Dommerhåndbog for Danmarks Bowling Forbund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dommerhåndbog for Danmarks Bowling Forbund"

Transkript

1 Dommerhåndbog for Danmarks Bowling Forbund 11/2016 Indledning Dommerhåndbogen er en vejledning primært til brug for dommere. Håndbogen er en vejledning og en summarisk gennemgang af de spilleregler der har, kan have, eller kan få betydning for alle sportslige aktiviteter, der udbydes af Danmarks Bowling Forbund (Forbundet); herunder mesterskaber, stævner eller holdturneringer. Det forventes ikke, at en dommer kan håndbogen eller spillereglerne udenad. Men da dommeren er øverste myndighed ved banerne er det naturligt, at dommeren er fortrolig med håndbogens indhold og forholdsvis hurtig kan orientere sig i håndbogens indhold og dermed er i stand til at træffe rigtig afgørelser, eller eventuelt vejlede aktive atleter. Da håndbogen er en vejledning og en summarisk gennemgang af spilleregler, skal håndbogens fortolkninger altid tolkes i overensstemmelse med Forbundets spilleregler og eventuelle disciplinære afgørelser der udlægger en tolkning af en eller flere love, lovregulativer, bestemmelser eller spilleregler. Indhold Indledning... 1 Indhold Dommeren Lovtekst fra spillereglerne Dommerens opgaver Spillende dommer i egen kamp Gyldig licens Hold Lovtekst fra spillereglerne 6a Atleter der må deltage i en kamp Lovtekst fra spillereglerne Fortolkning af spillereglerne Reserve Lovtekst fra spillereglerne 17 og Fortolkning af spillereglerne 17 og

2 5. Holdleder Lovtekst fra spillereglerne Fortolkning af spillereglerne Klubdragt Lovtekst fra spillereglerne Fortolkning af spillereglerne Bowlingsko Lovtekst fra spillereglerne Fortolkning af spillereglerne Spilleområde Definition af spilleområdet Spilletid (opvarmning og den ordinære kamp) Lovtekst fra spillereglerne 14, stk Definition af spilletid Opvarmning (spillereglerne 22) Atleter der eventuelt møder for sent Kampens afslutning Start, forsinkelse og/eller afbrydelse af kampe Lovtekst fra spillereglerne Fortolkning af spillereglerne Udeblivelse Lovtekst fra spillereglerne Generelle spilleregler Overtrådt (spillereglerne 23) Slow bowling (spillereglerne 24) Usportslig optræden (spillereglerne 25) Forbud mod rygning (spillereglerne 26) Forbud mod indtagelse af alkohol (spillereglerne 27) Forbud mod brug af talkum (spillereglerne 28) Ikke gyldigt slag, død kugle (spillereglerne 29) Spil på forkert bane (spillereglerne 30) Overtrædelse af spillereglerne Lovtekst fra spillereglerne Overtrædelser der medfører øjeblikkelig bortvisning Overtrædelse der medfører advarsel og en øjeblikkelig sanktion Ukorrekt klubdragt Særlige grove overtrædelser af spillereglerne Automatiske scoresystemer og keglefald Lovtekst fra spillereglerne Væltede kegler Ikke væltede kegler Protestafgivelse

3 15.1 Lovtekst fra spillereglerne 47 til Fortolkning af spillereglerne 47 til Provisorisk kugle Rekorder Godkendelse af rekorder

4 1. Dommeren 1.1 Lovtekst fra spillereglerne Dommeren stk. 1 Alle snittællende arrangementer, der udbydes af forbundet, ledes af en dommer. stk. 2 Dommeren er øverste myndighed ved banerne. Dommerens afgørelser skal derfor efterkommes. stk. 3 I turneringsturneringskampe kan dommeren være spillende i egen turneringskamp og dommerens eget spil må ikke prioriteres højere end dommergerningen. 1.2 Dommerens opgaver Det er dommerens opgave at: - Kontrollere at de automatiske overtrædelsesdetektorer fungerer korrekt. - Tage stilling til eventuel kortvarig udsættelse af starttidspunktet grundet forsinkelse, som f.eks. maskinfejl, vejrlig m.v. (se nedenfor kapitel 10). - Starte spillet på det fastsatte tidspunkt med følgende annoncering, hvis der bydes velkommen før opvarmning: Velkommen til dagens turneringskamp(e). Dommer er X fra X. Vi starter med 10 minutters opvarmning. Når kampen(e) starter er I er underlagt Danmarks Bowling Forbunds generelle spilleregler. Der er ingen afrydning under kampen(e). God kamp!. - Starte spillet på det fastsatte tidspunkt med følgende annoncering, hvis der bydes velkommen efter opvarmning: Velkommen til dagens turneringskamp(e). Dommer er X fra X. I er er nu underlagt Danmarks Bowling Forbunds generelle spilleregler. Der er ingen afrydning. God kamp!. - Sikre, at kampene gennemføres sportslig korrekt i overensstemmelse med de generelle spilleregler. - Træffe afgørelse om flytning af atleter til andet banesæt ved nedbrud. - Være behjælpelig med nødvendige ændringer på det automatiske scoreanlæg, genrejsning af kegler m.v. - Skride ind, hvis der sker brud på spillereglerne, herunder skride til uddeling af advarsler og eventuelle bortvisninger. 4

5 - Indberette advarsler, bortvisninger og protester til disciplinærudvalget. 1.3 Spillende dommer i egen kamp En dommer kan være spillende i egen kamp. Er dommeren spillende forventes det, at vedkommende prioritere dommergerningen højere end eget spil. OBS! De enkelte bowlingcentre kan i deres hus- og ordensregler have regler for ophold i centret. Det er ikke dommerens opgave at håndhæve disse regler. Hus- og ordensreglerne kan indeholde regler om opførsel, adfærd m.v. som også er gældende for deltagerne i en aktivitet under Danmarks Bowling Forbund. 2. Gyldig licens For at kunne deltage i officielle arrangementer under Danmarks Bowling Forbund, skal enhver atlet være i besiddelse af gyldig licens. Det er ikke dommerens opgave at vurdere om en atlets licens er gyldig. Atleten skal dog på forlangende kunne fremvise et licens/medlemskort. 3. Hold 3.1 Lovtekst fra spillereglerne 6a 6a Et holds sammensætning stk. 1 Et hold består altid af det antal atleter, der fremgår af propositionerne for den pågældende turnering, samt eventuelt én reserve. stk. 2 Hele holdet skal fra kampens start og til turneringskampens afslutning befinde sig på spillearealet ved banerne. stk. 3 En atlet kan ikke udtræde af en turneringskamp før dommeren er kontaktet, og har godkendt at atleten udtræder. 3.2 Atleter der må deltage i en kamp Kun de atleter der er påført turneringskampens scoretavle inden kampens start må deltage i kampen. 5

6 3.3 Lovtekst fra spillereglerne 8 8 Turneringskampens scoretavle stk. 1 Det hold, der jf. turneringsplanen på bowlingportalen er jourhavende for turneringskampen, skal medbringe en scoretavle til turneringskampens begge hold. stk. 2 Holdlederne er ansvarlig for, at scoretavlen udfyldes korrekt. stk. 3 Holdlederen skal før turneringskampens start udfylde scoretavlen med licensnummer og navn på hele holdet inklusive eventuel reserve. stk. 4 Efter turneringskampens start er det ikke tilladt at påføre scoretavlen ekstra atleter. stk. 5 Skrives der under turneringskampen forkert på scoretavlen, rettes fejlen af holdlederne i samråd. stk. 6 Det hold som jf. turneringsplanen er jourhavende for turneringskampen skal inden spilleugens udgang registrere scoretavlen i bowlingportalen. 3.4 Fortolkning af spillereglerne 8 Turneringskampens scoretavle er et vigtigt værktøj både før, under og efter turneringskampen. Scoretavlen skal være udfyldt med licensnummer og navn på begge hold inklusive eventuel reserve samt holdleder. Kun de atleter der inden turneringskampens start er påført scorestavlen kan deltage i kampen (spillereglerne 15, stk. 1) Efter turneringskampens start kan der ikke påføres scoretavlen yderligere atleter (spillereglerne 8, stk. 4) Det anbefales at eventuelle tomme pladser på scoretavlen annulleres ved en overstregning. En eller flere atleter der kommer for sent og forventes at indtræde i turneringskampen efter starttidspunktet, skal derfor påføres scoretavlen inden turneringskampens start (spillereglerne 8, stk. 3). 6

7 4. Reserve 4.1 Lovtekst fra spillereglerne 17 og Udskiftning af atleter i en turneringskamp stk. 1 I holdturneringer, hvor det af propositionerne fremgår, at der må anvendes én reserve på holdet, praktiseres udskiftningen efter følgende retningslinjer: 1.1 En atlet, der udskiftes efter en færdigspillet serie, kan genindtræde i turneringskampen ved senere udskiftning. 1.2 En atlet, der udskiftes før en serie er færdigspillet, kan ikke genindtræde i samme turneringskamp. Den indtrædende atlet skal spille serien færdig på den plads vedkommende overtager. Udskiftning midt i en rude er tilladt. 1.3 Før en udskiftning kan foretages, skal modstanderens holdleder underrettes. stk. 2 En reserve skal opholde sig bag sit hold under hele turneringskampen. 18 Ændring af rækkefølgen af atleterne på et hold stk. 1 Efter hver færdigspillet serie kan der ændres på rækkefølgen af atleterne inden for det samme hold. Dog må en atlet ikke have udlæg på samme bane i to på hinanden følgende serier. stk. 2 I turneringskampe hvor ét hold spiller i mindre hold (doubler, trioer m.v.), kan en ændring af rækkefølgende af atleterne ikke medføre, at atleterne flyttes rundt mellem disse mindre hold. 4.2 Fortolkning af spillereglerne 17 og 18 En reserve skal opholde sig på spilleområdet bag sit hold under hele kampen. En reserve kan dog gå til et andet banesæt for opvarmning, såfremt der er stillet et banesæt til rådighed for opvarmning. Hvis en atlet udtræder af spillet, skal modstanderholdets holdleder underrettes. Udtrædelse kan eksempelvis skyldes, at en atlet bliver skadet eller skal på arbejde. Så længe den udtrædende atlet er i hallen og kampen ikke er færdigspillet, er vedkommende underlagt de generelle spilleregler og skal befinde sig på spilleområdet bag sit hold. Såfremt en reserve ikke har deltaget i kampen, kan vedkommende streges af scoresedlen. 7

8 5. Holdleder 5.1 Lovtekst fra spillereglerne 7 7 Holdlederen stk. 1 Et hold skal have en holdleder. Holdlederen har tilladelse til at være bag sit hold ved banerne. stk. 2 Holdlederen kan eventuelt være aktiv atlet på holdet. stk. 3 En holdleder, der fratræder inden turneringskampens afslutning, skal udpege en afløser, underrette dommeren og modstander herom, og kan ikke genindtræde i samme turneringskamp. 5.2 Fortolkning af spillereglerne 7 Holdlederen er fra kampens start til dens afslutning underlagt de til enhver tid gældende spilleregler. Holdlederen kun under en kamp kortvarigt forlade spilleområdet i forbindelse med løsningen af opgaven som holdleder. En holdleder, der fratræder inden kampens afslutning, skal udpege en afløser, underrette dommeren herom og kan ikke genindtræde i samme kamp. 6. Klubdragt 6.1 Lovtekst fra spillereglerne Holdets påklædning stk. 1 Alle atleter på et klubhold skal ved turneringskampens start være i samme type klubdragt, jf. lovregulativ II, 3, stk. 2. stk. 2 Overtrædelse af kravet om ens påklædning sanktioneres jf. kapitel 9, Fortolkning af spillereglerne 16 Samme farve underdel betyder at der eksempelvis godt må være både nederdel og lange bukser på et damehold og på et herrehold må bukserne godt være af forskellige type / længde. Det accepteres, at reserve er iført en overtrækstrøje udenpå klubdragten, når de ikke er i spil. Det er en forudsætning at overtrækstrøjen i lighed med klubdragten lever op til gældende regler eller er neutral. (Jf. lovregulativ II, 8 generelt) 8

9 Der kan kun gives dispensation for ukorrekt underdel. Der kan aldrig gives dispensation for ukorrekt klubbluse. Alle overtrædelser skal indberettes til disciplinærudvalget, som derefter tager stilling til eventuel sanktion. Med mindre det fremgår af propositionerne for det enkelte mesterskab eller stævne et det ikke et krav, at en atlet spiller i en godkendt klubdragt. 7. Bowlingsko 7.1 Lovtekst fra spillereglerne Bowlingsko stk. 1 En atlet skal altid benytte bowlingsko, der ikke afsætter mærker på banen. stk. 2 Brugen af bløde gummisåler og/eller hæle, som afsætter mærker og derved forringer tilløbsbanernes sædvanlige tilstand, er forbudt. 7.2 Fortolkning af spillereglerne 34 Der må ikke afsættes mærker på hverken tilløbsbane eller banelegeme, ligesom der ikke må påføres noget som helst stof, der kan efterlade banen i en sådan stand, at det forringer andre atleters mulighed for at udnytte de sædvanlige fordele. Brugen af bløde gummisåler og/eller hæle, som kan afsætte mærker og derved forringe tilløbsbanernes sædvanlige tilstand, er forbudt. 8. Spilleområde 8.1 Definition af spilleområdet Spilleområdet defineres som det område hvor atleterne naturligt opholder sig under spillet. Området skal være klart adskilt fra publikumsområdet. En atlets eller et holds naturlige spilleområde kan nærmere defineres som området omkring pulten ved det banesæt, hvor de spiller, med tilhørende siddepladser. 9

10 9. Spilletid (opvarmning og den ordinære kamp) 9.1 Lovtekst fra spillereglerne 14, stk Turneringskampens start stk. 1 Forudsat at banerne er ledige starter en turneringskamp til det tidspunkt, der fremgår af bowlingportalen, der er forbundets officielle turneringskalender. 9.2 Definition af spilletid Spilletiden omfatter både opvarmning og den ordinære kamp, og det indskærpes at tiden overholdes af hensyn til den tid der er afsat. Alle atleter, reserver og holdlederen er underlagt de generelle spilleregler i hele spilletiden; såvel under opvarmning og den ordinære kamp. En kamp starter, når dommeren har budt velkommen til opvarmningen, kampen eller stævnet. Fra dette tidspunkt er samtlige atleter, reserver og holdledere underlagt Danmarks Bowling Forbunds generelle spilleregler. Såfremt tidligere kampe i hallen ikke er færdigspillede, kan dommeren vælge at igangsætte nye kampe sektionsvis. 9.3 Opvarmning (spillereglerne 22) 22 Opvarmning stk. 1 I alle snittællende arrangementer, der udbydes af forbundet, startes der med minimum 10 minutters opvarmning. stk. 2 Ved mesterskaber og stævner er dette gældende ved indledende runder. Opvarmningen kan igangsættes før det tidspunkt der fremgår af bowlingportalen, hvis alle atleter er mødt. (Se nedenfor kapitel 10 om start, forsinkelse og/eller afbrydelse af en kamp) 9.4 Atleter der eventuelt møder for sent En eller flere atleter der møder efter spilletidens start (opvarmningen og den ordinære kamp) møder for sent og kan kun indtræde i kampen, hvis atleten er påført scoretavlen inden det officielle starttidspunkt for kampen. (Se ovenfor afsnit 3.3 og 3.4) Når en atlet kommer for sent betyder det i praksis, at den eller de skal indtræde i f.eks. 2. series 4. rude (hvis det er der modstanderholdet er kommet til), selvom ens eget hold kun er i gang med 3. rude. 10

11 Såfremt det ikke er muligt at indsætte sparringspartner/e, skal en alene spiller følge en medspillers turnus. 9.5 Kampens afslutning En turneringskamp er færdigspillet, når samtlige atleter på begge hold har færdigspillet 10. rude. Banerne må ikke forlades før turneringskampen er færdigspillet, jf. spillereglerne Start, forsinkelse og/eller afbrydelse af kampe 10.1 Lovtekst fra spillereglerne Turneringsturneringskampens start stk. 2 Forudsat at banerne er ledige starter en turneringskamp til det tidspunkt, der fremgår af bowlingportalen, der er forbundets officielle turneringskalender. stk. 3 Ved turneringskampens start skal mindst én atlet være spilleklar. 3.1 En turneringskamp kan udsættes på grund af forsinkelse i de offentlige transportmidler: Såfremt forsinkelsen er kortvarig, bør turneringskampens starttidspunkt udsættes kortvarig, hvis muligt Er forsinkelsen så langvarig, så det ikke er muligt at udsætte turneringskampen, betragtes turneringskampen som afbrudt og ny kampdato fastsættes af den ansvarlige aktivitetskoordinator. 3.2 Er der tale om anden forsinkelse end i de offentlige transportmidler, kan en turneringskamp kun udsættes hvis forsinkelsen skyldes: Direkte eller indirekte uheld Vejrlig der medfører at offentlige myndigheder fraråder al unødvendig udkørsel. 3.3 Det pålægges det forsinkede hold, på et så tidligt tidspunkt som muligt, at meddele forsinkelse eller udeblivelse til både modstander og dommer. 3.4 Udsættes en turneringskamp fastsættes en ny kampdato af den ansvarlige aktivitetskoordinator. 11

12 10.2 Fortolkning af spillereglerne 14 Som gyldig grund til forsinkelse accepteres alene forsinkelser af offentlige transportmidler samt forsinkelse på grund af direkte eller indirekte uheld eller vejrlig. Såfremt forsinkelsens varighed og forholdene på spillestedet muliggør det, bør dommeren udsætte kampens starttidspunkt. Er forsinkelsen så langvarig, at forholdene på spillestedet umuliggør en udsættelse af starttidspunktet, udsættes kampen. Skyldes forsinkelsen andet end forsinkelse i offentlige transportmidler (f.eks. uheld eller vejrlig), kan dommeren - af sportslige hensyn - efter samråd med modstanderholdets holdleder vælge at lade kampens start udskyde. I modsat fald skal kampen igangsættes på det fastsatte tidspunkt. Ved afbrydelse af en turneringskamp, skal dommeren indsamle de skrevne scoretavler og eventuelle slagsedler. Afbrydelsen skal indberettes og dokumenter sendes til den aktivitetsansvarlige. Ved genoptagelse af en afbrudt eller udsat kamp, skal der stilles med de samme hold. I særlige tilfælde kan der dispenseres for holdsammensætning og spillested. Denne accept gives af den aktivitetsansvarlige efter forudgående ansøgning. 11. Udeblivelse 11.1 Lovtekst fra spillereglerne Udeblivelse fra en turneringskamp stk. 1 Møder et hold ikke op til en fastlagt turneringskamp er denne tabt. stk. 2 Det hold som er mødt spiller, og har vundet turneringskampen og får point for vundne serier og turneringskamp(e) samt det antal kegler, som holdet opnår. 12

13 12. Generelle spilleregler 12.1 Overtrådt (spillereglerne 23) 23 Overtrådt stk. 1 Overtrædelseslinjen skal ubetinget respekteres af alle atleter, reserver og holdledere. stk. 2 Der er overtrådt, når en del af atletens person, under eller efter afgivelsen af kuglen, berører nogen del af banelegemet, udstyr eller bygning på linje med eller forbi overtrædelseslinjen. stk. 3 Hvis en atlet forsætligt overtræder for at drage fordel deraf, betragtes det som usportslig optræden og sanktioneres jf. kapitel 9, 37. Der er overtrådt, når en del af atletens person under eller efter aflevering af kuglen, berører nogen del af banelegemet, udstyret eller bygningen på linje med eller forbi overtrædelseslinjen. Ved på linje med forstås overtrædelseslinjens forlængelse både til højre og venstre for den bane, man spiller på. Tøj og sko er en del af atletens person, hvorimod andre ting som eksempelvis kuglepenne, smykker, mønter m.v. ikke betragtes som en del af atletens person hvis disse tabes ud over overtrædelseslinjen. Kuglen er i spil efter aflevering og indtil den samme eller den næste atlet er klar til næste slag på samme bane. Eksempler på situationer med overtrådt/ikke overtrådt: - Hvis en atlet får overbalance og støtter med hånden på banelegeme, sidevæg eller kugleretur på eller forbi overtrædelseslinjen er der overtrådt. - Hvis en atlet taber en kuglepen, et smykke, mønter m.v. forbi overtrædelseslinjen er der ikke overtrådt. Dommeren skal give tilladelse til at det tabte samles op. - Hvis en atlet falder ud over overtrædelseslinjen og ikke aflevere sin kugle i faldet er der ikke overtrådt. Såfremt den automatiske overtrædelsesdetektor markerer for overtrådt, kan dette ikke appelleres, medmindre det kan påvises, at detektoren ikke fungerede korrekt, eller der er overvældende vidnesbyrd for, at atleten ikke begik overtrådt. Er overtrædelsesdetektoren midlertidigt ude af drift, skal følgende procedure iværksættes: - Dommeren udpeger om muligt en overtrædelsesdommer eller sørger for, at de officielle afskrivere markerer for evt. overtrådt. Mangel på overtrædelsesdetektor eller dommer vil bevirke, at resultatet ikke kan anerkendes som rekord. 13

14 12.2 Slow bowling (spillereglerne 24) 24 Slow bowling stk. 1 Samtlige atleter skal være klar til at spille, når det er deres tur. Atleten må ikke forsinke spillet, hvis banerne umiddelbart til venstre og højre er frie. 1.1 En atlet skal altid holde tilbage for en atlet, der er ved at gøre sig klar til at spille sin kugle på banen umiddelbart til højre for én selv. 1.2 En atlet kan kun kræve, at en anden atlet på banen umiddelbart til venstre, afventer at man spiller sin kugle. Hvis en atlet ikke overholder spillereglernes 24, betragtes det som usportslig optræden, der sanktioneres jf. spillereglernes 37 (se nedenfor afsnit 13.3) 12.3 Usportslig optræden (spillereglerne 25) 25 Usportslig optræden stk. 1 Usportslig optræden accepteres ikke og sanktioneres jf. kapitel 9, 37. stk. 2 Dommeren afgør til enhver tid, hvornår der er tale om usportslig optræden, men følgende betragtes altid som usportslig optræden: 2.1 Slag eller spark mod hallens inventar, eget eller andres materiale. Usportslig optræden sanktioneres jf. spillereglernes 37 (se nedenfor afsnit 13.3) 12.4 Forbud mod rygning (spillereglerne 26) 26 Forbud mod rygning stk. 1 Det er enhver atlet, reserve og holdleder under mesterskaber, stævner og turneringskampe, forbudt at ryge eller anvende remedier der efterligner rygning i spilletiden. stk. 2 En overtrædelse af dette forbud sanktioneres jf. kapitel 9,

15 Forbuddet mod at ryge eller anvende remedier der efterligner rygning omfatter: - Tobaksrygning - Anvendelse af E-cigaretter - Anvendelse af nikotinplaster - Anvendelse af nikotintyggegummi - Anvendelse af nikotinspray - Anvendelse af snus En overtrædelse af forbuddet mod rygning eller anvendelse af remedier der efterligner rygning sanktioneres øjeblikkelig jf. spillereglerne 36. (Se nedenfor afsnit 13.2) 12.5 Forbud mod indtagelse af alkohol (spillereglerne 27) 27 Forbud mod indtagelse af alkohol stk. 1 Det er enhver atlet, reserve og holdleder under mesterskaber, stævner og turneringskampe, forbudt at indtage alkoholiske drikke i spilletiden. stk. 2 En overtrædelse af dette forbud sanktioneres jf. kapitel 9, 36. En overtrædelse af forbuddet mod indtagelse af alkoholiske drikke i spilletiden, sanktioneres øjeblikkelig jf. spillereglerne 36. (Se nedenfor afsnit 13.2) 12.6 Forbud mod brug af talkum (spillereglerne 28) 28 Forbud mod brug af talkum stk. 1 Det er enhver atlet, reserve og holdleder forbudt at påføre eller anvende talkum på tilløbsbanerne. stk. 2 En overtrædelse af dette forbud sanktioneres jf. kapitel 9, 37. Brug af talkum i mindre mængder til fingre er tilladt, hvis det ikke er til gene for øvrige atleter. Det anbefales at brug af talkum i mindre mængder til fingrene sker på en sådan måde, at det holdes i et lukket miljø. F.eks. i en lille pose eller lignende så det ikke er nødvendigt, at der ligger en mængde talkum på f.eks. et bord i spilleområdet. Brug af talkum i strid med forbuddet i spillereglerne 38, sanktioneres øjeblikkelig jf. spillereglerne 37. (Se nedenfor afsnit 13.3) 15

16 OBS! De enkelte bowlingcentre kan i deres hus- og ordensregler have et direkte forbud mod generel brug af talkum i hele centret. Det er derfor den enkelte atlets eget ansvar, at orientere sig om sådanne lokale forbud mod brug af talkum Ikke gyldigt slag, død kugle (spillereglerne 29) 29 Ikke gyldige slag (død kugle) stk. 1 En kugle skal erklæres død og slaget tæller ikke i følgende situationer: 1.1 Når der umiddelbart efter afgivelse af kuglen og inden kuglen rammer keglerne konstateres, at én eller flere kegler mangler. 1.2 Hvis en kegle flyttes eller vælter fra afleveringsøjeblikket til kuglen rammer keglerne. 1.3 Hvis en atlets kugle kommer i kontakt med et fremmedlegeme på banen. 1.4 Når en atlet generes af en anden atlet, en tilskuer eller bevægelige dele i selve afleveringsøjeblikket, skal atleten øjeblikkelig beslutte sig for, om slaget skal tælle eller om keglerne skal genrejses. En kugle skal erklæres død, og slaget tæller ikke i følgende situationer: - Når det umiddelbart efter afgivelsen af kuglen og inden kuglen rammer keglerne konstateres, at én eller flere kegler mangler. - Når en atlet afgiver sin kugle på forkert bane eller spiller uden for tur. - Når en atlet generes af en anden atlet, en tilskuer eller bevægelige dele i selve afleveringsøjeblikket, skal atleten øjeblikkeligt bestemme, om slaget skal tælle eller om keglerne skal genrejses. Dette gøres ved at række en arm i vejret og råbe død kugle inden kuglen rammer keglerne. - Hvis en kegle flyttes eller vælter fra afleveringsøjeblikket til kuglen rammer keglerne. - Hvis en atlets kugle kommer i kontakt med et fremmedlegeme på banen. Hvis en dommer opdager, at en atlet forsøger at drage fordel af en mangelfuld opstilling, betragtes dette som usportslig optræden jf. spillereglernes 37. (Se nedenfor afsnit 13.3) 16

17 12.8 Spil på forkert bane (spillereglerne 30) 30 Spil på forkert bane stk. 1 En kugle der spilles på en forkert bane, skal erklæres død, og slaget skal spilles på den rigtige bane. stk. 2 Startes en serie på en forkert bane og spilles der mere end fire ruder, skal serien fortsætte som påbegyndt. Ved holdspil skal én atlet på holdet have påbegyndt 5. rude på forkert bane, førend det accepteres, at serien færdigspilles som påbegyndt. 13. Overtrædelse af spillereglerne 13.1 Lovtekst fra spillereglerne Overtrædelse af spillereglerne stk. 1 Enhver overtrædelse af forbundets spilleregler er en overtrædelse af sportslige regler. En overtrædelse sanktioneres derfor på en sådan måde, at det får sportslige konsekvenser. stk. 2 En overtrædelse af forbundets spilleregler sanktioneres på en af følgende måder: 2.1 Alle sanktionsmuligheder i 36 til 39 er gældende for alle mesterskaber, stævner og turneringer udbudt af forbundet. Overtrædelse af spillereglerne sanktioneres jf. spillereglerne 36 til 39. Sanktionerne håndhæves for det meste af dommeren direkte på banen. 17

18 13.2 Overtrædelser der medfører øjeblikkelig bortvisning 36 Overtrædelser der medfører øjeblikkelig bortvisning stk. 1 Overtrædelse af forbundets spilleregler 26, forbud mod rygning og 27, forbud mod indtagelse af alkoholiske drikke, medfører øjeblikkelig bortvisning af atleten og efterfølgende karantæne. stk. 2 Ved bortvisning fra en kamp, der gælder for resten af spilleugen, kan en eventuel reserve ikke indtræde i den igangværende turneringskamp. stk. 3 Advarslen indberettes til disciplinærudvalget. Ved flere gentagne overtrædelser af én atlet i samme sæson, kan disciplinærudvalget idømme en karantæne på op til tre spilleuger. Overtrædelse spillereglerne 26, forbund mod rygning og 27, forbud mod indtagelse af alkoholiske drikke medfører øjeblikkelig bortvisning. Bortvisningen skal efter kampen indberettes til disciplinærudvalget med angivelse af atletens licensnummer og navn Den bortviste atlet kan ikke erstattes af en eventuel reserve Overtrædelse der medfører advarsel og en øjeblikkelig sanktion 37 Overtrædelser der medfører advarsel og en øjeblikkelig sanktion stk. 1 Første gang modtager atleten en advarsel og samtidig tildeles atleten 0 kegler i den pågældende rude. stk. 2 Anden gang bortvises atleten fra mesterskabet, stævnet eller turneringskampen. stk. 3 Ved bortvisning fra en turneringskamp, der gælder for resten af spilleugen, kan en eventuel reserve ikke indtræde i den igangværende turneringskamp. stk. 4 Advarslen indberettes til disciplinærudvalget. Ved flere gentagne overtrædelser af én atlet i samme sæson, kan disciplinærudvalget idømme en karantæne på op til tre spilleuger. Vær opmærksom på, at gentage overtrædelse af sammen karakter, medfører at atleten skal bortvises jf. spillereglerne 37, stk. 2. Bortvisningen skal efter kampen indberettes til disciplinærudvalget med angivelse af atletens licensnummer og navn Den bortviste atlet kan ikke erstattes af en eventuel reserve. 18

19 13.4 Ukorrekt klubdragt 38 Ukorrekt klubdragt stk. 1 En atlet, der ved holdspil ikke er iklædt samme klubdragt som resten af holdet, er spilleberettiget, men atleten tildeles en advarsel. stk. 2 Advarslen indberettes til disciplinærudvalget, der 2.1 Ved første overtrædelse pålægges klubben en bøde på 500 kroner pr. atlet i ukorrekt klubdragt. 2.2 Ved anden overtrædelse af samme atlet i samme sæson, pålægges klubben en bøde på kroner pr. atlet i ukorrekt klubdragt. 2.3 Ved flere end to overtrædelser af samme atlet i samme sæson, annulleres atletens keglefald og disciplinærudvalget kan idømme en karantæne på op til tre spilleuger. stk. 3 Flere overtrædelser af samme atlet inden for samme spilleuge, hvor atleten ikke har mulighed for at fremskaffe en godkendt spilledragt, kan af disciplinærudvalget reduceres til én overtrædelse af lovregulativ II, 3, stk. 2. Ved ukorrekt klubdragt skal dommeren orientere holdlederen eller atleten om overtrædelsen. Efterfølgende indberettes atletens licensnummer og navn til disciplinærudvalget Særlige grove overtrædelser af spillereglerne 39 Særlige grove overtrædelser af spillereglerne stk. 1 Hvis dommeren vurderer, at der er tale om en særlig grov overtrædelse, kan der skrides til direkte bortvisning. stk. 2 Ved bortvisning fra en turneringskamp, der gælder for resten af spilleugen, kan en eventuel reserve ikke indtræde i den igangværende turneringskamp. Bortvisningen indberettes til disciplinærudvalget. Ved flere gentagne overtrædelser af én atlet i samme sæson, kan disciplinærudvalget idømme en karantæne på op til tre spilleuger. Hvis dommeren vurderer, at der er tale om en særlig grov overtrædelse, kan der skrides til direkte bortvisning. Bortvisningen skal efter kampen indberettes til disciplinærudvalget med angivelse af atletens licensnummer og navn. Den bortviste atlet kan ikke erstattes af en eventuel reserve. 19

20 14. Automatiske scoresystemer og keglefald 14.1 Lovtekst fra spillereglerne Brug af automatiske scoresystemer stk. 1 Spillestedets automatiske scoresystem benyttes som udgangspunkt ved mesterskaber, stævner og turneringskampe. stk. 2 Sker der nedbrud på spillestedets automatiske scoresystem er følgende gældende: 2.1 Spillet genoptages fra det sted, hvor scoren kan genskabes. 2.2 Kan scoren ikke genskabes, genoptages spillet ved start af en ny serie. Tidligere spillede serier, der er nedskrevet på scoretavlen, spilles ikke om Væltede kegler Kegler, der tæller som væltede kegler: - En kugle er afgivet korrekt, når atleten har sluppet den, og den har passeret overtrædelseslinjen ind på banen. Kuglen skal afgives ved håndkraft, og den må ikke være forbundet med noget som helst apparat, hverken i eller udenfor banen, hvilket betyder hverken under afleveringen af kuglen eller under kuglens gang til keglerne. - Enhver kugle afgivet af en atlet tæller, medmindre der erklæres død kugle. (Se afsnit 12.7) - Det er atletens egen pligt at afgøre, om kegleopstillingen står korrekt. Atleten skal insistere på, at kegler, som ikke står korrekt, skal genrejses inden kuglen afgives. Efter én genrejsning pr. serie pr. atlet, bør dommeren tilkaldes for at afgøre, om kegler står korrekt. Afgiver atleten sin kugle mod en forkert kegleopstilling, betragtes kegleopstillingen som godkendt og slaget tæller, med mindre det opdages, at der mangler kegler inden kuglen rammer keglerne. Hvis en dommer opdager, at en atlet forsøger at drage fordel af en mangelfuld opstilling, betragtes dette som usportslig optræden, jf. spillereglerne 25. (Se afsnit 13.3) Kegler, som væltes af en korrekt afgivet kugle eller af andre kegler inden bommen begynder at feje væltede kegler af banen. Dette gælder også kegler, som væltes af andre kegler, som returnerer i spil fra sidevæg, bagbeklædning eller bom. Væltede kegler, som forbliver liggende på banelegemet, står i renderne eller læner sig mod bagbeklædning/sidestykker, skal fjernes inden næste slag. Der må ikke foretages flytning af nogen kegle, som forbliver stående på banen efter et slag: 20

21 14.3 Ikke væltede kegler - Det betyder, at kegler, som skubbes til en anden position af andre kegler af kuglen eller nedsættes på anden plads af den mekaniske keglesætter, skal forblive stående på den nye position. Kegler, der ikke tæller som væltede kegler: - Kegler, der væltes af en kugle, som har forladt banelegemet inden træf. - Kegler, der væltes af en kugle, som kommer retur fra bagbeklædningen. - Kegler, der væltes af en person eller en mekanisk del. - Kegler, der væltes, men returnerer stående på banelegemet, skal forblive stående. - Kegler, der væltes, når der begås overtrådt, skal genrejses. - Kegler, væltet af den mekaniske keglerejser, placeres på sin oprindelige plads. 15. Protestafgivelse 15.1 Lovtekst fra spillereglerne 47 til Afgivelse af protest stk. 1 Et hold, der ønsker at nedlægge protest mod afviklingen af en turneringskamp, skal med det samme stoppe spillet og henvende sig til dommeren, som påfører scoretavlen protest. Inden turneringskampen genoptages, skal holdlederen kort forklare dommeren, hvad der nedlægges protest imod. stk. 2 En atlet og/eller et hold, der ønsker at nedlægge protest mod afviklingen af mesterskaber eller stævner, skal med det samme stoppe spillet og henvende sig til dommeren. Inden spillet genoptages, skal atleten eller en af atleterne fra holdet kort forklare dommeren, hvad der nedlægges protest imod. stk. 3 Hvis dommeren vurderer, at en protest kræver øjeblikkelig handling, eller at protesten kan afgøres med det samme, skal dommerens anvisninger følges, jf. 21, stk. 2. Disciplinærudvalget underrettes. stk. 4 En dommers afgørelse kan ankes til disciplinærudvalget, hvilket meddeles dommeren inden spilleområdet forlades. 21

22 48 Skriftlighed ved afgivelse af protest stk. 1 Er en nedlagt protest eller anke af en afgørelse truffet af dommeren ikke trukket tilbage inden spilleområdet forlades, skal den protesterende part udfærdige en skriftlig protest. stk. 2 Den skriftlige protest skal senest anden hverdag efter turneringskampens, mesterskabets eller stævnes afslutning, sendes til administrationen. 49 Protestgebyr stk. 1 Er en protest eller en anke af en afgørelse truffet af dommeren ikke trukket tilbage inden spilleområdet forlades, pålægges den protesterende part et protestgebyr på 500 kroner. Gebyret opkræves af administrationen. stk. 2 Protestgebyret refunderes ikke, hvis den protesterende part fortryder sin protest eller anke efter at have forladt spilleområdet. Eller undlader at fremsende en skriftlig protest. stk. 3 Protestgebyret tilbagebetales, såfremt den protesterende part får hel eller delvis medhold. 50 Behandling af en protest stk. 1 Alle protester mod afvikling af mesterskaber, stævner eller turneringskampe, behandles i første instans af disciplinærudvalget, jf. lovregulativ VI Fortolkning af spillereglerne 47 til 50 Ønsker et hold eller en atlet at nedlægge protest, er det vigtigt at dommeren overholder 47. Dommeren bør vejlede holdet eller atleten om følgende: - Holdet eller atleten skal overfor dommeren forklare hvorfor og mod hvad der nedlægges en protest. - Fortryder holdet eller atleten senere den nedlagte protest, skal protesten overfor dommeren trækkes tilbage inden spilleområdet forlades. - Trækkes en nedlagt protest ikke tilbage, skal dommeren vejlede holdet eller atleten om, at der seneste anden hverdag efter at protesten er nedlagt, skal fremsendes en skriftlig protest til administrationen Provisorisk kugle Når der er nedlagt protest mod overtrådt eller et antal væltede keglers gyldighed, skal der spilles en provisorisk kugle eller rude af den pågældende atlet. 22

23 Afhængig af det slag, der protesteres imod, skal dommeren foranledige en provisorisk kugle eller rude. Både det slag, der protesteres imod og den provisoriske kugle eller rude skal noteres, så det kan indgå i behandlingen af protesten. 16. Rekorder 16.1 Godkendelse af rekorder Rekorder kan kun godkendes, såfremt de opfylder betingelserne i rekordreglementet for den pågældende rekord. Dommeren eller stævneledelsen udfylder og påtegner ansøgningsformularen, hvorved de attesterer, at rekorderne er opnået under de i rekordreglementet nævnte betingelser. Udarbejdet af lovudvalget og bestyrelsen i august 2016 Med senere ændringer den: 23

Danmarks Bowling Forbund s. Dommerhåndbog. Revideret august 2010.

Danmarks Bowling Forbund s. Dommerhåndbog. Revideret august 2010. Danmarks Bowling Forbund s Dommerhåndbog Revideret august 2010. Indhold: 1. TURNERINGSDOMMERE... 3 2. TURNERINGSDOMMERENS OPGAVER... 3 3. HOLD... 3 4. SPILLERE... 4 5. HOLDLEDERE... 4 6. UDSKIFTNINGSSPILLERE...

Læs mere

Spilleregler for Danmarks Bowling Forbund

Spilleregler for Danmarks Bowling Forbund Spilleregler for Danmarks Bowling Forbund 05/2016 Præambel Alle mesterskaber, stævner og turneringer der udbydes af Danmarks Bowling Forbund (forbundet) er til enhver tid underlagt forbundets spilleregler.

Læs mere

Dommerhåndbogens tekst er ikke en afskrift af unionens spille- og ordensregler, men en hjælp til at forstå og handle efter disse regler.

Dommerhåndbogens tekst er ikke en afskrift af unionens spille- og ordensregler, men en hjælp til at forstå og handle efter disse regler. FORORD Københavns Bowling Union udgiver en Dommerhåndbog med det formål at støtte dommere/turneringsledere ved afviklingen af turneringskampe, stævner eller andre arrangementer i unionens område. Dommerhåndbogens

Læs mere

b. Firmaidræt Odense vedtægter skal overholdes af såvel klubberne som de enkelte sportsudøvere.

b. Firmaidræt Odense vedtægter skal overholdes af såvel klubberne som de enkelte sportsudøvere. Bowling - Ordensregler a. Alle medlemmer har pligt til at overholde de til enhver tid gældende ordensregler og efterkomme enhver anvisning fra Firmaidræt Odense ledere. b. Overtrædelse kan medføre udelukkelse

Læs mere

Københavns Bowling union Spilleregler 2013

Københavns Bowling union Spilleregler 2013 Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse 1 Turneringen... 1 Stk. 3 Københavnsserie:... 2 Stk. 4 Københavnsrækkerne:... 2 Stk. 5 Mixrækkerne... 2 Stk. 6 Nye hold i turneringen:... 3 Stk. 7 Damer kan deltage på

Læs mere

Reglement for 9. HK's holdturnering

Reglement for 9. HK's holdturnering Reglement for 9. HK's holdturnering Reglement for 9. Hovedkreds holdturnering (Fra og med turneringen 2015/16) 1 Deltagere Skakklubber der er tilmeldt Dansk Skak Union gennem 9. hovedkreds kan deltage

Læs mere

Generelle regler lokalserier FBwU / JBU

Generelle regler lokalserier FBwU / JBU Generelle regler lokalserier FBwU / JBU 1 Serier af geografisk opdelinger Stk. 1 Danmarksturneringen se forbundets hjemmeside. Stk. 2 Lokalturneringen inddeles for hver sæson af JBU/FBwU's turneringsudvalg.

Læs mere

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE afsagt den 27. januar 2015 i sag nr. 16/2014 [A Bowlingklub] mod [B Bowlingklub] Sagen er behandlet af Morten Larsen, Ole Borch og Claus Juel Hansen. APPELLEN

Læs mere

Firmaidræt StorKøbenhavn Petanque. Petanqueafdelingens reglement

Firmaidræt StorKøbenhavn Petanque. Petanqueafdelingens reglement Formål 1.1. Formålet er at samle petanquespillere fra klubber der er medlem af Firmaidræt StorKøbenhavn til idrætsligt og kollegialt samvær til gavn og glæde for udøverne og deres firmaer samt udvikle

Læs mere

Målet med disciplinærbestemmelserne er, at DBTU lægger sig så tæt som muligt på de regler, der er vedtaget af det internationale forbund; ITTF.

Målet med disciplinærbestemmelserne er, at DBTU lægger sig så tæt som muligt på de regler, der er vedtaget af det internationale forbund; ITTF. Bordtennis er en sport, hvor dårlig opførsel hører til sjældenhederne, men sporten har naturligvis nogle regler for, hvorledes disse sjældne tilfælde håndteres. Advarsler, strafpoint, diskvalifikationer

Læs mere

Regler for Cityturneringerne

Regler for Cityturneringerne Regler for Cityturneringerne Afsnit 1 Afsnit 2 Afsnit 3 Afsnit 4 Afsnit 5 Afsnit 6 Afsnit 7 Afsnit 8 Afsnit 9 Afsnit 10 Afsnit 11 Afsnit 12 Afsnit 13 Afsnit 14 Handicap i Rude 11 Ligaen Puljer Holdsammensætning

Læs mere

REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING (Fra og med turneringen 2012/13)

REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING (Fra og med turneringen 2012/13) REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING (Fra og med turneringen 2012/13) 1 DELTAGERE Skakklubber der er tilmeldt Dansk Skak Union gennem 9. hovedkreds kan deltage med et eller flere hold. Hold tilmeldt

Læs mere

FSKBH Håndbold - Reglement

FSKBH Håndbold - Reglement FSKBH Håndbold - Reglement Formål og gyldighedsområde Formålet er at samle de københavnske firmaklubbers håndboldspillere til idrætslig samvær til gavn og glæde for udøverne og deres virksomheder, samt

Læs mere

BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold

BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold Formål og gyldighedsområde Formålet er at samle de københavnske firmaklubbers håndboldspillere til idrætslig samvær til gavn og glæde for udøverne og

Læs mere

Ung Rejs GymnasiumFutsal Regelsæt

Ung Rejs GymnasiumFutsal Regelsæt Ung Rejs GymnasiumFutsal Regelsæt Banen: Der spilles på en håndboldbane, dvs. 20 x 40 meter Bold: Bolden skal være en Futsal fodbold. Mål: Målene består af to håndboldmål i hver ende af banen. Antal spillere:

Læs mere

Lovregulativ III - Licens, klassificering og klubskifte

Lovregulativ III - Licens, klassificering og klubskifte Lovregulativ III - Licens, klassificering og klubskifte 05/2016 Indhold 1. Formål, hjemmel og ændring af lovregulativet... 2 1 Formål... 2 2 Ændring af lovregulativet... 2 2. Udstedelse, fornyelse og inddragelse

Læs mere

Turneringsreglement m.v. for DGI Storstrømmen Badminton

Turneringsreglement m.v. for DGI Storstrømmen Badminton Turneringsreglement m.v. for DGI Storstrømmen Badminton Opdateret den 26. september 2012 Indledning Det er enhver klub- eller holdleders pligt at sætte sig grundigt ind i turneringsreglementet, idet de

Læs mere

ØST UDVALG. Aktivitetskoordinator Tim Høst. Tlf Side 1

ØST UDVALG. Aktivitetskoordinator Tim Høst. Tlf Side 1 Turneringer under DBwF Landsudvalg ØST Ledelsen af DBwF Landsudvalg ØST udbyder en række turneringer. Følgende turneringer udbydes: 6 mands holdturnering for damehold og for herrehold (DT Øst), dvs. 2.

Læs mere

FYNS KEGLE UNION SPILLEREGLER FOR DE FYNSKE SERIER. Serie 1 M/K

FYNS KEGLE UNION SPILLEREGLER FOR DE FYNSKE SERIER. Serie 1 M/K FYNS KEGLE UNION SPILLEREGLER FOR DE FYNSKE SERIER Serie 1 M/K Kampafvikling: Fire hold mødes over 4 baner, og der spilles 30 slag på hver bane, fordelt med 15 slag i venstre side og 15 slag i højre side.

Læs mere

3 HOLDSTØRRELSE I M og A består hvert hold af 8 spillere. I B, C og en eventuel juniorklasse består hvert hold af 4 spillere.

3 HOLDSTØRRELSE I M og A består hvert hold af 8 spillere. I B, C og en eventuel juniorklasse består hvert hold af 4 spillere. REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING som senest ændret på 9. hovedkreds generalforsamling den 1. april 2009 og på hovedkredsens bestyrelsesmøde den 29. august 2009. (Nye regler er anført i teksten

Læs mere

BORDTENNISREGLEMENT. 1. Formål. 2. Gyldighedsområde. 3. Turneringsform og - inddeling

BORDTENNISREGLEMENT. 1. Formål. 2. Gyldighedsområde. 3. Turneringsform og - inddeling BORDTENNISREGLEMENT 1. Formål 2. Gyldighedsområde 3. Turneringsform og - inddeling 3.1. Generelt 3.2 Turneringsformer 3.3. Aldersgrupper og rækker 3.4. Flere hold i samme række 4. Spillere 4.1. Holdturneringen

Læs mere

Dansk Håndbold Forbunds Beach Handball Tour 2014 Det officielle Danmarksmesterskab.

Dansk Håndbold Forbunds Beach Handball Tour 2014 Det officielle Danmarksmesterskab. Turneringsreglement Dansk Håndbold Forbunds Beach Handball Tour 2014 Det officielle Danmarksmesterskab. TURNERINGSREGLEMENT Dansk Håndbold Forbunds officielle DM i Beach Handball Almindelige bestemmelser

Læs mere

Gælder KUN kvalifikation til DM

Gælder KUN kvalifikation til DM 1 Beach Reglement Gælder KUN kvalifikation til DM Håndbold Region Øst Beach Handball 2 TURNERINGSREGLEMENT 1.1 Turneringen er åben for spillere, der er medlem af en håndboldforening under Dansk Håndbold

Læs mere

Propositioner for Danmarks Bowling Forbunds Landsdækkende turneringer

Propositioner for Danmarks Bowling Forbunds Landsdækkende turneringer Propositioner for Danmarks Bowling Forbunds Landsdækkende turneringer 08/2017 Indledning Danmarks Bowling Forbunds landsdækkende turneringer omfatter jf. Bestemmelser for Forbundets turneringer af: Danmarksturneringens

Læs mere

Lovregulativ II - Klubdragt, anvendelse af klubdragt samt reklamer på klubdragten

Lovregulativ II - Klubdragt, anvendelse af klubdragt samt reklamer på klubdragten Lovregulativ II - Klubdragt, anvendelse af klubdragt samt reklamer på klubdragten 05/2016 Indhold Indhold... 1 1. Formål, hjemmel og ændring af lovregulativet... 2 1 Formål... 2 2 Ændring af lovregulativet...

Læs mere

Reglement Fælles Jysk Holdturnering Ungdom.

Reglement Fælles Jysk Holdturnering Ungdom. Reglement Fælles Jysk Holdturnering Ungdom. B.1 Generelt: B.1.0 Deltagende landsdelsforeninger i den fælles jyske holdturnering for Ungdom nedsætter turneringsudvalget. B.1.1 Turneringsudvalget kan dispensere

Læs mere

Turneringsreglement. DHF Beach Handball Tour. Seniorer. Det officielle Danmarksmesterskab. Det officielle Danmarksmesterskab for seniorer. ved.

Turneringsreglement. DHF Beach Handball Tour. Seniorer. Det officielle Danmarksmesterskab. Det officielle Danmarksmesterskab for seniorer. ved. Turneringsreglement ved DHF Beach Handball Tour Det officielle Danmarksmesterskab for Seniorer Det officielle Danmarksmesterskab for seniorer TURNERINGSREGLEMENT Dansk Håndbold Forbunds officielle DM i

Læs mere

Spilleregler for FLU Futsal. 1 Banen

Spilleregler for FLU Futsal. 1 Banen 1 Spilleregler for FLU Futsal 1 Banen Dimensionerne Banen skal være rektangulær. Banens længde skal altid overstige bredden. Længde: Minimum 25 m. Maksimum 42 m Bredde: Minimum 15 m. Maksimum 25 m I FLU

Læs mere

Propositioner for Kvalifikationsturnering til 1. division for U-14 piger/drenge 2011.

Propositioner for Kvalifikationsturnering til 1. division for U-14 piger/drenge 2011. Den 13. maj 2011 TU 107-11 Propositioner for Kvalifikationsturnering til 1. division for U-14 piger/drenge 2011. 1. Tilmelding til ØST Kvalifikationsturnering U-14. Turneringen administreres af HRØ. Der

Læs mere

Turneringsreglement. Dansk Håndbold Forbunds officielle Danmarksmesterskab i strandhåndbold. (2010)

Turneringsreglement. Dansk Håndbold Forbunds officielle Danmarksmesterskab i strandhåndbold. (2010) Turneringsreglement Dansk Håndbold Forbunds officielle Danmarksmesterskab i strandhåndbold. (2010) TURNERINGSREGLEMENT Dansk Håndbold Forbunds officielle DM i strandhåndbold Almindelige bestemmelser 1.1

Læs mere

SUPER LIGAEN. Scoretavler & Betaling. Generelle spilleregler. Super Liga Mesterskabet

SUPER LIGAEN. Scoretavler & Betaling. Generelle spilleregler. Super Liga Mesterskabet Afsnit 1 Afsnit 2 Afsnit 3 Afsnit 4 Afsnit 5 Afsnit 6 Afsnit 7 Afsnit 8 Afsnit 9 Afsnit 10 Afsnit 11 Afsnit 12 Afsnit 13 Afsnit 14 Super Ligaen Puljer Holdsammensætning Spillere Puljeinddeling Spillerunder

Læs mere

Danmarks Bowling Forbund

Danmarks Bowling Forbund VELKOMMEN TIL SÆSON 2017-2018 Danmarks Bowling Forbund Til Klubber i Vest Sæsonen 2017/18 banker på døren, træningen er så småt begyndt, og om ikke ret lang tid har vi alle taget hul på sæsonens første

Læs mere

RUDE 11 LIGAEN. Scoretavler & Betaling. Generelle spilleregler. Rude 11 Liga Mesterskabet

RUDE 11 LIGAEN. Scoretavler & Betaling. Generelle spilleregler. Rude 11 Liga Mesterskabet Afsnit 1 Afsnit 2 Afsnit 3 Afsnit 4 Afsnit 5 Afsnit 6 Afsnit 7 Afsnit 8 Afsnit 9 Afsnit 10 Afsnit 11 Afsnit 12 Afsnit 13 Afsnit 14 Rude 11 Ligaen Puljer Holdsammensætning Spillere Puljeinddeling Spillerunder

Læs mere

Turneringer under DBwF udvalg Vest

Turneringer under DBwF udvalg Vest Følgende turneringer udbydes: Turneringer under DBwF udvalg Vest Turnerings udvalg VEST udbyder en række turneringer. 6 mands holdturnering for damehold og for herrehold, som Ude- /Hjemmekampe 4-mands

Læs mere

Turneringsreglement. ved. DHF Beach Handball Tour Det officielle Danmarksmesterskab. for. Ungdoms og Oldies DM

Turneringsreglement. ved. DHF Beach Handball Tour Det officielle Danmarksmesterskab. for. Ungdoms og Oldies DM Turneringsreglement ved DHF Beach Handball Tour 2016 Det officielle Danmarksmesterskab for Ungdoms og Oldies DM Det officielle Danmarksmesterskab for U-16, U-18 og Oldies TURNERINGSREGLEMENT Dansk Håndbold

Læs mere

Stk. b. Der spilles 35 minutter i hver halvleg i Old Boys- og Veteran rækker, hvis ikke andet er aftalt. (begge hold og dommer skal acceptere dette).

Stk. b. Der spilles 35 minutter i hver halvleg i Old Boys- og Veteran rækker, hvis ikke andet er aftalt. (begge hold og dommer skal acceptere dette). Proportioner for turneringer i Old Boys Sammenslutningen af 1949. 1. Fællesregler Stk. a. Som udgangspunkt spilles efter SBU's regler Stk. b. Der spilles 35 minutter i hver halvleg i Old Boys- og Veteran

Læs mere

Turneringsregler Indoor soccer (Futsal eller Hal fodbold)

Turneringsregler Indoor soccer (Futsal eller Hal fodbold) Turneringsregler Indoor soccer (Futsal eller Hal fodbold) 01 Idrætsmødet 02 Turneringsudskrivning samt op-/nedrykningsregler 03 Point beregning samt rangering i rækken 04 Aldersbestemmelse 05 Spilletilladelse

Læs mere

Officielle regler. 1. Regler

Officielle regler. 1. Regler Officielle regler 1. Regler Den europæiske ungdom Academy Football League spilles i overensstemmelse med gældende dele af FIFA 's regler. I spørgsmål om fortolkninger af FIFA 's regler, den engelske tekst

Læs mere

Stk. b. Der spilles 35 minutter i hver halvleg i Old Boys- og Veteran rækker, hvis ikke andet er aftalt. (begge hold og dommer skal acceptere dette).

Stk. b. Der spilles 35 minutter i hver halvleg i Old Boys- og Veteran rækker, hvis ikke andet er aftalt. (begge hold og dommer skal acceptere dette). Proportioner for turneringer i Old Boys Sammenslutningen af 1949. 1. Fællesregler Stk. a. Som udgangspunkt spilles efter SBU's regler Stk. b. Der spilles 35 minutter i hver halvleg i Old Boys- og Veteran

Læs mere

RUDE 11 LIGAEN. Scoretavler & Betaling. Generelle spilleregler. Rude 11 Liga Mesterskabet

RUDE 11 LIGAEN. Scoretavler & Betaling. Generelle spilleregler. Rude 11 Liga Mesterskabet Afsnit 1 Afsnit 2 Afsnit 3 Afsnit 4 Afsnit 5 Afsnit 6 Afsnit 7 Afsnit 8 Afsnit 9 Afsnit 10 Afsnit 11 Afsnit 12 Afsnit 13 Afsnit 14 Rude 11 Ligaen Puljer Holdsammensætning Spillere Puljeinddeling Spillerunder

Læs mere

Bowling 2015 Onsdag den 20. maj

Bowling 2015 Onsdag den 20. maj Program for de Danske Politimesterskaber i Bowling 2015 Onsdag den 20. maj Arrangør: PI-København Dansk Politiidrætsforbund Kære idrætsudøvere Velkommen til København Politiets Idrætsforening, København

Læs mere

Danmarks Bedste Ungdomshold

Danmarks Bedste Ungdomshold DGI Badminton U15 2015 Danmarks Bedste Ungdomshold 2 Velkommen til DBU for U15, 2015 3 DGI badminton og Badminton Danmark byder alle - deltagere, ledere og forældre velkommen til Danmarks Bedste Ungdomshold

Læs mere

Reglement for FTU/DGI Fyn Holdturneringen Motionister 2017

Reglement for FTU/DGI Fyn Holdturneringen Motionister 2017 Reglement for FTU/DGI Fyn Holdturneringen Motionister 2017 Paragraf 1 Fyns Tennis Union og DGI Fyn Tennis har fra og med 2017 indgået et samarbejde i henhold til at styrke og udvikle holdturneringen for

Læs mere

Reglement for Danmarks Badminton Forbunds mesterskaber for veteranklubhold.

Reglement for Danmarks Badminton Forbunds mesterskaber for veteranklubhold. Reglement for Danmarks Badminton Forbunds mesterskaber for veteranklubhold. 1 Mesterskaberne udskrives i 3 aldersgrupper: 1. 35-44 år holdet skal i hver holdmatch minimum bestå af 1 dame og 2 herrer som

Læs mere

DANSK KEGLE FORBUND SPILLEREGLER

DANSK KEGLE FORBUND SPILLEREGLER DANSK KEGLE FORBUND SPILLEREGLER Dansk Kegle Forbund er arrangør af 1. 2. og 3. divisionsturneringer samt landspokalturnering. 1. DIVISIONSTURNERING Afviklingsperioden er efterår - forår. 1. division,

Læs mere

Holdturneringen består af en landsdækkende Elitedivision og 1. division samt en Vest- og en Østregion.

Holdturneringen består af en landsdækkende Elitedivision og 1. division samt en Vest- og en Østregion. Holdturneringsregler Regler for Dansk Backgammon Forbunds holdturnering Gyldige fra den 1. september 2015 1. Turneringsform og -struktur 1.1 Generelt Dansk Backgammon Forbund (DBgF) afvikler hver sæson

Læs mere

BOWLING. Indholdsfortegnelse. 1. Turneringsregler. 2. Deltagerregler. 3. Klasseinddeling. 4. Officials/Ansvarshavende. 5. Licens

BOWLING. Indholdsfortegnelse. 1. Turneringsregler. 2. Deltagerregler. 3. Klasseinddeling. 4. Officials/Ansvarshavende. 5. Licens Indholdsfortegnelse 1. Turneringsregler 2. Deltagerregler 3. Klasseinddeling 4. Officials/Ansvarshavende 5. Licens 6. Protest og sanktioner 1 1. TURNERINGSREGLER 1.0 Turneringen er delt op i 3 regioner.

Læs mere

ALBANI CUP. Generelle spilleregler

ALBANI CUP. Generelle spilleregler Afsnit 1 Afsnit 2 Afsnit 3 Afsnit 4 Afsnit 5 Afsnit 6 Afsnit 7 Afsnit 8 Afsnit 9 ALBANI CUP Knockoutturnering Spillere Vinder af kampen Scoretavler Præmier Dommere Generelle spilleregler Vigtige datoer

Læs mere

Lovregulativ III - Licens, klassificering og klubskifte

Lovregulativ III - Licens, klassificering og klubskifte Lovregulativ III - Licens, klassificering og klubskifte 05/2015 Indhold 1. Formål, hjemmel og ændring af lovregulativet... 2 1 Formål... 2 2 Ændring af lovregulativet... 2 2. Udstedelse, fornyelse og inddragelse

Læs mere

Disciplinære bestemmelser vedr. Karantæneregler. 1. Spillere

Disciplinære bestemmelser vedr. Karantæneregler. 1. Spillere Disciplinære bestemmelser vedr. Karantæneregler Spillere 1. Spillere Følgende regler er fastsat for advarsler og udvisninger i de af DBU udskrevne turneringer, for så vidt angår Herre-DM, Herre-LPs afsluttende

Læs mere

Regel 16 Personlige straffe og holdstraffe

Regel 16 Personlige straffe og holdstraffe Regel 16 Personlige straffe og holdstraffe Advarsel 16:1 En advarsel er den passende straf for: a) forseelser, der skal straffes progressivt (8:3, sammenlign dog 16:3b og 16:6d); b) usportslig opførsel,

Læs mere

Dansk Militært Idrætsforbund KAPITEL 16 FODBOLD UDENDØRS 11-MANDS

Dansk Militært Idrætsforbund KAPITEL 16 FODBOLD UDENDØRS 11-MANDS KAPITEL 16 FODBOLD UDENDØRS 11-MANDS A. DISCIPLINER RÆKKE DELTAGERE 1. Forbundsmesterskabet afvikles i følgende række: Senior A: Ingen aldersbegrænsning 2. Et hold må bestå af 16 spillere (heraf 2 målmænd)

Læs mere

Indledning. n1. Rækkerne opdeles med 1 Mesterrække á 8 hold, 2 A-rækker, 2 B-rækker, samt C-rækker efter tilmelding.

Indledning. n1. Rækkerne opdeles med 1 Mesterrække á 8 hold, 2 A-rækker, 2 B-rækker, samt C-rækker efter tilmelding. Reglement Indledning n1. Rækkerne opdeles med 1 Mesterrække á 8 hold, 2 A-rækker, 2 B-rækker, samt C-rækker efter tilmelding. Tilmelding af hold og opdatering af kluboplysninger. n2.nhovedkredsen indbyder

Læs mere

DGI Badminton U9/U Danmarks Bedste Ungdomshold

DGI Badminton U9/U Danmarks Bedste Ungdomshold DGI Badminton U9/U11 2015 Danmarks Bedste Ungdomshold 2 3 Velkommen til DBU for U9/U11, 2015 DGI badminton og Badminton Danmark byder alle - deltagere, ledere og forældre velkommen til Danmarks Bedste

Læs mere

SPILLEREGLER Smurfit Kappa Cup Juleturneringen - små mål (håndbold mål)

SPILLEREGLER Smurfit Kappa Cup Juleturneringen - små mål (håndbold mål) SPILLEREGLER Smurfit Kappa Cup Juleturneringen - små mål (håndbold mål) Lovgrundlaget for indefodbold er Fodboldloven udgivet af DBU Jylland med de ændringer, tilføjelser og undtagelser, der fremgår af

Læs mere

Regler for UV-Rugby juni 2005

Regler for UV-Rugby juni 2005 Retningslinier For Afvikling af Danmarksturnering i UV-rugby Elite og Underliggende Divisioner Juni 2005. Indhold. 1. Afvikling af kampe for Elite divisionen. 2. Afvikling af kampe udenfor elite - divisionen.

Læs mere

1 spiller over midten. Målmand må tage bold med hænder

1 spiller over midten. Målmand må tage bold med hænder Side 1 af 5 OBS!!! DBUs spilleregler 2014/15 er tilpasset Oplandsturneringen. Særregler i Oplandsturneringen er markeret med kursiv skrift og rød skriftfarve. Herunder er skitseret de primære forskelle

Læs mere

Reglement. 6 Danmarksturneringen for hold 2009-2010 (8hk) Indledning. Holdenes størrelse

Reglement. 6 Danmarksturneringen for hold 2009-2010 (8hk) Indledning. Holdenes størrelse Reglement Indledning 1. Rækkerne opdeles med en mesterrække med 8 hold, en A-række med 7 hold, en B-række med 7 hold, en C- række med 4 hold og en D-række med 4 hold (4-mands hold). Tilmelding af hold

Læs mere

Protestafgørelse kamp nr Frederikshavn FI mod Odder Håndbold spillet den 25. marts 2017 i Frederikshavn.

Protestafgørelse kamp nr Frederikshavn FI mod Odder Håndbold spillet den 25. marts 2017 i Frederikshavn. Odder Håndbold og Frederikshavn Fi Pr. mail. Brøndby den 3. april 2014 Journal nr.1100-17-fs Protestafgørelse kamp nr. 373067 Frederikshavn FI mod Odder Håndbold spillet den 25. marts 2017 i Frederikshavn.

Læs mere

Indhold. Unionslov 2005 1

Indhold. Unionslov 2005 1 Lov for Sjællands Bowling Union 2005 Indhold 1. Navn og hjemsted. 2. Formål. 3. Organisation og tilhørsforhold. 4. Klubberne. 5. Medlemmer. 6. Kontingent. 7. Regnskab. 8. Lokalkredsenes organisation. 9.

Læs mere

Vedtægter for Vejle Amts Holdskydning

Vedtægter for Vejle Amts Holdskydning Vedtægter for Vejle Amts Holdskydning Vedtaget på stiftende generalforsamling 21-10-1997 27.10.15 Revideret på generalforsamling 25.10.2000 / 22.10.2012. Tilføjet 2.11.2012-21.10.2013 20.2.2014-27.10.2014

Læs mere

Kampleder 7- og11 mands

Kampleder 7- og11 mands Spilleregler for 7:7 rækker (For U-10 Drenge, U-11 Piger, U-11 Drenge, U-12 Piger, U-12 Drenge) Se regler her Banestørrelsen Længde min. 50 meter max. 68 meter. Bredde min. 36 meter max 56 meter. Idealstørrelse

Læs mere

Turneringsformer under DBwF Landsudvalg Region ØST

Turneringsformer under DBwF Landsudvalg Region ØST Turneringsformer under DBwF Landsudvalg Region ØST Ledelsen af DBwF Landsudvalg Region ØST udbyder en række turneringsformer for klubhold. Følgende turneringsformer udbydes: 6 mands holdturnering for damehold

Læs mere

Volleyball. 1. Gyldighed 1.1. Nedennævnte turneringsregler er gældende for DM-stævner, der arrangeres af foreninger under Dansk Firmaidrætsforbund.

Volleyball. 1. Gyldighed 1.1. Nedennævnte turneringsregler er gældende for DM-stævner, der arrangeres af foreninger under Dansk Firmaidrætsforbund. 1 Volleyball Opdateret april 2009 Turneringsregler 1. Gyldighed 1.1. Nedennævnte turneringsregler er gældende for DM-stævner, der arrangeres af foreninger under Dansk Firmaidrætsforbund. 1.2. Dansk Firmaidrætsforbunds

Læs mere

[Skriv her] FBwU Love og Bestemmelser

[Skriv her] FBwU Love og Bestemmelser LOVE OG BESTEMMELSER 2016 1 1 Navn og hjemsted. 1.1 Unionens navn er Fyns Bowling Union (FBwU). 1.2 Unionens hjemsted er formandens adresse. 2 2 Formål. Det er Fyns Bowling Unions formål: 2.1 At fremme

Læs mere

Diverse bestemmelser for Dansk Minigolf Union (DMgU)

Diverse bestemmelser for Dansk Minigolf Union (DMgU) Diverse bestemmelser for Dansk Minigolf Union (DMgU) Straffebestemmelser Dommerbestemmelser Førelse af spillerprotokol Vedtaget af DMgU s repræsentantskab Opdateret med tilkomne ændringer indtil 21. februar

Læs mere

Turneringsregler. Der spilles efter DHF`s håndboldlove og DGI`s turneringsreglement gældende fra september 2008, hvorfra følgende kan nævnes:

Turneringsregler. Der spilles efter DHF`s håndboldlove og DGI`s turneringsreglement gældende fra september 2008, hvorfra følgende kan nævnes: Turneringsregler Der spilles efter DHF`s håndboldlove og DGI`s turneringsreglement gældende fra september 2008, hvorfra følgende kan nævnes: Spilletider: U8 spiller 2 X 10 minutter. Øvrige hold spiller

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010

RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010 RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010 Generelle retningslinjer for Referees/referee assistenten der virker ved turneringer hvor der spilles kampe spillet uden dommer:

Læs mere

100 spørgsmål om spilleregler i håndbold Ja Nej

100 spørgsmål om spilleregler i håndbold Ja Nej 1 Har journalister og tilskuere pligt til at kende spillereglerne? 2 Skal trænere som også kaldes officials kende spillereglerne? 3 Er målrammens indvendige mål 3,08m x 2,08m? 4 Kaldes 3-meterlinjen for

Læs mere

Håndbog for stævner i KBU side 1 af 12 INDHOLD

Håndbog for stævner i KBU side 1 af 12 INDHOLD Håndbog for stævner i KBU side 1 af 12 INDHOLD Old Boys / Girls Stævner... 2 KBU Kredskamp... 4 KBU Åbningsstævne... 5 KM Indledende... 6 KM Single Finaler... 8 KM Mix... 9 KBU Cup Indledende... 10 KBU

Læs mere

BOWLING. Ordensregler

BOWLING. Ordensregler Ordensregler a. Alle medlemmer har pligt til at overholde de til enhver tid gældende ordensregler og efterkomme enhver anvisning fra FKS's ledere. b. Overtrædelse kan medføre udelukkelse for kortere eller

Læs mere

Hjertelig velkommen til 2. udgave af: Brøndby Sommer Cup 2011

Hjertelig velkommen til 2. udgave af: Brøndby Sommer Cup 2011 Hjertelig velkommen til 2. udgave af: Brøndby Sommer Cup 2011 Lørdag den, 25. juni 2011 Søndag den, 26. juni 2011 Velkommen til Brøndby Sommer Cup Mikroput og Poder 2011 Det er os en stor glæde endnu en

Læs mere

5. Reglement for DSU s holdturneringer Reglement for Dansk Skak Unions divisionsturnering

5. Reglement for DSU s holdturneringer Reglement for Dansk Skak Unions divisionsturnering 5. Reglement for DSU s holdturneringer 5.1. Reglement for Dansk Skak Unions divisionsturnering 1 Turneringens struktur Turneringen består af 58 klubhold med 8 spillere på hvert. Holdene er opdelt hierarkisk

Læs mere

DTF Beach Tennis Tour Stævnereglement

DTF Beach Tennis Tour Stævnereglement DTF Beach Tennis Tour Stævnereglement Indhold: Spilleregler o Matchlængde o Score i sæt o Score i partier o Tie-break o Serven o Serve-rotation o Sideskift o Linjerne o Boldafvikling o Tvivlstilfælde og

Læs mere

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE afsagt den 23. september 2015 i Sag nr. 14/2015 [A] mod Dansk Dart Union Sagen er behandlet af Ulla Ingerslev, Ole Borch og Annelise Vidø. APPELLEN OG SAGENS

Læs mere

SLT. Sommerlandsturnering Afsnit

SLT. Sommerlandsturnering Afsnit 1. Deltagelse Sommerlandsturneringen er danmarksmesterskab for klubhold. Danske og udenlandske statsborgere med dansk licens har ret til at deltage i Danmarksmesterskaber. Udenlandske statsborgere skal

Læs mere

Præsentation nye regler 2016

Præsentation nye regler 2016 Præsentation nye regler 2016 Proces Skadet spiller Passivt spil Sidste 30 sekunder Blåt kort Målmand som markspiller Skadet spiller Begrundelse: unødvendig behandling på banen spillets rytme brydes lange

Læs mere

Etiske regler for trænere, holdledere og

Etiske regler for trænere, holdledere og . DANMARK Idrættens Hus DK-260S Brøndby Bank 221-' 8390'3333 CVR 13693315 Etiske regler for trænere, holdledere og tekniske officials 1. I forhold til dette regelsæt er en træner / holdleder enhver, der

Læs mere

Reglement for kommunemesterskab i Slagelse 2018

Reglement for kommunemesterskab i Slagelse 2018 Reglement for kommunemesterskab i Slagelse 2018 Forenklede spilleregler s. 2 Regler for dispensation s. 3 Afbudstakter til kommunemesterskab s. 3 Indefodboldloven s. 4 1 Årgang Oversigt over forenklede

Læs mere

DBU Sjællands retningslinjer for Futsal dommere

DBU Sjællands retningslinjer for Futsal dommere DBU Sjællands retningslinjer for Futsal dommere Formål: Formålet med nærværende retningslinjer er at sikre -en så ensartet gennemførelse af kampene som muligt. Dette skal tilsikre, at både spillernes sikkerhed,

Læs mere

Reglement for Fyns Skak Unions Holdturnering

Reglement for Fyns Skak Unions Holdturnering Reglement for Fyns Skak Unions Holdturnering 1 Turneringens struktur Holdturneringen er en turnering arrangeret af Fyns Skak Union (FSU), i hvilken FSU's klubber er berettigede til at deltage med et eller

Læs mere

DBU JYLLAND INDEFODBOLD. SPILLEREGLER (udsnit) - små mål 2013/2014

DBU JYLLAND INDEFODBOLD. SPILLEREGLER (udsnit) - små mål 2013/2014 DBU JYLLAND INDEFODBOLD SPILLEREGLER (udsnit) - små mål 2013/2014 1 Banen Banen og dens indretning skal være som følger: Dimension: Håndboldbane (minimum 18 x 36 meter). Afmærkning: Af håndboldbanens afmærkninger

Læs mere

VOLLEYBALL VEJLEDNING I UDFYLDELSE AF VOLLEYBALL KREDSKAMPSKEMA

VOLLEYBALL VEJLEDNING I UDFYLDELSE AF VOLLEYBALL KREDSKAMPSKEMA VOLLEYBALL VEJLEDNING I UDFYLDELSE AF VOLLEYBALL KREDSKAMPSKEMA Korrekt udfyldelse af kampskemaet er nødvendigt for en tilfredsstillende afvikling af kampene. FØR LODTRÆKNING. A. Sekretæren udfylder kampskemaet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Almene regler... 2. 2. Klassificeringssystem... 2. 3. Idrætsmateriel... 2. 4. Idrætsregler... 2. 5. FM-holdturnering...

Indholdsfortegnelse. 1. Almene regler... 2. 2. Klassificeringssystem... 2. 3. Idrætsmateriel... 2. 4. Idrætsregler... 2. 5. FM-holdturnering... Indholdsfortegnelse Side 1. Almene regler... 2 2. Klassificeringssystem... 2 3. Idrætsmateriel... 2 4. Idrætsregler... 2 5. FM-holdturnering... 3 6. Ændring af turneringsregler... 6 7. Bekendtgørelse...

Læs mere

Regulativ for dommer i keglebillard

Regulativ for dommer i keglebillard Regulativ for dommer i keglebillard Afsnit 1. 1.1 Dommeren (oftest i turneringskampe - keglerejseren) alene leder partiet med udelukkelse af enhver anden person. I tvivlstilfælde kan dommeren dog rådføre

Læs mere

Regler om disciplinære foranstaltninger over for de studerende ved Syddansk Universitet

Regler om disciplinære foranstaltninger over for de studerende ved Syddansk Universitet Regler om disciplinære foranstaltninger over for de studerende ved Syddansk Universitet (se også vejledningen nedenfor) Fastsat i henhold til 14, stk. 6 i lov nr. 403 af 28. maj 2003 om universiteter (Universitetsloven).

Læs mere

Snooker regler. Den Danske Billard Union's spilleregler for Snooker, udarbejdet i henhold til gældende internationale regler.

Snooker regler. Den Danske Billard Union's spilleregler for Snooker, udarbejdet i henhold til gældende internationale regler. Snooker regler Den Danske Billard Union's spilleregler for Snooker, udarbejdet i henhold til gældende internationale regler. 1. Beskrivelse og spillemateriel Snooker er et positions- og pointspil. Points

Læs mere

Spilleregler for indefodbold

Spilleregler for indefodbold Spilleregler for indefodbold 1 Banen Banen og dens indretning skal være som følger: Dimension: Håndboldbane (minimum 18 x 36 meter). Afmærkning: Af håndboldbanens afmærkninger anvendes: 1 - Midterlinjen.

Læs mere

Dansk Håndbold Forbund

Dansk Håndbold Forbund 1 2 3 4 Hvornår begynder udvisningstiden for en udvist spiller? Når dommeren har vist Når den udviste spiller Når dommeren fløjter for dommertegn nr. 14 har passeret sidelinien og genoptagelse af spillet.

Læs mere

I. Anvendelsesområde og ledelse II. Matchformat og -afvikling

I. Anvendelsesområde og ledelse II. Matchformat og -afvikling I. Anvendelsesområde og ledelse. 1. Dette reglement gælder for KTU s udendørs holdturnering, herefter benævnt holdturneringen. Kun klubber, der er medlem af KTU, kan deltage i holdturneringen. Stk. 2.

Læs mere

TURNERINGSREGLEMENT FOR SENIORHOLD I NORDJYLLAND SERIE SPILLERE SINGLE 4 SPILLERE DOUBLE GÆLDENDE FOR SÆSONEN

TURNERINGSREGLEMENT FOR SENIORHOLD I NORDJYLLAND SERIE SPILLERE SINGLE 4 SPILLERE DOUBLE GÆLDENDE FOR SÆSONEN TURNERINGSREGLEMENT FOR SENIORHOLD I NORDJYLLAND SERIE 2-4 4 SPILLERE SINGLE 4 SPILLERE DOUBLE GÆLDENDE FOR SÆSONEN 2016-2017 1 Indhold 1 Spilletilladelse... 3 2 Afvikling af match... 3 3 Indbydelse og

Læs mere

Reglement for voksenholdturneringen i DGI Midt- og Vestsjælland Badminton

Reglement for voksenholdturneringen i DGI Midt- og Vestsjælland Badminton Reglement for voksenholdturneringen i DGI Midt- og Vestsjælland Badminton 2015-2016. A Turneringsreglementet for hold er udskrevet og er gældende for turnering arrangeret af holdturneringsudvalget i DGI

Læs mere

Turneringsplan. Aktivitetskalender. Classic

Turneringsplan. Aktivitetskalender. Classic Turneringsplan & Aktivitetskalender Classic Sæson 2015-2016 Kontaktpersoner Til klubber 1. Division K.C.K. 1 Finn Hyldmar Tlf. 26 25 28 23 K.C.K. 2 John Frederiksen Tlf. 31 20 85 37 H.C.K. 1 Peter W. Sørensen

Læs mere

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE afsagt den 21. april 2015 i sag nr. 7/2015 [Klub A]s indbringelse af DBTU s Appeludvalgs afgørelse af 16. marts 2015 Sagen er behandlet af Ole Græsbøll Olesen,

Læs mere

Dansk Floorball Union Turneringsudvalget

Dansk Floorball Union Turneringsudvalget Dommerregulativet Dommerregulativet er til vejledende brug for dommere og klubber i forbindelse med afvikling af kampe. Regulativet er underlagt bestemmelserne i Turneringsreglementet. 1 Godkendelse af

Læs mere

Goalball Gældende fra 1. september 2000

Goalball Gældende fra 1. september 2000 1. Alment om goalball. 1.1. En kamp spilles af 2 hold, som hver består af tre(3) spillere, og med et maksimum af tre(3) udskiftningsspillere på hvert hold. Der spilles i en sportshal/gymnastiksal på en

Læs mere

TURNERINGSREGLEMENT FOR VETERAN HOLD I NORDJYLLAND VETERAN M-A-B GÆLDENDE FOR SÆSONEN

TURNERINGSREGLEMENT FOR VETERAN HOLD I NORDJYLLAND VETERAN M-A-B GÆLDENDE FOR SÆSONEN TURNERINGSREGLEMENT FOR VETERAN HOLD I NORDJYLLAND VETERAN M-A-B GÆLDENDE FOR SÆSONEN 2017-2018 1 Indhold 1 Spilletilladelse... 3 2 Afvikling af match... 3 3 Indbydelse og deltagelse... 3 4 Holdsammensætning...

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler for HHX og HTX på Erhvervsgymnasiet Grindsted Udarbejdet august 2014 på baggrund af BEK nr. 1222 af 4.12.2006 Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser

Læs mere

Bestemmelser for forbundets turneringer

Bestemmelser for forbundets turneringer Bestemmelser for forbundets turneringer 05/2017 Indhold 1. Formål og ændring af bestemmelserne for forbundets turneringer... 2 1 Formål... 2 2 Ændring af bestemmelserne for forbundets turneringer... 2

Læs mere

Svar (regel) Spørgsmål

Svar (regel) Spørgsmål 1. Hvor høje skal netstolperne være: A. 1,5 m? B. 1,524 m? C. 1,55 m? 2. Hvilken farve skal nettet have: A. Mørkt? B. Hvidt? C. Mørkt og hvidt? 3. Hvor er afprøvningsmærkerne til boldhastighed placeret

Læs mere