BILAG 2011 Årsrapport

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BILAG 2011 Årsrapport"

Transkript

1 BILAG Årsrapport 2011

2 INDHOLD GENERELLE OPLYSNINGER... 2 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS... 3 REGNSKABSOVERSIGT ØKONOMIUDVALGET UDVALGET FOR KULTUR & FRITID UDVALGET FOR BØRN & UNGDOM UDVALGET FOR TEKNIK & MILJØ UDVALGET FOR JOB & ARBEJDSMARKED UDVALGET FOR SOCIAL, SUNDHED & ÆLDRE REGNSKABSBEMÆRKNINGER ØKONOMIUDVALG UDVALGET FOR KULTUR & FRITID UDVALGET FOR BØRN & UNGDOM UDVALGET FOR TEKNIK & MILJØ UDVALGET FOR JOB & ARBEJDSMARKED UDVALGET FOR SOCIAL,SUNDHED & ÆLDRE OVERFØRSEL MELLEM ÅRENE DRIFTSOVERFØRSLER ANLÆGSOVERFØRSLER KAUTIONS-, GARANTI- OG EVENTUAL-FORPLIGTELSER LEASING LÅNEBERETTIGEDE UDGIFTER OG RENTESWAP TIMEPRISBEREGNING PERSONALEOVERSIGT NOMINELLE VÆRDIER ANLÆGSREGNSKABER OVER 2 MIO. KR UNDER 2 MIO. KR Årsrapport bilag

3 GENERELLE OPLYSNINGER Regnskabsaflæggelsen omfatter et udgiftsbaseret regnskab, der fokuserer på opgørelse af ressourceforbruget ved driftsvirksomheden og en udvidet balance indeholdende værdien af de fysiske aktiver. Autoriserede opgørelser til det udgiftsbaserede regnskab Regnskabsopgørelsen udgiftsbaseret Formålet er at vise de primære indtægtskilders evne til at finansiere de almindelige driftsudgifter og årets renteudgift/- afkast. Balancen Har til formål at vise kommunens økonomiske stilling ultimo regnskabsåret, idet tallene er sammenstillet på en sådan måde, at det tidsmæssige perspektiv er fremhævet, herunder især det korte sigte. Det skal bemærkes, at balancens poster dels er påvirket af årets pengestrøm, jf. finansieringsoversigten, dels af tilgang og afskrivninger vedrørende materielle anlægsaktiver m.v. og endelig af øvrige reguleringer af egenkapitalen. Anvendt regnskabspraksis Skal kort og præcis beskrive, hvordan de frihedsgrader, der er ved udarbejdelsen af regnskabet, er udnyttet. Det skal indgå i beskrivelsen, hvis der ændres regnskabspraksis. Finansieringsoversigten Har til formål at vise, hvordan årets resultat i sammenspil med årets låneoptagelse, afdrag på lån samt øvrige ændringer i kortfristede og langfristede tilgodehavender og gæld, dvs. de sekundære indtægtskilder og forpligtelser har påvirket kassebeholdningen. Oversigt over overførte uforbrugte driftsbevillinger. Har til formål at vise de driftsbevillinger, som er genbevilget i det følgende år. Regnskabsoversigten Har til formål at vise resultatet af den enkelte bevilling. Der henvises til bemærkningerne på de enkelte områder. Virksomhedernes udgifter til vejmænd er holdt uden for rammestyringen, og der er gjort rede for konsekvenserne for de enkelte bevillinger i bemærkningerne. Anlægsregnskabet Ved større anlægsprojekter med en omsætning over 2 mio. kr. skal der aflægges særskilt regnskab. Anlægsregnskaber med en omsætning under 2 mio. kr. er optaget i bemærkningerne. Andre opgørelser: Noter Personaleoversigt Omkostningskalkulationer ved kommunal leverandørvirksomhed af personlig og praktisk bistand Leasingforpligtelser og renteswap Nominelle værdier af tilgodehavender Låneberettigede udgifter Forpligtelser Årsrapport bilag

4 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med de regler, som Økonomi- og Indenrigsministeriet har fastlagt i Budget- og regnskabssystem for kommuner. Ændringer i regnskabspraksis Som følge af beslutningen om, at kommunerne fra og med regnskabsåret 2011 skal udarbejde halvårsregnskab, og det er blevet frivilligt at udarbejde et omkostningsregnskab, udarbejder Lejre Kommune ikke længere et omkostningsregnskab fra og med regnskab Det får følgende betydning: - Samling af aktiver i "bunker" er ikke længere tilladt, hvorfor denne praksis ophører. - Tjenestemandspensionsforpligtelsen reguleres ikke årligt med til- og afgange, men reguleres alene ved aktuarrapport (minimum hvert 5. år). - Feriepengeforpligtelser opgøres ikke som en selvstændig post i balancen. Værdien er tilbageført til egenkapitalen. Samtidig med de nævnte ændringer vil følgende oversigter ikke længere blive udarbejdet: - Resultatopgørelse - Pengestrømsopgørelse - Omregningstabel - Anlægsoversigt Derudover er der tilføjet et afsnit omhandlende arbejdsskadeforpligtelser, som er obligatorisk at indregne fra og med regnskab Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at de vil bidrage til den fremtidige serviceudøvelse, eller fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde kommunen, og når aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtigelser indregnes i balancen, når organisationen som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå kommunen, og forpligtigelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Målingen efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. For en række aktiver og forpligtelser er indregning frivillig, om de opfylder ovenstående kriterier. Det omfatter rekreative arealer, kunst og infrastruktur på aktivsiden samt hensættelser til at imødegå visse krav, og skyldigt overarbejde under forpligtelser. Sådanne aktiver og forpligtelser er ikke indregnet i balancen. Omregning af fremmed valuta Tilgodehavender, gældsforpligtelser og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til balancedagens valutakurs. Anlægsaktiver, der er købt i fremmed valuta, omregnes til historiske valutakurser. Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger, tekniske anlæg og inventar med en anskaffelsessum på over ,- kr. måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen, samt omkostninger til klargøring af aktivet, til det er klar til at blive taget i brug. Infrastrukturelle anlægsaktiver som veje, broer mv. samt ikke-operationelle anlægsaktiver som rekreative arealer, aktiver af kulturhistorisk værdi, kunstgenstande mv. indregnes og måles ikke. Årsrapport bilag

5 For finansielt leasede aktiver er kostprisen den laveste værdi af dagsværdien af aktivet og nutidsværdien af de fremtidige leasingydelser. Ejendomme erhvervet før måles til den offentlige ejendomsvurdering pr med tillæg af forbedringer og fratrukket akkumulerede afskrivninger i perioden For øvrige aktiver erhvervet før , hvor kostprisen ikke har kunnet opgøres med rimelig sikkerhed, er måling sket til genanskaffelsesværdi tilbagediskonteret til anskaffelsestidspunktet og fratrukket akkumulerede afskrivninger. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der afskrives fuldt ud i ibrugtagningsåret. For solgte eller afhændede/skrottede aktiver foretages der ikke afskrivninger i afgangsåret. Der afskrives ikke på grunde. I forbindelse med særlig ombygning/restaurering vil sagen blive revurderet, om hvorvidt brugstiden ændres væsentligt. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider: Bygninger: Administrative formål Forskellige serviceformål Diverse formål Tekniske anlæg: Ledninger og stikledninger Øvrige tekniske anlæg IT og inventar: Teknisk udstyr og driftsmateriel 50 år 30 år 15 år år år 3-5 år 5-10 år Indretning af kommunal aktivitet i lejede lokaler indregnes, såfremt værdien overstiger ,- kr. Indretningen måles til kostpris og afskrives over den forventede brugstid dog maksimalt den resterende lejeperiode eller 10 år. Der foretages ikke fradrag for en eventuel reetableringsforpligtigelse i forbindelse med fraflytning fra lejemålet. Hvis der på baggrund af en faktisk hændelse kan konstateres en væsentlig forringelse af aktivets værdi, som ikke antages at være af midlertidig karakter, foretages der nedskrivning af aktivet. Nedskrivningen foretages til den værdi, som aktivet forventes at have i den fremtidige serviceproduktion. Der foretages som udgangspunkt ikke opskrivning af anlægsaktiverne. Immaterielle anlægsaktiver (udviklingsprojekter, patenter og licenser) Immaterielle anlægsaktiver omfatter ikke finansielle anlægsaktiver uden fysisk substans, som for eksempel udviklingsprojekter, patenter og licenser. Indregning sker, hvis aktivet forventes anvendt i mere end et regnskabsår, og kostprisen overstiger ,- kr. Udviklingsprojekter vedrørende ydelser og processer, der er defineret og identificerbare, hvor den tekniske udnyttelsesgrad, tilstrækkelige ressourcer og et potentielt fremtidigt marked eller udviklingsmulighed i organisationen kan påvises, og hvor det er hensigten at fremstille, markedsføre eller anvende den pågældende ydelse eller proces, indregnes som et immaterielt aktiv. Måling sker som udgangspunkt til kostpris for de eksterne ressourcer, der er medgået til udviklingsprojektet. Efter færdiggørelse af udviklingsprojektet afskrives udviklingsomkostningerne lineært over den forventede brugstid. Afskrivningsperioden kan ikke overstige 10 år. Erhvervede immaterielle rettigheder i form af patenter og licenser måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Patenter afskrives lineært over den resterende patentperiode, og licenser afskrives over aftaleperioden, dog maximalt 10 år. Der foretages ikke opskrivninger på immaterielle anlægsaktiver. Årsrapport bilag

6 Finansielle anlægsaktiver (langfristede tilgodehavender) Tilgodehavender hos Landsbyggefonden er målt til 0 kr., da indskuddet er rente- og afdragsfrit uden tidsbegrænsning. Den nominelle værdi oplyses i en note. Øvrige finansielle anlægsaktiver måles til nominel værdi med nedskrivning af forventet tab på debitorer, hvor dette er obligatorisk. Omsætningsaktiver varebeholdninger Varebeholdninger indregnes såfremt værdien overskrider ,- kr. Udgør værdien mellem ,- kr. og ,- kr., foretages kun indregning, såfremt der er væsentlige forskydninger på beholdningerne mellem årene (væsentlige forskydninger defineres som 50 % af primo beholdningen og 10 % af omsætningen/bruttoudgiften på funktionen eller stedet, hvor forskydningerne skal registreres). Varebeholdninger under ,- kr. indregnes ikke. Varebeholdninger måles til kostpris, opgjort efter FIFO-metoden (First In First Out). Kostprisen for handelsvarer, råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger. Kostprisen for fremstillede varer og varer under fremstilling omfatter omkostninger til råvarer, hjælpematerialer og direkte løn samt indirekte produktionsomkostninger. Såfremt der konstateres væsentlige, ikke forbigående, værdiforringelser af varebeholdningernes værdi, foretages en nedskrivning til forventet nettorealisationsværdi. Der foretages som udgangspunkt ikke opskrivning af varebeholdningerne. Omsætningsaktiver grunde og bygninger til videresalg Grunde og bygninger indregnes i den regnskabspost fra det tidspunkt, der er truffet beslutning om salg, typisk ved afgivelse af anlægsbevilling. Arealerhvervelsen og løbende omkostninger måles til kostpris. Arealer anskaffet før måles til ejendomsvurderingen pr Den forholdsmæssige værdi af frasolgte arealer overføres til resultatopgørelsen i takt med, at salget sker. Omsætningsaktiver - tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende regnskabsår. Derudover indregnes mellemregning mellem indeværende og nyt år svarende til indbetalinger i nyt år vedrørende tilgodehavender i indeværende år. Periodeafgrænsningsposter indregnes under forpligtelser og omfatter modtagne indtægter til resultatføring i efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter og øvrige tilgodehavender måles til nominel værdi. Omsætningsaktiver andre værdipapirer og kapitalandele Kapitalandele i noterede organisationer måles til kursværdien på balancedagen. Kapitalandele i u-noterede organisationer (eksempelvis kommunale fællesskaber) indregnes og måles efter den indre værdis metode. Kapitalandelene i balancen måles til den forholdsmæssige andel af organisationernes regnskabsmæssige indre værdi. Egenkapital Egenkapitalen omfatter modpostkonti optaget efter de omkostningsbaserede principper og balancekonto, som er udtryk for den finansielle egenkapital. Måling for modpostkonti sker (med modsat fortegn) som angivet under materielle og immaterielle anlægsaktiver. Måling for balancekontoen sker som udgangspunkt til nominel værdi (væsentligste afvigelse herfra er modsatrettede bevægelser vedrørende forskydninger i tjenestemandspensionsforpligtelsen og arbejdsskadeforpligtelsen). Hensatte forpligtelser Tjenestemandspensionsforpligtelse Hensatte forpligtelser omfatter forventede omkostninger til pensionerede, fraflyttede og erhvervsaktive tjenestemænd, hvor forpligtelsen ikke er forsikringsafdækket. De af Indenrigsministeriet til Årsrapport bilag

7 enhver tid fastsatte regler er de gældende med hensyn til bestemmelser til beregning af hensatte forpligtelser. Forpligtelsen opgøres ved aktuarmæssig beregning på baggrund af forudsætninger om en pensionsalder på 62 år, Danmarks statistiks seneste officielle levealder forudsætninger og en intern rentesats på 2 %. Forpligtelsen beregnes minimum hvert 5. år. Der er ikke hensat til forventede omkostninger til pension til tjenestemandsansatte lærere omfattet af den lukkede gruppe, da det vurderes for mindre sandsynligt, at kommunen fremtidigt vil få denne omkostning, og da den statslige andel af pensionsforpligtigelsen ikke skal henregnes til den kommunale opgørelse af pensionsforpligtigelsen. Arbejdsskadeforpligtelse Forpligtelsen opgøres ved aktuarmæssig beregning ultimo hvert regnskabsår og på baggrund af kendskab til skader ultimo regnskabsåret. Langfristede gældsforpligtelser Prioritetsgæld Prioritetsgæld måles til nominel værdi. Leasingforpligtelser Leasingforpligtelser vedrørende finansielt leasede aktiver indregnes i balancen som gældsforpligtelser og måles til nominel værdi. Nettogæld vedrørende fonde, legater, deposita mv. Området omfatter ordning, som ifølge vedtægt administreres, men ikke ejes af kommunen. Området måles til nominel værdi. Kortfristede gældsforpligtelser Kortfristede gældsforpligtelser indregnes som udgangspunkt til nominel værdi. Årsrapport bilag

8 REGNSKABSOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET U/I Budget 2011 Omplaceringer 2011 Tillægsbevilling 2011 Korrigeret Budget 2011 Regnskab ØKONOMIUDVALG U I Drift og refusion U I UDLEJNING U I UDLEJNINGSBOLIGER U I ÆLDREBOLIGER U I STØTTET BOLIGBYGGERI U I FORPAGTNINGSAFGIFTER M.V. U I POLITISK ORGANISATION U I VEDERLAG M.V. U ØVRIG POLITISK ORGANISATION U ØKONOMIUDVALG U UDVALGET FOR TEKNIK & MILJØ U UDVALGET FOR KULTUR & FRITID U UDVALGET FOR BØRN & UNGDOM U UDVALGET FOR JOB & ARBEJDSMARKED U UDVALGET FOR SOCIAL,SUNDHED & ÆLDRE U FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET U RÅD OG NÆVN U HEGNSYNSNÆVN U I ADMINISTRATIV ORGANISATION U I PERSONALEUDGIFTER M.V. U I FÆLLES FUNKTIONER U I - 13 Årsrapport bilag

9 32 FÆLLES ADMINISTRATION M.V. U I BUDGETRAMME TEKNIK & MILJØ U BUDGETRAMME, SOCIAL & ARBEJDSMARKED U I BUDGETRAMME BØRN, UNGE & KULTUR U BORGERRÅDGIVER U BUDGETRAMME STABSFUNKTIONER U IT OG KOMMUNIKATION U I BEREDSKAB U I FORSIKRINGER OG VIKARPULJER U I ARBEJDSSKADEFORSIKRINGER U ØVRIGE FORSIKRINGER U I FÆLLES VIKARPULJE U ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER M.V U I GEBYRER I LÅN, LEASING, RENTER OG AFDRAG PÅ LÅN U LEASINGPROJEKT SKOLER U PULJER TIL SPAREMÅL U INDKØBSPOLITIK OG KONKURRENCEUDBUD U SPAREKRAV U REST. ADM. BIDRAG VEDR. FORSYNINGSVIRK U Anlæg U I UDLEJNING I STØTTET BOLIGBYGGERI I POLITISK ORGANISATION U 554 I ØKONOMIUDVALG U 554 I ADMINISTRATIV ORGANISATION U I FÆLLES ADMINISTRATION M.V. U 44 I Renter U I UDLEJNING U ÆLDREBOLIGER U Årsrapport bilag

10 09 LÅN, LEASING, RENTER OG AFDRAG PÅ LÅN U I LEASINGPROJEKT SKOLER I LÅNOPTAGELSE, RENTER OG AFDRAG U I Finansforskydninger og finansiering U I UDLEJNING U I ÆLDREBOLIGER U I ADMINISTRATIV ORGANISATION U I PERSONALEUDGIFTER M.V. U I SKATTER, TILSKUD OG UDLIGNING U I LÅN, LEASING, RENTER OG AFDRAG PÅ LÅN U I LEASINGPROJEKT SKOLER U I LÅNOPTAGELSE, RENTER OG AFDRAG U I INTERN LEASING I UDVALGET FOR KULTUR & FRITID U/I Budget 2011 Omplaceringer 2011 Tillægsbevilling 2011 Korrigeret Budget 2011 Regnskab 2011 U I Drift og refusion U I FRITIDSFACILITETER U I FÆLLES FACILITETER U I IDRÆTSHAL HVALSØ U I IDRÆTSHAL SÅBY U Årsrapport bilag

11 I IDRÆTSHAL BRAMSNÆSVIG U I IDRÆTSHAL KIRKE HYLLINGE U I IDRÆTSHAL GLIM U IDRÆTSHAL OSTED U I IDRÆTSHAL LEJRE U IDRÆTSHAL TRÆLLERUP U KULTUREL VIRKSOMHED U I FOLKEBIBLIOTEKET U I MUSIKSKOLEN U TILSKUD TIL KULTURELLE OPGAVER, MUSEER M.V. I U I OPLEVELSESKOMMUNEN U LEJRE ARKIVERNE U I FOLKEOPLYSNING OG FRITIDSAKTIVITETER U FRITIDSAKTIVITETER M.V. UNDER FOLKEOPLYS- NINGSLOVEN 31 FRITIDSAKTIVITETER M.V. UDEN FOR FOLKEOP- LYSNINGSLOVEN I U I U Anlæg U FRITIDSFACILITETER U FÆLLES FACILITETER U UDVALGET FOR BØRN & UNGDOM U/I Budget 2011 Omplaceringer 2011 Tillægsbevilling 2011 Korrigeret Budget 2011 Regnskab 2011 U I Drift og refusion U I FOLKESKOLEN M.V. U I Årsrapport bilag

12 10 FÆLLES UDGIFTER OG INDTÆGTER SKOLER U I FÆLLES UDGIFTER OG INDTÆGTER SFO U I ALLERSLEV SKOLE U I BRAMSNÆSVIG SKOLE U I GLIM SKOLE U HVALSØ SKOLE U I KIRKE SAABY SKOLE U I KIRKE HYLLINGE SKOLE U KIRKE SONNERUP SKOLE U I OSTED SKOLE U I SÆBY-GERSHØJ SKOLE U I TRÆLLERUPSKOLEN U I FIRKLØVERSKOLEN U TILBUD TIL BØRN OG UNGE U I KOMPENSATION LØN/MERUDGIFTER U I STØTTEPÆDAGOGER SKOLER OG DAGINST. U SÆRLIGE TILBUD U I SUNDHEDSUDGIFTER U PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING U I FAMILIEHUSET U HELDAGSKLASSEN U I SPECIALKLASSER U UNDERVISNING UDEN FOR FOLKESKOLEN U I FÆLLESUDGIFTER U UNGDOMSSKOLEN U I BIDRAG TIL ØVRIGE SKOLER U TANDPLEJEN U I FORÆLDREBETALING M.V. U I FORÆLDREBETALING I FRIPLADSER, SØSKENDERABAT M.V. U DRIFT DAGTILBUD U I FÆLLESUDGIFTER DAGINSTITUTIONER U I BIDRAG TIL PULJEINSTITUTIONER M.V. U DAGPLEJEN U Årsrapport bilag

13 I AVNSTRUP BØRNEGÅRD U BØGEN U BIRKEN U I EGEBJERGET U FUGLEMARKEN U HYLLEBJERGET OG NATURSKOVBH. I EJBY U LÆRKEREDEN U I MYRETUEN + SOLSIKKEN U MØLLEBJERGHAVE U MØLLEHUSET U OSTED BØRNEHAVE U RØGLEBAKKEN + LEJRE NATURBØRNEHAVE U SKOVVEJENS BØRNEHAVE U SØHUS U SØPAVILLONEN U BØRNEHAVEN REMISEN U HYLLINGE LYNDBY BØRNEHAVE U BØRNEHAVEN ROLLINGEN U SÅBY BØRNEHAVE U I - 26 Anlæg U I 01 FOLKESKOLEN M.V. U TILBUD TIL BØRN OG UNGE U UNDERVISNING UDEN FOR FOLKESKOLEN U TANDPLEJEN U DRIFT DAGTILBUD U FÆLLESUDGIFTER DAGINSTITUTIONER U DAGPLEJEN U UDVALGET FOR TEKNIK & MILJØ U/I Budget 2011 Omplaceringer 2011 Tillægsbevilling 2011 Korrigeret Budget 2011 Regnskab 2011 U I Drift og refusion U I MILJØFORANTALTNINGER U I VANDLØB, VEDLIGEHOLDELSE M.V. U I ROTTEBEKÆMPELSE U I FORSYNINGSVIRKSOMHED U I Årsrapport bilag

14 24 RENOVATION U I VEJ OG PARK U I GRØNNE AREALER U I MATERIELGÅRDEN U I VEJVEDLIGEHOLDELSE U VINTERVEDLIGEHOLDELSE U I KOLLEKTIV TRAFIK U ADMINISTRATION M.V. U I IT-FAGSYSTEMER, GIS U I AGENDA 21 U BYFORNYELSE U I EJENDOMSADMINISTRATION U I EJENDOMSVEDLIGEHOLDELSE U I ENERGIFORBRUG U SAMORDNET RENGØRING M.V. U I DRIFT AF ADMINISTRATIONSBYGNINGER U ENERGISTYRING OG -MÆRKNING U I GEBYRER I Anlæg U I MILJØFORANTALTNINGER U I VANDLØB, VEDLIGEHOLDELSE M.V. U I VEJ OG PARK U VEJVEDLIGEHOLDELSE U EJENDOMSADMINISTRATION U EJENDOMSVEDLIGEHOLDELSE U UDVALGET FOR JOB & ARBEJDSMARKED U/I Budget 2011 Omplaceringer 2011 Tillægsbevilling 2011 Korrigeret Budget 2011 Regnskab 2011 U I Drift og refusion U I UNGDOMSVEJL. OG SÆRLIG TILRETT. UDD. U ARB.MAR.FORANST. OG FORSØRGERYDELSER U Årsrapport bilag

15 I INTRODUKT.PROGRAM UDLÆND. OG YDELSER U I BESKÆFT.ORDNING, SYGE- OG A-DAGPENGE U I UDVALGET FOR SOCIAL, SUNDHED & ÆLDRE U/I Budget 2011 Omplaceringer 2011 Tillægsbevilling 2011 Korrigeret Budget 2011 Regnskab 2011 U I Drift og refusion U I PLEJE OG OMSORG U I BØGEBAKKEN U AMMERSHØJPARKEN U I HVALSØ ÆLDRECENTER U I FRIT VALG ORDNINGEN - BESTILLER U I MELLEMKOMM. AFR PLEJE I PL.BOLIG MV. U I ÆLDREDRIFT - FÆLLES U I HJEMMEPLEJE - UDFØRER U I SYGEPLEJE U AKTIVITET OG SAMVÆR U I NATTEVAGT U HJÆLPEMIDLER, TRÆNING OG FOREBYG- GENE AKTIVITET U I HJÆLPEMIDLER OG TILSKUD M.V. U I GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLD.TRÆNING U FOREBYGGENDE INDSATS FOR ÆLDRE OG HANDICAPPEDE I U STØTTE TIL FRIVILLIG SOCIALT ARBEJDE U AKTIVITETSCENTRE U I SUNDHEDSUDGIFTER U AKTIVITETSBESTEMT MEDFINANSIERING AF SUNDHEDSVÆSEN I U OMSORGS- OG SPECIALTANDPLEJE U I SUNDHEDSFREMME OG FOREBYGGELSE U ANDRE SUNDHEDSUDGIFTER U Årsrapport bilag

16 40 SÆRLIGE FORANSTALTNINGER TIL VOKS- NE U I KONTAKTPERSONER OG LEDSAGERORDNING U I SOCIALPSYKIATRISK CENTER U I SOLVANG U I BRAMSNÆSVIG U I BOFÆLLESSKABER U TILBUD PERSONER MED SÆRLIGE SOCIALE VANSKELIGHEDER I U I SOCIALE YDELSER U I ALKOHOL-/STOFMISBRUG+SOCIALT UDSATTE U I SOCIALE YDELSER U I KONTANTE YDELSER U I ØVRIGE SOCIALE YDELSER U I Anlæg U I 10 PLEJE OG OMSORG U Årsrapport bilag

17 REGNSKABSBEMÆRKNINGER Regnskabsbemærkninger ØKONOMIUDVALG 01 UDLEJNING 10 UDLEJNINGSBOLIGER Mål- og rammestyret Sæt X hvis M&R Udgift Indtægt Nettovirkning Forventet regnskab , manglende husleje for 7 solgte ejendomme 500 Forventet regnskab , indkøbsbesparelser -9 Budgetomplacering varme Domus Felix 50 Tillægsbevillinger - i alt 541 Samlet afvigelse til forklaring -280 Bevillingsansvarlig skal udarbejde handleplan Indstillet til overførsel iht. overførselsreglerne 0 Sum - afvigelse uden for overførselsreglerne jf. nedenstående specifikation -280 Flygtningeboliger administreret af Boligselskab har givet underskud. Ingen husleje når de bruges til midlertidig bolig til flygtninge -280 Boligerne visiteres til ældre, akutboligsøgende og flygtninge, herudover er der enkelte erhvervslejemål. Der er ca. 145 boliger. Bevillingen indeholder faste udgifter til f.eks. ejendomsskat, renovation samt energi i de perioder, hvor de ikke er udlejet. Til de boliger, der benyttes til midlertidig boligplacering af flygtninge, afholdes alle udgifter, inkl. vedligeholdelse og energi. For de boliger, der administreres af boligselskab, afregnes kvartalvis bagud. Oktober kvartal kendes ført i Årsrapport bilag

18 1 ØKONOMIUDVALG 01 UDLEJNING 11 ÆLDREBOLIGER Mål- og rammestyret Sæt X hvis M&R Udgift Indtægt Nettovirkning Omplacering Kløverhuset og Østbo -585 Omplacering Kløverhuset og Østbo 585 Forventet regnskab , mindre huslejeindtægt på Langetoften i Osted 500 Forventet regnskab , indkøbsbesparelse -16 Tillægsbevillinger - i alt 484 Samlet afvigelse til forklaring Bevillingsansvarlig skal udarbejde handleplan Indstillet til overførsel iht. overførselsreglerne 0 Sum - afvigelse uden for overførselsreglerne jf. nedenstående specifikation Ældreboliger Bøgebakken II, 31 boliger ej optaget budget, merindtægt Østbo II, 6 boliger, ej optaget budget, merindtægt 65 Langetoften 24 ældreboliger Osted, lejetab -194 Ammershøjparken 50 ældreboliger, varmeregulering 424 Bøgebakken I 38 boliger, vedligeholdelse -492 Toftekæret 4 boliger -10 Åbanken 4 boliger 28 Nødager 24 boliger, varmereguleringer -92 Østbo og kløverhuser 14 boliger -75 Ærøvej 12 boliger -8 Smedegården 6 boliger, nyt gasfyr -151 Grønnehave 17 boliger 28 Ebbemosen 6 boliger 25 Der er ibrugtaget 31 boliger på Bøgebakken II og 6 boliger på Østbo II i Der bliver aflagt særskilt regnskab til beboerne, der skal godkende det. Overskud eller underskud skal indregnes i følgende års huslejer. Bevillingen udviser et likviditetsoverskud, fordi renter og afdrag afholdes på andet kontoområde. Herudover opkræves til henlæggelser til vedligeholdelse af ejendommene. Årsrapport bilag

19 1 ØKONOMIUDVALG 01 UDLEJNING 12 STØTTET BOLIGBYGGERI Mål- og rammestyret Sæt X hvis M&R Udgift Indtægt Nettovirkning Tillægsbevillinger - i alt 0 Samlet afvigelse til forklaring 104 Indstillet til overførsel iht. overførselsreglerne Sum - afvigelse uden for overførselsreglerne jf. nedenstående specifikation 104 Årligt tilskud fra staten vedrørende servicecentre 72 Årligt tilskud til S/I Kirke Hyllinge Ungdomsboliger, ej udbetalt pga. konkurs 80 Kommunens andel af tab ved S/I Kirke Hyllinge Ungdomsboliger konkurs -231 Faldende udgifter til støtte til opførsel af støttede boliger 183 Årsrapport bilag

20 1 ØKONOMIUDVALG 01 UDLEJNING 13 FORPAGTNINGSAFGIFTER M.V. Mål- og rammestyret Sæt X hvis M&R Udgift Indtægt Nettovirkning Forventet regnskab , mindre forpagtningsafgift som følge af solgte arealer 50 Tillægsbevillinger - i alt 50 Samlet afvigelse til forklaring -17 Indstillet til overførsel iht. overførselsreglerne Sum - afvigelse uden for overførselsreglerne jf. nedenstående specifikation -17 Manglende forpagtningsindtægter efter udbud 37 Færre udgifter til fællesområder -20 Årsrapport bilag

21 1 ØKONOMIUDVALG 02 POLITISK ORGANISATION 20 VEDERLAG M.V. Mål- og rammestyret Sæt X hvis M&R Udgift Indtægt Nettovirkning Tillægsbevillinger - i alt 0 Samlet afvigelse til forklaring 109 Indstillet til overførsel iht. overførselsreglerne Sum - afvigelse uden for overførselsreglerne jf. nedenstående specifikation 109 Årsrapport bilag

22 1 ØKONOMIUDVALG 02 POLITISK ORGANISATION 21 ØVRIG POLITISK ORGANISATION Mål- og rammestyret Sæt X hvis M&R Udgift Indtægt Nettovirkning Overførsel fra 2010 til drift 17 Forventet regnskab , indkøbsbesparelser -5 Tillægsbevillinger - i alt 12 Samlet afvigelse til forklaring 82 Indstillet til overførsel iht. overførselsreglerne Sum - afvigelse uden for overførselsreglerne jf. nedenstående specifikation 82 Afvigelsen skyldes primært merudgifter til valg. Årsrapport bilag

23 1 ØKONOMIUDVALG 02 POLITISK ORGANISATION 22 ØKONOMIUDVALG Mål- og rammestyret Sæt X hvis M&R Udgift Indtægt Nettovirkning Tillægsbevillinger - i alt 0 Samlet afvigelse til forklaring 38 Indstillet til overførsel iht. overførselsreglerne Sum - afvigelse uden for overførselsreglerne jf. nedenstående specifikation 38 Økonomiudvalget har ikke som udvalg deltaget i særskilte seminarer eller aktiviteter, men har deltaget sammen med andre Kommunalbestyrelsesmedlemmer i Kommunaløkonomisk Forum og Delegeretmøde. Årsrapport bilag

24 1 ØKONOMIUDVALG 02 POLITISK ORGANISATION 26 UDVALGET FOR JOB & ARBEJDSMARKED Mål- og rammestyret Sæt X hvis M&R Udgift Indtægt Nettovirkning Tillægsbevillinger - i alt 0 Samlet afvigelse til forklaring -32 Indstillet til overførsel iht. overførselsreglerne Sum - afvigelse uden for overførselsreglerne jf. nedenstående specifikation -32 Årsrapport bilag

25 1 ØKONOMIUDVALG 02 POLITISK ORGANISATION 29 RÅD OG NÆVN Mål- og rammestyret Sæt X hvis M&R Udgift Indtægt Nettovirkning Forventet regnskab , indkøbsbesparelser 5 Tillægsbevillinger - i alt 5 Samlet afvigelse til forklaring -37 Indstillet til overførsel iht. overførselsreglerne Sum - afvigelse uden for overførselsreglerne jf. nedenstående specifikation -37 Årsrapport bilag

26 1 ØKONOMIUDVALG 03 ADMINISTRATIV ORGANISATION 30 PERSONALEUDGIFTER M.V. Mål- og rammestyret X Sæt X hvis M&R Udgift Indtægt Nettovirkning Overførsel fra 2010 til drift Forventet regnskab , omplacering til borgerrådgiver og fundraising -700 Forventet regnskab , mindre omplaceringer og indkøbsbesparelser -19 Forventet regnskab , udmøntning af effektiviseringsbesparelse -155 Omplacering trepartsmidler -735 Tillægsbevillinger - i alt -30 Samlet afvigelse til forklaring Indstillet til overførsel iht. overførselsreglerne Sum - afvigelse uden for overførselsreglerne jf. nedenstående specifikation Afvigelsen skyldes grundlæggende i tilbageholdenhed, overførsler og refusioner og består i hovedparten af 1) Diverse puljer til seniorjob, seniordage, flexjob og kommunale flexjob 725tkr. Udgiften er vanskelig præcist at forudsige pga. variationer ift. behov og visitation ) Diverse puljer til stillingsannoncer, personalepolitiske initiativer mv. 125 tkr. Budgettet er tilpasset i ) Diverse trepartsmidler tkr, Aktiviteterne gennemføres i ) Mindreudgifter til direktørlønninger og attraktiv arbejdsplads som led i fordeling af 1,75 mio kr. til centeretablering mv. jf. ansøgning om overførsel til ) Tjenestemandspensioner tkr Årsrapport bilag

27 1 ØKONOMIUDVALG 03 ADMINISTRATIV ORGANISATION 31 FÆLLES FUNKTIONER Mål- og rammestyret X Sæt X hvis M&R Udgift Indtægt Nettovirkning Forventet regnskab , overførsel til amtspuljemidler UKF -125 Tillægsbevillinger - i alt -125 Samlet afvigelse til forklaring 259 Indstillet til overførsel iht. overførselsreglerne 157 Sum - afvigelse uden for overførselsreglerne jf. nedenstående specifikation 102 Årsrapport bilag

28 1 ØKONOMIUDVALG 03 ADMINISTRATIV ORGANISATION 32 FÆLLES ADMINISTRATION M.V. Mål- og rammestyret X Sæt X hvis M&R Udgift Indtægt Nettovirkning Overførsel fra 2010 til drift 233 Forventet regnskab , budget til fundraising samt oprydning, flytning m.v. af arkivalier, samt indkøbsbesparelser 817 Skjoldungelandet, projektlederandel -40 Tillægsbevillinger - i alt Samlet afvigelse til forklaring Indstillet til overførsel iht. overførselsreglerne 632 Sum - afvigelse uden for overførselsreglerne jf. nedenstående specifikation 714 Afgivelsen skyldes primært Fundraising, 235tkr. idet aktiviteter er gennemført ultimo 2011 og opkrævning sker i Hjemmeside, 124tkr., opkrævning ifm. aftale om tilkøb af særlig søgefunktion til hjemmeside og Intranet sker i Kommunen & Civilsamfundet 200tkr. eksternt finansieret projekt afsluttet Flytning af arkiv, 510 tkr. ifm fra 3 til 2 rådhuse. endelig opkrævning i Årsrapport bilag

29 1 ØKONOMIUDVALG 03 ADMINISTRATIV ORGANISATION 33 BUDGETRAMME TEKNIK & MILJØ Mål- og rammestyret X Sæt X hvis M&R Udgift Indtægt Nettovirkning Overførsel fra 2010 til drift Forventet regnskab , overførsel til finansiering af andre områder under ØU -402 Omplacering trepartsmidler 15 Tillægsbevillinger - i alt 801 Samlet afvigelse til forklaring Indstillet til overførsel iht. overførselsreglerne Sum - afvigelse uden for overførselsreglerne jf. nedenstående specifikation 0 I 2011 har det været prioriteret, at skabe rum for den rationalisering, som var forventet i forbindelse med budget Der har derfor været vakante stillinger og generel tilbageholdenhed. Årsrapport bilag

30 1 ØKONOMIUDVALG 03 ADMINISTRATIV ORGANISATION 34 BUDGETRAMME SOCIAL OG ARBEJDSMARKED Mål- og rammestyret X Sæt X hvis M&R Udgift Indtægt Nettovirkning Overført fra 2010 til drift Forventet regnskab , indkøbsbesparelser -10 Omplaceringer trepartsmidler 105 Tillægsbevillinger - i alt Samlet afvigelse til forklaring Fejl Bevillingsansvarlig skal udarbejde handleplan Indstillet til overførsel iht. overførselsreglerne Sum - afvigelse uden for overførselsreglerne jf. nedenstående specifikation Overført trepartsmidler Jobcenter 10 Overført trepartsmidler Center for Velfærd & Omsorg 20 Projekt Virksomhedskonsulenter overføres -32 Projekt Ny chance til unge overføres 111 Projekt På rette vej - i job overføres -132 Overføres til fordeling mellem 4 centre (CSF, Job, CVO og SCH) Årsrapport bilag

31 1 ØKONOMIUDVALG 03 ADMINISTRATIV ORGANISATION 35 BUDGETRAMME BØRN, UNGE OG KULTUR Mål- og rammestyret X Sæt X hvis M&R Udgift Indtægt Nettovirkning Overførsel fra 2010 til drift 169 Forventet regnskab , indkøbsbesparelser -2 Økonomisk regulering på området Sårbare børn og unge 484 Forventet regnskab , ledelse af dagtilbudsområdet i forbindelse med vakance -82 Tillægsbevillinger - i alt 569 Samlet afvigelse til forklaring 228 Indstillet til overførsel iht. overførselsreglerne 228 Sum - afvigelse uden for overførselsreglerne jf. nedenstående specifikation 0 Der har i 2011 været udvist generel tilbageholdenhed for at sikre økonomi til den gennemførte organisationsændring. Årsrapport bilag

32 1 ØKONOMIUDVALG 03 ADMINISTRATIV ORGANISATION 37 BUDGETRAMME STABSFUNKTIONER Mål- og rammestyret X Sæt X hvis M&R Udgift Indtægt Nettovirkning Overførsel fra 2010 til drift 774 Forventet regnskab , overførsel til finansiering af andre områder under ØU, samt indkøbsbesparelser -504 Tillægsbevillinger - i alt 270 Samlet afvigelse til forklaring Indstillet til overførsel iht. overførselsreglerne Sum - afvigelse uden for overførselsreglerne jf. nedenstående specifikation 0 Mindreforbrug skyldes primært stillingsvakancer som følge af indsatsen i 2011 med at forberede rammebesparelser fra 2012 Årsrapport bilag

33 1 ØKONOMIUDVALG 04 IT OG KOMMUNIKATION Mål- og rammestyret X Sæt X hvis M&R Udgift Indtægt Nettovirkning Overførsel fra 2010 til drift 541 Forventet regnskab , overførsel til finansiering af andre områder under ØU, samt indkøbsbesparelser -589 Tillægsbevillinger - i alt -48 Samlet afvigelse til forklaring 868 Indstillet til overførsel iht. overførselsreglerne 868 Sum - afvigelse uden for overførselsreglerne jf. nedenstående specifikation 0 Mindreforbruget på bevillingen skyldes, at bevillingen i 2011 blev øget med kr. til drift af et nyt debitorsystem. Dette system er endnu ikke anskaffet. Årsrapport bilag

34 1 ØKONOMIUDVALG 05 BEREDSKAB Mål- og rammestyret X Sæt X hvis M&R Udgift Indtægt Nettovirkning Overførsel fra 2010 til drift 57 Forventet regnskab , indkøbsbesparelser -8 Forventet regnskab , besparelse i forbindelse med ny beredskabsaftale -143 Tillægsbevillinger - i alt -94 Samlet afvigelse til forklaring 292 Indstillet til overførsel iht. overførselsreglerne 292 Sum - afvigelse uden for overførselsreglerne jf. nedenstående specifikation 0 Mindreforbruget/opsparingen er planlagt anvendt til fornyelse af vognpark (småbiler/servicevagt) samt til fornyelse af vagtcentralserver. Årsrapport bilag

35 1 ØKONOMIUDVALG 06 FORSIKRINGER OG VIKARPULJER 60 ARBEJDSSKADEFORSIKRINGER Mål- og rammestyret X Sæt X hvis M&R Udgift Indtægt Nettovirkning Forventet regnskab , indkøbsbesparelser -9 Tillægsbevillinger - i alt -9 Samlet afvigelse til forklaring 96 Indstillet til overførsel iht. overførselsreglerne Sum - afvigelse uden for overførselsreglerne jf. nedenstående specifikation 96 Årsrapport bilag

36 1 ØKONOMIUDVALG 06 FORSIKRINGER OG VIKARPULJER 61 ØVRIGE FORSIKRINGER Mål- og rammestyret X Sæt X hvis M&R Udgift Indtægt Nettovirkning Overført fra 2010 til drift Forventet regnskab , indkøbsbesparelser -14 Tillægsbevillinger - i alt Samlet afvigelse til forklaring 360 Indstillet til overførsel iht. overførselsreglerne 147 Sum - afvigelse uden for overførselsreglerne jf. nedenstående specifikation 213 Mindreudgiften er en følge af momsindtægter 262 Restbevilling vedr. risikostyring 98 Af hensyn til fremtidig forebyggelse bør hele beløbet overføres. Årsrapport bilag

37 1 ØKONOMIUDVALG 06 FORSIKRINGER OG VIKARPULJER 62 FÆLLES VIKARPULJE Mål- og rammestyret X Sæt X hvis M&R Udgift Indtægt Nettovirkning Forventet regnskab , tilførelse af yderligere midler Tillægsbevillinger - i alt Samlet afvigelse til forklaring Bevillingsansvarlig skal udarbejde handleplan Indstillet til overførsel iht. overførselsreglerne Sum - afvigelse uden for overførselsreglerne jf. nedenstående specifikation Der er indført tiltag til tættere opfølgning i løbet af På grund af underfinansiering af model samt indførelse af nye landsdækkende regler for sygedagpengerefusion omlægges puljen i Omlægningen af puljen vil sikre central medfinansiering af udgifter til vikarer pga. barsel samt til fællesudgifter vedr. HU/FTR. Merudgifter undgås fremover ved, at der ved sygdom alene udkonteres det, der modtages i sygedagpengerefusion fra bopælskommunen. CVO, CSF, CD og CS kompenseres pga. krav om bemanding uanset sygdom. Årsrapport bilag

38 1 ØKONOMIUDVALG 06 FORSIKRINGER OG VIKARPULJER 63 ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER M.V Mål- og rammestyret X Sæt X hvis M&R Udgift Indtægt Nettovirkning Tillægsbevillinger - i alt 0 Samlet afvigelse til forklaring 641 Indstillet til overførsel iht. overførselsreglerne 641 Sum - afvigelse uden for overførselsreglerne jf. nedenstående specifikation 0 Administrationsbidrag for forsyningsområdet (renovation) og tilsynsgebyrer vedr. botilbud er interne posteringer, der ikke har likviditetsmæssig virkning. Administrationsbidraget er fremskrevet fra Regnskabsbemærkninger 2011 Årsrapport bilag

39 2 UDVALGET FOR KULTUR & FRITID 01 FRITIDSFACILITETER 10 FÆLLES FACILITETER Mål- og rammestyret X Sæt X hvis M&R Udgift Indtægt Nettovirkning FVR Indkøbsbesparelse -5 Overførsel fra 2010 til Tillægsbevillinger - i alt 152 Samlet afvigelse til forklaring -294 Bevillingsansvarlig skal udarbejde handleplan Indstillet til overførsel iht. overførselsreglerne -259 Sum - afvigelse uden for overførselsreglerne jf. nedenstående specifikation -35 Udgifter til vejmænd overføres ikke -35 Denne ramme skal ses i sammenhæng med Hallernes rammer til lønninger, hvor der er et samlet overskud på kr., og derfor skal der ikke udarbejdes handleplan på denne bevilling. Regnskabsbemærkninger 2011 Årsrapport bilag

40 2 UDVALGET FOR KULTUR & FRITID 01 FRITIDSFACILITETER 11 IDRÆTSHAL HVALSØ Mål- og rammestyret X Sæt X hvis M&R Udgift Indtægt Nettovirkning FVR Indkøbsbesparelse -4 Overførsel fra 2010 til Tillægsbevillinger - i alt -200 Samlet afvigelse til forklaring -156 Indstillet til overførsel iht. overførselsreglerne -155 Sum - afvigelse uden for overførselsreglerne jf. nedenstående specifikation -1 Udgifter til vejmænd overføres ikke -1 Denne bevilling skal ses i sammenhæng med bevilling , hvor lønningerne hører til. Opdelingen af denne bevilling er således et merforbrug på lønningerne på kr. og et merforbrug på de aktivitetsbaserede udgifter på kr. Årsrapport bilag

41 2 UDVALGET FOR KULTUR & FRITID 01 FRITIDSFACILITETER 12 IDRÆTSHAL SÅBY Mål- og rammestyret Sæt X hvis M&R Udgift Indtægt Nettovirkning Tillægsbevillinger - i alt 0 Samlet afvigelse til forklaring 79 Indstillet til overførsel iht. overførselsreglerne 0 Sum - afvigelse uden for overførselsreglerne jf. nedenstående specifikation 79 Mindreforbruget overføres ikke, da det er en selvejende institution og derfor ikke omfattet af overførselsreglerne. 79 Årsrapport bilag

42 2 UDVALGET FOR KULTUR & FRITID 01 FRITIDSFACILITETER 13 IDRÆTSHAL BRAMSNÆSVIG Mål- og rammestyret X Sæt X hvis M&R Udgift Indtægt Nettovirkning FVR Indkøbsbesparelse -1 Overførsel fra 2010 til Tillægsbevillinger - i alt 27 Samlet afvigelse til forklaring 150 Indstillet til overførsel iht. overførselsreglerne 132 Sum - afvigelse uden for overførselsreglerne jf. nedenstående specifikation 18 Udgifter til vejmænd overføres ikke 18 Denne bevilling skal ses i sammenhæng med bevilling , hvor lønningerne hører til. Opdelingen af denne bevilling er således et mindreforbrug på lønningerne på kr. og et merforbrug på de aktivitetsbaserede udgifter på kr. Årsrapport bilag

43 2 UDVALGET FOR KULTUR & FRITID 01 FRITIDSFACILITETER 14 IDRÆTSHAL KIRKE HYLLINGE Mål- og rammestyret X Sæt X hvis M&R Udgift Indtægt Nettovirkning FVR Indkøbsbesparelse -3 Overførsel fra 2010 til Tillægsbevillinger - i alt -274 Samlet afvigelse til forklaring -368 Bevillingsansvarlig skal udarbejde handleplan Indstillet til overførsel iht. overførselsreglerne -366 Sum - afvigelse uden for overførselsreglerne jf. nedenstående specifikation -2 Udgifter til vejmænd overføres ikke -2 Denne bevilling skal ses i sammenhæng med bevilling , hvor lønningerne hører til. Opdelingen af denne bevilling er således et merforbrug på lønningerne på kr. og et merforbrug på de aktivitetsbaserede udgifter på kr. Årsrapport bilag

44 2 UDVALGET FOR KULTUR & FRITID 01 FRITIDSFACILITETER 15 IDRÆTSHAL GLIM Mål- og rammestyret X Sæt X hvis M&R Udgift Indtægt Nettovirkning FVR Indkøbsbesparelse -2 Overførsel fra 2010 til Tillægsbevillinger - i alt 104 Samlet afvigelse til forklaring 124 Indstillet til overførsel iht. overførselsreglerne 124 Sum - afvigelse uden for overførselsreglerne jf. nedenstående specifikation 0 Denne bevilling skal ses i sammenhæng med bevilling , hvor lønningerne hører til. Opdelingen af denne bevilling er således et mindreforbrug på lønningerne på kr. og et mindreforbrug på de aktivitetsbaserede udgifter på kr. Årsrapport bilag

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 12 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de

Læs mere

BILAG 201 2 Årsrapport

BILAG 201 2 Årsrapport BILAG Årsrapport 2012 INDHOLD GENERELLE OPLYSNINGER... 3 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS... 4 REGNSKABSOVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER... 8 1 ØKONOMIUDVALGET... 8 2 UDVALGET FOR KULTUR & FRITID... 53 3 UDVALGET FOR

Læs mere

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006 Tommerup Kommune Årsregnskab for Indholdsfortegnelse Indledning...3 Årets resultat og den økonomiske status...4 Udgiftsbaseret regnskab...5 Omkostningsbaseret regnskab...7 Anvendt regnskabspraksis...10

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Årsrapport 2010 Del II

Årsrapport 2010 Del II Årsrapport 2010 Del ndholdsfortegnelse Generelle oplysninger vedrørende regnskabsaflæggelsen... 3 Anvendt regnskabspraksis... 2 sbemærkninger... 2 Økonomiudvalget... 3 Udvalget for Kultur og Fritid...

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2

Læs mere

Halvårsrapport 2013. Barsel.dk

Halvårsrapport 2013. Barsel.dk Halvårsrapport 2013 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning 3 5 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse for 6 Balance pr. 30. juni 7 Noter 8 2 Ledelsens beretning Lov om barselsudligning

Læs mere

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler.

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler. Notat AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale. AffaldVarme Århus aflægger regnskab efter de kommunale regler, hvilket ifølge Indenrigs-

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Foreningen Ørstedspavillonen

Foreningen Ørstedspavillonen Ryttervej 4 Torvet 2 CVR-nr. 26 06 36 55 5700 Svendborg 5900 Rudkøbing www.tranberg.nu Telefon 62 17 21 40 Telefon 62 51 32 66 info@tranberg.nu Denne rapport indeholder11 sider 5083-r001-13.doc Indholdsfortegnelse

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J

Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J CVR-nr. 29 55 38 07 Åbningsbalance pr. 1. januar 2007 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR).

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-02-2015 Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). Sagsnr. 2014-0256279

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Foreningsregnskab 2012 Indhold 1 Foreningsoplysninger 1 Påtegninger Bestyrelsenspåtegning 2 Revisors erklæring om assistance 3 Bestyrelsesberetning

Læs mere

Tjebberup Vandværk a.m.b.a.

Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7 Balance

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

2.5.1. Principper for anvendt regnskabspraksis

2.5.1. Principper for anvendt regnskabspraksis Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Dato: 6. oktober 2011 Sagsnr.: 201106827-1 Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5037 Fax +45 8888 5501

Læs mere

Bilag 1 - Regnskabspraksis

Bilag 1 - Regnskabspraksis Bilag 1 - Regnskabspraksis Aarhus kommunes regnskabspraksis beskriver den gældende praksis for registreringerne af udgifter og indtægter i Aarhus Kommunes regnskab. - 91 - Regnskabspraksis for indregning

Læs mere

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster CVR-nr: 66 17 77 18 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 24/3 2015 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning...

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge CVR-nummer: 51284615 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på vandværkets ordinær generalforsamling afholdt den: Som dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg

Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg Årsregnskab 2012 Internt (Årsregnskabet er indarbejdet i årsrapporten for Holstebro-Struer Trafikhavn) Indholdsfortegnelse Anvendt regnskabspraksis 1 Resultatopgørelse

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat.

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat. Generelt Jammerbugt Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet i Budget- og Regnskabssystem for kommuner.

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5.

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12345678 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2013 Hans Knudsen, advokat Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Karup Vandværk CVR-nr. 42360112. Årsrapport 2014

Karup Vandværk CVR-nr. 42360112. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33 96 35 56 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89252525 Telefax 89252550 www.deloitte.dk Karup Vandværk CVR-nr. 42360112 Årsrapport Medlem af

Læs mere

ABF Lundbis. Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C. Årsrapport for 2010. (32. regnskabsår)

ABF Lundbis. Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C. Årsrapport for 2010. (32. regnskabsår) Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C Årsrapport for 2010 (32. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2011 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning...

Læs mere

Andelsselskabet Otterup Vandværk CVR-nr. 11 09 18 14. Årsrapport 2009 77. driftsår. Budget for 2010

Andelsselskabet Otterup Vandværk CVR-nr. 11 09 18 14. Årsrapport 2009 77. driftsår. Budget for 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63146600 Telefax 63146612 www.deloitte.dk Andelsselskabet Otterup Vandværk CVR-nr. 11 09

Læs mere

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev ÅRSRAPPORT 2007/08. Cvr.nr. 41160128

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev ÅRSRAPPORT 2007/08. Cvr.nr. 41160128 Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev ÅRSRAPPORT 2007/08 Cvr.nr. 41160128 Ordinær generalforsamling afholdes på Roslev Kro onsdag den 24. september 2008 kl. 19.30 med følgende dagsorden:

Læs mere

Ligeledes indregnes alle udgifter, der vedrører året, hvis udgifterne er opgjort og blevet faktureret.

Ligeledes indregnes alle udgifter, der vedrører året, hvis udgifterne er opgjort og blevet faktureret. Bilag 8 Retningsliner for omkostningsregistrering Regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis Det omkostningsbaserede årsregnskab for Kalundborg Kommune aflægges i overensstemmelse med budget- og regnskabssystem

Læs mere

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat.

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat. Generelt Jammerbugt Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet i Budget- og regnskabssystem for kommuner.

Læs mere

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup CVR-nr. 11 32 53 19 ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. september 2013 Dirigent indholdsfortegnelse

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Dansk Aktionærforening

Dansk Aktionærforening Dansk Aktionærforening CVR-nr. 12 32 83 03 Årsrapport 2014 Godkendt på foreningens repræsentantskabsmøde den 29. maj 2015 Dirigent: Foreningsoplysninger Forening Dansk Aktionærforening Amagertorv 9, 3.

Læs mere

I/S Vester Sottrup Vandværk. Årsrapport for 2014

I/S Vester Sottrup Vandværk. Årsrapport for 2014 Degneløkke 14 Vester Sottrup 6400 Sønderborg CVR-nr. 16661376 Årsrapport for 2014 81. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 09.03.15 Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

I/S Vester Sottrup Vandværk. Årsrapport for 2013

I/S Vester Sottrup Vandværk. Årsrapport for 2013 Degneløkke 14 Vester Sottrup 6400 Sønderborg CVR-nr. 16661376 Årsrapport for 2013 80. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 11.03.14 Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening Dansk Revision Hillerød Godkendt Revisionsaktieselskab Vølundsvej 6B DK-3400 Hillerød hillerod@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 48 24 48 24 Telefax: +45 48 24 02 72 CVR: DK 26 58 03 90

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Gelsted Vandværk v/formand Søren Hansen Engvej 67, Gelsted 4160 Herlufmagle. CVR. nr. 20977310. Årsrapport for året 2014

Gelsted Vandværk v/formand Søren Hansen Engvej 67, Gelsted 4160 Herlufmagle. CVR. nr. 20977310. Årsrapport for året 2014 v/formand Søren Hansen Engvej 67, Gelsted 4160 Herlufmagle CVR. nr. 20977310 Årsrapport for året 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Virksomhedsoplysninger...3 Bestyrelsens påtegning...4 Revisors

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15 Dansk Ornitologisk Forening DOF København CVR-nummer 54 75 24 15 Indhold Foreningsoplysninger... 3 Påtegninger... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæring... 6 Anvendte regnskabsprincipper...

Læs mere

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser Bilag Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser m.v. Følgende afrapporteringer og supplerende redegørelser er resumeret i de efterfølgende afsnit: Priser på fritvalgsområdet (pleje og praktisk

Læs mere

FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35, 9900 FREDERIKSHAVN ÅRSRAPPORT

FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35, 9900 FREDERIKSHAVN ÅRSRAPPORT Tlf: 96 20 76 00 frederikshavn@bdo.dk www.bdo.dk BOOStatsautoriseret revisionsaktieselskab Rimmens Alle 89, Box 712 DK 9900 Frederikshavn CVR nr. 20222670 FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35,

Læs mere

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Bårdesø & Omegns Elforsyning Thygesensvej 9 5450 Otterup CVR-nummer: 12995717 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (103. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2015 Dirigent

Læs mere

ABF Bülowsgade 66. Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C. Årsrapport for 2009. (24. regnskabsår)

ABF Bülowsgade 66. Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C. Årsrapport for 2009. (24. regnskabsår) Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (24. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den

Læs mere

Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE

Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE Nordfyns Kommune Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE Årsregnskab for 2007 INDHOLD Påtegninger Ledelsens påtegning 2 Bestyrelsens påtegning 2 Revisionspåtegning 3 Årsregnskab 2007 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A.

Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det som

Læs mere

ABF Fremtiden 3. serie

ABF Fremtiden 3. serie Lundbyesgade 3-5, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31. GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Resultatbudget 2014 og 2015 Godkendt på vandværkets ordinær

Læs mere

Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533. Årsrapport 2013

Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31. www.primarevision.dk GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014 Resultatbudget 2015 og 2016 Godkendt på

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 www.bdo.dk DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2014 86. REGNSKABSÅR Årsrapporten

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BAKKEN

GRUNDEJERFORENINGEN BAKKEN GRUNDEJERFORENINGEN BAKKEN Kassereren Bakken 27 3050 Humlebæk ÅRSRAPPORT 2012 Havnegade 2 Postbox 5 4300 Holbæk CVR-nr. 33 78 05 24 T: 5943 8100 F: 5943 8191 E: rir@rir.dk www.rir.dk Uafhængigt medlem

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504 Dansk Revision Århus registreret revisionsaktieselskab Tomsagervej 2 DK-8230 Åbyhøj aarhus@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 36 12 12 Telefax: +45 89 36 12 00 CVR: DK 26 71 76 71 Bank:

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR Tlf: 96 56 17 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hirtshals@bdo.dk Havnegade 18, Box 78 www.bdo.dk DK-9850 Hirtshals CVR-nr. 20 22 26 70 AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 2010 37.

Læs mere

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Kommunernes Revision A/S. Langå Kommune

Kommunernes Revision A/S. Langå Kommune Langå Kommune Årsregnskab for 2006 INDHOLD Påtegninger Ledelsens påtegning 2 Revisionspåtegning 3 Side Kommunens årsregnskab 2006 Anvendt regnskabspraksis 4 Driftsregnskab: Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret)

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Tjebberup Vandværk a.m.b.a.

Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7 Balance

Læs mere

DRIFTSFONDEN FJORD & BÆLT KERTEMINDE. CVR-nr. 18539802 ÅRSREGNSKAB 2014

DRIFTSFONDEN FJORD & BÆLT KERTEMINDE. CVR-nr. 18539802 ÅRSREGNSKAB 2014 DRIFTSFONDEN FJORD & BÆLT KERTEMINDE CVR-nr. 18539802 ÅRSREGNSKAB 2014 Godkendt på fondens bestyrelsesmøde den 18. maj 2015. Dirigent Navn: Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Vindmøllelaug Århus Bugt I/S c/o Niels Jørgen Madsen, Guldregnvej 12 8462 Harlev J. CVR. nr. 32 50 53 68 ÅRSREGNSKAB

Vindmøllelaug Århus Bugt I/S c/o Niels Jørgen Madsen, Guldregnvej 12 8462 Harlev J. CVR. nr. 32 50 53 68 ÅRSREGNSKAB Vindmøllelaug Århus Bugt I/S c/o Niels Jørgen Madsen, Guldregnvej 12 8462 Harlev J CVR. nr. 32 50 53 68 ÅRSREGNSKAB 1. januar 2010-31. december 2010 (1. regnskabsår) Godkendt på den ordinære generalforsamling

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2012-31. maj 2013 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg. Årsrapport 1. januar 2013 til 31.

Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg. Årsrapport 1. januar 2013 til 31. Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Resultatbudget 2014 og 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Årsberetning...

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg. Andelsselskabet Horne Vandværk.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg. Andelsselskabet Horne Vandværk. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg Telefon 62 61 84 37 Telefax 62 61 82 77 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 16 sider 07-regn 390523 TH AH.doc Indhold

Læs mere

Registrerede revisorer

Registrerede revisorer Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2010 Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-4281 Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Lyngbygaard Golf Klub CVR-nr. 32122302

Lyngbygaard Golf Klub CVR-nr. 32122302 Lyngbygaard Golf Klub CVR-nr. 32122302 Årsregnskab 2013 Lyngbygaard Golf Klub Indholdsfortegnelse Side Kluboplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Bestyrelsesberetning 4

Læs mere

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2011

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2011 Andelsboligforeningen Wagnsborg Årsrapport for 2011 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2012 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen 1 Bestyrelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2014-31. maj 2015 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning ÅGÅRD GRAVENS VANDVÆRK I/S CVR nr. 15 11 85 12 Årsrapport 2012 (79. regnskabsår) Kokholm 1B, 1. sal, 6000 Kolding Tlf.: (+45) 7634 2600, Fax: (+45) 7634 2601 e-mail: kolding@rsmplus.dk,

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København Årsrapport 2010. CVR-nummer 54 75 24 15

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København Årsrapport 2010. CVR-nummer 54 75 24 15 Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København CVR-nummer 54 75 24 15 Indhold Påtegninger... 3 Ledelsens regnskabspåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Anvendte regnskabsprincipper...

Læs mere

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2012

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2012 Andelsboligforeningen Wagnsborg Årsrapport for 2012 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2013 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen 1 Bestyrelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere