VEJLEDNING GZ-HD320 GZ-HD300 VIDEOKAMERA

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEJLEDNING GZ-HD320 GZ-HD300 VIDEOKAMERA"

Transkript

1 VEJLEDNING DA VIDEOKAMERA GZ-HD320 GZ-HD300 E E Kære kunde Tak, fordi du har købt dette videokamera. Før brug bør du læse sikkerhedsforskrifterne og anvisningerne på side 6 og 7, så du ikke risikerer skader på grund af betjeningsfejl. DANSK

2 Sådan kommer du i gang Oplad batteriet inden optagelse Sluk videokameraet og påsæt batteripakken. Adgangslampe blinker: Arbejder med filer Fjern ikke lysnetadaptoren, batteripakken eller microsd-kortet, når lampen blinker. Strøm-/ladelampe blinker: Oplader slukker: Opladning færdig Åbn låget Batteripakke Batteripakken er ikke opladet på købstidspunktet. Lysnetadapter Til stikkontakt i væggen (110 V til 240 V) FORSIGTIG Sørg for at bruge JVC-batteripakker. Hvis du bruger andre batteripakker end JVC-batteripakker, kan vi ikke garantere for sikkerhed og ydelse. Justering af håndstrop Justér stroppen og fastgør. Fastgør stroppen, når du tager videokameraet. Vær forsigtig med ikke at tabe videokameraet, når du bærer det. Håndstrop Fastgør DA

3 Indstilling af dato/tid Q Tænd videokameraet ved at åbne LCD-skærmen Strømknap T Vælg den by, der er tættest på det område, hvor du anvender videokameraet R Vælg LCD-skærm [YES] inden 10 sekunder Skub din finger op og ned på sensoren. Tryk derefter på OK. U Vælg [ON], hvis sommertid er slået til Når meddelelsen forsvinder, skal du trykke på tænd/sluk-knappen i mindst 2 sekunder for at slukke apparatet. Tryk derefter igen på knappen i mindst 2 sekunder. Rør sensorerne med din finger. Sensorerne virker ikke, hvis du rører dem med din fingernegl eller med handsker på. S Vælg [CLOCK SETTING] V Indstil datoen og klokkeslættet Berøringssensor: Indstiller datoen og klokkeslættet }: Flytter markøren mod højre OK: Uret starter DA

4 Videoindspilning FORSIGTIG Inden du optager en vigtig scene, anbefales det, at du laver en prøveoptagelse. Q Skub tilstandvælgeren for at vælge tilstanden! (video) R Vælg optagelsestilstand (REC) Tilstanden ændres, når du trykker på knappen. Auto-optagelsesindikatoren vises. S Start optagelsen Resterende plads på harddisken Videokvalitet Optagelsesstandby Tryk på knappen START/STOP for at starte optagelsen, og tryk på den igen for at stoppe. Indspilning DA

5 Afspilning Q Vælg afspilningstilstand (PLAY) Tilstanden ændres, når du trykker på knappen. R Vælg den ønskede fil Indeksskærm S Vælg F (berør OK) Afspilningsskærm Udførelse af betjeninger såsom hurtig søgning fremad eller tilbage (Z side 24) Visning af filer på tv (Z side 32) FORSIGTIG Husk at oprette kopier efter optagelse! Kopiering af filer til diske (Z side 47) Kopiering af filer til en videobåndoptager/dvd-optager (Z side 53) Afspilning af en oprettet disk (Z side 50) Redigering af filer på en computer (Z side 54) DA

6 Sikkerhedsforanstaltninger ADVARSEL: UDSÆT IKKE DETTE APPARAT FOR REGN OG FUGT, DER GIVER RISIKO FOR BRAND OG ELEKTRISKE STØD. FORSIGTIGHEDSREGLER: Forsøg aldrig at lukke kabinettet op. Der er risiko for at få elektrisk stød. Der findes ingen dele i kameraet, som brugeren selv kan reparere. Reparationer og service skal udføres af fagfolk. Hvis De ikke anvender lysnetadapter i længere tid, anbefales det, at De tager netledningen ud af stikkontakten i væggen. NINGER: Typebetegnelse og forsigtighedsregler er anbragt på undersiden og/eller bagsiden af hovedenheden. Serienummerpladen er placeret på batteripakningens monteringsdel. Information om mærkekapacitet og sikkerhedsforskrifter for lysnetadapteren sidder øverst og nederst på siden. ADVARSEL: Batteriet, kameraet med installeret batteri og fjernbetjeningen må ikke udsættes for stærk varme som f.eks. direkte sollys, ild eller lignende. FORSIGTIG: Netstikket skal til enhver tid være funktionsdygtigt. Ret ikke objektivet direkte mod solen. Dette kan føre til øjenskader og bevirke, at det interne kredsløb ikke fungerer, som det skal. Desuden vil der være fare for brand og/eller elektrisk stød. FORSIGTIG! De følgende bemærkninger vedrører eventuel fysisk beskadigelse af kameraet og personskade. Hvis De bærer eller holder kameraet i LCD-monitoren, risikerer De at tabe eller beskadige den. Brug ikke et trebenet stativ, hvis underlaget er ustabilt eller ujævnt. Stativet kan vælte, hvorved kameraet kan lide skade. FORSIGTIG! Tilslutning af kabler (lyd/video, S-Video, osv.) til kameraet og anbringelse af det ovenpå et fjernsyn frarådes, da der i så fald vil være fare for at snuble over kablerne med nedfald af kameraet og materiel skade og personskade til følge. Forsigtighedsregler for udskifteligt lithiumbatteri Lithium-batteriet i dette apparat kan forårsage brand eller kemiske forbrændinger, såfremt det ikke behandles med varsomhed. Batteriet må ikke oplades, skilles ad, udsættes for mere end 100 C eller brændes. Skift batteriet ud med Panasonic, Sanyo, Sony eller Maxell CR2025. Der er fare for eksplosion og/eller risiko for brand, hvis batteriet ikke sættes rigtigt i. Brugte batterier skal hurtigst muligt afleveres til destruktion. Opbevar batterierne utilgængeligt for børn. Forsøg aldrig at skille batteriet ad og brænd det ikke. Hvis udstyret installeres i et skab eller på en hylde, skal De sikre Dem, at der er tilstrækkelig plads omkring det, således at ventilationen ikke hindres (10 cm eller mere på begge sider samt over det og på bagsiden). Bloker ikke ventilationsåbningerne. (Hvis ventilationsåbningerne blokeres af en avis eller et stykke stof el. lign., er det ikke sikkert, at varmen kan slippe ud.) Ingen kilder med åben ild, som for eksempel stearinlys, må anbringes ovenpå apparatet. Når De skiller Dem af med batterierne, bør De tage miljø-problemerne i betragtning og overholde de lokale regler og love, der vedrører afhændelsen af disse batterier, til punkt og prikke. Dette apparat må ikke udsættes for vanddryp eller vandsprøjt. Anvend ikke dette udstyr på et badeværelse eller på steder, hvor der er vand. Undlad ligeledes at anbringe beholdere med vand eller væske (som for eksempel kosmetik eller medicin, blomstervaser, potteplanter, kopper osv.) ovenpå dette apparat. (Hvis der kommer vand eller væske ind i dette apparat, kan der opstå brand og/eller elektriske stød.) FORSIGTIG: For at undgå elektrisk stød eller beskadigelse af apparatet, skal den lille ende af netledningen trykkes godt ind i lysnetadapteren, indtil den ikke kan rokkes, hvorefter den store ende af netledningen sættes i et vekselstrømsudtag. DA SIKKERHED1

7 Brugerinformation om bortskaffelse af gammelt udstyr og batterier Produkter Batteri Bemærk: Tegnet Pb under symbolet for batterierne angiver, at dette batteri indeholder bly. [EU] Disse symboler angiver, at det elektriske og elektroniske udstyr og batteriet med dette symbol ikke må bortskaffes som almindeligt husholdningsaffald, når det skal smides ud. I stedet skal produktet indleveres på det relevante indsamlingssted for elektriske apparater og elektronisk udstyr samt batterier, hvor det bliver håndteret korrekt og efterfølgende genanvendt og recirkuleret i henhold til de love, der gælder i dit land samt direktiverne 2002/96/EC og 2006/66/EC. Ved at bortskaffe disse produkter korrekt medvirker du til at bevare naturens ressourcer samt forhindre eventulle negative påvirkninger på miljøet og folkesundheden, der ellers kunne forårsages ved forkert affaldshåndtering af disse produkter. Du kan få mere information om indsamlingssteder og genanvendelse af dette produkt ved at kontakte din lokale kommune, dit renovationsselskab eller den forretning, hvor du har købt produktet. Forkert bortskaffelse af dette produkt kan være strafbart ifølge lovgivningen i nogle lande. [Professionelle brugere] Hvis du ønsker at bortskaffe dette produkt, kan du på vores webside få oplysninger om tilbagetagning af produktet. [Lande uden for EU] Disse symboler er kun gyldige i EU. Hvis du ønsker at bortskaffe disse produkter, bedes du gøre det i overensstemmelse med gældende lovgivning eller andre regler i dit land for behandling af gammelt elektrisk og elektronisk udstyr samt brugte batterier. Husk på, at dette kamera udelukkende er beregnet til private indspilninger. Enhver kommerciel anvendelse uden forudgående tilladelse er forbudt. (Selv i tilfælde hvor du indspiller en begivenhed såsom et show, en forestilling eller en udstilling til personlig brug, anbefales det stærkt, at du på forhånd indhenter tilladelse.) Varemærker "AVCHD"- og "AVCHD"-logoet er varemærker tilhørende Panasonic Corporation og Sony Corporation. Fremstillet under licens fra Dolby Laboratories. Dolby og dobbelt-d symbolet er varemærker, tilhørende Dolby Laboratories. x.v.colour TM er et varemærke tilhørende Sony Corporation. HDMI er et varemærke tilhørende HDMI Licensing, LLC. Windows er enten et registreret varemærke eller et varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. Macintosh er et registreret varemærke tilhørende Apple Inc. itunes, imovie, iphoto er varemærker tilhørende Apple Inc., som er registreret i USA og andre lande. YouTube og YouTube-logoet er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende YouTube LLC. Andre produkt- og firmanavne i denne instruktionsbog er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. SIKKERHED2 DA

8 Indhold KOM GODT I GANG Tilbehør...10 Klargøring af fjernbetjeningen Indeks...12 Indikatorer på LCD-skærmen...14 Nødvendige indstillinger før brug...16 Opladning af batteripakken Indstilling af dato/tid Sprogindstilling Andre indstillinger...18 Justering af håndstrop Stativfæste Brug af et microsd-kort OPTAGELSE/AFSPILNING Indspilning af filer...20 Videoindspilning Indspilning af stillbilleder Zoom LED-lampe Kontrol af den resterende batteristrøm Kontrol af resterende plads på optagelsesmediet Registrering af filer til hændelser Sådan aktivers tilstanden til ansigtssporing Afspilning af filer...24 Videoafspilning Afspilning af stillbilleder Afspilning med specialeffekter Filsøgefunktion Afspilning af MTS-filer Manuel indspilning...29 Sådan skiftes der til manuel indspilningstilstand Manuel indstilling i menuen BRUG MED TV Visning af filer på tv...32 Tilslutning til tv Afspilning Betjening sammen med tv via HDMI...34 DA REDIGERING Administration af filer...35 Optagelse af et stillbillede fra en video Sletning af filer Beskyttelse af filer Visning af filoplysninger Ændring af hændelsesregistrering Opdeling af filer Beskæring af filer Ansigtssporingszoom Afspilningslister...43 Oprettelse af afspilningslister Afspilning af afspilningslister Afspilningslistens øvrige funktioner KOPIERING Kopiering af filer...46 Kopiering/flytning af filer Using a BD/DVD-brænder Brug af ekstern USB-harddisk Kopiering af filer til en videobåndoptager/ dvd-optager PC-BETJENING Oprettelse af en disk ved hjælp af en pc...54 Brug med en bærbar medieafspiller...59 Sådan tændes der for Export-tilstand Ændring af eksportindstillingen Overførsel af filer til pc Uploading af filer til websteder...61 Sådan tændes der for upload-tilstand Upload-beskæring Uploading af filer YDERLIGERE OPLYSNINGER Ændring af menuindstillingerne...63 Fejlfinding...69 Advarselsindikatorer...73 Rengøring...75 Specifikationer...76 Forsigtighedsregler...78 Stikordsregister...84

9 Sådan benyttes berøringssensoren Når menuen vises på LCD-skærmen: Q Skub din finger op og ned på sensoren. R Vælg [SET]. (Tryk på OK). A Hvis du vil vælge en knap på skærmen, der vises i venstre side, skal du røre ved den del af sensoren, der er ved siden af knappen på skærmen. B Hvis du vil vælge en knap på skærmen, der vises nederst på skærmen, skal du røre ved knapperne under dem. Læs dette først! Opret en sikkerhedskopi af vigtige indspillede data Det anbefales at kopiere vigtige, indspillede data til en dvd eller et andet indspilningsmedie til lagring. JVC kan ikke gøres ansvarlig for mistede data. Foretag en prøveindspilning Inden den faktiske indspilning af vigtige data påbegyndes, bør du foretage en prøveindspilning og afspille de indspillede data for at kontrollere, at video og lyd er indspillet korrekt. Nulstil videokameraet, hvis det ikke fungerer korrekt Luk LCD-skærmen og fjern strømforsyningen (batteripakke eller lysnetadapter) fra videokameraet. Tilslut derefter til strøm igen. Anvisninger for håndtering af batterier Brug altid JVC BN-VF808U/VF815U/ VF823U-batteripakker. Dette produkt inkluderer patenteret og anden patentbeskyttet teknologi og er fremstillet til at blive anvendt med et JVC-batteri og ikke med andre batterier. JVC kan ikke garantere dette produkts sikkerhed og ydelse, når det betjenes med andre batterier. Hvis videokameraet udsættes for en elektrostatisk afladning, skal du slukke det, før du bruger det igen. Hvis der opstår en funktionsfejl, skal du straks holde op med at bruge videokameret og kontakte din nærmeste JVC-forhandler Indspillede data kan gå tabt, når videokameraet repareres eller efterses. Opret sikkerhedskopier af alle data, før du sender udstyret til reparation eller eftersyn. Da videokameraer kan blive anvendt til demonstration i en butik, er demonstrationstilstanden som standard aktiveret Demonstrationstilstanden deaktiveres ved at indstille [DEMO MODE] til [OFF]. (Z side 65) DA

10 KOM GODT I GANG Tilbehør AP-V20E BN-VF808U Lysnetadapter Batteripakke Komponent-kabel AV-kabel RM-V751U CR2025 USB-kabel Fjernbetjening Litiumbatteri Præinstalleret i fjernbetjeningen. CD-ROM Foretag alle tilslutninger med de medfølgende kabler. Brug ikke andre kabler. 10 DA

11 Klargøring af fjernbetjeningen Der sidder et batteri i fjernbetjeningen på købstidspunktet. Fjern isoleringsmaterialet før brug. Strålens effektive virkeområde Fjernbetjeningssensor Effektiv afstand: Maks. 5 m Den udsendte stråle er muligvis ikke helt så effektiv eller kan medføre fejlfunktion, når fjernbetjeningssensoren udsættes for direkte sollys eller kraftig belysning. Sådan sættes batteriet i igen Træk batteriholderen ud ved at trykke på låseanordningen. Låseanordning Litiumbatteri (CR2025) DA 11

12 Indeks Pas på ikke at tildække 3, 4, 5 og 6 under optagelse. LCD-skærmen kan dreje DA

13 Videokamera! Strømknap # HDMI-ministik (Z side 32) $ Komponentstik (Z side 32) % DISPLAY-knap (Z side 15) & Højttaler ( Ventilationshul ) Zoomindikator (Z side 22) Knap til højtalerlydstyrke * SNAPSHOT-knap (Z side 21) + Berøringssensor, OK-knap - MENU-knap. Tilstandsvælger [!, #] / UPLOAD-knap (Z side 61) TITLE-knap (Z side 44) 0 EXPORT-knap (Z side 59) 1 DIRECT DISC-knap (Z side 48) INFO-knap (Z side 22, 38) 2 PLAY/REC-knap (Z side 20, 21, 24, 25) 3 LED-belysning (Z side 22) 4 Fjernbetjeningssensor 5 Objektiv 6 Stereomikrofon 7 DC-stik 8 START/STOP-knap (Z side 20) 9 AV-stik (Z side 33, 53) : USB-stik (Z side 47, 51, 55) Fjernbetjening Q Vindue til infrarød sender R ZOOM-knapper (T/W) (zoom ind/ud) S Op-knap T Overspringning tilbage-knap U Venstre-knap V Tilbage-knap W PLAYLIST-knap X START/STOP-knap Y S.SHOT(SNAPSHOT)-knap Z INFO-knap a Overspringning fremad-knap b PLAY/PAUSE/SET-knap c Højre-knap d Næste-knap e Ned-knap f INDEX-knap* g DISP-knap * Hver gang du trykker på INDEX, ændres skærmen som vist nedenfor:!-tilstand: Indeksskærm «Gruppeindeksskærm #-tilstand: Indeksskærm «Datoindeksskærm ; Stativfæste < Port til microsd-kort = Batteriudløserknap DA 13

14 Indikatorer på LCD-skærmen Under indspilning af både video og stillbilleder Kun under videoindspilning : 5 5! Indikator for valgt indspilningstilstand (Z side Automatisk tilstand 3: Manuel tilstand # Indikator for effekttilstand (Z side 31) $ Indikator for telemakrotilstand (Z side 31) % Indikator for LED-belysning (Z side 22) & Indikator for scenevalg (Z side 30) ( Zoomindikator (Z side 22) ) Indikator for indspilningsmedie (Z side 68) * Indikator for registrering af tab (Vises, når [DROP DETECTION] er indstillet til [OFF].) (Z side 66) + Indikator for hvidbalance (Z side 31), Indikator for baggrundslys på skærm (Z side 65) - Batteriindikator. Dato/tid (Z side 16) / Indikator for ansigtssporing (Z side 23) 0 Indikator for manuel fokusjustering (Z side 30) 1 Indikator for baglyskompensation (Z side 31) 2 Indikator for justering af lysstyrke (Z side 30).: Indikator for fotometriområde (Z side 31) 3 Lukkerhastighed (Z side 30)! Tilstandsindikator # Indikator for EXPORT-tilstand (Z side 59) $ Tæller % Indikator for uploadtilstand (Z side 61) & Videokvalitet (Z side 64) ( Resterende tid ) MREC: (Vises under indspilning.) MQ: (Vises i indspilnings-standbytilstand.) * Indikator for digital billedstabilisator (DIS) (Vises, når [DIS] er indstillet til [OFF].) (Z side 64) + Indspilningsindikator (Z side 20), Indikator for Wind Cut (Z side 64) - Hændelsesindikator (Z side 23). x.v.colour (Z side 64) Kun under indspilning af stillbilleder! Tilstandsindikator # Fokusindikator (Z side 21) $ Billedstørrelse (Z side 64) % Billedkvalitet: FINE (fin) eller STD (standard) (Z side 64) & Resterende antal billeder ( Indspilningsindikator (Z side 21) ) Indikator for lukkertilstand (Z side 63) * Indikator for selvudløser (Z side 63) 14 DA

15 Under videoafspilning Under afspilning af stillbilleder : 5 5! Tilstandsindikator # Indikator for wipe-/fader-effekt (Z side 26) $ Indikator for afspilning af afspilningsliste (vises ved afspilning af en afspilningsliste) (Z side 44) % Indikator for hurtigt gennemsyn (Z side 20) & Videokvalitet (Z side 64) ( Tæller ) Afspilningstilstand F: Afspilning Q: Pause K: Søgning fremad J: Søgning tilbage QF: Afspilning i slowmotion fremad PQ: Afspilning i slowmotion tilbage (Tallet til venstre viser hastigheden.) * Batteriindikator + Dato/tid (Z side 16), Indikator for lydstyrke - x.v.colour (Z side 64). Udgang med 1080p (Z side 67) : 5 5! Tilstandsindikator # Indikator for hurtigt gennemsyn (Z side 21) $ Mappe-/filnummer % Indikator for afspilning af diasshow & Batteriindikator ( Dato/tid (Z side 16) ) Udgang med 1080p (Z side 67) Skift af indikatortilstande på LCD-skærmen Hver gang du berører DISPLAY, skifter indikatorerne på LCD-skærmen som vist nedenfor: I indspilningstilstand: Alle indikationer/indikatorer for valgte funktioner I afspilningstilstand: Alle indikatorer/kun dato og tid/ingen indikatorer DA 15

16 Nødvendige indstillinger før brug Opladning af batteripakken Udtagning af batteripakken 1 Sluk videokameraet ved at lukke LCD-skærmen. 2 Sæt batteripakken i og tilslut derefter lysnetadaptoren. Lysnetadapter Til stikkontakt i væggen (110 V til 240 V) Indikatoren for strøm/opladning blinker for at angive, at opladningen er begyndt. Når indikatoren slukkes, er opladningen færdig. Kontrol af den resterende batteristrøm Se side 22. Du kan også bruge videokameraet udelukkende med lysnetadapteren. Den faktiske optagelsestid kan være kortere, afhængigt af optagelsesmiljøet, f.eks. ved optagelse af scener med motiver i hurtig bevægelse. Undlad at trække i eller bøje lysnetadapterens stik og kabel. Dette kan beskadige lysnetadapteren. Indstilling af dato/tid 1 Tænd videokameraet ved at åbne LCD-skærmen. 2 Berør MENU. Batteripakke BN-VF808U (medfølger) BN-VF815U BN-VF823U Opladningstid 1 h 50 m 2 h 40 m 3 h 40 m 3 Vælg [DISPLAY SETTINGS]. 4 Vælg [CLOCK ADJUST]. 16 DA

17 5 Vælg [CLOCK SETTING]. 6 Vælg den by, der er tættest på det område, hvor du rejser. 6 Vælg den by, der er tættest på det område, hvor du anvender videokameraet. Det valgte område er fremhævet Den vigtigste by i det valgte område Tidsforskel i forhold til GMT 7 Vælg [ON], hvis sommertid er slået til. Retur til forrige skærm Sådan afsluttes skærmbilledet Vælg [QUIT]. Sprogindstilling Det er muligt at skifte sproget på displayet. 1 Tænd videokameraet ved at åbne LCD-skærmen. 2 Berør MENU. 8 Indstil datoen/tiden. Ret indstillingen ved hjælp af berøringssensoren, og vælg [&] for at indstille. 3 Vælg [DISPLAY SETTINGS]. 4 Vælg [LANGUAGE]. 9 Vælg [SAVE]. For at nulstille indstillingen skal du vælge [QUIT]. Indstilling af ur til lokal tid under rejser Efter udførelse af trin 1-4 (Z side 16) 5 Vælg [AREA SETTING]. 5 Vælg det ønskede sprog. Retur til forrige skærm Sådan afsluttes skærmbilledet Vælg [QUIT]. DA 17

18 Andre indstillinger Justering af håndstrop Stativfæste Placer videokameraets taphul ud for stativets tap og fæstet ud for skruen, og drej videokameraet med uret for at montere det på stativet. Fastgør stroppen, når du tager videokameraet. Vær forsigtig med ikke at tabe videokameraet, når du bærer det. Brug ikke et stativ på et ustabilt eller ujævnt underlag. Stativet kan vælte, hvorved videokameraet kan blive alvorligt beskadiget. 18 DA

19 Brug af et microsd-kort Videokameraet er programmeret til at indspille på den indbyggede harddisk, når det leveres fra fabrikken. Du kan ændre indspilningsmediet til et microsd-kort. Funktionsdygtighed er garanteret på følgende microsd-kort. - Panasonic - TOSHIBA - SanDisk - ATP Videoindspilning: Klasse 4 eller højere microsdhc-kort (4 GB til 8 GB) For UXP-tilstand skal der benyttes klasse 6 eller højere. Indspilning af stillbilleder: microsd-kort (256 MB til 2 GB) eller microsdhc-kort (4 GB til 8 GB) Hvis der benyttes andre medier, indspilles dataene muligvis ikke korrekt, eller allerede indspillede data kan gå tabt. Multimediekort understøttes ikke. Videodata kan eventuelt ikke optages på microsd-kort, hvorpå der allerede er optaget videodata, ved hjælp af enheder fra andre fabrikanter. Fjernelse af et microsd-kort Tryk én gang på microsd-kortet. Træk microsd-kortet ud, når det stikker lidt ud af kameraet. Indsæt og fjern kun microsd-kortet, mens strømtilførslen er afbrudt. Ellers kan dataene på kortet blive beskadiget. Rør ikke terminalen på den modsatte side af mærkaten. Skift af indspilningsmedie Indstil [REC MEDIA FOR VIDEO] og [REC MEDIA FOR IMAGE] til [SD]. (Z side 68) Formatering af et microsd-kort, når det benyttes første gang Vælg [FORMAT SD CARD] for at formatere kortet. (Z side 68) Indsæt et microsd-kort Klargøring: Luk LCD-skærmen for at slukke for videokameraet. 1 Åbn microsd-kortdækslet. 2 Sæt kortet korrekt i med det skrå hjørne først. 3 Luk microsd-kortdækslet. DA 19

20 OPTAGELSE/AFSPILNING Indspilning af filer Videoindspilning Skub tilstandvælgeren for at vælge tilstanden! (video). Tryk på PLAY/REC-knappen for at vælge indspilningstilstanden. SNAPSHOT Tryk på START/STOP for at starte indspilningen. Den omtrentlige resterende indspilningstid. Du kan også starte/stoppe optagelse ved at vælge [REC] på LCD-skærmen. (Optagelseskontrol på skærmen) Stop af indspilningen Tryk på START/STOP igen. Gennemsyn af den sidst indspillede scene Vælg A, mens optagelse er midlertidigt standset. Ved at vælge $ under afspilning slettes den pågældende scene. Indspilning af et stillbillede under videoindspilning Tryk på SNAPSHOT. Ændring af videokvaliteten Skift indstillingerne i [VIDEO QUALITY]. (Z side 64) Videooptagelsestilstanden vælges automatisk, når du slukker for videokameraet og derefter tænder det igen. Hvis videokameraet ikke betjenes i 5 minutter, når strømmen er tilsluttet, slukkes det automatisk for at spare strøm. Flyt eller ryst ikke pludseligt videokameraet under indspilningen. Hvis du gør dette, kan lyden af harddisken muligvis blive indspillet. 20 DA

21 Indspilning af stillbilleder Drej tilstandsvælgeren for at vælge tilstanden # (stillbillede). Tryk på PLAY/REC-knappen for at vælge indspilningstilstanden. Tryk på SNAPSHOT og hold den halvt nede. Indikatoren? bliver grøn, når det billede, der skal indspilles, er i fokus. Visning af det sidst optagede billede Vælg A efter optagelse. Ved at vælge $ under afspilning slettes det pågældende billede. Ændring af billedkvaliteten Skift indstillingerne i [IMAGE QUALITY]. (Z side 64) Ændring af billedstørrelsen Rediger indstillingerne i [IMAGE SIZE]. (Z side 64) Kontinuerlig indspilning af stillbilleder Indstil til [CONTINUOUS SHOOTING] i [SHUTTER MODE]. (Z side 63) Tryk SNAPSHOT helt ned for at tage et billede. DIS (Digital billedstabilisator) fungerer ikke under optagelse af stillbilleder. Hvis videokameraet ikke betjenes i 5 minutter, når strømmen er tilsluttet, slukkes det automatisk for at spare strøm. Stillbilleder, der indspilles i 16:9-format, får muligvis beskåret siderne, når de udskrives. Kontroller, om billeder i 16:9-format kan udskrives hos din lokale fotohandler. DA 21

22 Indspilning af filer (fortsat) Zoom Klargøring: Vælg!- eller #-tilstand. Vælg indspilningstilstanden. Zoom ud Zoom ind Kontrol af den resterende batteristrøm!-tilstand: Tryk to gange på INFO eller INFO og vælg derefter ;. #-tilstand: Tryk på INFO. W: Vidvinkel T: Telefoto Du kan også zoome ud/ind ved at vælge [W] eller [T] på LCD-skærmen (zoomkontrol på skærmen). Zoomindstilling (fabriksindstilling)!-tilstand #-tilstand [20X / OPTICAL] [20X / OPTICAL] Ændring af maksimalt zoomforhold (kun!-tilstand) Skift indstillingerne i [ZOOM]. (Z side 64) Der kan udføres makroindspilning ned til ca. 5 cm fra motivet, når zoomhåndtaget er skubbet helt over på W. LED-lampe Klargøring: Vælg!- eller #-tilstand. Vælg indspilningstilstanden. 1 Berør MENU. 2 Vælg [LIGHT]. 3 Vælg den ønskede indstilling. ON AUTO OFF LED-lampen forbliver tændt, uanset omgivelsesforholdene. LED-lampen tændes automatisk ved optagelse i utilstrækkeligt lys. Deaktiverer denne funktion. Sådan afsluttes skærmbilledet Vælg [QUIT] eller tryk på INFO. Visningen af den mulige indspilningstid bør kun bruges som retningslinje. Den vises i enheder på 10 minutter. Kontrol af resterende plads på optagelsesmediet Klargøring: Vælg!-tilstand. Vælg indspilningstilstanden. Tryk på INFO. Den maksimale indspilningstid vises for hver videokvalitetstilstand. Ændring af videokvaliteten 1) Vælg videokvaliteten. 2) Vælg [SET]. Sådan afsluttes skærmbilledet Vælg [QUIT]. 22 DA

23 Registrering af filer til hændelser Hvis du vælger en hændelse, som du vil registrere filen efter, før du begynder indspilningen, kan du dermed nemt finde filen, når den skal afspilles. Klargøring: Vælg!-tilstand. Vælg indspilningstilstanden. 1 Berør MENU. 2 Vælg [REGISTER EVENT]. Vælg. Sådan deaktiveres tilstanden ansigtssporing Vælg igen. Optagelse af stillbilleder, mens ansigtssporingstilstanden er aktiveret 1) Tryk på knappen SNAPSHOT og hold den halvvejs nede. 3 Vælg hændelsen. 2) Tryk på knappen SNAPSHOT. Brug af selvudløser i ansigtssporingstilstanden Den valgte hændelse vises på skærmen. Sådan afsluttes skærmbilledet Vælg [QUIT]. Søgning efter hændelse Se side 28. Når du har valgt at registrere en fil efter en bestemt hændelse, bibeholdes denne indstilling, selvom du slukker videokameraet. Klargøring: Indstil [SELF-TIMER] til [FACE DETECTION]. 1) Tryk på knappen SNAPSHOT. Ansigter registreres. 2) Stillbilledet optages 3 sekunder efter, at fotografens ansigt er registreret. Fotograf Sådan aktivers tilstanden til ansigtssporing Hvis du aktiverer denne tilstand, registrerer videokameraet ansigterne og justerer lysstyrke og fokus, således at ansigterne optages tydeligt. Klargøring: Vælg!- eller #-tilstand. Vælg indspilningstilstanden. Hvis LCD-skærmen vender omvendt, vises ikke. Skift indstilling, når LCD-skærmen er i den normale position. Du kan ikke aktivere ansigtssporingstilstanden, hvis [SELF-TIMER] er indstillet til [FACE DETECTION]. (Det vises ved, at blinker.) Afhængigt af forholdene kan ansigter muligvis ikke registreres. Hvis ansigtssporing ikke fungerer, skal du deaktivere funktionen inden optagelse. DA 23

24 Afspilning af filer Videoafspilning Skub tilstandvælgeren for at vælge tilstanden! (video). Tryk på PLAY/REC-knappen for at vælge afspilningstilstanden. Indeksskærmen vises. Vælg den ønskede fil. Sådan går du til den forrige eller næste side Berør [ ] eller [ ] i mere end et sekund. Sådan afspilles nogle sekunder fra starten af hver video Berør [ ]. I nogle tilfælde kan andre dele af videoen end begyndelsen blive afspillet. Nogle videoer bliver muligvis slet ikke afspillet. Sådan slettes en video Vælg $, når afspilning er standset. Betjeninger under videoafspilningskærmknapper N : Gå tilbage til første scene i filen O : Gå til første scene i næste fil L : Vend tilbage til indeksskærmen J : Søgning tilbage (under afspilning) E : Enkeltafspilning i omvendt retning (under midlertidig standsning)* F : Afspilning Q : Pause K : Søgning fremad (under afspilning) G : Enkeltafspilning i fremad retning (under pause)* * Langsom afspilning starter, når du berører sensorknappen under E / G i et stykke tid. Sådan ændres antallet af miniaturebilleder (6 miniaturebilleder/12 miniaturebilleder) Flyt zoomhåndtaget til [W]. Sådan zoomes videoen ind under pause (kun fjernbetjening) Tryk på T på fjernbetjeningen. Tryk på,,, på fjernbetjeningen for at flytte zommområdet. Tryk på W på fjernbetjeningen og hold den inde for at annullere zoom ind. Højttalerlydstyrke : Skru ned for lydstyrken + : Skru op for lydstyrken 24 DA

25 Afspilning af stillbilleder Drej tilstandsvælgeren for at vælge tilstanden # (stillbillede). Tryk på PLAY/REC-knappen for at vælge afspilningstilstanden. Indeksskærmen vises. Vælg den ønskede fil. Sådan går du til den forrige eller næste side Berør [ ] eller [ ] i mere end et sekund. Sådan slettes et stillbillede Vælg $. Sådan ændres antalles af miniaturebilleder (6 miniaturebilleder/12 miniaturebilleder) Flyt zoomhåndtaget til [W]. Sådan zoomes billedet ind under afspilning (kun fjernbetjening) Tryk på T på fjernbetjeningen. Tryk på,,, på fjernbetjeningen for at flytte zommområdet. Tryk på W på fjernbetjeningen og hold den inde for at annullere zoom ind. Betjeninger under stillbilledafspilning-skærmknapper P : Skift afspilningsrækkefølgen for diasshow til omvendt rækkefølge F : Skift afspilningsrækkefølgen for diasshow til fremad rækkefølge L : Vend tilbage til indeksskærmen N : Vis den forrige fil F : Start diasshowet Q : Afslut diasshowet O : Vis den næste fil DA 25

26 Afspilning af filer (fortsat) Afspilning med specialeffekter Wipe- eller fade-effekter Tilføj effekter i starten og slutningen af videoerne. Disse effekter kan ikke indstilles for stillbilleder. Klargøring: Vælg!-tilstand. Vælg afspilningstilstanden. 1 Berør MENU. 2 Vælg [WIPE/FADER]. 3 Vælg den ønskede effekt. Du kan finde yderligere oplysninger om de enkelte effekter i højre spalte. Elementer der kan indstilles for WIPE/FADER O FADER-WHITE: Fader ind eller ud til/fra en hvid skærm. P FADER-BLACK: Fader ind eller ud til/fra en sort skærm. T WIPE-SLIDE: Wipe-ind fra højre mod venstre eller wipe-ud i omvendt retning. U WIPE-DOOR: Wipe-ind, hvor de to halvdele af en sort skærm åbner sig mod højre og venstre og viser scenen, eller wipe-ud i omvendt retning. V WIPE-SCROLL: Wipe-ind fra den nederste og op mod den øverste del af en sort skærm eller wipe-ud i omvendt retning. W WIPE-SHUTTER: Wipe-ind fra midten af en sort skærm mod over- og underkanten eller wipe-ud i omvendt retning. Ingen effekt anvendes på filer med en afspilningstid på under 7 sekunder. 4 Vælg den fil, du ønsker at afspille. Sådan afsluttes skærmbilledet Berør MENU. Sådan deaktiveres effekten Vælg [OFF] i trin DA

27 Filsøgefunktion Klargøring: Vælg!- eller #-tilstand. Vælg afspilningstilstanden. Gruppe-indeks skærmbillede! Du kan søge efter den ønskede fil efter gruppe. Gruppen oprettes automatisk, baseret på optagelsesdatoen og -klokkeslættet. Indholdet i gruppen ændres ved tilføjelse/sletning af redigeringsscener. 1 Vælg. 2 Vælg [GROUP]. Datoindeksskærm Du kan søge efter den ønskede fil efter indspilningsdato. 1 Vælg. #-tilstand skal du gå til trin 3. 2 Vælg [SEARCH DATE]. 3 Vælg indspilningsdatoen. 3 Vælg den fil, du ønsker at afspille. 4 Vælg den fil, du ønsker at afspille. Antallet af filer i gruppen vises i miniaturebillederne. Sådan kommer du tilbage til indeksskærmen Sådan afsluttes skærmbilledet Vælg [QUIT]. Gruppens indhold kan være ændret, afhængigt af optagelsestidsintervallet. Hvis du vil ændre indholdet, skal du registrere hændelsen. (Z side 23) De indspillede grupper er muligvis ikke angivet efter optagelsesdato, som det f.eks. er tilfældet ved kopiering af filer til et microsd-kort. Sådan kommer du tilbage til indeksskærmen Sådan afsluttes skærmbilledet Vælg [QUIT]. DA 27

28 Afspilning af filer (fortsat) Hændelsesskærm! Du kan søge efter den ønskede fil efter den hændelse, som du har registreret filen efter ved indspilningen. (Z side 23) Efter søgning efter hændelsen kan du søge efter indspilningsdatoen for at indsnævre søgningen. 1 Vælg. 2 Vælg [SEARCH EVENT]. Afspilning af MTS-filer MTS-filer (demonstrationsfiler osv.) er lagret i mappen EXTMOV. Følg nedenstående procedure til afspilning i MTS-filer i mappen EXTMOV. Klargøring: Vælg!-tilstand. Vælg afspilningstilstanden. 1 Berør MENU. 2 Vælg [PLAYBACK OTHER FILE]. 3 Vælg hændelsen. 3 Vælg den fil, du ønsker at afspille. 4 Vælg indspilningsdatoen. Hvis du vil have vist alle filerne, skal du vælge [ALL]. 5 Vælg den fil, du ønsker at afspille. Sådan kommer du tilbage til den normale filafspilningstilstand En MTS-fil oprettes i mappen EXTMOV, når administrationsinformationen er beskadiget. Sådan kommer du tilbage til indeksskærmen Sådan afsluttes skærmbilledet Vælg [QUIT]. Ændring af hændelsesregistreringen af en fil Se side DA

29 Manuel indspilning I manuel optagelsestilstand er det muligt at indstille fokus og skærmens lysstyrke manuelt. Sådan skiftes der til manuel indspilningstilstand Klargøring: Vælg!- eller #-tilstand. Vælg indspilningstilstanden. Vælg [A/M] to gange. Manuel indstilling i menuen I manuel indspilningstilstand: 1 Berør MENU. 2 Vælg [MANUAL SETTING]. 3 Vælg den ønskede menu. Sådan kommer du tilbage til den automatiske indspilningstilstand Vælg [A/M], så vises. 4 Vælg den ønskede indstilling. Afhængigt af de indstillinger du vælger, kan du indstille værdien ved hjælp af berøringssensoren. Retur til forrige skærm Sådan afsluttes skærmbilledet Vælg [QUIT]. DA 29

30 Manuel indspilning (fortsat) Menuer SCENE SELECT Justerer eksponeringen og lukkerhastigheden, så de passer til omgivelserne eller motivet. N FOCUS Justerer fokussen. FOCUS ASSIST Assisterer dig med at justere fokus. g ADJUST BRIGHTNESS Justerer lysstyrken. 9 SHUTTER SPEED En høj lukkerhastighed kan fryse et motiv i hurtig bevægelse, mens en lav lukkerhastighed kan sløre motivet og give indtryk af bevægelse. Indstillinger: [ ] = Fabriksindstilling 1 [OFF]: Deaktiverer denne funktion. 5 NIGHT: Optagelser med mere følsomhed på mørke steder ved at justere lukkerhastigheden automatisk. V TWILIGHT: Får natindspilninger til at se mere naturlige ud. 6 PORTRAIT: Motivet i forgrunden fremhæves ved at sløre baggrunden. H SPORTS: Giver klare indspilninger af motiver i hurtig bevægelse. G SNOW: Kompenserer for motiver, som kan blive for mørke, når der foretages indspilninger i omgivelser med meget stærkt lys, f.eks. på steder med sne. / SPOTLIGHT: Vælg denne indstilling, når et spotlight gør et motiv for [AUTO]: Fokus justeres automatisk. 3 A : Justerer fokus manuelt (når der anvendes zoom, vil motivet ikke blive ufokuseret, hvis du justerer fokus på telefotosiden (T), før du zoomer til vidvinkelsiden (W)). Billedet vises i sort/hvid. Konturen af det fokuserede objekt vises i blåt. Brug dette til mere præcis fokusjustering. Justér fokus og vælg derefter [SET] for at fryse [AUTO]: Lysstyrken justeres automatisk. 3 MANUAL: 6 til +6: Korrigerer lysstyrken inden for dette område i trin på 1. [AUTO]: Lysstyrken justeres automatisk. 3 MANUAL: 2,0 til +2,0 (EV): Korrigerer lysstyrken inden for dette område i trin på 1/3 [AUTO]: Lukkerhastigheden justeres automatisk. 3 MANUAL: 1/2 til 1/4000: Jo lavere værdien er, desto højere er lukkerhastigheden. [AUTO]: Lukkerhastigheden justeres automatisk. 3 MANUAL: 1/2 til 1/4000: Jo lavere værdien er, desto højere er lukkerhastigheden. Det anbefales at bruge stativet, når der indspilles med lav lukkerhastighed. 30 DA

31 Menuer = WB Justerer hvidbalancen for at opnå de bedste farver for den mængde lys, der findes på stedet under indspilningen. - BACKLIGHT COMP. Baglyskompensation gør motivet lysere ved at øge eksponeringen. PHOTOMETRY AREA Giver dig mulighed for at justere lysstyrken på det ønskede punkt, når baglyskompensationen ikke fungerer ordentligt. w EFFECT Giver dig mulighed for at indspille videoer eller stillbilleder med specielle effekter. t TELE MACRO Giver dig mulighed for at indspille et så stort motiv som muligt på en afstand af ca. 50 cm. Indstillinger: [ ] = [AUTO]: Hvidbalancen justeres automatisk. 3 MANUAL: B MWB : Justerer hvidbalancen manuelt, afhængigt af lyskilden. 1) Hold et ark almindeligt hvidt papir foran videokameraet, så det hvide papir fylder skærmen. 2) Bliv ved med at berøre OK, indtil indikatoren B vises. D FINE : Til indspilning udendørs på en solskinsdag. E CLOUD : Til indspilning udendørs på en skyet dag. F HALOGEN : Når der anvendes et videolys eller en lignende type lys. 1 [OFF] : Deaktiverer denne funktion. 0 ON : Aktiverer funktionen. 6 [WHOLE SCREEN]: Lysstyrken justeres automatisk for hele skærmen. 7 SPOT: Lysstyrken for det angivne punkt justeres automatisk. 1 [OFF]: Der anvendes ingen effekt. J SEPIA : Billedet får en brunlig tone ligesom gamle stillbilleder. K MONOTONE: Billedet bliver sort-hvidt ligesom gamle film. L CLASSIC FILM*: Denne effekt springer enkeltbilleder over for at skabe billeder med samme atmosfære som gamle film. M STROBE*: Billedet kommer til at ligne en række snapshotbilleder, der er indspillet lige efter hinanden. * Kun!-tilstand 1 [OFF]: Deaktiverer denne funktion. 0 ON : Aktiverer funktionen. Indstil [TELE MACRO] til [OFF], hvis du ikke vil tage nærbilleder. Stillbilleder, der ikke er nærbilleder, vil blive slørede, hvis [TELE MACRO] er indstillet til [ON]. DA 31

32 BRUG MED TV Visning af filer på tv Dette videokamera er konstrueret til brug sammen med farve-tv-signaler fra et højopløsnings- eller PAL-tv. Det kan ikke benyttes sammen med et tv med en anden standard. Tilslutning til tv Du kan overføre videoer fra HDMI-, KOMPONENT- eller AV-stikket. Vælg det stik, der passer bedst til dit tv. Klargøring: Sluk for alle apparater. Tilslutning via HDMI-ministikket Vi anbefaler, at du bruger et HDMI-kabel i kategori 2 (højhastighedskabel). Jævnstrømsstik HDMI-ministik Når du opretter forbindelse vha. HDMI-kablet, gengives billedet eller lyden muligvis ikke korrekt på tv'et, afhængigt af det tilsluttede tv. Udfør i så fald følgende handlinger. 1) Tag HDMI-kablet ud af forbindelse, og tilslut det igen. 2) Sluk for videokameraet, og tænd for det igen. Tilslutning via COMPONENT-stikket Jævnstrømsstik AV-stik Lysnetadapter COMPONENT-stik COMPONENT Lysnetadapter Til stikkontakt i væggen Komponent-kabel AV-kabel HDMI-kabel (ekstraudstyr) (HDMI-kabel i mini- til fuld størrelse) Til stikkontakt i væggen HDMI-stik COMPONENTindgangsstik Lydindgangsstik (venstre/højre) Videostik er ikke i brug. Redigér indstillingerne i [COMPONENT OUTPUT] alt efter forbindelsen. (Z side 67) 32 DA

33 Tilslutning via AV-stikket Afspilning Lysnetadapter Jævnstrømsstik AV-stik Når tv-tilslutningen er udført 1 Tænd for videokameraet og tv'et. 2 Indstil tv'et til tilstanden VIDEO. 3 (Kun ved tilslutning af videokameraet til VCR/DVD-optager) Tænd VCR/DVD-optageren og indstil VCR/DVD-optageren til AUX inputtilstand. 4 Start afspilning på videokameraet. (Z side 24, 25) Til stikkontakt i væggen AV-kabel Sådan vises videokameraets skærmvisning på tv'et Indstil [DISPLAY ON TV] til [ON]. (Z side 67) Hvis videoen er optaget med x.v.colour indstillet til [ON], skal du ændre indstillingen x.v.colour på tv'et (Z side 64). Se tv ets brugsanvisning, hvis du ønsker yderligere oplysninger. AV-indgangsstik Redigér indstillingerne i [VIDEO OUTPUT], så de passer til formatet på din tv-skærm. (Z side 67) DA 33

34 Betjening sammen med tv via HDMI Ved at slutte videokameraet til et HDMI-CECaktiveret tv ved hjælp af HDMI-kablet kan du anvende følgende praktiske funktioner. HDMI-CEC (Consumer Electronics Control) er en industristandard, der giver mulighed for interoperabilitet mellem HDMI-CECkompatible apparater, der er tilsluttet via HDMI-kabler. Ikke alle HDMI-apparater er kompatible med HDMI-CEC-standarden. Videokameraets HDMI-kontrolfunktion virker ikke, hvis det er tilsluttet disse apparater. Det garanteres ikke, at videokameraet kan betjenes med alle HDMI-CEC-aktiverede apparater. Afhængigt af specifikationerne for hvert HDMI-CEC-aktiverede apparat virker visse funktioner eventuelt ikke med videokameraet (der henvises til tv'ets brugsanvisning, hvis du ønsker yderligere oplysninger). Der kan forekomme utilsigtede handlinger med visse tilsluttede apparater. I disse tilfælde skal du indstille [HDMI CONTROL] til [OFF]. Klargøring: Tilslut et HDMI-kabel mellem videokameraet og tv'et. (Z side 32) Tænd for tv'et og tænd for den HDMI-CECrelaterede indstilling (der henvises til tv'ets brugsanvisning, hvis du ønsker yderligere oplysninger). Tænd for videokameraet og indstil [HDMI CONTROL] til [ON]. (Z side 67) Betjeningsmetode 1! Tænd for videokameraet. # Vælg afspilningstilstanden. $ Tilslut HDMI-kablet. Betjeningsmetode 2 Sluk for tv'et. Tv'et tændes automatisk og skifter til HDMI-inputtilstand, når der tændes for videokameraet. Videokameraet slukker automatisk. Betjeningsmetode 3 Afhængigt af det tilsluttede tv skifter videokameraets displaysprog automatisk til det sprog, der anvendes for det valgte tv, når der tændes for videokameraet (dette gælder kun, hvis videokameraet understøtter sproget for det valgte tv). For at anvende videokameraet med et andet sprog end tv'ets displaysprog skal du indstille [HDMI CONTROL] til [OFF]. Displaysproget på tv'et skifter ikke automatisk, selv om displaysproget ændres på videokameraet. Disse funktioner virker eventuelt ikke korrekt, når apparater som f.eks. en forstærker og en selektor er tilsluttet. Indstil [HDMI CONTROL] til [OFF]. Hvis HDMI-CEC ikke fungerer korrekt, skal du slukke for videokameraet og tænde det igen. 34 DA

35 REDIGERING Administration af filer FORSIGTIG Undlad at tage indspilningsmediet ud eller udføre andre betjeninger (som for eksempel at afbryde strømtilførslen), når du arbejder med filerne. Sørg også for at anvende den medfølgende lysnetadapter, da data på indspilningsmediet kan blive beskadiget, hvis batteriet løber tør for strøm under arbejdet. Hvis dataene på indspilningsmediet beskadiges, skal du atter formatere indspilningsmediet til at bruge mediet. (Z side 68) Optagelse af et stillbillede fra en video Du kan trække den ønskede scene ud af en indspillet videofil og gemme den som en stillbilledfil. Klargøring: Vælg!-tilstand. Vælg afspilningstilstanden. Tryk på SNAPSHOT, mens afspilningen er i pausetilstand. Sletning af filer Beskyttede filer kan ikke slettes. Hvis du vil slette dem, skal du først fjerne beskyttelsen. (Z side 37) Når filer først er slettet, kan de ikke genskabes igen. Kontrollér filerne, inden du sletter dem. Klargøring: Vælg!- eller #-tilstand. Vælg afspilningstilstanden. 1 Berør MENU. 2 Vælg [DELETE]. Sletning af den aktuelt viste fil Efter udførelse af trin Vælg [CURRENT]. Optagne stillbilleder gemmes i en opløsning på 1920 x Billedet kan strækkes lodret eller vandret, afhængigt af kvaliteten på den oprindelige videofil. Den kontinuerlige optagelsesfunktion kan ikke anvendes til optagelse af billeder. Du kan ikke optage video under afspilning. 4 Vælg [YES]. Du kan vælge foregående eller næste fil ved at vælge % eller &. Sådan afsluttes skærmbilledet Vælg [QUIT]. DA 35

36 Administration af filer (fortsat) Sletning af valgte filer Efter udførelse af trin 1-2 (Z side 35) 3 Vælg [FILE SELECT]. Sletning af alle filer Efter udførelse af trin 1-2 (Z side 35) 3 Vælg [DELETE ALL]. 4 Vælg den ønskede fil og vælg $. 4 Vælg [YES]. Symbolet $ vises på filen. Gentag dette trin for at vælge andre filer. For at kontrollere indholdet på filen skal du vælge [CHECK]. Sådan afsluttes skærmbilledet Vælg [QUIT]. 5 Vælg [EXEC]. 6 Vælg [YES]. Sådan afsluttes skærmbilledet Vælg [QUIT]. 36 DA

37 Beskyttelse af filer Klargøring: Vælg!- eller #-tilstand. Vælg afspilningstilstanden. 1 Berør MENU. Beskyttelse af valgte filer Efter udførelse af trin Vælg [FILE SELECT]. 2 Vælg [EDIT]. 5 Vælg den ønskede fil og vælg x. 3 Vælg [PROTECT/CANCEL]. Symbolet x (beskyttelse) vises på filen. Gentag dette trin for at vælge andre filer. For at kontrollere indholdet på filen skal du vælge [CHECK]. Beskyttelse af den aktuelt viste fil Efter udførelse af trin Vælg [CURRENT]. 6 Vælg [QUIT]. 7 Vælg [YES]. 5 Vælg [YES]. Deaktivering af beskyttelse Vælg den beskyttede fil i trin 5. Du kan vælge foregående eller næste fil ved at vælge % eller &. Sådan afsluttes skærmbilledet Vælg [QUIT]. DA 37

38 Administration af filer (fortsat) Beskyttelse af alle filer Efter udførelse af trin 1-3 (Z side 37) 4 Vælg [PROTECT ALL]. Visning af filoplysninger Klargøring:!-tilstand: Sæt afspilningen i pausetilstand. Du kan også vælge filen på indeksskærmen. #-tilstand: Afspil stillbilledet. Du kan også vælge filen på indeksskærmen. Tryk på INFO. 5 Vælg [YES]. Sådan afsluttes skærmbilledet Vælg [QUIT]. Sådan fjernes beskyttelsen af alle filer 1) I trin 4 skal du vælge [CANCEL ALL]. 2) Vælg [YES]. FOLDER (#-tilstand): Mappenavnet DATE/TIME: Datoen og klokkeslættet for indspilningen PB TIME (!-tilstand): Afspilningstid (filens længde) SIZE (#-tilstand): Billedstørrelse (Z side 64) QUALITY: Video-/billedkvalitet (Z side 64) PROTECT: Filbeskyttelsesstatus (Z side 37) Sådan deaktiveres visningen af filoplysningerne Tryk på INFO igen. 38 DA

39 Ændring af hændelsesregistrering Klargøring: Vælg!-tilstand. Vælg afspilningstilstanden. 1 Berør MENU. 6 Vælg en ny hændelse. Hvis du vil annullere hændelsesregistreringen, skal du vælge [CANCEL]. 2 Vælg [EDIT]. Ændring af hændelsen for de valgte filer Efter udførelse af trin Vælg [CHANGE EVENT REG.]. 4 Vælg [SET RANGE AND CHANGE]. 5 Vælg den første fil i området. Ændring af hændelsen for den aktuelt viste fil Efter udførelse af trin Vælg [CURRENT]. For at gennemse scener skal du vælge filen og vælge [CHECK]. 6 Vælg den sidste fil i området. 5 Vælg [YES]. 7 Vælg en ny hændelse. Hvis du vil annullere hændelsesregistreringen, skal du vælge [CANCEL]. Du kan vælge foregående eller næste fil ved at vælge % eller &. Sådan afsluttes skærmbilledet Vælg [QUIT]. DA 39

40 Administration af filer (fortsat) Opdeling af filer 6 Vælg [DIVIDE HERE]. Du kan opdele den valgte video i to. Klargøring: Vælg!-tilstand. Vælg afspilningstilstanden. 1 Berør MENU. 2 Vælg [EDIT]. Du kan indstille delingspunktet igen ved at vælge [CANCEL]. Sådan afsluttes skærmbilledet Vælg [QUIT]. 3 Vælg [DIVIDE]. Ved afspilning af den opdelte fil, vises optagelsesdatoen for delingspunktet. Du kan ikke dele filer med eksportindstillingen eller uploadinstillingen aktiveret. 4 Vælg den ønskede fil. Afspilningen starter. 5 Vælg [SET] det punkt, hvor du vil dele filen. Det anbefales at vælge [SET] efter at have trykket på pauseknappen. Brug disse kontroller for at finde delingspunktet. Det faktiske opdelingspunkt kan være lidt forskelligt fra det punkt, der angives. 40 DA

41 Beskæring af filer Du kan vælge den nødvendige del af videoen og gemme den som en ny videofil. Klargøring: Vælg!-tilstand. Vælg afspilningstilstanden. 1 Berør MENU. 2 Vælg [EDIT]. 6 Vælg [SET] ved slutpunktet. Det anbefales at vælge [SET] efter at have trykket på pauseknappen. Hvis du vil annullere indstillingen for startpunkt, skal du vælge [CANCEL]. 7 Vælg [CAPTURE TRIMMED FILE]. 3 Vælg [TRIMMING]. 4 Vælg den ønskede fil. Hvis du vil indstille start-/slutpunktet igen, skal du vælge [REDEFINE AREA]. 8 Vælg [YES]. Når kopiering er fuldført, tilføjes den kopierede fil til indeksskærmen. 9 Tryk på OK. Sådan afsluttes skærmbilledet Vælg [QUIT]. 5 Vælg [SET] ved startpunktet. Det anbefales at vælge [SET] efter at have trykket på pauseknappen. Brug disse kontroller for at finde startpunktet. DA 41

42 Administration af filer (fortsat) Ansigtssporingszoom 6 Vælg [SAVE]. Du kan forstørre delen - inklusive et ansigt - i et stillbillede og gemme den som en ny fil. Klargøring: Vælg #-tilstand. Vælg afspilningstilstanden. 1 Vælg det ønskede stillbillede. Zoombilleder gemmes i formatet 16:9 uanset deres originale format. 7 Vælg [YES]. 8 Tryk på OK. 2 Vælg. 3 Berør berøringssensoren for at vælge det ansigt, der skal zoomes ind på. 4 Vælg +. 5 Justér zoomområdet. Berør berøringssensoren for at flytte området opad eller nedad. Vælg + for at ændre zoomforholdet. 42 DA

43 Afspilningslister Det er en liste, der gør dig i stand til at ordne dine indspillede videoer i den ønskede rækkefølge. Klargøring: Vælg!-tilstand. Vælg afspilningstilstanden. Oprettelse af afspilningslister 1 Berør MENU. 5 Vælg den fil, du vil føje til afspilningslisten. For at gennemse scener skal du vælge filen og vælge [CHECK]. 6 Vælg indsættelsesstedet. 2 Vælg [EDIT PLAYLIST]. 3 Vælg [NEW LIST]. Hvis du vil tilføje andre filer, skal du gentage trin 5 og 6. For at slette en registreret scene skal du vælge den registrerede fil og derefter vælge [CANCEL]. 7 Vælg [SAVE]. 8 Vælg [SAVE AND QUIT]. 4 Vælg et punkt, og få vist filerne. [CREATE FROM SCENE]: Vis alle filer individuelt. [CREATE BY GROUP]: Vis alle angivne filer efter gruppe. [CREATE BY DATE]: Vis alle viste filer efter optagelsesdato. [CREATE BY EVENT]: Søg efter en hændelse, og få vist de tilsvarende filer efter indspilningsdato. Sådan afsluttes skærmbilledet Vælg [QUIT]. Sådan tilføjes en billedtitel efter oprettelse af afspilningsliste Se side 45. Der kan maksimalt oprettes 99 afspilningslister. Hvis du sletter de originale filer, slettes filerne også på afspilningslisten. DA 43

44 Afspilningslister (fortsat) Oprettelse af afspilningslister, der inkluderer billedtitler Du kan nemt oprette en afspilningsliste, der inkluderer en billedtitel. 1 Tryk på TITLE. Afspilning af afspilningslister 1 Berør MENU. 2 Vælg [PLAYBACK PLAYLIST]. 2 Vælg den ønskede billedtitel. 3 Vælg afspilningslisten. Du kan kontrollere billedtitlen i fuld skærm ved at vælge [CHECK]. 3 Vælg den ønskede fil. Du kan kontrollere scenen ved at vælge [CHECK]. 4 Vælg [OK]. Retur til forrige skærm Sådan afsluttes skærmbilledet Vælg [QUIT]. Sådan stoppes afspilning Vælg L. Sådan afsluttes skærmbilledet Vælg [QUIT]. Afspilning fra den ønskede scene 1) I trin 3, vælg [CHECK]. (Indeksskærmen for afspilningslister vises). 2) Vælg den ønskede scene. Under afspilning af en afspilningsliste med en billedtitel starter afspilning, efter at titlen har været vist i 5 sekunder. Når en billedtitel føjes til afspilningslisten, vises mærket til venstre for filnavnet. 44 DA

INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE GZ-MG575E HARDDISK VIDEOKAMERA KIINTOLEVYKAMERA. Kære kunde. Hyvä asiakkaamme,

INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE GZ-MG575E HARDDISK VIDEOKAMERA KIINTOLEVYKAMERA. Kære kunde. Hyvä asiakkaamme, INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE HARDDISK VIDEOKAMERA KIINTOLEVYKAMERA GZ-MG575E DA FI Kære kunde Tak, fordi du har købt dette kamera med harddisk. Før brugen bør du læse sikkerhedsforskrifterne og anvisningerne

Læs mere

GZ-MC500E DIGITALT MEDIEKAMERA INSTRUKTIONSBOG DANSK INTRODUKTION 7 VIDEOINDSPILNING- OG AFSPILNING 20 INDSPILNING OG AFSPILNING AF STILLBILLEDER 25

GZ-MC500E DIGITALT MEDIEKAMERA INSTRUKTIONSBOG DANSK INTRODUKTION 7 VIDEOINDSPILNING- OG AFSPILNING 20 INDSPILNING OG AFSPILNING AF STILLBILLEDER 25 DANSK INTRODUKTION 7 DIGITALT MEDIEKAMERA GZ-MC500E VIDEOINDSPILNING- OG AFSPILNING 20 INDSPILNING OG AFSPILNING AF STILLBILLEDER 25 STEMMEINDSPILNING- OG AFSPILNING 29 AVANCEREDE FUNKTIONER 31 MENUINDSTILLINGER

Læs mere

GR-D240 DIGITALT VIDEOKAMERA INSTRUKTIONSBOG DANSK TIL AT BEGYNDE MED 6 VIDEO-OPTAGELSE OG -GENGIVELSE 17. http://www.jvc.co.

GR-D240 DIGITALT VIDEOKAMERA INSTRUKTIONSBOG DANSK TIL AT BEGYNDE MED 6 VIDEO-OPTAGELSE OG -GENGIVELSE 17. http://www.jvc.co. GR-D240PAL.book Page 1 Thursday, November 18, 2004 10:52 AM Kære kunde, Tak, fordi De har købt dette digitale videokamera. Før brugen bør De læse sikkerhedsforskrifterne og anvisningerne på side 3 4 og

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Oplysninger om varemærker Microsoft, Windows og Windows Vista er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Oplysninger om varemærker Microsoft, Windows og Windows Vista er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller

Læs mere

Digitalkamera. Brugervejledning. De bedste resultater med dit kamera opnås ved at læse brugervejledningen, inden kameraet tages i brug.

Digitalkamera. Brugervejledning. De bedste resultater med dit kamera opnås ved at læse brugervejledningen, inden kameraet tages i brug. Digitalkamera Brugervejledning De bedste resultater med dit kamera opnås ved at læse brugervejledningen, inden kameraet tages i brug. s Oversigt over kameradele Zoomknap (s.45) Udløserknap (s.24) Tænd/sluk-knap,

Læs mere

Betjeningsvejledning til avancerede funktioner

Betjeningsvejledning til avancerede funktioner Betjeningsvejledning til avancerede funktioner Digitalkamera Model nr. DMC-SZ10 Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt igennem, før du anvender dette produkt, og gem vejledningen til fremtidig brug.

Læs mere

Betjeningsvejledning til avancerede funktioner

Betjeningsvejledning til avancerede funktioner Betjeningsvejledning til avancerede funktioner Digitalkamera Model nr. DMC-LZ40 Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt igennem, før du anvender dette produkt, og gem vejledningen til fremtidig brug.

Læs mere

HDR-PJ650E/ PJ650V/ PJ650VE/ PJ660/ PJ660E/ PJ660V/ PJ660VE

HDR-PJ650E/ PJ650V/ PJ650VE/ PJ660/ PJ660E/ PJ660V/ PJ660VE HDR-PJ650E/PJ650V/PJ650VE/PJ660/PJ660E/PJ660V/PJ660VE Hovedside HDR-PJ650E/ PJ650V/ PJ650VE/ PJ660/ PJ660E/ PJ660V/ PJ660VE Brugervejledning Brug denne vejledning hvis der skulle opstå problemer, eller

Læs mere

Avanceret Brugervejledning til kamera

Avanceret Brugervejledning til kamera DANSK Inden kameraet tages i brug Optagelse Afspilning/sletning Udskrifts-/ overførselsindstillinger Tilpasning af kameraet Fejlfinding Liste over meddelelser Appendiks Avanceret Brugervejledning til kamera

Læs mere

DAN. Brugervejledning. Digitalkamera. Læs brugervejledningen, før du bruger kameraet for at opnå de bedste resultater med kameraet.

DAN. Brugervejledning. Digitalkamera. Læs brugervejledningen, før du bruger kameraet for at opnå de bedste resultater med kameraet. DAN Digitalkamera Brugervejledning Læs brugervejledningen, før du bruger kameraet for at opnå de bedste resultater med kameraet. Tak fordi du valgte dette digitalkamera fra PENTAX. Vi anbefaler, at du

Læs mere

Betjeningsvejledning. Käyttöopas PAL. Svenska. Dansk. Suomi. DVD-kamera Bruksanvisning. DVD videokamera. DVD-videokamera. Digital Video Software

Betjeningsvejledning. Käyttöopas PAL. Svenska. Dansk. Suomi. DVD-kamera Bruksanvisning. DVD videokamera. DVD-videokamera. Digital Video Software Käyttöopas Betjeningsvejledning Användarhandbok Versio 21 Da 21. udgave Version 21 Sv Su DVD-kamera Bruksanvisning DVD videokamera Betjeningsvejledning DVD-videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi Sv

Læs mere

Digitalkamera. Brugervejledning. De bedste resultater med dit kamera opnås ved at læse brugervejledningen, inden kameraet tages i brug.

Digitalkamera. Brugervejledning. De bedste resultater med dit kamera opnås ved at læse brugervejledningen, inden kameraet tages i brug. Digitalkamera Brugervejledning De bedste resultater med dit kamera opnås ved at læse brugervejledningen, inden kameraet tages i brug. Tak fordi du valgte dette PENTAX WG-10. Vi anbefaler, at du læser denne

Læs mere

Digitalkamera. Startguide. Læs denne vejledning, før du bruger kameraet for at opnå de bedste resultater med kameraet.

Digitalkamera. Startguide. Læs denne vejledning, før du bruger kameraet for at opnå de bedste resultater med kameraet. Digitalkamera Startguide Læs denne vejledning, før du bruger kameraet for at opnå de bedste resultater med kameraet. Tak fordi du har købt dette RICOH WG-5 GPS digitalkamera. Denne startguide indeholder

Læs mere

Brugsanvisning. GE Digitalt kamera P-serien : PJ1. imagination at work. Forberedelser. Grundlæggende brug. Indstillinger af kameraets funktioner

Brugsanvisning. GE Digitalt kamera P-serien : PJ1. imagination at work. Forberedelser. Grundlæggende brug. Indstillinger af kameraets funktioner Brugsanvisning imagination at work GE Digitalt kamera P-serien : PJ1 Forberedelser Grundlæggende brug Indstillinger af kameraets funktioner Afspilning Brug af menuer Tilslutning af kamera Appendiks DK

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Tak, fordi du har købt et Nikon digitalkamera. Læs alle anvisningerne nøje, så du får størst mulig glæde af kameraet, og opbevar brugervejledningen et sted, hvor

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Vigtige funktioner i COOLPIX S6500 Billedredigerings-effekter, som er sjove og nemme at anvende under optagelse p Hurtige effekter... A30, 39 Lav billeder med

Læs mere

ADVARSEL Apparatet må ikke udsættes for regn eller fugt af hensyn til risiko for brand eller elektrisk stød.

ADVARSEL Apparatet må ikke udsættes for regn eller fugt af hensyn til risiko for brand eller elektrisk stød. A-fatning ADVARSEL Apparatet må ikke udsættes for regn eller fugt af hensyn til risiko for brand eller elektrisk stød. VIGTIGE SIKKER- HEDSINSTRUK- TIONER -GEM DISSE INSTRUKTIONER FARE LÆS OMHYGGELIGT

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Særlige funktioner ved COOLPIX L27 Lad kameraet overtage G-indstilling (let auto)... A 32 Når du retter kameraet mod motivet, vælger kameraet selv de egnede indstillinger.

Læs mere

Brugervejledning. Kom godt i gang. Grundlæggende funktioner. Digitalkamera. Optagelse af billeder. Visning og sletning af billeder

Brugervejledning. Kom godt i gang. Grundlæggende funktioner. Digitalkamera. Optagelse af billeder. Visning og sletning af billeder Kom godt i gang 1 Digitalkamera Grundlæggende funktioner 2 Brugervejledning Optagelse af billeder Visning og sletning af billeder 3 4 Redigering og udskrivning 5 Indstillinger 6 Tilslutning til en computer

Læs mere

Betjeningsvejledning DANSK

Betjeningsvejledning DANSK DIGITAL-VIDEOKAMERA Betjeningsvejledning DANSK nsk Mini Digital Video Cassette PAL Vigtige instruktioner ADVARSEL! FOR AT MINDSKE RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØD MÅ DÆKSLET (ELLER BAGSIDEN) IKKE FJERNES. BRUGEREN

Læs mere

DIGITALKAMERA. Brugervejledning

DIGITALKAMERA. Brugervejledning DIGITALKAMERA Brugervejledning Dk Her finder du tingene Find det du leder efter: i Indholdsfortegnelse s. viii-xiii Find ting ud fra deres funktion eller ud fra menunavnet. i Indeks med spørgsmål og svar

Læs mere

Digital Photo Printer

Digital Photo Printer Før du begynder Digital Photo Printer DPP-FP85/FP95 Forberedelser Direkte udskrivning Udskrivning fra et PictBridgedigitalkamera Udskrivning fra en Bluetoothkompatibel enhed Udskrivning fra en pc Fejlmeddelelser

Læs mere

K-r_OPM_DAN.book Page 0 Thursday, September 30, 2010 10:27 AM

K-r_OPM_DAN.book Page 0 Thursday, September 30, 2010 10:27 AM K-r_OPM_DAN.book Page 0 Thursday, September 30, 2010 10:27 AM Tak fordi du valgte digitalkameraet PENTAX W. Vi anbefaler, at du læser denne vejledning, før du bruger kameraet, så du får størst muligt udbytte

Læs mere

Betjeningsvejledning Blu-ray TM -diskafspiller

Betjeningsvejledning Blu-ray TM -diskafspiller Betjeningsvejledning Blu-ray TM -diskafspiller Model nr. DMP-BDT375 DMP-BDT374 DMP-BDT373 DMP-BDT371 DMP-BDT370 Firmware-opdatering Panasonic forbedrer løbende enhedens firmware for at sikre, at vores

Læs mere

YSelve apparatet YFjernbetjening Y AA-tørcellebatterier (2 stk.) YObjektivdæksel. Angiver knapper på fjernbetjeningen eller selve projektoren.

YSelve apparatet YFjernbetjening Y AA-tørcellebatterier (2 stk.) YObjektivdæksel. Angiver knapper på fjernbetjeningen eller selve projektoren. Når projektoren pakkes ud Brug checklisten herunder til at kontrollere, at du har modtaget alle delene. Hvis der mangler nogle dele, skal du kontakte forhandleren. YSelve apparatet YFjernbetjening Y AA-tørcellebatterier

Læs mere

hp photosmart 945 digitalkamera med hp instant share

hp photosmart 945 digitalkamera med hp instant share hp photosmart 945 digitalkamera med hp instant share user's manual user's manual brugermanual Varemærker og copyright 2003 Copyright Hewlett-Packard Development Company, LP Gengivelse, tillempning eller

Læs mere

OptioWG1_OPM_DAN.book Page -1 Friday, March 11, 2011 11:20 AM

OptioWG1_OPM_DAN.book Page -1 Friday, March 11, 2011 11:20 AM OptioWG1_OPM_DAN.book Page -1 Friday, March 11, 2011 11:20 AM Tak, fordi du valgte dette digitalkamera fra PENTAX. Vi anbefaler, at du læser denne vejledning, før du bruger kameraet, så du får størst muligt

Læs mere

OptioW90_OPM_DAN.book Page 0 Thursday, February 25, 2010 4:49 PM

OptioW90_OPM_DAN.book Page 0 Thursday, February 25, 2010 4:49 PM OptioW90_OPM_DAN.book Page 0 Thursday, February 25, 2010 4:49 PM Tak fordi du valgte dette digitalkamera fra PENTAX. Vi anbefaler, at du læser denne vejledning, før du bruger kameraet, så du får størst

Læs mere

Komplet kameravejledning

Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning sfortegnelse For din sikkerheds skyld Gør klar Optag Vis Tilslut Opsætningsmenuen Tekniske bemærkninger Dk Tak, fordi du har købt et Nikon COOLPIX S01-digitalkamera.

Læs mere