TEAMCON Certificeret Forhandler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TEAMCON Certificeret Forhandler"

Transkript

1 TEAMCON Certificeret Forhandler

2 - en gammel kending Uddannelsen Teamcon Certificeret Forhandler har været udbudt i mange år. Omkring tusinde forhandlere har opnået viden og indsigt i forhandlingspsykologi, i tværkulturel kommunikation og i analysemetodik, i forberedelse og gennemførelse. Vores udgangspunkt er The Harvard Negotiation Project forskning i agendasetting og fokus på gensidighed og vi inddrager udfordrende Powerforhandlingsmetodik, fx baseret på The Power Negotiating Institute. Igennem alle årene har der været gennemført en udvikling af indhold. Praktiske erfaringer og feltanalyser er beskrevet og integration af ny relevant forskning er foretaget. Underviserne har alle selv haft ansvar for vanskellige forhandlingsprocesser i den praktiske virkelighed og skaber således den kobling mellem teori og praktik, som har gjort konceptet bredt anerkendt i det danske erhvervsliv. Anerkendelsen bliver ikke mindst fastholdt gennem arbejdet i Quality Board (læs side 12), der er sammensat af forhandlingsansvarlige ledere hos vore kunder. Dygtige forhandlere, der i deres eget virke har ansvaret for komplekse og betydende forhandlings- og projektforløb. Du ønskes god læse lyst. Jens Kittelmann Partner A-2

3 Indhold Side Forord Indhold Teamcon Certificeret Forhandler Modul Modul Modul Modul Modul Præsentation af underviserne.. 11 Quality Board.. 12 Deltagere på Teamcon Forhandling Kursuskalender og så er det sjovt Uddannelsen giver dig nogle taktiske og strategiske redskaber, som på ukompliceret vis hjælper dig til at nå et for begge parter mere bæredygtigt og ønskværdigt resultat i forhandlinger af enhver karakter. Nyttigt for både den erfarne og uerfarne forhandler og så er det sjovt Anne-Dorthe Klein Account Development Manager CSC

4 Introduktion Uddannelsen Teamcon Certificeret Forhandler har fokus på de relationer og resultater, der skabes af parterne i en forhandling. Igennem uddannelsen arbejdes der ud fra anerkendte psykologiske og metodiske principper, der understøtter forhandleren fra foranalyse, til forhandlingsdesign og selve interaktionen. Centralt er forhandlerens forberedelse og indlevelsesevne, der udvikles og understøttes af værktøjer til psykologisk identifikation af modparten Uddannelsen bevæger sig i fællesmængden af Psykologi, sociologi og forretning og der arbejdes i fire dimensioner: Den faktuelle dimension, systematisering af viden om emne, interessenter og mandat Den psykologiske dimension, psykologisk identifikation af modparten, selvadministration, impulskontrol og psykologisk agendasetting Den kulturelle dimension, kortlægning af møde og argumentationsstil, på tværs af kulturer Den metodiske dimension, valg af forhandlingsmetode og -attitude gode værktøjer, som er praktisk anvendelige Uddannelsen har givet nogle gode værktøjer, som er praktisk anvendelige i såvel det daglige arbejde som vanskelige problemstillinger og forhandlinger. Et kursus som jeg absolut vil anbefale andre relevante medarbejdere i Cheminova at deltage i. Jesper Barslund Jacobsen Senior Vice President, Finance & Support CHEMINOVA A/S - 3 -

5 Modul opbygget forhandlingsuddannelse Deltagerne Deltagere på Teamcon Certificeret Forhandler er typisk: ledere, specialister, salgschefer, indkøbere, organisationsforhandlere, og personer med kommunikationsansvar Mål: At give dig omfattende viden om de nyeste tankegange og metoder i forhandling. At træne dig i at anvende værktøjer til, på forhånd at analysere enhver type forhandling. At give dig kendskab til analyse af motiver, kulturelle forskelligheder og psykologiske processer i forhandling. At give dig lejlighed til at opleve og analysere egen og andres reaktioner under komplicerede forhandlingsøvelser. At du opnår indblik i løbende at justere taktik og strategi under en forhandling. At træne dig i at anvende uddannelsens metoder og værktøjer i egne forhandlinger. At træne dig til at forstå og forholde sig til de strategiske og psykologiske processer, der foregår under en forhandling. At skabe et struktureret erfaringsmateriale til brug for den videre udvikling af hver enkelt deltagers personlige kompetencer og gennemslagskraft. en integreret del af min ledelsesmæssige ballast Siden jeg tog uddannelsen i Forhandling har uddannelsens værktøjer og metoder været en integreret del af min ledelsesmæssige ballast. Steen Rügge Direktør HCS A/S - 4 -

6 Modul opbygget forhandlingsuddannelse Struktur Uddannelsen består af fem moduler og gennemføres over 5 til 6 måneder. På modulerne introduceres metoder og teori. Igennem en række forhandlingsøvelser og casebearbejdning trænes deltagerne psykologisk og metodisk. Der indgår hjemmeopgaver indenfor forhandlingsanalyse og psykologisk identifikation, som udarbejdes og afleveres. Uddannelsen afsluttes med en certificering, hvor eksterne censorer gennemfører bedømmelse af udarbejdet forhandlingsanalyse, identifikation og scenariebeskrivelse. Form Uddannelsen indeholder en dybdegående og grundig bearbejdning af psykologiske og overordnede strategiske problemstillinger i forhandling fokuseret på viden, færdigheder og holdninger som er afgørende for at kunne fungere som en professionel og effektiv forhandler. Under forløbet arbejdes der grundigt med teori, metode og værktøjer, der er knyttet til interessebaseret forhandling. Der anvendes en personligt involverende undervisningsmetode, Deltageren vil igennem hele forløbet afprøve egen viden og færdigheder. I denne sammenhæng arbejdes der med videreudvikling af den personlige forhandlingsstil. Der gives løbende feedback og viden og færdigheder evalueres under hele forløbet.... motiverende i en afvekslende undervisningsform Kurset har været særdeles relevant, instruktørerne fra A-2 har været fagligt meget professionelle, samt motiverende i en afvekslende undervisningsform med kombineret teori og praktiske øvelser. Jørgen Lange Oberstløjtnant Forsvarets Personeltjeneste - 5 -

7 Psykologi og metode modul 1 Formål At indlære en forhandlingsmetode, der giver holdbare resultater, sikrer varige relationer og giver den størst mulige sikkerhed i forhandlingssituationen. At kunne identificere modpartens væsentligste psykologiske drivkræfter. At få et klart billede af dig selv som forhandler. Metode Teorioplæg veksler med praktiske forhandlingsøvelser. Stressfaktorer indgår som realistiske elementer i øvelserne og belyser væsentlige sider af deltagerens adfærd, styrker og svagheder - samt evne til at bevare overblik og ro. Indhold Intensivt trænings- og udviklingsprogram, hvor du effektivt lærer at forhandle dig frem til fornuftige resultater uden anvendelse af manipulation og tricks. Metoder til at holde personlige og saglige problemer adskilt. Værktøjer til at afdække parternes egentlige interesse og til at få overblik i forhandling. Metoder til at løse modstridende interesser og til at undgå magtkampe. Motivanalyse. Der sætter fokus på det enkelte individs stærke og svage sider som bruger af forhandlingsmetoden, og som metodisk lærer dig at identificere modpartens drivkræfter. Hjemmeopgave udleveres ved modulets afslutning. Det tværkulturelle møde. Det er et område som alle med internationale forhandlinger bør stifte bekendtskab med. lettilgængelige værktøjer til forhandlingsforberedelse danner et fundament for succesrige forhandlinger. god indsigt i forhandlingsformer og reaktionsmønstre. Hvis noget skal fremhæves, så er det det emnet Det tværkulturelle møde. Det er et område som alle med internationale forhandlinger bør stifte bekendtskab med. Steen Petersen Reginal Director, Asia Graintec A/S - 6 -

8 Power Forhandling, analyse og sparring modul 2 Formål At skærpe din selvindsigt med hensyn til egen indflydelse på forhandlingssituationen også i pressede situationer. At danne grobund for personlig vækst som professionel forhandler gennem psykologisk overblik i forhandlingssituationen. At udvikle en personlig sikkerhed og indflydelsesrig forhandlingsstil. At få kendskab til forhandlingstricks og indstuderede attituder. At få værktøjer til tematisering af forhandlingsforløbet og overblik over den typiske faseinddeling i forhandlinger. Indhold Power Forhandling Forhandling under psykologisk pres Forhandlingssparring Forhandlingens faser. Værktøjsanvendelse Trænings- og udviklingsprogram, hvor der i gruppesessioner arbejdes med krævende og realistiske forhandlingssituationer. Sessionerne rummer menneskelige, moralske og forhandlingsmæssige udfordringer. Personlige analyser omhandlende adfærdsstrategi og personlighed. Hjemmeopgave udleveres ved modulets afslutning. bidrager til at udvikle virksomheden Den interne kommunikation i enhver organisation er præget af mere eller mindre fælles referencerammer. I vores virksomhed har vi integreret de begreber og referencer, der benyttes i Certificeret Forhandler. i vores måde at samarbejde på. En kommunikationsmetodik, der bidrager til at fastholde og udvikle virksomheden som en attraktiv leverandør og som en god og effektiv arbejdsplads. Jakob Thykier Adm. Dir. UCplus AS - 7 -

9 Internationale forhandlinger modul 3 Formål At forbedre møder mellem parter med forskellig social og kulturel baggrund. At du opnår et fornuftigt kendskab til forhandlinger over kulturelle grænser og barrierer. At formå at fastholde fornuftige, effektive og varige forhandlingsresultater i den skærpede internationale konkurrence. At du er bevidst om håndtering af de interkulturelle aspekter i professionel forhandling. Indhold Modul 3 sætter fokus på kulturelt bestemte normer, regler og møde kultur, der påvirker en forhandlingsproces på tværs af grænser. På modulet introduceres forhandlingsrelevante informationer om Sydamerika, Mellemøsten, USA, Europa, Sydøstasien. Hjemmeopgave udleveres ved modulets afslutning. Omfattende Metode Gennemgang af forhandlingsmetoder i interkulturelt perspektiv, samt rammer for søgning og forståelse af kulturelle normer. Vi forstår og kortlægger forskelle i møde-, ledelses- og forhandlingskulturer. Deltagerne introduceres til og øves i værktøj for forberedelse af det interkulturelle møde. anbefales til alle som forhandler med udenlandske partnere Metoden Interessebaseret forhandling er særdeles velegnet for alle, som arbejder med langsigtede kunde- og partnerrelationer. Uddannelsens modul omkring kulturelle forskelle ved forhandlingsbordet var meget lærerigt, og uddannelsen kan varmt anbefales til alle, som forhandler med udenlandske samarbejdspartnere. Palle Christiansen Logistikchef Akzo Nobel Deco A/S - 8 -

10 Strategi og analyse modul 4 Formål At skabe et systematisk og strategisk overblik over dit specifikke forhandlings-forløb. koble konceptet med din egen forhandlingssituation. At give dig større indsigt i de psykologiske faktorer som har betydning for både modpartens og egne beslutninger. At træne de analytiske færdigheder der sikrer dig succes i komplekse forhandlinger. Metode Modulet gennemføres i en vekselvirkning mellem egne og andres analyser, cases, øvelser og debat. Et væsentligt element i modulet er at lære af fejl og succes. Indhold Valg af strategi og taktik i vanskelige forhandlingssituationer, hvor der tages udgangspunkt i egen dagligdag. Der gennemføres vurderinger, og der sættes fokus på forhandling af egen case, relationerne til modparten samt systematisk opstilling af forhandlingssituationen. Gennemførte forhandlinger kortlægges og debatteres med metodisk sparring fra trænere og deltagere. mulighed for personlig udvikling Kursets fokus på interessebaseret forhandling, samt opbygningen af brugbare værktøjer, har vist sig særdeles virksomme i såvel personlige som i virksomhedsrelaterede forhandlingssituationer. Kurset har desuden bidraget til afdækning af min egen person og derfra skabt mulighed for personlig udvikling Søren Bunch Project Controller Densit

11 Analyse og certificering modul 5 Retningslinier for bedømmelser Del 1 Forhandlingsanalyse En teoretisk opgave, der besvares skriftligt. Der lægges vægt på forhandlingsmål, analyse, strategi og metode samt forslag til håndtering af problemstillinger i en forelagt forhandlingscase. Certifikat Der udstedes fyldestgørende certifikat, når du: Har udført og bestået alle uddannelsens vurderingskrævende opgaver. Har bestået Certificeringen med minimum karakteren 2 efter 12-skala. Certificat underskrives af censor Del 2 Fremlæggelse Mundtligt forsvar og eksamination med udgangspunkt i den skriftlige opgave, samt opgave i psykologisk profilering af modpart. Eksamination foretages af én af uddannelsens trænere samt ekstern censor. På modul 5 gives der en samlet karakter for den skriftlige besvarelse og den mundtlige eksamination. Bedømmelsen foretages af eksterne censorer udpeget af Quality Board. meget brugbare værktøjer i alle typer forhandlinger I en interesseorganisation forhandler man til mange sider og ofte med flere parter på en gang. Kurset har givet mig en række meget brugbare værktøjer til at skabe overblik og til at udarbejde fornuftige strategier i alle typer forhandlinger. Kasper Skov-Mikkelsen Direktør SikkerhedsBranchen

12 Undervisere. Det er afgørende for udbyttet af enhver uddannelse, at underviserne og oplægsholderne har viden og erfaring. Jens Kittelmann Partner i A-2 Sparring og undervisning Erfaringer: Direktør i Arriva Direktør i SAS Medudvikler af Teamcon Forhandlingskoncepterne Henrik Heidemann Chefkonsulent i A-2 Erfaringer: HR udviklingschef og chef for forretningsudvikling i Naviair Adm. direktør i Monberg Com Nini Brandt Kursusleder og Testmanager i A-2 Ansvarlig for Teamcon Test: Teamcon Motiv analyse Teamcon Reaktionsmønster Teamcon Argumentationsstil Mogens Lykketoft Folketingets Formand Forelæser i emnet politiske forhandlinger Erfaringer: Finansminister Udenrigsminister Klaus Tholander Chefkonsulent i A-2 Cand.psych. Underviser i forhandlingspsykologi + 25 års arbejde med forhandling. Medudvikler af Teamcon Forhandlingskoncepterne.kurset burde være obligatorisk Deltagerne meldte tilbage, at de havde haft en særdeles relevant kursusoplevelse med en fin afveksling mellem teori og cases og en meget erfaren og kompetent underviser. Én mente, at kurset burde være obligatorisk for alle medarbejdere - det bliver det nok ikke, men vi vil helt sikkert bruge det igen! Jan Keller Rasmussen Personalekonsulent KL

13 Quality Board - Godkender og følger op Sammensætning 2012 Offentlig John Baastrup Personalechef Folketingets Administration International praksis Lene Bisgaard Technical Manager Akzo Nobel Deco A/S Interesseorganisation IT Susanne Schøtt Afdelingschef Ældre Sagen Jette Aagaard Madsen Afdelingsdirektør CSC Danmark Finans Transport Finn Castella Områdedirektør Jyske Bank Hans-Henrik Spangenberg Vice President SAS Formålet med Quality Board er: At sikre at Teamcon Forhandling afvikler kurser, rådgivning og sparring på et højt niveau, der modsvarer erhvervslivets behov. At koncepter, undervisere og anvendt teori udvikles og udvælges i overensstemmelse med dette behov. -Quality Board gennemgår, kommenterer og godkender: Nyudviklede koncepter og konceptændringer Evalueringer af gennemført aktivitet Handleplaner og opfølgning på disse Undervisere Censorer for certificering Sammensætning af Quality Board: Sammensætning skal branchemæssigt afspejle brugere af koncepterne. Er selvsupplerende

14 Deltagere på Teamcon Forhandling En række af de virksomheder, institutioner og styrelser, der har benyttet vore kurser: A ABB Adtranz Danmark Aker Maritime, Norge Akzo Nobel Deco Alm. Brand Apotekeren APV Heat Exchanger Arkema ARLA Foods ARRIVA Danmark AstraZeneca B Bladkompagniet Bladt Industries B. Braun BRFkredit C Carl Rasmussen Carlsberg Casco Nobel Cheminova CSC Danmark Coop D Danfoss Danfoss Drives Danica Pension Danske Bank Dansk Byggeri Dansk Industri Dansk Shell Danske Anlægsgartnere Danske Fysioterapeuter Densit Dlg DS Håndværk og Industri DSB DONG Dyrenes Beskyttelse E Electrolux Danmark ELINDCO ELMEQ Energi E2 Energinet Estée Lauder Cosmetics F Farvebasen Ferrosan Fertin Finansministeriet Folketingets administration Foss Electric Forsvaret G GN Resound Graintec Group 4 Falck Grønlands Selvstyre H Handytankers HCS Hedeselskabet HNG Hydraulico I Inco Danmark Irma ISS J Jyske Bank K Kommune Holding KL KMD Kræftens Bekæmpelse L Landbrugsrådet LEGO L.M. Ericsson Lundbeck Læger uden grænser M Matas Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Metro Selskabet Metro Service MT Højgaard Maersk Broker Maersk Container Maersk Sealand Maersk Gas Carriers Multidata N Naturgas Fyn Naturgas Midt-Nord NCC Nokia Nomeco Nordea Novo Nordisk Nykredit O OK grøn anlæg Odense Kommune Oracle Danmark ORIGINS P PFA Pension Post Norden R Rambøll Realkredit Danmark Region Hovedstaden Region Sjælland Rigshospitalet Rigspolitiet Risø Rockwool Roulunds Fabriker S Sadolin Farveland SAAB SAS Danmark SAS Business Services SAS Ground Service Schur International SikkerhedsBranchen Statoil Statoil Gazelle Sundhedsstyrelsen Switch Søværnet T Tekniq Trafikstyrelsen Topdanmark Total Petrochemical U UCplus Undervisningsministeriet Uponor Wirsbo V Vestas Videnskabsministeriet Vækstfonden Ø Ørestadsselskabet Økonomistyrelsen Å Aalborg Lufthavn AarhusKarlshamn

15 Kursuskalender 2012/13 Hold: CF2012-3, SJÆLLAND September Oktober November December Januar Hold: CF2013-1, JYLLAND Januar Februar Marts April Maj Modul København Modul København Modul København Modul København Modul København Modul Fredericia Modul Fredericia Modul Fredericia Modul Fredericia Modul Fredericia Kursussteder: Jylland: Sjælland: A-2 Videnparken, Vesterballevej 5, 7000 Fredericia A-2 Linde Allé 5A, 2850 Nærum Kontakt og tilmelding: A-2 Nini Brandt Tlf.: Linde Allé 5A Mobil: DK 2850 Nærum Mail: stærkt anbefalelsesværdigt og så er det forrygende sjovt Kurset giver fremragende redskaber til at strukturere både de små dagligdags og de helt store komplekse forhandlinger. Træning medvirker til at få metoder under huden og forstå, hvad personlighed og kultur betyder i selv de mest formelle forhandlinger. Det har givet en større sikkerhed, en basis - og så er det forrygende sjovt. Johanne Boelskov Stærkt anbefalelsesværdigt for både nybegyndere og mere erfarne forhandlere. Aftalechef Region Hovedstaden

16 - mere end kurser og forhandling. Operation Management IT anskaffelser og Sourcing IT-Management Læs mere på Vi er en nordisk konsulentvirksomhed Vi hjælper mellemstore og store organisationer. Vi er 55 erfarne konsulenter på vore kontorer i Oslo, Fredericia og København. Vi tager ansvar og skaber resultater og fornyelse for vores kunder, i et tæt samarbejde, hvor fælles viden og kompetencer kombineres. Lars Rasmussen Partner Mobil: Mail: Peter Müller Partner Mobil: Mail: Cuno Bille Christensen Partner Mobil: Mail: Søren Thimmer Partner Mobil: Mail: Jens Kittelmann Partner Mobil: Mail: Her finder du os: A-2 A/S Linde Allé 5A DK 2850 Nærum Tlf Fax cvr Helsingørmotorvejen E47 E 55 Afkørsel 14 Skodsborgvej

17 A-2 Linde Allé 5A DK-2850 Nærum Tlf Fax A-2 Jylland Videnparken Vesterballevej Fredericia A-2 Norge Drammensveien 123 Postboks 468 Skøyen NO-0213 Oslo Tel Fax

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Skab resultater med større power og personlig gennemslagskraft Personlig gennemslagskraft styrker dine forhandlinger

Læs mere

Business/Commerce Rank Employer

Business/Commerce Rank Employer Business/Commerce 1 Lego 2 Novo Nordisk 3 A.P. Møller - Mærsk 4 Carlsberg 5 Google 6 Arla Foods 7 Novozymes 8 Vestas 9 Bestseller 10 McKinsey & Company 11 Nordea 12 Danske Bank-koncernen 12 Siemens 14

Læs mere

Forhandling, der skaber resultater

Forhandling, der skaber resultater Forhandling, der skaber resultater Forhandling, der skaber resultater Giv dig selv et forspring til at nå dine forhandlingsmål Forhandling med gennemslagskraft Alt er under forandring og derfor er alt

Læs mere

Strategisk Forhandling I Sådan skaber du bedre resultater

Strategisk Forhandling I Sådan skaber du bedre resultater Strategisk Forhandling I Sådan skaber du bedre resultater 10.- 11. marts 2015 København 8.- 9. april 2015 Vejle 20.- 21. maj 2015 København Udtalelser fra de sidste programmer Gode instruktører og godt

Læs mere

Kortlægning af cookies blandt de 50 største virksomheder i Danmark

Kortlægning af cookies blandt de 50 største virksomheder i Danmark November 2013 Kortlægning af cookies blandt de 50 største virksomheder i Danmark Indhold Siteimprove A/S foretog i november 2013 en undersøgelse af de 50 største danske virksomheders hjemmesider for at

Læs mere

Den klassiske Mini MBA fra IME

Den klassiske Mini MBA fra IME Den klassiske Mini MBA fra IME Som den eneste Mini MBA i Danmark er IME Mini MBA baseret på samme faglige struktur som den klassiske MBA-uddannelse IME Mini MBA IME Mini MBA er som den eneste Mini MBA

Læs mere

WorkRep Denmark Resultater til Handelshøjskolen, Aarhus Universitet (ASB) August 2008 Analysen er udarbejdet i et samarbejde mellem Reputation

WorkRep Denmark Resultater til Handelshøjskolen, Aarhus Universitet (ASB) August 2008 Analysen er udarbejdet i et samarbejde mellem Reputation WorkRep Denmark Resultater til Handelshøjskolen, Aarhus Universitet (ASB) August Analysen er udarbejdet i et samarbejde mellem Reputation Institute og Moment. 1 Indholdsfortegnelse Side 1: WorkRep Resultater

Læs mere

Strategisk Forhandling 2.0 Det er din bundlinje!

Strategisk Forhandling 2.0 Det er din bundlinje! Strategisk Forhandling 2.0 Det er din bundlinje! 9. 10. juli 2015 TBA Strategisk Forhandling 2.0 2+2 = 3 Hvordan påvirker din kommunikation dine resultater? Rigtig mange forhandlinger falder sammen på

Læs mere

God ledelse kræver god kommunikation. Retorisk Akademi er en uddannelse med individuel træning, ekspertoplæg og netværk.

God ledelse kræver god kommunikation. Retorisk Akademi er en uddannelse med individuel træning, ekspertoplæg og netværk. God ledelse kræver god kommunikation. Retorisk Akademi er en uddannelse med individuel træning, ekspertoplæg og netværk. Retorisk Akademi Du kan sikkert jeres strategier - men kan du kommunikere dem? Retorisk

Læs mere

Executive lederudviklingsprogram

Executive lederudviklingsprogram NO.99 Executive lederudviklingsprogram 2. har ledere fordelt på 98 hold ikke taget fejl Business Insight er et executive lederudviklingsprogram med en klar global og forretningsmæssig orientering. Det

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

HR Konsulent-uddannelsen 4 intensive dage med certificering

HR Konsulent-uddannelsen 4 intensive dage med certificering NY CONFEX-UDDANNELSE: HR Konsulent-uddannelsen 4 intensive dage med certificering Komplet introduktion alt du bør vide som HR-konsulent Rekruttering, ansættelse og afskedigelse bliv klædt på til bedre

Læs mere

LEDELSE I PRAKSIS 6 UGERS SELVVALGT UDDANNELSE

LEDELSE I PRAKSIS 6 UGERS SELVVALGT UDDANNELSE LEDELSE I PRAKSIS 6 UGERS SELVVALGT UDDANNELSE Ledelse i Praksis 1. 2. 3. Lederuddannelse og træning af din personlige lederprofil Leder du efter et professionelt kursus, hvor du lærer ledelse i praksis,

Læs mere

Strategi, vækst og lederskab

Strategi, vækst og lederskab Strategi, vækst og lederskab Strategi, vækst og lederskab Virkelighedsnær sparring på dit lederskab og fokus på strategisk ledelse Selv de dygtigste ledere kan blive bedre Trænger du til ny inspiration

Læs mere

Gratis coaching kursus for frivillige ildsjæle og personale i undervisningssektoren

Gratis coaching kursus for frivillige ildsjæle og personale i undervisningssektoren Gratis coaching kursus for frivillige ildsjæle og personale i undervisningssektoren Kurset er datofastsat således: Endelig tilmelding: 1. juli 2013 til Martin Brolin på email: martin.b.brolin@hotmail.com.

Læs mere

REKRUTTERING VI SÆTTER DET BEDSTE HOLD - GENNEM MODERNE REKRUTTERING

REKRUTTERING VI SÆTTER DET BEDSTE HOLD - GENNEM MODERNE REKRUTTERING REKRUTTERING VI SÆTTER DET BEDSTE HOLD - GENNEM MODERNE REKRUTTERING HVEM ER VI... VI ER GENERALISTER, SOM ER SPECIALISTER I MENNESKER pro&co blev etableret i 2000 og har siden da løst mere end 1000 stillingssager.

Læs mere

NLP Master Coach Practitioner 2012-13 Uddannelsesbeskrivelse

NLP Master Coach Practitioner 2012-13 Uddannelsesbeskrivelse NLP Master Coach Practitioner 2012-13 Uddannelsesbeskrivelse NLP Master Coach Practitioner Uddannelsesbeskrivelse Denne NLP Master Coach Practitioner uddannelse er en overbygning til Asiscos NLP Coach

Læs mere

PERSONLIG POWER & GENNEMSLAGSKRAFT

PERSONLIG POWER & GENNEMSLAGSKRAFT ARKMANN RAINING ERSONLIG POWER & ENNEMSLAGSKRAFT DIT KONKRETE UDBYTTE EFTER AT HAVE DELTAGET ER BL.A.» Du er langt dygtigere til at lave en god mental forberedelse og sætte dig selv op inden din præsentation.

Læs mere

Netværk Danmark Temadag 20. september 2011: Ledelse uden grænser...

Netværk Danmark Temadag 20. september 2011: Ledelse uden grænser... Netværk Danmark Temadag 20. september 2011: Ledelse uden grænser... Hvad enten vi outsourcer, får udenlandske medarbejdere, opkøber i udlandet, udstationerer, sælger eller køber i fremmede lande, så kommer

Læs mere

Tag en værdibaseret faglig uddannelse i

Tag en værdibaseret faglig uddannelse i Tag en værdibaseret faglig uddannelse i Modulerne, som afholdes i 2014-15, omfatter følgende: Målgruppen: Modul 1: Fra projektidé til den første beskrivelse af projektet og til godkendelse i ledelsen Modul

Læs mere

Mannaz HR-uddannelsen

Mannaz HR-uddannelsen Mannaz HR-uddannelsen Mannaz HR-uddannelsen Grundlæggende teori og træning i HR-funktionens kerneopgaver Sæt fokus på dig og din HR-rolle På denne HR-uddannelse får du et intensivt træningsforløb, hvor

Læs mere

Kommunikation & Partnerskab Fordi din relation kan være dit dyreste bekendtskab

Kommunikation & Partnerskab Fordi din relation kan være dit dyreste bekendtskab Kommunikation & Partnerskab Fordi din relation kan være dit dyreste bekendtskab 17.- 18. juni 2015 København Hovedleverandør til Hvad siger deltagerne? Deteretkursus,dervirkeligharrykketmig.Jegerblevetbevidst

Læs mere

2015/efterår Dansk erhvervs Kurser i HR og ledelse

2015/efterår Dansk erhvervs Kurser i HR og ledelse fremtiden starter her... 2015/efterår Dansk erhvervs Kurser i HR og ledelse FÅ NY OG OPDATERET VIDEN OM ALT FRA HR OG LEDELSE TIL HÅNDTERING AF STRESS, CSR OG MEGET MERE. Kurserne henvender sig til både

Læs mere

Ledernes. Styrk dit lederskab og din evne til at opbygge stærke relationer. Skab større motivation og bedre præstationer blandt medarbejdere

Ledernes. Styrk dit lederskab og din evne til at opbygge stærke relationer. Skab større motivation og bedre præstationer blandt medarbejdere ICF-godkendt uddannelse Ledernes COACHUDDANNELSE Styrk dit lederskab og din evne til at opbygge stærke relationer Skab større motivation og bedre præstationer blandt medarbejdere Få en internationalt godkendt

Læs mere

Kurser i forhandling af komplekse IT-aftaler

Kurser i forhandling af komplekse IT-aftaler Kurser i forhandling af komplekse IT-aftaler Advokat Ane Falck Glavind og Henrik Zangenberg Grundkursus i forhandling af komplekse IT-aftaler Der er mange penge på spil, når kunder forhandler komplekse

Læs mere

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER LEDERNES COACHUDDANNELSE STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER SKAB STØRRE MOTIVATION OG BEDRE PRÆSTATIONER BLANDT MEDARBEJDERE FÅ EN INTERNATIONALT GODKENDT COACHUDDANNELSE

Læs mere

NLP PRACTITIONER COACH

NLP PRACTITIONER COACH NLP PRACTITIONER COACH Uddannelsens opbygning 1 2 3 4 5 Hjernen & Læringsstile Webinar Værdier & Positioner Webinar Strategier & Reframing Webinar Sprogets effektfulde virkning Webinar Certificering 2

Læs mere

PRESENTING WITH ATTITUDE

PRESENTING WITH ATTITUDE Du lærer: hvordan du kommunikerer med troværdighed og gennemslagskraft 3-DAGES PROFESSIONELT UDVIKLINGSPROGRAM 27.- 29. april 2011 Presenting with Attitude Ønsker du mere struktur, sikkerhed og gennemslagskraft,

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING COACHUDDANNELSE CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING En STYRKEBASERET coachuddannelse der udvikler dit indre LEDERSKAB & DIG som PROFESSIONEL COACH ICF AKKREDITERET Jeg

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 45, København, 2016-2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker

Læs mere

Business Consulting New manager programme

Business Consulting New manager programme Business Consulting New manager programme Velkommen som manager i Business Consulting Faglig specialisering, bred orientering Vi søger talentfulde managere med lederkompetencer, der trives med udfordringer,

Læs mere

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV Institut for Økonomi og Ledelse Fibigerstræde 2 9220 Aalborg Karina Knudsen Studiesekretær Telefon: 9940 8003 Email: karknu@business.aau.dk 6. maj 2014 EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN

Læs mere

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND KURSUSKATALOG Amerikansk Fodbold 2014 DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND DAFF TRÆNERUDDANNELSER TRÆNERUDDANNELSER DAFF tilbyder hvert år træneruddannelser indenfor amerikansk fodbold. Uddannelserne

Læs mere

PROCESLEDER / KONSULENT

PROCESLEDER / KONSULENT PROCESLEDER / KONSULENT UDFYLDER KRAVENE DOL & DIL / 10 ECTS For tilmelding eller yderligere BLIV PROCESKONSULENT MED KANT OG TEORETISK BALLAST Bliv klædt på til udvikling, fascilitering og evaluering

Læs mere

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER LEDERNES COACHUDDANNELSE STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER SKAB STØRRE MOTIVATION OG BEDRE PRÆSTATIONER BLANDT MEDARBEJDERE FÅ EN INTERNATIONALT GODKENDT COACHUDDANNELSE

Læs mere

Jagten. innovation. Innovation Hub 2012. DI s Innovationskonference. di.dk/innovationskonference

Jagten. innovation. Innovation Hub 2012. DI s Innovationskonference. di.dk/innovationskonference DI s Innovationskonference Innovation Hub 2012 Tegnet af Jens Hage, som i løbet af konferencen vil trække essensen ud af indlæggene i inspirerende tegninger. Jagten på indbringende innovation Tirsdag den

Læs mere

Kend dig selv og andre

Kend dig selv og andre KURSUSPROGRAM Kend dig selv og andre MÆGLEREN IDEALISTEN UDFORDREREN GENERALISTEN HJÆLPEREN UDRETTEREN LOYALISTEN TÆNKEREN INDIVIDUALISTEN Når du lærer at bruge ENNEAGRAMMET, får du et effektivt værktøj

Læs mere

Uddannelse & netværk 2011

Uddannelse & netværk 2011 Uddannelse & netværk 2011 Salg til den offentlige sektor Indholdsfortegnelse Vind gennem viden! side 3 Uddannelsesmoduler side 4 Kom godt i gang side 6 - og så er du i gang med at vinde! Alt om kontrakter,

Læs mere

En projektleders oplevelse af IPMA Certificeringen

En projektleders oplevelse af IPMA Certificeringen En projektleders oplevelse af IPMA Certificeringen Margit Kusk, projektleder i KMD, IPMA Certificeret projektleder. At gå igennem en certificering i projektledelse er ikke en uddannelse eller et kursus.

Læs mere

Hvor god er du til at sælge dine idéer?

Hvor god er du til at sælge dine idéer? Hvor god er du til at sælge dine idéer? Du har nu muligheden for at blive helt skarp til en kommende jobsamtale samtidig med at du følger et statsanerkendt salgs- og kommunikationsfag. Faget forbedrer

Læs mere

Boost dine resultater med et kompetenceløft. Kursuskatalog. når HR skal skabe resultater

Boost dine resultater med et kompetenceløft. Kursuskatalog. når HR skal skabe resultater Boost dine resultater med et kompetenceløft Kursuskatalog 2014 Den gode opsigelse Opsigelser er af og til en nødvendighed i de fleste virksomheder, enten fordi virksomhedens forhold ændrer sig, eller fordi

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

NORDEKON MASTERCLASS

NORDEKON MASTERCLASS NORDEKON MASTERCLASS To dages kursus i hvordan du etablerer virksomhed i Afrika PROGRAM OG KURSUSINDHOLD Dette kursus giver indsigt i Afrika og skitserer forskellige forretningsmuligheder. Vi fokuserer

Læs mere

2 0 1 4 T A G E N H D

2 0 1 4 T A G E N H D TAG EN HD 2014 HD GIVER FAGLIG BALLAST TIL AT AGERE I KOMPLEKSE GLOBALE AKTIVITETER Performance er et nøgleord i Alfa Laval og derfor er det utroligt vigtigt, at vores medarbejdere og ledere hele tiden

Læs mere

Young Talented Lawyers

Young Talented Lawyers Young Talented Lawyers -et talentudviklingsprogram for advokatbranchen Detail program for Young Talented Lawyers Modul 1 - Maj (uge 21), fredag den 24 lørdag den 25. maj Akkvisition, forretning & branding

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse med netværk

Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Handlingsbaseret ledelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer This player requires a modern web browser

Læs mere

NY LEDER - NY VIRKELIGHED VI SKABER GROBUND FOR DIN UDVIKLING OG KOMMER TÆT PÅ DIG SOM NY LEDER

NY LEDER - NY VIRKELIGHED VI SKABER GROBUND FOR DIN UDVIKLING OG KOMMER TÆT PÅ DIG SOM NY LEDER NY LEDER - NY VIRKELIGHED VI SKABER GROBUND FOR DIN UDVIKLING OG KOMMER TÆT PÅ DIG SOM NY LEDER NY LEDER - NY VIRKELIGHED FORMÅL OG UDBYTTE Mange nye ledere kastes ud i deres første lederjob uden at være

Læs mere

Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse

Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse Praktisk lederuddannelse Uddannelsen er: Tæt på din hverdag Tilpasset dit behov som leder Tilrettelagt, så teori og praksis kan forenes erfaringsudveksling med andre

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

Universum Student Survey 2014 Danmark Business-studerende 2014 2013 Placering Placering

Universum Student Survey 2014 Danmark Business-studerende 2014 2013 Placering Placering Arbejdsgiver Universum Student Survey 2014 Danmark Business-studerende 2014 2013 Placering Placering Udvikling 14-13 A.P. Møller - Mærsk 1 3 2 Lego 2 1-1 Carlsberg 3 4 1 Novo Nordisk 4 2-2 Deloitte 5 6

Læs mere

STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE

STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE EFFEKTFULDE FORANDRINGER I PRAKSIS UDDANNELSE BYGHOLM PARKHOTEL AUGUST 2015 DECEMBER 2015 LEDELSE WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE Strategisk relationel

Læs mere

Kontraktforhandling der lykkes!

Kontraktforhandling der lykkes! Kontraktforhandling der lykkes! Målrettet uddannelse i jura og forhandlingsteknik for alle, der forhandler kontrakter Få det maksimale udbytte af dine kontraktforhandlinger Kontraktforhandleruddannelsen.

Læs mere

Fra tanke til resultat kurser og uddannelse i produktivitet og Lean

Fra tanke til resultat kurser og uddannelse i produktivitet og Lean Fra tanke til resultat kurser og uddannelse i produktivitet og Lean Side - 2 Fem gode grunde til at læse videre Indhold Fra tanke til resultat kurser og uddannelse i produktivitet og Lean Godt i gang med

Læs mere

Integration af SAS Business Intelligence i kundeorienteret internetportal

Integration af SAS Business Intelligence i kundeorienteret internetportal Integration af SAS Business Intelligence i kundeorienteret internetportal Dennis Andersen Product Manager Issuer Service SAS Forum, 30. maj 2008 Agenda Kort om VP og VP s Issuer Service forretning Hvad

Læs mere

Bliv proceskonsulent med kant og teoretisk ballast

Bliv proceskonsulent med kant og teoretisk ballast Bliv proceskonsulent med kant og teoretisk ballast Bliv klædt på til udvikling, facilitering og evaluering af målorienterede forandringsprocesser i organisationer - samt ipad som formidlingsværktøj. Proceskonsulentuddannelsen

Læs mere

Kursusbeskrivelse Unglederuddannelsen I Front Modul 1

Kursusbeskrivelse Unglederuddannelsen I Front Modul 1 Side 1 af 6 Kursusbeskrivelse Unglederuddannelsen I Front Modul 1 Målgruppe Formål Ugekursus Målgruppen er unge imellem 13 og 17 år såvel ikke-foreningsaktive som foreningsaktive. Det konkrete formål med

Læs mere

Certificering i brug af Motivation Factor Indicator II - målrettet til lederen. Manager ACADEMY

Certificering i brug af Motivation Factor Indicator II - målrettet til lederen. Manager ACADEMY Certificering i brug af Motivation Factor Indicator II - målrettet til lederen Manager ACADEMY Manager Kan man massemotivere medarbejdere? Svaret er nej, for motivation er en individuel størrelse. Erkendelsen

Læs mere

invitation til diversity lab eksperimenter og erfaringer med mangfoldighedsledelse konference den 24. november 2008 eigtveds pakhus, københavn

invitation til diversity lab eksperimenter og erfaringer med mangfoldighedsledelse konference den 24. november 2008 eigtveds pakhus, københavn invitation til diversity lab eksperimenter og erfaringer med mangfoldighedsledelse konference den 24. november 2008 eigtveds pakhus, københavn DIVERSITY LAB INVITERER TIL ÅBENT LAB - Få inspiration til

Læs mere

Gennemslagskraft for projektledere

Gennemslagskraft for projektledere Gennemslagskraft for projektledere Gennemslagskraft for projektledere Bliv stærkere i dine budskaber, og styrk din projektledelse Klar kommunikation skaber bedre projektledelse Har du prøvet at stå foran

Læs mere

KONSULENTFIRMAET IVAN BACH

KONSULENTFIRMAET IVAN BACH VELKOMMEN TIL KONSULENTFIRMAET IVAN BACH RESULTAT INDSATS - KOMPETENCE 1 Idegrundlaget for Konsulentfirmaet Ivan Bach: Konsulentfirmaet Ivan Bach henvender sig til mindre - og mellemstore handels- og produktionsvirksomheder

Læs mere

Introduktion til ledelse

Introduktion til ledelse Introduktion til ledelse Introduktion til ledelse Bliv parat til at tage lederrollen Nye ledere kan med fordel starte her Med de basale personlige og faglige ledelseskompetencer kommer du godt fra start

Læs mere

Certificeret 11 dage. Certificeret uddannelse

Certificeret 11 dage. Certificeret uddannelse Lean KONSULENT UddannelseN Certificeret 11 dage Lean Konsulent Lean Leder Lean Specialist Service Produktion Support Support Produktion IT og Udvikling Forretningsudvikling HR Strategisk Implementering

Læs mere

Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter

Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter Hold 1, Aarhus, marts 2014 Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter Strategi er alt for vigtigt til kun at være noget ledere beskæftiger sig med. I takt

Læs mere

RESILIO TRAINER RESILIO RESILIO TRAINER. Undervisningen foregår i Resilio s lokaler i Aarhus C.

RESILIO TRAINER RESILIO RESILIO TRAINER. Undervisningen foregår i Resilio s lokaler i Aarhus C. SIDE 1 AF 5 8000 AARHUS C. RESILIO TRAINER - 100 timers instruktør-uddannelse for professionelle, der arbejder med sundhed, trivsel og psykisk arbejdsmiljø MÅLGRUPPE HR-konsulenter, HR-partnere, arbejdsmiljøkonsulenter,

Læs mere

Helhedsorienteret Projektledelse

Helhedsorienteret Projektledelse Helhedsorienteret Projektledelse I århundreder har vi spillet ludo og dygtiggøre os i spillet. Moderne ledelsesudvikling - dans på bordene Gode ledere tør og har evnerne til at sætte sig mål, som andre

Læs mere

Selvledelse. - personlig motivation og handlekraft. Underviser: Klaus N. Jakobsen, direktør og erhvervspsykolog Improvement Aps

Selvledelse. - personlig motivation og handlekraft. Underviser: Klaus N. Jakobsen, direktør og erhvervspsykolog Improvement Aps Begrænset deltagerantal Selvledelse - personlig motivation og handlekraft Lær at sætte mål - og nå dem! Oplev personlig vækst Skab større handlefrihed for dig selv Styrk din kommunikation og blev bedre

Læs mere

Iværksætterkursus. Download forretningsplan og budgetplaner Som forberedelse til kurset kan du downloade skabeloner til forretningsplan og budgetter.

Iværksætterkursus. Download forretningsplan og budgetplaner Som forberedelse til kurset kan du downloade skabeloner til forretningsplan og budgetter. Iværksætterkursus Formål Formålet med kursusrækken er at give dig og din nystartede virksomhed det bedst mulige fundament fra starten. Du lærer at navigere uden om faldgruber samtidig med, at du får et

Læs mere

Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål

Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål 1 Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål Dette skal hjælpe til at udstationeringer kan blive så målrettede som muligt. Vi definerer først begreberne kompetence og kompetenceudvikling. Derefter præsenterer

Læs mere

Få firmaets næste maskinmester i praktik. Maskinmesteruddannelsen Hånbækvej 54, 9900 Frederikshavn Tlf. 96 20 88 88 martec@martec.nu www.martec.

Få firmaets næste maskinmester i praktik. Maskinmesteruddannelsen Hånbækvej 54, 9900 Frederikshavn Tlf. 96 20 88 88 martec@martec.nu www.martec. Få firmaets næste maskinmester i praktik Maskinmesteruddannelsen Hånbækvej 54, 9900 Frederikshavn Tlf. 96 20 88 88 martec@martec.nu www.martec.nu Introduktion Maskinmesteruddannelsen er en professionsbacheloruddannelse,

Læs mere

Rådgivende salg styrk dine salgskompetencer Lær at lære og huske mere effektivt Strategi og forretningsudvikling i praksis

Rådgivende salg styrk dine salgskompetencer Lær at lære og huske mere effektivt Strategi og forretningsudvikling i praksis Rådgivende salg styrk dine salgskompetencer 11.-12. august 2014 Lær at lære og huske mere effektivt 25. september 2014 Strategi og forretningsudvikling i praksis 27.-28. oktober 2014 Styrk din personlige

Læs mere

Skolelederkursus efteråret 2012

Skolelederkursus efteråret 2012 Skolelederkursus efteråret 2012 Tema: Ledelse og coaching Vi fortsætter i sporet! Sidste års lederkursus om kvalitetsudvikling, kvalitetsstyring og evaluering blev et løft til en stor del af lederne på

Læs mere

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND KURSUSKATALOG Amerikansk Fodbold 2015 DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND DAFF TRÆNERUDDANNELSER TRÆNERUDDANNELSER DAFF tilbyder hvert år træneruddannelser indenfor amerikansk fodbold. Uddannelserne

Læs mere

Mediator Master Practitioner Til dig, der ønsker at opnå certificering som mediator og lære at implementere konflikt design i organisationer

Mediator Master Practitioner Til dig, der ønsker at opnå certificering som mediator og lære at implementere konflikt design i organisationer BESKRIVELSE AF OVERBYGNINGSUDDANNELSE Mediator Master Practitioner Til dig, der ønsker at opnå certificering som mediator og lære at implementere konflikt design i organisationer Dette forløb udbydes til

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

Giv kunderne mere værdi med lean.

Giv kunderne mere værdi med lean. Giv kunderne mere værdi med lean. Hvor effektiv er din organisation? Bruger I tiden på de processer, der giver jeres kunder værdi? De fleste virksomheder har et stort potentiale i relation til at optimere

Læs mere

SKABER STÆRKE RELATIONER OG FORTROLIG SPARRING I ATTRAKTIVE RAMMER

SKABER STÆRKE RELATIONER OG FORTROLIG SPARRING I ATTRAKTIVE RAMMER SKABER STÆRKE RELATIONER OG FORTROLIG SPARRING I ATTRAKTIVE RAMMER STÆRKE RELATIONER OG FORTROLIG SPARRING CORPORATE CLUB Corporate Club er en del af JUC Group Danmarks største private udbyder af kurser

Læs mere

Produktionsrådgiver planteavl

Produktionsrådgiver planteavl 1 / 9 PROGRAM for: Produktionsrådgiver planteavl Bliv bedre til at udfordre dine kunder, finde forbedringspunkter på den enkelte bedrift og bruge sammenligningstal aktivt i din rådgivning. På kurset får

Læs mere

LINKEDIN KURSER PROFILERING & NETWORKING 2 TIMERS INTENSIVT KURSUS DER STYRKER DINE MULIGHEDER

LINKEDIN KURSER PROFILERING & NETWORKING 2 TIMERS INTENSIVT KURSUS DER STYRKER DINE MULIGHEDER LINKEDIN PROFILERING & NETWORKING 2 TIMERS INTENSIVT KURSUS DER STYRKER DINE MULIGHEDER PROFILERING + NETWORKING = MULIGHEDER Med Linkedin kan du opnå resultater, du ikke troede var mulige. Du kan blandt

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

TEMA Psykisk arbejdsmiljø. Anerkendende APV. Værktøj nr. 3 i serien Vi finder os ikke i stress!

TEMA Psykisk arbejdsmiljø. Anerkendende APV. Værktøj nr. 3 i serien Vi finder os ikke i stress! TEMA Psykisk arbejdsmiljø Anerkendende APV Værktøj nr. 3 i serien Vi finder os ikke i stress! Værktøj nr. 3 i serien Vi finder os ikke i stress! Anerkendende APV er det tredje værktøj i serien Vi finder

Læs mere

E BLIV KLOG PÅ G A D BESKÆFTIGELSES A M E POLITIK

E BLIV KLOG PÅ G A D BESKÆFTIGELSES A M E POLITIK T E M A D A G E BLIV KLOG PÅ BESKÆFTIGELSES POLITIK Bliv klogere på det beskæftigelsespolitiske område og bliv bedre til at udnytte din viden, erfaringer og kompetencer til fordel for medlemmerne og arbejdsmarkedets

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Hvem er jeg? En forandringsleder der igennem de seneste 18 år har arbejdet

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

GØR JERES LEDELSE TIL ET

GØR JERES LEDELSE TIL ET GØR JERES LEDELSE TIL ET GØR JERES LEDELSE TIL ET HIGH PERFORMANE TEAM SIDE 1:6 Nye udfordringer i en globaliseret verden kræver nye, stærke former for ledelse, hvis din virksomhed skal gå fra gode til

Læs mere

Democracy Lab - en uddannelse for demokratimentorer

Democracy Lab - en uddannelse for demokratimentorer Democracy Lab - en uddannelse for demokratimentorer Democracy Lab; en uddannelse for demokrati-mentorer Når demokratiet er under pres, hvem skal så forsvare det? Når integration bliver til inklusion handler

Læs mere

Projektleder med gennemslagskraft - MBK A/S

Projektleder med gennemslagskraft - MBK A/S Vil du være mere overbevisende og bedre til at trænge igennem? Vil du styrke din troværdighed? Vil du være bedre til at motivere og få folk med på dine ideer og ønsker? Vil du have træning i at sætte rammer

Læs mere

Få Succes med dit salg!

Få Succes med dit salg! Breaking Rules Få Succes med dit salg! Challenger Sale & Rule Breaking Strategy Lise Grevenkop-Castenskiold og Nicolai Jacques Sørensen hos BrainsBusiness 11/2/2015 Sådan får du succes med dit salg 09.00-09.45

Læs mere

Young Talented Lawyers

Young Talented Lawyers Young Talented Lawyers -et talentudviklingsprogram for advokatbranchen Detail program for Young Talented Lawyers Modul 1 Akkvisition, forretning & branding Velkomst og ramme for forløbet ved Rikke Stürup

Læs mere

SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE

SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE Velkommen til System Gruppen Hos SystemGruppen sætter vi meget stor pris på vores kunder. Vi vil gerne sørge for, at du føler dig kompetent serviceret og godt hjulpet.

Læs mere

OFFSHORE PÅ VINGERNE

OFFSHORE PÅ VINGERNE OFFSHORE PÅ VINGERNE Nyt projekt skal styrke og synliggøre dansk know how inden for havvindmølleteknologi Få adgang til markedet Opkvalificering af din virksomhed Få hjælp til at komme i gang Nyt, spændende

Læs mere

Få firmaets næste maskinmester i praktik

Få firmaets næste maskinmester i praktik Få firmaets næste maskinmester i praktik KONTAKT Hånbækvej 54 9900 Frederikshavn Tlf. 96 20 88 88 martec@martec.nu www.martec.nu Introduktion Maskinmesteruddannelsen er en professionsbacheloruddannelse,

Læs mere

STRESSCOACH BLIV CERTIFICERET STRESSCOACH. Stresscoachuddannelse for professionelle, der arbejder med rådgivning, coaching og behandling af stress.

STRESSCOACH BLIV CERTIFICERET STRESSCOACH. Stresscoachuddannelse for professionelle, der arbejder med rådgivning, coaching og behandling af stress. STRESSCOACH BLIV CERTIFICERET STRESSCOACH Stresscoachuddannelse for professionelle, der arbejder med rådgivning, coaching og behandling af stress. STRESSCOACH APRIL - OKTOBER 2015 For professionelle, der

Læs mere

Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger

Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger Kursusinvitation: Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger Oktober 2014 januar 2015 VELKOMMEN til kursus i rekruttering af frivillige ledere til idrætsforeninger Frivillige ledere

Læs mere