ÅRSRAPPORT Danhostel Faxe Vandrerhjem Østervej Faxe. CVR nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSRAPPORT 2012. Danhostel Faxe Vandrerhjem Østervej 4 4640 Faxe. CVR nr. 14278184"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2012 Danhostel Faxe Vandrerhjem Østervej Faxe CVR nr

2 Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger Side 3 Ledelsespåtegning Side 4 Den uafhængige revisors påtegning Side 5 Anvendt regnskabspraksis Side 6 Resultatopgørelse for tiden 1. januar december Side 8 Balance pr. 31. december Side 9 Noter Side 11 Side 2

3 Virksomhedsoplysninger Virksomheden Den Selvejende Institution Danhostel Faxe Vandrerhjem Østervej Faxe Telefon: Fax: CVR-nr.: Hjemsted: Faxe Regnskabsår: 1. januar- 31. december Daglig leder Karen Damgaard (Vandrehjemsdelen) Dan Jørgensen (Den sociale del) Bestyrelse Formand: Henning Poulsen Inger Andersen Brian Hansen Ingrid J. Nielsen Bo Lyngby Jørgensen Jeannette Andersen (medarbejderrepræsentant) Revision Revisionskontoret i Faxe Registrerede revisorer FSR Granvej Faxe Bankforbindelse Nordea A/S Torvegade Faxe Side 3

4 Ledelsespåtegning Bestyrelse og ledelse har dags dato aflagt årsrapporten 2012 for Den Selvejende Institution Danhostel Faxe Vandrerhjem. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Faxe Kommunes krav til regnskabsaflæggelsen. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af institutionens aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultatet. Årsrapporten indstilles til godkendelse. Faxe, den / 2013 Daglige ledere Karen Damgaard Dan Jørgensen Bestyrelse Henning Poulsen Formand Inger Andersen Brian Hansen Ingrid J. Nielsen Bo Lyngby Sørensen Jeannette Andersen Side 4

5 Den uafhængige revisors påtegning Til ledelsen af Den selvejende institution Danhostel Faxe Vandrerhjem Vi har revideret årsregnskabet for Danhostel Faxe Vandrerhjem for regnskabsåret 1. januar- 31. december 2012, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet aflægges efter Faxe Kommunes krav til regnskabsaflæggelsen. Revisionen omfatter ikke de anførte budgettal. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Institutionens ledelse har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsen valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af institutionens aktiver, passiver og den finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af institutionens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar- 31. december 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Faxe, den 18. februar 2013 REVISIONSKONTORET I FAXE Tine Nygaard Registreret revisor FSR Side 5

6 Anvendt regnskabspraksis Årsregnskabet for Danhostel Faxe Vandrerhjem for 2012 er aflagt i overensstemmelse med Faxe Kommunes krav til regnskabsaflæggelsen. Sekundært ifølge årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A-virksomheder. Resultatopgørelsen og balancen er opstillet efter god regnskabsskik og ikke i overensstemmelse med årsregnskabsloven, men indeholder flere oplysninger end krævet heri. Generelt om indregning og måling I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde Institutionen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå Institutionen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Resultatopgørelsen Nettoomsætning Nettoomsætningen ved salg af varer og ydelser indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætning indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget. Finansielle poster Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger Balancen Materielle anlægsaktiver Bygninger på lejet grund samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug, herunder finansieringsomkostninger. I anskaffelsesprisen for inventar indgår småanskaffelser indkøbt i forbindelse med udvidelser og ombygninger. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider: Bygninger fra før år. Bygninger 2005/06-45 år. Rygepavillon - 10 år. Køle- og fryserum - 10 år. Inventar 10 år. Småaktiver der udskiftes løbende indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret. Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger. Side 6

7 Anvendt regnskabspraksis Varebeholdninger Varebeholdninger måles til kostpris. Igangværende arbejder Igangværende arbejder for fremmed regning måles til kostpris tillagt avance. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til nominel værdi. Der er ikke foretaget nedskrivning til imødegåelse af eventuelle tab. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår. Gældsforpligtelser Gæld er målt til nominel værdi. Side 7

8 Resultatopgørelse for tiden 1. januar december Note Budget Indtægter Variable omkostninger: Vareforbrug Driftsomkostninger Gager Variable omkostninger i alt Dækningsbidrag Danhostel Sociale aktiviteter Elevindtægter Elevudgifter Sociale aktiviteter i alt Fællesomkostninger: Gager Øvrige personaleomkostninger Annoncer og repræsentation Lokaleomkostninger Administrationsomkostninger Fællesomkostninger i alt Indtjeningsbidrag Afskrivninger: Materielle anlægsaktiver Afskrivninger i alt Resultat før finansielle poster Finansiering: Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Finansiering i alt ÅRETS RESULTAT Side 8

9 Balance pr. 31. december Note ANLÆGSAKTIVER: Materielle anlægsaktiver: Bygninger Inventar mv Materielle anlægsaktiver i alt Anlægsaktiver i alt OMSÆTNINGSAKTIVER: Beholdninger: Varelager Igangværende arbejder Beholdninger i alt Tilgodehavender: Tilgodehavender Mellemregning Faxe Kommune Merværdiafgift Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender i alt Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt AKTIVER I ALT Side 9

10 Balance pr. 31. december Note PASSIVER: EGENKAPITAL: Egenkapital primo Årets resultat Egenkapital i alt GÆLDSFORPLIGTELSER: Langfristede gældsforpligtelser: Prioritetsgæld Langfristede gældsforpligtelser i alt Kortfristede gældsforpligtelser: Kortfristet del af langfristet gæld Leverandører af varer og ydelser Mellemregning personale Merværdiafgift Deposita Anden gæld Kortfristede gældsforpligtelser i alt Gældsforpligtelser i alt PASSIVER I ALT Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 19. Side 10

11 Noter Budget Indtægter Overnatninger Salg fra ishus Sengelinned Salg fra café Kiosk salg Salg fra køkken Kurser og møder Mersalg arrangementer Fester Begravelser Diverse salg lejrskoler Indtægt v/foredrag og undervisning Indtægt for overtid Indtægt for rengøring Salg af vandrekort Salg af gæstekort Salg af int. gæstekort Leje af AV udstyr Afbestillingsgebyr Andre indtægter Kassedifferencer, indtægt Personalerabat Rabat Online rabat Igangværende arbejde, ultimo Kassedifferencer, udgift Vareforbrug Booking agent gebyrer Varekøb ishus Varekøb, fødevarer Varekøb, blomster Merkøb arrangementer Varekøb, øl, vand og vin Forbrug af egne varer Varekøb til videresalg Salg til personale Køb af forbrugsvarer Varelager, primo Varelager, ultimo Modtaget bonus Side 11

12 Noter Budget Driftsomkostninger Danhostel Danmark, kvt. afgift Vask af linned Andel annoncer og repræsentation Andel lokaleomkostninger Andel administrationsomkostninger Andel øvrige omkostninger Mindre anskaffelser Vedligeholdelse inventar Vægtafgift trailer Kasserede varer Tab på debitorer Gager Lønninger Lønninger vikarer Lønninger kontor Gager bestyrelse Befordringsgodtgørelse & 2. ledighedsdag Personaleomkostninger Ferieforpligtelse, ultimo Lønrefusion Andel personale, fællesomkostninger 44,5% / 47% Elevindtægter Takst pgf 103 og pgf Takst STU Side 12

13 Noter Budget Elevudgifter Gager Befordringsgodtgørelse Lønrefusion Andel af personaleomkostninger 55,5% / 53% Andel af administrationsomkostninger 20% Moms af administrationsomkostninger Arbejdstøj Ekskursioner og aktiviteter elever Befordring elever og personale Øvrige varekøb elever og personale Befordringsgodtgørelse til elever Personaleudgifter, kurser mv Personaleudvikling/Supervision Skyldig løn ultimo Feriepengeforpligtelse ultimo Lønninger, elever Befordring Kursus Diverse omkostninger, andre aktiviteter Offentlig administration Specialundervisning Kursus Praktik tilskud Vikarer og anden hjælp Diverse omkostninger, andre aktiviteter Gager Honorar for bestyrelsesarbejde Lønninger vikarer Lønninger øvrige og 2. ledighedsdag Kørselsgodtgørelse Feriepengeforpligtelse, primo Feriepengeforpligtelse, ultimo Regulering af skyldig løn Lønrefusion Side 13

14 Noter Budget Øvrige personaleomkostninger AES og FIB-bidrag ATP-bidrag Barselsfond Praktiktimer Forsikringer Pension Feriepengeforpligtelse primo Personalegoder tilbageført Andel Danhostel 44,5% / 47% Andel sociale aktiviteter 55,5% / 53% Personaleudvikling mv Personaleomkostninger, øvrige Eksterne møder Kaffe, brød, øl, vand mv Gaver Arbejdstøj m/moms Annoncer og repræsentation Gaver og blomster Reception Rejseomkostninger Jubilæum Andel Danhostel repræsentation Annoncer Fond Reklameartikler/gaver mv Andel Danhostel markedsføring Lokaleomkostninger Fjernvarme El, vand og gas Refunderet energiafgift Vedligeholdelse Rengøring Ejendomsskat Forsikringer Dekoration Forbrugsafgifter Alarm Mindre anskaffelser Andel Danhostel Side 14

15 Noter Budget Administrationsomkostninger Kontorartikler/tryksager Avishold EDB-omkostninger Bankgebyrer Vedligeholdelse af inventar Leasing af kopimaskine Mindre anskaffelser Telefon Porto EAN fakturagebyr Bogføringsassistance Revisorhonorar Revisorhonorar ekstraopgaver Advokathonorar Forsikringer Tv-licens Kontingenter m/moms Kontingenter u/moms Lønservice Andre omkostninger Tab på varedebitorer m/m Andel Danhostel 80% Andel Sociale aktiviteter 20% Materielle anlægsaktiver Bygninger Inventar Tab ved salg af driftsmidler Finansielle indtægter Renter, pengeinstitutter Gebyr udenlandske kort Kursgevinst valuta Renter, debitorer Finansielle omkostninger Renter, kreditinstitutter Renter, kreditorer Rykkergebyr, kreditorer Renter, told og skat m.v Prioritetsrenter, LR Realkredit Side 15

16 Noter Bygninger Anskaffelsessum, primo Ombygningsudgifter Afskrivninger, primo Årets afskrivninger Offentlig ejendomsværdi pr. 1. oktober 2011 kr Inventar mv. Anskaffelsessum, primo Tilgang i årets løb Afgang i årets løb Afskrivninger, primo Afskrivninger vedr. salg Årets afskrivninger Likvide beholdninger Kasse Kasse Café Bruddet Sparekassen Sjælland Sparekassen Sjælland Nordea Nordea Nordea Nordea Prioritetsgæld Faxe Kommune Arbejdsmarkedets feriefond LR Realkredit 4% Heraf 1. års afdrag Kursværdi Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Der er udstedt pantebrev til Friluftsrådet på kr til sikkerhed for eventuel tilbagebetaling af tilskud. Bliver aktuelt hvis ejendom sælges eller overgår til andet formål inden for 10 år fra udbetalingsåret (2007). Side 16

Årsregnskab 2014 Fanø Erhvervs- og Turistråd

Årsregnskab 2014 Fanø Erhvervs- og Turistråd Årsregnskab 2014 Fanø Erhvervs- og Turistråd Skolevej 5 6720 Fanø CVR nr. 33791615 Indholdsfortegnelse Årsregnskabets godkendelse 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Dansk Revision. Havdrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nummer 26 10 45 64. Årsrapport 2011

Dansk Revision. Havdrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nummer 26 10 45 64. Årsrapport 2011 Revision Revision Roskilde Godkendt revisionsaktieselskab Ny Østergade 11, 4-5 DK-4000 Roskilde roskilde@danskrevision.dk www.danskrevlslon.dk Telefon:+45 44 53 77 44 Telefax:+45 44 53 77 04 CVR: DK 14

Læs mere

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge CVR-nummer: 51284615 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på vandværkets ordinær generalforsamling afholdt den: Som dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35, 9900 FREDERIKSHAVN ÅRSRAPPORT

FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35, 9900 FREDERIKSHAVN ÅRSRAPPORT Tlf: 96 20 76 00 frederikshavn@bdo.dk www.bdo.dk BOOStatsautoriseret revisionsaktieselskab Rimmens Alle 89, Box 712 DK 9900 Frederikshavn CVR nr. 20222670 FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35,

Læs mere

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster CVR-nr: 66 17 77 18 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 24/3 2015 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning...

Læs mere

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening Dansk Revision Hillerød Godkendt Revisionsaktieselskab Vølundsvej 6B DK-3400 Hillerød hillerod@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 48 24 48 24 Telefax: +45 48 24 02 72 CVR: DK 26 58 03 90

Læs mere

Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport 2011/12

Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport 2011/12 Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. CVR nr. 22 72 41 18 Årsrapport 2011/12 R, s Jens Baggesens Vej 90 N, 8200 Århus N Tlf.: (+45) 8612 7888, Fax: (+45) 8612 7885 e-mail: aarhus@rsmplus.dk, www.rsmplus.dk

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. CVR nr. 22 72 41 18 Årsrapport 2013/14 Jens Baggesens Vej 90N, 8200 Århus N Tlf.: (+45) 8612 7888, Fax: (+45) 8612 7885 e-mail: aarhus@rsmplus.dk,

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 28. REGNSKABSÅR

HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 28. REGNSKABSÅR Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2010 28. REGNSKABSÅR

Læs mere

ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT

ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT 2012 CVR-NR. 25 06 49 17 Indhold Påtegning og erklæring Bestyrelsens påtegning... 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet... 4 Side Årsregnskab

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31. www.primarevision.dk GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014 Resultatbudget 2015 og 2016 Godkendt på

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Havdrup Vandværk A.m.b.a.

Havdrup Vandværk A.m.b.a. Dansk Revision Roskilde Godkendt revisionsaktieselskab Køgevej 46A DK-4000 Roskilde roskilde@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 44 53 77 44 Telefax: +45 44 53 77 04 CVR: DK 14 67 80 93

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31. GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Resultatbudget 2014 og 2015 Godkendt på vandværkets ordinær

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Vrå Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 64 77 17 28

Vrå Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 64 77 17 28 CVR-nr. 64 77 17 28 Årsrapport for 2012/13 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg. Andelsselskabet Horne Vandværk.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg. Andelsselskabet Horne Vandværk. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg Telefon 62 61 84 37 Telefax 62 61 82 77 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 16 sider 07-regn 390523 TH AH.doc Indhold

Læs mere

Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A.

Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det som

Læs mere

Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg. Årsrapport 1. januar 2013 til 31.

Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg. Årsrapport 1. januar 2013 til 31. Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Resultatbudget 2014 og 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Årsberetning...

Læs mere

Torben Utzon Revision Registrerede Revisorer ApS

Torben Utzon Revision Registrerede Revisorer ApS Torben Utzon Revision Registrerede Revisorer ApS Strandgaarden Badehotel ApS Strandvejen 8 9940 Læsø -------------- CVR-nr. 31 87 81 79 Årsrapport 2011 (3. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling,

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A

Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A Regnskab for perioden 1. januar til 31. december 2011 Bestyrelsens påtegning Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2011 for Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A.

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 www.bdo.dk DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2014 86. REGNSKABSÅR Årsrapporten

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504 Dansk Revision Århus registreret revisionsaktieselskab Tomsagervej 2 DK-8230 Åbyhøj aarhus@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 36 12 12 Telefax: +45 89 36 12 00 CVR: DK 26 71 76 71 Bank:

Læs mere

Havdrup Vandværk A.m.b.a.

Havdrup Vandværk A.m.b.a. Dansk Revision Roskilde Godkendt revisionsaktieselskab Køgevej 46A DK-4000 Roskilde roskilde@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 44 53 77 44 Telefax: +45 44 53 77 04 CVR: DK 14 67 80 93

Læs mere

LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87. Årsrapport 2014. 23. regnskabsår

LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87. Årsrapport 2014. 23. regnskabsår LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87 Årsrapport 2014 23. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling

Læs mere

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere