VEJLEDNING GZ-HD320 GZ-HD300 VIDEOKAMERA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEJLEDNING GZ-HD320 GZ-HD300 VIDEOKAMERA"

Transkript

1 VEJLEDNING DA VIDEOKAMERA GZ-HD320 GZ-HD300 E E Kære kunde Tak, fordi du har købt dette videokamera. Før brug bør du læse sikkerhedsforskrifterne og anvisningerne på side 6 og 7, så du ikke risikerer skader på grund af betjeningsfejl. DANSK

2 Sådan kommer du i gang Oplad batteriet inden optagelse Sluk videokameraet og påsæt batteripakken. Adgangslampe blinker: Arbejder med filer Fjern ikke lysnetadaptoren, batteripakken eller microsd-kortet, når lampen blinker. Strøm-/ladelampe blinker: Oplader slukker: Opladning færdig Åbn låget Batteripakke Batteripakken er ikke opladet på købstidspunktet. Lysnetadapter Til stikkontakt i væggen (110 V til 240 V) FORSIGTIG Sørg for at bruge JVC-batteripakker. Hvis du bruger andre batteripakker end JVC-batteripakker, kan vi ikke garantere for sikkerhed og ydelse. Justering af håndstrop Justér stroppen og fastgør. Fastgør stroppen, når du tager videokameraet. Vær forsigtig med ikke at tabe videokameraet, når du bærer det. Håndstrop Fastgør DA

3 Indstilling af dato/tid Q Tænd videokameraet ved at åbne LCD-skærmen Strømknap T Vælg den by, der er tættest på det område, hvor du anvender videokameraet R Vælg LCD-skærm [YES] inden 10 sekunder Skub din finger op og ned på sensoren. Tryk derefter på OK. U Vælg [ON], hvis sommertid er slået til Når meddelelsen forsvinder, skal du trykke på tænd/sluk-knappen i mindst 2 sekunder for at slukke apparatet. Tryk derefter igen på knappen i mindst 2 sekunder. Rør sensorerne med din finger. Sensorerne virker ikke, hvis du rører dem med din fingernegl eller med handsker på. S Vælg [CLOCK SETTING] V Indstil datoen og klokkeslættet Berøringssensor: Indstiller datoen og klokkeslættet }: Flytter markøren mod højre OK: Uret starter DA

4 Videoindspilning FORSIGTIG Inden du optager en vigtig scene, anbefales det, at du laver en prøveoptagelse. Q Skub tilstandvælgeren for at vælge tilstanden! (video) R Vælg optagelsestilstand (REC) Tilstanden ændres, når du trykker på knappen. Auto-optagelsesindikatoren vises. S Start optagelsen Resterende plads på harddisken Videokvalitet Optagelsesstandby Tryk på knappen START/STOP for at starte optagelsen, og tryk på den igen for at stoppe. Indspilning DA

5 Afspilning Q Vælg afspilningstilstand (PLAY) Tilstanden ændres, når du trykker på knappen. R Vælg den ønskede fil Indeksskærm S Vælg F (berør OK) Afspilningsskærm Udførelse af betjeninger såsom hurtig søgning fremad eller tilbage (Z side 24) Visning af filer på tv (Z side 32) FORSIGTIG Husk at oprette kopier efter optagelse! Kopiering af filer til diske (Z side 47) Kopiering af filer til en videobåndoptager/dvd-optager (Z side 53) Afspilning af en oprettet disk (Z side 50) Redigering af filer på en computer (Z side 54) DA

6 Sikkerhedsforanstaltninger ADVARSEL: UDSÆT IKKE DETTE APPARAT FOR REGN OG FUGT, DER GIVER RISIKO FOR BRAND OG ELEKTRISKE STØD. FORSIGTIGHEDSREGLER: Forsøg aldrig at lukke kabinettet op. Der er risiko for at få elektrisk stød. Der findes ingen dele i kameraet, som brugeren selv kan reparere. Reparationer og service skal udføres af fagfolk. Hvis De ikke anvender lysnetadapter i længere tid, anbefales det, at De tager netledningen ud af stikkontakten i væggen. NINGER: Typebetegnelse og forsigtighedsregler er anbragt på undersiden og/eller bagsiden af hovedenheden. Serienummerpladen er placeret på batteripakningens monteringsdel. Information om mærkekapacitet og sikkerhedsforskrifter for lysnetadapteren sidder øverst og nederst på siden. ADVARSEL: Batteriet, kameraet med installeret batteri og fjernbetjeningen må ikke udsættes for stærk varme som f.eks. direkte sollys, ild eller lignende. FORSIGTIG: Netstikket skal til enhver tid være funktionsdygtigt. Ret ikke objektivet direkte mod solen. Dette kan føre til øjenskader og bevirke, at det interne kredsløb ikke fungerer, som det skal. Desuden vil der være fare for brand og/eller elektrisk stød. FORSIGTIG! De følgende bemærkninger vedrører eventuel fysisk beskadigelse af kameraet og personskade. Hvis De bærer eller holder kameraet i LCD-monitoren, risikerer De at tabe eller beskadige den. Brug ikke et trebenet stativ, hvis underlaget er ustabilt eller ujævnt. Stativet kan vælte, hvorved kameraet kan lide skade. FORSIGTIG! Tilslutning af kabler (lyd/video, S-Video, osv.) til kameraet og anbringelse af det ovenpå et fjernsyn frarådes, da der i så fald vil være fare for at snuble over kablerne med nedfald af kameraet og materiel skade og personskade til følge. Forsigtighedsregler for udskifteligt lithiumbatteri Lithium-batteriet i dette apparat kan forårsage brand eller kemiske forbrændinger, såfremt det ikke behandles med varsomhed. Batteriet må ikke oplades, skilles ad, udsættes for mere end 100 C eller brændes. Skift batteriet ud med Panasonic, Sanyo, Sony eller Maxell CR2025. Der er fare for eksplosion og/eller risiko for brand, hvis batteriet ikke sættes rigtigt i. Brugte batterier skal hurtigst muligt afleveres til destruktion. Opbevar batterierne utilgængeligt for børn. Forsøg aldrig at skille batteriet ad og brænd det ikke. Hvis udstyret installeres i et skab eller på en hylde, skal De sikre Dem, at der er tilstrækkelig plads omkring det, således at ventilationen ikke hindres (10 cm eller mere på begge sider samt over det og på bagsiden). Bloker ikke ventilationsåbningerne. (Hvis ventilationsåbningerne blokeres af en avis eller et stykke stof el. lign., er det ikke sikkert, at varmen kan slippe ud.) Ingen kilder med åben ild, som for eksempel stearinlys, må anbringes ovenpå apparatet. Når De skiller Dem af med batterierne, bør De tage miljø-problemerne i betragtning og overholde de lokale regler og love, der vedrører afhændelsen af disse batterier, til punkt og prikke. Dette apparat må ikke udsættes for vanddryp eller vandsprøjt. Anvend ikke dette udstyr på et badeværelse eller på steder, hvor der er vand. Undlad ligeledes at anbringe beholdere med vand eller væske (som for eksempel kosmetik eller medicin, blomstervaser, potteplanter, kopper osv.) ovenpå dette apparat. (Hvis der kommer vand eller væske ind i dette apparat, kan der opstå brand og/eller elektriske stød.) FORSIGTIG: For at undgå elektrisk stød eller beskadigelse af apparatet, skal den lille ende af netledningen trykkes godt ind i lysnetadapteren, indtil den ikke kan rokkes, hvorefter den store ende af netledningen sættes i et vekselstrømsudtag. DA SIKKERHED1

7 Brugerinformation om bortskaffelse af gammelt udstyr og batterier Produkter Batteri Bemærk: Tegnet Pb under symbolet for batterierne angiver, at dette batteri indeholder bly. [EU] Disse symboler angiver, at det elektriske og elektroniske udstyr og batteriet med dette symbol ikke må bortskaffes som almindeligt husholdningsaffald, når det skal smides ud. I stedet skal produktet indleveres på det relevante indsamlingssted for elektriske apparater og elektronisk udstyr samt batterier, hvor det bliver håndteret korrekt og efterfølgende genanvendt og recirkuleret i henhold til de love, der gælder i dit land samt direktiverne 2002/96/EC og 2006/66/EC. Ved at bortskaffe disse produkter korrekt medvirker du til at bevare naturens ressourcer samt forhindre eventulle negative påvirkninger på miljøet og folkesundheden, der ellers kunne forårsages ved forkert affaldshåndtering af disse produkter. Du kan få mere information om indsamlingssteder og genanvendelse af dette produkt ved at kontakte din lokale kommune, dit renovationsselskab eller den forretning, hvor du har købt produktet. Forkert bortskaffelse af dette produkt kan være strafbart ifølge lovgivningen i nogle lande. [Professionelle brugere] Hvis du ønsker at bortskaffe dette produkt, kan du på vores webside få oplysninger om tilbagetagning af produktet. [Lande uden for EU] Disse symboler er kun gyldige i EU. Hvis du ønsker at bortskaffe disse produkter, bedes du gøre det i overensstemmelse med gældende lovgivning eller andre regler i dit land for behandling af gammelt elektrisk og elektronisk udstyr samt brugte batterier. Husk på, at dette kamera udelukkende er beregnet til private indspilninger. Enhver kommerciel anvendelse uden forudgående tilladelse er forbudt. (Selv i tilfælde hvor du indspiller en begivenhed såsom et show, en forestilling eller en udstilling til personlig brug, anbefales det stærkt, at du på forhånd indhenter tilladelse.) Varemærker "AVCHD"- og "AVCHD"-logoet er varemærker tilhørende Panasonic Corporation og Sony Corporation. Fremstillet under licens fra Dolby Laboratories. Dolby og dobbelt-d symbolet er varemærker, tilhørende Dolby Laboratories. x.v.colour TM er et varemærke tilhørende Sony Corporation. HDMI er et varemærke tilhørende HDMI Licensing, LLC. Windows er enten et registreret varemærke eller et varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. Macintosh er et registreret varemærke tilhørende Apple Inc. itunes, imovie, iphoto er varemærker tilhørende Apple Inc., som er registreret i USA og andre lande. YouTube og YouTube-logoet er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende YouTube LLC. Andre produkt- og firmanavne i denne instruktionsbog er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. SIKKERHED2 DA

8 Indhold KOM GODT I GANG Tilbehør...10 Klargøring af fjernbetjeningen Indeks...12 Indikatorer på LCD-skærmen...14 Nødvendige indstillinger før brug...16 Opladning af batteripakken Indstilling af dato/tid Sprogindstilling Andre indstillinger...18 Justering af håndstrop Stativfæste Brug af et microsd-kort OPTAGELSE/AFSPILNING Indspilning af filer...20 Videoindspilning Indspilning af stillbilleder Zoom LED-lampe Kontrol af den resterende batteristrøm Kontrol af resterende plads på optagelsesmediet Registrering af filer til hændelser Sådan aktivers tilstanden til ansigtssporing Afspilning af filer...24 Videoafspilning Afspilning af stillbilleder Afspilning med specialeffekter Filsøgefunktion Afspilning af MTS-filer Manuel indspilning...29 Sådan skiftes der til manuel indspilningstilstand Manuel indstilling i menuen BRUG MED TV Visning af filer på tv...32 Tilslutning til tv Afspilning Betjening sammen med tv via HDMI...34 DA REDIGERING Administration af filer...35 Optagelse af et stillbillede fra en video Sletning af filer Beskyttelse af filer Visning af filoplysninger Ændring af hændelsesregistrering Opdeling af filer Beskæring af filer Ansigtssporingszoom Afspilningslister...43 Oprettelse af afspilningslister Afspilning af afspilningslister Afspilningslistens øvrige funktioner KOPIERING Kopiering af filer...46 Kopiering/flytning af filer Using a BD/DVD-brænder Brug af ekstern USB-harddisk Kopiering af filer til en videobåndoptager/ dvd-optager PC-BETJENING Oprettelse af en disk ved hjælp af en pc...54 Brug med en bærbar medieafspiller...59 Sådan tændes der for Export-tilstand Ændring af eksportindstillingen Overførsel af filer til pc Uploading af filer til websteder...61 Sådan tændes der for upload-tilstand Upload-beskæring Uploading af filer YDERLIGERE OPLYSNINGER Ændring af menuindstillingerne...63 Fejlfinding...69 Advarselsindikatorer...73 Rengøring...75 Specifikationer...76 Forsigtighedsregler...78 Stikordsregister...84

9 Sådan benyttes berøringssensoren Når menuen vises på LCD-skærmen: Q Skub din finger op og ned på sensoren. R Vælg [SET]. (Tryk på OK). A Hvis du vil vælge en knap på skærmen, der vises i venstre side, skal du røre ved den del af sensoren, der er ved siden af knappen på skærmen. B Hvis du vil vælge en knap på skærmen, der vises nederst på skærmen, skal du røre ved knapperne under dem. Læs dette først! Opret en sikkerhedskopi af vigtige indspillede data Det anbefales at kopiere vigtige, indspillede data til en dvd eller et andet indspilningsmedie til lagring. JVC kan ikke gøres ansvarlig for mistede data. Foretag en prøveindspilning Inden den faktiske indspilning af vigtige data påbegyndes, bør du foretage en prøveindspilning og afspille de indspillede data for at kontrollere, at video og lyd er indspillet korrekt. Nulstil videokameraet, hvis det ikke fungerer korrekt Luk LCD-skærmen og fjern strømforsyningen (batteripakke eller lysnetadapter) fra videokameraet. Tilslut derefter til strøm igen. Anvisninger for håndtering af batterier Brug altid JVC BN-VF808U/VF815U/ VF823U-batteripakker. Dette produkt inkluderer patenteret og anden patentbeskyttet teknologi og er fremstillet til at blive anvendt med et JVC-batteri og ikke med andre batterier. JVC kan ikke garantere dette produkts sikkerhed og ydelse, når det betjenes med andre batterier. Hvis videokameraet udsættes for en elektrostatisk afladning, skal du slukke det, før du bruger det igen. Hvis der opstår en funktionsfejl, skal du straks holde op med at bruge videokameret og kontakte din nærmeste JVC-forhandler Indspillede data kan gå tabt, når videokameraet repareres eller efterses. Opret sikkerhedskopier af alle data, før du sender udstyret til reparation eller eftersyn. Da videokameraer kan blive anvendt til demonstration i en butik, er demonstrationstilstanden som standard aktiveret Demonstrationstilstanden deaktiveres ved at indstille [DEMO MODE] til [OFF]. (Z side 65) DA

10 KOM GODT I GANG Tilbehør AP-V20E BN-VF808U Lysnetadapter Batteripakke Komponent-kabel AV-kabel RM-V751U CR2025 USB-kabel Fjernbetjening Litiumbatteri Præinstalleret i fjernbetjeningen. CD-ROM Foretag alle tilslutninger med de medfølgende kabler. Brug ikke andre kabler. 10 DA

11 Klargøring af fjernbetjeningen Der sidder et batteri i fjernbetjeningen på købstidspunktet. Fjern isoleringsmaterialet før brug. Strålens effektive virkeområde Fjernbetjeningssensor Effektiv afstand: Maks. 5 m Den udsendte stråle er muligvis ikke helt så effektiv eller kan medføre fejlfunktion, når fjernbetjeningssensoren udsættes for direkte sollys eller kraftig belysning. Sådan sættes batteriet i igen Træk batteriholderen ud ved at trykke på låseanordningen. Låseanordning Litiumbatteri (CR2025) DA 11

12 Indeks Pas på ikke at tildække 3, 4, 5 og 6 under optagelse. LCD-skærmen kan dreje DA

13 Videokamera! Strømknap # HDMI-ministik (Z side 32) $ Komponentstik (Z side 32) % DISPLAY-knap (Z side 15) & Højttaler ( Ventilationshul ) Zoomindikator (Z side 22) Knap til højtalerlydstyrke * SNAPSHOT-knap (Z side 21) + Berøringssensor, OK-knap - MENU-knap. Tilstandsvælger [!, #] / UPLOAD-knap (Z side 61) TITLE-knap (Z side 44) 0 EXPORT-knap (Z side 59) 1 DIRECT DISC-knap (Z side 48) INFO-knap (Z side 22, 38) 2 PLAY/REC-knap (Z side 20, 21, 24, 25) 3 LED-belysning (Z side 22) 4 Fjernbetjeningssensor 5 Objektiv 6 Stereomikrofon 7 DC-stik 8 START/STOP-knap (Z side 20) 9 AV-stik (Z side 33, 53) : USB-stik (Z side 47, 51, 55) Fjernbetjening Q Vindue til infrarød sender R ZOOM-knapper (T/W) (zoom ind/ud) S Op-knap T Overspringning tilbage-knap U Venstre-knap V Tilbage-knap W PLAYLIST-knap X START/STOP-knap Y S.SHOT(SNAPSHOT)-knap Z INFO-knap a Overspringning fremad-knap b PLAY/PAUSE/SET-knap c Højre-knap d Næste-knap e Ned-knap f INDEX-knap* g DISP-knap * Hver gang du trykker på INDEX, ændres skærmen som vist nedenfor:!-tilstand: Indeksskærm «Gruppeindeksskærm #-tilstand: Indeksskærm «Datoindeksskærm ; Stativfæste < Port til microsd-kort = Batteriudløserknap DA 13

14 Indikatorer på LCD-skærmen Under indspilning af både video og stillbilleder Kun under videoindspilning : 5 5! Indikator for valgt indspilningstilstand (Z side Automatisk tilstand 3: Manuel tilstand # Indikator for effekttilstand (Z side 31) $ Indikator for telemakrotilstand (Z side 31) % Indikator for LED-belysning (Z side 22) & Indikator for scenevalg (Z side 30) ( Zoomindikator (Z side 22) ) Indikator for indspilningsmedie (Z side 68) * Indikator for registrering af tab (Vises, når [DROP DETECTION] er indstillet til [OFF].) (Z side 66) + Indikator for hvidbalance (Z side 31), Indikator for baggrundslys på skærm (Z side 65) - Batteriindikator. Dato/tid (Z side 16) / Indikator for ansigtssporing (Z side 23) 0 Indikator for manuel fokusjustering (Z side 30) 1 Indikator for baglyskompensation (Z side 31) 2 Indikator for justering af lysstyrke (Z side 30).: Indikator for fotometriområde (Z side 31) 3 Lukkerhastighed (Z side 30)! Tilstandsindikator # Indikator for EXPORT-tilstand (Z side 59) $ Tæller % Indikator for uploadtilstand (Z side 61) & Videokvalitet (Z side 64) ( Resterende tid ) MREC: (Vises under indspilning.) MQ: (Vises i indspilnings-standbytilstand.) * Indikator for digital billedstabilisator (DIS) (Vises, når [DIS] er indstillet til [OFF].) (Z side 64) + Indspilningsindikator (Z side 20), Indikator for Wind Cut (Z side 64) - Hændelsesindikator (Z side 23). x.v.colour (Z side 64) Kun under indspilning af stillbilleder! Tilstandsindikator # Fokusindikator (Z side 21) $ Billedstørrelse (Z side 64) % Billedkvalitet: FINE (fin) eller STD (standard) (Z side 64) & Resterende antal billeder ( Indspilningsindikator (Z side 21) ) Indikator for lukkertilstand (Z side 63) * Indikator for selvudløser (Z side 63) 14 DA

15 Under videoafspilning Under afspilning af stillbilleder : 5 5! Tilstandsindikator # Indikator for wipe-/fader-effekt (Z side 26) $ Indikator for afspilning af afspilningsliste (vises ved afspilning af en afspilningsliste) (Z side 44) % Indikator for hurtigt gennemsyn (Z side 20) & Videokvalitet (Z side 64) ( Tæller ) Afspilningstilstand F: Afspilning Q: Pause K: Søgning fremad J: Søgning tilbage QF: Afspilning i slowmotion fremad PQ: Afspilning i slowmotion tilbage (Tallet til venstre viser hastigheden.) * Batteriindikator + Dato/tid (Z side 16), Indikator for lydstyrke - x.v.colour (Z side 64). Udgang med 1080p (Z side 67) : 5 5! Tilstandsindikator # Indikator for hurtigt gennemsyn (Z side 21) $ Mappe-/filnummer % Indikator for afspilning af diasshow & Batteriindikator ( Dato/tid (Z side 16) ) Udgang med 1080p (Z side 67) Skift af indikatortilstande på LCD-skærmen Hver gang du berører DISPLAY, skifter indikatorerne på LCD-skærmen som vist nedenfor: I indspilningstilstand: Alle indikationer/indikatorer for valgte funktioner I afspilningstilstand: Alle indikatorer/kun dato og tid/ingen indikatorer DA 15

16 Nødvendige indstillinger før brug Opladning af batteripakken Udtagning af batteripakken 1 Sluk videokameraet ved at lukke LCD-skærmen. 2 Sæt batteripakken i og tilslut derefter lysnetadaptoren. Lysnetadapter Til stikkontakt i væggen (110 V til 240 V) Indikatoren for strøm/opladning blinker for at angive, at opladningen er begyndt. Når indikatoren slukkes, er opladningen færdig. Kontrol af den resterende batteristrøm Se side 22. Du kan også bruge videokameraet udelukkende med lysnetadapteren. Den faktiske optagelsestid kan være kortere, afhængigt af optagelsesmiljøet, f.eks. ved optagelse af scener med motiver i hurtig bevægelse. Undlad at trække i eller bøje lysnetadapterens stik og kabel. Dette kan beskadige lysnetadapteren. Indstilling af dato/tid 1 Tænd videokameraet ved at åbne LCD-skærmen. 2 Berør MENU. Batteripakke BN-VF808U (medfølger) BN-VF815U BN-VF823U Opladningstid 1 h 50 m 2 h 40 m 3 h 40 m 3 Vælg [DISPLAY SETTINGS]. 4 Vælg [CLOCK ADJUST]. 16 DA

17 5 Vælg [CLOCK SETTING]. 6 Vælg den by, der er tættest på det område, hvor du rejser. 6 Vælg den by, der er tættest på det område, hvor du anvender videokameraet. Det valgte område er fremhævet Den vigtigste by i det valgte område Tidsforskel i forhold til GMT 7 Vælg [ON], hvis sommertid er slået til. Retur til forrige skærm Sådan afsluttes skærmbilledet Vælg [QUIT]. Sprogindstilling Det er muligt at skifte sproget på displayet. 1 Tænd videokameraet ved at åbne LCD-skærmen. 2 Berør MENU. 8 Indstil datoen/tiden. Ret indstillingen ved hjælp af berøringssensoren, og vælg [&] for at indstille. 3 Vælg [DISPLAY SETTINGS]. 4 Vælg [LANGUAGE]. 9 Vælg [SAVE]. For at nulstille indstillingen skal du vælge [QUIT]. Indstilling af ur til lokal tid under rejser Efter udførelse af trin 1-4 (Z side 16) 5 Vælg [AREA SETTING]. 5 Vælg det ønskede sprog. Retur til forrige skærm Sådan afsluttes skærmbilledet Vælg [QUIT]. DA 17

18 Andre indstillinger Justering af håndstrop Stativfæste Placer videokameraets taphul ud for stativets tap og fæstet ud for skruen, og drej videokameraet med uret for at montere det på stativet. Fastgør stroppen, når du tager videokameraet. Vær forsigtig med ikke at tabe videokameraet, når du bærer det. Brug ikke et stativ på et ustabilt eller ujævnt underlag. Stativet kan vælte, hvorved videokameraet kan blive alvorligt beskadiget. 18 DA

19 Brug af et microsd-kort Videokameraet er programmeret til at indspille på den indbyggede harddisk, når det leveres fra fabrikken. Du kan ændre indspilningsmediet til et microsd-kort. Funktionsdygtighed er garanteret på følgende microsd-kort. - Panasonic - TOSHIBA - SanDisk - ATP Videoindspilning: Klasse 4 eller højere microsdhc-kort (4 GB til 8 GB) For UXP-tilstand skal der benyttes klasse 6 eller højere. Indspilning af stillbilleder: microsd-kort (256 MB til 2 GB) eller microsdhc-kort (4 GB til 8 GB) Hvis der benyttes andre medier, indspilles dataene muligvis ikke korrekt, eller allerede indspillede data kan gå tabt. Multimediekort understøttes ikke. Videodata kan eventuelt ikke optages på microsd-kort, hvorpå der allerede er optaget videodata, ved hjælp af enheder fra andre fabrikanter. Fjernelse af et microsd-kort Tryk én gang på microsd-kortet. Træk microsd-kortet ud, når det stikker lidt ud af kameraet. Indsæt og fjern kun microsd-kortet, mens strømtilførslen er afbrudt. Ellers kan dataene på kortet blive beskadiget. Rør ikke terminalen på den modsatte side af mærkaten. Skift af indspilningsmedie Indstil [REC MEDIA FOR VIDEO] og [REC MEDIA FOR IMAGE] til [SD]. (Z side 68) Formatering af et microsd-kort, når det benyttes første gang Vælg [FORMAT SD CARD] for at formatere kortet. (Z side 68) Indsæt et microsd-kort Klargøring: Luk LCD-skærmen for at slukke for videokameraet. 1 Åbn microsd-kortdækslet. 2 Sæt kortet korrekt i med det skrå hjørne først. 3 Luk microsd-kortdækslet. DA 19

20 OPTAGELSE/AFSPILNING Indspilning af filer Videoindspilning Skub tilstandvælgeren for at vælge tilstanden! (video). Tryk på PLAY/REC-knappen for at vælge indspilningstilstanden. SNAPSHOT Tryk på START/STOP for at starte indspilningen. Den omtrentlige resterende indspilningstid. Du kan også starte/stoppe optagelse ved at vælge [REC] på LCD-skærmen. (Optagelseskontrol på skærmen) Stop af indspilningen Tryk på START/STOP igen. Gennemsyn af den sidst indspillede scene Vælg A, mens optagelse er midlertidigt standset. Ved at vælge $ under afspilning slettes den pågældende scene. Indspilning af et stillbillede under videoindspilning Tryk på SNAPSHOT. Ændring af videokvaliteten Skift indstillingerne i [VIDEO QUALITY]. (Z side 64) Videooptagelsestilstanden vælges automatisk, når du slukker for videokameraet og derefter tænder det igen. Hvis videokameraet ikke betjenes i 5 minutter, når strømmen er tilsluttet, slukkes det automatisk for at spare strøm. Flyt eller ryst ikke pludseligt videokameraet under indspilningen. Hvis du gør dette, kan lyden af harddisken muligvis blive indspillet. 20 DA

21 Indspilning af stillbilleder Drej tilstandsvælgeren for at vælge tilstanden # (stillbillede). Tryk på PLAY/REC-knappen for at vælge indspilningstilstanden. Tryk på SNAPSHOT og hold den halvt nede. Indikatoren? bliver grøn, når det billede, der skal indspilles, er i fokus. Visning af det sidst optagede billede Vælg A efter optagelse. Ved at vælge $ under afspilning slettes det pågældende billede. Ændring af billedkvaliteten Skift indstillingerne i [IMAGE QUALITY]. (Z side 64) Ændring af billedstørrelsen Rediger indstillingerne i [IMAGE SIZE]. (Z side 64) Kontinuerlig indspilning af stillbilleder Indstil til [CONTINUOUS SHOOTING] i [SHUTTER MODE]. (Z side 63) Tryk SNAPSHOT helt ned for at tage et billede. DIS (Digital billedstabilisator) fungerer ikke under optagelse af stillbilleder. Hvis videokameraet ikke betjenes i 5 minutter, når strømmen er tilsluttet, slukkes det automatisk for at spare strøm. Stillbilleder, der indspilles i 16:9-format, får muligvis beskåret siderne, når de udskrives. Kontroller, om billeder i 16:9-format kan udskrives hos din lokale fotohandler. DA 21

22 Indspilning af filer (fortsat) Zoom Klargøring: Vælg!- eller #-tilstand. Vælg indspilningstilstanden. Zoom ud Zoom ind Kontrol af den resterende batteristrøm!-tilstand: Tryk to gange på INFO eller INFO og vælg derefter ;. #-tilstand: Tryk på INFO. W: Vidvinkel T: Telefoto Du kan også zoome ud/ind ved at vælge [W] eller [T] på LCD-skærmen (zoomkontrol på skærmen). Zoomindstilling (fabriksindstilling)!-tilstand #-tilstand [20X / OPTICAL] [20X / OPTICAL] Ændring af maksimalt zoomforhold (kun!-tilstand) Skift indstillingerne i [ZOOM]. (Z side 64) Der kan udføres makroindspilning ned til ca. 5 cm fra motivet, når zoomhåndtaget er skubbet helt over på W. LED-lampe Klargøring: Vælg!- eller #-tilstand. Vælg indspilningstilstanden. 1 Berør MENU. 2 Vælg [LIGHT]. 3 Vælg den ønskede indstilling. ON AUTO OFF LED-lampen forbliver tændt, uanset omgivelsesforholdene. LED-lampen tændes automatisk ved optagelse i utilstrækkeligt lys. Deaktiverer denne funktion. Sådan afsluttes skærmbilledet Vælg [QUIT] eller tryk på INFO. Visningen af den mulige indspilningstid bør kun bruges som retningslinje. Den vises i enheder på 10 minutter. Kontrol af resterende plads på optagelsesmediet Klargøring: Vælg!-tilstand. Vælg indspilningstilstanden. Tryk på INFO. Den maksimale indspilningstid vises for hver videokvalitetstilstand. Ændring af videokvaliteten 1) Vælg videokvaliteten. 2) Vælg [SET]. Sådan afsluttes skærmbilledet Vælg [QUIT]. 22 DA

23 Registrering af filer til hændelser Hvis du vælger en hændelse, som du vil registrere filen efter, før du begynder indspilningen, kan du dermed nemt finde filen, når den skal afspilles. Klargøring: Vælg!-tilstand. Vælg indspilningstilstanden. 1 Berør MENU. 2 Vælg [REGISTER EVENT]. Vælg. Sådan deaktiveres tilstanden ansigtssporing Vælg igen. Optagelse af stillbilleder, mens ansigtssporingstilstanden er aktiveret 1) Tryk på knappen SNAPSHOT og hold den halvvejs nede. 3 Vælg hændelsen. 2) Tryk på knappen SNAPSHOT. Brug af selvudløser i ansigtssporingstilstanden Den valgte hændelse vises på skærmen. Sådan afsluttes skærmbilledet Vælg [QUIT]. Søgning efter hændelse Se side 28. Når du har valgt at registrere en fil efter en bestemt hændelse, bibeholdes denne indstilling, selvom du slukker videokameraet. Klargøring: Indstil [SELF-TIMER] til [FACE DETECTION]. 1) Tryk på knappen SNAPSHOT. Ansigter registreres. 2) Stillbilledet optages 3 sekunder efter, at fotografens ansigt er registreret. Fotograf Sådan aktivers tilstanden til ansigtssporing Hvis du aktiverer denne tilstand, registrerer videokameraet ansigterne og justerer lysstyrke og fokus, således at ansigterne optages tydeligt. Klargøring: Vælg!- eller #-tilstand. Vælg indspilningstilstanden. Hvis LCD-skærmen vender omvendt, vises ikke. Skift indstilling, når LCD-skærmen er i den normale position. Du kan ikke aktivere ansigtssporingstilstanden, hvis [SELF-TIMER] er indstillet til [FACE DETECTION]. (Det vises ved, at blinker.) Afhængigt af forholdene kan ansigter muligvis ikke registreres. Hvis ansigtssporing ikke fungerer, skal du deaktivere funktionen inden optagelse. DA 23

24 Afspilning af filer Videoafspilning Skub tilstandvælgeren for at vælge tilstanden! (video). Tryk på PLAY/REC-knappen for at vælge afspilningstilstanden. Indeksskærmen vises. Vælg den ønskede fil. Sådan går du til den forrige eller næste side Berør [ ] eller [ ] i mere end et sekund. Sådan afspilles nogle sekunder fra starten af hver video Berør [ ]. I nogle tilfælde kan andre dele af videoen end begyndelsen blive afspillet. Nogle videoer bliver muligvis slet ikke afspillet. Sådan slettes en video Vælg $, når afspilning er standset. Betjeninger under videoafspilningskærmknapper N : Gå tilbage til første scene i filen O : Gå til første scene i næste fil L : Vend tilbage til indeksskærmen J : Søgning tilbage (under afspilning) E : Enkeltafspilning i omvendt retning (under midlertidig standsning)* F : Afspilning Q : Pause K : Søgning fremad (under afspilning) G : Enkeltafspilning i fremad retning (under pause)* * Langsom afspilning starter, når du berører sensorknappen under E / G i et stykke tid. Sådan ændres antallet af miniaturebilleder (6 miniaturebilleder/12 miniaturebilleder) Flyt zoomhåndtaget til [W]. Sådan zoomes videoen ind under pause (kun fjernbetjening) Tryk på T på fjernbetjeningen. Tryk på,,, på fjernbetjeningen for at flytte zommområdet. Tryk på W på fjernbetjeningen og hold den inde for at annullere zoom ind. Højttalerlydstyrke : Skru ned for lydstyrken + : Skru op for lydstyrken 24 DA

25 Afspilning af stillbilleder Drej tilstandsvælgeren for at vælge tilstanden # (stillbillede). Tryk på PLAY/REC-knappen for at vælge afspilningstilstanden. Indeksskærmen vises. Vælg den ønskede fil. Sådan går du til den forrige eller næste side Berør [ ] eller [ ] i mere end et sekund. Sådan slettes et stillbillede Vælg $. Sådan ændres antalles af miniaturebilleder (6 miniaturebilleder/12 miniaturebilleder) Flyt zoomhåndtaget til [W]. Sådan zoomes billedet ind under afspilning (kun fjernbetjening) Tryk på T på fjernbetjeningen. Tryk på,,, på fjernbetjeningen for at flytte zommområdet. Tryk på W på fjernbetjeningen og hold den inde for at annullere zoom ind. Betjeninger under stillbilledafspilning-skærmknapper P : Skift afspilningsrækkefølgen for diasshow til omvendt rækkefølge F : Skift afspilningsrækkefølgen for diasshow til fremad rækkefølge L : Vend tilbage til indeksskærmen N : Vis den forrige fil F : Start diasshowet Q : Afslut diasshowet O : Vis den næste fil DA 25

26 Afspilning af filer (fortsat) Afspilning med specialeffekter Wipe- eller fade-effekter Tilføj effekter i starten og slutningen af videoerne. Disse effekter kan ikke indstilles for stillbilleder. Klargøring: Vælg!-tilstand. Vælg afspilningstilstanden. 1 Berør MENU. 2 Vælg [WIPE/FADER]. 3 Vælg den ønskede effekt. Du kan finde yderligere oplysninger om de enkelte effekter i højre spalte. Elementer der kan indstilles for WIPE/FADER O FADER-WHITE: Fader ind eller ud til/fra en hvid skærm. P FADER-BLACK: Fader ind eller ud til/fra en sort skærm. T WIPE-SLIDE: Wipe-ind fra højre mod venstre eller wipe-ud i omvendt retning. U WIPE-DOOR: Wipe-ind, hvor de to halvdele af en sort skærm åbner sig mod højre og venstre og viser scenen, eller wipe-ud i omvendt retning. V WIPE-SCROLL: Wipe-ind fra den nederste og op mod den øverste del af en sort skærm eller wipe-ud i omvendt retning. W WIPE-SHUTTER: Wipe-ind fra midten af en sort skærm mod over- og underkanten eller wipe-ud i omvendt retning. Ingen effekt anvendes på filer med en afspilningstid på under 7 sekunder. 4 Vælg den fil, du ønsker at afspille. Sådan afsluttes skærmbilledet Berør MENU. Sådan deaktiveres effekten Vælg [OFF] i trin DA

27 Filsøgefunktion Klargøring: Vælg!- eller #-tilstand. Vælg afspilningstilstanden. Gruppe-indeks skærmbillede! Du kan søge efter den ønskede fil efter gruppe. Gruppen oprettes automatisk, baseret på optagelsesdatoen og -klokkeslættet. Indholdet i gruppen ændres ved tilføjelse/sletning af redigeringsscener. 1 Vælg. 2 Vælg [GROUP]. Datoindeksskærm Du kan søge efter den ønskede fil efter indspilningsdato. 1 Vælg. #-tilstand skal du gå til trin 3. 2 Vælg [SEARCH DATE]. 3 Vælg indspilningsdatoen. 3 Vælg den fil, du ønsker at afspille. 4 Vælg den fil, du ønsker at afspille. Antallet af filer i gruppen vises i miniaturebillederne. Sådan kommer du tilbage til indeksskærmen Sådan afsluttes skærmbilledet Vælg [QUIT]. Gruppens indhold kan være ændret, afhængigt af optagelsestidsintervallet. Hvis du vil ændre indholdet, skal du registrere hændelsen. (Z side 23) De indspillede grupper er muligvis ikke angivet efter optagelsesdato, som det f.eks. er tilfældet ved kopiering af filer til et microsd-kort. Sådan kommer du tilbage til indeksskærmen Sådan afsluttes skærmbilledet Vælg [QUIT]. DA 27

28 Afspilning af filer (fortsat) Hændelsesskærm! Du kan søge efter den ønskede fil efter den hændelse, som du har registreret filen efter ved indspilningen. (Z side 23) Efter søgning efter hændelsen kan du søge efter indspilningsdatoen for at indsnævre søgningen. 1 Vælg. 2 Vælg [SEARCH EVENT]. Afspilning af MTS-filer MTS-filer (demonstrationsfiler osv.) er lagret i mappen EXTMOV. Følg nedenstående procedure til afspilning i MTS-filer i mappen EXTMOV. Klargøring: Vælg!-tilstand. Vælg afspilningstilstanden. 1 Berør MENU. 2 Vælg [PLAYBACK OTHER FILE]. 3 Vælg hændelsen. 3 Vælg den fil, du ønsker at afspille. 4 Vælg indspilningsdatoen. Hvis du vil have vist alle filerne, skal du vælge [ALL]. 5 Vælg den fil, du ønsker at afspille. Sådan kommer du tilbage til den normale filafspilningstilstand En MTS-fil oprettes i mappen EXTMOV, når administrationsinformationen er beskadiget. Sådan kommer du tilbage til indeksskærmen Sådan afsluttes skærmbilledet Vælg [QUIT]. Ændring af hændelsesregistreringen af en fil Se side DA

29 Manuel indspilning I manuel optagelsestilstand er det muligt at indstille fokus og skærmens lysstyrke manuelt. Sådan skiftes der til manuel indspilningstilstand Klargøring: Vælg!- eller #-tilstand. Vælg indspilningstilstanden. Vælg [A/M] to gange. Manuel indstilling i menuen I manuel indspilningstilstand: 1 Berør MENU. 2 Vælg [MANUAL SETTING]. 3 Vælg den ønskede menu. Sådan kommer du tilbage til den automatiske indspilningstilstand Vælg [A/M], så vises. 4 Vælg den ønskede indstilling. Afhængigt af de indstillinger du vælger, kan du indstille værdien ved hjælp af berøringssensoren. Retur til forrige skærm Sådan afsluttes skærmbilledet Vælg [QUIT]. DA 29

30 Manuel indspilning (fortsat) Menuer SCENE SELECT Justerer eksponeringen og lukkerhastigheden, så de passer til omgivelserne eller motivet. N FOCUS Justerer fokussen. FOCUS ASSIST Assisterer dig med at justere fokus. g ADJUST BRIGHTNESS Justerer lysstyrken. 9 SHUTTER SPEED En høj lukkerhastighed kan fryse et motiv i hurtig bevægelse, mens en lav lukkerhastighed kan sløre motivet og give indtryk af bevægelse. Indstillinger: [ ] = Fabriksindstilling 1 [OFF]: Deaktiverer denne funktion. 5 NIGHT: Optagelser med mere følsomhed på mørke steder ved at justere lukkerhastigheden automatisk. V TWILIGHT: Får natindspilninger til at se mere naturlige ud. 6 PORTRAIT: Motivet i forgrunden fremhæves ved at sløre baggrunden. H SPORTS: Giver klare indspilninger af motiver i hurtig bevægelse. G SNOW: Kompenserer for motiver, som kan blive for mørke, når der foretages indspilninger i omgivelser med meget stærkt lys, f.eks. på steder med sne. / SPOTLIGHT: Vælg denne indstilling, når et spotlight gør et motiv for [AUTO]: Fokus justeres automatisk. 3 A : Justerer fokus manuelt (når der anvendes zoom, vil motivet ikke blive ufokuseret, hvis du justerer fokus på telefotosiden (T), før du zoomer til vidvinkelsiden (W)). Billedet vises i sort/hvid. Konturen af det fokuserede objekt vises i blåt. Brug dette til mere præcis fokusjustering. Justér fokus og vælg derefter [SET] for at fryse [AUTO]: Lysstyrken justeres automatisk. 3 MANUAL: 6 til +6: Korrigerer lysstyrken inden for dette område i trin på 1. [AUTO]: Lysstyrken justeres automatisk. 3 MANUAL: 2,0 til +2,0 (EV): Korrigerer lysstyrken inden for dette område i trin på 1/3 [AUTO]: Lukkerhastigheden justeres automatisk. 3 MANUAL: 1/2 til 1/4000: Jo lavere værdien er, desto højere er lukkerhastigheden. [AUTO]: Lukkerhastigheden justeres automatisk. 3 MANUAL: 1/2 til 1/4000: Jo lavere værdien er, desto højere er lukkerhastigheden. Det anbefales at bruge stativet, når der indspilles med lav lukkerhastighed. 30 DA

31 Menuer = WB Justerer hvidbalancen for at opnå de bedste farver for den mængde lys, der findes på stedet under indspilningen. - BACKLIGHT COMP. Baglyskompensation gør motivet lysere ved at øge eksponeringen. PHOTOMETRY AREA Giver dig mulighed for at justere lysstyrken på det ønskede punkt, når baglyskompensationen ikke fungerer ordentligt. w EFFECT Giver dig mulighed for at indspille videoer eller stillbilleder med specielle effekter. t TELE MACRO Giver dig mulighed for at indspille et så stort motiv som muligt på en afstand af ca. 50 cm. Indstillinger: [ ] = [AUTO]: Hvidbalancen justeres automatisk. 3 MANUAL: B MWB : Justerer hvidbalancen manuelt, afhængigt af lyskilden. 1) Hold et ark almindeligt hvidt papir foran videokameraet, så det hvide papir fylder skærmen. 2) Bliv ved med at berøre OK, indtil indikatoren B vises. D FINE : Til indspilning udendørs på en solskinsdag. E CLOUD : Til indspilning udendørs på en skyet dag. F HALOGEN : Når der anvendes et videolys eller en lignende type lys. 1 [OFF] : Deaktiverer denne funktion. 0 ON : Aktiverer funktionen. 6 [WHOLE SCREEN]: Lysstyrken justeres automatisk for hele skærmen. 7 SPOT: Lysstyrken for det angivne punkt justeres automatisk. 1 [OFF]: Der anvendes ingen effekt. J SEPIA : Billedet får en brunlig tone ligesom gamle stillbilleder. K MONOTONE: Billedet bliver sort-hvidt ligesom gamle film. L CLASSIC FILM*: Denne effekt springer enkeltbilleder over for at skabe billeder med samme atmosfære som gamle film. M STROBE*: Billedet kommer til at ligne en række snapshotbilleder, der er indspillet lige efter hinanden. * Kun!-tilstand 1 [OFF]: Deaktiverer denne funktion. 0 ON : Aktiverer funktionen. Indstil [TELE MACRO] til [OFF], hvis du ikke vil tage nærbilleder. Stillbilleder, der ikke er nærbilleder, vil blive slørede, hvis [TELE MACRO] er indstillet til [ON]. DA 31

32 BRUG MED TV Visning af filer på tv Dette videokamera er konstrueret til brug sammen med farve-tv-signaler fra et højopløsnings- eller PAL-tv. Det kan ikke benyttes sammen med et tv med en anden standard. Tilslutning til tv Du kan overføre videoer fra HDMI-, KOMPONENT- eller AV-stikket. Vælg det stik, der passer bedst til dit tv. Klargøring: Sluk for alle apparater. Tilslutning via HDMI-ministikket Vi anbefaler, at du bruger et HDMI-kabel i kategori 2 (højhastighedskabel). Jævnstrømsstik HDMI-ministik Når du opretter forbindelse vha. HDMI-kablet, gengives billedet eller lyden muligvis ikke korrekt på tv'et, afhængigt af det tilsluttede tv. Udfør i så fald følgende handlinger. 1) Tag HDMI-kablet ud af forbindelse, og tilslut det igen. 2) Sluk for videokameraet, og tænd for det igen. Tilslutning via COMPONENT-stikket Jævnstrømsstik AV-stik Lysnetadapter COMPONENT-stik COMPONENT Lysnetadapter Til stikkontakt i væggen Komponent-kabel AV-kabel HDMI-kabel (ekstraudstyr) (HDMI-kabel i mini- til fuld størrelse) Til stikkontakt i væggen HDMI-stik COMPONENTindgangsstik Lydindgangsstik (venstre/højre) Videostik er ikke i brug. Redigér indstillingerne i [COMPONENT OUTPUT] alt efter forbindelsen. (Z side 67) 32 DA

33 Tilslutning via AV-stikket Afspilning Lysnetadapter Jævnstrømsstik AV-stik Når tv-tilslutningen er udført 1 Tænd for videokameraet og tv'et. 2 Indstil tv'et til tilstanden VIDEO. 3 (Kun ved tilslutning af videokameraet til VCR/DVD-optager) Tænd VCR/DVD-optageren og indstil VCR/DVD-optageren til AUX inputtilstand. 4 Start afspilning på videokameraet. (Z side 24, 25) Til stikkontakt i væggen AV-kabel Sådan vises videokameraets skærmvisning på tv'et Indstil [DISPLAY ON TV] til [ON]. (Z side 67) Hvis videoen er optaget med x.v.colour indstillet til [ON], skal du ændre indstillingen x.v.colour på tv'et (Z side 64). Se tv ets brugsanvisning, hvis du ønsker yderligere oplysninger. AV-indgangsstik Redigér indstillingerne i [VIDEO OUTPUT], så de passer til formatet på din tv-skærm. (Z side 67) DA 33

34 Betjening sammen med tv via HDMI Ved at slutte videokameraet til et HDMI-CECaktiveret tv ved hjælp af HDMI-kablet kan du anvende følgende praktiske funktioner. HDMI-CEC (Consumer Electronics Control) er en industristandard, der giver mulighed for interoperabilitet mellem HDMI-CECkompatible apparater, der er tilsluttet via HDMI-kabler. Ikke alle HDMI-apparater er kompatible med HDMI-CEC-standarden. Videokameraets HDMI-kontrolfunktion virker ikke, hvis det er tilsluttet disse apparater. Det garanteres ikke, at videokameraet kan betjenes med alle HDMI-CEC-aktiverede apparater. Afhængigt af specifikationerne for hvert HDMI-CEC-aktiverede apparat virker visse funktioner eventuelt ikke med videokameraet (der henvises til tv'ets brugsanvisning, hvis du ønsker yderligere oplysninger). Der kan forekomme utilsigtede handlinger med visse tilsluttede apparater. I disse tilfælde skal du indstille [HDMI CONTROL] til [OFF]. Klargøring: Tilslut et HDMI-kabel mellem videokameraet og tv'et. (Z side 32) Tænd for tv'et og tænd for den HDMI-CECrelaterede indstilling (der henvises til tv'ets brugsanvisning, hvis du ønsker yderligere oplysninger). Tænd for videokameraet og indstil [HDMI CONTROL] til [ON]. (Z side 67) Betjeningsmetode 1! Tænd for videokameraet. # Vælg afspilningstilstanden. $ Tilslut HDMI-kablet. Betjeningsmetode 2 Sluk for tv'et. Tv'et tændes automatisk og skifter til HDMI-inputtilstand, når der tændes for videokameraet. Videokameraet slukker automatisk. Betjeningsmetode 3 Afhængigt af det tilsluttede tv skifter videokameraets displaysprog automatisk til det sprog, der anvendes for det valgte tv, når der tændes for videokameraet (dette gælder kun, hvis videokameraet understøtter sproget for det valgte tv). For at anvende videokameraet med et andet sprog end tv'ets displaysprog skal du indstille [HDMI CONTROL] til [OFF]. Displaysproget på tv'et skifter ikke automatisk, selv om displaysproget ændres på videokameraet. Disse funktioner virker eventuelt ikke korrekt, når apparater som f.eks. en forstærker og en selektor er tilsluttet. Indstil [HDMI CONTROL] til [OFF]. Hvis HDMI-CEC ikke fungerer korrekt, skal du slukke for videokameraet og tænde det igen. 34 DA

35 REDIGERING Administration af filer FORSIGTIG Undlad at tage indspilningsmediet ud eller udføre andre betjeninger (som for eksempel at afbryde strømtilførslen), når du arbejder med filerne. Sørg også for at anvende den medfølgende lysnetadapter, da data på indspilningsmediet kan blive beskadiget, hvis batteriet løber tør for strøm under arbejdet. Hvis dataene på indspilningsmediet beskadiges, skal du atter formatere indspilningsmediet til at bruge mediet. (Z side 68) Optagelse af et stillbillede fra en video Du kan trække den ønskede scene ud af en indspillet videofil og gemme den som en stillbilledfil. Klargøring: Vælg!-tilstand. Vælg afspilningstilstanden. Tryk på SNAPSHOT, mens afspilningen er i pausetilstand. Sletning af filer Beskyttede filer kan ikke slettes. Hvis du vil slette dem, skal du først fjerne beskyttelsen. (Z side 37) Når filer først er slettet, kan de ikke genskabes igen. Kontrollér filerne, inden du sletter dem. Klargøring: Vælg!- eller #-tilstand. Vælg afspilningstilstanden. 1 Berør MENU. 2 Vælg [DELETE]. Sletning af den aktuelt viste fil Efter udførelse af trin Vælg [CURRENT]. Optagne stillbilleder gemmes i en opløsning på 1920 x Billedet kan strækkes lodret eller vandret, afhængigt af kvaliteten på den oprindelige videofil. Den kontinuerlige optagelsesfunktion kan ikke anvendes til optagelse af billeder. Du kan ikke optage video under afspilning. 4 Vælg [YES]. Du kan vælge foregående eller næste fil ved at vælge % eller &. Sådan afsluttes skærmbilledet Vælg [QUIT]. DA 35

36 Administration af filer (fortsat) Sletning af valgte filer Efter udførelse af trin 1-2 (Z side 35) 3 Vælg [FILE SELECT]. Sletning af alle filer Efter udførelse af trin 1-2 (Z side 35) 3 Vælg [DELETE ALL]. 4 Vælg den ønskede fil og vælg $. 4 Vælg [YES]. Symbolet $ vises på filen. Gentag dette trin for at vælge andre filer. For at kontrollere indholdet på filen skal du vælge [CHECK]. Sådan afsluttes skærmbilledet Vælg [QUIT]. 5 Vælg [EXEC]. 6 Vælg [YES]. Sådan afsluttes skærmbilledet Vælg [QUIT]. 36 DA

37 Beskyttelse af filer Klargøring: Vælg!- eller #-tilstand. Vælg afspilningstilstanden. 1 Berør MENU. Beskyttelse af valgte filer Efter udførelse af trin Vælg [FILE SELECT]. 2 Vælg [EDIT]. 5 Vælg den ønskede fil og vælg x. 3 Vælg [PROTECT/CANCEL]. Symbolet x (beskyttelse) vises på filen. Gentag dette trin for at vælge andre filer. For at kontrollere indholdet på filen skal du vælge [CHECK]. Beskyttelse af den aktuelt viste fil Efter udførelse af trin Vælg [CURRENT]. 6 Vælg [QUIT]. 7 Vælg [YES]. 5 Vælg [YES]. Deaktivering af beskyttelse Vælg den beskyttede fil i trin 5. Du kan vælge foregående eller næste fil ved at vælge % eller &. Sådan afsluttes skærmbilledet Vælg [QUIT]. DA 37

38 Administration af filer (fortsat) Beskyttelse af alle filer Efter udførelse af trin 1-3 (Z side 37) 4 Vælg [PROTECT ALL]. Visning af filoplysninger Klargøring:!-tilstand: Sæt afspilningen i pausetilstand. Du kan også vælge filen på indeksskærmen. #-tilstand: Afspil stillbilledet. Du kan også vælge filen på indeksskærmen. Tryk på INFO. 5 Vælg [YES]. Sådan afsluttes skærmbilledet Vælg [QUIT]. Sådan fjernes beskyttelsen af alle filer 1) I trin 4 skal du vælge [CANCEL ALL]. 2) Vælg [YES]. FOLDER (#-tilstand): Mappenavnet DATE/TIME: Datoen og klokkeslættet for indspilningen PB TIME (!-tilstand): Afspilningstid (filens længde) SIZE (#-tilstand): Billedstørrelse (Z side 64) QUALITY: Video-/billedkvalitet (Z side 64) PROTECT: Filbeskyttelsesstatus (Z side 37) Sådan deaktiveres visningen af filoplysningerne Tryk på INFO igen. 38 DA

39 Ændring af hændelsesregistrering Klargøring: Vælg!-tilstand. Vælg afspilningstilstanden. 1 Berør MENU. 6 Vælg en ny hændelse. Hvis du vil annullere hændelsesregistreringen, skal du vælge [CANCEL]. 2 Vælg [EDIT]. Ændring af hændelsen for de valgte filer Efter udførelse af trin Vælg [CHANGE EVENT REG.]. 4 Vælg [SET RANGE AND CHANGE]. 5 Vælg den første fil i området. Ændring af hændelsen for den aktuelt viste fil Efter udførelse af trin Vælg [CURRENT]. For at gennemse scener skal du vælge filen og vælge [CHECK]. 6 Vælg den sidste fil i området. 5 Vælg [YES]. 7 Vælg en ny hændelse. Hvis du vil annullere hændelsesregistreringen, skal du vælge [CANCEL]. Du kan vælge foregående eller næste fil ved at vælge % eller &. Sådan afsluttes skærmbilledet Vælg [QUIT]. DA 39

40 Administration af filer (fortsat) Opdeling af filer 6 Vælg [DIVIDE HERE]. Du kan opdele den valgte video i to. Klargøring: Vælg!-tilstand. Vælg afspilningstilstanden. 1 Berør MENU. 2 Vælg [EDIT]. Du kan indstille delingspunktet igen ved at vælge [CANCEL]. Sådan afsluttes skærmbilledet Vælg [QUIT]. 3 Vælg [DIVIDE]. Ved afspilning af den opdelte fil, vises optagelsesdatoen for delingspunktet. Du kan ikke dele filer med eksportindstillingen eller uploadinstillingen aktiveret. 4 Vælg den ønskede fil. Afspilningen starter. 5 Vælg [SET] det punkt, hvor du vil dele filen. Det anbefales at vælge [SET] efter at have trykket på pauseknappen. Brug disse kontroller for at finde delingspunktet. Det faktiske opdelingspunkt kan være lidt forskelligt fra det punkt, der angives. 40 DA

41 Beskæring af filer Du kan vælge den nødvendige del af videoen og gemme den som en ny videofil. Klargøring: Vælg!-tilstand. Vælg afspilningstilstanden. 1 Berør MENU. 2 Vælg [EDIT]. 6 Vælg [SET] ved slutpunktet. Det anbefales at vælge [SET] efter at have trykket på pauseknappen. Hvis du vil annullere indstillingen for startpunkt, skal du vælge [CANCEL]. 7 Vælg [CAPTURE TRIMMED FILE]. 3 Vælg [TRIMMING]. 4 Vælg den ønskede fil. Hvis du vil indstille start-/slutpunktet igen, skal du vælge [REDEFINE AREA]. 8 Vælg [YES]. Når kopiering er fuldført, tilføjes den kopierede fil til indeksskærmen. 9 Tryk på OK. Sådan afsluttes skærmbilledet Vælg [QUIT]. 5 Vælg [SET] ved startpunktet. Det anbefales at vælge [SET] efter at have trykket på pauseknappen. Brug disse kontroller for at finde startpunktet. DA 41

42 Administration af filer (fortsat) Ansigtssporingszoom 6 Vælg [SAVE]. Du kan forstørre delen - inklusive et ansigt - i et stillbillede og gemme den som en ny fil. Klargøring: Vælg #-tilstand. Vælg afspilningstilstanden. 1 Vælg det ønskede stillbillede. Zoombilleder gemmes i formatet 16:9 uanset deres originale format. 7 Vælg [YES]. 8 Tryk på OK. 2 Vælg. 3 Berør berøringssensoren for at vælge det ansigt, der skal zoomes ind på. 4 Vælg +. 5 Justér zoomområdet. Berør berøringssensoren for at flytte området opad eller nedad. Vælg + for at ændre zoomforholdet. 42 DA

43 Afspilningslister Det er en liste, der gør dig i stand til at ordne dine indspillede videoer i den ønskede rækkefølge. Klargøring: Vælg!-tilstand. Vælg afspilningstilstanden. Oprettelse af afspilningslister 1 Berør MENU. 5 Vælg den fil, du vil føje til afspilningslisten. For at gennemse scener skal du vælge filen og vælge [CHECK]. 6 Vælg indsættelsesstedet. 2 Vælg [EDIT PLAYLIST]. 3 Vælg [NEW LIST]. Hvis du vil tilføje andre filer, skal du gentage trin 5 og 6. For at slette en registreret scene skal du vælge den registrerede fil og derefter vælge [CANCEL]. 7 Vælg [SAVE]. 8 Vælg [SAVE AND QUIT]. 4 Vælg et punkt, og få vist filerne. [CREATE FROM SCENE]: Vis alle filer individuelt. [CREATE BY GROUP]: Vis alle angivne filer efter gruppe. [CREATE BY DATE]: Vis alle viste filer efter optagelsesdato. [CREATE BY EVENT]: Søg efter en hændelse, og få vist de tilsvarende filer efter indspilningsdato. Sådan afsluttes skærmbilledet Vælg [QUIT]. Sådan tilføjes en billedtitel efter oprettelse af afspilningsliste Se side 45. Der kan maksimalt oprettes 99 afspilningslister. Hvis du sletter de originale filer, slettes filerne også på afspilningslisten. DA 43

44 Afspilningslister (fortsat) Oprettelse af afspilningslister, der inkluderer billedtitler Du kan nemt oprette en afspilningsliste, der inkluderer en billedtitel. 1 Tryk på TITLE. Afspilning af afspilningslister 1 Berør MENU. 2 Vælg [PLAYBACK PLAYLIST]. 2 Vælg den ønskede billedtitel. 3 Vælg afspilningslisten. Du kan kontrollere billedtitlen i fuld skærm ved at vælge [CHECK]. 3 Vælg den ønskede fil. Du kan kontrollere scenen ved at vælge [CHECK]. 4 Vælg [OK]. Retur til forrige skærm Sådan afsluttes skærmbilledet Vælg [QUIT]. Sådan stoppes afspilning Vælg L. Sådan afsluttes skærmbilledet Vælg [QUIT]. Afspilning fra den ønskede scene 1) I trin 3, vælg [CHECK]. (Indeksskærmen for afspilningslister vises). 2) Vælg den ønskede scene. Under afspilning af en afspilningsliste med en billedtitel starter afspilning, efter at titlen har været vist i 5 sekunder. Når en billedtitel føjes til afspilningslisten, vises mærket til venstre for filnavnet. 44 DA

HÅNDBOG GZ-MG730 GZ-MG530 KAMERA MED HARDDISK

HÅNDBOG GZ-MG730 GZ-MG530 KAMERA MED HARDDISK HÅNDBOG KAMERA MED HARDDISK GZ-MG730 GZ-MG530 E E LYT1862-016A DA DANSK Kære kunde Tak, fordi du har købt dette kamera med harddisk. Før brugen bør du læse sikkerhedsforskrifterne og anvisningerne på side

Læs mere

HÅNDBOG GZ-MG465 GZ-MG435 GZ-MG365 GZ-MG335 GZ-MG330 KAMERA MED HARDDISK. Kære kunde E E E E E

HÅNDBOG GZ-MG465 GZ-MG435 GZ-MG365 GZ-MG335 GZ-MG330 KAMERA MED HARDDISK. Kære kunde E E E E E HÅNDBOG KAMERA MED HARDDISK GZ-MG465 GZ-MG435 GZ-MG365 GZ-MG335 GZ-MG330 E E E E E DA DANSK Kære kunde Tak, fordi du har købt dette kamera med harddisk. Før brugen bør du læse sikkerhedsforskrifterne og

Læs mere

GZ-MG70E GZ-MG60E KAMERA MED HARDDISK INSTRUKTIONSBOG DANSK INTRODUKTION 7 VIDEOINDSPILNING- OG AFSPILNING 22

GZ-MG70E GZ-MG60E KAMERA MED HARDDISK INSTRUKTIONSBOG DANSK INTRODUKTION 7 VIDEOINDSPILNING- OG AFSPILNING 22 DANSK INTRODUKTION 7 KAMERA MED HARDDISK GZ-MG70E GZ-MG60E VIDEOINDSPILNING- OG AFSPILNING 22 INDSPILNING OG AFSPILNING AF STILLBILLEDER 28 AVANCEREDE FUNKTIONER 31 MENUINDSTILLINGER 48 REFERENCER 52 Hvis

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE GZ-MG275E GZ-MG255E GZ-MG155E GZ-MG140E GZ-MG135E GZ-MG130E HARDDISK VIDEOKAMERA KIINTOLEVYKAMERA.

INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE GZ-MG275E GZ-MG255E GZ-MG155E GZ-MG140E GZ-MG135E GZ-MG130E HARDDISK VIDEOKAMERA KIINTOLEVYKAMERA. INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE HARDDISK VIDEOKAMERA KIINTOLEVYKAMERA GZ-MG275E GZ-MG255E GZ-MG155E GZ-MG140E GZ-MG135E GZ-MG130E DA FI Kære kunde Tak, fordi du har købt dette kamera med harddisk. Før brugen

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE GZ-MG575E HARDDISK VIDEOKAMERA KIINTOLEVYKAMERA. Kære kunde. Hyvä asiakkaamme,

INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE GZ-MG575E HARDDISK VIDEOKAMERA KIINTOLEVYKAMERA. Kære kunde. Hyvä asiakkaamme, INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE HARDDISK VIDEOKAMERA KIINTOLEVYKAMERA GZ-MG575E DA FI Kære kunde Tak, fordi du har købt dette kamera med harddisk. Før brugen bør du læse sikkerhedsforskrifterne og anvisningerne

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp.

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. Funktioner: 1. 5 cm TFT LCD-skærm med angivelse af optage tilstand, hukommelse på kort og batteri

Læs mere

GZ-MG50E GZ-MG40E GZ-MG30E GZ-MG20E

GZ-MG50E GZ-MG40E GZ-MG30E GZ-MG20E MasterPage: Cover M5E3PAL.book Page 1 Wednesday, August 3, 2005 4:36 PM DANSK INTRODUKTION 7 KAMERA MED HARDDISK GZ-MG50E GZ-MG40E GZ-MG30E GZ-MG20E VIDEOINDSPILNING- OG AFSPILNING 22 INDSPILNING OG AFSPILNING

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01 Beskrivelse 3 2 1 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering DEN 01 13 4.Micro USB-port 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Tænd/sluk-knap til batteri 6.Knap til side op 7.Tænd/sluk-knap 8.Knappen OK

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG GZ-HD3E VIDEOKAMERA MED HARDDISK. Kære kunde

INSTRUKTIONSBOG GZ-HD3E VIDEOKAMERA MED HARDDISK. Kære kunde INSTRUKTIONSBOG VIDEOKAMERA MED HARDDISK GZ-HD3E DA DANSK Kære kunde Tak, fordi du har købt dette kamera med harddisk. Før brug bør du læse sikkerhedsforskrifterne og anvisningerne på side 4-5, så du ikke

Læs mere

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

GZ-MC100. Grundlæggende udgave DIGITALT MEDIEKAMERA INSTRUKTIONSBOG DANSK INTRODUKTION 6 GRUNDLÆGGENDE FUNKTIONER (INDSPILNING OG AFSPILNING) 19

GZ-MC100. Grundlæggende udgave DIGITALT MEDIEKAMERA INSTRUKTIONSBOG DANSK INTRODUKTION 6 GRUNDLÆGGENDE FUNKTIONER (INDSPILNING OG AFSPILNING) 19 DANSK Grundlæggende udgave DIGITALT MEDIEKAMERA GZ-MC100 INTRODUKTION 6 GRUNDLÆGGENDE FUNKTIONER (INDSPILNING OG AFSPILNING) 19 MENUINDSTILLINGER 26 REFERENCER 32 Hvis De vil deaktivere demonstrationen,

Læs mere

Brugervejledning til dataoverførsel fra kamera til kamera

Brugervejledning til dataoverførsel fra kamera til kamera Canon digitalkamera Brugervejledning til dataoverførsel fra kamera til kamera Indholdsfortegnelse Indledning...................................... 1 Overførsel af billeder via en trådløs forbindelse........

Læs mere

GZ-MC500E DIGITALT MEDIEKAMERA INSTRUKTIONSBOG DANSK INTRODUKTION 7 VIDEOINDSPILNING- OG AFSPILNING 20 INDSPILNING OG AFSPILNING AF STILLBILLEDER 25

GZ-MC500E DIGITALT MEDIEKAMERA INSTRUKTIONSBOG DANSK INTRODUKTION 7 VIDEOINDSPILNING- OG AFSPILNING 20 INDSPILNING OG AFSPILNING AF STILLBILLEDER 25 DANSK INTRODUKTION 7 DIGITALT MEDIEKAMERA GZ-MC500E VIDEOINDSPILNING- OG AFSPILNING 20 INDSPILNING OG AFSPILNING AF STILLBILLEDER 25 STEMMEINDSPILNING- OG AFSPILNING 29 AVANCEREDE FUNKTIONER 31 MENUINDSTILLINGER

Læs mere

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning Dansk Multifunktionelt Zoom Digitalkamera Betjeningsvejledning ii INDHOLD Oversigt over knapper og funktioner... 1 Ikoner på LCD-displayet... 2 Klargøring... 2 Isætning af batterier... 2 Isætning af SD/MMC-kort...

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes.

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes. 1. Funktionsvælger CD/BÅND (OFF)/RADIO 2. FM-stereo vælger 3. FM antenne 4. CD låge 5. Stations søgehjul 6. Bass Boost søgehjul 7. CD springe/søge frem 8. CD springe/søge tilbage 9. CD programmerings knap

Læs mere

VEJLEDNING GZ-MG680 GZ-MG645 GZ-MG630 HARDDISK VIDEOKAMERA. Kære kunde E E E DANSK

VEJLEDNING GZ-MG680 GZ-MG645 GZ-MG630 HARDDISK VIDEOKAMERA. Kære kunde E E E DANSK VEJLEDNING DA HARDDISK VIDEOKAMERA GZ-MG680 GZ-MG645 GZ-MG630 E E E Kære kunde Tak, fordi du har købt dette videokamera. Før brug bør du læse sikkerhedsforskrifterne og anvisningerne på side 6 og 7, så

Læs mere

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug 1. Brugervejledning 2. Tak for dit køb af vores pen-optager. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt før ethvert forsøg på at betjene dette produkt og beholde den for din fremtids reference.

Læs mere

Dash Cam SD. Transportabelt Digitalt Videokamera (DVR ) Brugervejledning

Dash Cam SD. Transportabelt Digitalt Videokamera (DVR ) Brugervejledning Dash Cam SD Transportabelt Digitalt Videokamera (DVR ) Brugervejledning Tak for dit køb af denne digitale videooptager. Læs venligst denne vejledning omhyggeligt og gem den, så du har den til fremtidig

Læs mere

Register your product and get support at AD712. DA Brugervejledning

Register your product and get support at  AD712. DA Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome AD712 DA Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 4 Dansk 2 Docking under holdning ssystem 5 Indledning 5 Hvad er der i kassen 5 Oversigt

Læs mere

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller Brugermanual 4GB MP3/ MP4 afspiller Mail: aldi@feiyue.dk 1 VIGTIGT! For optimal brugertilfredshed foreslår vi, at du bruger en pen eller negl, når du betjener skærmen. Mail: aldi@feiyue.dk 2 INDHOLD KNAP

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Billedfremviser SU udgave

Brugervejledning til Nokia Billedfremviser SU udgave Brugervejledning til Nokia Billedfremviser SU-5 9356196 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet SU-5 er i overensstemmelse med følgende direktiv

Læs mere

Digitalvideo. Brugervejledning

Digitalvideo. Brugervejledning Digitalvideo Brugervejledning Dk 2 Indhold Introduktion Oversigt over digitalvideo... 3 Brug af betjeningspanelet... 4 Strømtilslutning... 5 Funktioner... 6 Funktionsskifter... 8 Filmfunktion Optagelse

Læs mere

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater.

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater. Garanti & Support Dette produkt har en ét-års garanti, der dækker over eventuelle problemer ved normalt brug. Misbrug af Easi-Speak eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle data, der er

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

2010 Sony Corporation NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRJ-100-32(1)

2010 Sony Corporation NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRJ-100-32(1) NEX-3/NEX-5/NEX-5C De 3D-funktioner, som denne firmwareopdatering giver mulighed for, beskrives i denne brochure. Se under "Betjeningsvejledning" og "α Håndbog", hvor sidstnævnte findes på den medfølgende

Læs mere

Tilslutning af kabler

Tilslutning af kabler svejledning LCD-farveskærm SIKKERHEDSSYMBOLER Denne vejledning anvender sikkerhedssymbolerne herunder. De angiver vigtige informationer. Læs dem omhyggeligt. ADVARSEL Manglende efterlevelse af informationerne

Læs mere

Brugermanual. Action kamera

Brugermanual. Action kamera Brugermanual Action kamera Importør: Accession ApS, Nibevej 54.1, 9200 Aalborg SV 2 INDHOLD FORORD... 4 INTRODUKTION... 4 BETJENING... 5 1. Opladning... 5 2. Optag video... 6 3. Lydkontrol video... 7 4.

Læs mere

Kom godt i gang NSZ-GS7. Netværksmedieafspiller. Skærmbilleder, betjening og specifikationer kan ændres uden varsel.

Kom godt i gang NSZ-GS7. Netværksmedieafspiller. Skærmbilleder, betjening og specifikationer kan ændres uden varsel. Kom godt i gang DK Netværksmedieafspiller NSZ-GS7 Skærmbilleder, betjening og specifikationer kan ændres uden varsel. Kom godt i gang: ON/STANDBY Tænder og slukker afspilleren. Styring af tilsluttede enheder

Læs mere

MultiSport DV609 Dansk

MultiSport DV609 Dansk ! MultiSport DV609 Dansk Notifikation: Videoudstyr med høj definition og høj rammehastighed belaster hukommelseskort meget. Afhængigt af dine indstillinger, anbefales det, at der bruges et 4 GB (eller

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

VIDEOKAMERA GZ-HD620. Detaljeret brugervejledning GZ-HD510/GZ-HD500 LYT2210-015B

VIDEOKAMERA GZ-HD620. Detaljeret brugervejledning GZ-HD510/GZ-HD500 LYT2210-015B VIDEOKAMERA GZ-HD620 Detaljeret brugervejledning GZ-HD510/GZ-HD500 LYT2210-015B Indholdsfortegnelse Guide for begyndere... 4 Opladning... 5 Optagelse... 5 Afspilning... 5 Optageråd... 5 Nyttige optageteknikker

Læs mere

Zoomax Snow. Brugsvejledning. Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk

Zoomax Snow. Brugsvejledning. Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk Zoomax Snow Brugsvejledning Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk BL-04 Beskrivelse Zoomax Snow er en letvægts elektronisk lup med en 4,3 tommer

Læs mere

Dansk. Multifuktionelt Digitalkamera Brugervejledning

Dansk. Multifuktionelt Digitalkamera Brugervejledning Dansk Multifuktionelt Digitalkamera Brugervejledning INDHOLD OVERSIGT OVER KNAPPER OG FUNKTIONER... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAYET... 2 FORBEREDELSE... 2 Isætning af batterier... 2 Isætning af SD/MMC-kortet...

Læs mere

DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Betjeningsvejledning Elma FlexScope 700. Ean:

Betjeningsvejledning Elma FlexScope 700. Ean: Betjeningsvejledning Elma FlexScope 700 Ean: 5706445640058 700-1 5706445640003 700-2 Elma FlexScope 700 side 2 Sikkerhedsinstruktioner Advarsel Forsøg aldrig at modificere eller adskille inspektionskameraet.

Læs mere

VIDEOKAMERA Detaljeret brugervejledning GZ-HD520

VIDEOKAMERA Detaljeret brugervejledning GZ-HD520 VIDEOKAMERA Detaljeret brugervejledning GZ-HD520 LYT2305-010A Indholdsfortegnelse Guide for begyndere 4 Opladning 4 Optagelse 4 Afspilning 4 Optageråd 4 Helligdage/Jul 5 Bryllup 6 Rejser 7 Forlystelsespark

Læs mere

Pebble Eco 5 BRUGSVEJLEDNING LYS OG LUP ERHVERVSVEJ 30 2610 RØDOVRE TLF. 43 451 451

Pebble Eco 5 BRUGSVEJLEDNING LYS OG LUP ERHVERVSVEJ 30 2610 RØDOVRE TLF. 43 451 451 Pebble Eco 5 BRUGSVEJLEDNING LYS OG LUP ERHVERVSVEJ 30 2610 RØDOVRE TLF. 43 451 451 Indhold Salgspakkens indhold...2 Knapper og stik...2 På forsiden...2 På bagsiden...3 Langs overkanten...3 Opladning...3

Læs mere

DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

Dansk MULTIFUNKTIONELT. Digitalkamera. Brugervejledning

Dansk MULTIFUNKTIONELT. Digitalkamera. Brugervejledning Dansk MULTIFUNKTIONELT Digitalkamera Brugervejledning INDHOLD OVERSIGT OVER KNAPPER OG FUNKTIONER... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAYET... 2 FORBEREDELSE... 2 Isætning af batterier... 2 Isætning af SD/MMC-kortet...

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Introduktion til PSS (Personal Sound System)

Introduktion til PSS (Personal Sound System) QSG_dan 29/12/04 15:19 Page 49 Introduktion til PSS (Personal Sound System) Læs dette, inden du begynder at bruge dit PSS-system. Vi håber,du bliver glad for din personligt lydsystem (pss). Registrere

Læs mere

404 CAMCORDER CAMCORDER- OG KAMERAFUNKTIONER

404 CAMCORDER CAMCORDER- OG KAMERAFUNKTIONER Dansk DANISH 404 CAMCORDER CAMCORDER- OG KAMERAFUNKTIONER Supplement til brugervejledningen til ARCHOS 404 Version 1.1 Besøg www.archos.com/manuals for at downloade den seneste version af denne vejledning.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER DK model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER Vedligeholdelse og specifikationer Oplad de genopladelige batterier helt, inden de bruges første gang. Læs betjeningsvejledningen, før du begynder at anvende udstyret.

Læs mere

DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING

DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING 1: KNAPPER OG KONTROLLER S1. LCD display S2. REW / søg tilbage / MENU / FF / søg frem S3. Volumen ned - S4. Volumen op + S5.

Læs mere

EnVivo 4GB MP3 afspiller

EnVivo 4GB MP3 afspiller Brugervejledning EnVivo 4GB MP3 afspiller Med OLED skærm & Voice Recording Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for menneskers

Læs mere

Startvejledning DANSK CEL-SV3MA240

Startvejledning DANSK CEL-SV3MA240 Startvejledning DANSK CEL-SV3MA240 Pakkens indhold Kontroller før brug, om kassen indeholder følgende dele. Hvis der mangler noget, skal du kontakte kameraforhandleren. Kamera Batteripakke NB-6LH Batterioplader

Læs mere

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Babyalarm 7010 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

Indhold. Indhold. Introduktion. Tips til betjening. Digital Monokulær Natkikkert. Indhold DENVER NVI-500 DENVER NVI-500

Indhold. Indhold. Introduktion. Tips til betjening. Digital Monokulær Natkikkert. Indhold DENVER NVI-500 DENVER NVI-500 Indhold Indhold Digital Monokulær Natkikkert Model: Indhold Introduktion 3 Tips til betjening 4 Oversigt over kikkerten 5 7 Ilægning af batteri 7 Sådan tænder du 8 Sådan slukker du 8 Anvendelse som kikkert

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

DCR-SR15E/SR20E/SX15E/ SX20E/SX20EK. Optagelse/afspilning 21 4-209-888-61(1) 2010 Sony Corporation. Indholdsfortegnelse 8. Kom godt i gang 11

DCR-SR15E/SR20E/SX15E/ SX20E/SX20EK. Optagelse/afspilning 21 4-209-888-61(1) 2010 Sony Corporation. Indholdsfortegnelse 8. Kom godt i gang 11 4-209-888-61(1) Indholdsfortegnelse 8 Kom godt i gang 11 Optagelse/afspilning 21 Få det optimale ud af dit videokamera 36 DCR-SR15E/SR20E/SX15E/ SX20E/SX20EK Lagring af billeder med en ekstern enhed 47

Læs mere

2 S i d e. Erik Vestergaard

2 S i d e. Erik Vestergaard 2 S i d e Erik Vestergaard S i d e 3 Video udstyr Det nye Sanyo videokamera kan som næsten alle apparater i dag en utrolig masse, og der følger en lang instruktionsmanual på ca. 200 sider med! For at lette

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Handycam Handbook DCR-SR210E/SR220E

Handycam Handbook DCR-SR210E/SR220E Digital camcorder Bruge camcorderen 8 Kom godt i gang 12 Handycam Handbook Optagelse/Afspilning 22 Redigering 38 DCR-SR210E/SR220E Anvende optagemedier Tilpasning af camcorderen Fejlsøgning 52 56 78 Yderligere

Læs mere

GR-D290 GR-D270 DIGITALT VIDEOKAMERA INSTRUKTIONSBOG DANSK TIL AT BEGYNDE MED 6 VIDEO-OPTAGELSE OG -GENGIVELSE 18

GR-D290 GR-D270 DIGITALT VIDEOKAMERA INSTRUKTIONSBOG DANSK TIL AT BEGYNDE MED 6 VIDEO-OPTAGELSE OG -GENGIVELSE 18 DIGITALT VIDEOKAMERA GR-D290 GR-D270 Besøg vores hjemmeside for digitale videokameraer på Internettet: http://www.jvc.co.jp/english/cyber/ For tilbehør: http://www.jvc.co.jp/english/accessory/ Kære kunde,

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

GR-D93 GR-D73 GR-D53 GR-D43 GR-D23 DIGITALT VIDEOKAMERA INSTRUKTIONSBOG DANSK TIL AT BEGYNDE MED 5 VIDEO-OPTAGELSE OG -GENGIVELSE 11

GR-D93 GR-D73 GR-D53 GR-D43 GR-D23 DIGITALT VIDEOKAMERA INSTRUKTIONSBOG DANSK TIL AT BEGYNDE MED 5 VIDEO-OPTAGELSE OG -GENGIVELSE 11 Kære kunde, Tak, fordi De har købt dette digitale videokamera. Før brugen bør De læse sikkerhedsforskrifterne og anvisningerne på side 2 3, så De ikke risikerer skader på grund af betjeningsfejl. DANSK

Læs mere

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller Brugermanual 2GB MP3 afspiller Indhold 1. Knappe funktioner og fremgagnsmåde... 4 2. Instruktioner... 4 2.1 Tænd og sluk... 4 2.2 Upload Music to the Player... 5 2.3 Afspil musik... 6 2.4 Normal or shuffle

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

Nokia-cykelopladersæt. 3.0. udgave

Nokia-cykelopladersæt. 3.0. udgave Nokia-cykelopladersæt 2 3 6 1 4 5 8 7 9 10 11 3.0. udgave 12 13 15 14 16 17 18 20 19 21 22 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med et Nokia-cykelopladersæt kan du oplade batteriet

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront 1 Medier & introduktion: Tillykke med dit nye music hall anlæg. Med AV2.1 har du let adgang til

Læs mere

DENVER DPF-407. Digital Billedramme Betjeningsvejledning

DENVER DPF-407. Digital Billedramme Betjeningsvejledning DENVER DPF-407 Digital Billedramme Betjeningsvejledning 1 INDHOLD : FEATURES:...3 KNAPPER OG KONTROLLER:...4 FJERNBETJENINGEN...5 GRUNDLÆGGENDE BETJENING:...6 1. MENUEN VALG AF FUNKTION...6 2. MENUEN VALG

Læs mere

VIDEOKAMERA GZ-MS110 BE. Detaljeret brugervejledning LYT2228-013A

VIDEOKAMERA GZ-MS110 BE. Detaljeret brugervejledning LYT2228-013A VIDEOKAMERA GZ-MS110 BE Detaljeret brugervejledning LYT2228-013A Contents Guide for begyndere 4 Opladning 4 Optagelse 4 Afspilning 4 Optageråd 4 Nyttige optageteknikker Helligdage/Jul 5 Bryllup 6 Rejser

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårig garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af det Digital Camera eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti.

Læs mere

Flerkanals-AV-receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning

Flerkanals-AV-receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning Flerkanals-AV-receiver STR-DN1020 Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning 1 Opsætning af højttalerne 2 Tilslutning af tv og andre enheder 3 Andre tilslutninger 4 Valg af højttalere

Læs mere

Welch Allyn Connex Spot Monitor kort oversigt

Welch Allyn Connex Spot Monitor kort oversigt Welch Allyn Connex Spot Monitor kort oversigt Indholdsfortegnelse Tænd/slukknap...2 Sluk...2 Log på, og vælg en profil...2 Batteristatus...2 Skift profil...2 Start/stop blodtryk...2 Start intervaller...2

Læs mere

Danish DENVER CRP-716 KNAPPER OG KONTROLLER

Danish DENVER CRP-716 KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CRP-716 Danish KNAPPER OG KONTROLLER 1. DISPLAY 2. DISPLAY AUTO OFF (display autosluk) 3. VOL +/ ALARM 2 TIL/ OFF SET 4.

Læs mere

RM-LVR1. Live-View Remote

RM-LVR1. Live-View Remote Live-View Remote RM-LVR1 Denne håndbog er et supplement til denne enheds betjeningsvejledning. Den beskriver nogle tilføjede eller ændrede funktioner samt deres betjening. Se også betjeningsvejledningen

Læs mere

Dash Cam Full HD. Transportabelt Digitalt Videokamera ( DVR ) Brugervejledning

Dash Cam Full HD. Transportabelt Digitalt Videokamera ( DVR ) Brugervejledning Dash Cam Full HD Transportabelt Digitalt Videokamera ( DVR ) Brugervejledning Tak for dit køb af denne digitale videooptager. Læs venligst denne vejledning omhyggeligt og gem den, så du har den til fremtidig

Læs mere

RNCD329 IB DAv2.qxd 17/09/2002 15:54 Page 1 RNCD 329 BÆRBAR CD-AFSPILLER. Betjeningsvejledning. Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning.

RNCD329 IB DAv2.qxd 17/09/2002 15:54 Page 1 RNCD 329 BÆRBAR CD-AFSPILLER. Betjeningsvejledning. Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning. RNCD39 IB DAv.qxd 7/09/00 5:54 Page DA RNCD 39 BÆRBAR CD-AFSPILLER Betjeningsvejledning RNCD 39 VOL STOP SKIP SKIP PLAY/ PAUSE Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning. RNCD39 IB DAv.qxd 7/09/00

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Easi-Listener eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle

Læs mere

GZ-MS250 BE GZ-MS230 BE

GZ-MS250 BE GZ-MS230 BE VIDEOKAMERA GZ-MS250 BE GZ-MS230 BE Detaljeret brugervejledning GZ-MS216 BE/AE/PE/SE GZ-MS215 BE/AE/PE/SE GZ-MS210 BE/AE/PE/SE LYT2116-015A Contents Guide for begyndere 4 Opladning 4 Optagelse 4 Afspilning

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

Mini DVB-T USB stik S6

Mini DVB-T USB stik S6 Technaxx Mini DVB-T USB stik S6 Brugermanual Find venligst Overensstemmelseserklæring for denne enhed under følgende internetadresse-link: www.technaxx.de/konformitätserklärung/mini_dvbt_stick_s6 Denne

Læs mere

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CR-918BLACK DANSK 14 15 KNAPPER OG KONTROLLER 1. / TUNE - (tilbage / fast station ned) 2. TIME SET MEM/MEMORY+ (indstil ur / hukommelse) 3. SNOOZE / SLEEP (autosluk) 4. ON / OFF (tænd / sluk) 5.

Læs mere

DENVER BPB-100C. Instruktionsmanual

DENVER BPB-100C. Instruktionsmanual DENVER BPB-100C Instruktionsmanual BRUGSANVISNING 1. Sikkerhedsforanstaltninger 1) Brug eller opbevar ikke enheden i høj temperatur eller farligt sted. 2) Udsæt ikke enheden for regn. 3) Undlad venligst

Læs mere

Bluetooth højttaler BABHCK811_1

Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Oplysningerne i denne brugervejledning kan ændres uden varsel. Amitech Danmark A/S er ikke erstatningspligtig i tilfælde

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Tevion Powerbank. Manual

Tevion Powerbank. Manual Tevion Powerbank Manual Indhold Din Universal Tevion Powerbank... 3 Hvad er inkluderet i pakken?... 3 Advarsler... 5 Delenes navne... 6 Pleje og Vedligeholdelse... 6 Betjening... 7 Fejlfinding... 10 2

Læs mere

MoJo elektronisk kikkert

MoJo elektronisk kikkert Dansk vejledning til MoJo elektronisk kikkert Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk Side 1 Tillykke med Deres MoJo elektroniske kikkert. For at

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

Easi-View. Garanti & Support. Teknisk support

Easi-View. Garanti & Support. Teknisk support Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Easi-View eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle reparationer

Læs mere

Digitalt spejlreflekskamera med enkeltobjektiv Læs dette først

Digitalt spejlreflekskamera med enkeltobjektiv Læs dette først 3-216-920-81 (1) Digitalt spejlreflekskamera med enkeltobjektiv Læs dette først DSLR-A700 Betjeningsvejledning Før du betjener apparatet, skal du læse denne vejledning og " " " (særskilt dokument) grundigt

Læs mere

GR-DX48 GR-DX37 GR-DX28 GR-DX27

GR-DX48 GR-DX37 GR-DX28 GR-DX27 Kære kunde, Tak, fordi De har købt dette digitale videokamera. Før brugen bør De læse sikkerhedsforskrifterne og anvisningerne på side 3 4, så De ikke risikerer skader på grund af betjeningsfejl. DANSK

Læs mere

Brugervejledning til Carblackbox.dk

Brugervejledning til Carblackbox.dk Brugervejledning til Carblackbox.dk Produktbeskrivelse 1)OP knap 2)MENU 3)NED knap 4)USB interface 5)Kamera 6) Højtaler 7)OK Knap 8)MODE 9)TÆND/SLUK 10)Display/skærm 11)SD kort 12)LED Natlys 13)Hul til

Læs mere