DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR LR Realkredit A/S cvr.-nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304"

Transkript

1 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 LR Realkredit A/S cvr.-nr

2 Halvårsresultat på 111 mio. kr. før skat Stor konverteringsaktivitet Ledelsesberetning Resultat LR Realkredits resultat før skat for 1. halvår 2015 blev 111 mio. kr. mod et resultat på 147 mio. kr. i samme periode året før. Efter skat blev resultatet 85 mio. kr. De samlede indtægter udgjorde 135 mio. kr. i 1. halvår 2015, og er faldet med 30 mio. kr. sammenholdt med 1. halvår Faldet skyldes primært nedgang i indtægter fra kursreguleringsposten. Bidragsindtægterne steg i 1. halvår 2015 med 6 mio. kr. i forhold til samme periode året før til i alt 48 mio. kr. De øgede bidragsindtægter skyldes det stigende udlån. I 1. halvår udgjorde gebyr- og provisionsudgifterne 11 mio. kr. mod 3 mio. kr. i Stigningen skyldes flere udgifter til låneformidling og garantier tilknyttet realkreditudlånet. Gebyrog provisionsindtægterne udgør 4 mio. kr. Nettorente- og gebyrindtægterne udgjorde 97 mio. kr. i 1. halvår 2015 mod 87 mio. kr. i 1. halvår Kursreguleringsposten afspejler udviklingen på de finansielle marker. Kursreguleringerne var i første halvår af 2015 positive, dog ikke på samme niveau som i samme periode forrige år. Obligationsbeholdningen har givet en negativ kursregulering i 1. halvår 2015 mod en mindre positiv kursregulering i 1. halvår De samlede kursreguleringer udgjorde 37 mio. kr. i 1. halvår 2015 mod 78 mio. kr. i samme periode året før. Omkostninger i form af udgifter til personale, administration og afskrivninger udgjorde knap 16 mio. kr. i 1. halvår, hvilket er en stigning på 1 mio. kr. i forhold 1. halvår Primo året udgjorde de akkumulerede individuelle nedskrivninger på udlånet 27 mio. kr. I 1. halvår 2015 er der nedskrevet 10 mio. kr. Der er tilbageført nedskrivninger på 3 mio. kr., mens der er konstateret tab på lidt over 3 mio. kr. på tidligere nedskrevne fordringer. De akkumulerende individuelle nedskrivninger udgør 31 mio. kr. ultimo halvåret. De gruppevise nedskrivninger er uændret opgjort til 10,5 mio. kr. Udlån Som konsekvens af det lave renteniveau oplevede LR Realkredit en historisk stor konverteringsaktivitet af egne lån, hvilket medførte at nyudlånet i 1. halvår 2015 udgjorde mio. kr. mod mio. kr. i 1. halvår Afgangen i lånebestanden i form af ordinære og ekstraordinære afdrag var i 1. halvår 2015 af samme årsag markant større end i 1. halvår 2014, hvilket medførte, at nettoudlånet inkl. indeksopskrivning udgjorde 142 mio. kr. i 1. halvår 2015 mod et nettonyudlån på 950 mio. kr. i 1. halvår Aktiemarkederne har i første halvår 2015 udviklet sig positivt, hvilket har givet sig udslag i en positiv kursregulering af investeringsforeningsbeviserne. 2

3 Hovedtal 1. halvår (mio.kr.) Risiko- og adm. bidragsindtægter Fondsindtægter Øvrige nettorenteindtægter 30,7 49,7 2,5 33,1 52,0-1,9 36,4 41,8-0,1 42,3 32,2 0,1 48,3 29,3 1,9 Nettorenteindtægter Ialt 82,9 83,2 78,1 74,6 79,5 Udbytter Nettogebyrindtægter Driftsudgifter m.v. Nedskrivninger 6,6-10,9-14,0-0,2 7,4-7,3-14,2 1,9 5,0-8,3-14,3-5,5 14,0-2,0-14,6-2,8 24,5-6,7-15,7-7,3 Resultat før kursreg. og skat 64,4 71,0 55,0 69,2 74,3 Kursregulering Skat -19,9-11,1 79,7-37,7-1,5-14,1 78,0-35,9 37,2-26,2 Periodens resultat 33,4 113,0 39,4 111,3 85,3 Balancen pr. 30. juni Aktiver Udlån Øvrige aktiver Aktiver i alt Passiver Udstedte obligationer Øvrige passiver Egenkapital i alt Passiver i alt Kapital og solvens Ultimo halvåret udgjorde LR Realkredits samlede balance 20,1 mia. kr. og egenkapitalen androg 3,4 mia. kr. Solvensprocenten er opgjort til 21,4 ultimo halvåret, og overstiger dermed den lovfastsatte minimumssolvens på 8 pct. Solvensbehovet er opgjort til 10 pct. Solvensopgørelsen for 1. halvår 2015 er ændret i forhold til tidligere. Ændringen vurderes at have marginal betydning, hvorfor der ikke foretages korrektion af sammenligningstal. LR Realkredits tilstrækkelige basiskapital samt individuelle solvensbehov skal i henhold til lovgivningen offentliggøres kvartalsvis. Der henvises til særskilt rapport, der er tilgængelig på hjemmesiden Transaktioner med nærtstående parter LR Realkredit har i 1. halvår udbetalt udbytte på 145 mio. kr. til aktionærerne. Risikoforhold LR Realkredits kredit- og markedsrisici vurderes at være begrænsede. Dette skyldes dels et solidt lovgivningsmæssigt fundament, dels de internt fastlagte kreditpolitiske retningslinjer. Hertil kommer lovpligtige garantiordninger indenfor det almene byggeri, og i henhold til aftaler med de samarbejdende pengeinstitutter indenfor LR Realkredits øvrige udlånsområder. 3

4 Bestyrelsesændringer Direktør Henrik Nordby Christensen, SEB udtrådte af bestyrelsen ved generalforsamlingen ultimo april og blev afløst af direktør Peter Kubicki, SEB. Forventninger til 2015 Ved offentliggørelsen af årsrapporten for 2014 i marts forventede LR Realkredit et resultat før kursregulering, nedskrivning og skat for 2015 på niveau med 2014, hvor det udgjorde 115 mio. kr. På baggrund af regnskabsresultatet for 1. halvår af 2015 og forventningerne til den resterende del af året, forventes at resultat før kursregulering, nedskrivning og skat for hele 2015 på samme niveauet som resultatet for Efterfølgende begivenheder Der er ikke indtruffet begivenheder efter balancedagen, der har ændret vurderingen af halvårsrapporten. 4

5 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for regnskabsåret 1. januar 30. juni 2015 for LR Realkredit A/S. Delårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed og Finanstilsynets regnskabsbestemmelser for realkreditinstitutter samt de krav, NASDAQ OMX København A/S i øvrigt stiller til regnskabsaflæggelsen for udstedere af børsnoterede obligationer. Ledelsesberetningen indeholder en retvisende gennemgang af udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som selskabet kan påvirkes af. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at delårsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. januar 30. juni København, den 17. august 2015 Bestyrelse Jørn Kr. Jensen Henrik Hoffmann Gert Jonassen Formand 1. næstformand 2. næstformand Peter Lybecker Henrik Ramlau-Hansen Peter Kubicki Direktion Carsten Wiggers 5

6 Den uafhængige revisors erklæringer Til kapitalejerne i LR Realkredit A/S Erklæring om review af delårsregnskabet for perioden 1. januar 30. juni 2015 Vi har udført review af delårsregnskabet for LR Realkredit A/S for perioden 1. januar juni Delårsregnskabet omfatter resultat- og totalindkomstopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og udvalgte noter. Ledelsens ansvar for delårsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et delårsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed og yderligere danske oplysningskrav til regnskabsaflæggelse for udstedere af børsnoterede obligationer. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et delårsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om delårsregnskabet. Vi har udført vores review i overensstemmelse med den internationale standard om review af et perioderegnskab udført af selskabets uafhængige revisor og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi udtrykker en konklusion om, hvorvidt vi er blevet bekendt med forhold, der giver os grund til at mene, at regnskabet som helhed ikke i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med den relevante regnskabsmæssige begrebsramme. Dette kræver også, at vi overholder etiske krav. Et review af et regnskab udført efter den internationale standard om review af et perioderegnskab udført af selskabets uafhængige revisor er en erklæringsopgave med begrænset grad af sikkerhed. Revisor udfører handlinger, der primært består af forespørgsler til ledelsen og, hvor det er hensigtsmæssigt, andre i virksomheden, samt anvendelse af analytiske handlinger og vurdering af det opnåede bevis. Omfanget af de handlinger, der udføres ved et review, er betydeligt mindre end ved en revision udført efter de internationale standarder om revision. Vi udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om delårsregnskabet. Konklusion Ved det udførte review er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os grund til at mene, at delårsregnskabet ikke giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. januar juni 2015 i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed og yderligere danske oplysningskrav til regnskabsaflæggelse for udstedere af børsnoterede obligationer. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til lov om finansiel virksomhed gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til det udførte review af delårsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med delårsregnskabet. København, den 17. august 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Henrik Wellejus statsautoriseret revisor Hans Trærup statsautoriseret revisor 6

7 Resultat- og totalindkomstopgørelse for perioden 1. januar juni 2015 Note: Renteindtægter 276,3 274,6 3 Renteudgifter -196,8-200,0 Netto renteindtægter 79,5 74,6 Udbytte af aktier m.v. 24,5 14,0 Gebyrer og provisionsindtægter 3,9 1,1 Afgivne gebyrer og provisionsudgifter -10,6-3,1 Netto rente- og gebyrindtægter 97,3 86,6 4 Kursreguleringer 37,2 78,0 5 Udgifter til personale og administration -15,6-14,5 Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver -0,1-0,1 6 Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender -7,3-2,8 Periodens resultat før skat 111,5 147,2 7 Skat -26,2-35,9 Periodens resultat 85,3 111,3 Totalindkomstopgørelse Note: Periodens resultat 85,3 111,3 Anden totalindkomst efter skat 0,0 0,0 Periodens totalindkomst 85,3 111,3 7

8 Balance pr. 30. juni 2015 Note: Aktiver 9 Tilgodehavender hos kreditinstitutter 1.087, ,0 10 Udlån og andre tilgodehavender til dagsværdi , ,0 Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris 2,0 2,0 11 Obligationer til dagsværdi 898,9 737,6 Aktier m.v , ,3 Øvrige materielle aktiver 0,8 0,8 Aktuelle skatteaktiver 4,9 4,9 Udskudte skatteaktiver 6,5 6,4 Aktiver i midlertidig besiddelse 0,3 0,0 12 Andre aktiver 8,6 33,5 Periodeafgrænsningsposter 0,7 0,4 Aktiver i alt , ,9 Passiver 13 Udstedte obligationer til dagsværdi , ,9 Aktuelle skatteforpligtelser 10,2 0,0 14 Andre passiver 987,0 988,5 Periodeafgrænsningsposter 0,1 0,4 Gæld i alt , ,8 Aktiekapital 70,0 70,0 Bunden fondsreserve 3.203, ,4 Overført resultat 85,3 144,7 Egenkapital i alt 3.358, ,1 Passiver i alt , ,9 8

9 Egenkapitalopgørelse Aktiekapital mio. kr. Bunden fondsreserve mio. kr. Overført resultat mio. kr. I alt mio. kr Egenkapital pr. 1. januar , ,4 110, ,1 Udbetalt udbytte 0,0 0,0-110,7-110,7 Periodens resultat 0,0 0,0 144,7 144,7 Anden totalindkomst efter skat 0,0 0,0 0,0 0,0 Egenkapital pr. 31. december , ,4 144, , Egenkapital pr. 1. januar , ,4 144, ,1 Udbetalt udbytte 0,0 0,0-144,7-144,7 Periodens resultat 0,0 0,0 85,3 85,3 Anden totalindkomst efter skat 0,0 0,0 0,0 0,0 Egenkapital pr. 30. juni , ,4 85, ,7 Aktiekapitalen er fordelt på aktier af kr. 1,00. LR Realkredit A/S har kun en aktieklasse, hvor alle aktier besidder samme rettigheder. 9

10 Noter 1. Anvendt regnskabspraksis LR Realkredits halvårsrapport er aflagt i overensstemmelse med Finanstilsynets regnskabsbestemmelser for realkreditinstitutter samt de krav, NASDAQ Copenhagen i øvrigt stiller til regnskabsaflæggelse for udstedere af børsnoterede obligationer. Anvendt regnskabspraksis er uændret sammenlignet med årsrapporten Der henvises derfor til beskrivelsen regnskabspraksis i årsrapporten 2014, der er tilgængelig på 2. Renteindtægter af: Udlån 208,3 222,4 Bidrag 48,3 42,3 Obligationer 29,3 32,4 Øvrige renteindtægter 10,5 1,1 Renteindtægter i alt 296,4 298,2 Rente af egne realkreditobligationer modregnet i rente af iiiiiiiiudstedte obligationer -20,1-23,6 I alt 276,3 274,6 3. Renteudgifter til: Kreditinstitutter 1,1 0,2 Udstedte obligationer 215,8 223,3 Øvrige renteudgifter 0,0 0,1 Renteudgifter i alt 216,9 223,6 Rente af egne realkreditobligationer modregnet i rente af iiiiiiiiudstedte obligationer -20,1-23,6 I alt 196,8 200, Kursreguleringer af: Realkreditudlån -468,0 339,7 Obligationer -89,9 21,3 Aktier m.v. 126,6 50,9 Valuta 0,0-0,1 Afledte finansielle instrumenter 0,5 5,9 Udstedte realkreditobligationer 468,0-339,7 I alt 37,2 78,0 10

11 Noter Udgifter til personale og administration: Lønninger og vederlag til bestyrelse og direktion Direktion 1,1 1,0 Bestyrelse 0,3 0,3 I alt 1,4 1,3 Personaleudgifter Lønninger 1,4 1,3 Pensioner 0,1 0,1 Udgifter til social sikring 0,4 0,3 I alt 1,9 1,7 Øvrige administrationsudgifter Kontorhold m.v. 0,2 0,2 Revision, tilsyn m.v. 1,2 0,9 Fælles med DLR Kredit A/S 10,2 9,6 Øvrige driftsudgifter 0,7 0,8 I alt 12,3 11,5 I alt 15,6 14, Tab og nedskrivninger på udlån og tilgodehavender Tab i perioden uden forudgående nedskrivninger 0,1 0,2 Indgået på tidligere afskrevne fordringer -0,1-0,2 Nedskrivninger i perioden 10,4 3,6 Tilbageførte nedskrivninger -3,1-0,8 I alt 7,3 2, Skat Beregnet skat af periodens indkomst 26,4 34,9 Udskudt skat -0,2 1,0 I alt 26,2 35,9 11

12 Noter 8. Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender Individuelle Nedskrivninger på udlån og garantier primo 26,7 24,6 Nedskrivninger i perioden 10,4 8,3 Tilbageførte nedskrivninger -3,1-0,8 Endeligt tabt -3,4-5,4 Nedskrivninger ultimo 30,6 26,7 Gruppevis Nedskrivninger på udlån og garantier primo 10,5 9,0 Nedskrivninger i perioden 0,0 1,5 Tilbageførte nedskrivninger 0,0 0,0 Nedskrivninger ultimo 10,5 10,5 I alt 41,1 37, Tilgodehavender hos kreditinstitutter Tilgodehavender på opsigelse hos centralbanker 250,0 0 Tilgodehavender hos kreditinstitutter 837, ,0 I alt 1.087, , Udlån og andre tilgodehavender til dagsværdi Realkreditudlån nominel værdi , ,0 Regulering for renterisiko m.v. 121,7 589,7 Regulering for kreditrisiko -41,0-37,2 Realkreditudlån - dagsværdi i alt , ,5 Restancer og udlæg 4,0 5,5 I alt , ,0 Realkreditudlån Primo - nominel værdi , ,5 Nyudlån 2.828, ,4 Indeksregulering 5,2 4,6 Ordinære og ekstraordinære afdrag , ,5 Regulering til dagsværdi 80,6 552,5 I alt , ,5 12

13 Noter Obligationer til dagsværdi Egne realkreditobligationer 1.351, ,3 Andre realkreditobligationer 864,0 684,7 Øvrige obligationer 170,3 152,2 Obligationer i alt 2.386, ,2 Egne realkreditobligationer modregnet i udstedte obligationer , ,6 I alt 898,9 737, Andre aktiver Positiv markedsværdi af afledte finansielle instrumenter 0,0 1,1 Forskellige debitorer 1,7 24,8 Tilgodehavende renter og provision 6,9 7,6 I alt 8,6 33, Udstedte obligationer til dagsværdi Realkreditobligationer - nominel værdi , ,1 Regulering til dagsværdi 121,6 609,4 Udstedte obligationer i alt , ,5 Egne realkreditobligationer - dagsværdi , ,6 Realkreditobligationer - dagsværdi , , Andre passiver Negativ markedsværdi af afledte finansielle instrumenter 0,2 1,1 Skyldige renter og provision 125,7 247,4 Ikke indløste renter og udtrukne obligationer 780,9 695,2 Skyldig A-skat m.v. 0,9 0,8 Øvrige passiver 79,3 44,0 I alt 987,0 988,5 13

14 Nøgletal Nøgletal Solvensprocent 21,419 19,773 20,325 24,793 25,011 Kernekapitalprocent 21,419 19,773 21,207 25,636 25,896 Egenkapitalforrentning før skat 3,3% 4,4% 1,6% 4,5% 1,3% Egenkapitalforrentning efter skat 2,5% 3,3% 1,2% 3,4% 1,0% Indtjening pr. omkostningskrone 5,84 9,49 3,69 13,30 4,15 Valutaposition 0,00 5,95 5,29 4,67 4,81 Akkumuleret nedskrivningsprocent 0,2% 0,2% 0,2% 0,1% 0,0% Halvårets tabs- og nedskrivningsprocent 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Halvårets udlånsvækst 0,8% 6,2% 3,5% -1,2% 2,8% Udlån i forhold til egenkapital 5,082 4,925 4,382 3,966 3,757 14

Årsrapport 2014. 13. regnskabsår

Årsrapport 2014. 13. regnskabsår Årsrapport 2014 13. regnskabsår OPLYSNINGER OM LR REALKREDIT 2 LEDELSESPÅTEGNING 3 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER 4 TIL KAPITALEJERNE I LR REALKREDIT A/S 4 PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET 4 Ledelsens ansvar

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2008. GER-nr. 80050410. Meddelelse til OMX Den Nordiske Børs København 08/2008 13. august 2008

HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2008. GER-nr. 80050410. Meddelelse til OMX Den Nordiske Børs København 08/2008 13. august 2008 Meddelelse til OMX Den Nordiske Børs København 08/2008 13. august 2008 HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2008 GER-nr. 80050410 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2008 1/16 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. Halvårsrapport 2014. Svend Wiig Hansens Mennesket ved havet, Esbjerg

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. Halvårsrapport 2014. Svend Wiig Hansens Mennesket ved havet, Esbjerg NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger Halvårsrapport 2014 Svend Wiig Hansens Mennesket ved havet, Esbjerg nærvær Handlekraft individuelle løsninger Velkommen til Skjern Bank i Skjern Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Fisketorvet 4-6 5000 Odense C

Fisketorvet 4-6 5000 Odense C Fisketorvet 4-6 5000 Odense C Halvårsrapport 2011 Indhold Ledelsesberetning Beretning 3 Halvårsrapport 2011 Resultatopgørelse 6 Balance 7 Egenkapitalopgørelse 8 Pengestrømsopgørelse 9 Noter 10 Ledelsespåtegning

Læs mere

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 20. august 2015 Halvårsrapport 2015

Læs mere

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. 3. kvartalsrapport 2014. Udsnit fra Varde Miniby

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. 3. kvartalsrapport 2014. Udsnit fra Varde Miniby NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger 3. kvartalsrapport 2014 Udsnit fra Varde Miniby Skjern Bank i Skjern Fondsbørsmeddelelse nr. 12/2014-30. oktober 2014 Yderst tilfredsstillende resultat og udlånsfremgang

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Side 1 af 14 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K 4. maj 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Højt aktivitetsniveau giver kvartalsoverskud på 31,5 mio. kr. Mange nye kunder og højt

Læs mere

OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K. 29. august 2008. Søren Kaare-Andersen Algade 14 4000 Roskilde

OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K. 29. august 2008. Søren Kaare-Andersen Algade 14 4000 Roskilde OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Søren Kaare-Andersen Algade 14 4000 Roskilde Tlf. 46 34 84 01 Fax 46 34 83 51 ska@roskildebank.dk 29. august 2008 Halvårsrapport

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Supplerende/korrigerende information til årsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Redegørelse

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. 3. kvartal 2012

Kvartalsrapport. 1. 3. kvartal 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks 1040 DK-1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 2012/11 22. oktober 2012. Side 1 af i alt 16. Kontaktperson vedr. denne meddelelse: adm. dir. S. E. Kracht, tlf. 6217

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Halvårsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1-4 Ledelsespåtegning 5 5 års hoved- og nøgletal 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Kapitalbevægelser 9 Kernekapital,

Læs mere

Bedste perioderesultat nogensinde

Bedste perioderesultat nogensinde NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 28. oktober 2014 Selskabsmeddelelse nr. 16 Bedste perioderesultat nogensinde Med et resultat før skat på 155,8 mio. kr. for 1. - 3. kvartal

Læs mere

for fondsmæglerselskaber

for fondsmæglerselskaber for fondsmæglerselskaber FormueFyn Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr. 10 50 86 49 Årsrapport 2014 1. FormueFyn Fondsmæglerselskab A/S Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om fondsmæglerselskabet Ledelsespåtegning

Læs mere

for fondsmæglerselskaber

for fondsmæglerselskaber for fondsmæglerselskaber FormueFyn Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr. 10 50 86 49 Årsrapport 2013 1. FormueFyn Fondsmæglerselskab A/S Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om fondsmæglerselskabet Ledelsespåtegning

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015

Halvårsrapport 1. halvår 2015 Halvårsrapport 1. halvår 2015 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultat- og totalindkomstopgørelse 9 Balance 10 Egenkapitalopgørelse 12 Kapitaldækningsopgørelse 14 Noter

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 2 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Sparekassen Balling Side 3 Ledelsesberetning Side 4 Hovedtal og nøgletal

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Ledelsespåtegning 4 Intern revisions erklæring 5 Den uafhængige revisors erklæring 6 Redegørelse vedrørende

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2015

Halvårsrapport for 1. halvår 2015 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Selskabsmeddelelse nr. 6/2015 Nakskov, den 12. august 2015 Aktieselskabet Lollands Bank Nybrogade 3 4900 Nakskov Reg. nr. 6520 CVR-nr. 36 68 48

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 5. november 2009 og pressen

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 5. november 2009 og pressen Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 5. november 2009 og pressen Kvartalsrapport Forstædernes Bank A/S 1. januar 2009 30. september 2009 Regnskabets hovedtal Basisindtjeningen efter nedskrivninger udgjorde -4.226

Læs mere

1. HALVÅR 2015 FOR DANMARKS SKIBSKREDIT I HOVEDTRÆK

1. HALVÅR 2015 FOR DANMARKS SKIBSKREDIT I HOVEDTRÆK Halvårsrapport for 1. halvår 2015 1. HALVÅR 2015 FOR DANMARKS SKIBSKREDIT I HOVEDTRÆK Resultatet for perioden er et overskud efter skat på DKK 77 mio. mod et overskud på DKK 843 mio. i 1. halvår 2014.

Læs mere

Årsrapport 2014. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling.

Årsrapport 2014. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Årsrapport 2014 ATP Fondsmæglerselskab A/S Cvr. nr. 27 45 57 43 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. København, den 4. februar 2015 dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forstædernes Bank A/S

Forstædernes Bank A/S Kvartalsrapport 6. november 2008 Forstædernes Bank Direktionen Kalvebod Brygge 47 1560 København V Forstædernes Bank A/S Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2008 Kontaktperson: Steffen Torvits tlf. 22 22 20

Læs mere

NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab

NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Årsrapport 2014 NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Cvr. nr. 34 07 59 56 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. København, den 4. februar 2015 dirigent

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2015 1. HALVÅR BERETNING & REGNSKAB

DELÅRSRAPPORT 2015 1. HALVÅR BERETNING & REGNSKAB DELÅRSRAPPORT 2015 1. HALVÅR BERETNING & REGNSKAB INDHOLD Beretning Ledelsesberetning................. 3 Regnskab Opgørelse af totalindkomst........... 4 Opgørelse af finansiel stilling........... 5 Opgørelse

Læs mere

Beretning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Årsregnskab... 7 Selskabsoplysninger... 26

Beretning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Årsregnskab... 7 Selskabsoplysninger... 26 cuvudssruw 1RUGHD.UHGLW &95QU 1RUGHD.UHGLWHUHQGHODI1RUGHD1RUGHDHUGHQI UHQGH ILQDQVNRQFHUQL1RUGHQRJ VWHUV UHJLRQHQPHGDNWLYLWHWHU LQGHQIRUWUHIRUUHWQLQJVRPUnGHU5HWDLO%DQNLQJ&RUSRUDWH DQG,QVWLWXWLRQDO%DQNLQJRJ$VVHW0DQDJHPHQW

Læs mere

DELÅRSRAPPORT. 1. halvår 2015. Fynske Bank Centrumpladsen 19 5700 Svendborg Cvr.nr. 25 80 28 88

DELÅRSRAPPORT. 1. halvår 2015. Fynske Bank Centrumpladsen 19 5700 Svendborg Cvr.nr. 25 80 28 88 DELÅRSRAPPORT 1. halvår 2015 Fynske Bank Centrumpladsen 19 5700 Svendborg Cvr.nr. 25 80 28 88 Selskabsmeddelelse nr. 7/2015 20. august 2015 SELSKABSOPLYSNINGER Fynske Bank A/S Centrumpladsen 19 5700 Svendborg

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

Årsrapport 2012 Nykredit Holding

Årsrapport 2012 Nykredit Holding Årsrapport 2012 Nykredit Holding INDHOLD OM NYKREDIT HOLDING Selskabsoplysninger 1 Koncerndiagram 2 Hovedtal 3 LEDELSESBERETNING Hovedaktivitet 4 Årets resultat mv. for 2012 4 Egenkapital 4 Kapitaldækning

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2008. SØBY-SKADER-HALLING SPARE- OG LAANEKASSE - det lokale pengeinstitut

ÅRSRAPPORT 2008. SØBY-SKADER-HALLING SPARE- OG LAANEKASSE - det lokale pengeinstitut ÅRSRAPPORT 2008 FOR SØBY-SKADER-HALLING SPARE- OG LAANEKASSE - det lokale pengeinstitut 137. regnskabsår Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om sparekassen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors

Læs mere