Ollerup Efterskole Skolekode Årsrapport 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ollerup Efterskole Skolekode 427 301. Årsrapport 2012"

Transkript

1 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr Tværkajen 5 Postboks Odense C Telefon Telefax Ollerup Efterskole Skolekode Årsrapport 2012 Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited

2 Ollerup Efterskole Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger om institutionen 1 Dirigent 1 Ledelsespåtegning og bestyrelsens habilitetserklæring 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning inkl. hoved- og nøgletal 5 Ledelsesberetning 6 Anvendt regnskabspraksis 10 Resultatopgørelse for Balance pr Pengestrømsopgørelse for Noter 17 Side

3 Ollerup Efterskole 1 Generelle oplysninger om institutionen Selvejende institution Ollerup Efterskole Svendborgvej 10, Ollerup 5762 V. Skerninge Hjemstedskommune: Svendborg Skolekode: Regnskabsår: 16 Bestyrelse Anne Kirstine Primdahl, formand Kurt Sorknæs, næstformand Per Buch Sigrid Wemmelund Povl Balslev Niels Baarvig Kristian E. Bach, elevforeningsrepræsentant Forstander Jesper Vognsgaard Revision Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Godkendt på skolens generalforsamling, den Dirigent

4 Ollerup Efterskole 2 Ledelsespåtegning og bestyrelsens habilitetserklæring Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar december 2012 for Ollerup Efterskole. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med bekendtgørelse nr af 4. december 2006 om regnskab for folkehøjskoler, efterskoler mv. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af skolens aktiver og passiver, finansielle stilling, pengestrømme samt resultatet. Skolen har etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at de dispositioner, der er omfattet af årsrapporten, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Der er endvidere etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved skolens forvaltning, og at oplysningerne i årsrapporten om nøgletal er dokumenterede og i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen. Habilitetserklæring Undertegnede bestyrelse erklærer desuden, at vi opfylder habilitetskravene til bestyrelsesmedlemmer i henhold til lov om folkehøjskoler, efterskoler mv. 7. Ollerup, den 11. april 2013 Forstander Jesper Vognsgaard Bestyrelse Anne Kirstine Primdahl Kurt Sorknæs Per Buch Sigrid Wemmelund Kirkeby Sand 21 Rosevej 11, Ballen Porthusvej 100 Strandvej Stenstrup 5762 V. Skerninge 5700 Svendborg 5700 Svendborg formand næstformand Povl Balslev Niels Baarvig Kristian E. Bach Sct. Jørgensvej 67 Bystedparken 26, Gårslev Torvet 5, 2. sal, 1. dør 5700 Svendborg 7080 Børkop 5900 Rudkøbing elevforeningsrepræsentant

5 Ollerup Efterskole 3 Den uafhængige revisors erklæringer Til skolekredsen i Ollerup Efterskole Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for Ollerup Efterskole for regnskabsåret 1. januar december 2012, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse, noter og særlige specifikationer. Årsregnskabet er udarbejdet efter lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler) og bekendtgørelse nr af 4. december 2006 om regnskab for folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler) (regnskabsbekendtgørelsen frie kostskoler). Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl samt for valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision samt yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning og god offentlig revisionsskik, jf. bekendtgørelse nr af 8. december 2008 om revision og tilskudskontrol m.m. ved folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (revisionsbekendtgørelsen frie kostskoler). Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for skolens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af skolens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

6 Ollerup Efterskole 4 Den uafhængige revisors erklæringer Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Ollerup Efterskoles aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af Ollerup Efterskoles aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december 2012 i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Odense, den 11. april 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Claus Kolin statsautoriseret revisor

7 Ollerup Efterskole 5 Ledelsesberetning inkl. hoved- og nøgletal Hoved- og nøgletal Resultatopgørelse (i t.kr.) Indtægter i alt Heraf statstilskud Omkostninger vedr. drift i alt (16.858) (16.642) (16.145) (16.080) (14.097) Driftsresultat før finansielle poster Finansielle poster (1.151) (1.150) (1.188) (819) (782) Årets resultat Balance (i t.kr.) Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver i alt Balancesum Egenkapital ultimo Langfristet gæld i alt Kortfristet gæld i alt Pengestrømsopgørelse (i t.kr.) Driftens likviditetsvirkning Investeringers likviditetsvirkning i alt (1.821) (288) (27) (1.511) (7.098) Finansieringens likviditetsvirkning i alt (164) (408) (389) (372) (347) Pengestrøm, netto (338) (6.018) Regnskabsmæssige nøgletal Overskudsgrad 4,4% 2,8% 2,6% 3,6% 9,3% Likviditetsgrad 248,5% 311,8% 313,4% 303,4% 349,5% Soliditetsgrad 26,6% 25,1% 23,7% 23,0% 21,3% Finansieringsgrad 90,6% 98,1% 98,7% 97,8% 104,2% Samlet elevbetaling pr. årselev i hele kr Antal årselever i regnskabsåret 118,4 119,1 118,4 118,8 115,7 Antal årselever i skoleåret 117,7 119,3 118,6 119,1 112,8 Antal lærerårsværk 16,0 16,6 16,2 15,9 14,6 Antal årsværk for øvrigt personale 8,8 9,5 9,0 9,1 9,1 Antal årsværk i alt 24,8 26,1 25,2 25,0 23,7 Heraf % andel ansat på særlige vilkår 4,0% 3,8% 5,6% 6,5% 4,6% Årselever pr. lærerårsværk 7,4 7,2 7,3 7,5 7,9 Lærerlønomkostning pr. årselev i hele kr Øvrige lønomkostninger pr. årselev i hele kr Lønomkostninger i alt pr. årselev i hele kr Undervisningsomkostninger pr. årselev i hele kr Ejendomsomkostninger pr. årselev i hele kr Kostafdelingsomkostninger pr. årselev i hele kr Administrationsomkostninger pr. årselev i hele kr

8 Ollerup Efterskole 6 Ledelsesberetning Hovedaktivitet Ollerup Efterskole Sang & Musik, har i kalenderåret 2012 drevet efterskolevirksomhed i henhold til loven om frie kostskoler. Skolen har fortsat en kapacitet på 114 sengepladser - en størrelse skolen har haft siden skoleåret 2008/09 og som forekommer passende. Med et undervisningsår på 42 uger er det maksimale elevugetal 4788 uger (114 x 42). I 2012 blev elevugetallet 4736 (118,4 ÅE x 40 uger) mod 4764 i 2011 og 4736 i Den aktuelle belægning er således 98,9% mod 99,5% i 2011 og 98,9% i Disse størrelser vidner om, at vi også i 2012 har formået at holde eleverne vel i hus, hvilket i sig selv er meget tilfredsstillende, specielt når den generelle situation på landets efterskoler tages i betragtning. Omsat til årselever svarer elevugetallet til 118,4 i 2012, hvilket er på niveau med de seneste fire år. Årets økonomiske resultat lyder på kr. (budget: kr.) Årets resultat er noget større end de foregående år ( ). Før 2009 var resultatet i mange år på godt 1 mio.kr. Indeholdt i årets resultat er: Udgifter til vedligehold og renovering på kr. (et fast budgetteret beløb). Ekstraordinære vedligeholdelsesudgifter, der ligger ud over det faste beløb til vedligehold og renovering på yderligere kr. Disse ekstraudgifter dækker over bl.a. maleropgaver og nyt tag på spisesal samt vedligehold af traktor. Renovering af elevværelser (materialer) på kr. I alt har vi brugt kr. i 2012 til vedligehold og renovering. udgifter i forbindelse med udvikling af Musica Sydfyn på kr. er bogført i regnskabets balance som passiver. Der er således tale om at en række udgifter som er forbundet med udvikling af formulering af konkrete ansøgninger til fonde vedr. Musica Sydfyn. Disse udgifter skal henføres til Musica Sydfyn, når denne realiseres. En mindre indtægt fra Ollerup Musikstævne end budgetteret. At den faldende rentesats har givet en mindre renteindtægt. At indmeldelsesgebyret er rykket frem med nogle måneder, hvilket har givet en tidligere indbetaling. At lønstigningerne ikke har været så store som anslået i budgettet. Besparelser i kopiforbruget, da vi har købt en ny og betydelig billigere kopimaskine.

9 Ollerup Efterskole 7 Ledelsesberetning Lægges fokus på driftsresultatet før finansielle poster ses også, at der er tale om en sund drift. Fra et overskud på 1,453 mio.kr. i 2009 til 1,650 mio.kr. i 2010 til 1,661 mio.kr. i 2011 og nu 1,973 mio.kr. i Med ovenstående kommentarer in mente fremstår årets økonomiske resultat som tilfredsstillende. Skolens aktivitet Skolens aktiviteter er gennemført i henhold til de udarbejdede årsplaner og indholdsplaner for henholdsvis og I den boglige undervisning er eleverne fordelt i 5 klasser: en 9. klasse og fire 10. klasser. Klasserne er undervist frem mod henholdsvis afgangsprøven efter 9. kl. og 10. klasseprøven. Ud over den prøverettede undervisning er eleverne undervist i en række musikdiscipliner, kreative valgfag, bevægelsesfag og højskolefag. Temauger, projekter og brobygning har sammen med tiden til terminsprøver og afsluttende prøver fylder ca. 17 uger af skoleårets 42 uger. Efterskolelivet med mangfoldighed af personlighedsudviklende og sociale aktiviteter har således været et væsentligt indhold i året. Kursusaktivitet På baggrund af MUS samtaler mellem medarbejdere og forstander (afholdt i december 2012) er der udarbejdet en kursusplan for hver enkelt medarbejder. Det er fortsat stor interesse for at suge viden til sig, så Ollerup Efterskoles medarbejdere løbende holder sig både kvalificerede og udvikler sig. Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Elevtallet har som det fremgår været stabilt og er et udtryk for, at personalet gør en stor indsats for at støtte op om den enkelte elev. Stabilitet i elevtallet giver også stabilitet i økonomien. Skolens egenkapital har gennem årene været støt stigende og udgør ved udgangen af 2012: kr. Fysik- og musiklokaler, der blev indviet i 2009 lever fortsat op til forventningerne og fungerer som meget fine faciliteter for skolens undervisning. Ligeledes er studiet et stort aktiv. Gennem de seneste to år er der installeret Smart Boards i alle klasselokaler, så også den boglige undervisning har gode tekniske faciliteter. I dag benytter vi computere, hvor det er formålstjenstligt. En bærebar computer er således at betragte som et digitalt penalhus for skolens elever. Medarbejdere Medarbejdergruppen består fortsat af særdeles kvalificeret og engagerede medarbejdere. Der er ikke planer om at ændre på normering inden for hverken den pædagogiske som den teknisk/administrative afdeling.

10 Ollerup Efterskole 8 Ledelsesberetning Anskues antal lærerårsværk er dette steget fra 15,9 i 2009 til 16,3 i 2010 til 16,6 i 2011 men faldet lidt til 16,0 i De små udsving i lærernormen skyldes bl.a. forskellige behov for timelærere i andre instrumentale end hvad de fastansatte musiklærere kan præstere. Indeholdt i timenormeringen er også, at vi de forgående år har in-sourcet opgaver til ansatte på OE. Hvor tendensen rundt omkring går den anden vej, har vi valgt at udføre opgaver som bl.a. hjemmeside, foto, pr og lay-out blandt skolens medarbejdere. Denne in-sourcing svarer anslået til godt 1000 timer, som udgør godt en halv stilling på lærersiden. Antal årsværk for øvrigt personale ligger meget konstant (med et lidt mindre niveau i 2012 da vi ikke har haft brug for ret meget vikardækning som følge af sygdom) på 8,8 mod 9,6 i 2011 og 9.0 i 2010 og 9,1 i Bygninger I 2011 og 2012 har vi gennemført en større renovering af værelserne i hovedbygningen, så disse nu fremstår tidssvarende og rengøringsvenlige. Ligeledes er skolens kontormiljø sat i stand. Dette store arbejde er ledet og udført af skolens pedeller. I 2013 er det planen, at de sidste af de gamle elevværelser vil blive sat i stand, ligesom flere opholdsrum/arbejdsrum og spisesal skal renoveres og møbleres på ny. Vi vurderer, at det er af stor betydning løbende at holde bygningerne i bedst mulig stand så Ollerup Efterskole også på dette område kan stå distancen. Koncertsal Arbejdet med at realisere Musica Sydfyn pågår stadig. Det er fortsat projektets tanke at opføre en koncertsal med ca. 450 siddende publikummere i et arkitektonisk spændende rum, med en fornem akustik og med alle moderne faciliteter. Der er i 2012 lagt mange timer i projektet, hvortil en kvalificeret arbejdsgruppe er tilknyttet. Hertil kommer et stort engagement fra såvel bestyrelsen som medarbejdere. Januar 2012 erhvervede vi et jordstykke vest for skolen, hvorpå koncertsalen skal ligge. Fra 1. april 2013 er to lærere endvidere frikøbt på tilsammen 40% i et år, for at give forstanderen bedre mulighed for at fuldføre arbejdet med Musica Sydfyn. Arbejdet med at rejse midler foregår efter en flerstrenget model. Elevforeningen arbejder på et projekt, Tune Up, bestyrelsen arbejder på at skabe folkelig opbakning (bl.a. salg af folkeaktier) og der arbejdes sammen med erhvervslivet om at rejse midler fra det lokale erhvervsliv og lokale fonde. Der er mange positive signaler, som fortsat giver grobund og optimisme for at vi kan kvalificere os til støtte fra landets store kulturelle/almene fonde. Glædeligt er det også, at der er opnået en solid politisk opbakning fra såvel kulturpolitikere, som Svendborg Byråd og ikke mindste fra flere af landets store fonde for almene kulturelle aktiviteter. I løbet af 2013 forventer vi at kunne rejse den nødvendige kapital, så vi kan realisere en koncertsal.

11 Ollerup Efterskole 9 Ledelsesberetning Usædvanlige forhold Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten. Væsentlige økonomiske forbindelser med andre institutioner, der modtager offentlige tilskud Skolen har ingen væsentlige økonomiske forbindelser med andre institutioner, der modtager offentlige tilskud. Dog lejer vi af og til Den Frie Skoles idrætshal til vores idrætsundervisning og udlejer en formiddag pr. uge naturfagslokalet til Ollerup Friskole. Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten. Fremtiden Ollerup Efterskole har gode forventninger til fremtiden. Dog har vi oplevet, at værdien af ventelisterne er blevet mindre. Pga. det faldende elevtal i ungdomsårgangene, den øgede kapacitet på landet efterskoler og den økonomiske uro er der nu mere kamp om efterskoleelever. Vi må konstatere, at vi i foråret 2013 ikke længere har reelle ventelister. Da det er normalt, at elever er skrevet op på flere skoler, har de skoler, der mangler elever en interesse i at optage elever i god tid før skoleåret. For at imødegå denne tendens har vi iværksat en række PR tiltag heriblandt skolens hjemmeside, vores officielle OE face book side. Vi arbejder ligeledes på at justere fortællingen, så det bliver åbenbart for alle, at der ikke er lange ventelister på OE og at vi er åbne for alle: nybegyndere såvel som den øvede musikinteresserede elev. For OE er det engagementet og interesse for at gå i skole og dyrke musik, der er bærende og ikke at man kan præstere på et højt niveau. Vi forventer stadig fuldt hus ved skoleårets start i såvel 2013 som i Seneste satsning er et nyt solcelleanlæg på 160 kw, som vi tager i brug foråret Dette er dimensioneret til at kunne lave al strøm til skolen. Anlægget forventes afskrevet over ca år. Endelig tager vi i løbet af efteråret 2013 en udvidelse af skolens køkken i brug. Forvaltningsmæssige målsætninger Skolen vil fortsat stræbe efter en høj stabilitet i elevgruppen med et årselevtal så tæt på det optimale som muligt. Elevstabilitet og elevsøgningen hænger sammen med kvaliteten af undervisning, musikaktiviteter, samvær og nærvær. Højt niveau på alle disse områder er den bedste sikring af fremtiden.

12 Ollerup Efterskole 10 Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Ministeriet for Børn og Undervisnings bekendtgørelse nr af 4. december 2006 med senere ændringer om regnskab for folkehøjskoler, efterskoler mv. Årsrapporten er aflagt efter årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B virksomheder med de fravigelser, som fremgår af regnskabsbekendtgørelsen. Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde skolen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når skolen som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå skolen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Resultatopgørelsen Statstilskud Statstilskuddet omfatter den samlede bevilling for kalenderåret inkl. reguleringer, som bliver opgjort på baggrund af indberetningen af det afsluttede skoleår. Skolepenge Skolepenge omfatter årets opkrævede skolepenge samt opkrævede gebyrer for ind- og udmeldelse, materialer, årets ekskursioner mv. Der er foretaget periodisering, såfremt opkrævningsraterne ikke følger regnskabsåret. Periodiseringen foretages med hele uger. Skolepenge omfatter endvidere statslig elevstøtte for regnskabsåret. Andre indtægter Andre indtægter omfatter indtægter i form af udlejning af lokaler og ejendomme til skolens personale, øvrige tilskud mv. Der foretages periodisering, såfremt opkrævningsraterne ikke følger regnskabsåret.

13 Ollerup Efterskole 11 Anvendt regnskabspraksis Finansielle poster Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, amortiseringstillæg og -fradrag vedrørende prioritetsgæld mv. Balancen Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger måles til kostpris og for bygningers vedkommende med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Inventar og udstyr måles til anskaffelsessum med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider: Bygninger Inventar og udstyr 50 år 3-10 år Aktiver med en anskaffelsessum på under kr. pr. enhed indregnes som udgangspunkt som omkostninger i resultatopgørelsen på anskaffelsestidspunktet. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris. Værdipapirer Værdipapirer indregnet under omsætningsaktiver måles til anskaffelsessum. Prioritetsgæld Prioritetsgæld måles på tidspunktet for lånoptagelse til kostpris, svarende til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. Efterfølgende måles prioritetsgæld til amortiseret kostpris. Dette betyder, at forskellen mellem provenuet ved lånoptagelsen og den nominelle værdi, der skal tilbagebetales, indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden som en finansiel omkostning ved anvendelse af den effektive rentes metode. Andre finansielle forpligtelser Andre finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

14 Ollerup Efterskole 12 Anvendt regnskabspraksis Regnskabsmæssige nøgletal Nøgletal er defineret som følger: Nøgletal Beregningsformel Overskudsgrad (%) = Driftsresultat før ekstraordinære poster x 100 Indtægter i alt Likviditetsgrad (%) = Soliditetsgrad (%) = Finansieringsgrad (%) = Omsætningsaktiver i alt x 100 Kortfristet gæld i alt Egenkapital i alt x 100 Aktiver i alt Langfristet gæld i alt x 100 Materielle anlægsaktiver i alt Årsværk = Sum af heltidsansatte og deltidsansatte, herunder timelønnede omregnet til heltid Lærerårsværk på frie = Skoleledere (herunder viceskoleinspektører grundskoler mv. og afdelingsledere), lærere og børnehaveklasseleder Lærerårsværk på private skoler = for gymnasial uddannelse Ledere (herunder viceskoleinspektører, afdelingsledere, viceafdelingsinspektører, og afdelingsledere) og lærere

15 Ollerup Efterskole 13 Resultatopgørelse for 2012 Indtægter Note kr. t.kr. Statstilskud Skolepenge Andre indtægter Indtægter Omkostninger Lønomkostninger, undervisning 4 ( ) (8.467) Andre omkostninger, undervisning 5 ( ) (1.519) Undervisning ( ) (9.986) Lønomkostninger, ejendomsdrift 6 ( ) (1.094) Andre omkostninger, ejendomsdrift 7 ( ) (1.904) Ejendomsdrift ( ) (2.998) Lønomkostninger, kostafdeling 8 ( ) (1.284) Andre omkostninger, kostafdeling 9 ( ) (1.221) Kostafdeling ( ) (2.505) Lønomkostninger, administration mv. 10 ( ) (440) Andre omkostninger, administration mv. 11 ( ) (713) Administration mv. ( ) (1.153) Omkostninger vedrørende drift ( ) (16.642) Resultat før finansielle poster m.fl Renteindtægter mv Renteomkostninger mv. 13 ( ) (1.253) Finansielle poster ( ) (1.150) Året resultat Resultatdisponering Overført til næste år

16 Ollerup Efterskole 14 Balance pr Note kr. t.kr. Grunde og bygninger Inventar og udstyr, undervisning Inventar og udstyr, i øvrigt Anlægsaktiver Tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Likvide beholdninger Omsætningsaktiver Aktiver

17 Ollerup Efterskole 15 Balance pr Note kr. t.kr. Saldo Overført overskud Egenkapital Kreditforeningslån Langfristet gæld Kortfristet del af langfristet gæld Anden kortfristet gæld Periodeafgrænsningsposter Kortfristet gæld Gæld Passiver Andre forpligtelser 22

18 Ollerup Efterskole 16 Pengestrømsopgørelse for kr. t.kr. Driftens likviditetsvirkning Årets resultat Korrektioner for at afstemme årets resultat til likvide midler hidrørende fra driftsmæssige aktiviteter Afskrivninger og andre driftsposter, der ikke har likviditetsmæssig virkning Regnskabsmæssige afskrivninger Regulering af kurstab ved indfrielse af lån Stigning/fald i omsætningsaktiver og kortfristet gæld Tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter (forudbetalte omkostninger) Anden kortfristet gæld Periodeafgrænsningsposter (forudmodtagede indtægter) Driftens likviditetsvirkning Investeringers likviditetsvirkning Betaling for anlægsaktiver ( ) (288) Investeringers likviditetsvirkning ( ) (288) Finansieringens likviditetsvirkning Tilbagebetaling af gæld ( ) (395) Nettoprovenu ved låneomlægning Kurstab ved indfrielse af lån, nedskrivning (13.895) (13) Finansieringens likviditetsvirkning ( ) (408) Årets likviditetsvirkning fra driften, investeringer og finansiering Likvide midler Summen af årets likviditetsvirkning, fra driften, investeringer og finansiering Likvide midler

19 Ollerup Efterskole 17 Noter 1. Statstilskud Skoletilskud kr. t.kr. Taxametertilskud Bygningstilskud Tilskud 2 sprogede elever Statstilskud i øvrigt (3.465) Skolepenge Kurser på 2 uger og derover Elevbetaling Statslig elevstøtte Ekstra skolepenge 0 1 Udmeldelsesgebyr Andre indtægter Lejeindtægter fra lokaler mv Lejeindtægter fra boliger, boligbidrag mv Ansattes betaling for kost Ansattes betaling for lys og varme Kontingent skolekredsmedlemmer og lignende Øvrige indtægter og andre tilskud Øvrige indtægter Praktikhonorar 0 2 Gaver og private indskud

20 Ollerup Efterskole 18 Noter 4. Lønomkostninger, undervisning Løn Barselsrefusion 0 (128) kr. t.kr. Lønafhængige omkostninger inkl. pensionsbidrag til forstander og lærere ATP Pensionsbidrag Efterlønskassen Fleksjobbidrag AER-bidrag Regulering feriepengeforpligtelse (11.692) Andre omkostninger, undervisning Undervisningsmaterialer Bøger, tidsskrifter mv Fotokopiering Lejrskoler og ekskursioner Inventar og udstyr, vedligeholdelse Inventar og udstyr, anskaffelse Inventar og udstyr, leje og leasing 0 3 Afskrivning vedrørende undervisning Øvrige omkostninger, undervisning Kontingenter og licenser Kortøj og sangbøger Personaleuddannelse Møder og arrangementer Prøveomkostninger Tjenesterejser Kontaktgrupper Befordring/busdrift

21 Ollerup Efterskole 19 Noter kr. t.kr. 6. Lønomkostninger, ejendomsdrift Løn Lønrefusioner (24.875) (136) Lønafhængige omkostninger inkl. pensionsbidrag Pensionsbidrag Regulering feriepengeforpligtelse (449) Andre omkostninger, ejendomsdrift Lejeomkostninger Skatter, afgifter og ejendomsforsikringer Ejendomsforsikringer Ejendomsskat og andre offentlige afgifter Varme, el og vand Varme El Vand Rengøring og renovation Vedligeholdelse Afskrivning vedrørende ejendom Afskrivninger vedrørende maskiner Fortjeneste ved salg af driftsmidler (56.125) 0 Øvrige omkostninger vedrørende ejendomsdrift Lønomkostninger, kostafdeling Løn Lønrefusioner (55.168) (27) Lønafhængige omkostninger inkl. pensionsbidrag Pensionsbidrag Regulering, feriepengeforpligtelse

22 Ollerup Efterskole 20 Noter kr. t.kr. 9. Andre omkostninger, kostafdeling Madvarer EU tilskud (23.153) (9) Køkkeninventar, vedligeholdelse Køkkeninventar, anskaffelse Afskrivning vedrørende kostafdeling Øvrige omkostninger, kostafdeling Rengøring mv Diverse Lønomkostninger, administration mv. Løn Lønrefusioner ( ) (258) Lønafhængige omkostninger inkl. pensionsbidrag Pensionsbidrag Regulering, feriepengeforpligtelse Andre omkostninger, administration mv. Revision Regnskabsmæssig assistance Tab på tilgodehavender Markedsføring Kontorartikler, porto, telefon mv Edb-omkostninger mv Kontorinventar, vedligeholdelse Kontorinventar, anskaffelse Transport

23 Ollerup Efterskole 21 Noter 11. Andre omkostninger, administration mv. (fortsat) Transport kr. t.kr. Øvrige omkostninger, administration Advokat, arkitekt og rådgivning Forsikringer Årsskrift Kontingenter og abonnementer Aviser, tidsskrifter mv CD-produktion Personaleomkostninger Sektornet Bestyrelsesmøder Repræsentation Diverse Renteindtægter mv. Renteindtægter fra pengekonti Renteomkostninger mv Prioritetsrenter Renteomkostninger pengeinstitut 13 0 Renter kreditorer Regulering kurstab ved indfrielse af lån

24 Ollerup Efterskole 22 Noter 14. Materielle anlægsaktiver Inventar Inventar og udstyr og udstyr Ejendomme undervisning i øvrigt kr. kr. kr. Anskaffelsessum Tilgang Afgang 0 0 ( ) Anskaffelsessum Afskrivninger Årets af- og nedskrivninger Tilbageførte afskrivninger vedr. afhændede aktiver 0 0 ( ) Afskrivninger Bogført værdi Bogført værdi Seneste offentlige ejendomsvurdering Tilgodehavender Skolepenge kr. t.kr. Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Forudbetalte lønninger Andre forudbetalinger Likvide beholdninger Kasse Bank Udenlandsk valuta

25 Ollerup Efterskole 23 Noter 18. Egenkapital kr. t.kr. Egenkapital Overført overskud Egenkapital Langfristet gæld LR Realkredit 0,5953% restår LR Realkredit 3% restår LR Realkredit 3% restår Realkredit 5,4445%, restløbetid 26 år Kreditforeningslån 4,376%, restløbetid 24 år Amortiseringstillæg (29.700) (30) Kurstab ved indfrielse af lån ( ) (575) Kortfristet del af langfristet gæld ( ) (434) Ud over 5 år forfalder Anden kortfristet gæld Feriepengeforpligtelse Skyldige feriepenge Skyldig A-skat og AM-bidrag Bankgæld Skyldigt ATP Skyldig løn Gruppeliv Modtaget tilskud vedr. koncertsal Anden gæld

26 Ollerup Efterskole 24 Noter 21. Periodeafgrænsningsposter Statstilskud Skolepenge kr. t.kr. Andre forudbetalinger Uforbrugt individuel elevstøtte Andre forpligtelser Pantsætninger Skoleejendommene er behæftet således: 2012 kr. Prioritetsgæld, realkreditinstitut Til sikkerhed for mellemværende med Nordea er indlagt skadeløsbrev på kr. samt ejerpant på kr. med panteret i skolens ejendomme. brt/doh T:\AFD2400\582370\582370re1301.doc

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

Den Grønne Friskole. Årsrapport. Strandlodsvej 40. 2300 København S. Skolekode 280553

Den Grønne Friskole. Årsrapport. Strandlodsvej 40. 2300 København S. Skolekode 280553 0 Den Grønne Friskole Strandlodsvej 40 2300 København S Årsrapport 2014 Skolekode 280553 Indhold Skoleoplysninger 1 Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3-4 Ledelsesberetning

Læs mere

Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn CVR-nr. 26896002. Årsrapport 2014

Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn CVR-nr. 26896002. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Gøteborgvej 18 Postboks 7012 9200 Aalborg SV Telefon 98796000 Telefax 98796001 www.deloitte.dk Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn

Læs mere

Den Selvejende Institution Kolding Realskole. Årsrapport 2013. CVR-nr. 82 96 81 13

Den Selvejende Institution Kolding Realskole. Årsrapport 2013. CVR-nr. 82 96 81 13 Den Selvejende Institution Årsrapport 2013 CVR-nr. 82 96 81 13 Desud onens Koldin Skolel Vi erkl om fri ringen Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Ledelsesberetning 6 Beretning

Læs mere

Busses Skole. Årsrapport. Mosebuen 1. 2820 Gentofte. Skolekode 157.015

Busses Skole. Årsrapport. Mosebuen 1. 2820 Gentofte. Skolekode 157.015 0 0 Busses Skole Mosebuen 1 2820 Gentofte Årsrapport 2012 Skolekode 157.015 Indhold Skoleoplysninger 1 Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3-4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Andelsselskabet Otterup Vandværk CVR-nr. 11 09 18 14. Årsrapport 2009 77. driftsår. Budget for 2010

Andelsselskabet Otterup Vandværk CVR-nr. 11 09 18 14. Årsrapport 2009 77. driftsår. Budget for 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63146600 Telefax 63146612 www.deloitte.dk Andelsselskabet Otterup Vandværk CVR-nr. 11 09

Læs mere

Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A.

Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det som

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35, 9900 FREDERIKSHAVN ÅRSRAPPORT

FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35, 9900 FREDERIKSHAVN ÅRSRAPPORT Tlf: 96 20 76 00 frederikshavn@bdo.dk www.bdo.dk BOOStatsautoriseret revisionsaktieselskab Rimmens Alle 89, Box 712 DK 9900 Frederikshavn CVR nr. 20222670 FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35,

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Foreningen Ørstedspavillonen

Foreningen Ørstedspavillonen Ryttervej 4 Torvet 2 CVR-nr. 26 06 36 55 5700 Svendborg 5900 Rudkøbing www.tranberg.nu Telefon 62 17 21 40 Telefon 62 51 32 66 info@tranberg.nu Denne rapport indeholder11 sider 5083-r001-13.doc Indholdsfortegnelse

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

Network of Corporate Academies CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2011

Network of Corporate Academies CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Network of Corporate Academies CVR-nr.

Læs mere

Busses Skole. Årsrapport. Mosebuen 1. 2820 Gentofte. Skolekode 157.015

Busses Skole. Årsrapport. Mosebuen 1. 2820 Gentofte. Skolekode 157.015 0 0 Busses Skole Mosebuen 1 2820 Gentofte Årsrapport 2014 Skolekode 157.015 Indhold Skoleoplysninger 1 Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3-4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Deloitte. Partii Inuit. Årsrapport 2013. (2. februar - 31. december)

Deloitte. Partii Inuit. Årsrapport 2013. (2. februar - 31. december) Deloitte. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartner CVR-nr. 33 96 35 56 Imaneq 33, 6.-7. etage Postboks 20 3900 Nuuk Telefon +299321511 Telefax +299322711 www.deloitte.dk Partii Inuit Årsrapport 2013

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84)

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) INTERN ÅRSRAPPORT 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens bestyrelsesmøde den 5/5 2009. Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2007/08 for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 (12 måneder) 50. regnskabsår Ordinær generalforsamling

Læs mere

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 www.bdo.dk DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2014 86. REGNSKABSÅR Årsrapporten

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk. Årsregnskabet for året 2013

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk. Årsregnskabet for året 2013 Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Årsregnskabet for året 2013 Galoche Allé 6 4600 Køge T: 56 64 05 00 F: 56 64 05 25 E: post@addere.dk W: addere.dk CVR: 34 58 99 92 Uafhængigt medlem af DFK International

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504 Dansk Revision Århus registreret revisionsaktieselskab Tomsagervej 2 DK-8230 Åbyhøj aarhus@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 36 12 12 Telefax: +45 89 36 12 00 CVR: DK 26 71 76 71 Bank:

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014 Indhold Bestyrelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Foreningsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar - 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening Dansk Revision Hillerød Godkendt Revisionsaktieselskab Vølundsvej 6B DK-3400 Hillerød hillerod@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 48 24 48 24 Telefax: +45 48 24 02 72 CVR: DK 26 58 03 90

Læs mere

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge CVR-nummer: 51284615 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på vandværkets ordinær generalforsamling afholdt den: Som dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Tjebberup Vandværk a.m.b.a.

Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7 Balance

Læs mere

FORENINGEN BRYGGENET ÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2014

FORENINGEN BRYGGENET ÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2014 Østerbrogade 62 2100 København Ø Telefon: 3526 5208 Telefax: 3526 5209 FORENINGEN BRYGGENET ÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2014 Godkendt på foreningens repræsentantskabsmøde den / 2015 dirigent Kontorfællesskab

Læs mere

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Nuna Fonden GER-nr. 14883592. Årsrapport 2012/2013

Nuna Fonden GER-nr. 14883592. Årsrapport 2012/2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Imaneq 33, 6.-7. etage Postboks 20 3900 Nuuk Telefon +299 321511 Telefax +299 322711 www.deloitte.dk Nuna Fonden GER-nr. 14883592 Årsrapport

Læs mere

NØRRE AABY ANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT FOR 2014

NØRRE AABY ANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT FOR 2014 NØRRE AABY ANTENNEFORENING CVR-nr. 72 97 46 11 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 18. marts 2015 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Side Oplysninger om foreningen...

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge (CVR-nr. 47 49 97 12) Årsrapport for 2014 Galoche Allé 6 4600 Køge T: 56 64 05 00 F: 56 64 05 25 E: post@addere.dk W: addere.dk

Læs mere

Network of Corporate Academies (NOCA) Årsregnskab 2010

Network of Corporate Academies (NOCA) Årsregnskab 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Birkerød Kongevej 25 C 3460 Birkerød Telefon 45945000 Telefax 45945099 www.deloitte.dk Network of Corporate Academies (NOCA) CVR-nr.

Læs mere

ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT

ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT 2012 CVR-NR. 25 06 49 17 Indhold Påtegning og erklæring Bestyrelsens påtegning... 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet... 4 Side Årsregnskab

Læs mere

Antal elever pr. elev

Antal elever pr. elev Institutionsnavn Regnskabsår Grundtilskud Reduktion for indtægter modregnet i tilskuddet Taxametertilskud (takst 1) Bygningstilskud Tilskud til specialundervisning m.v. af elever med særlige behov og til

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2012-31. maj 2013 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2014-31. maj 2015 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

NOCA (Network of Corporate Academies) CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2012

NOCA (Network of Corporate Academies) CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk NOCA (Network of Corporate Academies)

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31. GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Resultatbudget 2014 og 2015 Godkendt på vandværkets ordinær

Læs mere

ABF Fremtiden 3. serie

ABF Fremtiden 3. serie Lundbyesgade 3-5, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31. www.primarevision.dk GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014 Resultatbudget 2015 og 2016 Godkendt på

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport 2011/12

Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport 2011/12 Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. CVR nr. 22 72 41 18 Årsrapport 2011/12 R, s Jens Baggesens Vej 90 N, 8200 Århus N Tlf.: (+45) 8612 7888, Fax: (+45) 8612 7885 e-mail: aarhus@rsmplus.dk, www.rsmplus.dk

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15 Dansk Ornitologisk Forening DOF København CVR-nummer 54 75 24 15 Indhold Foreningsoplysninger... 3 Påtegninger... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæring... 6 Anvendte regnskabsprincipper...

Læs mere

Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg. Årsrapport 1. januar 2013 til 31.

Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg. Årsrapport 1. januar 2013 til 31. Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Resultatbudget 2014 og 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Årsberetning...

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Foreningen Bastard Festival. CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013

Foreningen Bastard Festival. CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013 Foreningen Bastard Festival CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4

Læs mere

SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Tjebberup Vandværk a.m.b.a.

Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7 Balance

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012. 6. regnskabsår

Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012. 6. regnskabsår Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012 6. regnskabsår Grundejerforeningen Ørestad Syd Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Side Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Midtsjællands Efterskole

Midtsjællands Efterskole Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere København Gribskovvej

Læs mere

Grundejerforeningen Ørbækhave. Årsregnskab 2014

Grundejerforeningen Ørbækhave. Årsregnskab 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Grundejerforeningen Ørbækhave Årsregnskab

Læs mere

Kirkhoff & Tyrrestrup

Kirkhoff & Tyrrestrup Kirkhoff & Tyrrestrup Foreningen Hårbølle Havn Hårbølle Bro 10, 4792 Askeby CVR.nr. 19 59 03 80 Årsregnskab 2014 Nærværende årsregnskab er godkendt på den ordinære generalforsamling, den 22 / 3 2015 Dirigent:

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning DEN SELVEJENDE INSTUTION GESTEN FRITIDSCENTER CVR nr. 68 96 07 11 Årsregnskab 2013 Årsregnskabet er godkendt på det ordinære repræsentantskabsmøde Gesten, den / 2014 dirigent

Læs mere

Rolfsted og Omegns Transformerforenings. Årsrapport 2012

Rolfsted og Omegns Transformerforenings. Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63146600 Telefax 63146612 www.deloitte.dk Rolfsted og Omegns Transformerforenings Netselskab

Læs mere

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup CVR-nr. 11 32 53 19 ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. september 2013 Dirigent indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport for året 2012

Årsrapport for året 2012 ø e r n e s / evision.. registreretrev 1.sionsaktieselskab DDS - Storstrømmen Landsdelsforening 14 6. regnskabsår Årsrapport for året 2012 Efterfølgende årsrapport med tilhørende noter er fremlagt og godkendt

Læs mere

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2011

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2011 Andelsboligforeningen Wagnsborg Årsrapport for 2011 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2012 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen 1 Bestyrelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101 585 CVR-nr. 28 44 64 46. Årsrapport 2008. 4. regnskabsår

Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101 585 CVR-nr. 28 44 64 46. Årsrapport 2008. 4. regnskabsår Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101 585 CVR-nr. 28 44 64 46 Årsrapport 2008 4. regnskabsår Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

Ærø Golf Klub CVR-nr. 27 88 86 74. Årsrapport 2012

Ærø Golf Klub CVR-nr. 27 88 86 74. Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Klosterplads 9 Postboks 169 5700 Svendborg Telefon 63146900 Telefax 62212801 www.deloitte.dk Ærø Golf Klub CVR-nr. 27 88 86 74 Årsrapport

Læs mere

Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr.: 24213714 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon: 75 53 00 00 Telefax: 75 53 00 38

Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr.: 24213714 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon: 75 53 00 00 Telefax: 75 53 00 38 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr.: 24213714 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon: 75 53 00 00 Telefax: 75 53 00 38 www.deloitte.dk Landdistrikternes Fællesråd CVR-nr. 20 25 71 80 Årsrapport

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. CVR nr. 22 72 41 18 Årsrapport 2013/14 Jens Baggesens Vej 90N, 8200 Århus N Tlf.: (+45) 8612 7888, Fax: (+45) 8612 7885 e-mail: aarhus@rsmplus.dk,

Læs mere

Karup Vandværk CVR-nr. 42360112. Årsrapport 2014

Karup Vandværk CVR-nr. 42360112. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33 96 35 56 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89252525 Telefax 89252550 www.deloitte.dk Karup Vandværk CVR-nr. 42360112 Årsrapport Medlem af

Læs mere

Antenneforeningen i Kolding (AFiK) CVR-nr. 28 16 06 82 Årsrapport for 2006

Antenneforeningen i Kolding (AFiK) CVR-nr. 28 16 06 82 Årsrapport for 2006 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Antenneforeningen i Kolding (AFiK) CVR-nr. 28 16 06

Læs mere