Første del: Sagens simple substans.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Første del: Sagens simple substans."

Transkript

1 Sagsøgers replik, af Retten i Lyngbys sag nr. BS /2009 imod Poul-Henning Kamp Herluf Trollesvej Slagelse Lenovo Danmark A/S Skovlytoften Holte ved Advokat Niels M. Andersen / Bech-Bruun Hermed min replik på Lenovos svarskrift af 2. oktober 2009 Jeg er opdraget til altid at starte med at sige noget pænt eller høfigt til fremmede og derfor vil jeg gerne indlede med at sige, at Lenovo faktisk har et relevant klagepunkt i deres svarskrift. Der er ganske vidst kun tale om en mindre procedural forglemmelse fra min side 1, men æres den der æres bør. Imidlertid er en enkelt lille procedural forglemmelse en utrolig pauver høst over seks siders svarskrift, der handler om alt muligt andet end stridens æble: Licensaftalen, som Lenovo præsenterer på skærmen, tilbyder mig at jeg kan få købsprisen for den præinstallerede Windows Vista Business refunderet, men Lenovo nægter at opfylde tilbudet. Da Lenovo i sit svarskift kun marginalt kommer i nærheden af aftaleteksten, tillader jeg mig i første del at bruge tykkere pap til at skære sagens simpelhed ud på ny, og anmoder Lenovo om at forholder sig dertil. Derefter vil jeg i anden del redegøre for, hvorfor Lenovos påstande, hvis de tages til følge, vil føre til (yderligere) konkurrenceforvridning på et allerede reguleret marked. Endelig vil jeg gennemgå og tilbagevise hele indholdet af Lenovos svarskrift, pånær, som sagt, en enkelt procedural forglemmelse. Første del: Sagens simple substans. 1. Licensaftalen for Windows Vista Business er omfattet af Aftaleloven. De første fem ord af aftaleteksten slår fast: "Disse Licensvilkår er en aftale [...]" Teksten fremsætter derefter to gensidigt udelukkende tilbud til kunden: a) Tilbud om licens til at anvende Windows Vista Business, på de nærmere angivne vilkår: "Ved at tage softwaren i brug accepterer De disse vilkår. Såfremt De ikke kan acceptere vilkårene, har De ikke ret til at bruge softwaren." En sådan licens er nødvendig i henhold til Loven om Ophavsret før kunden opnår brugsret. b) Tilbud om refusion, hvis ovenstående tilbud ikke accepteres: "Kontakt i stedet producenten eller den, som har installeret softwaren, for at få oplysninger om, hvordan De får refusion for købesummen eller en kreditnota." 1 Se side 13. 1/19

2 Hvis kunden ikke accepterer licensbetingelserne for softwaren, tilbyder licensen på denne vis at holde kunden økonomisk skadesløs, således at der ikke opstår en situation, hvor kunden har forudbetalt et produkt, som kunden ikke har ret til at bruge. Der kan ikke herske nogen tvivl om, at Licensaftalen er omfattet af Aftalelovens 1, der siger: "I. Om afslutning af aftaler 1. Tilbud og svar på tilbud er bindende for afgiveren. [...]" Hvis Lenovo ikke ønsker at fremsætte tilbud om refusion, må Lenovo få ændret aftalens tekst, så tilbudet ikke fremsættes, idet Chr. V s Danske Lov slog fast: Om Contracter og Forpligter 1. Een hver er pligtig at efterkomme hvis hand med Mund, Haand og Segl, lovet og indgaaet haver. 2. Licensaftalen er en ufravigelig standardkontrakt for begge parter Licensaftalens tekst er affattet af Microsoft, der har ophavsretten til softwaren Windows Vista Business. Lenovo og sagsøger har, ifølge Loven om Ophavsret, kun sådanne rettigheder til softwaren som Microsoft tilstår dem, via en licens. Lenovo har via kontrakt med Microsoft, modtaget en såkaldt "Microsoft OEM-systembyggerlicens", hvis vilkår kan læses på Microsofts hjemmeside 2 (gengivet i bilag 14) "4. Begrænset licens. Hvis De overholder vilkårene i denne licens, tildeler Microsoft Dem en begrænset licens til at distribuere Softwaren [ ]" "5. [ ] b. Slutbrugerlicensvilkår. De skal distribuere Softwaren i henhold til slutbrugerlicensvilkårene ("Licensvilkår"), der følger med Softwaren. I henhold til Licensvilkårene er De licensgiver." Intet sted i systembyggerlicensen modtager Lenovo et mandat til at ændre i ordlyden, eller virkningerne, af disse vilkår. Ligesom alle andre computerproducenter anvender Lenovo, ord for ord, den samme licensaftale og Microsoft tillader ingen afvigelser derfra. Det faktum, at Lenovo ikke forventer at kunden faktisk tager sig tid til at læse licenserne (mere herom senere), giver kun mening, hvis kunderne ligeledes opfatter licenserne som uforanderlige standardkontrakter. Hvis Lenovo vil gøre gældende, at de har rettigheder eller mandat ud over hvad Microsofts systembyggerlicens tildeler dem, må de dokumentere dette. 3. Licensaftalen handler alene om Windows Vista softwaren Dette kan fastslås på mindst seks forskellige måder: a) Aftalens klare tekst: Licensens titel er "LICENSVILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARE WINDOWS VISTA BUSINESS [...]" Endvidere fastslås det i teksten: "Vilkårene gælder for ovennævnte software samt de medier, De måtte have modtaget dem på." "de medier" er i denne forbindelse kun computerens harddisk. Der er igen steder i licensen nogen tekst der giver belæg for, at den skulle omfatte resten af computeren, men masser af tekst der indikerer det modsatte, f.eks: 2 2/19

3 "2. INSTALLATIONS- OG BRUGERVILKÅR. Softwarelicensen er permanent tildelt den enhed, som De købte softwaren sammen med." Læg mærke til: "købte softwaren sammen med", ikke "købte softwaren som en del af". b) Teksten ud for "accept knappen" At Licensen kun gælder for softwaren fremgår endvidere af den tekst der beskriver "knappen" hvor kunden skal acceptere licensen (Bilag 1): "Jeg accepterer licensbetingelserne (påkrævet for at kunne bruge Windows)" Denne tekst opsummerer hele licensaftalens formål, udenfor og udenom selve licensens tekst, på det sted hvor kunden tiltræder aftalens indhold. Derfor er den at sidestille med og give samme vægt, som den salutation man placerer over underskrifterne, "Kontrakten indgået dd-mm-yyyy...", i en normal skriftlig aftale. c) Licensen er affattet af Microsoft, ikke af Lenovo. Hvis Microsoft, som softwareproducent, ønskede at forhindre forbrugere i at købe en PC uden deres software, ville denne effekt enklere og klarere kunne opnås ved at udelade afsnittet om refusion, end ved at forsøge at gøre sig til herre over computerproducenternes returpolitik 3. Det ville også være dybt usædvanlige vilkår for et softwareprodukt, at dets licens gjorde sig til herre over andre producenters produkter og derfor ville Microsoft være nødt til at skrive det meget tydeligt i licensen på deres hjemmeside, hvis det er et krav at computeren også skal returneres, for at få refusion for en uønsket softwarelicens. Microsoft gør ingen af delene. d) Microsoft gør licensens tekst tilgængelig før købet. Software er omfattet Loven om Ophavsret, hvorfor en udtrykkelig licens er nødvendig for at opnå brugsret. Betingelser for køb må ikke først komme til købers kendskab efter købets afslutning, derfor offentliggør Microsoft teksten af denne licensaftale (Bilag 2) på deres hjemmeside. e) Lenovo gør ikke licensens tekst tilgængelig før købet. Computere er som "isenkram" beskyttet under patentlovgivningen og kundens rettigheder, herunder ejendomsretten og retten til gensalg, opstår automatisk af det gennemførte køb. Der er ikke brug for nogen særskilt licensaftale for hardware. I tilfælde hvor producenten af (computer-)hardware ønsker underlægge anvendelsen af sit produkt begrænsninger, vil producenten sædvanligvis forbeholde sig ejerforholdet og i stedet udleje, eller lease hardwaren til brugeren, på nærmere bestemte vilkår. Hvis licensen, trods dette og stærkt imod sædvane, skulle omfatte hele computeren og derved stille meget usædvanlige betingelser for købet af computeren og anvendelsen af denne, ville Lenovo være nødt til tydeligt at gøre potientielle kunder dette klart før købet, for ikke at overtræde Markedsføringslovens 1. Det gør Lenovo ikke. f) Teksten i Lenovos systembyggerlicens Punkt 14 i Lenovos systembyggerlicens lyder: "14. Kompensation. Medmindre De udtrykkeligt er blevet autoriseret til det af Microsoft, har De ikke ret til at annoncere for eller prissætte eller på anden måde markedsføre eller distribuere Softwaren separat fra et Kundesystem. De må dog kompensere slutbrugere for Software eller Hardware, der er returneret til Dem i henhold til licensvilkårene. 3 Se endvidere fodnote 9. 3/19

4 Læg mærke til: "Software eller Hardware", ikke "Software og Hardware". Endvidere er "Hardware" i systembyggerlicensen defneret som hardware produceret af Microsoft, og omfatter dermed ikke den af Lenovo producerede computer: "1 Defnitioner [ ] c. "Hardware" betyder den Microsoft-hardware, der er inkluderet i Pakken. [...]" Anvendelsen af ordet må i licensen, kan i sammenhængen kun naturligt læses som er nødt til hvis det skal give mening 4. Hvis det havde været intentionen at der skulle være valgfrihed, havde ordet kan været langt mere præcist og naturligt. I lyset af disse seks helt klare fakta er der er ingen måde hvorpå man kan nå frem til, at licensen også skulle omfatte computeren: Tilbudet om refusion handler kun om softwaren. 4. Tilbudet om refusion er ikke betinget. Licensaftalens tilbud om refusion opstiller ingen yderligere betingelser: "Kontakt i stedet producenten eller den, som har installeret softwaren, for at få oplysninger om, hvordan De får refusion for købesummen eller en kreditnota." Der står ikke "om De får refusion", der står "hvordan De får refusion", refusionen er et betingelsesløst tilbud. Hvis Lenovo ønsker at begrænse tilbudet, f.eks ved at kræve at hele handlen skal gå tilbage, må Lenovo forhandle deres systembyggerlicens med Microsoft, således at de kan få lov til at ændre teksten der præsenteres på skærmen. Så længe teksten på skærmen giver tilbudet, er Lenovo i henhold til Chr V's Danske Lov og Aftaleloven tvunget til at opfylde dette tilbud, hvis kunden accepterer det. 5. Refusionen skal dække den fulde købspris for softwaren Refusionen skal dække hele den sum penge kunden har betalt for softwaren, dette fremgår uden nogen mulighed for uklarhed af refusionstilbudets tekst: "Kontakt i stedet producenten eller den, som har installeret softwaren, for at få oplysninger om, hvordan De får refusion for købesummen eller en kreditnota." Denne påstand underbygges af punkt 9 i Lenovos systembyggerlicens hvor Lenovos erstatningsansvar begrænses: "9. Begrænsning af ansvar. De og vores samlede ansvar for direkte skader i henhold til nærværende licens er begrænset til 100% af det beløb, som der faktisk er blevet betalt for Pakken.[...] 6. Lenovo skal betale refusionens gennemførelse Lenovo har en betydelig fortjeneste ved at præinstallere softwaren på computeren og følgelig er det Lenovos pligt, at holde det mindretal af kunder der ikke kan, eller ikke vil, bruge softwaren skadesløs. Lenovo angiver i svarskriftets punkt 3, at de sælger computere i Danmark om året. Selv hvis vi, helt urealistisk, antager at Lenovos fortjeneste ved at præinstallere softwaren kun er 25 kroner, tjener Lenovo altså 5 mio kroner om året herved 5, alene på det danske marked. 4 Samme betydning som i Mor du må hente mig, jeg nåede ikke den sidste bus 5 Til sammenlignng er den samlede omsætning af Lenovo computere i Danmark på 1-2 mia kroner per år. 4/19

5 I følge svarskriftets punkt 7, modtager og afviser Lenovo 1-5 henvendelser om året om refusion af softwarens købspris. Refusion til disse 1-5 kunder ville beløbe sig til kr., under 1 / 1000 af Lenovos fortjeneste ved præinstallationen. Dette er på ingen måde en ubærlig eller urimelig byrde for Lenovo og må betragtes som en absolut rimelig omkostning, ved at tjene penge på præinstallationen. Konklusion på første del: Jeg har uomgængeligt dokumenteret at: Licensaftalen er omfattet af Aftaleloven: de to tilbud der gives er bindende. Licensaftalen omhandler alene Windows Vista Business softwaren. Microsoft fastslår i Lenovos systembyggerlicens, at kunder har ret til at returnere softwaren separat, i henhold til licensvilkårene. Refusionen skal omfatte hele den del af kundens betalte købesum, der vedrører softwaren. Lenovo skal selv afholde eventuelle udgifter, refusionens gennemførelse måtte koste dem. Disse omkostninger er ingen urimelig byrde for Lenovo. Af disse klare og simple grunde, beder jeg retten om at dømme Lenovo til at efterleve licensaftalens klare tekst: Lenovo skal refundere mig hele købesummen for den Windows Vista Business softwarelicens, der fulgte med min computer og selv afholde alle udgifter der er forbundet dermed. Markedsværdien for en sådan licens er, som jeg dokumenterede i bilag 5, ca ,00 kr., men hvis Lenovo dokumenterer, at min købesum er lavere, accepterer jeg naturligvis dette beløb. Fordi Lenovo, som svarskriftet dokumenterer, systematisk har misledt og nægtet kunder deres ret til refusion igennem længere tid, anmoder jeg også retten om at pålægge Lenovo at dokumentere proceduren for refusion på Lenovos hjemmeside. Anden del: De konkurrencemæssige forhold Skulle der efter første del stadig være tvivl om, hvorledes refusionstilbudets tekst skal udlægges, er det relevant at se på de konkurrencemæssige konsekvenser af de to udlægninger, på markedet for styresystemer til PC'ere 6 Microsoft har en meget dominerende markedsandel. Det er meget svært at fastslå Microsofts præcise markedsandel, men der er ingen tvivl om at den er på mindst 75% og sandsynligvis så høj som 90%. F.eks fra Konkurrencestyrelsens hjemmeside: 7 "Microsoft erklærede sig uskyldig og appellerede dommen. Microsoft hævdede, at Windows - trods en markedsandel på verdensplan på 95 pct. - ikke var dominerende på markedet for operativsystemer [ ] Retten [i USA] konkluderede, at Microsofts høje markedsandel de-facto gav Microsoft monopol på markedet. Adgangsbarriererne var betydelige, [...] " 8 6 Som tidligere anført, konkurrerer jeg med Microsoft, som ophavsretshaver og leverandør af styresystemet FreeBSD Det er for nærværende sag ikke vigtigt om der er tale om et egentlig monopol, rå markedsmagt er rigeligt for at aktivere Konkurrenceloven. 5/19

6 Lenovo anfører ligeledes korrekt, i svarskriftets punkt 4: "At alle konkurrende computer-produkter på markedet også har præinstallerede styresystemer" Bortset fra nogle enkelte nicheprodukter, drejer det sig altid om styresystemer fra Microsoft. Microsoft er gentagne gange dømt for monopolmisbrug Microsoft er dømt for monopolmisbrug på markedet i både EU, USA, Japan og en del andre lande. Senest har EUs appelret af første instans stadfæstet EUs dom og bøde på 497 mio, 3.7 mia kr., for monopolmisbrug i markedet for styresystemer til PC'ere. Markedets konkurrencetilstand må derfor, af alle relevante parter, opfattes som værende særligt under opsyn, hvis ikke ligefrem under regulering. Lenovo er stor nok til at have et konkurrencemæssigt ansvar Lenovo kalder sig selv: "[...]en førende udbyder af personlige computere[...]" og angiver selv deres salg i Danmark til: "Hvert år [...]ca [...] computere [...] i Danmark." Lenovo er dermed indiskutabelt oppe på en omsætning og markedsandel der gør, at Konkurrenceloven bør have deres bevågenhed i alle markeder, hvor deres fremfærd kan have en konkurrenceforvridende virkning, herunder særligt et marked hvor EU aktivt griber ind i. Computerproducenter tjener penge på præinstallation. Det kommer næppe som en overraskelse for nogen, at computerproducenter kun gør sig den udgift i arbejdsløn og maskininvestering, som det det kræver at præinstallere Microsofts styresystemer, fordi det økonomisk kan betale sig for dem at gøre det. Ikke alene tilbyder Microsoft nogle klækkelige rabatter for storindkøb af licenser, der gives også forskellige "markedsføringstilskud" og betaling for anprisninger som den på side 1 af Bilag A dokumenterede "Lenovo anbefaler Windows". Præcis hvor mange penge det drejer sig om, er ikke til at blive klar på, men den desparation og store indsats Lenovo gør sig i denne sag, for at forsvare en 5 / eller mindre, deraf, er indikativ og i sandhed tankevækkende. Microsoft gør refusioner til computerproducentens problem I Systembyggerlicensen, bilag 14, gør Microsoft det til computerproducentens problem og omkostning at refundere softwaren i henhold til slutbruger licensen: "14. Kompensation. [...] De må dog kompensere slutbrugere for Software eller Hardware, der er returneret til Dem i henhold til licensvilkårene." Læg mærke til at computerproducenten ikke loves en reciprok kompensation fra Microsoft: Når jeg får udbetalt refusion, går det ud over Lenovos indtjening, ikke Microsofts. På denne vis forsøger Microsoft, at bruge computerproducenterne til at gøre sit monopolbyggende arbejde for sig og som Lenovo selv dokumenterer i svarskriftet, virker det: "At alle konkurrende computer-produkter på markedet også har præinstallerede styresystemer" Computerproducenter, som Lenovo, har derfor ingen tilskyndelse til at give refusioner, til at gøre sådanne refusioner nemme, eller blot mulige for kunden, men derimod al mulig grund til at forhindre, eller ved besværliggørelse, afværge kundernes forsøg på at opnå refusion. 6/19

7 Der er talrige vidnesbyrd, jeg skal gerne føre så mange vidner som retten har tålmodighed til på dette punkt, om hvorledes computerleverandører gør sig alle mulige undskyldninger og kunstgreb for at undgå disse refusioner. Da det drejer sig om et relativt beskedent beløb for hver enkelt computer, er det for langt de feste personer, små frmaer eller organisationer, stillet overfor producentens tidsrøvende benspænd, klart mest fordelagtigt at betale og acceptere denne urimelighed, frem for at spilde resourcer der ikke vil stå mål med refusionens størrelse. Store frmaer og organisationer, hvor refusionen bliver økonomisk relevant, vil Lenovo gerne levere andre operativsystemer til, (svarskrift punkt 4). De 1000 kr. jeg søger i refusion i denne sag, kommer således ikke i nærheden af at erstatte mig den arbejdstid jeg mister, på at skrive denne replik. Men sagen er principiel for mig, som styresystemsleverandør, fordi computerleverandørenes forhindringsløb skader mig selv, som køber af computere og mine kunder, som brugere af mit konkurrerende styresystem. Derfor tager jeg slagsmålet. Lenovos opførsel skævvrider markedet Det er indlysende, at markedet skævvrides når brugere af ét styresystem er tvunget til også at betale for et andet styresystem, hvad enten de vil eller ej, hvis de vil købe en PC. Der er ingen, der kender det sande omfang af kunder, der har resigneret og betalt Lenovo for Microsoftlicenser de ikke skulle bruge, alene fordi Lenovo har gjort det indlysende klart, at det ikke ville kunne betale sig for dem, hverken tidsmæssigt eller økonomisk, at søge refusion. Se f.eks hvorledes Lenovo svigagtigt fremfører dette argument i svarskriftets punkt 8. Hvis Lenovo får ret i deres påstand om frifndelse: Takket være alle de besværgelser computerleverandørene allerede gør sig, for at undgå at udbetale de tilbudte refusioner, er det i dag reelt ikke muligt at købe en PC, uden at betale for en licens til Microsoft Windows, i en eller anden variant. Blandt brugere af andre styresystemer omtales dette som "Microsoft-skatten" eller Windows-skatten, fordi den, som en anden skat, er uundgåelig. Hvis Lenovo får medhold i deres påstand om frifndelse, efterlades licensaftalens tilbud om refusion uden mening eller betydning og køb af et styresystemet bliver herefter et leveringskrav for computere, fordi producenterne derved kan tjene fest penge. Dermed står kunder, der ønsker at bruge et andet styresystem, (stadig) i den helt utrolige situation, at de skal betale både deres valgte leverandør, for styresystemet de ønsker at bruge og dennes konkurrent for et styresystem de ikke ønsker at bruge. Dét kan aldrig være acceptable forhold på et konkurrencebaseret marked: Uanset hvilke kvaliteter andre styresystemleverandører måtte kunne præstere, vil denne økonomiske ulighed altid være dem en urimelig ulempe, i konkurrencen med Microsoft. Hvis der for alle computere opkræves en licensafgift, hvad enten det licenserede produkt skal bruges eller ej, er der i praksis tale om en privatopkrævet skat på PC computere 9. Det kan aldrig nogen sinde være i overensstemmelse med Konkurrenceloven: " 1. Loven har til formål at fremme en effektiv samfundsmæssig ressourceanvendelse gennem virksom konkurrence til gavn for virksomheder og forbrugere." Eller for den sags skyld Grundloven: " 43 Ingen skat kan pålægges, forandres eller ophæves uden ved lov [...]" 9 Indtil konkurrencemyndighederne greb ind, var dette praxis: Microsoft opkrævede licensbetaling for alle producerede computere, uanset hvad de skulle bruges til og af hvem. Tilbudet om refusion i licensaftalen blev indsat som resultat af konkurrencemyndigeders intervention. 7/19

8 Hvis jeg får ret i min påstand om refusion for softwaren Hvis retten giver mig medhold i min påstand, gives refusionstilbudet den mening, at computere kan købes uden tvangsbetaling for et Microsoft styresystem, hvorved konkurrencevilkårene på markedet udjævnes. Samtidig vil den store majoritet af kunder på markedet stadig høste deres håndgribelige og uomgængelige fordel, økonomisk og praktisk, ved at kunne købe computere præinstalleret med det operativsystem de foretrækker. Den eneste part der vil opleve ulemper, hvis retten giver mig medhold, er Lenovo og andre computerproducenter, der må undvære under 1 af den fortjeneste, de idag har ved at præinstallere Microsofts styresystemer. Konklusion på anden del: Hvis retten frikender Lenovo, fører det til (yderligere) konkurrenceforvridning og monopoldannelse på markedet for styresystemer til PCere, hvilket er stik modsat den indsats EU kommisionen har gjort i over 10 år, for at begrænse virkningerne og skaderne af Microsofts defacto monopolstatus på markedet. Hvis retten dømmer Lenovo til at betale refusion, bliver markedsvilkårene på markedet for styresystemer mere retfærdige, uden derved at skade nogen parter bortset fra objektivt trivielle økonomiske konsekvenser for computerleverandører som Lenovo. Tredje del: Lenovos Svarskrift. Herefter vil jeg imødegå Lenovos Svarskift, punkt for punkt, for at underbygge min påstand om, at sagen er så simpel som jeg påstår ovenfor. Punkt 1. "Indledning" "Lenovo bestrider, at der består et retligt og berettiget krav" Jeg er natuligvis ikke enig. Punkt 2. "Lenovo" "Lenovo er på verdensplan en førende udbyder af personlige computere [...]" Netop: Lenovo er en dominerende aktør på markedet for PC'er og derfor påligger der Lenovo en forpligtelse til ikke at virke, eller medvirke, til konkurrenceforvridning på markedet for styresystemssoftware til PC'ere. Punkt 3. "Lenovos salg af computere i Danmark" "Lenovo DK beskæftiger sig med markedsføringen af Lenovos computere på det danske marked. [...] Lenovo DK forestår markedsføringen og salgsfremmende foranstaltninger, [...] Der sælges hvert år ca Lenovo-computere [...] i Danmark" Det er igen umiddelbart indlysende, at Lenovo er en af de meget store aktører på markedet. Derfor påligger det ligeledes Lenovo DK en pligt til ikke at virke, eller medvirke, til konkurrenceforvridning på markedet for styresystemer til PC'er. 8/19

9 Punkt 4. "Computere med præinstallerede styresystemer" Lenovo præinstallerer kun Windows for at tjene penge "Alle Lenovo-computere har som udgangspunkt Windows styresystemet præinstalleret." "Lenovo producerer efter ordre og baseret på en konkret vurdering computere med andre styresystemer præinstalleret under forudsætning af en minimumsproduktion." Her er sagens kerne for Lenovo: Det handler om hvad der er økonomisk fordelagtigt for frmaet. Hvis Lenovo kan tjene penge på maskiner hvor der ikke præinstalleres Windows, så er de mere end villige til at gøre dette: det handler alene om penge. Men Lenovos forkærlighed for omsætning står ikke over Konkurrenceloven: Hvis Lenovos adfærd ville medvirke til at begrænse konkurrencen på relevante markeder, har Lenovo en pligt til at ændre sin adfærd, selv om det koster dem penge eller tabt fortjeneste. Lenovo har med vilje besværliggjort første opstart af computeren "At computeren ikke uden videre kan startes op første gang uden et præinstalleret styresystem" Inden man kan komme til at bruge det præinstallerede Windows Vista styresystem, skal man gennemlæse og godkende de to licenser. Det første man bemærker er, at licensernes tekst præsenteres i to bittesmå vinduer, der hver kun viser syv linier tekst ad gangen. Det samlede brugbare areal af LCD skærmen er 303x190mm i alt mm². Områderne til licensteksterne er hver 109x23mm i alt 2.507mm². Licenserne må altså nøjes med hver 4.3% af skærmens areal (Bilag 16). Læg mærke til, at det ikke er muligt at gøre vinduet større, eller at udskrive licensen. Skulle en kunde ønske at rådføre sig med sin advokat om licensens indhold, vil det være nødvendigt at betale advokaten for at klikke sig vej igennem over hundrede bittesmå "sider" der udgør licensens tekst. Alternativt, vil man, som jeg, være nødt til at affotografere og udskrive dem alle (bilag 6). At der ikke er noget teknisk til hinder for at anvende et større skærmareal, kan man forvisse sig om, ved at trykke på den, ironisk nok, meget lille ikon, for hjælp til handicappede og aktivere zoom funktionen. Den giver en slags forstørrelsesglas i et separat område af skærmen (Bilag 17). Bemærk dog at der stadig kun præsenteres syv liner tekst ad gangen. Det tager, som fotoserien i bilag 6 viser, 106 klik med musen før hele Windows licensens tekst har været synlig og derefter yderligere 115 klik med musen før den anden licens har været synlig. Her falder Lenovos del i besværliggørelsen særligt i øjnene, for ud af de 115 "sider" i deres engelsksproget licensaftale, er side og (inkl.), i alt 56 sider, 48% af dem alle, helt overfødige for en dansk kunde, idet de omhandler de juridisk forhold i alle mulige andre lande i verden. Derudover, kan man i modsætning til Microsofts licensaftale om Windows Vista, ikke fnde denne licensaftale noget sted på Lenovos hjemmesider: Det nærmeste man kommer hvis man søger på licensens identitetsnummer, "L ", er tre dokumenter på fremmedsprog, hvoraf to ikke tilbydes og et ikke er obligatorisk i folkeskolen: thai (vietnamesisk?), kinesisk (?) og fransk, samt en produktmanual for et ikke relateret Lenovo produkt, der måske eller måske ikke anvender samme licensaftale(bilag 12). Endelig skal to klik bekræfte accepten af de to licenser, i alt = 223 museklik. At kalde 223 nødvendige museklik for "uden videre (at) starte op" strider imod enhver fornuft. Lenovo forventer ikke at kunden læser licenserne Det tog mig 12 minutter blot at affotografere de 116 sider, hvor jeg intet forsøg gjorde på at læse eller forstå teksterne undervejes. 9/19

10 Softwarelicensen for Windows Vista indeholder 4319 ord og Lenovos længere licens nedenunder har ca. samme densitet, så i alt er der ca ord der skal læses. Med den typiske læsehastighed på ca. 300 ord i minuttet, vil det tage en halv time at læse licenserne igennem 10. Der kunne spares 8 minutter hvis Lenovo rydede op i deres licens. Lenovo anviser i den medfølgende dokumentation: Konfgurér styresystemet ved at følge vejledningen på skærmen: Denne process tager fere minutter. Lenovo forventer tydeligvis ikke, at kunderne bruger tid på at læse licensernes tekst. Denne forventning giver kun mening, hvis licensernes tekst af forbrugere opfattes som uforanderlige standardkontrakter. Langt de feste andre styresystemer kan startes hurtigere end det præinstallerede styresystem, hvilket jeg under retssagen gerne skal demonstrere, ved at starte et eller fere styresystemer hurtigere, end Lenovos repræsentant kan klikke sig vej igennem disse to licenser og øvrige nødvendige formularer for at kunne anvende det præinstallerede styresystem. Aftalernes præsentation er uredelig handlemåde Uanset om kunden opfatter aftalernes tekst som en standardaftale eller ej, er det uredeligt at Lenovo, uden objektiv årsag, gør det så svært for brugeren at læse teksten deraf. Som et minimum strider dette imod Markedsføringslovens 1. Selvom Lenovo ikke har forfattet licensaftalernes tekst, må Lenovos præsentation deraf bringe koncipistreglen på banen: Når Lenovo gør det så svært for kunden at læse aftalernes tekst, bør aftaleteksten fortolkes til kundens fordel, hvis der er tvivl. Almindelige forbrugere kan godt installere et styresystem "Det kræver en mere omfattende teknisk indsigt i computere at installere et styresystem på en blank computer, hvilket almindelige slutbrugere ikke er i stand til" En besynderlig påstand, taget i betragtning at den medfølgende dokumentation, "Guide til service og fejlfnding Thinkpad T400s", (Bilag 13) kun bruger 3 sider til hele kapitel fre, der handler om (gen-)installation af styresystemet. Yderligere kan det undre, at Microsoft i årevis har solgt styresystemer i løssalg, i f.eks Fona, Bilka og Kvickly, hvis almindelige slutbrugere ikke er i stand til at installere dem. Og endelig kan vi observere, at Lenovo forventer at disse "almindelige slutbrugere" er i stand til at klikke sig igennem 115 små bitte sider af en engelsksproget licens, en aftale der ikke ligefrem er et lysende eksempel på klarhed og enkelhed, på kun, som Lenovo skriver, fere minutter. Det strider simpelthen imod almindelig fornuft og al erfaring, at påstå at sådanne "almindelige slutbrugere" ikke er i stand til at indsætte en DVD skive eller USB stick og lade den installere et styresystem på computerne. Hvis Lenovo fastholder denne besynderlige påstand, vil jeg foreslå at vi afprøver den, ved at lade en af retten udvalgt person, f.eks en retsbetjent, installere et andet styresystem. De resterende påstande under punkt 4 er af ren kommerciel natur og har ikke nogen relevans for sagens oplysning og afgørelse: Jeg bestrider ikke Lenovos ret til mod forudbetaling at distribuere Windows Vista Business styresystemet på de computere de sælger, ej heller hvilke fordele dette giver et massivt fertal af kunderne, jeg ønsker blot udnytte min ret, under licensaftalen til at få købesummen refunderet. 10 Registreringsprocessen af Windows Vista kræver derudover andre indtastninger, herunder brugerens navn mv. 10/19

11 Punkt 5: "Et samlet produkt" Dette afsnit indeholder Lenovos hovedargument, at software og hardware skal opfattes som en samlet og uadskellige ting, således at Lenovo slipper for besværet med at håndtere separate refusioner af softwaren. Det er forkert, sprogligt, faktuelt, juridisk. Lenovo misinformerer om hardware og software. Først forsøger Lenovo at redefnere sproget så det passer til deres argument: "En computer består af mange delkomponenter (hardware og software componenter) men udgør og sælges som et samlet produkt." En computer er på dansk alene betegnelsen for hardwaredelen F.eks skriver Politikens Nudansk Ordbog (ISBN ): Computer [ ] 1. En maskine der modtager og behandler data elektronisk; bruges fx. til tekstbehandling el. til styring af fabrikationsprocesser = PC, DATAMAT, DATAMASKINE brug: "en bærbar computer", afedte ord: "computerprogram", "computerstyret", "microcomputer" "minicomputer" [...] Program [ ] 4. (edb): et sæt af instruktioner som indlæses i en computer til løsning af en bestemt opgave.[...] At Lenovo vælger at komme fere forskellige ting i en papkasse, forandrer ikke på disses navn, natur eller juridiske status: Software er beskyttet under Loven om Ophavsret, hvor der kun kan opnås rettigheder igennem en explicit licens fra ophavsmanden, mens hardware er beskyttet under Patentloven, hvor brugsret og ejerskab opnås i det øjeblik handlen er afsluttet. "Udover Windows præinstallerer Lenovo også en række mindre Lenovo-styreapplikationer på computerne, som er hjælpeværktøjer til styring af skærm, strømforsyning, netværksforbindelse, trådløst netværk og ThinkVantage (sikkerhedschip)." 11 Den anden licensaftale der skal godkendes, handler kun om disse hjælpeprogrammer. Med andre ord har Lenovo helt tydeligt adskilt alt på maskinen distribueret software fra hardwaren, ved at kræve godkendelse af licensaftaler for softwaren, men ikke hardwaren. "I Lenovo-computere indgår hardware komponenter fra Lenovo og en lang række forskellige andre producenter, herunder bl.a. processorer fra Intel. Windows ikke er den eneste komponent fra tredjepart men er blot én ud af mange tredjepartskomponenter." Hvis disse tredjepartskomponenter er så ens som Lenovo påstår, hvorfor skal kunden så godkende en licens til softwaren men ikke hardware som processoren? Fordi processoren fra Intel netop er hardware 12, der er omfattet af Patentloven og derfor ikke kræver en licensaftale med køberen. Lenovos argument om et samlet produkt er i direkte modstrid med immaterielretten, som Lenovo tilsyneladende har glimrende styr på, i alle andre sammenhænge end netop denne sag. Lenovo mener deres behov for proft hæver dem over loven "De enkelte delkomponenter udgør hver for sig en integreret del af Lenovos computer-produkt, der tilsammen udgør et samlet produkt. 11 Denne software er ikke omfattet af refusionskravet. 12 I (bilag 11) fra Lenovos medarbejder, fnder man en tilsvarende dårlig analogi, imellem et fjernsyn og dets fjernbetjening. 11/19

12 Lenovo har fuld frihed til at vælge hvad de kommer i en papkasse og giver et produktnummer, men det forandrer ikke på hvorledes kassens indhold omtales i det danske sprog, eller behandles under lovgivningen. Hvis Lenovo havde ret i denne egenrådige påstand, ville hashsælgerne på Christiania blot kunne komme deres hamp i en papkasse sammen med en pose gulerødder og kalde det "et samlet grøntsagsprodukt", for at sætte sig uden for Loven om Euforiserende Stoffer. At distinktionen derudover er arbitrær og alene økonomisk betinget, dokumenterede Lenovo selv i sidste sætning under punkt 4: "Lenovo producerer efter ordre og baseret på en konkret vurdering computere med andre styresystemer præinstalleret under forudsætning af en minimumsproduktion." Lenovo er villig til at komme en hvilken som helst kombination af ting i en papkasse og kalde det et produkt, hvis de kan tjene penge på det, men hverken Loven om Ophavsret, Konkurrenceloven eller Aftaleloven, er betinget af, hvad der er proftabelt for Lenovo. Den fysiske indpakning nævner ikke Windows Vista et eneste sted "Lenovos computere markedsføres, udbydes og sælges som et samlet produkt, hvilket blandt andet fremgår af computerens fysiske fremtræden, produktindpakning, markedsføringsmateriale m.v. jf bilag A. Den fysiske fremtræden og produktindpakningen vil under domsforhandlingen blive dokumenteret ved fremvisning af produktet. Jeg har i Bilag 7 fotograferet den papkasse computeren blev leveret i. Modsat hvad Lenovo påstår, fremgår det intet sted af indpakningen, at der medfølger en præinstalleret Windows Vista Licens, eller at en sådan, hvis den medfølger, skulle have licensvilkår der afviger fra Microsofts standard licensaftale: Windows Vista er simpelthen ikke nævnt med et eneste ord 13. Sammenlign dette med den meget prominente Intel mærkat på foto 8. Jeg beklager at det er svært at læse teksten på foto 2-6 i bilag 7, den er bestemt ikke for svagtsynede, heller ikke in natura. De fem etiketter indeholder hver den samme sætning, om en indbygget trådløs facilitet, gentaget på ca. 21 forskellige sprog 14. Hvorfor disse bemærkninger er så specielt "vigtige", at de hver får en mærkat, har jeg ingen ide om. Men som de fem næsten ulæselige labels viser, ville det være trivielt for Lenovo at oplyse om Windows Vista på emballagen. Det gør Lenovo ikke. PROTEST: Bilag A er bevisfusk. Lenovo præsenterer i svarskriftet bilag A som "Kopi af print fra hjemmesiden Som det tydeligt kan ses på hver eneste ark i bilaget, drejer det sig om en udskrift af frmaet IBM's hjemmesider: I URL feltet øverst på side 1 står og i sidefoden på alle de øvrige sider står ligeledes at udskriften er fra "http://www.pc.ibm.com/.... Det er utænkeligt at Lenovo ikke er klar over, hvad der er deres egen hjemmeside og hvad der er IBMs hjemmeside, så der kan kun være tale om et bevidst forsøg på vildledning. Jeg har ingen ide om hvorledes noget sådant håndteres i en retssag, det overlader jeg til retten af afgøre, nu hvor jeg har rejst min protest. 13 Særligt tankevækkende er, at Lenovos stregkodemærkat i foto 14 heller ikke nævner Vista. 14 Teksten på de fem mærkater, så vidt som jeg kan tyde den er: Foto 2: "Vigtig bemærking: Strømbesparende produkt med Bluetooth-Radio, der opererer i 2.4 GHz båndet til hjemme- og kontorbrug i EØS og Schweiz" Foto 3: "Vigtig bemærking: Strømbesparende LAN-produkt med a-radio der opererer i 5 GHz båndet til hjemme- og kontorbrug i EØS og Schweiz" Foto 4: "De medlemsstater, hvor der er begrænsninger for brug af dette produkt, er markeret. Der er fere oplysninger i dokumentationen." Foto 5: "Produktet Ericsson F3507g PCI MiniCard er beregning til forbindelse til GSM- eller 3Gmobilkommunikationsnetværk" Foto 6: "Vigtig bemærking: Strømbesparende LAN-produkt med b/g-radio der opererer i 2.4 GHz båndet til indendørs hjemme- og kontorbrug i EØS og Schweiz". 12/19

13 IBMs markedsføringsmateriale nævner ingen særlicens for Windows Da vi nu alligevel har udskriften af IBMs websider i sagen, så lad os antale at det er en uforandret kopi af det markedsførings-materiale som Lenovo stiller til forhandleres rådighed. Siger dette materiale så hvad, hvad Lenovo påstår? Bortset fra anprisningen "Lenovo anbefaler Windows" (side 2), der ikke på nogen måde kan give brugeren et indtryk af at Windows er et krav fra Lenovos side, viser bilaget kun hvilke styresystemer der kan leveres, ikke alene et antal varianter af Windows Vista, men tilsyneladende også Windows XP (bilag A, side 3, 3. spalte). Helt centralt er imidlertid, at der intet sted i Bilag A står noget som helst om, at Microsofts standard licensbetingelser for Windows Vista skulle være anderledes for Lenovos computere, herunder at tilbudet om refusion tvangsmæssigt også omfatter computerens hardware. Microsofts licensaftale siger det stik modsatte af hvad Lenovo påstår: "At Lenovo-computeren er et samlet produkt, hvor Windows programmet er en integreret del fremgår også af licensbetingelserne for Windows pkt. 2(a.), hvorefter: [...] Her strejfer Lenovo endelig sagens substans, men rammer desværre forkert: Det er inderligt ligegyldigt hvad punkt 1 til 26, samt A til H indeholder, for jeg har, som det burde være gået op for Lenovo på nuværende tidspunkt, ikke accepteret disse licensvilkår. Dertil kommer at det citerede punkt 2 siger det stik modsatte af hvad Lenovo påstår (se ovenfor). Lenovo har slet ikke (præ-)installeret Windows Vista Licensaftalen siger: "De må installere [...]" Microsoft opfatter ikke hvad Lenovo har foretaget sig med Windows Vista softwareflerne som en "installering" eller præinstallation. Microsoft kalder i deres systeminstallatørlicens (bilag 14), det Lenovo foretager sig for "distribution", hvilket alene indebærer en eksemplarfremstilling, men ingen brugsret derudover. Denne distribution tillader at forbrugeren efterfølgende kan installere styresystemet fra et lille isoleret område af harddisken, i stedet for at skulle gøre det fra et DVD medie. På den måde spares Microsoft for at producere en mængde DVD skiver og Lenovo slipper for at holde rede på dem og fylde dem i papkasserne. Når licensaftalen omtaler: "Vilkårene gælder for ovennævnte software samt de medier, De måtte have modtaget dem på." Er det disse DVD skiver, som Lenovo og Microsoft har sparet væk, der er tale om, fordi DVD medier ikke kan slettes. Hvis den kopi af softwaren der ligger på computerens harddisk slettes, omfatter licensen naturligvis ikke længere harddisken. Lenovo taler imod bedre vidende "Det er ikke muligt at bruge Lenovo-computerne, før licensbetingelserne er accepteret." For det første har Lenovo under punkt 4 selv vedgået at computeren virker fnt med andre styresystemer. For det andet skriver jeg dette på computeren, uden nogensinde at have accepteret licensbetingelserne. Jeg skal gerne bevise dette under retssagen. Punkt 6 "PH Kamps køb af computeren" Her er det så at jeg må bøje nakken: Jeg burde have vedlagt kopi af faktura for mit køb af computeren som bilag til min stævning. Den vedlægges nu forsinket som Bilag 8. Se endvidere Bilag 7, foto 11 hvor følgesedlen endnu sider uåbnet på papkassen computeren kom i. Jeg beklager denne forsømmelse. 13/19

14 Lenovo fejlciterer min første henvendelse Lenovo har fordelt noget af -korrespondancen over to bilag, B og C, men udelader blandt andet de to første s i korrespondancen. Jeg tillader mig derfor at vedlægge hele korrespondancen som bilag 11, i kronologisk orden. "[...] spurgte i den forbindelse om, hvorvidt han kunne få prisen for Windows-licensen refunderet." Af den allerførste fremgår det klart at jeg spurgte hvordan, ikke hvorvidt, jeg kunne få refusion: "Hvad er Lenovos procedure for at få refunderet den medfølgende Windows licens, hvis køberen ikke har brug for den?" Herpå svarede Lenovos medarbejder at: "Mht Windows, så kan vi ikke springe vores budskab over: Vi returnerer ikke prisen for Windows, det er en samlet pakke der købes." I den resterende -korrespondance, kan man læse hvorledes Lenovos medarbejdere taler udenom, kommer med vage hentydninger til "nogle generelle retningslinjer" osv, uden nogen sinde at producere nogen dokumentation til støtte for disse påstande. Lenovo har ikke tilrettet licensaftalens tekst Hvis Lenovo insisterer på, at tilbudet om refusion kun omfatter software og computer under et, er det Lenovos deres pligt, jvf. Aftalelovens 38 stk 2b, at fjerne eller erstatte hele det pågældende afsnit, således at aftalen fremstår "på klar og forståelig måde", ikke mindst i lyset af de 1-5 henvendelser som Lenovo selv indrømmer at modtage hvert år. Forklaringen er, at ingen medarbejder hos Lenovo, heller ikke Flemming Märtens, har mandat til at fjerne licensaftalens klare tilbud om refusion, eller på anden vis rette i licensaftalens tekst og derfor forsøger Lenovo i stedet med svig og chikane at forhindre kunderne i at få deres refusion. Punkt 7 "Licensbetingelserne og Lenovos returpolitik" Lenovo forholder sig ikke til sagens kernepunkt Her citerer Lenovo, endelig, ordret den del af licensaftalen denne sag handler om, men forklarer ikke hvorledes de kan læse dens tekst som omfattende både hardware og software. Hvis Lenovo agter at gøre gældende, at licensaftalen også omfatter computeren, må de som et minimum vise hvorledes den skære tekst kan læses, så den kan bære denne fortolkning og desuden tilbagevise hele materialet i del et og to i denne replik. "Lenovos returpolitik oplyses på forespørgsel, [...]" Som Bilag 11 tydeligt viser, ville Lenovo netop ikke oplyse mig deres returpolitik, trods adskillige forespørgsler. Formodentlig, fordi de var klar over at en sådan dokumenteret politik, ville bringe dem i problemer med EU s konkurrencekontor. Lenovo har gentagne gange snydt kunder for refusion "Lenovo DK har indtil sagens anlæg modtaget ca. 1-5 henvendelser om året [...]" Denne selvinkriminerende tilståelse dokumenterer, at der er tale om en systematisk politik fra Lenovos side, med ved svig og chikane, at afskære kunderne fra Licensaftalens klare tilbud om refusion. Hvorvidt tallets størrelse står til troende, skal jeg ikke gøre mig klog på, jeg accepterer Lenovos oplysninger på dette punkt. 14/19

15 Punkt 8 "Returnering af Licens og afnstallation af styresystemer" Lenovo forsøger at chikanere kunden bort fra refusion. "Styresystemet kan derfor ikke returneres alene ved at køberen afstår fra at acceptere licensbetingelserne og returnere licensbeviset. En returnering af licensen ville betyde, at computeren skulle indsendes til Lenovo [...] Omkostninger forbundet hermed, fx. fragt og arbejdstimer, vil i langt de feste tilfælde overstige værdien af licensen" Dette er i direkte modstrid med ophavsrettens klare bogstav: Uden en gyldig licens, har kunden ikke nogen rettigheder til produktet og så stopper sagen der, med kunden ansvarlig for at overholde lovens ord. Selvfølgelig skal Lenovo have en tro&love erklæring, hvor kunden skriver under på at have afvist licensen, inden refusion foretages, men dette er både tilstrækkeligt og rigeligt, der er ikke behov for yderligere transaktioner. Det er f.eks således Lenovo håndterer refusioner i Tyskland (bilag 18). At computeren skulle indsendes til Lenovo, har i særdeleshed ingen basis i Loven om Ophavsret, men handler alene om at chikanere kunden, for at gøre det uattraktivt og uacceptabelt at anmode om refusion. Der er mange andre måder softwaren kan fjernes fra computeren på, som er nemmere og simplere for kunden og billigere for Lenovo: 1. Lenovo kan bruge sin eksisterende CRU procedure til at tilsende kunden en ny blank harddisk, som kunden monterer i computeren i stedet for den gamle, der returneres i samme emballage. Lenovo anvender allerede denne procedure i forbindelse med garantireparationer af harddisken. (Bilag 13, Tillæg B og side 41-43). 2. Lad kunden bruge computerens allerede existerende "slet hele harddisken" funktion (Se Bilag 10) og udfylde en tro&love formular. 3. Lav en funktion på skærmen, hvor man faktisk kan afvise licensen, som derefter sletter de præinstallerede softwarefler og genererer en kryptografsk kode som kunden returnerer til Lenovo for refusion. Koden er Lenovos uigendrivelig bevis på at licensen er afvist. Lenovo skal bære alle omkostninger ved afvisning af licensen Under alle omstændigheder, er det Lenovo der må bære omkostningerne for de eventuelle procedurer de ønsker at gennemføre, af den simple grund at det er Lenovo der tjener pengene på at præinstallere styresystemet til at begynde med, jvf. punkt 4. Punkt "PH Kamp mangler retlig interesse" Jeg har købt et produkt og ønsker at tage imod et af de to medfølgende tilbud. Lenovo forsøger at løbe fra deres tilbud. Det er rigeligt til, at jeg har retlig interesse. "PH Kamp [...] er medforfatter og leverandør af opensource operativsystemet FreeBSD."...som jeg selv skrev, med stolthed, i stævningen. Det er netop derfor konkurrencelovgivning er relevant: FreeBSD konkurrerer med Microsoft Windows Vista. "PH Kamp har desuden en blog på [...]" Version2.dk er et af Danmarks førende medier for IT og computere, ejet af Mediehuset Ingeniøren, der igen ejes af IDA, Ingeniørforeningen i Danmark. Min klumme på version2 15 hører til mediets mest læste stof. Mener Lenovo ikke at journalister og klummeskrivere må kræve deres ret med rettens hjælp? "[...]hvor han plæderer for anvendelse og udbredelse af opensource software /19

16 Jeg indrømmer blankt at jeg plæderer for anvendelse og udbredelse af opensource software. Det har jeg gjort siden midten af 1980erne. Imidlertid er dette langt mindre skummelt end Lenovo antyder. F.eks har IT & Telestyrelsen på deres hjemmeside, artikler med overskrifter som: "Pressemeddelelse: Open source-software skaber værdi i Lyngby-Taarbæk Kommune" "Brug af open source vinder frem - især på statslige PC'er" "Konference om Open source-software i det offentlige" IT & Telestyrelsen har også udgivet en 32 sider lang pjece med titlen: "Open Source software i det offentlige" som ministeren introducerer på side 5 (bilag 9), ved at plæderer for anvendelse og udbredelse af open source software blandt andet med ordene: "Anvendelse af open source-software kan på de rigtige områder understøtte yderligere digital udvikling, innovation og kvalitet samtidig med, at konkurrencen styrkes." Endelig kan jeg nævne at IT & Telestyrelsens hjemmeside, leveres af et stykke Open Source software som jeg har skrevet: Varnish HTTP acceleratoren 16, der indtil for nyligt kørte på det Open Source styresystem jeg er medforfatter og leverandør af: FreeBSD, men som i dag kører Open Source styresystemet Linux (bilag 15). Hvorledes dette skulle påvirke min retlige interesse i et simpelt aftalespørgsmål er mig en gåde. Herefter gentager Lenovo: "PH Kamp var ved købet af computeren fuldt ud bekendt med Lenovos retur-politik[...]" "Fuldt ud bekendt" er, som -korrespondancen i bilag 11 tydeligt dokumenterer, noget af en overdrivelse: Trods mine gentagne forsøg ville Lenovos medarbejder ikke fortælle mig hvad returpolitiken, eller som den blev omtalt "nogle overordnede retningslinier" gik ud på, men alene at den betød jeg ikke kunne få refusion. Alene dette giver mig en retlig interesse. Punkt "Ikke noget grundlag for PH Kamps krav" Her gentager Lenovo i stort omfang sig selv, sine forsøg på kreativ læsning og misfortolkning af Licensaftalens helt klare ordlyd og prøver at bagatellisere, at alle fakta er dem imod. "[...] og gør gældende, at der er tale om et almindeligt aftalebaseret krav." Hvilket alternativ til Aftaleloven forestiller Lenovo sig der skulle kunne være tale om? "[...]licensvilkårene ikke hjemler ret til separat refundering af prisen for Windows Vista Business." "[...] hvilket skal forstås som købesummen for computeren i sin helhed, idet denne er solgt som en enhed." Aftalens tekst, præsentation og oprindelse, siger det præcis modsatte og konkurrencesituationen på markedet ville blive forværret af Lenovos fortolkning, der leveres som en påstand uden argumentation. Jeg ser frem til at Lenovo argumenterer og dokumenterer denne påstand. "Den opdeling af henholdsvis Windows Vista Business's og Lenovos Licensbetingelser, som fremgår ved opstarten af computeren, kan ikke tillægges særskilt betydning." Er det ikke således i aftaleret, at man antager at alt hvad der er skrevet, står der for en årsag? Hvorfor skulle netop disse to, meget prominente linier tekst ignoreres? "[ ] Windows Vista Business er permanent tildelt den computer, som softwaren er købt sammen med. Det er således ikke muligt, at skille softwaren fra computeren - computeren og styresystemet er en samlet enhed." /19

AFGØRELSE FRA FORBRUGERKLAGENÆVNET

AFGØRELSE FRA FORBRUGERKLAGENÆVNET AFGØRELSE FRA FORBRUGERKLAGENÆVNET Forbruger: FORBRUGEREN Erhvervsdrivende 1: PRODUCENTEN Erhvervsdrivende 2: Microsoft Danmark ApS FORBRUGERKLAGENÆVNET Amagerfælledvej 56 2300 København S Erhvervsdrivende

Læs mere

Formålet med vejledningen er at bistå primært offentlige institutioner, der ønsker at bruge, udvikle eller videredistribuere open source-software.

Formålet med vejledningen er at bistå primært offentlige institutioner, der ønsker at bruge, udvikle eller videredistribuere open source-software. Notat Høringsnotat høring om "Vejledning om offentlige myndigheders anskaffelse af open source-software - retlige forhold" Den 10. marts 2008 iværksatte en høring om "Vejledning om offentlige myndigheders

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse]

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse] Samarbejdsaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet Erhververen ) (herefter samlet B ) 1 Formål og projektbeskrivelse Formålet med denne samarbejdsaftale

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. RETTEN I HOLSTEBRO Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 17. august 2015 i sag nr. BS 5-670/2014: Poul Würtz Parket ApS Att.: Preben Würtz Slippen 22, Chr. Hede 7441 Bording mod Jeanne Rasmussen Holstebro

Læs mere

IT Support Guide. Opsætning af netværksinformationer i printere

IT Support Guide. Opsætning af netværksinformationer i printere IT Support Guide Denne guide er hentet på www.spelling.dk Program: Hardware / Software Program sprog version: Guide emne: Opsætning af netværksinformationer i printere Publikationsnr.: 040109.02.01 Udgivet

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

Videreoverdragelse af software EU-Domstolens afgørelse i UsedSoft vs. Oracle (C-128/11)

Videreoverdragelse af software EU-Domstolens afgørelse i UsedSoft vs. Oracle (C-128/11) Videreoverdragelse af software EU-Domstolens afgørelse i UsedSoft vs. Oracle (C-128/11) Professor, dr.jur. Henrik Udsen henrik.udsen@jur.ku.dk Dias 1 UsedSoft-sagen - baggrund Brugere af Oracle programmel

Læs mere

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet 2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den16. januar 2001 i sag j.nr. 00-166.783 DVS Entertainment I/S (advokat Merete Clausen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v.

Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v. - 1 Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret har ved en principiel dom af 27/11 2013 truffet afgørelse om værdiansættelse

Læs mere

Advokatnævnet har nedlagt påstand om, at Advokatnævnets kendelse af 2. februar 2011 stadfæstes.

Advokatnævnet har nedlagt påstand om, at Advokatnævnets kendelse af 2. februar 2011 stadfæstes. DOM Afsagt den 25. januar 2012 i sag nr. BS 5-169/2011: A mod Advoknævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens baggrund og parternes påstande Sagen er behandlet under medvirken af 3 dommere. Advoknævnet

Læs mere

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til.

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til. LICENSAFTALE FOR AGROSOFT A/S' SOFTWARE 1. Licensens omfang AgroSoft A/S (herefter kaldet AgroSoft) giver hermed licenstager en ikke- overdragelig og ikke-eksklusiv brugsret til de(t) leverede program(mer)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010 Sag 131/2007 (2. afdeling) Digital Marketing Support ApS og Anani Voulé (advokat Michael Elkiær Andersen for begge) mod Ministeriet for Videnskab, Teknologi

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Underretning om gruppesøgsmålet banktrelleborg

Underretning om gruppesøgsmålet banktrelleborg FORENINGEN AF MINORITETSAKTIONÆRER I BANKTRELLEBORG Herluf Trolles Tværvej 3-4200 Slagelse - www.btaktier.dk Underretning om gruppesøgsmålet banktrelleborg 1. Indledning Den 14. februar 2008 anlagde Foreningen

Læs mere

Civilproces Reeksamen sommer 2011. Opgave 1

Civilproces Reeksamen sommer 2011. Opgave 1 Opgave 1 Fritz og Olga Schmidt, der boede i Tyskland, købte i 2010 et helårshus i Sønderborg. Baggrunden herfor var, at Olga Schmidt gennem nogle år havde arbejdet på Als, og familien ville nu flytte dertil.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 Sag 135/2014 A (advokat Svend-Aage Dreist Hansen, beskikket) mod Faxe Vandforsyning A/S (advokat Sten Corfix Jensen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE.

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. BRUGSVILKÅR FOR HJEMMESIDE Disse brugsvilkår angiver sammen med de øvrige retningslinjer, som der heri henvises til vilkårene for brug

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT)

CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT) CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT) 1. LICENSEN 1.1. Continia Software a/s giver hermed på de vilkår, der fremgår af disse betingelser, licenstager en uoverdragelig

Læs mere

EPSON COVERPLUS Vilkår

EPSON COVERPLUS Vilkår EPSON COVERPLUS Vilkår 1. Definitioner I disse vilkår: Er "Registrering" den proces på Epson CoverPlus-registreringswebstedet, hvor du angiver aktiveringsnummeret, som købt af (eller på anden måde givet

Læs mere

TotalErhverv Retshjælpsforsikring. Forsikringsvilkår TE-RE-01

TotalErhverv Retshjælpsforsikring. Forsikringsvilkår TE-RE-01 TotalErhverv Retshjælpsforsikring Forsikringsvilkår TE-RE-01 Indholdsfortegnelse Hvem er sikrede 1. Hvor dækker forsikringen 2. Hvad dækkes 3. Hvad dækkes ikke 4. Forsikringen dækker følgende omkostninger

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en andelsbolig til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en andelsbolig til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. Anne Crone A/S Hovedvejen 126 2600 Glostrup Nævnet har modtaget klagen den 12. oktober 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede skal betale

Læs mere

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351.

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351. ABONNEMENTS- OG MEDLEMSKABSBETINGELSER for Berlingske Business Premium For IP-adgang til biblioteker, uddannelsesinstitutioner og højere læreanstalter, 21-08-2013 (Version 1.2) Biblioteker på uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008 K E N D E L S E Eurofins Miljø A/S (advokat Henrik Holtse, Århus) mod Aalborg Kommune (advokat

Læs mere

1999-08-03: Sygeforsikringen "danmark"ctr. Konkurrencerådet

1999-08-03: Sygeforsikringen danmarkctr. Konkurrencerådet 1999-08-03: Sygeforsikringen "danmark"ctr. Konkurrencerådet»År 1999, den 3. august afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr. 98-194.423, Sygeforsikringen "danmark" ctr. Konkurrencerådet, sålydende: 1.

Læs mere

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S. Sagsøgers påstand:

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S. Sagsøgers påstand: Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S Sagsøgers påstand: Sagsøgte tilpligtes at anerkende, at der er kontraktmæssig

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E B029200K-MJE UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E Afsagt den 8. maj 2015 af Østre Landsrets 17. afdeling (landsdommerne Louise Saul, Alex Puggaard og Bo Bjerregaard (kst.)). 17. afd. nr.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Et stort spring... 7 Jesper Bove-Nielsen, forlagsdirektør. KAPITEL ET... 9 Introduktion til Windows 7

INDHOLDSFORTEGNELSE. Et stort spring... 7 Jesper Bove-Nielsen, forlagsdirektør. KAPITEL ET... 9 Introduktion til Windows 7 INDHOLDSFORTEGNELSE Et stort spring... 7 Jesper Bove-Nielsen, forlagsdirektør KAPITEL ET... 9 Introduktion til Windows 7 Windows 7-udgaver... 10 32- eller 64-bit version af Windows 7... 11 Hardware...

Læs mere

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer.

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer. Roskilde Kommune Teknik-og Miljøudvalget Postboks 100 4000 Roskilde Ballerup, den 21. oktober 2005 J.nr. 7308 eg/bt Vedr.:J.nr. 13.06.04P20 Støjskærm langs Holbækvej Grundejerforeningen Hyrdehøj ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Lindhardt og Ringhof Forlag A/S

Lindhardt og Ringhof Forlag A/S E - B O G S A F T A L E Mellem: ( Forfatteren ) og Vognmagergade 11 1148 København K ( Forlaget ) er dags dato truffet følgende aftale ( E-bogsaftalen ): 3. juli 2015 1 Aftalens omfang Stk. 1 Forfatteren

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 K E N D E L S E Cowi A/S (advokat Michael Gjedde-Nielsen, København) mod Sønderjyllands Amt (advokat

Læs mere

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere. 1 København, den 3. januar 2012 KENDELSE Klager ctr. Mette Lykken Bolig ApS v/ advokat Henrik Løbger Valkendorfsgade 16 1151 København K Nævnet har modtaget klagen den 9. juli 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Lille model Dell Latitude E6230

Lille model Dell Latitude E6230 Lille model Dell Latitude E6230 Processor Intel Core i3-3130m 2.60GHz, 3MB cache Dual Core (3rd Gen Q1 2013) Skærm 12,5 HD 1366x768 LED-belyst LCD panel med HD kamera og mikrofon Grafikkort Intel HD Graphics

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede skal tilbagebetale en del af det modtagne vederlag for udlejning.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede skal tilbagebetale en del af det modtagne vederlag for udlejning. 1 København, den 19. november 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Boligkontoret Dybdahl/Riis ApS Stolbergsvej 26 2970 Hørsholm Nævnet har modtaget klagen den 8. maj 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

POLITIK FOR DATABESKYTTELSE

POLITIK FOR DATABESKYTTELSE POLITIK FOR DATABESKYTTELSE Disse retningslinjer for databeskyttelse beskriver, hvordan vi bruger og beskytter oplysninger, som du afgiver i forbindelse med brug af vores hjemmeside. Vi har forpligtet

Læs mere

En open source løsning til bibliotekernes publikumspc ere

En open source løsning til bibliotekernes publikumspc ere En open source løsning til bibliotekernes publikumspc ere Dokument: bibos installationsvejledning bibos version: 2.1.0.1 released 25. oktober 2013 Senest redigeret: 5. februar 2014 af Niels Schmidt Petersen,

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser Almindelige samhandelsbetingelser for og KUNDE gældende pr. juni 2011 1. Generelt. 1.1. Nærværende samhandelsbetingelser er aftalt mellem, og tiltrådt af, ANALYSE DANMARK og KUNDEN

Læs mere

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn At vurdere websteder af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn Trykt materiale, f.eks. bøger og aviser, undersøges nøje inden det udgives. På Internet kan alle, der har adgang til

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53

Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53 Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53 Indhold 1. 1. Windows 8 installationsproces 2. Systemkrav 3. Forberedelser 2. 3. 4. 5. Ren 6. 1. Personlige indstillinger 2. Trådløst 3. Brugerdefinerede

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Generelt Nærværende salgs- og leveringsbetingelser er gældende for al samhandel med MIPO PARTS ApS. Med kunden menes der MIPO PARTS ApS s kunde = forhandler. Med slutbruger

Læs mere

Aftaler om samtrafik i telesektoren

Aftaler om samtrafik i telesektoren 1 af 5 06-08-2012 13:43 Aftaler om samtrafik i telesektoren Rådsmødet den 25. februar 1998 Jnr.: 2:800-6/TPH 1. Resume Samtrafikaftaler er reguleret i henhold til lov om konkurrenceforhold og samtrafik

Læs mere

20 GODE GRUNDE TIL AT ALLE BØR VÆLGE EN THINKPAD ELLER EN THINKCENTRE NÆSTE GANG. THINKVANTAGE -TEKNOLOGI OG DESIGN

20 GODE GRUNDE TIL AT ALLE BØR VÆLGE EN THINKPAD ELLER EN THINKCENTRE NÆSTE GANG. THINKVANTAGE -TEKNOLOGI OG DESIGN 20 GODE GRUNDE TIL AT ALLE BØR VÆLGE EN THINKPAD ELLER EN THINKCENTRE NÆSTE GANG. THINKVANTAGE -TEKNOLOGI OG DESIGN Klik her ThinkVantage -teknologi og design er karakteristiske innovationer på ThinkPad

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet.

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Jørgen Klug Jernbanegade 1 9460 Brovst Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1 CIVILPROCES OMPRØVE S 2013 Opgave 1 Hansen importerede vin fra bl.a. Australien og solgte den fra to butikker én i København og én i Århus. Butikkerne reklamerede hvert år med en australsk uge i juni måned

Læs mere

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Domstolsstyrelsen den 10. december 2014 Sagsnr. 2014-4308-0001 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Hvad er småsagsprocessen?...3 3. Beskikkelse som sagkyndig...3

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere

Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM

Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM En blandt mange af Family Tree Maker s styrker er evnen til at præsentere data på mange forskellige måder, og i dette skrift vil bogfunktionen blive gennemgået. Funktionen

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Maivi Herup Jagtvej 76 2200 København N Nævnet har modtaget klagen den 21. december 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Karakteropslag dato:

Karakteropslag dato: Opgaven udleveres til følgende EKA er: EKA 4210720001 Prøvens navn: Civilproces Opgavetype: Alm. opgave Antal sider i opgavesættet (inkl. forsiden): 5 Hovedområde: BSS/Jura Eksamensdato: 19. februar 2015

Læs mere

Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø

Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø 1 Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret tiltrådte ved en dom af 15/10 2010, at der ikke

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 19. juni 2013 blev der i sag 186-2012 Dansk Ejendomsmæglerforening mod DK BOLIGSALG ApS Damhustorvet 5 2610 Rødovre afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail modtaget den 2. juli 2012 har Dansk Ejendomsmæglerforening

Læs mere

BAAN IVc. Brugervejledning til BAAN Data Navigator

BAAN IVc. Brugervejledning til BAAN Data Navigator BAAN IVc Brugervejledning til BAAN Data Navigator En udgivelse af: Baan Development B.V. P.O.Box 143 3770 AC Barneveld Holland Trykt i Holland Baan Development B.V. 1997. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

D O M. afsagt den 20. december 2012 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Thomas Jønler, Poul Hansen og Hanne Aagaard) i kæresag

D O M. afsagt den 20. december 2012 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Thomas Jønler, Poul Hansen og Hanne Aagaard) i kæresag D O M afsagt den 20. december 2012 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Thomas Jønler, Poul Hansen og Hanne Aagaard) i kæresag V.L. B 0426 12 NRGI Fibernet A/S (advokat Ulrik Christrup, Kolding)

Læs mere

OVERDRAGELSE AF SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER

OVERDRAGELSE AF SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER OVERDRAGELSE AF SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER I. SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER 1. Indledning Simple gældsbreve anvendes typisk i forbindelse med optagelse af et lån, fx i et

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2010-0310 aq. København, den KENDELSE. ctr. Henrik Kirkegaards Ejendomskontor A/S Sundvej 9 8700 Horsens

Klagerne. J.nr. 2010-0310 aq. København, den KENDELSE. ctr. Henrik Kirkegaards Ejendomskontor A/S Sundvej 9 8700 Horsens 1 København, den KENDELSE Klagerne ctr. Henrik Kirkegaards Ejendomskontor A/S Sundvej 9 8700 Horsens Nævnet har modtaget klagen den 20. december 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0183

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0183 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0183 Klager: Annette Klausen Sydtoften 34 8260 Viby J Indklagede: Jesper Riff Poulsen Kvistskovvej 5 4632 Bjæverskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

Overvejelser om genudbud af it-løsninger - Jura brugt strategisk i it-kontrakter

Overvejelser om genudbud af it-løsninger - Jura brugt strategisk i it-kontrakter NOTAT Overvejelser om genudbud af it-løsninger - Jura brugt strategisk i it-kontrakter 1. Indledning Hver gang, en kommune foretager et it-udbud bør man allerede i planlægningen af udbuddet tænke frem

Læs mere

Høringssvar til forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove, journal nummer 2007-411-0081 af 1/2 2007.

Høringssvar til forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove, journal nummer 2007-411-0081 af 1/2 2007. til lovforslaget fra Hostline Aps 21/2 2007 Side 1 af 9 Høringssvar til forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove, journal nummer 2007-411-0081 af 1/2 2007. Dette høringssvar

Læs mere

Bilag 1 Kravspecifikation Fjerntolkning. Tolkemyndigheden udbud Fjerntolkning 2015 Bilag 1: Kravspecifikation Side1

Bilag 1 Kravspecifikation Fjerntolkning. Tolkemyndigheden udbud Fjerntolkning 2015 Bilag 1: Kravspecifikation Side1 Bilag 1 Kravspecifikation Fjerntolkning Tolkemyndigheden udbud Fjerntolkning 2015 Bilag 1: Kravspecifikation Side1 1. Indledning... 3 2. Beskrivelse af ordregivende myndigheder... 3 4. Opgavevaretagelsen...

Læs mere

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting Nedenstående betingelser er de til enhver tid gældende forretningsbetingelser for nærværende aftale for Hosting, og er gældende i det omfang, en eller flere

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0171 aq. København, den 17. januar 2012 KENDELSE. ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Strandfelt A/S Bytorvet 31 2620 Albertslund

Klager. J.nr. 2011-0171 aq. København, den 17. januar 2012 KENDELSE. ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Strandfelt A/S Bytorvet 31 2620 Albertslund 1 København, den 17. januar 2012 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Strandfelt A/S Bytorvet 31 2620 Albertslund Nævnet har modtaget klagen den 26. august 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR ODENSE BY- OG HERREDSRETS 5. AFDELING

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR ODENSE BY- OG HERREDSRETS 5. AFDELING UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR ODENSE BY- OG HERREDSRETS 5. AFDELING År 1978 den 25. oktober blev i Odense by- og herredsrets 5. afd. i BS 614/78 Andelsselskabet Nr. Lyndelse Vandværk, Nr. Lyndelse, B mod afsagt

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 Sag 31/2011 (2. afdeling) Forenede Danske Motorejere som mandatar for Bente Haugaard-Christensen og Freddy Haugaard-Christensen (advokat Lennart Fogh)

Læs mere

Kvikguide Starter System 3.2

Kvikguide Starter System 3.2 3.2 Indholdsfortegnelse ii / 12 Indholdsfortegnelse 1 Leverancen omfatter... 3 2 Forudsætninger... 4 3 De første trin... 5 4 Information og hjælp... 12 1 Leverancen omfatter 3 / 12 1 Leverancen omfatter

Læs mere

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden)

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden) KONSULENTAFTALE Mellem undertegnede Nochmal Magnoliavej 4, 1. tv 2000 Frederiksberg CVR: 29056323 (herefter kaldet Nochmal) og medundertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt

Læs mere

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Læs dette dokument, før du installerer Mac OS X. Det indeholder vigtige oplysninger om installering af Mac OS X. Systemkrav Når du skal

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 Sag 151/2007 (1. afdeling) Nordjysk Lift A/S (advokat Henrik Hougaard) mod VMC Pitzner A/S (advokat K.L. Németh) I tidligere instans er afsagt dom af Vestre

Læs mere

Ad. 1. Dansk Tipstjeneste A/S overførsel af midler til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond.

Ad. 1. Dansk Tipstjeneste A/S overførsel af midler til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond. SKATTEMINISTERIET Statsrevisorernes beretning nr. 6 2002 om Dansk Tipstjeneste A/S Statsrevisorerne har ved brev af 17. februar fremsendt statsrevisorernes beretning nr. 6 2002 om Dansk Tipstjeneste A/S.

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Alm. Forretningsbetingelser

Alm. Forretningsbetingelser Elite IT ApS Alm. Forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser for Elite IT ApS Gældende pr. 19. marts 2013 1 Gyldighed Alle aftaler mellem kunden og Elite IT indgås på grundlag af nærværende

Læs mere

EUROPÆISK POLITIK FOR ABO-HJEMMESIDER

EUROPÆISK POLITIK FOR ABO-HJEMMESIDER EUROPÆISK POLITIK FOR ABO-HJEMMESIDER 1 For at skabe opmærksomhed omkring Amway, Amways produkter og Amways forretningsmulighed, og med det formål at hjælpe ABOer med at etablere deres egen Amway-forretning,

Læs mere

Skriv en artikel. Korax Kommunikation

Skriv en artikel. Korax Kommunikation Skriv en artikel Indledningen skal vække læserens interesse og få ham eller hende til at læse videre. Den skal altså have en vis appel. Undgå at skrive i kronologisk rækkefølge. Det vækker ofte større

Læs mere

Karakteropslag dato:

Karakteropslag dato: Opgaven udleveres til følgende EKA er: EKA 8210720001 Prøvens navn: Civilproces Opgavetype: Alm. opgave Antal sider i opgavesættet (inkl. forsiden): 6 Hovedområde: BSS /Jura Eksamensdato: 22. maj 2014

Læs mere

Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund

Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund Dato: 19. december 2014 Sag: FO-12/12069-28 Sagsbehandler: /tmn Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund Gennem de seneste

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1075 Klager: Klager 1: 365 Media Scandinavia A/S Margretheholmsvej 2 1432 København K Klager 2: Nyhedsavisen A/S Margretheholmsvej 2 1432 København K v/advokat Peter Clemmen Christensen Indklagede:

Læs mere

Udskrift af dombogen for Retten i Middelfart D O M:

Udskrift af dombogen for Retten i Middelfart D O M: Udskrift af dombogen for Retten i Middelfart Den 18. januar 2000 blev i sag nr. BS 1-375/1999: K mod Strib Vandværk A.m.b.a. v/formand F afsagt D O M: Under denne sag, der er anlagt den 23. august 1999,

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FBI.TV

GENERELLE BETINGELSER FBI.TV GENERELLE BETINGELSER FBI.TV Senest opdateret maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Filmtjenesten FBI.TV... 3 2. Brug af og adgang til FBI.TV... 3 3. Særligt vedr. leje af film via FBI.TV... 4 4. Særligt vedr.

Læs mere

Rettighedsudvalget. Hvad er ophavsret og piratkopiering? Indhold af denne håndbog til overholdelse af licenser:

Rettighedsudvalget. Hvad er ophavsret og piratkopiering? Indhold af denne håndbog til overholdelse af licenser: Rettighedsudvalget Indhold af denne håndbog til overholdelse af licenser: Hvad er ophavsret og piratkopiering?... 1 Det må du gerne / det må du ikke... 2 Hvordan opstår piratkopiering... 2 Generelle gode

Læs mere

Er en hjemmeside omfattet af Ophavsretsloven?

Er en hjemmeside omfattet af Ophavsretsloven? Ophavsret på nettet - af advokat Peter Lind Nielsen, Advokatfirmaet Bender.dk Flere og flere virksomheder har fået øjnene op for hvilke muligheder Internettet egentlig tilbyder i form af et hurtigt kommunikationsmiddel

Læs mere

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Indholdsfortegnelse 1. Systemkrav 1. Systemkrav for at anvende Avery Wizard 2. Installering af Wizard

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. marts 2010 blev der i sag 96-2009 KK mod ejendomsmægler MM og Ejendomsmæglervirksomheden DD under konkurs afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 27. juli 2009 har advokat BB på vegne af KK indbragt

Læs mere

Arne Stephansen, Banevej 27, 4180 Sorø.

Arne Stephansen, Banevej 27, 4180 Sorø. Arne Stephansen, Banevej 27, 4180 Sorø. 1 af 6 Østre Landsret Bredgade 59 1260 Kbh. K. Tlf. 57 83 22 78 arne@unilink.dk Sagsnr. BS 99-82/2011 ANKESTÆVNING Jeg anker hermed dommen af 13. august 2012 til

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår endvidere spørgsmålet, om indklagede havde krav på betaling af salær for gennemgang af skøde og refusionsopgørelse.

KENDELSE. Sagen angår endvidere spørgsmålet, om indklagede havde krav på betaling af salær for gennemgang af skøde og refusionsopgørelse. 1 København, den 17. marts 2009 KENDELSE (Klager) ctr. EDC Mæglerne Søndersø ApS Odensevej 16 5471 Søndersø Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et kritisabelt mæglerarbejde, herunder ikke

Læs mere

Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning

Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning Side 1 1. Indledning...3 2. Den ordregivende myndighed...4 3. Udbudsmaterialet...4 4. Tidsplan for udbudsforretningen...4

Læs mere

ISRS 4400 DK Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning

ISRS 4400 DK Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning International Auditing and Assurance Standards Board Januar 2012 International Standard om beslægtede opgaver Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere