Ollerup Efterskole Skolekode Årsrapport 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ollerup Efterskole Skolekode 427 301. Årsrapport 2012"

Transkript

1 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr Tværkajen 5 Postboks Odense C Telefon Telefax Ollerup Efterskole Skolekode Årsrapport 2012 Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited

2 Ollerup Efterskole Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger om institutionen 1 Dirigent 1 Ledelsespåtegning og bestyrelsens habilitetserklæring 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning inkl. hoved- og nøgletal 5 Ledelsesberetning 6 Anvendt regnskabspraksis 10 Resultatopgørelse for Balance pr Pengestrømsopgørelse for Noter 17 Side

3 Ollerup Efterskole 1 Generelle oplysninger om institutionen Selvejende institution Ollerup Efterskole Svendborgvej 10, Ollerup 5762 V. Skerninge Hjemstedskommune: Svendborg Skolekode: Regnskabsår: 16 Bestyrelse Anne Kirstine Primdahl, formand Kurt Sorknæs, næstformand Per Buch Sigrid Wemmelund Povl Balslev Niels Baarvig Kristian E. Bach, elevforeningsrepræsentant Forstander Jesper Vognsgaard Revision Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Godkendt på skolens generalforsamling, den Dirigent

4 Ollerup Efterskole 2 Ledelsespåtegning og bestyrelsens habilitetserklæring Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar december 2012 for Ollerup Efterskole. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med bekendtgørelse nr af 4. december 2006 om regnskab for folkehøjskoler, efterskoler mv. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af skolens aktiver og passiver, finansielle stilling, pengestrømme samt resultatet. Skolen har etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at de dispositioner, der er omfattet af årsrapporten, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Der er endvidere etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved skolens forvaltning, og at oplysningerne i årsrapporten om nøgletal er dokumenterede og i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen. Habilitetserklæring Undertegnede bestyrelse erklærer desuden, at vi opfylder habilitetskravene til bestyrelsesmedlemmer i henhold til lov om folkehøjskoler, efterskoler mv. 7. Ollerup, den 11. april 2013 Forstander Jesper Vognsgaard Bestyrelse Anne Kirstine Primdahl Kurt Sorknæs Per Buch Sigrid Wemmelund Kirkeby Sand 21 Rosevej 11, Ballen Porthusvej 100 Strandvej Stenstrup 5762 V. Skerninge 5700 Svendborg 5700 Svendborg formand næstformand Povl Balslev Niels Baarvig Kristian E. Bach Sct. Jørgensvej 67 Bystedparken 26, Gårslev Torvet 5, 2. sal, 1. dør 5700 Svendborg 7080 Børkop 5900 Rudkøbing elevforeningsrepræsentant

5 Ollerup Efterskole 3 Den uafhængige revisors erklæringer Til skolekredsen i Ollerup Efterskole Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for Ollerup Efterskole for regnskabsåret 1. januar december 2012, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse, noter og særlige specifikationer. Årsregnskabet er udarbejdet efter lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler) og bekendtgørelse nr af 4. december 2006 om regnskab for folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler) (regnskabsbekendtgørelsen frie kostskoler). Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl samt for valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision samt yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning og god offentlig revisionsskik, jf. bekendtgørelse nr af 8. december 2008 om revision og tilskudskontrol m.m. ved folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (revisionsbekendtgørelsen frie kostskoler). Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for skolens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af skolens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

6 Ollerup Efterskole 4 Den uafhængige revisors erklæringer Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Ollerup Efterskoles aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af Ollerup Efterskoles aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december 2012 i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Odense, den 11. april 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Claus Kolin statsautoriseret revisor

7 Ollerup Efterskole 5 Ledelsesberetning inkl. hoved- og nøgletal Hoved- og nøgletal Resultatopgørelse (i t.kr.) Indtægter i alt Heraf statstilskud Omkostninger vedr. drift i alt (16.858) (16.642) (16.145) (16.080) (14.097) Driftsresultat før finansielle poster Finansielle poster (1.151) (1.150) (1.188) (819) (782) Årets resultat Balance (i t.kr.) Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver i alt Balancesum Egenkapital ultimo Langfristet gæld i alt Kortfristet gæld i alt Pengestrømsopgørelse (i t.kr.) Driftens likviditetsvirkning Investeringers likviditetsvirkning i alt (1.821) (288) (27) (1.511) (7.098) Finansieringens likviditetsvirkning i alt (164) (408) (389) (372) (347) Pengestrøm, netto (338) (6.018) Regnskabsmæssige nøgletal Overskudsgrad 4,4% 2,8% 2,6% 3,6% 9,3% Likviditetsgrad 248,5% 311,8% 313,4% 303,4% 349,5% Soliditetsgrad 26,6% 25,1% 23,7% 23,0% 21,3% Finansieringsgrad 90,6% 98,1% 98,7% 97,8% 104,2% Samlet elevbetaling pr. årselev i hele kr Antal årselever i regnskabsåret 118,4 119,1 118,4 118,8 115,7 Antal årselever i skoleåret 117,7 119,3 118,6 119,1 112,8 Antal lærerårsværk 16,0 16,6 16,2 15,9 14,6 Antal årsværk for øvrigt personale 8,8 9,5 9,0 9,1 9,1 Antal årsværk i alt 24,8 26,1 25,2 25,0 23,7 Heraf % andel ansat på særlige vilkår 4,0% 3,8% 5,6% 6,5% 4,6% Årselever pr. lærerårsværk 7,4 7,2 7,3 7,5 7,9 Lærerlønomkostning pr. årselev i hele kr Øvrige lønomkostninger pr. årselev i hele kr Lønomkostninger i alt pr. årselev i hele kr Undervisningsomkostninger pr. årselev i hele kr Ejendomsomkostninger pr. årselev i hele kr Kostafdelingsomkostninger pr. årselev i hele kr Administrationsomkostninger pr. årselev i hele kr

8 Ollerup Efterskole 6 Ledelsesberetning Hovedaktivitet Ollerup Efterskole Sang & Musik, har i kalenderåret 2012 drevet efterskolevirksomhed i henhold til loven om frie kostskoler. Skolen har fortsat en kapacitet på 114 sengepladser - en størrelse skolen har haft siden skoleåret 2008/09 og som forekommer passende. Med et undervisningsår på 42 uger er det maksimale elevugetal 4788 uger (114 x 42). I 2012 blev elevugetallet 4736 (118,4 ÅE x 40 uger) mod 4764 i 2011 og 4736 i Den aktuelle belægning er således 98,9% mod 99,5% i 2011 og 98,9% i Disse størrelser vidner om, at vi også i 2012 har formået at holde eleverne vel i hus, hvilket i sig selv er meget tilfredsstillende, specielt når den generelle situation på landets efterskoler tages i betragtning. Omsat til årselever svarer elevugetallet til 118,4 i 2012, hvilket er på niveau med de seneste fire år. Årets økonomiske resultat lyder på kr. (budget: kr.) Årets resultat er noget større end de foregående år ( ). Før 2009 var resultatet i mange år på godt 1 mio.kr. Indeholdt i årets resultat er: Udgifter til vedligehold og renovering på kr. (et fast budgetteret beløb). Ekstraordinære vedligeholdelsesudgifter, der ligger ud over det faste beløb til vedligehold og renovering på yderligere kr. Disse ekstraudgifter dækker over bl.a. maleropgaver og nyt tag på spisesal samt vedligehold af traktor. Renovering af elevværelser (materialer) på kr. I alt har vi brugt kr. i 2012 til vedligehold og renovering. udgifter i forbindelse med udvikling af Musica Sydfyn på kr. er bogført i regnskabets balance som passiver. Der er således tale om at en række udgifter som er forbundet med udvikling af formulering af konkrete ansøgninger til fonde vedr. Musica Sydfyn. Disse udgifter skal henføres til Musica Sydfyn, når denne realiseres. En mindre indtægt fra Ollerup Musikstævne end budgetteret. At den faldende rentesats har givet en mindre renteindtægt. At indmeldelsesgebyret er rykket frem med nogle måneder, hvilket har givet en tidligere indbetaling. At lønstigningerne ikke har været så store som anslået i budgettet. Besparelser i kopiforbruget, da vi har købt en ny og betydelig billigere kopimaskine.

9 Ollerup Efterskole 7 Ledelsesberetning Lægges fokus på driftsresultatet før finansielle poster ses også, at der er tale om en sund drift. Fra et overskud på 1,453 mio.kr. i 2009 til 1,650 mio.kr. i 2010 til 1,661 mio.kr. i 2011 og nu 1,973 mio.kr. i Med ovenstående kommentarer in mente fremstår årets økonomiske resultat som tilfredsstillende. Skolens aktivitet Skolens aktiviteter er gennemført i henhold til de udarbejdede årsplaner og indholdsplaner for henholdsvis og I den boglige undervisning er eleverne fordelt i 5 klasser: en 9. klasse og fire 10. klasser. Klasserne er undervist frem mod henholdsvis afgangsprøven efter 9. kl. og 10. klasseprøven. Ud over den prøverettede undervisning er eleverne undervist i en række musikdiscipliner, kreative valgfag, bevægelsesfag og højskolefag. Temauger, projekter og brobygning har sammen med tiden til terminsprøver og afsluttende prøver fylder ca. 17 uger af skoleårets 42 uger. Efterskolelivet med mangfoldighed af personlighedsudviklende og sociale aktiviteter har således været et væsentligt indhold i året. Kursusaktivitet På baggrund af MUS samtaler mellem medarbejdere og forstander (afholdt i december 2012) er der udarbejdet en kursusplan for hver enkelt medarbejder. Det er fortsat stor interesse for at suge viden til sig, så Ollerup Efterskoles medarbejdere løbende holder sig både kvalificerede og udvikler sig. Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Elevtallet har som det fremgår været stabilt og er et udtryk for, at personalet gør en stor indsats for at støtte op om den enkelte elev. Stabilitet i elevtallet giver også stabilitet i økonomien. Skolens egenkapital har gennem årene været støt stigende og udgør ved udgangen af 2012: kr. Fysik- og musiklokaler, der blev indviet i 2009 lever fortsat op til forventningerne og fungerer som meget fine faciliteter for skolens undervisning. Ligeledes er studiet et stort aktiv. Gennem de seneste to år er der installeret Smart Boards i alle klasselokaler, så også den boglige undervisning har gode tekniske faciliteter. I dag benytter vi computere, hvor det er formålstjenstligt. En bærebar computer er således at betragte som et digitalt penalhus for skolens elever. Medarbejdere Medarbejdergruppen består fortsat af særdeles kvalificeret og engagerede medarbejdere. Der er ikke planer om at ændre på normering inden for hverken den pædagogiske som den teknisk/administrative afdeling.

10 Ollerup Efterskole 8 Ledelsesberetning Anskues antal lærerårsværk er dette steget fra 15,9 i 2009 til 16,3 i 2010 til 16,6 i 2011 men faldet lidt til 16,0 i De små udsving i lærernormen skyldes bl.a. forskellige behov for timelærere i andre instrumentale end hvad de fastansatte musiklærere kan præstere. Indeholdt i timenormeringen er også, at vi de forgående år har in-sourcet opgaver til ansatte på OE. Hvor tendensen rundt omkring går den anden vej, har vi valgt at udføre opgaver som bl.a. hjemmeside, foto, pr og lay-out blandt skolens medarbejdere. Denne in-sourcing svarer anslået til godt 1000 timer, som udgør godt en halv stilling på lærersiden. Antal årsværk for øvrigt personale ligger meget konstant (med et lidt mindre niveau i 2012 da vi ikke har haft brug for ret meget vikardækning som følge af sygdom) på 8,8 mod 9,6 i 2011 og 9.0 i 2010 og 9,1 i Bygninger I 2011 og 2012 har vi gennemført en større renovering af værelserne i hovedbygningen, så disse nu fremstår tidssvarende og rengøringsvenlige. Ligeledes er skolens kontormiljø sat i stand. Dette store arbejde er ledet og udført af skolens pedeller. I 2013 er det planen, at de sidste af de gamle elevværelser vil blive sat i stand, ligesom flere opholdsrum/arbejdsrum og spisesal skal renoveres og møbleres på ny. Vi vurderer, at det er af stor betydning løbende at holde bygningerne i bedst mulig stand så Ollerup Efterskole også på dette område kan stå distancen. Koncertsal Arbejdet med at realisere Musica Sydfyn pågår stadig. Det er fortsat projektets tanke at opføre en koncertsal med ca. 450 siddende publikummere i et arkitektonisk spændende rum, med en fornem akustik og med alle moderne faciliteter. Der er i 2012 lagt mange timer i projektet, hvortil en kvalificeret arbejdsgruppe er tilknyttet. Hertil kommer et stort engagement fra såvel bestyrelsen som medarbejdere. Januar 2012 erhvervede vi et jordstykke vest for skolen, hvorpå koncertsalen skal ligge. Fra 1. april 2013 er to lærere endvidere frikøbt på tilsammen 40% i et år, for at give forstanderen bedre mulighed for at fuldføre arbejdet med Musica Sydfyn. Arbejdet med at rejse midler foregår efter en flerstrenget model. Elevforeningen arbejder på et projekt, Tune Up, bestyrelsen arbejder på at skabe folkelig opbakning (bl.a. salg af folkeaktier) og der arbejdes sammen med erhvervslivet om at rejse midler fra det lokale erhvervsliv og lokale fonde. Der er mange positive signaler, som fortsat giver grobund og optimisme for at vi kan kvalificere os til støtte fra landets store kulturelle/almene fonde. Glædeligt er det også, at der er opnået en solid politisk opbakning fra såvel kulturpolitikere, som Svendborg Byråd og ikke mindste fra flere af landets store fonde for almene kulturelle aktiviteter. I løbet af 2013 forventer vi at kunne rejse den nødvendige kapital, så vi kan realisere en koncertsal.

11 Ollerup Efterskole 9 Ledelsesberetning Usædvanlige forhold Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten. Væsentlige økonomiske forbindelser med andre institutioner, der modtager offentlige tilskud Skolen har ingen væsentlige økonomiske forbindelser med andre institutioner, der modtager offentlige tilskud. Dog lejer vi af og til Den Frie Skoles idrætshal til vores idrætsundervisning og udlejer en formiddag pr. uge naturfagslokalet til Ollerup Friskole. Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten. Fremtiden Ollerup Efterskole har gode forventninger til fremtiden. Dog har vi oplevet, at værdien af ventelisterne er blevet mindre. Pga. det faldende elevtal i ungdomsårgangene, den øgede kapacitet på landet efterskoler og den økonomiske uro er der nu mere kamp om efterskoleelever. Vi må konstatere, at vi i foråret 2013 ikke længere har reelle ventelister. Da det er normalt, at elever er skrevet op på flere skoler, har de skoler, der mangler elever en interesse i at optage elever i god tid før skoleåret. For at imødegå denne tendens har vi iværksat en række PR tiltag heriblandt skolens hjemmeside, vores officielle OE face book side. Vi arbejder ligeledes på at justere fortællingen, så det bliver åbenbart for alle, at der ikke er lange ventelister på OE og at vi er åbne for alle: nybegyndere såvel som den øvede musikinteresserede elev. For OE er det engagementet og interesse for at gå i skole og dyrke musik, der er bærende og ikke at man kan præstere på et højt niveau. Vi forventer stadig fuldt hus ved skoleårets start i såvel 2013 som i Seneste satsning er et nyt solcelleanlæg på 160 kw, som vi tager i brug foråret Dette er dimensioneret til at kunne lave al strøm til skolen. Anlægget forventes afskrevet over ca år. Endelig tager vi i løbet af efteråret 2013 en udvidelse af skolens køkken i brug. Forvaltningsmæssige målsætninger Skolen vil fortsat stræbe efter en høj stabilitet i elevgruppen med et årselevtal så tæt på det optimale som muligt. Elevstabilitet og elevsøgningen hænger sammen med kvaliteten af undervisning, musikaktiviteter, samvær og nærvær. Højt niveau på alle disse områder er den bedste sikring af fremtiden.

12 Ollerup Efterskole 10 Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Ministeriet for Børn og Undervisnings bekendtgørelse nr af 4. december 2006 med senere ændringer om regnskab for folkehøjskoler, efterskoler mv. Årsrapporten er aflagt efter årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B virksomheder med de fravigelser, som fremgår af regnskabsbekendtgørelsen. Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde skolen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når skolen som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå skolen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Resultatopgørelsen Statstilskud Statstilskuddet omfatter den samlede bevilling for kalenderåret inkl. reguleringer, som bliver opgjort på baggrund af indberetningen af det afsluttede skoleår. Skolepenge Skolepenge omfatter årets opkrævede skolepenge samt opkrævede gebyrer for ind- og udmeldelse, materialer, årets ekskursioner mv. Der er foretaget periodisering, såfremt opkrævningsraterne ikke følger regnskabsåret. Periodiseringen foretages med hele uger. Skolepenge omfatter endvidere statslig elevstøtte for regnskabsåret. Andre indtægter Andre indtægter omfatter indtægter i form af udlejning af lokaler og ejendomme til skolens personale, øvrige tilskud mv. Der foretages periodisering, såfremt opkrævningsraterne ikke følger regnskabsåret.

13 Ollerup Efterskole 11 Anvendt regnskabspraksis Finansielle poster Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, amortiseringstillæg og -fradrag vedrørende prioritetsgæld mv. Balancen Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger måles til kostpris og for bygningers vedkommende med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Inventar og udstyr måles til anskaffelsessum med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider: Bygninger Inventar og udstyr 50 år 3-10 år Aktiver med en anskaffelsessum på under kr. pr. enhed indregnes som udgangspunkt som omkostninger i resultatopgørelsen på anskaffelsestidspunktet. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris. Værdipapirer Værdipapirer indregnet under omsætningsaktiver måles til anskaffelsessum. Prioritetsgæld Prioritetsgæld måles på tidspunktet for lånoptagelse til kostpris, svarende til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. Efterfølgende måles prioritetsgæld til amortiseret kostpris. Dette betyder, at forskellen mellem provenuet ved lånoptagelsen og den nominelle værdi, der skal tilbagebetales, indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden som en finansiel omkostning ved anvendelse af den effektive rentes metode. Andre finansielle forpligtelser Andre finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

14 Ollerup Efterskole 12 Anvendt regnskabspraksis Regnskabsmæssige nøgletal Nøgletal er defineret som følger: Nøgletal Beregningsformel Overskudsgrad (%) = Driftsresultat før ekstraordinære poster x 100 Indtægter i alt Likviditetsgrad (%) = Soliditetsgrad (%) = Finansieringsgrad (%) = Omsætningsaktiver i alt x 100 Kortfristet gæld i alt Egenkapital i alt x 100 Aktiver i alt Langfristet gæld i alt x 100 Materielle anlægsaktiver i alt Årsværk = Sum af heltidsansatte og deltidsansatte, herunder timelønnede omregnet til heltid Lærerårsværk på frie = Skoleledere (herunder viceskoleinspektører grundskoler mv. og afdelingsledere), lærere og børnehaveklasseleder Lærerårsværk på private skoler = for gymnasial uddannelse Ledere (herunder viceskoleinspektører, afdelingsledere, viceafdelingsinspektører, og afdelingsledere) og lærere

15 Ollerup Efterskole 13 Resultatopgørelse for 2012 Indtægter Note kr. t.kr. Statstilskud Skolepenge Andre indtægter Indtægter Omkostninger Lønomkostninger, undervisning 4 ( ) (8.467) Andre omkostninger, undervisning 5 ( ) (1.519) Undervisning ( ) (9.986) Lønomkostninger, ejendomsdrift 6 ( ) (1.094) Andre omkostninger, ejendomsdrift 7 ( ) (1.904) Ejendomsdrift ( ) (2.998) Lønomkostninger, kostafdeling 8 ( ) (1.284) Andre omkostninger, kostafdeling 9 ( ) (1.221) Kostafdeling ( ) (2.505) Lønomkostninger, administration mv. 10 ( ) (440) Andre omkostninger, administration mv. 11 ( ) (713) Administration mv. ( ) (1.153) Omkostninger vedrørende drift ( ) (16.642) Resultat før finansielle poster m.fl Renteindtægter mv Renteomkostninger mv. 13 ( ) (1.253) Finansielle poster ( ) (1.150) Året resultat Resultatdisponering Overført til næste år

16 Ollerup Efterskole 14 Balance pr Note kr. t.kr. Grunde og bygninger Inventar og udstyr, undervisning Inventar og udstyr, i øvrigt Anlægsaktiver Tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Likvide beholdninger Omsætningsaktiver Aktiver

17 Ollerup Efterskole 15 Balance pr Note kr. t.kr. Saldo Overført overskud Egenkapital Kreditforeningslån Langfristet gæld Kortfristet del af langfristet gæld Anden kortfristet gæld Periodeafgrænsningsposter Kortfristet gæld Gæld Passiver Andre forpligtelser 22

18 Ollerup Efterskole 16 Pengestrømsopgørelse for kr. t.kr. Driftens likviditetsvirkning Årets resultat Korrektioner for at afstemme årets resultat til likvide midler hidrørende fra driftsmæssige aktiviteter Afskrivninger og andre driftsposter, der ikke har likviditetsmæssig virkning Regnskabsmæssige afskrivninger Regulering af kurstab ved indfrielse af lån Stigning/fald i omsætningsaktiver og kortfristet gæld Tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter (forudbetalte omkostninger) Anden kortfristet gæld Periodeafgrænsningsposter (forudmodtagede indtægter) Driftens likviditetsvirkning Investeringers likviditetsvirkning Betaling for anlægsaktiver ( ) (288) Investeringers likviditetsvirkning ( ) (288) Finansieringens likviditetsvirkning Tilbagebetaling af gæld ( ) (395) Nettoprovenu ved låneomlægning Kurstab ved indfrielse af lån, nedskrivning (13.895) (13) Finansieringens likviditetsvirkning ( ) (408) Årets likviditetsvirkning fra driften, investeringer og finansiering Likvide midler Summen af årets likviditetsvirkning, fra driften, investeringer og finansiering Likvide midler

19 Ollerup Efterskole 17 Noter 1. Statstilskud Skoletilskud kr. t.kr. Taxametertilskud Bygningstilskud Tilskud 2 sprogede elever Statstilskud i øvrigt (3.465) Skolepenge Kurser på 2 uger og derover Elevbetaling Statslig elevstøtte Ekstra skolepenge 0 1 Udmeldelsesgebyr Andre indtægter Lejeindtægter fra lokaler mv Lejeindtægter fra boliger, boligbidrag mv Ansattes betaling for kost Ansattes betaling for lys og varme Kontingent skolekredsmedlemmer og lignende Øvrige indtægter og andre tilskud Øvrige indtægter Praktikhonorar 0 2 Gaver og private indskud

20 Ollerup Efterskole 18 Noter 4. Lønomkostninger, undervisning Løn Barselsrefusion 0 (128) kr. t.kr. Lønafhængige omkostninger inkl. pensionsbidrag til forstander og lærere ATP Pensionsbidrag Efterlønskassen Fleksjobbidrag AER-bidrag Regulering feriepengeforpligtelse (11.692) Andre omkostninger, undervisning Undervisningsmaterialer Bøger, tidsskrifter mv Fotokopiering Lejrskoler og ekskursioner Inventar og udstyr, vedligeholdelse Inventar og udstyr, anskaffelse Inventar og udstyr, leje og leasing 0 3 Afskrivning vedrørende undervisning Øvrige omkostninger, undervisning Kontingenter og licenser Kortøj og sangbøger Personaleuddannelse Møder og arrangementer Prøveomkostninger Tjenesterejser Kontaktgrupper Befordring/busdrift

21 Ollerup Efterskole 19 Noter kr. t.kr. 6. Lønomkostninger, ejendomsdrift Løn Lønrefusioner (24.875) (136) Lønafhængige omkostninger inkl. pensionsbidrag Pensionsbidrag Regulering feriepengeforpligtelse (449) Andre omkostninger, ejendomsdrift Lejeomkostninger Skatter, afgifter og ejendomsforsikringer Ejendomsforsikringer Ejendomsskat og andre offentlige afgifter Varme, el og vand Varme El Vand Rengøring og renovation Vedligeholdelse Afskrivning vedrørende ejendom Afskrivninger vedrørende maskiner Fortjeneste ved salg af driftsmidler (56.125) 0 Øvrige omkostninger vedrørende ejendomsdrift Lønomkostninger, kostafdeling Løn Lønrefusioner (55.168) (27) Lønafhængige omkostninger inkl. pensionsbidrag Pensionsbidrag Regulering, feriepengeforpligtelse

22 Ollerup Efterskole 20 Noter kr. t.kr. 9. Andre omkostninger, kostafdeling Madvarer EU tilskud (23.153) (9) Køkkeninventar, vedligeholdelse Køkkeninventar, anskaffelse Afskrivning vedrørende kostafdeling Øvrige omkostninger, kostafdeling Rengøring mv Diverse Lønomkostninger, administration mv. Løn Lønrefusioner ( ) (258) Lønafhængige omkostninger inkl. pensionsbidrag Pensionsbidrag Regulering, feriepengeforpligtelse Andre omkostninger, administration mv. Revision Regnskabsmæssig assistance Tab på tilgodehavender Markedsføring Kontorartikler, porto, telefon mv Edb-omkostninger mv Kontorinventar, vedligeholdelse Kontorinventar, anskaffelse Transport

23 Ollerup Efterskole 21 Noter 11. Andre omkostninger, administration mv. (fortsat) Transport kr. t.kr. Øvrige omkostninger, administration Advokat, arkitekt og rådgivning Forsikringer Årsskrift Kontingenter og abonnementer Aviser, tidsskrifter mv CD-produktion Personaleomkostninger Sektornet Bestyrelsesmøder Repræsentation Diverse Renteindtægter mv. Renteindtægter fra pengekonti Renteomkostninger mv Prioritetsrenter Renteomkostninger pengeinstitut 13 0 Renter kreditorer Regulering kurstab ved indfrielse af lån

24 Ollerup Efterskole 22 Noter 14. Materielle anlægsaktiver Inventar Inventar og udstyr og udstyr Ejendomme undervisning i øvrigt kr. kr. kr. Anskaffelsessum Tilgang Afgang 0 0 ( ) Anskaffelsessum Afskrivninger Årets af- og nedskrivninger Tilbageførte afskrivninger vedr. afhændede aktiver 0 0 ( ) Afskrivninger Bogført værdi Bogført værdi Seneste offentlige ejendomsvurdering Tilgodehavender Skolepenge kr. t.kr. Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Forudbetalte lønninger Andre forudbetalinger Likvide beholdninger Kasse Bank Udenlandsk valuta

25 Ollerup Efterskole 23 Noter 18. Egenkapital kr. t.kr. Egenkapital Overført overskud Egenkapital Langfristet gæld LR Realkredit 0,5953% restår LR Realkredit 3% restår LR Realkredit 3% restår Realkredit 5,4445%, restløbetid 26 år Kreditforeningslån 4,376%, restløbetid 24 år Amortiseringstillæg (29.700) (30) Kurstab ved indfrielse af lån ( ) (575) Kortfristet del af langfristet gæld ( ) (434) Ud over 5 år forfalder Anden kortfristet gæld Feriepengeforpligtelse Skyldige feriepenge Skyldig A-skat og AM-bidrag Bankgæld Skyldigt ATP Skyldig løn Gruppeliv Modtaget tilskud vedr. koncertsal Anden gæld

26 Ollerup Efterskole 24 Noter 21. Periodeafgrænsningsposter Statstilskud Skolepenge kr. t.kr. Andre forudbetalinger Uforbrugt individuel elevstøtte Andre forpligtelser Pantsætninger Skoleejendommene er behæftet således: 2012 kr. Prioritetsgæld, realkreditinstitut Til sikkerhed for mellemværende med Nordea er indlagt skadeløsbrev på kr. samt ejerpant på kr. med panteret i skolens ejendomme. brt/doh T:\AFD2400\582370\582370re1301.doc

Ollerup Efterskole Skolekode 427 301 Årsregnskab 2004

Ollerup Efterskole Skolekode 427 301 Årsregnskab 2004 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Østre Stationsvej 1 5100 Odense C Telefon 63 11 66 11 Telefax 63 11 66 12 www.deloitte.dk Ollerup Efterskole Skolekode 427 301 Årsregnskab

Læs mere

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89414141 Telefax 89414243 www.deloitte.dk Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2013

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13 Årsrapport

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2014

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13 Årsrapport

Læs mere

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr. 29147116

Læs mere

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Anonym På Bakken ApS CVR-nr. 34624313

Læs mere

Slagelse Lærerkreds CVR-nr. 85 58 95 12. Årsrapport 2014

Slagelse Lærerkreds CVR-nr. 85 58 95 12. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58 55 82 00 Telefax 58 55 82 01 www.deloitte.dk Slagelse Lærerkreds CVR-nr. 85 58 95 12 Årsrapport

Læs mere

Årsrapport 2015/16. Foreningen af Døgn- og Dagtilbud for udsatte børn og unge. Avderødvej 32A 2980 Kokkedal CVR-nr

Årsrapport 2015/16. Foreningen af Døgn- og Dagtilbud for udsatte børn og unge. Avderødvej 32A 2980 Kokkedal CVR-nr Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Foreningen af Døgn- og Dagtilbud

Læs mere

Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn CVR-nr. 26896002. Årsrapport 2014

Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn CVR-nr. 26896002. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Gøteborgvej 18 Postboks 7012 9200 Aalborg SV Telefon 98796000 Telefax 98796001 www.deloitte.dk Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn

Læs mere

Bilzonen A/S CVR-nr Store Regnegade 12, 1. sal 1110 Købehavn K. Årsrapport 2015

Bilzonen A/S CVR-nr Store Regnegade 12, 1. sal 1110 Købehavn K. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilzonen A/S CVR-nr. 25611004

Læs mere

Skødshoved Bro Jollehavn (selvejende institution) CVR-nummer 76 21 56 18 --------------------------------------------------

Skødshoved Bro Jollehavn (selvejende institution) CVR-nummer 76 21 56 18 -------------------------------------------------- REVISIONSFIRMAET MICHAEL FRÆMOHS REGISTRERET REVISOR, HD HØEGH-GULDBERGS GADE 67, 8000 ÅRHUS C Skødshoved Bro Jollehavn (selvejende institution) CVR-nummer 76 21 56 18 --------------------------------------------------

Læs mere

Den Rytmiske Efterskole i Baaring Skolekode Årsrapport 2015

Den Rytmiske Efterskole i Baaring Skolekode Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63146600 Telefax 63146612 www.deloitte.dk Den Rytmiske Efterskole i Baaring Skolekode

Læs mere

K/S Jysk Detail, Rema 1000 Hornslet CVR-nr Marselis Tværvej Aarhus C. Årsrapport Dirigent

K/S Jysk Detail, Rema 1000 Hornslet CVR-nr Marselis Tværvej Aarhus C. Årsrapport Dirigent Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk K/S Jysk Detail, Rema 1000 Hornslet

Læs mere

HADSTEN VANDVÆRK A.M.B.A.

HADSTEN VANDVÆRK A.M.B.A. HADSTEN VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 Påtegninger... 2 Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors påtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Anvendt regnskabspraksis...

Læs mere

Résidence Massena Nice A/S CVR-nr Årsrapport 2011/12

Résidence Massena Nice A/S CVR-nr Årsrapport 2011/12 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Résidence Massena Nice A/S CVR-nr.

Læs mere

Bramming Antenneforening Vest CVR-nr Årsrapport 2013

Bramming Antenneforening Vest CVR-nr Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79128444 Telefax 79128455 www.deloitte.dk Bramming Antenneforening Vest CVR-nr. 18871289

Læs mere

Deptracker ApS CVR-nr Årsrapport 2013

Deptracker ApS CVR-nr Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Deptracker ApS CVR-nr.

Læs mere

KØBENHAVNS LÆRERFORENINGS KOLONIER. Frydendalsvej Frederiksberg

KØBENHAVNS LÆRERFORENINGS KOLONIER. Frydendalsvej Frederiksberg KØBENHAVNS LÆRERFORENINGS KOLONIER Frydendalsvej 20 1809 Frederiksberg ÅRSREGNSKAB FOR 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens regnskabspåtegning Side 3 Revisionspåtegning - 4 Anvendt regnskabspraksis - 5 Resultatopgørelse

Læs mere

Silkeborg Fodbold Holding A/S CVR-nr Papirfabrikken Silkeborg. Årsrapport 2015

Silkeborg Fodbold Holding A/S CVR-nr Papirfabrikken Silkeborg. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89 20 70 00 Telefax 89 20 70 05 www.deloitte.dk Silkeborg Fodbold Holding A/S CVR-nr. 27006329

Læs mere

Nybolig Erhverv Aarhus P/S CVR-nr Værkmestergade 2, Aarhus C. Årsrapport 2015

Nybolig Erhverv Aarhus P/S CVR-nr Værkmestergade 2, Aarhus C. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Nybolig Erhverv Aarhus P/S CVR-nr.

Læs mere

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr.

Læs mere

Fonden for Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik CVR-nr Årsrapport 2014

Fonden for Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik CVR-nr Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Fonden for Nordisk Institut for Kiropraktik

Læs mere

Bramming Antenneforening Vest CVR-nr Årsrapport 2014

Bramming Antenneforening Vest CVR-nr Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79128444 Telefax 79128455 www.deloitte.dk Bramming Antenneforening Vest CVR-nr. 18871289

Læs mere

Solrød Golfklub Højagervej 1, 2690 Karlslunde CVR-nr

Solrød Golfklub Højagervej 1, 2690 Karlslunde CVR-nr Højagervej 1, 2690 Karlslunde CVR-nr. 29 71 17 47 Årsrapport for 2015 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

K/S Smørum Centeret CVR-nr Holmevej Virum. Årsrapport 2015

K/S Smørum Centeret CVR-nr Holmevej Virum. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk K/S Smørum Centeret CVR-nr. 27453325

Læs mere

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk KRS 2012 Holding ApS CVR-nr. 34804362

Læs mere

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPJ INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Carsten Peter Jochumsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT

SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT Tlf: 63 21 6000 svendborg@bdo.dk www.bdo.dk BOD Statsautoriseret Frederiksø 2, 2 DK-5700 Svendborg CVR-nr. 20222670 revisionsaktieselskab SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT 2014 CVR-NR. 8261 0928 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr. 34 65 26 43 Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. marts 2014 Dirigent Havnegade 2 Postbox 5 4300

Læs mere

Den Grønne Friskole. Årsrapport. Strandlodsvej 40. 2300 København S. Skolekode 280553

Den Grønne Friskole. Årsrapport. Strandlodsvej 40. 2300 København S. Skolekode 280553 0 Den Grønne Friskole Strandlodsvej 40 2300 København S Årsrapport 2014 Skolekode 280553 Indhold Skoleoplysninger 1 Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3-4 Ledelsesberetning

Læs mere

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr. 34 65 26 43 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts 2015 Dirigent Havnegade 2 Postbox 5 4300

Læs mere

Waldfeucht II Komplementaranpartsselskab CVR-nr Gl. Landevej Gedser. Årsrapport 2015

Waldfeucht II Komplementaranpartsselskab CVR-nr Gl. Landevej Gedser. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Waldfeucht II - 2004 Komplementaranpartsselskab CVR-nr.

Læs mere

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr Maribovej Nakskov. Årsrapport 2015/16

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr Maribovej Nakskov. Årsrapport 2015/16 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Herningvej 34 4800 Nykøbing F Telefon 54848800 Telefax 54848811 www.deloitte.dk Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33570856 Maribovej

Læs mere

Øverødvej 5 ApS CVR-nr Årsrapport 2013

Øverødvej 5 ApS CVR-nr Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Øverødvej 5 ApS CVR-nr. 34220840

Læs mere

Vestermølle Møllelaug CVR-nr. 32 76 06 51

Vestermølle Møllelaug CVR-nr. 32 76 06 51 CVR-nr. 32 76 06 51 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

TIGOSTFONR ApS CVR-nr H.C. Andersens Boulevard København V. Årsrapport 2015

TIGOSTFONR ApS CVR-nr H.C. Andersens Boulevard København V. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk TIGOSTFONR ApS CVR-nr. 32471927

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg

Foreningen for erhvervsilkeborg Dansk Revision Silkeborg registreret revisionsaktieselskab Hagemannsvej 4 DK-8600 Silkeborg silkeborg@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 86 82 99 22 Telefax: +45 86 82 29 69 CVR: DK 21

Læs mere

Guldklumpen Holding ApS Fælledvej Dragør

Guldklumpen Holding ApS Fælledvej Dragør ES ÅRSRAPPORT 2012 Guldklumpen Holding ApS Fælledvej 200 2791 Dragør CVR nr. 32148050 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

MP Ejendomme Nuuk ApS Reg.nr Årsrapport 2016

MP Ejendomme Nuuk ApS Reg.nr Årsrapport 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Imaneq 33, 6.-7. etage Postboks 20 3900 Nuuk Telefon +299321511 Telefax +299322711 www.deloitte.dk MP Ejendomme Nuuk ApS Reg.nr. 482.237

Læs mere

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Knold & Top Holding ApS

Læs mere

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr CVR-nr. 13 62 85 48 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 11.06.13 Torben Ljungberg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Skov Nielsen Holding ApS CVR-nr Vedbæk Strandvej Vedbæk. Årsrapport 2015

Skov Nielsen Holding ApS CVR-nr Vedbæk Strandvej Vedbæk. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Skov Nielsen Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 15.03.13 Lars Munch Andersen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere

SKJRPK A/S Kongensgade Esbjerg CVR-nr Årsrapport

SKJRPK A/S Kongensgade Esbjerg CVR-nr Årsrapport Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Dokken 8 Postbox 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk SKJRPK A/S Kongensgade 95 6700 Esbjerg CVR-nr.

Læs mere

Network of Corporate Academies CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2011

Network of Corporate Academies CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Network of Corporate Academies CVR-nr.

Læs mere

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86 CVR-nr. 32 21 32 86 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

EMG Invest ApS CVR-nr Grædstrupvej Brædstrup. Årsrapport 2014/15

EMG Invest ApS CVR-nr Grædstrupvej Brædstrup. Årsrapport 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89 25 25 25 Telefax 89 25 25 50 www.deloitte.dk EMG Invest ApS CVR-nr. 26868378 Grædstrupvej 45 8740

Læs mere

ERHVERV SKANDERBORG CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2013

ERHVERV SKANDERBORG CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2013 Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab Kristiansvej 13 8660 Skanderborg T. 87 93 00 99 info@revisorerne-skanderborg.dk www.revisorerne-skanderborg.dk Cvr. nr. 12 54 96 79 ERHVERV SKANDERBORG CVR-NR.

Læs mere

Foreningen Ørstedspavillonen

Foreningen Ørstedspavillonen Ryttervej 4 Torvet 2 CVR-nr. 26 06 36 55 5700 Svendborg 5900 Rudkøbing www.tranberg.nu Telefon 62 17 21 40 Telefon 62 51 32 66 info@tranberg.nu Denne rapport indeholder11 sider 5083-r001-13.doc Indholdsfortegnelse

Læs mere

Résidence Massena Nice A/S CVR-nr Årsrapport 2013/14

Résidence Massena Nice A/S CVR-nr Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Résidence Massena Nice A/S CVR-nr.

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Shahin Holding ApS Toftekrogen 24 Smørumnedre 2765 Smørum

Shahin Holding ApS Toftekrogen 24 Smørumnedre 2765 Smørum ÅRSRAPPORT 2013/2014 Shahin Holding ApS Toftekrogen 24 Smørumnedre 2765 Smørum CVR nr. 32286135 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling

Læs mere

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13 CVR-nr. 34 88 08 67 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/01 2014 Søren Pristed Dirigent Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 2

Læs mere

FIMATIC ApS CVR-nr Nørredamsvej Fredensborg. Årsrapport 2015

FIMATIC ApS CVR-nr Nørredamsvej Fredensborg. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk FIMATIC ApS CVR-nr. 36066628 Nørredamsvej

Læs mere

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

Deloitte. Partii Inuit. Årsrapport 2013. (2. februar - 31. december)

Deloitte. Partii Inuit. Årsrapport 2013. (2. februar - 31. december) Deloitte. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartner CVR-nr. 33 96 35 56 Imaneq 33, 6.-7. etage Postboks 20 3900 Nuuk Telefon +299321511 Telefax +299322711 www.deloitte.dk Partii Inuit Årsrapport 2013

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Tørring Kabel Net Bygade 5a 7160 Tørring. Årsrapport 2013

Tørring Kabel Net Bygade 5a 7160 Tørring. Årsrapport 2013 Tørring Kabel Net Bygade 5a 7160 Tørring Årsrapport 2013 CVR-nr.: 17 93 86 49 Godkendt på ordinær generalforsamling den / 2014 Dirigent 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Selskabsoplysninger... 2 2. Ledelsespåtegning...

Læs mere

E.H. Marketing Danmark ApS CVR-nr Årsrapport 2014/15

E.H. Marketing Danmark ApS CVR-nr Årsrapport 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk E.H. Marketing Danmark ApS CVR-nr.

Læs mere

Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A.

Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det som

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Danish Sprat and Sandeel ApS CVR-nr Årsrapport 2014

Danish Sprat and Sandeel ApS CVR-nr Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk Danish Sprat and Sandeel ApS CVR-nr.

Læs mere

Rokkedahl Landbrug Økologi ApS CVR-nr Nymøllevej 126B 9240 Nibe. Årsrapport 2015

Rokkedahl Landbrug Økologi ApS CVR-nr Nymøllevej 126B 9240 Nibe. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Gøteborgvej 18 9200 Aalborg SV Telefon 98 79 60 00 Telefax 98 79 60 01 www.deloitte.dk Rokkedahl Landbrug Økologi ApS CVR-nr. 35814418

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Børneulykkesfonden CVR-nr Årsregnskab 2015

Børneulykkesfonden CVR-nr Årsregnskab 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Børneulykkesfonden CVR-nr.

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Løgumkloster Friskole Markedsgade 35, 6240 Løgumkloster

Løgumkloster Friskole Markedsgade 35, 6240 Løgumkloster Løgumkloster Friskole Markedsgade 35, 6240 Løgumkloster Skolekode 521.011 Årsregnskab 2006 (18. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Side Skoleoplysninger 1 Årsberetning og bestyrelsens underskrifter 2-3 Den

Læs mere

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/04/2014 Paw Engsbye Rasmussen

Læs mere

EH Ejendom A/S CVR-nr Stæremosegårdsvej Odense M. Årsrapport 2015

EH Ejendom A/S CVR-nr Stæremosegårdsvej Odense M. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58 55 82 00 Telefax 58 55 82 01 www.deloitte.dk EH Ejendom A/S CVR-nr. 25398343 Stæremosegårdsvej

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Silkeborg Ry Golfklub CVR-nr Årsrapport 2014/15

Silkeborg Ry Golfklub CVR-nr Årsrapport 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Silkeborg Ry Golfklub CVR-nr. 29 02 98 49 Årsrapport

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

Busses Skole. Årsrapport. Mosebuen 1. 2820 Gentofte. Skolekode 157.015

Busses Skole. Årsrapport. Mosebuen 1. 2820 Gentofte. Skolekode 157.015 0 0 Busses Skole Mosebuen 1 2820 Gentofte Årsrapport 2012 Skolekode 157.015 Indhold Skoleoplysninger 1 Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3-4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning

Læs mere

Andelsselskabet Otterup Vandværk CVR-nr. 11 09 18 14. Årsrapport 2009 77. driftsår. Budget for 2010

Andelsselskabet Otterup Vandværk CVR-nr. 11 09 18 14. Årsrapport 2009 77. driftsår. Budget for 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63146600 Telefax 63146612 www.deloitte.dk Andelsselskabet Otterup Vandværk CVR-nr. 11 09

Læs mere

Fonden Tropebyen Slagelse CVR-nr Årsrapport 2012

Fonden Tropebyen Slagelse CVR-nr Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58 55 82 00 Telefax 58 55 82 01 www.deloitte.dk Fonden Tropebyen Slagelse CVR-nr. 29846340 Årsrapport

Læs mere

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr:

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr: Danbyggeri ApS Langebrogade 5 1411 København K ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni 2015 CVR-nr: 33585594 4. Regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling, den 29/12

Læs mere

Den Selvejende Institution Kolding Realskole. Årsrapport 2013. CVR-nr. 82 96 81 13

Den Selvejende Institution Kolding Realskole. Årsrapport 2013. CVR-nr. 82 96 81 13 Den Selvejende Institution Årsrapport 2013 CVR-nr. 82 96 81 13 Desud onens Koldin Skolel Vi erkl om fri ringen Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Ledelsesberetning 6 Beretning

Læs mere

Årsrapport SD Karré 1 ApS. Holmens Kanal København K CVR-nr Dirigent

Årsrapport SD Karré 1 ApS. Holmens Kanal København K CVR-nr Dirigent Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk SD Karré 1 ApS Holmens Kanal 2-12

Læs mere

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K CVR-nr. 26 43 86 32 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016.

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Accura Administration P/S Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 08 21 62

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER. LEDELSESpATEGNING. DEN UAFHÆNGIGE REVISORS pategning pa ARSREGNSKABET BILAGSKONTROLLANTERS ERKLÆRING

INDHOLDSFORTEGNELSE VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER. LEDELSESpATEGNING. DEN UAFHÆNGIGE REVISORS pategning pa ARSREGNSKABET BILAGSKONTROLLANTERS ERKLÆRING INDHOLDSFORTEGNELSE VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER LEDELSESpATEGNING DEN UAFHÆNGIGE REVISORS pategning pa ARSREGNSKABET BILAGSKONTROLLANTERS ERKLÆRING ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1/1-31/122014

Læs mere

Årsrapport SD Karreen Holding ApS. Holmens Kanal København K CVR-nr Dirigent

Årsrapport SD Karreen Holding ApS. Holmens Kanal København K CVR-nr Dirigent Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk SD Karreen Holding ApS Holmens

Læs mere

Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport 2006/07

Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport 2006/07 Årsrapport 2006/07 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 1. juli 2006-30. juni 2007 5 Balance pr. 30. juni 2007 6

Læs mere

Jørgensen og Andersen Ejendomme ApS CVR-nr Hvidovregade 25 B 2650 Hvidovre. Årsrapport 2015/16. Dirigent

Jørgensen og Andersen Ejendomme ApS CVR-nr Hvidovregade 25 B 2650 Hvidovre. Årsrapport 2015/16. Dirigent Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Jørgensen og Andersen Ejendomme

Læs mere

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F.

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 ADVIEW APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår)

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår) Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr. 31616026 ) Årsrapport for 2012 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2013 Johannes Luxbo Andersen

Læs mere

I. O. Holding ApS Landlystvej Hvidovre

I. O. Holding ApS Landlystvej Hvidovre ES ÅRSRAPPORT 2012 I. O. Holding ApS Landlystvej 64 2650 Hvidovre CVR nr. 33163843 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 20.

Læs mere

Depectio ApS CVR-nr Årsrapport 2011/12

Depectio ApS CVR-nr Årsrapport 2011/12 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33 96 35 56 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Depectio ApS CVR-nr. 28 14 34 78 Årsrapport

Læs mere