Den økonomiske situation i

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den økonomiske situation i"

Transkript

1 Den økonomiske situation i Bispedømmet København Oplæg på Pastoralrådsmøde 87 Magleås

2 Nogle hovedbudskaber fra oplægget til økonomisk politik (junimødet 2012): Underskud år efter år Vi danske katolikker betaler for lidt selv Vi får store bidrag fra velgørere i ind-og udland. Fortsætter det? Vores udgifter vil stige bare med det nuværende aktivitetsniveau 2

3 Økonomisk Råds overvejelser i den økonomiske politik: Vi kan ikke fortsætte uændret. Nødvendigt med betydelige budgetforbedringer dvsøgede indtægter og/eller besparelser Konkret, indfaset over tre år: Kirkeskatten øges med 70 % Fælleskassens omkostninger reduceres med % Reduktion i antallet af ejendomme 3

4 Vi er ét bispedømme Fælleskassen og sognekasserne er forbundne kar. Vi er alle økonomisk i samme båd Ingen af sognene kan klare sig selv økonomisk Opgaven med at få de danske katolikker til at betale noget mere kan kun løses i sognene og sproggrupperne 4

5 Forslaget til budget (1) Forslaget følger den økonomiske politik Men det står og falder med en markant forøgelse af indtægterne Tror vi på det? Kan vi løfte den opgave? 5

6 Forslaget til budget (2) Bidraget fra kirkeskatten skal hæves med % over de næste tre år Sognenes bidrag til præstelønninger hæves fra 15 % til % over de tre år Situationen skal følges løbende allerede i 2013 Alternativet er markante besparelser 6

7 Økonomisk politik Indsatsområder

8 Oplæg til økonomisk politik Opsummering Forslaget til ny økonomisk politik har siden juni været til høring i menighedsråd, forretningsudvalg, Præsterådet og Biskoppeligt Råd. Forslaget fremlægges nu til udtalelse fra Pastoralrådet inden endelige vedtagelse på møde i Økonomisk Råd primo december 2012 Forslaget ligger til grund for det budgetforslag , som senere vil blive forelagt. 8

9 Oplæg til økonomisk politik Indhold Den økonomiske politik indeholder 3 hovedindsatser: 1. Forøgelse af indtægterne 2. Besparelser på udgiftssiden 3. Øget information og åbenhed 9

10 Forøgelse af indtægterne

11 Indsatser for at øge indtægterne 1. Øget bidrag fra kirkeskatten 2. Øget bidrag fra sognene til udgifter til præstløn m.v. 3. Øget indsat for arv/testamentariske gaver 4. Solidaritetsafgift på sognenes overskud af udlejning af ejendomme 5. Fundraising mod nye fonde/kilder 7. Administrationshonoraret byggeprojekter hæves 8. Bispekontorets serviceydelser overfor institutioner og menigheder faktureres fremover efter medgået omkostninger og tid. 11

12 1. Kirkeskatten skal øges (1) Indtægter fra kirkeskatten skal øges med 70 % frem mod 2015! Målsætning: År Forventet provenu Stigning i f.h.t Kr Kr % 2014 Kr % 2015 Kr % 12

13 1. Kirkeskatten skal øges (2) Der arbejdes ad 4 spor med henblik på at nå målet om en forøgelse af kirkeskatten med 70 % frem mod 2015 Indsatser 1.1 Politisk lobby for 'katolsk kirkeskat som kildeskat i samarbejde med Danske Kirkers Råd. 1.2 Indsats i f.h.t. præsternes engagement/forståelse i kirkeskattesagen 1.3 Indsats i f.h.t. de fremmedsprogede grupper 1.4 Projekt 'værktøjskasse = lokalt ansvar og engagement for øget kirkeskat Bemærkninger Erling Tiedemann og Stig Sørensen er på 'sagen'. Afventer møde med biskoppen Afventer møde med biskoppen og de fremmedsprogede grupper Projektet (fase 1) forventesafsluttet i januar Herefter plan for fase 2. 13

14 1. Kirkeskatten skal øges (3) For at understøtte ambitionen om at få flere til at deltage i den centrale kirkeskatteordning foreslås det at nedsætte den anbefalede kirkeskatteprocent til mindst 1 % (mod nu 2 %). P.t. betaler ca. 18 % af de registrerede katolikker til den centrale kirkeskatteordning. En forøgelse af kirkeskattenmed 70 % kan nås ved, at godt 30 % en tredjedel af de registrerede katolikker skal betale til kirkeskatteordningen. Eller at de nuværende betalere skal betale 70 % mere. Opgaven med at øge kirkeskatteprovenuet må først og fremmest løses dér, hvor katolikkerne er, altså lokalt i hver eneste menighed eller sproggruppe. 14

15 1. Kirkeskatten skal øges (4) Fra regnskabsåret 2012 og frem vil der blive udarbejdet og offentliggjort en kirkeskattestatistik for hvert sogn (med sammenligningstal for 2011). Der vil i konsekvens heraf blive opstillet konkrete mål for forøgelsen af kirkeskatten for hvert sogn, ligesom alle sogne opfordres til at udpege/reaktivere et lokalt kirkeskatteudvalg. Arbejdet med at øge tilslutningen til kirkeskatteordningen vil desuden blive understøttet med nyt kirkeskattemateriale, samt en fælles web-platform og regionale møder for de lokale kirkeskatteudvalg. Det er målet at etablere et egentligt netværk, af frivillige kirkeskatte-ambassadører. 15

16 1.Kirkeskatten skal øges (5) Det skal ikke skjules, at målet om at øge kirkeskatten med 70 % frem mod 2015 er en både ambitiøs, men også afgørende forudsætning for budgettet. ØR har hermed ville imødekomme biskoppens ønske om at den økonomiske krise primært løses gennem en forøgelse af kirkeskatten. Det skal understreges, at såfremt det ikke lykkes at få hævet kirkeskattebidraget betydeligt allerede i 2013, så må strategien genovervejes og mere markante tiltag for at reducere udgifterne må iværksættes. 16

17 2. Øget sognebidrag til præstløn m.v. (1) Fordelingsprocenten ændres. Andelen af kirkeskat og kollekter, som øremærkes til præsteløn m.v. hæves fra 15 % til 25 % over en 3 årig periode. År Adm. bidrag fælleskassen Bidrag udg. til præster Sognets egen andel % 15 % 70 % % 18 % 67 % % 22 % 63 % % 25 % 60 % 17

18 Hvorfor ændre fordelingsprocenten? Udgifterne til præsterne dækkes ikke % af kirkeskat, kollekt m.v Eksterne bidrag til præsterne Kampagnedonationer Indtægter Udgifter til præsterne Fælleskassennettoudgift til præsterne (underfinansiering) AKKUMULERET UNDERSKUD

19 2. Øget sognebidrag til præstløn m.v. (2) Den ændrede fordelingsprocent vil, med den budgetteredestigning i kirkeskatten, øge de øremærkede indtægter i fælleskassen til præsteløn m.v., men ikke dække underfinansieringen. År Forventet merprovenu Stigning i f.h.t kr % 2014 kr % 2015 kr % 19

20 2. Øget sognebidrag til præstløn m.v. (3) Den ændrede fordelingsprocent vil, under forudsætning af den budgetterede stigning i kirkeskatten, ikke reducere sognes egne indtægter % 120 % 145 % 170 % Budgetteret kirkeskat Sogneandel af kirkeskat 70 % 67 % 63 % 60 % Sogneandel af kirkeskat67%/63%/60% Stigning i indtægter i sogne 14,9 % 30,5 % 45,7 % 20

21 Øvrige indsatser for at øge indtægterne (1) 3. Øget indsat for arv og testamentariske gaver Nyt materiale vil blive udarbejdet i løbet af Solidaritetsafgift på sognenes overskud af udlejning af ejendomme Hidtil har sognenes indtægter fra udlejning af ejendomme tilfaldet sognet uden afgift Fra 2013 indføres en solidaritetsafgift på 15 % af sognenes nettolejeindtægt (forventet provenu kr p.a.) 21

22 Øvrige indsatser for at øge indtægterne (2) 5. Fundraising mod nye fonde/kilder Målrettet fundraising til aktiviteter og institutioner øges (konkret målsætning afklares i løbet af 2013) 6. Administrationshonoraret hæves til 8 % af projektsummen Projekter med administration/tilskud fra fælleskassen (forventet provenu kr p.a.) 7. Bispekontorets serviceydelser faktureres fremover efter medgået omkostninger og tid. Målet er at synliggøre omkostningerne hvor de hører til, således at de ikke bare indgår i fælleskassen administration(forventet provenu kr p.a.). 22

23 Besparelser på udgiftssiden

24 Indsatser for at reducere omkostningerne 9. Frasalg af bygninger m.v. 10. Sammenlægning af sogne 11. Fokus på udgifterne til præsterne 12. Reduktion i tilskud til institutioner 13. Fastfrysning af administrationsomkostninger 24

25 9. Frasalg af bygninger m.v. (1) Ansgarstiftelsen bør ikke eje bygninger, som ikke fungerer som kirker, menighedslokaler eller præsteboliger, med mindre der er tale om en god pengeanbringelseeller særlige pastorale forhold, som betinger ejerskabet af bygningen. Såfremt det ud fra en pastoral vurdering besluttes at eje en ejendom, som ikke opfylder ovenstående formål, skal de økonomiske konsekvenser synliggøres i budget og årsrapport og løbende vurderes i forhold til det pastorale hensyn (et såkaldt følg eller forklar princip). 25

26 9. Frasalg af bygninger m.v. (2) Det betyder helt konkret, at en række bygninger, som i dag er ejet af Ansgarstiftelsen, er indstillet til overvejelse om frasalg. I den forbindelse vil bygningerne blive opdelt i følgende kategorier, som vil blive vurderet hver for sig: o Kirker o Skoler o Lejre og kursuscentre o Øvrige bygninger 26

27 9. Frasalg af bygninger m.v. (3) Kirker En række kirkebygninger har meget store driftsudgifter (vedligeholdelse/energiforbrug) eller meget få kirkegængere. Muligheden for at fortsætte driften af disse bygninger vil hen over de næste 3 år blive vurderet enkeltvist i en tæt dialog med menighedsrådene. 27

28 9. Frasalg af bygninger m.v. (4) Skoler Ansgarstiftelsen ejer fortsat en række skolebygninger. Det er intentionen i den økonomiske politik, at disse i udgangspunktet skal sælges til skolerne. Der vil blive indkaldt til individuelle møder med skolerne. Målet er i første omgang at få fastsat en reel markedsleje for bygningerne, subsidiært få prissat værdien af skolerne (LR Realkredit A/S benyttes som valuar jf. aftale med Danmarks Privatskoleforening). Skolerne vil herefter blive tilbudt at købe bygningerne til markedsværdien, med mindre biskoppen har særlige indvendinger herimod. 28

29 9. Frasalg af bygninger m.v. (5) Lejre og kursuscentre Der er en løbende dialog med bestyrelsen for ØM borgen og Magleås med henblik på at skabe rentabilitet i driften. Driftsresultatet af lejrcentret Myretuen har været positivt gennem flere år Lejrcentret Friheden-Asserbo er sat til salg (kr ) 29

30 9. Frasalg af bygninger m.v. (6) Øvrige bygninger Ansgarstiftelsen ejer en række øvrige bygninger, som primært benyttes til beboelse. Fortsat ejerskab af disse bygninger vil blive vurderet individuelt på baggrund af økonomien i ejendommene. 30

31 9. Frasalg af bygninger m.v. (7) Driftsudgifterne (vedligeholdelse og energi) udgør p.t. op til 80 % af udgifterne i enkelte sogne (i gennemsnit omkring %). Et frasalg af bygninger vil i sig selv reducere det fremtidige vedligeholdelseshov. Da op mod 80 % af bygningsvedligeholdelsen finansieres af eksterne bidrag vil det også reducere fælleskassen omkostninger og risiko betydeligt ligesom der naturligvis vil være et fremtidigt renteafkast fra salgsprovenuet fra solgte ejendomme. 31

32 10. Sammenlægning af sogne I forbindelse med overvejelserne om frasalg af kirker og øvrige ejendomme, samt de fremtidige muligheder for præstelig betjening skal den fremtidige sognestruktur og inddeling i udpegningsområder vurderes. Det må overvejes at sammenlægge et antal sogne eller skabe nye samarbejdsmodeller. Det forudsætter naturligvis grundige overvejelser og dialog, men ØR indstiller, at dette arbejde igangsættes snarest (jf. forslag til strukturovervejelser). 32

33 11. Fokus på udgifterne til præsterne (1) Fælleskassens udgifter til præster vil stige med mindst kr. 1,5 mio. (15 20 %) de kommende år - Udgifterne til præsterne er præget af et betydeligt udgiftspres (pensionerede præster, tilgang nye præster regulering af præstelønninger). - Desuden behov for etablering af personalepleje og løbende uddannelse (jf. oplæg til fremtidig HR strategi). - Vanskeligt at pege på egentlige besparelsesmuligheder, uden at det betyder en reduktion af antallet af præster. - Derfor er indstillingen (endnu en gang), at der igangsættes strukturdrøftelser, herunder planlægning af fremtidigt behov for gejstlige til at varetage særlige funktioner i bispedømmet. 33

34 11. Fokus på udgifterne til præsterne (2) Biskoppens bolig på Ehlersvej -Det har været drøftet om der kunne spares omkostningerved at biskoppen fraflyttede sit nuværende domicil på Ehlersvej. Bispeboligen er ejet af præstekollegiet "RedemptorisMater. Ansgarstiftelsen er lejer af ejendommen. -De samlede udgifter til biskoppens husførelse(løn, transport, bolig, udgifter til søstrene m.v.) beløber sig til i alt ca. kr årlig. -Det er ØR svurdering, at disse omkostninger vanskeligt vil kunne reduceres ligesom det er ønskeligt, at biskoppen også i fremtiden kan have repræsentative lokaler til sin rådighed. 34

35 12. Reduktion i tilskud til institutioner (1) Der er behov for en betydelig reduktion i fælleskassens tilskud til institutionerne. Tilskuddet bliver frem mod 2015 reduceret med 42 % i forhold til udgifterne i I 2011 blev udgifterne reduceret med kr. 1,4 mio. (primært lukning af Stenobutikken og besparelser i biblioteket) og der er budgetteret med besparelser på yderligere ca. kr frem mod Besparelser sker trods stigning i udgifter til domstolen (øget bemanding) og et tilskud til Justitiaet pax(som ikke tidligere har været på budgettet). I alt ca. kr

36 12. Reduktion i tilskud til institutioner (2) Institutionerne kan ikke levere de samme ydelser efter reduktionen i tilskud: - DUK reduceret tilskud (kr ) frem mod Katolske Orientering arbejder på at reducere oplag og udsendelser. Det kan blive nødvendigt, at reducere antal årlige udgivelser. Målet er øget brug af digital medier. - Pastoral Centret arbejder på at beskrive kateketiske og liturgiske kerneopgaver, som skal finansieres af fælleskassen alle øvrige opgaver, skal finansieres eksternt. - Sankt Andreas Bibliotek foreslås (delvist) lagt sammen med Katolsk Historisk Arkiv (øget brug af frivillige medarbejdere). 36

37 13. Fastfrysning af adm. omkostninger Udgifterne til administration er stort set uændret siden 2004 (ca. kr. 5,2 mio), svarende til ca. 15 % af fælleskassens udgifter. Problem, at flere udgiftskrævende projekter udestår. Informationstjenesten er en ny aktivitet fra 2007 (ca. kr ). Opgaven: Vi skal levere mere for det samme. 37

38 Øget information og åbenhed

39 Indsatser for at øget information m.v. 14. Sognenes regnskaber offentliggøres og udvides så de samlede driftsudgifter oplyses inkl. udgifter til præsterne og projekttilskud fra fælleskassen. Herunder vil tilslutningen til kirkeskatteordningen og provenuet herfra blive offentliggjort for hvert sogn. 14. Udgifterne til de samlede vedligeholdelse og energiomkostninger på tværs af sogne skal synliggøres. 39

40 14. Offentliggørelse af årsregnskaber Fælleskassens og institutionernes årsregnskaber (efter årsregnskabsloven) vil blive offentliggjort Sognenes årsregnskaber med nøgletal vil blive offentliggjort fra og med regnskabsåret 2012 Det tilstræbes at rapportere om den samlede økonomi i driften af sognet Oplysninger om omkostninger til sognepræsten oplyses sammen med regnskabet Ekstraordinære tilskud til vedligeholdelsesprojekter indtægtføres som tilskud fra fælleskassen til sognet 40

41 15. Synliggørelse af ejendomsdriftsudgifter Driftsudgifterne for sognets bygninger skal synliggøres (1) - Bemærk, at gennemsnitligt mellem % af sognenes udgifter vedrører drift (inkl. forbrugsudgifter) og vedligeholdelse af bygninger. - Nogle sogne bor huslejefrit fordi bygningerne vedligeholdes af et ordenssamfund - Andre sogne bruger over 80 % af indtægterne på drift og vedligehold af bygninger/lokaler - Det efterlader ikke mange penge til pastorale aktiviteter i sognene 41

42 15. Synliggørelse af ejendomsdriftsudgifter Driftsudgifterne for sognets bygninger skal synliggøres (2) -Fremover stilles krav om sognets egenbetaling på min. 33 % ved støttede vedligeholdelsesprojekter. - Tilskud herudover skal indtægtsføres som ekstraordinære tilskud. -Krav om løbende hensættelser i regnskabet til vedligeholdelsesforpligtelsen (svarende til samlet årligt ca. kr pr. kvm.). 42

43 Pastoralrådets udtalelse om den økonomiske politik Efter gennemgangen af den økonomiske politik er det tid til bemærkninger og spørgsmål og en udtalelse fra Pastoralrådet. 43

44 Budget Ansgarstiftelsen

45 Ansgarstiftelsens budget Bemærkninger (1) Budgettet for er udarbejdet på baggrund af den fremlagte økonomiske politik og forudsætter implementeringen heraf. Målsætningen har været at skabe balance mellem indtægter og udgifter senest i Hermed imødekommes tidligere indstilling fra såvel ØR som PR om en gradvis reduktion af fælleskassens budgetunderskud. 45

46 Ansgarstiftelsens budget Budgetopfølgning års budget Budgetteret /realiseret underskud Akkumuleret underskud Regnskab ,8 mill 8,8 mill Regnskab ,7 mill 14,5 mil Budget ,0 mill 18,5 mill Budget ,5 mill 22,0 mill Budget ,2 mill 23,2 mill Budget mill 23,0 mill 46

47 Ansgarstiftelsens budget Budget , hovedtallene Budget 2013 Budget 2014 Budget 2014 Ordinære indtægter i alt Ordinære udgifter i alt Resultat af ordinær drift Finansielle indtægter Ordinær drift, inkl. finansielle poster Ekstraordinære indtægter i alt: Ekstraordinære udgifter i alt: Resultat af ekstraordinær drift Resultat i alt

48 Ansgarstiftelsens budget Indtægter Budget 2013 Budget 2014 Budget 2015 Kirkeskat, netto Bidrag fra menighederne (15%) Tilskud til præstelønninger (15% ) Momsrefusion, samt Tips og Lotto Tilskud fra indlandet Tilskud fra udlandet Administrationshonorar Ejendommenes driftsresultat Ordinære indtægter i alt

49 Ansgarstiftelsens budget Udgifter Budget 2013 Budget 2014 Budget 2015 Tilskud til menigheder m.fl Bispedømmets administration Informationstjenesten Udgifter til præster Driftstilskud institutioner Lejre og kursussteder Råd, udvalg og kommissioner Diverse pastorale udgifter Præste- og teologistuderende Diverse tilskud Ordinære udgifter i alt

50 Ansgarstiftelsens budget Driftstilskud institutioner Budget 2013 Budget 2014 Budget 2015 Katolsk Orientering Pastoral-Centret Danmarks Unge Katolikker (DUK) Sankt Andreas Bibliotek Historisk arkiv m.v Justitia et pax Kirkelig domstol Missio DK Evangelisering Institutioner i alt

51 Ansgarstiftelsens budget 2013 Indstillinger til PR Administrationen og ØR indstiller Udskrivningsprocent 1 % 1 % 1 % Reguleringsprocent 3 % Fordelingsprocent - Andel sogne 67 % 63 % 60 % - Andel præsteløn 18 % 22 % 25 % - Andel fælleskasse 15 % 15 % 15 %

52 Økonomioversigt (1) Indtægter Ansgarstiftelsen (fælleskassen) har følgende hovedindtægtskilder: Fundraising projekter (28-30 %) Fundraising drift/præstelønninger (20-22 %) Kirkeskat/kollekt (18-20 %) Arv og gaver (10-14 %) Adm. indtægter, renter og ejendomsdrift (10-13 %) Offentlige refusioner og tilskud (5-10 %) 52

53 Økonomioversigt (2) Indtægter Administrationsindtægter, renter og ejendomsdrift (10-13%) Arv og gaver (10-14%) Fundraising projekter (28-30 %) Kirkeskat/kollekt (18-20 %) Offentlige refusioner og tilskud (5-10 %) Fundraising drift (20-22 %) 53

54 Økonomioversigt (3) Indtægter Det betyder, at godt halvdelen (50 %) af fælleskassens indtægter kommer fra eksterne kilder (fundraising)! Kirkskat/kollekt bidrager med omkring en femtedel (20 %) af fælleskassens indtægter! Hertil kommer, at indtægterne ikke dækker udgifterne, hvorfor vi spiser af formuen I 2010 var udgifterne 25% større end indtægterne I 2011 er udgifterne 10 % større end indtægterne 54

55 Økonomioversigt (4) Udgifter Ansgarstiftelsen har følgende hovedudgiftsposter Udgifter til præster (32-35 %) Projekter/ vedligeholdelse (20-30 %) Bispedømmets administration og informationstjeneste(20-23 %) Tilskud institutioner (8-12 %) Tilskud til menigheder m.fl. (4-5 %) Øvrige tilskud (3-4 %) 55

56 Økonomioversigt (5) Udgifter Øvrige (30 35 %) Bygninger (20-30 %) Præster (32 35 %) 56

57 Økonomioversigt (6) Udgifter Det betyder, at en tredjedel af fælleskassens udgifter går til projekter og ejendomsvedligeholdelse En andel tredjedel af fælleskassens udgifter går til præsternes underhold. Den sidste tredjedel omkostninger udgøres af bidrag til fælles institutioner, administrationsomkostninger, pastorale omkostninger og solidarisk omfordeling. 57

58 1. Kirkeskat, kollekter, gaver og arv m.v. Ligningsloven (LLV) opererer med 2 typer af fradragsberettigede gaver: Årsgaver (1-års aftaler), hvor medlemmet gives skattefradrag for det fulde gavebeløb på op til kr uanset indkomst (LLV 8 a). Den tidligere regel om at de første kr. 500 ikke kunne fratrækkes er bortfaldet pr Gavebreve (10-års aftaler), hvor medlemmet forpligter sig til at yde enten et fast beløb eller en fast procentdel (op til 15 %) af sin indkomst over en 10-årig periode (LLV 12 stk 3). Bemærk, at det er muligt at benytte begge ordninger (LLV 8a og 12,3) samtidigt. 58

59 Økonomioversigt (5) Udgifter Øvrige (30 35 %) Bygninger (20-30 %) Præster (32 35 %) 59

60 Økonomisk udvikling (indekstal) Bispedømmets administration Præster Tilskud institutioner Bygningsvedligeholdelse 60

61 Økonomisk udvikling (faktiske udgifter) Bispedømmets administration Præster Tilskud institutioner Bygningsvedligeholdelse 61

Budget 2015. Bispedømmet København. Oplæg på Pastoralrådsmøde 91 Magleås 16-11-2014. Ansgarstiftelsens budget 2015 Bemærkninger

Budget 2015. Bispedømmet København. Oplæg på Pastoralrådsmøde 91 Magleås 16-11-2014. Ansgarstiftelsens budget 2015 Bemærkninger Budget 2015 Bispedømmet København Oplæg på Pastoralrådsmøde 91 Magleås 16-11-2014 Bemærkninger Budgettet for 2015 er udarbejdet på baggrund af den fremlagte økonomiske politik og forudsætter implementeringen

Læs mere

Budget 2016 Bispedømmet København

Budget 2016 Bispedømmet København Budget 2016 Bispedømmet København Oplæg på Pastoralrådsmøde 93 Magleås 15-11-2015 Ansgarstiftelsens budget Budget 2015-16, hovedtallene Budget 2015-1 Budget 2015-2 2016 Ordinære indtægter i alt 20.445.000

Læs mere

Den katolske Kirke i Danmark Ansgarstiftelsen. Årsregnskab 2012. 1. Del. Pastoralrådsmøde 88 Magleås 8. 9. juni 2013

Den katolske Kirke i Danmark Ansgarstiftelsen. Årsregnskab 2012. 1. Del. Pastoralrådsmøde 88 Magleås 8. 9. juni 2013 Den katolske Kirke i Danmark Ansgarstiftelsen Årsregnskab 2012 1. Del Pastoralrådsmøde 88 Magleås 8. 9. juni 2013 Pastoralrådet udtalte November 2009 På trods af det budgetterede underskud i det fremlagte

Læs mere

Den katolske Kirke i Danmark Ansgarstiftelsen. Årsregnskab 2013. Pastoralrådsmøde 90 Magleås 14. 15. juni 2013

Den katolske Kirke i Danmark Ansgarstiftelsen. Årsregnskab 2013. Pastoralrådsmøde 90 Magleås 14. 15. juni 2013 Den katolske Kirke i Danmark Ansgarstiftelsen Årsregnskab 2013 Pastoralrådsmøde 90 Magleås 14. 15. juni 2013 Ansgarstiftelsens årsregnskab Resultat 2010-13, hovedtallene 2010 2011 2012 2013 Ordinære indtægter

Læs mere

Økonomisk politik. Oplæg til høring på Pastoralrådsmøde 9/6 2012. 1. Bispedømmets økonomi under alvorligt pres

Økonomisk politik. Oplæg til høring på Pastoralrådsmøde 9/6 2012. 1. Bispedømmets økonomi under alvorligt pres Økonomisk politik Oplæg til høring på Pastoralrådsmøde 9/6 2012 1. Bispedømmets økonomi under alvorligt pres Bispedømmets økonomi er under alvorligt pres. Budget/regnskab er langtfra i balance. Det budgetterede

Læs mere

Skat og Kollekt - betaler du for meget til de forkerte? V. H A N N E R O J - L A R S E N P A S T O R A L R Å D S M Ø D E T N O V 2 0 1 4

Skat og Kollekt - betaler du for meget til de forkerte? V. H A N N E R O J - L A R S E N P A S T O R A L R Å D S M Ø D E T N O V 2 0 1 4 Skat og Kollekt - betaler du for meget til de forkerte? V. H A N N E R O J - L A R S E N P A S T O R A L R Å D S M Ø D E T N O V 2 0 1 4 Giv kirkeskat i stedet for kollekt Sognenes indtægter 2013 kr. %

Læs mere

Regnskabsoversigt 2014 med budget for 2015

Regnskabsoversigt 2014 med budget for 2015 Regnskabsoversigt 2014 med budget for 2015 Ovenstående oversigt, som viser de almindelige driftsomkostninger, viser i de midterste kolonner regnskabet 2014. Differencen viser forskellen mellem budget 2014

Læs mere

-men du afgør hvordan!

-men du afgør hvordan! -men du afgør hvordan! SKAL DER VÆRE EN KATOLSK KIRKE I DANMARK? Til dette spørgsmål vil alle katolikker vel svare Selvfølgelig!. Stadig flere finder det lige så selvfølgeligt at bidrage til Kirkens opretholdelse,

Læs mere

- men du afgør hvordan! Slut dig til dem, der vil støtte op om Kirken men husk også at Kirken altid vil være der for dig, uanset hvad du vælger.

- men du afgør hvordan! Slut dig til dem, der vil støtte op om Kirken men husk også at Kirken altid vil være der for dig, uanset hvad du vælger. - men du afgør hvordan! Slut dig til dem, der vil støtte op om Kirken men husk også at Kirken altid vil være der for dig, uanset hvad du vælger. SKAL DER VÆRE EN KATOLSK KIRKE I DANMARK? Til dette spørgsmål

Læs mere

Kirkens vel. dit valg. Sådan bidrager du med kirkeskat

Kirkens vel. dit valg. Sådan bidrager du med kirkeskat Kirkens vel dit valg Sådan bidrager du med kirkeskat SKAL DER VÆRE EN KATOLSK KIRKE I DANMARK? Til dette spørgsmål vil alle katolikker vel svare Selvfølgelig!. Lige så selvfølgeligt burde det være at betale

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Bispedømmets fællesadministration (Bispekontoret) Ansgarstiftelsen Den Katolske Kirke i Danmark Årsrapport 2012 Kalvebod Brygge 45, 2., 1560 København V Tlf.: (+45) 3338 9800,

Læs mere

Bispedømmets fællesadministration. Årsrapport 2011

Bispedømmets fællesadministration. Årsrapport 2011 Bispedømmets fællesadministration (Bispekontoret) Ansgarstiftelsen Den Katolske Kirke i Danmark Årsrapport 2011 R, s Kalvebod Brygge 45, 2., 1560 København V Tlf.: (+45) 3338 9800, Fax: (+45) 3338 9801

Læs mere

Bispedømmets fællesadministration

Bispedømmets fællesadministration Bispedømmets fællesadministration (Bispekontoret) Ansgarstiftelsen Den Katolske Kirke i Danmark CVR.nr. 67 79 18 19 Årsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

Menighed nr. 52. Roskilde. Skt. Laurentii Kirke Frederiksborgvej 11 4000 Roskilde. den 3. marts 2009

Menighed nr. 52. Roskilde. Skt. Laurentii Kirke Frederiksborgvej 11 4000 Roskilde. den 3. marts 2009 Menighed nr. 52 By Roskilde Skt. Laurentii Kirke Frederiksborgvej 11 4000 Roskilde den 3. marts 2009 Til Bispekontoret Gl. Kongevej 15 1610 København V Vedlagt fremsendes: resultatopgørelse og budget for

Læs mere

Sct. Mariæ Kirke, Nordjylland Regnskab Balance 2007 Side 1 af 7. 1610 København V Thisted

Sct. Mariæ Kirke, Nordjylland Regnskab Balance 2007 Side 1 af 7. 1610 København V Thisted Sct. Mariæ Kirke, Nordjylland Regnskab Balance 2007 Side 1 af 7 Sogn nr. 56 Nordjylland, menighederne i: Aalborg Til Bispekontoret Frederikshavn Gl. Kongevej 15 Hjørring 1610 København V Thisted Vedlagt

Læs mere

RESULTAT 2013 BUDGET 2014 3.202 3.363 5.672 5.700 5.667 3 2 2.225 2.025 2.723. 3.025 Overført fra hensatte midler 1.253

RESULTAT 2013 BUDGET 2014 3.202 3.363 5.672 5.700 5.667 3 2 2.225 2.025 2.723. 3.025 Overført fra hensatte midler 1.253 Landsmøde 21 PUNKT 6.2 Budgetforslag 2-216 ALLE TAL I 1. KR. 213 21 2 A 216 A 2 B 216 B INDTÆGTER 1 Organisationsbidrag 3. 3.363 3.8 3.8 2.1 2.923 2 Offentlige og andre tilskud.672.7.37.667.37.667 3 Indsamlede

Læs mere

Køreplantimer og passagerantal. Tabel 1 viser den kollektive bustrafik i køreplantimer og passagerantal.

Køreplantimer og passagerantal. Tabel 1 viser den kollektive bustrafik i køreplantimer og passagerantal. Notat: Region Syddanmark FynBus - perioden 2007 til 2015 - udvikling i køreplantimer, passagerantal og økonomi - regionens ramme og konsekvens for fremtiden herunder likviditet Efter Regionens første 2

Læs mere

Sct. Mariæ Kirke, Nordjylland Regnskab Balance 2011 Side 1 af 7. 23. Februar 2011. Aalborg, den

Sct. Mariæ Kirke, Nordjylland Regnskab Balance 2011 Side 1 af 7. 23. Februar 2011. Aalborg, den Sct. Mariæ Kirke, Nordjylland Regnskab Balance 2011 Side 1 af 7 Sogn nr. 56 Nordjylland, menighederne i: Aalborg Til Bispekontoret Frederikshavn Gl. Kongevej 15 Hjørring 1610 København V Thisted Vedlagt

Læs mere

Der er brug for at du...

Der er brug for at du... Der er brug for at du... betaler kirkeskat nu. Jeg betaler kirkeskat af den simple grund at jeg gerne vil have den katolske kirke i Danmark skal bestå. Jeg ville være ked af det, hvis kirker skulle rives

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

Økonomisk årsrapport med noter til resultatopgørelse 2015 og budget for 2016

Økonomisk årsrapport med noter til resultatopgørelse 2015 og budget for 2016 Økonomisk årsrapport 2015 med noter til resultatopgørelse 2015 og budget for 2016 ÅRSBERETNING 2015 Årsrapport 2015 med noter til resultatopgørelse 2015 og budget for 2016 Noterne relaterer sig til nøgletallene

Læs mere

Danmarks Biblioteksforenings Repræsentantskabsmøde

Danmarks Biblioteksforenings Repræsentantskabsmøde Danmarks Biblioteksforenings Repræsentantskabsmøde 04.11.2015 Indkaldelse og dagsorden TID: fredag den 18. november kl. 11.00 15.00 MØDESTED: Børnenes Bibliotek, Hans Jensensvej 6, 7190 Billund. På årets

Læs mere

Sct. Knuds Kirke, Fredericia

Sct. Knuds Kirke, Fredericia Kære menighed, Sct. Knuds Kirke, Fredericia Sogneblad marts 2015 Artiklen Det nye katolske Danmarkskort i Katolsk Orientering nr. 1, 2015, har chokeret mange. Ja, ikke alene os, katolikker, men ligeledes

Læs mere

Dansk Socialrådgiverforening Repræsentantskabsmøde November 2010

Dansk Socialrådgiverforening Repræsentantskabsmøde November 2010 Side: 1 af 5 Emne: Forslag til budget 2011 og 2012 Ændringsforslag til Orienteringsbilag vedr. Lovændring Forslagsstiller: Vedtægtsændring Hovedbestyrelsen Resolution Udtalelse Øvrige forslag Vedtaget

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Vedtægt af 1. februar 2009

Vedtægt af 1. februar 2009 Vedtægt af 1. februar 2009 for udpegning af pastoralråd i bispedømmet København Pastoralrådets sammensætning 1 Ved "menighed" forstås i denne vedtægt en bestemt gruppe katolikker, for hvis gudstjeneste

Læs mere

AIB Jæger, Jægersborggade 32-34,2200 København N Telefon 82300352 Fax 35856382

AIB Jæger, Jægersborggade 32-34,2200 København N Telefon 82300352 Fax 35856382 AIB Jæger, Jægersborggade 32-34,2200 København N Referat af ekstraordinær generalforsamling i AIB Jæger. Dato: 9. november 2011 kl. 18:00 Sted: Dirigent: Nørrebrohallen, Bragesgade 5, 2200 København N.

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 39 Område: Indsatsområde: Emne: Aftaleholder: Fagudvalg: Funktion: Omstilling og effektivisering Plan og kultur Afbureaukratisering og effektivisering Reduktion i Plan og Kulturs personale Christian

Læs mere

ÅRSBUDGET 2014. Greve-Solrød Provsti. Greve-Solrød Provsti. Greve og Solrød kommuner

ÅRSBUDGET 2014. Greve-Solrød Provsti. Greve-Solrød Provsti. Greve og Solrød kommuner ÅRSBUDGET 214 for under i i Greve og Solrød kommuner Myndighedskode: 4513 CVR nummer: 312712 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / menighedsrådsformand Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt: menighedsrådets

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015 Referat torsdag den 4. juni 2015 Kl. 8:30 i Station Nord, Vintapperbuen 2, Kr. Hyllinge Mette Touborg (SF) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - juni 2015... 2 3. Udrykningsstatistik...

Læs mere

ÅRSBUDGET 2015. Langenæs sogns kirkekasse. Langenæs Sogns Menighedsråd. Århus Domprovsti. Århus Kommune

ÅRSBUDGET 2015. Langenæs sogns kirkekasse. Langenæs Sogns Menighedsråd. Århus Domprovsti. Århus Kommune ÅRSBUDGET 15 for Langenæs sogns kirkekasse under Langenæs Sogns Menighedsråd i Århus Domprovsti i Århus Kommune Myndighedskode: 8119 CVR nummer: 69461 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den 1 / 5 14

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Læs og forstå et kirkeregnskab - 2013

Læs og forstå et kirkeregnskab - 2013 Læs og forstå et kirkeregnskab - 2013 Generel introduktion Denne læsevejledning er skrevet som en hjælp til at læse og forstå et kirkeregnskab fra den danske folkekirke. Vejledningen hjælper med at introducere

Læs mere

Administrationen undersøger prisudviklingen i Flextrafik Rute.

Administrationen undersøger prisudviklingen i Flextrafik Rute. Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2009 HVT 06. Budget 2010 1. behandling Indstilling: Direktionen indstiller At budgetforslaget danner udgangspunkt for det budgetmateriale, der

Læs mere

9.1. Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget.

9.1. Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget. 9.1 Ad dagsordenens punkt 9: FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget. Under henvisning hertil vedlægges

Læs mere

Uddrag af årsregnskaber for for TL

Uddrag af årsregnskaber for for TL Uddrag af årsregnskaber for 2012 - for TL Forord til årsregnskaberne På de følgende sider vises uddrag af TL s årsregnskaber for perioden 2012. Årsregnskaberne er revideret af TL s eksterne revision samt

Læs mere

Sct. Mariæ Kirke, Nordjylland Regnskab Balance 2008 Side 2 af 7

Sct. Mariæ Kirke, Nordjylland Regnskab Balance 2008 Side 2 af 7 Sct. Mariæ Kirke, Nordjylland Regnskab Balance 2008 Side 2 af 7 Resultatopgørelse for De 4 menigheder samlet Regnskab 2007 Budget 2008 Regnskab 2008 Budget 2009 INDTÆGTER 11050 Kirkeskat i alt (100%) 758.821,37

Læs mere

I budgettet er kontingentet fastholdt på de nuværende 518 kr. for ordinære medlemmer.

I budgettet er kontingentet fastholdt på de nuværende 518 kr. for ordinære medlemmer. 4.1 1/6 EMNE Forslag til budget for 2017-18 FORSLAGSSTILLER Hovedbestyrelsen REGNSKAB X BUDGET RESOLUTION LOVÆNDRING ÆNDRINGSFORSLAG VEDTÆGTSÆNDRING UDTALELSE ØVRIGE FORSLAG ANDET Forslag til budget 2017-18

Læs mere

at Estimat 2 2015 godkendes som gældende forventning til resultatet for 2015.

at Estimat 2 2015 godkendes som gældende forventning til resultatet for 2015. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2015 Henrik Visborg Thune 05 Estimat 2 2015 Indstilling: Administrationen indstiller, at Estimat 2 2015 godkendes som gældende forventning

Læs mere

Hærens Konstabel- og Korporalforening

Hærens Konstabel- og Korporalforening Økonomisk beretning 2009 Hærens Konstabel- og Korporalforening Økonomisk beretning Økonomisk udvikling fra 2007 til 2008 3 Nøgletal 3 Flere indtægter 4 Medlemsudviklingen i 2009 5 Flere udgifter 5 Anvendelsen

Læs mere

Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3

Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3 Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Lars Møller Pedersen Mødet hævet kl.: 17.50 Pkt. Tekst Side 90 Orientering 1 91 Den Selvejende institution

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning samt kirkeskat

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning samt kirkeskat ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 8 2013 Dato: 4. september 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1269 Dok.nr: 2013-152514 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

Økonomirapport 2008.5 godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2008

Økonomirapport 2008.5 godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2008 Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. marts 2009 JWI 07 Økonomirapport.5 Indstilling: Direktionen indstiller, at Økonomirapport.5 godkendes som gældende forventninger til resultatet

Læs mere

ÅRSBUDGET 2015. Hedensted Provsti. Hedensted Provstiudvalg. Hedensted Provsti. Hedensted Kommune

ÅRSBUDGET 2015. Hedensted Provsti. Hedensted Provstiudvalg. Hedensted Provsti. Hedensted Kommune ÅRSBUDGET 215 for Hedensted Provsti under Hedensted Provstiudvalg i Hedensted Provsti i Hedensted Kommune Myndighedskode: 451 CVR nummer: 21287288 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / menighedsrådsformand

Læs mere

Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14

Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14 Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14 Vedr. sag nr. 155 på Kommunalbestyrelsens møde d. 11. august 2015. Notat til Kommunalbestyrelsen vedr. justeringer af haltilskudsmodel i forbindelse

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Underskrifter: Sct. Mariæ Kirke Regnskab Balance 2006 Side 1 af 7. Sogn nr. 56. Nordjylland, menighederne i: Aalborg. 1610 København V Thisted

Underskrifter: Sct. Mariæ Kirke Regnskab Balance 2006 Side 1 af 7. Sogn nr. 56. Nordjylland, menighederne i: Aalborg. 1610 København V Thisted Sct. Mariæ Kirke Regnskab Balance 2006 Side 1 af 7 Sogn nr. 56 Nordjylland, menighederne i: Aalborg Til Bispekontoret Frederikshavn Gl. Kongevej 15 Hjørring 1610 København V Thisted Vedlagt fremsendes:

Læs mere

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Resumé I det netop vedtagne budget for 2014-2017 er det indlagt som forudsætning, at reformen er udgiftsneutral, dvs. den finansieres efter den model, der er lagt

Læs mere

ÅRSBUDGET 2015. Hyltebjerg. Hyltebjerg Sogns Menighedsråd. Valby-Vanløse Provsti. Københavns Kommune

ÅRSBUDGET 2015. Hyltebjerg. Hyltebjerg Sogns Menighedsråd. Valby-Vanløse Provsti. Københavns Kommune ÅRSBUDGET 21 for Hyltebjerg under Hyltebjerg Sogns Menighedsråd i Valby-Vanløse Provsti i Københavns Kommune Myndighedskode: 77 CVR nummer: 88217 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / Torben Larsen

Læs mere

Referat fra menighedsmøde i Grønnevang Kirke, søndag den 15. juni 2014.

Referat fra menighedsmøde i Grønnevang Kirke, søndag den 15. juni 2014. Referat fra menighedsmøde i Grønnevang Kirke, søndag den 15. juni 2014. Ole bød velkommen Orientering fra menighedsrådet Menighedsarbejdet består mest af orientering fra præsterne om de aktiviteter der

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd. i Valby-Vanløse Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7057. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd. i Valby-Vanløse Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7057. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd i Valby-Vanløse Provsti i Københavns Kommune Myndighedskode 7057 CVR-nr. 55858217 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Rødovre-Hvidovre Provstiudvalg. i Rødovre-Hvidovre Provsti. i Hvidovre, Rødovre kommuner. Myndighedskode 4420. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Rødovre-Hvidovre Provstiudvalg. i Rødovre-Hvidovre Provsti. i Hvidovre, Rødovre kommuner. Myndighedskode 4420. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Rødovre-Hvidovre Provstiudvalg i Rødovre-Hvidovre Provsti i Hvidovre, Rødovre kommuner Myndighedskode 4420 CVR-nr. 21320188 Årsregnskabet indeholder: Provstiudvalgets erklæring Provstiudvalgets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Store Fuglede Sogns Menighedsråd. i Kalundborg Provsti. i Kalundborg Kommune. Myndighedskode 7221. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Store Fuglede Sogns Menighedsråd. i Kalundborg Provsti. i Kalundborg Kommune. Myndighedskode 7221. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Store Fuglede Sogns Menighedsråd i Kalundborg Provsti i Kalundborg Kommune Myndighedskode 7221 CVR-nr. 52323614 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger 4-årsbudget 2010-2013 Nr. 9 ØKONOMI & PLANLÆGNING Konsulent & Planlægning Dato: 18. september 2009 Tlf. dir.: 4477 2231 Fax. dir.: 4477 2743 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2009-4695 Dok.nr:

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Kommissorium for Udvalg om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken

Kommissorium for Udvalg om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken Kommissorium for Udvalg om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken Dato: 10. september 2012 I de senere år har der adskillige gange været debat om folkekirkens styringsstruktur.

Læs mere

BILAG 1. Valg mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag kontra selvbudgettering

BILAG 1. Valg mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag kontra selvbudgettering Staben Dato: 21.09.2016 Sagsbehandler: Kim Frandsen Direkte tlf.: 73767643 E-mail: kkf@aabenraa.dk Acadre: 16/7018 BILAG 1 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Overordnet konklusion Under hensyntagen

Læs mere

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti Vedtægt For samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 42a (lovbekendtgørelse nr. 9 af 03.01.2007) om Ungdomspræst- & Kirke-skole-samarbejde i Undertegnede menighedsråd i,

Læs mere

ÅRSBUDGET 2012. Greve-Solrød provsti. Greve-Solrød. bilag 1 Salg af anlæg m.v. bilag 2 Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing

ÅRSBUDGET 2012. Greve-Solrød provsti. Greve-Solrød. bilag 1 Salg af anlæg m.v. bilag 2 Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing ÅRSBUDGET 212 for Greve-Solrød provsti under i Greve-Solrød i Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / menighedsrådsformand Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt: menighedsrådets valgte kasserer den

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Hvem er vi? Kristi Legeme!

Hvem er vi? Kristi Legeme! Hvem er vi? Kristi Legeme! I er Kristi legeme og hver især hans lemmer. Og i kirken har Gud sat nogle til at være for det første apostle, for det andet profeter, for det tredje lærere, endvidere nogle

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Høringssvar til 3. runde af Det nye Katolske Danmarkskort

Høringssvar til 3. runde af Det nye Katolske Danmarkskort Høringssvar til 3. runde af Det nye Katolske Danmarkskort 1. udgave juni 2015 Side 1 Indholdsfortegnelse Høringssvar 3. høringsrunde 3. runde høringssvar fra et mindretal i menighedsrådet ved Sct. Clemens

Læs mere

5. Investeringsplan for kommende år. 6. Indkomne forslag fra andelshavere

5. Investeringsplan for kommende år. 6. Indkomne forslag fra andelshavere ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR TIL 31. DECEMBER 201 DRIFTSBUDGET FOR 201 ORDINÆR GENERALFORSAMLING AFHOLDES ONSDAG, DEN 2. MARTS 201 PÅ POSTGAARDEN KL. 19.30 MED FØLGENDE DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Resultataftale for 2014 mellem Direktionen og Centerchefen for Ejendomme

Resultataftale for 2014 mellem Direktionen og Centerchefen for Ejendomme Resultataftale for 2014 mellem Direktionen og Centerchefen for Ejendomme 1. Indledning Denne resultataftale indgås mellem: Direktionen og Centerchefen for Center for Ejendomme. Aftalen er gældende for

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Katolsk Orientering Årsrapport 2012 Kalvebod Brygge 45, 2., 1560 København V Tlf.: (+45) 3338 9800, Fax: (+45) 3338 9801 e-mail: copenhagen@rsmplus.dk, www.rsmplus.dk CVR-nr.

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2014. for Ringive-Lindeballe-Langelund Sognes Menighedsråd. i Grene Provsti. i Vejle Kommune. Myndighedskode 7982. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2014. for Ringive-Lindeballe-Langelund Sognes Menighedsråd. i Grene Provsti. i Vejle Kommune. Myndighedskode 7982. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Ringive-Lindeballe-Langelund Sognes Menighedsråd i Grene Provsti i Vejle Kommune Myndighedskode 7982 CVR-nr. 69320414 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009.

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

2. Orientering Ændring af bekendtgørelse for fællesfonden - budgetfølgegruppens sammensætning i forbindelse med ændring af stiftsøvrighedens

2. Orientering Ændring af bekendtgørelse for fællesfonden - budgetfølgegruppens sammensætning i forbindelse med ændring af stiftsøvrighedens Budgetfølgegruppen vedrørende fællesfonden Møde d. 1. juli 2013, kl. 10.00-14.00 Referat af møde i budgetfølgegruppen Deltagere: Kjeld Holm, Paw Kingo Andersen, Helle Samson, Inge Lise Pedersen, Klaus

Læs mere

Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne

Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Marts 2015 dok. nr. 24503-15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

ÅRSBUDGET 2014. PUK-kassen. Frederikshavn Provsti. Frederikshavn Kommune

ÅRSBUDGET 2014. PUK-kassen. Frederikshavn Provsti. Frederikshavn Kommune ÅRSBUDGET 214 for under i Frederikshavn Provsti i Frederikshavn Kommune Myndighedskode: CVR nummer: 25261437 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Fladbjerg kapel den 3 / 9 213 Provst Jens Jacob Jensen

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hjerk Sogns Menighedsråd. i Salling Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8542. CVR-nr. 18601214. Årsregnskabet indeholder:

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hjerk Sogns Menighedsråd. i Salling Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8542. CVR-nr. 18601214. Årsregnskabet indeholder: ÅRSREGNSKAB for Hjerk Sogns Menighedsråd i Salling Provsti i Skive Kommune Myndighedskode 8542 CVR-nr. 18601214 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Produktionsskoleforeningen Bestyrelsesmøde den 26. oktober 2010 Nr. 7/2010 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 26. OKTOBER 2010 PÅ CHRISTIANSBORG, KØBENHAVN.

Produktionsskoleforeningen Bestyrelsesmøde den 26. oktober 2010 Nr. 7/2010 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 26. OKTOBER 2010 PÅ CHRISTIANSBORG, KØBENHAVN. REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 26. OKTOBER 2010 PÅ CHRISTIANSBORG, KØBENHAVN. Mødedeltagere: Lennarts Damsbo-Andersen, Anne Knudsen, Fritze Tillisch, Martin Taarup, Gert Møller, Oluf Brandt, André Gremaud

Læs mere

SCT. JOSEFS KIRKE Nørregade 19-21, 8700 Horsens yderligere kontaktinformation: se bagside februar 2016

SCT. JOSEFS KIRKE Nørregade 19-21, 8700 Horsens  yderligere kontaktinformation: se bagside februar 2016 SCT. JOSEFS KIRKE Nørregade 19-21, 8700 Horsens www.sctjosef-horsens.dk yderligere kontaktinformation: se bagside februar 2016 5 Torsdag d. 4. feb. Kl. 8.00 Skolemesse Fredag d. 5. feb. Kl. 14-16 Åben

Læs mere

Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde

Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde Referat at møde i Solrød Menighedsråd, torsdag den 8. maj 2008, kl 18.30 i Solrød Strandkirke Den 08. Maj.. 2008 Blad nr. 1 Fraværende med afbud:charlotte Gravesen, Michael Rønne Rasmussen, Anne-Marie

Læs mere

Vedtægter for Sankt Vincent Grupperne

Vedtægter for Sankt Vincent Grupperne Vedtægter for Navn, Stiftelse og Hjemsted 1 1. Organisationens navn er. 2. blev stiftet d. 28. april 1959. 3. har hjemsted i Allerød Kommune. 4. har s formål er: Formål 2 1. at støtte humanitært hjælpearbejde

Læs mere

Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april 2005 31. marts 2006

Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april 2005 31. marts 2006 KTO REPRÆSENTANTSKABET Møde: 16. december 2004 Punkt: 5 Bilagsantal: 2 Emne: Sagsfremstilling: Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april 2005 31. marts 2006 Vedlagt følger

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

ÅRSBUDGET 2014. Ølsted Kirkekasse. Ølsted Menighedsråd. Frederiksværk Provsti. Halsnæs Kommune

ÅRSBUDGET 2014. Ølsted Kirkekasse. Ølsted Menighedsråd. Frederiksværk Provsti. Halsnæs Kommune ÅRSBUDGET 214 for under Ølsted Menighedsråd i Frederiksværk Provsti i Halsnæs Kommune Myndighedskode: 74 CVR nummer: 7144115 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Ølsted den 23 / 1 213 Peter Munch Kofoed

Læs mere

ÅRSBUDGET 2013. Rødovre-Hvidovre provstiudvalgskasse. Rødovre-Hvidovre provstiudvalg. Rødovre-Hvidovre provsti. Rødovre og Hvidovre kommune

ÅRSBUDGET 2013. Rødovre-Hvidovre provstiudvalgskasse. Rødovre-Hvidovre provstiudvalg. Rødovre-Hvidovre provsti. Rødovre og Hvidovre kommune ÅRSBUDGET 213 for under Rødovre-Hvidovre provstiudvalg i Rødovre-Hvidovre provsti i Rødovre og Hvidovre kommune Myndighedskode: CVR nummer: 2132188 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / menighedsrådsformand

Læs mere

Favrskov Forsyning A/S

Favrskov Forsyning A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 16:30 Mødested/mødelokale Administrationsbygningen i Hammel, mødelokale 1 Afbud fra INDHOLD Sagsnr. Side 1. - Årsregnskab 2013 - ÅBENT 2 2. - Budgetopfølgning pr. 28.2.2014

Læs mere

ÅRSBUDGET 2012. Øster Snede Kirke. Øster Snede menighedsråd. Hedensted provsti. hedensted kommune

ÅRSBUDGET 2012. Øster Snede Kirke. Øster Snede menighedsråd. Hedensted provsti. hedensted kommune ÅRSBUDGET 212 for under Øster Snede menighedsråd i Hedensted provsti i hedensted kommune Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Øster Snede den 23 / 5 211 Merete Skovgård Jensen menighedsrådsformand Godkendt

Læs mere

ÅRSBUDGET 2014. Hørsholm Kirkegård. Hørsholm - Kirkegårdsbestyrelsen. Fredensborg Provsti. Hørsholm Kommune

ÅRSBUDGET 2014. Hørsholm Kirkegård. Hørsholm - Kirkegårdsbestyrelsen. Fredensborg Provsti. Hørsholm Kommune ÅRSBUDGET 214 for under Hørsholm - Kirkegårdsbestyrelsen i Fredensborg Provsti i Hørsholm Kommune Myndighedskode: 4973 CVR nummer: 25357213 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Hørsholm kirkegårdsbestyrelse

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

ÅRSBUDGET 2013. Ølsted Kirkekasse. Ølsted Menighedsråd. Frederiksværk Provsti. Halsnæs Kommune

ÅRSBUDGET 2013. Ølsted Kirkekasse. Ølsted Menighedsråd. Frederiksværk Provsti. Halsnæs Kommune ÅRSBUDGET 213 for under Ølsted Menighedsråd i Frederiksværk Provsti i Halsnæs Kommune Myndighedskode: 74 CVR nummer: 7144115 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Ølsted den 27 / 9 212 Torsten Schnieber

Læs mere

Supplerende information vedr. Danske Sømands- og Udlandskirker efter møde den 14. maj 2014

Supplerende information vedr. Danske Sømands- og Udlandskirker efter møde den 14. maj 2014 Kirkeudvalget 2013-14 KIU Alm.del Bilag 49 Offentligt Side 1 af 9 Til Folketingets Kirkeudvalg Supplerende information vedr. Danske Sømands- og Udlandskirker efter møde den 14. maj 2014 1. Fremtidig udvikling

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

ÅRSBUDGET 2013. Skævinge-Ll. Lyngby Kirkekasse. Skævinge-Ll. Lyngby Menighedsråd. Hillerød Provsti. Hillerød Kommune

ÅRSBUDGET 2013. Skævinge-Ll. Lyngby Kirkekasse. Skævinge-Ll. Lyngby Menighedsråd. Hillerød Provsti. Hillerød Kommune ÅRSBUDGET 213 for under Skævinge-Ll. Lyngby Menighedsråd i Hillerød Provsti i Hillerød Kommune Myndighedskode: 743 CVR nummer: 9 49 46 19 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / menighedsrådsformand

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Vester Hornum-Hyllebjerg Sognes Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8271

ÅRSREGNSKAB 2013. for Vester Hornum-Hyllebjerg Sognes Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8271 ÅRSREGNSKAB for Vester Hornum-Hyllebjerg Sognes Menighedsråd i Vesthimmerlands Provsti i Vesthimmerlands Kommune Myndighedskode 8271 CVR-nr. 34680523 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring

Læs mere

ÅRSBUDGET 2013 KOKKEDAL KIRKEKASSE. Kokkedal Menighedsråd. Fredensborg Provsti. Hørsholm Kommune

ÅRSBUDGET 2013 KOKKEDAL KIRKEKASSE. Kokkedal Menighedsråd. Fredensborg Provsti. Hørsholm Kommune ÅRSBUDGET 213 for under Kokkedal Menighedsråd i Fredensborg Provsti i Hørsholm Kommune Myndighedskode: 9145 CVR nummer: 1261387 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Hørsholm den / 1 212 Aage Dtilevsen

Læs mere

Vedtægter for Folkekirkesamvirket i Århus

Vedtægter for Folkekirkesamvirket i Århus Vedtægter for Folkekirkesamvirket i Århus Folkekirkesamvirket i Århus blev etableret og vedtægtsfæstet i 1994 som et kirkeligt-diakonalt og socialt samarbejde mellem menighedsråd/menighedsplejer i Århus

Læs mere

ÅRSBUDGET 2015. Ølsted sogn. Ølsted Sogns Menighedsråd. Hedensted Provsti. Hedensted Kommune

ÅRSBUDGET 2015. Ølsted sogn. Ølsted Sogns Menighedsråd. Hedensted Provsti. Hedensted Kommune ÅRSBUDGET 21 for Ølsted sogn under Ølsted Sogns Menighedsråd i Hedensted Provsti i Hedensted Kommune Myndighedskode: 796 CVR nummer: 66182916 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / menighedsrådsformand

Læs mere

ÅRSBUDGET 2015. Naur. Naur Sognes Menighedsråd. Holstebro Provsti. Holstebro Kommune

ÅRSBUDGET 2015. Naur. Naur Sognes Menighedsråd. Holstebro Provsti. Holstebro Kommune ÅRSBUDGET 215 for Naur under Naur Sognes Menighedsråd i Holstebro Provsti i Holstebro Kommune Myndighedskode: 8825 CVR nummer: 2381213 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Naur den 12 / 5 214 Kenn Nørgaard

Læs mere

ÅRSBUDGET 2013. Hørsholm Kirkegård. Hørsholm - Kirkegårdsbestyrelsen. Fredensborg Provsti. Hørsholm Kommune

ÅRSBUDGET 2013. Hørsholm Kirkegård. Hørsholm - Kirkegårdsbestyrelsen. Fredensborg Provsti. Hørsholm Kommune ÅRSBUDGET 213 for under Hørsholm - Kirkegårdsbestyrelsen i Fredensborg Provsti i Hørsholm Kommune Myndighedskode: 4973 CVR nummer: 25357213 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Hørsholm den 17 / 9 212

Læs mere

ÅRSBUDGET 2012. Opstandelseskirken. Opstandelseskirkens menighedsråd. Glostrup Provsti. Albertslund Kommune

ÅRSBUDGET 2012. Opstandelseskirken. Opstandelseskirkens menighedsråd. Glostrup Provsti. Albertslund Kommune ÅRSBUDGET 212 for under s menighedsråd i Glostrup Provsti i Albertslund Kommune Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den 28 / 12 211 Inge Jacobsen menighedsrådsformand Godkendt på provstiudvalgsmøde

Læs mere

Det er således forslaget, at kommunalbestyrelsen vedtager en langsigtet økonomisk politik, som indeholder principielle mål for kommunens økonomi.

Det er således forslaget, at kommunalbestyrelsen vedtager en langsigtet økonomisk politik, som indeholder principielle mål for kommunens økonomi. Økonomisk Sekretariat 12. marts 2010 Kee/mpt/pej Oplæg Hvidovre Kommune, Langsigtet økonomisk politik De aktuelle såvel som de forventede fremadrettede udsigter for den kommunale økonomi er præget af krise

Læs mere

ÅRSBUDGET 2016. for Sankt Michaelis Sogns Menighedsråd. i Fredericia Provsti. i Fredericia Kommune. Myndighedskode 7911. CVR-nr.

ÅRSBUDGET 2016. for Sankt Michaelis Sogns Menighedsråd. i Fredericia Provsti. i Fredericia Kommune. Myndighedskode 7911. CVR-nr. ÅRSBUDGET 216 for Sankt Michaelis Sogns Menighedsråd i Fredericia Provsti i Fredericia Kommune Myndighedskode 7911 CVR-nr. 3924412 216 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende

Læs mere