Industrielle vaskemaskiner med centrifugering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Industrielle vaskemaskiner med centrifugering"

Transkript

1 Industrielle vaskemaskiner med centrifugering Højtcentrifugerede affjedrede maskiner 7 kg 8 kg 11 kg 14 kg 18 kg 24 kg 28 kg Fastmonterede maskiner 8 kg 11 kg 14 kg middelcentrifugering 18 kg 24 kg 28 kg med lave omdrejninger 18 kg 24 kg 28 kg middelcentrifugering Oprindelig manual til installation, vedligeholdelse og betjening af maskinen C Udgivelsesdato:

2

3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse SIKKERHEDSANVISNINGER...4 BETJENING...8 Symboller på maskinen...8 Før du vasker...10 Lugeåbning...10 Læg vasketøjet i vaskemaskinen...10 Lugelukning...10 Programvalg...10 Oversigt over vaskeprogrammer...11 Påfyldning af vaskemiddler...11 Maskinens igangsættelse...12 Afslutning af vaskecyklus...13 Strømafbrydelse...13 Modul med automatisk åbning af dørlåsen...14 Lugeåbning i fejltilstand...14 Fejlfjernelse...15 TEKNISKE OPLYSNINGER...18 Højtcentrifugerende affjedrede maskiner, (videre i teksten affjedrede )...18 Fastmonterede maskiner med middelcentrifugering, (videre i teksten fastmonterede )...18 Tilslutning...19 Affjedrede maskiner kg / lb...20 Fastmonterede maskiner kg / lb...21 INSTALLATION...30 Affjedrede maskiner...30 Fastmonterede maskiner...33 Vandtilslutning...37 Tilslutning af afløb...39 Uløbsventil...39 Afløbspumpe...40 Udluftning...40 Damptilslutning...40 Tilsluting af flydende vaskemiddeldosering...41 El-tilslutning...43 VEDLIGEHOLDELSE OG AFBALANCERING...47 Daglig kontrol og vedligeholdelse...47 Kontrol og vedligeholdelse hver tre måneder...47 Kontrol og vedligeholdelse hver seks måneder...48 Udskiftning af lugens pakning...48 Justering af sikkerhedskontakt - affjedrede maskiner...49 Udskiftning og spænding af remmen...49 Vandfiltre...50 Spændemomenter...50 Udskiftning af vaskemaskinens sikringer...50 PROBLEMER OG FEJL...51 Nødåbning af lugelås...51 Fejlmeldinger vist på displayet...51 Liste over anbefalede reservedele...51 MASKINENS TAGNING-UD-AF-DRIFT...52 Afkobling af maskinen...52 Bortskaffelse af maskinen _C_UDGIVELSESDATO_ DOC MANUAL TIL INSTALLATION, VEDLIGEHOLDELSE OG BETJENING AF MASKINEN 3

4 Sikkerhedsanvisninger Sikkerhedsanvisninger ADVARSEL GEM DISSE VEJLEDNINGER TIL SENERE BRUG. Manglende overholdelse af vejledninger kan resultere i forkert anvendelse af maskinen, kan forårsage brand, skade på personer el.dødsfald og/el. skade på vaskeriets udstyr og/el.maskine. ADVARSEL- Før maskinens anvendelse læs forsigtigt VIGTIGE SIKKERHEDSVEJLEDNINGER. Maskinens forkerte anvendelse kan forårsage brand, skade af el-strøm el. alvorlige skader på personer el. dødsfald, ligesom alvorlig skade på maskinen. Denne udgave af brugsanvisning er en oversættelse af den originale engelske udgave. Uden den originale udgave er disse vejledninger ukomplete (gælder ikke for den tjekkiske udgave). Før installation, drift og maskinens vedligeholdelse læs grundigt de komplete vejledninger, d.v.s.denne Manual til maskinens installation, vedligeholdelse og betjening, Programmeringsmanual, og Reservedelskatalog. Programmeringsmanual og Reservedelskatalog er ikke en standard del af leverancen. Programmeringsmanual og Reservedelskatalog skal indhentes hos leverandøren/producenten. Følg instruktioner i vejledninger og gem dem på et passende sted ved maskinen til senere brug. Sikkerhedsanvisninger i vejledninger for personer som betjener maskinen bør printes ud og skal synligt posteres i vaskeriet i nærheden af maskinen. Vaskemaskinen med centrifugering er beregnet kun til tekstilvask, alle andre genstander kan beskadige maskinen el. forårsage en skade. Bruges maskinen til andre teknologier, skal vejledninger og advarsler overholdes for at undgå skader på personer. Producenten bærer ikke noget ansvar for skader på tekstiler forårsagede af en uegnet vaskemåde. Overhold altid vejledninger og/el. advarsler anført på tekstiler og vaske- el. rengøringsmidler fastsat af producenten. Maskinen skal indstilles i overensstemmelse med vejledninger. Afløb, tilløb, el-installation, udluftning,jordforbindelse og andre tilslutninger skal udføres ifølge Manual til installation, i overensstemmelse med de lokale standarder og tilslutningen skal udføres af autoriserede personer med gyldig kvalificering. Ved tilslutning til det lokale el-net (TT / TN / IT..) skal de gældende forskrifter overholdes. Udstyret i standardversionen kan ikke altid tilsluttes IT el-nettet. Kontakt din leverandør. Alle typer af maskiner produceres ifølge EU-direktiv om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC). De kan bruges kun i arealer som opfylder maskinens tilsvarende klasse af elektromagnetisk kompatibilitet (alle maskiner opfylder min. A.klasse industrimiljø). Af sikkerhedsmæssige årsager skal en minimal sikker afstand fra de følsomme elektriske el. elektroniske udstyr overholdes. Man må ikke ændre parametreindstillingen på frekvensveksleren. Det kunne forårsage en alvorlig skade, brand, skade på maskinen osv. Læg aldrig overdrevet tryk på emballagen under transporten og opbevaring da maskinens komponenter som stikker ud fra konturlinje kan beskadiges. Brug udelukkende kobberledere. Maskinen skal tilsluttes til en ledning, som ikke er koblet til belysning el. stikdåse. Enhver ændring i installation ikke nævnt i Installationsmanual skal godkendes af leverandøren el. producenten. I omvendt tilfælde afviser leverandør og producent ansvaret for ev.skader på personer el. skader på ejendom. Indgreb og ændringer i maskinens konstruktion er ikke tilladt og producenten afviser i disse tilfælde alt ansvar. Vaskemaskiner med centrifugering skal installeres på en flad overflade. Hvis ikke, kan der under centrifugering opstå vibrationer og trods det at maskinen er forsynet med en vibrationsafbryder, kan maskinen blive alvorligt beskadiget og efterfølgende kan operatøren blive kvæstet. Sæt aldrig maskinen i gang før man fjerner transportstøtter. Før igangsættelsen bør vaskemaskinen altid testes. Det er muligt at i den nye vaskemaskine kan forblive restforurening fra produktionsprocces. Denne restforurening kan smitte Dit vasketøj. Defor skal Du, før Du vasker Dit almindelige tøj, udføre en hedvask og bruge kludder el. gammelt tøj. Hold maskinen og omgivelserne rene, uden brændstoffer. Anvendelse af hypoklorid forårsager korrosion som kan under nogle omstændigheder resultere i svigt af komponenter. Maskinens garanti kan ikke accepteres hvis korrosion opstod som følge af klor og dets forbindelsers virkning. Maskinen må ikke bruges i et miljø som kan skabe eksplosiv atmosfære i maskinen. Maskinen skal ikke blive udsat til vejrpåvirkininger, til ekstrem lave el. høje temperaturer og fugt. 4 MANUAL TIL INSTALLATION, VEDLIGEHOLDELSE OG BETJENING AF MASKINEN _C_UDGIVELSESDATO_ DOC

5 Sikkerhedsanvisninger Opbevar aldrig nogle brændbare materialer omkring maskinen. Man skal afgrænse farlige zoner i vaskeriet og forhindre adgang til dem imens maskinen er i gang. Vask ikke tøjet som blev tidligere renset, vasket, iblødsat el. forurenet med benzin, rensemidler for tørrensning el. med andre brandfarlige el. eksplosive stoffer, da de udskiller dampen som kan forårsage tænding el. eksplosion. Disse tekstiler skal først vaskes manuelt og skal tørres. Tilsæt ikke benzin, rensemidler til tørrensning el. andre brandfarlige el. eksplosive stoffer til vaskebadet. Disse stoffer udskiller dampen som kan forårsage tænding el. eksplosion Under visse vilkår kan dannes brintgas i varmvandssystemet som ikke brugtes i to el. flere uger. Brintgasset er eksplosivt. Brugtes varmtvandssystemet ikke i denne lange periode, åben alle vandhaner for varmt vand og lad vandet løbe i nogle minutter. Sådan fjeres det akkumulerede gas. Da dette gas er brandfarligt skal Du under disse aktiviteter ikke ryge og bruge åben ild., TEMPERATUR I VASKEMASKINENS TROMLE: For at måle temperatur af vaskebadet i vasketromlen, bruger den elektroniske programmering en varmesensor. Der findes flere faktorer som påvirker temperaturmåling. Derfor er måling af vaskebadet kun omtrentlig. Følg og overhold altid instruktioner fra producenten af vaske- el.rensemidler, midler til tørrensning og desinficeringsmidler. Du vil undgå ev.skade. Opbevar disse midler utilgængeligt for børn, helst i et lukket lokale. Manipuler ikke uden formålet med vaskemaskinens styreelementer og omgå ikke sikkerhedsvejledninger og advarsler. I tilfælde af fare sluk hovedafbryderen el. et andet frakoblings nødudstyr. Ved påfyldning af tragten el. hvis maskinen kører, læg ikke nogle genstander under tragtens låg. Åben ikke tragtens låg efter maskinen blev startet. Udløb el. sprøjtning af farlig væske kan resultere i alvorlige skoldninger og forbrændinger..brug ikke maskinen med mangler, manglende dele el. fjernede dækninger. Maskinen kan ikke startes hvis dækninger ikke er rigtigt fastspændte på sine pladser. Maskinen skal ikke opbevares, installeres el. udsættes til vejrpåvirkininger, til ekstrem lave el. høje temperaturer og fugt. Vask aldrig maskinen med løbende el. sprøjtende vand. Lad ALDRIG maskinen blive våd. Check regelmæssig lugelåsens mekanisme. Omgå ALDRIG lugelåsens funktionalitet. Før vedligeholdelse el. rensning og efter hver afsluttet arbejdsdag sluk el- tilførsel og luk hoved vand- og damptilløb. På bagre del af maskinen findes et udluftningshul. Fra udluftningen kan udslippe varme fordampninger el. varm luft. Overdæk ikke udluftningshullet og check det regelmæssig. Det fungerer som et lufthul og dampudstødning som forhindrer dannelse af et overtryk i vaskemaskinen. Reparer og erstat ikke maskinens enhver del el. prøv ikke nogen servisering hvis den ikke anbefales speciel i manual til vedligeholdelse el. servicevemanual under den forudsætning at Du forstår og kan magte disse instruktioner. Serviceydelser kan udføres kun af en autoriseret servicemand. Oplysninger i denne manual er bestemt for en kvalificeret servicemand der kender de gældende sikkerhedsprocedurer under maskinens reparation. Alle tester og reparationer budre udføres af en kvalificeret servicemand der disponerer over de rigtige instrumenter og måleudstyr. Alle udskiftninger af dele burde udføres af en kvalificeret servicemand der bruger kun reservedele godkendt af producenten. Udføres service el. reparation af en ukvalificeret servicemand el. bruges der andre dele end dem godkendt af producenten, kan det resultere i forkert montage el. indstilling. En forkert montage el. indstlling kan forårsage farlige situationer. Under servisering kan der opstå risici for kvæstelse el. skade af el-strøm. Kvæstelser el. skader af el-strøm kan være meget alvorlige el. dødelige. Derfor skal man under kontrol af el-spænding på de samtlige komponenter el. på maskinen arbejde med en ekstrem forsigtighed. PAS PÅ: Under vedligeholdelse burde være strømforsyning ALTID slukket. Kun i nød- og særligt tilfælde kan strømforsyningen bliver tændt. Alle industrielle (OPL - On Premise Laundry) vaskemaskiner er beregnet till brug af den kvalificerede betjenningspersonale i vaskerier. Før maskinen sættes ud af drift el. før den skrottes, skal lugen fjernes. Hvert vand- el. dampudslip skal repareres omgående. I tilfælde af udslippet luk hoved vand- el. damptilløb. I tilfælde af enhvert problem el. fejl kontakt din forhandler, servicetekniker el. producent omgående. Producenten forbeholderr sig ret til ændringer i brugsanvisninger uden foregående varsel. Norme IEC335 bruges til maskiner med netto brugtbar tromlevolumen på 60 til150 l. Standard EN bruges til maskiner med netto brugtbar tromlevolumen over 150 l _C_UDGIVELSESDATO_ DOC MANUAL TIL INSTALLATION, VEDLIGEHOLDELSE OG BETJENING AF MASKINEN 5

6 Sikkerhedsanvisninger BETJENNES MASKINEN VED HJÆLP AF MØNT, JETON EL. LIGNEDE SELVBETJENING, SKAL INDEHAVEREN-OPERATØREN SØRGE FOR FJERNBETJENT STYRING TIL NØDSTOP. DETTE UDSTYR SKAL VÆRE LET OG SIKKRET TILGÆNGELIGT TIL BRUGERE. DETTE UDSTYR TIL NØDSTOP VIL SIKRE AT MIN. MASKINENS STYREKREDSLØB VIL AFBRYDES. RØR IKKE LUGENS GLAS FØR AFSLUTNING AF VASKECYKLUS. ÅBEN IKKE VASKEMASKINENS LUGE FØR TROMLEN STÅR STILLE OG VANDET ER DRÆNET FRA TROMLEN. LÆG IKKE VASKETØJET FORURENET MED SPRINGSTOFFER EL. FARLIGE KEMIKALIER I MASKINEN. DENNE MASKINE MÅ IKKE BETJENNES AF BØRN. LAD IKKE BØRN LEGE I, PÅ EL. OMKRING MASKINEN. FØR MASKINENS IGANGSÆTTELSE VÆR SIKKER AT I MASKINEN EL. I NÆRHEDEN IKKE FINDES MENNESKER (BØRN) EL. DYR. TIL DENNE MASKINE SKAL BRUGES DE ORIGINALE EL. IDENTISKE RESERVEDELE. EFTER REPARATIONS UDFØRELSE SKAL ALLE PANELLER SÆTTES PÅ DERES PLADS OG MONTERES PÅ DEN OPRINDELIGE MÅDE. DET ER EN BESKYTTENDE FORANSTALNING MOD ELEKTRISK CHOCK, SKADE, BRAND OG/EL. SKADE PÅ EJENDOM. MASKINEN SKAL TILSLUTTES TIL FORSYNINGSSYSTEMET MED BESKYTTELSESLEDEREN OG DENNE LEDER SKAL I MASKINEN TILSLUTTES TIL DEN TILSVARENDE JORDFORBINDELSES KLEMME. ENDVIDERE SKAL DER UDFØRES BESKYTTENDE SAMMENKOBLING MELLEM ALLE MASKINER I VASKERIET. FOR AT UNDGÅ BRAND, KVÆSTELSE OG SKADE AF EL.STRØM, SKAL VASKEMASKINEN ORDENTLIGT JORDFORBINDES. MASKINEN SKAL IKKE TILSLUTTES FORSYNINGSYSTEMET FØR DEN IKKE ER ORDENLIGT JORDFORBUNDET I OVERENSSTEMMELSE MED DE LOKALE OG STATLIGE STANDARDER. ER DER PÅ DET SAMME STED TILSLUTTET FLERE MASKINER, SKAL DER, SOM BESKYTTELSEN AF MASKINER, UDFØRES DERES SAMMENKOBLING, HVIS DET ER MULIGT. MASKINENS HVER INSTALLATION ASKAL KONSULTERES MED EN BYGNINGSINGENØR FOR AT OVEHOLDE FORSKRIFTER FOR BELASTNING AF DEN KONKRETE BYGNING OG SPREDNING AF VIBRATIONER OG STØJ! PRODUCENTEN IKKE ANBEFALER MASKINENS INSTALLATION I ET RUM OVER KÆLDEREN EL. PÅ EN ØVRE ETAGE.VASKEMASKINEN ER BEREGNET TIL DEN PERMANENTE TILSLUTNING, DERFOR SKAL DEN PLACERES OG SIKRES PÅ ET BRANDSIKKERT GULV MED TILSVARENDE OVERFLADESTRUKTUR. EN BETONSOKKEL ER NØDVENDIG. TRÆGULVET MED METAL FORSTÆRKNING ER IKKE TILLADT P.G.A. BRANDFARE OG ALT FOR STORE VIBRATIONER. INSTALLER ALDRIG MASKINEN PÅ EN ØVRE ETAGE EL. MASKINEN IKKE MÅ INSTALLERES PÅ ET FUNDAMENT SOM IKKE HAR DEN ØNSKEDE BELASTNINGSGRAD. SELVOM MASKINEN STÅR I STILLING SLUKKET, ER AFBRYDERENS TILFØRSESLKLEMMER STADIGVÆK UNDER SPÆNDING. EFTER STRØMAFBRYDELSE VENT MIN. 10 MINUTTER FØR DU STARTER KONTROLLEN EL. VASKEMASKINENS SERVICERING. FØR KONTROL AF FREKVENSVEKSLER CHECK RESTSPÆNDING MELLEM KLEMMER + OG -. FØR DU PÅBEGYNDER VEKSLERENS KONTROL, SKAL DENNE SPÆNDING VÆRE MINDRE END 30VDC. 6 MANUAL TIL INSTALLATION, VEDLIGEHOLDELSE OG BETJENING AF MASKINEN _C_UDGIVELSESDATO_ DOC

7 Sikkerhedsanvisninger LAD ALDRIG BØRN LEGE I MASKINEN EL. NÆRHEDEN. FINDES BØRN I NÆRHEDEN NÅR MASKINEN BRUGES, SKAL DE VÆRE UNDEN ET STRAM OPSYN. BØRN ER IKKE TILLADT AT BETJENNE MASKINEN. HVIS LUGELÅSEN IKKE VIRKER, BRUG IKKE MASKINEN INDTIL LUGELÅSEN REPARERES. OVERHOLD ALLE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER OG LOVE. VEJLEDNINGER OG ADVARSLER I DENNE BRUGSANVISNING KAN IKKE OMFATTE ALLE MULIGE FARLIGE SITUATIONER. MAN SKAL FORSTÅ DEM SOM GENERELLE VENDINGER. FORSIGTIGHED OG GRUNDIGHED ER FAKTORER SOM MASKINENS KONSTRUKTION IKKE KAN OMFATTE. DISSE FAKTORER DANNER VILKÅR FOR KOMPETENCEN AF DE PERSONER DER INSTALLERER, BETJENNER EL. VEDLIGEHOLDER MASKINEN. DET ER BRUGERENS ANSVAR AT HANDLE MED TILPASSENDE FORSIGTIGHED UNDER MASKINENS BETJENING. FJERN IKKE ADVARSELSYMBOLER PÅ MASKINEN. OVERHOLD VEJLEDNING PÅ SKILTERNE OG SYMBOLER FOR AT UNDGÅ SKADER PÅ PERSONER. PÅ MASKINENS KRITISKE STEDER ER PLACERET SIKKERHEDSSKILTER. DISSE SKILTER SKAL HOLDES LÆSBARE ELLERS KAN OPERATØRE EL. SERVICETEKNIKERE BLIVE KVÆSTET. MODEL MED VEJESYSTEM: BÆR ALRIDG VEJESENSORER FOR DERES KABLER!! MODEL MED VEJESYSTEM: NÅR DU LÆGGER MASKINEN NED, UNDGÅ UJÆVN BELASTNING MELLEM VEJESENSORER. ET SLAG KUNNE BESKADIGE VEJESENSORER PERMANENT! MODEL MED VEJESYSTEM: EFTER AT MASKINEN ER TÆNDT, SKAL SYSTEMET BRUGE 10 MIN SOM OPVARMNINGSTID. DET ER VIGTIGT SPECIELT I TILFÆLDE AT EL-TILFØRSEL ER LUKKET FOR PERIODE LÆNGERE END FEM MINUTTER. FORSØMMELSE AF OPVARMNINGSTID KAN FORÅRSAGE ALVORLIGE FEJL I VEJNING _C_UDGIVELSESDATO_ DOC MANUAL TIL INSTALLATION, VEDLIGEHOLDELSE OG BETJENING AF MASKINEN 7

8 Betjening Betjening Symboller på maskinen Pas på, farlig spænding, elektrisk udstyr Pas på Anden fare, læs og overhold skriftlige vejledninger Pas på Forhøjet temperatur Skal ikke lukkes, ikke overdækkes Tilløb af varmt vand, (rødt skilt) Tilløb af koldt blødt vand, (lyseblåt skilt) Tilløb af koldt hårdt vand, (mørkeblåt skilt) Varmluftsudgang fra maskine I farlig situation tryk på knappen CENTRALSTOP for maskinens standsning Hullerne skal ikke brydes igennem, kun bores Damp 8 MANUAL TIL INSTALLATION, VEDLIGEHOLDELSE OG BETJENING AF MASKINEN _C_UDGIVELSESDATO_ DOC

9 Betjening Variant Xcontrol Variant Xcontrol Plus START (for OPL variant funktion ADVANCE) (1) START (funktion ADVANCE) VALGBEKRÆFTELSE STOP (programafbrydelse) VALGANNULLERING VALGBEKRÆFTELSE NAVIGATION OP VALGANNULLERING NAVIGATION NED NAVIGATION OP VALG AF YDERLIGERE FUNKTIONER INFO OPL variant: oplysninger om programmet Variant med mønthul: betjeningsvejledning NAVIGATION NED VALG NEJ NEDSÆTTELSE AF TIDSSEKVENS VALG JA FORHØJELSE AF TIDSSEKVENS INFO (oversigt over tilgængelige vaskeprogrammer og oplysninger om programmet) SERVICE (serviceoplysninger) FUNKTION FORSINKET START (forskydning startes ved at trykke på knappen start) 0 til 9 NUMERISK TASTATUR (1) OPL variant vaskemaskiner til uddannet personale _C_UDGIVELSESDATO_ DOC MANUAL TIL INSTALLATION, VEDLIGEHOLDELSE OG BETJENING AF MASKINEN 9

10 Betjening Før du vasker Sortér tøjet efter vejledninger og temperatur specificeret af producenten. Kontrollér hvis der ikke findes nogle fremmede genstander såsom søm, skruer, nål osv. som kunne forårsage skader på vaskemaskinen el. vasketøjet. Vend vrangen på vasketøjet ud. For at opnå bedre vaskeresultat, bland større og mindre stykker af vasketøjet og læg dem i vaskemaskinen fri og adskilt. VARSEL! Vaskemaskinens optimale påfyldning er fastsat med påfyldningsforholdet. Påfyldnings passende forhold bestemmes af vasketøjets type samt andre faktorer. Bomuldstøj kræver normalt påfyldningsfaktor 1:10 1:13, hvilket betyder fuld påfyldning af vasketromlen. Mængden af det påfyldte vasketøj må ikke overstige maskinens maks.kapacitet. Maskiner med centrifugering skal ikke overbelastes. En overbelastning kan forårsage et dårligt vaskeresultat. Halveret vaskepåfyldning kan forårsage en dårlig vaskefunktion. Syntetiske og blandede tekstiler kræver påfyldningsfaktor 1:18-20, d.v.s. vasketromlens halve påfyldning. Større mængder af vasketøjet kan resultere i et dårligt vaskeresultat og skader på vasketøjet. Lugeåbning Åben lugen ved hjælp af lugehåndtaget. Læg vasketøjet i vaskemaskinen Læg vasketøjet i tromlen. Lugelukning Luk lugen ved at presse mildt på dørhåndtaget og samtidigt drej dørhåndtaget til venstre. Rund rotation af dørhåndtaget er ikke nødvendig. Den ville forårsage en spinding af sikkerhedssystemet. Er maskinen i drift, virker sikkerhedssystemet som beskyttelsen mod en voldelig manipulering og mulige følgeskader på dørlåsen. Før du sætter vaskemaskinen i gang, vær sikkert at lugen er ordentligt lukket. Programvalg Vælg et af vaskeprogrammer som står til rådighed og svarer best tekstilers kvalitet og den tilladte vasketemperatur. o Variant Xcontrol : vælg vaskeprogrammet ved hjælp af navigationsknapper op, ned. o Variant Xcontrol Plus : angiv vaskeprogrammets nummer ved hjælp af den numeriske tastatur. o Programvalget bestemmer temperatur og tid for vask og skylning. OBS: o Valgmulighed for lukning af indstllingsprogrammet, ændringer i fabriksindstilling, vaskeprogrammer og andre indstillingsmuligheder se Indstillingsmanual. 10 MANUAL TIL INSTALLATION, VEDLIGEHOLDELSE OG BETJENING AF MASKINEN _C_UDGIVELSESDATO_ DOC

11 Betjening Oversigt over vaskeprogrammer Vaskeprogram 1 Hedvask intensiv 90 C Vaskeprogram 2 Varmvask intensiv 60 C Vaskeprogram 3 Kulørt tøj intensiv 40 C Vaskeprogram 4 Hvidt tøj intensiv 30 C Vaskeprogram 5 Uld 15 C Vaskeprogram 6 Hedvask 90 C EKONOMISKE vandniveauer Vaskeprogram 7 Varmvask 60 C EKONOMISKE vandniveauer Vaskeprogram 8 Kulørt tøj 40 C EKONOMISKE vandniveauer Vaskeprogram 9 Hvidt tøj 30 C EKONOMISKE vandniveauer Vaskeprogram 10 Eco hedvask 90 C EKONOMISKE vandniveauer Vaskeprogram 11 Eco varmvask 60 C EKONOMISKE vandniveauer Vaskeprogram 12 Eco kulørt tøj 40 C EKONOMISKE vandniveaur Vaskeprogram 13 Eco hvidt tøj 30 C EKONOMISKE vandniveauer Vaskeprogram 14 Centrifugering lave omdrejninger Vaskeprogram 15 Centrifugering høje omdrejninger Kun Xcontrol Plus: Vaskeprogram 16 Sport 60 C Kun Xcontrol Plus: Vaskeprogram 17 Mopper 60 C Kun Xcontrol Plus: Vaskeprogram 18 Hestetæpper 40 C Kun Xcontrol Plus: Vaskeprogram 19 Cowboybukser 60 C Kun Xcontrol Plus: Vaskeprogram 20 Stivning - Påfyldning af vaskemiddler Sæbeskålen i maskinens øvre låg påfyldes efter det udvalgte program. o Forvask i sæbeskål o Hovedvask i sæbeskål o Hovedvask i sæbeskål o Skylle- el. stivningsmiddel i sæbeskål : vaskemiddel til forvask. : vaskemiddel til hovedvask : flydende vaskemiddel til hovedvask el. flydende blegningsmiddel osv. : flydende skyllemiddel el. flydende stivelse til den sidste skylning OBS: o Vi anbefaler at bruge kun de passsende, almindeligt tilgængelige vaskemidler med nedsat skumdannelse. Anvend ikke de gelagtige vaskemidler Doseringen anføres sædvanligvis på emballagen. Overdosering af vaskemiddel kan medføre overdreven skumdannelse som kan negativ påvirke vaskeresultatet og samtidig beskadige maskinen. o Sørg for at sæbeskålens låg lukkes ved maskinens start _C_UDGIVELSESDATO_ DOC MANUAL TIL INSTALLATION, VEDLIGEHOLDELSE OG BETJENING AF MASKINEN 11

12 Betjening Maskinens igangsættelse Variant Xcontrol Modeller med møntautomat Vælg det ønskede vaskeprogram. Kast det rigtige antal af mønter svarende til det valgte program i mønthullet. På displayet vises det resterende beløb til betaling. Efter betaling vises anmodning om at starte programmet ved at trykke på knappen START. Ved at trykke på knappen START vil Du sætte maskinen igang. Har Du valgt ved fejtagelse et andet vaskeprogram, kan Du ændre det i løbet af de første 150 sekunder ved hjælp af navigationsknapper op, ned. Vælger Du et dyrere program, vises der møntværdien Du skal betale til. Hvis du ikke tilføjer flere mønter, vil det oprindeligt valgte program starte I løbet af vaskecyklus kan Du følge på displayet de aktuelle vaskesekvenser og den resterende tid. Modeller uden møntautomat Vælg det ønskede program. Ved at trykke på knappen START vil Du sætte maskinen igang. Har Du valgt ved fejltagelse et andet vaskeprogram, kan Du ændre det i løbet af det første skridt ved hjælp af navigationsknapper op, ned. I løbet af vaskecyklus kan Du følge på displayet de aktuelle vaskesekvenser og den resterende tid. Har operatøren indstillet accelerations funktion ADVANCE kan Du, ved at trykke på knappen START, overgå til det næste skridt. 12 MANUAL TIL INSTALLATION, VEDLIGEHOLDELSE OG BETJENING AF MASKINEN _C_UDGIVELSESDATO_ DOC

13 Betjening Variant Xcontrol Plus Efter valg af det ønskede vaskeprogram tryk på knappen START, som vil sætte vaskecyklus igang. Hvis Du angiver nummeret på vaskeprogam som ikke svarer nogle tildelte programmer, vises på displayet INVALID. I løbet af en vaskecyklus kan Du følge på displayet de aktuelle gennemførte vaskesekvencer og resterende tid af vaskecyklus. Forløbets viser 35 Min. Prog 2: WARM WASH Program nummer Vaskeprogrammets navn Vaskeprogrammets resttid Tidsenheder Afslutning af vaskecyklus Varighed for vaskecyklus afregnes på displayet helt til nul. Efter afslutning af vaskecyklus deaktiveres lugelåsen og på displayet vises LOSSE. Åben lugen og tag vasketøjet ud fra maskinen. Meddelelse LOSSE forsvinder og maskinen er klar til det næste program. Der vises PROGRAMVALG. KAN DU IKKE EFTER STRØMAFBRYDELSE ÅBNE LUGEN OG MASKINEN ER FORSYNET MED ET AUTOMATISK OPLÅSNINGS KREDSLØB, VENT INDTIL OPLÅSNINGS KREDSLØB ÅBNER LUGELÅSEN. FØR LUGEÅBNING VÆR SIKKER AT TROMLEN STÅR HELT STILLE OG VANDET ER DRÆNET. Strømafbrydelse Variant Xcontrol Opstår der en strømafbrydelse i maskinens inaktiv tilstand og vaskeprogrammet blev ikke startet endnu, vil maskinen blive i inaktiv tilstand. Opstår der en strømafbrydelse i løbet af vaskeprocessen og lugen bliver lukket og låst, vil vaskeprogrammet efter fornyelsen af forsyningen fortsætte fra det punkt, hvor programmet blev afbrudt. Maskiner forsynede med et automatisk oplåsnings kredsløb: Se kapitel Modul med automatisk åbning af dørlåsen. Opstår er i løbet af en strømafbrydelse lugelåsens åbning og lugen bliver lukket, vil anmodningen TRYK PÅ START/ÅBEN LUGE vises efter strømfornyelsen. Vil Du åbne lugen, bliver vaskeprogrammet annulleret. Trykker Du på knappen START vil vaskeprogrammet, efter strømfornyelsen, fortsætte fra det punkt, hvor programmet blev afbrudt _C_UDGIVELSESDATO_ DOC MANUAL TIL INSTALLATION, VEDLIGEHOLDELSE OG BETJENING AF MASKINEN 13

14 Betjening Variant Xcontrol Plus Opstår der en strømafbrydelse i maskinens inaktiv tilstand og vaskeprogrammet blev ikke startet endnu, vil maskinen blive i inaktiv tilstand. Opstår der en strømafbrydelse i løbet af vaskeprocessen, vil meddelelsen FORTSÆTTE/STOP vises efter strømfornyelsen. Trykker Du på knappen STOP bliver vaskeprogrammet afsluttet. Trykker Du på knappen START vil vaskeprogrammet, efter strømfornyelsen, fortsætte fra det punkt, hvor programmet blev afbrudt. Modul med automatisk åbning af dørlåsen På bestillingen kan maskinen udstyres med en automatisk åbning af dørlåsen for tilfælde af en strømafbrydelse. Under en kort strømafbrydelse påvirker modullen på ingen måde maskinens opførsel. Under en langvarig strømafbrydelse vil modullen åbne dørlåsen. Lugen kan åbnes og vasketøjet kan tages ud. VÆR SIKKER AT FØR DØRÅBNING STÅR TROMLEN STILLE OG VANDET ER DRÆNET FRA TROMLEN. MODULLEN MED AUTOMATISK ÅBNING AF DØRLÅSEN MÅ IKKE BRUGES I MASKINER UDSTYRET MED UDLØBSPUMPEN OG I MASKINER UDSTYRET MED UDLØBSVENTILEN MED DEN OMVENDTE FUNKTION. Lugeåbning i fejltilstand Se kapitel Nødåbning af lugelås. 14 MANUAL TIL INSTALLATION, VEDLIGEHOLDELSE OG BETJENING AF MASKINEN _C_UDGIVELSESDATO_ DOC

15 Betjening Fejlfjernelse Nr. Fejlmeddelelse Årsag Procedure Forekomst E2 Ingen Aflob Fejl i afløb. Total stop + løsning Aflob E3 Kontakt Sikkerhedskontakt Hel cyklus, drejninger lavere Total stop + løsning aktiveret. end distribuering. Sikkerhedskontakt E4 Kontakt aktiveret ved starten fra distribuering til centrifugering Springe over + fortsætte Centrifuger. E5 E6 Kip Noj Dorkontakt Sikkerhedskontakt aktiveret i høje omdrejninger Lugelukning i fejtilstand E7 Dorspole Fejl i lugelås Total stop + sikkerhedstid Total stop + sikkerhedstid Total stop + sikkerhedstid Høje omdrejninger Hel cyklus Hel cyklus E8 Dor Start Fejl i lugeblokering i cyklusstart Ikke starte I cyklusstart E9 Dor Slut Fejl i lugelås i cyklusafslutning Ikke starte Cyklus afslutning E11 Ingen Fyldn Fejl i påfyldning Total stop + spørgsmål om forstættelse Under påfyldning Fejl som følge af E12 Overfyldn. vandoverløb over Efter påfyldning el. i løbet af Total stop + løsning det forindstillede påfyldning niveau E13 Ingen Varme Fejl i opvarmning Total stop + løsning Under opvarmning E14 Varme Tid Total stop + spørgsmål Fejl i opvarminingstid om forstættelse Under opvarmning E15 For Varm For høj temperatur Total stop + løsning Under opvarmning E21 E24 E25 E26 E27 Overfildn. Niveaufoler Temp Foler Mitsub Kode Comm Fejl Alt for højt vandniveau Defekt overfladesensor Defekt temperatursensor Udefineret kode for fejl i frekvensveksler Fejl i kommunikation veksler E28 THT Tid THT tid udløbet E29 E31 OV3/OP Tid Fyld Param OV3 tid udløbet / E.OP Fejl i initialisering frekvensveksler Total stop + løsning Fortsætte + ikke starte Fortsætte + ikke starte Total stop + løsning Total stop + sikkerhedstid Total stop + sikkerhedstid Total stop + sikkerhedstid Ikke starte Efter påfyldning el. i løbet af påfyldning Under start Under start Hel cyklus Hel cyklus Under centrifugerings sekvens Under centrifugerings sekvens Under inicialisering _C_UDGIVELSESDATO_ DOC MANUAL TIL INSTALLATION, VEDLIGEHOLDELSE OG BETJENING AF MASKINEN 15

16 Betjening Nr. Fejlmeddelelse Årsag Procedure Forekomst E32 E35 E36 E37 E39 E41 Gennemse Par Forkert software Ligevaegt Nul tomn. spr. No Soap Tid til eftersyn Fejl ved kontrol af vekslerens parametre Forkert software version Aktiveret system af uafbalancerings registrering. Fejl i afløb under brusebad Tilførsel af vaskemidler arbejder uden vaskemidler Varsel servicering nødvendig Ikke starte Ikke starte Nedsættelse af centrifugerings omdrejninger Kun til orientering Total stop + løsning Kun til orientering Kun til orienterig Lugeåbning = reset Ved parametre indførsel Ny udgave af software Centrifuger. Brusebad Vasketrin Cyklus afslutning E42 Tilslutning Ingen nettilslutning Kun til orientering Dataoverførsel på nettet E43 Indstilling - Forkert valg af spaending spændingsomfang Gør rigigt valg Konfigureringsmenu E44 Modeltype Forkert valgt maskine type Gør rigigt valg Konfigureringsmenu E80 PulverTimeOut Forkert signal for dosering af flydende Total stop + løsning Hel cyklus midler E81 Nul opvarmning Fejl i opvarmning Total stop + løsning Vasketrin (kun for Traceability) E82 No Refill Fejl i påfyldning E83 E85 E100 E101 E102 E103 E104 E105 E300- E353 E500- E525 Afbrudt strom RTC Reset Bat Vejning ingen kom. Lille vaegt Stor vaegt Vejning-balance Overvaegt Pneum. System Mits Fejl Fejl i hukommelse Mislykket afslutning af vaskecyklus Timer i reel tid Batteri ikke lagt ind el. alt for svag batteri Fejl i vejesystemets kommunikation Maskinens vægt er alt for lille Maskinens vægt er alt for stor Vægten er ikke fordelt på 4 veje sensorer Vægten på vejesensor overstiger maks.værdi Trykluftssystem virker ikke Specifik varsel for Mitsubishi veksler Fejl i hukommelse Total stop + spørgsmål om forstættelse Oplysning at vaskecyklus skal gentages Kun til orientering Total stop + løsning Skal ikke startes Skal ikke startes Skal ikke startes Total stop + løsning Skal ikke startes Total stop + sikkerhedstid Total stop + sikkerhedstid Vasketrin (kun for Traceability) Forkert afslutning af vaskecyklus (kun for Traceability) Cyklus afslutning (kun for Traceability) (kun maskiner med vejesystem) (kun maskiner med vejesystem) (kun maskiner med vejesystem) (kun maskiner med vejesystem) (kun maskiner med vejesystem) (kun maskiner med vejesystem) Hel cyklus Når som helst 16 MANUAL TIL INSTALLATION, VEDLIGEHOLDELSE OG BETJENING AF MASKINEN _C_UDGIVELSESDATO_ DOC

17 Betjening Nr. Fejlmeddelelse Årsag Procedure Forekomst E550 E551 E560- E563 E600- E628 TRACEABILITY notat TRACEABILITY fuld USB fejl Softw Fejl Fejl i intern datahukommelse for traceability Intern hukommelse for traceability er fyldt op Fejl i kommunikation med USB hukommelse Fejl i software Kun til orientering Kun til orientering Kun til orientering Total stop + sikkerhedstid FunktionTraceability, hel cyklus FunktionTraceability, hel cyklus Kun i menu Udvidelse/ Data Export/Import Når som helst _C_UDGIVELSESDATO_ DOC MANUAL TIL INSTALLATION, VEDLIGEHOLDELSE OG BETJENING AF MASKINEN 17

18 Tekniske oplysninger Tekniske oplysninger Højtcentrifugerende affjedrede maskiner, (videre i teksten affjedrede ) Maskine kg / lb 7 / 15 8 / / / / / / 65 Indre tromle volumen l diameter mm / inch 530 / / / / / / / Tromlens omdrejninger Vask centrifugering o/min Opvarmning elektrisk kw 6 / 9 (4,6) 6 / 9 (4,6) 6 / 9 / 12 9 / / ,9 damp bar varmt vand C/ F 90 / / / / / / / 194 G-faktor Vægt, netto kg / lb 170 / / / / / / / 1092 Støjniveau (1) L Aeq vaskesekvens / centrifugering db 46 / / / / / / / 70 Maksimalt statisk belastning af gulvet kn 2,1 2,3 2,6 3,2 4,9 5,3 5,8 Maksimalt dynamisk belastning af gulvet kn 1,8 ± 0,5 1,9 ± 0,5 2,2 ± 0,5 2,7 ± 0,5 4,0 ± 0,7 4,6 ± 1,1 5,0 ± 1,1 Frekvens af dynamisk belastning Hz 19,4 19,4 17,9 17,9 16,3 16,3 15,25 (1) ISO 3744 Tab.1 Affjedrede maskiner Fastmonterede maskiner med middelcentrifugering og lave omdrejninger, (videre i teksten fastmonterede ) middelcentrifugering med lave omdrejninger Maskine kg / lb 8 / / / / / / / / / 65 Indre tromle volumen l diameter mm / inch 530 / / / / / / / / / Tromlens omdrejninger Vask centrifugering ot/min Opvarmning elektrisk kw 6 / 9 (4,6) 6 / 9 / 12 9 / / ,9 12 / ,9 damp bar varmt vand C / F 90 / / / / / / / / / 194 G-faktor Vægt, netto kg / lb 135 / / / / / / / / / 640 Støjniveau (1) L Aeq vaskesekvens / centrifugering db 49 / / / / / / / / / 65 Maksimalt statisk belastning af gulvet kn 1,9 2,2 2,7 4,0 4,5 4,9 3,4 3,9 4,2 Maksimalt dynamisk belastning af gulvet kn 1,6 ± 2,4 1,9 ± 4,0 2,2 ± 5,1 3,4 ± 5,6 3,7 ± 7,5 3,9 ± 8,8 2,7 ± 3,6 3 ± 4,8 3,22 ± 5,6 Frekvens af dynamisk belastning Hz 13,7 12,7 12,7 11,5 11,5 11,5 8,2 8,2 8,2 (1) ISO 3744 Tab. 2 Fastmonterede maskiner 18 MANUAL TIL INSTALLATION, VEDLIGEHOLDELSE OG BETJENING AF MASKINEN _C_UDGIVELSESDATO_ DOC

19 Tekniske oplysninger Tilslutning Maskine 7 / 15 8 / / / / / / 65 Tilslutning af vandventiler BSP DN20 ¾ DN20 ¾ DN20 ¾ DN20 ¾ DN20 ¾ DN20 ¾ DN20 ¾ Vandtryk kpa Anbefalet vandtryk kpa Volumen l/min Afløbventill udvendig ø mm / inch 76 / 3 76 / 3 76 / 3 76 / 3 76 / 3 76 / 3 76 / 3 Flow hastighed på afløb l/min Afløbspumpe med slange slangens indre diameter mm / inch 33,5 / ,5 / pumpens gennemløb l/min Tilslutning af dampventil BSP DN15 ½ DN15 ½ DN15 ½ DN15 ½ DN15 ½ DN15 ½ DN15 ½ Damptryk kpa Generelle oplysninger Temperatur af omgivende luft C / F 5 til 35 / 41 til 95 Relativ fugtighed 30% til 90% uden kondensering Højde over havets overflade m / ft op til 1000 / 3280 Opbevaringstemperatur C / F 1 til 55 / 34 til 131 Tab _C_UDGIVELSESDATO_ DOC MANUAL TIL INSTALLATION, VEDLIGEHOLDELSE OG BETJENING AF MASKINEN 19

20 Tekniske oplysninger Affjedrede maskiner kg / lb Forside Venstre side Bagside Fig.1 Affjedrede maskiner 1. Strømtilslutning 2. Varmt vand 3. Koldt hårdt vand 4. Koldt blødt vand 5. Hovedafbryder 6. Tilløb af flydende vaskemidler 7. Afløb (ventil/ pumpe) 8. Sæbeskål 9. Styringspanel 10. Knap for maskinens nødstop CENTRALSTOP 11. Diameter for lugeåbning til maskinens påfyldning: 7-8 kg / lb: ø 330, 11-14kg / 25-30lb:ø 410, kg / lb: ø Sikringer 13. USB port 14. El-tilslutning for udvendige doseringspumper 15. Tilslutning Trace-Tech (RS485) 16. Varmeomskifter (elvarme, dampvarme) 17. Damptilførsel (dampudgave) ½" 18. Tilslutning for dampventil (dampudgave) 19. Kabeltilslutning for tømning til genanvendelse 20. Kabeltilslutning for styring af ventil el. vandpumpe fra genanvendelse (se manual for vandgenanvendelse) 21. Vandtilløb fra genanvendelse (udvendig ø19), (se manual for vandgenanvendelse) 22. Udluftning Maskine A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S 7 / / / / / / , , , , / , Tab.4 Affjedrede maskiner, placering af komponenter i maskine (dimensioner er anført i mm / inch) MANUAL TIL INSTALLATION, VEDLIGEHOLDELSE OG BETJENING AF MASKINEN _C_UDGIVELSESDATO_ DOC

21 Tekniske oplysninger Fastmonterede maskiner kg / lb Forside Venstre side Bagside Fig.2 Fastmonterede maskiner 1. Strømtilslutning 2. Varmt vand 3. Koldt hårdt vand 4. Koldt blødt vand 5. Hovedafbryder 6. Tilløb af flydende vaskemidler 7. Afløb (ventil/ pumpe) 8. Sæbeskål 9. Styringspanel 10. Knap for maskinens nødstop CENTRALSTOP 11. Diameter for lugeåbning til maskinens påfyldning: 8 kg / 18 lb: ø 330, 11-14kg / 25-30lb: ø 410, kg / lb: ø Sikringer 13. USB port 14. El-tilslutning for udvendige doseringspumper 15. Tilslutning Trace-Tech (RS485) 16. Varmeomskifter (elvarme, dampvarme) 17. Damptilførsel (dampudgave) ½" 18. Tilslutning for dampventil (dampudgave) 19. Kabeltilslutning for tømning til genanvendelse 20. Kabeltilslutning for styring af ventil el. vandpumpe fra genanvendelse (se manual for vandgenanvendelse) 21. Vandtilløb fra genanvendelse (udvendig ø19), (se manual for vandgenanvendelse) 22. Udluftning Maskine A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S 8 / , / , / , / / / Tab.5 Fastmonterede maskiner, placering af komponenter i maskine (dimensioner er anført i mm / inch) _C_UDGIVELSESDATO_ DOC MANUAL TIL INSTALLATION, VEDLIGEHOLDELSE OG BETJENING AF MASKINEN 21

22 Tekniske oplysninger Affjedrede maskiner 7 kg / 15 lb Fase Spænding [V] Frekvens [Hz] Total tilførsel ikke standard Sikring [A] efter krav Motorens effekt Opvarmning Udførelse af maskind ækning IP /60 0, , /60 5,2 32 0,75 4, /60 6,7 32 0, /60 9,7 50 0, /60 0, , /60 6,7 25 0, /60 9,7 32 0, N 50/60 0, , N 50/60 6,7 16 0, N 50/60 9,7 20 0, /60 0, , /60 0, , /60 6,7 16 0, /60 7,7 16 0, /60 9,7 20 0, /60 9,7 16 0, Tab. 6 Affjedrede maskiner 7 kg / 15 lb Affjedrede maskiner 8 kg / 18 lb Fase Spænding [V] Frekvens [Hz] Total tilførsel ikke standard Sikring [A] efter krav Motorens effekt Opvarmning Udførelse af maskind ækning IP /60 0, , /60 5,2 32 0,75 4, /60 6,7 32 0, /60 9,7 50 0, /60 0, , /60 6,7 25 0, /60 9,7 32 0, N 50/60 0, , N 50/60 6,7 16 0, N 50/60 9,7 20 0, /60 0, , /60 0, , /60 6,7 16 0, /60 7,7 16 0, /60 9,7 20 0, /60 9,7 16 0, Tab. 7 Affjedrede maskiner 8 kg / 18 lb 22 MANUAL TIL INSTALLATION, VEDLIGEHOLDELSE OG BETJENING AF MASKINEN _C_UDGIVELSESDATO_ DOC

23 Tekniske oplysninger Affjedrede maskiner 11 kg / 25 lb Fase Spænding [V] Frekvens [Hz] Total tilførsel ikke standard Sikring [A] efter krav Motorens effekt Opvarmning Udførelse af maskind ækning IP /60 1,2 16 1, /60 5,4 32 1,1 4, /60 6,8 32 1, /60 9,8 50 1, /60 1,2 16 1, /60 6,8 25 1, /60 9,8 32 1, /60 12,8 40 1, N 50/60 1,2 16 1, N 50/60 6,8 16 1, N 50/60 9,8 20 1, N 50/60 12,8 25 1, /60 1,2 10 1, /60 1,2 10 1, /60 6,8 16 1, /60 7,8 16 1, /60 9,8 16 1, /60 9,8 16 1, /60 12,8 25 1, /60 12,8 25 1, Tab. 8 Affjedrede maskiner 11 kg / 25 lb _C_UDGIVELSESDATO_ DOC MANUAL TIL INSTALLATION, VEDLIGEHOLDELSE OG BETJENING AF MASKINEN 23

24 Tekniske oplysninger Affjedrede maskiner 14 kg / 30 lb Fase Spænding [V] Frekvens [Hz] Total tilførsel ikke standard Sikring [A] efter krav Motorens effekt Opvarmning Udførelse af maskind ækning IP /60 1,6 16 1, /60 5,7 32 1,5 4, /60 7,1 32 1, /60 10,1 50 1, /60 1,6 16 1, /60 7,1 25 1, /60 10,1 32 1, /60 13,1 40 1, /60 14,9 50 1,5 13, N 50/60 1,6 16 1, N 50/60 7,1 16 1, N 50/60 10,1 20 1, N 50/60 13,1 25 1, N 50/60 14,9 32 1,5 13, /60 1,6 10 1, /60 1,6 10 1, /60 7,1 16 1, /60 8,1 16 1, /60 10,1 20 1, /60 10,1 16 1, /60 13,1 20 1, /60 13,1 25 1, /60 14,9 32 1,5 13, /60 14,9 32 1,5 13,8 43 Tab. 9 Affjedrede maskiner 14 kg / 30 lb Affjedrede maskiner 18 kg / 40 lb Fase Spænding [V] Frekvens [Hz] Total tilførsel ikke standard Sikring [A] Motorens effekt Opvarmning Udførelse af maskind ækning IP /60 2,3 20 2, /60 2,3 20 2, /60 13,5 40 2, /60 19,5 63 2, N 50/60 2,3 20 2, N 50/60 13,5 25 2, N 50/60 19,5 32 2, /60 2,3 16 2, /60 2,3 16 2, /60 13,5 25 2, /60 13,5 25 2, /60 19,5 32 2, /60 19,5 32 2, Tab. 10 Affjedrede maskiner 18 kg / 40 lb 24 MANUAL TIL INSTALLATION, VEDLIGEHOLDELSE OG BETJENING AF MASKINEN _C_UDGIVELSESDATO_ DOC

25 Tekniske oplysninger Affjedrede maskiner 24 kg / 55 lb Fase Spænding [V] Frekvens [Hz] Total tilførsel ikke standard Sikring [A] Motorens effekt Opvarmning Udførelse af maskind ækning IP /60 3, /60 3, / N 50/60 3, N 50/ /60 3, /60 3, / / Tab. 11 Affjedrede maskiner 24 kg / 55 lb Affjedrede maskiner 28 kg / 65 lb Fase Spænding [V] Frekvens [Hz] Total tilførsel ikke standard Sikring [A] Motorens effekt Opvarmning Udførelse af maskind ækning IP /60 3, /60 3, / /60 23, , N 50/60 3, N 50/ N 50/60 23, , /60 3, /60 3, / / /60 23, , /60 23, ,9 43 Tab. 12 Affjedrede maskiner 28 kg / 65 lb _C_UDGIVELSESDATO_ DOC MANUAL TIL INSTALLATION, VEDLIGEHOLDELSE OG BETJENING AF MASKINEN 25

26 Tekniske oplysninger Fastmonterede maskiner 8 kg / 18 lb Fase Spænding [V] Frekvens [Hz] Total tilførsel ikke standard Sikring [A] efter krav Motorens effekt Opvarmning Udførelse af maskind ækning IP /60 0,6 10 0, / ,5 4, /60 6,5 32 0, /60 9,5 50 0, /60 0,6 10 0, /60 6,5 25 0, /60 9,5 32 0, N 50/60 0,6 10 0, N 50/60 6,5 16 0, N 50/60 9,5 20 0, /60 0,6 10 0, /60 0,6 10 0, /60 6,5 16 0, /60 7,5 16 0, /60 9,5 20 0, /60 9,5 16 0, Tab. 13 Fastmonterede maskiner 8 kg / 18 lb Fastmonterede maskiner 11 kg / 25 lb Fase Spænding [V] Frekvens [Hz] Total tilførsel ikke standard Sikring [A] efter krav Motorens effekt Opvarmning Udførelse af maskind ækning IP /60 0, , /60 5,1 32 0,55 4, /60 6,6 32 0, /60 9,6 50 0, /60 0, , /60 6,6 25 0, /60 9,6 32 0, /60 12,6 40 0, N 50/60 0, , N 50/60 6,6 16 0, N 50/60 9,6 20 0, N 50/60 12,6 25 0, /60 0, , /60 0, , /60 6,6 16 0, /60 7,6 16 0, /60 9,6 20 0, /60 9,6 16 0, /60 12,6 25 0, /60 12,6 25 0, Tab. 14 Fastmonterede maskiner 11 kg / 25 lb 26 MANUAL TIL INSTALLATION, VEDLIGEHOLDELSE OG BETJENING AF MASKINEN _C_UDGIVELSESDATO_ DOC

27 Tekniske oplysninger Fastmonterede maskiner 14 kg / 30 lb Fase Spænding [V] Frekvens [Hz] Total tilførsel ikke standard Sikring [A] efter krav Motorens effekt Opvarmning Udførelse af maskind ækning IP /60 0, , /60 5,5 32 0,75 4, /60 6,8 32 0, /60 9,8 50 0, /60 0, , /60 6,8 25 0, /60 9,8 32 0, /60 12,8 40 0, /60 14,6 50 0,75 13, N 50/60 0, , N 50/60 6,8 16 0, N 50/60 9,8 20 0, N 50/60 12,8 25 0, N 50/60 14,6 32 0,75 13, /60 0, , /60 0, , /60 6,8 16 0, /60 7,8 16 0, /60 9,8 20 0, /60 9,8 16 0, /60 12,8 25 0, /60 12,8 25 0, /60 14,6 32 0,75 13, /60 14,6 32 0,75 13,8 43 Tab. 15 Fastmonterede maskiner 14 kg / 30 lb Fastmonterede maskiner 18 kg / 40 lb med lave omdrejninger Fase Spænding [V] Frekvens [Hz] Total tilførsel Sikring [A] Ikke standard Motorens effekt Opvarmni ng Udførelse af maskind ækning IP /60 0, , /60 0, , /60 12,7 40 0, /60 18,7 63 0, N 50/60 0, , N 50/60 12,7 25 0, N 50/60 18,7 32 0, /60 0, , /60 0, , /60 12,7 25 0, /60 12,7 25 0, /60 18,7 32 0, /60 18,7 32 0, Tab. 16 Fastmonterede maskiner 18 kg / 40 lb med lave omdrejninger _C_UDGIVELSESDATO_ DOC MANUAL TIL INSTALLATION, VEDLIGEHOLDELSE OG BETJENING AF MASKINEN 27

28 Tekniske oplysninger Fastmonterede maskiner 18 kg / 40 lb middelcentrifugering Fase Spænding [V] Frekvens [Hz] Total tilførsel Sikring [A] Ikke standard Motorens effekt Opvarmni ng Udførelse af maskind ækning IP /60 1,2 16 1, /60 1,2 16 1, /60 12,9 40 1, /60 18,9 63 1, N 50/60 1,2 10 1, N 50/60 12,9 25 1, N 50/60 18,9 32 1, /60 1,2 10 1, /60 1,2 10 1, /60 12,9 25 1, /60 12,9 25 1, /60 18,9 32 1, /60 18,9 32 1, Tab. 17 Fastmonterede maskiner 18 kg / 40 lb middelcentrifugering Fastmonterede maskiner 24 kg / 55 lb med lave omdrejninger Fase Spænding [V] Frekvens [Hz] Total tilførsel Sikring [A] Ikke standard Motorens effekt Opvarmni ng Udførelse af maskind ækning IP /60 1,2 16 1, /60 1,2 16 1, / , N 50/60 1,2 16 1, N 50/ , /60 1,2 10 1, /60 1,2 10 1, / , / , Tab. 18 Fastmonterede maskiner 24 kg / 55 lb med lave omdrejninger 28 MANUAL TIL INSTALLATION, VEDLIGEHOLDELSE OG BETJENING AF MASKINEN _C_UDGIVELSESDATO_ DOC

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 Brugsanvisning Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 07 969 050

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

25_013. Vaskemaskiner

25_013. Vaskemaskiner 25_013 Vaskemaskiner 2013 IKEA vaskemaskiner er designet til brug hver dag. IKEA vaskemaskiner har funktioner, der er nemme at bruge, opfylder forskellige behov og gør det nemmere at vaske tøj. Vi har

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

JKS TØJVASK. Når kun det bedste er godt nok.

JKS TØJVASK. Når kun det bedste er godt nok. JKS TØJVASK Onlin esho p Konc e pt Serv ice Tota ll øsni Når kun det bedste er godt nok. nger RENT VASKERI DIN TOTALLEVERANDØR I TEKSTILVASKEMIDLER Miljørigtige og intelligente vaskeløsninger Doseringspumpe

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL UM_DA Part No.: 1764097_01 BRUGERMANUAL INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel funktionsbeskrivelse...5 OVERSIGT

Læs mere

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT BR/BM Vibreringsskinner VEJLEDNING OG RESERVEDELSKATALOG BR/BM - IS - 10529-4 - DA SIKKERHEDSFORSKRIFTER - FOR MASKINER UDSTYRET MED : Elektrisk, tryklufts-,benzin-eller dieselmotor.

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI FLS1024C http://da.yourpdfguides.com/dref/661500

Din brugermanual ZANUSSI FLS1024C http://da.yourpdfguides.com/dref/661500 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_usbtp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG P1253 http://da.yourpdfguides.com/dref/785766

Din brugermanual SAMSUNG P1253 http://da.yourpdfguides.com/dref/785766 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i SAMSUNG P1253 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

PROFESSIONEL VASKEMASKINE. 11kg OPRINDELIG MANUAL TIL INSTALLATION, VEDLIGEHOLDELSE OG BETJENING AF MASKINEN

PROFESSIONEL VASKEMASKINE. 11kg OPRINDELIG MANUAL TIL INSTALLATION, VEDLIGEHOLDELSE OG BETJENING AF MASKINEN PROFESSIONEL VASKEMASKINE 11kg OPRINDELIG MANUAL TIL INSTALLATION, VEDLIGEHOLDELSE OG BETJENING AF MASKINEN 549290 Udgivelsesdato: August 2012 BRUGSANVISNING PROFESSIONEL VASKEMASKINE Inden installation

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005 Manual Jasopels Flåtårn Tlf. 98420566 Flåtårn Da_Manual 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Forord... 3 3. Symbol forklaring... 3 3.1 Symboler

Læs mere

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info DLP 241- og 841 M00 0SE SEITRON TRÅDLØS STYREENHED

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

Pelvac Manual. Version 1.000001

Pelvac Manual. Version 1.000001 Version 1.000001 1. Beskrivelse 1.1 Modul opbygget 1.2 Træpille tanken 1.3 Storsække 1.4 Smuld 1.5 Støj 1.6 Træpiller 1.7 Strømforbrug 1.8 Sugespids 2. Tekniske data 2.1 Tekniske data 2.2 Print diagram

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

HØJTRYKSRENSER 110 bar med automatisk start/stop

HØJTRYKSRENSER 110 bar med automatisk start/stop HØJTRYKSRENSER 110 bar med automatisk start/stop ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDS REGLER ADVARSEL: Læs hele vejledningen igennem før maskinen anvendes. ADVARSEL:

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

TKS32 700077 V2/0614

TKS32 700077 V2/0614 TKS32 700077 V2/0614 DK DANSK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted! 1. Generelle oplysninger...

Læs mere

AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN

AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN 2015 AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN Indhold VIGTIGT!... 2 Vigtige sikkerhedsinstruktioner... 2 Produktegenskaber... 3 El diagram... 3 Teknisk data... 4 Indvendig opbygning... 4 Installationsvejledning:...

Læs mere

HØJTRYKSRENSER 110 bar ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657

HØJTRYKSRENSER 110 bar ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657 HØJTRYKSRENSER 110 bar ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDS REGLER ADVARSEL: Læs hele vejledningen igennem før maskinen anvendes. ADVARSEL: For at undgå ulykker, sørg

Læs mere

KØRE ET PROGRAM. Læg vasketøjet løst i tromlen, så det bliver tørret ensartet helt igennem. Luk lugen. Stil programvælgeren på "Off" ("0").

KØRE ET PROGRAM. Læg vasketøjet løst i tromlen, så det bliver tørret ensartet helt igennem. Luk lugen. Stil programvælgeren på Off (0). KØRE ET PROGRAM Find mere information i den separate brugervejledning. Sortér vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til tørring i tørretumbler ved lav temperatur Egnet til tørring

Læs mere

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Original brugsanvisning 1400003_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 5 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service ADPF 1100 Oplysninger om sikkerhed 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 Indstilling 9 10 11 11 Skader på glas og andet service 11 (which is a sub-heading) 11 8) Installationsvejledning Forberedelse

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

VB14 og VB21 Vakuum brydere Installations- og vedligeholdelsesvejledning

VB14 og VB21 Vakuum brydere Installations- og vedligeholdelsesvejledning 0190150/1 IM-P019-05 ST Issue 1 VB14 og VB21 Vakuum brydere Installations- og vedligeholdelsesvejledning 1. Generel sikkerhedsinformation 2. Generel produkt information VB14 3. Installation 4. Ibrugtagning

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560864 / 040208 TIGRIS AHC 8007/8014 TIGRIS AHC 8000 rumtermostat INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas.

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas. 9. Tekniske data Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene udgang Udgange Kanal 2 udgang Indbyggede relæer 12/24 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet 15 milliampere,

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED:

CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED: NYHED! Januar 2015 UDSTILLING CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED: Distributør: NSI Electronic ApS Bredskifte Allé 7 DK- 8210 Århus V. Tel.: +45 87 45 46 00 Email: mb@nsi-el.dk www.nsi-el.dk FUNKTIONEL,

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

UNGO L P. Komfort / Alarm system. Tekniske data, symbol forklaringer

UNGO L P. Komfort / Alarm system. Tekniske data, symbol forklaringer Tekniske data, symbol forklaringer Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene Sirene udgang Udgange Kanal udgang Fjernbetjening 1 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor Trådløs Landstrømsensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 TEST AF LANDSTRØMSENSOREN... 3 VEDLIGEHOLDELSE... 4 TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 4 BORTSKAFFELSE... 4 AKTIVERING

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

Alm. Brand. Forebyg og begræns brandskader

Alm. Brand. Forebyg og begræns brandskader Alm. Brand Forebyg og begræns brandskader Forebyg brandskader i din virksomhed Brandsikkerhed Indfør et fyraftenseftersyn for at sikre, at branddøre er lukket og sikringssystemer virker. Hold flugtveje

Læs mere

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39 Brugervejledning Boligluftrenser BL39 Producent: Østergaard Filter, Barmosevej 27, 4760 Vordingborg. Tlf: 55 34 68 15, fax 55 34 68 15, Email: post@luftrens.dk Homepage:www.luftrens.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere

NBE SUN COMFORT Version 6.00

NBE SUN COMFORT Version 6.00 Version 6.00 Nordjysk Bioenergi ApS Brinken 10 DK9750 Oester Vraa Denmark 0045-88209230 1 2 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand Stage 1 3 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand, udtræk

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

QUADRO. Betjeningsvejledning. a product by CUBE. +45 8698 7411 +45 8691 1919 cube@cube-design.dk www.cube-design.dk. Phone Fax Email Web

QUADRO. Betjeningsvejledning. a product by CUBE. +45 8698 7411 +45 8691 1919 cube@cube-design.dk www.cube-design.dk. Phone Fax Email Web QUADRO a product by CUBE Phone Fax Email Web +45 8698 7411 +45 8691 1919 cube@cube-design.dk www.cube-design.dk Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI FJS1074C http://da.yourpdfguides.com/dref/661370

Din brugermanual ZANUSSI FJS1074C http://da.yourpdfguides.com/dref/661370 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING 1 Indholdsfortegnelse GENERELT... 4 LÆR 525KT GREEN-LINE AT KENDE... 5 DRIFTVÆLGERKNAPPEN... 5 DISPLAY... 6 OPSTART... 7 INDSTILLING AF DRIFT-TERMOSTAT... 9 INDSTILLING

Læs mere

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI K Setsan K INSTALLATIONSVEJLENING + GARANTI ANVENELSE SETSAN K LEVEREE ELE MÅL A x 1 B x 1 C x 2 x 2 25 x 40 E x 1 F x 2 KAPACITET L/MIN. YELSER: HØJE OG LÆNGE 5 4 max 5 m max 10 3 4 3 max 20 max 30 OK

Læs mere

MZC3 MZC3F MZC3F-2 MZC5

MZC3 MZC3F MZC3F-2 MZC5 Installationsanvisning DK Glaskeramisk induktionskogeplade Multi-zones (S. 2-14) Installasjonsanvisning NO Keramisk induksjonsplatetopp Multi-zones (S. 15 30) Installationsanvisning SE Keramisk induktionshäll

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG STYKLISTE # ANTAL BESKRIVELSE 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG 5.2 3 WIRE BESKYTTER 5.3 1 KABELHOLDER 5.4 1 SPÆNDESKIVE 5.5 1 WIRETRÆK

Læs mere

Betjenings- og installations manual model Lotus

Betjenings- og installations manual model Lotus Betjenings- og installations manual model Lotus AB401 AB402 Læs denne manual grundigt før brug Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsregler..... 3 Grundlæggende instruktioner.....4 Sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Betjeningsvejledning Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Danmark Hoval a/s Christiansmindevej 12C 8660 Skanderborg Telefon +45

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted!

Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted! 100054 V6/0114 DK DANSK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted! 1. Generelle oplysninger... 86 1.1

Læs mere

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL Maskiner med manuel vandpåfyldning UM_DA Part No.: 1764088_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel

Læs mere

Brugsanvisning på dansk

Brugsanvisning på dansk Brugsanvisning på dansk Et kvalitetsbevidst valg Ved at vælge Elmeco og især Big Biz, den nye og eneste elektroniske maskine med multifunktioner vises der opmærksomhed overfor nye innovative tiltag. Vi

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere