Industrielle vaskemaskiner med centrifugering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Industrielle vaskemaskiner med centrifugering"

Transkript

1 Industrielle vaskemaskiner med centrifugering Højtcentrifugerede affjedrede maskiner 7 kg 8 kg 11 kg 14 kg 18 kg 24 kg 28 kg Fastmonterede maskiner 8 kg 11 kg 14 kg middelcentrifugering 18 kg 24 kg 28 kg med lave omdrejninger 18 kg 24 kg 28 kg middelcentrifugering Oprindelig manual til installation, vedligeholdelse og betjening af maskinen C Udgivelsesdato:

2

3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse SIKKERHEDSANVISNINGER...4 BETJENING...8 Symboller på maskinen...8 Før du vasker...10 Lugeåbning...10 Læg vasketøjet i vaskemaskinen...10 Lugelukning...10 Programvalg...10 Oversigt over vaskeprogrammer...11 Påfyldning af vaskemiddler...11 Maskinens igangsættelse...12 Afslutning af vaskecyklus...13 Strømafbrydelse...13 Modul med automatisk åbning af dørlåsen...14 Lugeåbning i fejltilstand...14 Fejlfjernelse...15 TEKNISKE OPLYSNINGER...18 Højtcentrifugerende affjedrede maskiner, (videre i teksten affjedrede )...18 Fastmonterede maskiner med middelcentrifugering, (videre i teksten fastmonterede )...18 Tilslutning...19 Affjedrede maskiner kg / lb...20 Fastmonterede maskiner kg / lb...21 INSTALLATION...30 Affjedrede maskiner...30 Fastmonterede maskiner...33 Vandtilslutning...37 Tilslutning af afløb...39 Uløbsventil...39 Afløbspumpe...40 Udluftning...40 Damptilslutning...40 Tilsluting af flydende vaskemiddeldosering...41 El-tilslutning...43 VEDLIGEHOLDELSE OG AFBALANCERING...47 Daglig kontrol og vedligeholdelse...47 Kontrol og vedligeholdelse hver tre måneder...47 Kontrol og vedligeholdelse hver seks måneder...48 Udskiftning af lugens pakning...48 Justering af sikkerhedskontakt - affjedrede maskiner...49 Udskiftning og spænding af remmen...49 Vandfiltre...50 Spændemomenter...50 Udskiftning af vaskemaskinens sikringer...50 PROBLEMER OG FEJL...51 Nødåbning af lugelås...51 Fejlmeldinger vist på displayet...51 Liste over anbefalede reservedele...51 MASKINENS TAGNING-UD-AF-DRIFT...52 Afkobling af maskinen...52 Bortskaffelse af maskinen _C_UDGIVELSESDATO_ DOC MANUAL TIL INSTALLATION, VEDLIGEHOLDELSE OG BETJENING AF MASKINEN 3

4 Sikkerhedsanvisninger Sikkerhedsanvisninger ADVARSEL GEM DISSE VEJLEDNINGER TIL SENERE BRUG. Manglende overholdelse af vejledninger kan resultere i forkert anvendelse af maskinen, kan forårsage brand, skade på personer el.dødsfald og/el. skade på vaskeriets udstyr og/el.maskine. ADVARSEL- Før maskinens anvendelse læs forsigtigt VIGTIGE SIKKERHEDSVEJLEDNINGER. Maskinens forkerte anvendelse kan forårsage brand, skade af el-strøm el. alvorlige skader på personer el. dødsfald, ligesom alvorlig skade på maskinen. Denne udgave af brugsanvisning er en oversættelse af den originale engelske udgave. Uden den originale udgave er disse vejledninger ukomplete (gælder ikke for den tjekkiske udgave). Før installation, drift og maskinens vedligeholdelse læs grundigt de komplete vejledninger, d.v.s.denne Manual til maskinens installation, vedligeholdelse og betjening, Programmeringsmanual, og Reservedelskatalog. Programmeringsmanual og Reservedelskatalog er ikke en standard del af leverancen. Programmeringsmanual og Reservedelskatalog skal indhentes hos leverandøren/producenten. Følg instruktioner i vejledninger og gem dem på et passende sted ved maskinen til senere brug. Sikkerhedsanvisninger i vejledninger for personer som betjener maskinen bør printes ud og skal synligt posteres i vaskeriet i nærheden af maskinen. Vaskemaskinen med centrifugering er beregnet kun til tekstilvask, alle andre genstander kan beskadige maskinen el. forårsage en skade. Bruges maskinen til andre teknologier, skal vejledninger og advarsler overholdes for at undgå skader på personer. Producenten bærer ikke noget ansvar for skader på tekstiler forårsagede af en uegnet vaskemåde. Overhold altid vejledninger og/el. advarsler anført på tekstiler og vaske- el. rengøringsmidler fastsat af producenten. Maskinen skal indstilles i overensstemmelse med vejledninger. Afløb, tilløb, el-installation, udluftning,jordforbindelse og andre tilslutninger skal udføres ifølge Manual til installation, i overensstemmelse med de lokale standarder og tilslutningen skal udføres af autoriserede personer med gyldig kvalificering. Ved tilslutning til det lokale el-net (TT / TN / IT..) skal de gældende forskrifter overholdes. Udstyret i standardversionen kan ikke altid tilsluttes IT el-nettet. Kontakt din leverandør. Alle typer af maskiner produceres ifølge EU-direktiv om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC). De kan bruges kun i arealer som opfylder maskinens tilsvarende klasse af elektromagnetisk kompatibilitet (alle maskiner opfylder min. A.klasse industrimiljø). Af sikkerhedsmæssige årsager skal en minimal sikker afstand fra de følsomme elektriske el. elektroniske udstyr overholdes. Man må ikke ændre parametreindstillingen på frekvensveksleren. Det kunne forårsage en alvorlig skade, brand, skade på maskinen osv. Læg aldrig overdrevet tryk på emballagen under transporten og opbevaring da maskinens komponenter som stikker ud fra konturlinje kan beskadiges. Brug udelukkende kobberledere. Maskinen skal tilsluttes til en ledning, som ikke er koblet til belysning el. stikdåse. Enhver ændring i installation ikke nævnt i Installationsmanual skal godkendes af leverandøren el. producenten. I omvendt tilfælde afviser leverandør og producent ansvaret for ev.skader på personer el. skader på ejendom. Indgreb og ændringer i maskinens konstruktion er ikke tilladt og producenten afviser i disse tilfælde alt ansvar. Vaskemaskiner med centrifugering skal installeres på en flad overflade. Hvis ikke, kan der under centrifugering opstå vibrationer og trods det at maskinen er forsynet med en vibrationsafbryder, kan maskinen blive alvorligt beskadiget og efterfølgende kan operatøren blive kvæstet. Sæt aldrig maskinen i gang før man fjerner transportstøtter. Før igangsættelsen bør vaskemaskinen altid testes. Det er muligt at i den nye vaskemaskine kan forblive restforurening fra produktionsprocces. Denne restforurening kan smitte Dit vasketøj. Defor skal Du, før Du vasker Dit almindelige tøj, udføre en hedvask og bruge kludder el. gammelt tøj. Hold maskinen og omgivelserne rene, uden brændstoffer. Anvendelse af hypoklorid forårsager korrosion som kan under nogle omstændigheder resultere i svigt af komponenter. Maskinens garanti kan ikke accepteres hvis korrosion opstod som følge af klor og dets forbindelsers virkning. Maskinen må ikke bruges i et miljø som kan skabe eksplosiv atmosfære i maskinen. Maskinen skal ikke blive udsat til vejrpåvirkininger, til ekstrem lave el. høje temperaturer og fugt. 4 MANUAL TIL INSTALLATION, VEDLIGEHOLDELSE OG BETJENING AF MASKINEN _C_UDGIVELSESDATO_ DOC

5 Sikkerhedsanvisninger Opbevar aldrig nogle brændbare materialer omkring maskinen. Man skal afgrænse farlige zoner i vaskeriet og forhindre adgang til dem imens maskinen er i gang. Vask ikke tøjet som blev tidligere renset, vasket, iblødsat el. forurenet med benzin, rensemidler for tørrensning el. med andre brandfarlige el. eksplosive stoffer, da de udskiller dampen som kan forårsage tænding el. eksplosion. Disse tekstiler skal først vaskes manuelt og skal tørres. Tilsæt ikke benzin, rensemidler til tørrensning el. andre brandfarlige el. eksplosive stoffer til vaskebadet. Disse stoffer udskiller dampen som kan forårsage tænding el. eksplosion Under visse vilkår kan dannes brintgas i varmvandssystemet som ikke brugtes i to el. flere uger. Brintgasset er eksplosivt. Brugtes varmtvandssystemet ikke i denne lange periode, åben alle vandhaner for varmt vand og lad vandet løbe i nogle minutter. Sådan fjeres det akkumulerede gas. Da dette gas er brandfarligt skal Du under disse aktiviteter ikke ryge og bruge åben ild., TEMPERATUR I VASKEMASKINENS TROMLE: For at måle temperatur af vaskebadet i vasketromlen, bruger den elektroniske programmering en varmesensor. Der findes flere faktorer som påvirker temperaturmåling. Derfor er måling af vaskebadet kun omtrentlig. Følg og overhold altid instruktioner fra producenten af vaske- el.rensemidler, midler til tørrensning og desinficeringsmidler. Du vil undgå ev.skade. Opbevar disse midler utilgængeligt for børn, helst i et lukket lokale. Manipuler ikke uden formålet med vaskemaskinens styreelementer og omgå ikke sikkerhedsvejledninger og advarsler. I tilfælde af fare sluk hovedafbryderen el. et andet frakoblings nødudstyr. Ved påfyldning af tragten el. hvis maskinen kører, læg ikke nogle genstander under tragtens låg. Åben ikke tragtens låg efter maskinen blev startet. Udløb el. sprøjtning af farlig væske kan resultere i alvorlige skoldninger og forbrændinger..brug ikke maskinen med mangler, manglende dele el. fjernede dækninger. Maskinen kan ikke startes hvis dækninger ikke er rigtigt fastspændte på sine pladser. Maskinen skal ikke opbevares, installeres el. udsættes til vejrpåvirkininger, til ekstrem lave el. høje temperaturer og fugt. Vask aldrig maskinen med løbende el. sprøjtende vand. Lad ALDRIG maskinen blive våd. Check regelmæssig lugelåsens mekanisme. Omgå ALDRIG lugelåsens funktionalitet. Før vedligeholdelse el. rensning og efter hver afsluttet arbejdsdag sluk el- tilførsel og luk hoved vand- og damptilløb. På bagre del af maskinen findes et udluftningshul. Fra udluftningen kan udslippe varme fordampninger el. varm luft. Overdæk ikke udluftningshullet og check det regelmæssig. Det fungerer som et lufthul og dampudstødning som forhindrer dannelse af et overtryk i vaskemaskinen. Reparer og erstat ikke maskinens enhver del el. prøv ikke nogen servisering hvis den ikke anbefales speciel i manual til vedligeholdelse el. servicevemanual under den forudsætning at Du forstår og kan magte disse instruktioner. Serviceydelser kan udføres kun af en autoriseret servicemand. Oplysninger i denne manual er bestemt for en kvalificeret servicemand der kender de gældende sikkerhedsprocedurer under maskinens reparation. Alle tester og reparationer budre udføres af en kvalificeret servicemand der disponerer over de rigtige instrumenter og måleudstyr. Alle udskiftninger af dele burde udføres af en kvalificeret servicemand der bruger kun reservedele godkendt af producenten. Udføres service el. reparation af en ukvalificeret servicemand el. bruges der andre dele end dem godkendt af producenten, kan det resultere i forkert montage el. indstilling. En forkert montage el. indstlling kan forårsage farlige situationer. Under servisering kan der opstå risici for kvæstelse el. skade af el-strøm. Kvæstelser el. skader af el-strøm kan være meget alvorlige el. dødelige. Derfor skal man under kontrol af el-spænding på de samtlige komponenter el. på maskinen arbejde med en ekstrem forsigtighed. PAS PÅ: Under vedligeholdelse burde være strømforsyning ALTID slukket. Kun i nød- og særligt tilfælde kan strømforsyningen bliver tændt. Alle industrielle (OPL - On Premise Laundry) vaskemaskiner er beregnet till brug af den kvalificerede betjenningspersonale i vaskerier. Før maskinen sættes ud af drift el. før den skrottes, skal lugen fjernes. Hvert vand- el. dampudslip skal repareres omgående. I tilfælde af udslippet luk hoved vand- el. damptilløb. I tilfælde af enhvert problem el. fejl kontakt din forhandler, servicetekniker el. producent omgående. Producenten forbeholderr sig ret til ændringer i brugsanvisninger uden foregående varsel. Norme IEC335 bruges til maskiner med netto brugtbar tromlevolumen på 60 til150 l. Standard EN bruges til maskiner med netto brugtbar tromlevolumen over 150 l _C_UDGIVELSESDATO_ DOC MANUAL TIL INSTALLATION, VEDLIGEHOLDELSE OG BETJENING AF MASKINEN 5

6 Sikkerhedsanvisninger BETJENNES MASKINEN VED HJÆLP AF MØNT, JETON EL. LIGNEDE SELVBETJENING, SKAL INDEHAVEREN-OPERATØREN SØRGE FOR FJERNBETJENT STYRING TIL NØDSTOP. DETTE UDSTYR SKAL VÆRE LET OG SIKKRET TILGÆNGELIGT TIL BRUGERE. DETTE UDSTYR TIL NØDSTOP VIL SIKRE AT MIN. MASKINENS STYREKREDSLØB VIL AFBRYDES. RØR IKKE LUGENS GLAS FØR AFSLUTNING AF VASKECYKLUS. ÅBEN IKKE VASKEMASKINENS LUGE FØR TROMLEN STÅR STILLE OG VANDET ER DRÆNET FRA TROMLEN. LÆG IKKE VASKETØJET FORURENET MED SPRINGSTOFFER EL. FARLIGE KEMIKALIER I MASKINEN. DENNE MASKINE MÅ IKKE BETJENNES AF BØRN. LAD IKKE BØRN LEGE I, PÅ EL. OMKRING MASKINEN. FØR MASKINENS IGANGSÆTTELSE VÆR SIKKER AT I MASKINEN EL. I NÆRHEDEN IKKE FINDES MENNESKER (BØRN) EL. DYR. TIL DENNE MASKINE SKAL BRUGES DE ORIGINALE EL. IDENTISKE RESERVEDELE. EFTER REPARATIONS UDFØRELSE SKAL ALLE PANELLER SÆTTES PÅ DERES PLADS OG MONTERES PÅ DEN OPRINDELIGE MÅDE. DET ER EN BESKYTTENDE FORANSTALNING MOD ELEKTRISK CHOCK, SKADE, BRAND OG/EL. SKADE PÅ EJENDOM. MASKINEN SKAL TILSLUTTES TIL FORSYNINGSSYSTEMET MED BESKYTTELSESLEDEREN OG DENNE LEDER SKAL I MASKINEN TILSLUTTES TIL DEN TILSVARENDE JORDFORBINDELSES KLEMME. ENDVIDERE SKAL DER UDFØRES BESKYTTENDE SAMMENKOBLING MELLEM ALLE MASKINER I VASKERIET. FOR AT UNDGÅ BRAND, KVÆSTELSE OG SKADE AF EL.STRØM, SKAL VASKEMASKINEN ORDENTLIGT JORDFORBINDES. MASKINEN SKAL IKKE TILSLUTTES FORSYNINGSYSTEMET FØR DEN IKKE ER ORDENLIGT JORDFORBUNDET I OVERENSSTEMMELSE MED DE LOKALE OG STATLIGE STANDARDER. ER DER PÅ DET SAMME STED TILSLUTTET FLERE MASKINER, SKAL DER, SOM BESKYTTELSEN AF MASKINER, UDFØRES DERES SAMMENKOBLING, HVIS DET ER MULIGT. MASKINENS HVER INSTALLATION ASKAL KONSULTERES MED EN BYGNINGSINGENØR FOR AT OVEHOLDE FORSKRIFTER FOR BELASTNING AF DEN KONKRETE BYGNING OG SPREDNING AF VIBRATIONER OG STØJ! PRODUCENTEN IKKE ANBEFALER MASKINENS INSTALLATION I ET RUM OVER KÆLDEREN EL. PÅ EN ØVRE ETAGE.VASKEMASKINEN ER BEREGNET TIL DEN PERMANENTE TILSLUTNING, DERFOR SKAL DEN PLACERES OG SIKRES PÅ ET BRANDSIKKERT GULV MED TILSVARENDE OVERFLADESTRUKTUR. EN BETONSOKKEL ER NØDVENDIG. TRÆGULVET MED METAL FORSTÆRKNING ER IKKE TILLADT P.G.A. BRANDFARE OG ALT FOR STORE VIBRATIONER. INSTALLER ALDRIG MASKINEN PÅ EN ØVRE ETAGE EL. MASKINEN IKKE MÅ INSTALLERES PÅ ET FUNDAMENT SOM IKKE HAR DEN ØNSKEDE BELASTNINGSGRAD. SELVOM MASKINEN STÅR I STILLING SLUKKET, ER AFBRYDERENS TILFØRSESLKLEMMER STADIGVÆK UNDER SPÆNDING. EFTER STRØMAFBRYDELSE VENT MIN. 10 MINUTTER FØR DU STARTER KONTROLLEN EL. VASKEMASKINENS SERVICERING. FØR KONTROL AF FREKVENSVEKSLER CHECK RESTSPÆNDING MELLEM KLEMMER + OG -. FØR DU PÅBEGYNDER VEKSLERENS KONTROL, SKAL DENNE SPÆNDING VÆRE MINDRE END 30VDC. 6 MANUAL TIL INSTALLATION, VEDLIGEHOLDELSE OG BETJENING AF MASKINEN _C_UDGIVELSESDATO_ DOC

7 Sikkerhedsanvisninger LAD ALDRIG BØRN LEGE I MASKINEN EL. NÆRHEDEN. FINDES BØRN I NÆRHEDEN NÅR MASKINEN BRUGES, SKAL DE VÆRE UNDEN ET STRAM OPSYN. BØRN ER IKKE TILLADT AT BETJENNE MASKINEN. HVIS LUGELÅSEN IKKE VIRKER, BRUG IKKE MASKINEN INDTIL LUGELÅSEN REPARERES. OVERHOLD ALLE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER OG LOVE. VEJLEDNINGER OG ADVARSLER I DENNE BRUGSANVISNING KAN IKKE OMFATTE ALLE MULIGE FARLIGE SITUATIONER. MAN SKAL FORSTÅ DEM SOM GENERELLE VENDINGER. FORSIGTIGHED OG GRUNDIGHED ER FAKTORER SOM MASKINENS KONSTRUKTION IKKE KAN OMFATTE. DISSE FAKTORER DANNER VILKÅR FOR KOMPETENCEN AF DE PERSONER DER INSTALLERER, BETJENNER EL. VEDLIGEHOLDER MASKINEN. DET ER BRUGERENS ANSVAR AT HANDLE MED TILPASSENDE FORSIGTIGHED UNDER MASKINENS BETJENING. FJERN IKKE ADVARSELSYMBOLER PÅ MASKINEN. OVERHOLD VEJLEDNING PÅ SKILTERNE OG SYMBOLER FOR AT UNDGÅ SKADER PÅ PERSONER. PÅ MASKINENS KRITISKE STEDER ER PLACERET SIKKERHEDSSKILTER. DISSE SKILTER SKAL HOLDES LÆSBARE ELLERS KAN OPERATØRE EL. SERVICETEKNIKERE BLIVE KVÆSTET. MODEL MED VEJESYSTEM: BÆR ALRIDG VEJESENSORER FOR DERES KABLER!! MODEL MED VEJESYSTEM: NÅR DU LÆGGER MASKINEN NED, UNDGÅ UJÆVN BELASTNING MELLEM VEJESENSORER. ET SLAG KUNNE BESKADIGE VEJESENSORER PERMANENT! MODEL MED VEJESYSTEM: EFTER AT MASKINEN ER TÆNDT, SKAL SYSTEMET BRUGE 10 MIN SOM OPVARMNINGSTID. DET ER VIGTIGT SPECIELT I TILFÆLDE AT EL-TILFØRSEL ER LUKKET FOR PERIODE LÆNGERE END FEM MINUTTER. FORSØMMELSE AF OPVARMNINGSTID KAN FORÅRSAGE ALVORLIGE FEJL I VEJNING _C_UDGIVELSESDATO_ DOC MANUAL TIL INSTALLATION, VEDLIGEHOLDELSE OG BETJENING AF MASKINEN 7

8 Betjening Betjening Symboller på maskinen Pas på, farlig spænding, elektrisk udstyr Pas på Anden fare, læs og overhold skriftlige vejledninger Pas på Forhøjet temperatur Skal ikke lukkes, ikke overdækkes Tilløb af varmt vand, (rødt skilt) Tilløb af koldt blødt vand, (lyseblåt skilt) Tilløb af koldt hårdt vand, (mørkeblåt skilt) Varmluftsudgang fra maskine I farlig situation tryk på knappen CENTRALSTOP for maskinens standsning Hullerne skal ikke brydes igennem, kun bores Damp 8 MANUAL TIL INSTALLATION, VEDLIGEHOLDELSE OG BETJENING AF MASKINEN _C_UDGIVELSESDATO_ DOC

9 Betjening Variant Xcontrol Variant Xcontrol Plus START (for OPL variant funktion ADVANCE) (1) START (funktion ADVANCE) VALGBEKRÆFTELSE STOP (programafbrydelse) VALGANNULLERING VALGBEKRÆFTELSE NAVIGATION OP VALGANNULLERING NAVIGATION NED NAVIGATION OP VALG AF YDERLIGERE FUNKTIONER INFO OPL variant: oplysninger om programmet Variant med mønthul: betjeningsvejledning NAVIGATION NED VALG NEJ NEDSÆTTELSE AF TIDSSEKVENS VALG JA FORHØJELSE AF TIDSSEKVENS INFO (oversigt over tilgængelige vaskeprogrammer og oplysninger om programmet) SERVICE (serviceoplysninger) FUNKTION FORSINKET START (forskydning startes ved at trykke på knappen start) 0 til 9 NUMERISK TASTATUR (1) OPL variant vaskemaskiner til uddannet personale _C_UDGIVELSESDATO_ DOC MANUAL TIL INSTALLATION, VEDLIGEHOLDELSE OG BETJENING AF MASKINEN 9

10 Betjening Før du vasker Sortér tøjet efter vejledninger og temperatur specificeret af producenten. Kontrollér hvis der ikke findes nogle fremmede genstander såsom søm, skruer, nål osv. som kunne forårsage skader på vaskemaskinen el. vasketøjet. Vend vrangen på vasketøjet ud. For at opnå bedre vaskeresultat, bland større og mindre stykker af vasketøjet og læg dem i vaskemaskinen fri og adskilt. VARSEL! Vaskemaskinens optimale påfyldning er fastsat med påfyldningsforholdet. Påfyldnings passende forhold bestemmes af vasketøjets type samt andre faktorer. Bomuldstøj kræver normalt påfyldningsfaktor 1:10 1:13, hvilket betyder fuld påfyldning af vasketromlen. Mængden af det påfyldte vasketøj må ikke overstige maskinens maks.kapacitet. Maskiner med centrifugering skal ikke overbelastes. En overbelastning kan forårsage et dårligt vaskeresultat. Halveret vaskepåfyldning kan forårsage en dårlig vaskefunktion. Syntetiske og blandede tekstiler kræver påfyldningsfaktor 1:18-20, d.v.s. vasketromlens halve påfyldning. Større mængder af vasketøjet kan resultere i et dårligt vaskeresultat og skader på vasketøjet. Lugeåbning Åben lugen ved hjælp af lugehåndtaget. Læg vasketøjet i vaskemaskinen Læg vasketøjet i tromlen. Lugelukning Luk lugen ved at presse mildt på dørhåndtaget og samtidigt drej dørhåndtaget til venstre. Rund rotation af dørhåndtaget er ikke nødvendig. Den ville forårsage en spinding af sikkerhedssystemet. Er maskinen i drift, virker sikkerhedssystemet som beskyttelsen mod en voldelig manipulering og mulige følgeskader på dørlåsen. Før du sætter vaskemaskinen i gang, vær sikkert at lugen er ordentligt lukket. Programvalg Vælg et af vaskeprogrammer som står til rådighed og svarer best tekstilers kvalitet og den tilladte vasketemperatur. o Variant Xcontrol : vælg vaskeprogrammet ved hjælp af navigationsknapper op, ned. o Variant Xcontrol Plus : angiv vaskeprogrammets nummer ved hjælp af den numeriske tastatur. o Programvalget bestemmer temperatur og tid for vask og skylning. OBS: o Valgmulighed for lukning af indstllingsprogrammet, ændringer i fabriksindstilling, vaskeprogrammer og andre indstillingsmuligheder se Indstillingsmanual. 10 MANUAL TIL INSTALLATION, VEDLIGEHOLDELSE OG BETJENING AF MASKINEN _C_UDGIVELSESDATO_ DOC

11 Betjening Oversigt over vaskeprogrammer Vaskeprogram 1 Hedvask intensiv 90 C Vaskeprogram 2 Varmvask intensiv 60 C Vaskeprogram 3 Kulørt tøj intensiv 40 C Vaskeprogram 4 Hvidt tøj intensiv 30 C Vaskeprogram 5 Uld 15 C Vaskeprogram 6 Hedvask 90 C EKONOMISKE vandniveauer Vaskeprogram 7 Varmvask 60 C EKONOMISKE vandniveauer Vaskeprogram 8 Kulørt tøj 40 C EKONOMISKE vandniveauer Vaskeprogram 9 Hvidt tøj 30 C EKONOMISKE vandniveauer Vaskeprogram 10 Eco hedvask 90 C EKONOMISKE vandniveauer Vaskeprogram 11 Eco varmvask 60 C EKONOMISKE vandniveauer Vaskeprogram 12 Eco kulørt tøj 40 C EKONOMISKE vandniveaur Vaskeprogram 13 Eco hvidt tøj 30 C EKONOMISKE vandniveauer Vaskeprogram 14 Centrifugering lave omdrejninger Vaskeprogram 15 Centrifugering høje omdrejninger Kun Xcontrol Plus: Vaskeprogram 16 Sport 60 C Kun Xcontrol Plus: Vaskeprogram 17 Mopper 60 C Kun Xcontrol Plus: Vaskeprogram 18 Hestetæpper 40 C Kun Xcontrol Plus: Vaskeprogram 19 Cowboybukser 60 C Kun Xcontrol Plus: Vaskeprogram 20 Stivning - Påfyldning af vaskemiddler Sæbeskålen i maskinens øvre låg påfyldes efter det udvalgte program. o Forvask i sæbeskål o Hovedvask i sæbeskål o Hovedvask i sæbeskål o Skylle- el. stivningsmiddel i sæbeskål : vaskemiddel til forvask. : vaskemiddel til hovedvask : flydende vaskemiddel til hovedvask el. flydende blegningsmiddel osv. : flydende skyllemiddel el. flydende stivelse til den sidste skylning OBS: o Vi anbefaler at bruge kun de passsende, almindeligt tilgængelige vaskemidler med nedsat skumdannelse. Anvend ikke de gelagtige vaskemidler Doseringen anføres sædvanligvis på emballagen. Overdosering af vaskemiddel kan medføre overdreven skumdannelse som kan negativ påvirke vaskeresultatet og samtidig beskadige maskinen. o Sørg for at sæbeskålens låg lukkes ved maskinens start _C_UDGIVELSESDATO_ DOC MANUAL TIL INSTALLATION, VEDLIGEHOLDELSE OG BETJENING AF MASKINEN 11

12 Betjening Maskinens igangsættelse Variant Xcontrol Modeller med møntautomat Vælg det ønskede vaskeprogram. Kast det rigtige antal af mønter svarende til det valgte program i mønthullet. På displayet vises det resterende beløb til betaling. Efter betaling vises anmodning om at starte programmet ved at trykke på knappen START. Ved at trykke på knappen START vil Du sætte maskinen igang. Har Du valgt ved fejtagelse et andet vaskeprogram, kan Du ændre det i løbet af de første 150 sekunder ved hjælp af navigationsknapper op, ned. Vælger Du et dyrere program, vises der møntværdien Du skal betale til. Hvis du ikke tilføjer flere mønter, vil det oprindeligt valgte program starte I løbet af vaskecyklus kan Du følge på displayet de aktuelle vaskesekvenser og den resterende tid. Modeller uden møntautomat Vælg det ønskede program. Ved at trykke på knappen START vil Du sætte maskinen igang. Har Du valgt ved fejltagelse et andet vaskeprogram, kan Du ændre det i løbet af det første skridt ved hjælp af navigationsknapper op, ned. I løbet af vaskecyklus kan Du følge på displayet de aktuelle vaskesekvenser og den resterende tid. Har operatøren indstillet accelerations funktion ADVANCE kan Du, ved at trykke på knappen START, overgå til det næste skridt. 12 MANUAL TIL INSTALLATION, VEDLIGEHOLDELSE OG BETJENING AF MASKINEN _C_UDGIVELSESDATO_ DOC

13 Betjening Variant Xcontrol Plus Efter valg af det ønskede vaskeprogram tryk på knappen START, som vil sætte vaskecyklus igang. Hvis Du angiver nummeret på vaskeprogam som ikke svarer nogle tildelte programmer, vises på displayet INVALID. I løbet af en vaskecyklus kan Du følge på displayet de aktuelle gennemførte vaskesekvencer og resterende tid af vaskecyklus. Forløbets viser 35 Min. Prog 2: WARM WASH Program nummer Vaskeprogrammets navn Vaskeprogrammets resttid Tidsenheder Afslutning af vaskecyklus Varighed for vaskecyklus afregnes på displayet helt til nul. Efter afslutning af vaskecyklus deaktiveres lugelåsen og på displayet vises LOSSE. Åben lugen og tag vasketøjet ud fra maskinen. Meddelelse LOSSE forsvinder og maskinen er klar til det næste program. Der vises PROGRAMVALG. KAN DU IKKE EFTER STRØMAFBRYDELSE ÅBNE LUGEN OG MASKINEN ER FORSYNET MED ET AUTOMATISK OPLÅSNINGS KREDSLØB, VENT INDTIL OPLÅSNINGS KREDSLØB ÅBNER LUGELÅSEN. FØR LUGEÅBNING VÆR SIKKER AT TROMLEN STÅR HELT STILLE OG VANDET ER DRÆNET. Strømafbrydelse Variant Xcontrol Opstår der en strømafbrydelse i maskinens inaktiv tilstand og vaskeprogrammet blev ikke startet endnu, vil maskinen blive i inaktiv tilstand. Opstår der en strømafbrydelse i løbet af vaskeprocessen og lugen bliver lukket og låst, vil vaskeprogrammet efter fornyelsen af forsyningen fortsætte fra det punkt, hvor programmet blev afbrudt. Maskiner forsynede med et automatisk oplåsnings kredsløb: Se kapitel Modul med automatisk åbning af dørlåsen. Opstår er i løbet af en strømafbrydelse lugelåsens åbning og lugen bliver lukket, vil anmodningen TRYK PÅ START/ÅBEN LUGE vises efter strømfornyelsen. Vil Du åbne lugen, bliver vaskeprogrammet annulleret. Trykker Du på knappen START vil vaskeprogrammet, efter strømfornyelsen, fortsætte fra det punkt, hvor programmet blev afbrudt _C_UDGIVELSESDATO_ DOC MANUAL TIL INSTALLATION, VEDLIGEHOLDELSE OG BETJENING AF MASKINEN 13

14 Betjening Variant Xcontrol Plus Opstår der en strømafbrydelse i maskinens inaktiv tilstand og vaskeprogrammet blev ikke startet endnu, vil maskinen blive i inaktiv tilstand. Opstår der en strømafbrydelse i løbet af vaskeprocessen, vil meddelelsen FORTSÆTTE/STOP vises efter strømfornyelsen. Trykker Du på knappen STOP bliver vaskeprogrammet afsluttet. Trykker Du på knappen START vil vaskeprogrammet, efter strømfornyelsen, fortsætte fra det punkt, hvor programmet blev afbrudt. Modul med automatisk åbning af dørlåsen På bestillingen kan maskinen udstyres med en automatisk åbning af dørlåsen for tilfælde af en strømafbrydelse. Under en kort strømafbrydelse påvirker modullen på ingen måde maskinens opførsel. Under en langvarig strømafbrydelse vil modullen åbne dørlåsen. Lugen kan åbnes og vasketøjet kan tages ud. VÆR SIKKER AT FØR DØRÅBNING STÅR TROMLEN STILLE OG VANDET ER DRÆNET FRA TROMLEN. MODULLEN MED AUTOMATISK ÅBNING AF DØRLÅSEN MÅ IKKE BRUGES I MASKINER UDSTYRET MED UDLØBSPUMPEN OG I MASKINER UDSTYRET MED UDLØBSVENTILEN MED DEN OMVENDTE FUNKTION. Lugeåbning i fejltilstand Se kapitel Nødåbning af lugelås. 14 MANUAL TIL INSTALLATION, VEDLIGEHOLDELSE OG BETJENING AF MASKINEN _C_UDGIVELSESDATO_ DOC

15 Betjening Fejlfjernelse Nr. Fejlmeddelelse Årsag Procedure Forekomst E2 Ingen Aflob Fejl i afløb. Total stop + løsning Aflob E3 Kontakt Sikkerhedskontakt Hel cyklus, drejninger lavere Total stop + løsning aktiveret. end distribuering. Sikkerhedskontakt E4 Kontakt aktiveret ved starten fra distribuering til centrifugering Springe over + fortsætte Centrifuger. E5 E6 Kip Noj Dorkontakt Sikkerhedskontakt aktiveret i høje omdrejninger Lugelukning i fejtilstand E7 Dorspole Fejl i lugelås Total stop + sikkerhedstid Total stop + sikkerhedstid Total stop + sikkerhedstid Høje omdrejninger Hel cyklus Hel cyklus E8 Dor Start Fejl i lugeblokering i cyklusstart Ikke starte I cyklusstart E9 Dor Slut Fejl i lugelås i cyklusafslutning Ikke starte Cyklus afslutning E11 Ingen Fyldn Fejl i påfyldning Total stop + spørgsmål om forstættelse Under påfyldning Fejl som følge af E12 Overfyldn. vandoverløb over Efter påfyldning el. i løbet af Total stop + løsning det forindstillede påfyldning niveau E13 Ingen Varme Fejl i opvarmning Total stop + løsning Under opvarmning E14 Varme Tid Total stop + spørgsmål Fejl i opvarminingstid om forstættelse Under opvarmning E15 For Varm For høj temperatur Total stop + løsning Under opvarmning E21 E24 E25 E26 E27 Overfildn. Niveaufoler Temp Foler Mitsub Kode Comm Fejl Alt for højt vandniveau Defekt overfladesensor Defekt temperatursensor Udefineret kode for fejl i frekvensveksler Fejl i kommunikation veksler E28 THT Tid THT tid udløbet E29 E31 OV3/OP Tid Fyld Param OV3 tid udløbet / E.OP Fejl i initialisering frekvensveksler Total stop + løsning Fortsætte + ikke starte Fortsætte + ikke starte Total stop + løsning Total stop + sikkerhedstid Total stop + sikkerhedstid Total stop + sikkerhedstid Ikke starte Efter påfyldning el. i løbet af påfyldning Under start Under start Hel cyklus Hel cyklus Under centrifugerings sekvens Under centrifugerings sekvens Under inicialisering _C_UDGIVELSESDATO_ DOC MANUAL TIL INSTALLATION, VEDLIGEHOLDELSE OG BETJENING AF MASKINEN 15

16 Betjening Nr. Fejlmeddelelse Årsag Procedure Forekomst E32 E35 E36 E37 E39 E41 Gennemse Par Forkert software Ligevaegt Nul tomn. spr. No Soap Tid til eftersyn Fejl ved kontrol af vekslerens parametre Forkert software version Aktiveret system af uafbalancerings registrering. Fejl i afløb under brusebad Tilførsel af vaskemidler arbejder uden vaskemidler Varsel servicering nødvendig Ikke starte Ikke starte Nedsættelse af centrifugerings omdrejninger Kun til orientering Total stop + løsning Kun til orientering Kun til orienterig Lugeåbning = reset Ved parametre indførsel Ny udgave af software Centrifuger. Brusebad Vasketrin Cyklus afslutning E42 Tilslutning Ingen nettilslutning Kun til orientering Dataoverførsel på nettet E43 Indstilling - Forkert valg af spaending spændingsomfang Gør rigigt valg Konfigureringsmenu E44 Modeltype Forkert valgt maskine type Gør rigigt valg Konfigureringsmenu E80 PulverTimeOut Forkert signal for dosering af flydende Total stop + løsning Hel cyklus midler E81 Nul opvarmning Fejl i opvarmning Total stop + løsning Vasketrin (kun for Traceability) E82 No Refill Fejl i påfyldning E83 E85 E100 E101 E102 E103 E104 E105 E300- E353 E500- E525 Afbrudt strom RTC Reset Bat Vejning ingen kom. Lille vaegt Stor vaegt Vejning-balance Overvaegt Pneum. System Mits Fejl Fejl i hukommelse Mislykket afslutning af vaskecyklus Timer i reel tid Batteri ikke lagt ind el. alt for svag batteri Fejl i vejesystemets kommunikation Maskinens vægt er alt for lille Maskinens vægt er alt for stor Vægten er ikke fordelt på 4 veje sensorer Vægten på vejesensor overstiger maks.værdi Trykluftssystem virker ikke Specifik varsel for Mitsubishi veksler Fejl i hukommelse Total stop + spørgsmål om forstættelse Oplysning at vaskecyklus skal gentages Kun til orientering Total stop + løsning Skal ikke startes Skal ikke startes Skal ikke startes Total stop + løsning Skal ikke startes Total stop + sikkerhedstid Total stop + sikkerhedstid Vasketrin (kun for Traceability) Forkert afslutning af vaskecyklus (kun for Traceability) Cyklus afslutning (kun for Traceability) (kun maskiner med vejesystem) (kun maskiner med vejesystem) (kun maskiner med vejesystem) (kun maskiner med vejesystem) (kun maskiner med vejesystem) (kun maskiner med vejesystem) Hel cyklus Når som helst 16 MANUAL TIL INSTALLATION, VEDLIGEHOLDELSE OG BETJENING AF MASKINEN _C_UDGIVELSESDATO_ DOC

17 Betjening Nr. Fejlmeddelelse Årsag Procedure Forekomst E550 E551 E560- E563 E600- E628 TRACEABILITY notat TRACEABILITY fuld USB fejl Softw Fejl Fejl i intern datahukommelse for traceability Intern hukommelse for traceability er fyldt op Fejl i kommunikation med USB hukommelse Fejl i software Kun til orientering Kun til orientering Kun til orientering Total stop + sikkerhedstid FunktionTraceability, hel cyklus FunktionTraceability, hel cyklus Kun i menu Udvidelse/ Data Export/Import Når som helst _C_UDGIVELSESDATO_ DOC MANUAL TIL INSTALLATION, VEDLIGEHOLDELSE OG BETJENING AF MASKINEN 17

18 Tekniske oplysninger Tekniske oplysninger Højtcentrifugerende affjedrede maskiner, (videre i teksten affjedrede ) Maskine kg / lb 7 / 15 8 / / / / / / 65 Indre tromle volumen l diameter mm / inch 530 / / / / / / / Tromlens omdrejninger Vask centrifugering o/min Opvarmning elektrisk kw 6 / 9 (4,6) 6 / 9 (4,6) 6 / 9 / 12 9 / / ,9 damp bar varmt vand C/ F 90 / / / / / / / 194 G-faktor Vægt, netto kg / lb 170 / / / / / / / 1092 Støjniveau (1) L Aeq vaskesekvens / centrifugering db 46 / / / / / / / 70 Maksimalt statisk belastning af gulvet kn 2,1 2,3 2,6 3,2 4,9 5,3 5,8 Maksimalt dynamisk belastning af gulvet kn 1,8 ± 0,5 1,9 ± 0,5 2,2 ± 0,5 2,7 ± 0,5 4,0 ± 0,7 4,6 ± 1,1 5,0 ± 1,1 Frekvens af dynamisk belastning Hz 19,4 19,4 17,9 17,9 16,3 16,3 15,25 (1) ISO 3744 Tab.1 Affjedrede maskiner Fastmonterede maskiner med middelcentrifugering og lave omdrejninger, (videre i teksten fastmonterede ) middelcentrifugering med lave omdrejninger Maskine kg / lb 8 / / / / / / / / / 65 Indre tromle volumen l diameter mm / inch 530 / / / / / / / / / Tromlens omdrejninger Vask centrifugering ot/min Opvarmning elektrisk kw 6 / 9 (4,6) 6 / 9 / 12 9 / / ,9 12 / ,9 damp bar varmt vand C / F 90 / / / / / / / / / 194 G-faktor Vægt, netto kg / lb 135 / / / / / / / / / 640 Støjniveau (1) L Aeq vaskesekvens / centrifugering db 49 / / / / / / / / / 65 Maksimalt statisk belastning af gulvet kn 1,9 2,2 2,7 4,0 4,5 4,9 3,4 3,9 4,2 Maksimalt dynamisk belastning af gulvet kn 1,6 ± 2,4 1,9 ± 4,0 2,2 ± 5,1 3,4 ± 5,6 3,7 ± 7,5 3,9 ± 8,8 2,7 ± 3,6 3 ± 4,8 3,22 ± 5,6 Frekvens af dynamisk belastning Hz 13,7 12,7 12,7 11,5 11,5 11,5 8,2 8,2 8,2 (1) ISO 3744 Tab. 2 Fastmonterede maskiner 18 MANUAL TIL INSTALLATION, VEDLIGEHOLDELSE OG BETJENING AF MASKINEN _C_UDGIVELSESDATO_ DOC

19 Tekniske oplysninger Tilslutning Maskine 7 / 15 8 / / / / / / 65 Tilslutning af vandventiler BSP DN20 ¾ DN20 ¾ DN20 ¾ DN20 ¾ DN20 ¾ DN20 ¾ DN20 ¾ Vandtryk kpa Anbefalet vandtryk kpa Volumen l/min Afløbventill udvendig ø mm / inch 76 / 3 76 / 3 76 / 3 76 / 3 76 / 3 76 / 3 76 / 3 Flow hastighed på afløb l/min Afløbspumpe med slange slangens indre diameter mm / inch 33,5 / ,5 / pumpens gennemløb l/min Tilslutning af dampventil BSP DN15 ½ DN15 ½ DN15 ½ DN15 ½ DN15 ½ DN15 ½ DN15 ½ Damptryk kpa Generelle oplysninger Temperatur af omgivende luft C / F 5 til 35 / 41 til 95 Relativ fugtighed 30% til 90% uden kondensering Højde over havets overflade m / ft op til 1000 / 3280 Opbevaringstemperatur C / F 1 til 55 / 34 til 131 Tab _C_UDGIVELSESDATO_ DOC MANUAL TIL INSTALLATION, VEDLIGEHOLDELSE OG BETJENING AF MASKINEN 19

20 Tekniske oplysninger Affjedrede maskiner kg / lb Forside Venstre side Bagside Fig.1 Affjedrede maskiner 1. Strømtilslutning 2. Varmt vand 3. Koldt hårdt vand 4. Koldt blødt vand 5. Hovedafbryder 6. Tilløb af flydende vaskemidler 7. Afløb (ventil/ pumpe) 8. Sæbeskål 9. Styringspanel 10. Knap for maskinens nødstop CENTRALSTOP 11. Diameter for lugeåbning til maskinens påfyldning: 7-8 kg / lb: ø 330, 11-14kg / 25-30lb:ø 410, kg / lb: ø Sikringer 13. USB port 14. El-tilslutning for udvendige doseringspumper 15. Tilslutning Trace-Tech (RS485) 16. Varmeomskifter (elvarme, dampvarme) 17. Damptilførsel (dampudgave) ½" 18. Tilslutning for dampventil (dampudgave) 19. Kabeltilslutning for tømning til genanvendelse 20. Kabeltilslutning for styring af ventil el. vandpumpe fra genanvendelse (se manual for vandgenanvendelse) 21. Vandtilløb fra genanvendelse (udvendig ø19), (se manual for vandgenanvendelse) 22. Udluftning Maskine A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S 7 / / / / / / , , , , / , Tab.4 Affjedrede maskiner, placering af komponenter i maskine (dimensioner er anført i mm / inch) MANUAL TIL INSTALLATION, VEDLIGEHOLDELSE OG BETJENING AF MASKINEN _C_UDGIVELSESDATO_ DOC

21 Tekniske oplysninger Fastmonterede maskiner kg / lb Forside Venstre side Bagside Fig.2 Fastmonterede maskiner 1. Strømtilslutning 2. Varmt vand 3. Koldt hårdt vand 4. Koldt blødt vand 5. Hovedafbryder 6. Tilløb af flydende vaskemidler 7. Afløb (ventil/ pumpe) 8. Sæbeskål 9. Styringspanel 10. Knap for maskinens nødstop CENTRALSTOP 11. Diameter for lugeåbning til maskinens påfyldning: 8 kg / 18 lb: ø 330, 11-14kg / 25-30lb: ø 410, kg / lb: ø Sikringer 13. USB port 14. El-tilslutning for udvendige doseringspumper 15. Tilslutning Trace-Tech (RS485) 16. Varmeomskifter (elvarme, dampvarme) 17. Damptilførsel (dampudgave) ½" 18. Tilslutning for dampventil (dampudgave) 19. Kabeltilslutning for tømning til genanvendelse 20. Kabeltilslutning for styring af ventil el. vandpumpe fra genanvendelse (se manual for vandgenanvendelse) 21. Vandtilløb fra genanvendelse (udvendig ø19), (se manual for vandgenanvendelse) 22. Udluftning Maskine A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S 8 / , / , / , / / / Tab.5 Fastmonterede maskiner, placering af komponenter i maskine (dimensioner er anført i mm / inch) _C_UDGIVELSESDATO_ DOC MANUAL TIL INSTALLATION, VEDLIGEHOLDELSE OG BETJENING AF MASKINEN 21

22 Tekniske oplysninger Affjedrede maskiner 7 kg / 15 lb Fase Spænding [V] Frekvens [Hz] Total tilførsel ikke standard Sikring [A] efter krav Motorens effekt Opvarmning Udførelse af maskind ækning IP /60 0, , /60 5,2 32 0,75 4, /60 6,7 32 0, /60 9,7 50 0, /60 0, , /60 6,7 25 0, /60 9,7 32 0, N 50/60 0, , N 50/60 6,7 16 0, N 50/60 9,7 20 0, /60 0, , /60 0, , /60 6,7 16 0, /60 7,7 16 0, /60 9,7 20 0, /60 9,7 16 0, Tab. 6 Affjedrede maskiner 7 kg / 15 lb Affjedrede maskiner 8 kg / 18 lb Fase Spænding [V] Frekvens [Hz] Total tilførsel ikke standard Sikring [A] efter krav Motorens effekt Opvarmning Udførelse af maskind ækning IP /60 0, , /60 5,2 32 0,75 4, /60 6,7 32 0, /60 9,7 50 0, /60 0, , /60 6,7 25 0, /60 9,7 32 0, N 50/60 0, , N 50/60 6,7 16 0, N 50/60 9,7 20 0, /60 0, , /60 0, , /60 6,7 16 0, /60 7,7 16 0, /60 9,7 20 0, /60 9,7 16 0, Tab. 7 Affjedrede maskiner 8 kg / 18 lb 22 MANUAL TIL INSTALLATION, VEDLIGEHOLDELSE OG BETJENING AF MASKINEN _C_UDGIVELSESDATO_ DOC

23 Tekniske oplysninger Affjedrede maskiner 11 kg / 25 lb Fase Spænding [V] Frekvens [Hz] Total tilførsel ikke standard Sikring [A] efter krav Motorens effekt Opvarmning Udførelse af maskind ækning IP /60 1,2 16 1, /60 5,4 32 1,1 4, /60 6,8 32 1, /60 9,8 50 1, /60 1,2 16 1, /60 6,8 25 1, /60 9,8 32 1, /60 12,8 40 1, N 50/60 1,2 16 1, N 50/60 6,8 16 1, N 50/60 9,8 20 1, N 50/60 12,8 25 1, /60 1,2 10 1, /60 1,2 10 1, /60 6,8 16 1, /60 7,8 16 1, /60 9,8 16 1, /60 9,8 16 1, /60 12,8 25 1, /60 12,8 25 1, Tab. 8 Affjedrede maskiner 11 kg / 25 lb _C_UDGIVELSESDATO_ DOC MANUAL TIL INSTALLATION, VEDLIGEHOLDELSE OG BETJENING AF MASKINEN 23

24 Tekniske oplysninger Affjedrede maskiner 14 kg / 30 lb Fase Spænding [V] Frekvens [Hz] Total tilførsel ikke standard Sikring [A] efter krav Motorens effekt Opvarmning Udførelse af maskind ækning IP /60 1,6 16 1, /60 5,7 32 1,5 4, /60 7,1 32 1, /60 10,1 50 1, /60 1,6 16 1, /60 7,1 25 1, /60 10,1 32 1, /60 13,1 40 1, /60 14,9 50 1,5 13, N 50/60 1,6 16 1, N 50/60 7,1 16 1, N 50/60 10,1 20 1, N 50/60 13,1 25 1, N 50/60 14,9 32 1,5 13, /60 1,6 10 1, /60 1,6 10 1, /60 7,1 16 1, /60 8,1 16 1, /60 10,1 20 1, /60 10,1 16 1, /60 13,1 20 1, /60 13,1 25 1, /60 14,9 32 1,5 13, /60 14,9 32 1,5 13,8 43 Tab. 9 Affjedrede maskiner 14 kg / 30 lb Affjedrede maskiner 18 kg / 40 lb Fase Spænding [V] Frekvens [Hz] Total tilførsel ikke standard Sikring [A] Motorens effekt Opvarmning Udførelse af maskind ækning IP /60 2,3 20 2, /60 2,3 20 2, /60 13,5 40 2, /60 19,5 63 2, N 50/60 2,3 20 2, N 50/60 13,5 25 2, N 50/60 19,5 32 2, /60 2,3 16 2, /60 2,3 16 2, /60 13,5 25 2, /60 13,5 25 2, /60 19,5 32 2, /60 19,5 32 2, Tab. 10 Affjedrede maskiner 18 kg / 40 lb 24 MANUAL TIL INSTALLATION, VEDLIGEHOLDELSE OG BETJENING AF MASKINEN _C_UDGIVELSESDATO_ DOC

25 Tekniske oplysninger Affjedrede maskiner 24 kg / 55 lb Fase Spænding [V] Frekvens [Hz] Total tilførsel ikke standard Sikring [A] Motorens effekt Opvarmning Udførelse af maskind ækning IP /60 3, /60 3, / N 50/60 3, N 50/ /60 3, /60 3, / / Tab. 11 Affjedrede maskiner 24 kg / 55 lb Affjedrede maskiner 28 kg / 65 lb Fase Spænding [V] Frekvens [Hz] Total tilførsel ikke standard Sikring [A] Motorens effekt Opvarmning Udførelse af maskind ækning IP /60 3, /60 3, / /60 23, , N 50/60 3, N 50/ N 50/60 23, , /60 3, /60 3, / / /60 23, , /60 23, ,9 43 Tab. 12 Affjedrede maskiner 28 kg / 65 lb _C_UDGIVELSESDATO_ DOC MANUAL TIL INSTALLATION, VEDLIGEHOLDELSE OG BETJENING AF MASKINEN 25

26 Tekniske oplysninger Fastmonterede maskiner 8 kg / 18 lb Fase Spænding [V] Frekvens [Hz] Total tilførsel ikke standard Sikring [A] efter krav Motorens effekt Opvarmning Udførelse af maskind ækning IP /60 0,6 10 0, / ,5 4, /60 6,5 32 0, /60 9,5 50 0, /60 0,6 10 0, /60 6,5 25 0, /60 9,5 32 0, N 50/60 0,6 10 0, N 50/60 6,5 16 0, N 50/60 9,5 20 0, /60 0,6 10 0, /60 0,6 10 0, /60 6,5 16 0, /60 7,5 16 0, /60 9,5 20 0, /60 9,5 16 0, Tab. 13 Fastmonterede maskiner 8 kg / 18 lb Fastmonterede maskiner 11 kg / 25 lb Fase Spænding [V] Frekvens [Hz] Total tilførsel ikke standard Sikring [A] efter krav Motorens effekt Opvarmning Udførelse af maskind ækning IP /60 0, , /60 5,1 32 0,55 4, /60 6,6 32 0, /60 9,6 50 0, /60 0, , /60 6,6 25 0, /60 9,6 32 0, /60 12,6 40 0, N 50/60 0, , N 50/60 6,6 16 0, N 50/60 9,6 20 0, N 50/60 12,6 25 0, /60 0, , /60 0, , /60 6,6 16 0, /60 7,6 16 0, /60 9,6 20 0, /60 9,6 16 0, /60 12,6 25 0, /60 12,6 25 0, Tab. 14 Fastmonterede maskiner 11 kg / 25 lb 26 MANUAL TIL INSTALLATION, VEDLIGEHOLDELSE OG BETJENING AF MASKINEN _C_UDGIVELSESDATO_ DOC

27 Tekniske oplysninger Fastmonterede maskiner 14 kg / 30 lb Fase Spænding [V] Frekvens [Hz] Total tilførsel ikke standard Sikring [A] efter krav Motorens effekt Opvarmning Udførelse af maskind ækning IP /60 0, , /60 5,5 32 0,75 4, /60 6,8 32 0, /60 9,8 50 0, /60 0, , /60 6,8 25 0, /60 9,8 32 0, /60 12,8 40 0, /60 14,6 50 0,75 13, N 50/60 0, , N 50/60 6,8 16 0, N 50/60 9,8 20 0, N 50/60 12,8 25 0, N 50/60 14,6 32 0,75 13, /60 0, , /60 0, , /60 6,8 16 0, /60 7,8 16 0, /60 9,8 20 0, /60 9,8 16 0, /60 12,8 25 0, /60 12,8 25 0, /60 14,6 32 0,75 13, /60 14,6 32 0,75 13,8 43 Tab. 15 Fastmonterede maskiner 14 kg / 30 lb Fastmonterede maskiner 18 kg / 40 lb med lave omdrejninger Fase Spænding [V] Frekvens [Hz] Total tilførsel Sikring [A] Ikke standard Motorens effekt Opvarmni ng Udførelse af maskind ækning IP /60 0, , /60 0, , /60 12,7 40 0, /60 18,7 63 0, N 50/60 0, , N 50/60 12,7 25 0, N 50/60 18,7 32 0, /60 0, , /60 0, , /60 12,7 25 0, /60 12,7 25 0, /60 18,7 32 0, /60 18,7 32 0, Tab. 16 Fastmonterede maskiner 18 kg / 40 lb med lave omdrejninger _C_UDGIVELSESDATO_ DOC MANUAL TIL INSTALLATION, VEDLIGEHOLDELSE OG BETJENING AF MASKINEN 27

28 Tekniske oplysninger Fastmonterede maskiner 18 kg / 40 lb middelcentrifugering Fase Spænding [V] Frekvens [Hz] Total tilførsel Sikring [A] Ikke standard Motorens effekt Opvarmni ng Udførelse af maskind ækning IP /60 1,2 16 1, /60 1,2 16 1, /60 12,9 40 1, /60 18,9 63 1, N 50/60 1,2 10 1, N 50/60 12,9 25 1, N 50/60 18,9 32 1, /60 1,2 10 1, /60 1,2 10 1, /60 12,9 25 1, /60 12,9 25 1, /60 18,9 32 1, /60 18,9 32 1, Tab. 17 Fastmonterede maskiner 18 kg / 40 lb middelcentrifugering Fastmonterede maskiner 24 kg / 55 lb med lave omdrejninger Fase Spænding [V] Frekvens [Hz] Total tilførsel Sikring [A] Ikke standard Motorens effekt Opvarmni ng Udførelse af maskind ækning IP /60 1,2 16 1, /60 1,2 16 1, / , N 50/60 1,2 16 1, N 50/ , /60 1,2 10 1, /60 1,2 10 1, / , / , Tab. 18 Fastmonterede maskiner 24 kg / 55 lb med lave omdrejninger 28 MANUAL TIL INSTALLATION, VEDLIGEHOLDELSE OG BETJENING AF MASKINEN _C_UDGIVELSESDATO_ DOC

9kg 11kg 13kg 16kg 24kg 35kg

9kg 11kg 13kg 16kg 24kg 35kg INDUSTRITØRRETUMBLERE 9kg 11kg 13kg 16kg 24kg 35kg OPRINDELIGT MANUAL TIL INSTALLATION, VEDLIGEHOLDESE OG MASKINEBETJENING 516297 N Udstedelsesdato: 20.1.2011 MANUALEN TIL MASKINENS BETJENING 1. INDHOLD

Læs mere

L 87484 EFL. DA Brugsanvisning

L 87484 EFL. DA Brugsanvisning L 87484 EFL DA Brugsanvisning 2 www.aeg.com INDHOLD 1. OM SIKKERHED............................................................. 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...................................................

Læs mere

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG DEFINITION AF BRUG Denne vaskemaskine er udelukkende beregnet til vask og centrifugering af vasketøj, der er velegnet til vask i vaskemaskine, i de mængder, der er normale for private husholdninger. Overhold

Læs mere

LS 1003 E. Vaskemaskine Brugsanvisning Washing Machine User s Manual. Tvättmaskin Bruksanvisning. Document Number 2820523436_DA/ 12-03-13.

LS 1003 E. Vaskemaskine Brugsanvisning Washing Machine User s Manual. Tvättmaskin Bruksanvisning. Document Number 2820523436_DA/ 12-03-13. LS 1003 E Vaskemaskine Brugsanvisning Washing Machine User s Manual Tvättmaskin Bruksanvisning Document Number 2820523436_D/ 12-03-13.(11:51) 1 Vigtige sikkerheds- og miljøinstruktioner Dette afsnit indeholder

Læs mere

LG VARMEPUMPE TØRREREN INDEHAVERS MANUAL

LG VARMEPUMPE TØRREREN INDEHAVERS MANUAL INDEHAVERS MANUAL LG VARMEPUMPE TØRREREN Læs venligst denne manual omhyggeligt, før du tager tørretumbleren i brug og gem den til eventuelt fremtidige brug. RC8055AP2Z RC8055AP1Z RC8055APZ P/NO. : MFL67708603

Læs mere

Opvaskemaskiner Brugervejledning

Opvaskemaskiner Brugervejledning Opvaskemaskiner Brugervejledning GS63210W, GU63210W Læs denne vejledning Denne vejledning indeholder afsnit med sikkerhedsanvisninger, driftsvejledning, installationsvejledning og tips til fejlfinding

Læs mere

Deluxe 370164 V3/0115

Deluxe 370164 V3/0115 Deluxe 370164 V3/0115 DK DANSK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed... 128 1.1 Sikkerhedshenvisninger... 128 1.2 Symbolerklæring... 130 1.3 Kilder til trusler...

Læs mere

OPVASKEMASKINE DW 6814

OPVASKEMASKINE DW 6814 OPVASKEMASKINE DW 6814 152988 36/0 BRUGSANVISNING DK Indholdsfortegnelse For brugeren Vigtig sikkerhedsinformation 3 Beskrivelse af maskinen 4 Betjeningspanel 5 Før brug 6 Indstilling af vandblødgøringsanlægget

Læs mere

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118 200.269 V1/1112 DK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger... 114 1.1 Generelt om denne vejledning... 114 1.2 Symbolerklæring...

Læs mere

PELLUX 100 TIL TRÆPILLER

PELLUX 100 TIL TRÆPILLER PELLUX 100 TIL TRÆPILLER MONTAGEVEJLEDNING, BETJENINGSVEJLEDNING OG VEDLIGEHOLDELSE AF KEDLEN Brogårdsvej 7 6920 Videbæk www.volundvt.dk 1 Generelle informationer... 5 1. Sikkerhed... 6 1.1. Bemærkninger

Læs mere

Brugs- og opstillingsanvisning vaskemaskine PW 5082

Brugs- og opstillingsanvisning vaskemaskine PW 5082 Brugs- og opstillingsanvisning vaskemaskine PW 5082 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 07 955 010 Miljøbeskyttelse

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING DA TRÆPILLEOVN CUTE/THEMA AIR Oversættelse af original vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... II INDLEDNING...1 1-ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...2 2-BRÆNDSEL...6

Læs mere

SCAN1 BRUGERVEJLEDNING

SCAN1 BRUGERVEJLEDNING Inden du tager dit klimaanlæg i brug, bedes du læse denne vejledning grundigt og gemme den til fremtidig opslag. SCAN1 BRUGERVEJLEDNING Se www.andes.dk for opdateringer Anlægget skal monteres af en autoriseret

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Varmepumpetumbler PT 5137 WP

Brugs- og monteringsanvisning Varmepumpetumbler PT 5137 WP Brugs- og monteringsanvisning Varmepumpetumbler PT 5137 WP da-dk Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt.

Læs mere

TKS32 700077 V2/0614

TKS32 700077 V2/0614 TKS32 700077 V2/0614 DK DANSK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted! 1. Generelle oplysninger...

Læs mere

DEUTSCH KRUPS ENGLISH. ESPRESSERIA AUTOMATIC SERIE EA 80xx FRANCAIS NEDERLANDS DANSK SVENSKA NORSK SUOMI. www.krups.com ITALIANO

DEUTSCH KRUPS ENGLISH. ESPRESSERIA AUTOMATIC SERIE EA 80xx FRANCAIS NEDERLANDS DANSK SVENSKA NORSK SUOMI. www.krups.com ITALIANO KRUPS ESPRESSERIA AUTOMATIC SERIE EA 80xx NORSK SVENSKA DEUTSCH ENGLISH FRANCAIS DANSK NEDERLANDS www.krups.com ITALIANO SUOMI 16 17 18 15 14 19 20 21 22 23 13 12 24 25 11 26 1 2 3 4 5 27 10 9 8 7 6 KRUPS

Læs mere

Din brugermanual SIEMENS WP12T350SN http://da.yourpdfguides.com/dref/3562831

Din brugermanual SIEMENS WP12T350SN http://da.yourpdfguides.com/dref/3562831 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i SIEMENS WP12T350SN i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

VASKEMASKINE BRUGERVEJLEDNING

VASKEMASKINE BRUGERVEJLEDNING VASKEMASKINE BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE SEKTION 1:FØR IBRUGTAGNING Sikkerhedsadvarsler Anbefalinger SEKTION 2:MONTERING Afmontering af transportskruer indstilling af fødder Tilslutning af elektricitet

Læs mere

Brugsanvisning. Vaskemaskine W 5825. da-dk

Brugsanvisning. Vaskemaskine W 5825. da-dk Brugsanvisning Vaskemaskine W 5825 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 09 494 010 Miljøbeskyttelse Bortskaffelse

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING DA TRÆPILLEBRÆNDEOVN FLAT MOD. COMFORT AIR - KERAMIK FLAIR MOD. COMFORT AIR - FEDTSTEN Oversættelse af den originalsprogede vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

EA84_EO_0A14750_EA84 30/11/12 12:25 Page197

EA84_EO_0A14750_EA84 30/11/12 12:25 Page197 EA84_EO_0A14750_EA84 30/11/12 12:25 Page197 Kære kunde, Tillykke med din nye Espresso Automatic Serie EA84XX. Maskinen giver dig mulighed for at tilberede mange forskellige slags drikke, espressoer, kaffe

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING DA BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING 8901168200 PILLEOVNE Indholdsfortegnelse BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...5 1.1. PÅBUD VEDRØRENDE SIKKERHED...5

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indstilling af temperatur... 113 Tekniske data... 113 Bortskaffelse... 113

Indholdsfortegnelse. Indstilling af temperatur... 113 Tekniske data... 113 Bortskaffelse... 113 Indholdsfortegnelse Indledning... 0 Symboler anvendt i denne vejledning...0 Bogstaver i parentes...0 Problemer og reparationer... 0 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...0 ANVENDELSE TIL FORMÅLET MED APPARATET...

Læs mere

Morsø P50/51. Opstillings- og betjeningsvejledning. www.morsoe.com

Morsø P50/51. Opstillings- og betjeningsvejledning. www.morsoe.com Morsø P50/51 Opstillings- og betjeningsvejledning P50 P51 www.morsoe.com Indhold 1.0 Opstilling af Deres morsø ovn............................... 5 2.0 Fyringsteknik/Brugen af Deres ovn.......................

Læs mere

Invacare SOLO 2 transportabel iltkoncentrator

Invacare SOLO 2 transportabel iltkoncentrator Brugerhåndbog Invacare SOLO 2 transportabel iltkoncentrator Modelnr. TPO100 / Modelnr. TPO100B Forhandler: Denne vejledning SKAL overdrages til slutbrugeren. Bruger: FØR du benytter dette produkt skal

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING TRÆPILLEOVN EGO/STAR. air - comfort air air c/udtagning fra oven. Oversættelse af original vejledning

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING TRÆPILLEOVN EGO/STAR. air - comfort air air c/udtagning fra oven. Oversættelse af original vejledning INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING TRÆPILLEOVN EGO/STAR air - comfort air air c/udtagning fra oven Oversættelse af original vejledning DK INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... II INDLEDNING...1 1-ADVARSLER

Læs mere

Brugsanvisning. Udluftningstørretumbler T 8303. da-dk

Brugsanvisning. Udluftningstørretumbler T 8303. da-dk Brugsanvisning Udluftningstørretumbler T 8303 da-dk Læs venligst denne brugsanvisning inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 07 868 700 Miljøbeskyttelse

Læs mere

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE svejledning Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE Vigtige sikkerhedsanvisninger 2-3 Installation 4 Opstilling 4 Indbygning 4 Ventilation 4 Tilslutning til el 5 Typeskilt 5 Beskrivelse af apparatet 6 Start

Læs mere

Morsø P50/51. Opstillings- og betjeningsvejledning. www.morsoe.com

Morsø P50/51. Opstillings- og betjeningsvejledning. www.morsoe.com Morsø P50/51 Opstillings- og betjeningsvejledning P50 P51 www.morsoe.com Indhold 1.0 Opstilling af Deres morsø ovn............................... 5 2.0 Fyringsteknik/Brugen af Deres ovn.......................

Læs mere

Brugsanvisning Kondenstørretumbler T 8402 C. da-dk

Brugsanvisning Kondenstørretumbler T 8402 C. da-dk Brugsanvisning Kondenstørretumbler T 8402 C da-dk Læs venligst denne brugsanvisning inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 07 628 330 Miljøbeskyttelse

Læs mere