning og B (type BTS 300) med tredobbelt afskærmning sikrer korrekt transmission af målte værdier. Tag hensyn til følgende bemærkninger: Før signalkablet med befæstelseselementer. Det er tilladt at føre signalkablet i vand eller i jorden. Isoleringsmaterialet er flammebestandigt iht. EN , IEC Signalkablet indeholder ingen halogener og er uplastificeret, og det bliver ved med at være fleksibelt ved lave temperaturer. Tilslutningen af den indvendige afskærmning foretages med den snoede drain-ledning (1). Tilslutningen af den udvendige afskærmning foretages med afskærmningen (60) eller den snoede drain-ledning (6), afhængigt af husets version. Tag hensyn til bemærkningerne nedenfor Bemærkninger om felstrømkabel C FARE! Et uafskærmet treleder-kobberkabel er tilstrækkeligt til feltstrømkablet. Hvis man alligevel bruger afskærmede kabler, må afskærmningen IKKE tilsluttes i signalomformerens hus. INFORMATION! Feltstrømkablet er ikke del af leveringsomfanget. 25

26 4 ELTILSLUTNINGER IFC Krav til signalkabler leveret af kunden INFORMATION! Hvis signalkablet ikke blev bestilt, skal det leveres af kunden. Der skal tages hensyn til følgende krav m.h.t. signalkablets elværdier: Elektrisk sikkerhed Iht. EN (lavspændingsdirektiv) eller tilsvarende nationale bestemmelser. De isolerede lederes kapacitans Isoleret leder / isoleret leder < 50 pf/m Isoleret leder / afskærmning < 150 pf/m Isoleringsmodstand R iso > 100 GΩ xkm U max < 24 V I max < 100 ma Testspændinger Isoleret leder / indvendig afskærmning 500 V Isoleret leder / isoleret leder 1000 V Isoleret leder / udvendig afskærmning 1000 V De isolerede lederes snoning Mindst 10 snoninger pr. meter, vigtigt for screening af magnetiske felter. 26

27 IFC 300 ELTILSLUTNINGER Forberedelse af signal- og feltstrømkablerne INFORMATION! Monteringsmaterialer og -værktøjer er ikke del af leveringen. Brug monteringsmaterialerne og - værktøjerne i overensstemmelse med direktiverne om sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen. Eltilslutningen for den udvengige afskærmning varierer for de forskellige husvarianter. De tilsvarende anvisninger skal overholdes Signalkabel A (type DS 300), konstruktion Signalkabel A er et dobbeltafskærmet kabel til signaltransmission mellem målesensoren og signalomformeren. Bøjeradius: 50 mm / 2" Figur 4-1: Konstruktion af signalkabel A 1 Snoet drain-ledning (1) til indvendig afskærmning (10), 1,0 mm 2 Cu / AWG 17 (ikke isoleret, blank) 2 Isoleret ledning (2), 0,5 mm 2 Cu / AWG 20 3 Isoleret ledning (3), 0,5 mm 2 Cu / AWG 20 4 Udvendig kappe 5 Isoleringslag 6 Snoet drain-ledning (6) til den udvendige afskærmning (60) 27

28 4 ELTILSLUTNINGER IFC Forberedelse af signalkabel A, tilslutning til signalomformeren Felthus INFORMATION! Monteringsmaterialer og -værktøjer er ikke del af leveringen. Brug monteringsmaterialerne og - værktøjerne i overensstemmelse med direktiverne om sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen. Den udvendige afskærmning (60) tilsluttes i felthuset direkte ved hjælp af afskærmningen og en klemme. Bøjeradius: 50 mm / 2" Nødvendige materialer: PVC-isoleringsslange, Ø2,5 mm / 0,1" Krympbar slange Ledningsendeferruler iht. DIN : E for den snoede drain-ledning (1) 2x ledningsendeferruler iht. DIN : E for de isolerede ledere (2, 3) Figur 4-2: Signalkabel A, forberedelse til felthus a = 80 mm / 3,15" b = 10 mm / 0,39" 1 Afisolér lederen til mål a. Trim den udvendige afskærmning til mål b og træk den over den udvendige kappe. 2 Skær den indvendige afskærmning (10) og den snoede drain-ledning (6) af. Sørg for ikke at beskadige den snoede drain-ledning(1). 3 Skub en isoleringsslange over den snoede drain-ledning (1). 4 Krymp ledningsendeferrulerne på lederne (2, 3) og den snoede drain-ledning. 5 Træk den krympbare slange over det forberedte signalkabel. 28

29 IFC 300 ELTILSLUTNINGER 4 Vægmonteret hus INFORMATION! Monteringsmaterialer og -værktøjer er ikke del af leveringen. Brug monteringsmaterialerne og - værktøjerne i overensstemmelse med direktiverne om sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen. Tilslutningen af den udvendige afskærmning (60) foretages i det vægmonterede hus med den snoede drain-ledning (6). Bøjeradius: 50 mm / 2" Nødvendige materialer Trykstik 6,3 mm / 0,25", isolering iht. DIN for leder Ø = 0,5...1 mm 2 / AWG PVC-isoleringsslange, Ø2,5 mm / 0,1" Krympbar slange Ledningsendeferruler iht. DIN : E for den snoede drain-ledning (1) 2x ledningsendeferruler iht. DIN : E for de isolerede ledere (2, 3) Figur 4-3: Signalkabel A, forberedelse til vægmonteret hus a = 80 mm / 3,15" 1 Afisolér lederen til mål a. 2 Skær den indvendige afskærmning (10) og den udvendige afskærmning (60) af. Sørg for ikke at beskadige de snoede drain-ledninger (1) og (6). 3 Skub isoleringsslangen over de snoede drain-ledninger. 4 Krymp trykstikket på den snoede drain-ledning (6). 5 Krymp ledningsendeferrulerne på lederne (2, 3) og den snoede drain-ledning (1). 6 Træk den krympbare slange over det forberedte signalkabel. 29

30 4 ELTILSLUTNINGER IFC Længde af signalkabel A INFORMATION! For medietemperaturer over 150 C / 300 F er der brug for et særligt signalkabel og et ZDmellemstik. Disse kan fås inkl. de ændrede eltilslutningsdiagrammer. Målesensor Nominel størrelse Min. elektrisk ledningsevne DN [mm] [inch] [µs/cm] OPTIFLUX 1000 F / A1 OPTIFLUX 2000 F A A2 OPTIFLUX 4000 F 2, / A A2 OPTIFLUX 5000 F 2, / A A2 OPTIFLUX 6000 F 2, / A1 WATERFLUX 3000 F A1 Kurve for signalkabel A Figur 4-4: Maks. længde af signalkabel A 1 Maks. længde af signalkabel A mellem målesensoren og signalomformeren [m] 2 Maks. længde af signalkabel A mellem målesensoren og signalomformeren [ft] 3 Elektrisk ledningsevne af det medium, der måles [μs/cm] 30

31 IFC 300 ELTILSLUTNINGER Signalkabel B (type BTS 300), konstruktion Signalkabel B er et tredobbeltafskærmet kabel til signaltransmission mellem målesensoren og signalomformeren. Bøjeradius: 50 mm / 2" Figur 4-5: Konstruktion af signalkabel B 1 Snoet drain-ledning til indvendig afskærmning (10), 1,0 mm 2 Cu / AWG 17 (ikke isoleret, blank) 2 Isoleret ledning (2), 0,5 mm 2 Cu / AWG 20 med snoet drain-ledning (20) af afskærmning 3 Isoleret ledning (3), 0,5 mm 2 Cu / AWG 20 med snoet drain-ledning (30) af afskærmning 4 Udvendig kappe 5 Isoleringslag 6 Snoet drain-ledning (6) til den udvendige afskærmning (60), 0,5 mm 2 Cu / AWG 20 (ikke isoleret, blank) Forberedelse af signalkabel B, tilslutning til signalomformeren Felthus INFORMATION! Monteringsmaterialer og -værktøjer er ikke del af leveringen. Brug monteringsmaterialerne og - værktøjerne i overensstemmelse med direktiverne om sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen. Den udvendige afskærmning (60) tilsluttes i felthuset direkte ved hjælp af afskærmningen og en klemme. Bøjeradius: 50 mm / 2" Nødvendige materialer PVC-isoleringsslange, Ø 2,0...2,5 mm / 0,08...0,1" Krympbar slange Ledningsendeferruler iht. DIN : E for den snoede drain-ledning (1) 4 ledningsendeferruler iht. DIN : E for de isolerede ledere 2 og 3 og de snoede drain-ledninger (20, 30) 31

32 4 ELTILSLUTNINGER IFC 300 Figur 4-6: Signalkabel B, forberedelse til felthus a = 80 mm / 3,15" b = 10 mm / 0,39" 1 Afisolér lederen til mål a. 2 Trim den udvendige afskærmning til mål b og træk den over den udvendige kappe. 3 Skær den indvendige afskærmning (10), den snoede drain-ledning (6) og afskærmningerne af de isolerede ledere af. Sørg for ikke at beskadige de snoede drain-ledninger (1, 20, 30). 4 Skub isoleringsslangen over de snoede drain-ledninger (1, 20, 30). 5 Krymp ledningsendeferrulerne på lederne og de snoede drain-ledninger. 6 Træk den krympbare slange over det forberedte signalkabel. 32

33 IFC 300 ELTILSLUTNINGER 4 Vægmonteret hus INFORMATION! Monteringsmaterialer og -værktøjer er ikke del af leveringen. Brug monteringsmaterialerne og - værktøjerne i overensstemmelse med direktiverne om sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen. Tilslutningen af den udvendige afskærmning (60) foretages i det vægmonterede hus med den snoede drain-ledning (6). Bøjeradius: 50 mm / 2" Nødvendige materialer: Trykstik 6,3 mm / 0,25", isolering iht. DIN for leder Ø = 0,5...1 mm 2 / AWG PVC-isoleringsslange, Ø2,5 mm / 0,1" Krympbar slange Ledningsendeferruler iht. DIN : E for den snoede drain-ledning (1) 4 ledningsendeferruler iht. DIN : E for de isolerede ledere 2 og 3 og de snoede drain-ledninger (20, 30) Figur 4-7: Signalkabel B, forberedelse for vægmonteret hus a = 80 mm / 3,15" 1 Afisolér lederen til mål a. 2 Skær den indvendige afskærmning (10), den udvendige afskærmning (60) og afskærmningerne for lederene (2, 3) af. Sørg for ikke at beskadige de snoede drain-ledninger (1, 6, 20, 30). 3 Skub isoleringsslangen over de snoede drain-ledninger. 4 Krymp trykstikket på den snoede drain-ledning (6). 5 Krymp ledningsendeferrulerne på lederne og de snoede drain-ledninger (1, 20, 30). 6 Træk den krympbare slange over det forberedte signalkabel. 33

34 4 ELTILSLUTNINGER IFC Længde af signalkabel B INFORMATION! For medietemperaturer over 150 C / 300 F er der brug for et særligt signalkabel og et ZDmellemstik. Disse kan fås inkl. de ændrede eltilslutningsdiagrammer. Målesensor Nominel størrelse Min. elektrisk ledningsevne DN [mm] [inch] [µs/cm] OPTIFLUX 1000 F / B2 OPTIFLUX 2000 F B B4 OPTIFLUX 4000 F 2, /10...1/6 10 B / B B4 OPTIFLUX 5000 F 2,5 1/10 10 B /6...1/2 5 B B B4 OPTIFLUX 6000 F 2, /10...1/2 10 B B3 WATERFLUX 3000 F B1 Kurve for signalkabel B Figur 4-8: Maks. længde af signalkabel B 1 Maks. længde af signalkabel B mellem målesensoren og signalomformeren [m] 2 Maks. længde af signalkabel B mellem målesensoren og signalomformeren [ft] 3 Elektrisk ledningsevne af det medium, der måles [μs/cm] 34

35 IFC 300 ELTILSLUTNINGER Forberedelse af feltstrømkabel C, tilslutning til signalomformeren FARE! Et uafskærmet treleder-kobberkabel er tilstrækkeligt til feltstrømkablet. Hvis man alligevel bruger afskærmede kabler, må afskærmningenikke tilsluttes i signalomformerens hus. INFORMATION! Monteringsmaterialer og -værktøjer er ikke del af leveringen. Brug monteringsmaterialerne og - værktøjerne i overensstemmelse med direktiverne om sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen. Feltstrømkabel C er ikke del af leveringsomfanget. Bøjeradius: 50 mm / 2" Nødvendige materialer: Afskærmet treleder-kobberkabel med egnet krympbar slange DIN ledningsendeferruler: størrelse i overensstemmelse med det anvendte kabel Længde og tværsnit af feltstrømkabel C Længde Tværsnit A F (Cu) [m] [ft] [mm 2 ] [AWG] x 0,75 Cu 1 3 x x 1,50 Cu 1 3 x x 2,50 Cu 1 3 x 12 1 Cu = kobbertværsnit 35

36 4 ELTILSLUTNINGER IFC 300 I versionen med vægmonteret hus er tilslutningsklemmerne designet for følgende kabeltværsnit: Fleksibelt kabel 1,5 mm 2 / AWG 14 Fast kabel 2,5 mm 2 / AWG 12 Figur 4-9: Feltstrømkabel C, forberedelse for signalomformeren a = 80 mm / 3,15" 1 Afisolér lederen til mål a. 2 Fjern eventuelle afskærmninger. 3 Træk en krympbar slange over det forberedte kabel. 4 Krymp ledningsendeferrulerne på lederne 7, 8 og 9. 36

37 IFC 300 ELTILSLUTNINGER Forberedelse af signalkabel A, tilslutning til målesensoren INFORMATION! Monteringsmaterialer og -værktøjer er ikke del af leveringen. Brug monteringsmaterialerne og - værktøjerne i overensstemmelse med direktiverne om sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen. Den udvendige afskærmning (60) tilsluttes i målesensorens klemmefag direkte ved hjælp af afskærmningen og en klemme. Bøjeradius: 50 mm / 2" Nødvendige materialer PVC-isoleringsslange, Ø2,0...2,5 mm / 0,08...0,1" Krympbar slange Ledningsendeferruler iht. DIN : E for den snoede drain-ledning (1) 2x ledningsendeferruler iht. DIN : E for de isolerede ledere (2, 3) Figur 4-10: Forberedelse af signalkabel A, tilslutning til målesensoren a = 50 mm / 2" b = 10 mm / 0,39" 1 Afisolér lederen til mål a. 2 Trim den udvendige afskærmning (60) til mål b og træk den over den udvendige kappe. 3 Fjern den snoede drain-ledning (6) af den udvendige afskærmning og den indvendige afskærmning (10). Sørg for ikke at beskadige den snoede drain-ledning (1) af den indvendige afskærmning. 4 Skub en isoleringsslange over den snoede drain-ledning (1). 5 Krymp ledningsendeferrulerne på lederne 2 og 3 og den snoede drain-ledning (1). 6 Træk den krympbare slange over det forberedte signalkabel. 37

38 4 ELTILSLUTNINGER IFC Forberedelse af signalkabel B, tilslutning til målesensoren INFORMATION! Monteringsmaterialer og -værktøjer er ikke del af leveringen. Brug monteringsmaterialerne og - værktøjerne i overensstemmelse med direktiverne om sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen. Den udvendige afskærmning (60) tilsluttes i målesensorens klemmefag direkte ved hjælp af afskærmningen og en klemme. Bøjeradius: 50 mm / 2" Nødvendige materialer PVC-isoleringsslange, Ø2,0...2,5 mm / 0,08...0,1" Krympbar slange Ledningsendeferruler iht. DIN : E for den snoede drain-ledning (1) 2x ledningsendeferruler iht. DIN : E for de isolerede ledere (2, 3) Figur 4-11: Forberedelse af signalkabel B, tilslutning til målesensoren a = 50 mm / 2" b = 10 mm / 0,39" 1 Afisolér lederen til mål a. 2 Trim den udvendige afskærmning (60) til mål b og træk den over den udvendige kappe. 3 Fjern den snoede drain-ledning (6) af den udvendige afskærmning og afskærmningerne og de snoede drain-ledninger af de isolerede ledere (2, 3). Fjern den indvendige afskærmning (10). Sørg for ikke at beskadige den snoede drain-ledning (1). 4 Skub en isoleringsslange over den snoede drain-ledning (1). 5 Krymp ledningsendeferrulerne på lederne 2 og 3 og den snoede drain-ledning (1). 6 Træk den krympbare slange over det forberedte signalkabel. 38

39 IFC 300 ELTILSLUTNINGER Forberedelse af feltstrømkabel C, tilslutning til målesensoren INFORMATION! Monteringsmaterialer og -værktøjer er ikke del af leveringen. Brug monteringsmaterialerne og - værktøjerne i overensstemmelse med direktiverne om sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen. Feltstrømkablet er ikke del af leveringsomfanget. Eventuelle afskærmninger må IKKE tilsluttes til målesensoren. Bøjeradius: 50 mm / 2" Nødvendige materialer Krympbar slange 3 ledningsendeferruler iht. DIN : størrelse i overensstemmelse med det anvendte kabel Figur 4-12: Feltstrømkabel C, forberedelse for målesensoren a = 50 mm / 2" 1 Afisolér lederen til mål a. 2 Fjern eventuelle afskærmninger. 3 Træk en krympbar slange over det forberedte kabel. 4 Krymp ledningsendeferrulerne på lederne 7, 8 og 9. 39

40 4 ELTILSLUTNINGER IFC Tilslutning af signal- og feltstrømkablerne FARE! Kabler må kun tilsluttes, når strømmen er slået fra. FARE! Enheden skal jordes i overensstemmelse med bestemmelserne for at beskytte personale mod elektriske stød. FARE! For enheder, der bruges i faremområder, gælder yderligere sikkerhedsbemærkninger; se Exdokumentationen. ADVARSEL! De lokale bestemmelser om sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen skal altid overholdes. Alle arbejder på måleanordningens elektriske komponenter må kun udføres af specialister med den korrekte uddannelse. 40

41 IFC 300 ELTILSLUTNINGER Tilslutning af signal- og feltstrømkablerne, felthus Den udvendige afskærmning af signalkabel A og/eller B er elektrisk forbundet med huset gennem trækaflastningens klemme. Hvis et afskærmet feltstrømkabel bruges, må afskærmningen IKKE tilsluttes enheden. Bøjeradius: 50 mm / 2" Figur 4-13: Eltilslutning af signal- og feltstrømkabler, felthus 1 Fjern låseskruen og åbn husets skærm. 2 Før de forberedte signal- og feltstrømkabler gennem kabelindgangene og tilslut de tilsvarende snoede drain-ledninger og ledere. 3 Fastgør feltstrømkablet ved hjælp af klemmen. Eventuelle afskærmninger må IKKE tilsluttes. 4 Fastgør signalkablet ved hjælp af klemmen. Dette forbinder også den udvendige afskærmning med huset. 5 Luk husets skærm og fastgør det med låseskruen. INFORMATION! Hver gang en husskærm åbnes, skal gevindet renses og smøres. Brug kun harpiksfrit og syrefrit fedt. Kontrollér, at husets pakning er monteret korrekt, ren og ubeskadiget. 41

42 4 ELTILSLUTNINGER IFC Tilslutning af signal- og feltstrømkablerne, vægmonteret hus Den udvendige afskærmning af signalkabel A og/eller B tilsluttes ved hjælp af den snoede drain-ledning. Hvis et afskærmet feltstrømkabel bruges, må afskærmningen IKKE tilsluttes enheden. Bøjeradius: 50 mm / 2" Figur 4-14: Eltilslutning af signal- og feltstrømkablerne, vægmonteret hus 1 Åbn husets skærm. 2 Før det forberedte signalkabel gennem kabelindgangen og tilslut de tilsvarende snoede drainledninger og ledere. 3 Tilslut den snoede drain-ledning af den udvendige afskærmning. 4 Før det forberedte feltstrømkabel gennem kabelindgangen og tilslut den tilsvarende leder. Eventuelle afskærmninger må IKKE tilsluttes. 5 Spænd kabelindgangens skrueforbindelser og luk husets skærm. INFORMATION! Kontrollér, at husets pakning er monteret korrekt, ren og ubeskadiget. 42

43 IFC 300 ELTILSLUTNINGER Tilslutning af signal- og feltstrømkablerne, 19" rack-monteret hus Figur 4-15: Tilslutning af signalkabel A og feltstrømkabel 1 Signalkabel A 2 Afskærmning og isolerede ledninger 2 og 3 3 Feltstrømkabel Figur 4-16: Tilslutning af signalkabel B og feltstrømkabel 1 Signalkabel B 2 Afskærmning og isolerede ledninger 2 og 3 3 Feltstrømkabel 43

44 4 ELTILSLUTNINGER IFC Tilslutningsdiagram for målesensor, felthus FARE! Enheden skal jordes i overensstemmelse med bestemmelserne for at beskytte personale mod elektriske stød. Hvis et afskærmet feltstrømkabel bruges, må afskærmningen IKKE tilsluttes. Den udvendige afskærmning af signalkabel A og B i signalomformerens hus tilsluttes ved hjælp af trækaflastningens klemme. Bøjeradius for signal- og feltstrømkabel: 50 mm / 2" Illustrationen nedenfor er skematisk. Eltilslutningsklemmernes positioner kan variere afhængigt af husets version. Figur 4-17: Tilslutningsdiagram for målesensor, felthus 1 Elklemmefag i signalomformerens hus til signal- og feltstrømkabel. 2 Signalkabel A 3 Signalkabel B 4 Feltstrømkabel C 5 Målesensorens tilslutningsdåse 6 Funktionsjord FE 44

45 IFC 300 ELTILSLUTNINGER Tilslutningsdiagram for målesensor, vægmonteret hus FARE! Enheden skal jordes i overensstemmelse med bestemmelserne for at beskytte personale mod elektriske stød. Hvis et afskærmet feltstrømkabel bruges, må afskærmningen IKKE tilsluttes. Den udvendige afskærmning af signalkablet tilsluttes i signalomformeren ved hjælp af den snoede drain-ledning Bøjeradius for signal- og feltstrømkabel: 50 mm / 2" Illustrationen nedenfor er skematisk. Eltilslutningsklemmernes positioner kan variere afhængigt af husets version. Figur 4-18: Tilslutningsdiagram for målesensor, vægmonteret hus 1 Elklemmefag i signalomformerens hus til signal- og feltstrømkabel. 2 Signalkabel A 3 Signalkabel B 4 Feltstrømkabel C 5 Målesensorens tilslutningsdåse 6 Funktionsjord FE 45

46 4 ELTILSLUTNINGER IFC Tilslutningsdiagram for målesensor, 19" rack-monteret hus FARE! Enheden skal jordes i overensstemmelse med bestemmelserne for at beskytte personale mod elektriske stød. Hvis et afskærmet feltstrømkabel bruges, må afskærmningen IKKE tilsluttes. Den udvendige afskærmning af signalkablet tilsluttes i signalomformeren ved hjælp af den snoede drain-ledning Bøjeradius for signal- og feltstrømkabel: 50 mm / 2" Illustrationen nedenfor er skematisk. Eltilslutningsklemmernes positioner kan variere afhængigt af husets version. Figur 4-19: Tilslutningsdiagram for målesensor, 19" rack-monteret hus 1 Elklemmefag i signalomformerens hus til signal- og feltstrømkabel. 2 Signalkabel A 3 Signalkabel B 4 Feltstrømkabel C 5 Målesensorens tilslutningsdåse 6 Funktionsjord FE 46

47 IFC 300 ELTILSLUTNINGER Jording af målesensoren Klassisk metode FARE! Der bør ikke være nogen forskel i potentiale mellem målesensoren og signalomformerens hus eller beskyttelsesjord! Målesensoren skal jordes korrekt. Jordingskablet må ikke udsende interferensspændinger. Brug ikke jordingskablet til at tilslutte mere end en enhed til jord samtidigt. I fareområder bruges jording samtidigt til potentialudligning. Yderligere anvininger om jording findes i den separate Ex-dokumentation, som kun leveres sammen med udstyr til brug i fareområder. Målesensorerne jordforbindes ved hjælp af en funktionsjordleder FE. Særlige jordingsanvisninger for de forskellige målesensorer findes i den separate dokumentation for målesensorerne. Dokumentationen for målesensorerne indeholder også beskrivelser af, hvordan man bruger jordingsringe og installerer målesensorerne i metal- eller plastrør eller rør med indvendig beklædning Virtuel reference For rørledninger, der er elektrisk isoleret på indersiden (d.v. s. har en indvendig beklædning eller er fremstillet helt af plast) er det også muligt at måle uden yderligere jordingsringe eller elektroder. Signalomformerens indgangsforstærker registrerer potentialerne af begge måleelektroder, og en patenteret metode bruges til at oprette en spænding, der svarer til potentialet af det ujordede medium. Denne spænding udgør derefter referencepotentialet for signalbehandlingen. Dette betyder, at der ikke er forstyrrende potentialeforskelle mellem referencepotentialet og måleelektroderne under signalbehandlingen. Brug uden jording er også mulig for systemer med spændinger og strøm i rørledningerne, f.eks. elektrolysesystemer og galvaniske systemer. Tærskelværdier for målingsdrift med virtuel reference Størrelse DN10 / 3/8" Elektrisk ledningsevne 200 µs/cm Signalkabel brug kun A (type DS 300) Signalkablets længde 50 m / 150 ft Ex-drift er mulig, men henvend dig til os først 47

48 4 ELTILSLUTNINGER IFC Tilslutning af strøm, alle husversioner FARE! Enheden skal jordes i overensstemmelse med bestemmelserne for at beskytte personale mod elektriske stød. FARE! For enheder, der bruges i faremområder, gælder yderligere sikkerhedsbemærkninger; se Exdokumentationen. Beskyttelseskategorien afhænger af husets versioner (IP iht. IEC 529 / EN eller NEMA4/4X/6). Enhedernes huse, der er beregnet til at beskytte det elektroniske udstyr mod støv og fugt, skal altid holdes godt lukket. Krybningsstrækninger og -afstande er dimensioneret iht. VDE 0110 og IEC 664 for forureningsgrad 2. Forsyningskredsløb er designet for overspændingskategori III og udgangskredsløbene for overspændingskategori II. Der skal sørges for sikringsbeskyttelse (I N 16 A) for indgangsstrømkredsløbet og også en frakoblingsanordning (omskifter, afbryder) til at isolere signalomformeren. Tilslutning af strømforsyning (ekskl. 19" rack-monteret hus) VAC (-15% / +10%) 2 24 VDC (-55% / +30%) 3 24 VAC/DC (AC: -15% / +10%; DC: -25% / +30%) 48

49 IFC 300 ELTILSLUTNINGER VAC (toleranceområde: -15% / +10%) Bemærk strømforsyningens spænding og frekvens ( Hz) på typeskiltet. Strømforsyningens beskyttelsesjordklemme PE skal tilsluttes til den separate U-klemme i signalomformerens klemmefag. INFORMATION! 240 VAC+5% er inkluderet i toleranceområdet. 24 VDC (toleranceområde: -55% / +30%) 24 VAC/DC (toleranceområder: AC: -15% / +10%; DC: -25% / +30%) Bemærk dataene på typeskiltet! Af hensyn til måleprocessen skal en funktionsjord FE tilsluttes til den separate U-klemme i signalomformerens klemmefag. Ved tilslutning til meget lave funktionsspændinger skal der sørges for en facilitet til beskyttende separation (PELV) (iht. VDE 0100 / VDE 0106 og IEC 364 / IEC 536 eller relevante nationale bestemmelser). INFORMATION! For 24 VDC er 12 VDC-10% inkluderet i toleranceområdet. Tilslutning af strømforsyning for 19" rack-monteret hus 49

50 4 ELTILSLUTNINGER IFC Oversigt over indgange og udgange Kombinationer af indgangene/udgangene (I/O'er) Denne signalomformer fås med forskellige indgangs-/udgangskombinationer. Grundversion Har 1 strøm-, 1 impuls- og 2 statusudgange / grænseafbrydere. Impulsudgangen kan indstilles som statusudgang/grænseafbryder og en af statusudgangene som styreindgangen. Exi-version Afhængigt af opgaven kan enheden konfigureres med forskellige udgangsmoduler. Strømudgange kan være aktive eller passive. Valgfrit også til rådighed med Foundation Fieldbus og Profibus PA Modulversion Afhængigt af opgaven kan enheden konfigureres med forskellige udgangsmoduler. Bussystem Denne enhed tillader intrinsisk sikre og ikke-intrinsisk sikre businterfaces i kombination med yderligere moduler. Se den separate dokumentation for oplysninger om tilslutning og drift af bussystemerne! Ex-option For fareområder kan alle indgangs-/udgangsvarianter for husdesigns C og F leveres med klemmefag i versionerne Ex-d (trykfast indkapsling) eller Ex-e (øget sikkerhed). Se de separate anvisninger om tilslutning og drift af Ex-enhederne. 50

51 IFC 300 ELTILSLUTNINGER Beskrivelse af CG-numret Figur 4-20: Mærkning (CG-nummer) for elektronikmodul og indgangs-/udgangsversioner 1 ID-nummer: 0 2 ID-nummer: 0 = standard; 9 = speciel 3 Strømforsyning 4 Display (sprogversioner) 5 Indgangs-/udgangsversion (I/O) 6 1. ekstramodul for tilslutningsklemme A 7 2. ekstramodul for tilslutningsklemme B De sidste tre cifre af CG-numret (5, 6 og 7) viser tildelingen af klemmetilslutningerne. Se eksemplerne nedenfor. Eksempler på CG-nummer CG CG FK CG EB VAC & standarddisplay; hoved-i/o: I a eller I p & S p /C p & S p & P p /S p VAC & standarddisplay; modul-i/o: I a & P N /S N og ekstramodul P N /S N & C N 24 VDC & standarddisplay; modul-i/o: I a & P a /S a og ekstramodul P p /S p & I p Beskrivelse af forkortelserne og CG-identifikator for eventuelle ekstramoduler på klemmerne A og B Forkortelse Identifikator for CG-nr. Beskrivelse I a A Aktiv strømudgang (inkl. HART = HART kapacitet) I p B Passiv strømudgang (inkl. HART = HART kapacitet) P a / S a C Aktiv impuls-, frekvens-, statusudgang eller grænseafbryder (kan ændres) P p / S p E Passiv impuls-, frekvens-, statusudgang eller grænseafbryder (kan ændres) P N / S N F Passiv impuls-, frekvens-, statusudgang eller grænseafbryder iht. NAMUR (kan ændres) C a G Aktiv styreindgang C p K Passiv styreindgang C N H Aktiv styreindgang iht. NAMUR Signalomformeren overvåger kabelbrud og kortslutninger iht. EN Fejl vises på LCD-display. Fejlmeddelelser mulige via statusudgang. IIn a P Aktiv strømindgang IIn p R Passiv strømindgang - 8 Intet yderligere modul installeret - 0 Intet yderligere modul muligt 51

OPTISONIC 7300 Håndbog

OPTISONIC 7300 Håndbog OPTISONIC 7300 Håndbog Ultralyd gas flowmåler KROHNE : KOLOFON ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Alle rettigheder forbeholdt. Det er forbudt at reproducere denne dokumentation, eller dele deraf,

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

EC Vent Installationsvejledning

EC Vent Installationsvejledning -DK 15-03-2011V.A-002 Indhold 1 Overensstemmelseserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Introduktion til produktet... 3 3.1 Generelt... 3 3.1.1 Beskrivelse af rumenheden... 3 3.1.2 Beskrivelse af styretavlen...

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening 6304 5441 03/2001 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul Bedes læst omhyggeligt før betjening Kolofon Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende standarder

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer Instruktion Generelt Tak fordi De valgte Pumpestyring 701. Pumpestyring 701 er en moderne, kompakt enhed for niveaustyring af 1 pumpe og 1 niveaualarm eller 2 pumper i alternerende drift. Pumpestyringen

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Original brugsanvisning 1400003_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 5 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

CO2 Control Box E-Cab-980

CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 er beregnet til detektering og alarmereing ved utætheder i CO2 køleanlæg i køle- og fryserum. CO2 Control Box E-Cab-980 er designet til at fungere sammen

Læs mere

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_usbtp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

SSI GSM samtaleanlæg

SSI GSM samtaleanlæg SSI GSM samtaleanlæg GSM baseret samtaleanlæg og adgangskontrol Installation og bruger vejledning Bestillings nummer: 26008005 SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk

Læs mere

PoolManager PoolManager PRO. Funktionalitet og flot design

PoolManager PoolManager PRO. Funktionalitet og flot design PoolManager PoolManager PRO Funktionalitet og flot design Nyudviklet innovativ teknik i moderne design Made in Germany Nyd krystalklart vand hver eneste dag. Den seneste udgave af Poolmanager har gennemgået

Læs mere

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 For brugeren / for vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning VR 81 Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende dokumentationen...

Læs mere

TTV 1000 S / TTV 2500 S

TTV 1000 S / TTV 2500 S TTV 1000 S / TTV 2500 S A BETJENINGSVEJLEDNING TRANSPORTVENTILATOR TRT-BA-TTV1000S_2500S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... H - 01 Sikkerhed... H - 02 Oplysninger

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE living connect Installations- og Brugervejledning Danfoss Heating Solutions 2 living connect Tak fordi du købte et Danfoss produkt Danfoss Heating Solutions 3 Indhold 1. Systemoversigt....5

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Reversible motorer AME 10, AME 20, AME 30 AME 13, AME 23, AME 33 - Spring return funktion

Reversible motorer AME 10, AME 20, AME 30 AME 13, AME 23, AME 33 - Spring return funktion Reversible motorer AME 10, AME 20, AME 30 AME 13, AME 23, AME 33 - Spring return funktion Beskrivelse/ anvendelse AME 10 AME 13 AME 20, AME 30 AME 23, AME 33 Motorerne fås med eller uden sikkerhedsfunktion

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog 00 A-MIP 00 Installations- og funktionshåndbog Resumé Installation Vigtigt 3 Præsentation af Aivia 3 Identifikationsmærkat 3 Første åbning 3 Montering af Aivia 4 Tilslutte strømforsyningen til Aivia 5

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39 Brugervejledning Boligluftrenser BL39 Producent: Østergaard Filter, Barmosevej 27, 4760 Vordingborg. Tlf: 55 34 68 15, fax 55 34 68 15, Email: post@luftrens.dk Homepage:www.luftrens.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Polar S1 fodsensor Brugervejledning

Polar S1 fodsensor Brugervejledning Polar S1 fodsensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillykke! Polar S1 fodsensor er det bedste valg til måling af hastighed/tempo og distance, mens du løber. Den overfører nøjagtig og meget modtagelig

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

Advarsel før installation. Pakkeindhold DA - 136. Sluk for Netværkskameraet så snart røg eller unormale lugte opdages.

Advarsel før installation. Pakkeindhold DA - 136. Sluk for Netværkskameraet så snart røg eller unormale lugte opdages. Advarsel før installation Sluk for Netværkskameraet så snart røg eller unormale lugte opdages. Der henvises til brugermanualen for anvendelsestemperaturer. Placér ikke Netværkskameraet på ujævne overflader.

Læs mere

Elektriske data for kontakter og ind- og udkoblingsspoler

Elektriske data for kontakter og ind- og udkoblingsspoler Elektriske data for kontakter og ind- og udkoblingsspoler Maksimalafbryderens signalkontakter betegnelse type standard, minimum strøm 100 ma 24 V lavt niveau, minimum strøm 2 ma 15 V OF ON/OFF kontakt

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning POLAR s3+ STRIDE SENSOR Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. DANSK Tillykke! Polar s3+ stride sensor TM W.I.N.D. er det bedste valg til at forbedre din løbeteknik og effektivitet. Brug af følsomme interti-sensorer

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Revideret 05-01-14 Version 1.1 F21018901DK IBC automatic BRÄNNERIGATAN 5 S-263 37 HÖGANÄS TLF+46 42 33 00 10 FAX +46 42 33 03 75

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA DK.ROT.050101 INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER 1. GENERELT Varmegenvinderen er en roterende varmeveksler med høj temperatur- og fugtvirkningsgrad. Varmeveksleren arbejder med en virkningsgrad på op til

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

TTV 4500 S BETJENINGSVEJLEDNING AKSIALVENTILATOR TRT-BA-TTV4500S-TC-001-DA

TTV 4500 S BETJENINGSVEJLEDNING AKSIALVENTILATOR TRT-BA-TTV4500S-TC-001-DA TTV 4500 S DA BETJENINGSVEJLEDNING AKSIALVENTILATOR TRT-BA-TTV4500S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen...g - 1 Sikkerhed...G - 2 Oplysninger om instrumentet...g

Læs mere

Kort vejledning SOLON SOLraise DK. SOLON SOLraise. Kort vejledning.

Kort vejledning SOLON SOLraise DK. SOLON SOLraise. Kort vejledning. Kort vejledning SOLON SOLraise DK SOLON SOLraise. Kort vejledning. 2 Kort vejledning SOLON SOLraise Bemærk De fuldstændige installations- og sikkerhedsoplysninger kan ses i SOLON SOLraise installationsvejledningen.

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Tekniske bilag og montagevejledning

Tekniske bilag og montagevejledning Brandventilationscentral type 1 1 1 PSM Max. 12 tændsats / 24V DC 1 x Brandventilationsgruppe INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Indhold: Side 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip...

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24/32A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe, 2 komfortgrupper Tilslutning

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Dansk Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Alarmenhed og Sensorplaster Dansk version 2008 Redsense Medical AB Box 287 SE-301 07 Halmstad Sverige www.redsensemedical.com RM-1-RM028

Læs mere

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul GRIPO 4925 er let at tilslutte og anvende. Læs hvor simpelt det kan gøres i denne manual. Indhold 1 Introduktion... 1 Vedligeholdelse...1 Gripo hotline...1 Gripo hjemmeside...1

Læs mere

The Bose 151 SE Environmental Speakers

The Bose 151 SE Environmental Speakers SpringOG.book Page 1 Thursday, January 15, 2004 10:05 AM The Bose 151 SE Environmental Speakers Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía del usuario Notice d utilisation Manuale d istruzioni

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

Smart!wind SW-5.5, SW-7.5 og SW-10

Smart!wind SW-5.5, SW-7.5 og SW-10 Smart!wind, SW-7.5 og SW-10 -faset inverter til husstandsvindmølle, 5,5, 7,5 og 10 kw, standard med ekstra funktion til system kontrol. alle rounder af inverter for små vindmøller op til 20 kw! MODERNE

Læs mere

UPONOR VVS PRÆISOLERET RØRSYSTEM ECOFLEX SUPRA. Ecoflex Supra Præisoleret Rørsystem med el-varmekabel

UPONOR VVS PRÆISOLERET RØRSYSTEM ECOFLEX SUPRA. Ecoflex Supra Præisoleret Rørsystem med el-varmekabel UPONOR VVS PRÆISOLERET RØRSYSTEM ECOFLEX SUPRA Ecoflex Supra Præisoleret Rørsystem med el-varmekabel 02 2007 10002 Ecoflex Supra røret som aldrig fryser Indret byggepladsen eller f.eks. fritidshuset med

Læs mere

Retningslinier for MagFlux Verifikation

Retningslinier for MagFlux Verifikation Retningslinier for MagFlux Verifikation Anvend de følgende retningslinier til at udfylde MagFlux Verifikations Skema korrekt. Efter en vellykket verifikation af MagFlux flowmåleren modtager kunden det

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

NRG 16-36 NRG 16-36. Indbygningsanvisning 810523-00. Niveauelektrode NRG 16-36

NRG 16-36 NRG 16-36. Indbygningsanvisning 810523-00. Niveauelektrode NRG 16-36 NRG 16-36 Indbygningsanvisning 810523-00 Niveauelektrode NRG 16-36 Alle dimensioner i mm Kedelvand G 1 1 /2 DN 100, PN 40 DN 50 20 1500 100 14 10 NW (Vandmangel) 20-5 90 F.eks. Reduktionsstykke K 88,9

Læs mere

Betjeningsvejledning. Termolommer. Eksempler

Betjeningsvejledning. Termolommer. Eksempler Betjeningsvejledning Termolommer Eksempler Betjeningsvejledning for termolommer Side 3-11 2015 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG Alle rettigheder forbeholdes. WIKA er et registreret varemærke i forskellige

Læs mere

teknisk standard 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Ensrettere, konvertere og vekselrettere ETS-52-04-03 Rev. 0b

teknisk standard 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Ensrettere, konvertere og vekselrettere ETS-52-04-03 Rev. 0b 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Ensrettere, konvertere og vekselrettere ETS-52-04-03 Rev. 0b teknisk standard REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 44917/10 Version Forfatter Dokument status/ændring

Læs mere

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual secure open Kode & Mifare CM1000 Mykey - Art. Nr: 480010 (sort), 480011 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482010 (sort), 482011 (hvid) Brugermanual CM1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

Service- og montagevejledning Regnmåler

Service- og montagevejledning Regnmåler - - 1 - - Tillykke med Deres nye Bækmann K regnmåler. De har købt et produkt som med sit enkle og tidløse design vil pryde næsten uanset placering. en er tænkt som et synligt og markant element i havearkitekturen

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Udgave 1.3 Juni 2013 Beta Care ApS, Tlf. (+45) 41420421, www.betacare.dk Indholdsfortegnelse: Forord 2 Generelt 2 Tilsigtet produktanvendelse 2 Leverandørens produktansvar

Læs mere

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S Rundt brand- og røgspjæld & PK-I-S EI90S / EI120S Firkantet brand- og røgspjæld Ved Milepælen

Læs mere

Hydrus Smart Start Elite. Brugermanual

Hydrus Smart Start Elite. Brugermanual 1 15 Udgave: Juli 2012 Indhold 1. Generelt... 3 1.1 en... 3 1.2 Teknologisk baggrund... 4 1.3 Garanti... 5 1.4 Advarsler... 6 1.4.1 Generelt... 6 1.4.2 Montering & igangsætning... 6 1.4.3 Strøm... 6 2.

Læs mere

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor Læs venligst hele manualen før ibrugtagning, og det er selvsagt vigtigt at instruktionerne følges meget nøje. Modellen kan også leveres med løse pads, med hvilke det er muligt at foretage kontinuerlige

Læs mere

TIGRIS AHC 8007/8014 styring

TIGRIS AHC 8007/8014 styring Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560864 / 150408 Installationsvejledning for Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt Wavin på 86962000, hvis du har brug for gode råd og vejledning omkring

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Kodetastatur CT1000. Brugermanual

Kodetastatur CT1000. Brugermanual secure open Kodetastatur CT1000 Art. Nr.: 460100 (sort) Art. Nr.: 460106 (hvid) Brugermanual CT1000_usermanual_DANmaj15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000 Aalborg Tel: +45 72 40 60 03 Fax: +45 96 32 00

Læs mere

QUICKVEJLEDNING. Montering

QUICKVEJLEDNING. Montering QUICKVEJLEDNING Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes som vist nedenfor.

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Til installatøren Installationsvejledning VR 900 Kommunikationsenhed DK Udgiver/producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91

Læs mere

INSTRUKTION FOR GMC 8022

INSTRUKTION FOR GMC 8022 INSTRUKTION FOR GMC 8022 1 GASMÅLE- OG ALARMANLÆG TYPE 8022 ANVENDELSE: Elektronikenheden har i forbindelse med detektorer (udgangssignal 4-20 ma) følgende funktioner Måling og visning af den aktuelle

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

F-SERIEN TIL. indikatorer totalisatorer transmittere flowcomputere batchstyringer displays. flow niveau tryk temperatur

F-SERIEN TIL. indikatorer totalisatorer transmittere flowcomputere batchstyringer displays. flow niveau tryk temperatur F-SERIEN indikatorer totalisatorer transmittere flowcomputere batchstyringer displays flow niveau tryk temperatur TIL IEN F-SERIEN F-SERIEN F-SERIEN F-SERIEN F-SERIEN F-SERIEN F Introduktion Produkterne

Læs mere

CP1000. Brugermanual

CP1000. Brugermanual secure open Kode & Proximity CP1000 Mykey - Art. Nr: 480015 (sort), 480016 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482015 (sort), 482016 (hvid) Brugermanual CP1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

ED 100/250 Dobbelt-dørs løsning Intern kabling DORMA ED 100 ED 250. Dobbelt-dørs løsning: Intern kabling. Montagevejledning

ED 100/250 Dobbelt-dørs løsning Intern kabling DORMA ED 100 ED 250. Dobbelt-dørs løsning: Intern kabling. Montagevejledning ED 100 ED 250 : Montagevejledning Denne montagevejledning skal bruges i kombination med Montagevejledningen ED 100-250 mellem Automatik ved dobbelt-dørs løsninger: Ved en dobbelt-dørs løsning, skal de

Læs mere

SIKOM SikkerDanmark Samsøvej 17 DK-8382 Hinnerup Tlf. 8764 6000 www.sikom-as.dk. Bi-Way billetluge anlæg

SIKOM SikkerDanmark Samsøvej 17 DK-8382 Hinnerup Tlf. 8764 6000 www.sikom-as.dk. Bi-Way billetluge anlæg SIKOM SikkerDanmark Samsøvej 17 DK-8382 Hinnerup Tlf. 8764 6000 www.sikom-as.dk Bi-Way billetluge anlæg Introduktion Bi-Way billetluge anlægget er designet til effektiv kommunikation mellem billetluge

Læs mere

Installationsvejledning. Thermo Call TC3

Installationsvejledning. Thermo Call TC3 Installationsvejledning Thermo Call TC3 1 2 # 24990A 965 082 AMP 3 4 # 98393A # 67769A sw Ukorrekt installation eller reparation af Webasto varme- og kølesystemer kan forårsage brand eller udslip af dødelig

Læs mere

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 125597/2013-04-10 (2383) INSTALLATION Emhætte H 106 E Safe er beregnet for montering i, imellem eller under overskab. Emhætten er forsynet

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE DET INDEHOLDER PAKKEN SÅDAN TILSLUTTER DU ANTENNEKABEL HDMI-KABEL NETVÆRKS-KABEL 1. Sådan tilslutter du din Stofa boks 4 2. Slut din Stofa boks

Læs mere

Røgmelder MSD 523 Teknisk information og betjeningsanvisning

Røgmelder MSD 523 Teknisk information og betjeningsanvisning Teknisk information og betjeningsanvisning Brand- & komfortventilation Vinduesautomatik Tlf. 73 Fax. 73 3 www.eegholm.dk Indhold Side Egenskaber Kendetegn Revision/Vedligehold Levetid Funktion / Anvendelse

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

MTR12 12 Volt vare nr. 572093

MTR12 12 Volt vare nr. 572093 Brugervejledning instruktion Brugervejledning & instruktion MTR12 12 Volt vare nr. 572093 230 Volt vare nr. 572094 MTR12/1101-1 INDHOLD Indeks. 1: Beskrivelse 2: Installation 3: Termostat funktion 4: Følerafvigelse

Læs mere

Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer

Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer KAPITEL 709 MARINAER Note Dette kapitel er baseret på et CENELEC-forslag, som kun omhandler marinaer i modsætning til IEC standarden, som

Læs mere

I/O Extender - installations- og brugervejledning

I/O Extender - installations- og brugervejledning DK I/O Extender - installations- og brugervejledning Indholdsfortegnelse side 1. Applikation og funktion.....................................................3 1.1. LED lys diode........................................................3

Læs mere

Wonderfil Wrap Automatisk luftpudepumpe. Brugsanvisning Oversættelse af original manual

Wonderfil Wrap Automatisk luftpudepumpe. Brugsanvisning Oversættelse af original manual Automatisk luftpudepumpe Brugsanvisning Oversættelse af original manual Wonderfil Wrap is covered by U.S. Patent 8272510. Other patents pending. www.sealedair.com WFW 11/12 Wonderfil Wrap is covered by

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere