Den selvejende institution Rudolf Steiner Skolen i Gentofte Vidar Skolen Brogårdsvej Gentofte. Årsrapport 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den selvejende institution Rudolf Steiner Skolen i Gentofte Vidar Skolen Brogårdsvej 61 2820 Gentofte. Årsrapport 2014"

Transkript

1 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr Weidekampsgade 6 Postboks København C Telefon Telefax Den selvejende institution Rudolf Steiner Skolen i Gentofte Vidar Skolen Brogårdsvej Gentofte Årsrapport 2014 Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited

2 Vidar Skolen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning og bestyrelsens habilitetserklæring 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Generelle oplysninger om institutionen 4 Ledelsesberetning 5 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultatopgørelse for Balance pr Pengestrømsopgørelse for Side Noter 16

3 Vidar Skolen 1 Ledelsespåtegning og bestyrelsens habilitetserklæring Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 31. december 2014 for Vidar Skolen. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Undervisningsministeriets regnskabsbekendtgørelse nr af 16. december Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af skolens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet og pengestrømme. Skolen har etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at de dispositioner, der er omfattet af årsrapporten, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Der er endvidere etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved skolens forvaltning, og at oplysningerne i årsrapporten om nøgletal er dokumenterede og i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen. Undertegnede bestyrelse erklærer desuden, at vi opfylder habilitetskravene til bestyrelsesmedlemmer i henhold til lov om friskoler og private grundskoler 5, stk. 8 og 9. Gentofte, den 8. april 2015 Skoleleder Peter Spang-Thomsen Bestyrelse Lars Ritlov Lars Thorup Ole Petersen Robert Savi formand næstformand Yvonne Bæk Kirsten Brandt Peder Bjerre Dorte Kopp-Rasmussen Frank Jensen Lars Arne Jensen Merethe Siim Magnussen Tobias Ammitzbøll Ulla Engelbrecht

4 Vidar Skolen 2 Den uafhængige revisors erklæringer Til bestyrelsen for Vidar Skolen Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for Vidar Skolen for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2014, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse, noter og særlige specifikationer. Årsregnskabet er udarbejdet efter lov om friskoler og private grundskoler og bekendtgørelse nr af 16. december 2013 (regnskabsbekendtgørelsen). Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning samt god offentlig revisionsskik, jf. bekendtgørelse nr af 8. december 2008 om revision og tilskudskontrol m.m. ved frie grundskoler og private skoler for gymnasiale uddannelser mv. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for skolens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af skolens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

5 Vidar Skolen 3 Den uafhængige revisors erklæringer Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Vidar Skolens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af skolens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2014 i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. København, den 8. april 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Søren Jensen statsautoriseret revisor

6 Vidar Skolen 4 Generelle oplysninger om institutionen Selvejende institution Vidar Skolen Brogårdsvej Gentofte CVR nr Hjemstedskommune: Gentofte Telefon: Internet: Skolens formål Det er Vidar Skolen, Rudolf Steiner Skolen i Gentoftes formål at drive friskole på grundlag af Waldorfpædagogik, som Rudolf Steiner gav grundlaget til med den første Waldorf Skole i Stuttgart i I hele skoleforløbet lægges der vægt på at udvikle det enkelte barns intellektuelle, faglige, kunstneriske, håndværksmæssige og sociale færdigheder. Bestyrelse Formand Lars Ritlov, Pilehøj 6 E, stuen, 3460 Birkerød Næstformand Lars Thorup, Smakkegårdsvej 78, 2820 Gentofte Ole Petersen, Fengersvej 5, 2500 Valby Robert Savi, Birkerød Kongevej 118, 3460 Birkerød Yvonne Bæk, Almindingen 5, 5953 Tranekær Kirsten Brandt, Heibergsgade 16, 3.tv., 1056 København K. Peder Bjerre, Smålandsgade 6, 4.th., 2300 København S Dorte Kopp-Rasmussen, c/o Dr. Tværgade 37, 1-4, 1302 København K Frank Jensen, Bjerredevej 27, 4682 Tureby Lars Arne Jensen, Langerødvej 27 J, 3480 Fredensborg Merethe Siim Magnussen, Dag Hammarskjolds Allé 34, 2. sal, 2100 København Ø Tobias Ammitzbøll, Hammersholt Byvej 33, 3400 Hillerød Ulla Engelbrecht, Bispebjergvej 69, 1.th., 2400 København NV Skoleleder Peter Spang-Thomsen Revision Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

7 Vidar Skolen 5 Ledelsesberetning Hovedaktivitet Skolens hovedaktivitet er at drive friskole på grundlag af Waldorfpædagogik, som Rudolf Steiner gav grundlaget til med den første Waldorf Skole i Stuttgart i I hele skoleforløbet, fra bh.kl. til og med 12. klasse, lægges der vægt på at udvikle det enkelte barns intellektuelle, faglige, kunstneriske, håndværksmæssige og sociale færdigheder. Hoved- og nøgletal Resultatopgørelse (t.kr.) Indtægter i alt Heraf statstilskud Omkostninger vedr. drift i alt Driftsresultat før finansielle poster Finansielle poster Årets resultat Balance (t.kr.) Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver i alt Balancesum Egenkapital ultimo Langfristet gæld i alt Kortfristet gæld i alt Pengestrømsopgørelse (t.kr.) Driftens likviditetsvirkning Investeringers likviditetsvirkning i alt Finansieringens likviditetsvirkning i alt Pengestrøm, netto Regnskabsmæssige nøgletal Overskudsgrad -6,65% 5,17% 10,96% 2,55% 4,53% Likviditetsgrad 117% 147% 150% 111% 213% Soliditetsgrad 69% 70% 68% 65% 63% Finansieringsgrad 20% 21% 24% 25% 32% Antal elever i grundskolen pr Antal elever i skolefritidsordning pr Antal årselever i regnskabsåret Antal årselever i skolefritidsordning Skolepenge pr. årselev, inkl. tilskud til nedbringelse af skolepenge (grundskole) Antal lærerårsværk 26,52 27,40 27,56 28,13 28,16 Antal årsværk for øvrigt personale 26,63 23,43 18,38 14,35 13,87 Antal årsværk i alt 53,15 50,83 45,94 42,48 42,03 heraf %-andel ansat på særlige vilkår (sociale klausuler) 8,17 14,77 14,28 11,34 7,14

8 Vidar Skolen 6 Ledelsesberetning Årselever pr. lærerårsværk 12,44 12,37 11,68 10,98 11,19 Lærerlønsomkostning pr. årselev ekskl klasse Øvrige lønomkostninger pr. årselev Lønomkostninger i alt pr. årselev Undervisningsomkostninger pr. årselev Ejendomsomkostninger pr. årselev Administrationsomkostninger pr. årselev

9 Vidar Skolen 7 Ledelsesberetning Udvikling i skolens aktiviteter og økonomiske forhold. Skolen har i 2014 haft et underskud i resultatopgørelsen på 1,7 mio.kr. hvilket ikke er tilfredsstillende idet dette skal ses på i forhold til budgettet for året som lød på et overskud på kr. Den store difference mellem overskud og budget skal dog ses på baggrund af at statstilskuddet er faldet med 1,1 mio.kr. og at skolen har brugt kr. mere til vedligehold af bygninger end sidste regnskabsår. Blandt andet er der lagt nyt tag på børnehaven. Ligesom i 2013 har skolen i 2014 opfyldt kravet om sociale klausuler på 3,5% af skolens ansatte. Vi har medarbejdere i flexjob og har beskæftiget 8,17% på særlige vilkår. I forbindelse med afskaffelsen af specialundervisning (den bortfalder helt fra 1/8 2015) har skolen modtaget kr. til inklusion i regnskabsåret Disse midler anvendes i lighed med sidste år til ekstra personale i de små klasser periodevist. Usikkerhed ved indregning og måling af skolens aktiver og gæld. Der er ikke særlige usikkerheder om målingen af skolens aktiver og gæld. Fremtiden renovering, vedligeholdelse og byggeri. Der har i lighed med sidste regnskabsår været meget fokus på færdiggørelsen af børnehavens og vuggestuens bygninger som har krævet mange af skolens resurser. I løbet af 2015 forventes en større ombygning og modernisering af selve skolen. Disse planer forventes konkretiseret i løbet af foråret 2015 Skolens ledelsesstruktur var under evaluering i 2014 og også på dette område forventes en afklaring i foråret Vidar Skolen budgetterer i 2015 med et overskud på kr. Bestyrelsen har, efter budgettet var afsluttet, bevilliget 0,2 mio. til forberedende aktiviteter i forbindelse med om- og udbygning af skolen. Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Der er ikke siden regnskabsårets udgang indtrådt forhold der forrykker vurderingen af årsrapporten. Øvrige bemærkninger Skolen har ikke i det forløbne år haft væsentlige økonomiske forbindelser med andre skoler, der modtager offentlige tilskud.

10 Vidar Skolen 8 Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Undervisningsministeriets regnskabsbekendtgørelse nr af 16. december Årsrapporten er aflagt efter årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B virksomheder med de fravigelser, som fremgår af regnskabsbekendtgørelsen. Denne praksis er uændret i forhold til sidste år. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde skolen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når skolen som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå skolen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Elevbetaling ved lejrskoler og instrumentleje modregnes i udgifterne. Resultatopgørelsen Statstilskud Tilskuddet er opgjort på grundlag af skolens elevtal den 5. september og gældende tilskudsregler. Skolepenge Skolepenge omfatter forældrebetaling for skole, skolefritidsordning samt materialer og ekskursioner mv. Der indgår tillige tilskud modtaget fra Fordelingssekretariatet til nedbringelse af skolepenge og skolefritidsordning.

11 Vidar Skolen 9 Anvendt regnskabspraksis Finansielle poster Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, rentedelen af finansielle leasingydelser, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedr. værdipapirer og gældsforpligtelser samt amortisering af låneomkostninger. Ekstraordinære poster Ekstraordinære poster omfatter indtægter og omkostninger, der hidrører fra begivenheder, som ikke hører under skolens ordinære drift, og som derfor ikke forventes at være tilbagevendende. Balancen Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger måles til kostpris med tillæg af opskrivninger og for bygningers vedkommende med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Opskrivning sker på grundlag af regelmæssige, uafhængige vurderinger af dagsværdien. Inventar mv. måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen og omkostninger til klargøring af aktivet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. For finansielt leasede aktiver udgør kostprisen den laveste værdi af dagsværdien af aktivet og nutidsværdien af de fremtidige leasingydelser. Ejendommen er optaget til offentlig vurdering pr. 1. januar 1987, kr., med tillæg af senere afholdte forbedrings- og tilbygningsudgifter inkl. finansieringsomkostninger samt køb af naboejendom. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med tillæg af opskrivninger og fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. It-udstyr Driftsmidler og inventar anskaffet før 1. januar 2002 Inventar og udstyr Bus, traktorer og andre køretøjer Bygninger Installationer Bygningsforbedringer foretaget i 2012, 2013 og år 3 år 5 år 3-8 år 50 år 10 år 10 år Skolen overtog i 2013 ejendommen på adressen Brogårdsvej 65 vederlagsfrit. Ejendommen er optaget i anlægsaktiver til 1,3 mio.kr. Der blev i 2013 aktiveret afholdte udgifter vedr. bygningsforbedringer for 384 t.kr. Der blev i 2013 ikke foretaget afskrivninger vedr. bygningen eller bygningsforbedringerne. Ejendommen er ibrugtaget i 2014, og bygningen bliver afskrevet over 25 år og bygningsforbedringerne over 10 år.

12 Vidar Skolen 10 Anvendt regnskabspraksis Aktiver med en kostpris under kr. inkl. moms indregnes som udgangspunkt som omkostninger i resultatopgørelsen på anskaffelsestidspunktet. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris. Værdipapirer Værdipapirer indregnet under omsætningsaktiver omfatter børsnoterede obligationer, der måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen. Prioritetsgæld Prioritetsgæld måles på tidspunktet for lånoptagelse til kostpris, svarende til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. Efterfølgende måles prioritetsgæld til restgælden pr. statusdagen. Pengestrømsopgørelsen Pengestrømsopgørelsen præsenteres efter den indirekte metode og viser pengestrømme vedr. drift, investeringer og finansiering samt skolens likvider ved årets begyndelse og slutning. Pengestrømme vedr. driftsaktiviteter opgøres som driftsresultatet reguleret for ikke-kontante driftsposter og ændring i driftskapital. Pengestrømme vedr. investeringsaktiviteter omfatter betalinger i forbindelse med køb og salg af finansielle anlægsaktiver samt køb, forbedring og salg mv. af materielle anlægsaktiver, herunder anskaffelse af finansielt leasede aktiver. Pengestrømme vedr. finansieringsaktiviteter omfatter optagelse af lån, indgåelse af finansielle leasingaftaler og afdrag på rentebærende gæld. Likvider omfatter likvide beholdninger og kortfristede værdipapirer med ubetydelig kursrisiko, med fradrag af kortfristet bankgæld.

13 Vidar Skolen 11 Anvendt regnskabspraksis Regnskabsmæssige nøgletal Nøgletal er defineret som følger: Nøgletal Overskudsgrad (%) = Beregningsformel Driftsresultat før ekstraordinære poster x 100 Indtægter i alt Likviditetsgrad (%) = Omsætningsaktiver i alt x 100 Kortfristet gæld i alt Soliditetsgrad (%) = Egenkapital i alt x 100 Aktiver i alt Finansieringsgrad (%) = Langfristet gæld i alt x 100 Materielle anlægsaktiver i alt Årsværk = Sum af heltidsansatte og deltidsansatte omregnet til heltid Lærerårsværk på frie = grundskoler mv. Skoleledere (herunder viceskoleinspektører og afdelingsledere), lærere og børnehaveklasseleder

14 Vidar Skolen 12 Resultatopgørelse for 2014 Indtægter Note kr. t.kr. Statstilskud Skolepenge Andre indtægter Indtægter i alt Omkostninger Lønomkostninger Andre omkostninger vedr. undervisning Andre omkostninger vedr. skolefritidsordning Undervisning Lønomkostninger Andre omkostninger vedr. ejendomsdrift Ejendomsdrift Lønomkostninger Andre omkostninger vedr. administration mv Administration mv Omkostninger vedr. drift i alt Driftsresultat før finansielle poster Renteindtægter mv Renteomkostninger mv Finansielle poster Årets resultat Forslag til resultatdisponering Overført til næste år

15 Vidar Skolen 13 Balance pr Note kr. t.kr. Grunde og bygninger Bus, traktorer og andre køretøjer Materielle anlægsaktiver Anlægsaktiver Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Værdipapirer Likvide beholdninger Omsætningsaktiver Aktiver

16 Vidar Skolen 14 Balance pr Note kr. t.kr. Henlæggelser (Byggefond) Henlæggelser (Multibane) Egenkapital i øvrigt Egenkapital Kreditforeningslån Anden langfristet gæld Langfristet gæld Kortfristet del af den langfristede gæld Anden kortfristet gæld Periodeafgrænsningsposter Kortfristet gæld Gæld Passiver Andre forpligtelser er vist i note 22

17 Vidar Skolen 15 Pengestrømsopgørelse for kr. t.kr. Årets resultat Afskrivninger Ændring i tilgodehavender Ændring i periodeafgrænsningsposter (aktiver) Ændring i pengebinding i værdipapirer Ændring i kortfristet gæld Ændring i periodeafgrænsningsposter (passiver) Driftens likviditetsvirkning Ejendom Inventar og udstyr Investeringers likviditetsvirkning Modtaget ved overtagelse af børnehave Afdrag på langfristet gæld Finansieringens likviditetsvirkning Ændring i likvide midler Likvider Likvider

18 Vidar Skolen 16 Noter 1. Statstilskud kr. t.kr. Grundtilskud Fællesudgiftstilskud Undervisningstilskud Bygningstilskud Tilskud til skolefritidsordning Tilskud til specialundervisning Tilskud til inklusion, jf. friskolelovens 11 a, stk Dispositionsbegrænsning Skolepenge Skolepenge m.m., netto Tilskud til nedbringelse af skolepenge (fra Fordelingssekretariatet) Skolefritidsordning, netto Tilskud til nedbringelse af SFO-betaling (fra Fordelingssekratariatet) Forældrebetaling, børnehave Forældrebetaling, vuggestue Indskrivningsgebyr Andre indtægter Lejeindtægter fra lokaler mv Kommunale tilskud, børnehave Kommunale tilskud, vuggestue Gaver og private tilskud Betaling for skolemad Øvrige indtægter

19 Vidar Skolen 17 Noter 4. Lønomkostninger vedr. undervisning kr. t.kr. Løn til ledere, lærere og børnehaveklasseleder ved grundskolen Lønafhængige omkostninger inkl. pensionsbidrag til leder, lærere og bh.kl.leder ved grundskolen Lønrefusioner, undervisning Tilskud fra vikarpuljen (fra Fordelingssekretariatet) Løn klasse Lønafhængige omkostninger inkl. pensionsbidrag, klasse Løn, skolefritidsordning Lønafhængige omkostninger inkl. pensionsbidrag ved skolefritidsordningen Lønrefusion, skolefritidsordningen Løn og lønafhængige omkostninger, børnehave Løn og lønafhængige omkostninger, vuggestue Andre omkostninger vedr. undervisning Undervisningsmaterialer Bøger, tidsskrifter mv Fotokopiering Lejrskole og ekskursioner Inventar og udstyr, anskaffelse Vederlag til tilsynsførende Afskrivning vedr. undervisning 0 8 Øvrige omkostninger vedr. undervisning: Møder og arrangementer Diverse Uddannelse af personale Anskaffelse og vedligeholdelse af instrumenter Omkostninger, børnehave Omkostninger, vuggestue Andre omkostninger vedr. skolefritidsordning Materialer Mad og drikkevarer

20 Vidar Skolen 18 Noter 7. Lønomkostninger vedr. ejendomsdrift kr. t.kr. Løn pedel Lønafhængige omkostninger inkl. pensionsbidrag til pedel Løn rengøring Lønrefusion Andre omkostninger vedr. ejendomsdrift Skatter, afgifter og ejendomsforsikringer Varme, el og vand Rengøring Vedligeholdelse Afskrivning vedr. ejendomsdrift Øvrige omkostninger vedr. ejendomsdrift: Renovation Kørsel i forbindelse med ejendomsdrift Forprojekt byggeri Øvrige omkostninger Lønomkostninger vedr. administration mv Løn administration Lønafhængige omkostninger inkl. pensionsbidrag

21 Vidar Skolen 19 Noter 10. Andre omkostninger vedr. administration mv kr. t.kr. Revision Regnskabsmæssig og anden assistance Revision og regnskabsmæssig assistance, rest sidste år Andre konsulentydelser Tab på debitorer (inkl. skolepenge) Regulering af skolepengehensættelsen Vikarkassebidrag Markedsføring Kontorartikler, porto, telefon mv Kontorinventar, vedligeholdelse Personaleudgifter Lovpligtige afgifter vedr. personale Øvrige omkostninger vedr. administration mv.: Forsikringer Gebyrer Andre kontingenter Diverse Renteindtægter mv. Renteindtægter fra pengekonti Renter mv. af værdipapirer Realiserede og urealiserede kursgevinster

22 Vidar Skolen 20 Noter 12. Renteomkostninger mv kr. t.kr. Prioritetsrenter Morarenter mv Realiserede og urealiserede kurstab 0 44 Skoleforeningen Materielle anlægsaktiver Inventar og udstyr Under- Bus, traktorer Ejendomme visning og andre kr. kr. køretøjer Anskaffelsessum Tilgang Anskaffelsessum Afskrivninger Afskrivninger Afskrivninger Bogført værdi Ejendomsværdi 2014 udgør kr. 14. Andre tilgodehavender kr. t.kr. Vikartilskud Skolepenge Hensat til imødegåelse af tab Andre tilgodehavender

23 Vidar Skolen 21 Noter 15. Periodeafgrænsningsposter kr. t.kr. Forudbetalte lønninger Andre forudbetalinger Værdipapirer Sparinvest korte obligationer, nom kr., kurs 115, Sparinvest lange obligationer, nom kr., kurs 121, Sparinvest mellemlange obligationer, nom kr., kurs 117, Likvide beholdninger Kassebeholdning Den Almennyttige Andelskasse Merkur Nordea Egenkapital Henlæggelser, Byggefond Saldo Årets bevægelse Henlæggelser, Multibane Saldo Overført fra egenkapital i øvrigt (gave til Multibane) 0 30 Egenkapital i øvrigt Saldo Overført af årets resultat Modtaget egenkapital Børnehave

24 Vidar Skolen 22 Noter 19. Langfristet gæld Kreditforeningslån Restløbetid år kr. t.kr. LR Realkredit 1,1107% 20 år LR Realkredit 1,1107% 20 år Inden for 1 år forfalder Anden langfristet gæld (skoleforeningen) Afdragsfrit Efter 5 år forfalder Anden kortfristet gæld Feriekonto Skyldig A-skat AM-bidrag ATP mv Feriepengeforpligtelse Anden gæld Periodeafgrænsningsposter Forudmodtagne statstilskud Fripladstilskud Forudmodtagne skolepenge Andre forudmodtagne beløb

25 Vidar Skolen 23 Noter 22. Andre forpligtelser Der er af skolens bank afgivet tabsgarantier på i alt ca. 1,7 mio.kr. Sikringskonti med saldi pr. 31. december 2014 på i alt 919 t.kr. er deponeret til sikkerhed for mellemværende med skolens bank. Der er tinglyst realkreditpantebrev på t.kr. i skolens ejendom på Brogårdsvej 55 ud over, hvad der fremgår af skolens bogførte gæld. Der er tinglyst ejerpantebrev på t.kr., som er i skolens besiddelse. Der er tinglyst ejerpantebrev på 120 t.kr. og pantebrev på 55 t.kr. til fonden af 5. maj 1945 i skolens ejendom på Brogårdsvej 65 ud over, hvad der fremgår af skolens bogførte gæld.

26 Vidar Skolen 24 Beregning af egendækning, jf. 6, stk. 1 i tilskudsbekendtgørelsen kr. Skolepenge, netto (note 2), ekskl. SFO Tilskud til nedbringelse af skolepenge (note 2) Andre indtægter (note 3) Renteindtægter mv. i alt (note 11) Egendækning Årselever 330 Egendækning pr. årselev

27 Vidar Skolen 25 Regnskab for børnehave kr. t.kr. Kommunale tilskud Forældrebetaling Direkte indtægter Løn og lønafhængige omkostninger Materialer og forplejning Inventar Direkte udgifter Årets resultat

28 Vidar Skolen 26 Regnskab for vuggestue 2014 kr. Kommunale tilskud Forældrebetaling Direkte indtægter Løn og lønafhængige omkostninger Materialer og forplejning Inventar Direkte udgifter Årets resultat LKH T:\Data\11\130124\2015\130124re2014.doc

Busses Skole. Årsrapport. Mosebuen 1. 2820 Gentofte. Skolekode 157.015

Busses Skole. Årsrapport. Mosebuen 1. 2820 Gentofte. Skolekode 157.015 0 0 Busses Skole Mosebuen 1 2820 Gentofte Årsrapport 2014 Skolekode 157.015 Indhold Skoleoplysninger 1 Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3-4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning

Læs mere

Løgumkloster Friskole. Årsrapport 2013

Løgumkloster Friskole. Årsrapport 2013 Løgumkloster Friskole Skolekode 521.011 Årsrapport 2013 Jens Baggesens Vej 90N, 8200 Aarhus N Tlf.: (+45) 8612 7888, Fax: (+45) 8612 7885 e-mail: aarhus@rsmplus.dk, www.rsmplus.dk CVR-nr. 34713022 (Hjemsted:

Læs mere

Rudolf Steiner Skolen i Vordingborg. Årsrapport 2011

Rudolf Steiner Skolen i Vordingborg. Årsrapport 2011 Rudolf Steiner Skolen i Vordingborg Skolekode 397.010 Årsrapport 2011 (38. regnskabsår) Fremlagt på generalforsamling den / 2012 Dirigent R, s Algade 76, 4760 Vordingborg Tlf.: (+45) 5536 5000, Fax: (+45)

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2009. 1. januar 31. december 2009. Den selvejende institution Marie Kruses Skole Stavnsholtvej 29 31 3520 Farum

ÅRSRAPPORT 2009. 1. januar 31. december 2009. Den selvejende institution Marie Kruses Skole Stavnsholtvej 29 31 3520 Farum ÅRSRAPPORT 2009 1. januar 31. december 2009 Den selvejende institution Stavnsholtvej 29 31 3520 Farum Skolekode 207007 Skolekode 207004 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsespåtegning og

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011. 1. januar 31. december 2011. Den selvejende institution Marie Kruses Skole Stavnsholtvej 29 31 3520 Farum

ÅRSRAPPORT 2011. 1. januar 31. december 2011. Den selvejende institution Marie Kruses Skole Stavnsholtvej 29 31 3520 Farum ÅRSRAPPORT 2011 1. januar 31. december 2011 Den selvejende institution Stavnsholtvej 29 31 3520 Farum Skolekode 207007 Skolekode 207004 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsespåtegning og

Læs mere

FORLEV FRISKOLE. Årsrapport 2010

FORLEV FRISKOLE. Årsrapport 2010 FORLEV FRISKOLE Skolekode 325.007 Årsrapport 2010 (146. regnskabsår) Algade 76, 4760 Vordingborg Tlf.: (+45) 5536 5000, Fax: (+45) 5534 0166 e-mail: vordingborg@rsmplus.dk, www.rsmplus.dk CVR-nr. 43622811

Læs mere

Den Grønne Friskole. Årsrapport. Strandlodsvej 40. 2300 København S. Skolekode 280553

Den Grønne Friskole. Årsrapport. Strandlodsvej 40. 2300 København S. Skolekode 280553 0 Den Grønne Friskole Strandlodsvej 40 2300 København S Årsrapport 2014 Skolekode 280553 Indhold Skoleoplysninger 1 Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3-4 Ledelsesberetning

Læs mere

SOFIEHØJ FRISKOLE ÅRSREGNSKAB 1. REGNSKABSÅR

SOFIEHØJ FRISKOLE ÅRSREGNSKAB 1. REGNSKABSÅR Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 SOFIEHØJ FRISKOLE ÅRSREGNSKAB 2012 1. REGNSKABSÅR SKOLEKODE

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Brøderup Ungdomsskole Skolekode 353.300 Årsrapport 2014 (148. regnskabsår) Algade 76, 1., 4760 Vordingborg Tlf.: (+45) 5536 5000, Fax: (+45) 5534 0166 e-mail: vordingborg@rsmplus.dk,

Læs mere

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB 2013 SKOLEKODE 255.005 1

Læs mere

Den selvejende institution Rudolf Steiner Skolen i Gentofte Vidar Skolen Brogårdsvej 61 2820 Gentofte. Årsregnskab 2006

Den selvejende institution Rudolf Steiner Skolen i Gentofte Vidar Skolen Brogårdsvej 61 2820 Gentofte. Årsregnskab 2006 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Den selvejende institution Rudolf

Læs mere

AMAGER LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB

AMAGER LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 AMAGER LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB 2014 SKOLEKODE 101.092 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

STENLØSE PRIVATSKOLE ÅRSREGNSKAB

STENLØSE PRIVATSKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 STENLØSE PRIVATSKOLE ÅRSREGNSKAB 2012 SKOLEKODE 235.006 1

Læs mere

TREKRONER REVISION A/S

TREKRONER REVISION A/S Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101 585 CVR-nr. 28 44 64 46 Årsrapport 2012 8. regnskabsår Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

Den selvejende institution KonTiki Børnenes Skole Årsrapport for 2013. Skolekode 219022

Den selvejende institution KonTiki Børnenes Skole Årsrapport for 2013. Skolekode 219022 Den selvejende institution KonTiki Børnenes Skole Årsrapport for 2013 Skolekode 219022 Indholdsfortegnelse Side Generelle oplysninger om skolen Påtegninger Ledelsespåtegning og habilitetserklæring 2 Den

Læs mere

Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101 585 CVR-nr. 28 44 64 46. Årsrapport 2008. 4. regnskabsår

Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101 585 CVR-nr. 28 44 64 46. Årsrapport 2008. 4. regnskabsår Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101 585 CVR-nr. 28 44 64 46 Årsrapport 2008 4. regnskabsår Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101585 CVR-nr. 28446446. Årsrapport 2013. 9. regnskabsår

Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101585 CVR-nr. 28446446. Årsrapport 2013. 9. regnskabsår Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101585 CVR-nr. 28446446 Årsrapport 2013 9. regnskabsår UNIVERSITETSPARKEN 2 4000 ROSKILDE TLF.46 36 11 99 FAX 46 32 18 32 CVR -NR. 28 99 13

Læs mere

TREKRONER REVISION A/S

TREKRONER REVISION A/S Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101 585 CVR-nr. 28 44 64 46 Årsrapport 2009 5. regnskabsår TREKRONER REVISION A/S Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den

Læs mere

LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB

LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB 2013 SKOLEKODE 173.020 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

TREKRONER REVISION A/S

TREKRONER REVISION A/S Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101 585 CVR-nr. 28 44 64 46 Årsrapport 2011 7. regnskabsår Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

DEN KRISTNE FRISKOLE I HOLSTEBRO ÅRSREGNSKAB

DEN KRISTNE FRISKOLE I HOLSTEBRO ÅRSREGNSKAB Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 DEN KRISTNE FRISKOLE I HOLSTEBRO ÅRSREGNSKAB 2012 SKOLEKODE

Læs mere

SANKT KNUD LAVARD SKOLE ÅRSREGNSKAB

SANKT KNUD LAVARD SKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 SANKT KNUD LAVARD SKOLE ÅRSREGNSKAB 2014 SKOLEKODE 173.014 1

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Jersie Privatskole Skolekode 280.467 Årsrapport 2013 (101. regnskabsår) Algade 76, 1., 4760 Vordingborg Tlf.: (+45) 5536 5000, Fax: (+45) 5534 0166 e-mail: vordingborg@rsmplus.dk,

Læs mere

TREKRONER REVISION A/S

TREKRONER REVISION A/S Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101 585 CVR-nr. 28 44 64 46 Årsrapport 2010 6. regnskabsår TREKRONER REVISION A/S Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den

Læs mere

Den selvejende institution N. Zahles Skole

Den selvejende institution N. Zahles Skole Den selvejende institution N. Zahles Skole Skolekoder: 101088 N. Zahles Seminarieskole 101155 N. Zahles Gymnasieskole 101126 N. Zahles Gymnasieskole CVR-nr. 62 51 32 17 Årsrapport for 2011 160. regnskabsår

Læs mere

Midtsjællands Efterskole

Midtsjællands Efterskole Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere København Gribskovvej

Læs mere

RANUM EFTERSKOLE ÅRSRAPPORT

RANUM EFTERSKOLE ÅRSRAPPORT Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Herning@bdo.dk Markedspladsen 2, Box 1037 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 RANUM EFTERSKOLE ÅRSRAPPORT 2011 SKOLEKODE 827.300 1

Læs mere

Virum Gymnasium. Årsrapport 2008

Virum Gymnasium. Årsrapport 2008 Deloitte S1a1sau!oriseret Revisionsaktiesb CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Virum Gymnasium CVR-nr. 29553831 Årsrapport

Læs mere

SKT. JOSEFS SKOLE ÅRSRAPPORT

SKT. JOSEFS SKOLE ÅRSRAPPORT Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Herning@bdo.dk Markedspladsen 2, Box 1037 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 SKT. JOSEFS SKOLE ÅRSRAPPORT 2011 SKOLEKODE 265.019

Læs mere

Herlev Gymnasium & HF CVR-nr. 29 54 65 92. Årsrapport 2010

Herlev Gymnasium & HF CVR-nr. 29 54 65 92. Årsrapport 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Herlev Gymnasium & HF CVR-nr. 29 54

Læs mere