Onsdag, den 12. juni 2013 kl på selskabets adresse. Værkmestergade 25, 8000 Aarhus C

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Onsdag, den 12. juni 2013 kl. 9.00 på selskabets adresse. Værkmestergade 25, 8000 Aarhus C"

Transkript

1 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aarhus, den 21. maj 2013 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Pareto A/S Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes pkt. 4 til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Pareto A/S, CVR-nr , der afholdes Onsdag, den 12. juni 2013 kl på selskabets adresse Værkmestergade 25, 8000 Aarhus C Generalforsamlingen har følgende dagsorden: 1. Status på processen vedrørende migrering til ny juridisk enhed 2. Forslag fra bestyrelsen 3. Eventuelt a. Ændring af vedtægterne b. Forslag om bemyndigelse til bestyrelsen Ad. 1 Bestyrelsen har besluttet at iværksætte næste led i den tidligere bebudede proces vedrørende migrering af selskabets aktionærer fra et investeringsselskab i form af et aktieselskab til en anden kollektiv investeringsenhed. Det påtænkes, at selskabets aktionærer migreres til en afdeling i en hedgeforening med navnet Hedgeforeningen Formuepleje Pareto, afdeling Pareto, som er under stiftelse. Aktionærerne i Formuepleje Pareto A/S søges dermed migreret til en juridisk enhed med samme risikorammer og investeringsstrategi som Formuepleje Pareto A/S har i dag. Formuepleje Pareto A/S Værkmestergade 25 DK-8000 Aarhus C Telefon Telefax Side 1 af 7 CVR-nr

2 Migreringen indeholder en række fordele for aktionærerne: Selskabet kommer på forkant med den kommende lovgivning, som forventes at træde i kraft den 22. juli Da der alene foreligger lovforslag, kendes den nærmere fremtidige regulering endnu ikke, ligesom en række detailspørgsmål er uafklarede. Det er bestyrelsens vurdering, at det er en fordel hurtigst muligt at igangsætte en migreringsproces mod en juridisk enhed under regulering. Aktionærerne vil opnå et tættere (og dermed billigere) handelsspread end det, der kendes i dag. Det forventes, at forskellen mellem køb og salgspris vil ligge i niveauet 0,8-1,1 %. Aktionærerne vil fremover direkte kunne sammenligne investeringsafkast og performance med en lang række konkurrerende produkter. Første skridt i processen Første skridt i migreringen er en tilpasning af selskabets vedtægter, så selskabets risikorammer og investeringsstrategi, der fremgår af prospekt, bestyrelsesrammer og fondsbørsmeddelelser, tydeliggøres i selskabets vedtægter, som herefter kan videreføres uændret i Hedgeforeningen Formuepleje Pareto, afdeling Pareto under stiftelse. Herudover skal selskabet, som et led i processen, have mulighed for at anbringe alle sine midler i Hedgeforeningen Formuepleje Pareto, afdeling Pareto under stiftelse. Bestyrelsen påtænker, at dette sker ved, at selskabet overfører selskabets samlede portefølje af værdipapirer til afdelingen i hedgeforeningen, samtidigt med at selskabet tegner investeringsbeviser deri. På denne måde vil kursværdien af den enkelte aktionærs beholdning af aktier i selskabet før og efter, at selskabet har investeret i afdelingen i hedgeforeningen, være den samme. Bestyrelsen anmoder endvidere om generalforsamlingens bemyndigelse til at stille den nødvendige regaranti stor DKK 25 millioner for stiftelsen af Hedgeforeningen Formuepleje Pareto, afdeling Pareto overfor Nordea Bank Danmark A/S, der stiller den lovpligtige garanti til stiftelsen jf. Lov om investeringsforeninger 10, stk. 1, nr. 9. Andet skridt i processen Andet skridt i migreringen forventes at indeholde en proces, hvor hver enkelt aktionær får ombyttet sine aktier til investeringsbeviser i Hedgeforeningen Formuepleje Pareto, afdeling Pareto under stiftelse med samme kursværdi som aktierne. Tilsvarende gælder, at omkostningsstrukturen som kendes fra Formuepleje Pareto A/S videreføres uændret. Bestyrelsen afsøger i øjeblikket mulighederne for, hvorledes en sådan proces kan ske mest hensigtsmæssigt for aktionærerne. I detailplanlægningen af dette er det nødvendigt at undersøge alle relevante forhold. Bestyrelsen og direktionen er derfor i tæt dialog med relevante myndigheder, så det inden processen vedrørende ombytning af aktierne præsenteres for aktionærerne, er fuldstændigt klarlagt, hvordan en ombytning kan foregå bedst muligt. Side 2 af 7

3 Dette indebærer, at der indhentes bindende svar samt tilladelse fra SKAT med henblik på at sikre, at der ikke er skattemæssige konsekvenser for aktionærerne ved ombytningen. Dertil inddrages Finanstilsynet, Erhvervsstyrelsen og andre relevante myndigheder i processen, før andet skridt i migreringen iværksættes. På nærværende generalforsamling ønsker bestyrelsen derfor udelukkende generalforsamlingens opbakning til at iværksætte første del af processen som beskrevet ovenfor. Konkret betyder det: A. Beslutning om ændring i selskabet vedtægter, således selskabet kan foretage sine investeringer i Hedgeforeningen Formuepleje Pareto, afdeling Pareto under stiftelse eller en kapitalforening med præcis samme investeringsstrategi og risikorammer, som selskabet har i dag. B. Beslutning om ændring i selskabets vedtægter, således investeringsstrategi og risikorammer svarer til vedtægterne i Hedgeforeningen Formuepleje Pareto, afdeling Pareto under stiftelse. C. Beslutning om bemyndigelse til bestyrelsen om at stille den nødvendige regaranti stor DKK 25 millioner for stiftelse af Hedgeforeningen Formuepleje Pareto, afdeling Pareto overfor Nordea Bank Danmark A/S, der stiller den lovpligtige garanti til stiftelsen jf. Lov om investeringsforeninger 10, stk. 1, nr. 9. D. Beslutning om bemyndigelse til bestyrelsen til indhentelse af bindende svar samt tilladelser fra SKAT til afklaring af de skattemæssige konsekvenser for aktionærerne ved ombytningen. Ad. 2 A. Bestyrelsen foreslår, som led i ovennævnte proces, ændring i vedtægternes pkt. 1. Pkt. 1 ændres fra 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Pareto A/S. Selskabets hjemsted er Århus Kommune. 1.2 Selskabets formål er at skabe en langsigtet kapitaltilvækst, der ligger over markedsafkastet for aktier og obligationer via porteføljeinvestering overvejende i obligationer og aktier. Aktieporteføljen må på købstidspunktet udgøre maksimalt 70% af egenkapitalen. Derivater og finansielle instrumenter af enhver art i forbindelse med optimering af porteføljen medgår i opgørelsen af investeringsrammerne. til 1. Selskabets navn, hjemsted, formål og investeringsrammer 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Pareto A/S. Selskabets hjemsted er Aarhus Kommune. Side 3 af 7

4 1.2 Selskabets formål er at skabe en langsigtet kapitaltilvækst, der ligger over markedsafkastet for aktier og obligationer via porteføljeinvestering overvejende i obligationer og aktier. 1.3 Selskabet investerer ud fra et princip om absolut afkastmål. Selskabet implementerer sin investeringsstrategi ved at tage udgangspunkt i teorien om optimale porteføljer. Det vil sige, at selskabet ud fra statistiske og teoretiske sammenhænge sammensætter en beholdning bestående af overvejende obligationer og aktier, hvor forholdet mellem forventet afkast og risiko søges optimeret. Den optimerede beholdning kan herefter geares, hvilket vil sige, at selskabet gennem låntagning søger at øge det forventede afkast. Selskabet investerer sine midler i obligationer, aktier, investeringsforeninger, herunder tilsvarende instrumenter, der afregnes kontant og er optaget til handel på et reguleret marked (f.eks. Exchange Traded Funds), alternative investeringsfonde, investeringsselskaber og strukturerede produkter omfattet af lov om finansiel virksomhed bilag 5. Selskabet kan anbringe sine midler helt eller delvist i en afdeling i en hedgeforening med samme investeringsrammer og risikoprofil som selskabet. Risikoprofilen i selskabet vil afspejle en middel risiko målt ved standardafvigelsen på afkastet. I forhold til risikoen for verdensmarkedsindekset for aktier, vil selskabets risiko ligge under niveauet med dette, målt ved standardafvigelsen på afkastet Selskabets bruttoeksponering må, inklusive eksponeringer opnået gennem afledte finansielle instrumenter maksimalt udgøre 600% af selskabets samlede egenkapital Selskabet investerer sine midler i obligationer, aktier optaget til handel på et reguleret marked, investeringsforeninger, alternative investeringsfonde, investeringsselskaber og strukturerede produkter omfattet af lov om finansiel virksomhed bilag 5. Selskabet kan som led i investeringsstrategien og i forbindelse med porteføljeplejen gøre brug af afledte finansielle instrumenter med henblik på risikodækning, optimering af selskabets afkast og risikoprofil, afdækning af valutakursrisiko eller til gearing af egenkapitalen. Selskabet må anvende afledte finansielle instrumenter, der er optaget til handel på et reguleret marked samt instrumenter, der handles OTC. Indtil 10% af selskabets egenkapital kan placeres i øvrige værdipapirer. Selskabet kan indskyde midler i et kreditinstitut og foretage udlån af værdipapirer Maksimalt 80% af selskabets lange positioner må investeres i obligationer udstedt af et enkelt dansk realkreditinstitut eller SDO-udsteder, inklusiv Fiskeribanken, Skibskreditfonden, DLR, LR, Realkredit og Kommunekredit. Der gælder ingen øvrige begrænsninger for selskabets placering af midler i danske realkreditobligationer samt obligationer udstedt eller garanteret af den danske stat. For så vidt angår øvrige obligationer, må én position maksimalt andrage 10% af selskabets egenkapital. Maksimalt 13 % af selskabets lange aktiepositioner investeres i én aktie. Summen af aktiepositioner der udgør over 7% af de samlede aktiepositioner, må ikke overstige 42% af selskabets aktiebeholdning. Side 4 af 7

5 1.3.4 Selskabet må maksimalt have lange positioner på 600% af selskabets egenkapital. Selskabet må maksimalt have en nettoeksponering til aktier på 80% af selskabets egenkapital, opgjort efter afdækning af aktieporteføljen med finansielle instrumenter. Afledte finansielle instrumenter og finansielle instrumenter af enhver art i forbindelse med optimering af porteføljen medgår således i opgørelsen af koncentrationsrisiko Selskabets standardafvigelse må maksimalt udgøre 32% målt på 1-årige afkast, 24% målt på 3-årige afkast og 22% målt på 5-årige afkast Selskabets renterisiko (optionsjusteret varighed) skal ligge i intervallet -2 til 8 af selskabets beholdning investeret i obligationer. Derivater og finansielle instrumenter af enhver art i forbindelse med optimering heraf medgår i opgørelsen af rammen. Selskabets optionsjusterede varighed fastsættes af en anerkendt referencekilde, der er defineret i selskabets risikorammer. Selskabets netto-aktiemarkedseksponering skal ligge i intervallet 0-80% af selskabets egenkapital, efter modregning af lange positioner med korte positioner, herunder afdækning ved salg af futures på aktieindeks. Derivater og finansielle instrumenter af enhver art i forbindelse med optimering heraf medgår således i opgørelsen af rammen. Ved investeringer i kollektive investeringsinstitutter, skal eksponeringen til aktie- eller obligationsmarkedet fra de underliggende aktiver i disse medgå i opgørelsen af selskabets renterisiko og aktiemarkedseksponering Selskabet investerer i instrumenter, hvor likviditeten er høj. Alle aktiver samt finansielle instrumenter, der investeres i, opfattes som likvider og kan handles kontinuerligt. Likviditet til indløsning af aktionærer kan derfor fremskaffes ved realisation af porteføljen. Risikorammen kan desuden afviges ubegrænset i forbindelse med en samlet daglig indløsning på mere end 10% af selskabets egenkapital. Bestyrelsen har besluttet, at afvigelsen maksimalt må forekomme i en periode på op til 8 bankdage efter indløsningsdagen. Selskabet må ikke aktivt påtage sig yderligere risiko i tilpasningsperioden end den risiko, indløsningen har foranlediget Selskabet kan optage lån for op til 500% af selskabets egenkapital som led i selskabets investeringsstrategi samt med henblik på at opnå fornøden likviditet til at foretage indløsning af aktionærerne, eller opnå midlertidig finansiering ved omlægning af selskabets investeringer, eller for at udnytte tildelte tegningsrettigheder. Derivater og finansielle instrumenter af enhver art i forbindelse med låneoptagelse medgår i opgørelsen af rammen. Selskabet kan endvidere foretage kortvarige overtræk på sine konti hos selskabets depotselskab som et operationelt led i placeringen og allokeringen af midler. Overtræk anses som lån. Ved investeringer i kollektive investeringsinstitutter, hvori der anvendes lån, skal disse lån medgå i opgørelsen af selskabets låneramme på maksimalt 500%. Selskabet kan stille aktiver til sikkerhed for selskabets forpligtelser Selskabet kan vælge at optage lån i fremmed valuta. Valutalån i andre valutaer end danske kroner og euro skal matches af aktiver, dog kan der tillades en nettoeksponering til andre valutaer på maksimalt 10% af Side 5 af 7

6 selskabets egenkapital. Derivater og finansielle instrumenter af enhver art i forbindelse med optimering heraf medgår i opgørelsen af rammen. Selskabet kan vælge at afdække valutarisiko på alle investeringer helt eller delvist. Derivater og finansielle instrumenter af enhver art i forbindelse med afdækning og optimering heraf medgår i opgørelsen af rammen Risikorammerne må afviges ubegrænset i forbindelse med en samlet daglig indløsning på mere end 10% af selskabets egenkapital. Afvigelsen må maksimalt forekomme i en periode på op til 8 bankdage efter indløsningsdagen. Selskabet må ikke aktivt påtage sig yderligere risiko i tilpasningsperioden end den risiko indløsningen har foranlediget. Bestyrelsen foreslår sletning af vedtægternes pkt : at optage lån på indtil 4 gange egenkapitalen. Selskabets soliditet skal på tidspunktet for låneoptagelse udgøre minimum 20%. Prolongering anses ikke for optagelse af nyt lån. Vedtægternes efterfølgende bestemmelser rykkes, således at vedtægternes nuværende pkt fremover bliver til vedtægternes pkt osv. B. Bemyndigelse til bestyrelsen 1. Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen giver bestyrelsen bemyndigelse til at stille den nødvendige regaranti stor DKK 25 millioner for stiftelse af Hedgeforeningen Formuepleje Pareto, afdeling Pareto overfor Nordea Bank Danmark A/S, der stiller den lovpligtige garanti til stiftelsen jf. Lov om investeringsforeninger 10, stk. 1, nr Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen giver bestyrelsen bemyndigelse til indhentelse af bindende svar samt tilladelser fra SKAT til afklaring af de skattemæssige konsekvenser for aktionærerne ved ombytningen. Særlige vedtagelseskrav Vedtagelse af de under dagsordenens pkt. 2 anførte forslag kræver tiltrædelse fra 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede kapital, jf. vedtægternes pkt samt selskabslovens 106. Aktiekapitalens størrelse Selskabets aktiekapital udgør kr ,00 fordelt på aktier á kr. 10,00. Stemmeret og adgangskort Hvert aktiebeløb på kr. 10,00 giver én stemme. Side 6 af 7

7 En aktionærs ret til at deltage i en generalforsamling og afgive stemme i tilknytning til aktionærens aktier fastsættes i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen ligger 1 uge før generalforsamlingens afholdelse. Kun personer, der på registreringsdatoen er registrerede aktionærer i selskabet, har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen. De aktier, den enkelte aktionær besidder, opgøres på registreringsdatoen på baggrund af notering af aktionærens kapitalejerforhold i ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i ejerbogen. Enhver aktionær, der senest 3 dage før generalforsamlingen har løst adgangskort, har ret til at møde på generalforsamlingen. Tilmelding og bestilling af adgangskort kan ske på telefon senest 7. juni Fuldmagt Aktionærer, der er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, kan afgive fuldmagt til bestyrelsen eller tredjemand. Fuldmagtsblanket kan hentes på Fuldmagtsblanketten bedes returneret i dateret og underskreven stand, således at den er selskabet i hænde senest 7. juni Spørgeret En aktionær er velkommen til at sende spørgsmål til selskabets bestyrelse før generalforsamlingens afholdelse om dagsordenspunkter eller selskabets stilling i øvrigt. Spørgsmål kan fremsendes til Formuepleje Pareto A/S, att: Bestyrelsesformand Carsten With Thygesen, Værkmestergade 25, 8000 Aarhus C eller på til Fremsatte spørgsmål vil blive besvaret på generalforsamlingen. Der er naturligvis stadig mulighed for at stille spørgsmål på selve generalforsamlingen. Dagsorden for generalforsamlingen og de forslag, der er stillet, samt eventuelle dokumenter, der fremlægges på generalforsamlingen, kan 3 uger før generalforsamlingen og frem til dennes afholdelse findes i fuld længde på selskabets hjemmeside Yderligere information kan fås ved henvendelse til direktør Søren Astrup på tlf eller Se også Med venlig hilsen Carsten With Thygesen Bestyrelsesformand Søren Astrup Direktør Side 7 af 7

Formuepleje Pareto A/S. vedtægter

Formuepleje Pareto A/S. vedtægter Formuepleje Pareto A/S vedtægter FORMUE PLEJE Pareto FoRmuepleje Pareto A/S Vedtægter 1. Selskabets navn, hjemsted, formål og investeringsrammer 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Pareto A/S. Selskabets

Læs mere

Formuepleje Penta A/S VEDTÆGTER

Formuepleje Penta A/S VEDTÆGTER Formuepleje Penta A/S VEDTÆGTER FORMUE PLEJE Penta FORMUEPLEJE PENTA A/S VEDTÆGTER 1. Selskabets navn, hjemsted, formål og investeringsrammer 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Penta A/S. Selskabets hjemsted

Læs mere

Formuepleje Safe A/S VEDTÆGTER

Formuepleje Safe A/S VEDTÆGTER Formuepleje Safe A/S VEDTÆGTER FORMUEPLEJE SAFE A/S VEDTÆGTER 1. Selskabets navn, hjemsted, formål og investeringsrammer 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Safe A/S. Selskabets hjemsted er Aarhus Kommune.

Læs mere

Formuepleje Epikur A/S VEDTÆGTER

Formuepleje Epikur A/S VEDTÆGTER Formuepleje Epikur A/S VEDTÆGTER FORMUE PLEJE Epikur FORMUEPLEJE EPIKUR A/S VEDTÆGTER 1. Selskabets navn, hjemsted, formål og investeringsrammer 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Epikur A/S. Selskabets

Læs mere

Vedtægter for Kapitalforeningen Formuepleje Merkur

Vedtægter for Kapitalforeningen Formuepleje Merkur Vedtægter for Kapitalforeningen Formuepleje Merkur Navn og hjemsted 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen Formuepleje Merkur Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Aarhus Kommune. Formål 2. Kapitalforeningens

Læs mere

Vedtægter. for. Hedgeforeningen Formuepleje Fokus

Vedtægter. for. Hedgeforeningen Formuepleje Fokus Vedtægter for Hedgeforeningen Formuepleje Fokus Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Hedgeforeningen Formuepleje Fokus. Stk. 2. Foreningen er en hedgeforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

PROSPEKT. Hedgeforeningen Formuepleje Fokus Afdeling Formuepleje Fokus KL

PROSPEKT. Hedgeforeningen Formuepleje Fokus Afdeling Formuepleje Fokus KL PROSPEKT Hedgeforeningen Formuepleje Fokus Afdeling Formuepleje Fokus KL Hedgeforeningen Formuepleje Fokus Afdeling Formuepleje Fokus KL Fuldstændigt prospekt Offentliggjort d.08. januar 2014 Side 2 af

Læs mere

Kapitalforeningen Formuepleje Fokus Afdeling Formuepleje Fokus KL. Investoroplysninger

Kapitalforeningen Formuepleje Fokus Afdeling Formuepleje Fokus KL. Investoroplysninger Kapitalforeningen Formuepleje Fokus Afdeling Formuepleje Fokus KL Investoroplysninger Offentliggjort 27. juni 2014 Indledning Dette dokument er betegnet Investoroplysninger og er udarbejdet af Formuepleje

Læs mere

Formuepleje Optimum A/S. vedtægter

Formuepleje Optimum A/S. vedtægter Formuepleje Optimum A/S vedtægter FORMUE PLEJE Optimum FoRmuepleje Optimum A/S Vedtægter 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 2. Selskabets kapital og aktier 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Optimum

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling i. Afdeling AIDA

Ekstraordinær generalforsamling i. Afdeling AIDA Ekstraordinær generalforsamling i Kapitalforeningen Nykredit Alpha Afdeling AIDA Kapitalforeningen Nykredit Alpha, afdeling AIDA afholder ekstraordinær generalforsamling fredag den 6. marts 2015 kl. 9.00

Læs mere

den ordinære generalforsamling i overensstemmelse med vedtægternes 12, stk. 3 blev afholdt inden udgangen af april måned,

den ordinære generalforsamling i overensstemmelse med vedtægternes 12, stk. 3 blev afholdt inden udgangen af april måned, Den 30. april 2009 kl. 12.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Hedgeforeningen HP, CVR nr. 29 62 32 01, i Nykredit Portefølje Administration A/S lokaler, Otto Mønsteds Plads 9, 1780 København V. Dagsordenen

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske obligationer

Hedgeforeningen HP. Danske obligationer Hedgeforeningen HP Danske obligationer Prospekt Offentliggjort den 3. september 2012 Tegningssted: HP Fondsmæglerselskab A/S Telefon: 33 15 00 34 Kronprinsessegade 18, 1. Sal Telefax: 33 37 90 79 Dk-1306

Læs mere

Likvider... 24 Kapitalandele og obligationer... 24 Afledte finansielle instrumenter... 24 REPO-forretninger... 24 Andre aktiver...

Likvider... 24 Kapitalandele og obligationer... 24 Afledte finansielle instrumenter... 24 REPO-forretninger... 24 Andre aktiver... Indhold Foreningsoplysninger... 4 Påtegninger... 5 Ledelsespåtegning... 5 Ledelsesberetning for Kapitalforeningen... 6 Resultat og formue... 6 Ændringer og nyheder... 6 Væsentlige markedsbegivenheder i

Læs mere

% af cirkl. mængde(efter reduktion) Danske Obligationer 301.313.400 3.013.134 2.661.374 88,33 2.661.374 100 0 0

% af cirkl. mængde(efter reduktion) Danske Obligationer 301.313.400 3.013.134 2.661.374 88,33 2.661.374 100 0 0 Cirkulerende Alle adgangskorttilmeldt mængde i Fuldmagter til bestyrelsen Øvrige adgangskort Hedgeforeningen HP Ordinær generalforsamling, 26.04.2012 11:30 mængde stemmer stemmer (efter reduktion) stemmer

Læs mere

Vedtægter for. Kapitalforeningen. Jyske Invest

Vedtægter for. Kapitalforeningen. Jyske Invest Vedtægter for Kapitalforeningen Jyske Invest Side 1 af 15 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Kapitalforeningen Jyske Invest. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. Formål 2. Foreningens

Læs mere

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR HEDGEFORENINGEN SYDINVEST. Afdeling. Aktie & ObligationsMix II

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR HEDGEFORENINGEN SYDINVEST. Afdeling. Aktie & ObligationsMix II FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR HEDGEFORENINGEN SYDINVEST Afdeling Aktie & ObligationsMix II Februar 2008 INDHOLD Ansvar for Prospektet... 3 1. Oplysninger om foreningens forhold... 4 1.1. Foreningens og afdelingens

Læs mere

Aktietegning. Formuepleje Fokus A/S

Aktietegning. Formuepleje Fokus A/S Aktietegning Formuepleje Fokus A/S 100% danske realkreditobligationer Lån i euro/danske kroner Forventet udbytte på 8 kr. pr. aktie Ingen tegningsprovision Gennemsnitlig budgetafkast 7-9% p.a. Tegningsperiode:

Læs mere

Hedge Markedsneutral Obligationer

Hedge Markedsneutral Obligationer Jyske Invest Hedge Markedsneutral Obligationer Vejen til et mere stabilt afkast Jyske Invest hedge Markedsneutral - obligationer Markedsneutrale obligationer vejen til et mere stabilt afkast Vejen til

Læs mere

Fuldstændigt prospekt

Fuldstændigt prospekt FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR Hedgeforeningen Jyske Invest Jyske Invest April 2007 INDHOLD 1 FRASKRIVELSE AF ANSVAR...1 2 ANSVAR FOR PROSPEKT...2 3 ÆNDRINGSFORBEHOLD...3 4 FORENINGENS NAVN, ADRESSE OG REGISTRERINGSNUMMER...3

Læs mere

Prospekt. Hedgeforeningen Mermaid Nordic. af 20. august 2013 CVR NR. 30 80 75 45

Prospekt. Hedgeforeningen Mermaid Nordic. af 20. august 2013 CVR NR. 30 80 75 45 Prospekt af 20. august 2013 Hedgeforeningen Mermaid Nordic CVR NR. 30 80 75 45 Fuldstændigt prospekt for Hedgeforeningen Mermaid Nordic 1 Indledning Dette prospekt, der er udarbejdet på dansk, henvender

Læs mere

PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN FUNDAMENTAL INVEST

PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN FUNDAMENTAL INVEST PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN FUNDAMENTAL INVEST AUGUST 2015 Prospekt for Investeringsforeningen Fundamental Invest ANSVAR FOR PROSPEKTET Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt

Læs mere

Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse. for fusion mellem

Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse. for fusion mellem Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse for fusion mellem INVESTERINGSFORENINGEN SEBinvest (CVR-nr.: 21 00 49 79) (FT-nr.: 11.107) AFDELING Korte Danske Obligationer (den ophørende enhed) (SE-nr.:

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S BESTYRELSEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 89 89 Telefax 89 89 19 99 www. jyskebank.dk E-mail: jyskebank@jyskebank.dk CVR-nr. DK17616617 Indkaldelse til ekstraordinær

Læs mere

Uddrag fra fælles generalforsamling afholdt den 14. marts 2011 i Investeringsforeningen Jyske Invest og Hedgeforeningen Jyske Invest

Uddrag fra fælles generalforsamling afholdt den 14. marts 2011 i Investeringsforeningen Jyske Invest og Hedgeforeningen Jyske Invest Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Jyske Invest Fund Management A/S Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 25 00 E-mail: jyskeinvest@jyskeinvest.dk www.jyskeinvest.dk 15.03.2011

Læs mere

Årsrapport 2012//2013. Formuepleje Merkur A/S. 1. juli 2012-30. juni 2013 // 16. regnskabsår

Årsrapport 2012//2013. Formuepleje Merkur A/S. 1. juli 2012-30. juni 2013 // 16. regnskabsår Årsrapport 2012//2013 Formuepleje Merkur A/S 1. juli 2012-30. juni 2013 // 16. regnskabsår Formuepleje Merkur A/S: 5 års afkastmål: 70% Nettoafkast efter selskabsskat og omkostninger. Maks. tab: -15% Maks.

Læs mere

Årsrapport 2012//2013. Formuepleje. 1. juli 2012-30. juni 2013 // 14. regnskabsår

Årsrapport 2012//2013. Formuepleje. 1. juli 2012-30. juni 2013 // 14. regnskabsår Årsrapport 2012//2013 Formuepleje Pareto A/S 1. juli 2012-30. juni 2013 // 14. regnskabsår Formuepleje Pareto A/S: 5 års afkastmål: 70% Nettoafkast efter selskabsskat og omkostninger. Maks. tab: -15% Maks.

Læs mere

Investeringsforeningen. PFA Invest. Balance C

Investeringsforeningen. PFA Invest. Balance C Investeringsforeningen PFA Invest Tegningsprospekt for afdeling Balance C Offentliggjort d. 21. april 2015 Indholdsfortegnelse... 1 Ansvar for tegningsprospektet... 1 Tegningsbetingelser for Investeringsforeningen

Læs mere

Årsrapport 2012//2013. Formuepleje. 1. juli 2012-30. juni 2013 // 22. regnskabsår

Årsrapport 2012//2013. Formuepleje. 1. juli 2012-30. juni 2013 // 22. regnskabsår Årsrapport 2012//2013 Formuepleje Epikur A/S 1. juli 2012-30. juni 2013 // 22. regnskabsår Formuepleje Epikur A/S: 5 års afkastmål: 70% Nettoafkast efter selskabsskat og omkostninger. Maks. tab: -15% Maks.

Læs mere

StockRate Invest. Afdeling Globale Aktier Udloddende. Prospekt

StockRate Invest. Afdeling Globale Aktier Udloddende. Prospekt StockRate Invest Afdeling Globale Aktier Udloddende Prospekt Ansvar for prospektet... 3 1. Investeringsforeningen StockRate Invest... 4 1.1. Navn og adresse... 4 1.2. Stiftelse... 4 1.3. Registreringsnumre...

Læs mere

Prospekt Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling 3 - OMNI Aktieafkast

Prospekt Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling 3 - OMNI Aktieafkast Prospekt Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling 3 - OMNI Aktieafkast Ansvar for prospektet Vi erklærer herved 1. at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige og ikke som følge af udeladelser

Læs mere