Ollerup Efterskole Skolekode Årsrapport 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ollerup Efterskole Skolekode 427 301. Årsrapport 2012"

Transkript

1 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr Tværkajen 5 Postboks Odense C Telefon Telefax Ollerup Efterskole Skolekode Årsrapport 2012 Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited

2 Ollerup Efterskole Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger om institutionen 1 Dirigent 1 Ledelsespåtegning og bestyrelsens habilitetserklæring 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning inkl. hoved- og nøgletal 5 Ledelsesberetning 6 Anvendt regnskabspraksis 10 Resultatopgørelse for Balance pr Pengestrømsopgørelse for Noter 17 Side

3 Ollerup Efterskole 1 Generelle oplysninger om institutionen Selvejende institution Ollerup Efterskole Svendborgvej 10, Ollerup 5762 V. Skerninge Hjemstedskommune: Svendborg Skolekode: Regnskabsår: 16 Bestyrelse Anne Kirstine Primdahl, formand Kurt Sorknæs, næstformand Per Buch Sigrid Wemmelund Povl Balslev Niels Baarvig Kristian E. Bach, elevforeningsrepræsentant Forstander Jesper Vognsgaard Revision Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Godkendt på skolens generalforsamling, den Dirigent

4 Ollerup Efterskole 2 Ledelsespåtegning og bestyrelsens habilitetserklæring Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar december 2012 for Ollerup Efterskole. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med bekendtgørelse nr af 4. december 2006 om regnskab for folkehøjskoler, efterskoler mv. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af skolens aktiver og passiver, finansielle stilling, pengestrømme samt resultatet. Skolen har etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at de dispositioner, der er omfattet af årsrapporten, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Der er endvidere etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved skolens forvaltning, og at oplysningerne i årsrapporten om nøgletal er dokumenterede og i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen. Habilitetserklæring Undertegnede bestyrelse erklærer desuden, at vi opfylder habilitetskravene til bestyrelsesmedlemmer i henhold til lov om folkehøjskoler, efterskoler mv. 7. Ollerup, den 11. april 2013 Forstander Jesper Vognsgaard Bestyrelse Anne Kirstine Primdahl Kurt Sorknæs Per Buch Sigrid Wemmelund Kirkeby Sand 21 Rosevej 11, Ballen Porthusvej 100 Strandvej Stenstrup 5762 V. Skerninge 5700 Svendborg 5700 Svendborg formand næstformand Povl Balslev Niels Baarvig Kristian E. Bach Sct. Jørgensvej 67 Bystedparken 26, Gårslev Torvet 5, 2. sal, 1. dør 5700 Svendborg 7080 Børkop 5900 Rudkøbing elevforeningsrepræsentant

5 Ollerup Efterskole 3 Den uafhængige revisors erklæringer Til skolekredsen i Ollerup Efterskole Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for Ollerup Efterskole for regnskabsåret 1. januar december 2012, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse, noter og særlige specifikationer. Årsregnskabet er udarbejdet efter lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler) og bekendtgørelse nr af 4. december 2006 om regnskab for folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler) (regnskabsbekendtgørelsen frie kostskoler). Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl samt for valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision samt yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning og god offentlig revisionsskik, jf. bekendtgørelse nr af 8. december 2008 om revision og tilskudskontrol m.m. ved folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (revisionsbekendtgørelsen frie kostskoler). Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for skolens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af skolens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

6 Ollerup Efterskole 4 Den uafhængige revisors erklæringer Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Ollerup Efterskoles aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af Ollerup Efterskoles aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december 2012 i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Odense, den 11. april 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Claus Kolin statsautoriseret revisor

7 Ollerup Efterskole 5 Ledelsesberetning inkl. hoved- og nøgletal Hoved- og nøgletal Resultatopgørelse (i t.kr.) Indtægter i alt Heraf statstilskud Omkostninger vedr. drift i alt (16.858) (16.642) (16.145) (16.080) (14.097) Driftsresultat før finansielle poster Finansielle poster (1.151) (1.150) (1.188) (819) (782) Årets resultat Balance (i t.kr.) Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver i alt Balancesum Egenkapital ultimo Langfristet gæld i alt Kortfristet gæld i alt Pengestrømsopgørelse (i t.kr.) Driftens likviditetsvirkning Investeringers likviditetsvirkning i alt (1.821) (288) (27) (1.511) (7.098) Finansieringens likviditetsvirkning i alt (164) (408) (389) (372) (347) Pengestrøm, netto (338) (6.018) Regnskabsmæssige nøgletal Overskudsgrad 4,4% 2,8% 2,6% 3,6% 9,3% Likviditetsgrad 248,5% 311,8% 313,4% 303,4% 349,5% Soliditetsgrad 26,6% 25,1% 23,7% 23,0% 21,3% Finansieringsgrad 90,6% 98,1% 98,7% 97,8% 104,2% Samlet elevbetaling pr. årselev i hele kr Antal årselever i regnskabsåret 118,4 119,1 118,4 118,8 115,7 Antal årselever i skoleåret 117,7 119,3 118,6 119,1 112,8 Antal lærerårsværk 16,0 16,6 16,2 15,9 14,6 Antal årsværk for øvrigt personale 8,8 9,5 9,0 9,1 9,1 Antal årsværk i alt 24,8 26,1 25,2 25,0 23,7 Heraf % andel ansat på særlige vilkår 4,0% 3,8% 5,6% 6,5% 4,6% Årselever pr. lærerårsværk 7,4 7,2 7,3 7,5 7,9 Lærerlønomkostning pr. årselev i hele kr Øvrige lønomkostninger pr. årselev i hele kr Lønomkostninger i alt pr. årselev i hele kr Undervisningsomkostninger pr. årselev i hele kr Ejendomsomkostninger pr. årselev i hele kr Kostafdelingsomkostninger pr. årselev i hele kr Administrationsomkostninger pr. årselev i hele kr

8 Ollerup Efterskole 6 Ledelsesberetning Hovedaktivitet Ollerup Efterskole Sang & Musik, har i kalenderåret 2012 drevet efterskolevirksomhed i henhold til loven om frie kostskoler. Skolen har fortsat en kapacitet på 114 sengepladser - en størrelse skolen har haft siden skoleåret 2008/09 og som forekommer passende. Med et undervisningsår på 42 uger er det maksimale elevugetal 4788 uger (114 x 42). I 2012 blev elevugetallet 4736 (118,4 ÅE x 40 uger) mod 4764 i 2011 og 4736 i Den aktuelle belægning er således 98,9% mod 99,5% i 2011 og 98,9% i Disse størrelser vidner om, at vi også i 2012 har formået at holde eleverne vel i hus, hvilket i sig selv er meget tilfredsstillende, specielt når den generelle situation på landets efterskoler tages i betragtning. Omsat til årselever svarer elevugetallet til 118,4 i 2012, hvilket er på niveau med de seneste fire år. Årets økonomiske resultat lyder på kr. (budget: kr.) Årets resultat er noget større end de foregående år ( ). Før 2009 var resultatet i mange år på godt 1 mio.kr. Indeholdt i årets resultat er: Udgifter til vedligehold og renovering på kr. (et fast budgetteret beløb). Ekstraordinære vedligeholdelsesudgifter, der ligger ud over det faste beløb til vedligehold og renovering på yderligere kr. Disse ekstraudgifter dækker over bl.a. maleropgaver og nyt tag på spisesal samt vedligehold af traktor. Renovering af elevværelser (materialer) på kr. I alt har vi brugt kr. i 2012 til vedligehold og renovering. udgifter i forbindelse med udvikling af Musica Sydfyn på kr. er bogført i regnskabets balance som passiver. Der er således tale om at en række udgifter som er forbundet med udvikling af formulering af konkrete ansøgninger til fonde vedr. Musica Sydfyn. Disse udgifter skal henføres til Musica Sydfyn, når denne realiseres. En mindre indtægt fra Ollerup Musikstævne end budgetteret. At den faldende rentesats har givet en mindre renteindtægt. At indmeldelsesgebyret er rykket frem med nogle måneder, hvilket har givet en tidligere indbetaling. At lønstigningerne ikke har været så store som anslået i budgettet. Besparelser i kopiforbruget, da vi har købt en ny og betydelig billigere kopimaskine.

9 Ollerup Efterskole 7 Ledelsesberetning Lægges fokus på driftsresultatet før finansielle poster ses også, at der er tale om en sund drift. Fra et overskud på 1,453 mio.kr. i 2009 til 1,650 mio.kr. i 2010 til 1,661 mio.kr. i 2011 og nu 1,973 mio.kr. i Med ovenstående kommentarer in mente fremstår årets økonomiske resultat som tilfredsstillende. Skolens aktivitet Skolens aktiviteter er gennemført i henhold til de udarbejdede årsplaner og indholdsplaner for henholdsvis og I den boglige undervisning er eleverne fordelt i 5 klasser: en 9. klasse og fire 10. klasser. Klasserne er undervist frem mod henholdsvis afgangsprøven efter 9. kl. og 10. klasseprøven. Ud over den prøverettede undervisning er eleverne undervist i en række musikdiscipliner, kreative valgfag, bevægelsesfag og højskolefag. Temauger, projekter og brobygning har sammen med tiden til terminsprøver og afsluttende prøver fylder ca. 17 uger af skoleårets 42 uger. Efterskolelivet med mangfoldighed af personlighedsudviklende og sociale aktiviteter har således været et væsentligt indhold i året. Kursusaktivitet På baggrund af MUS samtaler mellem medarbejdere og forstander (afholdt i december 2012) er der udarbejdet en kursusplan for hver enkelt medarbejder. Det er fortsat stor interesse for at suge viden til sig, så Ollerup Efterskoles medarbejdere løbende holder sig både kvalificerede og udvikler sig. Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Elevtallet har som det fremgår været stabilt og er et udtryk for, at personalet gør en stor indsats for at støtte op om den enkelte elev. Stabilitet i elevtallet giver også stabilitet i økonomien. Skolens egenkapital har gennem årene været støt stigende og udgør ved udgangen af 2012: kr. Fysik- og musiklokaler, der blev indviet i 2009 lever fortsat op til forventningerne og fungerer som meget fine faciliteter for skolens undervisning. Ligeledes er studiet et stort aktiv. Gennem de seneste to år er der installeret Smart Boards i alle klasselokaler, så også den boglige undervisning har gode tekniske faciliteter. I dag benytter vi computere, hvor det er formålstjenstligt. En bærebar computer er således at betragte som et digitalt penalhus for skolens elever. Medarbejdere Medarbejdergruppen består fortsat af særdeles kvalificeret og engagerede medarbejdere. Der er ikke planer om at ændre på normering inden for hverken den pædagogiske som den teknisk/administrative afdeling.

10 Ollerup Efterskole 8 Ledelsesberetning Anskues antal lærerårsværk er dette steget fra 15,9 i 2009 til 16,3 i 2010 til 16,6 i 2011 men faldet lidt til 16,0 i De små udsving i lærernormen skyldes bl.a. forskellige behov for timelærere i andre instrumentale end hvad de fastansatte musiklærere kan præstere. Indeholdt i timenormeringen er også, at vi de forgående år har in-sourcet opgaver til ansatte på OE. Hvor tendensen rundt omkring går den anden vej, har vi valgt at udføre opgaver som bl.a. hjemmeside, foto, pr og lay-out blandt skolens medarbejdere. Denne in-sourcing svarer anslået til godt 1000 timer, som udgør godt en halv stilling på lærersiden. Antal årsværk for øvrigt personale ligger meget konstant (med et lidt mindre niveau i 2012 da vi ikke har haft brug for ret meget vikardækning som følge af sygdom) på 8,8 mod 9,6 i 2011 og 9.0 i 2010 og 9,1 i Bygninger I 2011 og 2012 har vi gennemført en større renovering af værelserne i hovedbygningen, så disse nu fremstår tidssvarende og rengøringsvenlige. Ligeledes er skolens kontormiljø sat i stand. Dette store arbejde er ledet og udført af skolens pedeller. I 2013 er det planen, at de sidste af de gamle elevværelser vil blive sat i stand, ligesom flere opholdsrum/arbejdsrum og spisesal skal renoveres og møbleres på ny. Vi vurderer, at det er af stor betydning løbende at holde bygningerne i bedst mulig stand så Ollerup Efterskole også på dette område kan stå distancen. Koncertsal Arbejdet med at realisere Musica Sydfyn pågår stadig. Det er fortsat projektets tanke at opføre en koncertsal med ca. 450 siddende publikummere i et arkitektonisk spændende rum, med en fornem akustik og med alle moderne faciliteter. Der er i 2012 lagt mange timer i projektet, hvortil en kvalificeret arbejdsgruppe er tilknyttet. Hertil kommer et stort engagement fra såvel bestyrelsen som medarbejdere. Januar 2012 erhvervede vi et jordstykke vest for skolen, hvorpå koncertsalen skal ligge. Fra 1. april 2013 er to lærere endvidere frikøbt på tilsammen 40% i et år, for at give forstanderen bedre mulighed for at fuldføre arbejdet med Musica Sydfyn. Arbejdet med at rejse midler foregår efter en flerstrenget model. Elevforeningen arbejder på et projekt, Tune Up, bestyrelsen arbejder på at skabe folkelig opbakning (bl.a. salg af folkeaktier) og der arbejdes sammen med erhvervslivet om at rejse midler fra det lokale erhvervsliv og lokale fonde. Der er mange positive signaler, som fortsat giver grobund og optimisme for at vi kan kvalificere os til støtte fra landets store kulturelle/almene fonde. Glædeligt er det også, at der er opnået en solid politisk opbakning fra såvel kulturpolitikere, som Svendborg Byråd og ikke mindste fra flere af landets store fonde for almene kulturelle aktiviteter. I løbet af 2013 forventer vi at kunne rejse den nødvendige kapital, så vi kan realisere en koncertsal.

11 Ollerup Efterskole 9 Ledelsesberetning Usædvanlige forhold Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten. Væsentlige økonomiske forbindelser med andre institutioner, der modtager offentlige tilskud Skolen har ingen væsentlige økonomiske forbindelser med andre institutioner, der modtager offentlige tilskud. Dog lejer vi af og til Den Frie Skoles idrætshal til vores idrætsundervisning og udlejer en formiddag pr. uge naturfagslokalet til Ollerup Friskole. Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten. Fremtiden Ollerup Efterskole har gode forventninger til fremtiden. Dog har vi oplevet, at værdien af ventelisterne er blevet mindre. Pga. det faldende elevtal i ungdomsårgangene, den øgede kapacitet på landet efterskoler og den økonomiske uro er der nu mere kamp om efterskoleelever. Vi må konstatere, at vi i foråret 2013 ikke længere har reelle ventelister. Da det er normalt, at elever er skrevet op på flere skoler, har de skoler, der mangler elever en interesse i at optage elever i god tid før skoleåret. For at imødegå denne tendens har vi iværksat en række PR tiltag heriblandt skolens hjemmeside, vores officielle OE face book side. Vi arbejder ligeledes på at justere fortællingen, så det bliver åbenbart for alle, at der ikke er lange ventelister på OE og at vi er åbne for alle: nybegyndere såvel som den øvede musikinteresserede elev. For OE er det engagementet og interesse for at gå i skole og dyrke musik, der er bærende og ikke at man kan præstere på et højt niveau. Vi forventer stadig fuldt hus ved skoleårets start i såvel 2013 som i Seneste satsning er et nyt solcelleanlæg på 160 kw, som vi tager i brug foråret Dette er dimensioneret til at kunne lave al strøm til skolen. Anlægget forventes afskrevet over ca år. Endelig tager vi i løbet af efteråret 2013 en udvidelse af skolens køkken i brug. Forvaltningsmæssige målsætninger Skolen vil fortsat stræbe efter en høj stabilitet i elevgruppen med et årselevtal så tæt på det optimale som muligt. Elevstabilitet og elevsøgningen hænger sammen med kvaliteten af undervisning, musikaktiviteter, samvær og nærvær. Højt niveau på alle disse områder er den bedste sikring af fremtiden.

12 Ollerup Efterskole 10 Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Ministeriet for Børn og Undervisnings bekendtgørelse nr af 4. december 2006 med senere ændringer om regnskab for folkehøjskoler, efterskoler mv. Årsrapporten er aflagt efter årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B virksomheder med de fravigelser, som fremgår af regnskabsbekendtgørelsen. Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde skolen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når skolen som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå skolen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Resultatopgørelsen Statstilskud Statstilskuddet omfatter den samlede bevilling for kalenderåret inkl. reguleringer, som bliver opgjort på baggrund af indberetningen af det afsluttede skoleår. Skolepenge Skolepenge omfatter årets opkrævede skolepenge samt opkrævede gebyrer for ind- og udmeldelse, materialer, årets ekskursioner mv. Der er foretaget periodisering, såfremt opkrævningsraterne ikke følger regnskabsåret. Periodiseringen foretages med hele uger. Skolepenge omfatter endvidere statslig elevstøtte for regnskabsåret. Andre indtægter Andre indtægter omfatter indtægter i form af udlejning af lokaler og ejendomme til skolens personale, øvrige tilskud mv. Der foretages periodisering, såfremt opkrævningsraterne ikke følger regnskabsåret.

13 Ollerup Efterskole 11 Anvendt regnskabspraksis Finansielle poster Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, amortiseringstillæg og -fradrag vedrørende prioritetsgæld mv. Balancen Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger måles til kostpris og for bygningers vedkommende med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Inventar og udstyr måles til anskaffelsessum med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider: Bygninger Inventar og udstyr 50 år 3-10 år Aktiver med en anskaffelsessum på under kr. pr. enhed indregnes som udgangspunkt som omkostninger i resultatopgørelsen på anskaffelsestidspunktet. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris. Værdipapirer Værdipapirer indregnet under omsætningsaktiver måles til anskaffelsessum. Prioritetsgæld Prioritetsgæld måles på tidspunktet for lånoptagelse til kostpris, svarende til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. Efterfølgende måles prioritetsgæld til amortiseret kostpris. Dette betyder, at forskellen mellem provenuet ved lånoptagelsen og den nominelle værdi, der skal tilbagebetales, indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden som en finansiel omkostning ved anvendelse af den effektive rentes metode. Andre finansielle forpligtelser Andre finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

14 Ollerup Efterskole 12 Anvendt regnskabspraksis Regnskabsmæssige nøgletal Nøgletal er defineret som følger: Nøgletal Beregningsformel Overskudsgrad (%) = Driftsresultat før ekstraordinære poster x 100 Indtægter i alt Likviditetsgrad (%) = Soliditetsgrad (%) = Finansieringsgrad (%) = Omsætningsaktiver i alt x 100 Kortfristet gæld i alt Egenkapital i alt x 100 Aktiver i alt Langfristet gæld i alt x 100 Materielle anlægsaktiver i alt Årsværk = Sum af heltidsansatte og deltidsansatte, herunder timelønnede omregnet til heltid Lærerårsværk på frie = Skoleledere (herunder viceskoleinspektører grundskoler mv. og afdelingsledere), lærere og børnehaveklasseleder Lærerårsværk på private skoler = for gymnasial uddannelse Ledere (herunder viceskoleinspektører, afdelingsledere, viceafdelingsinspektører, og afdelingsledere) og lærere

15 Ollerup Efterskole 13 Resultatopgørelse for 2012 Indtægter Note kr. t.kr. Statstilskud Skolepenge Andre indtægter Indtægter Omkostninger Lønomkostninger, undervisning 4 ( ) (8.467) Andre omkostninger, undervisning 5 ( ) (1.519) Undervisning ( ) (9.986) Lønomkostninger, ejendomsdrift 6 ( ) (1.094) Andre omkostninger, ejendomsdrift 7 ( ) (1.904) Ejendomsdrift ( ) (2.998) Lønomkostninger, kostafdeling 8 ( ) (1.284) Andre omkostninger, kostafdeling 9 ( ) (1.221) Kostafdeling ( ) (2.505) Lønomkostninger, administration mv. 10 ( ) (440) Andre omkostninger, administration mv. 11 ( ) (713) Administration mv. ( ) (1.153) Omkostninger vedrørende drift ( ) (16.642) Resultat før finansielle poster m.fl Renteindtægter mv Renteomkostninger mv. 13 ( ) (1.253) Finansielle poster ( ) (1.150) Året resultat Resultatdisponering Overført til næste år

16 Ollerup Efterskole 14 Balance pr Note kr. t.kr. Grunde og bygninger Inventar og udstyr, undervisning Inventar og udstyr, i øvrigt Anlægsaktiver Tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Likvide beholdninger Omsætningsaktiver Aktiver

17 Ollerup Efterskole 15 Balance pr Note kr. t.kr. Saldo Overført overskud Egenkapital Kreditforeningslån Langfristet gæld Kortfristet del af langfristet gæld Anden kortfristet gæld Periodeafgrænsningsposter Kortfristet gæld Gæld Passiver Andre forpligtelser 22

18 Ollerup Efterskole 16 Pengestrømsopgørelse for kr. t.kr. Driftens likviditetsvirkning Årets resultat Korrektioner for at afstemme årets resultat til likvide midler hidrørende fra driftsmæssige aktiviteter Afskrivninger og andre driftsposter, der ikke har likviditetsmæssig virkning Regnskabsmæssige afskrivninger Regulering af kurstab ved indfrielse af lån Stigning/fald i omsætningsaktiver og kortfristet gæld Tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter (forudbetalte omkostninger) Anden kortfristet gæld Periodeafgrænsningsposter (forudmodtagede indtægter) Driftens likviditetsvirkning Investeringers likviditetsvirkning Betaling for anlægsaktiver ( ) (288) Investeringers likviditetsvirkning ( ) (288) Finansieringens likviditetsvirkning Tilbagebetaling af gæld ( ) (395) Nettoprovenu ved låneomlægning Kurstab ved indfrielse af lån, nedskrivning (13.895) (13) Finansieringens likviditetsvirkning ( ) (408) Årets likviditetsvirkning fra driften, investeringer og finansiering Likvide midler Summen af årets likviditetsvirkning, fra driften, investeringer og finansiering Likvide midler

19 Ollerup Efterskole 17 Noter 1. Statstilskud Skoletilskud kr. t.kr. Taxametertilskud Bygningstilskud Tilskud 2 sprogede elever Statstilskud i øvrigt (3.465) Skolepenge Kurser på 2 uger og derover Elevbetaling Statslig elevstøtte Ekstra skolepenge 0 1 Udmeldelsesgebyr Andre indtægter Lejeindtægter fra lokaler mv Lejeindtægter fra boliger, boligbidrag mv Ansattes betaling for kost Ansattes betaling for lys og varme Kontingent skolekredsmedlemmer og lignende Øvrige indtægter og andre tilskud Øvrige indtægter Praktikhonorar 0 2 Gaver og private indskud

20 Ollerup Efterskole 18 Noter 4. Lønomkostninger, undervisning Løn Barselsrefusion 0 (128) kr. t.kr. Lønafhængige omkostninger inkl. pensionsbidrag til forstander og lærere ATP Pensionsbidrag Efterlønskassen Fleksjobbidrag AER-bidrag Regulering feriepengeforpligtelse (11.692) Andre omkostninger, undervisning Undervisningsmaterialer Bøger, tidsskrifter mv Fotokopiering Lejrskoler og ekskursioner Inventar og udstyr, vedligeholdelse Inventar og udstyr, anskaffelse Inventar og udstyr, leje og leasing 0 3 Afskrivning vedrørende undervisning Øvrige omkostninger, undervisning Kontingenter og licenser Kortøj og sangbøger Personaleuddannelse Møder og arrangementer Prøveomkostninger Tjenesterejser Kontaktgrupper Befordring/busdrift

21 Ollerup Efterskole 19 Noter kr. t.kr. 6. Lønomkostninger, ejendomsdrift Løn Lønrefusioner (24.875) (136) Lønafhængige omkostninger inkl. pensionsbidrag Pensionsbidrag Regulering feriepengeforpligtelse (449) Andre omkostninger, ejendomsdrift Lejeomkostninger Skatter, afgifter og ejendomsforsikringer Ejendomsforsikringer Ejendomsskat og andre offentlige afgifter Varme, el og vand Varme El Vand Rengøring og renovation Vedligeholdelse Afskrivning vedrørende ejendom Afskrivninger vedrørende maskiner Fortjeneste ved salg af driftsmidler (56.125) 0 Øvrige omkostninger vedrørende ejendomsdrift Lønomkostninger, kostafdeling Løn Lønrefusioner (55.168) (27) Lønafhængige omkostninger inkl. pensionsbidrag Pensionsbidrag Regulering, feriepengeforpligtelse

22 Ollerup Efterskole 20 Noter kr. t.kr. 9. Andre omkostninger, kostafdeling Madvarer EU tilskud (23.153) (9) Køkkeninventar, vedligeholdelse Køkkeninventar, anskaffelse Afskrivning vedrørende kostafdeling Øvrige omkostninger, kostafdeling Rengøring mv Diverse Lønomkostninger, administration mv. Løn Lønrefusioner ( ) (258) Lønafhængige omkostninger inkl. pensionsbidrag Pensionsbidrag Regulering, feriepengeforpligtelse Andre omkostninger, administration mv. Revision Regnskabsmæssig assistance Tab på tilgodehavender Markedsføring Kontorartikler, porto, telefon mv Edb-omkostninger mv Kontorinventar, vedligeholdelse Kontorinventar, anskaffelse Transport

23 Ollerup Efterskole 21 Noter 11. Andre omkostninger, administration mv. (fortsat) Transport kr. t.kr. Øvrige omkostninger, administration Advokat, arkitekt og rådgivning Forsikringer Årsskrift Kontingenter og abonnementer Aviser, tidsskrifter mv CD-produktion Personaleomkostninger Sektornet Bestyrelsesmøder Repræsentation Diverse Renteindtægter mv. Renteindtægter fra pengekonti Renteomkostninger mv Prioritetsrenter Renteomkostninger pengeinstitut 13 0 Renter kreditorer Regulering kurstab ved indfrielse af lån

24 Ollerup Efterskole 22 Noter 14. Materielle anlægsaktiver Inventar Inventar og udstyr og udstyr Ejendomme undervisning i øvrigt kr. kr. kr. Anskaffelsessum Tilgang Afgang 0 0 ( ) Anskaffelsessum Afskrivninger Årets af- og nedskrivninger Tilbageførte afskrivninger vedr. afhændede aktiver 0 0 ( ) Afskrivninger Bogført værdi Bogført værdi Seneste offentlige ejendomsvurdering Tilgodehavender Skolepenge kr. t.kr. Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Forudbetalte lønninger Andre forudbetalinger Likvide beholdninger Kasse Bank Udenlandsk valuta

25 Ollerup Efterskole 23 Noter 18. Egenkapital kr. t.kr. Egenkapital Overført overskud Egenkapital Langfristet gæld LR Realkredit 0,5953% restår LR Realkredit 3% restår LR Realkredit 3% restår Realkredit 5,4445%, restløbetid 26 år Kreditforeningslån 4,376%, restløbetid 24 år Amortiseringstillæg (29.700) (30) Kurstab ved indfrielse af lån ( ) (575) Kortfristet del af langfristet gæld ( ) (434) Ud over 5 år forfalder Anden kortfristet gæld Feriepengeforpligtelse Skyldige feriepenge Skyldig A-skat og AM-bidrag Bankgæld Skyldigt ATP Skyldig løn Gruppeliv Modtaget tilskud vedr. koncertsal Anden gæld

26 Ollerup Efterskole 24 Noter 21. Periodeafgrænsningsposter Statstilskud Skolepenge kr. t.kr. Andre forudbetalinger Uforbrugt individuel elevstøtte Andre forpligtelser Pantsætninger Skoleejendommene er behæftet således: 2012 kr. Prioritetsgæld, realkreditinstitut Til sikkerhed for mellemværende med Nordea er indlagt skadeløsbrev på kr. samt ejerpant på kr. med panteret i skolens ejendomme. brt/doh T:\AFD2400\582370\582370re1301.doc

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Brøderup Ungdomsskole Skolekode 353.300 Årsrapport 2014 (148. regnskabsår) Algade 76, 1., 4760 Vordingborg Tlf.: (+45) 5536 5000, Fax: (+45) 5534 0166 e-mail: vordingborg@rsmplus.dk,

Læs mere

Den Grønne Friskole. Årsrapport. Strandlodsvej 40. 2300 København S. Skolekode 280553

Den Grønne Friskole. Årsrapport. Strandlodsvej 40. 2300 København S. Skolekode 280553 0 Den Grønne Friskole Strandlodsvej 40 2300 København S Årsrapport 2014 Skolekode 280553 Indhold Skoleoplysninger 1 Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3-4 Ledelsesberetning

Læs mere

Busses Skole. Årsrapport. Mosebuen 1. 2820 Gentofte. Skolekode 157.015

Busses Skole. Årsrapport. Mosebuen 1. 2820 Gentofte. Skolekode 157.015 0 0 Busses Skole Mosebuen 1 2820 Gentofte Årsrapport 2014 Skolekode 157.015 Indhold Skoleoplysninger 1 Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3-4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning

Læs mere

Midtsjællands Efterskole

Midtsjællands Efterskole Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere København Gribskovvej

Læs mere

Løgumkloster Friskole. Årsrapport 2013

Løgumkloster Friskole. Årsrapport 2013 Løgumkloster Friskole Skolekode 521.011 Årsrapport 2013 Jens Baggesens Vej 90N, 8200 Aarhus N Tlf.: (+45) 8612 7888, Fax: (+45) 8612 7885 e-mail: aarhus@rsmplus.dk, www.rsmplus.dk CVR-nr. 34713022 (Hjemsted:

Læs mere

FORLEV FRISKOLE. Årsrapport 2010

FORLEV FRISKOLE. Årsrapport 2010 FORLEV FRISKOLE Skolekode 325.007 Årsrapport 2010 (146. regnskabsår) Algade 76, 4760 Vordingborg Tlf.: (+45) 5536 5000, Fax: (+45) 5534 0166 e-mail: vordingborg@rsmplus.dk, www.rsmplus.dk CVR-nr. 43622811

Læs mere

RANUM EFTERSKOLE ÅRSRAPPORT

RANUM EFTERSKOLE ÅRSRAPPORT Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Herning@bdo.dk Markedspladsen 2, Box 1037 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 RANUM EFTERSKOLE ÅRSRAPPORT 2011 SKOLEKODE 827.300 1

Læs mere

Midtsjællands Efterskole

Midtsjællands Efterskole Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere København Gribskovvej

Læs mere

Rudolf Steiner Skolen i Vordingborg. Årsrapport 2011

Rudolf Steiner Skolen i Vordingborg. Årsrapport 2011 Rudolf Steiner Skolen i Vordingborg Skolekode 397.010 Årsrapport 2011 (38. regnskabsår) Fremlagt på generalforsamling den / 2012 Dirigent R, s Algade 76, 4760 Vordingborg Tlf.: (+45) 5536 5000, Fax: (+45)

Læs mere

AMAGER LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB

AMAGER LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 AMAGER LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB 2014 SKOLEKODE 101.092 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011. 1. januar 31. december 2011. Den selvejende institution Marie Kruses Skole Stavnsholtvej 29 31 3520 Farum

ÅRSRAPPORT 2011. 1. januar 31. december 2011. Den selvejende institution Marie Kruses Skole Stavnsholtvej 29 31 3520 Farum ÅRSRAPPORT 2011 1. januar 31. december 2011 Den selvejende institution Stavnsholtvej 29 31 3520 Farum Skolekode 207007 Skolekode 207004 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsespåtegning og

Læs mere

STENLØSE PRIVATSKOLE ÅRSREGNSKAB

STENLØSE PRIVATSKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 STENLØSE PRIVATSKOLE ÅRSREGNSKAB 2012 SKOLEKODE 235.006 1

Læs mere

LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB

LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB 2013 SKOLEKODE 173.020 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB 2013 SKOLEKODE 255.005 1

Læs mere

SOFIEHØJ FRISKOLE ÅRSREGNSKAB 1. REGNSKABSÅR

SOFIEHØJ FRISKOLE ÅRSREGNSKAB 1. REGNSKABSÅR Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 SOFIEHØJ FRISKOLE ÅRSREGNSKAB 2012 1. REGNSKABSÅR SKOLEKODE

Læs mere

RANUM EFTERSKOLE ÅRSRAPPORT

RANUM EFTERSKOLE ÅRSRAPPORT Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Herning@bdo.dk Markedspladsen 2, Box 1037 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 RANUM EFTERSKOLE ÅRSRAPPORT 2010 SKOLEKODE 827.300 1

Læs mere

RANUM EFTERSKOLE COLLEGE ÅRSREGNSKAB

RANUM EFTERSKOLE COLLEGE ÅRSREGNSKAB Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 RANUM EFTERSKOLE COLLEGE ÅRSREGNSKAB 2014 SKOLEKODE 827.300

Læs mere

SANKT KNUD LAVARD SKOLE ÅRSREGNSKAB

SANKT KNUD LAVARD SKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 SANKT KNUD LAVARD SKOLE ÅRSREGNSKAB 2014 SKOLEKODE 173.014 1

Læs mere

Den selvejende institution KonTiki Børnenes Skole Årsrapport for 2013. Skolekode 219022

Den selvejende institution KonTiki Børnenes Skole Årsrapport for 2013. Skolekode 219022 Den selvejende institution KonTiki Børnenes Skole Årsrapport for 2013 Skolekode 219022 Indholdsfortegnelse Side Generelle oplysninger om skolen Påtegninger Ledelsespåtegning og habilitetserklæring 2 Den

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2009. 1. januar 31. december 2009. Den selvejende institution Marie Kruses Skole Stavnsholtvej 29 31 3520 Farum

ÅRSRAPPORT 2009. 1. januar 31. december 2009. Den selvejende institution Marie Kruses Skole Stavnsholtvej 29 31 3520 Farum ÅRSRAPPORT 2009 1. januar 31. december 2009 Den selvejende institution Stavnsholtvej 29 31 3520 Farum Skolekode 207007 Skolekode 207004 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsespåtegning og

Læs mere

TREKRONER REVISION A/S

TREKRONER REVISION A/S Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101 585 CVR-nr. 28 44 64 46 Årsrapport 2009 5. regnskabsår TREKRONER REVISION A/S Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den

Læs mere

TREKRONER REVISION A/S

TREKRONER REVISION A/S Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101 585 CVR-nr. 28 44 64 46 Årsrapport 2012 8. regnskabsår Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

TREKRONER REVISION A/S

TREKRONER REVISION A/S Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101 585 CVR-nr. 28 44 64 46 Årsrapport 2011 7. regnskabsår Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101 585 CVR-nr. 28 44 64 46. Årsrapport 2008. 4. regnskabsår

Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101 585 CVR-nr. 28 44 64 46. Årsrapport 2008. 4. regnskabsår Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101 585 CVR-nr. 28 44 64 46 Årsrapport 2008 4. regnskabsår Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Jersie Privatskole Skolekode 280.467 Årsrapport 2013 (101. regnskabsår) Algade 76, 1., 4760 Vordingborg Tlf.: (+45) 5536 5000, Fax: (+45) 5534 0166 e-mail: vordingborg@rsmplus.dk,

Læs mere

Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101585 CVR-nr. 28446446. Årsrapport 2013. 9. regnskabsår

Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101585 CVR-nr. 28446446. Årsrapport 2013. 9. regnskabsår Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101585 CVR-nr. 28446446 Årsrapport 2013 9. regnskabsår UNIVERSITETSPARKEN 2 4000 ROSKILDE TLF.46 36 11 99 FAX 46 32 18 32 CVR -NR. 28 99 13

Læs mere

HERLEV PRIVATSKOLE ÅRSRAPPORT

HERLEV PRIVATSKOLE ÅRSRAPPORT Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 HERLEV PRIVATSKOLE ÅRSRAPPORT 2011 SKOLEKODE 163.009 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

DEN KRISTNE FRISKOLE I HOLSTEBRO ÅRSREGNSKAB

DEN KRISTNE FRISKOLE I HOLSTEBRO ÅRSREGNSKAB Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 DEN KRISTNE FRISKOLE I HOLSTEBRO ÅRSREGNSKAB 2012 SKOLEKODE

Læs mere

SKT. JOSEFS SKOLE ÅRSRAPPORT

SKT. JOSEFS SKOLE ÅRSRAPPORT Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Herning@bdo.dk Markedspladsen 2, Box 1037 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 SKT. JOSEFS SKOLE ÅRSRAPPORT 2011 SKOLEKODE 265.019

Læs mere

TREKRONER REVISION A/S

TREKRONER REVISION A/S Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101 585 CVR-nr. 28 44 64 46 Årsrapport 2010 6. regnskabsår TREKRONER REVISION A/S Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den

Læs mere