BILAG 2011 Årsrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BILAG 2011 Årsrapport"

Transkript

1 BILAG Årsrapport 2011

2 INDHOLD GENERELLE OPLYSNINGER... 2 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS... 3 REGNSKABSOVERSIGT ØKONOMIUDVALGET UDVALGET FOR KULTUR & FRITID UDVALGET FOR BØRN & UNGDOM UDVALGET FOR TEKNIK & MILJØ UDVALGET FOR JOB & ARBEJDSMARKED UDVALGET FOR SOCIAL, SUNDHED & ÆLDRE REGNSKABSBEMÆRKNINGER ØKONOMIUDVALG UDVALGET FOR KULTUR & FRITID UDVALGET FOR BØRN & UNGDOM UDVALGET FOR TEKNIK & MILJØ UDVALGET FOR JOB & ARBEJDSMARKED UDVALGET FOR SOCIAL,SUNDHED & ÆLDRE OVERFØRSEL MELLEM ÅRENE DRIFTSOVERFØRSLER ANLÆGSOVERFØRSLER KAUTIONS-, GARANTI- OG EVENTUAL-FORPLIGTELSER LEASING LÅNEBERETTIGEDE UDGIFTER OG RENTESWAP TIMEPRISBEREGNING PERSONALEOVERSIGT NOMINELLE VÆRDIER ANLÆGSREGNSKABER OVER 2 MIO. KR UNDER 2 MIO. KR Årsrapport bilag

3 GENERELLE OPLYSNINGER Regnskabsaflæggelsen omfatter et udgiftsbaseret regnskab, der fokuserer på opgørelse af ressourceforbruget ved driftsvirksomheden og en udvidet balance indeholdende værdien af de fysiske aktiver. Autoriserede opgørelser til det udgiftsbaserede regnskab Regnskabsopgørelsen udgiftsbaseret Formålet er at vise de primære indtægtskilders evne til at finansiere de almindelige driftsudgifter og årets renteudgift/- afkast. Balancen Har til formål at vise kommunens økonomiske stilling ultimo regnskabsåret, idet tallene er sammenstillet på en sådan måde, at det tidsmæssige perspektiv er fremhævet, herunder især det korte sigte. Det skal bemærkes, at balancens poster dels er påvirket af årets pengestrøm, jf. finansieringsoversigten, dels af tilgang og afskrivninger vedrørende materielle anlægsaktiver m.v. og endelig af øvrige reguleringer af egenkapitalen. Anvendt regnskabspraksis Skal kort og præcis beskrive, hvordan de frihedsgrader, der er ved udarbejdelsen af regnskabet, er udnyttet. Det skal indgå i beskrivelsen, hvis der ændres regnskabspraksis. Finansieringsoversigten Har til formål at vise, hvordan årets resultat i sammenspil med årets låneoptagelse, afdrag på lån samt øvrige ændringer i kortfristede og langfristede tilgodehavender og gæld, dvs. de sekundære indtægtskilder og forpligtelser har påvirket kassebeholdningen. Oversigt over overførte uforbrugte driftsbevillinger. Har til formål at vise de driftsbevillinger, som er genbevilget i det følgende år. Regnskabsoversigten Har til formål at vise resultatet af den enkelte bevilling. Der henvises til bemærkningerne på de enkelte områder. Virksomhedernes udgifter til vejmænd er holdt uden for rammestyringen, og der er gjort rede for konsekvenserne for de enkelte bevillinger i bemærkningerne. Anlægsregnskabet Ved større anlægsprojekter med en omsætning over 2 mio. kr. skal der aflægges særskilt regnskab. Anlægsregnskaber med en omsætning under 2 mio. kr. er optaget i bemærkningerne. Andre opgørelser: Noter Personaleoversigt Omkostningskalkulationer ved kommunal leverandørvirksomhed af personlig og praktisk bistand Leasingforpligtelser og renteswap Nominelle værdier af tilgodehavender Låneberettigede udgifter Forpligtelser Årsrapport bilag

4 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med de regler, som Økonomi- og Indenrigsministeriet har fastlagt i Budget- og regnskabssystem for kommuner. Ændringer i regnskabspraksis Som følge af beslutningen om, at kommunerne fra og med regnskabsåret 2011 skal udarbejde halvårsregnskab, og det er blevet frivilligt at udarbejde et omkostningsregnskab, udarbejder Lejre Kommune ikke længere et omkostningsregnskab fra og med regnskab Det får følgende betydning: - Samling af aktiver i "bunker" er ikke længere tilladt, hvorfor denne praksis ophører. - Tjenestemandspensionsforpligtelsen reguleres ikke årligt med til- og afgange, men reguleres alene ved aktuarrapport (minimum hvert 5. år). - Feriepengeforpligtelser opgøres ikke som en selvstændig post i balancen. Værdien er tilbageført til egenkapitalen. Samtidig med de nævnte ændringer vil følgende oversigter ikke længere blive udarbejdet: - Resultatopgørelse - Pengestrømsopgørelse - Omregningstabel - Anlægsoversigt Derudover er der tilføjet et afsnit omhandlende arbejdsskadeforpligtelser, som er obligatorisk at indregne fra og med regnskab Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at de vil bidrage til den fremtidige serviceudøvelse, eller fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde kommunen, og når aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtigelser indregnes i balancen, når organisationen som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå kommunen, og forpligtigelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Målingen efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. For en række aktiver og forpligtelser er indregning frivillig, om de opfylder ovenstående kriterier. Det omfatter rekreative arealer, kunst og infrastruktur på aktivsiden samt hensættelser til at imødegå visse krav, og skyldigt overarbejde under forpligtelser. Sådanne aktiver og forpligtelser er ikke indregnet i balancen. Omregning af fremmed valuta Tilgodehavender, gældsforpligtelser og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til balancedagens valutakurs. Anlægsaktiver, der er købt i fremmed valuta, omregnes til historiske valutakurser. Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger, tekniske anlæg og inventar med en anskaffelsessum på over ,- kr. måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen, samt omkostninger til klargøring af aktivet, til det er klar til at blive taget i brug. Infrastrukturelle anlægsaktiver som veje, broer mv. samt ikke-operationelle anlægsaktiver som rekreative arealer, aktiver af kulturhistorisk værdi, kunstgenstande mv. indregnes og måles ikke. Årsrapport bilag

5 For finansielt leasede aktiver er kostprisen den laveste værdi af dagsværdien af aktivet og nutidsværdien af de fremtidige leasingydelser. Ejendomme erhvervet før måles til den offentlige ejendomsvurdering pr med tillæg af forbedringer og fratrukket akkumulerede afskrivninger i perioden For øvrige aktiver erhvervet før , hvor kostprisen ikke har kunnet opgøres med rimelig sikkerhed, er måling sket til genanskaffelsesværdi tilbagediskonteret til anskaffelsestidspunktet og fratrukket akkumulerede afskrivninger. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der afskrives fuldt ud i ibrugtagningsåret. For solgte eller afhændede/skrottede aktiver foretages der ikke afskrivninger i afgangsåret. Der afskrives ikke på grunde. I forbindelse med særlig ombygning/restaurering vil sagen blive revurderet, om hvorvidt brugstiden ændres væsentligt. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider: Bygninger: Administrative formål Forskellige serviceformål Diverse formål Tekniske anlæg: Ledninger og stikledninger Øvrige tekniske anlæg IT og inventar: Teknisk udstyr og driftsmateriel 50 år 30 år 15 år år år 3-5 år 5-10 år Indretning af kommunal aktivitet i lejede lokaler indregnes, såfremt værdien overstiger ,- kr. Indretningen måles til kostpris og afskrives over den forventede brugstid dog maksimalt den resterende lejeperiode eller 10 år. Der foretages ikke fradrag for en eventuel reetableringsforpligtigelse i forbindelse med fraflytning fra lejemålet. Hvis der på baggrund af en faktisk hændelse kan konstateres en væsentlig forringelse af aktivets værdi, som ikke antages at være af midlertidig karakter, foretages der nedskrivning af aktivet. Nedskrivningen foretages til den værdi, som aktivet forventes at have i den fremtidige serviceproduktion. Der foretages som udgangspunkt ikke opskrivning af anlægsaktiverne. Immaterielle anlægsaktiver (udviklingsprojekter, patenter og licenser) Immaterielle anlægsaktiver omfatter ikke finansielle anlægsaktiver uden fysisk substans, som for eksempel udviklingsprojekter, patenter og licenser. Indregning sker, hvis aktivet forventes anvendt i mere end et regnskabsår, og kostprisen overstiger ,- kr. Udviklingsprojekter vedrørende ydelser og processer, der er defineret og identificerbare, hvor den tekniske udnyttelsesgrad, tilstrækkelige ressourcer og et potentielt fremtidigt marked eller udviklingsmulighed i organisationen kan påvises, og hvor det er hensigten at fremstille, markedsføre eller anvende den pågældende ydelse eller proces, indregnes som et immaterielt aktiv. Måling sker som udgangspunkt til kostpris for de eksterne ressourcer, der er medgået til udviklingsprojektet. Efter færdiggørelse af udviklingsprojektet afskrives udviklingsomkostningerne lineært over den forventede brugstid. Afskrivningsperioden kan ikke overstige 10 år. Erhvervede immaterielle rettigheder i form af patenter og licenser måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Patenter afskrives lineært over den resterende patentperiode, og licenser afskrives over aftaleperioden, dog maximalt 10 år. Der foretages ikke opskrivninger på immaterielle anlægsaktiver. Årsrapport bilag

6 Finansielle anlægsaktiver (langfristede tilgodehavender) Tilgodehavender hos Landsbyggefonden er målt til 0 kr., da indskuddet er rente- og afdragsfrit uden tidsbegrænsning. Den nominelle værdi oplyses i en note. Øvrige finansielle anlægsaktiver måles til nominel værdi med nedskrivning af forventet tab på debitorer, hvor dette er obligatorisk. Omsætningsaktiver varebeholdninger Varebeholdninger indregnes såfremt værdien overskrider ,- kr. Udgør værdien mellem ,- kr. og ,- kr., foretages kun indregning, såfremt der er væsentlige forskydninger på beholdningerne mellem årene (væsentlige forskydninger defineres som 50 % af primo beholdningen og 10 % af omsætningen/bruttoudgiften på funktionen eller stedet, hvor forskydningerne skal registreres). Varebeholdninger under ,- kr. indregnes ikke. Varebeholdninger måles til kostpris, opgjort efter FIFO-metoden (First In First Out). Kostprisen for handelsvarer, råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger. Kostprisen for fremstillede varer og varer under fremstilling omfatter omkostninger til råvarer, hjælpematerialer og direkte løn samt indirekte produktionsomkostninger. Såfremt der konstateres væsentlige, ikke forbigående, værdiforringelser af varebeholdningernes værdi, foretages en nedskrivning til forventet nettorealisationsværdi. Der foretages som udgangspunkt ikke opskrivning af varebeholdningerne. Omsætningsaktiver grunde og bygninger til videresalg Grunde og bygninger indregnes i den regnskabspost fra det tidspunkt, der er truffet beslutning om salg, typisk ved afgivelse af anlægsbevilling. Arealerhvervelsen og løbende omkostninger måles til kostpris. Arealer anskaffet før måles til ejendomsvurderingen pr Den forholdsmæssige værdi af frasolgte arealer overføres til resultatopgørelsen i takt med, at salget sker. Omsætningsaktiver - tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende regnskabsår. Derudover indregnes mellemregning mellem indeværende og nyt år svarende til indbetalinger i nyt år vedrørende tilgodehavender i indeværende år. Periodeafgrænsningsposter indregnes under forpligtelser og omfatter modtagne indtægter til resultatføring i efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter og øvrige tilgodehavender måles til nominel værdi. Omsætningsaktiver andre værdipapirer og kapitalandele Kapitalandele i noterede organisationer måles til kursværdien på balancedagen. Kapitalandele i u-noterede organisationer (eksempelvis kommunale fællesskaber) indregnes og måles efter den indre værdis metode. Kapitalandelene i balancen måles til den forholdsmæssige andel af organisationernes regnskabsmæssige indre værdi. Egenkapital Egenkapitalen omfatter modpostkonti optaget efter de omkostningsbaserede principper og balancekonto, som er udtryk for den finansielle egenkapital. Måling for modpostkonti sker (med modsat fortegn) som angivet under materielle og immaterielle anlægsaktiver. Måling for balancekontoen sker som udgangspunkt til nominel værdi (væsentligste afvigelse herfra er modsatrettede bevægelser vedrørende forskydninger i tjenestemandspensionsforpligtelsen og arbejdsskadeforpligtelsen). Hensatte forpligtelser Tjenestemandspensionsforpligtelse Hensatte forpligtelser omfatter forventede omkostninger til pensionerede, fraflyttede og erhvervsaktive tjenestemænd, hvor forpligtelsen ikke er forsikringsafdækket. De af Indenrigsministeriet til Årsrapport bilag

7 enhver tid fastsatte regler er de gældende med hensyn til bestemmelser til beregning af hensatte forpligtelser. Forpligtelsen opgøres ved aktuarmæssig beregning på baggrund af forudsætninger om en pensionsalder på 62 år, Danmarks statistiks seneste officielle levealder forudsætninger og en intern rentesats på 2 %. Forpligtelsen beregnes minimum hvert 5. år. Der er ikke hensat til forventede omkostninger til pension til tjenestemandsansatte lærere omfattet af den lukkede gruppe, da det vurderes for mindre sandsynligt, at kommunen fremtidigt vil få denne omkostning, og da den statslige andel af pensionsforpligtigelsen ikke skal henregnes til den kommunale opgørelse af pensionsforpligtigelsen. Arbejdsskadeforpligtelse Forpligtelsen opgøres ved aktuarmæssig beregning ultimo hvert regnskabsår og på baggrund af kendskab til skader ultimo regnskabsåret. Langfristede gældsforpligtelser Prioritetsgæld Prioritetsgæld måles til nominel værdi. Leasingforpligtelser Leasingforpligtelser vedrørende finansielt leasede aktiver indregnes i balancen som gældsforpligtelser og måles til nominel værdi. Nettogæld vedrørende fonde, legater, deposita mv. Området omfatter ordning, som ifølge vedtægt administreres, men ikke ejes af kommunen. Området måles til nominel værdi. Kortfristede gældsforpligtelser Kortfristede gældsforpligtelser indregnes som udgangspunkt til nominel værdi. Årsrapport bilag

8 REGNSKABSOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET U/I Budget 2011 Omplaceringer 2011 Tillægsbevilling 2011 Korrigeret Budget 2011 Regnskab ØKONOMIUDVALG U I Drift og refusion U I UDLEJNING U I UDLEJNINGSBOLIGER U I ÆLDREBOLIGER U I STØTTET BOLIGBYGGERI U I FORPAGTNINGSAFGIFTER M.V. U I POLITISK ORGANISATION U I VEDERLAG M.V. U ØVRIG POLITISK ORGANISATION U ØKONOMIUDVALG U UDVALGET FOR TEKNIK & MILJØ U UDVALGET FOR KULTUR & FRITID U UDVALGET FOR BØRN & UNGDOM U UDVALGET FOR JOB & ARBEJDSMARKED U UDVALGET FOR SOCIAL,SUNDHED & ÆLDRE U FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET U RÅD OG NÆVN U HEGNSYNSNÆVN U I ADMINISTRATIV ORGANISATION U I PERSONALEUDGIFTER M.V. U I FÆLLES FUNKTIONER U I - 13 Årsrapport bilag

9 32 FÆLLES ADMINISTRATION M.V. U I BUDGETRAMME TEKNIK & MILJØ U BUDGETRAMME, SOCIAL & ARBEJDSMARKED U I BUDGETRAMME BØRN, UNGE & KULTUR U BORGERRÅDGIVER U BUDGETRAMME STABSFUNKTIONER U IT OG KOMMUNIKATION U I BEREDSKAB U I FORSIKRINGER OG VIKARPULJER U I ARBEJDSSKADEFORSIKRINGER U ØVRIGE FORSIKRINGER U I FÆLLES VIKARPULJE U ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER M.V U I GEBYRER I LÅN, LEASING, RENTER OG AFDRAG PÅ LÅN U LEASINGPROJEKT SKOLER U PULJER TIL SPAREMÅL U INDKØBSPOLITIK OG KONKURRENCEUDBUD U SPAREKRAV U REST. ADM. BIDRAG VEDR. FORSYNINGSVIRK U Anlæg U I UDLEJNING I STØTTET BOLIGBYGGERI I POLITISK ORGANISATION U 554 I ØKONOMIUDVALG U 554 I ADMINISTRATIV ORGANISATION U I FÆLLES ADMINISTRATION M.V. U 44 I Renter U I UDLEJNING U ÆLDREBOLIGER U Årsrapport bilag

10 09 LÅN, LEASING, RENTER OG AFDRAG PÅ LÅN U I LEASINGPROJEKT SKOLER I LÅNOPTAGELSE, RENTER OG AFDRAG U I Finansforskydninger og finansiering U I UDLEJNING U I ÆLDREBOLIGER U I ADMINISTRATIV ORGANISATION U I PERSONALEUDGIFTER M.V. U I SKATTER, TILSKUD OG UDLIGNING U I LÅN, LEASING, RENTER OG AFDRAG PÅ LÅN U I LEASINGPROJEKT SKOLER U I LÅNOPTAGELSE, RENTER OG AFDRAG U I INTERN LEASING I UDVALGET FOR KULTUR & FRITID U/I Budget 2011 Omplaceringer 2011 Tillægsbevilling 2011 Korrigeret Budget 2011 Regnskab 2011 U I Drift og refusion U I FRITIDSFACILITETER U I FÆLLES FACILITETER U I IDRÆTSHAL HVALSØ U I IDRÆTSHAL SÅBY U Årsrapport bilag

11 I IDRÆTSHAL BRAMSNÆSVIG U I IDRÆTSHAL KIRKE HYLLINGE U I IDRÆTSHAL GLIM U IDRÆTSHAL OSTED U I IDRÆTSHAL LEJRE U IDRÆTSHAL TRÆLLERUP U KULTUREL VIRKSOMHED U I FOLKEBIBLIOTEKET U I MUSIKSKOLEN U TILSKUD TIL KULTURELLE OPGAVER, MUSEER M.V. I U I OPLEVELSESKOMMUNEN U LEJRE ARKIVERNE U I FOLKEOPLYSNING OG FRITIDSAKTIVITETER U FRITIDSAKTIVITETER M.V. UNDER FOLKEOPLYS- NINGSLOVEN 31 FRITIDSAKTIVITETER M.V. UDEN FOR FOLKEOP- LYSNINGSLOVEN I U I U Anlæg U FRITIDSFACILITETER U FÆLLES FACILITETER U UDVALGET FOR BØRN & UNGDOM U/I Budget 2011 Omplaceringer 2011 Tillægsbevilling 2011 Korrigeret Budget 2011 Regnskab 2011 U I Drift og refusion U I FOLKESKOLEN M.V. U I Årsrapport bilag

12 10 FÆLLES UDGIFTER OG INDTÆGTER SKOLER U I FÆLLES UDGIFTER OG INDTÆGTER SFO U I ALLERSLEV SKOLE U I BRAMSNÆSVIG SKOLE U I GLIM SKOLE U HVALSØ SKOLE U I KIRKE SAABY SKOLE U I KIRKE HYLLINGE SKOLE U KIRKE SONNERUP SKOLE U I OSTED SKOLE U I SÆBY-GERSHØJ SKOLE U I TRÆLLERUPSKOLEN U I FIRKLØVERSKOLEN U TILBUD TIL BØRN OG UNGE U I KOMPENSATION LØN/MERUDGIFTER U I STØTTEPÆDAGOGER SKOLER OG DAGINST. U SÆRLIGE TILBUD U I SUNDHEDSUDGIFTER U PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING U I FAMILIEHUSET U HELDAGSKLASSEN U I SPECIALKLASSER U UNDERVISNING UDEN FOR FOLKESKOLEN U I FÆLLESUDGIFTER U UNGDOMSSKOLEN U I BIDRAG TIL ØVRIGE SKOLER U TANDPLEJEN U I FORÆLDREBETALING M.V. U I FORÆLDREBETALING I FRIPLADSER, SØSKENDERABAT M.V. U DRIFT DAGTILBUD U I FÆLLESUDGIFTER DAGINSTITUTIONER U I BIDRAG TIL PULJEINSTITUTIONER M.V. U DAGPLEJEN U Årsrapport bilag

13 I AVNSTRUP BØRNEGÅRD U BØGEN U BIRKEN U I EGEBJERGET U FUGLEMARKEN U HYLLEBJERGET OG NATURSKOVBH. I EJBY U LÆRKEREDEN U I MYRETUEN + SOLSIKKEN U MØLLEBJERGHAVE U MØLLEHUSET U OSTED BØRNEHAVE U RØGLEBAKKEN + LEJRE NATURBØRNEHAVE U SKOVVEJENS BØRNEHAVE U SØHUS U SØPAVILLONEN U BØRNEHAVEN REMISEN U HYLLINGE LYNDBY BØRNEHAVE U BØRNEHAVEN ROLLINGEN U SÅBY BØRNEHAVE U I - 26 Anlæg U I 01 FOLKESKOLEN M.V. U TILBUD TIL BØRN OG UNGE U UNDERVISNING UDEN FOR FOLKESKOLEN U TANDPLEJEN U DRIFT DAGTILBUD U FÆLLESUDGIFTER DAGINSTITUTIONER U DAGPLEJEN U UDVALGET FOR TEKNIK & MILJØ U/I Budget 2011 Omplaceringer 2011 Tillægsbevilling 2011 Korrigeret Budget 2011 Regnskab 2011 U I Drift og refusion U I MILJØFORANTALTNINGER U I VANDLØB, VEDLIGEHOLDELSE M.V. U I ROTTEBEKÆMPELSE U I FORSYNINGSVIRKSOMHED U I Årsrapport bilag

14 24 RENOVATION U I VEJ OG PARK U I GRØNNE AREALER U I MATERIELGÅRDEN U I VEJVEDLIGEHOLDELSE U VINTERVEDLIGEHOLDELSE U I KOLLEKTIV TRAFIK U ADMINISTRATION M.V. U I IT-FAGSYSTEMER, GIS U I AGENDA 21 U BYFORNYELSE U I EJENDOMSADMINISTRATION U I EJENDOMSVEDLIGEHOLDELSE U I ENERGIFORBRUG U SAMORDNET RENGØRING M.V. U I DRIFT AF ADMINISTRATIONSBYGNINGER U ENERGISTYRING OG -MÆRKNING U I GEBYRER I Anlæg U I MILJØFORANTALTNINGER U I VANDLØB, VEDLIGEHOLDELSE M.V. U I VEJ OG PARK U VEJVEDLIGEHOLDELSE U EJENDOMSADMINISTRATION U EJENDOMSVEDLIGEHOLDELSE U UDVALGET FOR JOB & ARBEJDSMARKED U/I Budget 2011 Omplaceringer 2011 Tillægsbevilling 2011 Korrigeret Budget 2011 Regnskab 2011 U I Drift og refusion U I UNGDOMSVEJL. OG SÆRLIG TILRETT. UDD. U ARB.MAR.FORANST. OG FORSØRGERYDELSER U Årsrapport bilag

15 I INTRODUKT.PROGRAM UDLÆND. OG YDELSER U I BESKÆFT.ORDNING, SYGE- OG A-DAGPENGE U I UDVALGET FOR SOCIAL, SUNDHED & ÆLDRE U/I Budget 2011 Omplaceringer 2011 Tillægsbevilling 2011 Korrigeret Budget 2011 Regnskab 2011 U I Drift og refusion U I PLEJE OG OMSORG U I BØGEBAKKEN U AMMERSHØJPARKEN U I HVALSØ ÆLDRECENTER U I FRIT VALG ORDNINGEN - BESTILLER U I MELLEMKOMM. AFR PLEJE I PL.BOLIG MV. U I ÆLDREDRIFT - FÆLLES U I HJEMMEPLEJE - UDFØRER U I SYGEPLEJE U AKTIVITET OG SAMVÆR U I NATTEVAGT U HJÆLPEMIDLER, TRÆNING OG FOREBYG- GENE AKTIVITET U I HJÆLPEMIDLER OG TILSKUD M.V. U I GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLD.TRÆNING U FOREBYGGENDE INDSATS FOR ÆLDRE OG HANDICAPPEDE I U STØTTE TIL FRIVILLIG SOCIALT ARBEJDE U AKTIVITETSCENTRE U I SUNDHEDSUDGIFTER U AKTIVITETSBESTEMT MEDFINANSIERING AF SUNDHEDSVÆSEN I U OMSORGS- OG SPECIALTANDPLEJE U I SUNDHEDSFREMME OG FOREBYGGELSE U ANDRE SUNDHEDSUDGIFTER U Årsrapport bilag

16 40 SÆRLIGE FORANSTALTNINGER TIL VOKS- NE U I KONTAKTPERSONER OG LEDSAGERORDNING U I SOCIALPSYKIATRISK CENTER U I SOLVANG U I BRAMSNÆSVIG U I BOFÆLLESSKABER U TILBUD PERSONER MED SÆRLIGE SOCIALE VANSKELIGHEDER I U I SOCIALE YDELSER U I ALKOHOL-/STOFMISBRUG+SOCIALT UDSATTE U I SOCIALE YDELSER U I KONTANTE YDELSER U I ØVRIGE SOCIALE YDELSER U I Anlæg U I 10 PLEJE OG OMSORG U Årsrapport bilag

17 REGNSKABSBEMÆRKNINGER Regnskabsbemærkninger ØKONOMIUDVALG 01 UDLEJNING 10 UDLEJNINGSBOLIGER Mål- og rammestyret Sæt X hvis M&R Udgift Indtægt Nettovirkning Forventet regnskab , manglende husleje for 7 solgte ejendomme 500 Forventet regnskab , indkøbsbesparelser -9 Budgetomplacering varme Domus Felix 50 Tillægsbevillinger - i alt 541 Samlet afvigelse til forklaring -280 Bevillingsansvarlig skal udarbejde handleplan Indstillet til overførsel iht. overførselsreglerne 0 Sum - afvigelse uden for overførselsreglerne jf. nedenstående specifikation -280 Flygtningeboliger administreret af Boligselskab har givet underskud. Ingen husleje når de bruges til midlertidig bolig til flygtninge -280 Boligerne visiteres til ældre, akutboligsøgende og flygtninge, herudover er der enkelte erhvervslejemål. Der er ca. 145 boliger. Bevillingen indeholder faste udgifter til f.eks. ejendomsskat, renovation samt energi i de perioder, hvor de ikke er udlejet. Til de boliger, der benyttes til midlertidig boligplacering af flygtninge, afholdes alle udgifter, inkl. vedligeholdelse og energi. For de boliger, der administreres af boligselskab, afregnes kvartalvis bagud. Oktober kvartal kendes ført i Årsrapport bilag

18 1 ØKONOMIUDVALG 01 UDLEJNING 11 ÆLDREBOLIGER Mål- og rammestyret Sæt X hvis M&R Udgift Indtægt Nettovirkning Omplacering Kløverhuset og Østbo -585 Omplacering Kløverhuset og Østbo 585 Forventet regnskab , mindre huslejeindtægt på Langetoften i Osted 500 Forventet regnskab , indkøbsbesparelse -16 Tillægsbevillinger - i alt 484 Samlet afvigelse til forklaring Bevillingsansvarlig skal udarbejde handleplan Indstillet til overførsel iht. overførselsreglerne 0 Sum - afvigelse uden for overførselsreglerne jf. nedenstående specifikation Ældreboliger Bøgebakken II, 31 boliger ej optaget budget, merindtægt Østbo II, 6 boliger, ej optaget budget, merindtægt 65 Langetoften 24 ældreboliger Osted, lejetab -194 Ammershøjparken 50 ældreboliger, varmeregulering 424 Bøgebakken I 38 boliger, vedligeholdelse -492 Toftekæret 4 boliger -10 Åbanken 4 boliger 28 Nødager 24 boliger, varmereguleringer -92 Østbo og kløverhuser 14 boliger -75 Ærøvej 12 boliger -8 Smedegården 6 boliger, nyt gasfyr -151 Grønnehave 17 boliger 28 Ebbemosen 6 boliger 25 Der er ibrugtaget 31 boliger på Bøgebakken II og 6 boliger på Østbo II i Der bliver aflagt særskilt regnskab til beboerne, der skal godkende det. Overskud eller underskud skal indregnes i følgende års huslejer. Bevillingen udviser et likviditetsoverskud, fordi renter og afdrag afholdes på andet kontoområde. Herudover opkræves til henlæggelser til vedligeholdelse af ejendommene. Årsrapport bilag

19 1 ØKONOMIUDVALG 01 UDLEJNING 12 STØTTET BOLIGBYGGERI Mål- og rammestyret Sæt X hvis M&R Udgift Indtægt Nettovirkning Tillægsbevillinger - i alt 0 Samlet afvigelse til forklaring 104 Indstillet til overførsel iht. overførselsreglerne Sum - afvigelse uden for overførselsreglerne jf. nedenstående specifikation 104 Årligt tilskud fra staten vedrørende servicecentre 72 Årligt tilskud til S/I Kirke Hyllinge Ungdomsboliger, ej udbetalt pga. konkurs 80 Kommunens andel af tab ved S/I Kirke Hyllinge Ungdomsboliger konkurs -231 Faldende udgifter til støtte til opførsel af støttede boliger 183 Årsrapport bilag

20 1 ØKONOMIUDVALG 01 UDLEJNING 13 FORPAGTNINGSAFGIFTER M.V. Mål- og rammestyret Sæt X hvis M&R Udgift Indtægt Nettovirkning Forventet regnskab , mindre forpagtningsafgift som følge af solgte arealer 50 Tillægsbevillinger - i alt 50 Samlet afvigelse til forklaring -17 Indstillet til overførsel iht. overførselsreglerne Sum - afvigelse uden for overførselsreglerne jf. nedenstående specifikation -17 Manglende forpagtningsindtægter efter udbud 37 Færre udgifter til fællesområder -20 Årsrapport bilag

21 1 ØKONOMIUDVALG 02 POLITISK ORGANISATION 20 VEDERLAG M.V. Mål- og rammestyret Sæt X hvis M&R Udgift Indtægt Nettovirkning Tillægsbevillinger - i alt 0 Samlet afvigelse til forklaring 109 Indstillet til overførsel iht. overførselsreglerne Sum - afvigelse uden for overførselsreglerne jf. nedenstående specifikation 109 Årsrapport bilag

22 1 ØKONOMIUDVALG 02 POLITISK ORGANISATION 21 ØVRIG POLITISK ORGANISATION Mål- og rammestyret Sæt X hvis M&R Udgift Indtægt Nettovirkning Overførsel fra 2010 til drift 17 Forventet regnskab , indkøbsbesparelser -5 Tillægsbevillinger - i alt 12 Samlet afvigelse til forklaring 82 Indstillet til overførsel iht. overførselsreglerne Sum - afvigelse uden for overførselsreglerne jf. nedenstående specifikation 82 Afvigelsen skyldes primært merudgifter til valg. Årsrapport bilag

23 1 ØKONOMIUDVALG 02 POLITISK ORGANISATION 22 ØKONOMIUDVALG Mål- og rammestyret Sæt X hvis M&R Udgift Indtægt Nettovirkning Tillægsbevillinger - i alt 0 Samlet afvigelse til forklaring 38 Indstillet til overførsel iht. overførselsreglerne Sum - afvigelse uden for overførselsreglerne jf. nedenstående specifikation 38 Økonomiudvalget har ikke som udvalg deltaget i særskilte seminarer eller aktiviteter, men har deltaget sammen med andre Kommunalbestyrelsesmedlemmer i Kommunaløkonomisk Forum og Delegeretmøde. Årsrapport bilag

24 1 ØKONOMIUDVALG 02 POLITISK ORGANISATION 26 UDVALGET FOR JOB & ARBEJDSMARKED Mål- og rammestyret Sæt X hvis M&R Udgift Indtægt Nettovirkning Tillægsbevillinger - i alt 0 Samlet afvigelse til forklaring -32 Indstillet til overførsel iht. overførselsreglerne Sum - afvigelse uden for overførselsreglerne jf. nedenstående specifikation -32 Årsrapport bilag

25 1 ØKONOMIUDVALG 02 POLITISK ORGANISATION 29 RÅD OG NÆVN Mål- og rammestyret Sæt X hvis M&R Udgift Indtægt Nettovirkning Forventet regnskab , indkøbsbesparelser 5 Tillægsbevillinger - i alt 5 Samlet afvigelse til forklaring -37 Indstillet til overførsel iht. overførselsreglerne Sum - afvigelse uden for overførselsreglerne jf. nedenstående specifikation -37 Årsrapport bilag

26 1 ØKONOMIUDVALG 03 ADMINISTRATIV ORGANISATION 30 PERSONALEUDGIFTER M.V. Mål- og rammestyret X Sæt X hvis M&R Udgift Indtægt Nettovirkning Overførsel fra 2010 til drift Forventet regnskab , omplacering til borgerrådgiver og fundraising -700 Forventet regnskab , mindre omplaceringer og indkøbsbesparelser -19 Forventet regnskab , udmøntning af effektiviseringsbesparelse -155 Omplacering trepartsmidler -735 Tillægsbevillinger - i alt -30 Samlet afvigelse til forklaring Indstillet til overførsel iht. overførselsreglerne Sum - afvigelse uden for overførselsreglerne jf. nedenstående specifikation Afvigelsen skyldes grundlæggende i tilbageholdenhed, overførsler og refusioner og består i hovedparten af 1) Diverse puljer til seniorjob, seniordage, flexjob og kommunale flexjob 725tkr. Udgiften er vanskelig præcist at forudsige pga. variationer ift. behov og visitation ) Diverse puljer til stillingsannoncer, personalepolitiske initiativer mv. 125 tkr. Budgettet er tilpasset i ) Diverse trepartsmidler tkr, Aktiviteterne gennemføres i ) Mindreudgifter til direktørlønninger og attraktiv arbejdsplads som led i fordeling af 1,75 mio kr. til centeretablering mv. jf. ansøgning om overførsel til ) Tjenestemandspensioner tkr Årsrapport bilag

27 1 ØKONOMIUDVALG 03 ADMINISTRATIV ORGANISATION 31 FÆLLES FUNKTIONER Mål- og rammestyret X Sæt X hvis M&R Udgift Indtægt Nettovirkning Forventet regnskab , overførsel til amtspuljemidler UKF -125 Tillægsbevillinger - i alt -125 Samlet afvigelse til forklaring 259 Indstillet til overførsel iht. overførselsreglerne 157 Sum - afvigelse uden for overførselsreglerne jf. nedenstående specifikation 102 Årsrapport bilag

28 1 ØKONOMIUDVALG 03 ADMINISTRATIV ORGANISATION 32 FÆLLES ADMINISTRATION M.V. Mål- og rammestyret X Sæt X hvis M&R Udgift Indtægt Nettovirkning Overførsel fra 2010 til drift 233 Forventet regnskab , budget til fundraising samt oprydning, flytning m.v. af arkivalier, samt indkøbsbesparelser 817 Skjoldungelandet, projektlederandel -40 Tillægsbevillinger - i alt Samlet afvigelse til forklaring Indstillet til overførsel iht. overførselsreglerne 632 Sum - afvigelse uden for overførselsreglerne jf. nedenstående specifikation 714 Afgivelsen skyldes primært Fundraising, 235tkr. idet aktiviteter er gennemført ultimo 2011 og opkrævning sker i Hjemmeside, 124tkr., opkrævning ifm. aftale om tilkøb af særlig søgefunktion til hjemmeside og Intranet sker i Kommunen & Civilsamfundet 200tkr. eksternt finansieret projekt afsluttet Flytning af arkiv, 510 tkr. ifm fra 3 til 2 rådhuse. endelig opkrævning i Årsrapport bilag

29 1 ØKONOMIUDVALG 03 ADMINISTRATIV ORGANISATION 33 BUDGETRAMME TEKNIK & MILJØ Mål- og rammestyret X Sæt X hvis M&R Udgift Indtægt Nettovirkning Overførsel fra 2010 til drift Forventet regnskab , overførsel til finansiering af andre områder under ØU -402 Omplacering trepartsmidler 15 Tillægsbevillinger - i alt 801 Samlet afvigelse til forklaring Indstillet til overførsel iht. overførselsreglerne Sum - afvigelse uden for overførselsreglerne jf. nedenstående specifikation 0 I 2011 har det været prioriteret, at skabe rum for den rationalisering, som var forventet i forbindelse med budget Der har derfor været vakante stillinger og generel tilbageholdenhed. Årsrapport bilag

30 1 ØKONOMIUDVALG 03 ADMINISTRATIV ORGANISATION 34 BUDGETRAMME SOCIAL OG ARBEJDSMARKED Mål- og rammestyret X Sæt X hvis M&R Udgift Indtægt Nettovirkning Overført fra 2010 til drift Forventet regnskab , indkøbsbesparelser -10 Omplaceringer trepartsmidler 105 Tillægsbevillinger - i alt Samlet afvigelse til forklaring Fejl Bevillingsansvarlig skal udarbejde handleplan Indstillet til overførsel iht. overførselsreglerne Sum - afvigelse uden for overførselsreglerne jf. nedenstående specifikation Overført trepartsmidler Jobcenter 10 Overført trepartsmidler Center for Velfærd & Omsorg 20 Projekt Virksomhedskonsulenter overføres -32 Projekt Ny chance til unge overføres 111 Projekt På rette vej - i job overføres -132 Overføres til fordeling mellem 4 centre (CSF, Job, CVO og SCH) Årsrapport bilag

31 1 ØKONOMIUDVALG 03 ADMINISTRATIV ORGANISATION 35 BUDGETRAMME BØRN, UNGE OG KULTUR Mål- og rammestyret X Sæt X hvis M&R Udgift Indtægt Nettovirkning Overførsel fra 2010 til drift 169 Forventet regnskab , indkøbsbesparelser -2 Økonomisk regulering på området Sårbare børn og unge 484 Forventet regnskab , ledelse af dagtilbudsområdet i forbindelse med vakance -82 Tillægsbevillinger - i alt 569 Samlet afvigelse til forklaring 228 Indstillet til overførsel iht. overførselsreglerne 228 Sum - afvigelse uden for overførselsreglerne jf. nedenstående specifikation 0 Der har i 2011 været udvist generel tilbageholdenhed for at sikre økonomi til den gennemførte organisationsændring. Årsrapport bilag

32 1 ØKONOMIUDVALG 03 ADMINISTRATIV ORGANISATION 37 BUDGETRAMME STABSFUNKTIONER Mål- og rammestyret X Sæt X hvis M&R Udgift Indtægt Nettovirkning Overførsel fra 2010 til drift 774 Forventet regnskab , overførsel til finansiering af andre områder under ØU, samt indkøbsbesparelser -504 Tillægsbevillinger - i alt 270 Samlet afvigelse til forklaring Indstillet til overførsel iht. overførselsreglerne Sum - afvigelse uden for overførselsreglerne jf. nedenstående specifikation 0 Mindreforbrug skyldes primært stillingsvakancer som følge af indsatsen i 2011 med at forberede rammebesparelser fra 2012 Årsrapport bilag

33 1 ØKONOMIUDVALG 04 IT OG KOMMUNIKATION Mål- og rammestyret X Sæt X hvis M&R Udgift Indtægt Nettovirkning Overførsel fra 2010 til drift 541 Forventet regnskab , overførsel til finansiering af andre områder under ØU, samt indkøbsbesparelser -589 Tillægsbevillinger - i alt -48 Samlet afvigelse til forklaring 868 Indstillet til overførsel iht. overførselsreglerne 868 Sum - afvigelse uden for overførselsreglerne jf. nedenstående specifikation 0 Mindreforbruget på bevillingen skyldes, at bevillingen i 2011 blev øget med kr. til drift af et nyt debitorsystem. Dette system er endnu ikke anskaffet. Årsrapport bilag

34 1 ØKONOMIUDVALG 05 BEREDSKAB Mål- og rammestyret X Sæt X hvis M&R Udgift Indtægt Nettovirkning Overførsel fra 2010 til drift 57 Forventet regnskab , indkøbsbesparelser -8 Forventet regnskab , besparelse i forbindelse med ny beredskabsaftale -143 Tillægsbevillinger - i alt -94 Samlet afvigelse til forklaring 292 Indstillet til overførsel iht. overførselsreglerne 292 Sum - afvigelse uden for overførselsreglerne jf. nedenstående specifikation 0 Mindreforbruget/opsparingen er planlagt anvendt til fornyelse af vognpark (småbiler/servicevagt) samt til fornyelse af vagtcentralserver. Årsrapport bilag

35 1 ØKONOMIUDVALG 06 FORSIKRINGER OG VIKARPULJER 60 ARBEJDSSKADEFORSIKRINGER Mål- og rammestyret X Sæt X hvis M&R Udgift Indtægt Nettovirkning Forventet regnskab , indkøbsbesparelser -9 Tillægsbevillinger - i alt -9 Samlet afvigelse til forklaring 96 Indstillet til overførsel iht. overførselsreglerne Sum - afvigelse uden for overførselsreglerne jf. nedenstående specifikation 96 Årsrapport bilag

36 1 ØKONOMIUDVALG 06 FORSIKRINGER OG VIKARPULJER 61 ØVRIGE FORSIKRINGER Mål- og rammestyret X Sæt X hvis M&R Udgift Indtægt Nettovirkning Overført fra 2010 til drift Forventet regnskab , indkøbsbesparelser -14 Tillægsbevillinger - i alt Samlet afvigelse til forklaring 360 Indstillet til overførsel iht. overførselsreglerne 147 Sum - afvigelse uden for overførselsreglerne jf. nedenstående specifikation 213 Mindreudgiften er en følge af momsindtægter 262 Restbevilling vedr. risikostyring 98 Af hensyn til fremtidig forebyggelse bør hele beløbet overføres. Årsrapport bilag

37 1 ØKONOMIUDVALG 06 FORSIKRINGER OG VIKARPULJER 62 FÆLLES VIKARPULJE Mål- og rammestyret X Sæt X hvis M&R Udgift Indtægt Nettovirkning Forventet regnskab , tilførelse af yderligere midler Tillægsbevillinger - i alt Samlet afvigelse til forklaring Bevillingsansvarlig skal udarbejde handleplan Indstillet til overførsel iht. overførselsreglerne Sum - afvigelse uden for overførselsreglerne jf. nedenstående specifikation Der er indført tiltag til tættere opfølgning i løbet af På grund af underfinansiering af model samt indførelse af nye landsdækkende regler for sygedagpengerefusion omlægges puljen i Omlægningen af puljen vil sikre central medfinansiering af udgifter til vikarer pga. barsel samt til fællesudgifter vedr. HU/FTR. Merudgifter undgås fremover ved, at der ved sygdom alene udkonteres det, der modtages i sygedagpengerefusion fra bopælskommunen. CVO, CSF, CD og CS kompenseres pga. krav om bemanding uanset sygdom. Årsrapport bilag

38 1 ØKONOMIUDVALG 06 FORSIKRINGER OG VIKARPULJER 63 ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER M.V Mål- og rammestyret X Sæt X hvis M&R Udgift Indtægt Nettovirkning Tillægsbevillinger - i alt 0 Samlet afvigelse til forklaring 641 Indstillet til overførsel iht. overførselsreglerne 641 Sum - afvigelse uden for overførselsreglerne jf. nedenstående specifikation 0 Administrationsbidrag for forsyningsområdet (renovation) og tilsynsgebyrer vedr. botilbud er interne posteringer, der ikke har likviditetsmæssig virkning. Administrationsbidraget er fremskrevet fra Regnskabsbemærkninger 2011 Årsrapport bilag

39 2 UDVALGET FOR KULTUR & FRITID 01 FRITIDSFACILITETER 10 FÆLLES FACILITETER Mål- og rammestyret X Sæt X hvis M&R Udgift Indtægt Nettovirkning FVR Indkøbsbesparelse -5 Overførsel fra 2010 til Tillægsbevillinger - i alt 152 Samlet afvigelse til forklaring -294 Bevillingsansvarlig skal udarbejde handleplan Indstillet til overførsel iht. overførselsreglerne -259 Sum - afvigelse uden for overførselsreglerne jf. nedenstående specifikation -35 Udgifter til vejmænd overføres ikke -35 Denne ramme skal ses i sammenhæng med Hallernes rammer til lønninger, hvor der er et samlet overskud på kr., og derfor skal der ikke udarbejdes handleplan på denne bevilling. Regnskabsbemærkninger 2011 Årsrapport bilag

40 2 UDVALGET FOR KULTUR & FRITID 01 FRITIDSFACILITETER 11 IDRÆTSHAL HVALSØ Mål- og rammestyret X Sæt X hvis M&R Udgift Indtægt Nettovirkning FVR Indkøbsbesparelse -4 Overførsel fra 2010 til Tillægsbevillinger - i alt -200 Samlet afvigelse til forklaring -156 Indstillet til overførsel iht. overførselsreglerne -155 Sum - afvigelse uden for overførselsreglerne jf. nedenstående specifikation -1 Udgifter til vejmænd overføres ikke -1 Denne bevilling skal ses i sammenhæng med bevilling , hvor lønningerne hører til. Opdelingen af denne bevilling er således et merforbrug på lønningerne på kr. og et merforbrug på de aktivitetsbaserede udgifter på kr. Årsrapport bilag

41 2 UDVALGET FOR KULTUR & FRITID 01 FRITIDSFACILITETER 12 IDRÆTSHAL SÅBY Mål- og rammestyret Sæt X hvis M&R Udgift Indtægt Nettovirkning Tillægsbevillinger - i alt 0 Samlet afvigelse til forklaring 79 Indstillet til overførsel iht. overførselsreglerne 0 Sum - afvigelse uden for overførselsreglerne jf. nedenstående specifikation 79 Mindreforbruget overføres ikke, da det er en selvejende institution og derfor ikke omfattet af overførselsreglerne. 79 Årsrapport bilag

42 2 UDVALGET FOR KULTUR & FRITID 01 FRITIDSFACILITETER 13 IDRÆTSHAL BRAMSNÆSVIG Mål- og rammestyret X Sæt X hvis M&R Udgift Indtægt Nettovirkning FVR Indkøbsbesparelse -1 Overførsel fra 2010 til Tillægsbevillinger - i alt 27 Samlet afvigelse til forklaring 150 Indstillet til overførsel iht. overførselsreglerne 132 Sum - afvigelse uden for overførselsreglerne jf. nedenstående specifikation 18 Udgifter til vejmænd overføres ikke 18 Denne bevilling skal ses i sammenhæng med bevilling , hvor lønningerne hører til. Opdelingen af denne bevilling er således et mindreforbrug på lønningerne på kr. og et merforbrug på de aktivitetsbaserede udgifter på kr. Årsrapport bilag

43 2 UDVALGET FOR KULTUR & FRITID 01 FRITIDSFACILITETER 14 IDRÆTSHAL KIRKE HYLLINGE Mål- og rammestyret X Sæt X hvis M&R Udgift Indtægt Nettovirkning FVR Indkøbsbesparelse -3 Overførsel fra 2010 til Tillægsbevillinger - i alt -274 Samlet afvigelse til forklaring -368 Bevillingsansvarlig skal udarbejde handleplan Indstillet til overførsel iht. overførselsreglerne -366 Sum - afvigelse uden for overførselsreglerne jf. nedenstående specifikation -2 Udgifter til vejmænd overføres ikke -2 Denne bevilling skal ses i sammenhæng med bevilling , hvor lønningerne hører til. Opdelingen af denne bevilling er således et merforbrug på lønningerne på kr. og et merforbrug på de aktivitetsbaserede udgifter på kr. Årsrapport bilag

44 2 UDVALGET FOR KULTUR & FRITID 01 FRITIDSFACILITETER 15 IDRÆTSHAL GLIM Mål- og rammestyret X Sæt X hvis M&R Udgift Indtægt Nettovirkning FVR Indkøbsbesparelse -2 Overførsel fra 2010 til Tillægsbevillinger - i alt 104 Samlet afvigelse til forklaring 124 Indstillet til overførsel iht. overførselsreglerne 124 Sum - afvigelse uden for overførselsreglerne jf. nedenstående specifikation 0 Denne bevilling skal ses i sammenhæng med bevilling , hvor lønningerne hører til. Opdelingen af denne bevilling er således et mindreforbrug på lønningerne på kr. og et mindreforbrug på de aktivitetsbaserede udgifter på kr. Årsrapport bilag

Side - 1 - Anvendt regnskabspraksis Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med Budget- og Regnskabssystemet for kommuner.

Side - 1 - Anvendt regnskabspraksis Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med Budget- og Regnskabssystemet for kommuner. Side - 1 - Anvendt regnskabspraksis Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med Budget- og Regnskabssystemet for kommuner. Med virkning fra regnskab 2010 er regnskabspraksis ændret for det omkostningsbaserede

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 12 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de

Læs mere

Bilag - Principper for økonomisk styring

Bilag - Principper for økonomisk styring Bilag - Principper for økonomisk styring Anvendt regnskabspraksis Udkast til økonomiudvalgsmøde den 18. januar 2011 Allerød Kommune Januar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Regnskabsopgørelse

Læs mere

TWENTY ONE LEARNING ApS

TWENTY ONE LEARNING ApS TWENTY ONE LEARNING ApS Åbenrå 35 1124 København K Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er godkendt den 01/07/2016 Sami Albeik Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15 c/o 4audit DK ApS Søndergade 44,4 8000 Århus C CVR-nr. 13120803 Årsrapport for 2014/15 25. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17. december 2015

Læs mere

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006 Tommerup Kommune Årsregnskab for Indholdsfortegnelse Indledning...3 Årets resultat og den økonomiske status...4 Udgiftsbaseret regnskab...5 Omkostningsbaseret regnskab...7 Anvendt regnskabspraksis...10

Læs mere

BILAG 201 2 Årsrapport

BILAG 201 2 Årsrapport BILAG Årsrapport 2012 INDHOLD GENERELLE OPLYSNINGER... 3 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS... 4 REGNSKABSOVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER... 8 1 ØKONOMIUDVALGET... 8 2 UDVALGET FOR KULTUR & FRITID... 53 3 UDVALGET FOR

Læs mere

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Generelt Odense Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinier, der er fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet i Budget- og Regnskabssystem

Læs mere

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4.

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Indholdsfortegnelse SIDE Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5. Selskabets hovedaktivitet 6. Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 7. Resultatopgørelse

Læs mere

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012 Kærlodden 37 2760 Måløv CVR-nr. 31767237 Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2013 Anne Lise Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hot N' Tot ApS. Årsrapport 1. oktober september 2016

Hot N' Tot ApS. Årsrapport 1. oktober september 2016 Råvænget 21 2880 Bagsværd CVR-nr. 27093124 Årsrapport 1. oktober 2015-30. september 2016 13. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13. februar 2017

Læs mere

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS Produktionsvej 1 2600 Glostrup Årsrapport 4. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/06/2016 Juliett

Læs mere

Sammenhæng til Økonomiregulativet Dette bilag er en uddybning af afsnit 11.1 i økonomiregulativet om registrering af kommunens

Sammenhæng til Økonomiregulativet Dette bilag er en uddybning af afsnit 11.1 i økonomiregulativet om registrering af kommunens Bilag 16 Anvendt regnskabspraksis Sammenhæng til Økonomiregulativet Dette bilag er en uddybning af afsnit 11.1 i økonomiregulativet om registrering af kommunens aktiver Indledende bemærkninger: Formålet

Læs mere

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den BO'S BILER ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/07/2014 Stine Kiel Wolff Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Bilag 2-1 Hovedoversigt

Bilag 2-1 Hovedoversigt Bilag 2-1 Hovedoversigt Hovedoversigten til regnskabet har til formål at give et summarisk overblik over regnskabet såvel aktivitetsmæssigt som finansielt. Den vil også oplysningsmæssigt kunne give et

Læs mere

Ole Christiansen & Co ApS

Ole Christiansen & Co ApS Ole Christiansen & Co ApS CVR-nr. 13 53 74 02 Årsrapport for 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7. september 2016 Ole Christiansen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Ryby Elinstallation ApS

Ryby Elinstallation ApS Ryby Elinstallation ApS Damgårdsvej 55 2990 Nivå CVR-nr. 11 75 25 35 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7 / 4-2015 Dirigent Bjarne Dueholm

Læs mere

Navn Ean.nr. Adresse Telefon. Borgerrådgiver 5798007924225 Møllebjergvej 4-4330 Hvalsø 46464646

Navn Ean.nr. Adresse Telefon. Borgerrådgiver 5798007924225 Møllebjergvej 4-4330 Hvalsø 46464646 Oversigt over EAN-numre Lejre Kommune Opdateret 25. marts 2015 Navn Ean.nr. Adresse Telefon Borgerrådgiver 5798007924225 Møllebjergvej 4-4330 Hvalsø 46464646 Koncernsekretariat & Udvikling 5798007923624

Læs mere

Københavns Kommunes regnskabspraksis

Københavns Kommunes regnskabspraksis Indhold 1. Indledning... 1 2. God bogføringsskik... 2 3. Drifts- og anlægsregnskabet... 2 3.1 Indregning af indtægter og udgifter... 2 4. Præsentation af balancen... 2 5. Materielle anlægsaktiver... 2

Læs mere

Årsrapport 1. januar december 2016

Årsrapport 1. januar december 2016 RT RUDE ApS Huggetvej 36 Gungerne 5400 Bogense Årsrapport 1. januar - 31. december 2016 (5. regnskabsår) Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling den 01/05 2017 Lar

Læs mere

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Fruebjergvej 3 2100 København Ø CVR-nr. 35654984 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Tvillingernes Håndværkerservice IVS

Tvillingernes Håndværkerservice IVS Tvillingernes Håndværkerservice IVS Søndervigvej 52 2720 Vanløse Årsrapport 2. maj 2016-1. maj 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/07/2017 Rasmus Haugaard

Læs mere

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2

Læs mere

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016 KØBENHAVNS YOGA ApS Østerbrogade 56 2100 København Ø Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/07/2016 Jørn Troelsen Nørtoft

Læs mere

Bevillingsoversigt 1 ØKONOMIUDVALG 211.167-32.789 178.378 DRIFT OG REFUSION 211.167-32.789 178.378

Bevillingsoversigt 1 ØKONOMIUDVALG 211.167-32.789 178.378 DRIFT OG REFUSION 211.167-32.789 178.378 Bevillingsoversigt Bevillingsoversigt (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto 1 ØKONOMIUDVALG 211.167-32.789 178.378 DRIFT OG REFUSION 211.167-32.789 178.378 10 POLITISK ORGANISATION 5.828 0 5.828 10 VEDERLAG

Læs mere

Jørgensen og Andersen Ejendomme ApS CVR-nr Hvidovregade 25 B 2650 Hvidovre. Årsrapport 2015/16. Dirigent

Jørgensen og Andersen Ejendomme ApS CVR-nr Hvidovregade 25 B 2650 Hvidovre. Årsrapport 2015/16. Dirigent Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Jørgensen og Andersen Ejendomme

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS Absalonsgade 31 8000 Aarhus C Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Henrik Aaen

Læs mere

Forslag til Regnskabspraksis for registrering af fysiske aktiver i Mariagerfjord kommunes omkostningsregnskab.

Forslag til Regnskabspraksis for registrering af fysiske aktiver i Mariagerfjord kommunes omkostningsregnskab. Forslag til Regnskabspraksis for registrering af fysiske aktiver i Mariagerfjord kommunes omkostningsregnskab. Mariagerfjord kommunes regnskabspraksis for aflæggelse af det omkostningsbaserede regnskab

Læs mere

Lindberg Økonomi ApS. Årsrapport 10. august oktober Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Lindberg Økonomi ApS. Årsrapport 10. august oktober Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Lindberg Økonomi ApS Årsrapport 10. august 2014-31. oktober 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/12/2014 Kristina Lindberg Dirigent Side 2 af 12 Indhold

Læs mere

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014 CVR-nummer: 35035206 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (2. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2015 Dirigent Boyan Krasimirov Ivanov INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning

Læs mere

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler.

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler. Notat AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale. AffaldVarme Århus aflægger regnskab efter de kommunale regler, hvilket ifølge Indenrigs-

Læs mere

Fem Stjerner Service ApS

Fem Stjerner Service ApS Fem Stjerner Service ApS Birkedommervej 29 2400 København NV Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2017 Belal

Læs mere

MARTINS TØMRERFORRETNING ApS

MARTINS TØMRERFORRETNING ApS MARTINS TØMRERFORRETNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/05/2014 Martin Böing Dirigent Side 2 af 10

Læs mere

Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS

Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS Håbets Allé 18 2700 Brønshøj CVR-nr.: 73 29 25 14 Årsrapport for året 2011/2012 (28. regnskabsår) 1 Årsrapport Indholdsfortegnelse: Selskabsoplysninger 2 Ledelsespåtegning

Læs mere

ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Abildvej 5 5700 Svendborg Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2016

Læs mere

Halvårsrapport 2012. Barsel.dk

Halvårsrapport 2012. Barsel.dk Halvårsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning 3 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse for 6 Balance pr. 30. juni 7 Noter 8 2 Ledelsens beretning Lov om barselsudligning på

Læs mere

Årsrapport Grimnir Invest ApS. Aslundvej 81, Vester Hassing 9310 Vodskov CVR-nr Dirigent

Årsrapport Grimnir Invest ApS. Aslundvej 81, Vester Hassing 9310 Vodskov CVR-nr Dirigent Grimnir Invest ApS Aslundvej 81, Vester Hassing 9310 Vodskov CVR-nr. 27364721 Årsrapport 2015 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 21.06.2016 Dirigent Navn: Lisbeth Rytter Grimnir Invest ApS Indholdsfortegnelse

Læs mere

Thisted Entreprenørforretning ApS

Thisted Entreprenørforretning ApS Thisted Entreprenørforretning ApS CVR-nr. 25 19 30 16 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/05 2013 Hanne Vester Dirigent Telefon +45

Læs mere

Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14. Årsrapport 2014

Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14. Årsrapport 2014 Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14 Årsrapport 2014 Brødrene Hartmanns Fond Indholdsfortegnelse Fondsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

SOCIAL FARMING KERTEMINDE ApS

SOCIAL FARMING KERTEMINDE ApS SOCIAL FARMING KERTEMINDE ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/05/2015 Anne Mette Skytte Dirigent Side 2

Læs mere

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015 CASLAN ApS Fjellebrovej 16 4700 Næstved Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2015 Lars Rohbrandt Dirigent Side 2

Læs mere

BOGHOLDERIET AF 2012 ApS

BOGHOLDERIET AF 2012 ApS BOGHOLDERIET AF 2012 ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/12/2014 Peter Houlberg Dirigent Side 2 af 9 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

SETRA ANLÆG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

SETRA ANLÆG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den SETRA ANLÆG ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/07/2014 Niels Yde Nielsen Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

AUBO KØKKEN OG BAD LØGSTØR P/S CVR-nr. 34085145. Årsrapport 2014

AUBO KØKKEN OG BAD LØGSTØR P/S CVR-nr. 34085145. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Løgstørvej 14 Postboks 46 9600 Aars Telefon 96 98 23 00 Telefax 96 98 23 23 www.deloitte.dk AUBO KØKKEN OG BAD LØGSTØR P/S CVR-nr. 34085145

Læs mere

Halvårsrapport 2013. Barsel.dk

Halvårsrapport 2013. Barsel.dk Halvårsrapport 2013 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning 3 5 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse for 6 Balance pr. 30. juni 7 Noter 8 2 Ledelsens beretning Lov om barselsudligning

Læs mere

PACTA SUNT SERVANDA ApS

PACTA SUNT SERVANDA ApS Halsskovgade 4 3 305 2100 København Ø CVR-nr. 31170672 Årsrapport for 2016 9. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23. maj 2017 Christian Petri

Læs mere

SIGNIFLY ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

SIGNIFLY ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den SIGNIFLY ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/05/2014 Patrick Lundstrøm Rønning Dirigent Side 2 af 12 Indhold

Læs mere

Årsrapport 2010 Del II

Årsrapport 2010 Del II Årsrapport 2010 Del ndholdsfortegnelse Generelle oplysninger vedrørende regnskabsaflæggelsen... 3 Anvendt regnskabspraksis... 2 sbemærkninger... 2 Økonomiudvalget... 3 Udvalget for Kultur og Fritid...

Læs mere

Gammel Kongevej 142 ApS. Årsrapport 2015/16

Gammel Kongevej 142 ApS. Årsrapport 2015/16 c/o Cafe Emma Gammel Kongevej 142 1850 Frederiksberg C CVR-nr. 37218006 Årsrapport 2015/16 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15. juni 2017

Læs mere

DANNERHØJ SAVVÆRK ApS

DANNERHØJ SAVVÆRK ApS DANNERHØJ SAVVÆRK ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2013 Bo Sørensen Dirigent (Urevideret) Side 2 af

Læs mere

SUNWRAP.DK ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

SUNWRAP.DK ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den SUNWRAP.DK ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/02/2015 Jesper Sølager Sørensen Dirigent (Urevideret) Side

Læs mere

Sumpskildpadder Hjælp & Adoption Forening CVR-nr Årsrapport 2016

Sumpskildpadder Hjælp & Adoption Forening CVR-nr Årsrapport 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33 96 35 56 Dokken 8 Postbox 200 6701 Esbjerg Telefon 79128444 Telefax 79128455 www.deloitte.dk Sumpskildpadder Hjælp & Adoption Forening CVR-nr.

Læs mere

PACTA SUNT SERVANDA ApS

PACTA SUNT SERVANDA ApS Halsskovgade 4 3 305 2100 København Ø CVR-nr. 31170672 Årsrapport for 2015 8. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. februar 2016 Christian Petri

Læs mere

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Østergade 32 4970 Rødby CVR-nr. 35049096 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2015

Læs mere

ORLOFF ERHVERV A/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ORLOFF ERHVERV A/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ORLOFF ERHVERV A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/04/2013 Kurt Keilberg Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15 Korsør ApS Algade 12 4220 Korsør CVR-nr. 61113711 Årsrapport for 2014/15 34. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30-11-2015 Sten Stjerne Hansen

Læs mere

TRØJBORG EL-SERVICE ApS

TRØJBORG EL-SERVICE ApS TRØJBORG EL-SERVICE ApS Peder Skrams Gade 54 8200 Aarhus N Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/01/2016 Bo Larsen

Læs mere

Juridisk Kontor CPH ApS. Årsrapport 2015/16

Juridisk Kontor CPH ApS. Årsrapport 2015/16 Palægade 3, 4. th. 1261 København K CVR-nr. 32478786 Årsrapport 2015/16 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2017 Johnny Hast Hansen

Læs mere

SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS

SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/11/2014 Søren Riis Dirigent Side 2 af 12

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

FORTIUM A/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/06/2015

FORTIUM A/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/06/2015 FORTIUM A/S Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/06/2015 Christian Worm Mortensen Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

Østre Messegade 4 ApS

Østre Messegade 4 ApS Østre Messegade 4 ApS CVR: 29227292 2014-15 01.10.2014 30.09.2015 en er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den: 28. februar 2016 Østre Messegade 4 ApS Ved Bommen 7 2820 Gentofte

Læs mere

SKJRPK A/S Kongensgade Esbjerg CVR-nr Årsrapport

SKJRPK A/S Kongensgade Esbjerg CVR-nr Årsrapport Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Dokken 8 Postbox 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk SKJRPK A/S Kongensgade 95 6700 Esbjerg CVR-nr.

Læs mere

Møllers Have og Anlæg ApS. Årsrapport for 2011/12

Møllers Have og Anlæg ApS. Årsrapport for 2011/12 Baunebjergvej 367 3050 Humlebæk CVR-nr. 29521360 Årsrapport for 2011/12 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 6. marts 2013 Bjørn Pedersen Dirigent

Læs mere

Nørhede VVS-Beregning ApS

Nørhede VVS-Beregning ApS Nørhede VVS-Beregning ApS Birk Centerpark 40 7400 Herning Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/04/2016 Sten Nørhede

Læs mere

REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/04/2015

Læs mere

DM Entreprise ApS. Kongevejen Helsingør. Årsrapport 1. januar december 2015

DM Entreprise ApS. Kongevejen Helsingør. Årsrapport 1. januar december 2015 DM Entreprise ApS Kongevejen 80 3000 Helsingør Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/04/2016 Dusan Maric Dirigent

Læs mere

Smedjen af 2015 APS. Lundbyvej Svendborg. Årsrapport 1. juli juni 2016

Smedjen af 2015 APS. Lundbyvej Svendborg. Årsrapport 1. juli juni 2016 Smedjen af 2015 APS Lundbyvej 69 5700 Svendborg Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/09/2016 Kåre Nielsen Dirigent

Læs mere

PROTICA PRIVATE EQUITY APS

PROTICA PRIVATE EQUITY APS Årsrapport for 2014 PROTICA PRIVATE EQUITY APS CVR-nr. 35 04 42 13 2. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 29. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Peter

Læs mere

MY INSTORE APPS ApS. Passagerterminalen Billund. Årsrapport 1. januar december 2015

MY INSTORE APPS ApS. Passagerterminalen Billund. Årsrapport 1. januar december 2015 MY INSTORE APPS ApS Passagerterminalen 10 7190 Billund Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/01/2016 Poul Mark

Læs mere

KØBENHAVNS LÆRERFORENINGS KOLONIER. Frydendalsvej Frederiksberg

KØBENHAVNS LÆRERFORENINGS KOLONIER. Frydendalsvej Frederiksberg KØBENHAVNS LÆRERFORENINGS KOLONIER Frydendalsvej 20 1809 Frederiksberg ÅRSREGNSKAB FOR 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens regnskabspåtegning Side 3 Revisionspåtegning - 4 Anvendt regnskabspraksis - 5 Resultatopgørelse

Læs mere

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den OOOJA ARCHITECTS IVS Årsrapport 5. april 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2015 Jan Buthke Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

EMG Invest ApS CVR-nr Grædstrupvej Brædstrup. Årsrapport 2014/15

EMG Invest ApS CVR-nr Grædstrupvej Brædstrup. Årsrapport 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89 25 25 25 Telefax 89 25 25 50 www.deloitte.dk EMG Invest ApS CVR-nr. 26868378 Grædstrupvej 45 8740

Læs mere

SOLDAL HUSE 2010 ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

SOLDAL HUSE 2010 ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den SOLDAL HUSE 2010 ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2015 Niels Ole Jensen Dirigent Side 2 af 11 Indhold

Læs mere

K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23

K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23 K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om

Læs mere

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPH-BILER ApS Årsrapport 6. november 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/08/2015 Yassine Akharraz Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

YEJI ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/05/2015

YEJI ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/05/2015 YEJI ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/05/2015 Shuwei Ji Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

NEHM VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NEHM VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NEHM VVS ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 09/06/2014 Poul Neumeyer Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Greenspeak ApS Tværbommen 57, 2 tv 2820 Gentofte. CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 2015/16

Greenspeak ApS Tværbommen 57, 2 tv 2820 Gentofte. CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 2015/16 Greenspeak ApS Tværbommen 57, 2 tv 2820 Gentofte CVR-nummer: 35 85 10 11 ÅRSRAPPORT 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den / 2017 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Arkitekt MAA Ole Justesen ApS i likvidation CVR-nr Strandparksvej Helleup. Årsrapport 2014/15

Arkitekt MAA Ole Justesen ApS i likvidation CVR-nr Strandparksvej Helleup. Årsrapport 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Arkitekt MAA Ole Justesen ApS

Læs mere

Foreningen Ørstedspavillonen

Foreningen Ørstedspavillonen Ryttervej 4 Torvet 2 CVR-nr. 26 06 36 55 5700 Svendborg 5900 Rudkøbing www.tranberg.nu Telefon 62 17 21 40 Telefon 62 51 32 66 info@tranberg.nu Denne rapport indeholder11 sider 5083-r001-13.doc Indholdsfortegnelse

Læs mere

Henrik Petersen ApS. Årsrapport for 2011/12

Henrik Petersen ApS. Årsrapport for 2011/12 Kratmosevej 20 2950 Vedbæk CVR-nr. 70164019 Årsrapport for 2011/12 30. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28. februar 2013 Henrik Petersen Dirigent

Læs mere

Deptracker ApS CVR-nr Årsrapport 2013

Deptracker ApS CVR-nr Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Deptracker ApS CVR-nr.

Læs mere

STATUS ApS. Årsrapport for 2012

STATUS ApS. Årsrapport for 2012 FSR Revisorerne Bastian og Krause Registrerede revisorer ApS Guldborgvej 8, 2000 Frederiksberg Tlf. 38 111 400 Fax. 38 111 440 STATUS ApS Vestergade 6, 1. 1456 København K CVR-nr. 27077048 Årsrapport for

Læs mere

ADDEA Tax ApS. Årsrapport for Amaliegade København K. CVR-nr (10. regnskabsår)

ADDEA Tax ApS. Årsrapport for Amaliegade København K. CVR-nr (10. regnskabsår) ADDEA Tax ApS Amaliegade 35 1256 København K. CVR-nr. 30 07 25 88 Årsrapport for 2016 (10. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23. februar 2017

Læs mere

C. Nielsen Holding ApS Ravnsøvej Risskov. CVR-nr: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2016

C. Nielsen Holding ApS Ravnsøvej Risskov. CVR-nr: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2016 Ravnsøvej 52 8240 Risskov CVR-nr: 29 31 50 00 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2016 (11. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 15. februar 2017 Dirigent, Claus Loldrup Nielsen INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter Forhåbningsholms Allé 2, st. 1904 Frederiksberg C CVR nr. 32082823 Årsrapport for 2015 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016 Ying

Læs mere

Navn Ean.nr. Adresse Telefon. Borgerrådgiver Møllebjergvej Hvalsø

Navn Ean.nr. Adresse Telefon. Borgerrådgiver Møllebjergvej Hvalsø Opdateret af cmad 29. maj 2017 Oversigt over EAN-numre Lejre Kommune Navn Ean.nr. Adresse Telefon Borgerrådgiver 5798007924225 Møllebjergvej 4-4330 Hvalsø 46464646 Koncernsekretariat & Udvikling 5798007923624

Læs mere

Sundhedshus Sæby I/S Stiftet medio Regnskab 2015 CVR:

Sundhedshus Sæby I/S Stiftet medio Regnskab 2015 CVR: Sundhedshus Sæby I/S Stiftet medio 2013 Regnskab 2015 CVR: 34 97 56 12 Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors erklæringer Ejerforhold: Selskabet ejes af Frederikshavn Kommune og Region Nordjylland

Læs mere

MPS Trading A/S. Årsrapport for 2016

MPS Trading A/S. Årsrapport for 2016 c/o Tune Erhvervspark Tune Parkvej 5 4030 Tune CVR-nr. 14738444 Årsrapport for 2016 26. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, hvor revision fremover

Læs mere

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RLG (DANMARK) K/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/04/2014 Stefano Oragano Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR).

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-02-2015 Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). Sagsnr. 2014-0256279

Læs mere

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2013

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13 Årsrapport

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION HOLBO HERREDS KULTURHISTORISKE CENTRE VESTREBROGADE 56, GILLELEJE ÅRSREGNSKAB

DEN SELVEJENDE INSTITUTION HOLBO HERREDS KULTURHISTORISKE CENTRE VESTREBROGADE 56, GILLELEJE ÅRSREGNSKAB DEN SELVEJENDE INSTITUTION HOLBO HERREDS KULTURHISTORISKE CENTRE VESTREBROGADE 56, GILLELEJE ÅRSREGNSKAB 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Oplysninger om museet Oplysninger om museet... 2 Påtegninger Ledelsespåtegning...

Læs mere

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2014

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13 Årsrapport

Læs mere