Industrielle vaskemaskiner med centrifugering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Industrielle vaskemaskiner med centrifugering"

Transkript

1 Industrielle vaskemaskiner med centrifugering Højtcentrifugerede affjedrede maskiner 7 kg 8 kg 11 kg 14 kg 18 kg 24 kg 28 kg Fastmonterede maskiner 8 kg 11 kg 14 kg middelcentrifugering 18 kg 24 kg 28 kg med lave omdrejninger 18 kg 24 kg 28 kg middelcentrifugering Oprindelig manual til installation, vedligeholdelse og betjening af maskinen C Udgivelsesdato:

2

3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse SIKKERHEDSANVISNINGER...4 BETJENING...8 Symboller på maskinen...8 Før du vasker...10 Lugeåbning...10 Læg vasketøjet i vaskemaskinen...10 Lugelukning...10 Programvalg...10 Oversigt over vaskeprogrammer...11 Påfyldning af vaskemiddler...11 Maskinens igangsættelse...12 Afslutning af vaskecyklus...13 Strømafbrydelse...13 Modul med automatisk åbning af dørlåsen...14 Lugeåbning i fejltilstand...14 Fejlfjernelse...15 TEKNISKE OPLYSNINGER...18 Højtcentrifugerende affjedrede maskiner, (videre i teksten affjedrede )...18 Fastmonterede maskiner med middelcentrifugering, (videre i teksten fastmonterede )...18 Tilslutning...19 Affjedrede maskiner kg / lb...20 Fastmonterede maskiner kg / lb...21 INSTALLATION...30 Affjedrede maskiner...30 Fastmonterede maskiner...33 Vandtilslutning...37 Tilslutning af afløb...39 Uløbsventil...39 Afløbspumpe...40 Udluftning...40 Damptilslutning...40 Tilsluting af flydende vaskemiddeldosering...41 El-tilslutning...43 VEDLIGEHOLDELSE OG AFBALANCERING...47 Daglig kontrol og vedligeholdelse...47 Kontrol og vedligeholdelse hver tre måneder...47 Kontrol og vedligeholdelse hver seks måneder...48 Udskiftning af lugens pakning...48 Justering af sikkerhedskontakt - affjedrede maskiner...49 Udskiftning og spænding af remmen...49 Vandfiltre...50 Spændemomenter...50 Udskiftning af vaskemaskinens sikringer...50 PROBLEMER OG FEJL...51 Nødåbning af lugelås...51 Fejlmeldinger vist på displayet...51 Liste over anbefalede reservedele...51 MASKINENS TAGNING-UD-AF-DRIFT...52 Afkobling af maskinen...52 Bortskaffelse af maskinen _C_UDGIVELSESDATO_ DOC MANUAL TIL INSTALLATION, VEDLIGEHOLDELSE OG BETJENING AF MASKINEN 3

4 Sikkerhedsanvisninger Sikkerhedsanvisninger ADVARSEL GEM DISSE VEJLEDNINGER TIL SENERE BRUG. Manglende overholdelse af vejledninger kan resultere i forkert anvendelse af maskinen, kan forårsage brand, skade på personer el.dødsfald og/el. skade på vaskeriets udstyr og/el.maskine. ADVARSEL- Før maskinens anvendelse læs forsigtigt VIGTIGE SIKKERHEDSVEJLEDNINGER. Maskinens forkerte anvendelse kan forårsage brand, skade af el-strøm el. alvorlige skader på personer el. dødsfald, ligesom alvorlig skade på maskinen. Denne udgave af brugsanvisning er en oversættelse af den originale engelske udgave. Uden den originale udgave er disse vejledninger ukomplete (gælder ikke for den tjekkiske udgave). Før installation, drift og maskinens vedligeholdelse læs grundigt de komplete vejledninger, d.v.s.denne Manual til maskinens installation, vedligeholdelse og betjening, Programmeringsmanual, og Reservedelskatalog. Programmeringsmanual og Reservedelskatalog er ikke en standard del af leverancen. Programmeringsmanual og Reservedelskatalog skal indhentes hos leverandøren/producenten. Følg instruktioner i vejledninger og gem dem på et passende sted ved maskinen til senere brug. Sikkerhedsanvisninger i vejledninger for personer som betjener maskinen bør printes ud og skal synligt posteres i vaskeriet i nærheden af maskinen. Vaskemaskinen med centrifugering er beregnet kun til tekstilvask, alle andre genstander kan beskadige maskinen el. forårsage en skade. Bruges maskinen til andre teknologier, skal vejledninger og advarsler overholdes for at undgå skader på personer. Producenten bærer ikke noget ansvar for skader på tekstiler forårsagede af en uegnet vaskemåde. Overhold altid vejledninger og/el. advarsler anført på tekstiler og vaske- el. rengøringsmidler fastsat af producenten. Maskinen skal indstilles i overensstemmelse med vejledninger. Afløb, tilløb, el-installation, udluftning,jordforbindelse og andre tilslutninger skal udføres ifølge Manual til installation, i overensstemmelse med de lokale standarder og tilslutningen skal udføres af autoriserede personer med gyldig kvalificering. Ved tilslutning til det lokale el-net (TT / TN / IT..) skal de gældende forskrifter overholdes. Udstyret i standardversionen kan ikke altid tilsluttes IT el-nettet. Kontakt din leverandør. Alle typer af maskiner produceres ifølge EU-direktiv om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC). De kan bruges kun i arealer som opfylder maskinens tilsvarende klasse af elektromagnetisk kompatibilitet (alle maskiner opfylder min. A.klasse industrimiljø). Af sikkerhedsmæssige årsager skal en minimal sikker afstand fra de følsomme elektriske el. elektroniske udstyr overholdes. Man må ikke ændre parametreindstillingen på frekvensveksleren. Det kunne forårsage en alvorlig skade, brand, skade på maskinen osv. Læg aldrig overdrevet tryk på emballagen under transporten og opbevaring da maskinens komponenter som stikker ud fra konturlinje kan beskadiges. Brug udelukkende kobberledere. Maskinen skal tilsluttes til en ledning, som ikke er koblet til belysning el. stikdåse. Enhver ændring i installation ikke nævnt i Installationsmanual skal godkendes af leverandøren el. producenten. I omvendt tilfælde afviser leverandør og producent ansvaret for ev.skader på personer el. skader på ejendom. Indgreb og ændringer i maskinens konstruktion er ikke tilladt og producenten afviser i disse tilfælde alt ansvar. Vaskemaskiner med centrifugering skal installeres på en flad overflade. Hvis ikke, kan der under centrifugering opstå vibrationer og trods det at maskinen er forsynet med en vibrationsafbryder, kan maskinen blive alvorligt beskadiget og efterfølgende kan operatøren blive kvæstet. Sæt aldrig maskinen i gang før man fjerner transportstøtter. Før igangsættelsen bør vaskemaskinen altid testes. Det er muligt at i den nye vaskemaskine kan forblive restforurening fra produktionsprocces. Denne restforurening kan smitte Dit vasketøj. Defor skal Du, før Du vasker Dit almindelige tøj, udføre en hedvask og bruge kludder el. gammelt tøj. Hold maskinen og omgivelserne rene, uden brændstoffer. Anvendelse af hypoklorid forårsager korrosion som kan under nogle omstændigheder resultere i svigt af komponenter. Maskinens garanti kan ikke accepteres hvis korrosion opstod som følge af klor og dets forbindelsers virkning. Maskinen må ikke bruges i et miljø som kan skabe eksplosiv atmosfære i maskinen. Maskinen skal ikke blive udsat til vejrpåvirkininger, til ekstrem lave el. høje temperaturer og fugt. 4 MANUAL TIL INSTALLATION, VEDLIGEHOLDELSE OG BETJENING AF MASKINEN _C_UDGIVELSESDATO_ DOC

5 Sikkerhedsanvisninger Opbevar aldrig nogle brændbare materialer omkring maskinen. Man skal afgrænse farlige zoner i vaskeriet og forhindre adgang til dem imens maskinen er i gang. Vask ikke tøjet som blev tidligere renset, vasket, iblødsat el. forurenet med benzin, rensemidler for tørrensning el. med andre brandfarlige el. eksplosive stoffer, da de udskiller dampen som kan forårsage tænding el. eksplosion. Disse tekstiler skal først vaskes manuelt og skal tørres. Tilsæt ikke benzin, rensemidler til tørrensning el. andre brandfarlige el. eksplosive stoffer til vaskebadet. Disse stoffer udskiller dampen som kan forårsage tænding el. eksplosion Under visse vilkår kan dannes brintgas i varmvandssystemet som ikke brugtes i to el. flere uger. Brintgasset er eksplosivt. Brugtes varmtvandssystemet ikke i denne lange periode, åben alle vandhaner for varmt vand og lad vandet løbe i nogle minutter. Sådan fjeres det akkumulerede gas. Da dette gas er brandfarligt skal Du under disse aktiviteter ikke ryge og bruge åben ild., TEMPERATUR I VASKEMASKINENS TROMLE: For at måle temperatur af vaskebadet i vasketromlen, bruger den elektroniske programmering en varmesensor. Der findes flere faktorer som påvirker temperaturmåling. Derfor er måling af vaskebadet kun omtrentlig. Følg og overhold altid instruktioner fra producenten af vaske- el.rensemidler, midler til tørrensning og desinficeringsmidler. Du vil undgå ev.skade. Opbevar disse midler utilgængeligt for børn, helst i et lukket lokale. Manipuler ikke uden formålet med vaskemaskinens styreelementer og omgå ikke sikkerhedsvejledninger og advarsler. I tilfælde af fare sluk hovedafbryderen el. et andet frakoblings nødudstyr. Ved påfyldning af tragten el. hvis maskinen kører, læg ikke nogle genstander under tragtens låg. Åben ikke tragtens låg efter maskinen blev startet. Udløb el. sprøjtning af farlig væske kan resultere i alvorlige skoldninger og forbrændinger..brug ikke maskinen med mangler, manglende dele el. fjernede dækninger. Maskinen kan ikke startes hvis dækninger ikke er rigtigt fastspændte på sine pladser. Maskinen skal ikke opbevares, installeres el. udsættes til vejrpåvirkininger, til ekstrem lave el. høje temperaturer og fugt. Vask aldrig maskinen med løbende el. sprøjtende vand. Lad ALDRIG maskinen blive våd. Check regelmæssig lugelåsens mekanisme. Omgå ALDRIG lugelåsens funktionalitet. Før vedligeholdelse el. rensning og efter hver afsluttet arbejdsdag sluk el- tilførsel og luk hoved vand- og damptilløb. På bagre del af maskinen findes et udluftningshul. Fra udluftningen kan udslippe varme fordampninger el. varm luft. Overdæk ikke udluftningshullet og check det regelmæssig. Det fungerer som et lufthul og dampudstødning som forhindrer dannelse af et overtryk i vaskemaskinen. Reparer og erstat ikke maskinens enhver del el. prøv ikke nogen servisering hvis den ikke anbefales speciel i manual til vedligeholdelse el. servicevemanual under den forudsætning at Du forstår og kan magte disse instruktioner. Serviceydelser kan udføres kun af en autoriseret servicemand. Oplysninger i denne manual er bestemt for en kvalificeret servicemand der kender de gældende sikkerhedsprocedurer under maskinens reparation. Alle tester og reparationer budre udføres af en kvalificeret servicemand der disponerer over de rigtige instrumenter og måleudstyr. Alle udskiftninger af dele burde udføres af en kvalificeret servicemand der bruger kun reservedele godkendt af producenten. Udføres service el. reparation af en ukvalificeret servicemand el. bruges der andre dele end dem godkendt af producenten, kan det resultere i forkert montage el. indstilling. En forkert montage el. indstlling kan forårsage farlige situationer. Under servisering kan der opstå risici for kvæstelse el. skade af el-strøm. Kvæstelser el. skader af el-strøm kan være meget alvorlige el. dødelige. Derfor skal man under kontrol af el-spænding på de samtlige komponenter el. på maskinen arbejde med en ekstrem forsigtighed. PAS PÅ: Under vedligeholdelse burde være strømforsyning ALTID slukket. Kun i nød- og særligt tilfælde kan strømforsyningen bliver tændt. Alle industrielle (OPL - On Premise Laundry) vaskemaskiner er beregnet till brug af den kvalificerede betjenningspersonale i vaskerier. Før maskinen sættes ud af drift el. før den skrottes, skal lugen fjernes. Hvert vand- el. dampudslip skal repareres omgående. I tilfælde af udslippet luk hoved vand- el. damptilløb. I tilfælde af enhvert problem el. fejl kontakt din forhandler, servicetekniker el. producent omgående. Producenten forbeholderr sig ret til ændringer i brugsanvisninger uden foregående varsel. Norme IEC335 bruges til maskiner med netto brugtbar tromlevolumen på 60 til150 l. Standard EN bruges til maskiner med netto brugtbar tromlevolumen over 150 l _C_UDGIVELSESDATO_ DOC MANUAL TIL INSTALLATION, VEDLIGEHOLDELSE OG BETJENING AF MASKINEN 5

6 Sikkerhedsanvisninger BETJENNES MASKINEN VED HJÆLP AF MØNT, JETON EL. LIGNEDE SELVBETJENING, SKAL INDEHAVEREN-OPERATØREN SØRGE FOR FJERNBETJENT STYRING TIL NØDSTOP. DETTE UDSTYR SKAL VÆRE LET OG SIKKRET TILGÆNGELIGT TIL BRUGERE. DETTE UDSTYR TIL NØDSTOP VIL SIKRE AT MIN. MASKINENS STYREKREDSLØB VIL AFBRYDES. RØR IKKE LUGENS GLAS FØR AFSLUTNING AF VASKECYKLUS. ÅBEN IKKE VASKEMASKINENS LUGE FØR TROMLEN STÅR STILLE OG VANDET ER DRÆNET FRA TROMLEN. LÆG IKKE VASKETØJET FORURENET MED SPRINGSTOFFER EL. FARLIGE KEMIKALIER I MASKINEN. DENNE MASKINE MÅ IKKE BETJENNES AF BØRN. LAD IKKE BØRN LEGE I, PÅ EL. OMKRING MASKINEN. FØR MASKINENS IGANGSÆTTELSE VÆR SIKKER AT I MASKINEN EL. I NÆRHEDEN IKKE FINDES MENNESKER (BØRN) EL. DYR. TIL DENNE MASKINE SKAL BRUGES DE ORIGINALE EL. IDENTISKE RESERVEDELE. EFTER REPARATIONS UDFØRELSE SKAL ALLE PANELLER SÆTTES PÅ DERES PLADS OG MONTERES PÅ DEN OPRINDELIGE MÅDE. DET ER EN BESKYTTENDE FORANSTALNING MOD ELEKTRISK CHOCK, SKADE, BRAND OG/EL. SKADE PÅ EJENDOM. MASKINEN SKAL TILSLUTTES TIL FORSYNINGSSYSTEMET MED BESKYTTELSESLEDEREN OG DENNE LEDER SKAL I MASKINEN TILSLUTTES TIL DEN TILSVARENDE JORDFORBINDELSES KLEMME. ENDVIDERE SKAL DER UDFØRES BESKYTTENDE SAMMENKOBLING MELLEM ALLE MASKINER I VASKERIET. FOR AT UNDGÅ BRAND, KVÆSTELSE OG SKADE AF EL.STRØM, SKAL VASKEMASKINEN ORDENTLIGT JORDFORBINDES. MASKINEN SKAL IKKE TILSLUTTES FORSYNINGSYSTEMET FØR DEN IKKE ER ORDENLIGT JORDFORBUNDET I OVERENSSTEMMELSE MED DE LOKALE OG STATLIGE STANDARDER. ER DER PÅ DET SAMME STED TILSLUTTET FLERE MASKINER, SKAL DER, SOM BESKYTTELSEN AF MASKINER, UDFØRES DERES SAMMENKOBLING, HVIS DET ER MULIGT. MASKINENS HVER INSTALLATION ASKAL KONSULTERES MED EN BYGNINGSINGENØR FOR AT OVEHOLDE FORSKRIFTER FOR BELASTNING AF DEN KONKRETE BYGNING OG SPREDNING AF VIBRATIONER OG STØJ! PRODUCENTEN IKKE ANBEFALER MASKINENS INSTALLATION I ET RUM OVER KÆLDEREN EL. PÅ EN ØVRE ETAGE.VASKEMASKINEN ER BEREGNET TIL DEN PERMANENTE TILSLUTNING, DERFOR SKAL DEN PLACERES OG SIKRES PÅ ET BRANDSIKKERT GULV MED TILSVARENDE OVERFLADESTRUKTUR. EN BETONSOKKEL ER NØDVENDIG. TRÆGULVET MED METAL FORSTÆRKNING ER IKKE TILLADT P.G.A. BRANDFARE OG ALT FOR STORE VIBRATIONER. INSTALLER ALDRIG MASKINEN PÅ EN ØVRE ETAGE EL. MASKINEN IKKE MÅ INSTALLERES PÅ ET FUNDAMENT SOM IKKE HAR DEN ØNSKEDE BELASTNINGSGRAD. SELVOM MASKINEN STÅR I STILLING SLUKKET, ER AFBRYDERENS TILFØRSESLKLEMMER STADIGVÆK UNDER SPÆNDING. EFTER STRØMAFBRYDELSE VENT MIN. 10 MINUTTER FØR DU STARTER KONTROLLEN EL. VASKEMASKINENS SERVICERING. FØR KONTROL AF FREKVENSVEKSLER CHECK RESTSPÆNDING MELLEM KLEMMER + OG -. FØR DU PÅBEGYNDER VEKSLERENS KONTROL, SKAL DENNE SPÆNDING VÆRE MINDRE END 30VDC. 6 MANUAL TIL INSTALLATION, VEDLIGEHOLDELSE OG BETJENING AF MASKINEN _C_UDGIVELSESDATO_ DOC

7 Sikkerhedsanvisninger LAD ALDRIG BØRN LEGE I MASKINEN EL. NÆRHEDEN. FINDES BØRN I NÆRHEDEN NÅR MASKINEN BRUGES, SKAL DE VÆRE UNDEN ET STRAM OPSYN. BØRN ER IKKE TILLADT AT BETJENNE MASKINEN. HVIS LUGELÅSEN IKKE VIRKER, BRUG IKKE MASKINEN INDTIL LUGELÅSEN REPARERES. OVERHOLD ALLE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER OG LOVE. VEJLEDNINGER OG ADVARSLER I DENNE BRUGSANVISNING KAN IKKE OMFATTE ALLE MULIGE FARLIGE SITUATIONER. MAN SKAL FORSTÅ DEM SOM GENERELLE VENDINGER. FORSIGTIGHED OG GRUNDIGHED ER FAKTORER SOM MASKINENS KONSTRUKTION IKKE KAN OMFATTE. DISSE FAKTORER DANNER VILKÅR FOR KOMPETENCEN AF DE PERSONER DER INSTALLERER, BETJENNER EL. VEDLIGEHOLDER MASKINEN. DET ER BRUGERENS ANSVAR AT HANDLE MED TILPASSENDE FORSIGTIGHED UNDER MASKINENS BETJENING. FJERN IKKE ADVARSELSYMBOLER PÅ MASKINEN. OVERHOLD VEJLEDNING PÅ SKILTERNE OG SYMBOLER FOR AT UNDGÅ SKADER PÅ PERSONER. PÅ MASKINENS KRITISKE STEDER ER PLACERET SIKKERHEDSSKILTER. DISSE SKILTER SKAL HOLDES LÆSBARE ELLERS KAN OPERATØRE EL. SERVICETEKNIKERE BLIVE KVÆSTET. MODEL MED VEJESYSTEM: BÆR ALRIDG VEJESENSORER FOR DERES KABLER!! MODEL MED VEJESYSTEM: NÅR DU LÆGGER MASKINEN NED, UNDGÅ UJÆVN BELASTNING MELLEM VEJESENSORER. ET SLAG KUNNE BESKADIGE VEJESENSORER PERMANENT! MODEL MED VEJESYSTEM: EFTER AT MASKINEN ER TÆNDT, SKAL SYSTEMET BRUGE 10 MIN SOM OPVARMNINGSTID. DET ER VIGTIGT SPECIELT I TILFÆLDE AT EL-TILFØRSEL ER LUKKET FOR PERIODE LÆNGERE END FEM MINUTTER. FORSØMMELSE AF OPVARMNINGSTID KAN FORÅRSAGE ALVORLIGE FEJL I VEJNING _C_UDGIVELSESDATO_ DOC MANUAL TIL INSTALLATION, VEDLIGEHOLDELSE OG BETJENING AF MASKINEN 7

8 Betjening Betjening Symboller på maskinen Pas på, farlig spænding, elektrisk udstyr Pas på Anden fare, læs og overhold skriftlige vejledninger Pas på Forhøjet temperatur Skal ikke lukkes, ikke overdækkes Tilløb af varmt vand, (rødt skilt) Tilløb af koldt blødt vand, (lyseblåt skilt) Tilløb af koldt hårdt vand, (mørkeblåt skilt) Varmluftsudgang fra maskine I farlig situation tryk på knappen CENTRALSTOP for maskinens standsning Hullerne skal ikke brydes igennem, kun bores Damp 8 MANUAL TIL INSTALLATION, VEDLIGEHOLDELSE OG BETJENING AF MASKINEN _C_UDGIVELSESDATO_ DOC

9 Betjening Variant Xcontrol Variant Xcontrol Plus START (for OPL variant funktion ADVANCE) (1) START (funktion ADVANCE) VALGBEKRÆFTELSE STOP (programafbrydelse) VALGANNULLERING VALGBEKRÆFTELSE NAVIGATION OP VALGANNULLERING NAVIGATION NED NAVIGATION OP VALG AF YDERLIGERE FUNKTIONER INFO OPL variant: oplysninger om programmet Variant med mønthul: betjeningsvejledning NAVIGATION NED VALG NEJ NEDSÆTTELSE AF TIDSSEKVENS VALG JA FORHØJELSE AF TIDSSEKVENS INFO (oversigt over tilgængelige vaskeprogrammer og oplysninger om programmet) SERVICE (serviceoplysninger) FUNKTION FORSINKET START (forskydning startes ved at trykke på knappen start) 0 til 9 NUMERISK TASTATUR (1) OPL variant vaskemaskiner til uddannet personale _C_UDGIVELSESDATO_ DOC MANUAL TIL INSTALLATION, VEDLIGEHOLDELSE OG BETJENING AF MASKINEN 9

10 Betjening Før du vasker Sortér tøjet efter vejledninger og temperatur specificeret af producenten. Kontrollér hvis der ikke findes nogle fremmede genstander såsom søm, skruer, nål osv. som kunne forårsage skader på vaskemaskinen el. vasketøjet. Vend vrangen på vasketøjet ud. For at opnå bedre vaskeresultat, bland større og mindre stykker af vasketøjet og læg dem i vaskemaskinen fri og adskilt. VARSEL! Vaskemaskinens optimale påfyldning er fastsat med påfyldningsforholdet. Påfyldnings passende forhold bestemmes af vasketøjets type samt andre faktorer. Bomuldstøj kræver normalt påfyldningsfaktor 1:10 1:13, hvilket betyder fuld påfyldning af vasketromlen. Mængden af det påfyldte vasketøj må ikke overstige maskinens maks.kapacitet. Maskiner med centrifugering skal ikke overbelastes. En overbelastning kan forårsage et dårligt vaskeresultat. Halveret vaskepåfyldning kan forårsage en dårlig vaskefunktion. Syntetiske og blandede tekstiler kræver påfyldningsfaktor 1:18-20, d.v.s. vasketromlens halve påfyldning. Større mængder af vasketøjet kan resultere i et dårligt vaskeresultat og skader på vasketøjet. Lugeåbning Åben lugen ved hjælp af lugehåndtaget. Læg vasketøjet i vaskemaskinen Læg vasketøjet i tromlen. Lugelukning Luk lugen ved at presse mildt på dørhåndtaget og samtidigt drej dørhåndtaget til venstre. Rund rotation af dørhåndtaget er ikke nødvendig. Den ville forårsage en spinding af sikkerhedssystemet. Er maskinen i drift, virker sikkerhedssystemet som beskyttelsen mod en voldelig manipulering og mulige følgeskader på dørlåsen. Før du sætter vaskemaskinen i gang, vær sikkert at lugen er ordentligt lukket. Programvalg Vælg et af vaskeprogrammer som står til rådighed og svarer best tekstilers kvalitet og den tilladte vasketemperatur. o Variant Xcontrol : vælg vaskeprogrammet ved hjælp af navigationsknapper op, ned. o Variant Xcontrol Plus : angiv vaskeprogrammets nummer ved hjælp af den numeriske tastatur. o Programvalget bestemmer temperatur og tid for vask og skylning. OBS: o Valgmulighed for lukning af indstllingsprogrammet, ændringer i fabriksindstilling, vaskeprogrammer og andre indstillingsmuligheder se Indstillingsmanual. 10 MANUAL TIL INSTALLATION, VEDLIGEHOLDELSE OG BETJENING AF MASKINEN _C_UDGIVELSESDATO_ DOC

11 Betjening Oversigt over vaskeprogrammer Vaskeprogram 1 Hedvask intensiv 90 C Vaskeprogram 2 Varmvask intensiv 60 C Vaskeprogram 3 Kulørt tøj intensiv 40 C Vaskeprogram 4 Hvidt tøj intensiv 30 C Vaskeprogram 5 Uld 15 C Vaskeprogram 6 Hedvask 90 C EKONOMISKE vandniveauer Vaskeprogram 7 Varmvask 60 C EKONOMISKE vandniveauer Vaskeprogram 8 Kulørt tøj 40 C EKONOMISKE vandniveauer Vaskeprogram 9 Hvidt tøj 30 C EKONOMISKE vandniveauer Vaskeprogram 10 Eco hedvask 90 C EKONOMISKE vandniveauer Vaskeprogram 11 Eco varmvask 60 C EKONOMISKE vandniveauer Vaskeprogram 12 Eco kulørt tøj 40 C EKONOMISKE vandniveaur Vaskeprogram 13 Eco hvidt tøj 30 C EKONOMISKE vandniveauer Vaskeprogram 14 Centrifugering lave omdrejninger Vaskeprogram 15 Centrifugering høje omdrejninger Kun Xcontrol Plus: Vaskeprogram 16 Sport 60 C Kun Xcontrol Plus: Vaskeprogram 17 Mopper 60 C Kun Xcontrol Plus: Vaskeprogram 18 Hestetæpper 40 C Kun Xcontrol Plus: Vaskeprogram 19 Cowboybukser 60 C Kun Xcontrol Plus: Vaskeprogram 20 Stivning - Påfyldning af vaskemiddler Sæbeskålen i maskinens øvre låg påfyldes efter det udvalgte program. o Forvask i sæbeskål o Hovedvask i sæbeskål o Hovedvask i sæbeskål o Skylle- el. stivningsmiddel i sæbeskål : vaskemiddel til forvask. : vaskemiddel til hovedvask : flydende vaskemiddel til hovedvask el. flydende blegningsmiddel osv. : flydende skyllemiddel el. flydende stivelse til den sidste skylning OBS: o Vi anbefaler at bruge kun de passsende, almindeligt tilgængelige vaskemidler med nedsat skumdannelse. Anvend ikke de gelagtige vaskemidler Doseringen anføres sædvanligvis på emballagen. Overdosering af vaskemiddel kan medføre overdreven skumdannelse som kan negativ påvirke vaskeresultatet og samtidig beskadige maskinen. o Sørg for at sæbeskålens låg lukkes ved maskinens start _C_UDGIVELSESDATO_ DOC MANUAL TIL INSTALLATION, VEDLIGEHOLDELSE OG BETJENING AF MASKINEN 11

12 Betjening Maskinens igangsættelse Variant Xcontrol Modeller med møntautomat Vælg det ønskede vaskeprogram. Kast det rigtige antal af mønter svarende til det valgte program i mønthullet. På displayet vises det resterende beløb til betaling. Efter betaling vises anmodning om at starte programmet ved at trykke på knappen START. Ved at trykke på knappen START vil Du sætte maskinen igang. Har Du valgt ved fejtagelse et andet vaskeprogram, kan Du ændre det i løbet af de første 150 sekunder ved hjælp af navigationsknapper op, ned. Vælger Du et dyrere program, vises der møntværdien Du skal betale til. Hvis du ikke tilføjer flere mønter, vil det oprindeligt valgte program starte I løbet af vaskecyklus kan Du følge på displayet de aktuelle vaskesekvenser og den resterende tid. Modeller uden møntautomat Vælg det ønskede program. Ved at trykke på knappen START vil Du sætte maskinen igang. Har Du valgt ved fejltagelse et andet vaskeprogram, kan Du ændre det i løbet af det første skridt ved hjælp af navigationsknapper op, ned. I løbet af vaskecyklus kan Du følge på displayet de aktuelle vaskesekvenser og den resterende tid. Har operatøren indstillet accelerations funktion ADVANCE kan Du, ved at trykke på knappen START, overgå til det næste skridt. 12 MANUAL TIL INSTALLATION, VEDLIGEHOLDELSE OG BETJENING AF MASKINEN _C_UDGIVELSESDATO_ DOC

13 Betjening Variant Xcontrol Plus Efter valg af det ønskede vaskeprogram tryk på knappen START, som vil sætte vaskecyklus igang. Hvis Du angiver nummeret på vaskeprogam som ikke svarer nogle tildelte programmer, vises på displayet INVALID. I løbet af en vaskecyklus kan Du følge på displayet de aktuelle gennemførte vaskesekvencer og resterende tid af vaskecyklus. Forløbets viser 35 Min. Prog 2: WARM WASH Program nummer Vaskeprogrammets navn Vaskeprogrammets resttid Tidsenheder Afslutning af vaskecyklus Varighed for vaskecyklus afregnes på displayet helt til nul. Efter afslutning af vaskecyklus deaktiveres lugelåsen og på displayet vises LOSSE. Åben lugen og tag vasketøjet ud fra maskinen. Meddelelse LOSSE forsvinder og maskinen er klar til det næste program. Der vises PROGRAMVALG. KAN DU IKKE EFTER STRØMAFBRYDELSE ÅBNE LUGEN OG MASKINEN ER FORSYNET MED ET AUTOMATISK OPLÅSNINGS KREDSLØB, VENT INDTIL OPLÅSNINGS KREDSLØB ÅBNER LUGELÅSEN. FØR LUGEÅBNING VÆR SIKKER AT TROMLEN STÅR HELT STILLE OG VANDET ER DRÆNET. Strømafbrydelse Variant Xcontrol Opstår der en strømafbrydelse i maskinens inaktiv tilstand og vaskeprogrammet blev ikke startet endnu, vil maskinen blive i inaktiv tilstand. Opstår der en strømafbrydelse i løbet af vaskeprocessen og lugen bliver lukket og låst, vil vaskeprogrammet efter fornyelsen af forsyningen fortsætte fra det punkt, hvor programmet blev afbrudt. Maskiner forsynede med et automatisk oplåsnings kredsløb: Se kapitel Modul med automatisk åbning af dørlåsen. Opstår er i løbet af en strømafbrydelse lugelåsens åbning og lugen bliver lukket, vil anmodningen TRYK PÅ START/ÅBEN LUGE vises efter strømfornyelsen. Vil Du åbne lugen, bliver vaskeprogrammet annulleret. Trykker Du på knappen START vil vaskeprogrammet, efter strømfornyelsen, fortsætte fra det punkt, hvor programmet blev afbrudt _C_UDGIVELSESDATO_ DOC MANUAL TIL INSTALLATION, VEDLIGEHOLDELSE OG BETJENING AF MASKINEN 13

14 Betjening Variant Xcontrol Plus Opstår der en strømafbrydelse i maskinens inaktiv tilstand og vaskeprogrammet blev ikke startet endnu, vil maskinen blive i inaktiv tilstand. Opstår der en strømafbrydelse i løbet af vaskeprocessen, vil meddelelsen FORTSÆTTE/STOP vises efter strømfornyelsen. Trykker Du på knappen STOP bliver vaskeprogrammet afsluttet. Trykker Du på knappen START vil vaskeprogrammet, efter strømfornyelsen, fortsætte fra det punkt, hvor programmet blev afbrudt. Modul med automatisk åbning af dørlåsen På bestillingen kan maskinen udstyres med en automatisk åbning af dørlåsen for tilfælde af en strømafbrydelse. Under en kort strømafbrydelse påvirker modullen på ingen måde maskinens opførsel. Under en langvarig strømafbrydelse vil modullen åbne dørlåsen. Lugen kan åbnes og vasketøjet kan tages ud. VÆR SIKKER AT FØR DØRÅBNING STÅR TROMLEN STILLE OG VANDET ER DRÆNET FRA TROMLEN. MODULLEN MED AUTOMATISK ÅBNING AF DØRLÅSEN MÅ IKKE BRUGES I MASKINER UDSTYRET MED UDLØBSPUMPEN OG I MASKINER UDSTYRET MED UDLØBSVENTILEN MED DEN OMVENDTE FUNKTION. Lugeåbning i fejltilstand Se kapitel Nødåbning af lugelås. 14 MANUAL TIL INSTALLATION, VEDLIGEHOLDELSE OG BETJENING AF MASKINEN _C_UDGIVELSESDATO_ DOC

15 Betjening Fejlfjernelse Nr. Fejlmeddelelse Årsag Procedure Forekomst E2 Ingen Aflob Fejl i afløb. Total stop + løsning Aflob E3 Kontakt Sikkerhedskontakt Hel cyklus, drejninger lavere Total stop + løsning aktiveret. end distribuering. Sikkerhedskontakt E4 Kontakt aktiveret ved starten fra distribuering til centrifugering Springe over + fortsætte Centrifuger. E5 E6 Kip Noj Dorkontakt Sikkerhedskontakt aktiveret i høje omdrejninger Lugelukning i fejtilstand E7 Dorspole Fejl i lugelås Total stop + sikkerhedstid Total stop + sikkerhedstid Total stop + sikkerhedstid Høje omdrejninger Hel cyklus Hel cyklus E8 Dor Start Fejl i lugeblokering i cyklusstart Ikke starte I cyklusstart E9 Dor Slut Fejl i lugelås i cyklusafslutning Ikke starte Cyklus afslutning E11 Ingen Fyldn Fejl i påfyldning Total stop + spørgsmål om forstættelse Under påfyldning Fejl som følge af E12 Overfyldn. vandoverløb over Efter påfyldning el. i løbet af Total stop + løsning det forindstillede påfyldning niveau E13 Ingen Varme Fejl i opvarmning Total stop + løsning Under opvarmning E14 Varme Tid Total stop + spørgsmål Fejl i opvarminingstid om forstættelse Under opvarmning E15 For Varm For høj temperatur Total stop + løsning Under opvarmning E21 E24 E25 E26 E27 Overfildn. Niveaufoler Temp Foler Mitsub Kode Comm Fejl Alt for højt vandniveau Defekt overfladesensor Defekt temperatursensor Udefineret kode for fejl i frekvensveksler Fejl i kommunikation veksler E28 THT Tid THT tid udløbet E29 E31 OV3/OP Tid Fyld Param OV3 tid udløbet / E.OP Fejl i initialisering frekvensveksler Total stop + løsning Fortsætte + ikke starte Fortsætte + ikke starte Total stop + løsning Total stop + sikkerhedstid Total stop + sikkerhedstid Total stop + sikkerhedstid Ikke starte Efter påfyldning el. i løbet af påfyldning Under start Under start Hel cyklus Hel cyklus Under centrifugerings sekvens Under centrifugerings sekvens Under inicialisering _C_UDGIVELSESDATO_ DOC MANUAL TIL INSTALLATION, VEDLIGEHOLDELSE OG BETJENING AF MASKINEN 15

16 Betjening Nr. Fejlmeddelelse Årsag Procedure Forekomst E32 E35 E36 E37 E39 E41 Gennemse Par Forkert software Ligevaegt Nul tomn. spr. No Soap Tid til eftersyn Fejl ved kontrol af vekslerens parametre Forkert software version Aktiveret system af uafbalancerings registrering. Fejl i afløb under brusebad Tilførsel af vaskemidler arbejder uden vaskemidler Varsel servicering nødvendig Ikke starte Ikke starte Nedsættelse af centrifugerings omdrejninger Kun til orientering Total stop + løsning Kun til orientering Kun til orienterig Lugeåbning = reset Ved parametre indførsel Ny udgave af software Centrifuger. Brusebad Vasketrin Cyklus afslutning E42 Tilslutning Ingen nettilslutning Kun til orientering Dataoverførsel på nettet E43 Indstilling - Forkert valg af spaending spændingsomfang Gør rigigt valg Konfigureringsmenu E44 Modeltype Forkert valgt maskine type Gør rigigt valg Konfigureringsmenu E80 PulverTimeOut Forkert signal for dosering af flydende Total stop + løsning Hel cyklus midler E81 Nul opvarmning Fejl i opvarmning Total stop + løsning Vasketrin (kun for Traceability) E82 No Refill Fejl i påfyldning E83 E85 E100 E101 E102 E103 E104 E105 E300- E353 E500- E525 Afbrudt strom RTC Reset Bat Vejning ingen kom. Lille vaegt Stor vaegt Vejning-balance Overvaegt Pneum. System Mits Fejl Fejl i hukommelse Mislykket afslutning af vaskecyklus Timer i reel tid Batteri ikke lagt ind el. alt for svag batteri Fejl i vejesystemets kommunikation Maskinens vægt er alt for lille Maskinens vægt er alt for stor Vægten er ikke fordelt på 4 veje sensorer Vægten på vejesensor overstiger maks.værdi Trykluftssystem virker ikke Specifik varsel for Mitsubishi veksler Fejl i hukommelse Total stop + spørgsmål om forstættelse Oplysning at vaskecyklus skal gentages Kun til orientering Total stop + løsning Skal ikke startes Skal ikke startes Skal ikke startes Total stop + løsning Skal ikke startes Total stop + sikkerhedstid Total stop + sikkerhedstid Vasketrin (kun for Traceability) Forkert afslutning af vaskecyklus (kun for Traceability) Cyklus afslutning (kun for Traceability) (kun maskiner med vejesystem) (kun maskiner med vejesystem) (kun maskiner med vejesystem) (kun maskiner med vejesystem) (kun maskiner med vejesystem) (kun maskiner med vejesystem) Hel cyklus Når som helst 16 MANUAL TIL INSTALLATION, VEDLIGEHOLDELSE OG BETJENING AF MASKINEN _C_UDGIVELSESDATO_ DOC

17 Betjening Nr. Fejlmeddelelse Årsag Procedure Forekomst E550 E551 E560- E563 E600- E628 TRACEABILITY notat TRACEABILITY fuld USB fejl Softw Fejl Fejl i intern datahukommelse for traceability Intern hukommelse for traceability er fyldt op Fejl i kommunikation med USB hukommelse Fejl i software Kun til orientering Kun til orientering Kun til orientering Total stop + sikkerhedstid FunktionTraceability, hel cyklus FunktionTraceability, hel cyklus Kun i menu Udvidelse/ Data Export/Import Når som helst _C_UDGIVELSESDATO_ DOC MANUAL TIL INSTALLATION, VEDLIGEHOLDELSE OG BETJENING AF MASKINEN 17

18 Tekniske oplysninger Tekniske oplysninger Højtcentrifugerende affjedrede maskiner, (videre i teksten affjedrede ) Maskine kg / lb 7 / 15 8 / / / / / / 65 Indre tromle volumen l diameter mm / inch 530 / / / / / / / Tromlens omdrejninger Vask centrifugering o/min Opvarmning elektrisk kw 6 / 9 (4,6) 6 / 9 (4,6) 6 / 9 / 12 9 / / ,9 damp bar varmt vand C/ F 90 / / / / / / / 194 G-faktor Vægt, netto kg / lb 170 / / / / / / / 1092 Støjniveau (1) L Aeq vaskesekvens / centrifugering db 46 / / / / / / / 70 Maksimalt statisk belastning af gulvet kn 2,1 2,3 2,6 3,2 4,9 5,3 5,8 Maksimalt dynamisk belastning af gulvet kn 1,8 ± 0,5 1,9 ± 0,5 2,2 ± 0,5 2,7 ± 0,5 4,0 ± 0,7 4,6 ± 1,1 5,0 ± 1,1 Frekvens af dynamisk belastning Hz 19,4 19,4 17,9 17,9 16,3 16,3 15,25 (1) ISO 3744 Tab.1 Affjedrede maskiner Fastmonterede maskiner med middelcentrifugering og lave omdrejninger, (videre i teksten fastmonterede ) middelcentrifugering med lave omdrejninger Maskine kg / lb 8 / / / / / / / / / 65 Indre tromle volumen l diameter mm / inch 530 / / / / / / / / / Tromlens omdrejninger Vask centrifugering ot/min Opvarmning elektrisk kw 6 / 9 (4,6) 6 / 9 / 12 9 / / ,9 12 / ,9 damp bar varmt vand C / F 90 / / / / / / / / / 194 G-faktor Vægt, netto kg / lb 135 / / / / / / / / / 640 Støjniveau (1) L Aeq vaskesekvens / centrifugering db 49 / / / / / / / / / 65 Maksimalt statisk belastning af gulvet kn 1,9 2,2 2,7 4,0 4,5 4,9 3,4 3,9 4,2 Maksimalt dynamisk belastning af gulvet kn 1,6 ± 2,4 1,9 ± 4,0 2,2 ± 5,1 3,4 ± 5,6 3,7 ± 7,5 3,9 ± 8,8 2,7 ± 3,6 3 ± 4,8 3,22 ± 5,6 Frekvens af dynamisk belastning Hz 13,7 12,7 12,7 11,5 11,5 11,5 8,2 8,2 8,2 (1) ISO 3744 Tab. 2 Fastmonterede maskiner 18 MANUAL TIL INSTALLATION, VEDLIGEHOLDELSE OG BETJENING AF MASKINEN _C_UDGIVELSESDATO_ DOC

19 Tekniske oplysninger Tilslutning Maskine 7 / 15 8 / / / / / / 65 Tilslutning af vandventiler BSP DN20 ¾ DN20 ¾ DN20 ¾ DN20 ¾ DN20 ¾ DN20 ¾ DN20 ¾ Vandtryk kpa Anbefalet vandtryk kpa Volumen l/min Afløbventill udvendig ø mm / inch 76 / 3 76 / 3 76 / 3 76 / 3 76 / 3 76 / 3 76 / 3 Flow hastighed på afløb l/min Afløbspumpe med slange slangens indre diameter mm / inch 33,5 / ,5 / pumpens gennemløb l/min Tilslutning af dampventil BSP DN15 ½ DN15 ½ DN15 ½ DN15 ½ DN15 ½ DN15 ½ DN15 ½ Damptryk kpa Generelle oplysninger Temperatur af omgivende luft C / F 5 til 35 / 41 til 95 Relativ fugtighed 30% til 90% uden kondensering Højde over havets overflade m / ft op til 1000 / 3280 Opbevaringstemperatur C / F 1 til 55 / 34 til 131 Tab _C_UDGIVELSESDATO_ DOC MANUAL TIL INSTALLATION, VEDLIGEHOLDELSE OG BETJENING AF MASKINEN 19

20 Tekniske oplysninger Affjedrede maskiner kg / lb Forside Venstre side Bagside Fig.1 Affjedrede maskiner 1. Strømtilslutning 2. Varmt vand 3. Koldt hårdt vand 4. Koldt blødt vand 5. Hovedafbryder 6. Tilløb af flydende vaskemidler 7. Afløb (ventil/ pumpe) 8. Sæbeskål 9. Styringspanel 10. Knap for maskinens nødstop CENTRALSTOP 11. Diameter for lugeåbning til maskinens påfyldning: 7-8 kg / lb: ø 330, 11-14kg / 25-30lb:ø 410, kg / lb: ø Sikringer 13. USB port 14. El-tilslutning for udvendige doseringspumper 15. Tilslutning Trace-Tech (RS485) 16. Varmeomskifter (elvarme, dampvarme) 17. Damptilførsel (dampudgave) ½" 18. Tilslutning for dampventil (dampudgave) 19. Kabeltilslutning for tømning til genanvendelse 20. Kabeltilslutning for styring af ventil el. vandpumpe fra genanvendelse (se manual for vandgenanvendelse) 21. Vandtilløb fra genanvendelse (udvendig ø19), (se manual for vandgenanvendelse) 22. Udluftning Maskine A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S 7 / / / / / / , , , , / , Tab.4 Affjedrede maskiner, placering af komponenter i maskine (dimensioner er anført i mm / inch) MANUAL TIL INSTALLATION, VEDLIGEHOLDELSE OG BETJENING AF MASKINEN _C_UDGIVELSESDATO_ DOC

21 Tekniske oplysninger Fastmonterede maskiner kg / lb Forside Venstre side Bagside Fig.2 Fastmonterede maskiner 1. Strømtilslutning 2. Varmt vand 3. Koldt hårdt vand 4. Koldt blødt vand 5. Hovedafbryder 6. Tilløb af flydende vaskemidler 7. Afløb (ventil/ pumpe) 8. Sæbeskål 9. Styringspanel 10. Knap for maskinens nødstop CENTRALSTOP 11. Diameter for lugeåbning til maskinens påfyldning: 8 kg / 18 lb: ø 330, 11-14kg / 25-30lb: ø 410, kg / lb: ø Sikringer 13. USB port 14. El-tilslutning for udvendige doseringspumper 15. Tilslutning Trace-Tech (RS485) 16. Varmeomskifter (elvarme, dampvarme) 17. Damptilførsel (dampudgave) ½" 18. Tilslutning for dampventil (dampudgave) 19. Kabeltilslutning for tømning til genanvendelse 20. Kabeltilslutning for styring af ventil el. vandpumpe fra genanvendelse (se manual for vandgenanvendelse) 21. Vandtilløb fra genanvendelse (udvendig ø19), (se manual for vandgenanvendelse) 22. Udluftning Maskine A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S 8 / , / , / , / / / Tab.5 Fastmonterede maskiner, placering af komponenter i maskine (dimensioner er anført i mm / inch) _C_UDGIVELSESDATO_ DOC MANUAL TIL INSTALLATION, VEDLIGEHOLDELSE OG BETJENING AF MASKINEN 21

22 Tekniske oplysninger Affjedrede maskiner 7 kg / 15 lb Fase Spænding [V] Frekvens [Hz] Total tilførsel ikke standard Sikring [A] efter krav Motorens effekt Opvarmning Udførelse af maskind ækning IP /60 0, , /60 5,2 32 0,75 4, /60 6,7 32 0, /60 9,7 50 0, /60 0, , /60 6,7 25 0, /60 9,7 32 0, N 50/60 0, , N 50/60 6,7 16 0, N 50/60 9,7 20 0, /60 0, , /60 0, , /60 6,7 16 0, /60 7,7 16 0, /60 9,7 20 0, /60 9,7 16 0, Tab. 6 Affjedrede maskiner 7 kg / 15 lb Affjedrede maskiner 8 kg / 18 lb Fase Spænding [V] Frekvens [Hz] Total tilførsel ikke standard Sikring [A] efter krav Motorens effekt Opvarmning Udførelse af maskind ækning IP /60 0, , /60 5,2 32 0,75 4, /60 6,7 32 0, /60 9,7 50 0, /60 0, , /60 6,7 25 0, /60 9,7 32 0, N 50/60 0, , N 50/60 6,7 16 0, N 50/60 9,7 20 0, /60 0, , /60 0, , /60 6,7 16 0, /60 7,7 16 0, /60 9,7 20 0, /60 9,7 16 0, Tab. 7 Affjedrede maskiner 8 kg / 18 lb 22 MANUAL TIL INSTALLATION, VEDLIGEHOLDELSE OG BETJENING AF MASKINEN _C_UDGIVELSESDATO_ DOC

23 Tekniske oplysninger Affjedrede maskiner 11 kg / 25 lb Fase Spænding [V] Frekvens [Hz] Total tilførsel ikke standard Sikring [A] efter krav Motorens effekt Opvarmning Udførelse af maskind ækning IP /60 1,2 16 1, /60 5,4 32 1,1 4, /60 6,8 32 1, /60 9,8 50 1, /60 1,2 16 1, /60 6,8 25 1, /60 9,8 32 1, /60 12,8 40 1, N 50/60 1,2 16 1, N 50/60 6,8 16 1, N 50/60 9,8 20 1, N 50/60 12,8 25 1, /60 1,2 10 1, /60 1,2 10 1, /60 6,8 16 1, /60 7,8 16 1, /60 9,8 16 1, /60 9,8 16 1, /60 12,8 25 1, /60 12,8 25 1, Tab. 8 Affjedrede maskiner 11 kg / 25 lb _C_UDGIVELSESDATO_ DOC MANUAL TIL INSTALLATION, VEDLIGEHOLDELSE OG BETJENING AF MASKINEN 23

24 Tekniske oplysninger Affjedrede maskiner 14 kg / 30 lb Fase Spænding [V] Frekvens [Hz] Total tilførsel ikke standard Sikring [A] efter krav Motorens effekt Opvarmning Udførelse af maskind ækning IP /60 1,6 16 1, /60 5,7 32 1,5 4, /60 7,1 32 1, /60 10,1 50 1, /60 1,6 16 1, /60 7,1 25 1, /60 10,1 32 1, /60 13,1 40 1, /60 14,9 50 1,5 13, N 50/60 1,6 16 1, N 50/60 7,1 16 1, N 50/60 10,1 20 1, N 50/60 13,1 25 1, N 50/60 14,9 32 1,5 13, /60 1,6 10 1, /60 1,6 10 1, /60 7,1 16 1, /60 8,1 16 1, /60 10,1 20 1, /60 10,1 16 1, /60 13,1 20 1, /60 13,1 25 1, /60 14,9 32 1,5 13, /60 14,9 32 1,5 13,8 43 Tab. 9 Affjedrede maskiner 14 kg / 30 lb Affjedrede maskiner 18 kg / 40 lb Fase Spænding [V] Frekvens [Hz] Total tilførsel ikke standard Sikring [A] Motorens effekt Opvarmning Udførelse af maskind ækning IP /60 2,3 20 2, /60 2,3 20 2, /60 13,5 40 2, /60 19,5 63 2, N 50/60 2,3 20 2, N 50/60 13,5 25 2, N 50/60 19,5 32 2, /60 2,3 16 2, /60 2,3 16 2, /60 13,5 25 2, /60 13,5 25 2, /60 19,5 32 2, /60 19,5 32 2, Tab. 10 Affjedrede maskiner 18 kg / 40 lb 24 MANUAL TIL INSTALLATION, VEDLIGEHOLDELSE OG BETJENING AF MASKINEN _C_UDGIVELSESDATO_ DOC

25 Tekniske oplysninger Affjedrede maskiner 24 kg / 55 lb Fase Spænding [V] Frekvens [Hz] Total tilførsel ikke standard Sikring [A] Motorens effekt Opvarmning Udførelse af maskind ækning IP /60 3, /60 3, / N 50/60 3, N 50/ /60 3, /60 3, / / Tab. 11 Affjedrede maskiner 24 kg / 55 lb Affjedrede maskiner 28 kg / 65 lb Fase Spænding [V] Frekvens [Hz] Total tilførsel ikke standard Sikring [A] Motorens effekt Opvarmning Udførelse af maskind ækning IP /60 3, /60 3, / /60 23, , N 50/60 3, N 50/ N 50/60 23, , /60 3, /60 3, / / /60 23, , /60 23, ,9 43 Tab. 12 Affjedrede maskiner 28 kg / 65 lb _C_UDGIVELSESDATO_ DOC MANUAL TIL INSTALLATION, VEDLIGEHOLDELSE OG BETJENING AF MASKINEN 25

26 Tekniske oplysninger Fastmonterede maskiner 8 kg / 18 lb Fase Spænding [V] Frekvens [Hz] Total tilførsel ikke standard Sikring [A] efter krav Motorens effekt Opvarmning Udførelse af maskind ækning IP /60 0,6 10 0, / ,5 4, /60 6,5 32 0, /60 9,5 50 0, /60 0,6 10 0, /60 6,5 25 0, /60 9,5 32 0, N 50/60 0,6 10 0, N 50/60 6,5 16 0, N 50/60 9,5 20 0, /60 0,6 10 0, /60 0,6 10 0, /60 6,5 16 0, /60 7,5 16 0, /60 9,5 20 0, /60 9,5 16 0, Tab. 13 Fastmonterede maskiner 8 kg / 18 lb Fastmonterede maskiner 11 kg / 25 lb Fase Spænding [V] Frekvens [Hz] Total tilførsel ikke standard Sikring [A] efter krav Motorens effekt Opvarmning Udførelse af maskind ækning IP /60 0, , /60 5,1 32 0,55 4, /60 6,6 32 0, /60 9,6 50 0, /60 0, , /60 6,6 25 0, /60 9,6 32 0, /60 12,6 40 0, N 50/60 0, , N 50/60 6,6 16 0, N 50/60 9,6 20 0, N 50/60 12,6 25 0, /60 0, , /60 0, , /60 6,6 16 0, /60 7,6 16 0, /60 9,6 20 0, /60 9,6 16 0, /60 12,6 25 0, /60 12,6 25 0, Tab. 14 Fastmonterede maskiner 11 kg / 25 lb 26 MANUAL TIL INSTALLATION, VEDLIGEHOLDELSE OG BETJENING AF MASKINEN _C_UDGIVELSESDATO_ DOC

27 Tekniske oplysninger Fastmonterede maskiner 14 kg / 30 lb Fase Spænding [V] Frekvens [Hz] Total tilførsel ikke standard Sikring [A] efter krav Motorens effekt Opvarmning Udførelse af maskind ækning IP /60 0, , /60 5,5 32 0,75 4, /60 6,8 32 0, /60 9,8 50 0, /60 0, , /60 6,8 25 0, /60 9,8 32 0, /60 12,8 40 0, /60 14,6 50 0,75 13, N 50/60 0, , N 50/60 6,8 16 0, N 50/60 9,8 20 0, N 50/60 12,8 25 0, N 50/60 14,6 32 0,75 13, /60 0, , /60 0, , /60 6,8 16 0, /60 7,8 16 0, /60 9,8 20 0, /60 9,8 16 0, /60 12,8 25 0, /60 12,8 25 0, /60 14,6 32 0,75 13, /60 14,6 32 0,75 13,8 43 Tab. 15 Fastmonterede maskiner 14 kg / 30 lb Fastmonterede maskiner 18 kg / 40 lb med lave omdrejninger Fase Spænding [V] Frekvens [Hz] Total tilførsel Sikring [A] Ikke standard Motorens effekt Opvarmni ng Udførelse af maskind ækning IP /60 0, , /60 0, , /60 12,7 40 0, /60 18,7 63 0, N 50/60 0, , N 50/60 12,7 25 0, N 50/60 18,7 32 0, /60 0, , /60 0, , /60 12,7 25 0, /60 12,7 25 0, /60 18,7 32 0, /60 18,7 32 0, Tab. 16 Fastmonterede maskiner 18 kg / 40 lb med lave omdrejninger _C_UDGIVELSESDATO_ DOC MANUAL TIL INSTALLATION, VEDLIGEHOLDELSE OG BETJENING AF MASKINEN 27

28 Tekniske oplysninger Fastmonterede maskiner 18 kg / 40 lb middelcentrifugering Fase Spænding [V] Frekvens [Hz] Total tilførsel Sikring [A] Ikke standard Motorens effekt Opvarmni ng Udførelse af maskind ækning IP /60 1,2 16 1, /60 1,2 16 1, /60 12,9 40 1, /60 18,9 63 1, N 50/60 1,2 10 1, N 50/60 12,9 25 1, N 50/60 18,9 32 1, /60 1,2 10 1, /60 1,2 10 1, /60 12,9 25 1, /60 12,9 25 1, /60 18,9 32 1, /60 18,9 32 1, Tab. 17 Fastmonterede maskiner 18 kg / 40 lb middelcentrifugering Fastmonterede maskiner 24 kg / 55 lb med lave omdrejninger Fase Spænding [V] Frekvens [Hz] Total tilførsel Sikring [A] Ikke standard Motorens effekt Opvarmni ng Udførelse af maskind ækning IP /60 1,2 16 1, /60 1,2 16 1, / , N 50/60 1,2 16 1, N 50/ , /60 1,2 10 1, /60 1,2 10 1, / , / , Tab. 18 Fastmonterede maskiner 24 kg / 55 lb med lave omdrejninger 28 MANUAL TIL INSTALLATION, VEDLIGEHOLDELSE OG BETJENING AF MASKINEN _C_UDGIVELSESDATO_ DOC

Industrielle vaskemaskiner med centrifugering

Industrielle vaskemaskiner med centrifugering Industrielle vaskemaskiner med centrifugering Højtcentrifugerede affjedrede maskiner 7 kg 8 kg 11 kg 14 kg 18 kg 24 kg Fastmonterede maskiner med middelcentrifugering 8 kg 11 kg 14 kg Oprindelig manual

Læs mere

7kg 8kg 11kg 14kg 18kg 24kg

7kg 8kg 11kg 14kg 18kg 24kg INDUSTRIELLE HØJHASTIGHEDS VASKEMASKINER MED CENTRIFUGERING 7kg 8kg 11kg 14kg 18kg 24kg OPRINDELIG MANUAL TIL INSTALLATION, VEDLIGEHOLDELSE OG BETJENING AF MASKINEN 549119 C Udgivelsesdato: 10.7.2012 Indholdsfortegnelse

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, Inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

> Stor maskine i lille indpakning

> Stor maskine i lille indpakning > E Sidros Stor maskine i lille indpakning > Stor maskine i lille indpakning Med E Sidros får du en vaskemaskine der har stor kapacitet men stadig ikke fylder mere end en husholdningsmaskine. Fra ende

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEF607EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEF607EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEF607EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE Brugsanvisning emhætte KD 9570.0 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at sikre maksimal ydeevne

Læs mere

Kompakte og effektive vaskemaskiner med stor kapacitet

Kompakte og effektive vaskemaskiner med stor kapacitet Perfektion i alle detaljer Perfektion i alle detaljer > Kompakte og effektive vaskemaskiner med stor kapacitet Vaskemaskiner E Sidros W7 og E Sidros W9 > E Sidros Stor maskine i lille indpakning > Stor

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EG

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EG Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EG Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Animo 1. GENEREL BESKRIVELSE

Animo 1. GENEREL BESKRIVELSE Animo Denne instruktion er for brugere af Animo vandopvarmningsbeholder, type WKT-Dn. Læs denne instruktion omhyggeligt, da det bevirker bedst og mest sikker brug af maskinen. 1. GENEREL BESKRIVELSE Vandopbevaringsbeholderen

Læs mere

DL-45/50/55/60/80 A/B

DL-45/50/55/60/80 A/B CpLy ApS www.cply.dk Brugermanual DL-45/50/55/60/80 A/B Opdateret Vinter 2015 Kære kunde Tak fordi du har valgt at handle hos CpLy ApS. Venligst læs og forstå brugervejledningen før brug, hvis der er noget

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Generelle sikkerhedsforanstaltninger Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation

Læs mere

HVA/HVM BRUGERVEJLEDNING UM_DA. Part No.: _01

HVA/HVM BRUGERVEJLEDNING UM_DA. Part No.: _01 BRUGERVEJLEDNING UM_DA Part No.: 1764190_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 3 Introduktion...3 Advarsler...3 Forholdsregler...3 Tilsigtet brug...3 Fakta og vægt...4 OVERSIGT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLATION

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

BRUGSANVISNING Driving Force Benzin Generator Model: SPG950

BRUGSANVISNING Driving Force Benzin Generator Model: SPG950 Varenr. 277200-00180 1 1. VIGTIGE BEMÆRKNINGER Læs denne betjeningsvejledning grundigt og vær opmærksom på alle de anførte oplysninger. Læs vejledningen for at blive bekendt med korrekt brug af generatoren,

Læs mere

TEKNISK BESKRIVELSE OG INSTALLATIONS VEJLEDNING DOSERINGSANLÆG TIL TØJ VASK VM 2002

TEKNISK BESKRIVELSE OG INSTALLATIONS VEJLEDNING DOSERINGSANLÆG TIL TØJ VASK VM 2002 TEKNISK BESKRIVELSE OG INSTALLATIONS VEJLEDNING DOSERINGSANLÆG TIL TØJ VASK VM 2002 Gårsdalvej 20-8800 Viborg Tel.: 87 26 23 00 - Fax : 87 26 23 01 Doserings anlæg til tøjvask VM2002 Teknisk beskrivelse

Læs mere

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug AFFUGTER DH10M Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug Indhold Brug venligst tid på at læse denne manual igennem og gem den til senere brug. Specifikationer Hvordan den virker Placering

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

> ren kvalitet uden sidestykke

> ren kvalitet uden sidestykke > ren kvalitet uden sidestykke 03 < > ren brugervenlighed XControl betjening Fleksibel og fremtidssikret styring Teknologien bag XControl betjeningssystemet tillader nem opdatering af programmer til alle

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG.

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. GEM DENNE MANUAL TIL SENERE BRUG HUSK : MONTER DEN MEDSENDTE

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1 Brugermanual Terapi- / Dagslys ELE018896A Version 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Introduktion: 3 Hvordan virker Terapi- / Dagslys lampen? 3 Tegn og symboler 4 Sikkerhed og ydeevne 4 Bemærkninger 5 Beskrivelse

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Brugsanvisning emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at

Læs mere

eco 43A LPG Flaskegas

eco 43A LPG Flaskegas BRUGSANVISNING eco 43A LPG Flaskegas DK VIGTIGT DU BEDES LÆSE DENNE BRUGSANVISNING NØJE, FØR DU BRUGER DETTE UDSTYR. OPBEVAR DEN ET SIKKERT STED TIL FREMTIDIG HENVISNING. KAPITEL 1: FØR BRUG * Sikkerhedsadvarsler

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300210 EAN nr 5709133300333 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

JKS TØJVASK. Når kun det bedste er godt nok.

JKS TØJVASK. Når kun det bedste er godt nok. JKS TØJVASK Onlin esho p Konc e pt Serv ice Tota ll øsni Når kun det bedste er godt nok. nger RENT VASKERI DIN TOTALLEVERANDØR I TEKSTILVASKEMIDLER Miljørigtige og intelligente vaskeløsninger Doseringspumpe

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn DK NBE PELVAC MANUAL Version 3.000001 RTB - Ready To Burn INDHOLD: Kære kunde. Tak fordi du har købt dette NBE-produkt, som er designet og fremstillet efter de højeste standarder i EU. Vi anbefaler, at

Læs mere

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Forsigtig: Læs venligst denne manual før du bruger produktet. Sikkerhedsadvarsel 1. Sørg for at bruge apparatet i overensstemmelse med hvad der står i denne manual, og

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM

BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM Art nr 78000020 EAN nr 5709133780043 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG! FØLG OMHYGGELIGT SIKKERHEDSINSTRUKTIONERNE FOR AT UNDGÅ SKADER PÅ PERSONE OG UDSTYR! SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Læs mere

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I DK FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I Monterings- og brugsanvisning 2 DK DK 3 4 DK DK 5 6 DK Følg instruktionerne i denne vejledning nøje. Der hæftes ikke for mulige mangler og skader -

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

ST1800. Original-Gebrauchsanleitung V1/1215

ST1800. Original-Gebrauchsanleitung V1/1215 ST1800 825212 Original-Gebrauchsanleitung V1/1215 DK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed... 114 1.1 Sikkerhedshenvisninger... 114 1.2 Symbolerklæring... 118 1.3 Anvendelsen som tilsigtet... 119 2. Generelle

Læs mere

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug.

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Manual Transportabel energistation Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Dette elektriske produkt må kun anvendes til de formål der er i overensstemmelse med disse

Læs mere

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 Brugsanvisning Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 07 969 050

Læs mere

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald.

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald. Indhold 1. Indledning... 2 2. Sikkerhed... 2 SIKKERHED Generel information...2 Sikkerhed... 2 Sikkerhedsfunktioner...4 Beskyttelsesudstyr... 4 Idriftsættelse...... 4 Batteri... 5 Opladning af batteriet...

Læs mere

Brugsanvisning VAL 6

Brugsanvisning VAL 6 Brugsanvisning VAL 6 Betjeningsvejledning Vigtigt! Den Infrarøde oliebrænder VAL 6 må ikke placeres i nærheden af eksplosive eller let antændelige materialer. Ydermere er det ikke tilladt at opstille VAL

Læs mere

Montage og brugsanvisning

Montage og brugsanvisning DK Montage og brugsanvisning cod. 5FI2146 07-2010 VETICO ORDIC A/S Holmegaardsvej 64 A - 4684 Holmegaard Telefon 5554 8181 - Telefax 5554 8686 www.ventico.dk - e-mail: ventico@ventico.dk Apparatet skal

Læs mere

25_013. Vaskemaskiner

25_013. Vaskemaskiner 25_013 Vaskemaskiner 2013 IKEA vaskemaskiner er designet til brug hver dag. IKEA vaskemaskiner har funktioner, der er nemme at bruge, opfylder forskellige behov og gør det nemmere at vaske tøj. Vi har

Læs mere

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - Type 501-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER!

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - Type 501-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD ConSet - Type 01-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage vejledning før opstilling,

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

CpLy ApS. Brugermanual DL-70/120 Opdateret Vinter Kære kunde

CpLy ApS.  Brugermanual DL-70/120 Opdateret Vinter Kære kunde CpLy ApS www.cply.dk Brugermanual DL-70/120 Opdateret Vinter 2015 Kære kunde Tak fordi du har valgt at handle hos CpLy ApS. Venligst læs og forstå brugervejledningen før brug, hvis der er noget du ikke

Læs mere

G5800 G7800 DK v1.10.2

G5800 G7800 DK v1.10.2 A. General advarselsbeskrivelse til installatøren ALMINDELIGE Sikkerhedsmæssige forpligtelser Inden du installerer automatikken, bør Torsion fjederen være afbalanceret med vægten af porten. Porten skal

Læs mere

model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH AXIALLÜFTER Monterings-vejledning VENTILATION

model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH AXIALLÜFTER Monterings-vejledning VENTILATION model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH DK AXIAÜFTER Monterings-vejledning DU KA VETIATIO ! ADVARSE år indstillingerne for fugt og tid foretages, skal man dreje varsomt på justeringsskruerne.

Læs mere

Proces Styring STF-1 til BalTec Radial Nittemaskine med RC 20 STYRING

Proces Styring STF-1 til BalTec Radial Nittemaskine med RC 20 STYRING [Skriv tekst] [Skriv tekst] Proces Styring STF-1 til BalTec Radial Nittemaskine med RC 20 STYRING Brugsanvisning Introduktion Styringen og overvågningen af processer med henblik på kvalitetssikring er

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug Affugter Instruktionsbog WASCO 2000 Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug INDHOLDSFORTEGNELSE Tag dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den til senere brug. Modelnummer

Læs mere

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 Instruktion Installation 7340041 IMP Pumper erklære at disse produkter er i overensstemmelse med følgende EU-direktiver: CE Overensstemmelseserklæring

Læs mere

Da: Betjeningsvejledning Solo

Da: Betjeningsvejledning Solo Da: Betjeningsvejledning Solo Side 1 ikke løber noget vand ind i emfanget under rengøringen. Sikkerhedsinstruktioner Denne betjeningsvejledning indeholder vigtige instruktioner, som skal følges for at

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Rechaud 5. Original-Gebrauchsanleitung V2/0116

Rechaud 5. Original-Gebrauchsanleitung V2/0116 Rechaud 5 120803 Original-Gebrauchsanleitung V2/0116 DK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed... 100 1.1 Sikkerhedshenvisninger... 100 1.2 Symbolerklæring... 103 1.3 Anvendelsen som tilsigtet... 104 2.

Læs mere

SPAHN reha GmbH. Manual til Vasketoilet VAmat. WC-sæde kombineret med vask og varmlufttørring for optimal hygiejne.

SPAHN reha GmbH. Manual til Vasketoilet VAmat. WC-sæde kombineret med vask og varmlufttørring for optimal hygiejne. SPAHN reha GmbH Manual til Vasketoilet VAmat C-sæde kombineret med vask og varmlufttørring for optimal hygiejne. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright: elldana Innocare. Udgave 1,0 09

Læs mere

Brugervejledning ST 152 ST 205

Brugervejledning ST 152 ST 205 Brugervejledning ST 152 ST 205 1 Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger...3 Sikkerhedshenvisninger...3 Piktogramforklaring...4 Restrisiko...4 Delbetegnelser...5 Montage...7 Elektrisk udstyr...10 Betjening...10

Læs mere

Inden du rengør eller foretager nogen som helst vedligeholdelse af apparatet, skal du altid slukke for det og tage stikket ud af stikkontakten.

Inden du rengør eller foretager nogen som helst vedligeholdelse af apparatet, skal du altid slukke for det og tage stikket ud af stikkontakten. LÆS DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Denne støvsuger må kun anvendes til almindelig husholdningsrengøring, som beskrevet i brugsanvisningen. Du bør sikre dig, at du har forstået indholdet af denne brugervejledning

Læs mere

Bruger manual For 2-vejs digital manifold

Bruger manual For 2-vejs digital manifold Bruger manual For 2-vejs digital manifold Vigtigt! Denne manual bør læses grundigt inden REFCO DIGIMON digital manifold tages i brug, for at kende instrumentets specifikationer og operation. Disse instruktioner

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Dansk 1 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation er skrevet på engelsk. Alle andre sprog er oversættelser. De forholdsregler, der er beskrevet i dette

Læs mere

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kogende- og varmtvandsforsyning, som består af en sikkerhedsventil,

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

CDPE 6320. Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning User instructions OPVASKEMASKINE DISKMASKIN ASTIANPESUKONE OPPVASKMASKIN DISHWASHER

CDPE 6320. Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning User instructions OPVASKEMASKINE DISKMASKIN ASTIANPESUKONE OPPVASKMASKIN DISHWASHER DA SV FI NO EN Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning User instructions CDPE 6320 OPVASKEMASKINE DISKMASKIN ASTIANPESUKONE OPPVASKMASKIN DISHWASHER Tillykke Med Deres nye Candy opvaskemaskine.

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

KDIX Monteringsvejledning

KDIX Monteringsvejledning KDIX 8810 Monteringsvejledning Sikkerhed vedrørende opvaskemaskine 4 Krav vedrørende installation 5 Anvisninger vedrørende installation 7 Sikkerhed vedrørende opvaskemaskine Din egen og andres sikkerhed

Læs mere

Brugsvejledning. Spa

Brugsvejledning. Spa Brugsvejledning til Spa 1. Elektriske parameter 2 2. Elektrisk installation. 2 3. Vand Tilslutning... 2 4. Installations Instruktioner... 2-3 5. Instruktioner... 3 6. Hygiejne ved brug af spabad 4 7. Vedligehold

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning

Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning Nimalift 2014 Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning Nimalift.dk, Søgårdparken 20, 7250 Hejnsvig 2 FORSIKRING)OM)OVERENSSTEMMELSE)) Søgårdparken20 7250Hejnsvig

Læs mere

Ligger der penge gemt i dine malkeklude?

Ligger der penge gemt i dine malkeklude? Ligger der penge gemt i dine malkeklude? NYHED! Nu med SuperSpin! ELECTROLUX PROFESSIONAL 7493 Malkeklud_Rev.indd 1 02/11/09 10:04:59 Vask, desinfektion og opvarmning i én arbejdsgang Malkekludsmaskinerne

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Model FCTB Gulv-/ væg- og loftmodel - indedel (kun køling) BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning grundigt igennem og opbevar den til senere brug.

Læs mere

Mini Plus 203530 V1/0213

Mini Plus 203530 V1/0213 Mini Plus 203530 V1/0213 DK DANSK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger... 86 1.1 Generelt om denne vejledning...

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem Brugervejledning AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem . Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 KAPITEL 1 Sikkerhedsoplysninger 1.1. Indledning Dette kapitel indeholder oplysninger om sikkerhed.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING Denne maskine opfylder følgende direktiver og retningslinier: EMC 92/31/EEG & RoHs 2002/95/EEG FOOD 1935/2004/EEG 93/68/EEG WEEE 2002/96/EEG LVD 73/23/EEG. 2007 Animo Alle rettigheder

Læs mere

Solpaneler til svømmebassin og spa.

Solpaneler til svømmebassin og spa. Solpaneler til svømmebassin og spa. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. Welldana A/S Udgave 1,0 01-2008. Dansk. Teknisk data. Materiale. Farve. Tilslutning. Størrelser. Vandgennemstrømning.

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

O2 STYRING. Fra version 7 og version 10.033

O2 STYRING. Fra version 7 og version 10.033 O2 STYRING Fra version 7 og version 10.033 Indholds fortegnelse: Side 3 Advarsel om brug af produktet. Installation af lambda sonde. Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 El diagram. Beskrivelse af

Læs mere

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800 MOBIL STØVSUGER Monty GOBI ME1300 og ME2800 Indhold Sikkerhed... 3 Oversigt over den mobile støvsuger... 4 Produkt Beskrivelse... 5 Teknisk Data... 6 Tilsigtet brug... 7 ADVARSEL... 8 Vedligeholdelse og

Læs mere

Breas Medical AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i dette produkt uden forudgående meddelelse herom.

Breas Medical AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i dette produkt uden forudgående meddelelse herom. Betjeningsvejledning til Breas HA 01-luftbefugter 1 Indledning Læs denne vejledning grundigt igennem, inden du bruger HA 01- luftbefugteren, så du er fortrolig med udstyrets brug og vedligeholdelse og

Læs mere