BILAG 2011 Årsrapport

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BILAG 2011 Årsrapport"

Transkript

1 BILAG Årsrapport 2011

2 INDHOLD GENERELLE OPLYSNINGER... 2 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS... 3 REGNSKABSOVERSIGT ØKONOMIUDVALGET UDVALGET FOR KULTUR & FRITID UDVALGET FOR BØRN & UNGDOM UDVALGET FOR TEKNIK & MILJØ UDVALGET FOR JOB & ARBEJDSMARKED UDVALGET FOR SOCIAL, SUNDHED & ÆLDRE REGNSKABSBEMÆRKNINGER ØKONOMIUDVALG UDVALGET FOR KULTUR & FRITID UDVALGET FOR BØRN & UNGDOM UDVALGET FOR TEKNIK & MILJØ UDVALGET FOR JOB & ARBEJDSMARKED UDVALGET FOR SOCIAL,SUNDHED & ÆLDRE OVERFØRSEL MELLEM ÅRENE DRIFTSOVERFØRSLER ANLÆGSOVERFØRSLER KAUTIONS-, GARANTI- OG EVENTUAL-FORPLIGTELSER LEASING LÅNEBERETTIGEDE UDGIFTER OG RENTESWAP TIMEPRISBEREGNING PERSONALEOVERSIGT NOMINELLE VÆRDIER ANLÆGSREGNSKABER OVER 2 MIO. KR UNDER 2 MIO. KR Årsrapport bilag

3 GENERELLE OPLYSNINGER Regnskabsaflæggelsen omfatter et udgiftsbaseret regnskab, der fokuserer på opgørelse af ressourceforbruget ved driftsvirksomheden og en udvidet balance indeholdende værdien af de fysiske aktiver. Autoriserede opgørelser til det udgiftsbaserede regnskab Regnskabsopgørelsen udgiftsbaseret Formålet er at vise de primære indtægtskilders evne til at finansiere de almindelige driftsudgifter og årets renteudgift/- afkast. Balancen Har til formål at vise kommunens økonomiske stilling ultimo regnskabsåret, idet tallene er sammenstillet på en sådan måde, at det tidsmæssige perspektiv er fremhævet, herunder især det korte sigte. Det skal bemærkes, at balancens poster dels er påvirket af årets pengestrøm, jf. finansieringsoversigten, dels af tilgang og afskrivninger vedrørende materielle anlægsaktiver m.v. og endelig af øvrige reguleringer af egenkapitalen. Anvendt regnskabspraksis Skal kort og præcis beskrive, hvordan de frihedsgrader, der er ved udarbejdelsen af regnskabet, er udnyttet. Det skal indgå i beskrivelsen, hvis der ændres regnskabspraksis. Finansieringsoversigten Har til formål at vise, hvordan årets resultat i sammenspil med årets låneoptagelse, afdrag på lån samt øvrige ændringer i kortfristede og langfristede tilgodehavender og gæld, dvs. de sekundære indtægtskilder og forpligtelser har påvirket kassebeholdningen. Oversigt over overførte uforbrugte driftsbevillinger. Har til formål at vise de driftsbevillinger, som er genbevilget i det følgende år. Regnskabsoversigten Har til formål at vise resultatet af den enkelte bevilling. Der henvises til bemærkningerne på de enkelte områder. Virksomhedernes udgifter til vejmænd er holdt uden for rammestyringen, og der er gjort rede for konsekvenserne for de enkelte bevillinger i bemærkningerne. Anlægsregnskabet Ved større anlægsprojekter med en omsætning over 2 mio. kr. skal der aflægges særskilt regnskab. Anlægsregnskaber med en omsætning under 2 mio. kr. er optaget i bemærkningerne. Andre opgørelser: Noter Personaleoversigt Omkostningskalkulationer ved kommunal leverandørvirksomhed af personlig og praktisk bistand Leasingforpligtelser og renteswap Nominelle værdier af tilgodehavender Låneberettigede udgifter Forpligtelser Årsrapport bilag

4 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med de regler, som Økonomi- og Indenrigsministeriet har fastlagt i Budget- og regnskabssystem for kommuner. Ændringer i regnskabspraksis Som følge af beslutningen om, at kommunerne fra og med regnskabsåret 2011 skal udarbejde halvårsregnskab, og det er blevet frivilligt at udarbejde et omkostningsregnskab, udarbejder Lejre Kommune ikke længere et omkostningsregnskab fra og med regnskab Det får følgende betydning: - Samling af aktiver i "bunker" er ikke længere tilladt, hvorfor denne praksis ophører. - Tjenestemandspensionsforpligtelsen reguleres ikke årligt med til- og afgange, men reguleres alene ved aktuarrapport (minimum hvert 5. år). - Feriepengeforpligtelser opgøres ikke som en selvstændig post i balancen. Værdien er tilbageført til egenkapitalen. Samtidig med de nævnte ændringer vil følgende oversigter ikke længere blive udarbejdet: - Resultatopgørelse - Pengestrømsopgørelse - Omregningstabel - Anlægsoversigt Derudover er der tilføjet et afsnit omhandlende arbejdsskadeforpligtelser, som er obligatorisk at indregne fra og med regnskab Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at de vil bidrage til den fremtidige serviceudøvelse, eller fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde kommunen, og når aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtigelser indregnes i balancen, når organisationen som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå kommunen, og forpligtigelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Målingen efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. For en række aktiver og forpligtelser er indregning frivillig, om de opfylder ovenstående kriterier. Det omfatter rekreative arealer, kunst og infrastruktur på aktivsiden samt hensættelser til at imødegå visse krav, og skyldigt overarbejde under forpligtelser. Sådanne aktiver og forpligtelser er ikke indregnet i balancen. Omregning af fremmed valuta Tilgodehavender, gældsforpligtelser og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til balancedagens valutakurs. Anlægsaktiver, der er købt i fremmed valuta, omregnes til historiske valutakurser. Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger, tekniske anlæg og inventar med en anskaffelsessum på over ,- kr. måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen, samt omkostninger til klargøring af aktivet, til det er klar til at blive taget i brug. Infrastrukturelle anlægsaktiver som veje, broer mv. samt ikke-operationelle anlægsaktiver som rekreative arealer, aktiver af kulturhistorisk værdi, kunstgenstande mv. indregnes og måles ikke. Årsrapport bilag

5 For finansielt leasede aktiver er kostprisen den laveste værdi af dagsværdien af aktivet og nutidsværdien af de fremtidige leasingydelser. Ejendomme erhvervet før måles til den offentlige ejendomsvurdering pr med tillæg af forbedringer og fratrukket akkumulerede afskrivninger i perioden For øvrige aktiver erhvervet før , hvor kostprisen ikke har kunnet opgøres med rimelig sikkerhed, er måling sket til genanskaffelsesværdi tilbagediskonteret til anskaffelsestidspunktet og fratrukket akkumulerede afskrivninger. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der afskrives fuldt ud i ibrugtagningsåret. For solgte eller afhændede/skrottede aktiver foretages der ikke afskrivninger i afgangsåret. Der afskrives ikke på grunde. I forbindelse med særlig ombygning/restaurering vil sagen blive revurderet, om hvorvidt brugstiden ændres væsentligt. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider: Bygninger: Administrative formål Forskellige serviceformål Diverse formål Tekniske anlæg: Ledninger og stikledninger Øvrige tekniske anlæg IT og inventar: Teknisk udstyr og driftsmateriel 50 år 30 år 15 år år år 3-5 år 5-10 år Indretning af kommunal aktivitet i lejede lokaler indregnes, såfremt værdien overstiger ,- kr. Indretningen måles til kostpris og afskrives over den forventede brugstid dog maksimalt den resterende lejeperiode eller 10 år. Der foretages ikke fradrag for en eventuel reetableringsforpligtigelse i forbindelse med fraflytning fra lejemålet. Hvis der på baggrund af en faktisk hændelse kan konstateres en væsentlig forringelse af aktivets værdi, som ikke antages at være af midlertidig karakter, foretages der nedskrivning af aktivet. Nedskrivningen foretages til den værdi, som aktivet forventes at have i den fremtidige serviceproduktion. Der foretages som udgangspunkt ikke opskrivning af anlægsaktiverne. Immaterielle anlægsaktiver (udviklingsprojekter, patenter og licenser) Immaterielle anlægsaktiver omfatter ikke finansielle anlægsaktiver uden fysisk substans, som for eksempel udviklingsprojekter, patenter og licenser. Indregning sker, hvis aktivet forventes anvendt i mere end et regnskabsår, og kostprisen overstiger ,- kr. Udviklingsprojekter vedrørende ydelser og processer, der er defineret og identificerbare, hvor den tekniske udnyttelsesgrad, tilstrækkelige ressourcer og et potentielt fremtidigt marked eller udviklingsmulighed i organisationen kan påvises, og hvor det er hensigten at fremstille, markedsføre eller anvende den pågældende ydelse eller proces, indregnes som et immaterielt aktiv. Måling sker som udgangspunkt til kostpris for de eksterne ressourcer, der er medgået til udviklingsprojektet. Efter færdiggørelse af udviklingsprojektet afskrives udviklingsomkostningerne lineært over den forventede brugstid. Afskrivningsperioden kan ikke overstige 10 år. Erhvervede immaterielle rettigheder i form af patenter og licenser måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Patenter afskrives lineært over den resterende patentperiode, og licenser afskrives over aftaleperioden, dog maximalt 10 år. Der foretages ikke opskrivninger på immaterielle anlægsaktiver. Årsrapport bilag

6 Finansielle anlægsaktiver (langfristede tilgodehavender) Tilgodehavender hos Landsbyggefonden er målt til 0 kr., da indskuddet er rente- og afdragsfrit uden tidsbegrænsning. Den nominelle værdi oplyses i en note. Øvrige finansielle anlægsaktiver måles til nominel værdi med nedskrivning af forventet tab på debitorer, hvor dette er obligatorisk. Omsætningsaktiver varebeholdninger Varebeholdninger indregnes såfremt værdien overskrider ,- kr. Udgør værdien mellem ,- kr. og ,- kr., foretages kun indregning, såfremt der er væsentlige forskydninger på beholdningerne mellem årene (væsentlige forskydninger defineres som 50 % af primo beholdningen og 10 % af omsætningen/bruttoudgiften på funktionen eller stedet, hvor forskydningerne skal registreres). Varebeholdninger under ,- kr. indregnes ikke. Varebeholdninger måles til kostpris, opgjort efter FIFO-metoden (First In First Out). Kostprisen for handelsvarer, råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger. Kostprisen for fremstillede varer og varer under fremstilling omfatter omkostninger til råvarer, hjælpematerialer og direkte løn samt indirekte produktionsomkostninger. Såfremt der konstateres væsentlige, ikke forbigående, værdiforringelser af varebeholdningernes værdi, foretages en nedskrivning til forventet nettorealisationsværdi. Der foretages som udgangspunkt ikke opskrivning af varebeholdningerne. Omsætningsaktiver grunde og bygninger til videresalg Grunde og bygninger indregnes i den regnskabspost fra det tidspunkt, der er truffet beslutning om salg, typisk ved afgivelse af anlægsbevilling. Arealerhvervelsen og løbende omkostninger måles til kostpris. Arealer anskaffet før måles til ejendomsvurderingen pr Den forholdsmæssige værdi af frasolgte arealer overføres til resultatopgørelsen i takt med, at salget sker. Omsætningsaktiver - tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende regnskabsår. Derudover indregnes mellemregning mellem indeværende og nyt år svarende til indbetalinger i nyt år vedrørende tilgodehavender i indeværende år. Periodeafgrænsningsposter indregnes under forpligtelser og omfatter modtagne indtægter til resultatføring i efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter og øvrige tilgodehavender måles til nominel værdi. Omsætningsaktiver andre værdipapirer og kapitalandele Kapitalandele i noterede organisationer måles til kursværdien på balancedagen. Kapitalandele i u-noterede organisationer (eksempelvis kommunale fællesskaber) indregnes og måles efter den indre værdis metode. Kapitalandelene i balancen måles til den forholdsmæssige andel af organisationernes regnskabsmæssige indre værdi. Egenkapital Egenkapitalen omfatter modpostkonti optaget efter de omkostningsbaserede principper og balancekonto, som er udtryk for den finansielle egenkapital. Måling for modpostkonti sker (med modsat fortegn) som angivet under materielle og immaterielle anlægsaktiver. Måling for balancekontoen sker som udgangspunkt til nominel værdi (væsentligste afvigelse herfra er modsatrettede bevægelser vedrørende forskydninger i tjenestemandspensionsforpligtelsen og arbejdsskadeforpligtelsen). Hensatte forpligtelser Tjenestemandspensionsforpligtelse Hensatte forpligtelser omfatter forventede omkostninger til pensionerede, fraflyttede og erhvervsaktive tjenestemænd, hvor forpligtelsen ikke er forsikringsafdækket. De af Indenrigsministeriet til Årsrapport bilag

7 enhver tid fastsatte regler er de gældende med hensyn til bestemmelser til beregning af hensatte forpligtelser. Forpligtelsen opgøres ved aktuarmæssig beregning på baggrund af forudsætninger om en pensionsalder på 62 år, Danmarks statistiks seneste officielle levealder forudsætninger og en intern rentesats på 2 %. Forpligtelsen beregnes minimum hvert 5. år. Der er ikke hensat til forventede omkostninger til pension til tjenestemandsansatte lærere omfattet af den lukkede gruppe, da det vurderes for mindre sandsynligt, at kommunen fremtidigt vil få denne omkostning, og da den statslige andel af pensionsforpligtigelsen ikke skal henregnes til den kommunale opgørelse af pensionsforpligtigelsen. Arbejdsskadeforpligtelse Forpligtelsen opgøres ved aktuarmæssig beregning ultimo hvert regnskabsår og på baggrund af kendskab til skader ultimo regnskabsåret. Langfristede gældsforpligtelser Prioritetsgæld Prioritetsgæld måles til nominel værdi. Leasingforpligtelser Leasingforpligtelser vedrørende finansielt leasede aktiver indregnes i balancen som gældsforpligtelser og måles til nominel værdi. Nettogæld vedrørende fonde, legater, deposita mv. Området omfatter ordning, som ifølge vedtægt administreres, men ikke ejes af kommunen. Området måles til nominel værdi. Kortfristede gældsforpligtelser Kortfristede gældsforpligtelser indregnes som udgangspunkt til nominel værdi. Årsrapport bilag

8 REGNSKABSOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET U/I Budget 2011 Omplaceringer 2011 Tillægsbevilling 2011 Korrigeret Budget 2011 Regnskab ØKONOMIUDVALG U I Drift og refusion U I UDLEJNING U I UDLEJNINGSBOLIGER U I ÆLDREBOLIGER U I STØTTET BOLIGBYGGERI U I FORPAGTNINGSAFGIFTER M.V. U I POLITISK ORGANISATION U I VEDERLAG M.V. U ØVRIG POLITISK ORGANISATION U ØKONOMIUDVALG U UDVALGET FOR TEKNIK & MILJØ U UDVALGET FOR KULTUR & FRITID U UDVALGET FOR BØRN & UNGDOM U UDVALGET FOR JOB & ARBEJDSMARKED U UDVALGET FOR SOCIAL,SUNDHED & ÆLDRE U FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET U RÅD OG NÆVN U HEGNSYNSNÆVN U I ADMINISTRATIV ORGANISATION U I PERSONALEUDGIFTER M.V. U I FÆLLES FUNKTIONER U I - 13 Årsrapport bilag

9 32 FÆLLES ADMINISTRATION M.V. U I BUDGETRAMME TEKNIK & MILJØ U BUDGETRAMME, SOCIAL & ARBEJDSMARKED U I BUDGETRAMME BØRN, UNGE & KULTUR U BORGERRÅDGIVER U BUDGETRAMME STABSFUNKTIONER U IT OG KOMMUNIKATION U I BEREDSKAB U I FORSIKRINGER OG VIKARPULJER U I ARBEJDSSKADEFORSIKRINGER U ØVRIGE FORSIKRINGER U I FÆLLES VIKARPULJE U ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER M.V U I GEBYRER I LÅN, LEASING, RENTER OG AFDRAG PÅ LÅN U LEASINGPROJEKT SKOLER U PULJER TIL SPAREMÅL U INDKØBSPOLITIK OG KONKURRENCEUDBUD U SPAREKRAV U REST. ADM. BIDRAG VEDR. FORSYNINGSVIRK U Anlæg U I UDLEJNING I STØTTET BOLIGBYGGERI I POLITISK ORGANISATION U 554 I ØKONOMIUDVALG U 554 I ADMINISTRATIV ORGANISATION U I FÆLLES ADMINISTRATION M.V. U 44 I Renter U I UDLEJNING U ÆLDREBOLIGER U Årsrapport bilag

10 09 LÅN, LEASING, RENTER OG AFDRAG PÅ LÅN U I LEASINGPROJEKT SKOLER I LÅNOPTAGELSE, RENTER OG AFDRAG U I Finansforskydninger og finansiering U I UDLEJNING U I ÆLDREBOLIGER U I ADMINISTRATIV ORGANISATION U I PERSONALEUDGIFTER M.V. U I SKATTER, TILSKUD OG UDLIGNING U I LÅN, LEASING, RENTER OG AFDRAG PÅ LÅN U I LEASINGPROJEKT SKOLER U I LÅNOPTAGELSE, RENTER OG AFDRAG U I INTERN LEASING I UDVALGET FOR KULTUR & FRITID U/I Budget 2011 Omplaceringer 2011 Tillægsbevilling 2011 Korrigeret Budget 2011 Regnskab 2011 U I Drift og refusion U I FRITIDSFACILITETER U I FÆLLES FACILITETER U I IDRÆTSHAL HVALSØ U I IDRÆTSHAL SÅBY U Årsrapport bilag

11 I IDRÆTSHAL BRAMSNÆSVIG U I IDRÆTSHAL KIRKE HYLLINGE U I IDRÆTSHAL GLIM U IDRÆTSHAL OSTED U I IDRÆTSHAL LEJRE U IDRÆTSHAL TRÆLLERUP U KULTUREL VIRKSOMHED U I FOLKEBIBLIOTEKET U I MUSIKSKOLEN U TILSKUD TIL KULTURELLE OPGAVER, MUSEER M.V. I U I OPLEVELSESKOMMUNEN U LEJRE ARKIVERNE U I FOLKEOPLYSNING OG FRITIDSAKTIVITETER U FRITIDSAKTIVITETER M.V. UNDER FOLKEOPLYS- NINGSLOVEN 31 FRITIDSAKTIVITETER M.V. UDEN FOR FOLKEOP- LYSNINGSLOVEN I U I U Anlæg U FRITIDSFACILITETER U FÆLLES FACILITETER U UDVALGET FOR BØRN & UNGDOM U/I Budget 2011 Omplaceringer 2011 Tillægsbevilling 2011 Korrigeret Budget 2011 Regnskab 2011 U I Drift og refusion U I FOLKESKOLEN M.V. U I Årsrapport bilag

12 10 FÆLLES UDGIFTER OG INDTÆGTER SKOLER U I FÆLLES UDGIFTER OG INDTÆGTER SFO U I ALLERSLEV SKOLE U I BRAMSNÆSVIG SKOLE U I GLIM SKOLE U HVALSØ SKOLE U I KIRKE SAABY SKOLE U I KIRKE HYLLINGE SKOLE U KIRKE SONNERUP SKOLE U I OSTED SKOLE U I SÆBY-GERSHØJ SKOLE U I TRÆLLERUPSKOLEN U I FIRKLØVERSKOLEN U TILBUD TIL BØRN OG UNGE U I KOMPENSATION LØN/MERUDGIFTER U I STØTTEPÆDAGOGER SKOLER OG DAGINST. U SÆRLIGE TILBUD U I SUNDHEDSUDGIFTER U PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING U I FAMILIEHUSET U HELDAGSKLASSEN U I SPECIALKLASSER U UNDERVISNING UDEN FOR FOLKESKOLEN U I FÆLLESUDGIFTER U UNGDOMSSKOLEN U I BIDRAG TIL ØVRIGE SKOLER U TANDPLEJEN U I FORÆLDREBETALING M.V. U I FORÆLDREBETALING I FRIPLADSER, SØSKENDERABAT M.V. U DRIFT DAGTILBUD U I FÆLLESUDGIFTER DAGINSTITUTIONER U I BIDRAG TIL PULJEINSTITUTIONER M.V. U DAGPLEJEN U Årsrapport bilag

13 I AVNSTRUP BØRNEGÅRD U BØGEN U BIRKEN U I EGEBJERGET U FUGLEMARKEN U HYLLEBJERGET OG NATURSKOVBH. I EJBY U LÆRKEREDEN U I MYRETUEN + SOLSIKKEN U MØLLEBJERGHAVE U MØLLEHUSET U OSTED BØRNEHAVE U RØGLEBAKKEN + LEJRE NATURBØRNEHAVE U SKOVVEJENS BØRNEHAVE U SØHUS U SØPAVILLONEN U BØRNEHAVEN REMISEN U HYLLINGE LYNDBY BØRNEHAVE U BØRNEHAVEN ROLLINGEN U SÅBY BØRNEHAVE U I - 26 Anlæg U I 01 FOLKESKOLEN M.V. U TILBUD TIL BØRN OG UNGE U UNDERVISNING UDEN FOR FOLKESKOLEN U TANDPLEJEN U DRIFT DAGTILBUD U FÆLLESUDGIFTER DAGINSTITUTIONER U DAGPLEJEN U UDVALGET FOR TEKNIK & MILJØ U/I Budget 2011 Omplaceringer 2011 Tillægsbevilling 2011 Korrigeret Budget 2011 Regnskab 2011 U I Drift og refusion U I MILJØFORANTALTNINGER U I VANDLØB, VEDLIGEHOLDELSE M.V. U I ROTTEBEKÆMPELSE U I FORSYNINGSVIRKSOMHED U I Årsrapport bilag

14 24 RENOVATION U I VEJ OG PARK U I GRØNNE AREALER U I MATERIELGÅRDEN U I VEJVEDLIGEHOLDELSE U VINTERVEDLIGEHOLDELSE U I KOLLEKTIV TRAFIK U ADMINISTRATION M.V. U I IT-FAGSYSTEMER, GIS U I AGENDA 21 U BYFORNYELSE U I EJENDOMSADMINISTRATION U I EJENDOMSVEDLIGEHOLDELSE U I ENERGIFORBRUG U SAMORDNET RENGØRING M.V. U I DRIFT AF ADMINISTRATIONSBYGNINGER U ENERGISTYRING OG -MÆRKNING U I GEBYRER I Anlæg U I MILJØFORANTALTNINGER U I VANDLØB, VEDLIGEHOLDELSE M.V. U I VEJ OG PARK U VEJVEDLIGEHOLDELSE U EJENDOMSADMINISTRATION U EJENDOMSVEDLIGEHOLDELSE U UDVALGET FOR JOB & ARBEJDSMARKED U/I Budget 2011 Omplaceringer 2011 Tillægsbevilling 2011 Korrigeret Budget 2011 Regnskab 2011 U I Drift og refusion U I UNGDOMSVEJL. OG SÆRLIG TILRETT. UDD. U ARB.MAR.FORANST. OG FORSØRGERYDELSER U Årsrapport bilag

15 I INTRODUKT.PROGRAM UDLÆND. OG YDELSER U I BESKÆFT.ORDNING, SYGE- OG A-DAGPENGE U I UDVALGET FOR SOCIAL, SUNDHED & ÆLDRE U/I Budget 2011 Omplaceringer 2011 Tillægsbevilling 2011 Korrigeret Budget 2011 Regnskab 2011 U I Drift og refusion U I PLEJE OG OMSORG U I BØGEBAKKEN U AMMERSHØJPARKEN U I HVALSØ ÆLDRECENTER U I FRIT VALG ORDNINGEN - BESTILLER U I MELLEMKOMM. AFR PLEJE I PL.BOLIG MV. U I ÆLDREDRIFT - FÆLLES U I HJEMMEPLEJE - UDFØRER U I SYGEPLEJE U AKTIVITET OG SAMVÆR U I NATTEVAGT U HJÆLPEMIDLER, TRÆNING OG FOREBYG- GENE AKTIVITET U I HJÆLPEMIDLER OG TILSKUD M.V. U I GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLD.TRÆNING U FOREBYGGENDE INDSATS FOR ÆLDRE OG HANDICAPPEDE I U STØTTE TIL FRIVILLIG SOCIALT ARBEJDE U AKTIVITETSCENTRE U I SUNDHEDSUDGIFTER U AKTIVITETSBESTEMT MEDFINANSIERING AF SUNDHEDSVÆSEN I U OMSORGS- OG SPECIALTANDPLEJE U I SUNDHEDSFREMME OG FOREBYGGELSE U ANDRE SUNDHEDSUDGIFTER U Årsrapport bilag

16 40 SÆRLIGE FORANSTALTNINGER TIL VOKS- NE U I KONTAKTPERSONER OG LEDSAGERORDNING U I SOCIALPSYKIATRISK CENTER U I SOLVANG U I BRAMSNÆSVIG U I BOFÆLLESSKABER U TILBUD PERSONER MED SÆRLIGE SOCIALE VANSKELIGHEDER I U I SOCIALE YDELSER U I ALKOHOL-/STOFMISBRUG+SOCIALT UDSATTE U I SOCIALE YDELSER U I KONTANTE YDELSER U I ØVRIGE SOCIALE YDELSER U I Anlæg U I 10 PLEJE OG OMSORG U Årsrapport bilag

17 REGNSKABSBEMÆRKNINGER Regnskabsbemærkninger ØKONOMIUDVALG 01 UDLEJNING 10 UDLEJNINGSBOLIGER Mål- og rammestyret Sæt X hvis M&R Udgift Indtægt Nettovirkning Forventet regnskab , manglende husleje for 7 solgte ejendomme 500 Forventet regnskab , indkøbsbesparelser -9 Budgetomplacering varme Domus Felix 50 Tillægsbevillinger - i alt 541 Samlet afvigelse til forklaring -280 Bevillingsansvarlig skal udarbejde handleplan Indstillet til overførsel iht. overførselsreglerne 0 Sum - afvigelse uden for overførselsreglerne jf. nedenstående specifikation -280 Flygtningeboliger administreret af Boligselskab har givet underskud. Ingen husleje når de bruges til midlertidig bolig til flygtninge -280 Boligerne visiteres til ældre, akutboligsøgende og flygtninge, herudover er der enkelte erhvervslejemål. Der er ca. 145 boliger. Bevillingen indeholder faste udgifter til f.eks. ejendomsskat, renovation samt energi i de perioder, hvor de ikke er udlejet. Til de boliger, der benyttes til midlertidig boligplacering af flygtninge, afholdes alle udgifter, inkl. vedligeholdelse og energi. For de boliger, der administreres af boligselskab, afregnes kvartalvis bagud. Oktober kvartal kendes ført i Årsrapport bilag

18 1 ØKONOMIUDVALG 01 UDLEJNING 11 ÆLDREBOLIGER Mål- og rammestyret Sæt X hvis M&R Udgift Indtægt Nettovirkning Omplacering Kløverhuset og Østbo -585 Omplacering Kløverhuset og Østbo 585 Forventet regnskab , mindre huslejeindtægt på Langetoften i Osted 500 Forventet regnskab , indkøbsbesparelse -16 Tillægsbevillinger - i alt 484 Samlet afvigelse til forklaring Bevillingsansvarlig skal udarbejde handleplan Indstillet til overførsel iht. overførselsreglerne 0 Sum - afvigelse uden for overførselsreglerne jf. nedenstående specifikation Ældreboliger Bøgebakken II, 31 boliger ej optaget budget, merindtægt Østbo II, 6 boliger, ej optaget budget, merindtægt 65 Langetoften 24 ældreboliger Osted, lejetab -194 Ammershøjparken 50 ældreboliger, varmeregulering 424 Bøgebakken I 38 boliger, vedligeholdelse -492 Toftekæret 4 boliger -10 Åbanken 4 boliger 28 Nødager 24 boliger, varmereguleringer -92 Østbo og kløverhuser 14 boliger -75 Ærøvej 12 boliger -8 Smedegården 6 boliger, nyt gasfyr -151 Grønnehave 17 boliger 28 Ebbemosen 6 boliger 25 Der er ibrugtaget 31 boliger på Bøgebakken II og 6 boliger på Østbo II i Der bliver aflagt særskilt regnskab til beboerne, der skal godkende det. Overskud eller underskud skal indregnes i følgende års huslejer. Bevillingen udviser et likviditetsoverskud, fordi renter og afdrag afholdes på andet kontoområde. Herudover opkræves til henlæggelser til vedligeholdelse af ejendommene. Årsrapport bilag

19 1 ØKONOMIUDVALG 01 UDLEJNING 12 STØTTET BOLIGBYGGERI Mål- og rammestyret Sæt X hvis M&R Udgift Indtægt Nettovirkning Tillægsbevillinger - i alt 0 Samlet afvigelse til forklaring 104 Indstillet til overførsel iht. overførselsreglerne Sum - afvigelse uden for overførselsreglerne jf. nedenstående specifikation 104 Årligt tilskud fra staten vedrørende servicecentre 72 Årligt tilskud til S/I Kirke Hyllinge Ungdomsboliger, ej udbetalt pga. konkurs 80 Kommunens andel af tab ved S/I Kirke Hyllinge Ungdomsboliger konkurs -231 Faldende udgifter til støtte til opførsel af støttede boliger 183 Årsrapport bilag

20 1 ØKONOMIUDVALG 01 UDLEJNING 13 FORPAGTNINGSAFGIFTER M.V. Mål- og rammestyret Sæt X hvis M&R Udgift Indtægt Nettovirkning Forventet regnskab , mindre forpagtningsafgift som følge af solgte arealer 50 Tillægsbevillinger - i alt 50 Samlet afvigelse til forklaring -17 Indstillet til overførsel iht. overførselsreglerne Sum - afvigelse uden for overførselsreglerne jf. nedenstående specifikation -17 Manglende forpagtningsindtægter efter udbud 37 Færre udgifter til fællesområder -20 Årsrapport bilag

21 1 ØKONOMIUDVALG 02 POLITISK ORGANISATION 20 VEDERLAG M.V. Mål- og rammestyret Sæt X hvis M&R Udgift Indtægt Nettovirkning Tillægsbevillinger - i alt 0 Samlet afvigelse til forklaring 109 Indstillet til overførsel iht. overførselsreglerne Sum - afvigelse uden for overførselsreglerne jf. nedenstående specifikation 109 Årsrapport bilag

22 1 ØKONOMIUDVALG 02 POLITISK ORGANISATION 21 ØVRIG POLITISK ORGANISATION Mål- og rammestyret Sæt X hvis M&R Udgift Indtægt Nettovirkning Overførsel fra 2010 til drift 17 Forventet regnskab , indkøbsbesparelser -5 Tillægsbevillinger - i alt 12 Samlet afvigelse til forklaring 82 Indstillet til overførsel iht. overførselsreglerne Sum - afvigelse uden for overførselsreglerne jf. nedenstående specifikation 82 Afvigelsen skyldes primært merudgifter til valg. Årsrapport bilag

23 1 ØKONOMIUDVALG 02 POLITISK ORGANISATION 22 ØKONOMIUDVALG Mål- og rammestyret Sæt X hvis M&R Udgift Indtægt Nettovirkning Tillægsbevillinger - i alt 0 Samlet afvigelse til forklaring 38 Indstillet til overførsel iht. overførselsreglerne Sum - afvigelse uden for overførselsreglerne jf. nedenstående specifikation 38 Økonomiudvalget har ikke som udvalg deltaget i særskilte seminarer eller aktiviteter, men har deltaget sammen med andre Kommunalbestyrelsesmedlemmer i Kommunaløkonomisk Forum og Delegeretmøde. Årsrapport bilag

24 1 ØKONOMIUDVALG 02 POLITISK ORGANISATION 26 UDVALGET FOR JOB & ARBEJDSMARKED Mål- og rammestyret Sæt X hvis M&R Udgift Indtægt Nettovirkning Tillægsbevillinger - i alt 0 Samlet afvigelse til forklaring -32 Indstillet til overførsel iht. overførselsreglerne Sum - afvigelse uden for overførselsreglerne jf. nedenstående specifikation -32 Årsrapport bilag

25 1 ØKONOMIUDVALG 02 POLITISK ORGANISATION 29 RÅD OG NÆVN Mål- og rammestyret Sæt X hvis M&R Udgift Indtægt Nettovirkning Forventet regnskab , indkøbsbesparelser 5 Tillægsbevillinger - i alt 5 Samlet afvigelse til forklaring -37 Indstillet til overførsel iht. overførselsreglerne Sum - afvigelse uden for overførselsreglerne jf. nedenstående specifikation -37 Årsrapport bilag

26 1 ØKONOMIUDVALG 03 ADMINISTRATIV ORGANISATION 30 PERSONALEUDGIFTER M.V. Mål- og rammestyret X Sæt X hvis M&R Udgift Indtægt Nettovirkning Overførsel fra 2010 til drift Forventet regnskab , omplacering til borgerrådgiver og fundraising -700 Forventet regnskab , mindre omplaceringer og indkøbsbesparelser -19 Forventet regnskab , udmøntning af effektiviseringsbesparelse -155 Omplacering trepartsmidler -735 Tillægsbevillinger - i alt -30 Samlet afvigelse til forklaring Indstillet til overførsel iht. overførselsreglerne Sum - afvigelse uden for overførselsreglerne jf. nedenstående specifikation Afvigelsen skyldes grundlæggende i tilbageholdenhed, overførsler og refusioner og består i hovedparten af 1) Diverse puljer til seniorjob, seniordage, flexjob og kommunale flexjob 725tkr. Udgiften er vanskelig præcist at forudsige pga. variationer ift. behov og visitation ) Diverse puljer til stillingsannoncer, personalepolitiske initiativer mv. 125 tkr. Budgettet er tilpasset i ) Diverse trepartsmidler tkr, Aktiviteterne gennemføres i ) Mindreudgifter til direktørlønninger og attraktiv arbejdsplads som led i fordeling af 1,75 mio kr. til centeretablering mv. jf. ansøgning om overførsel til ) Tjenestemandspensioner tkr Årsrapport bilag

27 1 ØKONOMIUDVALG 03 ADMINISTRATIV ORGANISATION 31 FÆLLES FUNKTIONER Mål- og rammestyret X Sæt X hvis M&R Udgift Indtægt Nettovirkning Forventet regnskab , overførsel til amtspuljemidler UKF -125 Tillægsbevillinger - i alt -125 Samlet afvigelse til forklaring 259 Indstillet til overførsel iht. overførselsreglerne 157 Sum - afvigelse uden for overførselsreglerne jf. nedenstående specifikation 102 Årsrapport bilag

28 1 ØKONOMIUDVALG 03 ADMINISTRATIV ORGANISATION 32 FÆLLES ADMINISTRATION M.V. Mål- og rammestyret X Sæt X hvis M&R Udgift Indtægt Nettovirkning Overførsel fra 2010 til drift 233 Forventet regnskab , budget til fundraising samt oprydning, flytning m.v. af arkivalier, samt indkøbsbesparelser 817 Skjoldungelandet, projektlederandel -40 Tillægsbevillinger - i alt Samlet afvigelse til forklaring Indstillet til overførsel iht. overførselsreglerne 632 Sum - afvigelse uden for overførselsreglerne jf. nedenstående specifikation 714 Afgivelsen skyldes primært Fundraising, 235tkr. idet aktiviteter er gennemført ultimo 2011 og opkrævning sker i Hjemmeside, 124tkr., opkrævning ifm. aftale om tilkøb af særlig søgefunktion til hjemmeside og Intranet sker i Kommunen & Civilsamfundet 200tkr. eksternt finansieret projekt afsluttet Flytning af arkiv, 510 tkr. ifm fra 3 til 2 rådhuse. endelig opkrævning i Årsrapport bilag

29 1 ØKONOMIUDVALG 03 ADMINISTRATIV ORGANISATION 33 BUDGETRAMME TEKNIK & MILJØ Mål- og rammestyret X Sæt X hvis M&R Udgift Indtægt Nettovirkning Overførsel fra 2010 til drift Forventet regnskab , overførsel til finansiering af andre områder under ØU -402 Omplacering trepartsmidler 15 Tillægsbevillinger - i alt 801 Samlet afvigelse til forklaring Indstillet til overførsel iht. overførselsreglerne Sum - afvigelse uden for overførselsreglerne jf. nedenstående specifikation 0 I 2011 har det været prioriteret, at skabe rum for den rationalisering, som var forventet i forbindelse med budget Der har derfor været vakante stillinger og generel tilbageholdenhed. Årsrapport bilag

30 1 ØKONOMIUDVALG 03 ADMINISTRATIV ORGANISATION 34 BUDGETRAMME SOCIAL OG ARBEJDSMARKED Mål- og rammestyret X Sæt X hvis M&R Udgift Indtægt Nettovirkning Overført fra 2010 til drift Forventet regnskab , indkøbsbesparelser -10 Omplaceringer trepartsmidler 105 Tillægsbevillinger - i alt Samlet afvigelse til forklaring Fejl Bevillingsansvarlig skal udarbejde handleplan Indstillet til overførsel iht. overførselsreglerne Sum - afvigelse uden for overførselsreglerne jf. nedenstående specifikation Overført trepartsmidler Jobcenter 10 Overført trepartsmidler Center for Velfærd & Omsorg 20 Projekt Virksomhedskonsulenter overføres -32 Projekt Ny chance til unge overføres 111 Projekt På rette vej - i job overføres -132 Overføres til fordeling mellem 4 centre (CSF, Job, CVO og SCH) Årsrapport bilag

31 1 ØKONOMIUDVALG 03 ADMINISTRATIV ORGANISATION 35 BUDGETRAMME BØRN, UNGE OG KULTUR Mål- og rammestyret X Sæt X hvis M&R Udgift Indtægt Nettovirkning Overførsel fra 2010 til drift 169 Forventet regnskab , indkøbsbesparelser -2 Økonomisk regulering på området Sårbare børn og unge 484 Forventet regnskab , ledelse af dagtilbudsområdet i forbindelse med vakance -82 Tillægsbevillinger - i alt 569 Samlet afvigelse til forklaring 228 Indstillet til overførsel iht. overførselsreglerne 228 Sum - afvigelse uden for overførselsreglerne jf. nedenstående specifikation 0 Der har i 2011 været udvist generel tilbageholdenhed for at sikre økonomi til den gennemførte organisationsændring. Årsrapport bilag

32 1 ØKONOMIUDVALG 03 ADMINISTRATIV ORGANISATION 37 BUDGETRAMME STABSFUNKTIONER Mål- og rammestyret X Sæt X hvis M&R Udgift Indtægt Nettovirkning Overførsel fra 2010 til drift 774 Forventet regnskab , overførsel til finansiering af andre områder under ØU, samt indkøbsbesparelser -504 Tillægsbevillinger - i alt 270 Samlet afvigelse til forklaring Indstillet til overførsel iht. overførselsreglerne Sum - afvigelse uden for overførselsreglerne jf. nedenstående specifikation 0 Mindreforbrug skyldes primært stillingsvakancer som følge af indsatsen i 2011 med at forberede rammebesparelser fra 2012 Årsrapport bilag

33 1 ØKONOMIUDVALG 04 IT OG KOMMUNIKATION Mål- og rammestyret X Sæt X hvis M&R Udgift Indtægt Nettovirkning Overførsel fra 2010 til drift 541 Forventet regnskab , overførsel til finansiering af andre områder under ØU, samt indkøbsbesparelser -589 Tillægsbevillinger - i alt -48 Samlet afvigelse til forklaring 868 Indstillet til overførsel iht. overførselsreglerne 868 Sum - afvigelse uden for overførselsreglerne jf. nedenstående specifikation 0 Mindreforbruget på bevillingen skyldes, at bevillingen i 2011 blev øget med kr. til drift af et nyt debitorsystem. Dette system er endnu ikke anskaffet. Årsrapport bilag

34 1 ØKONOMIUDVALG 05 BEREDSKAB Mål- og rammestyret X Sæt X hvis M&R Udgift Indtægt Nettovirkning Overførsel fra 2010 til drift 57 Forventet regnskab , indkøbsbesparelser -8 Forventet regnskab , besparelse i forbindelse med ny beredskabsaftale -143 Tillægsbevillinger - i alt -94 Samlet afvigelse til forklaring 292 Indstillet til overførsel iht. overførselsreglerne 292 Sum - afvigelse uden for overførselsreglerne jf. nedenstående specifikation 0 Mindreforbruget/opsparingen er planlagt anvendt til fornyelse af vognpark (småbiler/servicevagt) samt til fornyelse af vagtcentralserver. Årsrapport bilag

35 1 ØKONOMIUDVALG 06 FORSIKRINGER OG VIKARPULJER 60 ARBEJDSSKADEFORSIKRINGER Mål- og rammestyret X Sæt X hvis M&R Udgift Indtægt Nettovirkning Forventet regnskab , indkøbsbesparelser -9 Tillægsbevillinger - i alt -9 Samlet afvigelse til forklaring 96 Indstillet til overførsel iht. overførselsreglerne Sum - afvigelse uden for overførselsreglerne jf. nedenstående specifikation 96 Årsrapport bilag

36 1 ØKONOMIUDVALG 06 FORSIKRINGER OG VIKARPULJER 61 ØVRIGE FORSIKRINGER Mål- og rammestyret X Sæt X hvis M&R Udgift Indtægt Nettovirkning Overført fra 2010 til drift Forventet regnskab , indkøbsbesparelser -14 Tillægsbevillinger - i alt Samlet afvigelse til forklaring 360 Indstillet til overførsel iht. overførselsreglerne 147 Sum - afvigelse uden for overførselsreglerne jf. nedenstående specifikation 213 Mindreudgiften er en følge af momsindtægter 262 Restbevilling vedr. risikostyring 98 Af hensyn til fremtidig forebyggelse bør hele beløbet overføres. Årsrapport bilag

37 1 ØKONOMIUDVALG 06 FORSIKRINGER OG VIKARPULJER 62 FÆLLES VIKARPULJE Mål- og rammestyret X Sæt X hvis M&R Udgift Indtægt Nettovirkning Forventet regnskab , tilførelse af yderligere midler Tillægsbevillinger - i alt Samlet afvigelse til forklaring Bevillingsansvarlig skal udarbejde handleplan Indstillet til overførsel iht. overførselsreglerne Sum - afvigelse uden for overførselsreglerne jf. nedenstående specifikation Der er indført tiltag til tættere opfølgning i løbet af På grund af underfinansiering af model samt indførelse af nye landsdækkende regler for sygedagpengerefusion omlægges puljen i Omlægningen af puljen vil sikre central medfinansiering af udgifter til vikarer pga. barsel samt til fællesudgifter vedr. HU/FTR. Merudgifter undgås fremover ved, at der ved sygdom alene udkonteres det, der modtages i sygedagpengerefusion fra bopælskommunen. CVO, CSF, CD og CS kompenseres pga. krav om bemanding uanset sygdom. Årsrapport bilag

38 1 ØKONOMIUDVALG 06 FORSIKRINGER OG VIKARPULJER 63 ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER M.V Mål- og rammestyret X Sæt X hvis M&R Udgift Indtægt Nettovirkning Tillægsbevillinger - i alt 0 Samlet afvigelse til forklaring 641 Indstillet til overførsel iht. overførselsreglerne 641 Sum - afvigelse uden for overførselsreglerne jf. nedenstående specifikation 0 Administrationsbidrag for forsyningsområdet (renovation) og tilsynsgebyrer vedr. botilbud er interne posteringer, der ikke har likviditetsmæssig virkning. Administrationsbidraget er fremskrevet fra Regnskabsbemærkninger 2011 Årsrapport bilag

39 2 UDVALGET FOR KULTUR & FRITID 01 FRITIDSFACILITETER 10 FÆLLES FACILITETER Mål- og rammestyret X Sæt X hvis M&R Udgift Indtægt Nettovirkning FVR Indkøbsbesparelse -5 Overførsel fra 2010 til Tillægsbevillinger - i alt 152 Samlet afvigelse til forklaring -294 Bevillingsansvarlig skal udarbejde handleplan Indstillet til overførsel iht. overførselsreglerne -259 Sum - afvigelse uden for overførselsreglerne jf. nedenstående specifikation -35 Udgifter til vejmænd overføres ikke -35 Denne ramme skal ses i sammenhæng med Hallernes rammer til lønninger, hvor der er et samlet overskud på kr., og derfor skal der ikke udarbejdes handleplan på denne bevilling. Regnskabsbemærkninger 2011 Årsrapport bilag

40 2 UDVALGET FOR KULTUR & FRITID 01 FRITIDSFACILITETER 11 IDRÆTSHAL HVALSØ Mål- og rammestyret X Sæt X hvis M&R Udgift Indtægt Nettovirkning FVR Indkøbsbesparelse -4 Overførsel fra 2010 til Tillægsbevillinger - i alt -200 Samlet afvigelse til forklaring -156 Indstillet til overførsel iht. overførselsreglerne -155 Sum - afvigelse uden for overførselsreglerne jf. nedenstående specifikation -1 Udgifter til vejmænd overføres ikke -1 Denne bevilling skal ses i sammenhæng med bevilling , hvor lønningerne hører til. Opdelingen af denne bevilling er således et merforbrug på lønningerne på kr. og et merforbrug på de aktivitetsbaserede udgifter på kr. Årsrapport bilag

41 2 UDVALGET FOR KULTUR & FRITID 01 FRITIDSFACILITETER 12 IDRÆTSHAL SÅBY Mål- og rammestyret Sæt X hvis M&R Udgift Indtægt Nettovirkning Tillægsbevillinger - i alt 0 Samlet afvigelse til forklaring 79 Indstillet til overførsel iht. overførselsreglerne 0 Sum - afvigelse uden for overførselsreglerne jf. nedenstående specifikation 79 Mindreforbruget overføres ikke, da det er en selvejende institution og derfor ikke omfattet af overførselsreglerne. 79 Årsrapport bilag

42 2 UDVALGET FOR KULTUR & FRITID 01 FRITIDSFACILITETER 13 IDRÆTSHAL BRAMSNÆSVIG Mål- og rammestyret X Sæt X hvis M&R Udgift Indtægt Nettovirkning FVR Indkøbsbesparelse -1 Overførsel fra 2010 til Tillægsbevillinger - i alt 27 Samlet afvigelse til forklaring 150 Indstillet til overførsel iht. overførselsreglerne 132 Sum - afvigelse uden for overførselsreglerne jf. nedenstående specifikation 18 Udgifter til vejmænd overføres ikke 18 Denne bevilling skal ses i sammenhæng med bevilling , hvor lønningerne hører til. Opdelingen af denne bevilling er således et mindreforbrug på lønningerne på kr. og et merforbrug på de aktivitetsbaserede udgifter på kr. Årsrapport bilag

43 2 UDVALGET FOR KULTUR & FRITID 01 FRITIDSFACILITETER 14 IDRÆTSHAL KIRKE HYLLINGE Mål- og rammestyret X Sæt X hvis M&R Udgift Indtægt Nettovirkning FVR Indkøbsbesparelse -3 Overførsel fra 2010 til Tillægsbevillinger - i alt -274 Samlet afvigelse til forklaring -368 Bevillingsansvarlig skal udarbejde handleplan Indstillet til overførsel iht. overførselsreglerne -366 Sum - afvigelse uden for overførselsreglerne jf. nedenstående specifikation -2 Udgifter til vejmænd overføres ikke -2 Denne bevilling skal ses i sammenhæng med bevilling , hvor lønningerne hører til. Opdelingen af denne bevilling er således et merforbrug på lønningerne på kr. og et merforbrug på de aktivitetsbaserede udgifter på kr. Årsrapport bilag

44 2 UDVALGET FOR KULTUR & FRITID 01 FRITIDSFACILITETER 15 IDRÆTSHAL GLIM Mål- og rammestyret X Sæt X hvis M&R Udgift Indtægt Nettovirkning FVR Indkøbsbesparelse -2 Overførsel fra 2010 til Tillægsbevillinger - i alt 104 Samlet afvigelse til forklaring 124 Indstillet til overførsel iht. overførselsreglerne 124 Sum - afvigelse uden for overførselsreglerne jf. nedenstående specifikation 0 Denne bevilling skal ses i sammenhæng med bevilling , hvor lønningerne hører til. Opdelingen af denne bevilling er således et mindreforbrug på lønningerne på kr. og et mindreforbrug på de aktivitetsbaserede udgifter på kr. Årsrapport bilag

BILAG 201 2 Årsrapport

BILAG 201 2 Årsrapport BILAG Årsrapport 2012 INDHOLD GENERELLE OPLYSNINGER... 3 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS... 4 REGNSKABSOVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER... 8 1 ØKONOMIUDVALGET... 8 2 UDVALGET FOR KULTUR & FRITID... 53 3 UDVALGET FOR

Læs mere

FORORD. Venlig hilsen. Poul Lindor Nielsen Borgmester

FORORD. Venlig hilsen. Poul Lindor Nielsen Borgmester 1 REGNSKAB FORORD Ved udgangen af kan vi se tilbage på et år, hvor den akutte økonomiske krise aftog, men hvor den overordnede samfundsøkonomi stadig var præget af ledighed og tilbageholdenhed blandt investorer.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Nøgletal 1. Generelle bemærkninger 5. Specielle bemærkninger 31

Indholdsfortegnelse. Nøgletal 1. Generelle bemærkninger 5. Specielle bemærkninger 31 Indholdsfortegnelse Nøgletal 1 Generelle bemærkninger 5 Specielle bemærkninger 31 Økonomiudvalget 33 Teknik- og Miljøudvalg 49 Beredskabskommisionen 59 Børne- og Skoleudvalg 60 Kultur- og Fritidsudvalg

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Nøgletal 1. Generelle bemærkninger 5. Specielle bemærkninger 33

Indholdsfortegnelse. Nøgletal 1. Generelle bemærkninger 5. Specielle bemærkninger 33 Indholdsfortegnelse Nøgletal 1 Generelle bemærkninger 5 Specielle bemærkninger 33 Økonomiudvalget 35 Teknik- og Miljøudvalg 51 Beredskabskommisionen 64 Børne- og Skoleudvalg 65 Kultur- og Fritidsudvalg

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 12 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE - 1 - ÅRSREGNSKAB

BALLERUP KOMMUNE - 1 - ÅRSREGNSKAB Indholdsfortegnelse A. Indledning... 3 Ledelsespåtegning... 4 Revisionspåtegning... 5 B. Årsberetning og sammenfatning af årsregnskab... 7 Kommunens årsberetning... 8 Anvendt regnskabspraksis... 16 Regnskabsopgørelse...

Læs mere

UDKAST. Ballerup Kommune årsregnskab 2014

UDKAST. Ballerup Kommune årsregnskab 2014 UDKAST Ballerup Kommune årsregnskab 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE A. Indledning... 3 Ledelsespåtegning... 5 Revisionspåtegning... 6 B. Årsberetning og sammenfatning af årsregnskab... 8 Kommunens årsberetning...

Læs mere

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 10. april 2014 aflagt årsberetning for 2013 for Faxe Kommune.

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 10. april 2014 aflagt årsberetning for 2013 for Faxe Kommune. Årsberetning Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning... 2 Ledelsens årsberetning... 3 Hoved- og nøgletal... 5 sopgørelse... 6 spraksis... 7 Finansieringsoversigt... 11 Finansiel status... 11 Balance...

Læs mere

Forord. Årsregnskab 2012 Samsø Kommune

Forord. Årsregnskab 2012 Samsø Kommune CVR nr.: 23795515 Årsregnskab Samsø Kommune i Forord Formålet med regnskabet er at give et overblik over resultatet af kommunens aktiviteter i. Der gøres status i form af årets økonomiske resultat og kommunens

Læs mere

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 16. april 2015 aflagt årsberetning for 2014 for Faxe Kommune.

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 16. april 2015 aflagt årsberetning for 2014 for Faxe Kommune. Årsberetning Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning... 2 Ledelsens årsberetning... 3 Hoved- og nøgletal... 5 sopgørelse... 6 spraksis... 7 Finansieringsoversigt... 11 Finansiel status... 11 Balance...

Læs mere

REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012

REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012 REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012 1 Generelle bemærkninger Generelle bemærkninger 1 GENERELLE BEMÆRKNINGER... 3 1.1. Indledning... 6 1.2. Ledelsens påtegning... 7 1.3. Hovedkonklusioner

Læs mere

Model til kommunens årsregnskab 2014

Model til kommunens årsregnskab 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Model til kommunens årsregnskab 2014 Model til kommunens årsregnskab 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 WWW.BDO.DK Forord Ajourført Model til Kommunens Årsregnskab

Læs mere

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 25. april 2012 aflagt årsberetning for 2011 for Faxe Kommune.

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 25. april 2012 aflagt årsberetning for 2011 for Faxe Kommune. Årsberetning Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning... 2 Ledelsens årsberetning... 3 Hoved- og nøgletal... 6 sopgørelse... 7 spraksis... 9 Finansieringsoversigt... 13 Finansiel status... 13 Balance...

Læs mere

ØKONOMI, PERSONALE OG UDVIKLING. Sorø Kommune Årsregnskab 2012

ØKONOMI, PERSONALE OG UDVIKLING. Sorø Kommune Årsregnskab 2012 ØKONOMI, PERSONALE OG UDVIKLING Sorø Kommune Årsregnskab 2012 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Borgmesterens forord... 5 Kommuneoplysninger... 6 Forord... 7 Påtegninger... 8 Ledelsens påtegning...

Læs mere

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 30. maj 2013 aflagt årsberetning for 2012 for Faxe Kommune.

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 30. maj 2013 aflagt årsberetning for 2012 for Faxe Kommune. Årsberetning Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning... 2 Ledelsens årsberetning... 3 Hoved- og nøgletal... 5 sopgørelse... 6 spraksis... 7 Finansieringsoversigt... 11 Finansiel status... 11 Balance...

Læs mere

Sorø Kommune Årsregnskab 2011

Sorø Kommune Årsregnskab 2011 ØKONOMI, PERSONALE OG UDVIKLING Sorø Kommune Årsregnskab 2011 WWW.SOROE.DK WWW.SOROE.DK 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Forord... 5 Kommuneoplysninger... 6 Borgmesterens forord... 7 Påtegninger...

Læs mere

1. Forord. Hermed foreligger Ballerup Kommunes årsregnskab for 2009.

1. Forord. Hermed foreligger Ballerup Kommunes årsregnskab for 2009. Indholdsfortegnelse side 1. Forord 3 2. Ledelsespåtegning 5 3. Revisionspåtegning 7 4. Kommunens årsberetning til regnskabet (generelle bemærkninger) 9 5. Anvendt regnskabspraksis 13 6. Kommunens årsregnskab

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2008 BALLERUP KOMMUNE

ÅRSREGNSKAB 2008 BALLERUP KOMMUNE ÅRSREGNSKAB 2008 BALLERUP KOMMUNE Indholdsfortegnelse side 1. Forord 3 2. Ledelsespåtegning 4 3. Revisionspåtegning 5 4. Kommunens årsberetning til regnskabet (generelle bemærkninger) 7 5. Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Regnskab 2013 Regnskab 2013

Regnskab 2013 Regnskab 2013 2013 2013 2 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 3 Kommuneoplysninger... 4 Borgmesterens forord... 5 Anvendt regnskabspraksis... 6 soversigt... 11 sbemærkninger Væsentlige afvigelsesforklaringer...

Læs mere

1 KOMMUNALE OPLYSNINGER 5 2 BORGMESTERENS FORORD 8 3 LEDELSES OG REVISOR PÅTEGNING 9 4 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 12

1 KOMMUNALE OPLYSNINGER 5 2 BORGMESTERENS FORORD 8 3 LEDELSES OG REVISOR PÅTEGNING 9 4 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 12 Regnskab 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 KOMMUNALE OPLYSNINGER 5 1.1 BYRÅDETS MEDLEMMER I PERIODEN 2010-2013 5 1.2 HOLBÆK ANDET 7 2 BORGMESTERENS FORORD 8 3 LEDELSES OG REVISOR PÅTEGNING 9 3.1. LEDELSES PÅTEGNING

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Norddjurs Kommunes årsregnskab 2010. Kommuneoplysninger...1. Borgmesterens forord...2. Påtegninger...3. Ledelsens påtegning...

Indholdsfortegnelse. Norddjurs Kommunes årsregnskab 2010. Kommuneoplysninger...1. Borgmesterens forord...2. Påtegninger...3. Ledelsens påtegning... Indholdsfortegnelse Norddjurs Kommunes årsregnskab 2010 Kommuneoplysninger...1 Borgmesterens forord...2 Påtegninger...3 Ledelsens påtegning...3 Revisionens påtegning...4 Kommunens årsberetning...5 Ledelsens

Læs mere

Årsrapport 2011 bilagssamling

Årsrapport 2011 bilagssamling Årsrapport 2011 bilagssamling regionsyddanmark.dk Indholdsfortegnelse Side 5 Indledning 6 Generelle bemærkninger 7 Anvendt regnskabspraksis 15 Resultatopgørelse 23 Noter til resultatopgørelse 24 Pengestrømsopgørelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger... 7 Indledning... 9 Ledelsens påtegning... 10 Hovedkonklusioner på regnskabet... 11 Opmærksomhedspunkter... 12 Opfølgning på budgettets forudsætninger... 12

Læs mere

Emne: Endeligt regnskab 2009 for Region Hovedstaden

Emne: Endeligt regnskab 2009 for Region Hovedstaden REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. maj 2010 Sag nr. 1 Emne: Endeligt regnskab for Region Hovedstaden 3 bilag Årsregnskab Region Hovedstaden Årsregnskab Region Hovedstaden Årsregnskab

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013 Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2013-...2 Lejre Kommune Økonomiudvalget

Læs mere

Indhold. Regnskab 2013

Indhold. Regnskab 2013 Indhold Forord... 3 Ledelsens påtegning... 5 Revisionspåtegning... 6 Anvendt regnskabspraksis.... 8 Resultatopgørelse (Udgiftsbaseret regnskabsopgørelse)... 11 Balance... 13 Hoved- og nøgletal... 15 Udvikling

Læs mere

REGNSKAB 2014 ÅRSBERETNING

REGNSKAB 2014 ÅRSBERETNING Årsberetning 214 Vesthimmerlands Kommune REGNSKAB 214 ÅRSBERETNING Side 1 Årsberetning 214 Vesthimmerlands Kommune Forord Indholdsfortegnelse KOMMUNEOPLYSNINGER BORGMESTERENS FORORD Side 3 5 PÅTEGNINGER

Læs mere

Årsberetning for 2012. Syddjurs Kommune

Årsberetning for 2012. Syddjurs Kommune Årsberetning for 2012 Syddjurs Kommune Side 2 Side 3 Indholdsfortegnelse Ledelsens forord... 6 Kommunens årsberetning... 7 Personaleoversigt... 9 Anvendt regnskabspraksis... 10 Oversigt over væsentlige

Læs mere

INDHOLD. Borgmesterens forord. Påtegninger. Kommunens årsberetning. Anvendt regnskabspraksis. Balance. Bemærkninger til regnskabet.

INDHOLD. Borgmesterens forord. Påtegninger. Kommunens årsberetning. Anvendt regnskabspraksis. Balance. Bemærkninger til regnskabet. INDHOLD Borgmesterens forord Påtegninger Ledelsespåtegning Revisionspåtegning Kommunens årsberetning Hoved- og nøgletal Anvendt regnskabspraksis Driftsregnskab: Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret) Balance

Læs mere

Redaktion: Regnskabsafdelingen Omslag: Rasmus Hald og Mette Edlers

Redaktion: Regnskabsafdelingen Omslag: Rasmus Hald og Mette Edlers Regnskab 27 Regnskab 27 Redaktion: Regnskabsafdelingen Omslag: Rasmus Hald og Mette Edlers Indhold Side Hovedoversigt.. 5 Generelle bemærkninger... 7 Drift Økonomiudvalget.. 29 Trafik- og Teknikudvalget.

Læs mere