uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg,"

Transkript

1 Uden Betaling. uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Gøre vitterligt: 3Sfter indgiven allerunderdanigst -ansøgning om Stadfæstelse paa den i Original herved hæftede Fundats for "Købmand Hans Friedrich Leo's Legat til Fordel for Stiftelsen "Hospitalet" i I'ønder" bekræfte og stadfæste Yi herved nævnte Fundats i alle dens Ord og Punkter.

2 k v v V \ Efter Kongens Befaling. Paa Indenrigsministerais Vegne. Stad-fæst els e y'å^ r^ paa Fundats for "Kølvand Hanso^^t^^-./e/l^^^m^-*^, Friedrich Leo 1 s Legat til Fordel for Stiftelsen "Hospitalet" i Tønder". /

3 F U N,D Å T S for Købmand Hans Friederich Leo's Legat.»-oQo~«1. Legatets Navn er Købmand Hans Friedrich Leo's Legat til Fordel for Stiftelsen ""Hospitalet M mente af 13«Oktober i Tønder. Legatet er oprettet ved Tests 2. Legatet bestyres og repræsenteres,- ogsaa i retslige Forholdaf Magistraten i Tønder Købstad. Borgmesteren i Tønder er Bestyrelsens Formand. Legatets Bestyrelse oppebærer som hidtil for Forvaltningen af Legatet 1 % af dettes Indtægter. Dette Honorar fordeles lige imellem Bestyrelsens Medlemmer. Saafremt Magistraten maatte blive ophævet, overgaar Bestyrelsen til et af Tønder Byraad nedsat Udvalg for Legatet bestaaende af 5 Medlemmer af Byraadet og for hvilket Udvalg Borgmesteren er Formand Formanden leder Bestyrelsens Forhandlinger samt Legatets Forretningsførelse. Han sammenkalder Bestyrelsen til Møder saa ofte han efter Legatets Tarv finder det paakrævet. Der vil dog mindst være at afholde tvende Bestyrelsesmøder asrligt, idet Bestyrelsens Godkendelse maa erhverves saavel af den aarlige Bortforpagtning af Legatets Landejendomme som af Legatets Åarsregnskab, der forelægges af Kassereren tilligemed en Beretning over Legatets Forvaltning iøvrigt. 4. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, naar 3 Medlemmer derunder Formanden er til Stede. Beslutningen tages ved Stemmeflerhed. Ved Stemmelighed er

4 ifin af bestyrelsen antagen Sekretær fører over Forhandlingerne en Protokol, der underskrives af Bestyrelsens tilstedeværende Medlemmer. 5. Bestyrelsen antager en Sekretær, der tillige er Kasserer for Legatet. Han erholder et aarligt Vederlag, der fastsættes af Bestyrelsen. Han opbevarer Legatets Kasse og Værdipapirer. Mindst en Gang aarlig revideres Kassen af Bestyrelsens Formand, Kassereren aflægger efter Udløbet af hvert Regnskabsaar i Februar Maaned Regnskab over Legatets Indtægter og Udgifter. Legatets Regnskabsaar er Kalenderaaret. Efter at Regnskabet er godkendt af Bestyrelsen, afgives det til Tønder Byraad til Revision og Decision efter de samme Regler som gælder for Købstadkommunens øvrige Regnskab, Opkrævningen af Forpagtningsafgifterne til Legatet foregaar indtil videre ved Kæmnerkontorets Foranstaltning, men er Kassereren pligtig til at overtage Opkrævningen, naar Bestyrelsen ønsker det. 6.. De Legatet tilhørende faste Ejendomme er følgende ; a) beliggende i Rudbølkog. Parcel Nr. $/l6 Mellemkog. 2 lia 29 a 78 m" - ' /34 Nørrekog. 3/1? Mellemkog b) beliggende i den gamle Frederikskog. Parcel Nr, l/21 Vestkog... j 3 «^j 95 It II - 04 «t ~ / c) beliggende i den nye Frederikskog. Parcel Nr. l/66 Vest for Vidaaen Hjørneengen 1 ha m «38 w 24 «Legatets Ejendomme skal være indført i Grundbogen paa dettes Navn, Andre Aktiver skal lyde paa - eventuelt saavidt muligt noteres - paa Legatets Navn og forsynes med Prhobitivpaategning af Tønder Byraad, 2 3 «79 M 00 2 «93 3 « " 80 1 " 8» H II 18 lf M II w H «t «lf fl tf

5 s (.., Legatets aarlige Indtægter med Fradrag af Udgifterne til dettes Administration m.v, anvendes til Understøttelse af de Personer, der er optagne i Hospitalet i Tønder, saaledes at Understøttelsen iøvrigt uddeles efter Bestyrelsens nærmere Bestemmelse. i 8. Legatets Formue maa ingensinde angribes. Salg af Ejendomme eller Værdipapirer tilhørende Legatet maa kun ske med Indenrigsminist» riets Samtykke og det ved Salget indvundne Beløb vil være at anbringe efter Reglerne for Anbringelsen af umyndiges Midler. Saafremt Indtægten for et enkelt Aar ikke fuldtud maatte blive anvendt, vil den efter Bestyrelsens Bestemmelse eventuelt kunne anvendes til Forøgelse af Legatets Formue efter forannævnte Regler for Midlernes Anbringelse. I 9. Foranstaaende Fundats træder i Stedet for de hidtil gældende Bestemmelser for Legatet. Til Åndring af Fundatsen kræves kongelig S&s Stadfæstelse, igistraten Tønder, den 24. December c

6 FOTOKOPI til fundets for s røhåep HÆS FKJEBRJCH MOS LEGAT til fordel for stiftelsen «HOSPIfAI! Ef w 1 T#ad«r*. Bestyrelsen for s H lx±gåadah Bpital i i Tømåm kmr må soeialministerietg samtykke vedtaget, et Må2mgg lse af folkepensionister i stiftelsen fremtidig skal ske 1 henhold til 2 i det for stiftelsen efter forsørgslovim godkendt reglements og sålede«, at kommunes* ved beregningen af refusion lugger den før kommunale alderdomshjem i byerne gældende takst til grund* Da asadrlngen sker på vilkår, at der ved b regningen af stiftelsens driftsunderskud* som dtakkes af kommunen* vil v»- re at se bort fra legat indtægter og indtægter hidrørende fra stiftelsens aktiver iøvrigt, vil der vrnre at trvffe anden bestemmelse aed hensyn til anvendelse ut de legatmidler, so hidrører fra "Zøhsmnå Hane fxledrieh Le *«legat tii fordel for stiftelsen "Hospitalet 8 1 Tønder i det emfw&g disae legatlftdtafter Ikke er vedgået'til understøtte! 1 weremesterajtlst ned fundatsens 7«legatbestyrelsen har herefter vedtaget, at åles«overakydend legatæidler fremtidig skal anvendes til fordel for vårdige trængende personer, som er bosiddende i Tander købstad,, til forbedring af disses levevilkår, herunder blandt andet til fremskaffelse af bedr og sunde boliger ved hjælp til betaling af boligindskud 1 et socialt boligselskab samt til betaling af husleje. Tjtoder byråds social udvalg^ den 23/2 f 1959*

4 Kapitalen kan forøges ved arv, gave, samt ved henlæggelser til fondens kapital, jf. 5, stk. 2 og 6, stk. 2.

4 Kapitalen kan forøges ved arv, gave, samt ved henlæggelser til fondens kapital, jf. 5, stk. 2 og 6, stk. 2. FUNDATS FOR LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE OG UDGIVELSESFOND 1 Fondens stiftelse, navn og hjemsted Fondens navn er Landskabsarkitekternes Rejse og Udgivelsesfond. Stk. 2 Fondens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

stiftet den 6. juli 1917

stiftet den 6. juli 1917 Love & vedtægter VEDTÆGTER for KOLDING TENNIS KLUB (KTK) 1 stiftet den 6. juli 1917 Foreningens navn er Kolding Tennis Klub. Dens formål er at udbrede kendskab og færdighed i tennis i Kolding-området.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN GRUNDEJERFORENINGEN ER STIFTET DEN. 29. MARTS 1979 RETTET 16. AUGUST 2014 PARAGRAF 1. Foreningen er stiftet den 29.3. 1979 i henhold til deklaration tinglyst

Læs mere

Aalborg Billardklub af 1931

Aalborg Billardklub af 1931 Aalborg Billardklub af 1931 VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Aalborg Billard Klub af 1931, forkortet: ABK31. Klubben er stiftet den 6. oktober 1931, og er hjemmehørende i Aalborg Kommune.

Læs mere

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejlauget for xx-vej, og dens

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

Forbundets navn er Dansk Kammermusik Forbund (DKF). Hjemstedet er den til enhver tid fungerende formands bopælskommune. Forbundets formål er:

Forbundets navn er Dansk Kammermusik Forbund (DKF). Hjemstedet er den til enhver tid fungerende formands bopælskommune. Forbundets formål er: 1 NAVN OG HJEMSTED Forbundets navn er Dansk Kammermusik Forbund (DKF). Hjemstedet er den til enhver tid fungerende formands bopælskommune. 2 FORMÅL Forbundets formål er: a) at fremme interessen for aktiv

Læs mere

2 Som medlem af Syddjurs Erhvervsforening kan optages organisationer og foreninger, firmaer og enkeltpersoner.

2 Som medlem af Syddjurs Erhvervsforening kan optages organisationer og foreninger, firmaer og enkeltpersoner. Vedtægter for Syddjurs Erhvervsforening 1 Syddjurs Erhvervsforening er en medlems- og brugerdrevet forening, der er oprettet af og for de erhvervsdrivende og andre interesserede, herunder foreninger og

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

Vedtægter. for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A.

Vedtægter. for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A. Vedtægter for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A. Vedtægter for Bedsted Fjernvarme A.m.b.a. Indhold 1. Navn og hjemsted 2. Formål og forsyningsområde 3. Andelshavere/varmeaftagere 4. Andelshavernes hæftelse og

Læs mere

Foreningen Et barn To forældre ansøger herved om tilskud til frivilligt socialt arbejde.

Foreningen Et barn To forældre ansøger herved om tilskud til frivilligt socialt arbejde. Et barn To forældre Rødby den 24. august 2007 Foreningen Et barn To forældre ansøger herved om tilskud til frivilligt socialt arbejde. Et barn To forældre ønsker herved at søge om et støttebeløb på kr.

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

Vedtægter for Bornholms Akademi

Vedtægter for Bornholms Akademi Vedtægter for Bornholms Akademi 1. Navn og hjemsted. Bornholms Akademi (herefter benævnt Akademiet) er en uafhængig selvejende institution på Bornholm. Akademiet er oprettet den 11. oktober 2001 af det

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

UDKAST 13. april 2015. Shanghai Suite 1818, 18/F No. 699 Nanjing West Road Jing an District, Shanghai, 200041

UDKAST 13. april 2015. Shanghai Suite 1818, 18/F No. 699 Nanjing West Road Jing an District, Shanghai, 200041 København april 2015 Slettet: marts Sagsnr. 039186-0017 jhw/krl/liz Vedtægter for Brand & Redning MidtVest (Fællesskabet) [5. udkast til vedtægter er udarbejdet på grundlag af bemærkninger modtaget under

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON. 1 Navn. 2 Formål. Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser.

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON. 1 Navn. 2 Formål. Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser. VEDTÆGTER FOR DANSK BETON 1 Navn Foreningens navn er DANSK BETON. 2 Formål Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser. Foreningen er den fælles organisation for betonindustrivirksomheder.

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven og færdselsloven (Tvangsfuldbyrdelse af andre krav end pengekrav m.v.)

Lov om ændring af retsplejeloven og færdselsloven (Tvangsfuldbyrdelse af andre krav end pengekrav m.v.) Lov om ændring af retsplejeloven og færdselsloven (Tvangsfuldbyrdelse af andre krav end pengekrav m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget

Læs mere

2.1 Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg samt at distribuere energi i Vojens.

2.1 Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg samt at distribuere energi i Vojens. 1Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Vojens Fjernvarme a.m.b.a.. 1.2 Selskabets hjemsted er Vojens, Haderslev kommune. 2 FORMÅL OG FORSYNINGSOMRÅDE 2.1 Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg

Læs mere

Værgevejledning. - en orientering for værger

Værgevejledning. - en orientering for værger Værgevejledning - en orientering for værger Civilstyrelsen Februar 2009 VÆRGEVEJLEDNING - en orientering for værger Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Umyndige, værgemål, værger og værgemålstilsyn

Læs mere

Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt

Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt 1. Navn: Landsorganisationens navn er Dansk Skoleidræt med hjemsted i Nyborg. 2. Formål: 1. Dansk Skoleidræt har som mål at fremme folkesundheden ved:

Læs mere

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom.

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom. Bekendtgørelse af lov om produktionsskoler Herved bekendtgøres lov om produktionsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 688 af 22. juni 2011, med de ændringer, der følger af lov nr. 270 af 27. marts 2012: Kapitel

Læs mere

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk 1. Foreningens navn Motivation: For en ordens skyld bringes foreningens navn ajour med sin primære aktivitet. 1. Foreningens navn, ejerforhold, art og status

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION

VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION April 2013 Bestillingsnr. 31002 VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Vision, Mission & Værdier... 4 3 Højere instanser... 5 4 Optagelse... 5 5 Inddeling i Kredse

Læs mere

Frydendal Vandværk. Forhandlingsprotokol 1898 til 1919. Aalborg d. 6 marts 1898.

Frydendal Vandværk. Forhandlingsprotokol 1898 til 1919. Aalborg d. 6 marts 1898. Frydendal Vandværk I forbindelse med skrivning om mine erindringer, vakte det min interesse, at søge oplysning om vandforsyningsforholdene tilbage i tiden i mit barndomskvarter. På Aalborg Stadsarkiv fandt

Læs mere

Forslag til nye: Gældende

Forslag til nye: Gældende 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er DANSK ISLANDSHESTEFORENING. 1 NAVN OG HJEMSTED DANSK ISLANDSHESTEFORENING (DI) er en landsorganisation. Foreningens binavn er DANSK ISLANDSHESTE FORBUND. Dansk Islandshesteforening

Læs mere

lig til at sikre den første Bruger mod senere findes naturlig, formentlig bortfalde. Særlig de il

lig til at sikre den første Bruger mod senere findes naturlig, formentlig bortfalde. Særlig de il dem, havde taget i Brug i Holland. Herimod Mærker udtales: indvendtes dut bl. a. fra Sagsogtes Side,,,Der skal indi ømmes en Frist pan gæh al 13. Februar 1924. Under den for, at ond Tro foreligger. det

Læs mere

Vedtægter for Dansk Kødkvæg

Vedtægter for Dansk Kødkvæg Vedtægter for Dansk Kødkvæg 1. Formål Dansk Kødkvæg har til formål at fremme kødkvægproducenternes interesser inden for avl, fodring, produktion, økonomi, afsætning og erhvervspolitik. Desuden har Dansk

Læs mere

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven)

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) VEJLEDNING OM nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Ændrede regler om udpegning af bestyrelsen...

Læs mere