Prospekt Investeringsforeningen Wealth Invest. Afdeling SEB Kreditobligationer AKL AKL SEB Kreditobligationer USD

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Prospekt Investeringsforeningen Wealth Invest. Afdeling SEB Kreditobligationer AKL AKL SEB Kreditobligationer USD"

Transkript

1 Prospekt Investeringsforeningen Wealth Invest Afdeling SEB Kreditobligationer AKL AKL SEB Kreditobligationer USD Ansvar for prospektet Vi erklærer herved 1) at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige og ikke som følge af udeladelser har forvansket det billede, prospektet skal give, og 2) at prospektet os bekendt indeholder enhver væsentlig oplysning, som kan have betydning for foreningens potentielle medlemmer som defineret ved prospektbekendtgørelsens 4, nr. 7. København, den 11. august 2015 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Wealth Invest Carsten Wiggers (Bestyrelsesformand) Morten Amtrup Britta Fladeland Iversen Bjarne Thorup

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Basisoplysninger 3 Depotselskab 7 Investeringsprofil og -strategi 8 Investeringspolitik 12 Risikofaktorer og rammer 13 Begrænsninger i forhold til markedsrisiko (spredningskrav): 15 Omkostninger og samarbejdsaftaler 18 Finansielle rapporter 21 Udbud og tegning af andele 22 Indløsning af andele 23 Offentliggørelse af priser 24 Handel på reguleret marked 24 Andelenes rettigheder 24 Beskatning 25 Øvrige oplysninger 27 Bilag 1 vedtægter af den 22. april Investeringsforeningen Wealth Invest afdeling SEB Kreditobligationer AKL 2

3 Basisoplysninger Navn og adresse Investeringsforeningen Wealth Invest (herefter kaldet Foreningen ) Bernstorffsgade København V Telefon: Registreringsnumre Finanstilsynet: FT nr Erhvervsstyrelsen: CVR nr Stiftelse Foreningen er stiftet den 7. februar 2012 på initiativ af Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S og har for tiden følgende afdelinger/andelsklasser: Afdelingerne i Investeringsforeningen Wealth Invest Afdelingsnavn SE nr. Stiftelsesdato ISIN SEB Global Emerging Market Equities (Earnest) AKL februar 2012 AKL SEB Global Emerging Market Equities (Earnest) EUR AKL SEB Global Emerging Market Equities (Earnest) DKK februar 2012 DK maj 2012 DK SEB Emerging Market FX Basket AKL august 2012 AKL SEB Emerging Market FX Basket (Div) august 2012 DK Sirius Balance oktober 2012 DK SK Invest Far East Equities december 2012 DK Kopenhagen Fur marts 2013 DK SEB Globalt Aktieindeks AKL september 2013 AKL SEB Globalt Aktieindeks USD september 2013 DK AKL SEB Globalt Aktieindeks DKK januar 2015 DK SEB Korte Obligationer AKL februar 2014 AKL SEB Korte Obligationer (SEB WM) februar 2014 DK AKL SEB Korte Obligationer (SEB WMB) juni 2014 DK SEB Obligationer AKL februar 2014 Prospekt af 14. august

4 Afdelingsnavn SE nr. Stiftelsesdato ISIN AKL SEB Obligationer (SEB WM) februar 2014 DK AKL SEB Obligationer (SEB WMB) juni 2014 DK Secure Globale Obligationer maj 2014 DK Secure Globale Aktier maj 2014 DK Saxo Global Equities august 2014 DK Saxo European High Yield marts 2015 DK SEB Kreditobligationer AKL januar 2015 AKL SEB Kreditobligationer USD januar 2015 DK Formål Foreningens formål er efter vedtægternes bestemmelse herom fra en videre kreds eller offentligheden at modtage midler, som under iagttagelse af et princip om risikospredning anbringes i instrumenter i overensstemmelse med reglerne i kapitel 14 og 15 i lov om investeringsforeninger m.v. og på forlangende af et medlem, at indløse medlemmets andel af formuen med midler, der hidrører fra denne efter vedtægternes bestemmelser herom. Den typiske investor Afdelingen i nærværende prospekt retter henvendelse til offentligheden. De typiske medlemmer er private og professionelle investorer, samt selskaber og fonde. Afdelingen er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for 3 år. Andelene, der udbydes i løbende emission i overensstemmelse med prospektets bestemmelser herom, må ikke udbydes eller sælges i USA og Canada, og prospektet må ikke udleveres til investorer hjemmehørende i disse lande. Investeringsforeningen Wealth Invest afdeling SEB Kreditobligationer AKL 4

5 Prospektets offentliggørelse Nærværende prospekt offentliggøres den 14. august Såvel prospekt som central investorinformation kan downloades på Prospektet indeholder tillige Foreningens vedtægter. Prospektet er udarbejdet i overensstemmelse med dansk lovgivning og indsendes til Finanstilsynet i Danmark i henhold til 102 i lov om investeringsforeninger m.v. Prospektets oplysninger kan ikke betragtes som rådgivning vedrørende investeringsmæssige eller skattemæssige forhold. Investorer opfordres til at søge bistand herom hos egne investerings- og skatterådgiver. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem det danske prospekt og eventuelt oversatte versioner heraf gælder den danske udgave. Medmindre andet er anført, henvises der altid til dansk lovgivning i prospektet. Bestyrelse Navn Carsten Wiggers, formand Adm. direktør LR Realkredit A/S Morten Amtrup Direktør Vilvorde Invest A/S, cand.oecon. Britta Fladeland Iversen Direktør, Statsautoriseret Revisor (med deponeret bestalling) Bjarne Thorup Direktør Bopæl eller ansættelsessted LR Realkredit A/S Nyropsgade København V Vilvordevej Charlottenlund Arrenakkevej 20B 3300 Frederiksværk Aurehøjvej 2, 3. th 2900 Hellerup Bestyrelsens ret til ændringer Enhver oplysning i nærværende prospekt om investeringsstrategi og risikoprofil kan inden for lovgivningens og vedtægternes rammer ændres efter bestyrelsens beslutning. Investeringsforvaltningsselskab Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S (herefter kaldet Administrator ) Bernstorffsgade København V Telefon CVR nr Direktør: Jens Lohfert Jørgensen Prospekt af 14. august

6 Revision Statsautoriseret revisor Erik Stener Jørgensen PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Strandvejen 44 DK-2900 Hellerup CVR nr.: Depotselskab Foreningen har indgået en depotselskabsaftale med: Skandinaviska Enskilda Banken, Danmark, filial af Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Sverige (herefter kaldet Depotselskabet ) Bernstorffsgade København V CVR nr.: Aktiebogfører Computershare A/S Kongevej Holte Tilsyn Foreningen er underlagt tilsyn af: Finanstilsynet Århusgade København Ø Telefon: Telefax: Web: Investeringsforeningen Wealth Invest afdeling SEB Kreditobligationer AKL 6

7 Depotselskab Depotselskabet er en filial af Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ). Foreningens depotselskabsaftale omfatter forvaltning og opbevaring af Foreningens finansielle instrumenter (se definition) og likvide midler. Depotselskabsaftalen kan af begge parter opsiges med 6 måneders varsel til udgangen af en kalendermåned. Depotselskabets pligter Depotselskabet påtager sig i henhold til den indgåede depotselskabsaftale at forvalte og opbevare Foreningens finansielle instrumenter, likvide midler og andre aktiver særskilt. Depotselskabet påtager sig at modtage Foreningens finansielle instrumenter i depot i Depotselskabet. Depotselskabet kan dog lade udenlandske finansielle instrumenter bero i depot i et udenlandsk kreditinstitut. Som et led i depotfunktionen skal Depotselskabet føre konti for Foreningen, herunder tillige konti i udenlandsk valuta i forbindelse med køb og salg af aktiver i fremmed valuta og dertil knyttede posteringer af renter, udbytter og aftaleomkostninger. I forbindelse med forvaltningen af Foreningens instrumenter indkræver Depotselskabet aktieudbytte, rente af obligationer og indløsning af udtrukne obligationer på Foreningens vegne. Depotselskabet ansøger om og indkræver tilbageholdt udbytte- og rente samt skat fra lande, hvor Danmark har indgået dobbeltbeskatningsaftaler, og hvor beløbet kan tilbagesøges. Provenuerne heraf indsættes på Foreningens konti. Depotselskabet forestår også udbetalingen af udbytte m.v. Finansielle instrumenter omfatter værdipapirer, pengemarkedsinstrumenter, andele i foreninger, afledte finansielle instrumenter samt likvide midler. Depotselskabets kontrolopgaver Depotselskabet skal påse, at Foreningens udstedelse og indløsning af medlemmernes andele foretages i overensstemmelse med reglerne i lov om investeringsforeninger m.v. og Foreningens vedtægter. Depotselskabet skal i forbindelse med afståelse af Foreningens finansielle instrumenter og øvrige aktiver påse, at salgssummen indbetales til Depotselskabet, og at betaling af finansielle instrumenter og øvrige aktiver, der erhverves for Foreningens midler, kun finder sted mod levering af disse til Depotselskabet. Depotselskabet skal endvidere påse, at finansielle instrumenter, der handles på et reguleret marked, handles til samme eller en mere fordelagtig pris end den, der omsætningens størrelse taget i betragtning, kunne opnås på det pågældende regulerede marked, såfremt de finansielle instrumenter handles uden for markedet. Prospekt af 14. august

8 Depotselskabet skal tillige sikre sig, at køb og salg af andre finansielle instrumenter sker til priser, der ikke er mindre fordelagtige end priserne i handel og vandel. I øvrigt henvises til Depotselskabets forpligtelser i henhold til 106, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed. For hver enkelt værdipapirtype er der aftalt et gebyr for serviceydelser i forbindelse med depotopbevaring. Gebyret genforhandles årligt i december og beregnes primo måneden af markedsværdien og opkræves halvårligt. I de afdelinger, der investerer i udenlandske finansielle instrumenter, betales derudover gebyr til dækning af udenlandske handels- og transaktionsomkostninger m.m. i henhold til særskilt prisaftale. For danske finansielle instrumenter registreret i VP Securities A/S (herefter kaldet VP ) bliver konto- og fondskodegebyr samt gebyr for meddelelse om udbytte og kapitaludvidelse for aktier og investeringsforeningsandele betalt af aktieselskaberne og/eller investeringsforeningerne, for omkostninger se afsnit Omkostninger og samarbejdsaftaler. Investeringsprofil og -strategi Afdelingen retter henvendelse til offentligheden gennem andelsklassen AKL SEB Kreditobligationer USD (herefter Andelsklassen ). Andelsklassen er denomineret i USD, akkumulerende og bevisudstedende. Afdelingen kan over tid etablere andre andelsklasser end ovennævnte. Andelsklasserne kan eksempelvis være differentieret på denomineringsvaluta, minimumsindskud, gebyrer til distribution, typer af investorer med mere. De typiske medlemmer i Andelsklassen er institutionelle kunder som pensionskasser, forsikringsselskaber, banker osv. alle med MiFID klassifikation som godkendt modpart eller professionel modpart. Andelsklassen er ikke egnet for medlemmer, som planlægger at trække deres penge ud inden for tre år. Afdelingen er akkumulerende og nettooverskuddet henlægges til forøgelse af Afdelingens formue Afdelingen er bevisudstedende. Investeringsprofil Afdelingen investerer direkte i europæiske og amerikanske statsobligationer, samtidig med at der indgås én eller flere ufinansierede swapaftaler, der følger udviklingen i ét eller flere offentlige kendte Credit Default Swap Index. Investeringsforeningen Wealth Invest afdeling SEB Kreditobligationer AKL 8

9 Porteføljekonstruktionen, der således kombinerer direkte investeringer i statsobligationer (renterisiko) og samtidig indgåelse af swapaftaler på et eller flere CDS indeks (kreditrisiko), betyder at afdelingens samlede portefølje vil have karakteristika svarende til en portefølje bestående af kreditobligationer. Derved gives medlemmerne mulighed for en eksponering svarende til direkte investeringer i europæiske og amerikanske High Yield og Investment Grade kreditobligationer. Afdelingens formue placeres primært i europæiske og amerikanske statsobligationer med en restløbetid mellem 4 og 6 år. Det forventes, at porteføljens gennemsnitlige restløbetid vil være 5 år. De europæiske statsobligationer vil være udstedt af europæiske lande med AA+ eller AAA rating (S&P). Der er ingen krav til rating på de amerikanske statsobligationer, som afdelingen investerer i, disse skal dog være udstedt af USA. Afdelingen anvender desuden OTC handlede afledte finansielle instrumenter, idet der kan indgås én eller flere kreditswap-aftaler. Kreditswap-aftalerne indgås dog normalt kun med én modpart, og typisk indgås kun én aftale på et til lejligligheden sammensat indeks indeholdende en række anerkendte CDS indeks. Indeksene vil være tilgængelig via Bloomberg. Afdelingen kan i særlige tilfælde investere direkte i europæiske og amerikanske kreditobligationer. Afdelingens eventuelle direkte investering i amerikanske virksomhedsobligationer vil ske i ikke-børsnoterede virksomhedsobligationer, der handles på OTC-Fixed Income-markedet, som er reguleret af FINRA (Financial Industry Regulatory Authority) og indirekte af SEC via godkendelse af mæglerne. De virksomhedsobligationer, der handles på OTC-Fixed Income markedet, er af vidt forskellig kvalitet og opfylder alene de almindelige amerikanske betingelser for udstedelse af virksomhedsobligationer. Afdelingen vil kun investere i amerikanske virksomhedsobligationer med en cirkulerende mængde på mindst 100 mio. USD eller modværdien heraf i anden valuta. Afdelingen foretager sine investeringer i værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter, der har fået adgang til eller handles på markeder, der opfylder betingelserne i 139, stk. 1, nr. 1 og 2, i lov om investeringsforeninger m.v. Bestyrelsen kan endvidere beslutte, at afdelingen kan investere i værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter, der er optaget til notering eller handles på et marked, der opfylder betingelserne i 139, stk. 1, nr. 3, i lov om investeringsforeninger m.v. Markederne, som vurderes at opfylde 139, stk. 1, nr. 1-3, i lov om investeringsforeninger m.v., fremgår af tillæg A til vedtægterne. En ændring af tillæg A kan besluttes af bestyrelsen. Afdelingen kan for op til 10 % af afdelingens formue foretage sine investeringer i andre værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter, der ikke opfylder de i det foregående afsnit opstillede betingelser. Afdelingen kan placere indskud i kreditinstitutter op til 10 % af formuen. Prospekt af 14. august

10 Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter til investerings- og risikostyringsformål. Investeringsstrategi Afdelingens overordnede investeringstrategi er, at opnå et højt absolut afkast ved bedst mulig eksponering til europæiske og amerikanske kreditobligationer til lavest mulige omkostninger. De traditionelle omkostninger søges reduceret ved at mindske antallet af komponenter i porteføljesammensætningen. Investeringsstrategien er derfor, at sammensætte porteføljen af to forholdsvis simple komponenter, nemlig en portefølje af europæiske og amerikanske statsobligationer (rotationsportefølje), samt en eller flere swapaftaler (ufinansieret) på et antal anerkendte CDS indeks. Kombinationen af statsobligationer og en CDS-swap betyder, at den samlede porteføljes risiko og karakteristika svarer til en portefølje bestående af kreditobligationer, givet de fastsatte investerings og allokeringsrammer jf. nedenfor. Investeringsstrategien i forhold til porteføljen af statsobligationer (rotationsporteføljen) vil være forholdvis passiv, dog tilstræbes at den gennemsnitlige restløbetid holdes stabilt på ca. 5 år. Den aktive del af afdelingens investeringsstrategi udgøres af de langsigtede allokeringsbeslutninger i relation til landeeksponering og kreditvurdering på kreditobligationerne som ønskes replikeret via swapaftalen. Denne allokering og dermed forventningen til den økonomiske udvikling vil derfor afspejles eksplict i sammensætningen af de CDS indeks, som indgår i den kurv af indeks som swapaftalen indgås på baggrund af og dermed følger udviklingen i. Vægtningen af indeksene, som indgår i kurven, ændres således løbende alt efter forventningerne til den økonmiske udvikling. Den aktive allokering skal udføres indenfor følgende rammer på henholdsvis geografi og rating: Minimum Maksimum Eksponering mod USA 20 % 80 % Eksponering mod Europa 20 % 80 % Eksponering mod High Yield rating 20 % 80 % Eksponering mod Investment Grade rating 20 % 80 % Vedr.: Afdelingens investering i europæiske og amerikanske statsobligationer (rotationsportefølje) Afdelingen etablerer en rotationsportefølje bestående af europæiske og amerikanske statsobligationer for, at opnå en renterisiko svarende til kreditobligationsporteføljes. Afdelingen fører en passiv strategi på rentekurven og rotationsporteføljen vil derfor bestå af statsobligationer med en restløbetid på mellem 4-6 år. Det forventes, at den gennemsnitlige restløbetid vil være omkring 5 år. Landeeksponeringen i rotationsporteføljen skal, så vidt muligt, altid være tilsvarende indekskurvens sammensætning mellem USA og Europa. Rotationsporteføljen vil til envher tid overholde placerings- og spredningsreglerne i lov om Investeringsforeningen Wealth Invest afdeling SEB Kreditobligationer AKL 10

11 investeringsforeninger m.v. Porteføljen kan bestå af obligationer udstedt af europæiske lande med en rating på AA+ eller AAA, men vil dog altid indeholde amerikanske statsobligationer uden krav til rating. Desuden vil rotationsporteføljen i videst mulige omfang tage hensyn til de frekvente udstedelser, som findes i staternes udstedelsesprogrammer. Eksempelvis udstedes der p.t. amerikanske statsobligationer med en kvartårlig frekvens, mens tyske statsobligationer udstedes med en halvårlig frekvens. Princippet for rotationsporteføljen er, at der erhverves statsobligationer med en lang restløbetid på op til maksimalt 6 år, og at disse obligationer først afhændes, når restløbetiden er minimum 4 år. Ved afhændelse genkøbes statsobligationer med en restløbetid på maksimalt 6 år. Eksempel på porteføljesammensætning: Vedr. Afdelingens investering i én eller flere kreditswaps For at opnå en kreditrisiko svarende til en portefølje bestående af kreditobligationer indgår afdelingen én eller flere kreditswaps, som tracker udviklingen i ét eller flere offentlige kendte CDS Indeks. Det svarer eksponeringsmæssigt til at sælge kreditbeskyttelse under en CDS. (Indeksene vil være offentlig tilgængelig på Bloomberg). I praksis betyder det, at i tider, hvor kreditrisikoen på selskaber, der udsteder obligationer, stiger, vil Afdelingens kreditswap/-s opleve et fald i værdi, og i tider, hvor kreditrisikoen generelt falder på de selskaber, som udsteder obligationer, vil Afdelingens kreditswap/-s stige. Denne udvikling i en kreditswap svarer til udviklingen, som ses på kreditobligationer, når der ses bort fra kreditobligationen renterisiko. Værdien af kreditswappen vil således stige og falde i takt med udviklingen på CDS indekset eller en kurv af CDS indeks. Swappens aftalevilkår Kreditswappen indgås under en ISDA aftale og vil blive indgået på vilkår, der gør, at den er anvendelig i en UCITS afdeling. Derfor er der lagt vægt på, at swappen har daglig likviditet, hvilket i princippet betyder, at det er muligt at op- og nedjustere swapværdien, dog mod et gebyr. Prospekt af 14. august

12 Kreditswappens egentlige pris bliver reguleret i udviklingen af CDS indekset (eller kurv af indeks) fratrukket selve betalingen for swappen (swap fee). Hvis swappens pris eksempelvis er 0,15 procent p.a., vil den årlige indeksudvikling (afkast) i swappen være 0,15 procent lavere end det CDS indeks (eller kurv af indeks) hvis udvikling følges. Kreditswappens løbetid vil blive aftalt ved indgåelse af transaktionen. Det er aftalt, at swappen kan opsiges før tid (early termination) af begge parter mod et markedsbestemt gebyr. Afdelingens rådgiver vil løbende følge udviklingen i CDS indekset og indhente tilbud fra andre mulige swapmodparter med henblik på at vurdere, hvor vidt det vil være i Afdelingens interesse at opsige den indgåede kreditswap førtidigt. Instrumenttyper Som udgangspunkt kan Afdelingen alene gøre brug af følgende instrumenter som led i investeringsstrategien: Afledte finansielle instrumenter i form af indeksswaps Indskud i kreditinstitutter (i accessorisk omfang) Statsobligationer udstedt i henholdsvis EUR og USD Valutaafdækningsinstrumenter på andelsklasseniveau Kreditobligationer, Investment grade Kreditobligationer, High Yield Futures Afdelingens benchmark Afdelingen benytter ikke benchmark. Afdelingen har fravalgt brugen af referenceindeks, da en korrekt fastlagt langsigtet fordeling på geografi og rating ikke vurderes at kunne defineres og i givet fald vil risikere at hæmme afdelingens egentlige formål om bedst mulig eksponering mod kreditobligationer. Investeringspolitik Foreningens investeringspolitik er gennem aktiv formueforvaltning at opnå et tilfredsstillende afkast i forhold til de respektive markeder og instrumenter som defineret i de enkelte afdelingers placeringsregler. Enkelte afdelinger følger en indeksorienteret (passiv) investeringsstrategi. Der investeres under hensyn til både spredningskrav, reduktion af risici og under iagttagelse af diverse etiske aspekter. Investeringsforeningen Wealth Invest afdeling SEB Kreditobligationer AKL 12

13 Socialt ansvarlig Investeringspolitik Foreningen har siden 2008 gennem Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S samarbejdet med SEBkoncernen med henblik på at sikre, at de virksomheder, som Foreningen investerer i, har en ansvarlig politik omkring de etiske aspekter i samfundet. Hensigten med samarbejdet er at kunne følge FN s generelle principper for ansvarlige investeringer (PRI = Principles of Responsible Investments). Foreningens bestyrelse drøfter løbende, hvorledes Foreningen kan udøve samfundsansvar med hensyn til bl.a. menneskerettigheder, sociale forhold, miljø- og klimamæssige forhold samt bekæmpelse af korruption i forbindelse med investering af Foreningens midler. Bestyrelsen har endvidere formuleret en politik på området. Foreningens bestyrelse har, jf. denne politik besluttet, at følge SEB mht. at indarbejde PRI i investeringsprocessen. SEB samarbejder med firmaet Ethix SRI Advisors som konsulent på området. Foreningen vil fra SEB/Ethix modtage lister over selskaber, som ikke opfylder de internationale konventioner for så vidt angår miljøforhold, menneskerettigheder og korruption m.v. med udgangspunkt i følgende konventioner: UN Global Compact OECD Guidelines for Multinational Entreprises Human rights conventions Environmental conventions Weapon-related conventions På baggrund af denne liste fra SEB/Ethix er det besluttet ikke at investere i en række selskaber, som producerer klyngebomber og landminer samt - for de aktivt forvaltede afdelinger - atomvåben. Udelukkelseslisterne opdateres som minimum to gange årligt og offentliggøres på Virksomheder, som ifølge SEB/Ethix ikke opfylder en eller flere af konventionerne ovenfor, optages på en intern observationsliste. SEB/Ethix søger dialog med nogle af disse virksomheder med henblik på at bringe de konkrete problematiske forhold til ophør. I december 2013 færdiggjorde Rådet for samfundsansvar sin vejledning om ansvarlige investeringer i statsobligationer. Vejledningen blev udarbejdet efter, at der i flere år havde været stigende offentlig fokus på investering i obligationer udstedt af stater, hvor det demokratiske system ikke lever op til gængse standarder. Foreningen forsøger at følge vejledningens generelle konklusioner om at udvise samfundsansvar, herunder at følge de sanktioner, som udstikkes af FN, EU og den danske stat. Risikofaktorer og rammer Investorer skal være opmærksomme på, at investering i andele ikke svarer til en kontantplacering, og at værdien ikke er garanteret. Historiske afkast kan ikke anvendes som rettesnor for fremtidige afkast. Andele i en afdeling kan derfor på et vilkårligt tidspunkt være enten mindre, det samme eller mere værd end på Prospekt af 14. august

14 investeringstidspunktet. Afhængigt af hvilke aktivtyper en afdeling foretager sine investeringer i vil den være særligt eksponeret mod forskellige typer af risici. Afdelingens risikoprofil er sammensat af markedsrisiko, kreditrisiko, likviditetsrisiko og operationel risiko. Nedenfor gennemgås de typer af risici, som er relevante for Afdelingen. Afdelingen vil på en risikoskala fra 1 til 7 være placeret som en investering med en risiko i kategori 4. Risikokategorierne i forhold til afkastudsving målt ved standardafvigelsen fremgår af skemaet. Risikokategori Årlige afkastudsving i pct. (standardafvigelse) 7 Større end ,5-2 1 Mindre end 0,5 Risikoindikatoren er nærmere beskrevet i Central Investorinformation for Afdelingen som kan downloades på Markedsrisiko Markedsrisikoen for Afdelingen kan opdeles på rente- og valutarisiko. Markedsrisiko forbundet med obligationer og pengemarkedsinstrumenter (renterisiko) Afdelingen kan være investeret for op til 100 procent af Afdelingens formue i europæiske og amerikanske statsog kreditobligationer. Markedsrisiko imødegås ved lovgivningens spredningskrav jf. nedenfor. Markedsrisiko forbundet med valuta Afdelingen er denomineret i US dollar og har som følge heraf en risiko ved at investere i andre valutaer end US dollar. Swapaftalerne udstedes i USD, hvorfor der ingen valutarisiko er på disse. Der vil på den EUR denominerede del af rotationsporteføljen være valutarisiko i forhold til USD. Denne valutarisiko afdækkes som udgangspunkt. Til afdækning af valutarisiko kan anvendes valutabaserede afledte finansielle instrumenter. Investeringsforeningen Wealth Invest afdeling SEB Kreditobligationer AKL 14

15 Begrænsninger i forhold til markedsrisiko (spredningskrav): 1. Afdelingen må investere op til 100 % af Afdelingens formue i obligationer som angivet ovenfor. 2. Aktivallokering skal herudover følge placeringsreglerne i LIF 147 og 148 samt 151 og Afdelingen må samlet højst foretage indskud i kreditinstitutter for op til 10 % af Afdelingens formue. 4. Der er ikke fastsat grænser for Afdelingens samlede renterisiko målt ved den optionsjusteret varighed (MOAD). 5. Der er fastsat grænser for den geografiske spredning i hhv. Europa og USA 6. Der er fastsat grænser for fordelingen af kreditobligationernes kreditvurderinger givet ved vægtningen i den CDS indeks kurv som swappen følger. 7. Europæiske statsobligationer skal være udstedt af europæiske lande med AA+ eller AAA kreditvurding (S&P) Kredit- og modpartsrisiko Ved kredit- og modpartsrisiko forstås risikoen for, at en modpart eller emittent kan gå konkurs, eller at en modpart undlader at betale eller levere som aftalt. Afdelingen indgår en eller flere swap-aftaler (OTC) på et eller flere CDS-indeks og er således direkte eksponeret til kreditrisiko, relateret til europæiske og US kreditobligationer med både high yield og investment grade kreditvurderinger, i forholdet som afspejles i den aktuelle allokering (vægtning af indeks). Afdelingen har derudover kredit- eller modpartsrisiko ved alle de instrumenter, som Afdelingen investerer i. Afdelingens rammer for kredit- og modpartsrisiko skal opfylde placeringsreglerne for investeringsforeninger i h.t. kapitel 15 i lov om investeringsforeninger m.v. Særligt vedr. swap-aftaler: Afdelingen vil have modpartsrisiko i forhold til swapmodparten, såfremt denne ikke kan indfri sine forpligtelser f.eks. ved konkurs. Der er, i udgangspunktet, ikke stillet krav om sikkerhedsstillelse i swapaftalerne, men risikoen er begrænset til maksimalt 10 % (pr. modpart) i henhold til lov om investeringsforeninger mv. I tilfælde af misligholdelse vil afdelingens maksimale tab være 10 %, idet swapaftalerne typisk kun bliver indgået med en og samme modpart. Afdelingen har i sådanne tilfælde desuden mulighed for, at reetablere eksponeringen mod kreditobligationer ved direkte investeringer i disse. Der indgås kun swapaftaler med modparter, der defineres som kreditinstitutter i henhold til betingelserne i 141 stk. 1 i lov om investeringsforeninger mv.. Desuden indgås kun aftaler baseret på ISDA standard. Særligt vedr. amerikanske virksomhedsobligationer: Investerer afdelingen direkte i amerikanske virksomhedsobligationer, som handles på OTC-Fixed Incomemarkedet, skal disse på investeringspunktet opfylde nedenstående kriterier: 1. Udstedelsen skal have en kursværdi på mindst 100 mio. USD eller modværdien heraf i anden valuta. 2. Regelmæssig prisstillelse hos mindst to internationale investeringsbanker/børsmæglere. Begrænsninger i forhold til kredit- og modpartsrisiko 1. Afdelingens investeringer skal følge spredningsreglerne i LIF 147 og 148. Prospekt af 14. august

16 2. Ved anvendelse af afledte finansielle instrumenter som handles OTC må risikoen pr. modpart ikke overstige 10 % af Afdelingens formue LIF 151 og Indskud i ét enkelt kreditinstitut må højest udgøre 10 % af Afdelingens formue. 4. Investeringer efter punkterne 1, 2 og 3 skal tillige følge koncernreglerne. De enkelte grænser i punkterne 1 til 3 skal dog altid overholdes. Koncerner betragtes som én udsteder. Likviditetsrisiko Ved likviditetsrisiko forstås risikoen for, at et instrument eller et afledt instrument ikke kan handles til rette tid og pris grundet lav eller ingen aktivitet på det relevante marked. Likviditetsrisikoen kan opstå som følge af pludselige kriser på det finansielle marked eller sammenbrud på fondsbørser og andre regulerede markeder. Endvidere kan der være likviditetsrisiko forbundet med instrumenter, der ikke er optaget til notering eller handel på en fondsbørs eller et andet reguleret marked. 1. Afdelingen må, i forhold til investering direkte i obligationer, normalt kun investere i instrumenter, der er optaget til notering eller handel på en fondsbørs eller et andet reguleret marked. 2. Der er i swap-aftalen mulighed for at regulere den nominelle værdi både op og ned således at likviditet sikres i forhold til emission og indløsning. Desuden kan aftalen til enhver tid opsiges. 3. Bestyrelsen har endvidere fastsat, at hvis værdifastsættelsen ikke er muligt som følge af f.eks. lukkede markeder kan emission og indløsning suspenderes. (Værdifastsættelsespolitikken). Bestyrelsen og Finanstilsynet og Nasdaq Copenhagen skal i så fald orienteres. Gearingsrisiko Ved gearingsrisiko forstås den risiko, der knytter sig til investering for lånte midler og/eller ikke-dækkede investeringer i afledte finansielle instrumenter. Afdelingen har kun adgang til at anvende afledte finansielle instrumenter på dækket basis. Dermed opstår der ikke en gearingsrisiko ved brug af afledte finansielle instrumenter. Foreningen har i henhold til vedtægterne og på vegne af Afdelingen fået Finanstilsynets tilladelse til at optage kortvarige lån i forbindelse med afvikling af handler eller i forbindelse med større indløsninger. Samlet set må lånene ikke overstige 10 % af Afdelingens formue. Der vil således ikke blive benyttet fremmedfinansiering til andre former for investering, og bestyrelsen har derfor ikke fastsat yderligere rammer for fremmedfinansiering. Vedr.: Kontanter Kontanter i Afdelingen må kun forefindes i accessorisk omfang, det vil sige det nødvendige i forhold til de daglige forretninger. Ved opgørelsen tæller kontanter på indskudskonti ikke med. I tilknytning til Afdelingen er oprettet en kronekonto plus en række valutakonti i Depotselskabet (Skandinaviska Enskilda Banken, Danmark, filial af Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Sverige). En fri ikke disponeret kontantandel på over 10 pct. i mere end 5 dage kræver direktionens godkendelse. Kontanter udover 10 % af Afdelingens formue placeres på de af bestyrelsen godkendte indskudskonti i kreditinstitutter i Den Europæiske Union og efter samråd med rådgiver. Det samlede beløb i kontanter og kontantindskud må ikke overstige 20 % af Afdelingens formue. Investeringsforeningen Wealth Invest afdeling SEB Kreditobligationer AKL 16

17 Godkendte kreditinstitutter: Skandinaviska Enskilda Banken, Danmark, filial af Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Sverige. Lån Foreningen har opnået Finanstilsynets tilladelse til at optage lån for op til 10 % af Afdelingens formue for at indløse medlemsandele, for at udnytte tegningsrettigheder, eller til midlertidig finansiering af indgåede handler. Afdelingen vil gøre brug af muligheden i begrænset omfang. Afdelingen må ikke udstede lån eller stille garanti. Operationel risiko Den operationelle risiko for Foreningen håndteres af Administrator i henhold til administrationsaftalen. Administrator er pligtig til mindst en gang årligt at aflægge rapport om system og IT-risikoen, procedurerisici, selskabets kompetencer, herunder de juridiske kompetencer, samt hvorledes de forskellige risici håndteres. Endelig er Administrator forpligtet til at indgå en bestyrelses- og professionel ansvarsforsikring, som kan dække eventuelle tab som følge af operationelle fejl. Foranstaltninger til fastholdelse af Afdelingens risikoprofil Administrator gør brug af den eksisterende risikostyringsfunktion i organisationen med tilhørende forretningsgange med henblik på fastholdelse af Afdelingens risikoprofil. Udøvelse af stemmeret Foreningens bestyrelse har besluttet, at udøvelse af stemmeret kun benyttes i tilfælde, hvor afstemningen kan få positive konsekvenser for afkastet. I tilfælde af udsigt til tab, skal investeringerne afhændes frem for udøvelse af stemmeret. Foreningen har udarbejdet en politik for området og har indgået aftale med Foreningens investeringsrådgiver om overvågning af og vejledning om relevante selskabsbegivenheder, som er til afstemning. Udlevering af supplerende oplysninger Ethvert medlem kan ved henvendelse til Administrator få udleveret supplerende oplysninger om de enkelte afdelinger i Foreningen om de kvantitative grænser, der gælder for den enkelte afdelings risikostyring og om de metoder Administrator har valgt for at sikre, at disse grænser til enhver tid følges, samt om oplysninger om den seneste udvikling i de vigtigste risici og afkast for det enkelte finansielle instrument eller for en kategori af finansielle instrumenter. Prospekt af 14. august

18 Omkostninger og samarbejdsaftaler Investeringsrådgiver Administrator har som led i forvaltningen af Afdelingen valgt at indgå en investeringsrådgivningsaftale med: Skandinaviska Enskilda Banken, Danmark, filial af Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ.), Sverige (herefter kaldet SEB DK ) Bernstorffsgade København V CVR nr SEB DK er bl.a. beskæftiget med kapitalforvaltning for institutionelle og private investorer. I sin egenskab af investeringsrådgiver skal SEB DK vejlede og rådgive Administrator med hensyn til placeringen af Afdelingens midler ud fra Afdelingens specifikke investeringspolitik. Administrator bærer det fulde ansvar over for Foreningen for enhver disposition, Administrator foretager i henhold til Administrationsaftalen, jf. bestemmelserne i lov om investeringsforeninger m.v. Administrator skal selv påse, at Foreningens midler anbringes i overensstemmelse med Foreningens vedtægter, risikoprofil og de af bestyrelsen fastsatte risikorammer. SEB DK har alene en rådgivningsfunktion over for Administrator og kan således ikke disponere på vegne af Administrator, Foreningen eller Foreningens Afdelinger. SEB DK forpligter sig som rådgiver til 1) at gøre sig bekendt med den for rådgivningen relevante lovgivning, herunder, men ikke begrænset til, lov om investeringsforeninger m.v., pensionsafkastbeskatningsloven og aktieavancebeskatningsloven, 2) at gøre sig bekendt med indholdet af Foreningens vedtægter, Afdelingens prospekt samt øvrige af bestyrelsens fastsatte retningslinjer, 3) at følge udviklingen i de finansielle instrumenter, Afdelingen har investeret i/kan investere i og løbende holde Administrator underrettet herom, 4) at sikre, at SEB DK efterlever kravene i 45 i lov om investeringsforeninger m.v., 5) at acceptere at Foreningen på et hvilket som helst tidspunkt kan give yderligere instrukser til SEB DK og Investeringsforeningen Wealth Invest afdeling SEB Kreditobligationer AKL 18

19 6) at acceptere at Foreningen i overensstemmelse med reglerne i lov om investeringsforeninger m.v. kan overvåge de aktiviteter SEB DK udfører i henhold til aftalen. SEB DK kan med Foreningens tilladelse indgå aftaler med underrådgivere vedrørende porteføljerådgivningen. SEB DK har ikke benyttet sig af muligheden for at kunne indgå en underrådgivningsaftale. Rådgivningsaftalen er ikke tidsbegrænset og løber, indtil den opsiges af en af parterne. Aftalen kan opsiges uden varsel. Vederlag SEB DK oppebærer et vederlag for ovennævnte rådgivningsydelser på 0,03 procent p.a. af Afdelingens gennemsnitlige formue. Samarbejds- og formidlingsaftale Foreningens bestyrelse har besluttet, at Administrator på vegne af Afdelingen kan indgå en Samarbejds- og formidlingsaftale med Skandinaviska Enskilda Banken, filial af Skandinaviska Enskilda Banken (publ), Sverige omkring varetagelse af salgs- og markedsføringsaktiviteter m.v. Aftalen, der kan opsiges af begge parter med en måneds varsel til udgangen af en kalendermåned, omfatter en række ydelser specificeret på andelsklasseniveau: For Andelsklassen AKL SEB Kreditobligationer USD: 1. Annoncekampagner i medlemsblade, aviser m.v. 2. Direct mail kampagner 3. Servicering af eventuelle underdistributører (pengeinstitutter, link-selskaber m.fl.) 4. Afholdelse af medlemsmøder 5. Rådgivning af det enkelte medlem 6. Udarbejdelse af brochurer og andet relevant salgsmateriale Vederlag For ovennævnte ydelser betaler Andelsklassen AKL SEB Kreditobligationer ikke vederlag. Prospekt af 14. august

20 Investeringsforvaltningsselskab Foreningen har indgået en administrationsaftale med Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S ( Administrator ) Bernstorffsgade København V Investeringsforvaltningsselskabet, som er 100 procent ejet af de af selskabet administrerede foreninger, er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister under CVR-nr og i Finanstilsynet under FT-nr Direktionen består af direktør Jens Lohfert Jørgensen. I henhold til den indgåede aftale skal Administrator varetage den daglige ledelse af Foreningen i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning, Foreningens vedtægter, bestyrelsens retningslinjer, herunder fondsinstrukser, samt aftaler indgået med investeringsrådgivere. Nuværende administrationsaftale er ikke tidsbegrænset og løber indtil den opsiges af en af Parterne. Opsigelsesvarslet er for begge parters vedkommende 6 måneder. Vederlag Vederlag for ovennævnte ydelser fremgår af tabellen i afsnittet Øvrige oplysninger. Administrationsomkostninger De samlede administrationsomkostninger, herunder omkostninger til bestyrelse, administration, it, revision, tilsyn, markedsføring, formidling, depotselskab og ikke resultatafhængig honorering af investeringsrådgivere må i henhold til Foreningens vedtægter ikke overstige 2,50 procent af den gennemsnitlige formueværdi i Afdelingen eller Andelsklassen indenfor regnskabsåret. Ved eventuel overskridelse reduceres i vederlaget til investeringsrådgiver. Omkostningssatser Andelsklasse Rådgivningshonorar Distributionshonorar Admin og forvaltning Depot AKL SEB Kreditobligationer 0,03 0,00 0,05 0,02 Investeringsforeningen Wealth Invest afdeling SEB Kreditobligationer AKL 20

21 Tabellen neden for viser Afdelingens administrationsomkostninger specificeret på bestyrelse, administrator og Finanstilsynet. Afdeling Regnskab 2014 (tkr.) Budget 2015 (tkr.) Best. IFS Finanstilsyn Depotselskab Best. IFS Finanstilsyn Depotselskab adm. adm. SEB Kreditobligationer AKL * Afdelingen startede den 18. august ÅOP Årlige Omkostninger i Procent (ÅOP) består af elementerne: Samlede administrationsomkostninger, direkte handelsomkostninger, maksimale emissionsomkostninger samt maksimale indløsningsomkostninger. Ved beregningen anvendes som udgangspunkt administrations- og handelsomkostninger fra det seneste reviderede regnskab. Dertil lægges de maksimale emissions- og indløsningsomkostninger, som fordeles over 7 år. Disse omkostninger divideres derefter med den gennemsnitlige formue i afdelingen i den forgangne regnskabsperiode. Resultatet er nøgletallet ÅOP. Afdelingens ÅOP estimeret for Pct. SEB Kreditobligationer AKL 0,14 * Afdelingen startede den 18. august 2015 hvorfor ÅOP er estimeret for Første beregnede ÅOP vil derfor være tilgængelig Finansielle rapporter Års- og halvårsrapporter Foreningens regnskabsmæssige resultat opgøres i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitel 11 i lov om investeringsforeninger m.v. og bekendtgørelse om finansielle rapporter for investeringsforeninger m.v. og i øvrigt efter de retningslinjer, der er fastsat af Finanstilsynet. Foreningens regnskabsår er kalenderåret. For hvert regnskabsår udarbejder Foreningen en årsrapport bestående af en samlet beretning for Foreningen og et årsregnskab bestående af afdelingsberetninger, resultatopgørelse og balance med noter for hver afdeling. Årsrapporten revideres af en statsautoriseret revisor, som vælges af generalforsamlingen. Foreningen udarbejder tillige hvert år en ikke-revideret halvårsrapport pr. 30. juni, der skal offentliggøres inden udgangen af august måned. Første regnskabsperiode er fra den 18. august december Prospekt af 14. august

22 Årsrapporten og halvårsrapporten offentliggøres på Foreningens hjemmeside Rapporterne kan også udleveres på forlangende ved henvendelse til Administrator. Central Investorinformation For afdelingen er der udarbejdet central investorinformation, som er på to sider, og som indeholder de væsentligste oplysninger om Afdelingen. De oplysninger, som er medtaget i dokumentet er bestemt af EU. Central Investorinformation kan i lighed med nærværende prospekt hentes på Foreningens hjemmeside Udbud og tegning af andele Andelene er frit omsættelige og negotiable. Andelene udstedes til ihændehaveren, men kan på begæring over for indehaverens kontoførende institut, Foreningen eller Depotselskabet, noteres på navn i Foreningens bøger. Aktiebogen føres af Computershare A/S. Emission af andele Andele i Andelsklasse USD udbydes til tegning den 14. august Tegningskursen for de udbudte andele er fastsat til USD 100 franko og betalingen for de erhvervede andele erlægges den 18. august 2015 i investors depot. Der opkræves ikke vederlag i forbindelse med tegningen. Andelene udbydes i løbende emission hos Depotselskabet. De udbudte andele udstedes gennem VP i multipla à USD 100. Der gælder ikke noget maksimum for emissionerne. Emissionsprisen fastsættes i medfør af 5 (enkeltprismetoden) i bekendtgørelse om beregning af emissions- og indløsningspriser ved tegning og indløsning af andele i lov om investeringsforeninger m.v. som den indre værdi på opgørelsestidspunktet opgjort efter samme principper, som anvendes i årsrapporten. Den indre værdi for en andelsklasseandel beregnes ved at dividere den på opgørelsestidspunktet opgjorte del af Afdelingens formue, der svarer til den del af fælles porteføljen, som andelsklassen oppebærer afkast af, korrigeret for eventuelle klassespecifikke aktiver og omkostninger, der påhviler andelsklassen, med antal tegnede andele i andelsklassen. Der vil ikke i forbindelse med emissioner blive opkrævet tillæg til dækning af omkostninger jf. tabel. Investeringsforeningen Wealth Invest afdeling SEB Kreditobligationer AKL 22

23 Emissionspris og betaling Afdeling/Andelsklasse Admini- Tegnings- Depot Markeds- Omk. ved køb Tillæg I alt stration provision føring af værdipapirer AKL SEB Kreditobligationer USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Betaling for andelene erlægges på andendagen efter emission hos Depotselskabet og sker mod registrering af andelene på medlemmets konto i VP. Flytning Ved flytning fra én afdeling i Foreningen til en anden afdeling i Foreningen opkræves normalt gældende indløsningsfradrag og emissionstillæg. Hertil kommer eventuelle handelsomkostninger i medlemmets eget pengeinstitut. Indløsning af andele På et medlems forlangende skal Foreningen indløse medlemmets andele i Afdelingens andelsklasser. Indløsningsprisen fastsættes ved anvendelse af enkeltprismetoden, jf. Finanstilsynets bekendtgørelse om beregning af emissions- og indløsningspriser ved tegning og indløsning af andele i investeringsforeninger m.v. ved at dividere Andelsklassens formueværdi på indløsningstidspunktet med den nominelle værdi af udstedte andele i Andelsklassen. Foreningen kan i særlige tilfælde forlange, at indløsningsprisen fastsættes efter, at foreningen har realiseret de til indløsningen af andelene nødvendige aktiver, jf. vedtægternes bestemmelser herom. Intet medlem har pligt til at lade sine andele indløse. Betaling for indløsning af andelene i Andelsklassen erlægges på anden bankdag efter indløsning hos Depotselskabet og sker mod udtagning af andelene på medlemmets konto i VP. Afdeling/Andelsklasse Omk. ved salg af værdipapirer AKL SEB Kreditobligationer USD 0,00 Prospekt af 14. august

24 Offentliggørelse af priser Bevisudstedende institut Skandinaviska Enskilda Banken, Danmark, filial af Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Sverige Bernstorffsgade København V CD Ident Handel på reguleret marked Afdelingen er ikke optaget til handel på Nasdaq Copenhagen A/S. Andelenes rettigheder Udlodning Afdelingen er akkumulerende uden frivillig udlodning. Ordinær generalforsamling Foreningens ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned. Indkaldelse Foreningen indkalder til generalforsamling på Stemmeret Ethvert medlem er berettiget til at deltage i generalforsamlingen, når vedkommende senest fem dage forud for denne, har hentet adgangskort på Foreningens kontor mod forevisning af fornøden dokumentation for sine investeringsforeningsandele. Hvert medlem har én stemme for hver DKK 100 pålydende andele. De beføjelser, der udøves af Foreningens generalforsamling, tilkommer på generalforsamlingen en afdelings medlemmer for så vidt angår: - godkendelse af afdelingens årsrapport - ændring af vedtægternes regler for anbringelse af afdelingens formue - Afdelingens afvikling eller fusion eller og - Andre spørgsmål, som udelukkende vedkommer afdelingen. Stemmeretten kan udøves for de andele, der mindst 1 uge forude for generalforsamlingen er noteret på Investeringsforeningen Wealth Invest afdeling SEB Kreditobligationer AKL 24

25 vedkommende medlems navn i Foreningens bøger. Ingen andele har særlige rettigheder. Afvikling eller fusion af afdelingen Efter indstilling fra en afdelings medlemmer eller på bestyrelsens foranledning, kan beslutning om en afdelings opløsning træffes på en generalforsamling. Omstændighederne for en afdelings opløsning kan f.eks. være manglende opfyldelse af formuekravet eller at det land, som en afdeling investerer i, forbyder udlændinge at eje aktier i selskaber i det pågældende land. Beslutning om en afdeling afvikling eller fusion er kun gyldig, hvis den tiltrædes med mindst 2/3 af såvel de stemmer, som er afgivet, som den del af afdelingens formue, som er repræsenteret på generalforsamlingen. Beskatning Beskrivelsen af de skattemæssige konsekvenser ved investering i andele i investeringsforeninger er af generel karakter, hvorfor en række særregler og detaljer ikke omtales. Beskrivelsen omfatter udelukkende reglerne for fuldt skattepligtige danske medlemmer på tidspunktet for underskrivelsen af dette prospekt. Medlemmer anbefales at rådføre sig med egen skatterådgiver (f.eks. revisor eller advokat) med hensyn til de individuelle skattemæssige konsekvenser ved køb, salg og ejerskab af andele. Afdelingen Afdelingen og Andelsklasse USD er akkumulerende og behandles skattemæssigt som investeringsselskaber jf. aktieavancebeskatningslovens 19, stk. 2. Medlemmerne er skattepligtige af afdelingens udbytte og kursavance på beviserne. Personer Skattemæssigt sondres mellem fire forskellige typer af afdelinger: Udbyttebetalende ren obligationsbaseret afdeling (100 pct. af formuen placeret i obligationer eller andre rentebærende fordringer) Udbyttebetalende aktiebaseret afdeling (minimum 50 pct. af formuen placeret i aktier) Udbyttebetalende obligationsbaseret afdeling blandet (Under 50 pct. af formuen placeret i aktier) Akkumulerende afdelinger Denne afdeling er en akkumulerende. Udbyttet udbetales uden fradrag af à conto skat og beskattes som kapitalindkomst. Prospekt af 14. august

26 Avance ved salg af andele beskattes ligeledes som kapitalindkomst, og tab ved salg af andele kan fratrækkes i kapitalindkomsten. Avance og tab medregnes i det år, hvor beviset sælges. Fradrag for tab er betinget af, at SKAT har modtaget oplysninger om erhvervelsen af andelene. Ved erhvervelse af andele gennem et dansk pengeinstitut modtager SKAT de nødvendige oplysninger via pengeinstituttets årlige skatteindberetning. I den periode, hvor du ejer andele, har danske depotførere pligt til at indberette din beholdning til SKAT. Beholdninger i udenlandske depotselskaber har du selv pligt til at indberette. Kontakt dit pengeinstituttet for nærmere information herom. Virksomhedsordningen Har du som erhvervsdrivende valgt at blive beskattet efter Virksomhedsordningen jf. efter reglerne i Virksomhedsskatteloven, må virksomhedens midler købe andele i akkumulerende afdelinger. Avance og tab på andele i akkumulerende afdelinger medregnes efter lagerprincippet. Efter lagerprincippet sker beskatning af gevinster og tab på grundlag af værdien af andele ved begyndelsen af indkomståret (eller anskaffelsessummen for så vidt angår andele købt i året) og værdien ved udgangen af indkomståret (eller salgssummen for så vidt angår andele solgt i året). Det betyder, at der skal betales skat af avancer henholdsvis gives fradrag for tab, selvom andelene ikke er solgte. Yderligere guide til skat kan findes på Pensionsmidler Afkast på en kapitalpension eller en anden pensionsordning, beskattes som hovedregel ens uanset hvilken type afdeling, du investerer i. Beskatningen udgør 15,3 pct. PAL-skat af udbytter og avancer opgjort efter lagerprincippet. Evt. tab overføres til fradrag i efterfølgende år. Dit pengeinstitut, pensionskasse eller pensionsselskab opgør hvert år dit samlede afkast og PAL-skat. PALskatten hæves på pensionskontiene medio januar i det efterfølgende år. Udbyttet fra udbyttebetalende afdelinger udbetales uden fradrag af à conto skat. Selskaber Anpartsselskaber, aktieselskaber og andre selskabsbeskattede enheder skal medregne udbytte fra udbyttebetalende afdelinger i selskabsindkomsten uanset om der er tale om udbyttebetalende aktiebaserede eller udbytteudbetalende obligationsbaserede afdelinger. Udbytte fra obligationsbaserede afdelinger udbetales uden fradrag af à conto skat, mens der for aktiebaserede og obligationsbaserede blandede afdelinger indeholdes mellem 15 og 27 pct. i á conto skat alt efter modtagers status. Avance og tab medregnes til den skattepligtig efter lagerprincippet. For visse finansielle selskaber, herunder pengeinstitutter, pensions- og forsikringsselskaber, samt visse investeringsselskaber gælder særlige skatteregler, der ikke vil blive omtales her. Investeringsforeningen Wealth Invest afdeling SEB Kreditobligationer AKL 26

1) at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige og ikke som følge af udeladelser har forvansket det billede, prospektet skal give, og

1) at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige og ikke som følge af udeladelser har forvansket det billede, prospektet skal give, og Prospekt Investeringsforeningen Wealth Invest Afdeling Saxo European High Yield Ansvar for prospektet Vi erklærer herved 1) at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige og ikke som følge af udeladelser

Læs mere

Prospekt Investeringsforeningen Wealth Invest

Prospekt Investeringsforeningen Wealth Invest Prospekt Investeringsforeningen Wealth Invest Korte Obligationer AKL AKL Korte Obligationer (SEB WM) AKL Korte Obligationer (SEB WMB) Ansvar for prospektet Vi erklærer herved 1) at oplysningerne i prospektet

Læs mere

Prospekt Investeringsforeningen Alternativ Invest

Prospekt Investeringsforeningen Alternativ Invest Prospekt Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling 2 - OMNI Renteafkast Ansvar for prospektet Vi erklærer herved 1) at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige og ikke som følge af udeladelser

Læs mere

Prospekt Investeringsforeningen Wealth Invest

Prospekt Investeringsforeningen Wealth Invest Prospekt Investeringsforeningen Wealth Invest Obligationer AKL AKL Obligationer (SEB WM) AKL Obligationer (SEBWMB) Ansvar for prospektet Vi erklærer herved 1) at oplysningerne i prospektet os bekendt er

Læs mere

Investorinformation. for. Kapitalforeningen Wealth Invest. TDC Danske Aktier

Investorinformation. for. Kapitalforeningen Wealth Invest. TDC Danske Aktier Investorinformation for Kapitalforeningen Wealth Invest TDC Danske Aktier Kapitalforeningen Wealth Invest TDC Danske Aktier 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Basisoplysninger om Kapitalforeningen

Læs mere

Prospekt Investeringsforeningen Alternativ Invest

Prospekt Investeringsforeningen Alternativ Invest Prospekt Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling 3 - OMNI Aktieafkast Ansvar for prospektet Vi erklærer herved 1) at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige og ikke som følge af udeladelser

Læs mere

Tegningsprospekt Investeringsforeningen Wealth Invest

Tegningsprospekt Investeringsforeningen Wealth Invest Tegningsprospekt Investeringsforeningen Wealth Invest Secure Globale Aktier Ansvar for prospektet Vi erklærer herved 1) at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige og ikke som følge af udeladelser

Læs mere

Investorinformation. for. Kapitalforening SEB Kontoførende Afdeling 5 - Japan Hybrid (DIAM)

Investorinformation. for. Kapitalforening SEB Kontoførende Afdeling 5 - Japan Hybrid (DIAM) Investorinformation for Kapitalforening SEB Kontoførende Afdeling 5 - Japan Hybrid (DIAM) Kapitalforeningen SEB Kontoførende, Afdeling 5 Japan Hybrid (DIAM) 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013 16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv: Ad dagsordenens pkt. 5.1: [udgår] International: Omfatter

Læs mere

Tegningsprospekt Investeringsforeningen Wealth Invest

Tegningsprospekt Investeringsforeningen Wealth Invest Tegningsprospekt Investeringsforeningen Wealth Invest Saxo Global Equities Ansvar for prospektet Vi erklærer herved 1) at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige og ikke som følge af udeladelser

Læs mere

Vedtægter for. Investeringsforeningen Danske Invest Select

Vedtægter for. Investeringsforeningen Danske Invest Select Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select 4. juni 2013 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Navn og hjemsted... 4 Formål... 4 Medlemmer... 4 Afdelinger... 5 Aktier:... 5 AlmenBolig

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen SmallCap Danmark

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen SmallCap Danmark V E D T Æ G T E R for Investeringsforeningen SmallCap Danmark 17. marts 2015 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen SmallCap Danmark. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

Investeringsforeningen Nielsen Global Value

Investeringsforeningen Nielsen Global Value Vedtægter for Investeringsforeningen Nielsen Global Value Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Nielsen Global Value Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II

V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II NAVN OG HJEMSTED 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen SEBinvest II. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. FORMÅL 2.

Læs mere

August 2012 Investeringsforening i henhold til dansk lov

August 2012 Investeringsforening i henhold til dansk lov Vedtægter for Investeringsforeningen Strategi Invest August 2012 Investeringsforening i henhold til dansk lov Indholdsfortegnelse NAVN OG HJEMSTED... 2 FORMÅL... 2 MEDLEMMER... 2 HÆFTELSE... 2 MIDLERNES

Læs mere

VEDTÆGTER. Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest

VEDTÆGTER. Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest VEDTÆGTER Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest 1 Navn og hjemsted 1. Investeringsforeningens navn er Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest (herefter foreningen ). Stk. 2. Foreningen

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen Wealth Invest

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen Wealth Invest V E D T Æ G T E R for Investeringsforeningen Wealth Invest NAVN OG HJEMSTED 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Wealth Invest. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. FORMÅL 2. Foreningens

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R. KAPITALFORENINGEN SEB kontoførende

V E D T Æ G T E R F O R. KAPITALFORENINGEN SEB kontoførende V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN NAVN OG HJEMSTED 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. FORMÅL 2. Kapitalforeningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER. For Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care. Navn og hjemsted

VEDTÆGTER. For Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care. Navn og hjemsted VEDTÆGTER For Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Frederiksberg

Læs mere

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter:

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter: Frederiksberg, den 26. marts 2012 Investeringsforeningen Fundamental Invest indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes på foreningens adresse Falkoner Allé 53, 3., 2000 Frederiksberg,

Læs mere

Tilmeldingsfristen til generalforsamlingen er mandag, den 19. marts 2012, kl. 16.00.

Tilmeldingsfristen til generalforsamlingen er mandag, den 19. marts 2012, kl. 16.00. Frederiksberg, den 7. marts 2012 Kære Investor Investeringsforeningen Fundamental Invest indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes hos CorpNordic Denmark A/S, Harbour House, Sundkrogsgade

Læs mere

Prospekt Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling 3 - OMNI Aktieafkast

Prospekt Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling 3 - OMNI Aktieafkast Prospekt Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling 3 - OMNI Aktieafkast Ansvar for prospektet Vi erklærer herved 1. at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige og ikke som følge af udeladelser

Læs mere

Prospekt Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling 2 - OMNI Renteafkast

Prospekt Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling 2 - OMNI Renteafkast Prospekt Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling 2 - OMNI Renteafkast Ansvar for prospektet Vi erklærer herved 1. at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige og ikke som følge af udeladelser

Læs mere

VEDTÆGTER. Investeringsforeningen TEMA Kapital

VEDTÆGTER. Investeringsforeningen TEMA Kapital VEDTÆGTER Investeringsforeningen TEMA Kapital 1 Navn og hjemsted 1. Investeringsforeningens navn er Investeringsforeningen TEMA Kapital Med binavne: Investeringsforeningen TEMA Invest Íløgufelagio Kaupthing

Læs mere

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden Indhold Baggrund for børsnoteringen Organisation Målsætning Investeringsstrategien Risikofaktorer Forventninger til fremtiden Fordele ved Spar Nord FormueInvest A/S Aftaler, beskatning, udbyttepolitik,

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen Alternativ Invest

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen Alternativ Invest V E D T Æ G T E R for Investeringsforeningen Alternativ Invest NAVN OG HJEMSTED 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Alternativ Invest. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. FORMÅL

Læs mere

Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS m.v.1)

Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS m.v.1) Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1) I medfør af 83, stk. 5, 159, stk. 3, 171, stk. 4, og 221, stk. 3, i lov nr. 456 af 18. maj 2011 om investeringsforeninger, som ændret ved

Læs mere

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt Investeringsforeningen PFA Invest Fuldstændigt prospekt Korte Obligationer Lange Obligationer Kreditobligationer Danske Aktier Globale Aktier Højt Udbytte Aktier Europa Value Aktier Balance A Balance B

Læs mere

1. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

1. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Jyske Invest og Hedgeforeningen Jyske Invest (under navneændring til Kapitalforeningen Jyske Invest) Fælles ordinær generalforsamling

Læs mere

Vedtægter. for. Specialforeningen TRP-Invest. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Specialforeningen TRP-Invest.

Vedtægter. for. Specialforeningen TRP-Invest. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Specialforeningen TRP-Invest. Vedtægter for Specialforeningen TRP-Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen TRP-Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Vedtægter for. Specialforeningen Danske Invest

Vedtægter for. Specialforeningen Danske Invest Vedtægter for Specialforeningen Danske Invest 15. maj 2009 2 Specialforeningen Danske Invest FT nr. 16.012 CVR nr. 24 26 06 82 Vedtægter 15. maj 2009 Navn, hjemsted og foreningstype 1 Foreningens navn

Læs mere

Vedtægter for Kapitalforeningen BLS Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Kapitalforeningen BLS Invest. Foreningen opererer tillige under binavnet Specialforeningen BLS Invest (Kapitalforening).

Læs mere

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt Investeringsforeningen PFA Invest Fuldstændigt prospekt Korte Obligationer Lange Obligationer Kreditobligationer Danske Aktier Globale Aktier Højt Udbytte Aktier Europa Value Aktier Balance A Balance B

Læs mere

Fusionsredegørelse 27. marts 2014

Fusionsredegørelse 27. marts 2014 Fusionsredegørelse 27. marts 2014 for fusion mellem Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 7 og Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 4 Bestyrelsen i Investeringsforeningen

Læs mere

Vedtægter. for. Kapitalforeningen BLS Invest. Foreningen opererer tillige under binavnet Specialforeningen BLS Invest (Kapitalforening).

Vedtægter. for. Kapitalforeningen BLS Invest. Foreningen opererer tillige under binavnet Specialforeningen BLS Invest (Kapitalforening). Vedtægter for Kapitalforeningen BLS Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Kapitalforeningen BLS Invest. Foreningen opererer tillige under binavnet Specialforeningen BLS Invest (Kapitalforening).

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

FORENKLET PROSPEKT. Investeringsforeningen Fionia Invest Lange Obligationer

FORENKLET PROSPEKT. Investeringsforeningen Fionia Invest Lange Obligationer FORENKLET PROSPEKT Investeringsforeningen Fionia Invest Lange Obligationer 1 Nærværende forenklede prospekt indeholder ikke alle oplysninger, som indgår i det fuldstændige prospekt og erstatter ikke det

Læs mere

Vedtægter for. Specialforeningen Danske Invest

Vedtægter for. Specialforeningen Danske Invest Vedtægter for Specialforeningen Danske Invest 8. juni 2012 - 2 - Specialforeningen Danske Invest FT nr. 16012 CVR nr. 24 26 06 82 Vedtægter 8. juni 2012 Navn, hjemsted og foreningstype 1 Foreningens navn

Læs mere

Vedtægter for Specialforeningen BLS Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen BLS Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse. for fusion mellem

Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse. for fusion mellem Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse for fusion mellem INVESTERINGSFORENINGEN SEBinvest (CVR-nr.: 21 00 49 79) (FT-nr.: 11.107) AFDELING Korte Danske Obligationer (den ophørende enhed) (SE-nr.:

Læs mere

Investeringsforeningen BankInvest

Investeringsforeningen BankInvest Vedtægter for Investeringsforeningen BankInvest Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen BankInvest. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2. Foreningens formål

Læs mere

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Special Danske aktier fokus en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest Special.

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Special Danske aktier fokus en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest Special. Tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Special Danske aktier fokus en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest Special. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne

Læs mere

Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00

Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00 Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00 Velkommen Bestyrelsen ved Direktør Poul Erik Tofte CFO Per Have Tidl. intern revisionschef Jørgen Madsen og direktionen Direktør Peter Ott, PFA Portefølje Administration

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

Vedtægter for. Specialforeningen TRP-Invest

Vedtægter for. Specialforeningen TRP-Invest Vedtægter for Specialforeningen TRP-Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen TRP-Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Vedtægter. for. Investeringsforeningen Nykredit Invest. Navn og hjemsted

Vedtægter. for. Investeringsforeningen Nykredit Invest. Navn og hjemsted Vedtægter for Investeringsforeningen Nykredit Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Investeringsforeningen Nykredit Invest. Foreningen driver tillige virksomhed under binavnet Investeringsforeningen

Læs mere

Vedtægter for. Kapitalforeningen. KAB / Lejerbo Invest

Vedtægter for. Kapitalforeningen. KAB / Lejerbo Invest Vedtægter for Kapitalforeningen KAB / Lejerbo Invest Navn og hjemsted 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen KAB / Lejerbo Invest. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R. KAPITALFORENINGEN SEB Institutionel

V E D T Æ G T E R F O R. KAPITALFORENINGEN SEB Institutionel V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN NAVN OG HJEMSTED 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. FORMÅL 2. Kapitalforeningens formål

Læs mere

Uddrag fra fælles generalforsamling afholdt den 14. marts 2011 i Investeringsforeningen Jyske Invest og Hedgeforeningen Jyske Invest

Uddrag fra fælles generalforsamling afholdt den 14. marts 2011 i Investeringsforeningen Jyske Invest og Hedgeforeningen Jyske Invest Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Jyske Invest Fund Management A/S Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 25 00 E-mail: jyskeinvest@jyskeinvest.dk www.jyskeinvest.dk 15.03.2011

Læs mere

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST. Afdeling. Aktier

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST. Afdeling. Aktier FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST Afdeling Aktier Februar 2015 INDHOLD 1. Oplysninger om foreningens forhold... 5 1.1. Foreningens og afdelingens navn... 5 1.2. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Investeringsforeningen Investin Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Investin. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2. Foreningens formål er

Læs mere

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER Indhold Skatteguide for privatpersoner, selskaber og lignende ved investering i investeringsforeninger...1 Indhold...1

Læs mere

Vedtægter for Hedgeforeningen HP

Vedtægter for Hedgeforeningen HP Vedtægter for Hedgeforeningen HP Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Hedgeforeningen HP. Foreningen driver tillige virksomhed under binavnet Hedgeforeningen HP Hedge. Stk. 2. Foreningen er en hedgeforening.

Læs mere

Vedtægter for. Kapitalforeningen. KAB / Lejerbo. Deleted: Special

Vedtægter for. Kapitalforeningen. KAB / Lejerbo. Deleted: Special Vedtægter for Kapitalforeningen KAB / Lejerbo Navn og hjemsted 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen KAB / Lejerbo. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2. Kapitalforeningens

Læs mere

HEDGEFORENINGEN HP HEDGE DANSKE OBLIGATIONER ULTIMO JULI 2015

HEDGEFORENINGEN HP HEDGE DANSKE OBLIGATIONER ULTIMO JULI 2015 ULTIMO JULI 2015 Foreningens formål Foreningens formål er fra offentligheden at modtage midler, som under iagttagelse af et princip om absolut afkast anbringes i danske stats og realkreditobligationer,

Læs mere

Tillæg til prospekt. benævnt Fonden ) Danmark

Tillæg til prospekt. benævnt Fonden ) Danmark Tillæg til prospekt den 13 juli 2015 for benævnt Fonden ) Danmark LGIM - Legal & General SICAV (herefter Dansk repræsentant Nordea Bank Danmark A/S Issuer Services, Securities Services Hermes Hus, Helgeshøj

Læs mere

% af cirkl. mængde(efter reduktion) Danske Obligationer 301.313.400 3.013.134 2.661.374 88,33 2.661.374 100 0 0

% af cirkl. mængde(efter reduktion) Danske Obligationer 301.313.400 3.013.134 2.661.374 88,33 2.661.374 100 0 0 Cirkulerende Alle adgangskorttilmeldt mængde i Fuldmagter til bestyrelsen Øvrige adgangskort Hedgeforeningen HP Ordinær generalforsamling, 26.04.2012 11:30 mængde stemmer stemmer (efter reduktion) stemmer

Læs mere

Vedtægter for. Investeringsforeningen. Formuepleje Invest

Vedtægter for. Investeringsforeningen. Formuepleje Invest Vedtægter for Investeringsforeningen Formuepleje Invest Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Formuepleje Invest Stk. 2. Foreningen driver tillige virksomhed under binavnet Investeringsforeningen

Læs mere

Fusionsredegørelse 27. marts 2014

Fusionsredegørelse 27. marts 2014 Fusionsredegørelse 27. marts 2014 for fusion mellem Investeringsforeningen CPH Capital, Afdeling Globale Aktier - KL og Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling Global Minimum Variance Bestyrelsen

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling i Kapitalforeningen Nykredit Invest

Ekstraordinær generalforsamling i Kapitalforeningen Nykredit Invest Ekstraordinær generalforsamling i Kapitalforeningen Nykredit Invest Kapitalforeningen Nykredit Invest afholder ekstraordinær generalforsamling torsdag den 28. august 2014 kl. 14.00 hos Nykredit Portefølje

Læs mere

generalforsamlingen i overensstemmelse med vedtægternes 14, stk. 3 blev afholdt inden udgangen af april måned,

generalforsamlingen i overensstemmelse med vedtægternes 14, stk. 3 blev afholdt inden udgangen af april måned, Den 30. april 2012 kl. 11.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Nykredit Invest Almen Bolig, CVR nr. 21 83 14 76, hos Nykredit, Otto Mønsteds Plads 9, 1780 København V. Dagsordenen

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

8) Bestyrelsesmedlemmernes navne og deres hovedbeskæftigelse ved angivelse af deres stilling, ansættelsessted og ansættelses- eller bopælsadresse.

8) Bestyrelsesmedlemmernes navne og deres hovedbeskæftigelse ved angivelse af deres stilling, ansættelsessted og ansættelses- eller bopælsadresse. Bekendtgørelse om oplysninger i investeringsforeningers, specialforeningers, godkendte fåmandsforeningers og hedgeforeningers prospekter 1) I medfør af 74, stk. 2, 113, 114 f, stk. 1 og 2, og 132, stk.

Læs mere

Vedtægter. for. Hedgeforeningen Formuepleje Fokus

Vedtægter. for. Hedgeforeningen Formuepleje Fokus Vedtægter for Hedgeforeningen Formuepleje Fokus Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Hedgeforeningen Formuepleje Fokus. Stk. 2. Foreningen er en hedgeforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

Investeringsforeningen Dexia Invest

Investeringsforeningen Dexia Invest Investeringsforeningen Dexia Invest Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der

Læs mere

PROSPEKT. Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. Fællesprospekt for 8 obligations- og aktieafdelinger

PROSPEKT. Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. Fællesprospekt for 8 obligations- og aktieafdelinger PROSPEKT Investeringsforeningen Alm. Brand Invest Fællesprospekt for 8 obligations- og aktieafdelinger 1 Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og

Læs mere

Vedtægter for. Specialforeningen TRP-Invest

Vedtægter for. Specialforeningen TRP-Invest Vedtægter for Specialforeningen TRP-Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen TRP-Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Kapitalforeningen Formuepleje Merkur

Vedtægter for Kapitalforeningen Formuepleje Merkur Vedtægter for Kapitalforeningen Formuepleje Merkur Navn og hjemsted 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen Formuepleje Merkur Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Aarhus Kommune. Formål 2. Kapitalforeningens

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Select Bilag til dagsordenens pkt. 5.17 5.20 16. april 2013

Investeringsforeningen Danske Invest Select Bilag til dagsordenens pkt. 5.17 5.20 16. april 2013 16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv. Ad dagsordenens pkt. 5.17: 4: 4: For afdelingerne Aktier,

Læs mere

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST. Afdeling. Obligationer

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST. Afdeling. Obligationer FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST Afdeling Obligationer Juni 2015 INDHOLD 1. Oplysninger om foreningens forhold... 5 1.1. Foreningens og afdelingens navn... 5 1.2. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for. Investeringsforeningen Carnegie WorldWide. København den 14. april 2015. Bestyrelsen for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide

Vedtægter for. Investeringsforeningen Carnegie WorldWide. København den 14. april 2015. Bestyrelsen for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide Vedtægter for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide København den 14. april 2015 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen

Læs mere

PROSPEKT. Investeringsforeningen Jyske Invest International

PROSPEKT. Investeringsforeningen Jyske Invest International PROSPEKT Investeringsforeningen Jyske Invest International Ansvar for prospektet Investeringsforeningen Jyske Invest International er ansvarlig for prospektets indhold. Vi erklærer herved, at oplysningerne

Læs mere

VEDTÆGTER. For. "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a."

VEDTÆGTER. For. Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a. VEDTÆGTER For "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a." VEDTÆGTER 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a.". 1.2 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for. Investeringsforeningen Danske Invest

Vedtægter for. Investeringsforeningen Danske Invest Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest 4. juni 2013 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Navn og hjemsted... 5 Formål... 5 Medlemmer... 5 Afdelinger... 6 1. Certifikatudstedende

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

Formuepleje Optimum A/S. vedtægter

Formuepleje Optimum A/S. vedtægter Formuepleje Optimum A/S vedtægter FORMUE PLEJE Optimum FoRmuepleje Optimum A/S Vedtægter 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 2. Selskabets kapital og aktier 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Optimum

Læs mere

Vedtægter for. Kapitalforeningen. Jyske Invest

Vedtægter for. Kapitalforeningen. Jyske Invest Vedtægter for Kapitalforeningen Jyske Invest Side 1 af 15 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Kapitalforeningen Jyske Invest. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. Formål 2. Foreningens

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN MAJ INVEST PROSPEKT FOR AFDELING DANSKE OBLIGATIONER 17. APRIL 2015

INVESTERINGSFORENINGEN MAJ INVEST PROSPEKT FOR AFDELING DANSKE OBLIGATIONER 17. APRIL 2015 INVESTERINGSFORENINGEN MAJ INVEST PROSPEKT FOR AFDELING DANSKE OBLIGATIONER 17. APRIL 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 1 Ansvar for prospekt for Afdeling Danske Obligationer... 3 Tegningsbetingelser

Læs mere

VALUE AKTIER AKKUMULERENDE

VALUE AKTIER AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGEN MAJ INVEST PROSPEKT FOR AFDELING VALUE AKTIER AKKUMULERENDE 25. JUNI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 1 Ansvar for prospekt for Afdeling Value Aktier Akkumulerende...

Læs mere

Den tekst, der er skrevet med kursiv, er alene ment som vejledning og skal ikke medtages i foreningens vedtægter.

Den tekst, der er skrevet med kursiv, er alene ment som vejledning og skal ikke medtages i foreningens vedtægter. Standardvedtægter for investeringsforeninger og specialforeninger Det er ikke obligatorisk at anvende standardvedtægterne. Imidlertid forenkler det Finanstilsynets godkendelsesbehandling, når foreningerne

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

Generalforsamling i. Ad 4. Bestyrelsen foreslår genvalg af KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR nr. 30 70 02 28.

Generalforsamling i. Ad 4. Bestyrelsen foreslår genvalg af KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR nr. 30 70 02 28. idet Generalforsamling i Investeringsforeningen Lægernes Pensionsinvestering Investeringsforeningen Lægernes Pensionsinvestering afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 8. april 2014 kl. 15.30 hos

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN MAJ INVEST PROSPEKT FOR AFDELING DANSKE AKTIER 22. JUNI 2015

INVESTERINGSFORENINGEN MAJ INVEST PROSPEKT FOR AFDELING DANSKE AKTIER 22. JUNI 2015 INVESTERINGSFORENINGEN MAJ INVEST PROSPEKT FOR AFDELING DANSKE AKTIER 22. JUNI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 1 Ansvar for prospekt for Afdeling Danske Aktier... 3 Tegningsbetingelser

Læs mere

- I 7, stk. 2, nr. 1, indsættes som yderligere led.. eller til midlertidig finansiering af indgåede handler...

- I 7, stk. 2, nr. 1, indsættes som yderligere led.. eller til midlertidig finansiering af indgåede handler... FALKONER ALLE 53, 2000 FREDERIKSBERG TEL. 38 14 66 00 FAX 38 14 66 09 De fuldstændige dagsordensforslag til den ordinære generalforsamling i Investeringsforeningen TEMA Kapital, Falkoner Allé 53, 3., 2000

Læs mere

DanSKE InVESt og SKattEn JanUaR 2013 13 Knowledge at work

DanSKE InVESt og SKattEn JanUaR 2013 13 Knowledge at work 13 Danske Invest og skatten Januar 2013 Knowledge at work Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com

Læs mere

Forslag til lov om investeringsforeninger m.v. 1

Forslag til lov om investeringsforeninger m.v. 1 1 Forslag til lov om investeringsforeninger m.v. 1 Afsnit I Generelle bestemmelser Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Denne lov finder anvendelse på kollektive investeringsordninger, der er danske UCITS. Stk.

Læs mere

Specialforeningen TRP Invest

Specialforeningen TRP Invest Specialforeningen TRP Invest alvårsrapport 2012 CVR nr. 26 08 65 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 alvårsregnskab... 9... Global igh Yield

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2011

Danske Invest og skatten. Januar 2011 11 Danske Invest og skatten Januar 2011 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Specialforeningen TRP-Invest

Specialforeningen TRP-Invest Specialforeningen TRP-Invest Global High Yield Bonds Forenklet prospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser,

Læs mere

Afviklingsregnskab for perioden 1. januar 2015-23. marts 2015 Investeringsforeningen UCAP Invest under afvikling. CVR nr.

Afviklingsregnskab for perioden 1. januar 2015-23. marts 2015 Investeringsforeningen UCAP Invest under afvikling. CVR nr. Afviklingsregnskab for perioden 1. januar 2015-23. marts 2015 Investeringsforeningen UCAP Invest under afvikling CVR nr.: 34 05 30 22 CVR nr. 21 00 49 79 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsesberetning

Læs mere

Formuepleje Fokus A/S. vedtægter

Formuepleje Fokus A/S. vedtægter Formuepleje Fokus A/S vedtægter FORMUE PLEJE Fokus FoRmuepleje Fokus A/S Vedtægter 1. Selskabets navn, hjemsted, formål og investeringsrammer 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Fokus A/S. Selskabets hjemsted

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Virksomhedslån

Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Virksomhedslån Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Virksomhedslån Ny attraktiv investeringsmulighed for danske investorer Hedgeforeningen Sydinvest kan som den første i Danmark tilbyde sine medlemmer adgang til markedet

Læs mere

Investeringsforeningen Lån & Spar Rationel Invest. Forenklet fællesprospekt. for obligationsafdelingerne

Investeringsforeningen Lån & Spar Rationel Invest. Forenklet fællesprospekt. for obligationsafdelingerne Investeringsforeningen Lån & Spar Rationel Invest Forenklet fællesprospekt 2009 for obligationsafdelingerne KORTE OBLIGATIONER OBLIGATIONER LANGE OBLIGATIONER 1 Indholdsfortegnelse Side Ansvar for prospektet...

Læs mere

Generalforsamling 2007. Investeringsforeningen Nordea Invest og Placeringsforeningen Nordea Invest

Generalforsamling 2007. Investeringsforeningen Nordea Invest og Placeringsforeningen Nordea Invest Generalforsamling 2007 Investeringsforeningen Nordea Invest og Placeringsforeningen Nordea Invest Dagsorden for den fælles ordinære generalforsamling i Investeringsforeningen Nordea Invest og Placeringsforeningen

Læs mere

Danske Invest og skatten

Danske Invest og skatten Danske Invest og skatten Januar 2010 OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! Teksten på side 12 er ikke korrekt, da der forventes nye regler for beskatning af såkaldt blåstemplede obligationer. De nye regler forventes

Læs mere

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2013 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2013 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence

Læs mere